ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. augusztus 1.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 752/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 753/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről szóló 1299/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 754/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság 755/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról ( 1 )

10

 

 

A Bizottság 756/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 757/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

16

 

 

A Bizottság 758/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 711/2008/EK rendelet módosításáról

18

 

 

A Bizottság 759/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 712/2008/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

22

 

 

A Bizottság 761/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

26

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (kodifikált változat) ( 1 )

28

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/628/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

40

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

42

 

 

Bizottság

 

 

2008/629/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. június 12.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról

47

 

 

2008/630/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2008) 3698. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 29.) a 2006/805/EK határozatnak a határozat mellékletében felsorolt bizonyos tagállami területek tekintetében történő módosításáról és a határozat alkalmazásának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2008) 3964. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

51

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/632/KKBP közös álláspontja (2008. július 31.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont módosításáról

53

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/1


A BIZOTTSÁG 752/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o. A legutóbb az 590/2008/EK rendelettel (HL L 163., 2008.6.24., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/3


A BIZOTTSÁG 753/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről szóló 1299/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 127. cikkére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A komló piacának közös szervezéséről szóló, 2005. november 23-i 1952/2005/EK tanácsi rendelet (2) az 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) 201. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében 2008. július 1-jétől hatályát veszti.

(2)

Az 1952/2005/EK rendeletnek a termelői csoportokkal kapcsolatos egyes rendelkezéseit nem foglalták bele az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletbe. A komlóágazat további megfelelő működése érdekében az említett rendelkezéseket bele kell foglalni a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről szóló, 2007. november 6-i 1299/2007/EK bizottsági rendeletbe (3).

(3)

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 122. cikke tartalmazza a termelői szervezetek tagállami elismerésének általános feltételeit. E feltételeket a komlóágazat vonatkozásában is meg kell határozni. A következetesség érdekében a „termelői csoportok” kifejezést az említett ágazatban továbbra is használni kell.

(4)

A termelők közötti mindennemű hátrányos megkülönböztetés elkerülése, valamint az intézkedés egységességének és hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt a Közösség egészére nézve meghatározni azokat a feltételeket, amelyeket a termelői csoportoknak a tagállamok által történő elismerésükhöz teljesíteniük kell. A kínálat hatékony koncentrálásának eléréséhez különösen az szükséges, hogy a csoportok gazdaságilag életképes méretűek legyenek, és hogy a termelők teljes termelését vagy közvetlenül a csoport vagy maguk a termelők értékesítsék a közös szabályoknak megfelelően.

(5)

Az 1299/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1299/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (4) 122. cikkében meghatározott termelői szervezetek (a továbbiakban: termelői csoportok) elismerésére a termelői csoport székhelye szerinti tagállam illetékes.

(2)   A tagállamok azokat a termelői csoportokat ismerik el, amelyek ezt kérelmezik, és megfelelnek a következő általános feltételeknek:

a)

jogi személyek vagy kellő jogképességgel rendelkeznek ahhoz, hogy a nemzeti jogszabályok alapján jogokat szerezzenek, és kötelezettségeket vállaljanak;

b)

közös szabályokat alkalmaznak a termelésre és a forgalomba hozatal első szakaszára a második albekezdés értelmében;

c)

alapszabályukban kötelezik a csoporttagsággal rendelkező termelőket, hogy

i.

feleljenek meg a termelés közös szabályainak és a termesztésre kijelölt fajtákról elfogadott határozatoknak;

ii.

termelésük egészét a csoport közvetítésével hozzák forgalomba;

d)

bizonyítják tevékenységük gazdasági életképességét;

e)

tevékenységük teljes körére vonatkozóan megakadályozzák a közösségi termelők vagy termelői csoportok közötti mindennemű, többek között az állampolgárság vagy a letelepedési hely alapján történő hátrányos megkülönböztetést;

f)

megkülönböztetés nélkül biztosítják a tagsághoz való jogot minden olyan termelőnek, aki az alapszabályt magára nézve elfogadja;

g)

alapszabályuk tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a tagságukról lemondani kívánó csoporttagok ezt legalább három év tagság után megtehetik, feltéve, hogy erről legalább egy évvel a kilépést megelőzően értesítették a csoportot, és feltéve, hogy ezzel nem sértik azokat a nemzeti törvényi vagy rendeleti szabályokat, amelyek a csoportot vagy annak hitelezőit hivatottak megvédeni a tagok kilépésével járó esetleges pénzügyi következményektől, vagy amelyek célja a pénzügyi év során történő kilépések megakadályozása;

h)

alapszabályuk az elismerés tárgyát képező tevékenységekre előírja az elkülönített könyvelés kötelezettségét;

i)

a Közösségben nincsenek gazdasági erőfölényben.

A forgalomba hozatal első szakasza: a termelő által saját maga végrehajtott értékesítés, vagy a termelői csoport esetében a tagjai által termelt komlónak a nagybani kereskedelem vagy a felhasználó ipar számára történő értékesítése.

(3)   A (2) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség nem terjed ki azon termékekre, amelyekre vonatkozóan a termelők csoportbeli tagságuk előtt kötöttek értékesítési szerződést, feltéve, hogy az érintett csoportnak erről tudomása volt, és beleegyezését adta.

(4)   A (2) bekezdés c) pontjának ii. alpontjától eltérve, ha a termelői csoport a maga által meghatározott feltételekkel hozzájárul, a termelői csoport tagjai:

a)

azon kötelezettségük betartása helyett, hogy a (2) bekezdés c) pontja ii. alpontjának megfelelően termelésük egészét a csoport közvetítésével hozzák forgalomba, értékesíthetnek az alapszabályban foglalt közös szabályok szerint is, amelyek biztosítják a termelői csoport számára az eladási árak nyomon követésének lehetőségét, amely árakat jóvá kell hagynia, ennek elmaradása esetén a csoport köteles a szóban forgó komló magasabb áron történő visszavásárlására;

b)

saját csoportjuk által kijelölt másik csoport közvetítésével is forgalomba hozhatják azon termékeiket, amelyek jellemzőik alapján nem tartoznak szükségszerűen a csoportjuk gazdasági tevékenységi körébe.

(5)   A (2) bekezdés b) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett közös szabályokat írásban kell megállapítani. E szabályoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a)

a termelés tekintetében:

i.

egy vagy több meghatározott fajtának az újratelepítéskor vagy új ültetvény létrehozásakor történő használatára vonatkozó rendelkezések;

ii.

az egyes termesztési és növényvédelmi módszereknek való megfelelésre vonatkozó rendelkezések;

iii.

a betakarításra, szárításra és adott esetben a forgalomba hozatalra történő előkészítésre vonatkozó rendelkezések;

b)

a forgalomba hozatal tekintetében, különösen a kínálat koncentrálása és feltételei kapcsán:

i.

a csoport értékesítéseit szabályozó általános rendelkezések;

ii.

a termelők által önállóan értékesíthető mennyiségekre vonatkozó rendelkezések és az ilyen értékesítésekre irányadó szabályok.

2.

Az 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kérelemre bármelyik tagállamot fel lehet hatalmazni arra, hogy elismerjen olyan csoportot, amelynek termőterülete kisebb 60 hektárnál, amennyiben e terület egy 100 hektárnál kisebb elismert termelési körzetben található.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 314., 2005.11.30., 1. o.

(3)  HL L 289., 2007.11.7., 4. o.

(4)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/6


A BIZOTTSÁG 754/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó, karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételeket.

(2)

Az említett rendelet V. mellékletében szerepel a baromfitól eltérő egyes madarak behozatalára a tagállamok illetékes hatóságai által engedélyezett karanténlétesítmények és karaténállomások jegyzéke.

(3)

Ciprus, Magyarország, Olaszország, Ausztria, Portugália és az Egyesült Királyság felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítményei és karanténállomásai jegyzékét, és elküldte a Bizottságnak a karanténlétesítmények és karaténállomások frissített jegyzékét. A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzékét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

A 318/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 84., 2007.3.24., 7. o. A legutóbb a 607/2008/EK rendelettel (HL L 166., 2008.6.27., 18. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT ENGEDÉLYEZETT KARANTÉNLÉTESÍTMÉNYEK ÉS KARANTÉNÁLLOMÁSOK JEGYZÉKE

AZ ORSZÁG ISO-KÓDJA

AZ ORSZÁG NEVE

A KARANTÉNLÉTESÍTMÉNY VAGY A KARANTÉNÁLLOMÁS ENGEDÉLYSZÁMA

AT

AUSZTRIA

AT OP Q1

AT

AUSZTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSZTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSZTRIA

AT3-KR-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSZTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIUM

BE VQ 1003

BE

BELGIUM

BE VQ 1010

BE

BELGIUM

BE VQ 1011

BE

BELGIUM

BE VQ 1012

BE

BELGIUM

BE VQ 1013

BE

BELGIUM

BE VQ 1016

BE

BELGIUM

BE VQ 1017

BE

BELGIUM

BE VQ 3001

BE

BELGIUM

BE VQ 3008

BE

BELGIUM

BE VQ 3014

BE

BELGIUM

BE VQ 3015

BE

BELGIUM

BE VQ 4009

BE

BELGIUM

BE VQ 4017

BE

BELGIUM

BE VQ 7015

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750016

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750027

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750050

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

61750009

DE

NÉMETORSZÁG

BB-1

DE

NÉMETORSZÁG

BW-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-2

DE

NÉMETORSZÁG

BY-3

DE

NÉMETORSZÁG

BY-4

DE

NÉMETORSZÁG

HE-1

DE

NÉMETORSZÁG

HE-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-1

DE

NÉMETORSZÁG

NI-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-1

DE

NÉMETORSZÁG

NW-2

DE

NÉMETORSZÁG

NW-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-4

DE

NÉMETORSZÁG

NW-5

DE

NÉMETORSZÁG

NW-6

DE

NÉMETORSZÁG

NW-7

DE

NÉMETORSZÁG

NW-8

DE

NÉMETORSZÁG

RP-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-2

DE

NÉMETORSZÁG

TH-1

DE

NÉMETORSZÁG

TH-2

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/01/02/05

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/02/12

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/03/13

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/02/10

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/17/02/07

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/11

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/14

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/03/15

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/06/18

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/10/07/20

FR

FRANCIAORSZÁG

38.193.01

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.1

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.2

IE

ÍRORSZÁG

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

OLASZORSZÁG

003AL707

IT

OLASZORSZÁG

305/B/743

IT

OLASZORSZÁG

132BG603

IT

OLASZORSZÁG

170BG601

IT

OLASZORSZÁG

233BG601

IT

OLASZORSZÁG

068CR003

IT

OLASZORSZÁG

006FR601

IT

OLASZORSZÁG

054LCO22

IT

OLASZORSZÁG

I – 19/ME/01

IT

OLASZORSZÁG

119RM013

IT

OLASZORSZÁG

006TS139

IT

OLASZORSZÁG

133VA023

IT

OLASZORSZÁG

015RM168

MT

MÁLTA

BQ 001

NL

HOLLANDIA

NL-13000

NL

HOLLANDIA

NL-13001

NL

HOLLANDIA

NL-13002

NL

HOLLANDIA

NL-13003

NL

HOLLANDIA

NL-13004

NL

HOLLANDIA

NL-13005

NL

HOLLANDIA

NL-13006

NL

HOLLANDIA

NL-13007

NL

HOLLANDIA

NL-13008

NL

HOLLANDIA

NL-13009

NL

HOLLANDIA

NL-13010

PL

LENGYELORSZÁG

14084501

PT

PORTUGÁLIA

05 01 CQA

PT

PORTUGÁLIA

01 02 CQA

PT

PORTUGÁLIA

03 01 CQAR

PT

PORTUGÁLIA

05 07 CQAA

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/02

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

01/08/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/08/01”


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/10


A BIZOTTSÁG 755/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke c) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 2005/36/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben egy adott szabályozott szakma tekintetében valamely önálló közösségi jogi aktus a szakmai képesítések elismerésével közvetlenül összefüggő egyéb, különös rendelkezést állapít meg, a 2005/36/EK irányelv vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. A tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 3. cikkének (1) bekezdése előírja a tagállamok által a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2001. április 4-i 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) megállapított követelményeknek megfelelően kibocsátott tengerészképesítési bizonyítványok feltétlen elismerését. A 2005/36/EK irányelv ezért nem alkalmazható a 2001/25/EK irányelv hatályába tartozó hajón foglalkoztatott tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerésére.

(2)

A Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Olaszország, Románia és Hollandia indokolással ellátott kérelemben a 2001/25/EK irányelv hatályába tartozó tengerészeti szakmák eltávolítását kérte a 2005/36/EK irányelv II. mellékletének 3. a) pontjából.

(3)

A Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Olaszország és Románia az összes hozzájuk tartozó szakma és kapcsolódó képzési leírás törlését kérte a 2005/36/EK irányelv II. mellékletének 3. a) pontjából. Hollandia a következő két szakma és a kapcsolódó képzési leírások törlését kérte a 2005/36/EK irányelv II. mellékletének 3. a) pontjából: első tiszt (part menti (szállításban részt vevő) hajón) (kiegészítő képzéssel) („stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”), és (okleveles) gépüzemvezető („diploma motordrijver”).

(4)

Az Egyesült Királyság indokolással ellátott kérelemben a 2001/25/EK irányelv hatályába tartozó tengerészeti szakmák eltávolítását kérte a 2005/36/EK irányelv II. mellékletének 5. pontjából.

(5)

A 2005/36/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/36/EK irányelv II. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 255., 2005.9.30., 160. o.

(3)  HL L 136., 2001.5.18., 17. o. A legutóbb a 2005/45/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 160. o).


MELLÉKLET

A 2005/36/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 3. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Tengeri fuvarozás

 

A következők képzése:

 

Lettországban:

hajós elektrotechnikus tiszt („kuģu elektromehāniķis”),

hűtőgépkezelő („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

 

Hollandiában:

VTS tisztviselő („VTS-functionaris”);

 

amelyekhez a következő képzések szükségesek:

Lettországban:

i.

a hajós elektrotechnikus tiszt („kuģu elektromehāniķis”) esetében,

1.

legalább 18 éves életkor;

2.

a képzés teljes időtartama legalább 12,5 év, ebből legalább 9 év általános iskolai és 3 év szakképzés. Ezenfelül legalább 6 hónapos tengeri szolgálat hajó-elektrotechnikusként vagy hajó-elektrotechnikus asszisztenseként olyan hajón, melyen legalább 750 kW-os generátor van. A szakképzést szakmai vizsga zárja le az illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programmal összhangban.

ii.

a hűtőgépkezelő („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”) esetében;

1.

legalább 18 éves életkor;

2.

a képzés teljes időtartama legalább 13 év, ebből legalább 9 év általános iskolai és 3 év szakképzés. Ezenfelül legalább 12 hónapos tengeri szolgálat asszisztensként a hajó hűtőgépész mérnöke mellett. A szakképzést szakmai vizsga zárja le az illetékes hatóságok előtt a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programmal összhangban.

Hollandiában:

Legalább tizenöt évig tartó képzés, amelyből legalább három év felsőszintű szakképzés („HBO”) vagy középszintű szakképzés („MBO”), és amelyet legalább tizenkét heti elméleti képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi.”

2.

Az 5. pont a következőképpen módosul:

A tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik francia bekezdést el kell hagyni.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/13


A BIZOTTSÁG 756/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a gabonaágazatban a 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a 1001 10 00, a 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), a 1002 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00 és a 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2008. augusztus 1-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra.

(5)

Mindazonáltal az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 2008. június 26-i 608/2008/EK bizottsági rendelet (3) értelmében az e rendelet által meghatározott egyes vámokat fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 166., 2008.6.27., 19. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00 (2)

közepes minőségű

0,00 (2)

gyenge minőségű

0,00 (2)

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00 (2)

1002 00 00

ROZS

0,00 (2)

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

0,00 (2)

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00 (2)


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az 608/2008/EK rendelet értelmében ennek a vámnak az alkalmazását felfüggesztették.

(3)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

16.7.2008-30.7.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

218,19

148,57

FOB-ár, USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Öböl-beli árnövelés

8,62

Nagy-tavaki árnövelés

15,65

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

42,42 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

42,44 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/16


A BIZOTTSÁG 757/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre a 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 688/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 514/2008/EK rendelettel (HL L 150, 2008.6.10., 7. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 192., 2008.7.19., 49. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/18


A BIZOTTSÁG 758/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 711/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek után járó export-visszatérítéseket az 711/2008/EK bizottsági rendelet (2)2008. július 25. rögzítette.

(2)

A különösen a belső piaci és a világpiaci árak viszonyának változásával összefüggésben a Bizottság rendelkezésére álló további információk fényében szükséges a jelenleg érvényes export-visszatérítések kiigazítása.

(3)

Ezért az 711/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 711/2008/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283, 2007.10.27., 1 o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 197., 2008.7.25., 30. o.


MELLÉKLET

2008. augusztus 1-jén a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/20


A BIZOTTSÁG 759/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 712/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c), d) és g) pontjában felsorolt termékekre 2008. július 25-én alkalmazandó export-visszatérítés összegét az 712/2008/EK bizottsági rendelet (2) állapítja meg.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló további információk fényében, különösen a belső piaci és a világpiaci árviszonyok változásával összefüggésben ki kell igazítani a jelenleg alkalmazandó export-visszatérítéseket.

(3)

Ezért az 712/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 712/2008/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283, 2007.10.27., 1 o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 197., 2008.7.25., 32. o.


MELLÉKLET

2008. augusztustól 1-jétől a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1829

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/22


A BIZOTTSÁG 760/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke i) pontjára, 192. és 194. cikkére, figyelemmel a 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályairól szóló, 1990. július 24-i 2204/90/EGK tanácsi rendeletet (2) az 1234/2007/EK rendelet 2008. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

(2)

A 2204/90/EGK rendelet 3. cikkének információcserére, valamint ellenőrzésekre és igazgatási intézkedésekre vonatkozó előírásai nem kerültek beépítésre az 1234/2007/EK rendeletbe. Az 1234/2007/EK rendelet 192. és 194. cikke értelmében az említett előírásokat be kell építeni a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. október 13-i 1547/2006/EK bizottsági rendeletbe (3).

(3)

Az érthetőség és ésszerűség érdekében az 1547/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 119. cikke előírja, hogy a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásához előzetes engedély szükséges. Meg kell állapítani az ilyen engedély megadásának részletes szabályait, figyelembe véve a vállalkozások ellenőrzésére vonatkozó követelményeket. A vonatkozó eltérések végrehajtásának és nyomon követésének megkönnyítése érdekében az engedélyeket meghatározott időszakra kell megadni.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet 121. cikkének i) pontja előírja, hogy a sajtba bedolgozandó kazein- és kazeináttartalom százalékban kifejezett maximális arányát a technológiailag szükséges mennyiség figyelembevételével, objektív kritériumok alapján kell megállapítani. Kívánatos, hogy az említett százalékos arányt közösségi szinten, a már meglévő ismeretekből kiindulva határozzák meg. Az e rendelkezésnek való megfelelésre vonatkozó ellenőrzés megkönnyítésére célszerű általános érvényű százalékos arányokat megadni az egyes termékekre vonatkozó arányok helyett, a nemzeti szintű, szigorúbb előírások sérelme nélkül.

(6)

A kazein és/vagy kazeinátok sajtgyártás során való felhasználása során tiszteletben kell tartani a sajtgyártásra vonatkozó nemzetközi szabványokat, különösen ami a savófehérje/kazein arányt illeti (4).

(7)

Olyan részletes szabályok megállapítása szükséges az ellenőrzés és a bírságok terén, amelyek figyelembe veszik az ágazat felépítését. A bírság mértékét akkor kell meghatározni, amikor az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatást már újra nyújtják.

(8)

A kazein és kazeinátok sajtgyártás során való engedély nélküli felhasználására vonatkozó nemzeti szintű bírságok sérelme nélkül, célszerű az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatás összegének meghatározásakor egyfelől a kazein és a kazeinátok értékén alapuló, másfelől a megfelelő mennyiségű sovány tejpor értékén alapuló bírságot kiszabni annak érdekében, hogy legalább a nem engedélyezett használatból származó gazdasági előny mérséklődjön. Mindaddig azonban, amíg a kazein és a kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege nulla, célszerű nem rögzíteni a bírság szintjét.

(9)

Az 1234/2007/EK rendelet 204. cikke (2) bekezdésének f) pontja előírja, hogy a rendeletet a tej- és tejtermékágazat tekintetében – a II. rész I. címének III. fejezetében foglalt rendelkezések kivételével – 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel a 2204/90/EGK rendelet a fenti időponttól hatályon kívül helyeződik. Ezért e rendeletet 2008. július 1-től kell alkalmazni.

(10)

Annak érdekében, hogy az ágazat alkalmazkodhasson a bedolgozandó százalékos aránnyal kapcsolatos új előíráshoz és az előírás hatályának további sajtféleségekre való kiterjesztéséhez, hathónapos időtartamra eltérést kell biztosítani.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 119. cikkében említett engedélyt 12 hónapos időtartamra kell megadni az érintett vállalkozás kérésére, amennyiben az előzetesen írásban kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és betartja e rendelet 3. cikkében foglalt rendelkezéseket.

(2)   Az engedélyt sorozatszámmal ellátva kell kiadni minden egyes vállalkozás, illetve – szükség esetén – minden egyes termelési egység tekintetében.

(3)   Az engedély az érintett vállalkozás által benyújtott kérelemnek megfelelően egy vagy több sajtféleségre vonatkozik.

2. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 121. cikke i) pontjának i. alpontjában említett bedolgozandó legmagasabb százalékos arány a 0406 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan 10 %. A százalékos arány az érintett vállalkozás vagy termelési egység által hathónapos időtartam során előállított sajttípusok súlyára vonatkozik.

A kazein vagy kazeinátok hozzáadásával készült sajtok esetében nem szabad túllépni a tej savófehérje/kazein meghatározott arányát, és tiszteletben kell tartani a gyártás helye szerinti ország kazein és kazeinátok felhasználására vonatkozó nemzeti szabályozását.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve 2008. december 31-ig az (1) bekezdés első albekezdésében említett legmagasabb százalékos arány 5 % az alábbi sajtok esetében:

a)

a 0406 30 KN-kód alá tartozó ömlesztett sajt;

b)

az ex 0406 20 KN-kód alá tartozó, folyamatos ömlesztéssel, kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül gyártott, reszelt ömlesztett sajt;

c)

az ex 0406 20 KN-kód alá tartozó, folyamatos ömlesztéssel, kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül gyártott, őrölt ömlesztett sajt.

3. cikk

(1)   A vállalatok kötelezettségei:

a)

az előállított sajt mennyiségének és fajtáinak, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazeinátmennyiségek kötelező bejelentése az illetékes hatóságnál;

b)

készletnyilvántartások vezetése, amely lehetővé teszi az előállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett és/vagy előállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetésének és/vagy felhasználásának ellenőrzését.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett készletnyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a sajtgyártás során felhasznált nyersanyagok eredetére, összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat. A tagállamok mintavételt írhatnak elő ezen információk ellenőrzésére. A tagállamok biztosítják a vállalkozásoktól származó információk bizalmas kezelését.

4. cikk

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell az e rendeletnek való megfelelést az alábbi közigazgatási és fizikai ellenőrzés révén:

a)

rendszeres, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzés egyrészt a készletnyilvántartás, másrészt a megfelelő kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából; az ilyen vizsgálatoknak a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett bejelentések reprezentatív mennyiségére vonatkoznak;

b)

engedéllyel nem rendelkező sajtgyártó vállalatok szúrópróbaszerű ellenőrzése.

(2)   Minden olyan vállalatot, amely engedéllyel rendelkezik, évente legalább egyszer ellenőrizni kell.

5. cikk

A tagállamok nyilvántartást vezetnek:

a)

a kiadott és/vagy visszavont engedélyek számáról;

b)

az ilyen engedélyekkel kapcsolatban bejelentett kazein- és kazeinátmennyiségekről, valamint a gyártott sajtok mennyiségéről;

c)

azokról az esetekről, amelyekben kazeint és/vagy kazeinátokat használtak fel engedéllyel vagy engedély nélkül, vagy amelyekben a megállapított százalékos arányt nem tartották be, az engedély nélkül felhasznált kazein és a kazeinátok mennyiségeinek megadásával.

6. cikk

(1)   Az érintett tagállamok által meghatározott bírságok sérelme nélkül, a kazein és a kazeinátok engedély nélküli felhasználását szankcionálni kell. A bírságot akkor kell meghatározni, amikor módosítják az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatás szintjét.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében behajtott összegeket a 883/2006/EK bizottsági rendelet (5) 12. cikke értelmében meghatározott rendeltetésű bevételnek kell tekinteni, és azokat az említett rendelet 5. cikke értelmében be kell jelenteni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   Az 1547/2006/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1547/2006/EK rendelet (1) cikkével összhangban nyújtott támogatások ugyanakkor mindaddig érvényben maradnak, amíg időtartamuk le nem jár.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre és a 2204/90/EGK rendelet 3. cikkére vonatkozó hivatkozásokat úgy kell értelmezni, mintha azok e rendeletre utalnának, és a mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. A 2. cikk (1) bekezdését azonban 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 201., 1990.7.31., 7. o. A 2583/2001/EK rendelettel (HL L 345., 2001.12.29., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 286., 2006.10.17., 8. o.

(4)  Codex Alimentarius, általános sajtgyártási szabványok (CODEX STAN A-6, módosítva 2006-ban).

(5)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.


MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1547/2006/EK rendelet

A 2204/90/EGK rendelet

E rendelet

1. és 2. cikk

 

1. és 2. cikk

 

3. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

3. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (1) bekezdés c) pont

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

 

4. cikk (2) bekezdés

3 cikk (3) bekezdés

 

5. cikk c) pont

4. cikk (1) bekezdés

 

6. cikk

4. cikk (2) bekezdés

 

5. cikk

 

5. cikk a) és b) pont

a 6. cikk

 

 

7. cikk

a 7. cikk

 

8. cikk

I. melléklet

 

II. melléklet

 

III. melléklet

 


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/26


A BIZOTTSÁG 761/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008. július 25-én alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 716/2008/EK rendelete (2) rögzíti.

(2)

A 716/2008/EK rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi információkra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 716/2008/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 197., 2008.7.25., 52. o.


MELLÉKLET

A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2008. augusztus 1-jetől vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

18,29

18,29


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia () valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

(2)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.


IRÁNYELVEK

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/28


A TANÁCS 2008/72/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A zöldségtermesztés jelentős szerepet játszik a Közösség mezőgazdaságában.

(3)

A zöldségtermesztésben elért eredmények nagymértékben függnek nemcsak a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvben (4) már szabályozott vetőmag, hanem a szaporításra használt zöldségültetési anyagok minőségétől és növény-egészségügyi állapotától is.

(4)

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok tagállamonkénti eltérő kezelése kereskedelmi akadályokat eredményezhet, s így gátolhatja e termékek Közösségen belüli szabad mozgását.

(5)

A közösségi szinten összehangolt feltételek biztosítják, hogy a felvásárlók a Közösség területén mindenütt egészséges és jó minőségű zöldségszaporító és -ültetési anyaghoz jussanak.

(6)

E harmonizált feltételeknek, amennyiben a növényegészségügyre vonatkoznak, összhangban kell lenniük a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvvel (5).

(7)

A 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi rendelkezéseinek sérelme nélkül nem helyénvaló közösségi szabályokat alkalmazni olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása esetén, amelyekről kimutatható, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják őket, ugyanis az ott alkalmazandó szabályok eltérhetnek az ezen irányelvben foglalt szabályoktól.

(8)

A növény-egészségügyi és minőségi szabványok kidolgozása a zöldségek minden egyes nemzetsége és faja esetében hosszadalmas és részletes tudományos és technikai megfontolást igényel. E célból egy eljárást is megfelelően ki kell dolgozni.

(9)

Mindenekelőtt a zöldségszaporító és -ültetési anyagok szállítóinak felelőssége annak biztosítása, hogy termékeik megfeleljenek az ezen irányelvben megállapított feltételeknek.

(10)

Az ellenőrzések és a vizsgálatok lefolytatásakor a tagállamok illetékes hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy a szállítók betartsák e feltételeket.

(11)

Közösségi szintű ellenőrző intézkedéseket kell előírni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok egységesen alkalmazzák az ezen irányelvben megállapított szabványokat.

(12)

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok felvásárlóinak érdeke, hogy a fajták neve ismert legyen és védelmezzék azonosságukat.

(13)

Annak érdekében rendelkezéseket kell elfogadni, hogy lehetőség szerint úgy alkalmazzák a fajtákra vonatkozó szabályokat, ahogy azokat a zöldségvetőmag forgalmazására vonatkozóan megállapították.

(14)

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok azonosságának és szabályszerű forgalmazásának biztosítása érdekében közösségi szabályokat kell kidolgozni a tételek különválasztására és megjelölésére vonatkozóan. A használandó címkéken fel kell tüntetni minden olyan adatot, amelyek mind a hivatalos ellenőrzés, mind a felhasználó tájékoztatása céljából szükségesek.

(15)

Szabályokat kell elfogadni, amelyek átmeneti ellátási nehézségek esetén megengedik az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazását, amelyek az ezen irányelvben előírtaknál kevésbé szigorú követelményeknek tesznek eleget.

(16)

Meg kell tiltani, hogy a tagállamok a II. mellékletben említett nemzetségekre és fajokra vonatkozóan – amelyekre jegyzékeket dolgoznak ki – újabb, az ezen irányelvben előírtaktól eltérő forgalmazási feltételeket és korlátozásokat vezessenek be.

(17)

Olyan rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek engedélyezik a harmadik országokban készült zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazását a Közösségen belül, feltéve, hogy ezek ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint a Közösségen belül készült és a közösségi szabályoknak megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok.

(18)

A tagállamokban alkalmazott vizsgálati technikai módszerek összehangolása, valamint a Közösségen belül termelt és a harmadik országokból származó szaporító és ültetési anyagok és zöldségek összevetése céljából összehasonlító kísérleteket kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e ezen irányelv követelményeinek.

(19)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni.

(20)

Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ez az irányelv a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok Közösségen belüli forgalmazására alkalmazandó.

(2)   A 2–20. cikk és a 23. cikk a II. mellékletben felsorolt nemzetségekre és fajokra, valamint ezek hibridjeire alkalmazandó.

Ezen cikkek más nemzetségek és fajok vagy hibridjeik tövére és más részeire is vonatkoznak, amennyiben azokba a szóban forgó nemzetségek és fajok valamelyikéből vagy ezek hibridjeiből származó anyagot oltottak be vagy ilyen anyagot kell beoltani.

(3)   A nemzetségek és fajok II. mellékletben szereplő jegyzékére vonatkozó módosításokat a 21. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

2. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan szaporító és ültetési anyagokra, amelyekről kimutatják, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják azokat, amennyiben ezeket ilyenként megfelelő módon azonosították és elegendően elszigetelten tárolták, a 2000/29/EK tanácsi irányelvben meghatározott növény-egészségügyi előírások sérelme nélkül.

Az első bekezdés végrehajtását szolgáló intézkedéseket – különösen azokat, amelyek az azonosításra és a különválasztásra vonatkoznak – a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a)

„szaporítóanyagok”: növények részei és valamennyi olyan növényi anyag, beleértve a töveket is, amelyet zöldségfélék szaporítására vagy termesztésére szánnak;

b)

„ültetési anyagok”: egész növények és növények részei, beleértve az oltott növények esetében az oltóelemeket, amelyeket zöldségtermesztés céljából elültetésre szánnak;

c)

„szállító”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely hivatásszerűen foglalkozik a következő tevékenységek közül legalább eggyel a zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal kapcsolatban: szaporítás, termesztés, megőrzés és/vagy kezelés, valamint forgalmazás;

d)

„forgalmazás”: szaporító- vagy ültetési anyagok rendelkezésre vagy raktáron tartása, eladásra történő kiállítása vagy felkínálása, az anyagok bármely formában más személynek történő eladása és/vagy leszállítása;

e)

„felelős hivatalos szerv”:

i.

a tagállam által létrehozott vagy megbízott egyedüli és központi hatóság, amely a nemzeti kormány felügyelete alatt működik és felelősséggel tartozik a minőséggel kapcsolatos kérdésekért;

ii.

bármely állami hatóság, amelynek létrehozása:

akár nemzeti szinten,

akár regionális szinten a központi hatóságok felügyelete alatt és az érintett tagállam nemzeti jogszabályai által meghatározott korlátok között működik.

Az i. és ii. alpontban említett szervek nemzeti jogszabályaikkal összhangban átruházhatják az ezen irányelvben előírt és felelősségük, illetve felügyeletük alatt teljesítendő feladatokat bármely olyan, akár köz-, akár magánjog által szabályozott jogi személyre, amely hivatalosan jóváhagyott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfunkciók ellátásáért felelős, feltéve, hogy e személynek, illetve tagjainak nincs személyes érdekeltsége az általa hozott intézkedések kimenetelében.

A tagállamok gondoskodnak az i. és a ii. alpontban említett szervek szoros együttműködéséről.

Továbbá a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazható más, az i. vagy a ii. alpontban említett valamely szerv által alapított és a szerv fennhatósága és felügyelete alatt működő jogi személy is, feltéve, hogy e jogi személynek nem fűződik személyes érdeke az általa meghozott intézkedések eredményéhez.

A tagállamok értesítik a Bizottságot felelős hivatalos szerveikről. A Bizottság továbbítja ezen információt a többi tagállamhoz;

f)

„hivatalos intézkedések”: a felelős hivatalos szerv által hozott intézkedések;

g)

„hivatalos ellenőrzés”: a felelős hivatalos szerv által végzett ellenőrzések;

h)

„hivatalos nyilatkozat”: a felelős hivatalos szerv által vagy e szerv felelősségi körében kiadott nyilatkozat;

i)

„tétel”: egyetlen áru egységeinek száma, amelyek az áru eredete és összetétele szerinti homogenitásuk alapján azonosíthatók;

j)

„laboratórium”: vizsgálatokat végző és teljes diagnózisokat felállító magán- vagy közjogi személy, amely képessé teszi a termelőket a termelés minőségének ellenőrzésére.

4. cikk

A 21. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban egy jegyzéket állítanak össze az I. mellékletben a II. mellékletben említett valamennyi nemzetségre és fajra, valamint – amennyiben e nemzetségekből vagy fajokból származó anyagot oltottak rá vagy fognak ráoltani – más nemzetségek és fajok alanyaira vonatkozóan, a 2000/29/EK irányelvben meghatározott, az érintett nemzetségek és/vagy fajok esetében alkalmazandó növény-egészségügyi feltételekre utalással, és meghatározva:

a)

azon feltételeket, amelyeknek a zöldségültetési anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel a növényi termék minőségére és tisztaságára, és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételekkel kiegészül az I. melléklet A. része;

b)

azon feltételeket, amelyeknek a szaporító anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel az alkalmazott szaporítási rendszerekre, a növekvő kultúra tisztaságára és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételeket az I. melléklet B. részében állapítják meg.

5. cikk

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szállítók minden szükséges intézkedést meghozzanak annak biztosítására, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termelésének és forgalmazásának minden szakaszában megfelelnek az ezen irányelvben megállapított szabványoknak.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az említett szállítók vagy maguk végeznek, vagy pedig meghatalmazott szállítóval, illetve egy felelős hivatalos szervvel végeztetnek ellenőrzéseket a következő elvek alapján:

a termelési folyamataik kritikus pontjainak azonosítása az általuk alkalmazott termelési eljárások alapján,

az első francia bekezdésben említett kritikus pontok ellenőrzésére és vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és végrehajtása,

mintavétel a felelős hivatalos szerv által elismert valamely laboratóriumban az ezen irányelvben meghatározott szabványok betartása ellenőrzésének céljából végzett vizsgálatokhoz,

írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartás vezetése az első, második és harmadik francia bekezdésben említett adatokról, valamint a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termeléséről és forgalmazásáról, a felelős hivatalos szerv rendelkezésére tartva. Ezen okmányokat és nyilvántartásokat legalább egy évig megőrzik.

Azonban azon szállítóknak, akiknek tevékenysége e tekintetben mindössze a nem a saját telephelyükön termelt és csomagolt zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazására korlátozódik, csak e termékek vásárlásáról és eladásáról és/vagy szállításáról kell írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartást vezetni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó azon szállítókra, akiknek tevékenysége e tekintetben arra korlátozódik, hogy kis mennyiségben szállítanak zöldségszaporító és -ültetési anyagokat a nem hivatásszerűen zöldségtermesztéssel foglalkozó végső fogyasztóknak.

(3)   Amennyiben saját ellenőrzéseik eredménye vagy az (1) bekezdésben említett, a szállítók rendelkezésére álló bármely információ feltárja a 2000/29/EK irányelvben említett egy vagy több károsító szervezet jelenlétét, vagy ezek mennyisége meghaladja a szabványokban általában megengedett mértéket, vagy feltárja az ezen irányelv 4. cikke alapján összeállított jegyzékben meghatározott káros organizmusok valamelyikének jelenlétét, a szállítók ezt haladéktalanul jelentik a felelős hivatalos szervnek, és meghozzák a hivatalos szerv által jelzett vagy bármely más olyan intézkedést, amely szükséges a károsító szervezetek terjedéséből adódó kockázat csökkentéséhez. A szállítók az üzemükben nyilvántartást vezetnek minden megjelenő károsító szervezetről és valamennyi, azok megjelenésével kapcsolatos intézkedésről.

(4)   A (2) bekezdés második albekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

(1)   A felelős hivatalos szerv hitelesíti a szállítókat, amennyiben megállapította, hogy termelési eljárásaik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelvnek az általuk folytatott tevékenységek természetére tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy szállító úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.

(2)   A felelős hivatalos szerv akkreditálja a laboratóriumokat, amennyiben ellenőrizte, hogy e laboratóriumok, módszereik és létesítményeik megfelelnek ezen irányelv 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott követelményeinek, az általuk végzett vizsgálati tevékenységre tekintettel. Az akkreditálást meg kell újítani, amennyiben egy laboratórium úgy dönt, hogy más tevékenységet végez, mint amelyre az akkreditálást megkapta.

(3)   A felelős hivatalos szerv megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett követelmények nem teljesülnek. E célból különösen számításba veszi a 7. cikkel összhangban elvégzett bármely ellenőrzés megállapításait.

(4)   A szállítók, létesítmények és laboratóriumok felügyelete és ellenőrzése rendszeresen a felelős hivatalos szerv által vagy felelősségi körében zajlik, amely bármikor szabad bejárással rendelkezik a létesítmények valamennyi részéhez annak érdekében, hogy biztosítsa az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést. A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban szükség szerint fogadják el a felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket.

Ha a felügyelet és ellenőrzés azt tárja fel, hogy az ezen irányelvben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a felelős hivatalos szerv megteszi a megfelelő lépéseket.

7. cikk

(1)   A Bizottság szakértői a tagállamok felelős hivatalos szerveivel együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy biztosítsák ezen irányelv egységes alkalmazását, és főként azt ellenőrzik, hogy a szállítók ténylegesen betartják-e ezen irányelv követelményeit. Az a tagállam, amelynek területén ellenőrzést végeznek, minden segítséget megad a szakértők számára feladataik végrehajtásához. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a vizsgálatok eredményeiről.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1)   Zöldségszaporító és -ültetési anyagot csak akkreditált szállítók forgalmazhatnak, feltéve, hogy eleget tesznek a 4. cikkben említett jegyzékben meghatározott követelményeknek.

(2)   A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagokra, amelyeket

a)

kísérletekre vagy tudományos célokra szánnak; vagy

b)

termesztési célokra szánnak; vagy

c)

a genetikai változatosság megőrzését célzó intézkedésekre szánnak.

(3)   A (2) bekezdés a), b) és c) pontja alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség szerint a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

(1)   A 2. cikk sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, és amely a 2002/55/EK irányelv hatálya alá tartozik, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az az említett irányelv által elismert fajtához tartozik.

(2)   A 2. cikk és e cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyag, amely a II. mellékletben felsorolt nemzetségekbe vagy fajokba tartozik, de nem tartozik a 2002/55/EK irányelv hatálya alá, nem forgalmazható a Közösségen belül, kivéve, ha az legalább egy tagállamban a hivatalosan elismert fajtákhoz tartozik.

A 2002/55/EK irányelv 4. és 5. cikkében és 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazandók az elismerés feltételeire.

Az említett irányelv 3. cikkének (2) és (4) bekezdése, továbbá 6., 7. és 8. cikke, 9. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 10–15. cikke megfelelően alkalmazandó az elismerésre és a fenntartó nemesítésre vonatkozó eljárásokra és alaki követelményekre.

A nem hivatalos vizsgálatok eredményei, illetve a termesztés során összegyűjtött gyakorlati ismeretek minden esetben figyelembe vehetők.

(3)   A (2) bekezdésnek megfelelően hivatalosan elismert fajták bekerülnek a 2002/55/EK irányelv 17. cikkében említett Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe. Az említett irányelv 16. cikkének (2) bekezdése, valamint 17., 18. és 19. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

10. cikk

(1)   A termesztés, a betakarítás vagy a hajtásoknak az anyanövényről való eltávolítása során a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat külön tételekben kezelik.

(2)   Amennyiben különböző eredetű zöldségszaporító és -ültetési anyagok egy helyre kerülnek vagy összekeverednek a csomagolás, a tárolás, a kiszállítás vagy a szállítás során, a szállító nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a következő adatokat: a tétel összetétele és az egyes összetevők eredete.

(3)   A tagállamok hivatalos ellenőrzések útján biztosítják az (1) és (2) bekezdés követelményeinek teljesítését.

11. cikk

(1)   A 10. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a zöldségszaporító és -ültetési anyagok csak megfelelő mértékben homogén tételek formájában forgalmazhatók, s csak akkor, ha elismerten eleget tesznek ezen irányelvnek, és a szállító a 4. cikk alapján összeállított jegyzékben megállapított feltételeknek megfelelően kiállított okmányt mellékel hozzájuk. Amennyiben az okmány hivatalos nyilatkozatot tartalmaz, akkor azt egyértelműen elkülönítik az okmány minden egyéb tartalmától.

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok címkézésére és/vagy lezárására és csomagolására vonatkozó követelményeket a 4. cikkben említett jegyzékben határozzák meg.

(2)   Abban az esetben, ha kiskereskedő szállít zöldségszaporító és -ültetési anyagot nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználónak, a címkézésre vonatkozó követelmények a megfelelő termékismertetésre korlátozhatók.

12. cikk

(1)   A tagállamok mentesíthetik:

a)

a 11. cikk alkalmazása alól azon kistermelőket, akiknek teljes zöldségszaporító és -ültetési anyag termelési és értékesítési tevékenysége a helyi piac nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználóinak ellátása („helyi áruforgalom”);

b)

a 18. cikkben említett vizsgálatok és hivatalos ellenőrzések alól az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok helyi áruforgalmát, amelyet az ilyen mentesített szereplők állítanak elő.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett mentességekre vonatkozó egyéb követelményekre, különösen a „kistermelők” és a „helyi piac” fogalmára, valamint a lényeges eljárásokra vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

13. cikk

Az irányelv követelményeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok ellátásában fellépő átmeneti nehézségek esetén a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban intézkedések fogadhatók el a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásával kapcsolatban a 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi előírásainak sérelme nélkül.

14. cikk

(1)   Az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása a szállító, a növényegészségügy, a termesztőközeg, valamint az ellenőrzési szabályok tekintetében nem állhat más korlátozás hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben határoztak meg.

(2)   Azon zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazása, amelyek fajtái szerepelnek a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékében, a fajták tekintetében nem állhat más korlátozás hatálya alatt, mint amelyeket ezen irányelvben megállapítottak vagy említettek.

15. cikk

A II. mellékletben említett termékek tekintetében a tagállamok tartózkodnak a 4. cikkben említett jegyzékekben meghatározott feltételeknél, ezek hiányában az 1992. április 28-án érvényes feltételeknél szigorúbb feltételek vagy ezektől eltérő forgalmazási korlátozások bevezetésétől.

16. cikk

(1)   A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoznak arról, hogy a harmadik országban termesztett és a szállítóra, az azonosságra, a tulajdonságokra, a növényegészségügyre, a termesztőközegre, a csomagolásra, az ellenőrzési szabályokra, a címkézésre és a lezárásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében ugyanolyan garanciákat nyújtó zöldségszaporító és -ültetési anyagok minden felsorolt szempontból egyenértékűek-e a Közösségben termelt és ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal.

(2)   Az (1) bekezdésben említett határozat meghozataláig a tagállamok 2012. december 31-ig és a 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazhatnak a harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatalára vonatkozóan az ezen irányelv 4. cikkében említett jegyzékekben ideiglenesen vagy véglegesen megállapított feltételekkel legalább egyenértékű feltételeket. Amennyiben az említett jegyzékek nem állapítanak meg ilyen feltételeket, a behozatali feltételeknek legalább egyenértékűnek kell lenniük az érintett tagállamban folyó termelésre alkalmazandó feltételekkel.

A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbítható az ezen bekezdés első albekezdésében említett, a különféle harmadik országokra irányadó határidő az ezen cikk (1) bekezdésében említett határozat meghozataláig.

A tagállam által az első albekezdés szerint hozott határozattal összhangban behozott zöldségszaporító és -ültetési anyagokra a többi tagállam nem alkalmazhat forgalmazási korlátozást az (1) bekezdésben említett kérdések vonatkozásában.

17. cikk

A tagállamok biztosítják a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termesztése és forgalmazása során a mintavételes vizsgálattal történő hivatalos ellenőrzés elvégzését abból a célból, hogy meggyőződjenek az irányelv követelményeinek és feltételeinek teljesítéséről.

18. cikk

Az 5. cikkben előírt vizsgálatokkal, valamint a 10. és 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzésekkel – beleértve a mintavételi módszereket is – kapcsolatos részletes végrehajtási eljárásokat, szükség szerint, a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

(1)   Amennyiben a 6. cikk (4) bekezdésében előírt felügyeleti és ellenőrzési tevékenység, a 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzések vagy a 20. cikkben előírt kísérletek során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, az érintett tagállam felelős hivatalos szerve meghozza a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a termék eleget tesz az irányelv rendelkezéseinek vagy amennyiben ez nem lehetséges, megtiltja az adott zöldségszaporító és -ültetési anyag Közösségen belüli forgalmazását.

(2)   Amennyiben úgy találják, hogy egy adott szállító által forgalmazott zöldségszaporító és -ültetési anyag nem felel meg ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek, az érintett tagállam gondoskodik arról, hogy a szállítóval szemben meghozzák a megfelelő intézkedéseket. Amennyiben eltiltják a szállítót a zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásától, a tagállam értesíti erről a Bizottságot és a tagállamok felelős nemzeti hatóságait.

(3)   A (2) bekezdés alapján hozott bármely intézkedést visszavonnak, amint kellő bizonyossággal megállapították, hogy a szállító által forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyag a jövőben meg fog felelni ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek.

20. cikk

(1)   A tagállamokban mintákon végzett kísérleteket vagy adott esetben vizsgálatokat kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagok teljesítik-e ezen irányelv követelményeit és feltételeit, beleértve a növényegészségügyre vonatkozókat is. A Bizottság megszervezheti a kísérleteknek a tagállamok és a Bizottság képviselői által végzett ellenőrzését.

(2)   Közösségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek végezhetők a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései – beleértve a növényegészségüggyel kapcsolatosakat is – értelmében forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok mintáinak utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

harmadik országokban előállított zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

biogazdálkodásra alkalmas zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó intézkedésekkel kapcsolatosan forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok.

(3)   Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a zöldségszaporító és -ültetési anyagok vizsgálata technikai módszereinek összehangolására és a szaporító- és ültetési anyag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(4)   A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítják az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 21. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről. Amennyiben növény-egészségügyi problémák merülnek fel, a Bizottság tájékoztatja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságot.

(5)   A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat a (2) és a (3) bekezdés szerinti összehasonlító vizsgálatokhoz és kísérletekhez.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(6)   A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható összehasonlító vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(7)   A (2) és a (3) bekezdés szerinti összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

21. cikk

(1)   A Bizottságot a „Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága” (a továbbiakban: „a bizottság”) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

22. cikk

A 4. cikkben említett jegyzékek, valamint az ezen irányelv végrehajtására elfogadott feltételek és részletes szabályok módosításait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

23. cikk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a területükön termelt és forgalmazásra szánt zöldségszaporító és -ültetési anyagok megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

(2)   Amennyiben egy hivatalos ellenőrzés során úgy találják, hogy a zöldségszaporító és -ültetési anyagokat azért nem lehet forgalmazni, mert nem tesznek eleget valamely növény-egészségügyi feltételnek, az érintett tagállam meghozza az ebből következő növény-egészségügyi kockázat megszüntetéséhez szükséges megfelelő hivatalos intézkedéseket.

24. cikk

Az 5–11. cikk, valamint a 14., 15., 17., 19. és 23. cikk a II. mellékletben említett minden egyes nemzetségre és fajra történő alkalmazásának időpontját a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg, amikor a 4. cikkben említett jegyzéket összeállítják.

25. cikk

A III. melléklet A. részében meghatározott jogi aktusokkal módosított 92/33/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

26. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

27. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  2008. március 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 157., 1992.6.10., 1. o. A legutóbb a 2007/699/EK bizottsági határozata (HL L 284., 2007.10.30., 33. o.) módosított irányelv.

(3)  Lásd a III. melléklet A. részét.

(4)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2008/64/EK bizottsági irányelvvel (HL L 168., 2008.6.28., 31. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

A 4. cikkel összhangban meghatározandó feltételek

A.   RÉSZ

Feltételek, amelyeknek az ültetési anyagnak meg kell felelnie.

B.   RÉSZ

A 2002/55/EK irányelvben fel nem sorolt nemzetségekre és fajokra vonatkozó jegyzékek, amelyek tartalmazzák azon feltételeket, amelyeknek a szaporítóanyagnak meg kell felelniük.


II. MELLÉKLET

A nemzetségeknek és fajoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett listája

Allium cepa L.

Cepa csoport

Vöröshagyma

(Echalion)

Aggregatum csoport

Salottahagyma

Allium fistulosum L.

Téli sarjadékhagyma

Allium porrum L.

Póréhagyma

Allium sativum L.

Fokhagyma

Allium schoenoprasum L.

Metélőhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Turbolya

Apium graveolens L.

Gyökérzeller

Levélzeller

Asparagus officinalis L.

Spárga

Beta vulgaris L.

Cékla

Mángold

Brassica oleracea L.

Leveles kel

Karfiol

Brokkoli vagy Calabrese

Bimbóskel

Kelkáposzta

Fejes káposzta

Vörös káposzta

Karalábé

Brassica rapa L.

Kínai kel

Tarlórépa

Capsicum annuum L.

Paprika

Cichorium endivia L.

Borzaslevelű endívia

Széleslevelű endívia

Cichorium intybus L.

Hajtató cikória

Leveles cikória

Ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Görögdinnye

Cucumis melo L.

Sárgadinnye

Cucumis sativus L.

Salátauborka

Konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne

Sütőtök

Cucurbita pepo L.

Tök

Cynara cardunculus L.

Articsóka

Kardi

Daucus carota L.

Sárgarépa

Takarmány-sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill.

Édeskömény

Lactuca sativa L.

Saláta

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petrezselyem

Phaseolus coccineus L.

Tűzbab

Phaseolus vulgaris L.

Zöldbab (bokorbab és futóbab)

Futóbab

Pisum sativum L. (partim)

Kifejtőborsó

Velőborsó

Cukorborsó

Raphanus sativus L.

Retek

Fekete retek

Rheum rhabarbarum L.

Rebarbara

Scorzonera hispanica L.

Feketegyökér

Solanum melongena L.

Tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L.

Spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Galambbegysaláta

Vicia faba L. (partim)

Lóbab

Zea mays L. (partim)

Csemege kukorica

Pattogatókukorica


III. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

A Tanács 92/33/EGK irányelve

(HL L 157., 1992.6.10., 1. o.)

 

A Bizottság 93/400/EGK határozata

(HL L 177., 1993.7.21., 27. o.)

 

A Bizottság 94/152/EK határozata

(HL L 66., 1994.3.10., 33. o.)

 

A Bizottság 95/25/EK határozata

(HL L 36., 1995.2.16., 34. o.)

 

A Bizottság 97/109/EK határozata

(HL L 39., 1997.2.8., 21. o.)

 

A Bizottság 1999/29/EK határozata

(HL L 8., 1999.1.14., 29. o.)

 

A Bizottság 2002/111/EK határozata

(HL L 41., 2002.2.13., 43. o.)

 

A Tanács 806/2003/EK rendelete

(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)

Kizárólag a II. melléklet 6. pontja és a III. melléklet 27. pontja

A Tanács 2003/61/EK irányelve

(HL L 165., 2003.7.3., 23. o.)

Kizárólag az 1. cikk 4. pontja

A Bizottság 2005/55/EK határozata

(HL L 22., 2005.1.26., 17. o.)

 

A Bizottság 2006/124/EK irányelve

(HL L 339., 2006.12.6., 12. o.)

Kizárólag az 1. cikk és a melléklet

A Bizottság 2007/699/EK határozata

(HL L 284., 2007.10.30., 33. o.)

 

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

92/33/EGK

1992. december 31.

2003/61/EK

2003. október 10.

2006/124/EK

2007. június 30.

2007. július 1. (1)


(1)  A 2006/124/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban: „Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L. ”


IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

92/33/EK irányelv

Ez az irányelv

1., 2. és 3. cikk

1., 2. és 3. cikk

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, bevezető szöveg

4. cikk, i. és ii. pont

4. cikk, a) és b) pont

5., 6. és 7. cikk

5., 6. és 7. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (1) és (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

10. és 11. cikk

10. és 11. cikk

12. cikk, első bekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, első bekezdés, első és második francia bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

12. cikk, második bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

13–20. cikk

13–20. cikk

21. cikk, (1) és (2) bekezdés

21. cikk, (1) és (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

21. cikk, (4) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

23. cikk

22. cikk

24. cikk

23. cikk

25. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés

24. cikk

25. cikk

26. cikk

26. cikk

27. cikk

I. és II. melléklet

I. és II. melléklet

III. és IV. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/40


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. február 25.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/628/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. cikke (2) bekezdésére, 47. cikke (2) bekezdésének harmadik mondatára, 55. cikkére, 57. cikke (2) bekezdésére, 71. cikkére, 80. cikke (2) bekezdésére, 93. cikkére, 94. cikkére, 133. cikkére és 181a. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. október 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Közösség és tagállamai részéről kezdjen tárgyalásokat a Kirgiz Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvről.

(2)

A jegyzőkönyvet, tekintettel annak egy későbbi időpontban történő lehetséges elfogadására, az Európai Közösségek és tagállamaik nevében alá kell írni.

(3)

A jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől kezdődően a hivatalos megkötéshez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban való elfogadására is figyelemmel – az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz (1).

2. cikk

A jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VIZJAK


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 42 oldalát.


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság jár el,

egyrészről, és

A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

a továbbiakban e jegyzőkönyv alkalmazásában: a felek,

TEKINTETTEL a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseire, mely szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxembourgban, és amely 2007. január 1-jén lépett hatályba,

FIGYELEMBE VÉVE a Kirgiz Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatokban a két új tagállam EU-hoz történő csatlakozása miatt kialakuló új helyzetet, amely lehetőségeket teremt, valamint kihívást jelent a Kirgiz Köztársaság és az Európai Unió közötti együttműködés számára,

FIGYELEMMEL a felek azon óhajára, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás célkitűzéseit és elveit elérjék és végrehajtsák,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodás feleivé válnak, mely megállapodást 1995. február 9-én írták alá Brüsszelben és amely 1999. július 1-jén lépett hatályba (a továbbiakban: a megállapodás), továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatokat, levélváltásokat és a Kirgiz Köztársaság nyilatkozatának szövegét, valamint a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvét, mely 2006. június 1-jén lépett hatályba.

2. cikk

E jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

3. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösségek, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Kirgiz Köztársaság hagyja jóvá, belső rendelkezéseikkel összhangban.

(2)   A felek értesítik egymást az előző bekezdésben említett idevágó rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

4. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   A jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazzák

5. cikk

(1)   A megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum szövege, továbbá a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvének szövege bolgár és román nyelven készült.

(2)   E dokumentumok e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás, a záróokmány és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum, továbbá a 2004. április 30-i megállapodás jegyzőkönyvének más nyelveken készült szövegével együtt egyaránt hitelesek.

6. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint kirgiz nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Bizottság

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 12.)

az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról

(2008/629/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/56/EK bizottsági határozat (2) 4. cikkének (1) bekezdésében az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökséget (a továbbiakban: „az Ügynökség”) azzal bízták meg, hogy ellássa a menedzsmentfeladatokat az oktatás, az audiovizuális média és a kultúra bizonyos területein szervezett közösségi programok irányítására nézve és különösen az 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (3) jóváhagyott program az európai audiovizuális ágazat támogatáról (MEDIA 2007), a 2000/821/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott program az európai audiovizuális művek fejlesztésének, terjesztésének és vásárlásösztönzésének előmozdításáról (MEDIA Plus – Fejlesztés, terjesztés és vásárlásösztönzés) (2001–2006), valamint a 163/2001/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (5) jóváhagyott képzési program az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek számára (MEDIA Oktatás) (2001–2006) irányítására nézve.

(2)

A 2005/56/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság a végrehajtó ügynökségek bizottsága véleményének kézhezvételét követően feljogosíthatja az Ügynökséget arra, hogy további, hasonló típusú feladatokat is ellásson az oktatás, az audiovizuális média és a kultúra területén szervezett közösségi programok vonatkozásában.

(3)

Az Ügynökség felhatalmazása ki kell, hogy terjedjen az európai audiovizuális műsorkészítő ágazatban működő szakemberek képzési programjának megvalósításáról (MEDIA II – Képzés) (1996–2000) szóló 95/564/EK tanácsi határozat (6), továbbá az európai audiovizuális művek fejlesztését és terjesztését előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA II – fejlesztés és terjesztés) (1996–2000) szóló 95/563/EK tanácsi határozat (7) keretén belül megvalósuló projektek menedzsmentjére és lezárására is.

(4)

A fentiekre tekintettel módosítani kell a 2005/56/EK határozatot is.

(5)

E határozat rendelkezései összhangban vannak a végrehajtó ügynökségek bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2005/56/EK határozat 4. cikkének (1) bekezdését az alábbi 29. és 30. ponttal kell kiegészíteni:

„29.

a 95/564/EK tanácsi határozattal (8) jóváhagyott képzési program az európai audiovizuális ágazatban dolgozó szakemberek számára (MEDIA II – Képzés) (1996–2000);

30.

a 95/563/EK tanácsi határozattal (9) jóváhagyott program az európai audiovizuális alkotások fejlesztésére és terjesztésére (MEDIA II – Fejlesztés és terjesztés) (1996–2000).

Kelt Brüsszelben, 2008. június 12-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 24., 2005.1.27., 35. o. A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 327., 2006.11.24., 12. o.

(4)  HL L 336., 2000.12.30., 82. o. A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 26., 2001.1.27., 1. o. A legutóbb a 885/2004/EK rendelettel módosított határozat.

(6)  HL L 321., 1995.12.30., 33. o.

(7)  HL L 321., 1995.12.30., 25. o.

(8)  HL L 321., 1995.12.30., 33. o.

(9)  HL L 321., 1995.12.30., 25. o.”


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 3698. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/630/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet megfogalmazza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó általános elveket általánosságban, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonságra vonatkozó alapelveket különösen, a Közösség és az egyes tagállamok szintjén. Szükségintézkedésekről rendelkezik abban az esetben, ha nyilvánvaló, hogy a harmadik országból behozott élelmiszer vagy takarmány komoly veszélyt jelenthet az emberi egészségre, az állatok egészségére vagy a környezetre, és az érintett tagállam(ok) intézkedéseivel a kockázatot nem lehet megfelelően csökkenteni.

(2)

Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (2) szerint az állatok és az elsődlegesen állati eredetű termékek előállítását nyomon kell követni annak érdekében, hogy ki lehessen mutatni bizonyos maradékanyagok és anyagok jelenlétét az élő állatokban, azok ürülékében, testnedveiben és szöveteiben, az állati eredetű termékekben, a takarmányban és az ivóvízben.

(3)

Állatgyógyászati készítményekből származó maradékanyagokat és nem engedélyezett anyagokat mutattak ki a Bangladesből importált és emberi fogyasztásra szánt rákfélékben. E termékek és anyagok élelmiszerekben való jelenléte kockázatot jelenthet az emberi egészségre.

(4)

A Bangladesben végzett legutóbbi közösségi ellenőrző látogatás eredményei szerint komoly hiányosságok merülnek fel az élő állatokat és állati eredetű termékeket vizsgáló maradékanyag-ellenőrzési rendszer terén, illetve hiányoznak az egyes állatgyógyászati készítményekből származó egyes maradékanyagokat élő állatokban és állati eredetű termékekben vizsgáló megfelelő laboratóriumi kapacitások.

(5)

Banglades e hiányosságok kapcsán nemrégiben intézkedéseket hozott a halászati termékek kezeléséről és ellenőrzéséről.

(6)

Mivel ezek az intézkedések nem elegendőek, az emberi egészség valamennyi tagállamban történő hatékony és változatlan védelme érdekében helyénvaló közösségi szinten szükségintézkedéseket elfogadni a Bangladesből származó rákfélék importjára vonatkozóan.

(7)

Ennek megfelelően a tagállamok csak akkor importálhatnának rákféléket Bangladesből, ha a származási helyen bizonyíthatóan analitikai vizsgálatnak vetették alá őket, amely igazolja, hogy nem tartalmaznak nem engedélyezett anyagokat, és hogy az állatgyógyászati készítményekből származó egyes maradékanyagok szintje nem haladja meg a közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

(8)

Helyénvaló azonban engedélyezni az olyan szállítmányok behozatalát, amelyekhez nem állnak rendelkezésre a származási helyen elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei, amennyiben az importáló tagállam garantálja, hogy a szállítmányokat a közösségi határon megfelelő vizsgálatnak veti alá.

(9)

Ezt a határozatot a Banglades által nyújtott biztosítékok és a tagállamok által elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei alapján felül kell vizsgálni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélék (a továbbiakban: termékek) szállítmányaira alkalmazandó.

2. cikk

A tagállamok engedélyezik a termékek Közösségbe történő behozatalát, amennyiben azokhoz rendelkezésre állnak a származási helyen végzett analitikai vizsgálat (a továbbiakban: analitikai vizsgálat) eredményei, amelyek garantálják, hogy a termékek nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre.

Az analitikai vizsgálatokat különösen a klóramfenikol, a nitrofuránok metabolitjai, a tetraciklin, a malachitzöld és a kristályibolya jelenlétének kimutatására kell szolgálniuk, a 2377/90/EGK tanácsi rendelettel (3) és a 2002/657/EK bizottsági határozattal (4) összhangban.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az olyan termékek behozatalát, amelyekhez nem állnak rendelkezésre az analitikai vizsgálatok eredményei, amennyiben az importáló tagállam biztosítja, hogy az ilyen termékek valamennyi szállítmányát a közösségi határon valamennyi olyan megfelelő vizsgálatnak aláveti, amelyek garantálják, hogy a termékek nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre.

E szállítmányokat azonban addig vissza kell tartani a közösségi határon, ameddig a laboratóriumi vizsgálatok ki nem mutatják, hogy nem tartalmazzák a 2. cikkben említett, és a közösségi jogszabályok által nem engedélyezett anyagokat, illetve hogy nem haladják meg az említett cikkben említett, állatgyógyászati termékekre vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

4. cikk

(1)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, amennyiben az analitikai vizsgálatok kimutatják, hogy:

a)

a közösségi jogszabályok keretében nem engedélyezett bármilyen anyag jelenléte kimutatható; vagy

b)

az állatgyógyászati termékek maradékanyagai meghaladják a közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

A tagállamok az ilyen információk benyújtására a 178/2002/EK rendelet által létrehozott, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszert használják.

(2)   A tagállamok háromhavonta jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az analitikai vizsgálatok valamennyi eredményéről.

E jelentéseket az egyes negyedéveket követő hónapban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban) kell benyújtani.

5. cikk

Az e határozat alkalmazásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség a feladót, a címzettet vagy valamelyikük meghatalmazottját terheli.

6. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

7. cikk

Ezt a határozatot a Banglades által nyújtott biztosítékok és a tagállamok által elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei alapján felül kell vizsgálni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb a 202/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 60., 2008.3.5., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 542/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 157., 2008.6.17., 43. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 221., 2002.8.17., 8. o. A legutóbb a 2004/25/EK határozattal (HL L 6., 2004.1.10., 38. o.) módosított határozat.


1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 29.)

a 2006/805/EK határozatnak a határozat mellékletében felsorolt bizonyos tagállami területek tekintetében történő módosításáról és a határozat alkalmazásának kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2008) 3964. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/631/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonatkozó járványvédelmi intézkedésekről szóló, 2006. november 24-i 2006/805/EK bizottsági határozatot (3) annak következtében fogadták el, hogy egyes tagállamokban kitört a klasszikus sertéspestis. Az említett határozat bizonyos járványvédelmi intézkedéseket állapít meg az érintett tagállamokat érintő klasszikus sertéspestis tekintetében.

(2)

A 2006/805/EK határozatot 2008. július 31-ig kell alkalmazni. A Bulgária, Németország, Franciaország, Magyarország és Szlovákia egyes területein a klasszikus sertéspestis okozta járványügyi helyzetre való tekintettel indokolt az említett rendelet alkalmazási időszakának 2009. július 31-ig történő meghosszabbítása.

(3)

Bulgária tájékoztatta a Bizottságot az országa területén a vaddisznók és a gazdaságban tartott sertések állományaiban előforduló klasszikus sertéspestis alakulásáról. Ezen információk szerint Bulgáriában a járványügyi helyzet a vaddisznóállomány tekintetében jelentős mértékben javult. Ezenkívül a klasszikus sertéspestis a gazdaságban tartott sertések állományaiban már nem endémiás jellegű. Bulgária arról is tájékoztatta a Bizottságot, hogy kiegészítő intézkedéseket léptetett életbe a klasszikus sertéspestis vírusfertőzés jelenlétének a kereskedelmi tevékenységet folytató mezőgazdasági üzemekben tartott, és levágásra elszállított sertéseknél történő kizárására. A friss sertéshús, az előkészített sertéshúsok és a sertéshúsból készült húskészítmények Bulgáriából valamely más tagállamba való szállításának a 2006/805/EK határozatban előírt tilalma ezért már nem alkalmazandó.

(4)

Bulgáriában a járványügyi helyzet a vaddisznóállomány tekintetében ugyan javult, a klasszikus sertéspestis kitörésének kockázata az országban azonban továbbra is fennáll. Ezért az élő sertések valamely más tagállamba történő szállításának tilalmát Bulgária egész területére vonatkozóan továbbra is alkalmazni kell. Ennek megfelelően az ország egész területét fel kell venni a 2006/805/EK határozat mellékletének II. részébe.

(5)

Magyarország és Szlovákia szintén tájékoztatták a Bizottságot az országuk területén a vaddisznóállományban előforduló klasszikus sertéspestis alakulásáról. A rendelkezésre álló járványügyi információk tükrében mindkét tagállamban ki kell terjeszteni azon területek nagyságát, amelyeken a klasszikus sertéspestis ellenőrzésére vonatkozó intézkedéseket alkalmaznak; a kiterjesztés Magyarországon Heves megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes területeire, Szlovákiában pedig Rimaszombat (Rimavská Sobota), Érsekújvár (Nové Zámky), Léva (Levice) és Komárom (Komárno) egész körzetére vonatkozik. A 2006/805/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/805/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 14. cikkben a „2008. július 31-ig” időpont helyébe a „2009. július 31-ig” időpont lép.

2.

A melléklet II. és III. része helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 29-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 329., 2006.11.25., 67. o. A legutóbb a 2008/225/EK határozattal (HL L 73., 2008.3.15., 32. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„II.   RÉSZ

1.   Bulgária

Bulgária egész területe.

2.   Magyarország

Nógrád megye és Pest megyének a Dunától északra és keletre, a szlovák határtól délre, Nógrád megyétől nyugatra és az E71-es autópályától északra fekvő területe, Heves megye Nógrád megyétől keletre, Borsod-Abaúj-Zemplén megyétől délre és nyugatra és az E71-es autópályától északra fekvő területe, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a szlovák határtól délre, Heves megyétől keletre, az E71-es autópályától északra és nyugatra, a 37-es főúttól délre (az E71-es autópálya és a 26-os főút közé eső rész) és a 26-os főúttól nyugatra fekvő területe.

3.   Szlovákia

A következő körzeti állat-egészségügyi és élelmiszerügyi igazgatóságok (DVFA) régióinak területe: Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) (amely Garamszentkereszt [Žiar nad Hronom], Zsarnóca [Žarnovica] és Selmecbánya [Banská Štiavnica] körzetet foglalja magában), Zólyom (Zvolen) (amely Zólyom [Zvolen], Korpona [Krupina] és Gyetva [Detva] körzetet foglalja magában), Losonc (Lučenec) (amely Losonc [Lučenec] és Poltár körzetet foglalja magában), Nagykürtös (Veľký Krtíš) (amely Nagykürtös [Veľký Krtíš] körzetet foglalja magában), Komárom (Komárno) (amely Komárom [Komárno] körzetet foglalja magában), Érsekújvár (Nové Zámky) (amely Érsekújvár [Nové Zámky] körzetet foglalja magában) és Léva (Levice) (amely Léva [Levice] körzetet foglalja magában), valamint Rimaszombat (Rimavská Sobota) (amely Rimaszombat [Rimavská Sobota] körzetet foglalja magában).

III.   RÉSZ”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/53


A TANÁCS 2008/632/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. július 31.)

a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A 2004/161/KKBP közös állásponttal (1) a Tanács megújította a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedéseket, amelyek célja, hogy a célszemélyeket arra ösztönözze, hogy elutasítsák az emberi jogok, a szólásszabadság és a felelős kormányzás sérelméhez vezető politikákat.

(2)

A zimbabwei hatóságok által a 2008. évi elnökválasztási kampány során szervezett és elkövetett erőszakos cselekményeket követően – amelyek miatt a választás a demokrácia megtagadásával volt egyenlő – a Tanács úgy határozott, hogy a 2008. július 22-i 2008/605/KKBP határozattal újabb személyeket és jogalanyokat vesz fel a 2004/161/EK közös álláspont mellékletében szereplő listára.

(3)

Meg kell erősíteni továbbá a 2004/161/KKBP közös álláspont mellékletében felsorolt természetes személyek uniós tagállamok területére történő belépését, illetve az azon történő áthaladását megtiltó korlátozó intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2004/161/KKBP közös álláspont a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a zimbabwei kormány azon tagjainak, a velük összefüggésbe hozható természetes személyeknek, valamint egyéb olyan természetes személyeknek a tagállamok területére való belépését vagy azon való áthaladását, akik olyan tevékenységet folytatnak, amely súlyosan veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot Zimbabwében. Az e bekezdés szerinti személyek listája a II. mellékletben szerepel.”

2.

A 4. cikk (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (Lateráni Egyezmény) alapján.”

3.

A 4. cikk (5) és (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállamok eltérhetnek az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésektől, ha az utazást sürgős és elsőrendű fontosságú humanitárius okok vagy, kivételes esetben, kormányközi üléseken való részvétel indokolja, beleértve olyan kormányközi üléseket, amelyeket az Európai Unió kezdeményez, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül, azonnal és lényegesen támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot Zimbabwében.

(6)   Ha valamely tagállam az (5) bekezdés szerinti eltéréseket alkalmazni szándékozik, erről írásban értesíti a Tanácsot. Az eltéréseket megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács egy vagy több tagja írásbeli kifogást emel az említett értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül. Ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, az eltérés nem adható meg, kivéve abban az esetben, ha valamely tagállam sürgős és kényszerítő humanitárius okok miatt kívánja megadni az eltérést. Ebben az esetben a Tanács – minősített többséggel – dönthet úgy, hogy megadja a javasolt eltérést.”

4.

A 4. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Abban az esetben, ha egy tagállam a (3)–(6) bekezdés szerint engedélyezi a mellékletben felsorolt személyek belépését a területére vagy e személyek áthaladását a területén, az engedély szigorúan csak arra a célra vonatkozik, amely alapján azt megadták, és csak azokra a személyekre vonatkozik, akiket közvetlenül érint.”

5.

Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A zimbabwei kormány azon tagjai, valamint a velük összefüggésbe hozható bármely természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szervezet, vagy más olyan természetes vagy jogi személy pénzeszközeit vagy gazdasági forrásait, akiknek tevékenysége súlyosan veszélyezteti a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és jogállamiságot Zimbabwéban, be kell fagyasztani. Az e bekezdés szerinti személyek és jogalanyok listája a mellékletben található.”

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadása napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 50., 2004.2.20., 66. o. A legutóbb a 2008/605/KKBP határozattal (HL L 194., 2008.7.23., 34. o.) módosított közös álláspont.