ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 197

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. július 25.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 705/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális hatóságaival szembeni egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 243/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

 

A Bizottság 706/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 707/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 708/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1266/2007/EK rendeletnek a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

18

 

*

A Bizottság 709/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a dohányágazatbeli szakmaközi szervezetek és megállapodások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

23

 

*

A Bizottság 710/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2008/2009-es gazdasági évre történő meghatározásáról

28

 

 

A Bizottság 711/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

30

 

 

A Bizottság 712/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

32

 

 

A Bizottság 713/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

34

 

 

A Bizottság 714/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

35

 

*

A Bizottság 715/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról ( 1 )

36

 

 

A Bizottság 716/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

52

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/75/EK irányelve (2008. július 24.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

54

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/610/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2008/155/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3748. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/611/KKBP közös álláspontja (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

59

 

*

A Tanács 2008/612/KKBP együttes fellépése (2008 július 24.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének kinevezéséről

60

 

*

A Tanács 2008/613/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

63

 

*

A Tanács 2008/614/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

65

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/1


A TANÁCS 705/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális hatóságaival szembeni egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 243/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Comore-szigeteki Unió Anjuan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 24-i 2008/611/KKBP tanácsi közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Afrikai Unió Bizottságainak elnökétől érkezett segítségkérés mérlegelését követően a Tanács elfogadta a 2008/187/KKBP közös álláspontot (2), amelyben korlátozó intézkedéseket vezetett be az anjouani illegális hatóságokkal és a velük kapcsolatban álló egyes személyekkel szemben. Abban a közös álláspontban előírt és a Közösség által a 243/2008/EK tanácsi rendelettel (3) végrehajtott korlátozó intézkedések közé tartozik az érintett személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása.

(2)

A 2008. március 25-i katonai beavatkozást és Anjouan szigetén a Comore-szigeteki Unió kormányahatalmának visszaállítását követően a 2008/611/KKBP közös álláspont a 2008/187/KKBP közös álláspont által bevezetett korlátozó intézkedések hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

(3)

A 243/2008/EK rendeletet tehát hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 243/2008/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

A Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 59 oldalát.

(2)  HL L 59., 2008.3.4., 32. o.

(3)  HL L 75., 2008.3.18., 53. o.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/2


A BIZOTTSÁG 706/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o. A legutóbb az 590/2008/EK rendelettel (HL L 163., 2008.6.24., 24. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

27,8

TR

83,4

ME

25,6

XS

23,3

ZZ

40,0

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

86,1

US

66,3

UY

58,4

ZA

104,4

ZZ

78,8

0806 10 10

CL

57,4

EG

135,0

IL

145,6

TR

138,6

ZZ

119,2

0808 10 80

AR

95,0

BR

109,6

CL

104,9

CN

73,1

NZ

115,4

US

98,6

UY

80,0

ZA

84,8

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

70,9

CL

94,7

NZ

97,1

ZA

90,0

ZZ

88,2

0809 10 00

TR

170,4

US

186,2

ZZ

178,3

0809 20 95

TR

407,8

US

314,8

ZZ

361,3

0809 30

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

117,6

XS

82,7

ZZ

100,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/4


A BIZOTTSÁG 707/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (2) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 50. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

Előfordulhat, hogy egy adott gyártó által egy adott gazdasági évben gyártott fehér cukrot különös követelményeknek megfelelő fehér cukorrá dolgoznak fel. A 952/2006/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének megfelelően a cukortermelés alatt egy adott gyártó által egy gazdasági évben termelt fehér cukor teljes mennyisége értendő. A mennyiségek kétszeri beszámításának elkerülése érdekében ebből a termelésből ki kell zárni a fehér cukor további feldolgozásával gyártott fehér cukrot.

(2)

A 952/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése két módszert állapít meg a szirupok cukortartalmának meghatározásához, attól függően, hogy köztes terméknek vagy nem köztes terméknek tekinthetők-e. Tekintettel arra, hogy az egyik módszer már nem korszerű, helyénvaló egyszerűsíteni, csak a kivonható cukortartalmon alapuló másik módszerre történő hivatkozással. Az invertcukorból készült szirupok egyedi esetében azonban hivatkozni kell a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerre, amely technikai szempontból az egyetlen lehetséges módszer. A műszaki haladás érzékeltetése érdekében pedig helyénvaló a szárazanyag-tartalom meghatározásához csak a refraktometriás módszer említése. A cukorgyártók jogszerű elvárásainak figyelembevétele érdekében a módosításokat 2008. október 1-jétől kell alkalmazni.

(3)

A 952/2006/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése meghatározza a vállalkozásoknak a cukorágazat közös piacára történő termelését, különösen azt az esetet, amikor az egyik vállalkozás egy másikkal termeltet. A kiszervezett termelést bizonyos feltételek mellett a megbízó termelésének kell tekinteni, így akkor is, ha a feldolgozó és a megbízó együttes cukortermelése meghaladja a számukra rendelkezésre álló kvóták összegét. Ezt a feltételt a 2006/2007-es gazdasági évre megállapított megelőző kivonás fényében alakították ki, úgy, hogy a kvóták összege helyett a feldolgozóra és a megbízóra vonatkozó megelőző kivonási küszöbérték összegére vonatkozik. A 318/2006/EK rendelet 19. cikkében említett százaléknak a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról szóló, 2007. március 16-i 290/2007/EK bizottsági rendelet (4) a 2007/2008-as gazdasági évre bevezette a megelőző kivonási küszöböt. A 318/2006/EK rendeletet módosító 1260/2007/EK tanácsi rendelet (5) arról rendelkezik, hogy a Bizottság minden évben meghatároz egy lehetséges megelőző kivonási küszöböt. Ezért a 952/2006/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiszervezett termelésre a feltételt úgy kell módosítani, hogy a kvóták összege helyett a feldolgozóhoz és a megbízóhoz kapcsolódó megelőző kivonási küszöbérték összegére vonatkozzon.

(4)

A hatékony ellenőrzés biztosításához elő kell írni a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtást.

(5)

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, valamint a legkevésbé fejlett országokból a Közösségbe irányuló kedvezményes cukorimport 2009. október 1-jétől fokozatosan növekedni fog. 2012-re várhatóan a Közösség cukorfogyasztásának több mint 25%-a ebből az importból származik. Ezért az árnyilvántartási rendszernek tartalmaznia kell az ezen országokból importált nyers- és fehér cukorra vonatkozó árakat és mennyiségeket, amelyek jelenleg az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának adatbázisában állnak rendelkezésre.

(6)

A cukorárak továbbítása az árnyilvántartási rendszerbe átmeneti jelleggel úgy zajlik, hogy az elismert gazdasági szereplők negyedévenként továbbítják az árakat a Bizottságnak. A továbbítás végleges informatikai rendszerének kidolgozása megtörtént. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az elismert gazdasági szereplők havonta továbbítsák az áradatokat a tagállamoknak, majd a tagállamok eljuttatják a Bizottságnak a nemzeti átlagárakra vonatkozó adatokat. A végleges rendszerre vonatkozó rendelkezések az átmeneti rendszert érintő rendelkezések helyébe lépnek.

(7)

2008. október 1-jével az 1234/2007/EK rendelet a 318/2006/EK rendelet helyébe lép. Az 1234/2007/EK rendelet 50. cikke – ahelyett, hogy átemelné a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendeletnek a cukorrépa-felvásárlási feltételeit meghatározó II. mellékletét – előírja, hogy ezeket a szabályokat a Bizottság állapítja meg a végrehajtási szabályok keretében. Ezért a 952/2006/EK rendeletet ki kell egészíteni a jelenleg a 318/2006/EK rendelet II. mellékletében levő előírásokkal.

(8)

A cukorpiaci helyzet értékeléséhez fontos ismerni az egyes gazdasági évek végén meglévő közösségi készleteket ahhoz, hogy esetleges piacirányítási döntéseket lehessen hozni, különösen a kivonásra vonatkozóan. Egyes üzemekben a cukornak az új gazdasági évre történő feldolgozása nyáron kezdődik meg, és az új termelés megnöveli a cukorgyártók hónap végi zárókészletét. Azért, hogy a gazdasági év végén ismert legyen a közösségi készlet pontos mennyisége, az elismert cukorgyártók és a tagállamok július, augusztus és szeptember hónapra vonatkozóan közlik, hogy zárókészletüknek mekkora hányada származik a következő gazdasági évre történő termelésből.

(9)

A 318/2006/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a regisztrált piaci árak által tükrözött piaci helyzetet figyelembe véve a fehér cukor magántárolására támogatás adható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részére cukorkvótát osztottak ki. A támogatási program gyors és megfelelő időben történő végrehajtása érdekében a 952/2006/EK rendeletet ki kell egészíteni a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó magántárolási program alkalmazásának részletes szabályaival.

(10)

A fehér cukor magántárolásához nyújtott támogatást pályázati eljárás keretében kell nyújtani a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása, valamint az átláthatóság erősítése és a gyártók közötti verseny növelése érdekében.

(11)

A kötelező tárolási időszak 2008. október 31-ig tart. Ezért ahhoz, hogy három hónapnál rövidebb tárolási időszak, amely nem elegendő ahhoz, hogy hatást gyakoroljon a piaci árakra, ne részesüljön támogatásban, 2008. július 31. után nem nyújtható be pályázat.

(12)

Pályázati eljárást akkor kell indítani, ha a fehér cukor közösségi átlagára a referenciaár alatt van és valószínűleg ezen a szinten marad. Meg kell állapítani a piaci ár azon küszöbértékét, amely alatt szükségessé válik magántárolási támogatás nyújtása. Az átlagos közösségi ár küszöbértékét a referenciaár 85 %-ában kell megállapítani.

(13)

A cukorágazat szerkezeti átalakítása regionális különbségeket eredményezett a Közösségben, vannak – helyi termelés vagy import eredményeként – többlettel rendelkező régiók, és vannak deficites régiók. A többlettel rendelkező régiókban a gyártók szintjén az árak csökkenése várható, mert a helyi kínálat meghaladja a helyi keresletet. Ezzel ellentétben a deficites régiókban a gyártók várhatóan kihasználhatják a stabilabb árak előnyeit, mivel a helyi kereslet meghaladja a helyi kínálatot. A közösségi átlagár nem fogja teljesen tükrözni az egyes tagállamokban bekövetkező árcsökkenést. Ezért elő kell írni, hogy a pályázati eljárás megnyitása azokra a tagállamokra korlátozódjon, amelyekben a nemzeti átlagár a referenciaár 80 %-a alá csökken.

(14)

Meg kell határozni a magántárolási támogatásra jogosult fehér cukorra vonatkozó követelményeket.

(15)

A pályázatoknak tartalmazniuk kell az elbírálásukhoz szükséges összes információt, és gondoskodni kell a tagállamok és a Bizottság közötti kapcsolattartásról.

(16)

A beérkezett pályázatok alapján rögzíteni lehet a támogatás maximális mértékét. Előállhatnak azonban olyan helyzetek, amikor a beérkezett pályázatok közül egy sem elfogadható.

(17)

Meg kell határozni a tárolási szerződés megkötéséhez szükséges információkat, valamint a szerződéses tárolási időszak kezdő és záró időpontját, és a cukorgyártó szerződéses kötelezettségeit is.

(18)

Annak biztosításához, hogy a felajánlott és esetlegesen elfogadott mennyiségeket a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően tárolják, biztosítékot kell előírni. Ezért rendelkezéseket kell elfogadni a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelettel (6) összhangban letétbe helyezett pályázati biztosíték felszabadításáról és elvesztéséről.

(19)

A folyó gazdasági évi piaci helyzet alakulására és a következő gazdasági év előrejelzéseire tekintettel a Bizottság lehetővé teheti a szerződő feleknek, hogy a szerződéses tárolási időszak vége előtt értékesítsék a szerződésben megállapított cukormennyiséget.

(20)

A rendszer megfelelő igazgatása érdekében meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek között előlegfizetés nyújtható, a támogatás kiigazítását azokban az esetekben, amikor nem vették teljes mértékben figyelembe a szerződéses mennyiségeket, a támogatási jogosultságnak való megfelelés ellenőrzését, az esetleges szankciókat és azokat az információkat, amelyeket a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal.

(21)

A 318/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében az intervenciós felvásárlásra meghatározott 600 000 tonnás maximális mennyiség elosztását a kvóták tagállamonkénti változásai, valamint Bulgária és Románia csatlakozása miatt a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében ki kell igazítani.

(22)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 952/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

E rendelet a termelés meghatározása, a gyártók és a finomítók elismerése, az árak és a kvóták rendszere, az intervenciós cukor felvásárlása és értékesítése, valamint a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó magántárolás tekintetében megállapítja a 318/2006/EK rendelet alkalmazásának részletes szabályait.”

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

Az a) és b) pont helyébe a következő pontok lépnek:

„a)

az olyan fehér cukorból, nyerscukorból vagy szirupból előállított fehércukor-mennyiségeket, amelyeket nem abban a vállalkozásban állítottak elő, amelyben a fehér cukrot;

b)

az olyan fehér cukorból nyerscukorból, szirupból vagy cukormaradékból előállított fehércukor-mennyiségeket, amelyeket nem a fehér cukor gyártásának gazdasági évében állítottak elő;”.

ii.

Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az adott gazdasági év során a gyártó vállalkozás által fehér cukorrá feldolgozott fehércukor- vagy nyerscukor-mennyiségeket;”.

b)

A (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

szirupok esetében az (5) és (6) bekezdéssel összhangban meghatározott kivonható cukortartalom függvényében;

e)

az invertcukorból előállított szirupok esetében a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel megállapított cukortartalom függvényében.”

c)

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A szirupok százalékos tisztaságát úgy kell meghatározni, hogy a teljes cukortartalmat elosztjuk a szárazanyag-tartalommal és az eredményt megszorozzuk 100-zal. A szárazanyag-tartalmat refraktometriai módszerrel kell megállapítani.”

d)

A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(6)   A kivonható cukortartalmat úgy kell kiszámítani, hogy a szóban forgó szirup polariméterről leolvasott értékéből levonjuk a szárazanyag-tartalom és a szirup polariméterről leolvasott értéke közötti különbséget, és azt 1,70-dal megszorozzuk.

A kivonható cukortartalom azonban a teljes gazdasági évre vonatkozóan a szirupok tényleges hozama alapján is megállapítható.”

3.

A 6. cikk (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a feldolgozó és a megbízó teljes cukortermelése meghaladja kvótáik összegét, vagy

i.

a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozóan a 493/2006/EK bizottsági rendelet (7) 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban számukra meghatározott küszöbértékek összegét;

ii.

a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 290/2007/EK rendelet (8) 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban számukra meghatározott küszöbértékek összegét;

iii.

a 2008/2009-es gazdasági évtől a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban vagy amennyiben alkalmazható, az említett rendelet 19a. cikkének (1) bekezdésével összhangban számukra meghatározott küszöbértékek összegét.

4.

A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A tagállamok kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak az ellenőrzések hatékonyságának biztosítása, valamint a bemutatott okmányok hitelességének és/vagy a megadott adatok pontosságának ellenőrzése érdekében.”

5.

A 14. cikk után a rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14 a. cikk

Kiegészítő információk

Az e rendelet 14. cikkével összhangban közösségi szinten összegyűjtött árak mellett a Bizottság a vámáru-nyilatkozatok és az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának adatbázisában rendelkezésre álló adatok alapján tájékoztatja a Cukorpiaci Irányítóbizottságot a gazdasági partnerségi megállapodásokat (9) létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályok értelmében az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, valamint a 980/2005/EK tanácsi rendelet (10) I. mellékletének D oszlopában felsorolt legkevésbé fejlett országokból importált nyers- és fehércukor áráról és mennyiségéről is.

6.

A 15. cikk után a rendelet a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

Az áradatok továbbítására vonatkozó végleges szabályok

A 13. cikkben meghatározott kötelezettség hatálya alá tartozó minden egyes vállalkozás legkésőbb minden hónap 15. napjáig megküldi a jóváhagyó tagállamnak a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított adatokat. Az első adatokat, amelyek 2008 májusára és júniusára vonatkoznak, legkésőbb 2008. augusztus 15-éig kell továbbítani a tagállamnak.

Az egyes tagállamok legkésőbb minden hónap végéig közlik a Bizottsággal a nemzeti szinten összegyűjtött árak átlagát, valamint a vonatkozó teljes mennyiségeket és a standard eltéréseket. Az átlagokat és a standard eltéréseket a vállalkozások által az előző bekezdés alapján közölt mennyiségekkel súlyozzák.

Az adatoknak a tagállamok és a Bizottság által történő átvétele, kezelése és tárolása oly módon történik, ami biztosítja az adatok megfelelően bizalmas kezelését.

A Bizottság, miután kéréssel fordult a tagállam felé, hozzáférhet az elismert gazdasági szereplők által a 13. cikk (1) bekezdésével összhangban megküldött egyéni adatokhoz.

A cukorágazat egyéb gazdasági szereplői – különösen a vevők – közölhetik a Bizottsággal a 13. cikk szerint megállapított átlagos cukorárat. A gazdasági szereplők közlik nevüket, cégnevüket és címüket.”

7.

A 16. cikk után a rendelet a következő 16a. cikkel egészül ki:

„16a. cikk

A cukorrépa felvásárlási feltételei

Az 1234/2007/EK rendelet 50. cikke (1) bekezdésében említett szakmán belüli megállapodások és szállítási szerződések megfelelnek e rendelet II. mellékletében megállapított felvásárlási feltételeknek.”

8.

Az 21. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden elismert cukorgyártó vagy finomító minden hónap 20-a előtt közli annak a tagállamnak az illetékes szervével, amelyben a gyártás vagy a finomítás történt, a 3. cikk (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett, fehér cukorban kifejezett azon teljes cukor- és szirupmennyiséget, amely:

a)

a tulajdonában van vagy közraktárjegy tárgyát képezi; és

b)

az előző hónap végén a Közösség területén szabad forgalomban levő áruként raktáron volt.

Ezeket a mennyiségeket megosztják a következők szerint:

a)

az említett vállalkozás által gyártott cukor, a 318/2006/EK rendelet 14. vagy 19. cikke értelmében átvitt vagy kivont, kvótán belüli és kvótán kívüli mennyiségek megjelölésével. Ezenkívül július, augusztus és szeptember hónap végén a kvótán belüli cukor mennyiségén belül feltüntetik a következő gazdasági évre történő gyártásból eredő mennyiségeket;

b)

egyéb cukrok.”

9.

A 23. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdésben a „melléklet” szöveg helyébe az „I. melléklet” szöveg lép;

b)

a (4) bekezdés első és második albekezdésében „a mellékletben” szöveg helyébe „az I. mellékletben” szöveg lép.

10.

Az 57. cikk után a rendelet a következő VIa. fejezettel egészül ki:

„VIa.   FEJEZET

A 2007/2008-AS GAZDASÁGI ÉVRE VONATKOZÓ MAGÁNTÁROLÁS

57a. cikk

Pályázati eljárás

A fehér cukor tekintetében magántárolási szerződések kötéséhez nyújtandó támogatás meghatározásához a Bizottság a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően egy bizottsági rendelettel (a továbbiakban: a pályázati eljárást megnyitó rendelet) »korlátozott időtartamú pályázati eljárást nyithat.«

57b. cikk

A pályázati eljárás megnyitása

(1)   A pályázati eljárást megnyitó rendelet 2008 július 31-ig fogadható el.

(2)   A pályázati eljárás megnyitására a tárolt vagy tárolandó cukor tekintetében a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a fehér cukornak az árnyilvántartási rendszerben szereplő közösségi átlagára a referenciaár 85 %-a alatt van; és

b)

a fehér cukor regisztrált átlagára a piaci helyzet alapján valószínűleg ezen a szinten, vagy az alatt marad, figyelembe véve a piacirányítási mechanizmusok várható hatásait és különösen a kivonást.

(3)   A pályázati eljárás megnyitása korlátozható az egy tagállamban elismert cukorgyártók által tárolt vagy tárolandó cukorra, a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

a fehér cukornak az árnyilvántartási rendszerben levő közösségi átlagára a referenciaár alatt van; és

b)

a szóban forgó tagállamban a fehér cukornak az árnyilvántartási rendszerben szereplő átlagára a referenciaár 80 %-a alatt van.

(4)   A pályázati eljárást megnyitó rendelet a következőkről tájékoztat:

a)

a pályázati eljárás időtartama (»pályázati időszak«) és a különböző részidőszakok, amikor a pályázatok benyújthatók;

b)

a pályázatok benyújtásának kezdő és záró időpontja;

c)

a (3) bekezdés alkalmazása esetén azok a tagállamok, ahol a cukrot tárolják vagy tárolni fogják;

d)

adott esetben a pályázati eljárás által érintett teljes mennyiség, lehetőség szerint tagállamonként, amennyiben a (3) bekezdés alkalmazandó;

e)

az 57j. cikknek megfelelően a tárolási időszak;

f)

az egyes pályázatok számára előírt minimális mennyiség;

g)

a biztosíték összege egységenként,

h)

a tagállamok illetékes hatóságai, amelyekhez a pályázatokat kell küldeni.

(5)   A korlátozott időre szóló pályázati felhívásokat a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban a határidő lejárta előtt le lehet zárni.

57c. cikk

A cukorra vonatkozó előírások

A cukor, amelyre a pályázat vonatkozik:

a)

fehér kristálycukor ömlesztve, és/vagy nagy zsákokban (800 kg-os vagy annál több), és/vagy 50 kilogrammos zsákokban;

b)

azon gazdasági évre vonatkozó kvótán belül gyártották, amelyben a pályázatra sor került, a kivont, átvitt vagy állami intervenció keretében tárolt fehér cukor kizárásával;

c)

megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségű, 0,06 %-nál alacsonyabb vagy azzal megegyező nedvességtartalmú és szabadon folyó.

57d. cikk

A pályázatok benyújtása

(1)   Pályázatokat a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, a Közösségben letelepedett és a héa-nyilvántartásba bejelentkezett elismert cukorgyártók nyújtanak be.

(2)   Minden pályázatot azon tagállam illetékes hatóságának kell benyújtani, ahol a cukor tárolása történik. Amennyiben az 57b. cikk (3) bekezdésével összhangban a pályázati eljárás megnyitása egy vagy néhány tagállamra korlátozódik, pályázatokat csak azokban a tagállamokban nyújthatnak be.

(3)   A pályázatok elektronikus úton is benyújthatók, az érintett tagállamban a gazdasági szereplők számára rendelkezésre bocsátott módon. A tagállamok illetékes hatóságai megkövetelhetik, hogy az elektronikus úton benyújtott pályázatokat az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással lássák el. Minden más esetben az illetékes hatóságok olyan elektronikus aláírást írnak elő, amely azzal egyenértékű biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkcionalitások tekintetében, a Bizottság elektronikus és digitalizált dokumentumokról szóló – a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozatban (12) és végrehajtási szabályaiban megállapított – rendelkezéseiben meghatározott szabályok és feltételek alkalmazása révén.

(4)   Egy pályázat akkor érvényes, ha a következő feltételek teljesülnek:

a)

hivatkozik a pályázati eljárást megnyitó rendeletre és a pályázatok benyújtására szolgáló részidőszak végére;

b)

feltünteti a pályázó azonosítási adatait: nevét, címét és héa-nyilvántartási számát;

c)

c) megjelöli az pályázat által érintett mennyiséget;

d)

feltünteti a naponta és tonnánként igényelt támogatás összegét euróban és centben kifejezve;

e)

a pályázó a benyújtási részidőszak vége előtt a 2220/85/EGK rendelet III. címének rendelkezéseivel összhangban biztosítékot helyezett letétbe, és erről ugyanebben az időszakban bizonyságot szolgáltat;

f)

nem tartalmaz más, a pályázó által megadott feltételt az e rendeletben és a pályázati eljárást megnyitó rendeletben említetteken kívül;

g)

a pályázat benyújtásának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén íródott.

(5)   A pályázat a benyújtás után nem vonható vissza és nem módosítható.

(6)   A pályázatot benyújtó elismert cukorgyártó ismeri a pályázati eljárás során alkalmazandó előírásokat és elfogadta azokat.

57e. cikk

A pályázatok vizsgálata

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai a pályázatokat az 57d. cikk (4) bekezdésében szereplő elemek alapján vizsgálják. Ezek a hatóságok döntenek a pályázatok érvényességéről.

(2)   A pályázatok fogadására és vizsgálatára jogosult személyeket kötelezettség terheli arra vonatkozóan, hogy a pályázatban levő adatokat ne szolgáltassanak ki jogosulatlan személyek részére.

(3)   Érvénytelen pályázat esetén a tagállam illetékes hatósága értesíti erről a pályázót.

57f. cikk

A Bizottság értesítése a pályázatokról

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai a Bizottságot minden érvényes pályázatról értesítik.

(2)   Az értesítések nem tartalmazzák az 57d. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett adatokat.

(3)   Az értesítés a Bizottság által a tagállam számára kijelölt módon, elektronikus úton történik, a szóban forgó pályázati eljárást megnyitó bizottsági rendeletben meghatározott határidőn belül.

Az értesítés formátumát és tartalmát a Bizottság által a tagállamok számára rendelkezésre bocsátott minták alapján kell meghatározni.

(4)   Amennyiben nem érkeznek be pályázatok, a tagállamok erről a (3) bekezdésben említett határidőn belül értesítik a Bizottságot.

57g. cikk

A pályázatok alapján hozott határozat

(1)   Az 57f. cikk (3) bekezdésének megfelelően bejelentett pályázatok alapján a Bizottság a 318/2006/EK rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határozatot hoz, amelyben:

a)

nem rögzíti a maximális támogatás összegét; vagy

b)

rögzíti a maximális támogatás összegét.

(2)   A maximális támogatás mértékén benyújtott pályázatok esetében, amennyiben az 57b. cikk (4) bekezdésének d) pontja alkalmazandó, a Bizottság a pályázott mennyiségek odaítélése céljából arányszámot alkalmaz.

Az 57d. cikk (5) bekezdésétől eltérve az a pályázó, amelynek esetében ilyen arányszám alkalmazandó, dönthet pályázata visszavonásáról.

(3)   A magántárolási támogatással kapcsolatos határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

57h. cikk

Egyedi pályázati határozatok

(1)   Amennyiben az 57g. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban meghatározták a támogatás maximális mértékét, úgy a tagállam illetékes hatósága köteles elfogadni az 57f. cikkel összhangban bejelentett, a maximális összeggel egyező vagy annál alacsonyabb összeget tartalmazó pályázatokat az 57g. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül. Az összes többi pályázatot el kell utasítani.

(2)   Amennyiben nem rögzítik a maximális összeget, valamennyi pályázatot el kell utasítani.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai az (1) és (2) bekezdésben említett határozatokat a támogatásokról szóló, az 57g. cikk (1) bekezdésében említett bizottsági határozat kihirdetése után fogadják el és a közzététel után három munkanapon belül értesítik a pályázókat részvételük eredményéről.

(4)   A nyertes pályázó jogai és kötelességei nem ruházhatók át.

57i. cikk

A tárolás helyével kapcsolatos tájékoztatás

A tagállam értesítésének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a nyertes pályázó megküldi a tagállam illetékes hatóságának a következőket:

a)

a tárolóhely vagy tárolóhelyek címét, és minden egyes raktár esetében az ömlesztettáru-tartályok vagy a tételek pontos elhelyezkedését a vonatkozó mennyiségekkel;

b)

a következők egyikét:

i.

annak igazolását, hogy a pályázatban szereplő mennyiségek az 57k. cikk c) pontjával összhangban már a raktárban vannak; vagy

ii.

a még nem a raktárban levő minden egyes tétel betárolásának időpontját és a szerződéses mennyiség elhelyezésének szükséges időtartamát az 57k. cikk c) pontjában említett feltételeknek megfelelően. A nyertes pályázó feltünteti a tárolás helyére bekerülő minden egyes tétel mennyiségét és pontos helyét.

57j. cikk

A szerződések és a tárolási időszak meghatározása

(1)   Az 57i. cikkben említett tájékoztatás teljes körű továbbítása után a tagállam illetékes hatósága értesíti a nyertes pályázót arról, hogy az összes szükséges információt biztosította és ettől az időponttól kezdve a szerződés megkötöttnek tekintendő.

(2)   A szerződés tartalmazza ezen fejezet, a pályázati eljárást megnyitó rendelet és a pályázat rendelkezéseit, valamint az 57i. cikkben említett adatokat.

(3)   A szerződés megkötésének időpontja az az időpont, amikor a tagállam illetékes hatósága az (1) bekezdéssel összhangban értesíti a szerződő felet.

(4)   Azon cukormennyiségek esetében, amelyek már betárolásra kerültek, a szerződéses tárolási időszak a szerződés megkötését követő napon kezdődik. Azon cukormennyiségek esetében, amelyek még nem kerültek betárolásra, a szerződéses tárolási időszak a teljes szerződéses mennyiség betárolását követő napon kezdődik.

(5)   A szerződéses tárolási időszak utolsó napja az 57m. cikknek megfelelően 2008. október 31.

57k. cikk

A szerződő felek kötelezettségei

A szerződések legalább a következő kötelezettségeket róják a szerződő félre:

a)

a szerződéses tárolási időszakban saját kockázatukra és költségükön betárolják és raktáron tartják a szerződéses mennyiséget, olyan feltételek között, amelyek biztosítják a cukorra vonatkozó, az 57c. cikkben említett követelmények fenntartását, a tárolt termékek helyettesítése, vagy másik raktárba történő átszállítása nélkül, kivételes esetekben és megfelelően indokolt kérésre azonban az illetékes hatóság engedélyezheti a raktározott termékek áthelyezését;

b)

megőrzi a betárolási időpontban készített mérlegelési dokumentumokat;

c)

biztosítja a tárolt termékek könnyű és egyedi azonosíthatóságát. Minden egyes egyedileg tárolt egységet úgy kell megjelölni, hogy látható legyen a szerződés száma, a termék megjelölése és tömege;

d)

lehetővé teszi az illetékes hatóság számára, hogy a szerződésben szereplő kötelezettségek betartását bármikor ellenőrizze.

57l. cikk

Biztosítékok

(1)   Az 57d. cikk (4) bekezdése e) pontjának megfelelően nyújtott biztosíték a 2220/85/EGK bizottsági rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében biztosítja különösen:

a)

hogy a pályázatot nem vonják vissza;

b)

továbbítják a szerződés megkötéséhez szükséges, az 57i. cikkben említett információt;

c)

Az 57k. cikkben említett feltételek mellett raktáron tartják a szerződéses mennyiséget a tárolási időszakban.

(2)   A biztosítékot haladéktalanul felszabadítják, amennyiben a pályázat érvénytelen, sikertelen vagy az 57g. cikk (2) bekezdésével összhangban visszavonják.

(3)   A biztosítékot felszabadítják azon mennyiségek tekintetében, amelyekre vonatkozóan az 57o. cikk (2) bekezdésével összhangban a kötelezettségek teljesülnek.

57m. cikk

A szerződés időtartamának lerövidítése

A cukorpiac alakulásának alapján a Bizottság a 318/2006/EK rendelet 39. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban lehetővé teszi a szerződő félnek, hogy a szerződéses tárolási időszak vége előtt forgalomba hozza a szerződés által érintett cukrot.

57n. cikk

Előlegfizetés

60 napos tárolás után a támogatásra egyszeri előleg fizethető a szerződő fél kérelmére, feltéve, hogy biztosítékot helyezett letétbe, amely megfelel az előleg 10 %-kal növelt összegének. Ebben az esetben az 57l. cikkben említett biztosítékot fel kell szabadítani.

Az előlegfizetés nem haladhatja meg a három hónapos tárolási időszaknak megfelelő támogatási összeget. Az első albekezdésben említett biztosítékot fel kell szabadítani, amint a támogatás fennmaradó részét kifizették.

57o. cikk

A támogatás kifizetése

(1)   A támogatást vagy a támogatás fennmaradó részét, amennyiben az 57n. cikknek megfelelően előleg fizetésére került sor, a kifizetésre irányuló kérelem alapján kell kifizetni, és csak akkor, ha teljesülnek a szerződéses kötelezettségek. A támogatás vagy a támogatás fennmaradó részének kifizetésére a végső ellenőrzés után és a támogatás kifizetésére irányuló kérelem benyújtásának időpontja után 120 napon belül kerül sor.

(2)   A szerződéses mennyiségre vonatkozó előírások csak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a mennyiséget az 57p. cikk (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően igazolják. A tagállamok azonban egy, a szerződéses mennyiség 1 %-át meg nem haladó tűréshatár alapján dönthetnek úgy, hogy a szerződéses mennyiségre vonatkozó követelményeket teljesítettnek tekintik.

Amennyiben a szerződéses tárolási időszak alatt ténylegesen tárolt mennyiség az esetleges tűréshatárt is figyelembe véve kevesebb, mint a szerződéses mennyiség, de nem kevesebb a szerződéses mennyiség 80 %-ánál, a ténylegesen tárolt mennyiségre nyújtott támogatást a felére kell csökkenteni.

Ha a szerződéses tárolási időszakban ténylegesen betárolt mennyiség kevesebb, mint a szerződéses mennyiség 80 %-a, nem fizethető támogatás.

57p. cikk

Ellenőrzés

(1)   A tagállam illetékes hatósága a szerződés megkötését követő 30 napon belül hajtja végre az első ellenőrzést, különös tekintettel a következőkre:

a)

azonosítja az ömlesztettáru-tartályokat vagy a tárolási tételeket;

b)

a mérlegelési dokumentumok, a készletnyilvántartások és a pénzügyi elszámolások alapján igazolja a tárolt termékek tömegét, és ahol lehetséges, mintasúlyozással fizikai ellenőrzést végez. A szóban forgó mintának reprezentatívnak kell lennie és meg kell felelnie a teljes mennyiség legalább 5 %-ának.

c)

reprezentatív mintát vesz a szerződéses mennyiségből, amelynek elemzését a lehető leggyorsabban elvégzi annak igazolására, hogy a cukor megfelel az 57c. cikkben említett követelményeknek.

(2)   Amennyiben az elemzés alapján a cukor nem felel meg 57c. cikkben említett követelményeknek, a szerződés által érintett teljes mennyiséget visszautasítják, és az 57d. cikk (4) bekezdésének e) pontjában említett biztosíték elvész.

(3)   Amennyiben a tagállam megfelelő indokot tud felhozni, az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott időtartam 15 nappal meghosszabbítható.

(4)   Az ellenőrzés elvégzéséért felelő hatóság:

a)

az első ellenőrzés alkalmával vagy leplombálja a szerződéses termékeket, a raktári tételeket vagy az annál kisebb mennyiségeket;

b)

vagy bejelentés nélküli ellenőrzést végez annak biztosítására, hogy a szerződéses mennyiség a raktár területén van. Az ellenőrzés a készletnyilvántartáson és a pénzügyi elszámolásokon alapul, ahol lehetséges, ezt mintasúlyozással végzett fizikai ellenőrzés kíséri. A szóban forgó mintának reprezentatívnak kell lennie és meg kell felelnie a teljes mennyiség legalább 5 %-ának.

(5)   A tárolási időszak utolsó hónapjában az ellenőrzésért felelős hatóság a (4) bekezdés b) pontjával összhangban bejelentés nélküli ellenőrzés útján elvégzi a végső ellenőrzést, annak biztosítására, hogy a szerződéses mennyiség a raktár területén van.

(6)   Ha az ellenőrzés alá vont egyetlen szerződéshez tartozó termékek mennyiségének legalább 5 %-ánál jelentős szabálytalanságra bukkantak, az ellenőrzést kiterjesztik egy nagyobb mintára, amelyet az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóság határoz meg.

57q. cikk

Az ellenőrzésről szóló jelentés

Az 57p. cikknek megfelelően elvégzett ellenőrzésekről jelentést kell készíteni, amely tartalmazza:

a)

az ellenőrzés megkezdésének dátumát és időpontját;

b)

az ellenőrzés időtartamát;

c)

az elvégzett műveleteket, biztosítva különösen a vizsgált dokumentumok és termékek részleteit és az ezekre való hivatkozást;

d)

az eredményeket és a következtetéseket.

A jelentést a felelős felügyelő aláírja, és a szerződő fél vagy – az esettől függően – a tárolásért felelős személy ellenjegyzi, majd azt a fizetési dossziéhoz csatolják.

57r. cikk

Szankciók

(1)   Amennyiben kiderül, hogy egy pályázó az e rendelet alapján odaítélhető jogok megszerzése érdekében általa benyújtott dokumentumokban valótlan információt közöl, és amennyiben a szóban forgó valótlan információ e jogok odaítélése szempontjából döntő fontosságú, úgy a tagállam illetékes hatósága a szabálytalanságot megállapító jogerős közigazgatási határozat meghozatalától számított egyéves időszakra – kizárja a pályázót a cukor magántárolási támogatására megnyitott pályázati eljárásból.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben a pályázó az illetékes hatóság számára meggyőzően bizonyítja, hogy az (1) bekezdésben említett helyzet nem az ő súlyos gondatlansága, hanem vis maior, illetve nyilvánvaló tévedés miatt következett be.

(3)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés alkalmazásáról. A Bizottság az információt a többi tagállam rendelkezésére bocsátja.

57s. cikk

A Bizottság tájékoztatása

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon cukormennyiségekről, amelyekre vonatkozóan az 57h. cikk (1) bekezdésével összhangban pályázatokat fogadtak el és:

a)

amelyekre vonatkozóan ezt követően nem kötöttek szerződést; vagy

b)

amelyekre vonatkozóan ezt követően szerződést kötöttek, de ezeket a szerződéses kötelezettségeknek való meg nem felelés miatt fel kellett bontani;

c)

amelyeket az 57m. cikkel összhangban a Bizottság határozatát követően felmentettek a szerződéses kötelezettségek alól.

Az első albekezdésben említett értesítések meghatározzák a szóban forgó pályázati eljárás részidőszakát és a lehető leghamarabb, legkésőbb az érintett hónapot követő hónap 10. napjáig meg kell történniük.

Az értesítés formátumát és tartalmát a Bizottság által a tagállamok számára rendelkezésre bocsátott minták alapján kell meghatározni.

11.

A melléklet számozása I. mellékletre változik és ennek a rendeletnek az I. mellékletében szereplő szöveg váltja fel.

12.

Az e rendelethez tartozó II. melléklet szövegét II. mellékletként kell csatolni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 2. pontjának b)–d) alpontja, valamint 7. és 12. pontja 2008. október 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 39. o. Az 551/2007/EK rendelettel (HL L 131., 2007.5.23., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 78., 2007.3.17., 20. o. Az 1263/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 15. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 283., 2007.10.27., 1. o.

(6)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 89., 2006.3.28., 11. o.

(8)  HL L 78., 2007.3.17., 20. o.”

(9)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(10)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.”

(11)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(12)  HL L 251., 2004.7.27., 9. o.”


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 23. cikk (3) bekezdésében említett, 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozó mennyiségek tagállamonként

(tonna)

Tagállam

Mennyiség

Belgium

31 615

Bulgária

170

Cseh Köztársaság

13 346

Dánia

16 213

Németország

130 985

Görögország

5 687

Spanyolország

31 790

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

130 447

Franciaország (tengerentúli területek)

17 208

Olaszország

27 012

Litvánia

4 013

Magyarország

10 699

Hollandia

33 376

Ausztria

14 541

Lengyelország

63 513

Portugália (kontinentális területek)

537

Portugália (Azori-szigetek)

357

Románia

3 912

Szlovákia

5 278

Finnország

3 225

Svédország

12 306

Egyesült Királyság

43 769”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 16a. cikkben említett cukorrépa-felvásárlási feltételek

I.   PONT

E melléklet alkalmazásában a »szerződő felek«:

a)

a cukorgyártó vállalkozások (a továbbiakban: a gyártók);

b)

a cukorrépa-eladók (a továbbiakban: az eladók).

II.   PONT

1.

A szállítási szerződéseket előírt mennyiségű kvótacukorrépára vonatkozóan, írásban kötik.

2.

A szállítási szerződések rögzítik, hogy további cukorrépa-mennyiség szállítható-e, és ha igen, milyen feltételek mellett.

III.   PONT

1.

A szállítási szerződésekben fel kell tüntetni az 1234/2007/EK rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontjában, és adott esetben b) pontjában említett cukorrépa-mennyiségekre vonatkozó beszerzési árakat. Az 50. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett mennyiségek esetében ezek az árak nem lehetnek alacsonyabbak a kvótacukorrépára vonatkozó, a 49. cikk (1) bekezdésében említett minimálárnál.

2.

A szállítási szerződésekben a cukorrépa cukortartalmára egy rögzített értéket kell előírni. Ezek a szerződések tartalmaznak egy, a különböző cukortartalmakat és tényezőket feltüntető átszámítási skálát, amelynek segítségével a szállított cukorrépa-mennyiségeket át lehet váltani a szállítási szerződésben feltüntetett cukortartalomnak megfelelő mennyiségekre.

A skála a különböző cukortartalmaknak megfelelő hozamokon alapul.

3.

Amennyiben egy eladó az 50. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett cukorrépa szállítására kötött szállítási szerződést egy gyártóval, az e szállító által teljesített minden szállítást – amelyet e pont 2. alpontja szerint át kell váltani – a szállítási szerződésben rögzített cukorrépa-mennyiség erejéig az 50. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti szállításnak kell tekinteni.

4.

Azok a gyártók, akik kisebb mennyiségű cukrot állítanak elő, mint amennyi a kvótacukorrépájuk, amelyre a 50. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján vetés előtti szállítási szerződéseket írtak alá, a bármely további termelésnek megfelelő cukorrépa-mennyiséget, egészen kvótájuk mértékéig, azok között az eladók között osztják fel, akikkel a 50. cikk (3) bekezdésének a) pontja értelmében vetés előtti szállítási szerződést kötöttek.

A szakmán belüli megállapodások ettől a rendelkezéstől eltérhetnek.

IV.   PONT

1.

A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-szállítások időbeni eloszlásáról és szokásos időtartamáról.

2.

Az 1. alpontban említett rendelkezéseknek az előző gazdasági év folyamán alkalmazandó rendelkezéseknek kell lenniük, figyelembe véve a tényleges termelés szintjét; a szakmán belüli megállapodások ettől eltérhetnek.

V.   PONT

1.

A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-begyűjtő helyekről.

2.

Amennyiben az eladók és a gyártók az előző gazdasági évre már kötöttek szállítási szerződést, az említett gazdasági év folyamán történő szállításokra nézve általuk közös megegyezéssel elfogadott begyűjtő helyek továbbra is működnek. A szakmán belüli megállapodások ettől a rendelkezéstől eltérhetnek.

3.

A szállítási szerződések kikötik, hogy a berakodás és a begyűjtő helyről való elszállítás költségeit a gyártónak kell viselnie, az előző gazdasági év előtt már alkalmazott helyi szabályokon vagy szokásokon alapuló különleges megállapodásokra is figyelemmel.

4.

Dániában, Görögországban, Spanyolországban, Írországban, Portugáliában, Finnországban és az Egyesült Királyságban azonban, amennyiben a cukorrépát ex works szállítják, a szállítási szerződésekben meg kell követelni a gyártóknak a berakodási és szállítási költségekhez való hozzájárulását, és ki kell kötni a hozzájárulás százalékos arányát vagy összegét.

VI.   PONT

1.

A szállítási szerződések rendelkeznek a cukorrépa-átvételi helyekről.

2.

Amennyiben az eladók és a gyártók az előző gazdasági évre már kötöttek szállítási szerződést, az említett gazdasági év folyamán történő szállításokra nézve általuk közös megegyezéssel elfogadott átvételi helyek továbbra is működnek. A szakmán belüli megállapodások ettől a rendelkezéstől eltérhetnek.

VII.   PONT

1.

A szállítási szerződések rendelkeznek a cukortartalom polarimetriás módszerrel történő meghatározásáról. Az átvételkor a cukorrépából mintát kell venni.

2.

A szakmán belüli megállapodások rendelkezhetnek más mintavételi időpontokról. A szállítási szerződés ilyen esetben rendelkezik az átvétel és a mintavétel között a cukortartalomban bekövetkezett csökkenés ellensúlyozása céljából történő helyesbítésről.

VIII.   PONT

A szállítási szerződések rendelkezései szerint a bruttó tömeg, a tára és a cukortartalom megállapítása a következő eljárások valamelyikével történik:

a)

a gyártó és a cukorrépa-termelők szakmai szervezete közösen állapítja meg, amennyiben egy szakmán belüli megállapodás így rendelkezik;

b)

a gyártó állapítja meg, a cukorrépa-termelők szakmai szervezetének felügyelete alatt;

c)

a gyártó állapítja meg, az érintett tagállam által elismert szakértő felügyelete alatt, feltéve, hogy az eladó annak költségeit megtéríti.

IX.   PONT

1.

A szállítási szerződések megkövetelik, hogy a gyártók a leszállított cukorrépa teljes mennyisége tekintetében a következők közül egyet vagy többet teljesítsenek:

a)

a leszállított cukorrépa össztömegéből származó friss répaszeletet az eladónak ex works paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

b)

az említett répaszelet egy részét, összepréselve, szárítva vagy szárítva és melaszozva, az eladónak ex works paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

c)

a répaszeletet, összepréselve vagy szárítva, az eladónak ex works paritás feltételei mellett visszaküldjék; a gyártó ebben az esetben az eladótól megkövetelheti a préselés vagy szárítás költségeinek megfizetését;

d)

az eladónak az érintett répaszelet értékesítési lehetőségeit figyelembevevő ellentételezést fizessenek.

Ha a leszállított cukorrépa teljes mennyiségének egyes részeit eltérő módokon dolgozzák fel, a szállítási szerződés az első albekezdésben előírt kötelezettségek közül egynél többet követel meg.

2.

A szakmán belüli megállapodás előírhatja a répaszeletnek az 1. a), b) és c) alpontban említettől eltérő szakaszban történő leszállítását.

X.   PONT

1.

A szállítási szerződésekben minden előlegfizetésre, valamint a cukorrépa beszerzési árának megfizetésére vonatkozóan rögzíteni kell a határidőket.

2.

Az 1. alpontban említett határidők nem mások, mint az előző gazdasági év folyamán érvényes határidők. A szakmán belüli megállapodások ettől a rendelkezéstől eltérhetnek.

XI.   PONT

Amennyiben a szállítási szerződések az e melléklet által érintett kérdésekkel kapcsolatos szabályokat állapítanak meg, illetve amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak, rendelkezéseik és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

XII.   PONT

1.

Az 1234/2007/EK rendelet III. melléklete II. részének 11. pontjában leírtak szerinti szakmán belüli megállapodások választottbírósági záradékokat tartalmaznak.

2.

Amennyiben a közösségi, regionális vagy helyi szintű, szakmán belüli megállapodások az e rendelet által érintett kérdésekkel kapcsolatos szabályokat állapítanak meg, illetve amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak, rendelkezéseik és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

3.

A 2. alpontban említett megállapodások különösen a következőket állapítják meg:

a)

azoknak a cukorrépa-mennyiségeknek az eladók közötti felosztására vonatkozó szabályokat, amelyeknek a kvóta keretein belüli cukorgyártás céljából történő megvásárlásáról a gyártó a vetés előtt dönt;

b)

a III. pont 4. alpontjában említett felosztásra vonatkozó szabályokat;

c)

a III. pont 2. alpontjában említett átszámítási skálát;

d)

a termelendő cukorrépafajták vetőmagjának választékára és szállítására vonatkozó szabályokat;

e)

a szállítandó cukorrépa minimális cukortartalmát;

f)

a gyártó és az eladók képviselői között a cukorrépa-szállítások kezdő időpontjának rögzítése előtt történő egyeztetés követelményét;

g)

a korai vagy későbbi szállítások után az eladóknak járó ösztönzők kifizetését;

h)

részadatokat a következőkre vonatkozóan:

i.

a IX. pont 1. b) alpontjában említett répaszeletrész;

ii.

a IX. pont 1. c) alpontjában említett költségek;

iii.

a IX. pont 1. d) alpontjában említett ellentételezés;

i)

a répaszeletnek az eladó általi elszállítását;

j)

az 1234/2007/EK rendelet 49. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, szabályokat arra nézve, hogy miként kell a cukor referenciaára és tényleges eladási ára közötti bármely különbözetet a gyártó és az eladók között megosztani.

XIII.   PONT

Amennyiben nincs rögzített szakmán belüli megállapodás arra nézve, hogy miként kell az eladók között felosztani azokat a kvóta keretén belüli cukorgyártásra szánt cukorrépa-mennyiségeket, amelyeknek a vetés előtti megvásárlására a gyártó ajánlatot tesz, az érintett tagállam maga állapíthat meg szabályokat az ilyen felosztásra.

Az említett szabályok a szövetkezetek számára cukorrépát értékesítő szokásos eladókra olyan szállítási jogokat is ruházhatnak, amelyek eltérnek azoktól a szállítási jogoktól, amelyekkel akkor rendelkeznének, ha ilyen szövetkezethez tartoznának.”


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/18


A BIZOTTSÁG 708/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

az 1266/2007/EK rendeletnek a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, 11. és 12. cikkére, valamint 19. cikke harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1266/2007/EK bizottsági rendelet (2) a kéknyelvbetegség vonatkozásában meghatározza az állatoknak a korlátozás alá vont körzeteken belüli és azokból történő szállításának ellenőrzésére, megfigyelésére, felügyeletére és korlátozására vonatkozó szabályokat. A rendelet emellett meghatározza a betegségre fogékony állatok, azok spermája, petesejtje és embriója szállítására vonatkozó, a 2000/75/EK irányelv által előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételeit.

(2)

A több tagállam által a kéknyelvbetegség vírusának patogenezisére vonatkozóan összegyűjtött legújabb tudományos információk azt mutatják, hogy a kéknyelvbetegség vírusának placentán keresztül történő terjedése valószínűsíthető, legalábbis a 8. szerotípus esetében. Ennélfogva fenn kell tartani a 384/2008/EK bizottsági rendelettel (3) módosított 1266/2007/EK rendeletben előírtak szerint hozott óvintézkedéseket a betegség vemhes állatok, illetve egyes újszülött állatok okozta esetleges terjedésének megakadályozása érdekében.

(3)

Azokat az állatokat, amelyek a mesterséges megtermékenyítés vagy a párosodás előtt módosított élő oltóanyaggal vagy inaktivált oltóanyaggal való beoltás következtében immunisak voltak, nem tekintik a betegséggel kapcsolatban jelentős kockázati tényezőnek, feltéve hogy elegendő idő telt el a beoltás és a megtermékenyítés illetve párosodás között. A 384/2008/EK rendelettel módosított 1266/2007/EK rendelet csak az inaktivált oltóanyaggal beoltott állatokra vonatkozik.

(4)

Mivel a legutóbbi előzetes tudományos információk nem utalnak arra, hogy a megtermékenyítés vagy párosodás előtt legalább 60 nappal módosított élő oltóanyaggal beoltott vemhes állatok további kockázatot jelentenének, lehetővé kell tenni, hogy az inaktivált vagy módosított élő oltóanyaggal beoltott valamennyi immunizált állat mentességet kapjon a körzetelhagyási tilalom alól, feltéve hogy elegendő idő telt el a beoltás és a megtermékenyítés illetve párosodás között.

(5)

Azok az állatok, melyek esetleg nem teljesítik a korlátozás alá vont körzetben lévő gazdaságból egy másik, a korlátozás alá vont körzeten kívüli gazdaságba történő szállításhoz szükséges, az 1266/2007/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti összes előírást, de melyeket harmadik országba exportálnak, nem jelentenek további kockázatot a Közösség egészségügyi helyzetére, mivel az állatokat nem közösségi gazdaságba szánják. Következésképpen a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 1993. július 2-i 93/444/EGK bizottsági határozatban (4) meghatározott kilépési helyre történő szállításra vonatkozó követelmények nem lehetnek szigorúbbak az 1266/2007/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a vágóhídra küldött állatok esetében alkalmazott követelményeknél. Ennek megfelelően nincs szükség további bizonyítványok kiállítására az 1266/2007/EK rendelet III. mellékletében meghatározott feltételeket illetően, amennyiben a szóban forgó állatokat a 93/444/EGK bizottsági határozatnak megfelelően kiállított bizonyítvány kíséri. Ezért törölni kell az 1266/2007/EK rendelet III. mellékletében a 93/444/EGK határozatra történő hivatkozást.

(6)

Ha az állatok kíméletére vonatkozó szabályoknak megfelelően pihenőidőt irányoznak elő, mivel hosszú ideig tart az állatok vágóhídra vagy kilépési helyre történő szállítása, a szóban forgó állatok szállítására vonatkozó eltéréseket csak akkor kell alkalmazni, ha a pihenőidőre ugyanabban a korlátozás alá vont körzetben lévő ellenőrző ponton kerülhet sor, melyben a származási gazdaság található, mivel kizárólag ezekben az esetekben nem jár további kockázattal, ha megszakítják a közvetlen szállítást az ellenőrző pontokon.

(7)

Az 1266/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1266/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (4) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az állatokat

állat-egészségügyi ellenőrzés mellett a rendeltetés szerinti vágóhídra szállítják, ahol az érkezést követő 24 órán belül levágásra kerülnek, és

közvetlenül szállítják, kivéve ha az 1/2005/EK rendelet (5) által előirányzott pihenőidőre ugyanabban a korlátozás alá vont körzetben található ellenőrző ponton kerül sor.

b)

a szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„5a.   Az (1) bekezdés szerint bizonyítványokkal nem kísért, valamely korlátozás alá vont körzetben található gazdaságból származó állatoknak a kilépési helyre történő közvetlen szállítása harmadik országba irányuló export céljából, a 2000/75/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 10. cikkének 1. pontja értelmében mentesül a körzetelhagyási tilalom alól, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a szállítás időpontját megelőző legalább 30 napon belül a származási gazdaságban nem regisztrálták kéknyelv-betegség előfordulását;

b)

az állatokat a kilépési helyre szállítják

hatósági ellenőrzés mellett és

közvetlenül, kivéve ha az 1/2005/EK rendelet által előirányzott pihenőidőre ugyanabban a korlátozás alá vont körzetben található ellenőrző ponton kerül sor.”

c)

az (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„6.   Az e cikk (1) és (4) bekezdésében említett állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói esetében a következő szöveggel kell kiegészíteni a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, illetve a 93/444/EGK határozatban említett megfelelő egészségügyi bizonyítványokat:

»… Az 1266/2007/EK rendelet … (8. cikke (1) bekezdése a) pontjának vagy 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, vagy 8. cikke (4) bekezdésének vagy 8. cikke (5) bekezdése a) pontjának – a megfelelő rész törlendő) megfelelő (állatok, sperma, petesejt és embrió – a megfelelő rész törlendő).«”

2.

A III. melléklet A része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o. A legutóbb a 2007/729/EK bizottsági határozattal (HL L 294., 2007.11.13., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 283., 2007.10.27., 37. o. A legutóbb a 394/2008/EK rendelettel (HL L 117., 2008.5.1., 22. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 116., 2008.4.30., 3. o.

(4)  HL L 208., 1993.8.19., 34. o.

(5)  HL L 3., 2005.1.5., 1. o.”


MELLÉKLET

„A.   Állatok

Az állatokat a rendeltetési helyre való szállítás közben védeni kell a Culicoides kórokozó-átvivő támadásaival szemben.

Ezenkívül az 1–7. pontban szereplő feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.

1.   Az állatokat kiszállításukig az V. melléklettel összhangban meghatározott szezonális kórokozóátvivő-mentes időszakban egy szezonálisan kéknyelvbetegségtől mentes körzetben tartották legalább 60 napig az elszállítás előtt, valamint elszállításuk előtt legkorábban hét nappal negatív eredménnyel elvégeztek rajtuk egy kórokozó kimutatására szolgáló vizsgálatot az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) szárazföldi állatok diagnosztikai vizsgálatairól és védőoltásáról szóló kézikönyve (a továbbiakban: OIE Terrestrial Manual) szerint.

A kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatra azonban nincs szükség azokban a tagállamokban vagy tagállamok azon régióiban, ahol elegendő – a legalább hároméves ellenőrzési program végrehajtását követően megszerzett – járványügyi adat támasztja alá a szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak V. melléklet szerinti meghatározását.

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az állato(ka)t kiszállításáig/kiszállításukig a …-án/-én (adja meg az időpontot) kezdődő szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották születésüktől fogva vagy legalább 60 napig, és adott esetben (értelemszerűen jelölje) a kiszállítás előtt hét nappal vett mintáikon az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult, az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 1. pontjának megfelelően.«

2.   Az állatokat a kiszállításig védelemben részesítették a kórokozó-átvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 2. pontjának megfelelő állat(ok).«

3.   Az állatokat kiszállításukig az V. melléklet szerint meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották, vagy legalább 28 napig kórokozó-átvivőkkel szembeni védelemben részesítették őket, és ebben az időszakban az OIE Terrestrial Manual szerint a kéknyelvbetegség víruscsoportjához tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak vagy a szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak kezdetét követően legalább 28 nappal, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 3. pontjának megfelelő állat(ok).«

4.   Az állatokat kiszállításukig az V. melléklettel összhangban meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották, vagy legalább 14 napig kórokozó-átvivőkkel szembeni védelemben részesítették őket, és ebben az időszakban az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amelyre a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak vagy a szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak kezdetét követően legalább 14 nappal került sor, és amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 4. pontjának megfelelő állat(ok).«

5.   Az állatok egy, az illetékes hatóság által elfogadott oltási program keretében beoltott állományból származnak, és beoltották őket a járványügyileg releváns származási helyen ténylegesen vagy valószínűleg jelen levő szerotípus(ok) ellen. Az állatok még az oltási programban jóváhagyott védőoltás leírásában garantált immunitási időszakon belül vannak, és az alábbi követelmények közül legalább egynek eleget tesznek:

a)

több mint 60 nappal a szállítás előtt oltották be őket;

b)

inaktivált oltóanyaggal oltották be őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az oltási programban jóváhagyott oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez szükséges, és az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek rajtuk, amelyre az oltási programban jóváhagyott oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kezdete előtt legalább 14 nappal került sor, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult;

c)

már korábban beoltották, majd az oltási programban jóváhagyott oltóanyag leírásában garantált immunitási időszakon belül inaktivált oltóanyaggal újraoltották őket;

d)

az V. melléklet szerint meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották őket születésük óta vagy az oltást megelőzően legalább 60 napig, és inaktivált oltóanyaggal beoltották őket legalább annyi nappal korábban, amennyi az oltási programban jóváhagyott oltóanyag leírásában meghatározott immunvédelem kialakulásának kezdetéhez szükséges.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. részének 5. pontja szerint a kéknyelvbetegség … (szerotípus[ok] megnevezése) szerotípusa ellen … (vakcina megnevezése) inaktivált/módosított élő vakcinával (megfelelő rész törlendő) beoltott állatok.«

6.   Az állatoknak soha nem adtak kéknyelvbetegség elleni vakcinát, és mindig olyan járványügyileg releváns földrajzi származási területen tartották őket, ahol legfeljebb egy szerotípus fordult vagy fordul elő, vagy előfordulása valószínűsíthető, továbbá:

a)

pozitív eredménnyel elvégeztek rajtuk két, az OIE Terrestrial Manual szerinti, a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot, amelyek közül az első vizsgálatot a szállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban a szállítás napja előtt hét nappal vett mintákon végezték el; vagy

b)

az OIE Terrestrial Manual szerint a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek rajtuk, amely pozitív eredménnyel zárult; a vizsgálatra az állatok szállítása előtt legalább 30 nappal került sor, valamint az állatokon legkorábban a szállítás előtt hét nappal az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az állat(ok)on az OIE Terrestrial Manual szerint a kéknyelvbetegség-vírus … (szerotípus[ok] megnevezése) szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 6. pontjának megfelelően.«

7.   Az állatokat kéknyelvbetegség-vírus ellen soha nem oltották be, és pozitív eredménnyel vetették alá őket az OIE Terrestrial Manual szerinti két megfelelő szerológiai vizsgálatnak, amelyek képesek kimutatni minden, a járványügyileg releváns földrajzi származási területen jelen lévő vagy valószínűleg jelen lévő kéknyelvbetegség-vírus szerotípus elleni specifikus antitestet, és

a)

az első vizsgálatot az elszállítás előtt 60–360 nappal vett mintákon, a másodikat pedig legkorábban az elszállítás napja előtt hét nappal vett mintákon kellett elvégezni; vagy

b)

a specifikus szerotípusra vonatkozó szerológiai vizsgálatra az állatok elszállítása előtt legalább 30 nappal került sor, és az állatokon legkorábban a szállítás előtt hét nappal az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, amely negatív eredménnyel zárult.

Amennyiben az ebben a pontban említett állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat a következő szöveggel kell kiegészíteni:

»Az állat(ok)on az OIE Terrestrial Manual szerint a ténylegesen vagy valószínűleg jelen levő kéknyelvbetegség-vírus … (szerotípus[ok] megnevezése) szerotípusa elleni antitestek kimutatására szolgáló specifikus szerológiai vizsgálatot végeztek az 1266/2007/EK rendelet III. melléklete A. része 7. pontjának megfelelően.«

Vemhes állatok esetében az 5., 6. és 7. pontban meghatározott feltételek legalább egyikének teljesülnie kell a megtermékenyítés vagy párosodás előtt, vagy a 3. pontban előírt feltételeket kell betartani, és a vizsgálat leghamarabb a szállítás időpontját megelőzően hét nappal végezhető el.

Amennyiben az állatokat Közösségen belüli kereskedelemre szánják, szükség esetén a következő szövegek valamelyikével kell kiegészíteni a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, megfelelő egészségügyi bizonyítványokat:

 

»Az állat/állatok vemhes/vemhesek«, vagy

 

»Az állat(ok) vemhes(ek) lehet(nek) és megfelel(nek) a következő feltétel(ek)nek: … (megtermékenyítés vagy párosodás előtt az 5., 6. és 7. pontban meghatározott feltételek, illetve a 3. pontban meghatározott feltételek; jelölje be a megfelelőt)«.”


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/23


A BIZOTTSÁG 709/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a dohányágazatbeli szakmaközi szervezetek és megállapodások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 127. és 179. cikkére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A dohányágazaton belüli ágazati szervezetekről és megállapodásokról szóló, 1992. június 30-i 2077/92/EGK tanácsi rendelet (2) az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 201. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében 2008. július 1-jétől hatályát veszti.

(2)

A 2077/92/EGK rendeletben megállapított rendelkezések közül több nem került be az 1234/2007/EK rendeletbe. A dohányágazat további megfelelő működése, illetve az egyértelműség és az ésszerűség érdekében új rendeletet kell elfogadni e rendelkezések meghatározása, valamint a dohányágazaton belüli ágazati szervezetekről és megállapodásokról szóló 2077/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 1993. január 19-i 86/93/EGK bizottsági rendeletben (3) meghatározott jelenlegi végrehajtási szabályok meghatározása céljából.

(3)

Ennek megfelelően a 86/93/EGK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(4)

Az egyének vagy csoportok által létrehozott és a dohányágazatban a termelés, feldolgozás és értékesítés különböző ágainak jelentős részét képviselő szakmaközi szervezetek készek hozzájárulni a piaci helyzet jobb figyelembevételéhez és bátorítani a termelés, feldolgozás és az értékesítés megismerésének és szervezésének fejlesztését célzó gazdasági magatartást. Ezek néhány tevékenysége hozzájárulhat a piaci egyensúly javításához, és ezzel segítséget nyújthatnak a Szerződés 33. cikkében foglalt célkitűzések eléréséhez. Meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek ilyen hozzájárulást jelenthetnek a szakmaközi szervezetek részéről.

(5)

A fentiekre való tekintettel szükségesnek tűnik, hogy külön elismerést kapjanak azok a szervek, amelyek bizonyítani tudják reprezentativitásukat regionális, régióközi vagy közösségi szinten, és amelyek pozitív lépéseket tesznek a fent említett célkitűzések elérésére. Az ilyen elismerést a szakmai szövetség tevékenységétől függően a tagállamnak vagy a Bizottságnak kell megadnia.

(6)

Azon szakmaközi szervezetek egyes tevékenységeinek támogatására, amelyek a piac szervezésére vonatkozó jelenlegi szabályok fényében különös érdeklődésre tarthatnak számot a dohányágazatban, rendelkezni kell arról, hogy azokat a szabályokat, amelyeket egy szakmaközi szervezet a tagjaira nézve elfogad, bizonyos feltételek mellett kiterjesszék valamennyi nem tag termelőre és csoportra is egy vagy több régióban. Azok számára, akik nem tagjai a szervezeteknek, szintén kötelezővé kell tenni, hogy megfizessék azon hozzájárulások teljes összegét vagy annak egy részét, amelyek az ilyen tevékenységek folytatása során felmerülő, nem igazgatási jellegű költségek fedezetéül szolgálnak. Ezen eljárás során biztosítani kell a társadalmi-gazdasági csoportok, különösképpen a fogyasztók jogait.

(7)

Az elismert szakmaközi szervezetek egyéb tevékenységei általános gazdasági vagy technikai jelentőséggel bírhatnak a dohányágazat számára, és ezért hasznosak lehetnek a szóban forgó szakmában dolgozó valamennyi személy számára függetlenül attól, tagjai-e a szervezetnek. Az ilyen esetekben indokoltnak látszik kötelezővé tenni a nem tagok számára, hogy megfizessék a közvetlenül a szóban forgó tevékenységek folytatásából eredő, az igazgatási költségeken kívüli költségek fedezetére szánt hozzájárulást.

(8)

A rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében szoros együttműködésre van szükség a tagállamok és a Bizottság között. A Bizottságnak állandó ellenőrzési jogosultsággal is rendelkeznie kell, különösen ami a regionális vagy régióközi szinten működő szakmaközi szervezetek elismerését és az ilyen szervezetek által elfogadott megállapodásokat és összehangolt magatartásokat illeti.

(9)

A tagállamok és más érdekeltek tájékoztatása céljából rendelkezni kell arról, hogy évente legalább egy alkalommal közzétegyék az előző év során elismert szervezetek listáját, az olyan szervezetek jegyzékét, amelyek elismerését ugyanezen idő alatt visszavonták, valamint – alkalmazási körük megjelölésével – azokat a szabályokat, amelyeknek hatályát kiterjesztették.

(10)

A képviselt régióra vonatkozó megfelelő reprezentativitás érdekében a szakmaközi szervezetnek az általa képviselt valamennyi szakma tagjai által előállított, feldolgozott vagy vásárolt mennyiségek legalább egyharmadát képviselnie kell. Ennek megfelelően ha több régióban működik, a régiók közötti kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében valamennyiben teljesítenie kell ezt a követelményt.

(11)

Meg kell állapítani, hogy a dohánykereskedelem a dohánykereskedők üzleti tevékenységén kívül magában foglalja a végső felhasználók közvetlen bálásdohány-vásárlását is.

(12)

Azokra az esetekre nézve, amikor egy szakmaközi szervezet elismeréséért a Bizottság a felelős, meg kell határozni az e szervezetek által a Bizottság számára nyújtandó információkat.

(13)

Az elismerés visszavonásának általában akkortól kell hatályba lépnie, amikortól az elismerés követelményei már nem teljesülnek.

(14)

Egyértelművé kell tenni, hogy a régióközi szinten működő szakmaközi szervezetek reprezentativitásának minimális mértéke megegyezik a regionális szakmaközi szervezetek esetében előírttal.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet meghatározza az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XIV. része szerinti dohányipari termékek piacának szervezése alá tartozó ágazatban működő szakmaközi szervezetek elismerésének és tevékenységének feltételeit.

2. cikk

Elismerés

A szakmaközi szervezetek elismerése engedélyt jelent az 1234/2007/EK rendelet 123. cikke első albekezdésének c) pontjában említett tevékenységek folytatására az e rendeletben megállapított feltételek szerint.

3. cikk

Tagállami elismerés

(1)   Kérelem alapján a tagállamok azokat a területükön létrehozott szakmaközi szervezeteket ismerik el, amelyek

a)

a tevékenységüket regionális vagy régióközi szinten folytatják a tagállam területén;

b)

az 1234/2007/EK rendelet 123. cikke első albekezdésének c) pontjában említett célok elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatják:

i.

hozzájárulás a leveles vagy bálázott dohány piacra vitelének magasabb szintű összehangolásához;

ii.

a Közösség szabályainak megfelelő szabványszerződések készítése;

iii.

a piaci információ és átláthatóság javítása;

iv.

a hozzáadott érték növelése, különösen az értékesítés és az olyan új felhasználási lehetőségek kutatása révén, amelyek nem veszélyeztetik a közegészséget;

v.

az ágazat átirányítása olyan termékek felé, amelyek jobban megfelelnek a piaci és a közegészségügyi követelményeknek;

vi.

olyan módszerek kutatása, amelyek lehetővé teszik a növényvédő szerek alkalmazásának csökkentését és biztosítják a termékminőséget és a talajvédelmet;

vii.

olyan módszerek és eszközök kifejlesztése, amelyekkel javítható a termékminőség a termelés és feldolgozás szakaszában;

viii.

minősített vetőmag használata és a termékminőség ellenőrzése;

c)

maguk nem foglalkoznak az 1. cikkben említett termékek termelésével, feldolgozásával vagy értékesítésével;

d)

a termelés és/vagy kereskedelem jelentős részét képviselik a működési körhöz és a képviselt alágazatokhoz viszonyítva. Ha egy szakmaközi szervezet tevékenysége több régióra kiterjed, az általa összefogott minden egyes alágazatra valamennyi képviselt régió vonatkozásában bizonyítania kell reprezentativitását.

(2)   Egy szakmaközi szervezet akkor tekinthető az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában regionális szinten reprezentatívnak, ha a tevékenységi körébe tartozó minden egyes szakmának a dohányfajták vagy dohányfajták csoportjai termelésével vagy elsődleges feldolgozásával vagy a dohánykereskedelemmel foglalkozó tagjai által termelt, feldolgozott vagy vásárolt mennyiségek legalább egyharmadát képviseli.

Ha egy szervezet működése több régióra vagy az egész Közösségre kiterjed, minden adott régió vonatkozásában teljesítenie kell az első albekezdésben meghatározott követelményeket.

(3)   Az elismerés megadását megelőzően a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a szakmaközi szervezetek elismerésére vonatkozóan az 1234/2007/EK rendelet 123. cikkében és az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítésével kapcsolatos minden olyan információról, amelynek alapján a szakmaközi szervezet elismerését tervezik.

A Bizottság a tagállamtól érkező értesítést követő 60 napon belül emelhet kifogást az elismerés ellen.

(4)   A tagállamok visszavonják az elismerést:

a)

ha az ebben a cikkben előírt feltételek már nem teljesülnek;

b)

ha a szakmaközi szervezet az 1234/2007/EK rendelet 177. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik;

c)

ha a szakmaközi szervezet nem tesz eleget az 1234/2007/EK rendelet 177. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében rá háruló értesítési kötelezettségnek.

(5)   A tagállamok az elismerés visszavonására vonatkozó határozatról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

4. cikk

Bizottsági elismerés

(1)   Kérelem alapján a Bizottság azokat a szakmaközi szervezeteket ismeri el, amelyek

a)

tevékenységüket több tagállam egész területén vagy azok egy részén vagy a Közösség egész területén folytatják;

b)

valamelyik tagállam joga szerint jöttek létre;

c)

megfelelnek a 3. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában foglalt rendelkezéseknek.

(2)   Azon szakmaközi szervezet elismerés iránti kérelmét, amely tevékenységét több tagállam egész területén vagy azok egy részén vagy a Közösség egész területén folytatja, a Bizottság elé kell terjeszteni, csatolva azokat az iratokat, amelyek igazolják:

a)

a 1234/2007/EK rendelet 123. cikke szerinti kritériumoknak való megfelelést;

b)

tevékenysége hatókörét és annak a 3. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelését;

c)

tevékenysége földrajzi hatókörét,

d)

azt, hogy valamelyik tagállam joga szerint jött létre;

e)

azt, hogy megfelel a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott reprezentativitásra vonatkozó követelményeknek.

(3)   A Bizottság az elismerésért benyújtott kérelemről értesíti azokat a tagállamokat, amelyek területén a szakmaközi szervezet székhellyel rendelkezik, és amelyek területén a szakmaközi szervezet tevékenységét folytatja. Az értesítést követően az érintett tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy az elismeréssel kapcsolatos észrevételeiket megtegyék.

(4)   A Bizottság a kérelem és a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi szükséges információ beérkezését követő négy hónapon belül hozza meg határozatát az elismerésről.

(5)   A Bizottság a 3. cikk (4) bekezdésében említett indokok alapján visszavonja az e cikk (1) bekezdésében említett szakmaközi szervezetek elismerését.

5. cikk

Az elismerés visszavonása

Az elismerésnek a 3. cikk (4) bekezdése vagy a 4. cikk (5) bekezdése alapján történő visszavonása attól az időponttól hatályos, amikortól az elismerés feltételei már nem teljesülnek.

6. cikk

Az elismert szakmaközi szervezetek jegyzékének közzététele

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában, legalább évente egy alkalommal vagy a helyzettől függően, közzéteszi az elismert szakmaközi szervezetek nevét. A közzétételben meg kell jelölni a szakmaközi szervezet tevékenységének gazdasági ágazatát és területét az 1234/2007/EK rendelet 123. cikkének c) pontjában meghatározottaknak megfelelően. Az elismerés visszavonását szintén évente legalább egy alkalommal közzé kell tenni.

7. cikk

Bizonyos szabályoknak a tagsággal nem rendelkezőkre történő kiterjesztése

Az 1234/2007/EK rendelet 178. cikke (3) bekezdésének megfelelően a meglévő megállapodások és összehangolt magatartások hatályának kiterjesztésére vonatkozó bizottsági jóváhagyás az e rendelet 8. cikkében meghatározott eljárással adható meg.

8. cikk

Eljárás a bizonyos szabályoknak a tagsággal nem rendelkezőkre történő kiterjesztéséhez

(1)   A tagállamok által elismert szakmaközi szervezetek által eddig kötött megállapodások és kialakított összehangolt magatartások esetében a tagállamok az érintett társadalmi-gazdasági csoportok tájékoztatása érdekében közzéteszik azokat a megállapodásokat vagy összehangolt magatartásokat, amelyeket egy adott régióban vagy régiócsoportban az 1234/2007/EK rendelet 178. cikkének megfelelően ki kívánnak terjeszteni a nem tag egyénekre vagy csoportokra is.

Az érintett társadalmi-gazdasági csoportoknak a közzétételtől számított két hónap áll rendelkezésükre, hogy észrevételeiket az adott tagállam illetékes hatósága felé megtegyék.

(2)   A két hónapos időtartam elteltével és a határozathozatalt megelőzően a tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a szabályokról, amelyeket kötelezővé kívánnak tenni és rendelkezésre bocsátanak minden vonatkozó információt, különösen a szóban forgó kiterjesztés értékelésével kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy az érintett szabályok a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében „műszaki” jellegűnek minősülnek-e. Az értesítésben szerepel minden, az érintett társadalmi-gazdasági csoportoktól az (1) bekezdés második albekezdése szerint beérkezett észrevétel és a kiterjesztési kérelem értékelése.

(3)   A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi azokat a szabályokat, amelyek kiterjesztését az általa a 4. cikk értelmében elismert szakmaközi szervezetek kérelmezték. A közzétételt követően a tagállamoknak és az érintett társadalmi-gazdasági csoportoknak a közzétételtől számított két hónap áll rendelkezésükre, hogy észrevételeiket megtegyék.

(4)   Ha azok a szabályok, amelyek kiterjesztését kérelmezték, a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében műszaki szabályoknak minősülnek, az e cikk (2) bekezdésében előírt értesítéssel egy időben az említett irányelv 8. cikkének megfelelően ezekről is tájékoztatni kell a Bizottságot.

E cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül, ha a 98/34/EK irányelv 9. cikke szerinti részletes vélemény benyújtásának feltételei teljesülnek, a Bizottság megtagadja azoknak a szabályoknak a jóváhagyását, amelyek kiterjesztését kérték.

(5)   A Bizottság a szabályok kiterjesztésének alkalmazásáról a tagállamtól a (2) bekezdéssel összhangban kapott értesítéstől számított három hónapon belül határozatot hoz. A (3) bekezdés alkalmazása esetén a Bizottság a szóban forgó szabályoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában történő közzétételétől számított öt hónapon belül határozatot hoz.

A Bizottság elutasító határozatot hoz, ha úgy találja, hogy a kiterjesztés:

a)

a közös piac jelentős részén akadályozza, korlátozza vagy torzítja a versenyt;

b)

korlátozza a kereskedelem szabadságát; vagy

c)

veszélyezteti a közös agrárpolitika vagy a közösségi szabályok bármelyikének célkitűzéseit.

(6)   Azokat a szabályokat, amelyek hatályát kiterjesztették, közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

9. cikk

A tagsággal nem rendelkező egyének vagy csoportok által fizetendő hozzájárulás

(1)   Amikor a 8. cikknek megfelelően a szabályokat azok számára is kötelezővé teszik, akik nem tagjai a szakmaközi szervezetnek, az adott esettől függően a tagállam vagy a Bizottság dönthet úgy, hogy azok az egyének vagy csoportok, akik nem tagok, a tagok által fizetett hozzájárulás egészét vagy annak egy részét fizessék a szervezet számára. A szóban forgó hozzájárulás nem fordítható a megállapodások vagy összehangolt magatartások alkalmazása során felmerülő igazgatási költségek fedezésére.

(2)   A tagállamok vagy a Bizottság bármely intézkedését, amely hozzájárulás fizetését írja elő olyan személyek vagy csoportok számára, amelyek nem tagjai a szakmaközi szervezetnek, közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában. Az intézkedés a közzététel időpontjától számított két hónap elteltével lép hatályba.

(3)   Ha egy szakmaközi szervezet kérelmezi, hogy a nem tag személyeket vagy csoportokat is kötelezzék a tagok által fizetett hozzájárulás egészének vagy egy részének fizetésére e cikk vagy az 1234/2007/EK rendelet 126. cikkének (1) bekezdése alapján, a szervezet tájékoztatja az adott helyzettől függően a tagállamot vagy a Bizottságot a fizetendő hozzájárulás összegéről. A tagállam vagy a Bizottság a szervezet vonatkozásában minden általa szükségesnek tartott vizsgálatot elvégezhet.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 86/93/EGK rendelet hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 215., 1992.7.30., 80. o. Az 1234/2007/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

(3)  HL L 12., 1993.1.20., 13. o.

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/28


A BIZOTTSÁG 710/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2008/2009-es gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 43. cikkére,

mivel:

(1)

A hasított sertés közösségi piaci árát, amelyet az 1234/2007/EK rendelet 17. és 37. cikke említ, az egyes tagállamokban megállapított áraknak a tagállami sertésállományok egymáshoz viszonyított nagyságát kifejező együtthatókkal való súlyozásával kell kiszámítani.

(2)

Ezeket az együtthatókat azon sertésállomány-felmérés eredményei alapján indokolt megállapítani, amelyet a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekről szóló, 1993. június 1-jei 93/23/EGK tanácsi irányelv (2) értelmében minden évben decemberben végeznek.

(3)

A 2007 decemberében végzett állományfelmérés eredményei alapján indokolt a 2008/2009-es gazdasági évre új súlyozási együtthatókat meghatározni, a 846/2007/EK bizottsági rendeletet (3) pedig hatályon kívül helyezni.

(4)

Mivel a 2008/2009-es gazdasági év 2008. július 1-jén kezdődik, fontos, hogy e rendelet ugyanezen időponttól legyen alkalmazandó.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet 17. és 37. cikkében említett súlyozási együtthatókat e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

A 846/2007/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 149., 1993.6.21., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 187., 2007.7.19., 3. o.


MELLÉKLET

A hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó súlyozási együtthatók

Az 1234/2007/EK rendelet 17. és 37. cikke

Belgium

3,9 %

Bulgária

0,6 %

Cseh Köztársaság

1,7 %

Dánia

8,2 %

Németország

16,9 %

Észtország

0,2 %

Görögország

0,6 %

Spanyolország

16,3 %

Franciaország

9,4 %

Írország

1,0 %

Olaszország

5,8 %

Ciprus

0,3 %

Lettország

0,3 %

Litvánia

0,6 %

Luxemburg

0,05 %

Magyarország

2,4 %

Málta

0,05 %

Hollandia

7,3 %

Ausztria

2,0 %

Lengyelország

11,0 %

Portugália

1,5 %

Románia

4,1 %

Szlovénia

0,3 %

Szlovákia

0,6 %

Finnország

0,9 %

Svédország

1,1 %

Egyesült Királyság

2,9 %


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/30


A BIZOTTSÁG 711/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.


MELLÉKLET

2008. július 25-től a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

18,91 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

20,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/32


A BIZOTTSÁG 712/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5)

Az export-visszatérítések kiegyenlíthetik a Közösség és a harmadik ország kivitele közötti versenykülönbséget. Egyes közeli, illetve a közösségi termékeknek preferenciális behozatali elbánást biztosító harmadik országbeli rendeltetési helyekre történő közösségi kivitelek jelenleg rendkívül kedvező versenyhelyzetben vannak. Ezért az e rendeltetési helyekre történő kivitelek visszatérítését meg kell szüntetni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek teljesülése esetén.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 514/2008/EK rendelettel (HL L 150., 2008.6.10., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2008. július 25-től a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

20,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

20,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

20,56

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

20,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2056

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/34


A BIZOTTSÁG 713/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2007/2008. gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2007. július 27-i 900/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 900/2007/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2008. július 24-i véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. július 24-i véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 900/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 30,558 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 196., 2007.7.28., 26. o. A legutóbb a 148/2008/EK rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 9. o.) módosított rendelet.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/35


A BIZOTTSÁG 714/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, 2007. szeptember 14-i 1060/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

Az 1060/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2008. július 23-i véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. július 23-i véget érő részleges pályázati felhívás keretében az 1060/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 393,97 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 242., 2007.9.15., 8. o. A legutóbb a 148/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 9. o.) módosított rendelet.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/36


A BIZOTTSÁG 715/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendelet létrehozta a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet (2) II. fejezetében említett közösségi listáját.

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i 473/2006/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkével összhangban egy tagállam a közösségi lista frissítését kérte.

(3)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Harmadik országok is fontos információkat közöltek. Ennek alapján a közösségi listát frissíteni kell.

(4)

A Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a rájuk vonatkozó Közösségen belüli működési tilalom alkalmazásáról vagy egy, a közösségi listában szereplő légi fuvarozóra alkalmazott működési tilalom módosításáról szóló határozat alapjául szolgálnak.

(5)

A Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy 10 munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság és a – polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendelettel (4) létrehozott – repülésbiztonsági bizottság számára.

(6)

A Bizottság – és különleges esetben egy-egy tagállam – konzultált az érintett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságokkal.

(7)

A 474/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A Bizottság 331/2008/EK rendelet (41) preambulumbekezdésében foglaltak szerint és a Mahan Air légi fuvarozó felhívását követően 2008. június 16–20. között egy európai szakértői csoport tényfeltáró missziót teljesített az Iráni Iszlám Köztársaságban annak ellenőrzése érdekében, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta-e a korábban feltárt biztonsági hiányosságok kiküszöbölésére irányuló korrekciós intézkedéseket. A jelentés azt mutatja, hogy a légi fuvarozó jelentős haladást ért el a közösségi listára történő felvételét követően, illetve megerősíti azt is, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta a működési tilalomhoz vezető biztonsági hiányosságok kiküszöböléséhez szükséges korrekciós intézkedéseket.

(9)

A jelentésből az is kitűnik, hogy más hiányosságok is fennállnak, amelyek érinthetik a légi fuvarozó flottája egyes részeinek folyamatos légialkalmasságát, a Franciaországban lajstromozott két Airbus A-310 típusú légi jármű (F-OJHH és F-OJHI) kivételével. Számos olyan intézkedés van folyamatban – így új szoftver bevezetése, új műszaki igazgató és új minőségügyi igazgató kinevezése – amelyek célja, hogy a jövőben hasonló rendellenességek ne fordulhassanak elő. A Bizottság továbbá tudomásul vette, hogy a légi fuvarozó a Közösségen belül kizárólag a két francia lajstromjelű légi járművet kívánja üzemelteti.

(10)

A közös kritériumok alapján megállapításra került, hogy a Mahan Air minden szükséges intézkedést meghozott, hogy alkalmazkodjék a vonatkozó biztonsági követelményekhez, ezért az A. mellékletből törölhető. A Bizottság továbbra is szigorúan figyelemmel kíséri a légi fuvarozó teljesítményét. A tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy a légi fuvarozó ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, ezért ennek a légi fuvarozónak a légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a Bizottság 351/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzésének rangsorolása tekintetében történő végrehajtásáról (5).

(11)

Ellenőrzött bizonyítékok támasztják alá, hogy a Gaboni Köztársaságban bejegyzett bizonyos légi fuvarozóknál komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. Az ICAO 2007 folyamán egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrzést hajtott végre és számos jelentős biztonsági hiányosságról tett jelentést a Gaboni Köztársaság polgári légiközlekedési hatóságainak a légi biztonsági felügyelet megfelelő ellátására vonatkozó képességeire vonatkozóan. Az ICAO ellenőrzésének időpontjában az ICAO-szabványok több mint 93 %-a nem került végrehajtásra.

(12)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a Gaboni Köztársaságban bejegyzett és a Közösség területén közlekedő légi fuvarozóknál ismétlődő komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. A hiányosságokat Franciaország illetékes hatóságai a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzések során azonosították (6).

(13)

Az Egyesült Királyság arról értesítette a Bizottságot, hogy tekintettel az ICAO ellenőrzéséről készült jelentés eredményeire, a 2111/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésével összhangban 2008. április 4-én megvonta a működési engedélyt a Gabon Airlines Cargo légi fuvarozótól, figyelemmel a közös kritériumokra. Ezenkívül, tekintetbe véve az ICAO azzal kapcsolatban felvetett kételyeit, hogy a Gaboni Köztársaság képes-e az általa bejegyzett fuvarozók megfelelő biztonsági felügyeletét ellátni, az Egyesült Királyság – a 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és a 473/2006/EK rendelet 6. cikkével összhangban – 2008. április 7-én a közösségi lista frissítését kérelmezte a Bizottságnál, azzal a céllal, hogy a Gaboni Köztársaság illetékes hatóságai által bejegyzett valamennyi légi fuvarozót működési tilalom alá vessék.

(14)

A Bizottság – figyelemmel az ICAO-ellenőrzés eredményeire és az Egyesült Királyság kérelmére – konzultációt folytatott Gabon illetékes hatóságaival azon intézkedésekről, amelyeket utóbbiak az ICAO és a tagállamok által megállapított hiányosságok orvoslása céljából hajtottak végre. Gabon illetékes hatóságai gyorsan reagáltak a felmerült aggályokra, hangsúlyozva elkötelezettségüket az alkalmazandó ICAO-szabványok végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés megtétele és az említett szabványok mielőbbi betartatása iránt. Ezenfelül Gabon illetékes hatóságai bizonyítékokat szolgáltattak a Bizottság számára az új polgári légiközlekedési szabályzat 2008. májusi elfogadásáról, a légialkalmasságra és az üzemeltetésre vonatkozó különös működési szabályzat kidolgozásáról, valamint arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy határozatot hoztak a független polgári légiközlekedési ügynökség (ANAC) létrehozásáról, és azt előreláthatólag 2008 júliusában teszik közzé. A Gaboni Köztársaság által gyorsan és hatékonyan végrehajtott említett jelentős kezdeményezések teljesen új polgári légiközlekedési rendszert biztosítanak, amely 2008 decemberére bevezethető lehet. Gabon illetékes hatóságai arról is tájékoztatták a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot, hogy 2008 júliusától egyéves időtartamra szóló szerződést kötöttek az ICAO-val, amely szerint utóbbi segítséget nyújt Gabon számára új polgári légiközlekedési felügyeleti rendszerének kifejlesztéséhez.

(15)

Az átmeneti időszakban – mielőtt az ANAC teljesen működőképessé válik és a légi fuvarozók az új jogszabályi és intézményes kereteknek megfelelő újbóli bejegyzést kapnak – a Gaboni Köztársaság számos azonnali intézkedés megtételéről tájékoztatta a Bizottságot és a repülésbiztonsági bizottságot, amelyek a következők: a Gabon Airlines Cargo üzemben tartási engedélyének (AOC) 2008. június 13-i megvonása; a közösségi légtérben közlekedő gaboni légi fuvarozók működésének korlátozása a nem a Gaboni Köztársaságban lajstromozott légi járművek használatának megtiltása által; kötelező felszállás előtti vizsgálat a gaboni repülőterekről a Közösségbe induló valamennyi légi jármű vonatkozásában, illetve a felszállási engedély megvonása a feltételeket nem teljesítő járművektől mindaddig, amíg a biztonsági hiányosságokat nem orvosolták.

(16)

A Solenta Aviation Gabon, a Sky Gabon, a Nouvelle Air Affaires Gabon, az SCD Aviation, a Nationale et Régionale Transport, az Air Services SA, az Air Tourist (Allegiance) üzemben tartási engedélyének Bizottság általi felülvizsgálata során aggályok merültek fel az üzemeltetési előírásokat illetően. Ez különösen érvényes a világviszonylatban történő üzemeltetésre feljogosító működési engedélyekre, még akkor is, ha Gabon illetékes hatóságai szerint ezen engedélyek hatálya csupán Gabonra és/vagy az alterületre terjed ki. Továbbá az üzemeltetési előírások a jelek szerint a látvarepülési szabályokra (VFR) korlátozódnak, amelyek nem elegendőek az Európán belüli biztonságos közlekedéshez. Gabon illetékes hatóságai jelezték, hogy szándékukban áll a helyzet mielőbbi tisztázása. A Bizottság úgy véli, hogy a Gaboni Köztársaság biztonsági helyzetének a repülésbiztonsági bizottság soron következő ülésén történő felülvizsgálatáig és az érintett légi fuvarozóknak az ICAO-szabványok szerinti újbóli bejegyzését követően e fuvarozókat működési tilalom alá kell vetni és következésképpen bele kell foglalni az A. mellékletbe a közös kritériumok alapján.

(17)

Figyelembe véve a SAFA-program alapján a közösségi repülőtereken végzett földi ellenőrzések eredményeit, illetve a gaboni illetékes hatóságok arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy külső ellenőröket szerződtessenek a Közösségbe induló nemzetközi légi járatok felszállását megelőző szisztematikus földi ellenőrzések elvégzésére, valamint a gaboni kormány határozatát e járatok felszállási engedélyének megtagadására, amennyiben az ellenőrzés biztonsági hiányosságokat tárt fel, a Bizottság álláspontja szerint a fennmaradó két légi fuvarozó – a Gabon Airlines és az Afrijet – működése engedélyezhető, azzal a feltétellel, hogy az szigorúan a jelenlegi szintre és a jelenleg alkalmazott légi járművekre korlátozódik. Ezért a közös kritériumok alapján utóbbiakat bele kell foglalni a B. mellékletbe.

(18)

A Bizottság továbbra is szorosan ellenőrzi e két légi fuvarozó teljesítményét. A tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján. A Bizottság – a tagállamokkal együttműködve – kellő időben elvégzett helyszíni látogatás keretében kívánja ellenőrizni a bejelentett intézkedések kielégítő végrehajtását.

(19)

A Kirgiz Köztársaság hatóságai a következő légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének megadásáról értesítették a Bizottságot: Valor Air és Artik Avia. Mivel az említett hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot az általuk bejegyzett légi fuvarozók megfelelő biztonsági felügyeletét illetően, e két légi fuvarozót szintén az A. mellékletbe kell sorolni.

(20)

A Kirgiz Köztársaság hatóságai eljuttatták a Bizottsághoz a következő légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat: Botir Avia; Intal Avia; Air Central Asia. Mivel ennek következtében e légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(21)

A 331/2008/EK rendelet (24) preambulumbekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kubai Köztársaság illetékes hatóságai 2008. június 19-én tájékoztatták a Bizottságot a Cubana de Aviación légi fuvarozó CU-T1284 és CU-T1280 számon lajstromozott Ilyushin IL-62 típusú légi járműveinek E-GPWS eszközzel történő felszereléséről. A CU-T1283 számon lajstromozott IL-62 típusú légi járművet a forgalomból kivonták, mivel elérte élettartamának határát. Ezenfelül a Kubai Köztársaság illetékes hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az általuk elvégzett ellenőrzés szerint az említett légi fuvarozó a korábban feltárt valamennyi biztonsági hiányosságot megfelelően orvosolta.

(22)

A Bizottság ezen információt megvizsgálta, és ennek alapján megfelelőnek ítéli meg a Cubana de Aviación által a Közösségbe üzemeltetett légi járművön korábban feltárt összes biztonsági hiányosság kiküszöbölésére tett intézkedéseket. A tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(23)

Igazolt bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy az Iran National Airlines (a továbbiakban: Iran Air) légi fuvarozó a Közösség belüli működését illetően nem felel meg a Chicagói Egyezménnyel létrehozott különleges biztonsági követelményeknek. A hiányosságokat Ausztria, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Svájc és Svédország illetékes hatóságai a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzések során azonosították (7).

(24)

A légi fuvarozó a fent említett tagállamok illetékes hatóságainak előterjesztett korrekciós intézkedéscsomagot, valamint a légi fuvarozó felelősségi körébe tartozó különböző területeket érintő hiányosságok szisztematikus módon történő felszámolására szolgáló korrekciós intézkedési tervet nyújtott be. A légi fuvarozó és az Iráni Iszlám Köztársaság illetékes hatóságai felhívását követően egy európai szakértői csoport 2008. június 16–20. között tényfeltáró missziót teljesített annak ellenőrzése érdekében, hogy a légi fuvarozó végrehajtotta-e a különböző korrekciós intézkedéseket. A jelentésből kitűnik, hogy a légi fuvarozó a minőségbiztosítási osztályán belül olyan részleget hozott létre, amelynek feladata a feltárt biztonsági hiányosságok nyomon követése és kiigazítása, illetve azok kiváltó okának elemzése a hiányosságok újbóli előfordulásának megelőzése céljából.

(25)

A közös kritériumok alapján megállapítható, hogy az Iran Air folyamatosan végrehajtja a korábban feltárt valamennyi biztonsági hiányosság kielégítő kezelésére szolgáló összes szükséges intézkedést a vonatkozó biztonsági követelményekkel összhangban. Következésképpen e szakaszban további intézkedésre nincs szükség. A Bizottság továbbra is szigorúan ellenőrzi e légi fuvarozó teljesítményét. A tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(26)

Igazolt bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a Yemenia – Yemen Airways légi fuvarozó a Közösség belüli működését illetően nem felel meg a Chicagói Egyezményben meghatározott különleges biztonsági követelményeknek. A hiányosságokat Franciaország, Németország és Olaszország illetékes hatóságai a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzések során azonosították (8).

(27)

A Yemenia szerződést kötött az Airbus repülőgépgyártó vállalkozással, amelynek értelmében utóbbi műszaki szakértőket és ellenőröket bocsát a Yemenia rendelkezésére a személyzet (pilóták és mérnökök) kiképzéséhez, valamint ellenőrzi a légi fuvarozó teljesítményét két különös területen: karbantartás és mérnöki tevékenység, valamint légijármű-üzemeltetés. Az Airbus 2007 novembere és decembere között elvégezte a légi fuvarozó vizsgálatát e két területre vonatkozóan, majd a biztonsági teljesítmény növelését, illetve az e területeket érintő földi ellenőrzések során tapasztalt biztonsági hiányosságok szisztematikus módon történő felszámolását célzó korrekciós intézkedéscsomagot nyújtott be. 2008. május 26-án korrekciós intézkedési terv benyújtására került sor.

(28)

A Bizottság úgy tekinti, hogy a korrekciós intézkedési terv nem ad kielégítő választ valamennyi feltárt biztonsági problémára. Mindamellett, hogy a légi fuvarozó bizonyította szerkezetének és szervezetének hatékonyságát, illetve azt, hogy képes a biztonságpolitika általános érvényesülésének biztosítására, továbbra is vannak még megoldatlan területek. Az üzemeltetés területén – és különösen ami a földi és a légi képzést illeti – nem megfelelően bizonyított, hogy a korrekciós intézkedések végrehajtásra kerülnek-e, illetve milyen formában, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre kellő információ a kijelölt személyzet szükséges képesítéseiről és tapasztalatáról. A karbantartás és a mérnöki tevékenység terén a cselekvési terv számos olyan lezáratlan kérdést tartalmaz – így az ETOPS, a mérnöki munka, a műszaki könyvtár vonatkozásában –, amelyek a biztonságos légijárat-üzemeltetés vagy a zavartalanul működő karbantartás alapvető feltételeit képezik. E területen a légi fuvarozó hiányos válaszai miatt nincs lehetőség a cselekvési terv átfogó értékelésére. 2008. június 12-én és 25-én kiegészítő dokumentációt küldtek a Bizottság részére. Ez tartalmazza az Airbus-szal folytatott további tárgyalások nyomán felülvizsgált korrekciós intézkedési tervet. A felülvizsgált korrekciós intézkedési tervre vonatkozó igazoló dokumentumokat a Yemenia 2008. július 7-én nyújtotta be a Bizottságnak.

(29)

Annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok elvégezhessék a Yemenia által benyújtott részletes igazoló dokumentáció értékelését, a Bizottság további pontosításokat kér a társaságtól a korrekciós intézkedési tervnek a fuvarozó és az Airbus közötti tárgyalások figyelembevételével elvégzett felülvizsgálatát illetően.

(30)

A Bizottság elismeri a Yemenia erőfeszítéseit a feltárt biztonsági hiányosságok kijavítására. Továbbá a Közösségben elvégzett legutóbbi földi ellenőrzések sem tártak fel jelentős hiányosságokat. Mindazonáltal a Bizottság úgy véli, hogy a Yemenia által benyújtott korrekciós intézkedéseket maradéktalanul végre kell hajtani és szigorúan ellenőrizni kell, illetve a tagállamoknak – az érintett fuvarozó légi járműveinek a 351/2008/EK rendelet szerinti előbbre sorolt földi ellenőrzések formájában – rendszeresen meg kell vizsgálniuk, hogy e légi fuvarozó ténylegesen megfelel-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(31)

Ezért ebben a szakaszban a Bizottság úgy tekinti, hogy e légi fuvarozót nem szükséges belefoglalni az A. mellékletbe. A Bizottság a felülvizsgált korrekciós intézkedési terv és az igazoló dokumentumok értékelésének eredményeitől függően dönt majd a megfelelő intézkedésekről.

(32)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a Kambodzsában engedélyezett valamennyi légi fuvarozónál komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. Az ICAO 2007 novemberében és decemberében ellenőrzéseket végzett ebben az államban, és számos esetben a nemzetközi szabványok be nem tartásáról tett jelentést. Ezenfelül az ICAO valamennyi szerződő felet tájékoztatta arról, hogy jelentős biztonsági kockázat áll fenn Kambodzsa polgári légiközlekedési hatóságainak a légibiztonsági felügyelet ellátására vonatkozó megfelelő képességei tekintetében.

(33)

Kambodzsa illetékes hatóságai arról tettek tanúbizonyságot, hogy nem képesek megfelelő mértékben alkalmazni és végrehajtani az ICAO biztonsági követelményeit. Kambodzsa kilenc üzemben tartási engedélyt (AOC) bocsátott ki anélkül, hogy a légi fuvarozói minősítésére szolgáló rendszert bevezette volna. A Polgári Repülés Államtitkárságának (a továbbiakban: SSCA) műszaki és műveleti állománya nem vett részt a pályázók jóváhagyási eljárásában. Az SSCA nem képes biztosítani, hogy az üzemben tartási engedélyek birtokosai ténylegesen megfelelnek az ICAO 6. mellékletében foglalt rendelkezéseknek és az alkalmazandó nemzeti követelményeknek. Továbbá nincs lehetőség a Kambodzsában lajstromozott légi járművek jelenlegi légialkalmassági állapotának megbízható meghatározására sem.

(34)

A Bizottság konzultációt folytatott Kambodzsa illetékes hatóságaival (SSCA) azon intézkedésekről, amelyeket utóbbiak az ICAO által megállapított hiányosságok orvoslása céljából hajtottak végre. Az SSCA bizonyította elkötelezettségét a helyzet javítására és számos jelentős korrekciós intézkedést kezdeményezett, így többek között légijármű-nyilvántartást vezetett be, a flotta egy jelentős részét törölte a nyilvántartásból, a kilenc üzemben tartási engedélyből négyet felfüggesztett, valamint számos jogi aktust bocsátott ki, amelyek 2008 novemberében teljes körűen kötelezővé válnak. A Bizottság úgy véli, hogy ezen első korrekciós intézkedések bizakodásra adnak okot, és az ICAO által feltárt biztonsági problémák orvosolhatók, amint valamennyi intézkedés maradéktalanul végrehajtásra kerül.

(35)

A Bizottság arra ösztönzi az SSCA-t, hogy tegyen határozott lépéseket a biztonsági hiányosságok felszámolására, különös tekintettel a jelenleg Kambodzsában bejegyzett légi fuvarozóknak az ICAO-szabványokkal összhangban történő újbóli bejegyzésére. Ennek értelmében az SSCA a repülésbiztonsági bizottság 2008 novemberében esedékes soron következő ülése előtt köteles benyújtani minden olyan vonatkozó információt, amely az ICAO által feltárt biztonsági hiányosságok megoldását szolgáló korrekciós intézkedések végrehajtásával kapcsolatos. Ennek elmulasztása esetén a Bizottság kénytelen lesz határozatot hozni valamennyi Kambodzsában bejegyzett légi fuvarozónak az A. mellékletbe történő felvételéről.

(36)

Sierra Leone illetékes hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy intézkedéseket tettek a Sierra Leonéban lajstromozott valamennyi légi fuvarozó nyilvántartásból történő törlésére, és kérelmezték a Sierra Leone-ban engedéllyel rendelkező összes légi fuvarozó törlését az A. mellékletből. Ezenfelül közölték a Bizottsággal, hogy a Bellview Airlines (SL) már nem rendelkezik üzemben tartási engedéllyel, ezért az A. mellékletből törölni kell.

(37)

A Sierra Leonéban engedéllyel ellátott valamennyi légi fuvarozó – köztük a Bellview Airlines (SL) – törlése tekintetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az A. mellékletből való törlésük nem indokolt, mivel nem bizonyított, hogy az említett fuvarozók működésüket ténylegesen beszüntették. Ezért e légi fuvarozókat továbbra is az A. mellékletbe kell sorolni.

(38)

Ami a Sierra Leonei illetékes hatóságok által az ICAO-nak megküldött korrekciós intézkedési terv vázlatát illeti, a Bizottság nem kapott olyan bizonyítékot (vonatkozó dokumentációt), amely szerint a légibiztonsági felügyelettel kapcsolatos hiányosságokat orvosolták volna és a megfelelőségi határidőre bevezették volna a polgári légiközlekedésre vonatkozó szabványokat és ajánlott gyakorlatokat.

(39)

A Bizottság május 16-án tájékoztatást kapott az illetékes indonéz hatóságoktól a korrekciós intézkedési terv végrehajtásában elért előrelépésről. A Bizottság által 2008. június 16-án kézhez vett vonatkozó írásos bizonyítékokból kitűnik, hogy a nemzeti hatóságok e szakaszban nem képesek az általuk bejegyzett fuvarozók felügyeletét ellátni, különös tekintettel a légijármű-üzemeltetés felügyeletére.

(40)

A Bizottság ezenfelül 2008. június 2-án tájékoztatást kapott Indonézia nemzeti hatóságaitól a Garuda Indonesia, az Ekpres Transportasi Antar Benua, az Airfast Indonesia és a Mandala Airlines légi fuvarozókkal kapcsolatos felügyeleti tevékenység tervezéséről és végrehajtásáról is. A Bizottság által 2008. június 16-án kézhez vett vonatkozó írásos bizonyítékok azt mutatják, hogy a légijármű-üzemeltetés felügyelete a fenti légi fuvarozók vonatkozásában nem kielégítő.

(41)

Indonézia illetékes hatóságai 2008. július 10-én észrevételeket nyújtottak be a Bizottságnak az ICAO által feltárt biztonsági hiányosságok megoldását célzó korrekciós intézkedésekkel kapcsolatosan. Észrevételeik tükrözték az Indonézia által 2008. július 1-jén benyújtott korrekciós intézkedési terv végrehajtására vonatkozó igazoló dokumentációt. Az indonéz illetékes hatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek országuk biztonsági helyzetének helyreállítására azáltal, hogy megkezdték egy sor jelenleg folyamatban lévő és a következő hónapokban befejezendő átfogó korrekciós intézkedés végrehajtását. E hatóságok azt is megerősítették, hogy az ICAO egyelőre nem adta beleegyezését a legutóbbi – 2000. novemberi, 2004. áprilisi és 2007. februári – ellenőrzései során felvetett hiányosságok egyikének lezárásához sem.

(42)

A Garuda Indonesia légi fuvarozó 2008. május 7-én benyújtotta azokat a kiegészítő információkat, amelyeket a Bizottság a légi fuvarozónak a repülésbiztonsági bizottság által történő 2008. április 3-i meghallgatásán kért. Ezen információk mindazon korrekciós intézkedésekre irányulnak, amelyeket a légi fuvarozó a belső ellenőrzési rendszerek, valamint a B-737 flotta E-GPWS berendezésekkel történő felszerelése kapcsán végrehajtott. A dokumentáció vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Garuda Indonesia végrehajtotta az ICAO-szabványoknak való megfelelés érdekében szükséges intézkedéseket. Mindazonáltal a 2008. május 9-én és 28-án bekövetkezett két hasonló incidenst követően a légijármű-üzemeltetéssel kapcsolatos aggályok továbbra is fennállnak.

(43)

A közös kritériumok alapján és tekintettel arra, hogy az ICAO ez ideig nem adta beleegyezését az ellenőrzései során felvetett hiányosságok egyikének lezárásához sem, megállapítható, hogy Indonézia illetékes hatóságai a jelen szakaszban nem képesek annak bizonyítására, hogy szabályozási és felügyeleti feladataikat az ICAO-szabványoknak megfelelően, az általuk bejegyzett valamennyi légi fuvarozóra vonatkozóan teljesítik. Következésképpen jelenleg egyetlen indonéz légi fuvarozó sem törölhető a közösségi listáról.

(44)

A Bizottság szoros kapcsolatot tart fenn az ICAO-val annak céljából, hogy értékelhesse az indonéz illetékes hatóságok képességét a nemzetközi biztonsági szabványok bevezetésére és betartatására. A Bizottság látogatást kíván tenni Indonéziában még a jelenlegi intézkedések módosítása előtt.

(45)

Az Airfast Indonesia, a Garuda Indonesia és a Mandala Airlines légi fuvarozók egyéni kérelmeket nyújtottak be annak érdekében, hogy észrevételeiket szóban terjeszthessék a repülésbiztonsági bizottság elé. A meghallgatásukra 2008. július 9-én és 10-én került sor.

(46)

Indonézia illetékes hatóságai az Adam Sky Connection Airlines légi fuvarozó üzemben tartási engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat juttattak el a Bizottsághoz. Mivel ennek következtében e légi fuvarozó beszüntette tevékenységét, törölni kell az A. mellékletből.

(47)

Indonézia illetékes hatóságai frissített listát juttattak el a Bizottsághoz az üzemben tartási engedéllyel rendelkező légi fuvarozókról. Az Indonéziában engedélyezett légi fuvarozók jelenleg a következők: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (üzemben tartási engedély: 121-008 és 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (üzemben tartási engedély: 121-018 és 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, és Eastindo. A Bizottság listáját ennek megfelelően frissíteni kell, és e légi fuvarozókat az A. mellékletbe kell sorolni.

(48)

Továbbá Indonézia illetékes hatóságai arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a Helizona, a Dirgantara Air Service, a Kura-Kura Aviation, az Asco Nusa Air és a Tri MG Intra Airlines légi fuvarozók üzemben tartási engedélyét felfüggesztették. Tekintettel ezen intézkedések átmeneti jellegére, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az A. mellékletből való törlés nem indokolt.

(49)

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Szövetségi Légiközlekedési Felügyelet (FAA) az IASA-programban alacsonyabb biztonsági kategóriába sorolta a Fülöp-szigeteki Köztársaságot abból a megfontolásból, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársaság nem tartja be az ICAO által meghatározott nemzetközi biztonsági előírásokat. Ennek következtében a Fülöp-szigeteki Köztársaság légi fuvarozói csakis magasabb fokú FAA-felügyelet mellett folytathatják tovább a tevékenységüket a jelenlegi szinten. E légi fuvarozók számára nem megengedett az Egyesült Államokba irányuló szolgáltatásaik bővítése vagy megváltoztatása.

(50)

Az ICAO közölte, hogy 2008 novemberében átfogó ellenőrzést végez a Fülöp-szigeteki Köztársaság légiközlekedési hivatalánál az egyetemes biztonságfelügyeleti ellenőrzés (USOAP) keretében.

(51)

A Bizottság konzultációkat kezdett a Fülöp-szigetek illetékes hatóságaival, melyek során felvetette az országban bejegyzett légi fuvarozók biztonságos működésével kapcsolatos aggályait. A Fülöp-szigetek jelezték, hogy 2008 márciusában elfogadásra került a polgári légiközlekedési hatóságról szóló új törvény, valamint folyamatban van az illetékes hatóság teljesen független ügynökséggé történő átszervezése, amely 2008. július 7-én kezdte meg működését. Mindazonáltal részletes korrekciós intézkedési terv benyújtására ez ideig nem került sor.

(52)

A Bizottság álláspontja szerint a Fülöp-szigeteki Köztársaságban bejegyzett valamennyi légi fuvarozónak a közösségi listára történő lehetséges felvételéről szóló határozat meghozatalát el kell halasztani mindaddig, amíg az ICAO vizsgálati eredményei nem ismeretesek. Ez idő alatt a Bizottság és a tagállamok tovább folytatják e légi fuvarozók biztonsági helyzetének ellenőrzését.

(53)

A 331/2008/EK rendelet elfogadását követően a Bizottság és egyes tagállamok 2008. április 21–23. között meghallgatták az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak határozata értelmében működési korlátozás alá vetett tizenhárom orosz légi fuvarozó beszámolóját. Az említett légi fuvarozók által benyújtott dokumentációnak és a felügyeleti hatáskörrel rendelkező hatóságok beszámolóinak köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy tisztázzák e légi fuvarozók biztonsági helyzetét, illetve a nemzetközi műveletekre alkalmazandó ICAO-szabványoknak való megfelelését. A meghallgatások során az is megállapítható volt, hogy – az Orosz Föderáció légiközlekedési hatóságai által benyújtott dokumentumok alapján – számos légi jármű nem rendelkezik megfelelő felszereléssel ahhoz, hogy az ICAO-szabványok szerint nemzetközi járatként üzemeljen, különösen mivel nem rendelkezik az előírt TAWS/E-GPWS berendezéssel. E hatóságok vállalták, hogy megteszik az orosz törvények értelmében szükséges intézkedéseket az említett légi járműveknek a Közösség, valamint Izland, Norvégia és Svájc légterébe irányuló, azokon belüli és onnan történő közlekedésének a megtiltására, és az érintett légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének és működési előírásainak megfelelő felülvizsgálatára. A Bizottság értesítést kap a felülvizsgált üzemben tartási engedélyekről a teljes működési előírásokkal együtt, mielőtt az érintett légi járművek a közösségi légtérbe irányuló bármilyen tevékenységet végeznének. Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2008. április 25-én határozatot fogadtak el, amely 2008. április 26-án lépett hatályba.

(54)

E határozat értelmében a következő légi járműveket kizárták a Közösségbe irányuló, azon belüli és onnan történő közlekedésből:

a)

Aircompany Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007 és RA-85790; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 és RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 és RA-88300; Yak-40K: RA-21505 és RA-98109; Yak-42D: RA-42437; valamennyi (22) Kamov Ka-26 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (49) Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (11) Mi-171 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (8) Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi (1) EC-120B típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen).

c)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 és RA-85457.

d)

Krasnoyarsky Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85505 és RA-85529; TU-154M: RA-85672, RA-85678, RA-85682, RA-85683, RA-85694, RA-85759, RA-85801, RA-85817 és RA-85821; Ilyushin IL-86: RA-86121, RA-86122, RA-86137 és RA-86145.

e)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42526, RA-42538 és RA-42541.

f)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; valamennyi TU-134 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Antonov An-24 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi An-2 (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-2 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mi-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen) (9)

g)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622, RA-85690 és RA-85618.

h)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42347, RA-42374, RA-42433; Yak-40: RA-88287; valamennyi Tupolev TU-134A, ideértve: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 és RA-65973; valamennyi Antonov AN-24RV, ideértve: RA-46625 és RA-47818.

i)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 és RA-85508 (10)

j)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85727, RA-85733, RA-85755, RA-85788, RA-85789, RA-85796, RA-85803, RA-85806, RA-85820, RA-85681 és RA-85685; TU-154B: RA-85504, RA-85550, RA-85557; valamennyi (29) TU-134: RA-65005, RA-65024, RA-65033, RA-65055, RA-65127, RA-65143, RA-65148, RA-65560, RA-65565, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65618, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, RA-65916 és RA-65977; valamennyi (1) TU-134B: RA-65716; valamennyi (4) Antonov AN-24B: RA-46267, RA-46388, RA-47289 és RA-47847; valamennyi (3) AN-24 RV: RA-46509, RA-46519 és RA-47800; valamennyi (10) Yakovlev Yak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 és RA-88280; valamennyi Mil-26 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-10 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi Mil-8 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi AS-355 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen); valamennyi BO-105 típusú helikopter (lajstromjel ismeretlen).

k)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65093, RA-65109, RA-65113, RA-65553, RA-65555, RA-65759, RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65912, RA-65921, RA-65979 és RA-65994; TU-214: RA-64504, RA-64505; Ilyushin IL-18: RA-75454 és RA-75464; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87969, RA-87971, RA-87972 és RA-88200.

(55)

Az Airlines 400 JSC és az Atlant Soyuz légi fuvarozó esetében ilyen légi járműveket nem azonosítottak.

(56)

Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai és a Bizottság továbbra is elkötelezettek a tekintetben, hogy folytassák szoros együttműködésüket, illetve a légi fuvarozóik biztonságára vonatkozó minden szükséges információt megosszanak egymással. A tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy e légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(57)

A 331/2008/EK rendelet (18) preambulumbekezdésében foglaltak szerint az Ukraine Cargo Airways légi fuvarozó 2008. április 1-jén felülvizsgált korrekciós intézkedési tervet nyújtott be, amely tükrözi az Ukrajna illetékes hatóságai által a társaság ellenőrzését követően megkövetelt változásokat. A Bizottság 2008. április 11-én felszólította Ukrajna illetékes hatóságait, hogy 2008. május 10-ig nyújtsák be a felülvizsgált korrekciós intézkedési terv hatékony végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó bizonyítékot.

(58)

Az ukrán illetékes hatóságok 2008. június 19-én arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy nem áll módjukban megerősíteni a korrekciós intézkedések Ukraine Cargo Airways légi fuvarozó általi teljesítését. Továbbá jelezték azt is, hogy bizonyos korrekciós intézkedéseket eredménytelennek tartanak. Június 27-én e hatóságok igazoló dokumentumok benyújtásával arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a légi fuvarozó „lényegi haladást ért el flottája műszaki feltételeinek, dokumentációjának, politikájának és eljárásainak, valamint személyzete kiképzésének javításában”, azonban „az üzemeltetőt az idő és más körülmények – ideértve a karbantartó szervezetek miatti késéseket – korlátozzák abban, hogy a munkát teljes egészében, valamennyi légi jármű vonatkozásában elvégezze és a repülőszemélyzet kiképzését javítsa”. Ukrajna illetékes hatóságai megerősítették felkészültségüket az Ukraine Cargo Airways felülvizsgálatának folytatására, illetve elkötelezettségüket arra, hogy az Ukraine Cargo Airways korrekciós intézkedési terve végrehajtásának hatékonyságáról szóló teljes határozatot továbbítsák a repülésbiztonsági bizottság számára. Az ukrán illetékes hatóságok július 8-án benyújtották a Bizottságnak határozatukat, miszerint – az Ukraine Cargo Airways korrekciós intézkedési terve végrehajtásának ellenőrzését követően – feloldják az üzemeltetési korlátozásokat e légi fuvarozó bizonyos légi járművei tekintetében.

(59)

Az ukrán illetékes hatóságok és az Ukraine Cargo Airways által a repülésbiztonsági bizottság előtt 2008. július 10-én előadott észrevételek szerint az említett légi fuvarozó 15 légi járművén elvégzett földi ellenőrzés nyomán megállapítható, hogy a korrekciós intézkedési tervet mindössze hat, az ICAO-szabványoknak megfelelő jármű esetében hajtották végre, amelyek tekintetében az említett hatóságok az előzőleg általuk kivetett összes korlátozás feloldása mellett döntöttek. Továbbá e hatóságok szerint a fennmaradó kilenc légi jármű esetében úgy találták, hogy azok nem teljesítették az ICAO-szabványok végrehajtását biztosító szükséges intézkedéseket, ezért továbbra is üzemeltetési korlátozás alatt maradnak Ukrajnában.

(60)

A Bizottság elismeri, hogy a légi fuvarozó bizonyította készségét a korrekciós intézkedések elvégzésére a teljes flottáját érintő biztonsági hiányosságok felszámolása érdekében. Mindazonáltal az Ukrajna illetékes hatóságai által ez ideig elvégzett ellenőrzésekre vonatkozó írásos bizonyítékok, valamint az említett hatóságoknak a repülésbiztonsági bizottság előtt tett észrevételei alapján a Bizottság úgy véli, hogy a légi fuvarozó nem hajtotta végre maradéktalanul a tervet, mivel az ukrán illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés az eddig végrehajtott korrekciós intézkedések megfelelőségének és hatékonyságának hiányáról tanúskodik. A Bizottság továbbra is aggályosnak érzi, hogy a légi fuvarozó csak flottája egy részét volt képes a biztonsági szabványoknak megfelelővé tenni, holott a korrekciós terv szerint a társaságnak egy olyan flottaigazgatási rendszert kellett bevezetnie, amely biztosítja valamennyi intézkedés egyenlő alkalmazását a fuvarozó összes légi járművére. Ezért a közös kritériumok alapján ebben a szakaszban e légi fuvarozó nem törölhető az A. mellékletből.

(61)

A 331/2208/EK rendelet (21) preambulumbekezdésében foglaltak szerint a Bizottság 2008. április 11-én felszólította Ukrajna illetékes hatóságait, hogy 2008. május 10-ig nyújtsák be a szabályozási felügyeletük alá tartozó üzemeltetők és az Ukrajnában lajstromozott légi járművek biztonsági felügyeletének javítását célzó intézkedési tervet. Az Ukrajna illetékes hatóságaival 2008. május 22-én, a 473/2006/EK rendelet 3. cikkével összhangban folytatott konzultációk során a Bizottság megismételte a fenti információk iránti kérését. Ukrajna illetékes hatóságai 2008. május 31-én nyújtották be az említett tervet. E terv a következő kérdésekre összpontosít: az Ukrajnában a szervezetek, a légi járművek és a személyzet jóváhagyására és felügyeletére alkalmazott pontos, kötelező és egyértelműen azonosítható biztonsági jogszabályok és szabványok kidolgozásával, végrehajtásával és betartatásával kapcsolatos jogszabályok; az Állami Légiközlekedési Hivatalnak a személyzet képesítéseit és képzéseit is magában foglaló erőforrásai, amelyek biztosítják, hogy a személyzet létszáma, képesítései és szakmai tapasztalata – az alap- és továbbképzések révén is – elegendőek legyenek az üzemeltetők, a légi járművek és a személyzet biztonsági felügyeletével járó munkamennyiség ellátására Ukrajnában; és végül a légi járművek folyamatos légi alkalmasságának és karbantartásának felügyelete, annak meghatározásával, hogy Ukrajna illetékes hatóságai milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a szabályozási felelősségük alá tartozó légi járművek folyamatos légi alkalmassága biztosítva legyen, illetve hogy ezen légi járművek karbantartása a jóváhagyott és rendszeres időközönként felülvizsgált karbantartási programokkal összhangban történjék.

(62)

Ezenfelül Ukrajna illetékes hatóságai bizonyítékokat szolgáltattak a Bizottságnak azon jogalkotási intézkedésekről, amelyeket a biztonsági szempontokat is érintő új légiközlekedési szabályzat elfogadásáig alkalmazni kell.

(63)

A Bizottság úgy tekinti, hogy a benyújtott intézkedési terv olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja a biztonsági felügyelet javítása és megerősítése Ukrajnában. Mindazonáltal a terv hatékonysága e szakaszban nem értékelhető, mivel a korrekciós intézkedések ütemezése 2011-ig tart, miközben a folyamatos légi alkalmasság felügyeletét és a karbantartást érintő intézkedések többségét 2008 végéig be kellene vezetni.

(64)

A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy szigorúan figyelemmel kell kísérni az említett terv fokozatos végrehajtását. Ukrajna illetékes hatóságainak háromhavonként jelentést kell benyújtaniuk az elért haladásról. Ennek megfelelően a Bizottság látogatást kíván tenni Ukrajna illetékes hatóságánál a 2008 végéig esedékes intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzésére. Továbbá a tagállamok rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy az Ukrajnában engedélyezett légi fuvarozók ténylegesen megfelelnek-e a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és e célból ezen légi fuvarozók légi járműveit előbbre sorolt földi ellenőrzéseknek fogják alávetni a 351/2008/EK rendelet alapján.

(65)

A Bizottsághoz az általa küldött kifejezett kérések ellenére mindeddig nem érkezett a megfelelő orvosló intézkedések teljes körű végrehajtására vonatkozó bizonyíték a 2008. április 16-án frissített közösségi listán szereplő más légi fuvarozók vagy e fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről. Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy e légi fuvarozók továbbra is működési tilalom tárgyát képezik (A. melléklet), vagy működési korlátozások alá tartoznak (B. melléklet).

(66)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az A. melléklet helyébe e rendelet A. melléklete lép.

2.

A B. melléklet helyébe e rendelet B. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnők


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o. A legutóbb az 331/2008/EK rendelettel (HL L 102., 2008.12.4., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 84., 2006.3.23., 8. o.

(4)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 8/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 10, 2008.1.12., 1. o.)módosított rendelet.

(5)  HL L 109., 2008.4.19., 7. o.

(6)  DGAC/F-2007-1595, DGAC/F-2007-1950, DGAC/F-2007-2291, DGAC/F-2008-176, DGAC/F-2008-405, DGAC/F-2008-44.

(7)  ACG-2007-63, ACG-2007-90, ACG-2007-139, ACG-2008-58, ACG-2008-105, DGAC/F-2004-198, DGAC/F-2004-456, DGAC/F-2004-1218, DGAC/F-2005-194, DGAC/F-2005-523, DGAC/F-2005-1333, DGAC/F-2006-197, DGAC/F-2006-404, DGAC/F-2006-531, DGAC/F-2006-767, DGAC/F-2006-1696, DGAC/F-2007-185, DGAC/F-2007-575, DGAC/F-2007-1064, DGAC/F-2007-1802, DGAC/F-2007-2074, DGAC/F-2007-2254, DGAC/F-2007-2471, DGAC/F-2008-303, DGAC/F-2008-732, LBA/D-2004-42, LBA/D-2004-359, LBA/D-2004-780, LBA/D-2005-504, LBA/D-2005-521, LBA/D-2005-593, LBA/D-2006-234, LBA/D-2006-425, LBA/D-2007-463, LBA/D-2007-520, LBA/D-2007-536, LBA/D-2007-724, LBA/D-2008-209, LBA/D-2008-278, LBA/D-2008-441, ENAC-IT-2004-349, ENAC-IT-2005-85, ENAC-IT-2005-168, ENAC-IT-2005-349, ENAC-IT-2006-843, ENAC-IT-2007-387, ENAC-IT-2007-417, ENAC-IT-2007-572, ENAC-IT-2007-637, ENAC-IT-2008-104, CAA-NL-2004-91, CAA-NL-2004-92, CAA-NL-2005-15, CAA-NL-2005-36, CAA-NL-2005-117, CAA-NL-2007-190, CAA-NL-2008-43, SCAA-2005-32, SCAA-2005-57, SCAA-2007-60, CAA-UK-2004-24, CAA-UK-2004-150, CAA-UK-2004-158, CAA-UK-2004-208, CAA-UK-2005-34, CAA-UK-2008-76, CAA-UK-2008-100, FOCA-2005-308, FOCA-2007-494.

(8)  DGAC/F-2005-270, DGAC/F-2005-471, DGAC/F-2005-1054, DGAC/F-2005-1291, DGAC/F-2006-60, DGAC/F-2006-601, DGAC/F-2006-716, DGAC/F-2006-1465, DGAC/F-2006-1760, DGAC/F-2006-2066, DGAC/F-2007-119, DGAC/F-2007-1002, DGAC/F-2007-1332, DGAC/F-2007-2066, DGAC/F-2008-478, DGAC/F-2008-1129, LBA/D-2006-47, LBA/D-2006-103, LBA/D-2006-157, LBA/D-2007-477, ENAC-IT-2005-51, ENAC-IT-2005-218, ENAC-IT-2005-648, ENAC-IT-2006-330, ENAC-IT-2008-126.

(9)  Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2008. június 6-án értesítették a Bizottságot az Orenburg Airlines légi fuvarozó következő légi járműveinek E-GPWS berendezéssel történő felszereléséről: Tupolev TU-154B, lajstromjel: RA-85603, RA-85604. Ezenfelül benyújtották a légi fuvarozó üzemben tartási engedélyére vonatkozó módosított működési előírásokat is.

(10)  Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2008. június 6-án értesítették a Bizottságot az Ural Airlines légi fuvarozó következő légi járműveinek E-GPWS berendezéssel történő felszereléséről: Ilyushin IL-86, lajstromjel: RA-86078, RA-86093, RA-86114 és RA-86120. Ezenfelül benyújtották a légi fuvarozó üzemben tartási engedélyére vonatkozó módosított működési előírásokat is.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzemben tartási engedélyen feltüntetett neve (és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzemben tartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély száma

ICAO szerinti légitársaság-kód

Az üzemben tartó illetősége szerinti ország

AIR KORYO

Ismeretlen

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Szudán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganisztán

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ismeretlen

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukrajna

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukrajna

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajna

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Az Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Egyenlítői-Guinea

CRONOS AIRLINES

Ismeretlen

Ismeretlen

Egyenlítői-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Ismeretlen

CEL

Egyenlítői-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Egyenlítői-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Egyenlítői-Guinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Egyenlítői-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Egyenlítői-Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Egyenlítői-Guinea

Az Indonézia szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

 

Indonézia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ismeretlen

Indonézia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonézia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Ismeretlen

Indonézia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ismeretlen

Indonézia

ATLAS DELTASATYA

135-023

Ismeretlen

Indonézia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ismeretlen

Indonézia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Ismeretlen

Indonézia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ismeretlen

Indonézia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Ismeretlen

Indonézia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézia

EASTINDO

135-038

Ismeretlen

Indonézia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Ismeretlen

Indonézia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonézia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézia

HELIZONA

135-003

Ismeretlen

Indonézia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonézia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonézia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ismeretlen

Indonézia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Ismeretlen

Indonézia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonézia

LINUS AIRWAYS

121-029

Ismeretlen

Indonézia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonézia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ismeretlen

Indonézia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Ismeretlen

Indonézia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonézia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonézia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ismeretlen

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonézia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ismeretlen

Indonézia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ismeretlen

Indonézia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonézia

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonézia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Ismeretlen

Indonézia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ismeretlen

Indonézia

SMAC

135-015

SMC

Indonézia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ismeretlen

Indonézia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ismeretlen

Indonézia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonézia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ismeretlen

Indonézia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonézia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonézia

A Kirgiz Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

 

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

ARTIK AVIA

13

ART

Kirgiz Köztársaság

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiz Köztársaság

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

DAMES

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

EASTOK AVIA

15

Ismeretlen

Kirgiz Köztársaság

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiz Köztársaság

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiz Köztársaság

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiz Köztársaság

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiz Köztársaság

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiz Köztársaság

S GROUP AVIATION

6

Ismeretlen

Kirgiz Köztársaság

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiz Köztársaság

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiz Köztársaság

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiz Köztársaság

VALOR AIR

07

Ismeretlen

Kirgiz Köztársaság

A Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó

 

Libéria

A Gaboni Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Gabon Airlines és az Afrijet kivételével, beleértve a következőket:

 

 

Gaboni Köztársaság

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ismeretlen

Gaboni Köztársaság

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gaboni Köztársaság

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ismeretlen

Gaboni Köztársaság

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Gaboni Köztársaság

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ismeretlen

Gaboni Köztársaság

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gaboni Köztársaság

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Ismeretlen

Gaboni Köztársaság

A Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ismeretlen

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ismeretlen

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ismeretlen

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ismeretlen

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

A Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett összes légi fuvarozó, beleértve a következőket:

Szváziföld

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ismeretlen

RFC

Szváziföld

JET AFRICA SWAZILAND

Ismeretlen

OSW

Szváziföld

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ismeretlen

RSN

Szváziföld

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ismeretlen

SWX

Szváziföld

SWAZILAND AIRLINK

Ismeretlen

SZL

Szváziföld


(1)  Az A. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozást végző jogi személynek az üzemben tartási engedélyen feltüntetett neve

(és kereskedelmi neve, ha ettől eltérő)

Üzemben tartási engedély (AOC) száma

ICAO szerinti légitársaságkód

Az üzemben tartó illetősége szerinti ország

Légi jármű típusa

Lajstromjel és – ha ismert – gyártási sorszám

Lajstromozó ország

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve:

2 Falcon 50 típusú légi jármű; 1 Falcon 900 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gaboni Köztársaság

AIR BANGLADESH

17

BGD

Banglades

B747-269B

S2-ADT

Banglades

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore-szigetek

A teljes flotta, kivéve:

LET 410 UVP

A teljes flotta, kivéve:

D6-CAM (851336)

Comore-szigetek

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Gaboni Köztársaság

A teljes flotta, kivéve:

1 Boeing B-767-200 típusú légi jármű

A teljes flotta, kivéve: TR-LHP

Gaboni Köztársaság


(1)  A B. mellékletben felsorolt légi fuvarozóknak megengedhető, hogy forgalmi jogaikat gyakorolják, abban az esetben, ha ezt működési korlátozás alá nem eső fuvarozó légi járművének teljes bérlete (wet leasing) révén teszik, és feltéve, hogy teljesülnek a vonatkozó biztonsági előírások.

(2)  Az Afrijet esetében az Európai Közösségen belül kizárólag a jelenlegi működéseivel kapcsolatosan említett légi jármű használata engedélyezett.

(3)  A Gabon Airlines esetében az Európai Közösségen belül kizárólag a jelenlegi működéseivel kapcsolatosan említett légi jármű használata engedélyezett.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/52


A BIZOTTSÁG 716/2008/EK RENDELETE

(2008. július 24.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és a 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének 1. portjában feltüntetett, illetve a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb a 639/2008/EK rendelettel (HL L 178., 2008.7.5., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2008. július 25-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

20,56

20,56


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia () valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

(2)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.


IRÁNYELVEK

25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/54


A BIZOTTSÁG 2008/75/EK IRÁNYELVE

(2008. július 24.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I. A., vagy I. B. mellékletébe történő lehetséges felvétele szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a szén-dioxid.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a szén-dioxid értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz rágcsálóirtó szerben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

Franciaország előadó tagállami minőségben az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2006. május 15-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését, valamint egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2007. június 21-én értékelő jelentésben foglalta össze, és javaslatot tett a kizárólag használatkész, zárszerkezettel ellátott gáztartályban való felhasználásra szánt szén-dioxid felvételére a 98/8/EK irányelv I. A. mellékletébe.

(5)

Az I. A. mellékletben felsorolt anyagoknak rendes körülmények között szerepelniük kell az I. mellékletben is. Az I. mellékletbe való felvétel azokat a felhasználásokat érinti, amelyekre nézve a termékek várhatóan eleget tesznek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében foglalt követelményeknek, kivéve ha azok kis kockázattal járó termékek. Ez vonatkozik bizonyos, rágcsálóirtó szerként felhasznált, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékekre. Ennek megfelelően a 14. terméktípusra vonatkozóan indokolt a szén-dioxid felvétele az I. A. mellékletbe, biztosítva ezzel, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján legyenek kiadhatók, módosíthatók és visszavonhatók.

(6)

Az értékelő jelentést a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2007. november 29-én ennek megfelelően módosította és felülvizsgálta.

(7)

A szén-dioxidra vonatkozó vizsgálatok során nem merült fel olyan megoldatlan kérdés vagy aggály, amelyet az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságában kellene tovább vizsgálni.

(8)

A közösségi szintű értékelést egy meghatározott felhasználási mód tekintetében végezték el. Ezenkívül egyes adatokat az irányelv 8. cikke (5) bekezdésével összhangban nem adtak meg, következésképpen nem is vizsgáltak. Ezért szükségszerű, hogy a tagállamok értékeljék a közösségi szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemekre és a népességcsoportokra jelentett kockázatokat, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, vagy meghatározott feltételeket szabnak.

(9)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásait valamennyi tagállamban egyszerre alkalmazzák, biztosítva ezzel a szén-dioxidot tartalmazó biocid termékek egyenlő bánásmódját, és általában véve a biocidtermék-piac megfelelő működésének elősegítését.

(10)

Egy adott anyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 14. terméktípusba tartozó, szén-dioxidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12)

Ezért a 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést mutató táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. november 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen értelmű hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak.

3. cikk

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, „7. sz.” bejegyzéssel egészül k

Sorszám

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító szám

A hatóanyag legkisebb tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határnapja az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határnapok közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„7

szén-dioxid

szén-dioxid

EK-szám: 204-696-9

CAS-szám: 124-38-9

990 ml/l

2009. november 1.

2011. október 31.

2019. október 31.

14

Összhangban az 5. cikkel és a VI. melléklettel, egy termék engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk – amennyiben ez az adott termék szempontjából releváns – azokat a népességcsoportokat, amelyek ki lehetnek téve a termék által okozott hatásoknak, valamint azokat a felhasználási vagy expozíciós forgatókönyveket, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon a közösségi szintű kockázatértékelésben.

A termék engedélyezése során a tagállamok értékelik a kockázatokat, és ezt követően kötelesek megfelelő intézkedéseket foganatosítani vagy körülményeket biztosítani a beazonosított kockázatok csökkentése érdekében.

Termékengedély csak akkor adható ki, ha a kérelemben bizonyított, hogy a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a 2008/155/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 3748. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/610/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló behozatalára feljogosított, harmadik országokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2008. február 14-i 2008/155/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak az e határozat mellékletében foglalt jegyzékben szereplő embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák a szóban forgó jegyzék ezen országokra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok biztosítékokat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, valamint arra, hogy az érintett embriógyűjtő munkacsoportok számára a fenti országok állat-egészségügyi szolgálata hatóságilag engedélyezte a Közösségbe irányuló kivitelt.

(4)

A 2008/155/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/155/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 50., 2008.2.23., 51. o. A 2008/449/EK határozattal (HL L 157., 2008.6.17., 108. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2008/155/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E 71. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

2.

Az E 817. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort”

3.

A kanadai munkacsoportok jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras”

4.

A 93MD062 E 1139. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager”

5.

A 93MD063 E 1139. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro”

6.

Az amerikai egyesült államokbeli munkacsoportok jegyzéke a következő sorokkal egészül ki:

„US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/59


A TANÁCS 2008/611/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. július 24.)

a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. március 3-án elfogadta a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspontot (1), válaszul arra, hogy Anjouan következetesen elutasító magatartást tanúsított a Comore-szigeteki Unió stabilitásához és a megbékéléshez kedvező feltételek megteremtése tekintetében.

(2)

A Comore-szigeteki Unió fennhatóságának Ajouan szigetén 2008. március 25-én történt helyreállítását követően a 2008/187/KKBP közös állásponttal kiszabott korlátozó intézkedéseket vissza kell vonni.

(3)

A 2008/187/KKBP közös álláspontot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2008/187/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  HL L 59., 2008.3.4., 32. o.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/60


A TANÁCS 2008/612/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008 július 24.)

az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. június 23-án elfogadta a 2008/131/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló 2008/481/KKBP együttes fellépést (1), amely 2008. augusztus 31-ig meghosszabbította Francesc Vendrellnek, az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének megbízatását.

(2)

Francesc Vendrell tájékoztatta a főtitkár/főképviselőt arról, hogy 2008. augusztus 31. után nem tudja vállalni az Európai Unió különleges képviselőjének (EUKK) megbízatását.

(3)

A főtitkár/főképviselő Ettore F. Sequi-t javasolta kinevezni az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjévé a 2009. február 28-ig terjedő időszakra.

(4)

Az EUKK megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A 2008. szeptember 1-jétől2009. február 28-ig terjedő időszakra Ettore F. Sequi az Európai Unió Afganisztánba kinevezett különleges képviselője (EUKK).

2. cikk

Általános célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Európai Unió afganisztáni politikájának célkitűzésein alapul. Az EUKK különösen:

1.

hozzájárul az EU–Afganisztán együttes nyilatkozatnak, az Afganisztánnal való együttműködési megállapodásnak, valamint az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Biztonsági Tanácsa határozatainak és az ENSZ egyéb vonatkozó határozatainak a végrehajtásához;

2.

ösztönzi az afganisztáni regionális szereplőknek és a szomszédos országoknak az afganisztáni békefolyamathoz történő pozitív hozzájárulását, és ezáltal hozzájárul az afgán állam konszolidációjához;

3.

támogatja az ENSZ, nevezetesen a főtitkár különmegbízottja által betöltött kulcsfontosságú szerepet; és

4.

támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban.

3. cikk

Megbízatás

A politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következőkre terjed ki:

a)

közvetíti a politikai folyamatra vonatkozó uniós álláspontot, amely az Afganisztán és a nemzetközi közösség között létrejött alapelveken – különösen az EU–Afganisztán együttes nyilatkozaton és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodáson – alapul;

b)

szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az afgán képviseleti intézményekkel, különösen a kormánnyal és a parlamenttel, valamint támogatja ezeket. Kapcsolatot kell fenntartani más afgán politikai szereplőkkel és egyéb, országon belüli vagy kívüli érintett szereplőkkel is;

c)

szoros kapcsolatot tart fenn az érintett nemzetközi és regionális szervezetekkel, nevezetesen az ENSZ helyi képviselőivel;

d)

szoros kapcsolatot tart fenn a szomszédos országokkal és a régió egyéb érintett országaival annak érdekében, hogy az afganisztáni helyzetről alkotott véleményük, valamint az ezen országok és Afganisztán közötti együttműködés alakulása az uniós politika kialakítása során figyelembe vehető legyen;

e)

tanácsot ad az EU–Afganisztán együttes nyilatkozat és az Afganisztánnal való együttműködési megállapodás célkitűzéseinek megvalósításában elért előrehaladásra vonatkozóan, különösen a következő területeken:

a jó kormányzás és a jogállamiság intézményeinek a létrehozása,

a biztonsági ágazat reformja, ideértve a bírósági intézmények, a nemzeti hadsereg és a rendőri erők létrehozását,

az emberi jogok tiszteletben tartása valamennyi afgán polgár vonatkozásában, nemre, etnikai származásra vagy vallásra való tekintet nélkül,

a demokratikus alapelvek, a jogállamiság, a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, a nők és gyermekek jogainak, valamint a nemzetközi jog alapelveinek a tiszteletben tartása,

a nők közigazgatásban és civil társadalomban való részvételének az előmozdítása,

Afganisztán nemzetközi kötelezettségeinek a tiszteletben tartása, ideértve a terrorizmus, a tiltott kábítószer-kereskedelem és az emberkereskedelem elleni nemzetközi erőfeszítéseket is,

a humanitárius segítségnyújtás, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szabályos visszatérésének az elősegítése;

f)

a tagállamok és a Bizottság képviselőivel konzultálva elősegíti annak biztosítását, hogy az Európai Unió politikai megközelítése tükröződjön az afganisztáni fejlődést célzó fellépéseiben;

g)

a Bizottsággal együtt aktívan részt vesz az Afganisztánnal való együttműködési megállapodással létrehozott közös koordináló és felügyelő testületben;

h)

tanácsot ad az Európai Unió részvételére és álláspontjára vonatkozóan az Afganisztánról szóló nemzetközi konferenciákon.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) kiemelt kapcsolatot tart fenn az EUKK-val, valamint az elsődleges kapcsolattartó a Tanácson belül. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai irányítást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2008. szeptember 1-jétől2009. február 28-ig terjedő időszakra 2 300 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadások 2008. szeptember 1-jétől számolhatók el. A kiadásokat az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. Az EUKK köteles minden kiadást elszámolni a Bizottságnak.

6. cikk

A csoport létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – az elnökséggel konzultálva, a főtitkár/főképviselő közreműködésével, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. A csoportnak rendelkeznie kell a megbízatás által megkívánt, a meghatározott politikai kérdésekre vonatkozó szakértelemmel. Az EUKK tájékoztatja a főtitkár/főképviselőt, az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az EU intézményei által az EUKK mellé kirendelt alkalmazottak javadalmazását az érintett tagállam, illetve az EU érintett intézménye fedezi. A tagállamok által a Tanács Főtitkárságához kirendelt szakértőket is ki lehet helyezni az EUKK-hoz. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak az uniós tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam vagy uniós intézmény közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében jár el és végzi feladatát.

7. cikk

Az EUKK és alkalmazottai részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó féllel/felekkel kell megállapodni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU minősített információk biztonsága

Az EUKK és csoportjának tagjai – különösen az EU minősített információinak kezelése során – tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumnormákat.

9. cikk

Az információkhoz való hozzáférés és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítja, hogy az EUKK minden lényeges információhoz hozzáférjen.

(2)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai segítséget nyújtanak a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK – a Szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely tartalmazza a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, és amely magában foglalja a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül alkalmazott teljes személyi állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, a nagyfokú kockázatnak megfelelő biztosítással rendelkezzék;

c)

annak biztosítása, hogy csoportjának az Európai Unión kívül telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy az oda való megérkezéskor;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentéseket nyújtsanak be a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK szóban és írásban rendszeresen jelentést tesz a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek. Az EUKK szükség szerint a munkacsoportoknak is jelentést tesz. A rendszeres írásbeli jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül terjesztik. Az EUKK a főtitkár/főképviselő vagy a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az EUKK előmozdítja az EU-n belüli átfogó politikai koordinációt. Elősegíti annak biztosítását, hogy valamennyi helyszíni uniós eszközt koherens módon alkalmazzák az EU politikai céljainak megvalósítása érdekében. Az EUKK tevékenységét össze kell hangolni az elnökség és a Bizottság, valamint az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője tevékenységével. Az EUKK rendszeresen tájékoztatja a tagállamok külképviseleteit és a Bizottság küldöttségeit.

(2)   Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és a tagállami külképviseletek vezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK helyi politikai iránymutatást nyújt az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) vezetőjének. Az EUKK és a polgári műveleti parancsnok szükség szerint konzultációt folytat egymással. Az EUKK egyéb, a helyszínen működő nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot tart fenn.

13. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2008. november közepéig a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ez a jelentés alapul szolgál a megbízatásnak az illetékes munkacsoportokban és a PBB által történő értékeléséhez. A szerepvállalás átfogó prioritásainak keretében a főtitkár/főképviselõ ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújításáról, módosításáról vagy megszüntetéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozóan.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

15. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  HL L 163., 2008.6.24., 51. o.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2007/438/EK határozattal (HL L 164., 2007.6.26., 24. o.) módosított határozat.


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/63


A TANÁCS 2008/613/KKBP HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2004/694/KKBP közös álláspontra (1), és különösen annak 2. cikkére, az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

A 2004/694/KKBP közös álláspontnak megfelelően a Tanács intézkedéseket fogadott el minden olyan pénzeszköznek és gazdasági forrásnak a befagyasztására, amelyek olyan, a mellékletben szereplő természetes személyekhez tartoznak, akiket az ICTY vád alá helyezett.

(2)

Stojan ZUPLJANIN nevét a 2008. június 21-i ICTY őrizetbe történő átszállítását követően törölni kell a jegyzékből.

(3)

Ennek megfelelően a 2004/694/KKBP közös álláspont mellékletében megállapított jegyzéket módosítani szükséges,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/694/KKBP közös álláspont mellékletének helyébe az e határozat mellékletének jegyzéke lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  HL L 315., 2004.10.14., 52. o. A 2007/449/KKBP határozattal (HL L 169., 2007.6.29., 75. o.) módosított és a 2007/635/KKBP közös állásponttal (HL L 256., 2007.10.2., 30. o.) meghosszabbított közös álláspont.


MELLÉKLET

A 1. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Személy

Indoklás

1.

Név: HADZIC Goran (férfi)

Születési idő: 1958. szeptember 7.

Születési hely: Vinkovci, Horvátország

Szerb állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Vádemelés: 2004. június 4.

Ügyszám: IT-04-75

2.

Név: KARADZIC Radovan (férfi)

Születési idő: 1945. június 19.

Születési hely: Petnjica, Savnik járás, Montenegró

bosznia-hercegovinai állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Első vádemelés: 1995. július 25.; második vádemelés: 1995. november 16.; módosított vádemelés: 2000. május 31.

Ügyszám: IT-95-5/18

3.

Név: MLADIC Ratko (férfi)

Születési idő: 1948. március 12.

Születési hely: Bozanovici, Kalinovik járás, Bosznia-Hercegovina

bosznia-hercegovinai állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Első vádemelés: 1995. július 25.; második vádemelés: 1995. november 16.; módosított vádemelés: 2002. november 8.

Ügyszám: IT-95-5/18


25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/65


A TANÁCS 2008/614/KKBP HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2004/293/KKBP közös álláspontra (1), és különösen annak 2. cikkére, az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

A 2004/293/KKBP közös állásponttal a Tanács intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy megakadályozza az olyan személyeknek a tagállamok területére való belépését vagy a tagállamok területén keresztül történő átutazását, akik tevékenységükkel feltehetően segítik az ICTY által vád alá helyezett, de szabadlábon lévő személyeket az igazságszolgáltatás további elkerülésében, vagy akik tevékenységükkel más módon akadályozhatják az ICTY megbízatásának hatékony végrehajtását.

(2)

Stojan ZUPLJANIN-nak az ICTY őrizete alá történő helyezését követően a 2004/293/KKBP közös álláspont 1. cikkében említett és a Stojan ZUPLJANIN-nal kapcsolatban lévő egyes személyeket a jegyzékből törölni kell.

(3)

A 2004/293/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő jegyzéket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/293/KKBP közös álláspont mellékletében meghatározott személyek jegyzékének helyébe az e határozat mellékletében meghatározott jegyzék lép.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. HORTEFEUX


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 65. o. A legutóbb a 2008/223/KKBP közös állásponttal (HL L 70., 2008.3.14., 22. o.) módosított közös álláspont.


MELLÉKLET

1.   BILBIJA, Milorad

Svetko BILBIJA fia

Születési idő/Születési hely: 1956. augusztus 13., Sanski Most, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 3715730

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCD9986

Személyazonosító szám: 1308956163305

Álnév:

Álnév: Lakcím: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosznia-Hercegovina

2.   BJELICA, Milovan

Születési idő/Születési hely: 1958. október 19., Rogatica, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 0000148, kiállítás helye és ideje: Srpsko Szarajevó, 1998. július 26. (érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03ETA0150

Személyazonosító szám: 1910958130007

Álnév: Cicko

Lakcím: CENTREK társaság, Pale, Bosznia-Hercegovina

3.   ECIM (EĆIM), Ljuban

Születési idő/Születési hely: 1964. január 6., Sviljanac, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 0144290, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1998. november 21., (Érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCE3530

Személyazonosító szám: 0601964100083

Álnév: -

Lakcím: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosznia-Hercegovina

4.   HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Branko és Milena HADZIC (HADŽIĆ) lánya

Születési idő/Születési hely: 1962. június 18., Vinkovci járás, Horvátország

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: 1806962308218 (JMBG), Személyazonosító igazolvány száma 569934/03

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC (HADŽIĆ) testvére.

5.   HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Goran és Zivka HADZIC (HADŽIĆ) lánya

Születési idő/Születési hely: 1983. február 25., Vukovar, Horvátország

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC (HADŽIĆ) lánya.

6.   HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Goran és Živka HADZIC (HADŽIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1987. október 8., Vukovar, Horvátország

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC (HADŽIĆ) fia.

7.   HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Branislav NUDIC (NUDIĆ) lánya

Születési idő/Születési hely: 1957. június 9., Vinkovci, Horvátország

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC (HADŽIĆ) házastársa.

8.   JOVICIC (JOVIČIĆ), Predrag

Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1963. március 1., Pale, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4363551

Személyazonosító igazolvány száma: 03DYA0852

Személyazonosító szám: 0103963173133

Álnév:

Lakcím: Milanan Simovica 23., Pale, Bosznia-Hercegovina

9.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Születési idő/Születési hely: 1973. május 14., Szarajevó Centar, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 0036395 (érvényessége 1998. október 12-én lejárt)

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév: Sasa

Lakcím:

10.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (leánykori név: ZELEN)

Vojo és Anka lánya

Születési idő/Születési hely: 1945. november 27., Szarajevó Centar, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

11.   KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Vuko és Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1951. július 31., Savnik járás, Montenegro

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Dubrovacka 14, Belgrád, Szerbia, valamint Janka Vukotica 24, Rastoci, Niksic járás, Montenegró

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) testvére.

12.   KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) és Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ) lánya

Születési idő/Születési hely: 1967. május 22., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: 2205967175003 (JMBG); Személyazonosító igazolvány száma:

Álnév: Seki

Lakcím: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosznia-Herzegovina

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ) lánya.

13.   KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Slavko fia

Születési idő/Születési hely: 1957. június 8., Piskavica, Banja Luka, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4191306

Személyazonosító igazolvány száma: 04GCH5156

Személyazonosító szám: 0806957100028

Álnév:

Lakcím:

14.   KIJAC, Dragan

Születési idő/Születési hely: 1955. október 6., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

15.   KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Milanko és Zlatana fia

Születési idő/Születési hely: 1950. november 23., Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4742002, kiállítás helye és ideje: Szarajevó, 2002. (érvényesség lejárta: 2007)

Személyazonosító igazolvány száma: 03DYA1935 Kiállítás helye és ideje: Szarajevó, 2003. július 7.

Személyazonosító szám: 2311950173133

Álnév: Mineur vagy Ratko

Lakcím: 115 Trifka Grabeza, Pale vagy Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosznia-Hercegovina

16.   KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Vaso fia

Születési idő/Születési hely: 1959. december 4., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0412959171315

Álnév: Tomo

Lakcím: Bijela, Montenegró és Pale, Bosznia-Hercegovina

17.   KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Vasilija fia

Születési idő/Születési hely: 1961. január 30., Suho Pole, Doboj, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 03GFB1318

Személyazonosító szám: 3001961120044

Álnév: Predo

Lakcím: Doboj, Bosznia-Hercegovina

18.   LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Születési idő/Születési hely: 1968. május 15., Belgrád, Szerbia

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév: Legija (hamis személyazonosító igazolvány IVANIC, Zeljko [IVANIĆ, Željko] név alatt)

Lakcím: bebörtönözve (Belgrádi Kerületi Börtön, Bacvanska 14, Belgrád)

19.   MALIS (MALIŠ), Milomir

Dejan Malis (Mališ) fia

Születési idő/Születési hely: 1966. augusztus 3., Bjelice

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0308966131572

Álnév:

Lakcím: Vojvode Putnika, Foca, Bosznia-Hercegovina

20.   MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Születési idő/Születési hely: 1954. május 1., Kalinovik, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 0121391, kiállítás helye és ideje: Sprsko Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, 1999. május 12.

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0105954171511

Álnév: Momo

Lakcím: bebörtönözve

21.   MARIC (MARIĆ), Milorad

Vinko Maric (Marić) fia

Születési idő/Születési hely: 1957. szeptember 9., Visoko, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4587936

Személyazonosító igazolvány száma: 04GKB5268

Személyazonosító szám: 0909957171778

Álnév:

Lakcím: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosznia-Hercegovina

22.   MICEVIC (MIČEVIĆ), Jelenko

Luka és Desanka (leánykori neve: Simic [Simić]) fia

Születési idő/Születési hely: 1947. augusztus 8., a Konjic melletti Borci, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4166874

Személyazonosító igazolvány száma: 03BIA3452

Személyazonosító szám: 0808947710266

Álnév: Filaret

Lakcím: Milesevoi monostor, Szerbia

23.   MLADIC (MLADIĆ), Biljana (leánykori neve: STOJCEVSKA [STOJČEVSKA])

Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) és Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA) lánya

Születési idő/Születési hely: 1972. május 30., Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 3005972455086 (JMBG);

Álnév:

Lakcím: bejelentve: Blagoja Parovica 117a, Belgrád, valós lakhely: Vidikovacki venac 83, Belgrád, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Ratko MLADIC (MLADIĆ) menye

24.   MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka (leánykori neve: JEGDIC [JEGDIĆ])

Petar JEGDIC (JEGDIĆ) lánya

Születési idő/Születési hely: 1947. július 20., Okrugljaca, Virovitica járás, Horvátország

Személyazonosító szám: 2007947455100 (JMBG)

Személyazonosító igazolvány száma: T77619, kiállítás helye és ideje: Belgrád SUP, 1992. május 31.

Lakcím: Blagoja Parovica 117a., Belgrád, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Ratko MLADIC (MLADIĆ) felesége

25.   MLADIC (MLADIĆ), Darko

Ratko és Bosiljka MLADIC (MLADIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1969. augusztus 19., Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Útlevélszám: SCG passport # 003220335, kiállítás ideje: 2002. február 26.

Személyazonosító igazolvány száma: 1908969450106 (JMBG); személyazonosító igazolvány száma B112059, kiállítás helye és ideje: Belgrád SUP, 1994. április 8.

Álnév:

Lakcím: Vidikovacki venac 83, Belgrád, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Ratko MLADIC (MLADIĆ) fia.

26.   NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Simo fia

Születési idő/Születési hely: 1943. június 15., Doboj, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 3944452

Személyazonosító igazolvány száma: 04GFE3783

Személyazonosító szám: 1506943120018

Álnév:

Lakcím:

27.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Jozo fia

Születési idő/Születési hely: 1945. augusztus 8., Celebici, Foca, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

28.   OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1961. március 29., Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 04BSF6085

Személyazonosító szám: 2903961172656

Álnév:

Lakcím: Malta 25, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

29.   PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1957. június 6., Ratkovici, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4588517

Személyazonosító igazolvány száma: 03GKA9274

Személyazonosító szám: 0606957183137

Álnév:

Lakcím: Vuka Karadjica 148., Zvornik, Bosznia-Hercegovina

30.   POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Radomir POPOVIC (POPOVIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1950. március 24., Petrovici

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 04FAA3580

Személyazonosító szám: 2403950151018

Álnév:

Lakcím: Crnogorska 36, Bileca, Bosznia-Hercegovina

31.   PUHALO, Branislav

Djuro fia

Születési idő/Születési hely: 1963. augusztus 30., Foca, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 3008963171929

Álnév:

Lakcím:

32.   RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Milorad RADOVIC (RADOVIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1951. január 26., Foca, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: régi 0123256 (érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03GJA2918

Személyazonosító szám: 2601951131548

Álnév:

Lakcím: Stepe Stepanovica 12., Foca/Srbinje, Bosznia-Hercegovina

33.   RATIC (RATIĆ), Branko

Születési idő/Születési hely: 1957. november 26., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosznia-Hercegovina,

Útlevélszám: 0442022, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1999. szeptember 17.

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCA8959

Személyazonosító szám: 2611957173132

Álnév:

Lakcím: Ulica Krfska 42., Banja Luka, Bosznia-Hercegovina

34.   ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Születési idő/Születési hely: 1952. május 15., SRPSKA CRNJA HETIN, Szerbia

Érvénytelen útlevelek: Útlevélszám: 3747158, kiállítás helye és ideje: Banja Luka 2002. április 12., 2007. április 12-én lejárt. Útlevélszám: 0020222, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1988. augusztus 25., 2003. augusztus 25-én lejárt.

Személyazonosító igazolvány száma: 04EFA1053

Személyazonosító szám: 1505952103022

Álnév:

Lakcím: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosznia-Hercegovina

35.   SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Születési idő/Születési hely: 1956. szeptember 16., Rusanovici-Rogatica, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 4363471, kiállítás helye: Istocno Szarajevó, 2008. október 8-ig érvényes

Személyazonosító igazolvány száma: 04PEA4585

Személyazonosító szám: 1609956172657

Álnév:

Lakcím: Bjelopoljska 42., 71216 Srpsko Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

36.   SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ) fia

Születési idő/Születési hely: 1953., augusztus 5., Blagaj, Bosznia-Hercegovina

Útlevélszám: 3681597

Személyazonosító igazolvány száma: 04GDB9950

Személyazonosító szám: 0508953150038

Álnév:

Lakcím: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosznia-Hercegovina

37.   VRACAR (VRAČAR), Milenko

Születési idő/Születési hely: 1956. május 15., Nisavici, Prijedor, Bosznia-Hercegovina

Érvénytelen útlevelek: Útlevélszám: 3865548, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 2002. augusztus 29. Érvényessége 2007. augusztus 29-én lejárt. Útlevélszám: 0280280, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1999. december 4. Érvényessége 2004. december 4-én lejárt. Útlevélszám: 062130, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, Bosznia-Hercegovina, 1998. szeptember 16.

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCE6934

Személyazonosító szám: 1505956160012

Álnév:

Lakcím: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosznia-Hercegovina

38.   ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Jovan fia

Születési idő/Születési hely: 1939. október 7., Dobrusa

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím: