ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 226

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. augusztus 23.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

23.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 226/1


A BIZOTTSÁG 798/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 8.)

azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére, 22. cikke (3) bekezdésére, 23. cikkére, 24. cikke (2) bekezdésére, valamint 26. és 27a. cikkére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. és 18. cikkére,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és a 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 8. cikkére és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és (4) bekezdésére,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (7) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (8) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/539/EGK irányelv megállapítja a baromfi és a keltetőtojás harmadik országból a Közösségbe irányuló behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az irányelv előírja, hogy a baromfinak és a keltetőtojásnak meg kell felelnie az ebben az irányelvben meghatározott feltételeknek, és az említett irányelvvel összhangban összeállított listán szereplő harmadik országból vagy annak egy részéről kell származnia.

(2)

A 2002/99/EK irányelv megállapítja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek és az azokból nyert termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó szabályokat. Az irányelv előírja, hogy e termékek csak akkor hozhatók be a Közösségbe, ha megfelelnek az ilyen termékeknek a Közösségben történő termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára alkalmazandó követelményeknek, vagy ha azokkal egyenértékű állat-egészségügyi biztosítékokat kínálnak.

(3)

Az azon harmadik országok jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi, keltetőtojás, naposcsibe, baromfihús, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsa, tojás és tojástermékek és specifikus kórokozóktól mentes tojás behozható a Közösségbe és átszállítható a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványokra alkalmazandó feltételek megállapításáról szóló, 2006. augusztus 28-i 2006/696/EK bizottsági határozat (9) megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, ahonnan az érintett áruk behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, és megállapítja az állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó feltételeket.

(4)

A harmadik országoknak a madárinfluenzára és a Newcastle-betegségre tekintettel történő osztályozási szempontjainak megállapításáról szóló, 1993. május 12-i 93/342/EGK bizottsági határozat (10), valamint a harmadik országok szárnyasinfluenzára és Newcastle-betegségre tekintettel történő, a friss baromfihús behozatalával kapcsolatos osztályozási szempontjainak megállapításáról szóló, 1994. június 7-i 94/438/EK bizottsági határozat (11) megállapítja a harmadik országok madárinfluenzára és Newcastle-betegségre való tekintettel az élő baromfi, a keltetőtojás és a baromfihús behozatalával kapcsolatos osztályozási szempontjait.

(5)

A madárinfluenza ellenőrzésére vonatkozó közösségi jogszabályokat a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelv (12) a Közösségben és világszerte a madárinfluenza járványtana terén az utóbbi időben szerzett tudományos ismeretek és fejlemények figyelembevétele érdekében a közelmúltban frissítette. A járvány kitörése esetén alkalmazandó ellenőrző intézkedések hatályát kiterjesztették egyfelől azért, hogy a magas patogenitású madárinfluenza-vírus (HPAI) mellett az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírus (LPAI) okozta járvány kitörésére is kiterjedjenek, másfelől pedig azért, hogy bevezessék a madárinfluenza kötelező aktív felügyeletét, valamint a kór elleni vakcina szélesebb körben történő alkalmazását.

(6)

A harmadik országokból történő behozatalnak ezért olyan feltételeknek kell megfelelnie, amelyek egyenértékűek a Közösségen belül alkalmazott feltételekkel, és megfelelnek a baromfi- és baromfitermékekkel folytatott nemzetközi kereskedelemre vonatkozó, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében (13), valamint az OIE Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyvében (14) előírt felülvizsgált követelményeknek.

(7)

Argentina és Izrael benyújtotta madárinfluenza-felügyeleti programjait a Bizottsághoz értékelésre. A Bizottság megvizsgálta a programokat, amelyek megfelelnek a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek, ezért e rendelet I. mellékletének 1. része 7. oszlopában fel kell tüntetni a programok kedvező értékelését.

(8)

A 90/539/EGK irányelv 21. cikke (2) bekezdése megállapít bizonyos szempontokat, amelyeket annak eldöntésekor kell figyelembe venni, hogy egy harmadik ország vagy annak egy része felvehető-e a Közösségbe baromfit és keltetőtojást exportáló harmadik országok listájára; e szempontok közé tartozik a baromfiállomány egészségi állapota, a harmadik ország által szolgáltatott, a területén előforduló fertőző állati betegségekre – köztük a madárinfluenzára és a Newcastle-betegségre – vonatkozó információszolgáltatás rendszeressége és gyorsasága, illetve az érintett harmadik országban hatályos, az állatbetegségek megelőzését és ellenőrzését szolgáló szabályok.

(9)

A 2002/99/EK irányelv 8. cikke előírja, hogy azoknak a harmadik országoknak vagy harmadik országok régióinak jegyzéke összeállításakor, ahonnan a meghatározott állati eredetű termékek Közösségbe való behozatalát engedélyezik, különösen tekintettel kell lenni bizonyos szempontokra, melyek közé tartozik az állatállomány egészségügyi helyzete; az a rendszeresség, gyorsaság és pontosság, amellyel a harmadik ország információt nyújt a területén fennálló fertőző vagy járványos állatbetegségekről, különösen a madárinfluenzáról és a Newcastle-betegségről, valamint az érintett harmadik országban jellemző általános egészségügyi helyzet, amely adott esetben veszélyt jelenthet a Közösség köz- és állat-egészségügyi helyzetére.

(10)

Az állategészségügy érdekében e rendeletnek elő kell írnia, hogy az árukat csak olyan harmadik országokból, területekről, övezetekről, illetve területi egységekről lehet a Közösségbe importálni, ahol léteznek madárinfluenza-felügyeleti programok, illetve – ahol vakcinázásra kerül sor – madárinfluenza elleni vakcinázási tervek.

(11)

A 2160/2003/EK rendelet értelmében az olyan harmadik országok közösségi jogszabályokban meghatározott jegyzékébe történő felvétele vagy a jegyzékben történő megtartása, amelyekből a tagállamok számára engedélyezett az e rendelettel szabályozott baromfiáruk behozatala annak függvénye, hogy az érintett harmadik ország a tagállamok által meghatározandó szalmonellaellenőrzési nemzeti programokkal egyenértékű programot nyújt-e be a Bizottsághoz, és a Bizottság jóváhagyja-e azt. E rendelet I. mellékletének 1. részében fel kell tüntetni a programok kedvező értékelését.

(12)

A Közösség és egyes harmadik országok engedélyezni kívánják a jóváhagyott területi egységekről érkező baromfi és baromfitermékek kereskedelmét, ezért a baromfi és a baromfitermékek behozatalakor alkalmazandó területi egységekre osztás elvét a közösségi jogalkotásban továbbra is elő kell írni. A területi egységekre osztás elvét a közelmúltban az OIE írta elő a baromfi és a baromfitermékek világszerte zajló kereskedelmének megkönnyítése érdekében, ezért ezt be kell építeni a közösségi jogba.

(13)

Bizonyos egészségügyi okoknál fogva – különösen a termeléshez használt hús nyomon követhetősége miatt – a közösségi jog jelenleg nem ír elő bizonyítványt a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvad darált húsának és csontokról géppel leválasztott húsának Közösségbe való behozatalára. Ennek megfelelően e rendeletben további tudományos vizsgálatokat követően elő kell írni az ezen árukra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintákat.

(14)

Az illetékes hatóságok számára bizonyos helyzetekben az állat-egészségügyi bizonyítványok terén lehetővé tett nagyobb rugalmasság érdekében, valamint a naposcsibét és laposmellű futómadarat a Közösségbe importáló harmadik országoktól érkezett számos kérelem alapján e rendeletnek elő kell írnia, hogy ezen árukat nem az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításakor, hanem a szállítmány elindításakor kell megvizsgálni.

(15)

A zavartalan kereskedelem biztosítása érdekében azon áruk Közösségbe irányuló behozatala, amelyeket az e rendelet I. mellékletének 1. részében meghatározott állat-egészségügyi korlátozások bevezetése előtt állítottak elő, az érintett áru behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetését követő 90 napig továbbra is megengedhető.

(16)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba szánt és az onnan származó szállítmányok Közösségen keresztül történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni, amelyek csak Lettországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkoznak.

(17)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (15) általános közösségi egészségügyi szabályokat állapít meg, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó áruk Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történő átszállítására vonatkoznak.

(18)

Ezen túlmenően az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (16) megállapítja a bizonyítvány kiállításának az érvényes bizonyítvány biztosításához és a csalás megakadályozásához szükséges előírásait. Helyénvaló ennélfogva annak biztosítása e rendeletben, hogy a harmadik ország bizonyítványokat kiállító tisztviselői által alkalmazott szabályok és elvek olyan biztosítékokat nyújtsanak, amelyek az említett irányelvben megállapított szabályokkal és elvekkel egyenértékűek, valamint amelyek szerint az e rendeletben megállapított állat-egészségügyi bizonyítványminták csak a bizonyítvány kiállításának időpontjában tanúsítható tényeket tükrözik.

(19)

A közösségi jogszabályok egyértelműségének és koherenciájának érdekében a 93/342/EGK, a 94/438/EK és a a 2006/696/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyükbe e rendelet lép.

(20)

Annak érdekében, hogy az állat-egészségügyi bizonyítványok e rendeletben megállapított irányadó követelményeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a gazdasági ágazat és a tagállamok meghozhassák, átmeneti időszakot indokolt előírni.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelet meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket az alábbi termékek (a továbbiakban: termékek) Közösségbe irányuló behozatala és a Közösség területén való átszállítása – beleértve az átszállítás ideje alatti tárolást is – esetén:

a)

baromfi, keltetőtojás, naposcsibe és specifikus kórokozóktól mentes tojás;

b)

a baromfi – beleértve a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, valamint tojás és tojástermékek.

A rendelet megállapítja azon harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek jegyzékét, ahonnan a termékek behozhatók a Közösségbe.

(2)   Ez a rendelet nem vonatkozik a kiállításokra, bemutatókra és versenyekre szánt baromfira.

(3)   Ezt a rendeletet a harmadik országokkal kötött közösségi megállapodásokban előírt, a bizonyítványra vonatkozó egyedi követelmények sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„baromfi”: tyúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, liba, fürj, galamb, fácán, fogoly és laposmellű futómadár (Ratitae), amelyet tenyésztés, hústermelés vagy étkezésitojás-termelés, valamint a szárnyasvad-állomány utánpótlása céljából fogságban nevelnek vagy tartanak;

2.

„keltetőtojás”: a baromfi által tojt, keltetésre szánt tojás;

3.

„naposcsibe”: valamennyi, 72 órásnál fiatalabb, még nem etetett baromfi és a 72 órásnál fiatalabb pézsmakacsa (Cairina moschata) vagy keresztezett fajtáik, akár etették őket, akár nem;

4.

„tenyészbaromfi”: 72 órás vagy ennél idősebb, keltetőtojás termelésére szánt baromfi;

5.

„haszonbaromfi”: 72 órás vagy ennél idősebb baromfi, amelyet az alábbi célokra neveltek:

a)

hústermelésre és/vagy étkezésitojás-termelésre; vagy

b)

a szárnyasvad-állomány utánpótlása céljából;

6.

„specifikus kórokozóktól mentes tojás”: az Európai gyógyszerkönyvben (17) leírt, „specifikus kórokozóktól mentes baromfiállományból” származó és kizárólag diagnosztikai, kutatási vagy gyógyszerészeti felhasználásra szánt keltetőtojások;

7.

„hús”: a következő állatok élelmezési célra alkalmas részei:

a)

baromfi, amely a hús vonatkozásában tenyésztett madár, beleértve azokat, amelyek nem tekinthetők háziállatnak, de amelyeket háziállatként tenyésztenek, kivéve a laposmellű futómadarakat;

b)

vadon élő szárnyasvad, amelyre emberi fogyasztás céljából vadásznak;

c)

laposmellű futómadár;

8.

„csontokról géppel leválasztott hús”: olyan termék, amelyet a csontozást követően a friss, húsos csontokról vagy a bontott baromfiról mechanikai eszközökkel úgy nyernek, hogy az izomrostszerkezet sérül vagy módosul;

9.

„darált hús”: kicsontozott hús, amelyet apró darabokra daráltak, és kevesebb mint 1 % sót tartalmaz;

10.

„övezet”: valamely harmadik ország egyértelműen körülhatárolható és egy adott betegség tekintetében megkülönböztetett egészségi állapotú állati alpopulációt tartalmazó része, amely betegség miatt e rendelet alkalmazásában megvalósuló behozatalok céljából szükséges felügyeleti, ellenőrzési és biológiai biztonsági intézkedéseket léptettek életbe;

11.

„területi egység”: valamely harmadik országban található, közös biológiai biztonsági irányítási rendszerbe tartozó, egy vagy több baromfitelep, amelyben adott betegség(ek) tekintetében megkülönböztetett egészségi állapotú baromfi-alpopulációt tartanak, amely betegség(ek) miatt e rendelet alkalmazásában megvalósuló behozatal céljából szükséges felügyeleti, ellenőrzési és biológiai biztonsági intézkedéseket léptettek életbe;

12.

„telep”: olyan létesítmény vagy létesítmény egy része, amely egyetlen helyen található, és a következő tevékenységekre vagy azok egyikére használják:

a)

tenyésztelep: olyan létesítmény, amelyben tenyészbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

b)

szaporítótelep: olyan létesítmény, amelyben haszonbaromfi nevelésének céljából keltetőtojás előállítása folyik;

c)

nevelőtelep:

i.

vagy tenyészbaromfi-nevelő telep, ahol a tenyészbaromfit a szaporodási érettség elérését megelőzően nevelik; vagy

ii.

haszonbaromfi-nevelő telep, ahol a tenyészbaromfit a tojásrakási érettség elérését megelőzően nevelik;

d)

egyéb haszonbaromfi tartása;

13.

„baromfikeltető állomás”: olyan létesítmény, amelyben a tojások keltetése és a bujtatás folyik, és naposcsibét forgalmaz;

14.

„állomány”: az összes azonos egészségi állapotú, azonos létesítményben vagy azonos elkerített területen nevelkedett, egy járványügyi egységet alkotó baromfik; nagyüzemi baromfitenyésztés esetén ez a fogalommeghatározás magában foglalja az ugyanazon légtérben lévő valamennyi madarat;

15.

„madárinfluenza”: a baromfifélék fertőzéses megbetegedése, amelynek kórokozója a következő A. típusú influenzavírus:

a)

H5, illetve H7 altípusa; valamint

b)

amelynek intravénás patogenitási indexe (IVPI) hathetes csirkéknél nagyobb, mint 1,2; vagy

c)

amely az intravénás útón megfertőzött 4–8 hetes csirkék esetében legalább 75 %-os elhullási arányt okoz;

16.

„magas patogenitású vírustörzs(ek) okozta madárinfluenza” (HPAI): a baromfi alábbiak által okozott fertőzése:

a)

a megfigyelt többi magas patogenitású madárinfluenza-vírushoz hasonló, a hemagglutinin molekula hasadási helyénél többszörösen bázisos aminosavakat kódoló génszekvenciával rendelkező H5 vagy H7 altípusú madárinfluenza-vírusok, jelezve, hogy a hemagglutinin molekulát hasíthatja egy mindenütt jelenlévő gazdaproteáz;

b)

a 15. pont b) és c) alpontjában meghatározott madárinfluenza;

17.

„alacsony patogenitású vírustörzs(ek) okozta madárinfluenza” (LPAI): a baromfi HPAI-tól eltérő H5 vagy H7 altípusú madárinfluenza-vírus által okozott fertőzése;

18.

„Newcastle-betegség”: a baromfifélék fertőzéses megbetegedése:

a)

amelynek kórokozója az 1-es típusba tartozó paramyxovírus bármely olyan madarakra veszélyes törzse, amelyek esetében az intracerebrális patogenitási index (ICPI) naposcsibéknél 0,7 feletti; vagy

b)

amelynek esetében a vírusban az F2 fehérje C terminálisánál többszörösen bázisos aminosavat mutattak ki (közvetlenül vagy következtetés által), míg a 117-es aminosav-maradék helyén fenilalanint, amely az F1 fehérje N-terminális része; a „többszörösen bázisos aminosav” kifejezés legalább három arginin vagy lizin aminosav-maradékra utal a 113-as és a 116-os aminosavhely között; az e pontban említett aminosav-maradékokra jellemző összetétel bizonyításának hiányában az izolált vírus ICPI-teszt általi jellemzése szükséges; e fogalommeghatározásban az aminosav-maradékokat az F0 gén nukleotid-szekvenciájának N-terminálisától számozzák, így a 113–116. helyek a hasadási helytől számított -4 és -1 közötti aminosav-maradéknak felelnek meg;

19.

„hatósági állatorvos”: az illetékes hatóság által kijelölt állatorvos;

20.

„a fertőzött és beoltott állatok megkülönböztetésének stratégiája (DIVA-stratégia)”: olyan védőoltás-stratégia, amely lehetővé teszi a beoltott/fertőzött és a beoltott/nem fertőzött állatok megkülönböztetését, a vadvírus elleni antitestek kimutatására tervezett diagnosztikai vizsgálat és be nem oltott jelzőmadarak alkalmazásával.

II. FEJEZET

A BEHOZATALRA ÉS ÁTSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3. cikk

Azon származási harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek jegyzékei, ahonnan a termékek behozhatók a Közösségbe, illetve átszállíthatók rajta

A termékeket kizárólag az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekről, illetve területi egységekről lehet behozni a Közösségbe, illetve átszállítani rajta.

4. cikk

Állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítása

(1)   A Közösségbe behozott termékeket az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 4. oszlopában említett, és az érintett termékre kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány kell, hogy kísérje, amelyet az említett melléklet 2. részében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványmintának (a továbbiakban: bizonyítvány) és megjegyzéseknek megfelelően kell kitölteni.

(2)   Ha a szállítás – még ha csak az út egy részén is – hajóval történik, a hajóparancsnok által a II. mellékletben meghatározottak szerint összeállított nyilatkozat eredeti példányát mellékelni kell a baromfi és a naposcsibe behozatalára kiállított állat-egészségügyi bizonyítványokhoz.

(3)   A Közösségen átszállított baromfit, keltetőtojást és naposcsibét a következő dokumentumoknak kell kísérniük:

a)

az (1) bekezdésben említett állat-egészségügyi bizonyítvány, amelyen fel van tüntetve az „EK-n keresztüli átszállításra”; és

b)

a rendeltetési hely szerinti harmadik ország által kért bizonyítvány.

(4)   Baromfi, laposmellű futómadár és vadon élő szárnyasvad húsát, darált húsát és csontokról géppel leválasztott húsát, specifikus kórokozóktól mentes tojását, valamint a tojást és tojástermékeket, amelyek a Közösségen átszállításra kerülnek olyan bizonyítvány kíséri, amelyet a XI. mellékletben meghatározott bizonyítványminta szerint állítottak össze, és megfelel az ott megjelölt feltételeknek.

(5)   E rendelet alkalmazásában az átszállítás a 97/78/EK irányelv 12. és 13. cikke értelmében kiterjedhet az átszállítás alatti tárolásra is.

(6)   Elektronikus bizonyítvány és közösségi szinten harmonizált, más megállapított rendszerek azonban használhatók.

5. cikk

A behozatalra és átszállításra vonatkozó feltételek

(1)   A Közösségbe behozott és a Közösségen átszállított termékek megfelelnek a 6 és 7. cikkben és a III. fejezetben megállapított feltételeknek.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a 20 egységnél kevesebbet tartalmazó baromfi – a laposmellű futómadár, annak naposcsibéje vagy, keltetőtojása kivételével – egyszeri szállítmányaira. Az ilyen egyszeri szállítmányok azonban csak akkor hozhatók be az ilyen behozatalokra feljogosított harmadik országokból, területeikről, övezeteikből vagy területi egységeiből, ha megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1. és 3. oszlopában a harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység van felsorolva, a táblázat 4. oszlopa pedig az érintett termék vonatkozásában állat-egészségügyi bizonyítványmintát ír elő;

b)

állat-egészségügyi okokból nem tartoznak behozatali tilalom hatálya alá;

c)

a behozatali feltételek magukban foglalják a behozatal utáni elkülönítésre és a karanténra vonatkozó követelményt is.

(3)   Az (1) bekezdésben említett termékeknek az alábbiaknak kell megfelelniük:

a)

az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 5. oszlopában meghatározott további garanciáknak;

b)

az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában meghatározott különleges feltételeknek és adott esetben a 6A. oszlopban megállapított záró dátumoknak és a 6B. oszlopban szereplő nyitó dátumoknak;

c)

a további állat-egészségügyi garanciáknak – amennyiben azokat a rendeltetési tagállam előírja, és szerepelnek a bizonyítványban;

d)

a szalmonella-ellenőrzési program jóváhagyásával kapcsolatos korlátozások csak akkor érvényesek, ha szerepelnek az I. melléklet 1. részében található táblázat megfelelő oszlopában.

6. cikk

Vizsgálat, mintavételi és ellenőrzési eljárások

Amennyiben a termékek a Közösségbe való behozatalához a bizonyítványok értelmében madárinfluenzára, Mycoplasma-fertőzésre, Newcastle-betegségre, szalmonellafertőzésre, illetve állati- vagy közegészségügyi szempontból fontos egyéb kórokozókra irányuló vizsgálat, mintavételi, valamint ellenőrzési eljárás lefolytatása szükséges, e termékek Közösségbe való behozatala kizárólag akkor lehetséges, ha e vizsgálatokat, mintavételi és ellenőrzési eljárásokat a III. mellékletnek megfelelően az érintett harmadik ország illetékes hatósága, illetve adott esetben, a rendeltetési tagállam illetékes hatósága végezte el.

7. cikk

A betegség bejelentésére vonatkozó követelmények

Az áruk harmadik országból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből a Közösségbe való behozatala csak akkor lehetséges, ha az érintett harmadik ország:

a)

a HPAI vagy a Newcastle-betegség elsődleges kitörésének megerősítését követő 24 órán belül tájékoztatja a Bizottságot a járványügyi helyzetről;

b)

indokolatlan késedelem nélkül benyújtja a madárinfluenzát és a Newcastle-betegséget vizsgáló közösségi referencialaboratóriumhoz az említett betegségek elsődleges járványkitöréseire vonatkozó vírusizolátumokat (18); ugyanakkor e vírusizolátumok nem kötelezőek azokból a harmadik országokból, területekről, övezetekből vagy területi egységekből származó tojások, tojástermékek és specifikus kórokozóktól mentes tojások behozatalához, ahonnan ezen termékek Közösségbe való behozatala engedélyezett;

c)

a járványügyi helyzetről rendszeres és naprakész tájékoztatást nyújt a Bizottságnak.

III. FEJEZET

A SZÁRMAZÁSI HARMADIK ORSZÁGOKBAN, TERÜLETEKEN, ÖVEZETEKBEN, ILLETVE TERÜLETI EGYSÉGEKBEN JELLEMZŐ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET A MADÁRINFLUENZA ÉS A NEWCASTLE-BETEGSÉG TEKINTETÉBEN

8. cikk

Madárinfluenzától mentes harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek

(1)   E rendelet alkalmazásában azt a harmadik országot, területet, övezetet vagy területi egységet, ahonnan termékeket importáltak a Közösségbe, madárinfluenzától mentesnek kell tekinteni, amennyiben:

a)

a harmadik országban, területen, övezetben vagy területi egységben a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány kiállítását megelőző legalább 12 hónapos időszakban nem volt jelen a madárinfluenza;

b)

a 10. cikk értelmében az e bekezdés a) pontjában szereplő bizonyítvány kiállítását megelőző legalább hat hónapos időszakban és e bizonyítványban előírt helyen sor került a madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti program lefolytatására.

(2)   Amennyiben a madárinfluenza kitörésére az (1) bekezdés értelmében korábban e betegségtől mentes harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben kerül sor, e harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység az alábbi feltételek teljesülése esetén ismét madárinfluenzától mentesnek nyilvánítható:

a)

a HPAI esetében a járvány felszámolása érdekében sor került a felszámolási politika végrehajtására;

b)

az LPAI esetében a járvány felszámolása érdekében sor került a felszámolási politika végrehajtására vagy a baromfiállomány levágására;

c)

valamennyi korábban fertőzött létesítményben megfelelő tisztításra és fertőtlenítésre került sor;

d)

a IV. melléklet II. részével összhangban madárinfluenzára vonatkozó felügyelet elvégzésére került sor az e bekezdés c) pontjában említett, negatív eredménnyel záruló tisztítás és fertőtlenítés befejezése utáni három hónapban.

9. cikk

HPAI-mentes harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek

(1)   E rendelet alkalmazásában az a harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység, ahonnan a termék Közösségbe irányuló behozatala történik, HPAI-mentesnek tekinthető, amennyiben e harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben e betegség a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány kiállítását megelőző legalább 12 hónapon belül nem volt jelen.

(2)   Amennyiben a HPAI-járvány kitörésére az (1) bekezdés értelmében korábban e betegségtől mentes harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben kerül sor, e harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység az alábbi feltételek teljesülése esetén ismét HPAI-mentesnek nyilvánítható:

a)

a járvány felszámolása érdekében felszámolási politika végrehajtására került sor, amely magában foglalta valamennyi korábban fertőzött telep megfelelő tisztítását és fertőtlenítését;

b)

a IV. melléklet II. részével összhangban madárinfluenzára vonatkozó felügyelet elvégzésére került sor az e bekezdés a) pontjában említett felszámolási politika, illetve tisztítás és fertőtlenítés befejezése utáni három hónapban.

10. cikk

Madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti programok

Amennyiben a bizonyítvány madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti program végrehajtását írja elő, a termékek Közösségbe irányuló behozatalára kizárólag azokból a harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből kerülhet sor, ahol:

a)

a harmadik országban, területen, övezeten, illetve területi egységben az I. melléklet 1. részében lévő táblázat 7. oszlopában szereplő, legalább hat hónapig tartó, madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti programra került sor, amely megfelel:

i.

a IV. melléklet I. részében szereplő követelményeknek; vagy

ii.

az OIE Szárazföldi állat-egészségügyi szabályzatában (19) szereplő követelményeknek;

b)

a harmadik ország a madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti programban beálló bármely változásról értesíti a Bizottságot.

11. cikk

Madárinfluenza elleni védőoltás

Amennyiben valamely harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységen madárinfluenza elleni vakcinázásra került sor, a vakcinázott baromfiállományból származó baromfi vagy egyéb termék Közösségbe irányuló behozatala csak akkor lehetséges, ha:

a)

a harmadik ország az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 8. oszlopában feltüntetett vakcinázási tervvel összhangban madárinfluenza elleni vakcinázást hajt végre, és ez a terv megfelel az V. mellékletben megállapított követelményeknek;

b)

a harmadik ország a madárinfluenza elleni vakcinázási tervet érintő bármely változásról értesíti a Bizottságot.

12. cikk

Newcastle-betegségtől mentes harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek

(1)   E rendelet alkalmazásában az a harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység, ahonnan a termék Közösségbe irányuló behozatala történik, Newcastle-betegségtől mentesnek tekinthető, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány kiállítását megelőző legalább 12 hónapos időszakban Newcastle-betegség kitörésére nem került sor;

b)

legalább az e bekezdés a) pontjában említett időtartamig nem került sor olyan Newcastle-betegség elleni vakcinázásra, amelyhez a VI. mellékletben megállapított, Newcastle-betegség elleni elismert vakcinákra vonatkozó kritériumoknak nem megfelelő oltóanyagot használtak.

(2)   Amennyiben a Newcastle-betegség kitörésére az (1) bekezdés értelmében korábban e betegségtől mentes harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben kerül sor, e harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység az alábbi feltételek teljesülése esetén ismét Newcastle-betegségtől mentesnek nyilvánítható:

a)

a járvány felszámolása érdekében felszámolási politika végrehajtására került sor;

b)

valamennyi korábban fertőzött létesítményben megfelelő tisztításra és fertőtlenítésre került sor;

c)

az a) és b) pontban említett felszámolási politika, illetve tisztítás és fertőtlenítés befejezését követő legkevesebb három hónapos időszakban:

i.

a harmadik ország illetékes hatósága fokozott vizsgálatok elvégzésével – beleértve a kitörés kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat – bizonyítani tudja, hogy az említett betegség a harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben nincs jelen;

ii.

nem került sor olyan Newcastle-betegség elleni vakcinázásra, amelyhez a VI. mellékletben megállapított, Newcastle-betegség elleni elismert vakcinákra vonatkozó kritériumoknak nem megfelelő oltóanyagot használtak.

13. cikk

A Newcastle-betegség elleni oltóanyagok használatát érintő eltérések

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek vonatkozásában, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 12. cikk (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában foglaltaktól eltérően, a harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek az alábbi feltételek teljesülése esetén tekinthetők Newcastle-betegségtől mentesnek:

a)

a harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység olyan oltóanyag használatát engedélyezi, amely megfelel a VI. melléklet I. részében megállapított általános kritériumoknak, de nem felel meg az említett melléklet II. részében megállapított különleges kritériumoknak;

b)

a VII. melléklet I. részében megállapított kiegészítő egészségügyi követelmények teljesülnek.

(2)   Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek vonatkozásában, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 12. cikk (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában foglaltaktól eltérően, azon harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek, ahonnan a baromfihús Közösségbe irányuló behozatala engedélyezett, Newcastle-betegségtől mentesnek tekinthetők, amennyiben a VII. melléklet II. részében megállapított kiegészítő egészségügyi követelmények teljesülnek.

IV. FEJEZET

A BEHOZATALRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK

14. cikk

Baromfi, keltetőtojás és naposcsibe behozatalára vonatkozó különös feltételek

(1)   A II. és a III. fejezetben meghatározott feltételek mellett az alábbiakban felsorolt termékek behozatalára a következő különös feltételek vonatkoznak:

a)

a laposmellű futómadáron kívüli tenyész- vagy haszonbaromfi, valamint keltetőtojás és naposcsibe a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével: a VIII. mellékletben előírt követelmények;

b)

a tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár, annak keltetőtojása és naposcsibéje: a IX. mellékletben előírt követelmények.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt feltételeket nem kell alkalmazni a 20 egyednél kevesebbet tartalmazó baromfi – kivéve a laposmellű futómadár, annak keltetőtojása és naposcsibéje – egyszeri szállítmányaira.

15. cikk

A specifikus kórokozóktól mentes tojás behozatalára vonatkozó különleges feltételek

A 3–6. cikkben említett követelmények mellett a Közösségbe behozott, specifikus kórokozóktól mentes tojásoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

a)

a származási harmadik ország ISO-kódját és a származási telep jóváhagyási számát feltüntető pecséttel kell őket megjelölni;

b)

a specifikus kórokozóktól mentes tojás minden egyes csomagja csak az ugyanazon származási harmadik országból, telepről és feladótól származó tojást tartalmazhatja, és minden egyes csomagon legalább a következő adatokat fel kell tüntetni:

i.

a tojáson az a) pontban előírtak szerint feltüntetett információ;

ii.

egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány specifikus kórokozóktól mentes tojást tartalmaz;

iii.

a feladó neve vagy a vállalkozás neve és címe.

c)

az importellenőrzések eredményes elvégzése után a specifikus kórokozóktól mentes tojásokat közvetlenül a végső rendeltetési helyükre kell szállítani.

16. cikk

Baromfi és naposcsibe szállítására vonatkozó különös feltételek

A Közösségbe behozott baromfi és naposcsibe:

a)

nem rakodható be más, alacsonyabb egészségügyi státuszú baromfit vagy naposcsibét szállító szállítóeszközbe;

b)

a Közösségbe történő szállítás során nem szállítható olyan harmadik országon, területen, övezeten vagy területi egységen keresztül, illetve nem rakodható ki olyan harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben, ahonnan az ilyen baromfi és naposcsibe Közösségbe történő behozatala nem engedélyezett.

17. cikk

A laposmellű futómadár húsának behozatalára vonatkozó különös feltételek

A Közösségbe kizárólag a krími-kongói haemorrhagiás lázzal kapcsolatos és a X. melléklet II. részében megállapított védelmi intézkedéseken átesett laposmellű futómadarakból származó hús hozható be.

V. FEJEZET

AZ ÁTSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

18. cikk

Lettországon, Litvánián és Lengyelországon való átszállításra vonatkozó eltérések

(1)   A 4. cikk(4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a baromfi – a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is beleértve – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, a tojás és tojástermékek, valamint a specifikus kórokozóktól mentes tojás Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező vagy oda tartó szállítmányainak közúti vagy vasúti átszállítása a 2001/881/EK bizottsági határozat (20) mellékletében felsorolt lettországi, litvániai, lengyelországi állat-egészségügyi határállomások között engedélyezhető, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el a Közösségbe történő belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson;

b)

a hatósági állatorvos a beléptető állat-egészségügyi határállomásnál a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében előírt okmányok minden oldalára rábélyegezte a „Kizárólag az EK-n keresztül Oroszországba történő szállításra” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikke (4) bekezdésében, illetve 13. cikkében említett kirakodása vagy tárolása a Közösség területén nem megengedett.

(3)   Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a Közösséget elhagyó és az (1) bekezdésben említett szállítmányok száma és a nekik megfelelő termékek mennyisége megfelel a Közösségbe belépő szállítmányok számának és mennyiségének.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/342/EGK, a 94/438/EK és a 2006/696/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A hatályon kívül helyezett határozatokra történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni, és a XII. mellékletben szereplő megfelelőségi táblázattal összhangban kell egymáshoz viszonyítani.

20. cikk

Átmeneti rendelkezések

Azon termékek, amelyek tekintetében a 93/342/EGK, a 94/438/EK és a 2000/696/EK határozattal összhangban kiállították a vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványokat, 2009. február 15-ig hozhatók be a Közösségbe vagy szállíthatók át a Közösségen keresztül.

21. cikk

Hatályba lépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(6)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o. A legutóbb az 1237/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2007.10.24., 5. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 295., 2006.10.25., 1. o. A legutóbb az 1237/2007/EK rendelettel módosított határozat.

(10)  HL L 137., 1993.6.8., 24. o. A legutóbb a 2006/696/EK határozattal módosított határozat.

(11)  HL L 181., 1994.7.15., 35. o.; helyesbítve: HL L 187., 2004.5.26., 8. o.

(12)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (legfrissebb változat).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (legfrissebb változat).

(15)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(17)  http://www.edqm.eu (legfrissebb kiadás).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Egyesült Királyság.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  HL L 326., 2001.12.11., 44. o.


I. MELLÉKLET

BAROMFI, KELTETŐTOJÁS, NAPOSCSIBE, SPECIFIKUS KÓROKOZÓKTÓL MENTES TOJÁS, HÚS, DARÁLT HÚS, CSONTOKRÓL GÉPPEL LEVÁLASZTOTT HÚS, TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKEK

1. RÉSZ

Harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzéke

A harmadik ország vagy terület ISO-kódja és neve

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység kódja

A harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység leírása

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Különös feltételek

Különös feltételek

Madárinfluenzára vonatkozó felügyelet státusza

Madárinfluenza elleni vakcinázás státusza

Szalmonella-ellenőrzés státusza

Minta (minták)

További garanciák

Záró dátumok (1)

Nyitó dátumok (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albánia

AL-0

Az egész ország

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentína

AR-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Ausztrália

AU-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo és Mato Grosso do Sul állam

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo állam

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Az alábbi szövetségi államok:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botswana

BW-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Svájc

CH-0

Az egész ország

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Kína (Kínai Népköztársaság)

CN-0

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandong tartomány

POU, E

VI

P2

2004/2/6

 

 

 

GL – Grönland

GL-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Hongkong Különleges Igazgatási Régiójának teljes területe

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Horvátország

HR-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Izland

IS-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Korea (Köztársaság)

KR-0

Az egész ország

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Montenegró

ME-O

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malajzia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Nyugati félsziget

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

2004/2/6

 

 

 

 

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

MK-0 (4)

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexikó

MX-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Új-Kaledónia

NC-0

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – St Pierre és Miquelon

PM-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Szerbia (5)

XS-0 (5)

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Orosz Föderáció

RU-0

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Szingapúr

SG-0

Az egész ország

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaiföld

TH-0

Az egész ország

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

2004/1/23

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

2004/1/23

 

 

 

 

TN – Tunézia

TN-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Törökország

TR-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Amerikai Egyesült Államok

US-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az egész ország

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Az egész ország

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

2. RÉSZ

Állat-egészségügyi bizonyítványminta

Minta (minták):

„BPP”

:

Állat-egészségügy bizonyítványminta a tenyész- vagy haszonbaromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével

„BPR”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tenyésztésre vagy termelésre szánt laposmellű futómadár számára

„DOC”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a naposcsibe számára, a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével

„DOR”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a laposmellű futómadár naposcsibéje számára

„HEP”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi keltetőtojása számára, a laposmellű futómadár kivételével

„HER”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a laposmellű futómadár keltetőtojása számára

„SPF”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a specifikus kórokozóktól mentes tojás számára

„SRP”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadállománykészletek pótlására szánt vágóbaromfi és baromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével

„SRA”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vágásra szánt laposmellű futómadár számára

„POU”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi húsa számára

„POU-MI/MSM”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

„RAT”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsa számára

„RAT-MI/MSM”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

„WGM”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad húsa számára

„WGM-MI/MSM”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára

„E”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tojás számára

„EP”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tojástermékek számára

További garanciák (AG):

„I”

:

Garanciák a Newcastle-betegségtől nem mentes harmadik országból, területről, illetve övezetből érkező, a BPR-mintával összhangban tanúsított tenyész- és haszon laposmellű futómadár számára

„II”

:

Garanciák a laposmellű futómadár Newcastle-betegségtől nem mentes harmadik országokból, területről, illetve övezetből érkező, a DOR-mintával összhangban tanúsított naposcsibéje számára

„III”

:

Garanciák a laposmellű futómadár Newcastle-betegségtől nem mentes harmadik országokból, területről, illetve övezetből érkező, a HER-mintával összhangban tanúsított keltetőtojása számára

„IV”

:

A szalmonella-ellenőrzésről szóló uniós rendelkezésekkel összhangban a Gallus gallus tenyészbaromfira, a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibére és a Gallus gallus keltetőtojásra vonatkozó garanciákat biztosították, és a BPP-, DOC-, illetve HEP-mintának megfelelően tanúsítják

„V”

:

Garanciák a Newcastle-betegségtől nem mentes harmadik országokból, területről, illetve övezetből érkező, az SRA-mintával összhangban tanúsított, vágásra szánt laposmellű futómadarak számára

„VI”

:

A baromfihúsra vonatkozó, a POU-mintával összhangban tanúsított további garanciák

„VII”

:

A tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsára vonatkozó, a RAT-mintával összhangban tanúsított további garanciák

„VIII”

:

A vadon élő szárnyasvad húsára vonatkozó, a WGM-mintával összhangban tanúsított további garanciák

Szalmonella-ellenőrzési program:

„P1”

:

A Gallus gallus tenyészbaromfi, a tenyésztésre szánt Gallus gallus naposcsibe és a Gallus gallus keltetőtojás Közösségbe hozatalának tilalma, mivel a 2160/2003/EK rendelettel összhangban nem nyújtottak be a Bizottságnak szalmonella-ellenőrzési programot, vagy a Bizottság nem hagyta jóvá.

Különös feltételek:

„P2”

:

A HPAI kitörésével kapcsolatos korlátozások miatt tilos a Közösségbe való behozatal, illetve a Közösség területén való átszállítás

„P3”

:

A Newcastle-betegség kitörésével kapcsolatos korlátozások miatt tilos a Közösségbe való behozatal, illetve a Közösség területén való átszállítás

Madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti program és madárinfluenza elleni vakcinázási terv:

„A”

:

Harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység a 798/2008/EK rendelettel összhangban madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti programot hajt végre.

„B”

:

Harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység a 798/2008/EK rendelettel összhangban madárinfluenza elleni vakcinázást hajt végre.

Megjegyzések:

Általános megjegyzések:

a)

Az e melléklet 2. részében szereplő mintákon alapuló és az érintett termékhez tartozó minta szerkezeti felépítését követő állat-egészségügyi bizonyítványokat az exportáló harmadik ország, terület, övezet vagy területi egység állítja ki. E bizonyítványok a mintában szereplő sorrendben tartalmazzák a harmadik országok esetében megkövetelt igazolásokat és – adott esetben – az exportáló ország, terület, övezet vagy területi egység esetében megkövetelt kiegészítő egészségügyi követelményeket.

Amennyiben a rendeltetési EU-tagállam az érintett áru vonatkozásában további garanciákat követel meg, ezeket szintén be kell jegyezni az állat-egészségügyi bizonyítvány eredeti példányába.

b)

Különálló és egyedi bizonyítványt kell biztosítani az érintett termék valamennyi szállítmányához, amelyeket az e melléklet 1. részének 2. és 3. oszlopában szereplő egyik területről exportálnak, és amelyeket ugyanarra a rendeltetési helyre küldenek, és ugyanabban a vasúti kocsiban, teherautóban, repülőgépben vagy hajóban szállítanak.

c)

A bizonyítványok eredeti példánya egyetlen, mindkét oldalán nyomtatott lapból áll vagy – amennyiben több szöveg szükséges – valamennyi lapnak egyetlen egészet kell alkotnia, és nem választhatók szét.

d)

A bizonyítványt az állat-egészségügyi határellenőrzés elvégzése szerinti EU-tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén, valamint a rendeltetési EU-tagállam egyik hivatalos nyelvén állítják ki. A tagállamok azonban saját nyelvük helyett más közösségi nyelvet is engedélyezhetnek, szükséges esetén hivatalos fordítással kísérve.

e)

Amennyiben a bizonyítványhoz további lapokat kapcsolnak a szállítmányt alkotó tételek azonosítása céljából, az ilyen további lapokat szintén úgy tekintik, mint amelyek a bizonyítvány eredetijének részét képezik, feltéve, hogy az igazoló hatósági állatorvos aláírása és pecsétje minden lapon szerepel.

f)

Amennyiben a bizonyítvány – beleértve az e) pontban előírt további lapokat is – egynél több lapból áll, minden egyes lapot az alján a következőképpen számoznak meg: „–x (a lap száma) / y (az összes lap száma)–” és a lap tetején feltüntetik a bizonyítványnak az illetékes hatóság által adott kódszámát.

g)

A bizonyítvány eredeti példányát a Közösségbe történő behozatalra szánt szállítmány berakodása előtt legfeljebb 24 órával hatósági állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia – ettől eltérő kikötés hiányában. E célból az exportáló ország illetékes hatóságai biztosítják, hogy a tanúsításra vonatkozóan a 96/93/EK irányelvben megállapított elvekkel egyenértékű elveket kövessenek.

Az aláírás színének a pecsét színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez a szabály vonatkozik a szárazbélyegzőtől vagy a vízjelektől eltérő pecsétekre.

h)

A bizonyítvány eredetijének a szállítmányt egészen az EU állat-egészségügyi határállomásáig kísérnie kell.

Baromfira és naposcsibére vonatkozó kiegészítő megjegyzések:

i)

A bizonyítvány – ettől eltérő kikötés hiányában – a kiállítás napjától számított 10 napig érvényes.

Hajóval történő szállítás esetében az érvényesség ideje az út idejével meghosszabbodik. Ebből a célból a hajóparancsnok által kiadott és a II. mellékletnek megfelelő nyilatkozat eredeti példányát az állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolják.

j)

A baromfi és a naposcsibe nem szállítható más olyan baromfival és naposcsibével, amelyet vagy nem az Európai Közösségbe szánnak, vagy amelyek alacsonyabb egészségügyi státuszúak.

k)

A Közösségbe történő szállítás során a baromfi és a naposcsibék nem szállíthatók olyan harmadik országon, területen, övezeten vagy területi egységen keresztül, illetve nem rakodhatók ki olyan harmadik országban, területen, övezeten vagy területi egységben, amely az ilyen baromfi, illetve naposcsibe Közösségbe történő behozatalára nincs feljogosítva.

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tenyész- vagy haszonbaromfi számára, laposmellű futómadár kivételével (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tenyésztésre vagy termelésre szánt laposmellű futómadár számára (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a naposcsibe számára, a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a laposmellű futómadár naposcsibéje számára (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi keltetőtojása számára, a laposmellű futómadár kivételével (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a laposmellű futómadár keltetőtojása számára (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a specifikus kórokozóktól mentes (SPF) tojás számára

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadállománykészletek pótlására szánt vágóbaromfi és baromfi számára, a laposmellű futómadár kivételével (SRP)

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta vágásra szánt laposmellű futómadár számára (SRA)

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi húsa számára (POU)

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (POU-MI/MSM)

(Még nem hozták létre)

Állat-egészségügyi bizonyítványminta tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt húsa számára (RAT)

Image

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tenyésztett laposmellű futómadár emberi fogyasztásra szánt darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (RAT-MI/MSM)

(Még nem hozták létre)

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad húsa számára (WGM)

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a vadon élő szárnyasvad darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa számára (WGM-MI/MSM)

(Még nem hozták létre)

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a tojás számára (E)

Image

Image

Image

Állat-egészségügyi bizonyítványminta tojástermékek számára (EP)

Image

Image


(1)  Az ezen időpont előtt előállított termékek – beleértve a nyílt tengeren szállított termékeket is – ezen időponttól számított 90 napig hozhatók be a Közösségbe.

(2)  A Közösségbe kizárólag e dátum után előállított termékek hozhatók be.

(3)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, a legutóbb módosított megállapodással (HL L 114.,2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő bizonyítványok.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; ideiglenes kód, amely semmiképpen sem sérti a szóban forgó országnak a jelenleg a témát érintően az Egyesült Nemzetekben folyó tárgyalások lezárását követően megállapítandó végleges nómenklatúráját.

(5)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozatában meghatározott Koszovó kivételével.


II. MELLÉKLET

(a 4. cikk szerint)

(Kitöltendő és az állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolandó, amennyiben a baromfi és a naposcsibe Európai Közösség határához való szállítása – még ha csak az út egy részén is – hajóval történik.)

Image


III. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT VIZSGÁLATOKRA, MINTAVÉTELRE ÉS ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI JOGI AKTUSOK, NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK ÉS ELJÁRÁSOK

I.   A Közösségbe való behozatal előtt

Az alábbiakkal kapcsolatos vizsgálatok, mintavétel és ellenőrzés anyagainak és eljárásainak szabványosítására vonatkozó módszerek:

1.

Madárinfluenza

a 2006/437/EK bizottsági határozatban (1) előírt, madárinfluenzára vonatkozó diagnosztikai kézikönyv, vagy

Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyve (2).

2.

Newcastle-betegség

a 92/66/EGK tanácsi irányelv (3) III. melléklete, vagy

a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyve,

amennyiben a 90/539/EGK irányelv 12. cikkét kell alkalmazni, a mintavételi és a vizsgálati módszereknek meg kell felelniük a 92/340/EGK bizottsági határozat (4) mellékleteiben leírt módszereknek.

3.

Salmonella pullorum és Salmonella gallinarum

a 90/539/EGK irányelv II. mellékletének III. fejezete, vagy

a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyve.

4.

Salmonella arizonae

Szerológiai vizsgálat: 60 madártól kell mintát venni a tojásrakás megkezdésekor a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) által kiadott „Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyvében” ismertetett módszerek segítségével.

5.

Mycoplasma gallisepticum

a 90/539/EGK irányelv II. mellékletének III. fejezete, vagy

a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyve.

6.

Mycoplasma meleagridis

a 90/539/EGK irányelv II. mellékletének III. fejezete.

7.

Közegészségügyi szempontból fontos Salmonella

A hollandiai Bilthovenben lévő szalmonellát vizsgáló Közösségi Referencia Laboratórium (CRL) által ajánlott, vagy egy azzal egyenértékű kimutatási módszert kell használni. A módszert az ISO 6579 (2002) D. mellékletének jelenleg érvényben levő változata ismerteti (címe: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage). Az említett kimutatási módszer során félszilárd közeget (módosított félszilárd Rappaport-Vassiladis közeg, MSRV) használnak egységes szelektív dúsító közegként.

A szerotipizálás során a Kauffmann-White módszert, vagy egy azzal egyenértékű módszert kell követni.

II.   A Közösségbe való behozatal után

A madárinfluenzára és a Newcastle-betegségre vonatkozó mintavételi és vizsgálati eljárások

A VIII. melléklet II. részének 1. pontjában megállapított időtartam alatt a hatósági állatorvos a behozott baromfi virológiai vizsgálata céljából mintákat vesz, amelyek vizsgálata a következőképpen történik:

Az elkülönítési időtartam kezdési időpontját követő hetedik és tizenötödik nap között kloákakenetet kell venni a 60-nál kisebb létszámú baromfiszállítmány esetén minden állattól, 60-nál több baromfit tartalmazó szállítmány esetében pedig legalább 60 állattól.

A minták vizsgálatát az illetékes hatóság által kijelölt hatósági laboratóriumban az alábbiakra vonatkozó diagnosztikai módszerekkel kell elvégezni:

i.

a 2006/437/EK bizottsági határozatban szereplő diagnosztikai kézikönyvben meghatározott madárinfluenza;

ii.

a 92/66/EGK tanácsi irányelv III. mellékletében meghatározott Newcastle-betegség.

III.   Általános követelmények

A minták összeöntése legfeljebb öt különböző állattól származó egyedi minta egy mintává való egyesítése útján engedélyezett.

A vírusizolátumokat haladéktalanul át kell adni a nemzeti referencialaboratóriumnak.


(1)  HL L 237., 2006.8.31., 1. o.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

(3)  HL L 260., 1992.9.5., 1. o.

(4)  HL L 188., 1992.7.8., 34. o.


IV. MELLÉKLET

(a 8. cikk (2) bekezdésének d) pontja, a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a 10. cikk szerint)

A MADÁRINLFLUENZA FELÜGYELETI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS A BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK (1)

I.   A 10. cikk értelmében a harmadik országokban, területeken, övezetekben és területi egységekben a baromfi esetében végrehajtott madárinfluenzára irányuló felügyeletre vonatkozó követelmények.

A.   baromfiban kimutatható madárinfluenzára irányuló felügyelet:

1.

Célkitűzések leírása

2.

Harmadik országok, területek, övezetek, illetve területi egységek (a nem kívánt rész törlendő):

3.

A felügyelet típusa:

szerológiai felügyelet

virológiai felügyelet

célzott madárinfluenza-vírustörzsek

4.

A mintavételre vonatkozó kritérium:

célzott fajok (például: pulyka, csirke, fogoly)

célzott kategóriák (például: tenyészállatok, tojók)

célzott állattenyésztési rendszerek (például: kereskedelmi létesítmények, háztáji gazdaságok)

5.

Statisztikai alap a mintavételben részt vevő létesítmények számára vonatkozóan:

a területen számon tartott létesítmények száma

a létesítmények száma kategóriánként

a mintavételben részt vevő létesítmények száma baromfi-kategóriánként

6.

A mintavétel gyakorisága

7.

Egy létesítményre/ólra jutó levett minták száma

8.

A mintavétel időtartama

9.

A levett minta típusa (szövet, bélsár, kloákából, garatból és légcsőből vett tamponminták)

10.

Alkalmazott laboratóriumi teszt (például: AGID, PCR, HI, vírusizoláció)

11.

A vizsgálatot központi, regionális vagy helyi szinten (a nem kívánt rész törlendő) végző laboratóriumok megjegyzése

A megerősítő vizsgálatot végző referencialaboratórium (madárinfluenzát vizsgáló nemzeti referencialaboratórium, OIE vagy a madárinfluenzát vizsgáló közösségi referencialaboratórium) megjegyzése

12.

A madárinfluenzára vonatkozó felügyeleti program eredményeihez felhasznált jelentési rendszer/protokoll (adott esetben tüntesse fel az eredményeket is)

13.

A H5 és H7 altípusok esetében a pozitív eredmények nyomon követési vizsgálatai.

B.   adott esetben elérhető információ a vadon élő madarakban kimutatható madárinfluenza-felügyeletről a madárinfluenza baromfira való átvitelével járó kockázati tényezők értékelése érdekében:

1.

A felügyelet típusa:

szerológiai felügyelet

virológiai felügyelet

célzott madárinfluenza-vírustörzsek

2.

A mintavételre vonatkozó kritériumok

3.

A vadmadárfajok (latin rendszertani névvel) célba vétele

4.

A kiválasztott területek célba vétele

5.

Az I. rész A. pontja 6. és 8–12. alpontjában említett információk.

II.   A 8. cikk (2) bekezdésének d) pontjában, illetve a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt madárinfluenza-felügyelet, amelyet a szóban forgó betegségtől korábban mentes harmadik országban, területen, övezetben illetve területi egységben előforduló járványkitörést követően kell végrehajtani

A madárinfluenza-felügyeletnek legalább a veszélyeztetett populációkból szúrópróbaszerűen vett reprezentatív mintából kimutatható megbízhatósági szintet kell hoznia ahhoz, hogy a fertőzéstől való mentességet igazolni lehessen, figyelembe véve a szóban forgó kitörés okán fennálló különleges járványügyi körülményeket.


(1)  Kérjük, az információk megadásánál legyen a lehető legrészletesebb, ezzel is segítve a program megfelelő értékelését.


V. MELLÉKLET

(a 11. cikk a) pontja szerint)

A MADÁRINFLUENZA ELLENI VAKCINÁZÁST VÉGREHAJTÓ HARMADIK ORSZÁG ÁLTAL BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK (1)

I.   A harmadik országban, területen, övezetben illetve területi egységben a 11. cikk szerint végrehajtott vakcinázási tervekre vonatkozó követelmények

1.

Ország, terület, övezet, illetve területi egység (nem kívánt rész törlendő)

2.

A betegség előzményei (korábbi kitörések baromfi, illetve vadon élő madarak esetében (HPAI/LPAI)

3.

A vakcinázás bevezetéséről szóló határozatot indokoló okok leírása

4.

A kockázatelemzés alapja:

madárinfluenza-járvány az említett harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben (a nem kívánt rész törlendő)

madárinfluenza-járvány egy közeli országban

egyéb kockázati tényezők, mint a terület egyes térségei, a baromfitenyészet típusa vagy a baromfi és más, fogságban tartott madarak kategóriái

5.

A földrajzi térség, ahol a vakcinázást végrehajtják

6.

A vakcinázási területen számon tartott létesítmények száma

7.

A vakcinázás helyszínéül szolgáló létesítmények száma, amennyiben nem azonos a 6. pontban szereplő számmal

8.

A vakcinázási területen, övezetben vagy területi egységen előforduló baromfi- és más, fogságban tartott madárfajok és kategóriák

9.

A baromfi és más, fogságban tartott madarak körülbelüli száma a 7. pontban említett létesítményekben

10.

Az oltóanyag jellemzőinek összefoglalása

11.

Engedélyezés, a madárinfluenza elleni oltóanyagok kezelése, előállítása, tárolása, készletezése, forgalmazása és értékesítése az adott ország területén

12.

A DIVA-stratégia végrehajtása

13.

A védőoltási kampány tervezett időtartama

14.

A beoltott baromfi, a beoltott baromfiból származó baromfitermékek és más, beoltott, fogságban tartott madarak szállítására vonatkozó rendelkezések és korlátozások

15.

Az elvégzett klinikai és laboratóriumi vizsgálatok azon létesítményekben, amelyekben védőoltást kell végezni, és/vagy amelyek a védőoltási területen találhatók (pl. hatékonyság, szállítás előtti vizsgálat stb.)

16.

A nyilvántartás módja (pl. a 15. pontban említett részletes információk esetében) és a vakcinázást végző gazdaságok nyilvántartása.

II.   A 11. cikk szerint madárinfluenza elleni vakcinázást végrehajtó harmadik országokra, területekre, övezetekre, illetve területi egységekre vonatkozó felügyelet

Amennyiben valamely harmadik országban, területen, övezetben vagy területi egységben vakcinázás végrehajtására kerül sor, a madárinfluenza elleni védőoltásban részesült valamennyi kereskedelmi létesítményt laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni, és erről a IV. melléklet I. részének A. pontjában előírt információk mellett az alábbi információkat kell benyújtani:

1.

A térségben lévő azon létesítmények száma kategóriánként, ahol vakcinázást hajtottak végre

2.

A mintavételben részt vevő azon létesítmények száma baromfi-kategóriánként, ahol vakcinázást hajtottak végre

3.

Jelzőmadarak használata (adja meg a jelzőmadarak faját és ólankénti számát)

4.

Egy létesítményre és/vagy ólra jutó levett minták száma

5.

Adatok a vakcinák hatékonyságáról.


(1)  Kérjük, az információk megadásánál legyen a lehető legrészletesebb, ezzel is segítve a program megfelelő értékelését.


VI. MELLÉKLET

(a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, valamint a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint)

AZ ELISMERT NEWCASTLE-BETEGSÉG ELLENI VAKCINÁKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

I.   Általános feltételek

1.

Forgalmazásuk és felhasználásuk engedélyezése előtt a vakcinákat törzskönyveztetni kell az érintett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatóságaival. A törzskönyvezéshez a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vizsgálniuk kell a vakcina hatékonyságára és ártalmatlanságára vonatkozó adatokat is magában foglaló teljes dokumentációt; importvakcinák esetében a hatáskörrel rendelkező hatóságok hagyatkozhatnak a vakcinát előállító ország hatáskörrel rendelkező hatóságai által ellenőrzött adatokra is, amennyiben a vizsgálatokat a nemzetközileg elfogadott szabványoknak megfelelően végezték.

2.

Az érintett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatóságainak ellenőrizniük kell továbbá a vakcinák behozatalát vagy előállítását és forgalmazását is.

3.

A forgalomba hozatal engedélyezése előtt a hatáskörrel rendelkező hatóságok képviselőinek tételenként ellenőrizniük kell a vakcinákat ártalmatlanság – különös tekintettel a vírus gyengítésére, illetve inaktiválására, valamint a nem kívánatos szennyező anyagok kiküszöbölésére – és hatékonyság szempontjából.

II.   Különleges feltételek

1.

A Newcastle-betegség elleni élő vakcinát a Newcastle-betegség vírusának olyan törzséből állítják elő, amelynél az oltócsíra-törzsanyag vizsgálata során megállapított intracerebralis patogenitási index (ICPI) értéke:

i.

0,4 alatti, feltéve, hogy az ICPI-tesztben minden egyes madárnak legalább 107 EID50-et adagolnak; vagy

ii.

0,5 alatti, feltéve, hogy az ICPI-tesztben minden egyes madárnak legalább 108 EID50-et adagolnak.

2.

Az inaktivált Newcastle-betegség vakcinát a Newcastle-betegség vírusának olyan törzséből kell előállítani, amely esetében az intracerebralis patogenitási index (ICPI) értéke naposcsibéknél 0,7 alatti, feltéve, hogy az ICPI-tesztben minden egyes madárnak legalább 108 EID50-et adagolnak.


VII. MELLÉKLET

(a 13. cikk szerint)

KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

I.   azon harmadik országokból, területekről, övezetekből és területi egységekből származó baromfi, naposcsibe és keltetőtojás esetében, ahol a newcastle-betegség ellen használt védőoltás nem felel meg a VI. mellékletben meghatározott követelményeknek

1.

Amennyiben a harmadik országban, területen, övezetben, illetve területi egységben nem tilos a VI. mellékletben megállapított különleges feltételeknek nem megfelelő Newcastle-betegség elleni vakcinák használata, az alábbi kiegészítő egészségügyi követelményeket kell alkalmazni:

a)

a baromfi, ideértve a naposcsibéket is Közösségbe történő behozataluk időpontját megelőzően legalább 12 hónapig nem kaphattak ilyen vakcinákkal történő védőoltást;

b)

a Közösségbe történő behozataluk időpontja előtt legfeljebb két héttel – keltetőtojás esetében azok begyűjtése előtt legfeljebb két héttel – az állomány(oka)t a Newcastle-betegségre irányuló vírusizolációs vizsgálatnak vetették alá:

i.

amelyet hatósági laboratóriumban végeztek;

ii.

a vizsgálatot állományonként legalább 60 madártól szúrópróbaszerűen vett kloákaváladék-mintával végezték;

iii.

amelyben nem találtak olyan madár-paramyxovírust, amelynek intracerebralis patogenitási indexe (ICPI) 0,4-nél nagyobb volt.

c)

a baromfit a b) pontban említett 14 napos időszak alatt a származási létesítményben elkülönítetten és hatósági felügyelet alatt tartották;

d)

a baromfi a Közösségbe történő behozataluk időpontját megelőző 60 napban – vagy keltetőtojás esetében a tojások begyűjtésének időpontját megelőző 60 napban – nem került érintkezésbe az a) és b) pontban szereplő követelményeknek nem megfelelő baromfival.

2.

Amennyiben a naposcsibéket az 1. pont szerint harmadik országból, területről, övezetből, illetve területi egységből hozzák be, azok a naposcsibék és keltetőtojások, amelyekből a napocsibék kikeltek, sem a baromfikeltető állomáson, sem a szállítás során nem érintkeztek az 1. pont a)–d) alpontjában szereplő követelményeknek nem megfelelő baromfival vagy keltetőtojással.

II.   baromfihús esetében

A baromfihús olyan vágóbaromfiból kell, hogy származzon:

a)

amelyet a levágást megelőző 30 napban nem oltottak be a Newcastle-betegség vírusának olyan oltócsíra-törzsanyagából készített vakcinákkal, amely nagyobb patogenitást mutat, mint a vírus lentogén törzsei;

b)

amelyet a Newcastle-betegségre irányuló vírusizolációs vizsgálatnak vetettek alá, amely vizsgálatot a levágás időpontjában a hatósági laboratóriumban végeztek el a minden egyes állomány esetében legalább 60 madártól szúrópróbaszerűen a kloákából vett tamponmintán, és amelyben nem találtak olyan madár-paramyxovírust, amelynek intracerebralis patogenitási indexe (ICPI) 0,4-nél nagyobb volt;

c)

amely a vágást megelőző 30 napban nem érintkezett olyan baromfival, amely nem felel meg az a) és b) pontban leírt feltételeknek.


VIII. MELLÉKLET

(a 14. cikk 1. pontjának a) alpontjában említettek szerint)

TENYÉSZ- ÉS HASZONBAROMFI A LAPOSMELLŰ FUTÓMADÁR KIVÉTELÉVEL, VALAMINT KELTETŐTOJÁS ÉS NAPOSCSIBE A LAPOSMELLŰ FUTÓMADÁR KELTETŐTOJÁSA ÉS NAPOSCSIBÉJE KIVÉTELÉVEL

I.   A behozatal előtti időszakra vonatkozó követelmények

1.

A Közösségbe importált tenyész- és haszonbaromfi a laposmellű futómadár kivételével, valamint a keltetőtojás és naposcsibe a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével csak olyan telepekről származhat, amelyeket az érintett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága olyan feltételekkel összhangban hagyott jóvá, amelyek legalább annyira szigorúak, mint a 90/539/EGK irányelv II. mellékletében megállapított feltételek, és amennyiben a jóváhagyást nem függesztették fel vagy vonták vissza.

2.

Amennyiben a tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével, valamint a keltetőtojást és naposcsibét a laposmellű futómadár keltetőtojása és naposcsibéje kivételével, és/vagy származási állományaikat vizsgálatnak kell alávetni azért, hogy megfeleljenek az e rendeletben megállapított, vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek, a vizsgálat céljából végzett mintavételezést, valamint magát a vizsgálatot a III. melléklettel összhangban kell elvégezni.

3.

A Közösségbe importált keltetőtojáson feltüntetik a származási harmadik ország nevét, valamint a „keltető” szót legalább 3 mm magas nyomtatott betűvel a Közösség egyik hivatalos nyelvén.

4.

A 3. pontban említett keltetőtojás valamennyi csomagja csak egyetlen baromfifajtól, baromfi-kategóriából és baromfitípusból, ugyanazon származási harmadik országból, területről, övezetből és területi egységről, illetve feladótól származó tojást tartalmazhat, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a)

a tojáson a 3. pontban előírtak szerint feltüntetett információ;

b)

azon baromfifaj, amelytől a tojás származik;

c)

a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

5.

Az importált naposcsibe valamennyi doboza csak ugyanazon származási harmadik országból, területről, övezetből, illetve területi egységről, illetve baromfikeltető állomásról és feladótól származó, egyetlen baromfifajt, baromfi-kategóriát és baromfitípust tartalmazhat, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a)

a származási harmadik ország, terület, övezet, illetve területi egység neve;

b)

azon baromfifaj, amelybe a naposcsibe tartozik;

c)

a baromfikeltető állomás megkülönböztető száma;

d)

a feladó neve vagy vállalkozás neve és címe.

II.   A behozatal utáni időszakra vonatkozó követelmények

1.

Az importált tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével és a naposcsibét a laposmellű futómadár naposcsibéje kivételével érkezésük időpontjától kezdve a rendeltetés szerinti létesítmény(ek)ben tartják:

a)

legalább egy hathetes időszakon keresztül; vagy

b)

amennyiben a madarakat az a) pontban említett időszak lejártát megelőzően levágják, a vágás napjáig.

Az a) pontban említett időszak azonban három hétre csökkenthető, feltéve, hogy a III. melléklet értelmében elvégzett mintavételezés és vizsgálat kedvező eredményekkel zárult.

2.

Az importált keltetőtojásból kikelt tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével a kikelés időpontjától számított legalább három héten keresztül a baromfikeltető állomáson vagy azon létesítmény(ek)ben tartják legalább három héten át, ahová a baromfit a kikelést követően küldték.

Amennyiben a naposcsibéket nem a keltetőtojást importáló tagállamban nevelik, azokat közvetlenül a 90/539/EGK irányelv IV. melléklet 2. egészségügyi bizonyítványmintájának 1.10. és 1.11 pontjában meghatározott végső rendeltetési helyre szállítják, és ott tartják legalább a kikeléstől számított három héten keresztül.

3.

Az 1. és 2. pontban előírt vonatkozó időszak során az importált tenyész- és haszonbaromfit, valamint az importált keltetőtojásból kikelt naposcsibét és tenyész- és haszonbaromfit a laposmellű futómadár kivételével olyan baromfiólakban tartják elkülönítetten, ahol más állomány nincs jelen.

Bevihetők azonban olyan baromfiólakba, ahol tenyész- és haszonbaromfi, valamint naposcsibe már jelen van.

Ebben az esetben az 1. és 2. pontban előírt vonatkozó időszakot az utolsó importált madár bevitelétől számítják, és ezen időszak vége előtt egyetlen jelen lévő baromfi sem távolítható el az ólból.

4.

Az importált keltetőtojást külön keltetőgépekben és keltetőkben keltetik.

Az importált keltetőtojás azonban bevihető olyan keltetőgépekbe és keltetőkbe, ahol más keltetőtojás már jelen van.

Ebben az esetben az 1. és 2. pontban előírt időszakot az utolsó importált keltetőtojás bevitelétől számítják.

5.

Legkésőbb az 1. és 2. pontban előírt vonatkozó időszak lejáratának időpontjában az importált tenyész- és haszonbaromfit, valamint naposcsibét hatósági állatorvos által elvégzett klinikai vizsgálatnak vetik alá, és – adott esetben – azoktól egészségügyi állapotuk nyomon követésére mintákat vesznek.


IX. MELLÉKLET

(a 14. cikk 1. pontjának b) alpontjában említettek szerint)

A TENYÉSZTÉSRE ÉS TERMELÉSRE SZÁNT LAPOSMELLŰ FUTÓMADÁR, VALAMINT ANNAK KELTETŐTOJÁSA ÉS NAPOSCSIBÉJE

I.   A behozatal előtti időszakra vonatkozó követelmények

1.

A tenyésztésre és termelésre szánt importált laposmellű futómadarat a származási harmadik ország ISO-kódját tartalmazó nyakgyűrűvel és/vagy mikrochippel azonosítják. Az ilyen mikrochipeknek meg kell felelniük az ISO-szabványoknak.

2.

A tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár importált keltetőtojását a származási harmadik ország ISO-kódját és a származási telep jóváhagyási számát feltüntető pecséttel jelölik meg.

3.

A 2. pontban említett keltetőtojás minden egyes csomagja csak az ugyanazon származási harmadik országból, területről, övezetből és területi egységből, illetve feladótól származó laposmellű futómadár tojását tartalmazhatja, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a)

a tojáson a 2. pontban előírtak szerint feltüntetett információ;

b)

egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány laposmellű futómadár keltetőtojását tartalmazza;

c)

a feladó neve vagy a vállalkozás neve és címe.

4.

A tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár importált naposcsibéjének valamennyi doboza csak az ugyanazon harmadik származási országból, területről, övezetből, területi egységből, illetve telepről és feladótól származó laposmellű futómadarat tartalmazhatja, és azon legalább a következő adatokat feltüntetik:

a)

a származási harmadik ország ISO-kódja és a származási telep jóváhagyási száma;

b)

egyértelműen látható és olvasható jelzés arra vonatkozóan, hogy a szállítmány laposmellű futómadár naposcsibéjét tartalmazza;

c)

a feladó neve vagy a vállalkozás neve és címe.

II.   A behozatal utáni időszakra vonatkozó követelmények

1.

A 91/496/EGK irányelv szerinti importellenőrzések elvégzése után a laposmellű futómadarat, valamint annak keltetőtojását és naposcsibéjét tartalmazó szállítmányokat közvetlenül a végső rendeltetési helyre szállítják.

2.

A tenyésztésre és termelésre szánt importált laposmellű futómadarat és annak naposcsibéjét érkezésük időpontjától kezdve a rendeltetési létesítmény(ek)ben tartják:

a)

legalább egy hathetes időszakon keresztül; vagy

b)

amennyiben a madarakat az a) pontban említett időszak lejártát megelőzően levágják, a vágás napjáig.

3.

Az importált keltetőtojásból kikelt tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarat a kikelés időpontjától számított legalább három héten keresztül a baromfikeltető állomáson vagy azon létesítmény(ek)ben tartják legalább három héten keresztül, ahová a baromfit a kikelést követően küldték.

4.

A 2 és 3. pontban előírt vonatkozó időszak során az importált tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarat, valamint az importált keltetőtojásból kikelt tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarat olyan baromfiólakban tartják elkülönítetten, ahol más laposmellű futómadár vagy baromfi nincs jelen.

Bevihetők azonban olyan baromfiólakba, ahol más laposmellű futómadár vagy baromfi már jelen van. Ebben az esetben a 2. és 3. pontban előírt vonatkozó időszakot az utolsó importált tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadár bevitelétől számítják, és ezen időszak vége előtt egyetlen jelen lévő baromfi vagy laposmellű futómadár sem távolítható el az ólból.

5.

Az importált keltetőtojást külön keltetőgépekben és keltetőkben keltetik.

Az importált keltetőtojás azonban bevihető olyan keltetőgépekbe és keltetőkbe, ahol más keltetőtojás már jelen van. Ebben az esetben a 2. és 3. pontban előírt időszakot az utolsó importált keltetőtojás bevitelétől számítják, és arra az említett pontokban előírt intézkedések vonatkoznak.

6.

Legkésőbb az 2. és 3. pontban előírt vonatkozó időszak lejáratának időpontjában az importált tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarat és annak naposcsibéjét hatósági állatorvos által elvégzett klinikai vizsgálatnak vetik alá, és – adott esetben – azoktól egészségügyi állapotuk nyomon követésére mintákat vesznek.

III.   Az Ázsiából és Afrikából származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárnak és naposcsibéjének Közösségbe való behozatalára vonatkozó követelmények

Az ázsiai és afrikai harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárra és annak naposcsibéjére a krími-kongói haemorrhagiás lázra irányuló, a X. melléklet I. részében meghatározott védekezési intézkedéseket kell alkalmazni.

A krími-kongói haemorrhagiás láz ellenanyagaira irányuló, az ott előírt kompetitív ELISA-próbára pozitív eredményt mutató valamennyi laposmellű futómadarat elpusztítják.

Az egyazon szállítmányon belüli valamennyi madarat az eredeti mintavételt követő 21 nap múlva kompetitív ELISA-próbával újból megvizsgálják. Amennyiben bármelyik madárteszt pozitívnak bizonyul, az abban a szállítmányban levő összes madarat el kell pusztítani.

IV.   A Newcastle-betegségsel fertőzöttnek tartott harmadik országokból, területekről, illetve övezetekből származó, tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadárra vonatkozó követelmények

A Newcastle-betegségsel fertőzöttnek tartott harmadik országokból, területekről, illetve övezetekből származó laposmellű futómadárra és annak keltetőtojására, valamint az ilyen tojásból kikelt naposcsibére a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

az izolációs időszak kezdetének időpontja előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi, hogy az e melléklet II. részének 4. pontjában említett izolációs létesítmények kielégítőek-e;

b)

az e melléklet II. részének 2. és 3. pontjában előírt vonatkozó időszak során Newcastle-betegségre irányuló vírusizolációs vizsgálatot végeznek minden laposmellű futómadártól egyenként levett kloákakeneten vagy bélsármintán;

c)

amennyiben a laposmellű futómadarat olyan tagállamba küldik, amelynek státuszát a 90/539/EGK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban állapították meg, az e rész b) pontjában előírt vírusizolációs vizsgálaton túlmenően minden egyes laposmellű futómadáron szerológiai vizsgálatot végeznek;

d)

a b) és c) pontban előírt vizsgálatoknak negatív eredménnyel kell zárulniuk, mielőtt bármelyik madarat kiengedik az izolációból.


X. MELLÉKLET

(a 17. cikk szerint)

A KRÍMI-KONGÓI HAEMORRHAGIÁS LÁZZAL KAPCSOLATOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

I.   A laposmellű futómadarak esetében

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a laposmellű futómadarakat a Közösségbe irányuló behozatal időpontját megelőzően legalább 21 napig rágcsálók ellen védett, kullancsmentes környezetben különítik el.

A kullancsmentes környezetbe történő szállítást megelőzően a laposmellű madarakat megfelelően kezelik annak biztosítására, hogy a rajtuk levő összes külső élősködő elpusztuljon. A kullancsmentes környezetben töltött 14 nap után a laposmellű futómadarakat – a krími-kongói haemorrhagiás láz ellenanyagainak kimutatása céljából –, kompetitív ELISA-próbának vetik alá. Az elkülönítésre kerülő minden egyes állat esetében a próbának negatív eredményt kell adnia. A külső élősködők elleni kezelést és a szerológiai próbát a laposmellű futómadarak Közösségbe való érkezésekor megismétlik.

II.   Azon laposmellű futómadarak esetében, amelyekből a behozatalra szánt hús származik

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a laposmellű futómadarakat a vágás időpontját megelőzően legalább 14 napig rágcsálók ellen védett, kullancsmentes környezetben különítik el.

A kullancsmentes környezetbe történő szállítást megelőzően megvizsgálják, hogy a laposmellű futómadarak kullancsmentesek-e, illetve megfelelő kezeléssel biztosítják, hogy a rajtuk levő összes kullancs elpusztuljon. Az alkalmazott kezelést fel kell tüntetni a behozatali bizonyítványon. Az alkalmazott kezelés nem hagyhat kimutatható szermaradványokat a laposmellű futómadarak húsában.

Vágás előtt a laposmellű futómadarak valamennyi tételét megvizsgálják kullancsok jelenlétére. Amennyiben kullancsot fedeznek fel, a teljes tételt újra alávetik a vágás előtti elkülönítésnek.


XI. MELLÉKLET

(a 18. cikk (2) bekezdése szerint)

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a baromfi, a laposmellű futómadár és a vadon élő szárnyasvadak húsa, darált húsa és mechanikai úton leválasztott húsa, a specifikus kórokozóktól mentes tojása, a tojás és tojástermékek átszállításához/tárolásához

Image

Image


XII. MELLÉKLET

(a 20. cikk szerint)

MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT

E rendelet

2006/696/EK határozat

94/438/EK határozat

93/342/EGK határozat

1. cikk (1) bekezdés, első albekezdés

1. cikk első albekezdés

 

 

1. cikk (1) bekezdés, második albekezdés

5. cikk

 

 

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk második albekezdés

 

 

1. cikk (3) bekezdés

I. és II. melléklet (1. rész)

 

 

2. cikk (1)–(5) bekezdés

2. cikk a)–e) pont

 

 

2. cikk (6) bekezdés

2. cikk m) pont

 

 

2. cikk (7) bekezdés

2. cikk j) pont

 

 

2. cikk (8) bekezdés

2. cikk k) pont

 

 

2. cikk (9) bekezdés

2. cikk l) pont

 

 

2. cikk (10) bekezdés

 

 

 

2. cikk (11) bekezdés

 

 

 

2. cikk (12) bekezdés a)–c) pont

2. cikk g) pont

 

 

2. cikk (12) bekezdés d) pont

 

 

 

2. cikk (13) bekezdés

2. cikk h) pont

 

 

2. cikk (14) bekezdés

2. cikk f) pont

 

 

2. cikk (15) bekezdés

 

 

 

2. cikk (16) bekezdés

 

 

 

2. cikk (17) bekezdés

 

 

 

2. cikk (18) bekezdés

 

 

 

2. cikk (19) bekezdés

 

 

 

2. cikk (20) bekezdés

 

 

 

3. cikk

5. cikk

 

 

4. cikk első albekezdés

5. és 3. cikk

 

 

4. cikk második albekezdés

I. melléklet 3. rész

 

 

4. cikk harmadik albekezdés

3. cikk második albekezdés

 

 

5. cikk

4. cikk

 

 

6. cikk

 

 

 

7. cikk a) pont

 

 

2. cikk h) pont

7. cikk b) pont

 

 

2. cikk g) pont

7. cikk c) pont

 

 

2. cikk i) pont

8. cikk

 

 

 

9. cikk

 

 

 

10. cikk

 

 

 

11. cikk

 

 

 

12. cikk

 

4. cikk (1) és (2) bekezdés

4. cikk (1) és (2) bekezdés

13. cikk

 

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

14. cikk (1) bekezdés a) pont

9. cikk

 

 

14. cikk (1) bekezdés b) pont

11. cikk

 

 

14. cikk (2) bekezdés

 

 

 

15. cikk

18. cikk

 

 

16. cikk

8. cikk

 

 

17. cikk

16. cikk (2) bekezdés

 

 

18. cikk (1) bekezdés

 

 

 

18. cikk (2) bekezdés

19. cikk b) pont

 

 

18. cikk (3) bekezdés

19. cikk

 

 

19. cikk

20. cikk

 

 

20. cikk

 

 

 

21. cikk

 

 

 

22. cikk

 

 

 

I. melléklet

I. és II. melléklet

 

 

II. melléklet

I. melléklet 3. rész

 

 

III. melléklet I. rész 1–6. pont

I. melléklet 4. rész A. pont

 

 

III. melléklet I. rész 7. pont

 

 

 

III. melléklet II. és III. rész

I. melléklet 4. rész B. pont

 

 

IV. melléklet

 

 

 

V. melléklet

 

 

 

VI. melléklet

 

 

B. melléklet

VII. melléklet I. rész

7. cikk

 

 

VII. melléklet II. rész

 

Melléklet

 

VIII. melléklet I. rész

9. cikk

 

 

VIII. melléklet II. rész

10. cikk

 

 

IX. melléklet I. rész

11. cikk

 

 

IX. melléklet II. rész

12. cikk

 

 

IX. melléklet III. rész

13. cikk

 

 

IX. melléklet IV. rész

14. cikk

 

 

X. melléklet

V. melléklet

 

 

XI. melléklet

IV. melléklet

 

 

XII. melléklet