ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 138

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. május 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 459/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 460/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az almára vonatkozó forgalmazási előírás megállapításáról szóló 85/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/392/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2008) 1656. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 

 

2008/393/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. május 8.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Jerseyn biztosított megfelelő védelméről (az értesítés a C(2008) 1746. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/1


A BIZOTTSÁG 459/2008/EK RENDELETE

(2008. május 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. május 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/3


A BIZOTTSÁG 460/2008/EK RENDELETE

(2008. május 27.)

az almára vonatkozó forgalmazási előírás megállapításáról szóló 85/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

A 85/2004/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezései között szerepel, hogy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának FFV–50 forgalmazási előírásával való összhang érdekében 2008. június 1-jei hatállyal csökken a legkisebb méret. A szóban forgó előírás azonban időközben módosult, ezért a méretre vonatkozó rendelkezéseket indokolt eszerint aktualizálni.

(2)

A gazdasági joggal való minden összeütközés elkerülésére az almafajták jegyzékéből, amely a 85/2004/EK rendelet mellékletének függelékében szerepel, indokolt elhagyni a kereskedelmi nevek összes említését.

(3)

Az ellenőrzés megkönnyítésére felül kell vizsgálni a fajták jegyzékét is. Következésképpen indokolt a „Reine blanche du Canada” fajta „Renetta del Canada” szinonimáját és a „Zarja Alatau” almafajtát felvenni a szóban forgó jegyzékbe.

(4)

Ezért a 85/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 85/2004/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2007.10.17., 1. o.

(2)  HL L 13., 2004.1.20., 3. o. A legutóbb az 1238/2005/EK rendelettel (HL L 200., 2005.7.30., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 85/2004/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. pont helyébe a következő szöveg lép:

„III.   A MÉRETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A méretet a gyümölcs hossztengelyére merőlegesen mért legnagyobb átmérő vagy a tömeg határozza meg.

A legkisebb méret minden fajta és minden osztály esetében 60 mm, ha átmérő szerint, illetőleg 90 g, ha tömeg szerint határozzák meg. Az ennél kisebb méretű gyümölcs akkor fogadható el, ha a termék Brix-értéke legalább 10,5 Brix-fok, és mérete nem kisebb 50 mm-nél, illetve 70 g-nál.

A csomag méretbeli egyöntetűsége érdekében:

a)

ha a gyümölcsök méretét átmérő szerint határozzák meg, az egybecsomagolt gyümölcsök átmérője közötti eltérés felső korlátja:

5 mm az »Extra« osztályú gyümölcs, azonkívül a sorokba és rétegekbe rendezve csomagolt I. és II. osztályú gyümölcs esetében. A Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) és a Horneburger almafajta esetében azonban az átmérőbeli különbség 10 mm lehet, valamint

10 mm a csomagolóanyagba vagy a fogyasztói csomagolásba ömlesztve töltött I. osztályú gyümölcs esetében. A Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) és a Horneburger almafajta esetében azonban az átmérőbeli különbség 20 mm lehet; vagy

b)

ha a gyümölcsök méretét tömeg szerint határozzák meg, az egybecsomagolt gyümölcsök tömege közötti eltérés felső korlátja:

a csomagbeli gyümölcsök átlagos egységtömegének 20 %-a az »Extra« osztályú gyümölcs, azonkívül a sorokba és rétegekbe rendezve csomagolt I. és II. osztályú gyümölcs esetében, valamint

a csomagbeli gyümölcsök átlagos egységtömegének 25 %-a a csomagolóanyagba vagy a fogyasztói csomagolásba ömlesztve töltött I. osztályú gyümölcs esetében.

A csomagolóanyagba vagy a fogyasztói csomagolásba ömlesztve töltött II. osztályú gyümölcs esetében nem követelmény a méretbeli egyöntetűség.”

2.

A függelék 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

4.   Színezettségi, héjpárásodási és méretbeli kritériumok szerint osztályozott almafajták nem kimerítő jegyzéke:

A jegyzékben nem szereplő fajtájú gyümölcsöket fajtajellemzőik szerint kell osztályozni.

Fajta

Szinonimák

Színezettségi csoport

Héjparásodás

Méret

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

L

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

L

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

L

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

L

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

Az Aroma piros színezetű mutációi, például: Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop és mutációi

 

D

R

L

Belle fleur double

 

D

 

L

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

L

Bohemia

 

B

 

L

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

L

Braeburn

 

B

 

L

A Braeburn piros színezetű mutációi, például:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

L

Bramley’s Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

L

Brettacher Sämling

 

D

 

L

Calville (… csoport)

 

D

 

L

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

L

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

L

Charles Ross

 

D

 

L

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

L

Cox’s Orange Pippin és mutációi

Cox Orange

C

R

 

A Cox’s Orange Pippin piros színezetű mutációi, például:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

L

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

L

Delcorf és mutációi, például:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

L

Delgollune

 

B

 

L

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

L

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

L

Discovery

 

C

 

 

Dunn’s Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

L

Elise

Red Delight

A

 

L

Ellison’s orange

Ellison

C

 

L

Elstar és mutációi, például:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

 

Az Elstar piros színezetű mutációi, például:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

L

Fortune

 

D

R

 

Fuji és mutációi

 

B

 

L

Gala

 

C

 

 

A Gala piros színezetű mutációi, például:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

L

Gloster

 

B

 

L

Goldbohemia

 

D

 

L

Golden Delicious és mutációi

 

D

 

L

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

L

Goldstar

 

D

 

L

Gradigold

 

D

 

L

Granny Smith

 

D

 

L

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

L

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

L

Greensleeves

 

D

 

L

Holsteiner Cox és mutációi

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

L

Honeygold

 

D

 

L

Horneburger

 

D

 

L

Howgate Wonder

Manga

D

 

L

Idared

 

B

 

L

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

L

Jacques Lebel

 

D

 

L

Jamba

 

C

 

L

James Grieve és mutációi

 

D

 

L

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

L

Jarka

 

C

 

L

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

L

Jonagold (2) és mutációi, például:

 

C

 

L

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored és mutációi, például:

 

A

 

L

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

L

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

L

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd’s orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

L

Krameri Tuviõun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

L

Lane’s Prince Albert

 

D

 

L

Laxton’s Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

L

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

L

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

L

Melrose

 

C

 

L

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

L

Mountain Cove

 

D

 

L

Mutsu

 

D

 

L

Normanda

 

C

 

L

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

L

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

L

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

L

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

L

Piglos

 

B

 

L

Pikant

 

B

 

L

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

L

Piros

 

C

 

L

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d’hiver

 

D

 

L

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

L

Rebella

 

C

 

L

Red Delicious és mutációi, például:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

L

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

L

Reglindis

 

C

 

L

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

L

Reinette d’Orléans

 

D

 

L

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

L

Reinette de France

 

D

 

L

Reinette de Landsberg

 

D

 

L

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

L

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

L

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

L

Retina

 

B

 

L

Rewena

 

B

 

L

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

L

Royal Beaut

 

A

 

L

Rubin

 

C

 

L

Rubinola

 

B

 

L

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

L

Selena

 

B

 

L

Shampion

 

B

 

L

Sidrunkollane Taliõun

 

D

 

L

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

L

Snygold

Earlygold

D

 

L

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark’s Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

L

Sügisjoonik

 

C

 

L

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

L

Sweet Caroline

 

C

 

L

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

L

Topaz

 

B

 

 

Tydeman’s Early Worcester

Tydeman’s Early

B

 

L

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Az I. és a II. osztályban legalább 20 %-os piros színezet.

(2)  A Jonagold fajta esetében azonban a II. osztályban a gyümölcsfelület legalább egytizedének piros színnel csíkozottnak kell lennie.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

28.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/12


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 30.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2008) 1656. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/392/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 59. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/88/EK irányelv megállapítja a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára, behozatalára és tranzitjára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket, illetve a tenyésztett víziállatok betegségei tekintetében az illetékes hatóságok, a víziállat-tenyésztő vállalkozások üzemeltetői és az ágazathoz kapcsolódó más személyek tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző minimumintézkedéseket.

(2)

A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt betegségek megjelenésének és elterjedésének megelőzése érdekében a tagállamoknak elektronikus formában nyilvánosságra kell hozniuk a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra és az engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó információkat, különösen az ott tartott fajokra és azok egészségi állapotára vonatkozó információkat.

(3)

Ezek az adatok jelenleg a tagállamok által a 2006/88/EK irányelv 6. cikke szerint vezetett nyilvántartásban mindenki számára hozzáférhetők.

(4)

Az információs rendszerek interoperabilitásának, valamint az eljárások tagállamok közötti elektronikus úton történő alkalmazásának megkönnyítése, illetve az átláthatóság és az érthetőség biztosítása érdekében fontos, hogy tagállamok a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra és az engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó információkat Közösség-szerte egységesen jelenítsék meg. A technikailag leginkább kivitelezhető megoldás egy internetalapú információs oldal létrehozása lenne, mivel ez könnyű hozzáférést biztosít az ilyen információkhoz és elkészítéséhez nincs szükség túl sok forrásra. Ennélfogva el kell készíteni az internetalapú információs oldal mintájának tervezetét.

(5)

A 2006/88/EK irányelv II. melléklete meghatározza a víziállat-tenyésztő vállalkozások és az engedéllyel rendelkező feldolgozólétesítmények hatósági nyilvántartásában megkövetelt információkat. Mivel az internetalapú információs oldal célja az, hogy megkönnyítse a tagállamok által létrehozott víziállat-tenyésztő vállalkozások nyilvántartásaiban rögzített releváns információk interoperabilitását, ezért a weboldalnak nem kell szükségszerűen tartalmaznia valamennyi ilyen információt. Tartalmaznia kell azonban minden olyan adatot, amely a megváltozott egészségügyi állapot miatt elrendelt kereskedelmi korlátozásokra utal.

(6)

A 2006/88/EK irányelv előírja, hogy az irányelvben megállapított engedélyezési követelménytől eltérően a tagállamok kizárólag a következők nyilvántartásba vételét követelhetik meg az illetékes hatóságtól: olyan víziállat-tenyésztő vállalkozásoktól eltérő létesítmények, ahol forgalomba hozatali szándék nélkül tartanak víziállatokat, bérhorgászati területek, illetve a helyi fogyasztókat ellátó víziállat-tenyésztő vállalkozások.

(7)

A víziállat-betegségek elterjedésének veszélye, amelyet az illetékes hatóság által a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérően nyilvántartásba vett létesítmények, bérhorgászati területek és víziállat-tenyésztő vállalkozások jelentenek, ezek sajátosságaitól, jellegétől és elhelyezkedésétől függ. A tagállamoknak ezért el kell dönteniük, hogy milyen mértékben kell az e létesítményekkel, bérhorgászati területekkel és víziállat-tenyésztő vállalkozásokkal kapcsolatos információkat az internetalapú információs oldalon közzétenni.

(8)

Mivel megfelelő időtartamot kell biztosítani a tagállamok számára ahhoz, hogy a víziállat-tenyésztő vállalkozásokra és az engedélyezett feldolgozólétesítményekre vonatkozó releváns információkat az internetalapú információs oldalra feltöltsék, rendelkezni kell arról, hogy ezeknek az információknak csak legkésőbb 2009. július 31-ig kell hozzáférhetőknek lenniük.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E határozat szabályokat állapít meg a tagállamok által a 2006/88/EK irányelv 59. cikkével összhangban létrehozandó, a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldallal kapcsolatban.

(2)   E határozat értelemszerűen alkalmazandó az illetékes hatóságok által a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérően és a 2006/88/EK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban nyilvántartásba vett, az e határozat 2. cikke (1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó létesítményekre, bérhorgászati területekre és víziállat-tenyésztő vállalkozásokra.

2. cikk

Internetalapú információs oldal

(1)   A tagállamok létrehoznak egy internetalapú információs oldalt (a továbbiakban: internetalapú információs oldal), a 2006/88/EK irányelv 4. cikkével összhangban engedélyezett víziállat-tenyésztő vállalkozások és engedélyezett feldolgozólétesítmények gazdaságaira és puhatestű-tenyésztési területeire vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása érdekében.

A tagállamok eseti elbírálás alapján döntenek arról, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett mely létesítmények, bérhorgászati területek és víziállat-tenyésztő vállalkozások legyenek felsorolva az internetalapú információs oldalon, figyelembe véve az ilyen létesítmények, horgászati területek és vállalkozások működéséből adódó víziállat-betegségek e létesítmények sajátosságaitól, jellegétől és elhelyezkedésétől függő elterjedésének veszélyét.

(2)   A tagállamok az alábbi mellékletekben rögzített mintákkal összhangban állítják össze az internetalapú információs oldalt:

a)

a halakkal foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozásokról szóló I. melléklet;

b)

a puhatestűekkel foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozásokról szóló II. melléklet;

c)

a rákokkal foglalkozó víziállat-tenyésztő vállalkozásokról szóló III. melléklet;

d)

a 2006/88/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésében említett, a tenyésztett víziállatokat járványvédelmi célból leölő engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló IV. melléklet.

(3)   A tagállamok rendszeresen frissítik az internetalapú információs oldalt annak érdekében, hogy összhangban álljon a 2006/88/EK irányelv 6. cikkében meghatározott nyilvántartásban szereplő információkkal.

Amint a nyilvántartásba vett egészségügyi állapot megváltozik, e változásokat be kell vezetni az internetalapú információs oldalra.

(4)   A tagállamok közlik a Bizottsággal az internetalapú információs oldal internetcímét.

3. cikk

Az alkalmazás időpontja

Ezt a határozatot 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Az internetalapú információs oldalt azonban legkésőbb 2009. július 31-ig kell feltölteni a 2. cikk (2) bekezdésében és az I–IV. mellékletben említett információkkal.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.


I. MELLÉKLET

MINTA A HALAKKAL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk

1. gazdaság

2. gazdaság

1.

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

1.1.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság

1.1.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

1.2.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság

1.2.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

2.

Nyilvántartási szám

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Földrajzi elhelyezkedés és a koordináta-rendszer

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

3.1.

 

3.2.

 

4.

A gazdaságban tartott fajok (1)

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan, és a fajoknak az egyes betegségre való fogékonyságától függően)

4.1.1.

Pisztrángok vírusos vérfertőzése

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.2.

Fertőző vérképzőszervi elhalás

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.3.

Koi herpeszvírus betegség

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.4.

Lazacok fertőző vérszegénysége

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1.

Pisztrángok vírusos vérfertőzése

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.2.

Fertőző vérképzőszervi elhalás

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.3.

Koi herpeszvírus betegség

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.4.

Lazacok fertőző vérszegénysége

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

5.

Elismert egészségügyi állapot

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan) (2)

5.1.1.

Pisztrángok vírusos vérfertőzése

5.1.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.

Egyéb

5.1.2.

Fertőző vérképzőszervi elhalás

5.1.2.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.

Egyéb

5.1.3.

Koi herpeszvírus betegség

5.1.3.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.3.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.3.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.3.4.

Egyéb

5.1.4.

Lazacok fertőző vérszegénysége

5.1.4.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.4.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.4.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.4.4.

Egyéb

5.1.5.

Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis (fertőző hasnyálmirigy-elhalás) (3)

5.1.5.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.5.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.5.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.5.4.

Egyéb

5.1.6.

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)  (3)

5.1.6.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.6.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.6.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.6.4.

Egyéb

5.1.7.

Bakteriális vesebetegség (3)

5.1.7.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.7.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.7.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.7.4.

Egyéb

5.1.8.

Egyéb betegségek (4)

5.1.8.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.8.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.8.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.8.4.

Egyéb

5.2.1.

Pisztrángok vírusos vérfertőzése

5.2.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.

Egyéb

5.2.2.

Fertőző vérképzőszervi elhalás

5.2.2.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.

Egyéb

5.2.3.

Koi herpeszvírus betegség

5.2.3.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.3.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.3.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.3.4.

Egyéb

5.2.4.

Lazacok fertőző vérszegénysége

5.2.4.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.4.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.4.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.4.4.

Egyéb

5.2.5.

Fertőző hasnyálmirigy-nekrózis (fertőző hasnyálmirigy-elhalás) (3)

5.2.5.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.5.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.5.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.5.4.

Egyéb

5.2.6.

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)  (3)

5.2.6.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.6.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.6.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.6.4.

Egyéb

5.2.7.

Bakteriális vesebetegség (3)

5.2.7.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.7.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.7.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.7.4.

Egyéb

5.2.8.

Egyéb betegségek (4)

5.2.8.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.8.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.8.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.8.4.

Egyéb

6.

A gazdaság típusa

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan) (5)

6.1.1.

Sósvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.1.2.

Sósvizű halastavak

6.1.3.

Sósvizű medencék/futómedencék

6.1.4.

Zárt (recirkulációs) sósvizű rendszerek

6.1.5.

Édesvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.1.6.

Édesvizű halastavak

6.1.7.

Édesvizű medencék/futómedencék

6.1.8.

Zárt (recirkulációs) édesvizű üzem

6.1.9.

Kutatási létesítmény

6.1.10.

Karantén létesítmény

6.1.11.

Egyéb

6.2.1.

Sósvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.2.2.

Sósvizű halastavak

6.2.3.

Sósvizű medencék/futómedencék

6.2.4.

Zárt (recirkulációs) sósvizű rendszerek

6.2.5.

Édesvízi ketrecek/rekeszek/karámok

6.2.6.

Édesvizű halastavak

6.2.7.

Édesvizű medencék/futómedencék

6.2.8.

Zárt (recirkulációs) édesvizű üzem

6.2.9.

Kutatási létesítmény

6.2.10.

Karantén létesítmény

6.2.11.

Egyéb

7.

Termelési profil

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan) (5)

7.1.1.

Keltető

7.1.2.

Nevelő

7.1.3.

Anyatartó

7.1.4.

Árunevelő humán fogyasztásra

7.1.5.

Bérhorgászat

7.1.6.

Egyéb

7.2.1.

Keltető

7.2.2.

Nevelő

7.2.3.

Anyatartó

7.2.4.

Árunevelő humán fogyasztásra

7.2.5.

Bérhorgászat

7.2.6.

Egyéb


(1)  A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.

(2)  Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.

(3)  Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkozik, amelyeket e betegség vonatkozásában a 2004/453/EK bizottsági határozat (HL L 156., 2004.4.30., 5. o) I. vagy II. mellékletében felsoroltak.

(4)  Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.

(5)  Két vagy több kategória is bejelölhető.


II. MELLÉKLET

MINTA A PUHATESTŰEKKEL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk

1. gazdaság vagy tenyésztési terület

2. gazdaság vagy tenyésztési terület

1.

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

1.1.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési terület

1.1.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

1.2.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési terület

1.2.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

2.

Nyilvántartási szám

(minden egyes gazdaságra vagy tenyésztési területre vonatkozóan, az esetektől függően)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Földrajzi elhelyezkedés és a koordináta-rendszer

(minden egyes gazdaságra vagy tenyésztési területre vonatkozóan, az esetektől függően)

3.1.

 

3.2.

 

4.

A gazdaságban tartott fajok (1)

(az esetektől függően minden egyes gazdaságra és tenyésztési területre vonatkozóan, és a fajoknak az egyes betegségekre való fogékonyságától függően)

4.1.1.

Marteilia refringens

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.1.2.

Bonamia ostrea

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1.

Marteilia refringens

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.2.

Bonamia ostrea

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

5.

Elismert egészségügyi állapot (2)

(minden egyes gazdaságra vagy tenyésztési területre vonatkozóan, az esetektől függően)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.

Egyéb

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.

Egyéb

5.1.3.

Egyéb betegségek (3)

5.1.3.1.

Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.1.3.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.3.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.3.4.

Egyéb

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.

Egyéb

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.

Egyéb

5.2.3.

Egyéb betegségek (3)

5.2.3.1.

Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.2.3.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.3.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.3.4.

Egyéb

6.

A gazdaság vagy a tenyésztési terület típusa (4)

(minden egyes gazdaságra vagy tenyésztési területre vonatkozóan, az esetektől függően)

6.1.1.

Nyílt puhatestű gazdaság

6.1.2.

Zárt (recirkulációs) puhatestű gazdaság

6.1.3.

Szállítási és tisztítási állomás

6.1.4.

Puhatestű-nevelési terület

6.1.5.

Kutatási létesítmény

6.1.6.

Karantén létesítmény

6.1.7.

Egyéb

6.2.1.

Nyílt puhatestű gazdaság

6.2.2.

Zárt (recirkulációs) puhatestű gazdaság

6.2.3.

Szállítási és tisztítási állomás

6.2.4.

Puhatestű-nevelési terület

6.2.5.

Kutatási létesítmény

6.2.6.

Karantén létesítmény

6.2.7.

Egyéb

7.

A gazdaság vagy a tenyésztési terület termelési profilja (4)

(minden egyes gazdaságra vagy tenyésztési területre vonatkozóan, az esetektől függően)

7.1.1.

Keltető

7.1.2.

Nevelő

7.1.3.

Árunevelő

7.1.4.

Egyéb

7.2.1.

Keltető

7.2.2.

Nevelő

7.2.3.

Árunevelő

7.2.4.

Egyéb


(1)  A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.

(2)  Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.

(3)  Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.

(4)  Két vagy több kategória is bejelölhető.


III. MELLÉKLET

MINTA A RÁKOKKAL FOGLALKOZÓ VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK c) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk

1. gazdaság

2. gazdaság

1.

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

1.1.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság

1.1.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

1.2.1.

Név:

Víziállat-tenyésztő vállalkozás

Gazdaság

1.2.2.

A gazdaság címe vagy földrajzi elhelyezkedése

2.

Nyilvántartási szám

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Földrajzi elhelyezkedés és a koordináta-rendszer

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

3.1.

 

3.2.

 

4.

A gazdaságban tartott fajok (1)

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan, és a fajoknak az egyes betegségekre való fogékonyságától függően)

4.1.1.

White spot betegség

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

4.2.1.

White spot betegség

NINCS jelen fogékony faj vagy vektorfaj

IGEN, jelen vannak fogékony fajok

IGEN, jelen vannak vektorfajok

5.

Elismert egészségügyi állapot

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan) (2)

5.1.1.

White spot betegség

5.1.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.1.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.1.4.

Egyéb

5.1.2.

Egyéb betegségek (3)

5.1.2.1.

Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.1.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.1.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.1.2.4.

Egyéb

5.2.1.

White spot betegség

5.2.1.1.

A betegségtől mentesnek nyilvánították

5.2.1.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.1.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.1.4.

Egyéb

5.2.2.

Egyéb betegségek (3)

5.2.2.1.

Betegségektől mentesnek nyilvánították

5.2.2.2.

Megfigyelési programban vesz részt

5.2.2.3.

Fertőzés nem ismert

5.2.2.4.

Egyéb

6.

A gazdaság típusa (4)

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

6.1.1.

Öböl/rekesz/karám

6.1.2.

Szárazföldi nevelőtavak

6.1.3.

Medencék/futómedencék

6.1.4.

Zárt (recirkulációs) szárazföldi üzem

6.1.5.

Kutatási létesítmény

6.1.6.

Karantén létesítmény

6.1.7.

Egyéb

6.2.1.

Öböl/rekesz/karám

6.2.2.

Szárazföldi nevelőtavak

6.2.3.

Medencék/futómedencék

6.2.4.

Zárt (recirkulációs) szárazföldi üzem

6.2.5.

Kutatási létesítmény

6.2.6.

Karantén létesítmény

6.2.7.

Egyéb

7.

Termelési profil (4)

(minden egyes gazdaságra vonatkozóan)

7.1.1.

Keltető

7.1.2.

Nevelő

7.1.3.

Árunevelő

7.1.4.

Egyéb

7.2.1.

Keltető

7.2.2.

Nevelő

7.2.3.

Árunevelő

7.2.4.

Egyéb


(1)  A fogékony fajokat és a vektorfajokat a 2006/88/EK irányelv IV. melléklete sorolja fel.

(2)  Az „egyéb” kategóriát kell bejelölni, amennyiben a gazdaságra vagy a tenyésztési területre a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3., 4., 5. vagy 6. szakasza szerinti felszámolási intézkedések vagy védelmi intézkedések vonatkoznak.

(3)  Kizárólag azokra a tagállamokra, övezetekre vagy területrészekre vonatkoznak, amelyekre a 2006/88/EK irányelv 43. cikkében jóváhagyott intézkedések érvényesek.

(4)  Két vagy több kategória is bejelölhető.


IV. MELLÉKLET

MINTA A 2006/88/EK IRÁNYELV 4. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT, A TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOKAT JÁRVÁNYVÉDELMI CÉLBÓL LEÖLŐ ENGEDÉLYEZETT FELDOLGOZÓLÉTESÍTMÉNYEKHEZ

(A 2. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK d) PONTJÁBAN EMLÍTETTEKNEK MEGFELELŐEN)

A 2006/88/EK irányelv 59. cikkének megfelelően kért információk

Információk

 

1.

Feldolgozólétesítmény

1.1.1.

Név

1.1.2.

Cím vagy földrajzi elhelyezkedés

2.

Nyilvántartási szám

2.1.

 

3.

Földrajzi elhelyezkedés és a koordináta-rendszer

3.1.

 

4.

Feldolgozott fajok

4.1.1.

Halak

4.1.2.

Puhatestűek

4.1.3.

Rákok

5.

A szennyvízkezelő rendszer típusa

 


28.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. május 8.)

a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Jerseyn biztosított megfelelő védelméről

(az értesítés a C(2008) 1746. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/393/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (6) bekezdésére,

az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal (2) folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 95/46/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására csak abban az esetben kerülhessen sor, ha az érintett harmadik állam gondoskodik a megfelelő szintű adatvédelemről, és az adatok továbbítását megelőzően eleget tesznek az irányelv egyéb rendelkezéseit végrehajtó tagállami jogszabályoknak.

(2)

A Bizottság megállapíthatja, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Ebben az esetben a személyes adatokat a tagállamoktól továbbítani lehet anélkül, hogy további garanciákra lenne szükség.

(3)

A 95/46/EK irányelv alapján az adatvédelem szintjét az adattovábbítási művelettel vagy adattovábbítási műveletsorozattal kapcsolatos körülmények fényében, valamint számos, az adattovábbítás szempontjából fontos és a 95/46/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésében felsorolt feltétel különös figyelembevételével kell értékelni.

(4)

Tekintettel a harmadik országokban az adatvédelem terén alkalmazott módszerek különbségeire, a megfelelőség értékelését olyan módon kell elvégezni, valamint a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdésén alapuló bármely határozatot olyan módon kell meghozni és végrehajtani, hogy az ne jelentsen önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést azon harmadik országokkal szemben vagy között, amelyekben hasonló feltételek állnak fent, és ne képezzenek rejtett kereskedelmi akadályt, tekintettel a Közösség jelenlegi nemzetközi kötelezettségeire is.

(5)

Jersey közigazgatási kerülete brit koronafüggőségi terület (nem része sem az Egyesült Királyságnak, sem a gyarmatoknak), és teljes függetlenséget élvez a nemzetközi kapcsolatok és a védelem kivételével, amelyek az Egyesült Királyság kormányának hatáskörébe tartoznak. A 95/46/EK irányelv értelmében Jerseyt ezért harmadik országnak kell tekinteni.

(6)

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményének, valamint az Európa Tanács az egyének személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményének (108. számú egyezmény) Egyesült Királyság általi ratifikálását kiterjesztették Jerseyre 1951-es, illetve 1987-es hatállyal.

(7)

Jerseyre való tekintettel a személyes adatok védelmének az elsősorban a 95/46/EK irányelvben lefektetett előírásokon alapuló jogi normáit Jersey 1987. évi adatvédelmi jogszabályában fektették le, amely 1987. november 11-én lépett hatályba, valamint két kiegészítő jogszabályban, Jersey 2005. évi (módosító) adatvédelmi törvényben és Jersey 2005. évi (kitűzött dátum) adatvédelmi törvényben.

(8)

2005-ben végrehajtási jogszabályokat is elfogadtak az adatvédelmi törvény alapján (Jersey), amelyek részletes szabályokat határoznak meg az olyan témakörökben, mint pl. az érintetteknek az adataikhoz való hozzáférése, különleges adatok feldolgozása és az adatvédelmi hatóság értesítése (3).

(9)

A Jerseyn hatályos jogi normák minden olyan alapelvet tartalmaznak, amelyek a természetes személyek megfelelő védelméhez szükségesek. E normák alkalmazását jogorvoslaton és az adatvédelmi biztos mint hatóság által végzett független ellenőrzésen keresztül biztosítják, aki vizsgálati és beavatkozási hatáskörrel rendelkezik.

(10)

Ezért Jerseyt úgy kell tekintetni, mint amely a 95/46/EK irányelvnek megfelelően biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

(11)

Az átláthatóság és annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai képesek legyenek a személyes adatok feldolgozása során a személyek védelmének biztosítására – a megfelelő védelem megállapításának sérelme nélkül –, meg kell határozni azokat a különleges körülményeket, amelyek mellett bizonyos adatok áramlása felfüggeszthető.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 95/46/EK irányelv 31. cikke (1) bekezdése szerint felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 95/46/EK irányelv 25. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában Jersey közigazgatási kerületét úgy kell tekinteni, mint amely a Közösségből továbbított személyes adatok szempontjából megfelelő szintű védelmet biztosít.

2. cikk

Ez a határozat csak abban a tekintetben vonatkozik a Jerseyn biztosított védelem megfelelő szintjére, hogy az megfelel-e a 95/46/EK irányelv 25. cikke (1) bekezdése követelményeinek, és nem érinti az említett irányelv egyéb rendelkezéseit végrehajtó olyan egyéb feltételeket vagy korlátozásokat, amelyek a tagállamokon belüli személyesadat-feldolgozással kapcsolatosak.

3. cikk

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai – a 95/46/EK irányelv 25. cikkétől eltérő rendelkezések alapján elfogadott nemzeti rendelkezések teljesítését szolgáló intézkedések megtételére vonatkozó hatásköreik sérelme nélkül – gyakorolhatják jelenleg is meglévő hatásköreiket a jerseyi címzettek felé irányuló adatáramlás felfüggesztésére annak érdekében, hogy biztosítsák az egyének védelmét személyes adataik feldolgozása tekintetében olyan esetekben, amikor:

a)

a hatáskörrel rendelkező jerseyi hatóság megállapította, hogy a címzett megszegi az adatvédelem alkalmazandó normáit; vagy

b)

nagy a valószínűsége annak, hogy az adatvédelemre vonatkozó normákat megsértik; alapos okkal feltételezhető, hogy a hatáskörrel rendelkező jerseyi hatóság nem teszi meg vagy nem fogja megtenni a megfelelő és kellő időben történő lépéseket az adott eset rendezésére; fennáll a veszélye annak, hogy a folytatódó adattovábbítás az érintettek érdekeinek komoly sérelmét okozná, és a tagállam illetékes hatóságai a körülményekhez képest jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy az adatfeldolgozásért felelős, Jerseyn letelepedett felet értesítsék és biztosítsák részére a válaszadás lehetőségét.

(2)   A felfüggesztést meg kell szüntetni, amint az adatvédelmi normák biztosítottá válnak, és arról értesíteni kell a Közösség érintett, hatáskörrel rendelkező szervét.

4. cikk

(1)   A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha a 3. cikk alapján intézkedéseket fogadnak el.

(2)   A tagállamok és a Bizottság egymást is tájékoztatják azokról az esetekről, amikor az adatvédelem normái teljesítésének biztosításáért felelős jerseyi szerveknek a normák teljesülését nem sikerül biztosítaniuk.

(3)   Ha a 3. cikk, valamint e cikk (1) és (2) bekezdése alapján gyűjtött információk bizonyítékot szolgáltatnak arra nézve, hogy az adatvédelmi normák teljesülésének biztosításáért felelős, bármely jerseyi szerv nem tölti be hatékonyan e szerepét, a Bizottság tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező jerseyi hatóságot, és amennyiben szükséges, a 95/46/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően intézkedéstervezetet nyújt be e határozat hatályon kívül helyezése vagy felfüggesztése, illetve hatályának korlátozása céljából.

5. cikk

A Bizottság értékeli e határozat működését, és minden vonatkozó megállapításról beszámol a 95/46/EK irányelv 31. cikke alapján létrehozott bizottságnak, beleértve minden olyan bizonyítékot, amely hatással lehet e határozat 1. cikkének azon megállapítására, hogy a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében Jerseyn az adatvédelem szintje megfelelő, illetve bármely olyan tényt, amely azt bizonyítja, hogy ezt a határozatot diszkriminatív módon hajtják végre.

6. cikk

A tagállamok a határozatról történő értesítést követő négy hónapon belül megtesznek minden, annak alkalmazásához szükséges intézkedést.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  A 2007. október 9-én elfogadott, 8/2007 vélemény a személyes adatok védelmének Jerseyn megvalósuló szintjéről, amely hozzáférhető a következő internetes oldalon: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Ezek a következők: Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – (Education) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – (Health) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – (Social Work) (Jersey) Regulations 2005, and the Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.