ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 168

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. június 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 615/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 616/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 618/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007/2008-as szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

17

 

*

A Bizottság 619/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

20

 

 

A Bizottság 620/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítéséről

27

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosításáról

31

 

*

A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

36

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/489/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni portugáliai ideiglenes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 3312. számú dokumentummal történt)

38

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/490/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/2/2008 határozata (2008. június 24.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének kinevezéséről

41

 

*

A Tanács 2008/491/KKBP együttes fellépése (2008. június 26.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

42

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/1


A TANÁCS 615/2008/EK RENDELETE

(2008. június 23.)

az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1405/2006/EK tanácsi rendelet (2) 1. cikke meghatározza a rendelet alkalmazási körét, illetve a „kisebb szigetek” fogalmát. Az említett rendelet alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok alapján a rendelet alkalmazási körét módosítani kell.

(2)

Az 1405/2006/EK rendelet 3. cikke olyan egyedi ellátási intézkedések bevezetéséről rendelkezik, amelyek az emberi fogyasztás céljára – más termékek előállításához vagy mezőgazdasági inputként – alapvetően szükséges termékek tekintetében az ellátás terén felmerülő, az Égei-tenger néhány szigetének földrajzi elhelyezkedéséből eredő, szállítási többletköltségeket eredményező problémák enyhítésére szolgálnak. Ezen alapvető termékek a Szerződés I. mellékletében szerepelnek. Helyénvaló ezért az 1405/2006/EK rendelet 3. cikkének módosítása annak érdekében, hogy az utalást tartalmazzon a szóban forgó I. mellékletre, ezáltal pedig hatálya kizárólag ezen termékekre terjedjen ki.

(3)

Az 1405/2006/EK rendelet 6. cikke az említett rendelet II. mellékletének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadásának eljárásáról rendelkezik. Mivel az 1405/2006/EK rendelet 14. cikke hasonló rendelkezést tartalmaz a rendelet egészének végrehajtása tekintetében, a 6. cikket el kell hagyni.

(4)

Az 1405/2006/EK rendelet 7. cikke általánosságban a helyi mezőgazdasági termékek támogatására szolgáló intézkedéseket vezet be, azaz a 3. cikknél szélesebb alkalmazási körrel rendelkezik. Következésképpen módosítani kell az említett rendelet 7. cikkét annak érdekében, hogy az utalást tartalmazzon a Szerződés III. részének II. címére, ezáltal pedig hatálya a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékeire, valamint az ezekhez a termékekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékeire terjedjen ki.

(5)

Az 1405/2006/EK rendelet 9. cikkének e) pontja a támogatási programba foglalandó intézkedések között az ellenőrzésekre és az igazgatási szankciókra vonatkozó rendelkezésekről tesz említést. Az ellenőrzésekre és az igazgatási szankciókra vonatkozó nemzeti rendelkezéseket azonban nem lehet a kisebb égei-tengeri szigetekre vonatkozó közösségi támogatási program keretében jóváhagyni, hanem – az említett rendelet 16. cikkével összhangban – azokról csak tájékoztatni kell a Bizottságot. A 9. cikk e) pontját ezért módosítani kell oly módon, hogy az illetékes görög hatóságok által benyújtott programokba foglalandó intézkedések között ne szerepeljenek az ellenőrzések és az igazgatási szankciók.

(6)

Az 1405/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az 1405/2006/EK tanácsi rendelet III. fejezetében szereplő intézkedések többsége közvetlen kifizetésnek minősül, és, mint ilyennek, szerepelnie kell az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben (3). Egy hiba következtében az égei-tengeri szigetekre vonatkozó sort az 1405/2006/EK rendelet 20. cikkének (3) bekezdése helytelenül törölte az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletéből. A nevezett I. mellékletet ezért – az 1405/2006/EK rendelet alkalmazásának időpontjától kezdődő hatállyal – helyesbíteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1405/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E rendelet egyedi intézkedéseket határoz meg a mezőgazdaság területén abból a célból, hogy orvosolja a kisebb égei-tengeri szigetek (a továbbiakban: kisebb szigetek) távoli fekvése és elszigeteltsége által okozott nehézségeket.”

2.

A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egyedi ellátási rendszert a Szerződés I. mellékletében szereplő azon mezőgazdasági termékek („mezőgazdasági termékek”) tekintetében kell bevezetni, amelyek a kisebb szigeteken az emberi fogyasztás vagy más termékek előállítása tekintetében, illetve mezőgazdasági inputanyagként alapvető fontosságúak.”

3.

A 6. cikket el kell hagyni.

4.

A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A támogatási program tartalmazza a kisebb szigeteken a helyi mezőgazdasági termelés folyamatosságának megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges, a Szerződés III. része II. címének hatálya alá tartozó intézkedéseket.”

5.

A 9. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a támogatási program hatékony és megfelelő megvalósításának biztosítására tett lépéseket, ideértve a közzétételre, a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó szabályozást;”.

2. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet I. melléklete a „Posei” sor után a következő sorral egészül ki:

„Égei-tengeri szigetek

Az 1405/2006/EK rendelet III. fejezete (4)

Közvetlen kifizetés a 2. cikk szerint, a programok keretén belül meghatározott intézkedések címén

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 2. cikket azonban 2007. január 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. június 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  2008. június 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 265., 2006.9.26., 1. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 479/2008/EK rendelettel (HL L 148., 2008.6.6., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 265., 2006.9.26., 3. o.”


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/3


A BIZOTTSÁG 616/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. június 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. június 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/5


A BIZOTTSÁG 617/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 121. cikke f) pontjára, összefüggésben a 4. cikkével,

mivel:

(1)

2008. július 1-jei hatállyal a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1975. október 29-i 2782/75/EGK tanácsi rendeletet (2) az 1234/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezi.

(2)

A 2782/75/EGK rendelet egyes rendelkezéseit és előírásait az 1234/2007/EK rendelet nem vette át.

(3)

Ezért egyes megfelelő rendelkezéseket és előírásokat az 1234/2007/EK rendelet végrehajtási rendeletének keretében kell elfogadni, hogy a piac közös szervezésének folytonossága és zavartalan működése – különösen a forgalmazási előírások tekintetében – biztosítva legyen.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek a Közösségen belüli forgalmazás céljából a keltetőtojásoknak és naposcsibéknek meg kell felelniük. Az egyértelműség kedvéért meg kell határozni e követelmények új végrehajtási szabályait. Indokolt tehát a 2782/75/EGK rendelet alkalmazásának részletes szabályait megállapító 1868/77/EGK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül helyezni és helyébe új rendeletet léptetni.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet meghatározta a keltetőtojások és a naposcsibék termelésének és forgalmazásának egyes szabályait. E szabályok alkalmazása érdekében szükség van olyan végrehajtási rendelkezésekre, amelyek többek között arra irányulnak, hogy a keltetőgépből kivett tojásokat ne lehessen egyedi megkülönböztető jelzés nélkül forgalomba hozni, hogy meghatározzák a tojásokon, illetve a tojásokat és a naposcsibéket tartalmazó csomagolásokon elhelyezendő feliratokat, valamint hogy meghatározzák a szükséges információtartalmat.

(6)

Minden telepnek rendelkeznie kell egy, az egyes tagállamokban adott kódszámon alapuló, egyedi nyilvántartási számmal, amely alapján be lehet azonosítani az adott telep által végzett tevékenységet.

(7)

A csibék és a tojások Közösségen belüli kereskedelmének és termelésének alakulásával kapcsolatban olyan adatgyűjtési rendszert kell fenntartani, ami lehetővé teszi rövid távú termelési előrejelzések készítését. A tagállamok feladata, hogy meghatározzák a rendelkezések megsértésének szankcióit.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„keltetőtojás”: olyan baromfitojás, amely a Kombinált Nómenklatúra 0407 00 11 vagy 0407 00 19 alfejezetébe tartozik, naposcsibe előállítására szolgál, fajta, kategória és típus szerint osztályozva van, és azonosítása e rendeletnek megfelelően történik, a Közösségben termelték vagy harmadik országból hozták be;

2.

„naposcsibe”: élő baromfi, amelynek tömege legfeljebb 185 gramm, a Kombinált Nómenklatúra 0105 11 vagy 0105 19 alfejezetébe tartozik, a Közösségben termelték vagy harmadik országból hozták be, és a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

a)

haszoncsirke: a következő típusok valamelyikébe tartozó naposcsibe:

i.

húscsirke: hizlalásra és az ivarérett kor előtti levágásra szánt csirke;

ii.

tojócsirke: étkezési tojás termelése céljából felnevelt csirke;

iii.

kettős hasznosítású csirke: akár tojásrakásra, akár hizlalásra szánt csirke;

b)

tenyészcsirke szülő: haszoncsirke előállítására szánt csirke;

c)

tenyészcsirke nagyszülő: tenyészcsirke előállítására szánt csirke;

3.

„telep”: a telep vagy a telep egy része, ahol a következő tevékenységek folynak:

a)

tenyésztelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése folyik, amelyekből tenyészcsirke nagyszülőt, szülőt vagy haszoncsirkét állítanak elő;

b)

szaporítótelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése folyik, amelyekből haszoncsirkét állítanak elő;

c)

keltető: olyan telep, ahol a tojások keltetőgépbe rakása, a naposcsibék keltetése és a csibék ellátása történik;

4.

„kapacitás”: a keltetőgépekbe egyidejűleg behelyezhető keltetőtojások maximális száma, a bújtatók nélkül.

2. cikk

A telepek nyilvántartásba vétele

(1)   A tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak minden telepet nyilvántartásba kell vennie a telep kérésére, és azokat azonosítószámmal kell ellátnia.

Az azonosítószám visszavonható azoktól a telepektől, amelyek nem tartják be e rendelet rendelkezéseit.

(2)   Az (1) bekezdésben említett telepek a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmeiket a tagállamnak ahhoz az illetékes hatóságához nyújtják be, amelynek területén a telep található. Ez a hatóság a nyilvántartásba vett telepnek ad egy azonosítószámot, amely az I. mellékletben található betűkódok valamelyikéből és egy azonosítószámból áll, amely alapján megállapítható, hogy az adott telep milyen tevékenységet folytat.

(3)   A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az adott telep tevékenységének meghatározására szolgáló azonosítószámok kódjában bármiféle változás következik be.

3. cikk

A keltetőtojások és csomagolásuk jelölése

(1)   A naposcsibék előállítására szolgáló keltetőtojásokat egyedileg kell megjelölni.

(2)   A naposcsibék előállítására szolgáló keltetőtojások egyedi jelölését a termelőtelepen végzik, ahol rápecsételik a telep egyedi azonosítószámát a tojásokra. A legalább 2 mm magas és 1 mm széles betűket és számokat letörölhetetlen fekete tintával kell feltüntetni.

(3)   A tagállamok eltérést engedélyezhetnek a keltetőtojások jelölésének (2) bekezdésben szereplő módjától, amennyiben a jelölés fekete, letörölhetetlen, tisztán látható és a felülete legalább 10 mm2. Ezt a jelölést a keltetőgépbe történő helyezés előtt kell elvégezni a termelőtelepen vagy a keltetőtelepen. Az e lehetőséggel élő tagállamok értesítik erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és tájékoztatják őket az e célból hozott rendelkezésekről.

(4)   A keltetőtojásokat olyan tökéletesen tiszta csomagolásban kell szállítani, amely csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, ugyanarról a telepről származó és a II. mellékletben található feliratok valamelyikével jelölt keltetőtojásokat tartalmaz.

(5)   Az egyes importőr harmadik országokban hatályban lévő rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az exportra szánt keltetőtojásokon és azok csomagolásán az e rendeletben előírtaktól eltérő információk is szerepelhetnek, feltéve, hogy nem téveszthetők össze az e rendeletben és az 1234/2007/EK rendelet 121. cikkében, valamint ez utóbbi végrehajtási rendeleteiben szereplőkkel.

(6)   Valamennyi csomagoláson vagy szállítótartályon, amelyben ezeket a tojásokat szállítják, feltüntetik a termelőtelep azonosító számát.

(7)   Kizárólag az e cikknek megfelelően megjelölt keltetőtojásokat lehet a tagállamok között szállítani vagy forgalmazni.

(8)   Harmadik országokból keltetőtojások csak akkor importálhatók, ha azokon legalább három mm nagyságú nyomtatott betűvel szerepel a származási ország neve, valamint a következő felirat: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене”, vagy „incubare”. A csomagok csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, valamint ugyanabból az országból és feladótól származó keltetőtojásokat tartalmazhatnak, és azokon legalább az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

a)

a tojásokon feltüntetett információk;

b)

az a baromfifaj, amelytől a tojások származnak;

c)

a feladó neve vagy cégneve és címe.

4. cikk

A naposcsibéket tartalmazó csomagok jelölése

(1)   A naposcsibéket a baromfi faja, típusa és kategóriája szerint kell csomagolni.

(2)   A dobozok csak egyazon keltetőből származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a keltető egyedi azonosítószámának szerepelnie kell rajtuk.

(3)   A harmadik országból származó naposcsibék importjára csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdésnek megfelelően vannak csoportosítva. A dobozok csak egyazon országból és feladótól származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a következő adatoknak szerepelniük kell rajtuk:

a)

a származási ország neve;

b)

a baromfifaj, amelyhez a naposcsibék tartoznak;

c)

a feladó neve vagy cégneve és címe.

A csomagoláson szereplő jelöléseket letörölhetetlen fekete tintával kell feltüntetni, legalább 20 mm magas és 10 mm széles, 1 mm vastagságú vonallal megrajzolt betűkkel vagy jelekkel.

5. cikk

Kísérőokmányok

(1)   A szállításra váró keltetőtojás- és naposcsibe-szállítmányok mindegyikéhez kísérő okmányt kell kiállítani, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)

a telep neve vagy cégneve és címe, valamint az azonosítószáma;

b)

a keltetőtojások, illetve naposcsibék száma a baromfi faja, kategóriája és típusa szerint;

c)

az elszállítás dátuma;

d)

a címzett neve és címe.

(2)   A harmadik országból importált keltetőtojások és naposcsibék tételei esetében a telep azonosítószáma helyébe a származási ország nevét kell írni.

6. cikk

Nyilvántartások

Minden keltető fajonként, kategóriánként (tenyészcsirke nagyszülő, szülő vagy haszoncsirke) és típusonként (húscsirke, tojótyúk vagy kettős hasznosításra szánt) nyilvántartást vezet a következő adatokról:

a)

a tojások keltetőgépbe helyezésének dátuma, a keltetett tojások száma és annak a telepnek az azonosítószáma, ahol a keltetőtojásokat előállították;

b)

a kikelés dátuma és a ténylegesen felhasználásra kerülő, kikelt naposcsibék száma;

c)

a keltetőgépből kivett keltetett tojások száma és a vásárló adatai.

7. cikk

A keltetőgépből kivett tojások felhasználása

A keltetőgépből kivett keltetett tojások emberi fogyasztásra nem, csak egyéb célra hasznosíthatók. Az 589/2008/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikke második albekezdésének h) pontja értelmében ipari tojásként felhasználhatók.

8. cikk

Tájékoztatás

(1)   Valamennyi keltetőtelep havonta köteles közölni a tagállam illetékes szervével fajonkénti, kategóriánkénti és típusonkénti bontásban a keltetőgépbe helyezett tojások és a kikelt, ténylegesen felhasználásra szánt naposcsibék számát.

(2)   A tenyészcsirke nagyszülő, illetve szülő állományába tartozó egyedek statisztikai adatairól, csakúgy, mint az (1) bekezdésben nem említett telepek adatairól, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően alkalmazott szabályok és feltételek szerint kell jelentést kérni.

(3)   A tagállamoknak, amint az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat megkapták és feldolgozták, havi összesítést kell eljuttatniuk a Bizottsághoz az előző havi adatok alapján.

A tagállam által benyújtott összesítésnek tartalmaznia kell továbbá az adott hónapban importált és exportált naposcsibék számát a baromfi fajának, kategóriájának és típusának megfelelő bontásban.

(4)   A (3) bekezdésben szereplő összesítő mintáját az III. melléklet tartalmazza. A tagállamok ezt az összesítőt minden naptári hónapban megküldik a Bizottságnak legkésőbb négy héttel az adott hónapot követően.

(5)   A tagállamok az összesítőhöz felhasználhatják az III. mellékletben (I. rész) található mintát, hogy a keltetőktől az (1) és (2) bekezdésében említett információkat begyűjtsék.

(6)   A tagállamok előírhatják, hogy az 5. cikkben említett kísérő dokumentumot a naposcsibék vonatkozásában több példányban kell elkészíteni. Ebben az esetben a dokumentum egy példányát a 9. cikkben említett illetékes szervhez küldik el importálás, exportálás vagy Közösségen belüli kereskedelem esetén.

(7)   Azok a tagállamok, amelyek a (6) bekezdésben szereplő eljáráshoz folyamodnak, tájékoztatják erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

9. cikk

Ellenőrző szervek

Az e rendeletben szereplő rendelkezések betartását az egyes tagállamok által kijelölt szerveknek kell ellenőrizniük. Ezeknek a szerveknek a listáját el kell juttatni a többi tagállamhoz és a Bizottsághoz legkésőbb egy hónappal e rendelet hatálybalépése előtt. Az említett lista bármilyen módosításáról legkésőbb a módosítástól számított egy hónapon belül tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

10. cikk

Szankciók

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megbüntessék a keltetőtojások és a naposcsibék termelésére és forgalmazására vonatkozó rendeletek előírásainak megszegőit.

11. cikk

Jelentéstétel

A tagállamok minden év január 30-ig megküldik a Bizottságnak a keltetők megoszlására és tevékenységére vonatkozó statisztikát a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1868/77/EGK rendelet 2008. július 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett és a 2782/75/EGK rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként és az V. melléklet megfelelési táblázatával összhangban kell értelmezni.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendelet 2008. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 100. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 209., 1977.8.17., 1. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 163., 2008.6.24., 6. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésben említett betűkódok

BE

Belgium

BG

Bulgária

CZ

Cseh Köztársaság

DK

Dánia

DE

Németország

EE

Észtország

IE

Írország

EL

Görögország

ES

Spanyolország

FR

Franciaország

IT

Olaszország

CY

Ciprus

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

HU

Magyarország

MT

Málta

NL

Hollandia

AT

Ausztria

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

FI

Finnország

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság


II. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) bekezdésében említett feliratok

:

bolgárul

:

яйца за люпене

:

spanyolul

:

huevos para incubar

:

csehül

:

násadová vejce

:

dánul

:

Rugeæg

:

németül

:

Bruteier

:

észtül

:

Haudemunad

:

görögül

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

angolul

:

eggs for hatching

:

franciául

:

œufs à couver

:

olaszul

:

uova da cova

:

lettül

:

inkubējamas olas

:

litvánul

:

kiaušiniai perinimui

:

magyarul

:

Keltetőtojás

:

máltaiul

:

bajd tat-tifqis

:

hollandul

:

Broedeieren

:

lengyelül

:

jaja wylęgowe

:

portugálul

:

ovos para incubação

:

románul

:

ouă puse la incubat

:

szlovákul

:

násadové vajcia

:

szlovénül

:

valilna jajca

:

finnül

:

munia haudottavaksi

:

svédül

:

Kläckägg


III. MELLÉKLET

A KELTETŐTOJÁSOK ÉS A NAPOSCSIBÉK TERMELÉSÉRŐL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL KÉSZÍTETT HAVI ÖSSZESÍTŐ

I.   RÉSZ

Ország:

Év:

1 000 darab


Leírás

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

A.

Keltetett tojások

Kakascsibe, tyúk, csirke

Nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haszoncsirke

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznosítás

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

Hasznosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

A naposcsibék hasznosítása

Kakascsibe, tyúk, csirke

Nőivarú nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tojóvégtermék

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nőivarú nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hím- és nőivarú hizlalásra

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

Hím- és nőivarú hizlalásra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakascsibe, tyúk, csirke

Szexált kakasok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZTÁJI NAPOSCSIBÉK KÜLKERESKEDELME

II.   RÉSZ

Ország:

Év:

1 000 darab


Közösségen belüli kereskedelem

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

IMPORT

Kakascsibe, tyúk, csirke

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

Naposcsibe: hasznosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT

Kakascsibe, tyúk, csirke

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

Naposcsibe: hasznosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Harmadik országokból érkező import és harmadik országokba irányuló export

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

IMPORT

Kakascsibe, tyúk, csirke

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

Naposcsibe: hasznosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORT

Kakascsibe, tyúk, csirke

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

tojótípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: nőivarú nagyszülők és szülők

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposcsibe: hasznosítás

hústípusú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kettős hasznosítású

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulyka

Naposcsibe: hasznosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngytyúk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldendő az alábbi címekre

:

1.

Directorate-General for Agriculture, Divison for Poultry Products, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

2.

Statistical Office of the European Communities, Agricultural Statistics, Luxembourg 1, European Centre, PO Box 1907, Luxembourg

IV. MELLÉKLET

A KELTETŐK MÉRET SZERINTI MEGOSZLÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA

Image

Image


V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2782/75/EGK rendelet

Az 1868/77/EGK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

3. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés és az I. melléklet

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés és II. melléklet

5. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

6. cikk

3. cikk, (8) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (7) bekezdés

11. cikk

4. cikk, (1) és (2) bekezdés

12. cikk

4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

3. cikk

4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

13. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk, (1) és (2) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (6) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (7) bekezdés

16. cikk

9. cikk

5. cikk

10. cikk

6. cikk

11. cikk

7. cikk

12. cikk, első albekezdés

8. cikk

13. cikk

I. melléklet

III. melléklet

II. melléklet

IV. melléklet


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/17


A BIZOTTSÁG 618/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007/2008-as szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2) 12. cikke rendelkezik a 1701 KN-kód alá tartozó termékek fehércukor-egyenértékben kifejezett, nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó részletes szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó behozatal tekintetében.

(2)

Ezeket a mennyiségeket a 2007/2008-as szállítási időszak vonatkozásában az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek 2007/2008-as szállítási időszakra történő meghatározásáról szóló, 2008. január 28-i 77/2008/EK bizottsági rendelet (3) írta elő.

(3)

Az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról az esetről, ha egy AKCS-ország nem szállítja le a megállapodás szerinti mennyiséget.

(4)

Barbados, Kenya, Kongó, Madagaszkár, valamint Trinidad és Tobago illetékes hatóságai értesítették a Bizottságot, hogy nem lesznek képesek leszállítani a megállapodás szerint rájuk eső teljes mennyiséget, és nem tartanak igényt kiegészítő szállítási időszakra.

(5)

Ezért az érintett AKCS-országokkal folytatott konzultációt követően rendelkezni kell a le nem szállított mennyiség újrakiosztásáról; e mennyiségeket a 2007/2008-as szállítási időszakban kell leszállítani.

(6)

Ezért a 77/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a 2007/2008-as szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettség alá tartozó mennyiségeket a 950/2006/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével és az említett cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban ki kell igazítani.

(7)

A 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett cikk (1) bekezdése nem alkalmazható az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével összhangban újra kiosztott mennyiségekre. Következésképpen az e rendelet alapján újra kiosztott mennyiséget 2008. június 30. előtt kellene behozni. Mivel azonban az újrakiosztásra vonatkozó határozatot későn hozták meg, továbbá figyelembe véve a behozatali engedélyek kérelmezésére engedélyezett időtartamot, lehetetlen betartani az említett határidőt. Ezért a 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdését az e rendeletnek megfelelően újra kiosztott mennyiségekre is alkalmazni kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó, a 1701 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó, fehércukor-egyenértékben (tonnában) kifejezett szállítási kötelezettségek mennyiségeit a 2007/2008-as szállítási időszak és az egyes érintett exportőr országok tekintetében a mellékletben meghatározottak szerint kell kiigazítani.

2. cikk

A 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve az említett rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó az e rendelet alapján újra kiosztott és 2008. június 30-a után behozott mennyiségre.

3. cikk

A 77/2008/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 371/2007/EK rendelettel (HL L 92., 2007.4.3., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 24., 2008.1.29., 6. o.


MELLÉKLET

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó preferenciális cukor behozatalára vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségei a 2007/2008-as szállítási időszakra, fehércukor-egyenértékben (tonnában) kifejezve

Az AKCS-jegyzőkönyvet/az Indiával kötött megállapodást aláíró országok

A 2007/2008-as szállítási kötelezettségek

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongó

0,00

Elefántcsontpart

10 123,12

Fidzsi-szigetek

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagaszkár

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mozambik

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts és Nevis

0,00

Suriname

0,00

Szváziföld

126 027,92

Tanzánia

9 672,60

Trinidad és Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

ÖSSZESEN

1 319 875,62


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/20


A BIZOTTSÁG 619/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 161. cikke (3) bekezdésére, 164. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 170. cikkére a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének megfelelően a világkereskedelmi és közösségi árak közötti különbséget egyes tejtermékek esetében export-visszatérítésekkel lehet fedezni addig a szükséges mértékig, amely lehetővé teszi az említett termékeknek a Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból eredő korlátokon belüli kivitelét.

(2)

A Bizottság 580/2004/EK rendelete (2) meghatározta az ex ex 0402 10 19 9000 termékkód alá tartozó sovány tejporra, az ex ex 0405 10 19 9700 termékkód alá tartozó tömbös természetes vajra, valamint az ex ex 0405 90 10 9000 termékkód alá tartozó, tartályokban lévő vajolajra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos pályázati eljárás szabályait. Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3)2008. július 1-jével hatályon kívül helyezi az 580/2004/EK rendeletet.

(3)

Az 1454/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékekre a rendelet 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően folyamatos pályázati felhívást kell megnyitni. Mivel az 1454/2007/EK rendelet nem tartalmazza a már az 580/2004/EK rendeletben szereplő valamennyi, a tejágazatra vonatkozó előírást, ezért az utóbbi rendelet hatályon kívül helyezésének időpontjától gondoskodni kell az említett szabályok megállapításáról. Gyakorlati okokból, valamint az érthetőség és az egyszerűség kedvéért célszerű egyetlen olyan rendelet létrehozása, amely egyúttal tartalmazza az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (4), valamint a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2004. március 26-i 582/2004/EK bizottsági rendelet (5) egyedi rendelkezéseit is.

(4)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 17-i 1282/2006/EK bizottsági rendelet (6) a tejágazat valamennyi kiviteli engedélyére és export-visszatérítésére vonatkozik. Mivel az e rendelet értelmében megnyitott pályázat keretében kibocsátott engedélyek konkrét termékekre érvényesek, célszerű rögzíteni az 1282/2006/EK rendeletben foglalt, a kiviteli engedélyekre vonatkozó általános szabályoktól való eltérést lehetővé tevő egyedi szabályokat. Az 1454/2007/EK rendelet 7. cikke úgy rendelkezik, hogy a nemzeti hatóságoknak legkésőbb a maximális visszatérítés mértékét rögzítő bizottsági határozat hatálybalépését követő ötödik munkanapon ki kell adniuk az engedélyeket, valamint előírja, hogy az engedély a kibocsátás tényleges napjától legyen érvényes. Ezért célszerű az érvényességi időt az 1282/2006/EK rendelet 8. cikkétől eltérő módon megállapítani, hogy minden kibocsátott engedély ugyanakkora időtartamra legyen érvényes.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

A Közösségben letelepedett valamennyi személy számára egyenlő esély biztosítása mellett folyamatos pályázati felhívást tesznek közzé a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (7) I. mellékletének 9. szakaszában említett alábbi tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések meghatározása érdekében:

a)

az ex ex 0405 10 19 9700 termékkód alá tartozó természetes vaj legalább 20 kilogrammos nettó tömegű tömbökben;

b)

az ex ex 0405 90 10 9000 termékkód alá tartozó vajolaj legalább 20 kilogramm nettó tömegű tartályokban;

c)

az ex ex 0402 10 19 9000 termékkód alá tartozó sovány tejpor legalább 25 kilogrammos nettó tömegű zsákokban és legfeljebb 0,5 tömegszázalék nem tej eredetű adalékanyag-tartalommal.

2. cikk

Rendeltetési helyek

Az 1. cikkben említett termékek kivitele az alábbiak kivételével bármely rendeltetési helyre történhet:

a)

harmadik országok: Andorra, Liechtenstein, az Amerikai Egyesült Államok és az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam);

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: Feröer-szigetek, Grönland, Heligoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

3. cikk

Irányadó szabályok

E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az 1291/2000/EK (8), az 1282/2006/EK és az 1454/2007/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. cikk

A pályázatok benyújtása

(1)   Pályázatot kizárólag a pályázati időszak alatt lehet benyújtani, és az kizárólag abban a pályázati időszakban érvényes, amely alatt benyújtották.

(2)   Az egyes pályázati időszakok minden hónap második keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor kezdődnek, a következő kivételekkel:

a)

augusztus harmadik keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor;

b)

december első keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor.

Amennyiben a kedd munkaszüneti nap, az időszak a következő munkanapon, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor kezdődik.

Az egyes pályázati időszakok minden hónap harmadik keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor érnek véget, a következő kivételekkel:

a)

augusztus negyedik keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor;

b)

december második keddjén, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor.

Amennyiben a kedd munkaszüneti nap, az időszak az előző munkanapon, (brüsszeli idő szerint) 13.00-kor ér véget.

(3)   Az első pályázati időszaktól kezdve valamennyi pályázati időszakot sorszámmal kell ellátni.

(4)   A pályázatokat a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságaihoz kell benyújtani.

(5)   Az 1. cikkben említett minden egyes termékkódra külön pályázatot kell benyújtani a rendeltetési hely szerinti bontásban.

(6)   Az engedélykérelem 16. rovatában az 1454/2007/EK rendelet 3. cikke (5) bekezdésének c) pontjában előírt adaton kívül az export-visszatérítésre vonatkozó, az e rendelet 1. cikkében említett „ex” megjelölést is tartalmazó termékkódot szintén fel kell tüntetni.

5. cikk

A pályázatokban szereplő mennyiség

Az 1. cikkben említett termékek esetén a legkisebb megpályázható mennyiség 10 tonna.

6. cikk

Biztosítékok

A pályázati biztosíték az adott termékkód és rendeltetési hely esetében legutóbb megállapított maximális pályázati visszatérítés összegének 15 %-a. A pályázati biztosíték összege azonban nem lehet kevesebb mint 5 EUR/100 kg.

7. cikk

A Bizottság értesítése a pályázatokról

Az 1454/2007/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok az egyes pályázati időszakoknak az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott lejártát követő három órán belül valamennyi érvényes pályázatról külön, az I. mellékletben meghatározott minta alapján értesítik a Bizottságot.

8. cikk

Kiviteli engedélyek

(1)   Az 1282/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazható.

(2)   Az 1282/2006/EK rendelet 8. cikkétől eltérve a kiviteli engedély a kibocsátás tényleges napjától érvényes azon hónaptól számított negyedik hónap végéig, amelyben a pályázati időszak a 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerint lejár.

9. cikk

Hatályvesztés

Az 581/2004/EK és az 582/2004/EK rendelet hatályát veszti.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A legutóbb a 128/2007/EK rendelettel (HL L 41., 2007.2.13., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.

(4)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb az 1543/2007/EK rendelettel (HL L 337., 2007.12.21., 62. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 90., 2004.3.27., 67. o. A legutóbb az 1543/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 234., 2006.8.29., 4. o. A legutóbb az 532/2007/EK rendelettel (HL L 125., 2007.5.15., 7. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o.

(8)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


I. MELLÉKLET

TAGÁLLAM:

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

Fax:

E-mail:

A.   82 % zsírtartalmú vaj

Tagállam:

Visszatérítés odaítélése az ex ex 0405 10 19 9700 termékkód alá tartozó, 82 % zsírtartalmú vaj egyes harmadik országokba történő kivitelére (619/2008/EK rendelet)


1

2

3

4

5

Ajánlat száma

Pályázó száma (1)

Mennyiség (tonna)

Rendeltetési hely

Export-visszatérítési ráta (EUR/100 kg)

(növekvő sorrendben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Vajolaj

Tagállam:

Visszatérítés odaítélése az ex ex 0405 90 10 9000 termékkód alá tartozó vajolaj egyes harmadik országokba történő kivitelére (619/2008/EK rendelet) A pályázati kiírás száma: …/R/200. A pályázati időszak vége:


1

2

3

4

5

Ajánlat száma

Pályázó száma (2)

Mennyiség (tonna)

Rendeltetési hely

Export-visszatérítési ráta (EUR/100 kg)

(növekvő sorrendben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Sovány tejpor

Tagállam:

Visszatérítés odaítélése az ex ex 0402 10 19 9000 termékkód alá tartozó sovány tejpor egyes harmadik országokba történő kivitelére (619/2008/EK rendelet) A pályázati kiírás száma: …/R/200. A pályázati időszak vége:


1

2

3

4

5

Ajánlat száma

Pályázó száma (3)

Mennyiség (tonna)

Rendeltetési hely

Export-visszatérítési ráta (EUR/100 kg)

(növekvő sorrendben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A pályázók minden pályázati időszakban külön számot kapnak.

(2)  A pályázók minden pályázati időszakban külön számot kapnak.

(3)  A pályázók minden pályázati időszakban külön számot kapnak.


II. MELLÉKLET

A tagállamoknak az 1454/2007/EK rendeletben és az e rendeletben említett azon illetékes hatóságai, amelyekhez a pályázatokat be kell nyújtani:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/27


A BIZOTTSÁG 620/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 386/2008/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a tej és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítéseket.

(2)

Figyelembe kell venni a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúrában a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan bevezetett export-visszatérítési nómenklatúrának a 2008-as évre történő közzétételéről szóló, 2007. december 18-i 1499/2007/EK bizottsági rendelettel (3) a tej és tejtertmékek tekintetében bevezetett módosításokat. Következésképpen a 386/2008/EK rendelet mellékletét megfelelően helyesbíteni kell. Az egyértelműség érdekében ezeket a helyesbítéseket a 386/2008/EK rendelet hatálybalépésének napjától indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 386/2008/EK rendeletben a melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit a 386/2008/EK rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1152/2007/EK rendelettel (HL L 258., 2007.10.4., 3. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1255/1999/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 116., 2008.4.30., 17. o.

(3)  HL L 333., 2007.12.19., 10. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2008. június 27-től

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2008/2009-es kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba irányuló kivitelre szánt érintett termékek tekintetében és az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakaszában megállapított felételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében

0,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

(2)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében az Egyesült Nemzetek felügyelete alatt áll.”


IRÁNYELVEK

28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/31


A BIZOTTSÁG 2008/64/EK IRÁNYELVE

(2008. június 27.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy a tagállamokba növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket hurcoljanak be más tagállamokból vagy harmadik országokból. Az irányelv rendelkezik továbbá egyes övezetek védett övezetként való elismeréséről is.

(2)

A tagállamok által szolgáltatott információk alapján megállapítást nyert, hogy csak a Dendranthema (DC.) Des Moul, a Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. és a Solanaceae bizonyos ültetésre szánt növényei vetik fel a Heliothis armigera Hübner elterjedésének kockázatát. Mivel a szóban forgó károsító szervezet elterjedésének kockázata az említett növényekre korlátozódik, a szóban forgó károsító szervezetet el kell hagyni a 2000/29/EK irányelv általános tiltást előíró I. mellékletéből, és helyette az irányelv II. mellékletében kell szerepeltetni, amely csak bizonyos, kockázatot jelentő növények vonatkozásában ír elő tiltást. Továbbá – a tudományos nevének közelmúltban történt felülvizsgálatával összhangban – a Heliothis armigera Hübner elnevezést Helicoverpa armigera (Hübner) elnevezésre kell módosítani.

(3)

A tagállamok által szolgáltatott információk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Colletotrichum acutatum Simmonds a Közösségben széles körben elterjedt. Ezért ezt a szervezetet már nem kell a 2000/29/EK irányelv szerinti károsító szervezetek között felsorolni, valamint a szervezet vonatkozásában többé nincs szükség az említett irányelv szerinti további védekező intézkedésekre. A 2000/29/EK irányelv II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Portugália által benyújtott információkból kitűnik, hogy a Citrus tristeza vírus (európai izolátumok) mostanra megtelepedett Madeirán. Ezért Portugália területének ezt a részét a szóban forgó károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, és a 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Spanyolország által benyújtott információkból kitűnik, hogy a Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) mostanra megtelepedett Ibizán. Ezért Spanyolország területének ezeket a részeit a szóban forgó károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, és a 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Szlovénia által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mostanra megtelepedett Koroška és Notranjska régiókban. Ezért ezeket a régiókat az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, a 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. mellékletét pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Olaszország által benyújtott információkból kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mostanra megtelepedett Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto tartományok egyes részein. Ezért Olaszország területének említett részeit az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni, a 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. mellékletét pedig ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A svájci növényvédelmi jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy Svájcban Bern és Graubünden kantonokat már nem ismerik el védett övezetként az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az említett térségekből származó, bizonyos védett övezetekbe való behozatalokat különleges körülmények között lehetővé tévő eltéréseket ezért törölni kell, és a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Ezért a 2000/29/EK határozat I–IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I–IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2008. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A rendelkezéseket 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I–IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet A. része II. szakaszának a) pontjában a 3. pontot el kell hagyni.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész II. szakasza a következőképpen módosul:

i.

Az a) címsor alatt a szöveg a 6.1. pont után a következő 6.2. ponttal egészül ki:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

A Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. növények, valamint a Solanaceae családjából származó, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével”

ii.

A c) címsor alatt a 2. pontot el kell hagyni.

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

Az a) címsor alatt a 10. pontot el kell hagyni.

ii.

A b) címsor alatt a 2. pontban a harmadik oszlop (védett övezet) szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megyék); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

iii.

A d) címsor alatt az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„EL, F (Korzika), M, P (kivéve Madeirát)”.

3.

A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban a védett övezet(ek) című harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”;

b)

Az 2. pontban a védett övezet(ek)et tartalmazó második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”;

4.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

Az I. szakasz 27.1. pontjában, a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a „Heliothis armigera Hübner” helyébe a „Helicoverpa armigera (Hübner)” lép.

ii.

A II. szakasz 20. pontjában, a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a „Heliothis armigera Hübner” helyébe a „Helicoverpa armigera (Hübner)” lép.

b)

A B. rész a következőképpen módosul:

i.

A 17. pontot el kell hagyni.

ii.

A 21. pont a következőképpen módosul:

A különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban, a c) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az alábbi svájci kantonok valamelyikéből származó növények: Fribourg, Vaud, Valais, vagy”.

A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

iii.

A 21.3. pont a következőképpen módosul:

A különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban, a b) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az alábbi svájci kantonok valamelyikéből származnak: Fribourg, Vaud, Valais, vagy”.

A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (Parma és Piacenze megyék), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (kivéve Mantova megye), Marche, Molise, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo megye, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében)), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzete), Stájerország és Bécs), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Notranjska és Maribor régiók), SK (kivéve Blahová / Sárrét, Horné Mýto / Felsővámos és Okoč / Ekecs települések (Dunajská Streda / Dunaszerdahely járás), Hronovce / Lekér és Hronské Kľačany / Garamkelecsény (Levice / Léva járás), Veľké Ripňany / Nagyrépény (Topoľčany / Nagytapolcsány járás), Málinec / Málnapatak (Poltár járás), Hrhov / Tornagörgő (Rožňava / Rozsnyó járás), Kazimír / Kázmér, Luhyňa / Legenye, Malý Horeš / Kisgéres, Svätuše / Bodrogszentes és Zatín / Zétény (Trebišov / Tőketerebes járás)), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”;

iv.

A 31. pont a következőképpen módosul:

A védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„EL, F (Korzika), M, P (Madeira kivételével)”.


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/36


A BIZOTTSÁG 2008/65/EK IRÁNYELVE

(2008. június 27.)

a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7a. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/439/EGK irányelv I. és Ia. mellékletében szereplő kódok listája kiigazításra szorul.

(2)

A 78-as közösségi kód, amely egy adott járműkategórián belül az automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozza a vezetői engedély érvényességét, a tudományos és műszaki fejlődés következtében módosításra szorul.

(3)

A 91/439/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, a járművezetői vizsgához használt járművekre vonatkozó minimumkövetelményeket a 78-as közösségi kód meghatározásának megfelelően kell kiigazítani.

(4)

A 91/439/EGK irányelv II. mellékletében az elméleti és a gyakorlati jártassági vizsga tekintetében előírt minimumkövetelményeket az alagutak használatát illetően összhangba kell hozni a mindennapi közlekedésben felmerülő helyzetek követelményeivel annak érdekében, hogy ezekben az infrastruktúrákban is javuljon a közúti biztonság.

(5)

A 91/439/EGK irányelv II. mellékletének 5.2. és 6.2.5. pontjában előírt időszakok nem bizonyultak elegendőnek a szükséges intézkedések megtételéhez. Ezért kiegészítő időszakról kell rendelkezni.

(6)

A 91/439/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/439/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 2. pontjában a vezetői engedély 4. oldalára, illetve az Ia. melléklet 2. pontjában az engedély 2. oldalára vonatkozó a) pont 12. alpontjában a 10.02-es közösségi kódhoz tartozó meghatározás a következőre módosul:

„10.02.

tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművek”;

2.

Az I. melléklet 2. pontjában a vezetői engedély 4. oldalára, illetve az Ia. melléklet 2. pontjában az engedély 2. oldalára vonatkozó a) pont 12. alpontjában a 78-as közösségi kódhoz tartozó meghatározás a következőre módosul:

78.   csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművekre érvényes”;

3.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2.1.3. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

közúti alagutakban való biztonságos vezetés”;

b)

Az 5.1. pont második és harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a kérelmező a jártassági és magatartásvizsgát tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművön teszi le, ezt a tényt a vizsga alapján kiállított összes engedélyen fel kell tüntetni. Az ilyen jelöléssel ellátott engedélyek csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar) nélküli járművek vezetésére jogosítanak fel.

Az »automata sebességváltóval rendelkező jármű« olyan jármű, amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel működtetett sebességváltókar).”

c)

Az 5.2. pontban az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 és D1 + E kategóriákhoz használt azon vizsgajárművek, amelyek a fent megadott minimumkövetelményeknek nem felelnek meg, de amelyek a 2008/65/EK bizottsági irányelv (2) 3. cikkében előírt időpontban vagy az előtt használatban voltak, 2013. szeptember 30-ig használhatók. Az ezekben a járművekben szállítandó rakományra vonatkozó követelmények alkalmazását a tagállamoknak 2013. szeptember 30-ig kell végrehajtaniuk.

d)

A 6.2.5. pont második bekezdésében „az irányelv hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: „2008. szeptember 30-ig”;

e)

A 6.3.8., 7.4.8. és 8.3.8. pontban a különleges útszakaszok között fel kell tüntetni az „alagutak” szót.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. szeptember 30-tól kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 237., 1991.8.24., 1. o. A legutóbb a 2006/103/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 344. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 36 o.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 27.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni portugáliai ideiglenes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 3312. számú dokumentummal történt)

(2008/489/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló, 2006. február 13-i 2006/133/EK bizottsági határozattal (2) összhangban Portugália a fenyőfa fonalférge elterjedésének megakadályozása érdekében mentesítési programot hajt végre.

(2)

Portugália miniszteri rendeletet (Portaria no 358/2008, 2008. május 12.) fogadott el a betegségre fogékony faanyag-, és növényszállítmányok a kontinensen fekvő területeiről történő kivitelének tilalmáról, kivéve, ha a fát hőkezelték, és a növényeket hatóságilag megfelelően ellenőrizték.

(3)

Portugália a 2006/133/EK határozat 4. cikke második bekezdésének megfelelően az ország egészére vonatkozó vizsgálati tervjavaslatot nyújtott be a Bizottsághoz. A javaslatot 2008. május 26-27-én a Növényegészségügyi Állandó Bizottság megvitatta. Az Állandó Bizottság következtetései alapján az ellenőrzés nem megfelelő intenzitása miatt a Bizottság azonban nem hagyta jóvá a tervet.

(4)

Portugália a portugál hatóságok által az éves felmérés mellett, az ország mindeddig a fenyőfa fonalférgétől ismerten mentes részein végzett rendkívüli vizsgálat eredményeként 2008. június 5-én jelentést küldött a Bizottságnak a fenyőfa fonalférgének új megjelenésére vonatkozó megállapításokról.

(5)

A 2008. június 2. és 6. közt az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által végzett egészségügyi vizsgálatból kiderült, hogy a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek annak megerősítésére, hogy vannak a fenyőfa fonalférgétől mentes területek Portugáliában. Továbbá nem hajtották teljes mértékben végre a közösségi és nemzeti intézkedéseket.

(6)

Az eddig végrehajtott intézkedések ezért nem minősülnek megfelelőnek, és a közvetlen veszély, hogy a betegségre fogékony faanyag-, fakéreg- és növényszállítmányok szállítása miatt a fenyőfa fonalférge Portugálián kívülre átterjed, a továbbiakban nem zárható ki. Ezenfelül a Portugálián kívüli tagállamok számára jelenleg minél hamarabb engedélyezni kell a Portugália bármely részéről a tagállam területére beérkező betegségre fogékony faanyag-, fakéreg- és növényszállítmányok ellenőrzését.

(7)

Mivel a fenyőfa fonalférgének megjelenése az utóbbi időben gyakoribbá vált Portugáliában, a lehető legrövidebb időn belül kell intézkedéseket hozni a többi tagállam területének a fenyőfa fonalférgével szembeni megóvása érdekében, valamint a Közösség harmadik országokkal való kereskedelmi érdekeinek védelme érdekében. A betegségre fogékony faanyag, fakéreg és növény Portugáliából más tagállamba, valamint harmadik országokba történő szállítását meg kell tiltani, kivéve ha a faanyag átesett a megfelelő kezelésen, vagy a növények esetében a megfelelő vizsgálaton. A betegségre fogékony faanyag, fakéreg és növény Portugália körülhatárolt területeiről Portugália más területeire, vagy más tagállamokba történő szállítására vonatkozó előírásokat ki kell terjeszteni a Portugáliából más tagállamokba vagy harmadik országokba érkező összes szállítmányra is. A nyomonkövethetőséget növényútlevél csatolásával, vagy a faszállítmány minden egységén történő jelöléssel kell biztosítani. A tagállamok által végzett ellenőrzési tevékenységek hatáskörét ki kell terjeszteni a Portugáliából a tagállam területére beérkező betegségre fogékony faanyag-, fakéreg- és növényszállítmányra.

(8)

A Növényegészségügyi Állandó Bizottság üléséig ideiglenes védekezési intézkedéseket kell végrehajtani, hogy megakadályozzák a fenyőfa fonalférgének Portugáliából más tagállamokba, valamint harmadik országokba történő átterjedését.

(9)

A határozatban előírt intézkedéseket a Növényegészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálja,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Portugáliának biztosítania kell, hogy a mellékletben foglalt, Portugália területéről más tagállamokba vagy harmadik országokba szállítandó, betegségre fogékony faanyagra, fakéregre és növényekre vonatkozó feltételek teljesülnek.

(2)   A Portugálián kívüli tagállamok, melyek a faszállítmány célországai, a Portugáliából a saját területükre érkező fogékony faanyag-, fakéreg- és növényszállítmányokat a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) jelenlétére vonatkozó vizsgálatoknak vethetik alá.

(3)   Ezt a határozatot a 2006/133/EK határozat sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 27-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 52., 2006.2.23., 34. o. A legutóbb a 2008/378/EK határozattal (HL L 130., 2008.5.20., 22. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

Az alábbiaknak Portugáliából más tagállamba, valamint harmadik országokba történő szállítása esetén:

(a)

a betegségre fogékony növények – e növényeket a 92/105/EGK bizottsági irányelv (1) előírásaival összhangban elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, miután:

a növényeket hatóságilag ellenőrizték és a fenyőfa fonalférgének nyomaitól és az azáltal okozott tünetektől mentesnek találták, és

a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a fenyőfa fonalférgére utaló tüneteket;

(b)

a betegségre fogékony faanyag és hántolt fakéreg, a következő formájú faanyagok kivételével:

faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, amely egészében vagy részben e tűlevelűekből származik,

csomagolóládák, rekeszek vagy hordók,

raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok,

alomfa, térköztartók és állványok;

de beleértve azokat, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat, ezeket szintén az a) pontban említett növényútlevél kíséri, miután a faanyag és a hántolt kéreg olyan megfelelő hőkezelésen esett át, amelynek során a fenyőfa élő fonalférgétől való mentesítése céljából a fa belseje 30 percen át elérte a legalább 56 °C-os hőmérsékletet;

(c)

az egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék betegségre fogékony faanyaga, ezek esetében is mellékelni kell az a) pontban említett növényútlevelet, miután a fenyőfa élő fonalférgétől való mentesítés céljából átesett a megfelelő gázosító kezelésen;

(d)

a betegségre fogékony faanyagok alomfa, térköztartók és állványok formájában, beleértve a természetes gömbfa formáját meg nem tartott fát, továbbá a láda, doboz, rekesz, dobtartály és hasonló tárolóeszköz, raklap, rakodóláda és egyéb rakományhordó lap, szállítótálca-keret formájú fa, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen áruszállításhoz – az efféle fára a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt jóváhagyott intézkedések egyike alkalmazandó. Ezt el kell látni olyan jelzéssel, amely lehetővé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte, vagy mellékelni kell az elvégzett intézkedéseket tanúsító, az a) pontban említett növényútlevelet.

Portugáliának biztosítania kell, hogy a szállítandó, betegségre fogékony faanyag, fakéreg és növény minden egységéhez csatolják az a) pontban említett növényútlevelet, vagy a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának megfelelő jelölést.


(1)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/41


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUSEC/2/2008 HATÁROZATA

(2008. június 24.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének kinevezéséről

(2008/490/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 25. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD Congo) szóló, 2007. június 12-i 2007/406/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2008. március 1-jén Michel SIDO ezredest nevezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének.

(2)

2008. június 23-án Michel SIDO benyújtotta lemondását mint misszióvezető.

(3)

A főtitkár/főképviselő javasolta Jean-Paul MICHEL kinevezését az EUSEC RD Congo új misszióvezetőjének,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság Jean-Paul MICHEL-t nevezi ki az EUSEC RD Congo misszióvezetőjének.

2. cikk

Ez a határozat 2008. július 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 24-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

M. IPAVIC


(1)  HL L 151., 2007.6.13., 52. o.


28.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/42


A TANÁCS 2008/491/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. június 26.)

a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió 2005. május 2-től kezdődően tanács- és segítségnyújtási missziót folytat a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében (EUSEC RD Congo). A misszió jelenlegi megbízatását, amely 2008. június 30-án jár le, a 2007/406/KKBP együttes fellépés (1) határozza meg.

(2)

A misszió megbízatását 2008. július 1-jétől tizenkét hónappal meg kell hosszabbítani.

(3)

Az Európai Unió által a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazata reformjának keretében a kongói hatóságok részére nyújtott támogatásnak ezt követően a hadsereg reformja átfogó főtervének keretében a kongói kormány által meghatározott gyorsreagálású haderő jövőbeli létrehozására kell irányulnia. Külön hangsúlyt kell helyezni az emberi erőforrásokkal kapcsolatos szempontokra.

(4)

A kongói kormány és a Kivuban tevékenykedő fegyveres csoportok között 2008. január 23-án Gomában aláírt kötelezettségvállalások Kivuban elindítottak egy megbékélési folyamatot. Ez a folyamat a nemzetközi közösség támogatását élvezi, beleértve – az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős európai uniós különleges képviselőn (EUKK) keresztül – az Európai Unióét is. Az EUSEC RD Congo missziónak hozzá kell járulnia az EUKK által a Kivut érintő kötelezettségvállalások végrehajtása érdekében végzett tevékenységek keretében kifejtett erőfeszítésekhez.

(5)

A misszióhoz kapcsolódó kiadásoknak a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig terjedő időszakban történő fedezésére újabb pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(6)

A KDK-ban a jelenlegi biztonsági helyzet rosszabbodhat, amely súlyosan gátolhatja a demokrácia megerősítésének, a jogállamiság kiépítésének, valamint a nemzetközi és regionális biztonság fokozásának folyamatát. A politikai erőfeszítések és anyagi formában megvalósuló további uniós támogatása hozzá fog járulni a stabilitás fenntartásához a régióban.

(7)

A 2007/406/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2007/406/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a)–e) pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„a)

tanács- és segítség nyújtása a kongói hatóságoknak a kongói hadsereg integrációját, átszervezését és újjáalakítását célzó munkák során, többek között az alábbiak révén:

a különböző nemzeti koncepciók és politikák kialakításának elősegítése, beleértve a horizontális szempontokat érintő munkákat, amelyek kiterjednek a KDK-ban a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatos valamennyi területre,

támogatás nyújtása az ebben a munkában részt vevő bizottságok és szervek munkájához, továbbá a kongói nép prioritásainak és konkrét szükségleteinek meghatározásához való hozzájárulás,

hozzájárulás a gyorsreagálású haderő kialakítására vonatkozó szabályok meghatározásához, és a gyorsreagálású haderő fokozatos létrehozásához;

b)

a KDK védelmi minisztériuma fizetési láncának modernizációjára vonatkozó technikai segítségnyújtási projekt (a továbbiakban: a fizetési láncra vonatkozó projekt) lefolytatása és befejezése, a projekt általános koncepciójában meghatározott feladatok teljesítése érdekében;

c)

a fizetési lánccal kapcsolatos projekt keretében támogatásnyújtás az emberi erőforrásokkal kapcsolatos funkcióhoz és az emberi erőforrásokra vonatkozó általános politika kidolgozásához;

d)

különböző projektek és lehetőségek meghatározása és kidolgozásuk elősegítése, amelyeknek a biztonsági ágazat reformjával kapcsolatban való támogatásáról az EU vagy tagállamai döntést hozhatnak;

e)

a misszió célkitűzései keretében a tagállamok által finanszírozott vagy kezdeményezett konkrét projektek végrehajtásának a Bizottsággal együttműködésben való felügyelete és biztosítása;

f)

az EUKK támogatása a kivui megbékélési folyamat érdekében a bizottságok által folytatott munka keretében;

és

g)

a biztonsági ágazat reformja területén kifejtett erőfeszítések egészének összhangja biztosításához történő hozzájárulás.”.

2.

A 3. cikk a) pontjának második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:;

„—

egy támogatóegység, és”.

3.

A 3. cikk c) pontjának második francia bekezdésében a „szakértők mobil csoportját” szövegrész helyébe a „szakértők mobil csoportjait” szöveg lép.

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A misszióvezető ellátja a misszió napi irányítási feladatait, és felel a személyzeti állományért, valamint felelős fegyelmi ügyekben.”;

b)

a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A missziónak a 2. cikk e) pont szerinti megbízatása keretében a misszióvezetőnek felhatalmazása van arra, hogy a tagállamok pénzügyi hozzájárulásaihoz folyamodjon.”.

5.

A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2007. július 1-től2008. június 30-ig tartó időszakra 9 700 000 EUR.

A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2008. július 1-től2009. június 30-ig tartó időszakra 8 450 000 EUR”.

6.

A 15. cikket el kell hagyni.

7.

A 16. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az együttes fellépést 2009. június 30-ig kell alkalmazni.”.

2. cikk

Ez az együttes fellépés 2008. július 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 151., 2007.6.13., 52. o.