ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 200

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. július 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 727/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 130/2006/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

1

 

 

A Bizottság 728/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 729/2008/EK rendelete (2008. július 28.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Czwórniak [HKT], Dwójniak [HKT], Półtorak [HKT], Trójniak [HKT])

6

 

*

A Bizottság 730/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Carnalentejana (OEM))

8

 

*

A Bizottság 731/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az 1249/96/EK rendelettől a jó minőségű közönséges búza behozatalára kivetett kiegészítő biztosíték tekintetében való eltérésről

10

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/79/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 2008/80/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

15

 

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

18

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/621/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról

20

 

 

2008/622/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/183/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

22

 

 

Bizottság

 

 

2008/623/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2007-ben az észtországi Newcastle-betegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 3723. számú dokumentummal történt)

24

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/1


A TANÁCS 727/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 130/2006/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára, amelyet a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően nyújtott be,

mivel:

1.   A HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

A 130/2006/EK rendelettel (2) a Tanács végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: Kína) származó borkősav behozatalára (a továbbiakban: eredeti vizsgálat). A hatályos intézkedések minden esetben 34,9 %-os ad valorem vámtételt határoznak meg, kivéve egyes, külön említett vállalatokat, amelyekre egyedi vámtételek vonatkoznak.

(2)

Az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelő időközi felülvizsgálatot követően a Tanács a 150/2008/EK rendelettel (3) módosította az intézkedések hatályát.

2.   A JELENLEGI VIZSGÁLAT

2.1.   Felülvizsgálati kérelem

(3)

A végleges dömpingellenes intézkedések meghozatalát követően a Bizottsághoz kérelem érkezett egy, az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat megindítására. A kérelem azon az állításon alapult, hogy az exportáló termelő, a Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd. (a továbbiakban: kérelmező)

az eredeti vizsgálati időszak ideje alatt, illetve azt megelőzően nem exportált borkősavat,

nem állt egyetlen olyan exportáló termelővel sem kapcsolatban, amelyre a 130/2006/EK rendelet intézkedései vonatkoznak,

az eredeti vizsgálati időszak lejártát követően kezdett el borkősavat exportálni a Közösségbe,

az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában meghatározott piacgazdasági feltételeknek megfelelően működik, illetve az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően egyéni elbánást kérelmez.

2.2.   Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat megindítása

(4)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmező által benyújtott, megalapozott bizonyítékot, és úgy ítélte meg, hogy az – az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban – elegendő a felülvizsgálat megindításának megindokolásához. A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően, valamint azután, hogy az érintett közösségi ipar lehetőséget kapott észrevételei megtételére, a Bizottság az 1406/2007/EK rendelettel (4) kezdeményezte a 130/2006/EK rendelet felülvizsgálatát a kérelmező vonatkozásában.

(5)

Az 1406/2007/EK bizottsági rendelet 2. cikkének megfelelően a 130/2006/EK tanácsi rendelettel a kérelmező által gyártott borkősav behozatalára kivetett, dömpingellenes vámot a Bizottság hatályon kívül helyezte. Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a vámhatóságok egyúttal utasítást kaptak a kérelmező által gyártott borkősav behozatalának nyilvántartásba vételéhez szükséges megfelelő lépések megtételére.

2.3.   Érintett termék

(6)

A jelenlegi felülvizsgálat a borkősavra vonatkozik, ugyanarra a termékre, amely az eredeti vizsgálatban is érintett volt, mindazonáltal kizárólag a 150/2008/EK rendelettel bevezetett korlátozások keretein belül.

2.4.   Az érintett felek

(7)

A Bizottság hivatalosan értesítette a közösségi ipart, a kérelmezőt és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt feleknek lehetőséget biztosítottak álláspontjuk írásbeli és szóban történő előadására.

(8)

A Bizottság a piacgazdasági elbánás igénylésére vonatkozó űrlapot, valamint egy kérdőívet küldött a kérelmezőnek, és a válaszokat az e célból meghatározott határidőn belül megkapta.

(9)

A Bizottság felkutatott és ellenőrzött minden olyan információt, amelyet a vizsgálathoz szükségesnek ítélt, és ellenőrző látogatást tett a kérelmező vállalat telephelyein.

2.5.   Felülvizsgálati időszak

(10)

A dömpingre vonatkozó vizsgálat a 2006. április 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakra (a továbbiakban: felülvizsgálati időszak) vonatkozott.

3.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

3.1.   Megállapítások

(11)

A kérdőívre adott válaszok számos olyan exportértékesítési ügyletre utaltak, amelyek azonosak voltak a kérelemben közöltekkel, és amelyek állítólagos célterülete a Közösség volt.

(12)

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a felülvizsgálati időszakban a kérelmező az érintett terméket (lásd a 2.3. pontot) nem exportálta közvetlenül. Az exportügyleteket egy független kínai kereskedő bonyolította le, akinek a kérelmező belföldi számlát állított ki. A kérelmező kizárólag olyan vámáru-nyilatkozatot tud rendelkezésre bocsátani, amely ugyan bizonyította, hogy a termékeket Kínából exportálták, azonban nem szerepel rajta a rendeltetési hely. További vizsgálatot folytattak az érintett kereskedő telephelyein annak érdekében, hogy a Közösségbe szánt állítólagos exportokra vonatkozó szükséges bizonyítékok birtokába jussanak és ellenőrizzék azokat.

(13)

Az exportokmányok ellenőrzése során nem derült ki, hogy a termékeket a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátották. A termékeket két közösségi kikötőben rakodták ki, azonban a számlákat egy, a Közösségen kívüli harmadik országbeli vevő számára állították ki. A kereskedő megerősítette, hogy a termékek végső rendeltetési helye a Közösségen kívül volt, a végső vevő székhelyén.

(14)

Az Eurostattól származó, a borkősav importjára vonatkozó statisztikákat is megvizsgálták. Az importstatisztikák vizsgálata során megerősítést nyert, hogy a kérelmező által exportált termékeket nem bocsátották szabad forgalomba a Közösségben.

3.2.   Következtetés

(15)

A fenti megállapítások alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező nem tudta bizonyítani, hogy teljesítette az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében az új exportőr által teljesítendő kritériumokat.

(16)

Ezen felülvizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák a kérelmező egyéni dömpingkülönbözetét, amely állítólag eltért a Kínából származó érintett termék importjára jelenleg alkalmazandó maradék dömpingkülönbözettől. A kérelem főként azon az állításon alapult, hogy a kérelmező az eredeti vizsgálati időszakot követően kezdett el a Közösségbe borkősavat exportálni, illetve hogy a felülvizsgálati időszakban exportálta a terméket a Közösségbe.

(17)

A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy mivel a felülvizsgálati időszakban a kérelmező nem exportált a Közösségbe, a Bizottság nem tudta megállapítani, hogy a kérelmező egyéni dömpingkülönbözete valóban eltért-e az eredeti vizsgálatban megállapított maradék dömpingkülönbözettől. Ennélfogva a kérelmező által beadott kérelmet el kell utasítani, és az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot le kell zárni. Az eredeti vizsgálat során talált maradék dömpingellenes vámot, azaz a 34,9 %-ot a kérelmező tekintetében következésképpen fenn kell tartani.

4.   A DÖMPINGELLENES VÁM VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ BESZEDÉSE

(18)

A fenti megállapítások fényében a kérelmező tekintetében alkalmazandó dömpingellenes vámot visszamenőlegesen be kell szedni az érintett termék behozatala után, amelyet az 1406/2007/EK rendelet 3. cikke szerint a nyilvántartásba vételre figyelemmel hajtottak végre.

5.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(19)

A kérelmezőt, a közösségi ipart és az exportáló ország képviselőit értesítették a fenti következtetésekhez vezető alapvető tényekről és megfontolásokról, és lehetőséget biztosítottak számukra észrevételeik megtételére. Nem érkezett olyan észrevétel, amely befolyásolta volna a fent említett következtetéseket.

(20)

Ez a felülvizsgálat nem érinti a 150/2008/EK rendelettel módosított 130/2006/EK rendelet által kivetett intézkedéseknek az alaprendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti lejárati időpontját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1406/2007/EK rendelettel kezdeményezett, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat lezárult, és a dömpingellenes vám – a 150/2008/EK rendelettel módosított 130/2006/EK rendelet 1. cikkének értelmében – a Kínai Népköztársaság „minden más vállalatától” származó, az 1406/2007/EK rendelet 1. cikkében említett importra alkalmazandó.

(2)   A 150/2008/EK rendelettel módosított 130/2006/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság 2007. december 1-jével dömpingellenes vámot vet ki „a Kínai Népköztársaságban található minden más vállalattól” származó borkősavnak az 1406/2007/EK rendelet 3. cikke szerint nyilvántartásba vett importjára.

(3)   A vámhatóságokat utasítják, hogy fejezzék be az 1406/2007/EK rendelet 3. cikke szerinti nyilvántartásba vételt.

(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 23., 2006.1.27., 1. o.

(3)  HL L 48., 2008.2.22., 1. o.

(4)  HL L 312., 2007.11.30., 12. o.


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/4


A BIZOTTSÁG 728/2008/EK RENDELETE

(2008. július 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o. A legutóbb az 590/2008/EK rendelettel (HL L 163., 2008.6.24., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

28,9

TR

80,1

XS

27,8

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

94,3

US

49,4

UY

77,3

ZA

88,7

ZZ

77,4

0806 10 10

CL

67,1

EG

130,7

IL

145,6

TR

124,0

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

106,0

BR

94,7

CL

97,9

CN

87,9

NZ

117,1

US

112,4

ZA

94,6

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

71,0

CL

65,5

NZ

97,1

ZA

104,5

ZZ

84,5

0809 10 00

TR

176,4

US

186,2

ZZ

181,3

0809 20 95

TR

450,3

US

225,7

ZZ

338,0

0809 30

TR

148,7

ZZ

148,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

116,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

98,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/6


A BIZOTTSÁG 729/2008/EK RENDELETE

(2008. július 28.)

egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Czwórniak [HKT], Dwójniak [HKT], Półtorak [HKT], Trójniak [HKT])

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 19. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Lengyelország kérelmét a „Czwórniak”, a „Dwójniak” a „Półtorak” és a „Trójniak ” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezéseket be kell jegyezni.

(3)

Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett oltalmat nem kérelmezték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezések bejegyzésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL C 266., 2007.11.8., 27. o.; helyesbítve: HL C 83., 2008.4.2., 10. o. (Czwórniak), HL C 268., 2007.11.10., 22. o.; helyesbítve: HL C 43., 2008.2.16., 37. o. (Dwójniak), HL C 267., 2007.11.9., 40. o.; helyesbítve: HL C 83., 2008.4.2., 10. o. (Półtorak), HL C 265., 2007.11.7., 29. o.; helyesbítve: HL C 83., 2008.4.2., 10. o. (Trójniak).


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.8. osztály   A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek

Czwórniak (HKT)

Dwójniak (HKT)

Półtorak (HKT)

Trójniak (HKT)


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/8


A BIZOTTSÁG 730/2008/EK RENDELETE

(2008. július 28.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Carnalentejana (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján megvizsgálta az 1107/96/EK bizottsági rendelet (2) alapján bejegyzett „Carnalentejana” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításainak jóváhagyása iránt Portugália által benyújtott kérelmet.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében a szóban forgó módosítások nem tekinthetők kisebb jelentőségűeknek, ezért a Bizottság az említett rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdése alapján a módosítás iránti kérelmet közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért a módosításokat jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéshez kapcsolódó termékleírásra vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett módosítások jóváhagyásra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A legutóbb a 417/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 125., 2008.5.9., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb a 2156/2005/EK rendelettel (HL L 342., 2005.12.24., 54. o.) módosított rendelet.

(3)  HL C 255., 2007.10.27., 58. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.1. osztály   Friss hús (és vágási melléktermékek)

PORTUGÁLIA

Carnalentejana (OEM)


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/10


A BIZOTTSÁG 731/2008/EK RENDELETE

(2008. július 28.)

az 1249/96/EK rendelettől a jó minőségű közönséges búza behozatalára kivetett kiegészítő biztosíték tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikke b) pontjára összefüggésben a 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja úgy rendelkezik, hogy jó minőségű közönséges búza behozatala esetén a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendeletben (3) előírt biztosítékokon túlmenően kiegészítő, külön biztosítékot kell letétbe helyezni. Ezt a tonnánként 95 EUR-s kiegészítő biztosítékot az indokolja, hogy a különféle minőségű közönséges búzára más-más importvám vonatkozik attól függően, hogy jó, illetve közepes-gyenge minőségű búzáról van szó.

(2)

A 608/2008/EK bizottsági rendelet (4) a 2009. június 30-án végződő 2008/2009. gazdasági évre ideiglenesen felfüggesztette az egyes gabonafélékre vonatkozó importvámokat, lehetővé téve ugyanakkor e vámok ezen időpontnál korábbi visszaállítását, amennyiben a piaci helyzet azt indokolja.

(3)

A 608/2008/EK rendelet 2. cikkének megfelelően a 2008. július 1. óta kiadott behozatali engedélyek alapján teljesített behozatalokra vonatkozó ideiglenes vámfelfüggesztés átmenetileg megszüntette azokat a különleges körülményeket, amelyek indokolták a behozatali engedélyekhez kapcsolódó biztosítékokat kiegészítő külön biztosítékok rendszerének létrehozását. Figyelemmel a 608/2008/EK rendelet hatálybalépése óta a közönséges búza behozatalára alkalmazandó új feltételekre, az 1249/96/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt tonnánkénti 95 EUR-s kiegészítő biztosíték az importvámok visszaállításáig nem indokolt.

(4)

Ezért helyénvaló eltérni az 1249/96/EK rendelettől és – annak elkerülésére, hogy a gazdasági szereplőknek kiegészítő biztosítékot kelljen képezniük – úgy rendelkezni, hogy ezt a rendeletet a vámfelfüggesztés alkalmazásának napjától, tehát 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1249/96/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, az említett rendelkezésben említett kiegészítő biztosíték letétbe helyezése nem kötelező a közönséges búzára vonatkozó importvámoknak a 608/2008/EK rendelettel előírt felfüggesztési időszakában.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 514/2008/EK rendelettel (HL L 150., 2008.6.10., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 166., 2008.6.27., 19. o.


IRÁNYELVEK

29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/12


A BIZOTTSÁG 2008/79/EK IRÁNYELVE

(2008. július 28.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel az IPBC.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént az IPBC értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz faanyagvédő szerben történő felhasználása vonatkozásában.

(3)

Dániát jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2006. szeptember 29-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2008. február 22-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, IPBC-t tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt az IPBC felvétele az I. mellékletbe, biztosítva ezzel, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, IPBC-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján kiadhatók, módosíthatók és visszavonhatók legyenek.

(6)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló előírni azt, hogy az IPBC-t tartalmazó és faanyagvédő szerként használt termékek engedélyeztetési eljárása során kockázatcsökkentő intézkedéseket foganatosítsanak, hogy így biztosítani lehessen a kockázatok elfogadható szintre való csökkentését a 98/8/EK irányelv 5. cikkével és VI. mellékletével összhangban. Különösen a talajnak és a víznek a termékek használata utáni védelmére kell megfelelő intézkedéseket hozni, mert az értékelés során ezen elemekkel kapcsolatban állapítottak meg elfogadhatatlan kockázatot; ezenkívül az ipari és/vagy szakmai felhasználásra szánt termékeket megfelelő védőeszközökkel kell használni, ha az ipari és/vagy szakmai felhasználókat fenyegető kockázatok más módon nem csökkenthetők elfogadható szintre.

(7)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, IPBC-t tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(8)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(9)

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, IPBC-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok teljesítsék a 98/8/EK irányelv előírásait.

(10)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő „11. sz.” bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„11

IPBC

3-jód-2-propinil-butilkarbamát

EK-szám: 259-627-5

CAS-szám: 55406-53-6

980 g/kg

2010. július 1.

2012. június 30.

2020. június 30.

8

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

 

A kockázatértékelés során tett megállapítások fényében az ipari és/vagy szakmai felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy az ipari és/vagy szakmai felhasználókat fenyegető kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetőek.

 

A talaj és a víz vonatkozásában megállapított kockázatok fényében megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni e környezeti elemek védelmére. Nevezetesen az ipari felhasználásra engedélyezett termékek címkéi és/vagy biztonsági adatlapjai tüntessék fel azt, hogy a kezelt faárut a kezelést követően fedett helyen vagy kemény, nem áteresztő tartón kell tárolni, hogy így közvetlenül a talajba vagy vízbe ne kerülhessen belőle anyag, és a kiváló anyagrészeket újrahasználat és ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/15


A BIZOTTSÁG 2008/80/EK IRÁNYELVE

(2008. július 28.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO).

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a K-HDO értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz faanyagvédő szerben történő felhasználása vonatkozásában.

(3)

Ausztriát jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2006. március 22-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2008. február 22-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

Bár a kockázatbecslés nagyon specifikus alkalmazási rendszerekre korlátozódott, a vizsgálatokból kitűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, K-HDO-t tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a K-HDO felvétele az I. mellékletbe, biztosítva ezzel, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, K-HDO-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján kiadhatók, módosíthatók és visszavonhatók legyenek.

(6)

Közösségi szinten nem értékelték valamennyi lehetséges felhasználási módot. Ezért indokolt, hogy a tagállamok külön figyelmet fordítsanak a közösségi szintű kockázatértékelés során nem reprezentatív módon vizsgált környezeti elemeket és népességcsoportokat fenyegető kockázatokra, továbbá a termékek engedélyezésekor gondoskodniuk kell a megfelelő intézkedések foganatosításáról vagy meghatározott feltételek bevezetéséről annak érdekében, hogy a feltárt kockázatokat elfogadható szintre csökkentsék.

(7)

A környezetet és a dolgozókat érintő lehetséges kockázatokra tekintettel a termékeknek különösen a nem ipari, nem teljesen automatizált és nem zárt rendszerekben történő használatához nem szabad az engedélyeket kiadni, kivéve, ha a termék engedélyeztetéséhez benyújtott kérelem bizonyítja, hogy a 98/8/EK irányelv 5. cikkének és VI. mellékletének megfelelően a kockázatokat elfogadható szintre lehet csökkenteni.

(8)

Az értékelő jelentés eredményeinek fényében helyénvaló a megfelelő védőszerelés használatát előírni a K-HDO-tartalmú termékekkel foglalkozók esetében. A gyermekekre vonatkozóan megállapított kockázat ismeretében indokolt azt is előírni, hogy a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülő faanyag kezelésére ne használjanak K-HDO-t.

(9)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásait valamennyi tagállamban egyidejűleg alkalmazzák, mert így biztosítható a K-HDO-t tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(10)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 8. terméktípusba tartozó, K-HDO-t tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő „10. sz.” bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„10

K-HDO

Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó

EK-szám: nincs adat

CAS-szám: 66603-10-9

(Ez a bejegyzés a K-HDO hidratált formáira is vonatkozik.)

977 g/kg

2010. július 1.

2012. június 30.

2020. június 30.

8

Amikor az 5. cikkel és a VI. melléklettel összhangban egy termék engedélyezése iránti kérelmet elbírálnak, a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk – amennyiben ez az adott termék szempontjából releváns – azokat a népességcsoportokat, amelyek ki lehetnek téve a termék által okozott hatásoknak, valamint azokat a felhasználási vagy expozíciós körülményeket, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon a közösségi szintű kockázatértékelésben.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A környezetet és a dolgozókat érintő lehetséges kockázatokra tekintettel a termékeket a nem ipari, nem teljesen automatizált, nem zárt rendszerekben nem szabad használni, kivéve, ha a termék engedélyeztetéséhez benyújtott kérelem bizonyítja, hogy a 98/8/EK irányelv 5. cikkének és VI. mellékletének megfelelően a kockázatokat elfogadható szintre lehet csökkenteni.

2.

A kockázatértékelés során tett megállapításokra figyelemmel a termékeket megfelelő egyéni védőfelszereléssel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyeztetéséhez benyújtott kérelem bizonyítja, hogy más eszközökkel is elfogadható szintre lehet csökkenteni a felhasználókat érintő kockázatot.

3.

A gyermekekre vonatkozóan megállapított kockázatra figyelemmel a gyermekekkel közvetlen kapcsolatba kerülő faanyag kezelésére nem használhatók ezek a termékek.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/18


A BÍRÓSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BÍRÓSÁG,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 223. cikke hatodik bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikke hatodik bekezdésére,

mivel:

(1)

Az EK Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint az EAK Szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében a Bíróság felülvizsgálhatja az Elsőfokú Bíróság által valamely bírói különtanács határozata ellen benyújtott fellebbezés vagy egyéb jogorvoslat tárgyában, illetve a Bíróság Alapokmányában meghatározott egyes ügycsoportokban előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések tárgyában hozott határozatokat;

(2)

A Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 62–62b. cikke tartalmazza a felülvizsgálati eljárás feltételeit és korlátait;

(3)

A felülvizsgálati eljárás lefolytatását, valamint ezen eljárás egyes szabályait az eljárási szabályzatban kell meghatározni.

a Tanács 2008. június 23-i jóváhagyásával,

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSÁT FOGADJA EL:

Első cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának 1991. június 19-i eljárási szabályzata (HL L 176., 1991.7.4., 7. o., a következő helyesbítéssel: HL L 383., 1992.12.29., 117. o., az 1995. február 21-i (HL L 44., 1995.2.28., 61. o.), 1997. március 11-i (HL L 103., 1997.4.19., 1. o., a következő helyesbítéssel: HL L 351., 1997.12.23., 72. o.), 2000. május 16-i (HL L 122., 2000.5.24., 43. o.), 2000. november 28-i (HL L 322., 2000.12.19., 1. o.), 2001. április 3-i (HL L 119., 2001.4.27., 1. o.), 2002. szeptember 17-i (HL L 272., 2002.10.10., 24. o., a következő helyesbítéssel: HL L 281., 2002.10.19., 24. o.), 2003. április 8-i (HL L 147., 2003.6.14., 17. o.), 2004. április 19-i (HL L 132., 2004.4.29., 2. o.), 2004. április 20-i (HL L 127., 2004.4.29., 107. o.), 2005. július 12-i (HL L 203., 2005.8.4., 19. o.), 2005. október 18-i (HL L 288., 2005.10.29., 51. o.), 2006. december 18-i (HL L 386., 2006.12.29., 44. o.) és 2008. január 15-i (HL L 24., 2008.1.29., 39. o.) módosításokkal, az alábbiak szerint módosul:

1.

A 123. cikket követően a következő szöveg kerül beillesztésre:

„IVa.   CÍM

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAINAK FELÜLVIZSGÁLATA

123b. cikk

Különtanács jön létre, amely a 123d. cikkben meghatározott feltételek szerint dönt arról, hogy szükséges-e az Elsőfokú Bíróság határozatának a felülvizsgálata az Alapokmány 62. cikkének megfelelően.

E tanács a Bíróság elnökéből és az öt bíróból álló tanácsok elnökei közül négyből áll, akik az e szabályzat 6. cikkében megállapított rangsor szerint kerülnek kijelölésre.

123c. cikk

Az EK-Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint az EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében hozandó határozat kihirdetése napjának kitűzésekor az Elsőfokú Bíróság Hivatala erről értesíti a Bíróság Hivatalát. Az Elsőfokú Bíróság Hivatala ezt a határozatot a kihirdetésekor megküldi a Bíróság Hivatalának.

123d. cikk

Az első főtanácsnok az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatára vonatkozó indítványát megküldi a Bíróság elnökének, ezzel egyidejűleg tájékoztatja erről a hivatalvezetőt. Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (3) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a. cikkének (3) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető haladéktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, a nemzeti bíróságot, a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben részt vevő feleket, valamint az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében említett egyéb érdekelteket a felülvizsgálati indítványról.

Az elnök a felülvizsgálati indítvány kézhezvételekor a 123b. cikk szerinti tanács bírái közül kijelöli az előadó bírót.

E tanács az előadó bíró jelentése alapján dönt arról, hogy szükséges-e az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálata. Az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozat megjelöli a felülvizsgálat tárgyát képező kérdéseket.

Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető haladéktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, az előtte lefolytatott eljárás feleit, valamint az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében említett egyéb érdekelteket a Bíróság azon határozatáról, hogy felülvizsgálja az Elsőfokú Bíróság határozatát.

Ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (3) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a. cikkének (3) bekezdése alapján hozta, a hivatalvezető haladéktalanul értesíti az Elsőfokú Bíróságot, a nemzeti bíróságot, a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben részt vevő feleket, valamint az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében említett egyéb érdekelteket a Bíróság azon határozatáról, hogy felülvizsgálja, illetve hogy nem vizsgálja felül az Elsőfokú Bíróság határozatát. Az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozatról az Európai Unió Hivatalos Lapjában közleményt tesznek közzé.

123e. cikk

Az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozatot kézbesítik az Alapokmány 62a. cikkének második bekezdésében említett feleknek és egyéb érdekelteknek. A tagállamoknak és az EGT-megállapodásban részes államoknak, amelyek nem tagállamok, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóságnak történő kézbesítés során csatolják a Bíróság határozatának fordítását az e szabályzat 104. cikke 1. §–ának első és második bekezdésében meghatározott feltételek szerint. A Bíróság határozatát ezenkívül megküldik az Elsőfokú Bíróságnak, és ha az Elsőfokú Bíróság a határozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (3) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a. cikkének (3) bekezdése alapján hozta, az érintett nemzeti bíróságnak.

Az előző bekezdés szerinti kézbesítéstől számított egy hónapon belül a felek és egyéb érdekeltek, akiknek a Bíróság határozatát kézbesítették, a felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatban beadványokat vagy írásbeli észrevételeket nyújthatnak be.

Az első főtanácsnok az Elsőfokú Bíróság határozatának felülvizsgálatát elrendelő határozat meghozatalakor kijelöli az ügyben a főtanácsnokot.

Az elnök – az előadó bíró kijelölését követően – kitűzi azt a határnapot, amikor az előadó bírónak be kell nyújtania előzetes jelentését a Bíróság általános értekezletének. E jelentés javaslatokat tartalmaz arra nézve, hogy szükség van-e előkészítő intézkedések esetleges elrendelésére, a felülvizsgálatot melyik ítélkező testület elé utalják, szükség van-e tárgyalás tartására, továbbá arra nézve, hogy mi legyen a főtanácsnok álláspontja ismertetésének módja. A Bíróság a főtanácsnok meghallgatását követően határoz az előadó bíró javaslatairól.

Ha az Elsőfokú Bíróság a felülvizsgálat tárgyát képező határozatát az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdése vagy az EAK-Szerződés 140a. cikkének (2) bekezdése alapján hozta, a Bíróság határoz a költségekről.”

2.

A 123a. cikk számozása 123f. cikkre, a 123b. cikk számozása 123g. cikkre változik.

2. cikk

Az eljárási szabályzat jelen módosításait, amelyek a szabályzat 29. cikkének 1. §-ában említett nyelveken hitelesek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni, és a jelen módosítások a kihirdetésüket követő második hónap első napján lépnek hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. július 8-án.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. június 23.)

az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról

(2008/621/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 64. cikkére,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 245. cikkének második bekezdésében, illetve az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 160. cikkének második bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően,

tekintettel a Bíróság 2008. február 4-i kérelmére,

tekintettel az Európai Parlament 2008. június 17-i véleményére,

tekintettel a Bizottság 2008. március 14-i véleményére,

mivel az eljárási szabályzatban rögzíteni kell az Európai Közösséget létrehozó szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdésében, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt felülvizsgálati eljárás – amelynek a lefolytatására vonatkozó elveket a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 62–62b. cikke tartalmazza – egyes szabályait és különösen az erre az eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályokhoz kapcsolódó előírásokat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösségek Bíróságának 1991. június 19-i eljárási szabályzata (HL L 176., 1991.7.4., 7. o., a következő helyesbítéssel: HL L 383., 1992.12.29., 117. o.), az 1995. február 21-i (HL L 44., 1995.2.28., 61. o.), az 1997. március 11-i (HL L 103., 1997.4.19., 1. o., a következő helyesbítéssel: HL L 351., 1997.12.23., 72. o.), a 2000. május 16-i (HL L 122., 2000.5.24., 43. o.), a 2000. november 28-i (HL L 322., 2000.12.19., 1. o.), a 2001. április 3-i (HL L 119., 2001.4.27., 1. o.), a 2002. szeptember 17-i (HL L 272., 2002.10.10., 24. o., a következő helyesbítéssel: HL L 281., 2002.10.19., 24. o.), a 2003. április 8-i (HL L 147., 2003.6.14., 17. o.), a 2004. április 19-i (HL L 132., 2004.4.29., 2. o.), a 2004. április 20-i (HL L 127., 2004.4.29., 107. o.), a 2005. július 12-i (HL L 203., 2005.8.4., 19. o.), a 2005. október 18-i (HL L 288., 2005.10.29., 51. o.) és a 2006. december 18-i (HL L 386., 2006.12.29., 44. o.) módosítással, az alábbiak szerint módosul:

A 123. cikket követően a „IVa. cím: az Elsőfokú Bíróság határozatainak felülvizsgálata” címbe a 123a. cikk kerül beillesztésre, amelynek szövege a következő:

„123a. cikk

Ha a Bíróság úgy határoz, hogy az Alapokmány 62. cikke második bekezdésének megfelelően felülvizsgálja az Elsőfokú Bíróság határozatát, az eljárás nyelve – az e szabályzat 29. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja, valamint 29. cikke (3) bekezdésének negyedik és ötödik bekezdése szerinti rendelkezések sérelme nélkül – az Elsőfokú Bíróság felülvizsgálat tárgyát képező határozatának a nyelve.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/22


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. július 8.)

a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/183/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2008/622/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság ajánlására a 2005/183/EK határozattal (1) megállapította, hogy Lengyelországban túlzott hiány áll fenn. A Tanács megállapította, hogy az államháztartási hiány 2003-ban a GDP 4,1%-a volt, ezzel meghaladta a Szerződés által a GDP 3%-ában meghatározott referenciaértéket, miközben a bruttó államadósság szintje a GDP 45,4%-ának felelt meg, amely a Szerződésben előirányzott 60%-os referenciaérték alatt van. A tanácsi határozat megállapította, hogy a hiány és az adósság számadatait felfelé kell kiigazítani, ha a tőkefedezeti nyugdíjrendszereket a tőkefedezeti nyugdíjrendszerek besorolásával kapcsolatos Eurostat-határozatot követően kizárták az állami szektorból (2).

(2)

2004. július 5-én a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdésével és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást intézett Lengyelországhoz azzal a céllal, hogy legkésőbb 2007-ig szüntesse meg a túlzott hiányt. Az ajánlást nyilvánosságra hozták.

(3)

A Tanács 2006. november 28-án a Bizottság ajánlására, a 104. cikk (8) bekezdésével összhangban megállapította (4), hogy a lengyel hatóságok által az adott időpontig tett intézkedések nem voltak megfelelőek. A Tanács a Bizottság ajánlására a 104. cikk (7) bekezdésének megfelelően 2007. február 27-én új ajánlást fogadott el, amelyben megerősítette a kiigazítás 2007-es határidejét. Az ajánlást nyilvánosságra hozták.

(4)

A Szerződés 104. cikke (12) bekezdésének megfelelően a túlzott hiányról szóló tanácsi határozatot a Bizottság ajánlása alapján hatályon kívül kell helyezni, ha az érintett tagállamban a túlzott hiányt a Tanács véleménye szerint korrigálták.

(5)

A Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvvel összhangban a Bizottság nyújtja a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásával kapcsolatos adatokat. A jegyzőkönyv alkalmazásának részeként az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet (5) 4. cikkével összhangban a tagállamok évente kétszer, konkrétan április 1-jéig és október 1-jéig kötelesek közölni a költségvetési hiányra, az államadósságra és más kapcsolódó változókra vonatkozó adatokat.

(6)

Lengyelország 2008. április 1-je előtti bejelentését és a bizottsági szolgálatok 2008. tavaszi előrejelzését követően, a 3605/93/EK rendelet 8g. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság (Eurostat) által közölt adatok alapján a következő következtetések vonhatók le:

Az államháztartási hiány a GDP 2006-os 3,8 %-áról 2007-ben a GDP 2,0 %-ára, a 3 %-os GDP-referenciaérték alá csökkent. Ez megfelel a konvergenciaprogram 2006. novemberi aktualizált változatában meghatározott, a GDP 3,4 %-át kitevő hivatalos hiánycélnak.

A 2007-es hiánynak a célhoz képest sokkal jobb alakulását a reál-GDP-nek a 2006. novemberi konvergenciaprogramban feltételezettnél jóval magasabb növekedése eredményezte. Ezenkívül a kormány a GDP arányában kevesebbet költött a szociális juttatásokra (az indexálás 2007-es elmaradása miatt), támogatásokra, beruházásokra és a foglalkoztatottak kompenzációjára. Összességében az összes kiadás 1,5 százalékponttal alacsonyabb volt a 2006. novemberi konvergenciaprogramban tervezettnél. A (ciklikus hatásoktól megtisztított, egyszeri és más átmeneti intézkedések nélküli) strukturális egyenleg javulása a becslések szerint 2007-ben a GDP 1Formula százalékpontját teszi ki.

A 2007-esnél alacsonyabb GDP-növekedés mellett a 2008. tavaszi előrejelzés szerint a hiány 2008-ban a GDP 2,5%-ára növekszik, de a referenciaérték alatt marad, és főként a társadalombiztosítási járulékok csökkentése, a személyijövedelemadó-kedvezmények és a szociális juttatások növekedése, valamint a jelentősebb beruházások vezérlik. Ez megfelel a konvergenciaprogram 2008. márciusi változatában meghatározott hivatalos hiánycélnak. 2009-re a tavaszi előrejelzés változatlan gazdaságpolitikát feltételezve a hiány stabilizálódását vetíti előre. Ez azt jelzi, hogy a hiány hiteles és fenntartható módon a GDP 3 %-os referenciaértéke alá került.

A strukturális egyenleg azonban 2008-ban várhatóan kissé romlik, a GDP körülbelül Formula százalékpontjával, 2009-ben pedig – változatlan politikát feltételezve – Formula százalékponttal javul. Ezt a költségvetési egyenleg tekintetében megállapított középtávú költségvetési célkitűzés felé szükséges előrelépés tükrében kell vizsgálni, ami Lengyelország esetében a GDP 1 %-át kitevő strukturális hiány.

Az államadósság a GDP 2006-os 47,6 %-áról 2007-ben 45,2 %-ára csökkent. A 2008. tavaszi előrejelzés szerint az adóssághányad várhatóan jóval a GDP 60 %-ában meghatározott küszöbérték alatt marad és 2009 végéig tovább csökken, körülbelül a GDP 44 %-ára.

(7)

A Tanács véleménye szerint Lengyelországban a túlzott hiány korrekciója megtörtént, ezért a 2005/183/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az átfogó értékelésből az következik, hogy Lengyelországban a túlzott hiány korrekciója megtörtént.

2. cikk

A 2005/183/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. LAGARDE


(1)  HL L 62., 2005.3.9, 18. o.

(2)  Eurostat News Release 2004. március 2-i 30/2004 és 2004. szeptember 23-i 117/2004 száma.

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o. Az 1056/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 5. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 414., 2006.12.30., 81. o.

(5)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 2103/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 1. o.) módosított rendelet.


Bizottság

29.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a 2007-ben az észtországi Newcastle-betegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2008) 3723. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt nyelvű szöveg hiteles)

(2008/623/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek a különleges állat-egészségügyi intézkedésekhez – beleértve a biztonsági intézkedéseket – történő közösségi pénzügyi hozzájárulást szabályozzák. A fenti határozat 4. cikke (2) bekezdésének értelmében a tagállamoknak a Newcastle-betegség felszámolására irányuló egyes intézkedések költségéhez pénzügyi hozzájárulást kell kapniuk.

(2)

A 90/424/EGK határozat 3. cikkének (5) bekezdése és 4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a tagállami költségeknek a közösségi pénzügyi hozzájárulás által fedezhető hányadát.

(3)

A Newcastle-betegség felszámolására irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulás kifizetését a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (2) szabályozza.

(4)

2007-ben Észtországban Newcastle-betegség tört ki. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelent a Közösség állatállományára. Észtország a 90/424/EGK határozat 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban intézkedéseket hozott a betegség megfékezésére.

(5)

Észtország teljes mértékben eleget tett a 90/424/EGK határozat 3. cikkének (3) bekezdésében és a 349/2005/EK rendelet 6. cikkében előírt műszaki és adminisztratív kötelezettségeinek.

(6)

2007. október 6-án Észtország benyújtotta a Newcastle-betegség felszámolását célzó intézkedések során felmerült költségek becslését.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Észtországnak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás

A Közösség részéről Észtország számára a 90/424/EGK határozat 3. cikke (2) bekezdésében és 4. cikke (2) értelmében a Newcastle-betegség elleni küzdelem céljából 2007-ben meghozott intézkedésekkel kapcsolatban e tagállamra háruló költségek fedezésére pénzügyi hozzájárulás nyújtható.

2. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak az Észt Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.