ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 171

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. július 1.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 621/2008/EK rendelete (2008. június 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 622/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a 773/2004/EK bizottsági rendelet kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról ( 1 )

3

 

 

A Bizottság 623/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a gabonaágazatban a 2008. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

6

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/66/EK irányelve (2008. június 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

9

 

*

A Bizottság 2008/67/EK irányelve (2008. június 30.) a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról ( 1 )

16

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

AKCS–EK Miniszterek

 

 

2008/494/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2008 határozata (2008. június 13.) az exportjövedelmek rövid távú ingadozásaival kapcsolatos finanszírozási feltételek felülvizsgálatáról

63

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítéséről szóló, 2008. június 27-i 620/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 168., 2008.6.28.)

65

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/1


A BIZOTTSÁG 621/2008/EK RENDELETE

(2008. június 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

ttekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. június 30-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/3


A BIZOTTSÁG 622/2008/EK RENDELETE

(2008. június 30.)

a 773/2004/EK bizottsági rendelet kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra,

tekintettel a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

e rendelet tervezetének (2) közzétételét követően,

a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja az érintett feleknek az ilyen eljárásokban való részvételére vonatkozó szabályokat.

(2)

Az eljárásban részt vevő felek készek lehetnek arra, hogy elismerjék a Szerződés 81. cikkét sértő kartellben való részvételüket és ezzel kapcsolatos felelősségüket, ha a vitarendezési eljárás keretében meglehetős biztonsággal előre kiszámíthatják, hogy a Bizottság a jogsértésben való részvételükkel kapcsolatosan milyen megállapítások tételét és milyen mértékű esetleges bírság kiszabását tervezi, és ha a felek ezekkel a megállapításokkal és bírságokkal egyet tudnak érteni. Lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy adott esetben közölje ezekkel a felekkel a bizottsági aktában rendelkezésre álló bizonyítékok alapján felhozni kívánt kifogásait, és az ezek alapján várható bírságokat. Az információk korai közlése lehetővé tenné az érintett feleknek, hogy a velük szemben a Bizottság által felhozni kívánt kifogásokkal, valamint esetleges felelősségükkel kapcsolatosan kifejtsék álláspontjukat.

(3)

Abban az esetben, ha a Bizottság kifogásközlése tükrözi a felek vitarendezési beadványainak tartalmát, és a felek válaszai is megerősítik, hogy a kifogásközlés megfelel a vitarendezési beadványaikban foglaltaknak, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy – az 1/2003 rendelet 14. cikke szerint a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően – elfogadhassa az 1/2003 rendelet 7. és 23. cikke szerinti határozatot.

(4)

Vitarendezési eljárást kell tehát létrehozni annak érdekében, hogy a Bizottság gyorsabban és hatékonyabban tudja a kartellügyeket elbírálni. A Bizottság széles mérlegelési jogkört tart fenn magának egyrészt annak meghatározására, mely ügyek lehetnek alkalmasak arra, hogy felmérjék a felek vitarendezési megbeszélésekben való részvétellel kapcsolatos szándékát, másrészt pedig annak elhatározásában, hogy elindítsák vagy megszüntessék-e ezeket a megbeszéléseket, illetve hogy véglegesen rendezzék-e a vitát. Következésképpen a Bizottság az eljárás során bármikor határozhat úgy, hogy a vitarendezési megbeszéléseket egy konkrét ügyben – akár az ügy egésze, akár csak egy vagy néhány fél tekintetében – beszünteti. E tekintetben számításba veheti annak valószínűségét, vajon a várható kifogások ismeretében sikerülhet-e az érintett felekkel ésszerű időhatárokon belül egyetértésre jutni, figyelembe véve olyan tényezőket is, mint az érintett felek száma, a felelősség megállapításával kapcsolatosan várható, egymással ütköző álláspontok vagy a tények vitatásának mértéke stb. A vitarendezési eljárás során tapasztalt általános előrehaladás – többek között az aktában található dokumentumok nem bizalmas változatához való hozzáférés biztosításához szükséges erőforrások igénybevételével járó túlzott késedelem – fényében megvizsgálják, hatékonyabbá válna-e ezáltal az eljárás. Egyéb szempontokat, mint például egy precedens teremtésének a lehetőségét, szintén figyelembe lehet venni.

(5)

A panaszosokat szorosan bevonják a vitarendezési eljárásba, és írásban megfelelően tájékoztatják őket az eljárás természetéről és tárgyáról annak érdekében, hogy kifejthessék álláspontjukat az eljárással kapcsolatban, és ily módon együttműködhessenek a bizottsági vizsgálat során. Ha azonban a kifogásközlés nem bizalmas változatát a panaszosok rendelkezésére bocsátanák, ez – a vitarendezési eljárás jellegéből adódóan – nem a panaszosokat tenné képessé a bizottsági vizsgálattal való együttműködésre, hanem esetleg visszatartaná az eljárás feleit a Bizottsággal való együttműködéstől. A Bizottságot tehát nem kellene kötelezni, hogy a panaszosok rendelkezésére bocsássa a kifogásközlés nem bizalmas változatát.

(6)

A 773/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 773/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság bármikor határozhat úgy, hogy megindítja az 1/2003/EK rendelet III. fejezete alapján hozandó határozat elfogadására irányuló eljárást, de legkésőbb azon a napon, amikor kiadja az említett rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett előzetes értékelést, a kifogásközlést vagy a feleknek szóló felkérést, hogy jelezzék a vitarendezési megbeszéléseken való részvételi szándékukat, illetve azon a napon, amikor az említett rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerinti közleményt közzéteszik, amelyik ezen időpontok közül a korábbi.”

2.

A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben a Bizottság kifogásközlést állít ki olyan üggyel kapcsolatban, amelyre vonatkozóan panaszt juttattak el hozzá, a kifogásközlés bizalmasnak nem minősülő változatának egy példányát a panaszos rendelkezésére bocsátja; kivételt képeznek ez alól a vitarendezési eljárás hatálya alá eső ügyek, amelyek esetén csak az eljárás természetéről és tárgyáról tájékoztatja írásban a panaszost. A Bizottság továbbá határidőt tűz ki, amelyen belül a panaszos írásban kifejtheti álláspontját.”

3.

A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság tájékoztatja az érdekelt feleket a velük szemben emelt kifogásokról. A kifogásközlést írásban megküldik mindegyik félnek, akivel szemben kifogásokat emeltek.”

4.

A rendelet egy új, 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Vitarendezési eljárás kartellügyekben

(1)   Az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás megindítását követően a Bizottság határidőt állapíthat meg, amelyen belül a felek írásban nyilatkozhatnak, hogy készek egy esetleges vitarendezési beadvány benyújtása céljából vitarendezési megbeszéléseken részt venni. Az említett határidő lejárta után beérkezett válaszokat a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

Ha ugyanazon a vállalkozáson belül két vagy több fél jelzi hajlandóságát az első albekezdés szerinti vitarendezési megbeszéléseken való részvételre, e felek közös képviseletet jelölnek ki, hogy nevükben megbeszéléseket folytasson a Bizottsággal. Az első albekezdésben említett határidő megállapításánál a Bizottság jelzi az érintett feleknek, hogy ugyanazon vállalkozáshoz tartozókként határozták meg őket; a jelzés egyedüli célja, hogy az érintettek megfelelhessenek e rendelkezésnek.

(2)   A vitarendezési megbeszéléseken részt vevő feleket a Bizottság tájékoztathatja a következőkről:

a)

a velük szemben felhozni kívánt kifogások;

b)

a tervezett kifogások megállapításához felhasznált bizonyítékok;

c)

az ügy aktájában az adott pillanatban szereplő bármely meghatározott, hozzáférhető dokumentum nem bizalmas változata, amennyiben a fél kérése indokolható azzal, hogy a fél e dokumentumok segítségével tudja kialakítani álláspontját a kartell működésének egy bizonyos időszaka vagy bármely más meghatározott szempontja tekintetében; valamint

d)

a lehetséges bírságok mértéke.

A fenti információk harmadik felek tekintetében bizalmasaknak minősülnek, kivéve, ha a Bizottság előzetesen kifejezetten felhatalmazást ad ezek közlésére.

Amennyiben a vitarendezési megbeszélések folytatódnak, a Bizottság határidőt állapíthat meg, amelyen belül a felek – a vitarendezési megbeszélések eredményeit tükröző, valamint a Szerződés 81. cikke szerinti jogsértésben való részvételüket és az ezzel kapcsolatos felelősségüket elismerő vitarendezési beadvány benyújtásával – elkötelezhetik magukat a vitarendezési eljárás követése mellett. Mielőtt a Bizottság a vitarendezési beadványok benyújtására határidőt állapít meg, az érintett feleknek jogukban áll, hogy kérésükre megfelelő időben közöljék velük a 10a. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett információkat. Az említett határidő lejárta után beérkezett vitarendezési beadványokat a Bizottság nem köteles figyelembe venni.

(3)   Amennyiben a felek számára megküldött kifogásközlés tükrözi az általuk benyújtott vitarendezési beadványok tartalmát, a kifogásközlésre az érintett felek által, a Bizottság által megállapított határidőn belül adott írásos válaszban meg kell erősíteniük, hogy a nekik címzett kifogásközlés tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat. A Bizottság ezt követően – és az 1/2003 rendelet 14. cikke szerint a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció után – elfogadhatja az 1/2003 rendelet 7. és 23. cikke szerinti határozatot.

(4)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy az eljárás hatékonysága nem javul, az eljárás során bármikor határozhat úgy, hogy a vitarendezési megbeszéléseket egy konkrét ügyben – akár az ügy egésze, akár csak egy, vagy néhány fél tekintetében – beszünteti.”

5.

A 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt megelőzően a Bizottság lehetőséget ad a meghallgatásra azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intéz.”

6.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

(1)   A Bizottság szóbeli meghallgatás keretében lehetőséget ad érveik kifejtésére azoknak a feleknek, akikhez kifogásközlést intéz, amennyiben a felek írásos beadványukban ezt kérik.

(2)   A vitarendezési beadvány benyújtásakor azonban a felek a Bizottság számára megerősítik, hogy csak abban az esetben kérik, hogy érveiket szóbeli meghallgatás keretében adhassák elő, ha a kifogásközlés nem tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat.”

7.

A 15. cikk az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás megindítását követően a Bizottság – annak érdekében, hogy a vitarendezési beadvány benyújtására hajlandó felek ezt megtehessék – e felek kérésére és a vonatkozó albekezdésekben meghatározott feltételek teljesülése esetén közli velük a 10a. cikk (2) bekezdésében említett bizonyítékokat és dokumentumokat. A fentiekre tekintettel a vitarendezési beadvány benyújtásakor a felek a Bizottság számára megerősítik, hogy a kifogásközlés kézhezvételét követően csak abban az esetben kérnek hozzáférést az aktához, ha a kifogásközlés nem tükrözi a vitarendezési beadványukban foglaltakat.”

8.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, a 10a. cikk (1) bekezdésében, a 10a. cikk (2) bekezdésében, a 10a. cikk (3) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében előírt határidő kitűzésekor a Bizottság figyelembe veszi mind a beadvány elkészítéséhez szükséges időt, mind az ügy sürgősségét.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 4. cikk (3) bekezdésében, a 10a. cikk (1) bekezdésében, a 10a. cikk (2) bekezdésében és a 16. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét. A 3. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét; kivételt képeznek ez alól a vitarendezési beadványok, amelyek esetében a helyesbítéseket egy héten belül el kell végezni. A 10a. cikk (3) bekezdésében említett határidő legalább két hét.”

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A legutóbb az 1419/2006/EK rendelettel (HL L 269., 2006.9.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 50., 2007.10.27., 48. o.

(3)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o. Az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/6


A BIZOTTSÁG 623/2008/EK RENDELETE

(2008. június 30.)

a gabonaágazatban a 2008. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a 1001 10 00, a 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), a 1002 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00 és a 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2008. július 1-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra.

(5)

Mindazonáltal az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 2008. június 26-i 608/2008/EK bizottsági rendelet (3) értelmében az e rendelet által meghatározott egyes vámokat fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2008. július 1-jetől alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. július 1-jen lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 166., 2008.6.27., 19. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00 (2)

közepes minőségű

0,00 (2)

gyenge minőségű

0,00 (2)

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00 (2)

1002 00 00

ROZS

0,00 (2)

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

0,00 (2)

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00 (2)


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az 608/2008/EK rendelet értelmében ennek a vámnak az alkalmazását felfüggesztették.

(3)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

16.6.2008-27.6.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

259,01

187,53

FOB-ár, USA

282,92

272,92

252,92

157,14

Öböl-beli árnövelés

8,73

Nagy-tavaki árnövelés

27,11

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

43,58 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

48,70 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


IRÁNYELVEK

1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/9


A BIZOTTSÁG 2008/66/EK IRÁNYELVE

(2008. június 30.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzéken szerepel a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin.

(2)

A szóban forgó hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése értelmében kötelesek a tárgyban értékelő jelentést és ajánlást benyújtani az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA). A bifenox esetében a referens tagállam Belgium volt, amely 2005. július 4-én minden releváns információt benyújtott. A diflufenikan esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2005. augusztus 1-jén minden releváns információt benyújtott. A fenoxaprop-P esetében a referens tagállam Ausztria volt, amely 2005. május 2-án minden releváns információt benyújtott. A fenpropidin és a kinoklamin esetében a referens tagállam Dánia volt, amely 2005. június 24-én, illetve 2005. június 15-én minden releváns információt benyújtott.

(3)

A tagállamok és az EFSA az értékelő jelentéseket szakmai vizsgálatnak vetették alá, melyeket a kinoklamin esetében 2007. november 14-én, a bifenox és a fenoxaprop-P esetében 2007. november 29-én, a diflufenikan és a fenpropidin esetében pedig 2007. december 17-én nyújtottak be a Bizottsághoz az EFSA tudományos jelentései (4) formájában. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálták a jelentéseket, majd a bifenoxról, a diflufenikanról, a fenoxaprop-P-ről, a fenpropidinről, illetve a kinoklaminról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. március 14-én véglegesítették.

(4)

A különböző vizsgálatok szerint a bifenoxot, a diflufenikant, a fenoxaprop-P-t, a fenpropidint és a kinoklamint tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Ezeket a hatóanyagokat ezért indokolt felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5)

Ettől függetlenül indokolt további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Indokolt előírni, hogy a bifenoxot a fogyasztókra jelentett kockázatok és a növényevő emlősökre jelentett hosszú távú kockázatok felmérésének megerősítése céljából, a fenpropidint pedig a növényevő és rovarevő madarakra jelentett hosszú távú kockázatok felmérésének megerősítése céljából további vizsgálatoknak vessék alá, és a róluk szóló tanulmányokat a bejelentők nyújtsák be.

(6)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben előírt, egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből fakadó kötelezettségek fenntartása mellett indokolt a felvétel után hat hónapot hagyni arra, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a bifenoxot, a diflufenikant, a fenoxaprop-P-t, a fenpropidint és a kinoklamint tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal biztosíthassák a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek teljesülését. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználására vonatkozó teljes, III. melléklet szerinti dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A bifenoxot, a diflufenikant, a fenoxaprop-P-t, a fenpropidint és a kinoklamint hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket a tagállamok a 91/414/EGK irányelvnek megfelelően 2009. június 30-ig módosítják, illetve visszavonják.

A fenti időpontig különösen arról kell meggyőződniük, hogy az említett irányelv I. mellékletében a bifenoxra, a diflufenikanra, a fenoxaprop-P-re, a fenpropidinre és a kinoklaminra előírt feltételek teljesülnek-e, az adott hatóanyag bejegyzésének B. részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély jogosultja rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e, az említett irányelv 13. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely bifenoxot, diflufenikant, fenoxaprop-P-t, fenpropidint vagy kinoklamint tartalmaz egyedüli hatóanyagként vagy olyan hatóanyagok egyikeként, amelyek legkésőbb 2008. december 31-ig felvételre kerülnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található jegyzékbe, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletében a bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, illetve kinoklamin bejegyzése B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

ha a növényvédő szerben a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, fenpropidin vagy a kinoklamin az egyedüli hatóanyag, akkor legkésőbb 2012. december 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a bifenoxot, a diflufenikant, a fenoxaprop-P-t, fenpropidint vagy a kinoklamint több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2012. december 31-ig, illetve az adott hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben a módosításra vagy visszavonásra előírt időpontig – amelyik későbbi – szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. január 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/45/EK bizottsági irányelvvel (HL L 94., 2008.4.5., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1095/2007/EK rendelettel (HL L 246., 2007.9.21., 19. o.) módosított rendelet.

(4)  Az EFSA 119. tudományos jelentése (2007), 1-84. o. A bifenox hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2007. november 29-én).

Az EFSA 122. tudományos jelentése (2007), 1-84. o. A diflufenikan hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2007. december 17-én).

Az EFSA 121. tudományos jelentése (2007), 1-76. o. A fenoxaprop-P hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2007. november 29-én).

Az EFSA 124. tudományos jelentése (2007), 1-84. o. A fenpropidin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: december 17-én, felülvizsgálva 2008. január 29-én, a vizekre jelentett kockázatok felmérésében található számítási hibák javításával).

Az EFSA 117. tudományos jelentése (2007), 1–70. o. A kinoklamin hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2007. november 14-én).

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 416/2008/EK rendelettel (HL L 125., 2008.5.9., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, azonosítószámok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

A jegyzéken szereplés lejárata

Egyedi rendelkezések

„186

Bifenox

CAS-szám: 42576-02-3

CIPAC-szám: 413

metil-5-(2,4-diklór-fenoxi)-2-nitrobenzoát

≥ 970 g/kg, szennyezés:

 

max. 3 g/kg 2,4-diklór-fenol

 

max. 6 g/kg 2,4-diklór-anizol

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a bifenoxra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a fogyasztók étkezési expozíciója az állati eredetű termékekben és a vetésforgóban következő növényekben található bifenoxmaradék tekintetében.

Az érintett tagállamok a következők beadását írják elő:

az állati eredetű élelmiszereknél a bifenoxmaradékra és a bifenoxból keletkező hidroxi-bifenox-savra, a vetésforgóban termesztett növényeknél pedig a bifenoxmaradékra vonatkozó információk,

a bifenox használata miatt a növényevő állatokra jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül benyújtson ilyen megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

187

Diflufenikan

CAS-szám: 83164-33-4

CIPAC-szám: 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi)-nikotinanilid

≥ 970 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a diflufenikanra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a vízi élőlények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védőzónák kialakítása) kell alkalmazni,

a megcélzottaktól különböző növények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például nem permetezett védőzónák kialakítása a megművelt területen belül) kell alkalmazni.

188

Fenoxaprop-P

CAS-szám: 113158-40-0

CIPAC-szám: 484

(R)-2[4-[(6-klór-2-benzoxazolil)oxi]-fenoxi]-propánsav

≥ 920 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a fenoxaprop-P-re vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a megcélzottaktól különböző növények védelme,

mefenpir-dietil ellenanyag jelenléte készítményekben a szerrel foglalkozók, más dolgozók és kívülállók expozíciója tekintetében,

a hatóanyag és egyes bomlástermékei tartós megmaradása olyan hideg helyeken és területeken, ahol anaerob körülmények állhatnak fenn.

Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

189

Fenpropidin

CAS-szám: 67306-00-7

CIPAC-szám: 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidin

≥ 960 g/kg (racemát)

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a fenpropidinre vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a vízi élőlények védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedélyezés feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például védőzóna kialakítása.

Az érintett tagállamok a következők beadását írják elő:

a fenpropidin használata miatt a növényevő állatokra jelentett hosszú távú kockázatok további vizsgálatához szükséges információk.

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül benyújtson ilyen megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

190

Kinoklamin

CAS-szám: 2797-51-5

CIPAC-szám: 648

2-amino-3-klór-1,4-naftokinon

≥ 965 g/kg szennyezés:

diklon (2,3-diklór-1,4-naftokinon) max. 15 g/kg

2009. január 1.

2018. december 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Kinoklamint tartalmazó növényvédő szerek dísznövényektől és faiskolai növényektől különböző növényekhez való felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor a tagállamok külön figyelmet fordítanak a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodnak arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a kinoklaminra vonatkozó vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok külön figyelmet fordítanak a következőkre:

a szerrel foglalkozók, más dolgozók és a kívülállók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,

a vízi élőlények védelme,

a madarak és kisemlősök védelme.

Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.”


1.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/16


A BIZOTTSÁG 2008/67/EK IRÁNYELVE

(2008. június 30.)

a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 96/98/EK irányelv alkalmazásában a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változatát kell alkalmazni.

(2)

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi egyezményekre és az alkalmazandó tesztelési követelményekre vonatkozó módosítások 2002. július 1-jén, vagyis a 96/98/EK irányelv legutóbbi módosításának napján léptek hatályba, a módosításokat az egyértelműség érdekében be kell építeni az említett irányelvbe.

(3)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet és az európai szabványügyi szervezetek olyan felszerelésekre vonatkozó szabványokat, többek között részletes tesztelési követelményeket fogadtak el, amelyek szerepelnek a 96/98/EK irányelv A.2. mellékletében található listán, vagy amelyek – bár a listán nem szerepelnek – az említett irányelv alkalmazásának szempontjából lényegesnek tekinthetők. Ezért ezeket a felszereléseket fel kell tüntetni az A.1. mellékletben, illetve adott esetben át kell vinni az A.2. mellékletből az A.1. mellékletbe.

(4)

A 96/98/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 2002/84/EK európai parlamenti irányelv által létrehozott tengeri szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/98/EK irányelv A. mellékletének helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az a felszerelés, amely az A.1. melléklet „megnevezés” oszlopában mint „új tétel”, vagy mint az A.2. mellékletből az A.1. mellékletbe áthelyezett tétel szerepel, és gyártása a 3. cikk (1) bekezdésében említett dátumnál korábban, az ezen dátum előtt valamely tagállam területén már hatályban lévő típusjóváhagyási eljárással összhangban történt, az említett dátumot követő két éven belül forgalomba hozható, illetve elhelyezhető közösségi hajók fedélzetén.

3. cikk

Átültetés

1.   A tagállamok legkésőbb 2009. július 21-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottságnak.

E rendelkezéseket 2009. július 21-töl kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

2.   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 30-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 46., 1997.2.17., 25. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A. MELLÉKLET

A használt rövidítések listája

 

Circ. – körlevél

 

COLREG – tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok

 

COMSAR – az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága

 

EN – európai szabvány

 

ETSI – Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

 

FSS – tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata

 

FTP – tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata

 

HSC – nagysebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat

 

IBC – vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat

 

ICAO – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

 

IEC – Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság

 

IMO – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

 

ISO – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

 

ITU – Nemzetközi Távközlési Unió

 

LSA – mentőeszköz

 

MARPOL – hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény

 

MEPC – Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság

 

MSC – Tengerészeti Biztonsági Bizottság

 

SOLAS – életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény

 

Reg. – előírás

 

Res. – határozat.

A.1. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI JOGI ESZKÖZÖK MÁR TARTALMAZNAK RÉSZLETES VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEKET

Az A.1. melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a)

Általános: A kifejezetten megemlített vizsgálati követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, amint arra a B. melléklet megfelelőségértékelési moduljaiban utalnak, megtalálható a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeiben, valamint az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben.

b)

5. oszlop: Ahol az IMO határozataira utaló hivatkozások szerepelnek, ott csak a határozatok mellékletei vonatkozó részeiben lévő vizsgálati követelmények alkalmazandók, így azok kizárják maguknak a határozatoknak a rendelkezéseit.

c)

5. oszlop: A nemzetközi egyezmények és vizsgálati követelmények naprakész változata alkalmazandó. A vonatkozó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a vizsgálati jelentések, megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok határozzák meg az alkalmazott vizsgálati követelményt és annak változatait.

d)

5. oszlop: Ahol két különböző, „vagy” kötőszóval elválasztott vizsgálati előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó vizsgálat is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett vizsgálat alkalmazandó.

e)

6. oszlop: Ahol a H modul megjelenik, ott mind a H modul, mind a tervvizsgálati tanúsítvány szükséges.

f)

Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelésszállítási követelményeket.

1.   Mentőeszközök

Sorszám

Megnevezés

SOLAS 74 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Alkalmazhatóság szerint a SOLAS 74 előírások és/vagy az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei

Vizsgálati követelmények

Megfelelőségértékelési modulok

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Mentőgyűrűk

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ. 980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Életmentő felszerelések helyzetjelző lámpái:

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz,

mentőgyűrűkhöz,

mentőmellényekhez

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ 885,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(kivéve az EN 394 (1993) szerint meghatározott, az akkumulátorokra vonatkozó követelményeket, melyek csak a mentőmellények lámpáira vonatkoznak).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt öngyulladó füstjelző eszközök

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Mentőmellények

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

(kivéve az EN 394 (1993) szerint meghatározott, az akkumulátorokra vonatkozó követelményeket, melyek csak a mentőmellények lámpáira vonatkoznak).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Nem mentőmellényként besorolt vízbemerülésre alkalmas ruházat és az időjárás viszontagságai ellen védelmet nyújtó ruházat

Szigetelt vagy nem szigetelt

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Mentőmellényként besorolt, vízbemerülésre alkalmas ruházat és az időjárás viszontagságai ellen védelmet nyújtó ruházat

Szigetelt vagy nem szigetelt

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Kézi fáklya (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Kötélkilövő készülékek

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Felfújható mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatikusan önbeálló mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809, benne: 1. kiegészítés,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 + 1. kiegészítés,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Fedett reverzibilis mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10. melléklet,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11. melléklet,

IMO MSC/Circ.809, benne: 1. kiegészítés,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.809 + 1 kiegészítés,

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezet)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Mentőcsónak

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónak

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Felfújt csónak

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Gyors készenléti mentőcsónak

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.809, benne: 1 kiegészítés,

IMO MSC/Circ.980,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Kötélcsigasort alkalmazó vízre bocsátó berendezés (csónakdaru)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezés túlélési járművekhez

A.2/1.3-ba áthelyezve

A.1/1.23

Vízre bocsátó berendezés szabadon eső mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Mentőtutaj vízrebocsátó berendezés

(csónakdaru)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Nagysebességű készenléti mentőcsónak vízrebocsátó berendezése

(csónakdaru)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO MSC/Circ.809, benne: 1 kiegészítés,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Kioldó szerkezet

Mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Mentőtutajhoz

Vízreeresztés kötélcsigasorral vagy kötélcsigasorokkal

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Tengeri evakuációs rendszerek

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mentési eszközök

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Beszálló hágcsók

A.2/1.4-be áthelyezve

A.1/1.30

Fényvisszaverő anyagok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Kétirányú URH adó-vevő készülék túlélési járművek számára

A.1/5.17-be és A.1/5.18-ba áthelyezve

A.1/1.32

9 GHz SAR-transzponder (SART)

A.1/4.18-ba áthelyezve.

A.1/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78),

IMO MSC/Circ.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Tájoló mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

A.1/4.23-ba áthelyezve.

A.1/1.35

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónak és készenléti mentőcsónak részére

A.1/3.38-ba áthelyezve.

A.1/1.36

Hajtómotor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, csónakmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Nyitott reverzibilis mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 10. melléklet,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 11. melléklet,

IMO MSC/Circ.980.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code), 10. melléklet,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code), 11. melléklet

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet

Reg. V/23.

Reg. V/23,

IMO Res. A.889(21),

IMO MSC/Circ.773,

IMO MSC/Circ.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(Új tétel)

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(Új tétel)

Révkalauz-hágcsó

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23

IMO Res. A.889(21)

IMO MSC/Circ.528, 1. frissítés

IMO Res. A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám

Megnevezés

MARPOL 73/78 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Alkalmazhatóság szerint a MARPOL 73/78 előírások és/vagy az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei

Vizsgálati követelmények

Megfelelőségértékelési modulok

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

I. melléklet, Reg. 16 (4),

I. melléklet, Reg. 16 (5),

Frissített I. melléklet, Reg 14.6,

Frissített I. melléklet, Reg. 14.7.

I. melléklet, Reg. 16 (1),

I. melléklet, Reg. 16 (2),

Frissített I. melléklet, Reg. 14.1,

Frissített I. melléklet, Reg. 14.2,

Frissített I. melléklet, Reg. 14.3.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olaj és víz közötti határfelületet érzékelő készülék

I. melléklet, Reg. 15 (3) (b),

Frissített I. melléklet, Reg. 32.

I. melléklet, Reg. 15 (3) (b),

Frissített I. melléklet, Reg. 32

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Olajtartalom-mérőműszerek

I. melléklet, Reg. 16 (5),

Frissített I. melléklet, Reg. 14.7,

Frissített I. melléklet, Reg. 14.7.

I. melléklet, Reg. 16 (1) és (2),

Frissített I. melléklet, Reg. 14.1 és 14.2.

IMO Res. MEPC.60(33),

IMO Res. MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Meglévő olajosvíz-leválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Törölt tétel.

A.1/2.5

Olajkibocsátást figyelő és ellenőrző rendszer olajszállító tartályhajók számára

I. melléklet, Reg. 15 (3) (a),

Frissített I. melléklet, Reg. 31.2,

Frissített I. melléklet, Reg. 31.3

I. melléklet, Reg. 15 (3),

Frissített I. melléklet, Reg. 31.2,

Frissített I. melléklet, Reg. 31.3,

Frissített I. melléklet, Reg. 31.4

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

IV. melléklet, Reg. 9.

Frissített IV. melléklet, Reg. 9

IMO Res. MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

VI. melléklet, Reg. 16 (2) (a),

VI. melléklet, Reg. 16.

VI. melléklet, Reg. 16 (2) (a),

VI. melléklet, Reg. 16

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Tűzvédelmi berendezés

Sorszám

Megnevezés

SOLAS 74 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Alkalmazhatóság szerint a SOLAS 74 előírások és/vagy az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei

Vizsgálati követelmények

Megfelelőségértékelési modulok

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Fedélzeti burkolat alsó rétege

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.653(16),

IMO Res. A.687(17),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), benne: A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Tűzoltó felszerelés: védőruha (hőálló védőöltözet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

Vagy:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Tűzoltó felszerelés: csizmák

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyűk

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (csak vezetőképességre vonatkozik).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Zárt rendszerű, sűrített levegővel működő légzőkészülék

Megjegyzés: Olyan balesetekben, ahol veszélyes áruk vannak jelen, túlnyomásos maszkot kell használni.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Levegő betáplálásos légzőkészülék füstsisakkal vagy füstálarccal történő használathoz

Megjegyzés: Olyan balesetekben, ahol veszélyes áruk vannak jelen, túlnyomásos maszkot kell használni.

Reg. X/3.

Megjegyzés: Ez a tétel nem szerepel az új II-2 fejezet előírásai (IMO Res. MSC.99 (73) -) között, illetve az új FSS-kódban (IMO Res. MSC.98 (73)).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Permetezőrendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Vízpermettel oltó beépített tűzoltó rendszerek szórófejei gépterekben

A.2/3.11-be áthelyezve

A.1/3.11

„A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszok

„A” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszok

„B” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszok

„A” fokozat:

Reg. II-2/3.2.

„B” fokozat:

Reg. II-2/3.4.

Reg. II-2/9 és

„A” fokozat:

Reg. II-2/3.2.

„B” fokozat:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Tartályhajókon a tűz raktérbe jutásának megakadályozására szolgáló berendezések

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

IMO MSC/Circ.677

IMO MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Nem éghető anyagok

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

„A” vagy „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszokon átvezetett nem acélból készült csövek anyaga

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt nem acélból készült csövek anyaga:

csövek és illesztések,

szelepek,

rugalmas tömlőcsatlakozók

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Tűzgátló ajtók

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Tűzgátló ajtók vezérlő rendszerének részei

Megjegyzés: Ahol a „rendszer részei” kifejezés szerepel a 2. oszlopban, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel

dekoratív furnérozás

festési rendszerek

padlóburkolatok

csőszigetelések burkolatai

a „B” és „C” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszok kialakítása során használt ragasztóanyagok

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.916,

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Megjegyzés: Ahol a felületi anyagoknak egy bizonyos maximális fűtőértékkel kell rendelkezniük, ott ezt az ISO 1716 szerint kell meghatározni.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Kárpitok, függönyök, más felfüggesztett textilanyagok és fóliák

(Megnevezés a SOLAS követelményeinek figyelembe vételével)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Kárpitozott bútorok

(Megnevezés a SOLAS követelményeinek figyelembe vételével)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Ágyneműk

(Megnevezés a SOLAS követelményeinek figyelembe vételével)

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Tűzvédelmi csappantyúk

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nem éghető csőátvezetések „A” fokozatú tűzszakaszokon

A.1/3.26-ba áthelyezve.

A.1/3.24

„A” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszok elektromos kábelátvezetései

A.1/3.26-ba áthelyezve.

A.1/3.25

„A” és „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzálló ablakok és körablakok

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.847,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1004,

IMO MSC/Circ.1036,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Átvezetések „A” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszokon

elektromos kábel átvezetések

csövek, csatornák, szellőztető hálózatok végének stb. átvezetése

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Átvezetések „B” tűzveszélyességi fokozatú tűzszakaszokon

elektromos kábel átvezetések

csövek, csatornák, szellőztető hálózatok végének stb. átvezetése

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Permetező rendszerek (a permetező fejekre korlátozva)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Vagy:

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Tűzoltó tömlők

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezések

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint a következők egyike:

a)

1. kategória: (biztonságos terület)

EN 50104 (2002) + AMD 2004 oxigén,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

2. kategória: (robbanékony gázatmoszférák)

EN 50104 (2002) + AMD 2004 oxigén,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Beépített permetezőrendszerek szórófejei nagysebességű vízi járműveken (HSC)

Reg. X/3.

IMO MSC/Circ.912,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagysebességű vízijárműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagysebességű vízijárműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Tűzálló tűzszakasz nagysebességű vízijárműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Tűzgátló ajtók nagysebességű vízijárműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Tűzvédelmi csappantyúk nagysebességű vízijárműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Átvezetések nagysebességű vízi járművek tűzálló tűzszakaszain

elektromos kábel átvezetések

csövek, csatornák, szellőztető hálózatok végének stb. átvezetése

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. A.754(18),

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónak és készenléti mentőcsónak részére

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

„A” tűzveszélyességi fokozatú és rakományszivattyú-terek géptereinek egyenértékű vízzeloltó tűzoltórendszereiben használt szórófejek

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak a részegységek)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Vagy:

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Hajóelhagyási eszközök (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

EN 402(2003),

EN 1146(2005),

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inert gázzal oltó rendszerek részei

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.847 Corr.1,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.450, 1. frissítés,

IMO MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Olajteknős főzőfelszerelések (automatikus vagy kézi típusú) tűzoltó rendszereinek szórófejei

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Tűzoltó felszerelés – mentőkötél

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerek részei (tűzoltó anyag, főszelepek és szórófejek) gépterekben és rakományszivattyú-terekben

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848.

IMO MSC/Circ.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerek gépterekben (aeroszolos rendszer)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.1007.

IMO MSC/Circ.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrátum beépített, nagy tágulású habbal oltó tűzoltó rendszerek részére gépterekben és rakományszivattyú-terekben

Megjegyzés: A gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, nagy tágulású habbal oltó tűzoltórendszert a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a közigazgatás előírásainak megfelelően.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Vízzel oltó, beépített helyi tűzoltó rendszerek részeinek alkalmazása „A” tűzveszélyességi fokozatú gépterekben

(Szórófejek és teljesítménytesztek)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Nagynyomású vízsugárral oltó, beépített tűzoltó rendszerek szórófejei különleges kategóriájú terek, ro-ro rakományterek, ro-ro terek és járműterek részére

A.2/3.2-be áthelyezve

A.1/3.50

Vegyi hatásoknak ellenálló védőruházat

A.2/3.9-be áthelyezve

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Korábbi A.2/3.6

Korábbi A.2/3.7

Korábbi A.2/3.16

Korábbi A.2/3.17

Beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszer részei vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek részére

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7.2.2,-Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:

EN 54-2 (1997) +AC(1999) és A.1 (2006)

energiaellátó berendezés:

EN 54-4 (1997)+AC (1999), A.1 (2002) és A.2 (2006)

Hőérzékélők – pontszerű érzékelővel ellátva

EN 54-5 (2000) +A.1 (2002)

Füstérzékelők – pontszerű szórt fényes, kibocsátott fényes vagy ionizációs érzékelővel ellátva

EN 54-7 (2000) +A.1 (2002) és A2(2006)

Lángérzékélők – pontszerű érzékelővel ellátva

EN 54-10 (2002) +A.1 (2005)

Kézi riasztóhely:

EN 54-11 (2001) +A.1 (2005),

illetve alkalmazhatóság szerint elektromos és elektronikus berendezések hajókon:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Korábbi A.2/3.1

Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 1866 (1998).

Vagy:

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Korábbi A.2/3.18

Riasztóberendezések

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Akusztikus jelzőkészülékek:

EN 54-3 (2001)+A.1 (2002) és A2 (2006)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(Új tétel)

Beépített oxigénelemző és gázérzékelő berendezések

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint a következők egyike:

a)

4. kategória: (biztonságos terület)

EN 50104 (2002) + AMD 2004 oxigén,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

3. kategória: (robbanékony gázatmoszférák)

EN 50104 (2002) + AMD 2004 oxigén,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: Navigációs berendezések

5. oszlop: Az EN 61162, illetve IEC 61162 szabványsorozatra való hivatkozások azt jelentik, hogy a kérdéses termék elrendezése alapján kell meghatározni, hogy az EN 61162, illetve IEC 61162 sorozatok szabványai közül melyik vonatkozik rá.


Sorszám

Megnevezés

SOLAS 74 előírás, amennyiben „típusjóváhagyás” szükséges

Alkalmazhatóság szerint a SOLAS 74 előírások és/vagy az IMO vonatkozó határozatai és körlevelei

Vizsgálati követelmények

Megfelelőségértékelési modulok

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Mágneses tájoló

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Vagy:

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

THD Mágneses menetirány-kijelző (mágneses módszer)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162 szabványsorozat;

ISO 22090-2 (2004), benne: 2005. helyesbítés.

Vagy:

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 szabványsorozat.

ISO 22090-2 (2004), benne: 2005. helyesbítés.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Pörgettyűs tájoló

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarberendezés

A.1/4.34-be, A.1/4.35-be és A.1/4.36-ba áthelyezve.

A.1/4.5

Automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA)

A.1/4.34-be áthelyezve.

A.1/4.6

Akusztikus mélységmérő berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Menetsebességet és megtett távolságot mérő készülék (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Kormánylapát állásszög, fordulatszám és hajócsavar szárnyhajlásszög kijelző műszer

A.1/4.20-ba, A.1/4.21-be és A.1/4.22-be áthelyezve.

A.1/4.9

Fordulásisebesség-kijelző

A.2/4.26-ba áthelyezve.

A.1/4.10

Rádió-iránymérő

Törölt tétel.

A.1/4.11

Loran-C berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca navigátor berendezés

Törölt tétel.

A.1/4.14

GPS-berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.819(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 szabványsorozat.

Vagy:

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 szabványsorozat.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,