ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 253

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. szeptember 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/84/EK irányelve (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat)  ( 1 )

1

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

IRÁNYELVEK

20.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 253/1


A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE

(2008. augusztus 27.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági irányelvet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Tisztasági követelményeket kell megállapítani a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében.

(3)

Figyelembe kell venni a közös FAO/WHO élelmiszer-adalékanyag szakértő bizottság (JECFA) által elkészített a Codex Alimentariusban közzétett adalékanyag tisztasági követelményeket és analitikai módszereket.

(4)

Ha az élelmiszer-adalékanyagokat az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által értékelt vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat biztonsági értékelésre be kell nyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre.

(5)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv I. melléklete tartalmazza a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott azon tisztasági követelményeket, amelyeket a 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszer-adalékanyagokra kell alkalmazni.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 96/77/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

(2)  HL L 339., 1996.12.30., 1. o.

(3)  Lásd a II. melléklet A. részét.

(4)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.


I. MELLÉKLET

Etilén-oxid élelmiszer-adalékokban sterilizálás céljából nem használható fel.

E 170 (i) KALCIUM-KARBONÁT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 95/45/EK bizottsági irányelv (1) mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 200 SZORBINSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Szorbinsav

Transz, transz-2,4-hexadién-sav

Einecs

203-768-7

Összegképlet

C6H8O2

Molekulatömeg

112,12

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, enyhe jellegzetes szaggal, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

133 oC és 135 oC között, kénsavas exszikkátorban négy órán át végzett vákuumszárítást követően

B.

Spektrometria

Izopropanolos oldatának (1:4 000 000) 254 ± 2 nm-en van az abszorpciós maximuma

C.

Pozitív kettőskötés-teszt

 

D.

Szublimációs hőmérséklet

80 oC

Tisztaság

 

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Aldehid

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 202 KÁLIUM-SZORBÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-szorbát

Kálium (E, E)-2,4-hexadienoát

A transz, transz-2,4-hexadiénsav káliumsója

Einecs

246-376-1

Összegképlet

C6H7O2K

Molekulatömeg

150,22

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Fehér kristályos por, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

 

A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 oC és 135 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 

B.

Pozitív kálium- és kettőskötés-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 % (105 oC, 3 óra)

Savasság vagy lúgosság

Legfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavban vagy K2CO3-ban kifejezve)

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként számolva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 203 KALCIUM-SZORBÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-szorbát

A transz, transz-2,4-hexadiénsav kalciumsója

Einecs

231-321-6

Összegképlet

C12H14O4Ca

Molekulatömeg

262,32

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Finom fehér kristályos por, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat

Azonosítás

 

A.

A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 oC és 135 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuum-szárítást követően

 

B.

Pozitív kalcium- és kettőskötés-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással meghatározva

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 210 BENZOESAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Benzoesav

Benzol-karbonsav

Fenil-karbonsav

Einecs

200-618-2

Összegképlet

C7H6O2

Molekulatömeg

122,12

Tartalom

Legalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

121,5 oC–123,5 oC

B.

Pozitív szublimációs teszt és benzoátteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, három órán át, kénsav felett történő szárítást követően

pH-érték

Kb. 4 (vízben oldva)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,07 % kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,3 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, forráspontig melegítjük, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO4-dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesavnak 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb színt, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot (3), 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot (4), 0,1 ml réz-szulfát-oldatot (5) és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-benzoát

A benzol-karbonsav nátriumsója

A fenil-karbonsav nátriumsója

Einecs

208-534-8

Összegképlet

C7H5O2Na

Molekulatömeg

144,11

Tartalom

Legalább 99 % C7H5O2Na, négy órán keresztül 105 oC-on történő szárítást követően

Leírás

Fehér, majdnem szagtalan kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Oldhatóság

Vízben nagyon jól, etanolban nehezen oldódik

B.

Olvadáspont-tartomány a benzoesavra

A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 oC és 123,5 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően

C.

Pozitív benzoát- és nátrium teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,5 %, négy órán keresztül 105 oC-on történő szárítást követően

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammi pontossággal lemért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO4-dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat.

Policiklusos savak

A nátrium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g nátrium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 212 KÁLIUM-BENZOÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-benzoát

A benzol-karbonsav káliumsója

A fenil-karbonsav káliumsója

Einecs

209-481-3

Összegképlet

C7H5KO2·3H2O

Molekulatömeg

214,27

Tartalom

Legalább 99 % C7H5KO2, 105 oC-on tömegállandóságig végzett szárítást követően

Leírás

Fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

A savas kezeléssel izolált és nem átakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 oC és 123,5 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 

B.

Pozitív benzoát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 26,5 %, 105 oC-on történő szárítással meghatározva

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO4-tal addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat.

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely a 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A kálium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g kálium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 213 KALCIUM-BENZOÁT

Szinonimák

Monokalcium-benzoát

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-benzoát

Kalcium-dibenzoát

Einecs

218-235-4

Összegképlet

Vízmentes:

C14H10O4Ca

Monohidrát:

C14H10O4Ca· H2O

Trihidrát:

C14H10O4Ca· 3H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

282,31

Monohidrát:

300,32

Trihidrát:

336,36

Tartalom

Legalább 99 %, 105 oC-on végzett szárítást követően

Leírás

Fehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por

Azonosítás

 

A.

A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 oC és 123,5 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

 

B.

Pozitív benzoát- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17,5 %, 105 oC-on, tömegállandóságig történő szárítással meghatározva

Vízben oldhatatlan anyag

Legfeljebb 0,3 %

Klórozott szerves vegyületek

Legfeljebb 0,06 %, kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg

Könnyen oxidálható anyagok

1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO4-dal addig titráljuk, míg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g benzoesav 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Policiklusos savak

A kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő

A savasság vagy lúgosság mértéke

1 g kalcium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 214 ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Etil-paraben

Etil-ρ-oxibenzoát

Meghatározás

 

Kémiai név

Etil-ρ-hidroxi-benzoát

A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észtere

Einecs

204-399-4

Összegképlet

C9H10O3

Molekulatömeg

166,8

Tartalom

Legalább 99,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

115 oC–118 oC

B.

Pozitív ρ-hidroxi-benzoát teszt

A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

C.

Pozitív alkoholteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-etil-ρ-hidroxi-benzoát

A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete

Einecs

252-487-6

Összegképlet

C9H9O3Na

Molekulatömeg

188,8

Tartalom

Legalább 83 % ρ-hidroxi-benzoesav-etil-észter szárazanyagra számítva

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkópos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

115 oC–118 oC, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően

B.

Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-teszt

A mintából nyert ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van

C.

Pozitív nátriumteszt

 

D.

A 0,1 %-os vizes oldat pH-jának 9,9 és 10,3 között kell lennie

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva

Szulfáthamu

37–39 %

ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 218 METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák

Metil-paraben

Metil-ρ-oxibenzoát

Meghatározás

 

Kémiai név

Metil-ρ-hidroxi-benzoát

A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észtere

Einecs

243-171-5

Összegképlet

C8H8O3

Molekulatömeg

152,15

Tartalom

Legalább 99 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

125 oC–128 oC

B.

Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-teszt

A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-metil-ρ-hidroxi-benzoát

A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete

Összegképlet

C8H7O3Na

Molekulatömeg

174,15

Tartalom

Legalább 99,5 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Fehér, higroszkopikus por

Azonosítás

 

A.

A metil-ρ-hidroxi-benzoát nátrium vegyülete 10 vegyes %-os vizes oldatának hidrogén-kloriddal végzett savanyításával (indikátorként lakmuszpapírt használva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően, 125 oC-128 oC

 

B.

Pozitív nátriumteszt

 

C.

A szén-dioxid-mentes vízzel képzett 0,1 %-os oldat pH-értéke legalább 9,7 és legfeljebb 10,3

 

Tisztaság

 

Víztartalom

Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

40-44,5 % szárazanyagra számítva

ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav

Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 220 KÉN-DIOXID

Meghatározás

 

Kémiai név

Kén-dioxid

Kénessav anhidrid

Einecs

231-195-2

Összegképlet

SO2

Molekulatömeg

64,07

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Színtelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz

Azonosítás

 

A.

Pozitív teszt kénvegyületekre

 

Tisztaság

 

Víztartalom

Legfeljebb 0,05 %

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %

Kén-trioxid

Legfeljebb 0,1 %

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg

Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gáz

Nincsen

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 221 NÁTRIUM-SZULFIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát)

Einecs

231-821-4

Összegképlet

Vízmentes:

Na2 SO3

Heptahidrát:

Na2 SO37H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

126,04

Heptahidrát:

252,16

Tartalom

Vízmentes:

legalább 95 % Na2 SO3 és legalább 48 % SO2

Heptahidrát:

legalább 48 % Na2 SO3 és legalább 24 % SO2

Leírás

Fehér kristályos por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 

B.

A 10 %-os oldat (vízmentes), illetve a 20 %-os oldat (heptahidrát) pH-ja 8,5 és 11,5 között van

 

Tisztaság

 

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2 tartalomra számítva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg az SO2 tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-biszulfit

Nátrium-hidrogén-szulfit

Einecs

231-921-4

Összegképlet

NaHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

104,06

Tartalom

Legalább 32 tömeg % NaHSO3

Leírás

Tiszta, a színtelentől a sárgáig változó színű oldat

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 

B.

A 10 %-os vizes oldat pH-ja 2,5 és 5,5 között van

 

Tisztaság

 

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg Na2 SO3, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Piroszulfit

Nátrium-piroszulfit

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-diszulfit

Dinátrium-pentaoxo-diszulfát

Einecs

231-673-0

Összegképlet

Na2S2O5

Molekulatömeg

190,11

Tartalom

Legalább 95 % Na2S2O5 és legalább 64 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és nátriumteszt

 

B.

A 10 %-os vizes oldat pH-ja 4,0 és 5,5 között van

 

Tisztaság

 

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra számítva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT

Szinonimák

Kálium-piroszulfit

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-diszulfit

Kálium-pentaoxo-diszulfát

Einecs

240-795-3

Összegképlet

K2S2O5

Molekulatömeg

222,33

Tartalom

Legalább 90 % K2S2O5 és legalább 51,8 % SO2. A fennmaradó részt majdnem teljes egészében kálium-szulfát alkotja

Leírás

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Tioszulfát

Legfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra számítva

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 226 KALCIUM-SZULFIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-szulfit

Einecs

218-235-4

Összegképlet

CaSO3·2H2O

Molekulatömeg

156,17

Tartalom

Legalább 95 % CaSO3·2H2O és legalább 39 % SO2

Leírás

Fehér kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 227 KALCIUM-BISZULFIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-biszulfit

Kalcium-hidrogén-szulfit

Einecs

237-423-7

Összegképlet

Ca(HSO3)2

Molekulatömeg

202,22

Tartalom

6-8 vegyes % kén-dioxid és 2,5–3,5 vegyes % kalcium-dioxid, ami 10-14 vegyes % kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO3)2] felel meg

Leírás

Tiszta, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid szagú vizes oldat

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 228 KÁLIUM-BISZULFIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-biszulfit

Kálium-hidrogén-szulfit

Einecs

231-870-1

Összegképlet

KHSO3 vizes oldatban

Molekulatömeg

120,17

Tartalom

Literenként legalább 280 g KHSO3 (vagy 150 g SO2)

Leírás

Tiszta, színtelen, vizes oldat

Azonosítás

 

A.

Pozitív szulfit- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Szelén

Legfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 230 BIFENIL

Szinonimák

Difenil

Meghatározás

 

Kémiai név

1,1’-bifenil

Fenil-benzol

Einecs

202-163-5

Összegképlet

C12H10

Molekulatömeg

154,20

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Fehér vagy a halványsárgától a borostyánig terjedő színű, jellegzetes szagú, kristályos, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

68,5 oC–70,5 oC

B.

Forráspont-tartomány

252,5 oC és 257,5 oC között 2,5 oC-on belül teljesen átdesztillál

Tisztaság

 

Benzol

Legfeljebb 10 mg/kg

Aromás aminok

Legfeljebb 2 mg/kg (anilinben kifejezve)

Fenol-származékok

Legfeljebb 5 mg/kg (fenolban kifejezve)

Könnyen elszenesíthető anyagok

0,5 g bifenil 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz

Terfenil és nagyobb polimerizációs fokú polifenil-származékok

Legfeljebb 0,2 %

Policiklusos aromás szénhidrogének

Nincsenek jelen

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 231 ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák

Orto-xenol

Meghatározás

 

Kémiai név

(1,1’-bifenil)-2-ol

2-hidroxi-difenil

o-hidroxi-difenil

Einecs

201-993-5

Összegképlet

C12H10O

Molekulatömeg

170,20

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

56 oC–58 oC

B.

Pozitív fenolát-teszt

Etanolos oldata (1 g 10 ml-benc 10 %-os vas-klorid oldat hozzáadásakor zöldre színeződik

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Difenil-éter

Legfeljebb 0,3 %

p-fenil-fenol

Legfeljebb 0,1 %

1-naftol

Legfeljebb 0,01 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 232 NÁTRIUM-ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák

Nátrium-orto-fenil-fenolát

Az o-fenil-fenol nátriumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-orto-fenil-fenol

Einecs

205-055-6

Összegképlet

C12H9ONa· 4H2O

Molekulatömeg

264,26

Tartalom

Legalább 97 % C12H9ONa· 4H2O

Leírás

Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív fenolát- és nátriumteszt

 

B.

A mintából származót, savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított orto-fenil-fenolát olvadáspont-tartománya 56 oC és 58 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően

 

C.

A 2 %-os vizes oldatának pH-ja 11,1 és 11,8 között van

 

Tisztaság

 

Difenil-éter

Legfeljebb 0,3 %

p-fenil-fenol

Legfeljebb 0,1 %

1-naftol

Legfeljebb 0,01 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Meghatározás

 

Kémiai név

4-(2-benzimidazolil)tiazol

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

Einecs

205-725-8

Összegképlet

C10H7N3S

Molekulatömeg

201,26

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

296-303 oC

B.

Spektrometria

Abszorpciós maximuma 0,1 N HCl-ben (0,0005 vegyes %-os) 302 nm, 258 nm és 243 nm esetén:

Formula

à 302 nm ± 2 nm-nél: = kb. 1 230

Formula

à 258 nm ± 2 nm-nél: = kb. 200

Formula

à 243 nm ± 2 nm-nél: = kb. 620

Az abszorpciós hányados: 243 nm/302 nm = 0,47–0,53

Az abszorpciós hányados: 258 nm/302 nm = 0,14–0,18

Tisztaság

 

Víztartalom

Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,2 %

Szelén

Legfeljebb 3 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 234 NIZIN

Meghatározás

A nizin több hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket a Streptococcus lactis, Lancefield N csoport természetes törzsei termelnek

Einecs

215-807-5

Összegképlet

C143H230N42O37S7

Molekulatömeg

3 354,12

Tartalom

A nizin-koncentrátum legalább 900 egységet tartalmaz mg-onként egy legalább 50 % a nátrium-klorid tartalmú zsírmentes szilárd tejalkotórészekből álló keverékben.

Leírás

Fehér por

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 %, 102 oC-103 oC-on tömegállandóságig végzett szárítás után

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 235 NATAMICIN

Szinonimák

Pimaricin

Meghatározás

A natamicin a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő hatású anyag, amelyet a Streptomyces natalensis vagy a Streptococcus lactis természetes törzsei termelnek

Einecs

231-683-5

Összegképlet

C33H47O13N

Molekulatömeg

665,74

Tartalom

Legalább 95 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

A fehértől a krémes fehérig változó színű kristályos por

Azonosítás

 

A.

Színreakciók

Ha néhány natamicinkristályhoz cseppreakció-lapon egy csepp

tömény sósavat adunk, kékre színeződik,

tömény foszforsavat adunk, zöldre színeződik, amely néhány perc múlva halványpirossá válik

B.

Spektrometria

Az 1 %-os metanolos ecetsavval készített, 0,0005 vegyes %-os oldatának abszorpciós maximuma kb. 290, 303 és 318 nm-en és egy lépcső kb. 280 nm-en, a minimuma pedig kb. 250, 295,5 és 311 nm-en van.

C.

pH-érték

5,5–7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz előzetesen semlegesített elegyével készített 1 vegyes %-os oldatban mérve)

D.

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20 = + 250o és + 295o között (jégecettel készített, 1 vegyes %-os oldatban, 20 oC-on, szárazanyagra számítva)

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 % (P2O5 felett, 60 oC-on, vákuumban, tömegállandóságig végzett szárítás esetén)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,5 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Mikrobiológiai követelmények: összes élőcsíraszám

Legfeljebb 100/g

E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN

Szinonimák

Hexamin

Meténamin

Meghatározás

 

Kémiai név

1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [3.3.1.13,7]-dekán, Hexametilén-tetramin

Einecs

202-905-8

Összegképlet

C6H12N4

Molekulatömeg

140,19

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív formaldehid- és ammónia-teszt

 

B.

Szublimációs hőmérséklet: kb. 260 oC

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 %, 105 oC-on, P2O5 felett vákuumban, két órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szulfátok

Legfeljebb 0,005 %, SO4-ben kifejezve

Kloridok

Legfeljebb 0,005 %, Cl-ban kifejezve

Ammóniumsók

Nem mutatható ki

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT

Szinonimák

DMDC (a „dimethyl dicarbonate”/„dimetil-dikarbonát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Dimetil-pirokarbonát

Meghatározás

 

Einecs

224-859-8

Kémiai név

Dimetil-dikarbonát

Pirokarbonsav-dimetil-észter

Összegképlet

C4H6O5

Molekulatömeg

134,09

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Színtelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. A bőrre vagy a szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező

Azonosítás

 

A.

Lebomlás

Hígítás után pozitív vizsgálatok CO2-ra és metanolra

B.

Olvadáspont

17 oC

Forráspont

172 oC, lebomlás mellett

C.

Sűrűség 20 oC-on

Kb. 1,25 g/cm3

D.

Infravörös spektrum

Maximum 1 156 és 1 832 cm-1

Tisztaság

 

Dimetil-karbonát

Legfeljebb 0,2 %

Összes klór

Legfeljebb 3 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 249 KÁLIUM-NITRIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-nitrit

Einecs

231-832-4

Összegképlet

KNO2

Molekulatömeg

85,11

Tartalom

Legalább 95 %, vízmentes anyagra számítva (6)

Leírás

Fehér vagy enyhén sárga, elfolyósodó szemcsék

Azonosítás

 

A.

Pozitív nitrit- és káliumteszt

 

B.

5 %-os oldatának pH-ja:

legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 3 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 250 NÁTRIUM-NITRIT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-nitrit

Einecs

231-555-9

Összegképlet

NaNO2

Molekulatömeg

69,00

Tartalom

Legalább 97 %, vízmentes anyagra számítva (7)

Leírás

Fehér kristályos por vagy sárgás darabok

Azonosítás

 

A.

Pozitív nitrit- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

1.   SZILÁRD NÁTRIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom

Nátriumsalétrom

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-nitrát

Einecs

231-554-3

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Tartalom

Legalább 99 %, szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos, kissé higroszkópos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív nitrát- és nátrium-teszt

 

B.

Az 5 %-os oldat pH-ja

Legalább 5,5 és legfeljebb 8,3

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítást követően

Nitritek

Legfeljebb 30 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

2.   FOLYÉKONY NÁTRIUM-NITRÁT

Meghatározás

A folyékony nátrium-nitrát a nátrium nitrátnak egy olyan vizes oldata, amely stöchiometriai mennyiségű nátrium-hidroxid és salétromsav közvetlen kémiai reakciójának eredményeként keletkezik, és amelyet nem követ kristályosodás . Az e leírásnak megfelelő, folyékony nátrium-nitrátból előállított standardizált formák tartalmazhatnak fölöslegben salétromsavat, feltéve, hogy jelenlétét egyértelműen közölték vagy a címkén jelezték.

Kémiai név

Nátrium-nitrát

Einecs

231-554-3

Összegképlet

NaNO3

Molekulatömeg

85,00

Tartalom

Legalább 33,5 % és 40,0 % között tartalmaz NaNO3-ot.

Leírás

Tiszta, színtelen folyadék

Azonosítás

 

A.

Pozitív nitrát- és nátrium-teszt

 

B.

pH-érték

Legalább 1,5 és legfeljebb 3,5

Tisztaság

 

Szabad salétromsav

Legfeljebb 0,01 %

Nitritek

Legfeljebb 10 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 0,3 mg/kg

E leírás a 35 %-os vizes oldatra vonatkozik

 

E 252 KÁLIUM-NITRÁT

Szinonimák

Chilei salétrom

Kálisalétrom

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-nitrát

Einecs

231-818-8

Összegképlet

KNO3

Molekulatömeg

101,11

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér kristályos por vagy átlátszó prizmák, hűsítő, sós, csípős ízzel

Azonosítás

 

A.

Pozitív nitrát- és káliumteszt

 

B.

Az 5 %-os oldat pH-ja

Legalább 4,5 és legfeljebb 8,5

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1 %, 105 oC-on négy órás szárítást követően

Nitritek

Legfeljebb 20 mg/kg, KNO2-ben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 260 ECETSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Ecetsav

Etánsav

Einecs

200-580-7

Összegképlet

C2H4O2

Molekulatömeg

60,05

Tartalom

Legalább 99,8 %

Leírás

Átlátszó, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék

Azonosítás

 

A.

Forráspont

118 oC, 760 Hgmm nyomáson

B.

Fajlagos sűrűség

Kb. 1,049

C.

Az 1:3 arányban hígított oldat pozitív acetát-tesztet ad

 

D.

Dermedéspont

Nem alacsonyabb, mint 14,5 oC

Tisztaság

 

Nem illékony maradék

Legfeljebb 100 mg/kg

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Könnyen oxidálható anyagok

Egy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t 10 ml vízzel felhígitunk és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot adunk hozzá. A rózsaszín 30 percen belül nem változhat barnára

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 261 KÁLIUM-ACETÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-acetát

Einecs

204-822-2

Összegképlet

C2H3O2K

Molekulatömeg

98,14

Tartalom

Legalább 99 %, vizmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú

Azonosítás

 

A.

Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke

Legalább 7,5 és legfeljebb 9,0

B.

Pozitív acetát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 8 %, 150 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (i) NÁTRIUM-ACETÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-acetát

Einecs

204-823-8

Összegképlet

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

Vízmentes:

82,03

Trihidrát:

136,08

Tartalom

Legalább 98,5 %, vízmentes anyagra számítva (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt)

Leírás

Vízmentes:

Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkópos por

Trihidrát:

Színtelen, átlátszó kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú. Meleg, száraz levegőn kivirágzik.

Azonosítás

 

A.

1 %-os vizes oldatának pH-ja

Legalább 8,0 és legfeljebb 9,5

B.

Pozitív acetát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Vízmentes:

Legfeljebb 2 % (120 oC, 4 óra)

Trihidrát:

36 és 42 % között (120 oC, 4 óra)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (ii) NÁTRIUM-DIACETÁT

Meghatározás

A nátrium-diacetát a nátrium-acetát és az ecetsav molekulavegyülete

Kémiai név

Nátrium-hidrogén-diacetát

Einecs

204-814-9

Összegképlet

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vagy 3)

Molekulatömeg

142,09 (vízmentes)

Tartalom

39-41 % a szabad ecetsav és 58-60 % a nátriumacetát

Leírás

Fehér, higroszkópos, kristályos, ecetszagú szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

10 %-os vizes oldatának pH-ja

Legalább 4,5 és legfeljebb 5,0

B.

Pozitív acetát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Víztartalom

Legfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 263 KALCIUM-ACETÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-acetát

Einecs

200-540-9

Összegképlet

Vízmentes:

C4H6O4Ca

Monohidrát:

C4H6O4Ca· H2O

Molekulatömeg

Vízmentes:

158,17

Monohidrát:

176,18

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

A vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkópos, tömbös, kristályos szerkezetű, enyhén keserű ízű szilárd anyag. Enyhe ecetsavszag előfordulhat. A monohidrát formája egyaránt lehet tűkristály, szemcse vagy por

Azonosítás

 

A.

10 %-os vizes oldatának pH-ja

Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

B.

Pozitív acetát- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 11 %, szárítás után (a monohidrát esetében 155 oC-on, tömegállandóságig)

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok

Legfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 270 TEJSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Tejsav

2-hidroxi-propionsav

1-hidroxietán-1-karbonsav

Einecs

200-018-0

Összegképlet

C3H6O3

Molekulatömeg

90,08

Tartalom

Legalább 76 % és legfeljebb 84 %

Leírás

Színtelen vagy sárgás, majdnem szagtalan, szirupszerű, savas ízű folyadék, amelyet tejsav (C3H6O3) és tejsav-laktát (C6H10O5) elegye alkot. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő

Megjegyzés:

A tejsav higroszkopikus, és amikor forralással koncentrálják tejsav-laktáttá kondenzál, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál

 

Azonosítás

 

A.

Pozitív laktátteszt

 

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Klorid

Legfeljebb 0,2 %

Szulfát

Legfeljebb 0,25 %

Vas

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Megjegyzés:

Ez az előírás a 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatokra az értékeket a tejsav-tartalomnak megfelelően át kell számítani.

 

E 280 PROPIONSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Propionsav

Propánsav

Einecs

201-176-3

Összegképlet

C3H6O2

Molekulatömeg

74,08

Tartalom

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen vagy enyhén sárgás színű, kissé szúrós szagú, olajos folyadék

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont

– 22 oC

B.

Forráspont-tartomány

138,5 oC–142,5 oC

Tisztaság

 

Nem illékony maradék

Legfeljebb 0,01 %, 140 oC-on tömegállandóságig szárítva

Aldehidek

Legfeljebb 0,1 %, formaldehidben kifejezve

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-propionát

Nátrium-propanoát

Einecs

205-290-4

Összegképlet

C3H5O2Na

Molekulatömeg

96,06

Tartalom

Legalább 99 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos, higroszkópos por vagy finom fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív propionát- és nátriumteszt

 

B.

10 %-os vizes oldatának pH-ja

Legalább 7,5 és legfeljebb 10,5

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 oC-on végzett kétórás szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,1 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 282 KALCIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-propionát

Einecs

223-795-8

Összegképlet

C6H10O4Ca

Molekulatömeg

186,22

Tartalom

Legalább 99 %, 105 oC-on végzett, kétórás szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív propionát- és kalciumteszt

 

B.

10 %-os vizes oldatának pH-ja

Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Vas

Legfeljebb 50 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-propionát

Kálium-propionát

Einecs

206-323-5

Összegképlet

C3H5KO2

Molekulatömeg

112,17

Tartalom

Legalább 99 %, 105 oC-on kétórás szárítást követően

Leírás

Fehér, kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív propionát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítással meghatározva

Vízben nem oldódó anyag

Legfeljebb 0,3 %

Vas

Legfeljebb 30 mg/kg

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 284 BÓRSAV

Szinonimák

Bórsav

Ortobórsav

Borofax

Meghatározás

 

Einecs

233-139-2

Összegképlet

H3BO3

Molekulatömeg

61,84

Tartalom

Legalább 99,5 %

Leírás

Színtelen, szagtalan, átlátszó kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por. Enyhén zsíros tapintású. A természetben kristályos bórsav formájában fordul elő

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont

Kb. 171 oC

B.

Szép zöld lánggal ég

 

C.

A 3,3 %-os vizes oldat pH-ja

3,8 és 4,8 között

Tisztaság

 

Peroxidok

KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX)

Szinonimák

Nátrium-borát

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-tetraborát

Nátrium-biborát

Nátrium-piroborát

Vízmentes tetraborát

Einecs

215-540-4

Összegképlet

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulatömeg

201,27

Leírás

Por vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegővel érintkezve homályossá válnak. Vízben lassan oldódik fel.

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

171 oC és 175 oC között bomlás közben.

Tisztaság

 

Peroxidok

KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 290 SZÉN-DIOXID

Szinonimák

Szénsavgáz

Szárazjég (szilárd halmazállapotban)

Szén-anhidrid

Meghatározás

 

Kémiai név

Szén-dioxid

Einecs

204-696-9

Összegképlet

CO2

Molekulatömeg

44,01

Tartalom

Legalább 99 térfogat % gázállapotú anyagra számítva

Leírás

Normál környezeti feltételek mellett színtelen, enyhén szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben „szárazjégként” szállítják és használják. A szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) általában tartalmaz hozzáadott anyagokat, például kötőanyagként propilénglikolt vagy ásványolajat.

Azonosítás

 

A.

Kicsapás

Amikor a mintát bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely híg ecetsavban heves habképződés közben feloldódik.

Tisztaság

 

Savasság

50 ml frissen felforralt vízen metilnarancs indikátor jelenléténben átbuborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet annál az oldatnál savasabbá, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml 0,01 N sósavat adtunk

Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és -szulfid

25 ml-ezüst-nitráton-amihez előzetesen 3 ml ammónia-oldatot adtunk-átbuborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését

Szénmonoxid

Legfeljebb 10 μl/l

Olajtartalom

Legfeljebb 0,1 mg/l

E 296 ALMASAV

Szinonimák

DL-almasav

Meghatározás

 

Kémiai név

DL-almasav, hidroxibutándisav, hidroxi-borostyánkősav

Einecs

230-022-8

Összegképlet

C4H6O5

Molekulatömeg

134,09

Tartalom

Legalább 99,0 %

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

127 oC és 132 oC között

B.

Pozitív malátteszt

 

C.

Ezen anyag oldatai optikailag inaktívak valamennyi koncentrációban

 

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 297 FUMÁRSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Transz-butándisav, transz-1,2-etilén dikarbonsav

Einecs

203-743-0

Összegképlet

C4H4O4

Molekulatömeg

116,07

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

286-302 oC (zárt kapillárisban, gyors melegítéssel)

B.

Pozitív kettőskötés- és 1,2-dikarbonsav-teszt

 

C.

0,05 %-os oldatának pH-ja 25 oC-on

3,0–3,2

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (120 oC, 4 óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 300 ASZKORBINSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

L-aszkorbinsav

Aszkorbinsav

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton

3-keto-L-gulofurano-lakton

Einecs

200-066-2

Összegképlet

C6H8O6

Molekulatömeg

176,13

Tartalom

Az aszkorbinsav-vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően-legalább 99 % C6H8O6-t tartalmaz

Leírás

Fehértől a halványsárgáig változó színű, szagtalan, kristályos anyag

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

189 oC és 193 oC között, bomlás közben

B.

Pozitív aszkorbinsav-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,4 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20-érték +20,5o és +21,5o között van (10 vegyes %-os vizes oldat)

2 %-os vizes oldatának pH-ja

2,4 és 2,8 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-aszkorbát

Nátrium-L-aszkorbát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát

3-keto-L-gulofuranolakton-nátrium-enolát

Einecs

205-126-1

Összegképlet

C6H7O6Na

Molekulatömeg

198,11

Tartalom

A nátrium-aszkorbát legalább 99 % C6H7O6Na-t tartalmaz vákuumexszikkátorban kénsav felett végzett szárítás után

Leírás

Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan, szilárd, kristályos anyag, amely fény hatására sötétedik

Azonosítás

 

A.

Pozitív aszkorbát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20-érték + 103o és + 106o között van (10 vegyes %-os vizes oldat)

10 %-os vizes oldatának pH-ja

6,5 és 8,0 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-aszkorbát-dihidrát

A 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-dihidrát kalciumsója

Einecs

227-261-5

Összegképlet

C12H14O12Ca· 2H2O

Molekulatömeg

426,35

Tartalom

Legalább 98 %, illóanyagmentes anyagra számítva

Leírás

Fehértől a nagyon halvány szürkéssárgáig terjedő színű, szagtalan, kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív aszkorbát- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20-érték + 95o és + 97o között van (5 vegyes %-os vizes oldat)

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke

6,0 és 7,5 között

Illóanyag

Legfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (i) ASZKORBIL-PALMITÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Aszkorbil-palmitát

L-aszkorbil-palmitát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát

6-palmitol-3-keto-L-gulofurano-lakton

Einecs

205-305-4

Összegképlet

C22H38O7

Molekulatömeg

414,55

Tartalom

Legalább 98 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

107 oC és 117 oC között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 56–60 oC-on, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20 -érték + 21 o és + 24 o között van (5 vegyes %-os metanolos oldatban)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Aszkorbil-sztearát

L-aszkorbil-sztearát

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát

6-sztearol-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-944-9

Összegképlet

C24H42O7

Molekulatömeg

442,6

Tartalom

Legalább 98 %

Leírás

Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont

Kb. 116 oC

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 56–60 oC-os hőmérsékleten, egy órás vákuumszárítóban végzett szárítás után

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT

Meghatározás

Növényi étolajkészítményekből vákuumos vízgőz desztillációval nyert termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz.

A termék d-α-, d- β-, d-γ- és d-ζ-tokoferolt tartalma z

Molekulatömeg

430,71 (d-α-tokoferol)

Tartalom

Legalább 34 % az összes tokoferol

Leírás

Barnásvörös vagy vörös, tiszta, viszkózus, enyhe jellegzetes illattal és ízzel rendelkező olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában csekély kiválást mutathatnak

Azonosítás

 

A.

Megfelelő gáz-folyadék kromatográfiás módszerrel

 

B.

Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban oldódik, éterrel keveredik

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 20-érték legalább + 20o

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Szinonimák

DL-α-tokoferol

Meghatározás

 

Kémiai név

DL-5,7,8-trimetil-tokol

DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Einecs

233-466-0

Összegképlet

C29H50O2

Molekulatömeg

430,71

Tartalom

Legalább 96 %

Leírás

A halványsárgától a borostyánig változó színű, majdnem szagtalan, tiszta, viszkózus olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban szabadon oldódik, éterrel keveredik

B.

Spektro-fotometria

Abszolút etanolban az abszorpciós maximum kb. 292 nm

Tisztaság

 

Törésmutató

n D 201,503–1,507

Formula

szelektív abszorpció etanolban

Formula (292 nm) 72-76

(0,01 g 200 ml abszolút etanolban)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]25 D0o±0,05o (kloroform 1:10 arányú oldatában)

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Szinonimák

dl-γ-Tokoferol

Meghatározás

 

Kémiai név

2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Einecs

231-523-4

Összegképlet

C28H48O2

Molekulatömeg

416,69

Tartalom

Legalább 97 %

Leírás

Tiszta, viszkózus, halványsárga olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik

Azonosítás

 

A.

Spektrometria

Tiszta etanolban az abszorpciós maximum kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél található

Tisztaság

 

Fajlagos abszorpció etanolban

Formula

Formula

(298 nm) 91 és 97 között

Formula

(257 nm) 5,0 és 8,0 között

Törésmutató

Formula

1,503–1,507

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Meghatározás

 

Kémiai név

2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol

Einecs

204-299-0

Összegképlet

C27H46O2

Molekulatömeg

402,7

Tartalom

Legalább 97 %

Leírás

Tiszta, viszkózus, halványsárgás vagy narancsszínű olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és sötétedik

Azonosítás

 

A.

Spektrometria

Tiszta etanolban az abszorpciós maximumai kb. 298 nm-en és 257 nm-en vanak.

Tisztaság

 

Fajlagos, abszorpció etanolban

Formula

Formula

(298 nm) 89 és 95 között

Formula

(257 nm) 3,0 és 6,0 között

Törésmutató

Formula

1,500–1,504

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 310 PROPIL-GALLÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Propil-gallát

A galluszsav propil-észtere

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-propil-észtere

Einecs

204-498-2

Összegképlet

C10H12O5

Molekulatömeg

212,20

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, kristályos, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben nehezen, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik

B.

Olvadáspont-tartomány

146 oC és 150 oC között, 110 oC-on négyórás szárítás után

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 % (110 oC, négy óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,1 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

Formula

fajlagos abszorpció etanolban

Formula

(275 nm), legalább 485 nm és legfeljebb 520 nm

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 311 OKTIL-GALLÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Oktil-gallát

A galluszsav oktil-észtere

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-oktil-észtere

Einecs

213-853-0

Összegképlet

C15H22O5

Molekulatömeg

282,34

Tartalom

Legalább 98 %, 90 oC-on hatórás szárítást követően

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben nem oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik

B.

Olvadáspont-tartomány

99 oC és 102 oC között, 90 oC-on hatórás szárítást követően

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (90 oC, hat óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

Fajlagos abszorpció etanolban

Formula

Formula

(275 nm), legalább 375 és legfeljebb 390

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 312 DODECIL-GALLÁT

Szinonimák

Lauril-gallát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dodecil-gallát

A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-dodecil (vagy lauril)-észtere

A galluszsav dodecil-észtere

Einecs

214-620-6

Összegképlet

C19H30O5

Molekulatömeg

338,45

Tartalom

Legalább 98 %, 90 oC-on hatórás szárítás után

Leírás

Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben nem, etanolban és éterben jól oldódik

B.

Olvadáspont-tartomány

95 oC és 98 oC között, 90 oC-on hatórás szárítás után

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (90 oC, hat óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %

Szabad sav

Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)

Klórozott szerves vegyület

Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)

Fajlagos abszorpció etanolban

Formula

Formula

(275 nm), legalább 300 és legfeljebb 325

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 10 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 30 mg/kg

E 315 D-ERITROASZKORBINSAV

Szinonimák

Izoaszkorbinsav

D-arabo-aszkorbinsav

Meghatározás

 

Kémiai név

D-eritro-hexán-2-sav-γ-lakton

Izoaszkorbinsav

D-izo-aszkorbinsav

Einecs

201-928-0

Összegképlet

C6H8O6

Molekulatömeg

176,13

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehértől a halványsárgáig változószínű, kristályos, szilárd anyag, amely fény hatására fokozatosan sötétedik

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

Kb. 164 oC és 172 oC között bomlás közben

B.

Pozitív aszkorbinsav- és színreakció-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,4 %, csökkentett nyomáson, szilikagélen 3 órán át végzett szárítást követően

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,3 %

Fajlagos forgatóképesség

[α]25 D érték 10 vegyes %-os vizes oldat esetén –16,5o és –18,0o között van

Oxalát

1 g anyagnak 10 ml vízzel készített oldatához hozzáadunk 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 316 NÁTRIUM-(D-ERITROASZKORBÁT)

Szinonimák

Nátrium-izoaszkorbát

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-izoaszkorbát

Nátrium-D-izoaszkorbinsav

2,3-didehidro-D-eritro-hexono-1,4-lakton nátriumsója

3-keto-D-gulofurano-lakton nátrium-enolát-monohidrát

Einecs

228-973-9

Összegképlet

C6H7O6Na· H2O

Molekulatömeg

216,13

Tartalom

Legalább 98 %, vákuum-exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően, monohidrátban kifejezve

Leírás

Fehér, kristályos, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben tökéletesen, etanolban nagyon kismértékben oldódik.

B.

Pozitív aszkorbinsav- és színreakció-teszt

 

C.

Pozitív nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,25 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően

Fajlagos forgatóképesség

[α]D 25 érték 10 vegyes %-os vizes oldat esetében + 95o és + 98o között van

10 %-os vizes oldatának pH-ja

5,5–8,0

Oxalát

1 g anyagnak 10 ml vízzel készített oldatához hozzáadunk 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 319 TERCIER-BUTIL-HIDROXI-KINON (TBHQ)

Szinonimák

TBHQ

Meghatározás

 

Kémiai név

Tert-butil-1,4-benzoldiol

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzoldiol

Einecs

217-752-2

Összegképlet

C10H14O2

Molekulatömeg

166,22

Tartalom

Legalább 99 % C10H14O2-tartalom

Leírás

Fehér színű, kristályos, jellegzetes szagú szilárd anyag.

Azonosítás

 

A.

Oldhatóság

Gyakorlatilag nem oldódik vízben. Etanolban oldódik

B.

Olvadáspont

Legalább 126,5 oC

C.

Fenolvegyületek

5 mg mintát feloldunk 10 ml metanolban, és ehhez hozzáadunk 10,5 ml dimetil-amin-oldatot (1:4). Vöröstől rózsaszínig terjedő szín keletkezik

Tisztaság

 

Tercier-butil-p-benzokinon

Legfeljebb 0,2 %

2,5-di-tercier-butil hidroxi-kinon

Legfeljebb 0,2 %

Hidroxikinon

Legfeljebb 0,1 %

Toluol

Legfeljebb 25 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 2 mg/kg

E 320 BUTIL–HIDROXI–ANIZOL (BHA)

Szinonimák

BHA (a „butylated hydroxyanisole”/„butil–hidroxi–anizol”-elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

 

Kémiai név

3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol

2-tercier-butil-4-hidroxi-anizol és 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol keveréke

Einecs

246-563-8

Összegképlet

C11H16O2

Molekulatömeg

180,25

Tartalom

Legalább 98,5 % C11H16O2 és legalább 85 % 3-tercier-butil-4-hidroxianizol izomer

Leírás

Fehér vagy enyhén sárga kristályok vagy viaszos szilárd anyag enyhe aromás szaggal

Azonosítás

 

A.

Oldhatóság

Vízben nem, etanolban jól oldódik

B.

Olvadáspont-tartomány

48 oC és 63 oC között

C.

Színreakció

Megfelel a fenolcsoportok tesztjének

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 oC-on végzett izzítás után

Fenolos szennyeződések

Legfeljebb 0,5 %

Fajlagos abszorpció

Formula

Formula

(290 nm), legalább 190 és legfeljebb 210
Fajlagos abszorpció

Formula

Formula

(228 nm), legalább 326 és legfeljebb 345

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 321 BUTIL–HIDROXI–TOLUOL (BHT)

Szinonimák

BHT (a „butylated hydroxytoluene”/„butil–hidroxi–toluol” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)

Meghatározás

 

Kémiai név

2,6-ditercier-butil-p-krezol

4-metil-2,6-ditercier-butil-fenol

Einecs

204-881-4

Összegképlet

C15H24O

Molekulatömeg

220,36

Tartalom

Legalább 99 %

Leírás

Fehér, kristályos vagy pelyhes, szagtalan vagy jellegzetes gyenge aromás szaggal rendelkező, szilárd anyag

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben és propán-1,2-diolban nem oldódik.

Etanolban jól oldódik

B.

Olvadáspont

70 oC

C.

Abszorpciós- maximum

1:100 000 hígítású abszolút etanolos oldatban 2 cm-es rétegvastagság esetén a 230–320 nm-es tartományban csak egy maximuma van. 278 nm-en.

Tisztaság

 

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,005 %

Fenolos szennyeződések

Legfeljebb 0,5 %

Fajlagos abszorpció etanolban

Formula

Formula

(278 nm) legalább 81 és legfeljebb 88

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 322 LECITINEK

Szinonimák

Foszfatidok

Foszfolipidek

Meghatározás

A lecitinek állati vagy növényi eredetű élelmiszerekből fizikai eljárások segítségével nyert foszfatidok keverékei vagy frakciói; ide tartoznak az ártalmatlan és a célnak megfelelő enzimek felhasználásával nyert hidrolizált termékek is. A végtermék maradék enzimaktivitást nem mutathat.

A lecitinek vizes közegben hidrogén-peroxid segítségével enyhén színteleníthetők. Ez az oxidáció a lecitin foszfatidokat kémiailag nem változtathatja meg.

Einecs

232-307-2

Tartalom

Lecitinek: az anyag legalább 60,0 %-a acetonban oldhatatlan.

Hidrolizált lecitinek: az anyag legalább 56,0 %-a acetonban oldhatatlan.

Leírás

Lecitinek: barna folyadék vagy viszkózus félfolyékony anyag vagy por

Hidrolizált lecitinek: világosbarnától a barnáig változó színű, viszkózus folyadék vagy paszta

Azonosítás

 

A.

Pozitív kolin-, foszfor- és zsírsavteszt

 

B.

Hidrolizált-lecitinteszt

800 ml-es főzőpohárba 500 ml (30–35 oC-os) vizet töltünk. Ezután állandó keverés mellett lassan hozzá adunk 50 ml mintát. A hidrolizált lecitin homogén emulziót képez. Nem hidrolizált lecitin esetén kb. 50 g összeálló massza válik ki.

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 oC-on egy órás szárítással meghatározva

Toluolban oldhatatlan anyag

Legfeljebb 0,3 %

Savszám

Lecitinek: grammonként legfeljebb 35 mg kálium-hidroxid

Hidrolizált lecitinek: grammonként legfeljebb 45 mg kálium-hidroxid

Peroxid-szám

Kisebb vagy egyenlő, mint 10

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 325 NÁTRIUM-LAKTÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-laktát

Nátrium-2-hidroxi-propanoát

Einecs

200-772-0

Összegképlet

C3H5NaO3

Molekulatömeg

112,06 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 57 % és legfeljebb 66 %

Leírás

Színtelen, átlátszó folyadék

Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes szagú

Azonosítás

 

A.

Pozitív laktátteszt

 

B.

Pozitív nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Savtartalom

Legfeljebb 0,5 %, szárítás után, tejsavban kifejezve

20 %-os vizes oldatának pH-ja

6,5–7,5

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Redukáló anyagok

A Fehling-féle oldatot nem redukálja

Megjegyzés:

Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

 

E 326 KÁLIUM-LAKTÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-laktát

Kálium-2-hidroxi-propanoát

Einecs

213-631-3

Összegképlet

C3H5O3K

Molekulatömeg

128,17 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 57 % és legfeljebb 66 %

Leírás

Kissé viszkózus, majdnem szagtalan, átlátszó folyadék. Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes szagú

Azonosítás

 

A.

Izzítás

A kálium-laktát oldatot elhamvasztjuk. A hamu lúgos kémhatású és sav hozzáadására felhabzik.

B.

Színreakció

2 ml kálium-laktát oldatot 5 ml pirokatechin és kénsav 1:100 arányú oldatára rétegzünk. Az érintkező felületen mélyvörös szín jön létre.

C.

Pozitív kálium- és laktátteszt

 

Tisztaság

 

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Savasság

1 g kálium-laktát oldatot 20 ml vízben feloldunk, 3 csepp fenolftalein oldatot adunk hozzá és 0,1 N nátrium-hidroxiddal megtitráljuk. A fogyás legfeljebb 0,2 ml lehet.

Redukáló anyagok

A kálium-laktát oldat nem idézheti elő a Fehling-féle oldat redukcióját

Megjegyzés:

Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

 

E 327 KALCIUM-LAKTÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-dilaktát

Kalcium-dilaktát-hidrát

A 2-hidroxi-propánsav kalciumsója

Einecs

212-406-7

Összegképlet

(C3H5O2)2 Ca· nH2O (n = 0-5)

Molekulatömeg

218,22 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Majdnem szagtalan, fehér kristályos por vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Pozitív laktát- és kalciumteszt

 

B.

Oldhatósági tesztek

Vízben oldódik, etanolban gyakorlatilag nem oldódik

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

120 oC-on négyórás szárítással meghatározva:

vízmentes: legfeljebb 3,0 %

1 vízmolekulával: legfeljebb 8,0 %

3 vízmolekulával: legfeljebb 20,0 %

4,5 vízmolekulával: legfeljebb 27 %

Savasság

Legfeljebb a tejsavban kifejezett száraz anyag 0,5 %-a,

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

5 %-os oldatának pH-ja

6,0 és 8,0 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Redukáló anyagok

A Fehling-féle oldatot nem redukálja

E 330 CITROMSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Citromsav

2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav

β-hidroxi-trikarballitikus sav

Einecs

201-069-1

Összegképlet

a)

C6H8O7 (vízmentes)

b)

C6H8O7·H2O (monohidrát)

Molekulatömeg

a)

192,13 (vízmentes)

b)

210,15 (monohidrát)

Tartalom

A citromsav lehet vízmentes, vagy tartalmazhat egy vízmolekulát. A citromsav legalább 99,5 % C6H8O7-t tartalmaz, szárazanyagra számítva

Leírás

A citromsav fehér vagy színtelen, szagtalan, kristályos, szilárd anyag, erőteljes savas ízzel. A monohidrát száraz levegőn elmállik

Azonosítás

 

A.

Oldhatósági tesztek

Vízben nagyon jól oldódik, etanolban jól oldódik, éterben oldódik

Tisztaság

 

Víztartalom

A vízmentes citromsav legfeljebb 0,5 % vizet tartalmaz; a citromsav monohidrátja legfeljebb 8,8 % vizet tartalmaz (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 oC-on végzett hamvasztás után

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

Könnyen elszenesíthető anyagok

1 g porított mintát 10 ml, legalább 98 %-os kénsavval együtt 90 oC-os vízfürdőn, sötétben egy órán át melegítjük. Legfeljebb halványbarna szín alakulhat ki (összehasonlító folyadék K)

E 331 (i) NÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Mononátrium-citrát

Egybázisú nátrium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Mononátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav mononátrium sója

Összegképlet

a)

C6H7O7Na (vízmentes)

b)

C6H7O7Na· H2O (monohidrát)

Molekulatömeg

a)

214,11 (vízmentes)

b)

232,23 (monohidrát)

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

180 oC-on végzett négyórás szárítással meghatározva:

vízmentes: legfeljebb 1,0 %

monohidrát: legfeljebb 8,8 %

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke

3,5 és 3,8 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (ii) DINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Dinátrium-citrát

Kétbázisú nátrium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dinátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dinátrium sója

Az 1,5 vízmolekulával rendelkező citromsav dinátrium sója

Einecs

205-623-3

Összegképlet

C6H7O7Na2·1,5H2O

Molekulatömeg

263,11

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 13,0 %, 180 oC-on végzett négyórás szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,

1 %-os vizes oldatának pH-ja

4,9 és 5,2 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák

Trinátrium-citrát

Hárombázisú nátrium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Trinátrium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trinátrium sója

A citromsav trinátrium sója vízmentes, dihidrát és pentahidrát formában

Einecs

200-675-3

Összegképlet

Vízmentes:

C6H5O7Na3

Hidrát:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 vagy 5)

Molekulatömeg

258,07 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva:

vízmentes:

legfeljebb 1,0 %

dihidrát:

legfeljebb 13,5 %

pentahidrát:

legfeljebb 30,3 %

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

5 %-os vizes oldatának pH-ja

7,5 és 9,0 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (i) KÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák

Monokálium-citrát

Egybázisú kálium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Monokálium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokálium sója

A citromsav vízmentes monokálium sója

Einecs

212-753-4

Összegképlet

C6H7O7K

Molekulatömeg

230,21

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, higroszkópos, szemcsés por vagy átlátszó kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,

1 %-os vizes oldatának pH-ja

3,5 és 3,8 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák

Trikálium-citrát

Hárombázisú kálium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Trikálium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikálium sója

A citromsav monohidrát trikálium sója

Einecs

212-755-5

Összegképlet

C6H5O7K3·H2O

Molekulatömeg

324,42

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, higroszkópos, szemcsés por vagy átlátszó kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 6,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,

5 %-os vizes oldatának pH-ja

7,5 és 9,0 között

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

E 333 (i) KALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Monokalcium-citrát

Egybázisú kalcium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Monokalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokalcium sója

A citromsav monohidrát monokalcium sója

Összegképlet

(C6H7O7)2Ca· H2O

Molekulatömeg

440,32

Tartalom

Legalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és kalcium-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 7,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,

1 %-os vizes oldatának pH-ja

3,2 és 3,5 között

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (ii) DIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Dikalcium-citrát

Kétbázisú kalcium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dikalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dikalcium sója

A citromsav trihidrát dikalcium sója

Összegképlet

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulatömeg

530,42

Tartalom

Legalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és kalciumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 20,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (iii) TRIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák

Trikalcium-citrát

Hárombázisú kalcium-citrát

Meghatározás

 

Kémiai név

Trikalcium-citrát

A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikalcium sója

A citromsav tetrahidrát trikalcium sója

Einecs

212-391-7

Összegképlet

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulatömeg

570,51

Tartalom

Legalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Finom fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív citrát- és kalcium-teszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 14,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 5 mg/kg

Karbonátok

1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 334 L(+)-BORKŐSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

L-borkősav

L-2,3-dihidroxi-butándiolsav

d-α, β -dihidroxi-borostyánkősav

Einecs

201-766-0

Összegképlet

C4H6O6

Molekulatömeg

150,09

Tartalom

Legalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen vagy áttetsző, kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

168 oC és 170 oC között

B.

Pozitív tartarátteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 0,5 % (P2O5-on, három óra)

Szulfáthamu

Legfeljebb 1 000 mg/kg, 800 ± 25 oC-on végzett hamvasztás után

20 vegyes %-os vizes oldatának fajlagos optikai forgatása

[α]D 20-érték +11,5o és +13,5o között van

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

E 335 (i) NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Az L-(+)-borkősav mononátrium sója

Meghatározás

 

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav mononátrium sója

Az L-(+)-borkősav monohidrát mononátrium sója

Összegképlet

C4H5O6Na· H2O

Molekulatömeg

194,05

Tartalom

Legalább 99 %, szárazanyagra számítva

Leírás

Átlátszó, színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív tartarát- és nátriumteszt

 

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 10,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 335 (ii) DINÁTRIUM-TARTARÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Dinátrium-L-tartarát

Dinátrium-(+)-tartarát

Dinátrium-(+)-2,3-dihidroxi-bután-diolsav

Az L(+)borkősav dihidratált dinátrium sója

Einecs

212-773-3

Összegképlet

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulatömeg

230,8

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Átlátszó, színtelen kristályok

Azonosítás

 

A.

Pozitív tartarát- és nátriumteszt

 

B.

Oldhatósági tesztek

3 ml vízben 1g nem oldható. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 17,0 %, 150 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

1 %-os vizes oldatának pH-ja

7,0 és 7,5 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (i) KÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Egybázisú kálium-tartarát

Meghatározás

 

Kémiai név

Az L-(+)-borkősav vízmentes monokálium sója

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav monokálium sója

Összegképlet

C4H5O6K

Molekulatömeg

188,16

Tartalom

Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, kristályos vagy szemcsés por

Azonosítás

 

A.

Pozitív tartarát- és káliumteszt

 

B.

Olvadáspont

230 oC

Tisztaság

 

1 %-os vizes oldatának pH-ja

3,4

Szárítási veszteség

Legfeljebb 1,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Kétbázisú kálium-tartarát

Meghatározás

 

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav dikálium sója

Az L-(+)-borkősav dikálium sója egy fél vízmolekulával

Einecs

213-067-8

Összegképlet

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulatömeg

235,2

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, kristályos vagy szemcsés por

Azonosítás

 

A.

Pozitív tartarát- és káliumteszt

 

Tisztaság

 

1 %-os vizes oldatának pH-ja

7,0 és 9,0 között

Szárítási veszteség

Legfeljebb 4,0 %, 150 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 337 KÁLIUM-NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák

Kálium-nátrium L-(+)-tartarát

Rochelle-só

Seignette-só

Meghatározás

 

Kémiai név

Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav kálium-nátrium sója

Kálium-nátrium L-(+)-tartarát

Einecs

206-156-8

Összegképlet

C4H4O6KNa· 4H2O

Molekulatömeg

282,23

Tartalom

Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por

Azonosítás

 

A.

Pozitív tartarát-, kálium- és nátriumteszt

 

B.

Oldhatósági tesztek

1 gramm oldható 1 ml vízben, etanolban nem oldódik

C.

Olvadáspont-tartomány

70 oC és 80 oC között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 26,0 % és legalább 21,0 %, 150 oC-on három órán át végzett szárítás után meghatározva

Oxalátok

Legfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.

1 %-os vizes oldatának pH-ja

6,5 és 8,5 között

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Nehézfémek (ólomban kifejezve)

Legfeljebb 10 mg/kg

E 338 FOSZFORSAV

Szinonimák

Ortofoszforsav

Monofoszforsav

Meghatározás

 

Kémiai név

Foszforsav

Einecs

231-633-2

Összegképlet

H3PO4

Molekulatömeg

98,00

Tartalom

A foszforsav a kereskedelmi forgalomban változó koncentrációjú vizes oldatként szerezhető be. Legalább 67,0 % és legfeljebb 85,7 % foszforsavat tartalmaz.

Leírás

Tiszta, színtelen, viszkózus folyadék

Azonosítás

 

A.

Pozitív sav- és foszfátteszt

 

Tisztaság

 

Illó savak

Legfeljebb 10 mg/kg (ecetsavban kifejezve)

Kloridok

Legfeljebb 200 mg/kg (klórban kifejezve)

Nitrátok

Legfeljebb 5 mg/kg (NaNO3-ban kifejezve)

Szulfátok

Legfeljebb 1 500 mg/kg (CaSO4-ban kifejezve)

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

Megjegyzés:

Ez az előírás 75 %-os vizes oldatra vonatkozik.

 

E 339 (i) MONONÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Mononátrium-monofoszfát

Savanyú mononátrium-monofoszfát

Mononátrium-ortofoszfát

Egybázisú nátrium-foszfát

Nátrium-dihidrogén-monofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-dihidrogén-monofoszfát

Einecs

231-449-2

Összegképlet

Vízmentes: NaH2PO4

Monohidrát: NaH2PO4. H2O

Dihidrát: NaH2PO4. 2H2O

Molekulatömeg

Vízmentes: 119,98

Monohidrát: 138,00

Dihidrát: 156,01

Tartalom

Legalább 97 % NaH2PO4, 60 oC-on egy órán át, majd ezt követően 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után.

P2O5-tartalom

58,0 % és 60,0 % között, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, szagtalan, kissé elfolyósodó por, kristályok vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban vagy éterben nem oldódik

C.

1 %-os oldatának pH-ja

4,1 és 5,0 között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

A vízmentes só legfeljebb 2,0 %-ot, a monohidrát legfeljebb 15,0 %-ot, a dihidrát pedig legfeljebb 25 %-ot veszít a tömegéből, ha először 60 oC-on egy órán át, majd 105 oC-on négy órán át szárítjuk

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 339 (ii) DINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Dinátrium-monofoszfát

Szekunder nátrium-foszfát

Dinátrium-ortofoszfát

Savas dinátrium-foszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dinátrium-hidrogén-monofoszfát

Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát

Einecs

231-448-7

Összegképlet

Vízmentes: Na2HPO4

Hidrát: Na2HPO4. nH2O (n = 2, 7 vagy 12)

Molekulatömeg

141,98 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 98 % Na2HPO4, 40 oC-on három órán át, majd 105 oC-on öt órán át végzett szárítás után

P2O5- tartalom

49 % és 51 % között, (vízmentes)

Leírás

A vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfát fehér, higroszkóposs, szagtalan por. A lehetséges hidratált formák közül a dihidrát, fehér, kristályos, szagtalan szilárd anyag; a heptahidrát, fehér, szagtalan, elmálló kristály vagy szemcsés por; a dodekahidrát fehér, elmálló, szagtalan por vagy kristály

Azonosítás

 

A.

Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.

Az 1 %-os oldat pH-értéke

8,4 és 9,6 között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

A vízmentes só legfeljebb 5,0 %-ot, a dihidrát legfeljebb 22,0 %-ot, a heptahidrát legfeljebb 50,0 %-ot, a dodekahidrát legfeljebb 61,0 %-ot veszít a tömegéből, ha először 40 oC-on három órán át, majd 105 oC-on öt órán át szárítjuk

Vízben oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Nátrium-foszfát

Hárombázisú nátrium-foszfát

Trinátrium-ortofoszfát

Meghatározás

A trinátrium-foszfátot vizes oldatokból nyerik, amely kristályosodhat vízmentes formában, illetve 1/2, 1, 6, 8 vagy 12 H2O molekulával. A dodekahidrát vizes oldatokból mindig kristályosodik, nátrium-hidroxid felesleg mellett. 1/4 molekula NaOH-ot tartalmaz

Kémiai név

Trinátrium-monofoszfát

Trinátrium-foszfát

Trinátrium-ortofoszfát

Einecs

231-509-8

Összegképlet

Vízmentes: Na3PO4

Hidrát: Na3PO4. nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 vagy 12)

Molekulatömeg

163,94 (vízmentes)

Tartalom

A nátrium-foszfát vízmentes és hidratált formái (a dodekahidrát kivételével) legalább 97,0 % Na3PO4-ot tartalmaznak vízmentes anyagra számítva. A nátrium-foszfát dodekahidrát legalább 92,0 % Na3PO4-ot tartalmaz izzított anyagra számítva

P2O5-tartalom

40,5 % és 43,5 % között, (vízmentes)

Leírás

Fehér, szagtalan kristályok, szemcsék vagy kristályos por.

Azonosítás

 

A.

Pozitív nátrium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.

1 %-os oldatának pH-ja

11,5 és 12,5 között

Tisztaság

 

Izzítási veszteség

120 oC-on végzett kétórás szárítás, majd ezt követően kb. 800 oC-on végzett 30 perces izzítás után bekövetkező tömegveszteségek a következők: a vízmentesnél legfeljebb 2,0 %, a monohidrátnál legfeljebb 11,0 %, a dodekahidrátnál legfeljebb 45,0 % és 58,0 % között

Vízben oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 (i) KÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Egybázisú kálium-foszfát

Monokálium-monofoszfát

Kálium-ortofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Kálium-dihidrogén-foszfát

Monokálium-dihidrogén-ortofoszfát

Monokálium-dihidrogén-monofoszfát

Einecs

231-913-4

Összegképlet

KH2PO4

Molekulatömeg

136,09

Tartalom

Legalább 98,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után

P2O5-tartalom

51,0 % és 53,0 % között, víztmentes anyagra számítva

Leírás

Szagtalan, színtelen kristályok, illetve fehér szemcsés vagy kristályos por, higroszkópos.

Azonosítás

 

A.

Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.

C.

1 %-os oldatának pH-ja

4,2 és 4,8 között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után meghatározva

Vízben nem oldódó anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Dikálium-monofoszfát

Szekunder kálium-foszfát

Dikáliumsav-foszfát

Dikálium-ortofoszfát

Kétbázisú kálium-foszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dikálium-hidrogén-monofoszfát

Dikálium-hidrogén-foszfát

Dikálium-hidrogén-ortofoszfát

Einecs

231-834-5

Összegképlet

K2HPO4

Molekulatömeg

174,18

Tartalom

Legalább 98,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után

P2O5-tartalom

40,3 % és 41,5 % között, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Színtelen vagy fehér szemcsés por, kristályok vagy massza; elfolyósodó anyag

Azonosítás

 

A.

Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik

C.

1 %-os oldatának pH-ja

8,7 és 9,4 között

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után meghatározva

Vízben oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Kálium-foszfát

Hárombázisú kálium-foszfát

Trikálium-ortofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Trikálium-monofoszfát

Trikálium-foszfát

Trikálium-ortofoszfát

Einecs

231-907-1

Összegképlet

Vízmentes: K3PO4

Hidrát: K3PO4. nH2O (n = 1 vagy 3)

Molekulatömeg

212,27 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 97,0 %, izzított anyagra számítva

P2O5-tartalom

30,5 % és 33,0 % között izzított anyagra számítva

Leírás

Színtelen vagy fehér, szagtalan, higroszkopikus kristályok vagy szemcsék. A hidrátok lehetséges t formái: monohidrát és trihidrát

Azonosítás

 

A.

Pozitív kálium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.

C.

1 %-os oldatának pH-ja

11,5 és 12,3 között

Tisztaság

 

Izzitási veszteség

Vízmentes: legfeljebb 3,0 %; hidrát: legfeljebb 23,0 %. 105 oC-on egy órán át végzett szárítás, majd kb. 800 ± 25 oC-on 30 percen át végzett hevítés után meghatározva

Vízben oldhatatlan anyagok

Legfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 341 (i) KALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Egybázisú kalcium-foszfát

Monokalcium-ortofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-dihidrogén-foszfát

Einecs

231-837-1

Összegképlet

Vízmentes: Ca(H2PO4)2

Monohidrát: Ca(H2PO4)2. H2O

Molekulatömeg

234,05 (vízmentes)

252,08 (monohidrát)

Tartalom

Legalább 95 %, vízmentes anyagra számítva

P2O5-tartalom

55,5 % és 61,1 % között, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Szemcsés por vagy fehér, elfolyósodó kristályok vagy szemcsék

Azonosítás

 

A.

Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.

CaO-tartalom

23,0 % és 27,5 % között (vízmentes)

19,0 % és 24,8 % között (monohidrát)

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legalább 14,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva (vízmentes)

Legfeljebb 17,5 %, 60 oC-on végzett egyórás át, majd 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva (monohidrát)

Izzítási veszteség

Legfeljebb 17,5 %, 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után (vízmentes)

Legfeljebb 25,0 %, 105 oC-on végzett egyórás szárítás, majd 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után meghatározva (monohidrát)

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Kétbázisú kalcium-foszfát

Dikalcium-ortofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-monohidrogén-foszfát

Kalcium-hidrogén-ortofoszfát

Szekunder kalcium-foszfát

Einecs

231-826-1

Összegképlet

Vízmentes: CaHPO4

Dihidrát: CaHPO4. 2H2O

Molekulatömeg

136,06 (vízmentes)

172,09 (dihidrát)

Tartalom

Legalább 98 % és legfeljebb 102 % CaHPO4 200 oC-on végzett háromórás szárítás után

P2O5-tartalom

50,0 % és 52,5 % között, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér kristályok vagy szemcsék, szemcsés por vagy por

Azonosítás

 

A.

Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatósági tesztek

Vízben mérsékelten oldódik. Etanolban nem oldódik

Tisztaság

 

Izzítási veszteség

Legfeljebb 8,5 % (vízmentest), vagy 26,5 % (dihidrát), 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Hárombázisú kalcium-foszfát

Kalcium-ortofoszfát

Pentakalcium-hidroxi-monofoszfát

Kalcium-hidroxiapatit

Meghatározás

A trikalcium-foszfát a foszforsav közömbösítésével kapott kalcium-foszfátoknak és a kalcium-hidroxidnak változó arányú keverékéből áll, összetétele megközelítőleg a következő: 10CaO.3P2O5.H2O

Kémiai név

Pentakalcium-hidroxi-monofoszfát

Trikalcium-monofoszfát

Einecs

235-330-6 (Pentakalcium-hidroxi- monofoszfát)

231-840-8 (Kalcium- ortofoszfát)

Összegképlet

Ca5(PO4)3. OH vagy Ca3(PO4)2

Molekulatömeg

502 vagy 310

Tartalom

Legalább 90 %, izzított anyagra számítva

P2O5-tartalom

38,5 % és 48,0 % között, vizmentes zanyagra számítva

Leírás

Fehér, íztelen por, levegőn stabil

Azonosítás

 

A.

Pozitív kalcium- és foszfátteszt

 

B.

Oldhatósági tesztek

Vízben gyakorlatilag oldhatatlan, etanolban nem oldódik, hígított sósavban és salétromsavban oldódik

Tisztaság

 

Izzítási veszteség

Legfeljebb 8 %, 800 ± 25 oC-on tömegállandóságig végzett izzítás után

Fluorid

Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNÉZIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Magnézium-dihidrogén-foszfát

Magnéziumfoszfát, egybázisú

Monomagnézium-ortofoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Monomagnézium-dihidrogén-monofoszfát

Einecs

236-004-6

Összegképlet

Mg(H2PO4)2 nH2O (ahol n = 0-4)

Molekulatömeg

218,30 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 51,0 %, izzítás után

Leírás

Fehér, szagtalan, kristályos por, vízben kismértékben oldódik

Azonosítás

 

A.

Pozitív magnézium- és foszfátteszt

 

B.

MgO-tartalom

Legalább 21,5 % izzítás után

Tisztaság

 

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezeve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNÉZIUM-FOSZFÁT

Szinonimák

Magnézium-hidrogén-foszfát

Magnéziumfoszfát, kétbázisú

Dimagnézium-ortofoszfát

Másodrendű magnéziumfoszfát

Meghatározás

 

Kémiai név

Dimagnézium-monohidrogén-monofoszfát

Einecs

231-823-5

Összegképlet

MgHPO4. nH2O (ahol n = 0-3)

Molekulatömeg

120,3 (vízmentes)

Tartalom

Legalább 96 % izzítás után

Leírás

Fehér, szagtalan, kristályos por, vízben kismértékben oldódik

Azonosítás

 

A.

Pozitív magnézium- és foszfátteszt

 

B.

MgO-tartalom

Legalább 33,0 %, vízmentes anyagra számítva

Tisztaság

 

Fluorid

Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 4 mg/kg

Kadmium

Legfeljebb 1 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 350 (i) NÁTRIUM-MALÁT

Szinonimák

Az almasav nátriumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Dinátrium DL-malát, a hidroxi-butándisav dinátriumsója

Összegképlet

Hemihidrát: C4H4Na2O5·1/2 H2O

Trihidrát: C4H4Na2O5·3H2O

Molekulatömeg

Hemihidrát: 187,05

Trihidrát: 232,10

Tartalom

Legalább 98,0 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér, kristályos por vagy darabkák

Azonosítás

 

A.

Pozitív 1,2-dikarboxilsav- és nátriumteszt

 

B.

Azoszínezék-képzés

Pozitív

C.

Oldhatóság

Vízben jól oldódik

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

A hemihidrát esetében legfeljebb 7,0 % (130 oC, 4 óra), a trihidrát esetében 20,5–23,5 % (130 oC, 4 óra)

Lúgosság

Legfeljebb 0,2 %–ban kifejezve Na2CO3

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 350 (ii) NÁTRIUM-HIDROGÉN-MALÁT

Szinonimák

A DL-almasav mononátriumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Mononátrium DL-malát, mononátrium 2-DL-hidroxi-szukcinát

Összegképlet

C4H5NaO5

Molekulatömeg

156,07

Tartalom

Legalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív 1,2-dikarbonsav- és nátriumteszt

 

B.

Azoszínezék-képzés

Pozitív

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 % (110 oC, 3 óra)

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 351 KÁLIUM-MALÁT

Szinonimák

Az almasav káliumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Dikálium DL-malát, a hidroxi-butándisav dikáliumsója

Összegképlet

C4H4K2O5

Molekulatömeg

210,27

Tartalom

Legalább 59,5 %

Leírás

Színtelen vagy majdnem színtelen vizes oldat

Azonosítás

 

A.

Pozitív 1,2-dikarbonsav- és káliumteszt

 

B.

Azoszínezék-képzés

Pozitív

Tisztaság

 

Lúgosság

Legfeljebb 0,2 %, K2CO3-ban kifejezve

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIUM-MALÁT

Szinonimák

Az almasav kalciumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium DL-malát, kalcium-α-hidroxiszukcinát, a hidroxibutándisav kalciumsója

Összegképlet

C4H5CaO5

Molekulatömeg

172,14

Tartalom

Legalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív malát-, 1,2-dikarbonsav- és kalciumteszt

 

B.

Azoszínezék-képzés

Pozitív

C.

Oldhatóság

Vízben kismértékben oldódik

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2 % (100 oC, 3 óra)

Lúgosság

Legfeljebb 0,2 %, CaCO3-ban kifejezve

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIUM-HIDROGÉN-MALÁT

Szinonimák

A DL-almasav monokalciumsója

Meghatározás

 

Kémiai név

Monokalcium DL-malát, monokalcium-2-DL-hidroxiszukcinát

Összegképlet

(C4H5O5)2Ca

Tartalom

Legalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva

Leírás

Fehér por

Azonosítás

 

A.

Pozitív malát-, 1,2-dikarbonsav- és kalciumteszt

 

B.

Azoszínezék-képzés

Pozitív

Tisztaság

 

Szárítási veszteség

Legfeljebb 2,0 % (110 oC, 3 óra)

Maleinsav

Legfeljebb 0,05 %

Fumársav

Legfeljebb 1,0 %

Fluorid

Legfeljebb 30 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 353 META-BORKŐSAV

Szinonimák

Di-borkősav

Meghatározás

 

Kémiai név

Meta-borkősav

Összegképlet

C4H6O6

Tartalom

Legalább 99,5 %

Leírás

Kristályos vagy por állagú, fehér vagy sárgás színű. Könnyen elfolyósodó, enyhén karamelles illatú

Azonosítás

 

A.

Vízben és etanolban nagyon jól oldódik

B.

Az anyag 1 és 10 mg közötti mintáját 2 ml koncentrált kénsavval és 2 csepp szulfo-rezorcinol reagenssel együtt kémcsőbe helyezzük. 150 oC-ra hevítve élénk lila szín jelenik meg

Tisztaság

 

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 354 KALCIUM-TARTARÁT

Szinonimák

L-kalcium-tartarát

Meghatározás

 

Kémiai név

Kalcium-L(+)- 2,3-dihidroxi-butándioát-dihidrát

Összegképlet

C4H4CaO6. 2H2O

Molekulatömeg

224,18

Tartalom

Legalább 98,0 %

Leírás

Finom kristályos por, fehér vagy pisztkosfehér színű

Azonosítás

 

A.

Vízben kis mértékben oldódik. Oldhatósága körülbelül 0,01 g/100 ml víz (20 oC-on). Etanolban nehezen oldódik. Dietil-éterben kis mértékben oldódik. Savakban oldódik

 

B.

Fajlagos forgatóképesség [α]20D

+7,0o és +7,4o között (0,1 % 1N HCl oldatban)

C.

Az 5 %-os szuszpenzió pH-ja

6,0 és 9,0 között

Tisztaság

 

Szulfátok (H2SO4-ben kifejezve)

Legfeljebb 1 g/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 355 ADIPINSAV

Meghatározás

 

Kémiai név

Hexándisav, 1,4-bután-dikarboxilsav

Einecs

204-673-3

Összegképlet

C6H10O4

Molekulatömeg

146,14

Tartalom

Legalább 99,6 %

Leírás

Fehér, szagtalan kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadáspont-tartomány

151,5 oC–154,0 oC

B.

Oldhatóság

Vízben kismértékben oldódik. Etanolban jól oldódik.

Tisztaság

 

Víz

Legfeljebb 0,2 % (Karl Fischer-módszer)

Szulfáthamu

Legfeljebb 20 mg/kg

Arzén

Legfeljebb 3 mg/kg

Ólom

Legfeljebb 5 mg/kg

Higany

Legfeljebb 1 mg/kg

E 356 NÁTRIUM-ADIPÁT

Meghatározás

 

Kémiai név

Nátrium-adipát

Einecs

231-293-5

Összegképlet

C6H8Na2O4

Molekulatömeg

190,11

Tartalom

Legalább 99,0 % (vízmentes anyagra számítva)

Leírás

Fehér szagtalan kristályok vagy kristályos por

Azonosítás

 

A.

Olvadási-tartomány

151 oC–152 oC (adipinsavra)

B.

Oldhatóság

Kb. 50 g/100 ml víz (20 oC-on)

C.

Pozitív nátrium-teszt

 

Tisztaság