ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 150

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. június 10.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 511/2008/EK rendelete (2008. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 512/2008/EK rendelete (2008. június 9.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 513/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott foltostőkehal-halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 514/2008/EK rendelete (2008. június 9.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 376/2008/EK rendelet, valamint az 1439/95/EK rendelet, a 245/2001/EK rendelet, a 2535/2001/EK rendelet, az 1342/2003/EK rendelet, a 2336/2003/EK rendelet, az 1345/2005/EK rendelet, a 2014/2005/EK rendelet, a 951/2006/EK rendelet, az 1918/2006/EK rendelet, a 341/2007/EK rendelet, az 1002/2007/EK rendelet, az 1580/2007/EK rendelet és a 382/2008/EK rendelet módosításáról, valamint az 1119/79/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

7

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/55/EK irányelve (2008. május 26.) az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról (kodifikált változat)

28

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/428/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. június 9.) a 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2008) 2411. számú dokumentummal történt)

39

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/1


A BIZOTTSÁG 511/2008/EK RENDELETE

(2008. június 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. június 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. június 9-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/3


A BIZOTTSÁG 512/2008/EK RENDELETE

(2008. június 9.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre a 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 462/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. június 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 1568/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 62. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 139., 2008.5.29., 3. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. junius 10-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/5


A BIZOTTSÁG 513/2008/EK RENDELETE

(2008. június 5.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott foltostőkehal-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 5-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb a 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o., legutóbb a HL L 36., 2007.2.8., 6. o. szerint helyesbítve) módosított rendelet.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

07/T&Q

Tagállam

PORTUGÁLIA

Állomány

HAD/1N2AB.

Faj

Foltos tőkehal (Melangorammus aeglefinus)

Övezet

az ICES I és II körzet norvég vizei

Időpont

2008.5.14.


10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/7


A BIZOTTSÁG 514/2008/EK RENDELETE

(2008. június 9.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 376/2008/EK rendelet, valamint az 1439/95/EK rendelet, a 245/2001/EK rendelet, a 2535/2001/EK rendelet, az 1342/2003/EK rendelet, a 2336/2003/EK rendelet, az 1345/2005/EK rendelet, a 2014/2005/EK rendelet, a 951/2006/EK rendelet, az 1918/2006/EK rendelet, a 341/2007/EK rendelet, az 1002/2007/EK rendelet, az 1580/2007/EK rendelet és a 382/2008/EK rendelet módosításáról, valamint az 1119/79/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 59. cikke (3) bekezdésére és 62. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (2) („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 134. cikkére és 161. cikke (3) bekezdésére a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendeletet – annak 204. cikke szerint – 2008. július 1-jétől alkalmazni kell a mezőgazdasági piacok közös szervezésének fő ágazataira. Következésképpen a Bizottságnak el kell fogadnia az érintett ágazati rendeletek módosításához vagy hatályon kívül helyezéséhez szükséges intézkedéseket az említett időponttól történő megfelelő végrehajtás biztosítása érdekében.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 130. cikke értelmében azon esetek sérelme nélkül, amikor az említett rendeletnek megfelelően behozatali engedélyre van szükség, a Bizottság a mezőgazdasági piacok közös szervezésének rendszerébe tartozó egy vagy több termék tekintetében behozatali engedély bemutatásához kötheti a Közösségbe történő behozatalt. Az 1234/2007/EK rendelet behozatali engedélyt ír elő egyfelől annak érdekében, hogy az előmunkált és a hántolt rizs behozatalának kezelése során figyelembe vegyék a behozatalra szánt mennyiségeket, másfelől a preferenciális megállapodások hatálya alá tartozó cukor behozatalának kezelése érdekében.

(3)

A kivitel tekintetében az 1234/2007/EK rendelet 167. cikke úgy rendelkezik, hogy export-visszatérítést csak az említett rendelet 162. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékekre és csak kiviteli engedély bemutatása esetén lehet nyújtani. Az említett rendelet 161. cikke szerint a Bizottság egy vagy több termék tekintetében kiviteli engedély bemutatásához kötheti a kivitelt.

(4)

A behozatal és a kivitel kezelése érdekében a Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy meghatározza azokat a termékeket, amelyek tekintetében a behozatal és/vagy a kivitel engedély bemutatásához kötött. Az engedélyezési rendszer szükségességének értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a piacok kezelésére és különösen a behozatal nyomon követésére használható eszközöket.

(5)

Ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy mélyrehatóan megvizsgálják a különböző piaci ágazatokra vonatkozó hatályos szabályokat, és újragondolják az engedélyezés jelenlegi gyakorlatát az egyszerűsítés, valamint a tagállamokra és a gazdasági szereplőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében. Az egyértelműség kedvéért ezeket a szabályokat bele kell foglalni a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendeletbe (3).

(6)

Az engedélyezési rendszer a megfelelő eljárás a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén (érkezési sorrend elve) alapuló módszertől eltérően kezelendő behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére, tekintettel e vámkontingensek volumenének korlátozottságára és a kérelmezett mennyiségek óriási nagyságára.

(7)

Az engedélyezési rendszert tűnik a legmegfelelőbb eljárásnak a preferenciális feltételekkel importált egyes mezőgazdasági termékek nyomon követésére is, tekintettel az alkalmazandó vámtételek csökkentéséből származó jelentős előnyre és a piaci folyamatok előrejelzésének feltétlen szükségességére.

(8)

Figyelembe véve az export-visszatérítéssel támogatott kivitel kezelésére a piaci ágazatokban alkalmazott végrehajtási szabályok és technikai előírások széles körét, egyelőre megfelelőbbnek tűnik az ágazati rendeletekben lévő említett előírások hatályban tartása.

(9)

A gabonafélék ágazatában a behozatali és a kiviteli engedélyeket a középtávú folyamatok és a piac várható fejlődése irányjelzőjének kell tekinteni. Ezek az engedélyek a piaci mérleg megvonásának olyan kulcsfontosságú eszközei, amelyeket az intervenciós készletek belső piaci vagy kiviteli célú viszonteladására vonatkozó feltételek értékelésekor vagy annak eldöntésekor kell használni, hogy szükséges-e exportadót meghatározni. Ezt figyelembe véve a tönkölybúza, a közönséges búza, a kétszeres, az árpa, a kukorica, a cirok, a durumbúza, a közönséges búzából, illetve tönkölybúzából készült liszt és a manióka behozatalát, valamint a tönkölybúza, a közönséges búza, a kétszeres, az árpa, a kukorica, a durumbúza, a rozs, a zab és a közönséges búzából, illetve tönkölybúzából készült liszt kivitelét engedély bemutatásához kell kötni, tekintettel a kereskedelmi folyamatokra és a hazai piaccal kapcsolatos meghatározó jelentőségükre.

(10)

A rizságazatban az engedélyekből a behozatal és a kivitel várható alakulására vonatkozóan levonható információk a piacfelügyelet alapját képezik, különösen a rizsnek a fogyasztásban betöltött jelentős szerepe miatt. Az engedélyeket az említett termékekre vonatkozó vámtarifasorok tiszteletben tartásának figyelemmel kísérésére is használják. Ezenfelül, a kiadott engedélyeket figyelembe kell venni az előmunkált és a hántolt rizsre vonatkozó behozatali vámtételeknek az 1234/2007/EK rendelet 137. és 139. cikke szerinti kiszámításánál. Mindezek miatt az előmunkált, a hántolt, a félig hántolt és a törmelék rizs behozatalát, valamint az előmunkált, a hántolt és a félig hántolt rizs kivitelét engedélyhez kell kötni.

(11)

A cukor tekintetében nagy jelentősége van a piaci folyamatok figyelemmel kísérésének, és szükség van pontos ismeretekre a kivitelt illetően. Következésképpen a cukorexportot nyomon kell követni és engedély bemutatásához kell kötni. A behozatalt illetően az engedélyhez kötöttséget a preferenciális importvámtételek alá tartozó behozatalra kell korlátozni, a vámkontingensek keretébe tartozó import sérelme nélkül.

(12)

A rostkender piacának közös szervezését megzavaró illegális kendertermesztés megelőzésére rendelkezni kell a kender és a kendermag behozatalának ellenőrzéséről annak érdekében, hogy e termékek tetrahydrocannabiol-tartalmára nézve létezzenek bizonyos garanciák. Következésképpen az említett behozatalt engedélyhez kell kötni.

(13)

A gyümölcs- és zöldségfélék tekintetében a behozatali engedélyekből nyerhető információkat fel kell használni az e termékekre – például a szárított vagy fagyasztott fokhagymára – vonatkozó vámtarifasorok tiszteletben tartásának figyelemmel kíséréséhez, vagy a vámkontingensek kezeléséhez.

(14)

A közösségi almatermelők helyzete az utóbbi időben nehezebbre fordult, többek között a déli félteke harmadik országaiból származó almaimport mennyiségének jelentős növekedése miatt. Következésképpen javítani kell az almaimport nyomon követését. E cél eléréséhez megfelelő eszköz a behozatali engedélyek kiadására épülő – a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletben (4) meghatározott – rendszer. A banán tekintetében a közösségi banánimport-szabályozás keretébe tartozó, a közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával szabad forgalomba bocsátott banánra vonatkozó engedélyekről szóló, 2005. december 9-i 2014/2005/EK bizottsági rendelet (5) írja elő behozatali engedélyek használatát. Annak érdekében, hogy teljes képet lehessen alkotni az engedélyköteles termékekről, a vonatkozó követelményeket szintén bele kell foglalni a 376/2008/EK rendeletbe.

(15)

A tejtermékek tekintetében a csökkentett vámtétellel engedélyezett behozatal várható volumenére vonatkozó információk fontos szerepet játszanak a piac felügyeletében. A harmadik országokkal folytatott kereskedelem volumenének nyomon követése érdekében, a marhahús kedvezményes vámtétel alá tartozó behozatalát illetően engedélyezési rendszert kell bevezetni egyes termékekre vonatkozóan.

(16)

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalát is engedély bemutatásához kell kötni, tekintettel a piacfelügyelet jelentőségére ebben az érzékeny iparágban.

(17)

Annak érdekében, hogy egyértelmű és teljes képet lehessen alkotni a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos kötelezettségekről, a 376/2008/EK bizottsági rendeletben fel kell sorolni azokat a termékeket, amelyek behozatalára vagy kivitelére a szóban forgó követelmények vonatkoznak.

(18)

A 376/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában meg kell állapítani azon termékek megengedett legnagyobb mennyiségét, amelyek tekintetében nincs szükség behozatali vagy kiviteli engedélyre vagy előzetes rögzítési bizonyítványra, feltéve, hogy a behozatalra vagy kivitelre nem preferenciális megállapodások keretében kerül sor. Az érintett termékek jegyzékét az engedélyekkel kapcsolatos kötelezettségek változásának fényében módosítani kell.

(19)

Következésképpen a 376/2008/EK rendeletet és a következő rendeleteket megfelelően módosítani kell:

a juhhús- és kecskehúságazat termékeinek kivitele és behozatala tekintetében a 3013/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 26-i 1439/95/EK bizottsági rendelet (6);

a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. február 5-i 245/2001/EK bizottsági rendelet (7);

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (8);

a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet (9);

a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló, 2003. december 30-i 2336/2003/EK bizottsági rendelet (10);

az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2005. augusztus 16-i 1345/2005/EK bizottsági rendelet (11);

a 2014/2005/EK rendelet;

a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (12);

a Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (13);

a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló, 2007. március 29-i 341/2007/EK bizottsági rendelet (14);

az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló 2184/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 1002/2007/EGK bizottsági rendelet (15);

az 1580/2007/EK rendelet;

a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (átdolgozás) (16).

(20)

A vetőmagokra alkalmazandó importengedélyezési rendszer végrehajtására vonatkozó különös rendelkezések megállapításáról szóló, 1979. június 6-i 1119/79/EGK bizottsági rendeletet (17) ezért ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.

(21)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 376/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Az egyes – különösen a 3448/93/EK tanácsi rendeletben (18) és annak végrehajtási szabályaiban említett – termékekre vonatkozó külön közösségi szabályokban megállapított bizonyos kivételekre is figyelemmel ez a rendelet közös szabályokat állapít meg a behozatali és kiviteli engedélyek, valamint az előzetes rögzítési bizonyítványok (a továbbiakban: engedélyek és bizonyítványok) azon rendszerének alkalmazására, amelyet az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (19) III. részének II. és III. fejezete, valamint az 1493/1999/EK tanácsi rendelet (20) ír elő, vagy amelyet ez a rendelet hoz létre.

(2)   Engedélyt vagy bizonyítványt az alábbi termékek tekintetében kell bemutatni:

a)

behozatal esetén, ha a termékeket szabad forgalomba hozatal céljából bejelentik:

i.

eltérő rendelkezés hiányában a vámkontingensektől eltérő feltételekkel importált, a II. melléklet I. részében felsorolt termékek,

ii.

a 2454/93/EGK rendelet (21) 308a., 308b. és 308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszertől (»érkezési sorrend« elve) eltérően kezelt vámkontingensek keretében importált termékek,

iii.

az e rendelet II. mellékletének I. részében kifejezetten megemlített, a 2454/93/EK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszerrel kezelt vámkontingensek alapján importált termékek,

b)

kivitel esetén:

i.

a II. melléklet II. részében felsorolt termékek,

ii.

az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésében említett olyan termékek, amelyek tekintetében export-visszatérítést – beleértve a nulla összegűt is – vagy exportadót határoztak meg,

iii.

a vámkontingensek keretében exportált termékek, vagy azon termékek, amelyek esetében valamely harmadik országban a Közösségből importált termékek tekintetében megnyitott, és e harmadik ország által kezelt vámkontingensbe való elfogadásához kiviteli engedélyt kell bemutatni,

(3)   A (2) bekezdés a) pontjának i. és iii. alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjának i. alpontjában említett termékek tekintetében alkalmazni kell a II. melléklet szerinti biztosítékösszegre és érvényességi időre vonatkozó szabályokat.

A (2) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában, a (2) bekezdés b) pontjának ii. és iii. alpontjában említett termékek tekintetében alkalmazni kell az e termékekre vonatkozó közösségi szabályok szerinti érvényességi idővel és biztosítékösszeggel kapcsolatos külön végrehajtási szabályokat.

(4)   Az (1) bekezdésben említett kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok tekintetében, ha a II. melléklet II. részében nem szereplő termékekre export-visszatérítést határoztak meg, és az érintett nem igényel visszatérítést, e gazdasági szereplő nem kötelezhető engedély vagy bizonyítvány bemutatására az adott termék vonatkozásában.

2.

A 7. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az egyes termékekre vonatkozó kiviteli és a behozatali engedélyek, valamint az előzetes rögzítési bizonyítványok érvényességi idejét a II. melléklet állapítja meg.”

3.

A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a behozatalra és a kivitelre vonatkozóan kiadott engedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatban nyújtott biztosíték összegét a II. melléklet állapítja meg. Exportadó kiszabása esetén kiegészítő összeg alkalmazható.

Az engedélyre vagy bizonyítványra vonatkozó kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha az illetékes szervnél megfelelő biztosítékot nyújtottak a kérelem benyújtásának napján 13 óráig.”

4.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Juh- és kecskehús

Az 1439/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Ez a rendelet részletes különös szabályokat állapít meg az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (22) I. mellékletének XVIII. részében felsorolt termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek, valamint előzetes rögzítési bizonyítványok azon rendszerének alkalmazására, amelyet a 376/2008/EK bizottsági rendelet (23) hajt végre.

(2)   Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet és az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (24) kell alkalmazni.

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

(1)   Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése állapítja meg.

(2)   E rendelet II. címét alkalmazni kell a 2454/93/EK rendelet (25) 308a–308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszertől eltérően kezelt minden olyan termék behozatali vámkontingens keretében történő behozatalára, amely szerepel az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (26) I. mellékletének XVIII. részében.

3.

A 4., 5. és 6. cikket el kell hagyni.

3. cikk

Kender és len

A 245/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 17a. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„A 376/2008/EK rendelet (27) II. melléklete I. részének D., F. és L. szakaszában felsorolt termékek tekintetében a behozatali engedély érvényességi idejét az említett szakaszok állapítják meg.

4. cikk

Tejtermékek

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (28) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. A behozatali engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét – e rendelet 24. cikke (3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül – az említett rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet és az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (29) kell alkalmazni.

2.

A 3. cikk (1) és (3) bekezdését el kell hagyni.

3.

A 24. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3)   Az engedélyre vagy bizonyítványra vonatkozó kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha az illetékes szervnél minden 100 kg nettó tömegű termékre 10 EUR biztosítékot nyújtottak a kérelem benyújtásának napján 13 óráig.

(4)   Az engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tényleges kibocsátás napjától számítva az ezt a napot követő harmadik hónap végéig érvényesek.”

5. cikk

Gabonafélék és rizs

Az 1342/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Ez a rendelet részletes különös szabályokat állapít meg az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (30) I. mellékletének I. és II. részében felsorolt termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek, valamint előzetes rögzítési bizonyítványok azon rendszerének alkalmazására, amelyet a 376/2008/EK bizottsági rendelet (31) hajt végre.

(2)   Amennyiben e rendelet másképpen nem rendelkezik, a 376/2008/EK rendeletet, az 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (32) és az 1454/2007/EK bizottsági rendeletet (33) kell alkalmazni.

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

(1)   A behozatali és a kiviteli engedély érvényességi ideje a következő:

a)

a 376/2008/EK rendelet II. mellékletében felsorolt, de az e bekezdés b) és c) pontjában szereplőktől eltérő termékek tekintetében: az említett mellékletben foglaltak szerint;

b)

eltérő rendelkezés hiányában a 2454/93/EK rendelet (34) 308a–308c. cikke szerinti, a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszertől (»érkezési sorrend« elve) eltérően kezelt vámkontingensek keretében importált vagy exportált termékek tekintetében: az engedélyeknek az 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tényleges kibocsátási napjától számítva az ezt a napot követő második hónap végéig.

c)

azon exportált termékek tekintetében, amelyekre export-visszatérítést határoztak meg, vagy az engedély iránti kérelem benyújtásának napján exportadóval terhelt termékek tekintetében: az engedélyeknek az 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tényleges kibocsátási napjától számítva az ezt a napot követő negyedik hónap végéig.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 376/2008/EK rendelet II. melléklete A. szakaszának II. részében említett azon termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek érvényességi ideje, amelyek tekintetében nem határoztak meg export-visszatérítést vagy előzetes export-visszatérítést, az engedély kibocsátásának az említett rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti napjától az azt követő hatvanadik napig tart.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 1702 30, 1702 40, 1702 90 és 2106 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó, azon kiviteli engedélyek érvényességi ideje, amelyek tekintetében export-visszatérítést határoztak meg, nem tarthat tovább:

a)

június 30-ánál az adott gazdasági évben május 31-ig benyújtott kérelmek esetén;

b)

szeptember 30-ánál az adott gazdasági év június 1-je és az azt követő gazdasági év augusztus 31-e között benyújtott kérelmek esetén;

c)

az engedély kiadását követő 30 napnál az adott gazdasági év szeptember 1-je és szeptember 30-a között benyújtott kérelmek esetén.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az érintett kérelmére, a 1107 10 19, 1107 10 99 és 1107 20 00 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó azon kiviteli engedélyek érvényességi ideje, amelyek tekintetében export-visszatérítést határoztak meg, nem tarthat tovább:

a)

a folyó naptári év szeptember 30-ánál a január 1-je és április 30-a között kiadott kérelmek esetén;

b)

a kibocsátás hónapját követő 11. hónap végéig a július 1-je és október 31-e között kiadott kérelmek esetén;

c)

a következő naptári év szeptember 30-ánál a november 1-je és december 31-e között kiadott kérelmek esetén.

(5)   A (2), (3) és (4) bekezdés szerint kiadott engedélyek 22. rovatában fel kell tüntetni a X. mellékletben megállapított bejegyzések valamelyikét.

(6)   Amennyiben az egyes harmadik országokból származó és onnan érkező importra szóló behozatali engedélyekre vonatkozóan különleges érvényességi időt állapítottak meg, az engedély iránti kérelem és az engedély 7. és 8. rovatában fel kell tüntetni a feladás helye szerinti és a származási országot vagy országokat. Az engedély kötelezettséget jelent az adott országból vagy országokból történő behozatalra.

(7)   A 376/2008/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében említett engedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

3.

A 7. cikket el kell hagyni.

4.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

(1)   Azokat a kiviteli engedélyeket, amelyek tekintetében export-visszatérítést vagy exportadót határoztak meg, a kérelem benyújtását követő harmadik munkanapon kell kiadni, feltéve, hogy ezalatt a Bizottság nem tett az e rendelet 9. cikke, az 1501/1995/EK rendelet 15. cikke vagy az 1518/1995/EK bizottsági rendelet (35) 5. cikke szerinti különleges intézkedést, valamint feltéve, hogy megtörtént az e rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti értesítés az engedély iránti kérelemben megjelölt mennyiségről.

Az első albekezdés nem vonatkozik a pályázati felhívással kapcsolatban kiadott engedélyekre, illetve a 376/2008/EK rendelet 15. cikkében említett olyan engedélyekre, amelyeket a többoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulójának keretében megkötött mezőgazdasági megállapodás (36) 10. cikkének (4) bekezdése értelmében élelmiszer-segélyezési célból adtak ki. Ezeket a kiviteli engedélyeket a pályázat elfogadásának napját követő első munkanapon kell kiadni.

(2)   Az azon termékekre vonatkozó kiviteli engedélyeket, amelyek tekintetében nem határoztak meg export-visszatérítést vagy exportadót, a kérelem benyújtásának napján kell kiadni.

5.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1)   A Bizottság:

a)

százalékos elfogadási arányt állapíthat meg azon kérelmezett mennyiségekre, amelyekre még nem adtak ki engedélyeket;

b)

elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem adtak ki kiviteli engedélyeket;

c)

legfeljebb öt munkanapra felfüggesztheti az engedélykérelmek benyújtását.

Az első albekezdés c) pontjában említett felfüggesztésre hosszabb ideig is sor kerülhet az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(2)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket csökkentik vagy elutasítják, az engedélyhez kapcsolódó biztosítékot azonnal fel kell szabadítani az oda nem ítélt mennyiségek tekintetében.

(3)   A kérelmezők az (1) bekezdés a) pontja szerinti százalékos elfogadási aránynak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 3 munkanapon belül visszavonhatják az engedély iránti kérelmüket, ha ez az arány 80 %-nál kisebb. A tagállamok ezt követően felszabadítják a biztosítékot.

(4)   Az (1) bekezdés szerinti intézkedések nem alkalmazhatók a nemzetközi megállapodások vagy egyéb kiegészítő program keretében elrendelt közösségi és nemzeti élelmiszer-segélyezési intézkedések végrehajtása, illetve egyéb ingyenes közösségi szállítási intézkedések végrehajtása céljából történő kivitelre.”

6.

A 11. cikket el kell hagyni.

7.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A 376/2008/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett és a 2220/85/EGK bizottsági rendelet (37) III. címének megfelelően nyújtandó biztosíték a következő:

a)

A 376/2008/EK rendelet II. mellékletében felsorolt, de az e bekezdés b) és c) pontjában szereplőktől eltérő termékek tekintetében: az említett mellékletben foglaltak szerint;

b)

eltérő rendelkezés hiányában a vámkontingensek keretében importált vagy exportált termékek tekintetében:

i.

importált termékek esetében 30 EUR tonnánként;

ii.

export-visszatérítés nélkül exportált termékek esetében 3 EUR tonnánként;

c)

azon exportált termékek tekintetében, amelyekre export-visszatérítést határoztak meg, vagy az engedély iránti kérelem benyújtásának napján exportadóval terhelt termékekre vonatkozó engedélyek tekintetében:

i.

a 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 és 2106 KN-kód alá tartozó termékek esetében 20 EUR tonnánként;

ii.

más termékek esetében 10 EUR tonnánként.

8.

Az I., II., III., XI., XII. és XIII. mellékletet el kell hagyni.

9.

A X. melléklet szövege helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

6. cikk

Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol

A 2336/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (38) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. A behozatali engedély érvényességi idejét és a 2220/85/EGK bizottsági rendelet (39) III. címének megfelelően nyújtandó biztosíték összegét a 376/2008/EK rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

2.

A 6. és 8. cikket el kell hagyni.

7. cikk

Olívaolaj

Az 1345/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2)   A 0709 90 39, 0711 20 90 és 2306 90 19 KN-kódok alá tartozó termékek importja esetében azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (40) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. A behozatali engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét az említett rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

2.

A 3. cikket el kell hagyni.

8. cikk

Banán

A 2014/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   A 0803 00 19 KN-kód alá tartozó banánnak a közös vámtarifa szerinti vámtétel melletti importját, amely tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (41) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. Az engedélyeket a tagállamok adják ki a kérelmezőnek, tekintet nélkül a Közösségen belüli letelepedési helyükre.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelmek bármely tagállamban benyújthatók.

(3)   A behozatali engedély érvényességi idejét és a 2220/85/EGK bizottsági rendelet (42) III. címének megfelelően nyújtandó biztosíték összegét a 376/2008/EK rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

A kibocsátás évének december 31. napja után azonban minden engedély érvényessége lejár.

(4)   A vis maior esetét kivéve ha a művelet a határidőig nem, vagy csak részben valósul meg, a biztosíték teljes egészében vagy részben elvész.

(5)   A 376/2008/EK rendelet 34. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a behozatali engedély felhasználásának ugyanezen rendelet 32. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett bizonyítékát a behozatali engedély érvényességi ideje lejártának napjától számított harminc napon belül be kell mutatni, kivéve ha ez vis maior miatt nem lehetséges.

9. cikk

Cukor

A 951/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   Azon termékeket, amelyek tekintetében kiviteli engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (43) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A kiviteli engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét az említett rendelet II. mellékletének II. része állapítja meg, és azok a rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett valamennyi esetre alkalmazandók.

2.

A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

3.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

A behozatali engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét az említett rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg, és az 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett valamennyi esetre alkalmazandók.”

4.

A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2)   Ha az olyan termékekre vonatkozó engedély iránti kérelem, amelyekre az (1) bekezdés első albekezdése alkalmazandó, 10 tonnát nem meghaladó mennyiségekre vonatkozik, az érdekelt fél ugyanazon a napon, ugyanannál az illetékes hatóságnál csak egy ilyen kérelmet nyújthat be, és a kivitelre csak egy olyan engedély használható fel, amelyet 10 tonnát nem meghaladó mennyiségekre adtak ki.”

5.

A 12. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

10. cikk

Tunéziából származó olívaolaj

Az 1918/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő lép:

„(4)   A behozatali engedély a 376/2008/EK rendelet (44) 22. cikkének (2) bekezdése szerinti tényleges kibocsátás napját követő hatvan napig érvényes, és a biztosíték összege 15 EUR nettó 100 kilogrammonként.

11. cikk

Fokhagyma

A 341/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (45) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. A behozatali engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét az említett rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

2.

A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

3.

A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   A 6. cikk (3) és (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a »B« engedélyekre.”

b)

a (4) bekezdést el kell hagyni.

4.

A II. mellékletet el kell hagyni.

12. cikk

Rizs

Az 1002/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 1006 20 és 1006 30 KN-kódok alá tartozó termékekkel kapcsolatban nyújtott biztosíték azonban nem lehet kevesebb az 1342/2003/EK rendelet 12. cikke b) pontjának i. alpontjában megállapítottnál.”

13. cikk

Alma

Az 1580/2007/EK rendelet 134. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 0808 10 80 KN-kódok alá tartozó alma importját, amely tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (46) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

2.

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az importőrök az engedélykérelem benyújtásakor a 2220/85/EGK rendelet III. címével összhangban biztosítékot nyújtanak, ami garantálja, hogy a behozatali engedély érvényességének ideje alatt az importőr eleget tesz a behozatali kötelezettségnek.

A vis maior esetétől eltekintve ha a behozatali engedély érvényességi ideje alatt a behozatalra nem vagy csak részben kerül sor, a biztosíték teljesen vagy részben elvész.

A behozatali engedély érvényességi idejét és a biztosíték összegét a 376/2008/EK rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.”

3.

A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A behozatali engedély csak a megjelölt országból származó behozatalra érvényes.”

14. cikk

Marhahús

A 382/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   Azon termékeket, amelyek tekintetében behozatali engedélyt kell bemutatni, a 376/2008/EK bizottsági rendelet (47) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja állapítja meg. A behozatali engedély érvényességi idejét és a nyújtandó biztosíték összegét az említett rendelet II. mellékletének I. része állapítja meg.

2.

A 3. és 4. cikket el kell hagyni.

3.

Az 5. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő lép:

„(3)   Behozatali vámkontingens keretében történő behozatal esetén a következő rendelkezések alkalmazandók:

a)

az engedélyre vagy bizonyítványra vonatkozó kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha az illetékes szervnél élő állatonként 5 EUR, más termék esetében 100 kilogrammonként (nettó tömeg) 12 EUR biztosítékot nyújtottak a kérelem benyújtásának napján 13 óráig;

b)

Az engedélyek a 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdése értelmében vett tényleges kibocsátás napjától számítva az ezt a napot követő harmadik hónap végéig érvényesek.

c)

a behozatali engedélyt kiadó szerv az engedély 20. rovatában vagy az engedélyről készített kivonatokon jelzi a kontingensnek az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájában (TARIC) szereplő sorszámát.”

15. cikk

Átmeneti rendelkezés

(1)   Ez a rendelet nem érinti azon engedély érvényességi idejét és a kibocsátásáért nyújtott biztosíték összegét, amelyeket e rendeletnek a 17. cikke szerinti hatálybalépésekor még érvényes vámkontingens-időszak keretében adtak ki.

(2)   Az érdekeltek kérésére a behozatali és kiviteli engedély vagy előzetes rögzítési bizonyítvány kiadásával összefüggésben nyújtott biztosítékokat fel kell szabadítani, ha teljesülnek a következő feltételek:

a)

az engedélyek vagy bizonyítványok érvényességi ideje az (1) bekezdésben említett időpontig nem jár le;

b)

az érintett termékek tekintetében az (1) bekezdésben említett időponttól nincs szükség engedélyre vagy bizonyítványra;

c)

az engedélyeket vagy bizonyítványokat az (1) bekezdésben említett időpontig csak részben vagy egyáltalán nem használták fel.

16. cikk

Záró rendelkezés

Az 1119/79/EGK rendelet hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A következő esetekben azonban a fentitől eltérő időponttól kezdődően kell alkalmazni:

a)

a gabonafélék, len és kender, olívaolaj, friss és feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék, vetőmagok, marha- és borjúhús, juh- és kecskehús, sertéshús, tej és tejtermék, tojás, baromfihús, mezőgazdasági eredetű etil-alkohol valamint a rizstől, cukortól és bortól eltérő termékek ágazatai tekintetében 2008. július 1-jétől;

b)

a borágazat tekintetében 2008. augusztus 1-jétől;

c)

a rizságazat tekintetében 2008. szeptember 1-jétől;

d)

a cukorágazat tekintetében 2008. október 1-jétől.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1781/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 248/2007/EK rendelettel (HL L 76., 2008.3.19., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(4)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o. A 292/2008/EK rendelettel (HL L 90., 2008.4.2., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 324., 2005.12.10., 3. o.

(6)  HL L 143., 1995.6.27., 7. o. A legutóbb a 272/2001/EK rendelettel (HL L 41., 2001.2.10., 3. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 35., 2001.2.6., 18. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb az 1565/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 37. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 1996/2006/EK rendelettel (HL L 398., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 346., 2003.12.31., 19. o.

(11)  HL L 212., 2005.8.17., 13. o.

(12)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb a 1568/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 62. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.

(14)  HL L 90., 2007.3.30., 12. o.

(15)  HL L 226., 2007.8.30., 15. o.

(16)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(17)  HL L 139., 1979.6.7., 13. o. A legutóbb a 3886/86/EGK bizottsági rendelettel (HL L 361., 1986.12.20., 18. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

(19)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(20)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(21)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.”

(22)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(23)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(24)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.”

(25)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(26)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”

(27)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(28)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(29)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.”

(30)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(31)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(32)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(33)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.”

(34)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.”

(35)  HL L 147., 1995.6.30., 55. o.

(36)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.”

(37)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.”

(38)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(39)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.”

(40)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(41)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(42)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o.”

(43)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(44)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(45)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(46)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”

(47)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.”


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

I.   RÉSZ

A BEHOZATALRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett termékek és a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint alkalmazandó felső határértékek jegyzéke

(Az 1234/2007/EK rendelet I. és II. melléklete szerinti sorrend)

A.   Gabonafélék (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének I. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (1)

0714, kivéve a 0714 20 10 alszámot

Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

0714 20 10

Emberi fogyasztásra szánt édesburgonya

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

500 kg

1001 10

Durumbúza, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1001 90 99

Tönköly, közönséges búza és kétszeres, nem vetésre, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1003 00

Árpa

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1007 00 90

Cirokmag, a hibrid vetőmag kivételével

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

5 000 kg

1101 00 15

Közönséges búzából és tönkölyből készült liszt

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2303 10

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2303 30 00

Sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

ex 2308 00 40

Citruspép-maradék

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

2309 90 20

A Kombinált Nómenklatúra 23. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


B.   Rizs (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (2)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

30 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

30 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

1006 40 00

Tört rizs, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

1 EUR/t

az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő második hónap végéig

1 000 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


C.   Cukor (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (3)

1701

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

a 950/2006/EK rendeletben és az 1100/2006/EK rendeletben előírtak szerint

a 950/2006/EK rendeletben és az 1100/2006/EK rendeletben előírtak szerint

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


D.   Vetőmagok (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének V. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (4)

ex 1207 99 15

Vetésre szánt kendermagfajták

 (5)

eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


E.   Olívaolaj és étkezési olajbogyó (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének VII. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (6)

0709 90 39

Étolaj kinyerésére szánt friss olajbogyó

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

0711 20 90

Olajbogyó ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, étolaj kinyerésére szánva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

2306 90 19

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék, 3 tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommal

100 EUR/t

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátása tényleges napjától számított 60 napig

100 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


F.   Len és kender (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének VIII. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (7)

5302 10 00

Valódi kender, nyersen vagy áztatva

 (8)

eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának (22. cikk (2) bekezdés) hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


G.   Gyümölcs- és zöldségfélék (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének IX. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (9)

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0703 90 00

Más hagymaféle, frissen vagy hűtve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

0808 10 80

Alma, más

15 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


H.   Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének X. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (10)

ex 0710 80 95

Fokhagyma (11) és Allium ampeloprasum (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0710 90 00

Zöldségkeverékek fokhagymával (11) és/vagy Allium ampeloprasum-mal (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0711 90 80

Fokhagyma (11) és Allium ampeloprasum ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0711 90 90

Zöldségkeverékek fokhagymával (11) és/vagy Allium ampeloprasum-mal ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

ex 0712 90 90

Szárított fokhagyma (11) és Allium ampeloprasum és szárított zöldségkeverékek fokhagymával (11) és/vagy Allium ampeloprasum-mal, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, beleértve az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett vámkontingensek keretében importált termékeket

50 EUR/t

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően az engedély kibocsátási napjától számított 3 hónapig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


I.   Banán (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (12)

0803 00 19

A közös vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazásával importált banán, frissen

15 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


J.   Marha- és borjúhús (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XV. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (13)

0102 90 05–0102 90 79

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

5 EUR egyedenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0201 és 0202

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0206 10 95 és 0206 29 91

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 és 1602 50 95

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követ harmadik hónap végéig

(—)

1602 90 61 és1602 90 69

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék

12 EUR nettó 100 kilogrammonként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


K.   Tej és tejtermékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (14)

ex 4., 17., 21. és 23. árucsoport

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált minden tej és tejtermékek, kivéve a 0406 KN-kód alá tartozó, Svájcból származó, engedély nélkül importálható sajtot és túrót az alábbiak szerint

 

 

 

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0403 10 11–0403 10 39

0403 90 11–0403 90 69

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy nem sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0404

Tejsavó sűrítve vagy nem sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

ex 0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; 75 %-nál több, de 80 %-nál kevesebb zsírtartalmú kenhető tejkészítmények

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

0406

Sajt és túró, kivéve a Svájcból származó, engedély nélkül importálható sajtot és túrót

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

1702 19 00

Tejcukor és tejcukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyag nélkül, kevesebb mint 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

2106 90 51

Ízesített vagy színezett tejcukorszirup

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

ex 2309

Állati takarmányozásra szolgáló készítmények:

Olyan termékeket tartalmazó készítmények és takarmányok, amelyekre az 1234/2007/EK rendelet vonatkozik, közvetlenül vagy az 1667/2006/EK rendelet alapján, kivéve azokat a készítményeket és takarmányokat, amelyekre az e rendelet I. mellékletének I. része vonatkozik.

10 EUR/100 kg

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


L.   Egyéb termékek (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XXI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (15)

1207 99 91

Nem vetésre szánt kendermag

 (16)

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően, eltérő tagállami rendelkezés hiányában az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő hatodik hónap végéig

(—)

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


M.   Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (az 1234/2007/EK rendelet II. mellékletének I. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (17)

ex 2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2207 20 00

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2208 90 91

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

ex 2208 90 99

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

1 EUR hektoliterenként

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

100 hl

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

II.   RÉSZ

AZ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉS NÉLKÜLI KIVITELRE ÉS AZ AZON TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG, AMELYEKRE AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁN NEM ÁLLAPÍTOTTAK MEG EXPORTADÓT

Az 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett termékek és a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint alkalmazandó felső határértékek jegyzéke

(Az 1234/2007/EK rendelet I. és II. melléklete szerinti sorrend)

A.   Gabonafélék (az 1234/2007/EK rendelet mellékletének I. része)  (18)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (19)

1001 10

Durumbúza

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1001 90 99

Tönköly, közönséges búza és kétszeres, nem vetésre

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1002 00 00

Rozs

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1003 00

Árpa

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1004 00

Zab

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1005 90 00

Kukorica, a vetőmag kivételével

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

5 000 kg

1101 00 15

Közönséges búzából és tönkölyből készült liszt

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


B.   Rizs (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (20)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is

3 EUR/t

az engedély kibocsátási napjának (22. cikk (1) bekezdés) hónapjától az azt követő negyedik hónap végéig

500 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.


C.   Cukor (az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

A biztosíték összege

Érvényességi idő

Nettó mennyiség (21)

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

11 EUR/100 kg

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Egyéb, hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot nem tartalmazó, szilárd halmazállapotú cukrok és cukorszirupok, a tejcukor, a szőlőcukor, a maltodextrin és az izoglükóz kivételével

4,2 EUR/100 kg

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (22)

2 000 kg

2106 90 59

Ízesített vagy színezett cukorszirup, az izoglükóz-, tejcukor-, szőlőcukor- és maltodextrinszirup kivételével

4,2 EUR/100 kg

a 22. cikk (2) bekezdésének megfelelően 10 tonnát meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása tényleges napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig

a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően a 10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az engedély kibocsátása napjának hónapjától az azt követő harmadik hónap végéig (22)

2 000 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

III.   RÉSZ

AZ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSSEL TÖRTÉNŐ KIVITELI ENGEDÉLYEKRE ALKALMAZANDÓ FELSŐ HATÁRÉRTÉKEK

Azok a legnagyobb mennyiségek, amelyekre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni

Árumegnevezés és KN-kód

Nettó mennyiség (23)

A.   

GABONAFÉLÉK:

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének I. részében felsorolt valamennyi termék esetén,

5 000 kg

kivéve a

0714 20 10 és a 2302 50 árualcsoport alá tartozókat

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RIZS:

A 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében felsorolt termékek esetén

500 kg

C.   

CUKOR:

A 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének III. részében felsorolt termékek esetén

2 000 kg

D.   

TEJ ÉS TEJTERMÉKEK:

A 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek esetén

150 kg

E.   

MARHA- ÉS BORJÚHÚS

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XV. részében felsorolt élő állatokra

Egy állat

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének XV. részében felsorolt húsok esetén

200 kg

G.   

SERTÉSHÚS:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

BAROMFIHÚS:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 csirke

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 csirke

0207

250 kg

I.   

TOJÁS:

0407 00 11 9000

2 000 tojás

0407 00 19 9000

4 000 tojás

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől. ”


(1)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(2)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(3)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(4)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(5)  Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket a 245/2001/EK rendelet 17a. cikkének (1) bekezdésében.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(6)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(7)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(8)  Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket a 245/2001/EK rendelet 17a. cikkének (1) bekezdésében.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(9)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(10)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(11)  Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a »fokhagyma« szó az árumegnevezésnek csak része. Ezek a kifejezések – többek között – a következők lehetnek: »egyfejű fokhagyma«, »nyári hagyma«, »gerezd nélküli fokhagyma«, vagy »nagyfejű fokhagyma«.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(12)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(13)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(14)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(15)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(16)  Nem kell biztosítékot nyújtani. Lásd az egyéb feltételeket a 245/2001/EK rendelet 17a. cikkének (1) bekezdésében.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(17)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(18)  Kivéve, ha az 1342/2003/EK rendelet másképp rendelkezik.

(19)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő, továbbá az exportadóval terhelt kivitelre.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(20)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő, továbbá az exportadóval terhelt kivitelre.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(21)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem kell engedélyt vagy bizonyítványt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(22)  10 tonnát nem meghaladó mennyiség esetén az érintett fél ugyanazon kivitel tekintetében legfeljebb egy ilyen engedélyt használhat.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(23)  Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételekkel vagy vámkontingens keretében történő, továbbá az exportadóval terhelt kivitelre.

(—)

Engedély vagy bizonyítvány bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől. ”


II. MELLÉKLET

„X. MELLÉKLET

A 6. cikk (5) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

spanyolul

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

csehül

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

dánul

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

németül

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

észtül

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

görögül

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

angolul

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

franciául

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

olaszul

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

lettül

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

litvánul

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

magyarul

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

máltaiul

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

hollandul

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

lengyelül

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugálul

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

románul

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

szlovákul

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

szlovénül

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

finnül

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

svédül

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003”


IRÁNYELVEK

10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/28


A TANÁCS 2008/55/EK IRÁNYELVE

(2008. május 26.)

az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. és 94. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

Az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Tény, hogy a behajtásra vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek nemzeti területen történő alkalmazása önmagában a belső piac működésének akadályát jelenti. Ez a helyzet gátolja, hogy a Közösség szabályait teljes mértékben és kellően alkalmazzák, különösen a közös agrárpolitika területén, és ez elősegíti a csalást.

(3)

A Közösség és a tagállamok pénzügyi érdekeit sértő és a belső piacot fenyegető csalások elterjedése miatt kialakuló veszélyt meg kell előzni, valamint a belső piac versenyképességét és pénzügyi semlegességét jobban meg kell védeni.

(4)

Ezért a behajtás érdekében szükséges a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó közös szabályok létrehozása.

(5)

Ezeknek a szabályoknak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező különböző intézkedésekből eredő követelések behajtására, a lefölözések és egyéb vámok, valamint a behozatali és kiviteli vámok behajtására, a hozzáadottérték-adóra, valamint a harmonizált jövedéki adóra (a dohánygyártmányra, az alkoholra és alkoholtartalmú italokra, az ásványolajra), a jövedelem- és tőkeadókra és a biztosítási díjakra kiszabott adókra szintén vonatkozniuk kell. A szabályok az ilyen követelésekkel járó díjak, igazgatási büntetések, illetve bírságok és kamat behajtására is vonatkoznak, a büntetőjogi szankciók kivételével.

(6)

A kölcsönös segítségnyújtásnak a következőkből kell állnia: a megkeresett hatóság egyrészről köteles ellátni a megkereső hatóságot azzal az információval, amelyre az utóbbinak szüksége van ahhoz, hogy a székhelye szerinti tagállamban felmerülő követeléseit behajtsa, kézbesíteni köteles az adós részére az említett tagállamból eredő követelésre vonatkozó okiratot, valamint a megkereső hatóság kérésére be kell hajtania a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban felmerült követeléseket.

(7)

A segítségnyújtás e különböző formáit a megkeresett hatóság a székhelye szerinti tagállam ezen kérdéseket szabályozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései szerint eljárva biztosítja.

(8)

Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyeket a megkereső hatóság köteles teljesíteni a segítségnyújtás iránti megkeresés előterjesztésekor, és körül kell határolni azokat a körülményeket, amelyek esetén a megkeresett hatóság visszautasíthatja a jogsegélyt.

(9)

A behajtás iránti megkeresések tárgyát képező követelések eredményesebb behajtásának elősegítése érdekében a szóban forgó végrehajtható okirat úgy tekintendő, mintha az annak a tagállamnak az okirata lenne, amelyben a megkeresett hatóság székhelye található.

(10)

Abban az esetben, ha a megkeresett hatóság a követelés behajtásakor a megkereső hatóság nevében jár el, képesnek kell lennie arra, hogy az adósnak fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezzen, amennyiben ezt a székhelye szerinti tagállamban hatályban lévő rendelkezések lehetővé teszik és a megkereső hatóság ehhez hozzájárul. Ilyen fizetési könnyítések esetén kamatokat szintén át kell utalni a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamnak.

(11)

A megkereső hatóság megalapozott kérésére a megkeresett hatóságnak képesnek kell lennie arra, hogy a megkereső tagállamban felmerülő követelések behajtását biztosító, biztosító intézkedéseket hozzon, amennyiben ezt a székhelye szerinti tagállamban hatályban lévő rendelkezések lehetővé teszik. Az ilyen követelések nem szükségszerűen részesülnek abban a kedvezményes bánásmódban, amit a hasonló követelések élveznek a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban.

(12)

Lehetséges, hogy a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállamban a behajtási eljárás során a követeléssel összefüggésben vagy az annak végrehajtását lehetővé tevő és a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban kiállított okirat ellen az érintett személy jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. A megkereső hatóság ettől eltérő kérelmének kivételével, az ilyen esetekre meg kell határozni, hogy az érintett személynek jogorvoslati kérelmét a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállam illetékes szerve elé kell terjesztenie, illetve a megkeresett hatóságnak a fenti szerv döntéséig fel kell függesztenie minden, általa megkezdett végrehajtási eljárást.

(13)

Rögzíteni kell, hogy a behajtással kapcsolatos kölcsönös segítségnyújtás folyamán átadott okiratok és információk más célra nem használhatók.

(14)

A követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtást nem lehet – bizonyos esetek kivételével – igénybe venni pénzügyi előnyök vagy eredményérdekeltség céljából, de a tagállamoknak képeseknek kell lenniük egymás között visszatérítési módozatok kialakítására, amennyiben a behajtásnál valamilyen különleges probléma lép fel.

(15)

Ez az irányelv nem csorbítja a kétoldalú vagy többoldalú egyezmények, illetve megállapodások keretében az egyes tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtást.

(16)

Az ezen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell meghozni.

(17)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet C. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv meghatározza azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseibe beépítendő szabályokat, amelyek minden tagállamban biztosítják a 2. cikkben említett és egy másik tagállamban felmerült követelések behajtását.

2. cikk

Az irányelvet minden olyan követelésre alkalmazni kell, amely a következőkre vonatkozik:

a)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) teljes vagy részleges finanszírozási rendszerének részét képező visszatérítések, intervenciók vagy egyéb intézkedések, amelyek magukban foglalják az e tevékenységekkel kapcsolatosan behajtandó összegeket;

b)

a cukorágazat piacának közös szervezése keretében alkalmazott lefölözések és egyéb díjak;

c)

behozatali vámok;

d)

kiviteli vámok;

e)

hozzáadottérték-adó;

f)

jövedéki adó:

i.

a dohánygyártmányra;

ii.

az alkoholra és alkoholtartalmú italokra;

iii.

az ásványolajra;

g)

jövedelem- és tőkeadók;

h)

biztosítási díjakra kiszabott adók;

i)

valamint az a)–h) pontokban említett követelésekkel összefüggő kamatok, igazgatási pénzbüntetések és pénzbírságok, illetve költségek, kivételt képeznek azonban a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő törvényei szerinti büntetőjogi szankciók.

Ezen irányelvet olyan azonos vagy hasonló adókkal kapcsolatos követelésekre is alkalmazni kell, amelyek a 3. cikk 6. pontjában említett biztosítási díjakra kiszabott adókat kiegészítik vagy helyettesítik. Az ilyen adók hatálybalépéséről a tagállamok illetékes hatóságai értesítik egymást és a Bizottságot.

3. cikk

Ebben az irányelvben:

1.

„a megkereső hatóság”: a tagállam azon illetékes hatósága, amely a 2. cikkben említett követeléssel kapcsolatban segítségnyújtás iránti megkereséssel él;

2.

„a megkeresett hatóság”: a tagállam azon illetékes hatósága, amelyhez a segítségnyújtás iránti megkeresést intézték;

3.

„behozatali vámok”: az áruk behozatalakor fizetendő vámok és az azokkal azonos hatású díjak, illetve a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes termékekre alkalmazandó különleges rendelkezések alapján megállapított behozatali terhek;

4.

„kiviteli vámok”: az áruk kivitelekor fizetendő vámok és az azokkal azonos hatású díjak, illetve a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes termékekre alkalmazandó különleges rendelkezések alapján megállapított kiviteli terhek;

5.

„jövedelem- és tőkeadók”: a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelv (6) 1. cikkének (3) bekezdésében felsorolt adók, az említett irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben;

6.

a „biztosítási díjakra kiszabott adók” a következők:

a)

:

Belgiumban

:

i.

taxe annuelle sur les contrats d’assurance

ii.

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

b)

:

Dániában

:

i.

afgift af lystfartøjsforsikringer

ii.

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

iii.

stempelafgift af forsikringspræmier

c)

:

Németországban

:

i.

Versicherungssteuer

ii.

Feuerschutzsteuer

d)

:

Görögországban

:

i.

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε)

ii.

Τέλη Χαρτοσήμου

e)

:

Spanyolországban

:

impuesto sobre las primas de seguros

f)

:

Franciaországban

:

taxe sur les conventions d’assurances

g)

:

Írországban

:

levy on insurance premiums

h)

:

Olaszország

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 1967.10.29. no 1216

i)

:

Luxembourgban

:

i.

impôt sur les assurances

ii.

impôt dans l’intérêt du service d’incendie

j)

:

Máltán

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti

k)

:

Hollandiában

:

assurantiebelasting

l)

:

Ausztriában

:

i.

Versicherungssteuer

ii.

Feuerschutzsteuer

m)

:

Portugáliában

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros

n)

:

Szlovéniában

:

i.

davek od prometa zavarovalnih poslov

ii.

požarna taksa

o)

:

Finnországban

:

i.

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier

ii.

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

p)

:

az Egyesült Királyságban

:

insurance premium tax (IPT).

4. cikk

(1)   A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság minden olyan információt beszerez, amely a megkereső hatóság számára hasznos lehet követelésének behajtásában.

Ezen információk megszerzése érdekében a megkeresett hatóság él azon hatáskörével, amelyet számára a székhelye szerinti tagállamban felmerülő hasonló követelések behajtására vonatkozó törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések biztosítanak.

(2)   Az információkérés tartalmazza annak a személynek, akit a kért információ érint, a nevét és címét, valamint minden egyéb azonosítását szolgáló olyan lényeges adatot, amelyhez a megkereső hatóság rendes körülmények között hozzáférhet, valamint a követelés természetét és összegét, amelyre a kérés vonatkozik.

(3)   A megkeresett hatóság nem köteles olyan információt szolgáltatni:

a)

amelyet a székhelye szerinti tagállamban felmerülő hasonló követelés behajtásának céljából nem tudna beszerezni;

b)

amely kereskedelmi, ipari vagy szakmai titkokat fedne fel; vagy

c)

amelynek feltárása a közérdeket sértené vagy ellentétes volna azzal.

(4)   A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot az információkérés visszautasításának okáról.

5. cikk

(1)   A megkeresett hatóság a megkereső hatóság kérésére és a székhelye szerinti tagállamban a hasonló okiratok és határozatok kézbesítésére vonatkozó hatályban levő jogszabályok szerint eljárva a címzett részére kézbesít minden olyan okiratot és határozatot, ideértve a jogi természetűeket is, amelyek a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamból származnak, és amelyek a követelésre vagy annak behajtására vonatkoznak.

(2)   A kézbesítési megkeresés tartalmazza az érintett címzett nevét és címét, valamint minden egyéb azonosítását szolgáló olyan lényeges adatot, amelyhez a megkereső hatóság rendes körülmények között hozzáférhet, a kézbesítendő okirat vagy határozat természetét és tárgyát, amennyiben szükséges, az adós nevét és címét, valamint minden egyéb azonosítását szolgáló olyan lényeges adatot, amelyhez a megkereső hatóság rendes körülmények között hozzáférhet és azt a követelést, amelyre az okirat vagy határozat vonatkozik, valamint minden egyéb hasznos információt.

(3)   A megkeresett hatóság azonnal értesíti a megkereső hatóságot azokról az intézkedésekről, amelyeket annak kérésére a kézbesítés érdekében tett, mindenekelőtt pedig arról az időpontról, amikor az okiratot vagy a határozatot a címzetthez továbbította.

6. cikk

A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság a székhelye szerinti tagállamban felmerülő hasonló követelések behajtására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően behajtja azokat a követeléseket, amelyek végrehajtható okirat tárgyát képezik.

Ennek érdekében minden olyan követelés, amelyre vonatkozóan behajtás iránti megkeresést terjesztettek elő, annak a tagállamnak a követeléseként kezelendő, amelyben a megkeresett hatóság székhelye található, kivéve azokat az eseteket, amelyekre a 12. cikk vonatkozik.

7. cikk

(1)   A megkereső hatóságnak a megkeresett hatósághoz intézett, a követelés behajtása iránti megkereséshez csatolnia kell a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban kibocsátott végrehajtható okirat hivatalos vagy hitelesített másolatát, és szükség esetén a behajtáshoz szükséges egyéb okiratok eredeti példányát vagy hitelesített másolatát.

(2)   A megkereső hatóság csak a következő esetekben kérheti a követelések behajtását:

a)

a követeléssel összefüggésben és/vagy a végrehajtható okirat ellen nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban, kivéve azokat az eseteket, ahol a 12. cikk (2) bekezdésének második albekezdését alkalmazzák;

b)

a megkereső hatóság a székhelyéül szolgáló tagállamban már megkísérelte a végrehajtási eljárást az (1) bekezdésben említett okiratok alapján, azonban a foganatosított cselekmények nem eredményezik a követelés teljes összegének kiegyenlítését.

(3)   A behajtás iránti kérelem a következőket tartalmazza:

a)

név, cím, valamint minden olyan lényeges adat, amely az érintett személy és/vagy a vagyontárgyait birtokló harmadik személy azonosításához szükséges;

b)

név, cím, valamint minden olyan lényeges adat, amely a megkereső hatóság azonosításához szükséges;

c)

utalás a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban kibocsátott, végrehajtható okiratra;

d)

a követelés típusa és összege, beleértve a főkövetelést, kamatot, valamint egyéb büntetéseket, bírságokat és költségeket mindkét hatóság székhelyéül szolgáló tagállamok pénznemében kifejezve;

e)

a végrehajtható okiratnak a megkereső és/vagy a megkeresett hatóság által a címzett részére történő kézbesítésének dátuma;

f)

a végrehajtáshoz való jog megnyíltának és elévülésének időpontja a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban hatályban levő törvények szerint;

g)

minden egyéb lényeges információ.

A behajtás iránti megkeresés ezenkívül tartalmazza a megkereső hatóság által tett nyilatkozatot a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének igazolásáról.

(4)   Amennyiben a megkereső hatóságnak a behajtás iránti megkeresés megküldését szükségessé tevő körülménnyel kapcsolatosan bármilyen lényeges információ tudomására jut, azt továbbítja a megkeresett hatóságnak.

8. cikk

A végrehajtható okiratot közvetlenül a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam végrehajtható okirataként kell elismerni, illetve automatikusan ilyenként kell kezelni.

Az első albekezdés ellenére, adott esetben, a végrehajtható okirat – a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban hatályban levő rendelkezéseknek megfelelően – elfogadható és elismerhető egy, az adott tagállam területén történő végrehajtási eljárás lefolytatására felhatalmazó okiratként, vagy kiegészíthető, illetve helyettesíthető egy ilyen okirattal.

A tagállamok igyekeznek megvalósítani a behajtás iránti megkeresés kézhezvételétől számított három hónapon belül az okiratok fenti módon történő elfogadását, elismerését, kiegészítését vagy helyettesítését, kivéve a negyedik bekezdésben említett eseteket A végrehajtható okirat szabályos megfogalmazása esetén ezen alakiságok nem tagadhatók meg. A megkeresett hatóság értesíti a megkereső hatóságot a három hónapos határidő esetleges túllépésének okairól.

A 12. cikket kell alkalmazni, ha az alakiságok bármelyike a követeléssel és/vagy a megkereső hatóság által kiállított végrehajtható okirattal összefüggésben jogorvoslati kérelem előterjesztését teszi lehetővé.

9. cikk

(1)   A követelések behajtása a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam pénznemében történik. A megkeresett hatóság átutalja az általa behajtott követelés teljes összegét a megkereső hatóság részére.

(2)   Amennyiben a székhelyül szolgáló tagállam hatályban lévő törvényei, rendeletei vagy közigazgatási rendelkezései lehetővé teszik, a megkeresett hatóság – a megkereső hatósággal folytatott konzultációt követően – az adós számára fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. A megkeresett hatóság a fizetési kedvezményhez kapcsolódóan felszámított többletkamatot is átutalja a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam részére.

A végrehajtható okirat 8. cikk első bekezdésének megfelelő közvetlen elfogadásának, elismerésének, kiegészítésének vagy a 8. cikk második albekezdésének megfelelő helyettesítésének időpontjától számítva a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam törvényei, rendeletei és közigazgatási rendelkezései értelmében késedelmi kamatot számítanak fel, amelyet átutalnak a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam részére.

10. cikk

A 6. cikk második albekezdésének ellenére, a behajtandó követelések nem szükségszerűen részesülnek abban a kedvezményes bánásmódban, amit a hasonló követelések élveznek a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban.

11. cikk

A megkeresett hatóság haladéktalanul tájékoztatja a megkereső hatóságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a behajtási iránti megkeresés alapján meghozott.

12. cikk

(1)   Amennyiben a behajtási eljárás folyamán a követeléssel összefüggésben és/vagy a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban kibocsátott, végrehajtható okirat ellen valamely érdekelt fél jogorvoslati kérelmet nyújt be, az előbbi kérelmét a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállam illetékes szerve elé viszi, az ott hatályos rendelkezések szerint. Erről a kérelemről a megkereső hatóság értesíti a megkeresett hatóságot. A kérelemről az érdekelt fél is tájékoztathatja a megkeresett hatóságot.

(2)   Amint a megkeresett hatóság kézhez kapja az (1) bekezdésben említett értesítést a megkereső hatóságtól vagy az érdekelt féltől, felfüggeszti a behajtási eljárást az ügyben illetékes szerv döntéséig, hacsak a megkereső hatóság másként nem kéri az e bekezdés második albekezdésnek megfelelően. A 13. cikk sérelme nélkül, és amennyiben a megkeresett hatóság ezt szükségesnek tartja, biztosítási intézkedéseket foganatosíthat a követelés behajtásának biztosítása érdekében olyan mértékben, amelyet a székhelye szerinti tagállamban hatályban levő törvények és rendelkezések hasonló követelések esetében megengednek.

A megkereső hatóság a székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási gyakorlatának megfelelően felszólíthatja a megkeresett hatóságot a jogorvoslattal érintett követelés behajtására, amennyiben a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam erre vonatkozó törvényei, rendeletei és közigazgatási gyakorlata ezt megengedi. A megkereső hatóság felelős a behajtott összegek visszatérítéséért, valamint a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő jogszabályai szerinti esetleges kártérítésért is, amennyiben a jogorvoslat eredménye később az adósnak kedvez.

(3)   Amennyiben a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállamban foganatosított végrehajtási cselekmények ellen nyújtanak be jogorvoslatot, a kérelmet a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam illetékes szervéhez kell benyújtani annak törvényei és rendelkezéseinek megfelelően.

(4)   Feltéve, hogy az az illetékes szerv, amely elé a kérelmet az (1) bekezdés szerint benyújtották, rendes vagy közigazgatási bíróság, e szerv döntése a (6), (7) és (8) bekezdések értelmében „végrehajtható okiratnak” minősül és a követelés behajtására a továbbiakban ennek alapján kerül sor, amennyiben az a megkereső hatóság számára kedvező, és engedélyezi a követelés behajtását a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban.

13. cikk

A megkereső hatóság indokolt kérésére a megkeresett hatóság biztosítási intézkedéseket hoz a követelés behajtásának biztosítására, amennyiben azt a székhelye szerinti tagállamban hatályban lévő törvények és rendelkezések megengedik.

Annak érdekében, hogy az első bekezdés rendelkezései érvényre jussanak, a 6. cikket, a 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdését, a 8., 11., 12. és 14. cikket értelemszerűen kell alkalmazni.

14. cikk

A megkeresett hatóság nem kötelezhető:

a)

a 6–13. cikkben meghatározott segítségnyújtásra, amennyiben a követelés behajtása – az adós helyzete miatt – a hatóság székhelyéül szolgáló tagállamban komoly gazdasági vagy társadalmi nehézségeket okozna, amennyiben hasonló hazai követelések esetében a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban lévő törvényei, rendeletei és közigazgatási gyakorlata engedélyeznek ilyen eljárási módot;

b)

a 4–13. cikkben meghatározott segítségnyújtásra, amennyiben a 4., 5. vagy 6. cikk szerinti eredeti kérelem öt évnél régebbi követelésekre vonatkozik, a határidőt a végrehajtható okiratnak a megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam hatályban levő törvényei, rendeletei vagy közigazgatási gyakorlata szerinti kiállításának időpontjától a megkeresés napjáig számítva. A követeléssel vagy az okirattal összefüggésben előterjesztett jogorvoslat esetén azonban a határidő attól az időponttól számítandó, amikor a megkereső állam megállapítja, hogy a követeléssel vagy a végrehajtható okirattal összefüggésben további jogorvoslatnak nincs helye.

A megkeresett hatóság tájékoztatja a megkereső hatóságot a jogsegély iránti megkeresés teljesítése megtagadásának okáról. A kérelem teljesítésének indokolt elutasításáról a Bizottságot is tájékoztatni kell.

15. cikk

(1)   Az elévülési időt érintő kérdésekre kizárólag a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban hatályos jog az irányadó.

(2)   A megkeresett hatóságnak a követelés behajtásával kapcsolatban a segítségnyújtás iránti megkeresés alapján tett azon lépései, amelyek, ha azokat a megkereső hatóság tenné meg, a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállamban hatályos jog szerint felfüggesztő vagy megszakító hatással lennének az elévülési időre, e hatást illetően úgy tekintendők, mintha ez utóbbi államban hajtották volna végre őket.

16. cikk

Az ennek az irányelvnek értelmében a megkeresett hatósághoz megküldött okmányok és információk csak a következők számára ismerhetők meg:

a)

a segítségnyújtás iránti megkeresésben említett személy;

b)

a követelés behajtásáért felelős személyek és hatóságok, de kizárólag a behajtás céljából;

c)

azok az igazságszolgáltatási hatóságok, amelyek a követelés behajtásával kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak.

17. cikk

A segítségnyújtás iránti megkereséshez a végrehajtható okirathoz és egyéb lényeges okiratokhoz mellékelik azok fordítását a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy egyik hivatalos nyelvén, az utóbbi hatóság azon jogának sérelme nélkül, hogy a fordítást figyelmen kívül hagyhassa.

18. cikk

(1)   A megkeresett hatóság a behajtással kapcsolatosan felmerülő összes költséget beszedi az érintett személytől; a hasonló követelésekre vonatkozó, a székhelyéül szolgáló tagállamban hatályban lévő törvényeknek vagy rendeleteknek megfelelően.

(2)   A tagállamok lemondanak egymás vonatkozásában az összes olyan költség megtérítéséről, amely az ezen irányelv értelmében egymásnak nyújtott kölcsönös segítségnyújtás miatt keletkezik.

(3)   Amennyiben a behajtás a nagyon magas költségek miatt vagy a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatosan különleges problémát okoz, a megkereső és a megkeresett hatóságoknak lehetőségük nyílik az egyedi költség-visszatérítési megállapodások alkalmazására.

(4)   A megkereső hatóság székhelyéül szolgáló tagállam továbbra is felelősséggel tartozik a megkeresett hatóság székhelyéül szolgáló tagállam felé az összes olyan költségért és veszteségért, amely a követelés lényegét vagy a megkereső hatóság által kiállított okirat érvényességét tekintve nem megalapozott eljárások következményként merül fel.

19. cikk

A tagállamok megküldik egymásnak azon hatóságaik listáját, amelyek felhatalmazással rendelkeznek segítségnyújtás iránti megkeresés benyújtására vagy fogadására.

20. cikk

(1)   A Bizottság munkáját egy behajtási bizottság segíti (a továbbiakban: „a bizottság”).

(2)   E bekezdésre történő hivatkozás esetében az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő három hónap.

21. cikk

A bizottság megvizsgál minden olyan ügyet, amely ennek az irányelvnek az alkalmazását érinti, és amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére vagy az egyik tagállam képviselőjének kérésére.

22. cikk

A 4. cikk (2) és (4) bekezdésének, az 5. cikk (2) és (3) bekezdésének és a 7., 8., 9. és 11. cikknek, a 12. cikk (1) és (2) bekezdésének, a 14. cikknek, a 18. cikk (3) bekezdésének és a 24. cikknek az alkalmazására és a mindkét hatóság által igénybe vehető kommunikációs eszközökre vonatkozó szabályokat, a behajtott összegek átszámításának és átutalásának szabályait, valamint a követelés legkisebb, a segítségnyújtás iránti kérelmet megalapozó összegét a 20. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

23. cikk

Ezen irányelv nem akadályozza meg, hogy most vagy a jövőben bizonyos tagállamok között egyezmények vagy megállapodások értelmében, ideértve a jogi vagy más aktusok kézbesítésére vonatkozó egyezményeket és megállapodásokat is, nagyobb mértékű kölcsönös segítségnyújtás alakuljon ki.

24. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket ennek az irányelvnek a végrehajtása érdekében elfogadtak.

A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

A tagállamok minden évben értesítik a Bizottságot az adott évben elküldött és fogadott, információkéréssel, értesítéssel és behajtással kapcsolatos megkeresések számáról, a szóban forgó követelések összegéről és a behajtott összegekről.

A Bizottság kétévente jelentésben számol be az Európai Parlamentnek, illetve a Tanácsnak ezen rendelkezések alkalmazásáról és az elért eredményekről.

25. cikk

Az I. melléklet A. és B. részében meghatározott irányelvekkel módosított 76/308/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet C. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ez ezen irányelvre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

26. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

27. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  2007. június 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 93., 2007.4.27., 15. o.

(3)  HL L 73., 1976.3.19., 18. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv. Az irányelv eredeti címe: „A Tanács 1976. március 15-i 76/308/EGK irányelve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap finanszírozási rendszerének részét képező műveletekből és a mezőgazdasági lefölözésekből és vámokból eredő követelések behajtására vonatkozó kölcsönös jogsegélyről”. Ezt a 79/1071/EGK irányelv (HL L 331., 1979.12.27., 10. o.), a 92/12/EGK irányelv (HL L 76., 1992.3.23., 1. o.) és a 2001/44/EK irányelv (HL L 175., 2001.6.28., 17. o.) módosította.

(4)  Lásd a I. melléklet A. és B. részét.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 336., 1977.12.27., 15. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(lásd a 25. cikket)

76/308/EGK irányelv

(HL L 73., 1976.3.19., 18. o.)

 

A Tanács 79/1071/EGK irányelve

(HL L 331., 1979.12.27., 10. o.)

 

92/12/EGK irányelv

(HL L 76., 1992.3.23., 1. o.)

kizárólag a 30a. cikk

92/108/EGK irányelv

(HL L 390., 1992.12.31., 124. o.)

kizárólag az 1. cikk, 9. pont

2001/44/EGK irányelv

(HL L 175., 2001.6.28., 17. o.)

 

B.   RÉSZ

Hatályon kívül nem helyezett módosító aktusok

(lásd a 25. cikket)

1979-es csatlakozási okmány

1985-ös csatlakozási okmány

1994-es csatlakozási okmány

2003-as csatlakozási okmány

C.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 25. cikket)

Irányelv

Az átültetés határideje

76/308/EGK

1978. január 1.

79/1071/EGK

1981. január 1.

92/12/EGK

1993. január 1. (1)

92/108/EGK

1992. december 31.

2001/44/EK

2002. június 30.


(1)  A 9. cikk (3) bekezdésését illetően, a Dán Királyság felhatalmazást kapott arra, hogy azokat a törvényeket, rendelkezéseket és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezeknek a rendelkezéseknek megfeleljenek, legkésőbb 1993. január 1-jéig hatályba léptesse.


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

76/308/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk, bevezető mondatrész, a)–e) pont

2. cikk, első bekezdés, a)–e) pont

2. cikk, bevezető mondatrész, f) pont, első, második és harmadik francia bekezdés

2. cikk, első bekezdés, f) pont, i., ii. és iii. alpont

2. cikk, bevezető mondatrész, g)–i) pont

2. cikk, első bekezdés, g)–i) pont

3. cikk elsőtől az ötödik francia bekezdésig

3. cikk, első bekezdés, 1–5. pont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, a) pont

3. cikk, 6. pont, l) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, b) pont

3. cikk, 6. pont, a) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, c) pont

3. cikk, 6. pont, c) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, d) pont

3. cikk, 6. pont, b) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, e) pont

3. cikk, 6. pont, e) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, f) pont

3. cikk, 6. pont, d) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, g) pont

3. cikk, 6. pont, f) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, h) pont

3. cikk, 6. pont, o) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, i) pont

3. cikk, 6. pont, h) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, j) pont

3. cikk, 6. pont, g) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, k) pont

3. cikk, 6. pont, i) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, l) pont

3. cikk, 6. pont, k) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, m) pont

3. cikk, 6. pont, m) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, n) pont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, o) pont

3. cikk, 6. pont, p) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, p) pont

3. cikk, 6. pont, j) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, első bekezdés, q) pont

3. cikk, 6. pont, n) alpont

3. cikk, hatodik francia bekezdés, második bekezdés

2. cikk, második bekezdés

4. és 5. cikk

4. és 5. cikk

6. cikk (1) bekezdés

6. cikk, első bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk, második bekezdés

7. cikk, (1) és (2) bekezdés

7. cikk, (1) és (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

7. cikk (4) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

7. cikk (5) bekezdés

7. cikk (4) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

8. cikk, első bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

8. cikk, második, harmadik és negyedik bekezdés

9–19. cikk

9–19. cikk

20. cikk, (1) és (2) bekezdés

20. cikk, (1) és (2) bekezdés

20. cikk, (3) bekezdés

21., 22. és 23. cikk

21., 22. és 23. cikk

24. cikk

25. cikk, első bekezdés, első és második mondat

24. cikk, első és második bekezdés

25. cikk, második bekezdés, első és második mondat

24. cikk, második és harmadik bekezdés

26. cikk

27. cikk

I. melléklet

II. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

10.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 150/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. június 9.)

a 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 2411. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.)

(2008/428/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2005-ben az Egyesült Királyságban kitört a Newcastle-betegség. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelentett a Közösség állatállományára.

(2)

A betegség terjedésének mielőbbi megelőzése és felszámolása érdekében a Közösségnek a 90/424/EGK határozatban előírtak szerint pénzügyileg hozzá kell járulnia a tagállam által a betegség leküzdése céljából bevezetett biztonsági intézkedések keretében viselt támogatható kiadásokhoz.

(3)

A 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/602/EK bizottsági határozat (2) 50 %-os pénzügyi hozzájárulást biztosított a közösségi támogatásra jogosult, a betegség leküzdése céljából bevezetett intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások esetében.

(4)

Az említett határozat értelmében az Egyesült Királyság által 2007. június 11-én benyújtott kérelem, valamint a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikkében meghatározott igazoló okmányok alapján a közösségi pénzügyi hozzájárulást ki kell fizetni.

(5)

E megfontolásokra való tekintettel meg kell állapítani a 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség felszámolása kapcsán felmerülő támogatható kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összegét.

(6)

A közösségi állat-egészségügyi szabályoknak megfelelően végzett bizottsági ellenőrzések eredményei, valamint a közösségi pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó feltételek alapján a benyújtott kiadások teljes összege nem tekinthető támogatásra jogosultnak.

(7)

A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a záró következtetésekről 2007. december 21-én kelt levélben tájékoztatták az Egyesült Királyságot.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség felszámolása kapcsán felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összege a 2006/602/EK határozat értelmében 75 958,12 EUR.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 9-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 246., 2006.9.8., 7. o.

(3)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.