ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 206

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. augusztus 2.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 769/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 770/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 349/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 771/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról ( 1 )

5

 

 

A Bizottság 772/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

 

2008/634/EK

 

*

A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedéséről.

16

 

 

Bizottság

 

 

2008/635/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 22.) a harmadik országok, spermagyűjtő központok és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzéke, valamint a bizonyítványkiállítás követelményei tekintetében a juh- és kecskefélék spermájának, embrióinak és petesejtjeinek Közösségbe történő behozataláról (az értesítés a C(2008) 3625. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 22.) a tagállamok által a sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2008) 3671. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló, 2008. július 17-i 717/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 198., 2008.7.26.)

34

 

*

Helyesbítés a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvhez (HL L 178., 1994.7.12.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 238. o.)

34

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/1


A BIZOTTSÁG 769/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 1.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o. A legutóbb az 590/2008/EK rendelettel (HL L 163., 2008.6.24., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/3


A BIZOTTSÁG 770/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 1.)

a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 349/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke 8a. pontjára,

mivel:

(1)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (2) megállapítja az állatbetegségek felszámolására vonatkozó programokra irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulás formáit.

(2)

A 349/2005/EK bizottsági rendelet (3) azon közösségi pénzügyi hozzájárulásokra alkalmazandó, amelyekben a tagállamok az állatbetegségek felszámolására vonatkozó egyes intézkedésekkel kapcsolatos támogatható kiadások kapcsán részesülnek.

(3)

A madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelv (4) új intézkedéseket határoz meg ennek a betegségnek a leküzdésére, még az alacsony patogenitású vírus esetében is.

(4)

A 2006/53/EK határozattal (5) módosított 90/424/EGK határozat előírja, hogy a tagállamok által a madárinfluenza leküzdése érdekében bevezetett egyes felszámolási intézkedésekre közösségi pénzügyi hozzájárulás adható. Az említett határozat 3a. cikke a madárinfluenza felszámolására odaítélhető közösségi pénzügyi hozzájárulást a 2005/94/EK irányelvben előírt járványvédelmi minimumintézkedések végrehajtásától teszi függővé.

(5)

A 349/2005/EK rendelet szövegét ezért naprakésszé kell tenni, hogy tükrözze ezt a módosítást.

(6)

A 349/2005/EK rendelet előírja, hogy a közösségi pénzügyi támogatást a visszatérítés iránti hivatalos kérelem alapján folyósítják, amelyhez csatolni kell a „megfelelő kártalanítás” és „működési költségek” című fejezetből álló pénzügyi jelentést is. A „működési költségek” fejezet benyújtását a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjához kell kötni, amint ez a „megfelelő kártalanítás” fejezet benyújtásánál már követelmény.

(7)

Ezért a 349/2005/EK rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 349/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ezt a rendeletet a Közösség azon, a betegségek felszámolására vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos anyagi támogatásaira kell alkalmazni, amelyekből a tagállamok e rendelet 3., 4. és 5. cikkében meghatározott támogatható költségek vonatkozásában részesülnek, a következő bekezdésekben előírt helyzetekben:,

a)

a 90/424/EGK határozat 3. cikke (1) bekezdésében és 3a. cikke (1) bekezdésében;

b)

továbbá az említett határozat 4. cikke (1) és (2) bekezdésében, 6. cikke (2) bekezdésében és 11. cikke (1) bekezdésében.”

2.

A 2. cikk első számozatlan bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

»szükséges kiadások«: a 90/424/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik francia bekezdésében, 3a. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdésében és 11. cikke (4) bekezdése a) pontjának i–iv. alpontjában és b) pontjában előírt berendezések vagy szolgáltatások vásárlása során felmerült kiadások, amelyek jellege és az ezen rendelet 3. cikkében meghatározott támogatható költségekkel való kapcsolata bebizonyosodott;”.

3.

A 3. cikk a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az állataikat kötelező leölésre küldeni kényszerült tulajdonosok számára vagy adott esetben a tojások kötelező megsemmisítése esetében kifizetett gyors és megfelelő kártalanítás a 90/424/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdésének első és hetedik francia bekezdése, 3a. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdése, valamint 11. cikke (4) bekezdésének a) és i) pontja értelmében;

b)

a leölésre vonatkozó intézkedésekkel és a fertőzött állatok és berendezések kötelező megsemmisítésével, a helyiségek megtisztításával és fertőtlenítésével, a fertőzött berendezések megtisztításával és fertőtlenítésével vagy szükség esetén megsemmisítésével kapcsolatos működési költségek kifizetése, a 90/424/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdésének első, második és harmadik francia bekezdése, 3a. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdése, valamint 11. cikke (4) bekezdése a) pontjának i–iv. alpontjában és b) pontjában előírt rendelkezések értelmében;”.

4.

A 7. cikk (2) bekezdése második számozatlan bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés »működési költségekkel« foglalkozó fejezetét a IV. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani, a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belül.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 479/2008/EK rendelettel (HL L 148., 2008.6.6., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.

(4)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(5)  HL L 29., 2006.2.2., 37. o.


2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/5


A BIZOTTSÁG 771/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 1.)

az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 93. cikke (4) bekezdésére és 132. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálása és értékelése terén egyedi határozatok meghozatalára hatalmazza fel az Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség), továbbá fellebbezési tanácsot állít fel, amelynek feladata a fenti rendelet 91. cikkének (1) bekezdésében említett határozatokkal szemben benyújtott fellebbezések elbírálása.

(2)

Mivel az 1907/2006/EK rendelet kizárólag általános szabályokat állapít meg a fellebbezési eljárásokra, ezért részleteiben meg kell határozni a fellebbezési tanács szervezeti szabályzatát, valamint a fellebbezési tanács elé terjesztett fellebbezésekre vonatkozó eljárásokat.

(3)

A fellebbezések elbírálása jogi és szakmai szempontból történő kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa tagjainak képesítésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2007. október 23-i 1238/2007/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott, a fellebbezési tanács jogi és szakmai képesítéssel rendelkező tagjainak valamennyi fellebbezési eljárásban részt kell venniük.

(4)

Az 1907/2006/EK rendelet 89. cikke értelmében a fellebbezési tanács az elnökből és két további tagból áll, akiket póttagok helyettesíthetnek. Az elnök elengedhetetlen feladata a fellebbezési tanács határozatai minőségének és következetességének biztosítása.

(5)

A fellebbezések könnyebb elintézése érdekében minden ügyre előadót kell kijelölni, és meg kell határozni feladatkörét.

(6)

A fellebbezési tanács zavartalan és hatékony működésének biztosítása érdekében a fellebbezési tanács alá tartozó hivatalt kell létre hozni.

(7)

Ugyanezen okokból a fellebbezési tanács jogkörébe kell utalni saját működési és eljárási szabályzatának elfogadását is.

(8)

Annak érdekében, hogy a fellebbezési tanács ésszerű határidőn belül legyen képes végleges határozatot hozni, az Ügynökség igazgatósága az 1907/2006/EK rendelet 89. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban megnövelheti a fellebbezési tanács tagjainak számát. Ennek megfelelően a fellebbezési tanácsot fel kell hatalmazni azon szempontok meghatározására, amelyek alapján kiosztja az ügyeket tagjai között.

(9)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló, 2008. április 16-i 340/2008/EK bizottsági rendeletben (3) a fellebbezésekre előírt fellebbezési díj befizetésének igazolását csatolni kell a fellebbezési kérelemhez, amit a fellebbezés elfogadhatósága feltételének kell tekinteni.

(10)

E rendelet alkalmazása során szerzett gyakorlat alapján a Bizottságnak szükség esetén felül kell vizsgálnia az e rendelet rendelkezéseinek hatékonyságát és gyakorlati működését, és adott esetben azokat módosítania kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

A fellebbezési tanács szervezeti felépítése

1.   szakasz

A fellebbezési tanács

1. cikk

Összetétel

(1)   A fellebbezési ügyekben az Ügynökség fellebbezési tanácsának (a továbbiakban: fellebbezési tanács) három tagja dönt.

Az 1238/2007/EK rendeletnek megfelelően legalább egy tagnak jogi képesítéssel és legalább egy tagnak szakmai képesítéssel kell rendelkeznie.

(2)   A fellebbezési tanács elnöke vagy az őt helyettesítő póttag elnököl minden fellebbezési ügyben.

(3)   Az elnök biztosítja a fellebbezési tanács határozatainak minőségét és következetességét.

2. cikk

A tagok kizárása

Az 1907/2006/EK rendelet 90. cikkének (7) bekezdése alá tartozó eljárások alkalmazása esetén a határozat meghozatala előtt fel kell kérni a tanács érintett tagját, hogy ismertesse véleményét az említett rendelet 90. cikkének (6) bekezdése alapján felmerülő kifogással kapcsolatban.

A fenti rendelet 90. cikkének (7) bekezdése szerinti határozat megszületéséig az eljárást fel kell függeszteni.

3. cikk

A tagok helyettesítése

(1)   Amennyiben a fellebbezési tanács az 1907/2006/EK rendelet 90. cikke (7) bekezdésének megfelelően úgy dönt, hogy valamely tagját kizárja az eljárásból, helyettesítésére póttagot jelöl ki.

(2)   Az elnök szabadság, betegség vagy egyéb, halaszthatatlan kötelezettségek miatti távollét esetében a fellebbezési tanács bármely tagját helyettesítheti, amennyiben a helyettesítendő tag arra felkéri, vagy abban az esetben, ha egyéb okból nem tud részt venni az eljárásban. A póttag kiválasztásának szempontjait a 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárással összhangban kell előírni.

Amennyiben egy tag nem képes helyettesítését kérni, az elnök saját kezdeményezésére helyettesítheti.

Az elnök a helyettesítési kérelmet csak indokolással ellátott határozattal utasíthatja el.

Amennyiben az elnök nem tud részt venni az eljárásban, maga helyettesítésére póttagot kell kijelölnie. Amennyiben az elnök képtelen erre, a fellebbezést elbíráló tagok közül a hosszabb szolgálati idővel rendelkező tag, vagy ha e tagok a fellebbezési tanácsban azonos szolgálati idővel rendelkeznek, a rangidős tag nevezi ki a póttagot.

(3)   Amennyiben egy tag helyettesítésére a tárgyalás előtt kerül sor, az eljárást nem kell felfüggeszteni, és a helyettesítés nem érinti az eljárás során már meghozott intézkedéseket.

Amennyiben egy tag helyettesítésére a tárgyalást követően kerül sor, a tárgyalást meg kell ismételni, kivéve, ha a felek, a póttag és a fellebbezést elbíráló két másik tag másképp nem dönt.

(4)   Tag helyettesítése esetén a helyébe lépő póttagot köti minden olyan közbenső határozat, amelyet kinevezése előtt hoztak meg.

(5)   A tagnak a fellebbezési tanács végleges határozata meghozatalát követő távolléte nem lehet akadálya annak, hogy a fellebbezési tanács meghozza a még hátralévő pervezető intézkedéseket.

Amennyiben az elnök nem képes kézjegyével ellátni a határozatot, vagy meghoznia a még hátralévő pervezető intézkedéseket, ezen intézkedéseket az elnök helyett a fellebbezést elbíráló tagok közül annak kell megtennie, aki hosszabb szolgálati idővel rendelkezik, vagy ha e tagok a fellebbezési tanácsban azonos szolgálati idővel rendelkeznek, a rangidős tagnak.

4. cikk

Előadó

(1)   Az elnök a fellebbezést elbíráló tagok közül vagy kijelöl egy tagot az ügy előadójának, vagy maga tölti be ezt a tisztséget, figyelemmel a munkateher tagok közötti kiegyensúlyozott elosztásának szükségességére.

(2)   Az előadó előzetesen áttanulmányozza a fellebbezést.

(3)   A fellebbezési tanács az előadó javaslatára elrendelheti a 15. cikkben előírt valamely pervezető intézkedést.

Az intézkedések végrehajtására megbízás adható az előadó számára.

(4)   Az előadó elkészíti a határozatjavaslatot.

2.   szakasz

A hivatal

5. cikk

A hivatal és a hivatalvezető

(1)   E rendelet az Ügynökségen belül a fellebbezési tanács alá tartozó hivatalt hoz létre. Az (5) bekezdés szerint hivatalvezetőnek kijelölt személy a hivatal vezetője.

(2)   A hivatal feladata iratok átvétele, továbbítása és megőrzése, valamint az e rendeletben előírt egyéb feladatok ellátása.

(3)   A fellebbezésekről nyilvántartását kell vezetni a hivatalban, amely nyilvántartás tartalmazza valamennyi fellebbezésekre és a kapcsolódó iratokra történő hivatkozásokat.

(4)   A hivatal személyzete, beleértve a hivatalvezetőt is, nem vehet részt az Ügynökségnek az olyan határozatokra vonatkozó eljárásaiban, amelyek ellen az 1907/2006/EK rendelet 91. cikkének (1) bekezdése alapján fellebbezés nyújtható be.

(5)   A fellebbezési tanácsot feladatainak gyakorlása közben a hivatalvezető segíti, akit az elnök javaslata alapján az ügyvezető igazgató nevez ki.

Az elnök a fellebbezési tanács feladatainak gyakorlásával kapcsolatos ügyekben utasítást adhat a hivatalvezető részére.

(6)   A hivatalvezető ellenőrzi, hogy a fellebbezések benyújtása határidőn belül és az alaki feltételek figyelembevételével történt-e.

(7)   A hivatalvezetőnek szóló általános utasításokat a 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

II.   FEJEZET

Az eljárás

6. cikk

Fellebbezési kérelem

(1)   A fellebbezési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a fellebbező neve és címe;

b)

ha a fellebbezőt egy általa megbízott személy képviseli, képviselőjének neve és üzleti címe;

c)

értesítési cím, amennyiben különbözik az a), illetve b) pontban megadott címtől;

d)

a fellebbezés tárgyát képező határozatra történő hivatkozás és a fellebbező jogorvoslatra irányuló kérelme;

e)

a hivatkozott jogi és ténybeli érvek;

f)

adott esetben a benyújtott bizonyítékok fajtája és a bizonyítékokkal alátámasztani kívánt tények ismertetése;

g)

adott esetben annak kifejtése, hogy a fellebbezési kérelem mely adatai tekintendők bizalmas információnak;

h)

annak feltüntetése, hogy a fellebbező beleegyezését adja-e ahhoz, hogy az iratokat faxon, e-mailben vagy egyéb kommunikációs műszaki eszközzel továbbítsák számára, illetve adott esetben képviselőjéhez.

(2)   A 340/2008/EK rendelet 10. cikke szerinti fellebbezési díj befizetésének igazolását csatolni kell a fellebbezési kérelemhez.

Amennyiben a fellebbező jogi személy, csatolni kell a jogi személy alapítási vagy működési okmányát (okmányait) vagy a társaság, cég vagy egyesület aktuális cégkivonatát vagy a jogi személyiségét igazoló egyéb okmányokat.

(3)   Ha a fellebbezési kérelem nem felel meg az (1) bekezdés a)-d) pontjában, valamint a (2) bekezdésben rögzített követelményeknek, a hivatalvezető e követelmények teljesítésére ésszerű póthatáridőt tűz ki. A hivatalvezető csak egy alkalommal írhat elő póthatáridőt.

Ezen időtartam alatt az 1907/2006/EK rendelet 93. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő nyugszik.

(4)   Amennyiben olyan szabálytalanságra derül fény, amely a fellebbezést elfogadhatatlanná teheti, a hivatalvezető késedelem nélkül indokolással ellátott véleményt küld az elnöknek.

Amennyiben a hivatalvezető a (3) bekezdéssel összhangban póthatáridőt állapít meg, véleményét ezen határidő lejárta után kell megküldenie, amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll.

(5)   A hivatalvezető késedelem nélkül megküldi az Ügynökségnek a fellebbezési kérelmet.

(6)   Az Ügynökség honlapján értesítést kell közzétenni, amely tartalmazza fellebbezési kérelem nyilvántartásba vételének idejét, a felek nevét és címét, az eljárás tárgyát, a fellebbező jogorvoslatra irányuló kérelmét, valamint a jogi és a kérelmet alátámasztó főbb érvek összefoglalását.

Az elnök dönt arról, hogy a fellebbező által az (1) bekezdés g) pontjának megfelelően megjelölt információt bizalmasnak kell-e tekinteni, valamint biztosítja, hogy a bizalmasnak nyilvánított információk ne jelenjenek meg az értesítésben. A közzététel gyakorlati részleteit a 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárással összhangban kell meghatározni.

7. cikk

Ellenkérelem

(1)   Az Ügynökség az ellenkérelmet a fellebbezési kérelem benyújtásától számított két hónapon belül nyújtja be.

A benyújtás határidejét az elnök az Ügynökség indokolással ellátott kérelmére kivételes esetben meghosszabbíthatja.

(2)   Az ellenkérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

ha az Ügynökség saját képviseletére megbízást adott, képviselőjének neve és üzleti címe;

b)

a hivatkozott jogi és ténybeli érvek;

c)

adott esetben a benyújtott bizonyítékok fajtája és a bizonyítékokkal alátámasztani kívánt tények ismertetése;

d)

adott esetben annak kifejtése, hogy az ellenkérelem mely adatai tekintendők bizalmas információnak;

e)

annak feltüntetése, hogy az Ügynökség beleegyezését adja-e ahhoz, hogy az iratokat faxon, e-mailben vagy egyéb kommunikációs műszaki eszközzel továbbítsák számára, illetve adott esetben képviselőjéhez.

(3)   Amennyiben az Ügynökség szabályszerű idézés kézhezvétele ellenére a kitűzött határidőn belül nem nyújt be ellenkérelmet, az eljárást enélkül kell folytatni.

8. cikk

Beavatkozás

(1)   Bármely személy, aki a fellebbezési tanácsnak megküldött ügy kimenetelében való érdekeltségét igazolja, beavatkozóként részt vehet a fellebbezési tanács elé vitt eljárásban.

(2)   A beavatkozásra való jogosultságot alátámasztó körülményeket tartalmazó kérelmet a 6. cikk (6) bekezdésében említett értesítés közzétételét követő két héten belül kell benyújtani.

(3)   A beavatkozás kizárólag az egyik fél jogorvoslatra irányuló kérelmének támogatására vagy elutasítására korlátozódhat.

(4)   A beavatkozás iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a beavatkozó neve és címe;

b)

ha a beavatkozó saját képviseletére megbízást adott, képviselőjének neve és üzleti címe;

c)

értesítési cím, amennyiben különbözik az a), illetve b) pontban megadott címtől;

d)

a beavatkozónak az egyik fél által benyújtott jogorvoslati kérelem teljes vagy részleges támogatására, illetve elutasítására benyújtott jogorvoslati nyilatkozata;

e)

a hivatkozott jogi és ténybeli érvek;

f)

adott esetben az érvek alátámasztására szolgáló bizonyítékok megnevezése;

g)

adott esetben annak kifejtése, hogy a beavatkozás iránti kérelem mely adatai tekintendők bizalmas információnak;

h)

annak feltüntetése, hogy a beavatkozó beleegyezését adja-e ahhoz, hogy az iratokat faxon, e-mailben vagy egyéb kommunikációs műszaki eszközzel továbbítsák számára, illetve adott esetben képviselőjéhez.

(5)   A beavatkozás iránti kérelem elfogadásáról, illetve elutasításáról a fellebbezési tanács határoz.

(6)   A beavatkozó maga viseli költségeit.

9. cikk

Képviselet

Ha valamely fél vagy beavatkozó képviselőt nevezett ki, e képviselőnek meghatalmazással kell rendelkeznie.

10. cikk

Az eljárási iratok benyújtása

(1)   A beadványokat aláírással és dátummal ellátva kell benyújtani.

(2)   A határidők számítása szempontjából valamely irat a hivatalba történő beérkezéstől tekintendő benyújtottnak.

(3)   A fél vagy a beavatkozó személyesen vagy postai úton juttathatja el az iratokat a hivatalba. Ugyanakkor a fellebbezési tanács engedélyezheti, hogy a felek, illetve beavatkozók faxon, e-mailben vagy bármely más kommunikációs műszaki eszközzel küldjék meg az iratokat.

A kommunikációs műszaki eszközök használatára - beleértve az elektronikus aláírást is - vonatkozó szabályokat a 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

11. cikk

A fellebbezés elfogadhatósága

(1)   A fellebbezést az alábbi indokok alapján elfogadhatatlannak kell nyilvánítani:

a)

a fellebbezési kérelem nem felel meg az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontjában vagy (2) bekezdésében, illetve 9. cikkében foglalt követelményeknek;

b)

a fellebbező túllépte az 1907/2006/EK rendelet 92. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidőt;

c)

a kérelem nem az 1907/2006/EK rendelet 91. cikkének (1) bekezdésében említett határozat ellen irányul;

d)

a fellebbező nem címzettje a fellebbezés tárgyát képező határozatnak, és nem tudja igazolni, hogy őt a határozat a 1907/2006/EK rendelet 92. cikke (1) bekezdésének megfelelően közvetlenül vagy személyében érinti.

(2)   Amennyiben az elnök az 1907/2006/EK rendelet 93. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem határoz a fellebbezés elfogadhatóságáról, a fellebbezést továbbítani kell a fellebbezési tanácsnak, amely megvizsgálja annak elfogadhatóságát. Az elfogadhatóságról hozott határozat a végleges határozat részét képezi.

12. cikk

A fellebbezés vizsgálata

(1)   Az írásbeli beadvány felek közötti cseréjét követően további bizonyíték nem nyújtható be, kivéve, ha a fellebbezési tanács úgy határoz, hogy a bizonyíték benyújtása során bekövetkezett késedelem megfelelően igazolható.

(2)   Az írásbeli beadványok felek közötti cseréjét követően új jogi érv nem terjeszthető elő, kivéve, ha a fellebbezési tanács úgy határoz, hogy az olyan új jogi vagy ténybeli körülményen alapul, amelyre csak az eljárás során derült fény.

(3)   A fellebbezési tanács adott esetben felkéri az eljárásban részt vevő feleket, hogy észrevételezzék a fellebbezési tanács értesítéseit vagy a másik fél vagy beavatkozó közléseit.

A fellebbezési tanács az észrevételek benyújtására ésszerű határidőt tűz ki.

(4)   A fellebbezési tanács értesíti a feleket az eljárások írásbeli részének lezárásáról.

13. cikk

Tárgyalás

(1)   A fellebbezési tanács tárgyalást tart, amennyiben azt szükségesnek ítéli, vagy valamely fél azt kéri.

A kérelmet a felek részére küldött, az eljárás írásbeli szakaszának lezárásáról szóló értesítés kézbesítésének időpontjától számított két héten belül kell benyújtani. Ezt a határidőt az elnök meghosszabbíthatja.

(2)   A tárgyalásra szóló idézést a hivatal megküldi a felek részére.

(3)   Ha a tárgyalásra szabályszerűen megidézett fél az idézésnek megfelelően nem jelenik meg, az eljárás e fél részvétele nélkül folytatódik.

(4)   A fellebbezési tanács tárgyalása nyilvános, kivéve, ha a fellebbezési tanács hivatalból vagy bármely fél kérelmére alapos okból másképp nem határoz.

(5)   A tárgyalást az elnök nyitja meg és vezeti, és ő biztosítja annak megfelelő lefolytatását is.

Az elnök és a többi tag kérdéseket tehet fel a feleknek vagy azok képviselőinek.

(6)   A hivatalvezető minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít.

A jegyzőkönyvet az elnök és a hivatalvezető írja alá. A jegyzőkönyv közokiratnak minősül.

A jegyzőkönyv aláírását megelőzően a tanúknak és szakértőknek biztosítani kell, hogy tartalmilag ellenőrizhessék és megerősíthessék a jegyzőkönyv azon részeit, amelyek az általuk szolgáltatott bizonyítékra vonatkoznak.

(7)   A tárgyalás videokonferencia keretében vagy egyéb, műszakilag rendelkezésre álló kommunikációs technológia használatával is megtartható.

14. cikk

Nyelvek használata

(1)   A fellebbezési eljárás nyelvének a benyújtott fellebbezési kérelem nyelvét kell tekinteni.

Ha a fellebbezés tárgyát képező határozat címzettje a fellebbező, a fellebbezési kérelmet a határozat nyelvén vagy a Közösség azon hivatalos nyelvén kell benyújtani, amelyet a határozat meghozatalához vezető regisztrálás iránti kérelemben már használtak, beleértve az 1907/2006/EK rendelet 10. cikke a) pontjának i. alpontja szerint benyújtott bármely információt.

(2)   Az eljárás nyelvét kell használni az eljárás írásbeli és szóbeli szakaszában, valamint a jegyzőkönyvekben és a fellebbezési tanács határozataiban.

Bármely, más nyelven íródott igazoló okmányt az eljárás nyelvére történő fordításnak kell kísérnie.

Terjedelmes iratok esetén a fordítás az irat kivonatára korlátozódhat. A fellebbezési tanács mindazonáltal bármikor, hivatalból vagy bármely fél kérelmére részletesebb vagy teljes fordítás benyújtását írhatja elő.

(3)   Valamely fél kérelmére a másik fél meghallgatását követően a fellebbezési tanács engedélyezheti, hogy az eljárás egészében vagy részében a Közösségnek az eljárás nyelvétől eltérő hivatalos nyelvét használják.

(4)   Valamely beavatkozó kérelmére a felek meghallgatását követően a fellebbezési tanács engedélyezheti a beavatkozó részére, hogy a Közösségnek az eljárás nyelvétől eltérő hivatalos nyelvét használja.

(5)   Ha egy tanú vagy szakértő úgy nyilatkozik, hogy az eljárás nyelvén nem képes magát megfelelő módon kifejezni, a fellebbezési tanács engedélyezheti számára, hogy a Közösség egy másik hivatalos nyelvét használja.

(6)   Ha a fellebbezési tanács engedélyt ad egy, az eljárás nyelvétől eltérő nyelv használatára, a hivatalnak fordításról vagy tolmácsolásról kell gondoskodnia.

15. cikk

Pervezető intézkedések

(1)   A fellebbezési tanács az eljárás bármely szakaszában pervezető intézkedéseket hozhat.

(2)   A pervezető intézkedések célja különösen:

a)

az eljárás hatékony lefolytatásának biztosítása és a bizonyításfelvétel megkönnyítése;

b)

azon kérdések meghatározása, amelyekre vonatkozóan a feleknek további érveket kell előadniuk;

c)

a felek által benyújtott jogorvoslat kérelem, a jogi és ténybeli érveik és a felek között vita tárgyát képező kérdések egyértelmű meghatározása.

(3)   A pervezető intézkedések elsősorban a következőkből állnak:

a)

kérdések feltevése a feleknek;

b)

a felek felhívása, hogy a jogvita bizonyos vonatkozásairól írásban vagy szóban nyilatkozzanak;

c)

tájékoztatás vagy adatok kérése a felektől vagy harmadik személyektől;

d)

az üggyel kapcsolatos iratok bekérése;

e)

a felek vagy képviselőik ülésre történő idézése;

f)

a különös jelentőséggel bíró kérdések vagy azon tények kiemelése, amelyek a továbbiakban nem képezik vita tárgyát;

g)

olyan megjegyzések, amelyek segítenek abban, hogy az eljárás során a lényegi elemek maradjanak a vizsgálat középpontjában.

16. cikk

Bizonyítás

(1)   A fellebbezési tanács előtti eljárásokban a bizonyításfelvétel módjai a következők lehetnek:

a)

információ kérése;

b)

okirati és tárgyi bizonyítékok bemutatása;

c)

a felek meghallgatása vagy tanúk kihallgatása;

d)

szakértői vélemények.

A bizonyításfelvételre vonatkozó szabályokat a 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárással összhangban kell megállapítani.

(2)   Ha a fellebbezési tanács megítélése szerint valamely fél, szakértő meghallgatása vagy tanú kihallgatása szükséges, a fellebbezési tanács az érintett személyt személyes megjelenésre idézi.

(3)   A feleket értesíteni kell a tanú, illetve szakértő fellebbezési tanács előtti kihallgatásáról, illetve meghallgatásáról. A felek jelen lehetnek, és kérdéseket intézhetnek a tanúhoz, illetve a szakértőhöz.

Amennyiben a felek egy szakértőt vagy tanút a fellebbezés vonatkozásában nem találnak alkalmasnak, kifogást emelhetnek ellene. A kifogást a fellebbezési tanács bírálja el.

(4)   A szakértő meghallgatása, illetve a tanú kihallgatása előtt a szakértő, illetve tanú nyilatkozik üggyel kapcsolatos esetleges személyes érintettségéről, illetve arról, hogy korábban eljárt-e bármely fél képviselőjeként, vagy részt vett-e a fellebbezés tárgyát képező határozat meghozatalában.

Amennyiben egy szakértő vagy tanú nem tesz ilyen jellegű nyilatkozatot, a felek ezt a kérdést a fellebbezési tanács elé terjeszthetik.

(5)   Amennyiben valamely fél kifogást emelt valamely tanúval vagy szakértővel szemben, ezt a tanú idézéséről vagy a szakértő kirendeléséről kapott értesítést követő két héten belül jelezheti. A félnek ismertetnie kell a kifogás okát, valamint meg kell jelölnie a kifogását alátámasztó bizonyítékokat.

(6)   A tanúvallomást és a szakértő meghallgatását jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

17. cikk

A bizonyításfelvétel költségei

(1)   A fellebbezési tanács által megidézett és előtte megjelent tanúk és szakértők utazási és ellátási költségeik megfelelő megtérítésére jogosultak.

A fellebbezési tanács által megidézett és előtte megjelent tanúk jövedelemkiesésük megfelelő megtérítésére jogosultak.

Azok a szakértők, akik nem az Ügynökség munkatársai, munkájukért díjazásban részesülnek.

(2)   A fizetéseket a tanú részére kihallgatása után, illetve a szakértő részére kötelezettségének, illetve feladatának teljesítése után kell teljesíteni. Lehetőség van azonban előleg fizetésre is.

(3)   Az Ügynökség igazgatósága megállapítja a fizetendő összegek és előlegek kiszámítására vonatkozó szabályokat.

(4)   A 27. cikk (3) bekezdésében rögzített eljárással összhangban és az igazgatósággal egyetértésben részletes szabályokat kell megállapítani a következőkre:

a)

ki viseli a bizonyításfelvétel költségeit;

b)

a tanúk és szakértők díjainak, ellentételezésének, költségeik megtérítésének kifizetésére vonatkozó intézkedésekre.

(5)   A (3) és a (4) bekezdésben rögzített szabályoknak figyelembe kell venniük az adott esetben a közösségi jog egyéb területein hatályos, hasonló szabályokat.

18. cikk

Hatáskör

Amennyiben a fellebbezési tanács az 1907/2006/EK rendelet 93. cikkének (3) bekezdésével összhangban visszautalja az ügyet az Ügynökség illetékes testületének, ez utóbbit köti a fellebbezési tanács határozatának indokolása, kivéve, ha a körülményekben változás történt.

19. cikk

Tanácskozás

(1)   A fellebbezéssel kapcsolatos tanácskozáson csak a fellebbezési tanácsnak e fellebbezés elbírálásával megbízott három tagja vesz részt. A tanácskozás titkos, és annak titkosságát meg kell őrizni.

(2)   A tanácskozás alatt az egyes tagok ismertetik véleményüket és annak indoklását.

Elsőként az előadó ismerteti véleményét, és amennyiben e tisztet nem az elnök tölti be, az elnök véleménye hangzik el utolsóként.

20. cikk

Szavazás

Szavazás esetén arra a 19. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében meghatározott szavazati sorrend szerint kerül sor. Azonban, ha az elnök az előadó, az ő szavazata az utolsó.

A határozatokat többségi szavazattal kell elfogadni.

Tartózkodásnak helye nincs.

21. cikk

Határozatok

(1)   A határozat a következőket tartalmazza:

a)

nyilatkozat arról, hogy a határozatot a fellebbezési tanács hozta;

b)

a határozathozatal napja;

c)

a fellebbezési tanács eljárásban részt vevő tagjainak neve;

d)

az eljárásban részt vevő fellebbezőknek, beavatkozóknak, illetve azok képviselőinek neve;

e)

a felek jogorvoslati kérelmének ismertetése;

f)

a tényállás összefoglalása;

g)

a határozatot megalapozó okok;

h)

a fellebbezési tanács rendelkezése, amely szükség esetén magában foglalja a bizonyításfelvétel költségeinek megtérítéséről szóló határozatot és a fellebbezés díjának a 340/2008/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése szerinti visszatérítésről szóló határozatot.

(2)   A határozatot az elnök és a hivatalvezető írja alá. Az aláírás elektronikus úton is történhet.

A határozat eredeti példányát a hivatalban kell elhelyezni.

(3)   A határozatot a 22. cikknek megfelelően kell kézbesíteni a felek részére.

(4)   A határozatot tájékoztatás kíséri arról, hogy a határozat a Szerződés 230. cikke és az 1907/2006/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdése alapján megtámadható. A tájékoztatás tartalmazza a kereset megindítására nyitva álló határidőt.

A tájékoztatás elmaradása nem teszi a határozatot érvénytelenné.

(5)   A fellebbezési tanács végleges határozatát teljes egészében és megfelelő formában közzé kell tenni, kivéve, ha az elnök valamely fél indoklással ellátott kérelme alapján másképp nem határoz.

22. cikk

Az iratok kézbesítése

A hivatalvezető gondoskodik a fellebbezési tanács határozatainak és közleményeinek a felek és a beavatkozók részére történő kézbesítéséről.

A kézbesítés valamely következő módon történhet:

1.

ajánlott levél átvételi elismervénnyel;

2.

személyes kézbesítés átvételi elismervénnyel;

3.

a fellebbezési tanács rendelkezésére álló egyéb kommunikációs műszaki eszköz, amennyiben annak használatát a fél vagy képviselője e célra elfogadta.

23. cikk

Határidők

(1)   A fellebbezési eljárásban az 1907/2006/EK rendeletben vagy az az alapján előírt határidőket e cikk (2)-(6) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

(2)   A napokban, hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon kezdődik, amikor az esemény bekövetkezett, vagy a cselekményt végrehajtották; az esemény bekövetkezésének vagy a cselekmény végrehajtásának napja a kérdéses határidőbe nem számít bele.

(3)   A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő annak a napnak az elteltével jár le, amelyik az utolsó héten, hónapban vagy évben ugyanazt a megjelölést vagy számot viseli, mint az a nap, amelyen a határidő kezdetére okot adó esemény bekövetkezett, vagy cselekmény végrehajtásra került.

Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő utolsó hónapjában nem fordul elő a lejáratra meghatározott nap, akkor a határidő ennek a hónapnak az utolsó napján jár le.

(4)   Ha a határidőt hónapokban és napokban állapították meg, azt először teljes hónapokban, majd napokban számítják.

(5)   A határidők magukban foglalják az Ügynökség hivatalos munkaszüneti napjait, a szombatot és a vasárnapot.

(6)   Ha a határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy az Ügynökség hivatalos munkaszüneti napjára esik, a határidő az azt követő első munkanap végén jár le.

24. cikk

A határidő meghosszabbítása és túllépése

(1)   Az e rendeletben előírt határidőket a határidőt kitűző szerv meghosszabbíthatja.

(2)   A határidő meghosszabbítása nem érinti a felek jogait, feltéve, hogy az érintett fél a fellebbezési tanács megelégedésére bizonyítja előre nem látható körülmények vagy vis maior fennállását.

25. cikk

Az eljárás szünetelése

A fellebbezési tanács valamely fél kérelmére vagy hivatalból elrendeli az eljárás szünetelését.

Amennyiben bármely fél ellenzi az eljárás szünetelését, a határozatot indoklással ellátott határozattal kell meghozni.

26. cikk

Helyesbítés

A fellebbezési tanács a felek meghallgatását követően hivatalból vagy valamely fél által a határozat kézbesítését követő egy hónapon belül benyújtott kérelem alapján kijavíthatja a határozatban szereplő gépelési, illetve számítási hibát vagy a határozatban szereplő nyilvánvaló tévedést.

III.   FEJEZET

Záró rendelkezések

27. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A (3) bekezdésben rögzített eljárással összhangban további, a fellebbezések hatékony elbírálásához szükséges eljárási jellegű szabályok és a fellebbezési tanács munkájának szervezéséhez szükséges szabályok fogadhatók el, ideértve az ügyek tagok közötti felosztására vonatkozó szabályokat

(2)   A (3) bekezdésben rögzített eljárásnak megfelelően gyakorlati útmutatások adhatók a feleknek és a beavatkozóknak, valamint utasítások adhatók a fellebbezési tanács előtt lefolytatott meghallgatások előkészítésére és lefolytatására, valamint az írásbeli beadványok, illetve észrevételek benyújtására és kézbesítésére.

(3)   Az elnök és az 1907/2006/EK rendelet 89. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban kijelölt további két tag szavazattöbbséggel fogadja el az e rendeletben előírt szabályokat és intézkedéseket.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29. 3. o. Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 280., 2007.10.24., 10. o.

(3)  HL L 107., 2008.4.17., 6. o.


2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/14


A BIZOTTSÁG 772/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 1.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre a 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 757/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 514/2008/EK rendelettel (HL L 150, 2008.6.10., 7. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 205., 2008.8.1., 16. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. augusztus 2-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/16


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI ÁLTAL KÖZÖS MEGÁLLAPODÁS RÉVÉN MEGHOZOTT

2008. június 18-i

határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedéséről.

(2008/634/EK)

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 289. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) határozott az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról.

(2)

Az Intézet székhelyének elhelyezkedését meg kell határozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelye Budapest.

2. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetendő ezen határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 18-án.

az elnök

M. KUCLER DOLINAR


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 1. o.


Bizottság

2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/17


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 22.)

a harmadik országok, spermagyűjtő központok és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzéke, valamint a bizonyítványkiállítás követelményei tekintetében a juh- és kecskefélék spermájának, embrióinak és petesejtjeinek Közösségbe történő behozataláról

(az értesítés a C(2008) 3625. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/635/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 17. cikke (3) bekezdésére, 18. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére, valamint 19. cikke bevezető fordulatára és b) pontjára,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv azon állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmét és Közösségbe történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg, amelyek nem tartoznak az irányelvben említett különös közösségi jogszabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá. Az irányelv előírja azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részei jegyzékének létrehozását is, amelyek a II. fejezetben meghatározottakkal egyenértékű biztosítékokat képesek nyújtani, és amelyekből a tagállamok behozhatják a juh- és kecskefélék spermáját, petesejtjeit és embrióit.

(2)

A 92/65/EGK irányelv előírja a harmadik országokban található azon sperma- és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékének létrehozását is, amelyek tekintetében e harmadik országok képesek megadni az irányelv 11. cikkében említett biztosítékokat.

(3)

A juh- és kecskefélék petesejt- és embriógyűjtő munkacsoportjai tekintetében azonban – a közösségi jogszabályok egységessége érdekében és figyelembe véve a nemzetközi nómenklatúrát – ebben az esetben a „gyűjtőközpontok” kifejezés helyett megfelelőbb az „embriógyűjtő munkacsoportok” kifejezés használata.

(4)

A 92/65/EGK irányelv előírja, hogy a juh- és kecskefélék Közösségbe történő behozatalra szánt spermáját, petesejtjeit és embrióit egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelynek mintáját az irányelvvel összhangban kell létrehozni.

(5)

A 92/65/EGK irányelv specifikus állat-egészségügyi követelmények vagy az irányelv által előírtakkal egyenértékű biztosítékok létrehozását is előírja a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségbe történő behozatala tekintetében.

(6)

A tagállamok által a juh- és kecske-, valamint lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak, továbbá sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok ideiglenes jegyzékének megállapításáról szóló, 1994. január 31-i 94/63/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségbe történő behozatalát azon harmadik országokból, amelyek szerepelnek a 79/542/EGK tanácsi határozat (3) mellékletében található jegyzékben, és amelyekből a juh- és kecskefélék körébe tartozó élő állatok behozatala engedélyezett.

(7)

A 94/63/EK határozatot most hatályon kívül helyezi a 2008/636/EK bizottsági határozat (4).

(8)

Ezért ebben a határozatban kell létrehozni azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalát.

(9)

Ugyancsak ezzel a határozattal kell létrehozni azon spermagyűjtő központok és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékét, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a harmadik országokból származó juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalát.

(10)

A 92/65/EGK irányelv 17. cikkének (3) bekezdése rendelkezik azon spermagyűjtő központok és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékének módosítási eljárásáról, melyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalát. A módosított jegyzékeket közzé kell tenni a Bizottság weboldalán (5).

(11)

A közösségi jogszabályok összhangja érdekében a juh- és kecskefélék spermájának behozatalához rendszeresített egészségügyi bizonyítvány e határozatban rögzített mintájában figyelembe kell venni a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvben (6) meghatározott, a tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó követelményeket és az ezen állatokra vonatkozó sajátos vizsgálati rendszert.

(12)

A tenyésztésre szánt juh- és kecskefélék Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket a 79/542/EGK határozat állapítja meg. Ezeket a követelményeket ugyancsak figyelembe kell venni a juh- és kecskefélék spermájának behozatalára szolgáló, e határozatban meghatározott egészségügyi bizonyítványmintában.

(13)

A juh- és kecskefélék egyes fertőző betegségei sperma útján vihetők át. Ezért az e betegségeket azonosító egyedi egészségügyi vizsgálatokat olyan sajátos vizsgálati programoknak megfelelően kell végrehajtani, amelyek tükrözik a donorállatok spermagyűjtési időszak előtti, alatti és azt követő mozgásait. Ezeknek a vizsgálatoknak és vizsgálati programoknak meg kell felelniük a nemzetközi szabványoknak, és ezért fel kell őket tüntetni a juh- és kecskefélék spermájának behozatalára szolgáló, e határozatban meghatározott egészségügyi bizonyítványmintában.

(14)

Ugyancsak figyelembe kell venni az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7), továbbá a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a surlókórra irányuló nemzeti ellenőrzési programok és kiegészítő biztosítékok tekintetében történő végrehajtásáról, a 2003/100/EK határozat egyes követelményeitől való eltérésről, valamint az 1874/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 31-i 546/2006/EK bizottsági rendelet (8) rendelkezéseit is.

(15)

A 92/65/EGK irányelv D. mellékletének III. és IV. fejezete megállapítja a petesejtek és embriók gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és szállítására vonatkozó egészségügyi feltételeket és a nőivarú donor állatokra vonatkozó egészségügyi feltételeket. Ebben a határozatban azonban további biztosítékokat szükséges előírni, különösen az embriógyűjtő munkacsoportok hatósági állatorvosi felügyelete tekintetében.

(16)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében helyénvaló ebben a határozatban meghatározni azon harmadik országok és engedélyezett spermagyűjtő központok jegyzékét, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék spermájának Közösségbe való behozatalát, azon harmadik országok és engedélyezett embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékét, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell e fajok petesejtjenek és embrióinak Közösségbe való behozatalát, valamint az ilyen behozatalra vonatkozó bizonyítványok kiállításának követelményeit annak érdekében, hogy valamennyi ilyen követelmény egyetlen aktusban kerüljön összegyűjtésre.

(17)

E határozat alkalmazásában figyelembe kell venni az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodás (9) 11. melléklete 2. függeléke IX.B. fejezetének 7b) pontjában előírt külön bizonyítványkiállítási követelményeket, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében a Svájci Államszövetséggel létrejött hét megállapodás megkötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (10) jóváhagyott formában. Ezért a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek vagy embrióinak Svájcból a Közösségbe irányuló szállítmányai tekintetében a juh- és kecskeféle állatok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelméhez használandó bizonyítványminta meghatározásáról szóló, 1995. szeptember 19-i 95/388/EK bizottsági határozatban (11) előírt bizonyítványokat kell alkalmazni az említett határozatnak megfelelően elfogadott formában.

(18)

E határozat alkalmazásában figyelembe kell venni az 1999/201/EK tanácsi határozattal (12) jóváhagyott, az Európai Közösség és Kanada kormánya között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelmével kapcsolatos köz- és állategészségügyi védelemre vonatkozó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodással (13) összhangban megállapítható, külön bizonyítványkiállítási követelményeket és állat-egészségügyi igazolásmintát.

(19)

E határozat alkalmazásában figyelembe kell venni a 97/132/EK tanácsi határozattal (14) jóváhagyott, az Európai Közösség és Új-Zéland között létrejött, az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodással (15) összhangban megállapítható külön bizonyítványkiállítási követelményeket és állat-egészségügyi igazolásmintát.

(20)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Sperma behozatala

A tagállamok engedélyezik a juh- és kecskefélék az I. mellékletben felsorolt harmadik országokban és engedélyezett spermagyűjtő központokban gyűjtött, valamint a II. mellékletben szereplő egészségügyi bizonyítványmintában meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő spermájának behozatalát.

2. cikk

Petesejtek és embriók behozatala

A tagállamok engedélyezik a juh- és kecskefélék a III. mellékletben felsorolt harmadik országokban és engedélyezett embriógyűjtő munkacsoportok által gyűjtött, valamint a IV. mellékletben szereplő egészségügyi bizonyítványmintában meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő petesejtjeinek és embrióinak behozatalát.

3. cikk

Alkalmazhatóság

A határozatot 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 22-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 28., 1994.2.2., 47. o. A legutóbb a 2004/211/EK határozattal (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2008/61/EK bizottsági határozattal (HL L 15., 2008.1.18., 33. o.) módosított határozat.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 32 oldalát.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 571/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 161., 2008.6.20., 4. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 94., 2006.4.1., 28. o.

(9)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(10)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(11)  HL L 234., 1995.10.3., 30. o. A 2005/43/EK határozattal (HL L 20., 2005.1.22., 34. o.) módosított határozat

(12)  HL L 71., 1999.3.18., 3. o.

(13)  HL L 71., 1999.3.18., 1. o.

(14)  HL L 57., 1997.2.26., 5. o.

(15)  HL L 57., 1997.2.26., 4. o. Az 1999/837/EK határozattal (HL L 332., 1999.12.23., 1. o.) módosított határozat


I. MELLÉKLET

Azon harmadik országok és engedélyezett spermagyűjtő központok jegyzéke, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék spermájának behozatalát

ISO-kód

Harmadik ország neve

A központ engedélyszáma

A központ neve

A központ címe

A központ jóváhagyásának dátuma

Megjegyzések

A terület leírása

(adott esetben)

További biztosítékok

AU

Ausztrália

 

 

 

 

 

A vizsgálat tekintetében kötelezőek a bizonyítvány II.4.8. és II.4.9. pontjában meghatározott további biztosítékok.

CA

Kanada

 

 

 

 

A (legutóbbi módosítás szerinti) 79/542/EGK határozat I. mellékletének 1. része értelmében meghatározott terület.

A vizsgálat tekintetében kötelező a bizonyítvány II.4.8. pontjában meghatározott további biztosíték.

CH

Svájc

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

 

 

 

 

 

HR

Horvátország

 

 

 

 

 

 

IS

Izland

 

 

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

 

 

 

 

 

A vizsgálat tekintetében kötelező a bizonyítvány II.4.8. pontjában meghatározott további biztosíték.

a)

Az egészségügyi bizonyítványokat a kiviteli ország állítja ki, a II. mellékletben szereplő minta alapján. Azoknak a mintában megadott számozott sorrendben tartalmazniuk kell azokat a tanúsításokat, amelyek minden harmadik ország tekintetében kötelezőek, valamint esettől függően azokat a kiegészítő biztosítékokat, amelyek a kiviteli harmadik országra az I. mellékletben feltüntetettek szerint kötelezőek.

A rendeltetési EU-tagállam kérésére a további tanúsítási követelményeket az egészségügyi bizonyítvány eredeti formanyomtatványába is be kell építeni.

b)

Az egyes bizonyítványok eredeti példányai egyetlen kétoldalas dokumentumot alkotnak, vagy amennyiben további szövegre van szükség, olyan formátumúak, hogy minden szükséges oldal összetartozó és szétválaszthatatlan egészet alkosson.

c)

A bizonyítványt a határállomáson végzett ellenőrzés helye szerinti EU-tagállam és a rendeltetési EU-tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezek a tagállamok azonban saját nyelvük helyett más közösségi nyelvet is engedélyezhetnek, szükség esetén hivatalos fordítással kísérve.

d)

Ha a szállítmány tételeinek azonosítása érdekében (a bizonyítványminta I.28. pontjában szereplő ütemterv) a bizonyítványhoz további oldalakat csatolnak, ezeket az oldalakat is az eredeti bizonyítvány részének kell tekinteni, és azok mindegyikét el kell látni az igazoló hatósági állatorvos aláírásával és pecsétjével.

e)

Amennyiben a bizonyítvány, ideértve a d) pontban említett kiegészítő oldalakat is, egynél több oldalból áll, minden oldalt alul meg kell számozni az „(oldalszám)/(az összes oldal száma)” minta szerint, és az oldal tetején fel kell tüntetni a bizonyítvány illetékes hatóságtól kapott kódját.

f)

A bizonyítvány eredeti példányát a szállítmánynak a Közösségbe történő exportra való berakodása előtti utolsó munkanapon hatósági állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia. Ennek során a kiviteli ország illetékes hatóságai biztosítják a 96/93/EK tanácsi irányelvben megállapítottakkal egyenértékű bizonyítványkiállítási elvek betartását.

Az aláírás színének a pecsét színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez vonatkozik a pecsétekre, a dombornyomású pecsétek vagy a vízjel kivételével.

g)

A bizonyítvány eredeti példányának egészen az EU állat-egészségügyi határállomásának elérésig kísérnie kell a szállítmányt.

h)

A bizonyítvány a kiállítás napjától számított 10 napig érvényes. Hajóval történő szállítás esetében az érvényesség ideje a hajóút idejével meghosszabbodik.

i)

A spermát és a petesejteket/embriókat nem szabad olyan más spermával és petesejtekkel/embriókkal azonos konténerben szállítani, amely(ek)et nem az Európai Közösségbe szánnak vagy amely(ek) alacsonyabb egészségügyi státuszúak.

j)

Az Európai Közösségbe történő szállítás során a tartálynak zárva kell maradnia és a plomba nem lehet sérült.

k)

A bizonyítvány I.2. és a IIa. rovatban szereplő hivatkozási számát az illetékes hatóság adja ki.


II. MELLÉKLET

Egészségügyi bizonyítványminta juh- és kecskefélék spermájának behozatalához

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Azon harmadik országok és engedélyezett embriógyűjtő munkacsoportok jegyzéke, amelyekből a tagállamoknak engedélyezniük kell a juh- és kecskefélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalát

ISO-kód

Harmadik ország neve

A csoport engedélyszáma

A csoport neve

A csoport címe

A munkacsoport jóváhagyásának dátuma

Megjegyzések

A terület leírása

(adott esetben)

További biztosítékok

AU

Ausztrália

 

 

 

 

 

A vizsgálat tekintetében kötelezőek a bizonyítvány II.5.1. és II.5.2. pontjában meghatározott további biztosítékok.

CA

Kanada

 

 

 

 

A 79/542/EGK határozat I. mellékletének 1. része értelmében meghatározott terület.

A vizsgálat tekintetében kötelező a bizonyítvány II.5.2. pontjában meghatározott további biztosíték.

CH

Svájc

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

 

 

 

 

 

HR

Horvátország

 

 

 

 

 

 

IS

Izland

 

 

 

 

 

 

NZ

Új-Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Egyesült Államok

 

 

 

 

 

A vizsgálat tekintetében kötelező a bizonyítvány II.5.2. pontjában meghatározott további biztosíték.

a)

Az egészségügyi bizonyítványokat a kiviteli ország állítja ki, a IV. mellékletben szereplő minta alapján. Azoknak a mintában megadott számozott sorrendben tartalmazniuk kell azokat a tanúsításokat, amelyek minden harmadik ország tekintetében kötelezőek, valamint esettől függően azokat a kiegészítő biztosítékokat, amelyek a kiviteli harmadik országra a III. mellékletben feltüntetettek szerint kötelezőek.

A rendeltetési EU-tagállam kérésére a további tanúsítási követelményeket az egészségügyi bizonyítvány eredeti formanyomtatványába is be kell építeni.

b)

Az egyes bizonyítványok eredeti példányai egyetlen kétoldalas dokumentumot alkotnak, vagy amennyiben további szövegre van szükség, olyan formátumúak, hogy minden szükséges oldal összetartozó és szétválaszthatatlan egészet alkosson.

c)

A bizonyítványt a határállomáson végzett ellenőrzés helye szerinti EU-tagállam és a rendeltetési EU-tagállam legalább egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezek a tagállamok azonban saját nyelvük helyett más közösségi nyelvet is engedélyezhetnek, szükség esetén hivatalos fordítással kísérve.

d)

Ha a szállítmány tételeinek azonosítása érdekében (a bizonyítványminta I.28. pontjában szereplő ütemterv) a bizonyítványhoz további oldalakat csatolnak, ezeket az oldalakat is az eredeti bizonyítvány részének kell tekinteni, és azok mindegyikét el kell látni az igazoló hatósági állatorvos aláírásával és pecsétjével.

e)

Amennyiben a bizonyítvány, ideértve a d) pontban említett kiegészítő oldalakat is, egynél több oldalból áll, minden oldalt alul meg kell számozni az „(oldalszám)/(az összes oldal száma)” minta szerint, és az oldal tetején fel kell tüntetni a bizonyítvány illetékes hatóságtól kapott kódját.

f)

A bizonyítvány eredeti példányát a szállítmánynak a Közösségbe történő exportra való berakodása előtti utolsó munkanapon hatósági állatorvosnak kell kitöltenie és aláírnia. Ennek során a kiviteli ország illetékes hatóságai biztosítják a 96/93/EK tanácsi irányelvben megállapítottakkal egyenértékű bizonyítványkiállítási elvek betartását.

Az aláírás színének a pecsét színétől eltérőnek kell lennie. Ugyanez vonatkozik a pecsétekre, a dombornyomású pecsétek vagy a vízjel kivételével.

g)

A bizonyítvány eredeti példányának egészen az EU állat-egészségügyi határállomásának elérésig kísérnie kell a szállítmányt.

h)

A bizonyítvány a kiállítás napjától számított 10 napig érvényes. Hajóval történő szállítás esetében az érvényesség ideje a hajóút idejével meghosszabbodik.

i)

A petesejteket/embriókat és a spermát nem szabad olyan más petesejtekkel/embriókkal és spermával azonos tartályban szállítani, amely(ek)et nem az Európai Közösségbe szánnak vagy amely(ek) alacsonyabb egészségügyi státuszúak.

j)

Az Európai Közösségbe történő szállítás során a tartálynak zárva kell maradnia és a plomba nem lehet sérült.

k)

A bizonyítvány I.2. és a IIa. rovatban szereplő hivatkozási számát az illetékes hatóság adja ki.


IV. MELLÉKLET

Egészségügyi bizonyítványminta juh- és kecskefélék petesejtjeinek/embrióinak behozatalához

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 22.)

a tagállamok által a sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 3671. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/636/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK tanácsi irányelv (1) A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésének bevezető fordulatára és a) pontjára, valamint 28. cikkére,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv azon állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg, amelyek nem tartoznak a benne meghatározott közösségi jogszabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá. Előírja továbbá egy olyan jegyzék létrehozását, amelyben azon harmadik országok vagy harmadik országok részei szerepelnek, amelyek az irányelvben meghatározottakkal egyenértékű biztosítékokat képesek nyújtani, és amelyekből a tagállamok engedélyezhetik a sertésfélék spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak behozatalát.

(2)

A tagállamok által a juh- és kecskefélék spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak, továbbá sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló, 1994. január 31-i 94/63/EK bizottsági határozat (2) mellékletének III. része egy olyan listát állapít meg, amelyben azon harmadik országok vagy harmadik országok részei szerepelnek, amelyekből a tagállamok – a házisertések spermájának behozatalára vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2002. július 19-i 2002/613/EK bizottsági határozattal (3) összhangban – sertéspetesejtek és sertésembriók, illetve amelyekből sertésspermák behozatalát engedélyezhetik.

(3)

A legújabb tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a 94/63/EK határozatot több alkalommal módosították. Jelenleg a juh- és kecskefélék spermáira, petesejtjeire és embrióira, valamint a sertésfélék petesejtjeire és embrióira alkalmazandó.

(4)

A Bizottság külön jogszabályban kívánja megállapítani a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket, valamint a tagállamok által ezen áruk behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékét.

(5)

A 2002/613/EK határozat megállapítja azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből a tagállamok engedélyezni kívánják a sertésspermák behozatalát. Ezt a jegyzéket azon harmadik országok állat-egészségügyi státusa alapján állították össze, amelyekből a tagállamok engedélyezni kívánják az élő sertések behozatalát. Miután nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a legelterjedtebb egzotikus járványos betegségek tekintetében a hím- és nőivarú sertés mint donorállat egészségi állapotából eredő kockázatok az embrió kezelésével csökkenthetők, helyénvaló – és a közösségi jogszabályok összehangoltságának és koherenciájának biztosítása érdekeit szolgálja –, hogy e határozatban utaljunk az említett jegyzékre azon jegyzék megállapításakor, amelyben azok a harmadik országok szerepelnek, amelyekből a tagállamok engedélyezni kívánják az említett fajok petesejtjeinek és embrióinak behozatalát.

(6)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében helyénvaló a 94/63/EK határozat hatályon kívül helyezése.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok engedélyezik a sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak azon harmadik országokból történő behozatalát, amelyekből a 2002/613/EK határozat 1. cikkével összhangban a sertésspermák behozatala engedélyezett.

2. cikk

A 94/63/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 22-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 28., 1994.2.2., 47. o. A legutóbb a 2004/211/EK határozattal (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 196., 2002.7.25., 45. o. A legutóbb a 2007/14/EK határozattal (HL L 7., 2007.1.12., 28. o.) módosított határozat.


Helyesbítések

2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/34


Helyesbítés a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló, 2008. július 17-i 717/2008/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 198., 2008. július 26. )

A borítólap 1. oldalán a tartalomjegyzékben és az 1. oldalon a címben:

a következő szövegrész:

„(2008. július 17.)”

helyesen:

„(2008. július 15.)”.

A 6. oldalon a záró formulában:

a következő szövegrész:

„2008. július 17-én”

helyesen:

„2008. július 15-én”.


2.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/34


Helyesbítés a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 178., 1994. július 12. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 238. o.)

A 94/28/EK tanácsi irányelv a következőképpen módosul:

 

a 239. oldalon

a 2. cikk (1) bekezdésben,

a 3. cikk (1) bekezdésben,

a 3. cikk (2) bekezdésének bevezető mondatában,

a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában,

a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában,

a 4. cikk első francia bekezdésében,

az 5. cikk első francia bekezdésében;

 

a 240. oldalon

a 6. cikk első francia bekezdésében,

a 7. cikk első francia bekezdésében,

a „hatóság” és „hatóságok” szavak helyébe a „szerv”, illetve „szervek” szavak lépnek.