ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 129

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. május 17.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 426/2008/EK rendelete (2008. május 14.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 427/2008/EK rendelete (2008. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 428/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a gabonaintervenciós központok meghatározásáról (kodifikált változat)

8

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/372/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. február 12.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan

39

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan

40

 

 

2008/373/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. április 28.) az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

44

 

 

2008/374/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. április 29.) a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról

46

 

 

2008/375/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. április 29.) az Európai Közösség és a Török Köztársaság között létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

48

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

17.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/1


A TANÁCS 426/2008/EK RENDELETE

(2008. május 14.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet),

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2005. július 25-i 1212/2005/EK tanácsi rendelet (2) 1. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

A.   A HATÁLYBAN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(1)

A Tanács az 1212/2005/EK rendelettel végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó (a továbbiakban: Kína), jelenleg a 7325 10 50, 7325 10 92 és ex 7325 10 99 (Taric-kód: 7325109910) alá tartozó, nem kovácsolható öntöttvasból készült, földben vagy föld alatt elhelyezkedő rendszerek lefedésére és/vagy megközelítésének biztosítására használt, géppel vagy nem géppel előállított, bevonattal ellátott, festett vagy más anyaggal készült öntvényeknek, a tűzcsapokat kivéve, valamint ezek részeinek (a továbbiakban: érintett termék) behozatalára. Az együttműködő felek nagy számára való tekintettel az intézkedések meghozatalához vezető vizsgálatban a kínai exportáló gyártók közül minta kiválasztására került sor.

(2)

A mintában szereplő vállalatok esetében a vizsgálat során megállapított egyéni vámtételek kerültek bevezetésre. A mintában nem szereplő azon együttműködő vállalatok esetében, amelyeknek piacgazdasági elbánást ítéltek meg az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának megfelelően, a dömpingellenes vám nagyságát 0 %-ban határozták meg, akárcsak annak a mintában szereplő vállalatnak az esetében, amely egyedül részesült piacgazdasági elbánásban. A mintában nem szereplő azon együttműködő vállalatokra pedig, amelyeknek egyéni elbánást ítéltek meg az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésével összhangban, azt a 28,6 %-os, súlyozott átlagnak megfelelő vámtételt vetették ki, amelyet a mintában szereplő, egyéni elbánásban részesülő vállalatok vonatkozásában állapítottak meg. Minden más vállalatra 47,8 %-os országos vámot vetettek ki.

(3)

Az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi az ugyanezen cikkben meghatározott négy feltételnek megfelelő kínai exportáló gyártók számára, hogy ugyanabban az elbánásban részesüljenek, mint amelyben a fenti (2) preambulumbekezdésben említett, mintában nem szereplő, együttműködő vállalatok részesülnek (a továbbiakban: új exportáló gyártókkal szembeni elbánás).

B.   AZ ÚJ EXPORTÁLÓ GYÁRTÓK ÁLTAL BENYÚJTOTT KÉRELMEK

(4)

Kilenc vállalat kérelmezett új exportáló gyártókkal szembeni elbánást.

(5)

Vizsgálatra került sor annak megállapítására, hogy az egyes kérelmezők megfelelnek-e az új exportáló gyártókkal szembeni elbánás megadására vonatkozó, az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételeknek, ellenőrizve az alábbiakat:

1.

a vállalat nem exportálta a Közösségbe az (1) preambulumbekezdésben meghatározott termékeket a vizsgálati időszakban (2003. április 1.–2004. március 31.);

2.

nem áll kapcsolatban egyetlen olyan kínai exportőrrel vagy gyártóval sem, amelyre kiterjed a fenti rendelettel kivetett dömpingellenes intézkedések hatálya;

3.

az érintett termékeket a Közösségbe ténylegesen az intézkedések meghozatala alapját képező vizsgálati időszak után exportálta, vagy visszavonhatatlan szerződéses kötelezettséget vállalt jelentős mennyiségnek a Közösségbe történő exportálására;

4.

az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában meghatározott piacgazdasági viszonyok között működik, vagy az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdésével összhangban megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek az egyéni vámtétel megállapításának feltételéül szolgálnak.

(6)

Mivel a negyedik feltétel szerint a kérelmezőknek piacgazdasági elbánás vagy egyéni elbánás iránti kérelmet kell benyújtaniuk, a Bizottság valamennyi kínai kérelmezőnek piacgazdasági elbánás és egyéni elbánás iránti igénylőlapokat küldött. Valamennyi kínai kérelmező piacgazdasági elbánást kérelmezett, az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdésével összhangban.

(7)

Röviden és kizárólag tájékoztatás céljából az alábbiakban szerepel a piacgazdasági elbánásra vonatkozó követelmények összefoglalása:

1.

az üzleti döntések és a költségek a piaci jelzésekhez igazodnak, jelentősebb állami beavatkozás nélkül; és a fontosabb ráfordítások alapjában véve a piaci értékeket tükrözik;

2.

a vállalkozás egyetlen, átlátható, alapvető könyvelést vezet, amelyet a nemzetközi számviteli szabványoknak megfelelően független könyvvizsgálatnak (3) vetnek alá, és minden célra azt alkalmazzák;

3.

A korábbi, nem piacgazdasági rendszerből nem maradtak fenn jelentős torzulások;

4.

A csődre és a tulajdonra vonatkozó jogszabályok jogbiztonságot és stabilitást biztosítanak;

5.

A valutaváltások piaci árfolyamon történnek.

(8)

A Bizottság valamennyi kérelmezőnek kérdőívet küldött, és bizonyítékot kért arra nézve, hogy megfelelnek a fent említett feltételeknek.

(9)

Az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése alapján az e feltételeknek eleget tevő exportáló gyártókra a mintában nem szereplő együttműködő vállalatokra érvényes vám alkalmazható.

C.   MEGÁLLAPÍTÁSOK

(10)

Egy, az új exportáló gyártókkal szembeni elbánást kérelmező kínai vállalat nem töltötte ki a kérdőívet, egy másik vállalat pedig nem válaszolt arra a hiánypótlásra felszólító levélre, amelyet a Bizottság a kitöltött kérdőívük kézhezvétele után küldött. Ennek következtében nem volt ellenőrizhető, hogy ezek a vállalatok megfelelnek-e az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, így kérelmüket el kellett utasítani. A vállalatokat értesítették arról, hogy kérelmükkel a továbbiakban nem foglalkoznak, és lehetőséget adtak nekik észrevételek benyújtására. Észrevétel nem érkezett.

(11)

Hét vállalat töltötte ki hiánytalanul a kérdőíveket. A Bizottság felkutatott és ellenőrzött minden olyan információt, amelyet az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében megállapított negyedik (piacgazdasági/egyéni elbánás iránti) feltétel meghatározásához szükségesnek ítélt. Ellenőrző látogatásokat tettek a következő hét vállalat telephelyein:

Wuxi Norlong Foundry Co. Ltd (Wuxi New District, Jiangsu) („Norlong”),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) („Maikesaier”),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd, (Gouzhuang, Hebei) („XianXian”),

Changsha Wuxing Foundry Co. Ltd, (Wangcheng County, Changsha) („Wuxing”) és kapcsolódó vállalatai: Changsha J & J Sunshine Machinery és Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) („Sunshine”),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co. Ltd, (Baoding, Hebei) („Yuehai”),

HanDan County Yan Yuan Smelting és Casting Co. Ltd, (Han Dan County, Hebei) („Yan Yuan”),

Tianjin Loiselet Art Casting Co. Ltd, (Jinghai, Tianjin) („Loiselet”).

(12)

Mind a hét vállalat vonatkozásában ellenőrizték, hogy a fenti (5) preambulumbekezdésben említett négy feltétel teljesült-e.

(13)

A benyújtott információk vizsgálata kimutatta, hogy két kínai exportáló gyártó (a Maikesaier és a Yuehai) elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy teljesíti az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében megállapított négy feltételt, és hogy az utolsó feltétellel kapcsolatban megfelel a piacgazdasági elbánásra vonatkozó öt követelménynek. E két gyártóra ezért az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban alkalmazható a mintában nem szereplő, együttműködő, piacgazdasági elbánásban részesülő vállalatokra érvényes, súlyozott átlaggal számított (0 %-os) vám, és e két gyártót bele kell venni az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő exportáló gyártók jegyzékébe.

(14)

Négy kínai exportáló gyártó (a Norlong, a XianXian, a Yan Yuan és a Loiselet) elegendő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy teljesíti az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében megállapított négy feltételt. Az utolsó feltétellel kapcsolatban azonban nem tudták bizonyítani, hogy megfelelnek a piacgazdasági elbánás odaítéléséhez szükséges követelményeknek.

(15)

A Norlong esetében bebizonyosodott, hogy közterület-használati jogból származó jelentős visszatérítéseket kapott. A piacgazdasági elbánásra vonatkozó harmadik követelmény ezért nem teljesült. Tekintettel arra, hogy a harmadik követelmény nem teljesült, az a döntés született, hogy az első követelmény sem tekinthető véglegesen teljesítettnek. Nem álltak azonban rendelkezésre bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ez a vállalat ne teljesítette volna az egyéni elbánásra vonatkozó öt feltételt.

(16)

A XianXian esetében bebizonyosodott, hogy nem teljesítette a piacgazdasági elbánásra vonatkozó első, második és harmadik követelményt. A vállalat nem szolgált elegendő bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy piacgazdasági viszonyok között működik, és hogy költségei a piaci értékeket tükrözik. Kiderült továbbá, hogy a vállalat nem olyan egyetlen átlátható könyvelést vezet, amelyet a nemzetközi számviteli szabványoknak megfelelően ellenőriznek. Végezetül pedig bebizonyosodott az is, hogy a vállalat abszolút és relatív értelemben egyaránt rendkívüli alacsony áron kötött földhasználati szerződést.

(17)

A Yan Yuan vállalat nem teljesítette a piacgazdasági elbánás odaítéléséhez szükséges második követelményt. A vállalat 2006-os számláit a kínai jogszabályokkal és a nemzetközi számviteli szabványokkal ellentétben nem vizsgálták meg, és bizonyos számvitellel kapcsolatos egyéb szabálytalanságokra is fény derült, nevezetesen hogy a nyersanyagokat magánszemélyektől, számla nélkül szerezték be.

(18)

A Loiselet vállalat esetében a piacgazdasági elbánás odaítéléséhez szükséges második és harmadik követelmény nem teljesült. Kiderült elsősorban, hogy a vállalat legfontosabb tárgyi eszközei nem szerepelnek a vállalat számlái között. Bebizonyosodott továbbá, hogy a gyártelepre és az épületekre vonatkozó bérleti szerződést nem tartották be.

(19)

A XianXian, a Yan Yuan és a Loiselet vállalat számlázási gyakorlatával kapcsolatban levont következtetések fényében nem lehet kijelenteni, hogy exportáraik annyira megbízhatók, hogy felhasználhatók lennének az egyéni dömpingkülönbözet kiszámításához, és ebből kifolyólag e vállalatok nem teljesítik az egyéni elbánás odaítélésére vonatkozó második feltételt. Az egyéni elbánás odaítélésére vonatkozó további négy feltétel teljesült. Figyelembe véve ugyanakkor azt a tényt, hogy ha erre a három vállalatra az egyéni elbánást élvező és a mintában szereplő vállalatokra az eredeti vizsgálatban kiszámított 28,6 %-os, súlyozott átlaggal számított vám lenne érvényes, akkor a három vállalat exportárai nem szolgáltak volna a dömpingkülönbözet kiszámítására, így azt a következtetést vonták le, hogy e vizsgálat összefüggésében e vállalatoknak megadható ugyanaz az elbánás, amit a súlyozott átlaggal számított vám hatálya alá tartozóknak adtak meg.

(20)

Ezért az 1212/2005/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Norlong, a XianXian, a Yan Yuan és a Loiselet esetében alkalmazható lehet a mintában nem szereplő, együttműködő vállalatokra érvényes (azaz 28,6 %-os) vámtétel, és e vállalatok bekerülhetnek az exportáló gyártóknak az említett rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő jegyzékébe.

(21)

A Wuxing nem szolgált elégséges bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy gyártója a Közösségbe exportált érintett terméknek. Ennek következtében ez a gyártó nem teljesítette az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott harmadik feltételt, így az új exportáló gyártókkal szembeni elbánás iránti kérelmét el kellett utasítani.

D.   AZ EGYÉNI VÁMTÉTELT ÉLVEZŐ VÁLLALATOK JEGYZÉKÉNEK MÓDOSÍTÁSA

(22)

Figyelembe véve a vizsgálat eredményeit – és amint az a fenti (13) preambulumbekezdésben is szerepelt – a Maikesaier és a Yuehai vállalatot 0 %-os vámtétellel fel lehet venni az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett egyéni vállalatok jegyzékébe.

(23)

A Norlong, a XianXian, a Yan Yuan és a Loiselet vállalat esetében – és amint az a fenti (14)–(20) preambulumbekezdésben is szerepelt – e vállalatokat 28,6 %-os vámtétellel fel lehet venni az 1212/2005/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett egyéni vállalatok jegyzékébe.

(24)

Figyelembe véve a fenti (21) preambulumbekezdésben ismertetett vizsgálati megállapításokat, a Wuxing vállalatnak nem ítélhető meg az új exportáló gyártókkal szembeni elbánás, és ezért erre a vállalatra továbbra is az 1212/2005/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelő 47,8 %-os maradékvám-tétel alkalmazandó.

(25)

A Bizottság tájékoztatta az összes kérelmezőt és a közösségi gazdasági ágazatot a vizsgálat eredményeiről, és lehetőséget adott észrevételek benyújtására. A közzétételt követően a Norlong, a XianXian és a Loiselet vállalat nyújtott be észrevételeket. Nem szolgáltak azonban olyan további információkkal, amelyek e három vállalat valamelyike számára eltérő következtetés levonásához vezettek volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1212/2005/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az alább felsorolt vállalatoknak az (1) bekezdésben leírt és a Kínai Népköztársaságban gyártott termékeinek a vámfizetés előtti, közösségi határparitáson számított nettó árára alkalmazandó végleges dömpingellenes vámtételek a következők:

Vállalat

Dömpingellenes vám

(%)

Kiegészítő TARIC-kód

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City,

Hebei Province, 051430 Kína

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, Kína

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, Kína

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd,

Jiaocheng County, Shanxi Province, Kína

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd,

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town,

Jinghai District, 301617 Tianjin, Kína

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd,

Xin’anli Town, Tang County

Hebei, Baoding 072350, Kína

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co. Ltd,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, Kína

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd,

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, Kína

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory,

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, Kína

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd, Qufu Road, Quyang,

073100, Kína

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd,

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, Kína

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co. Ltd,

Wuxi New District,

Jiangsu, Kína

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co. Ltd,

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, Kína

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co. Ltd,

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, Kína

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,

Taiyuan Main Street, Yi County, Hebei Province,

074200, Kína

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd, North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, Kína.

37,9

A684

Minden egyéb vállalat

47,8

A999”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. BAJUK


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 199., 2005.7.29., 1. o. A legutóbb a 268/2006/EK rendelettel (HL L 47., 2006.2.17., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  A nemzetközi számviteli szabványok alatt az összes elismert nemzetközi számviteli szabványok értendők, mint például az US GAAP, valamint a Nemzetközi Számviteli Szabvány Bizottság (International Accounting Standard Committee Foundation, IASCF) szabványai, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület (International Accounting Standards Board, IASB) bocsátott ki, és amelyek magukban foglalják a Nemzetközi Számviteli Szabványok Egyesületének keretét (International Accounting Standard Board Framework, IASBF), a Nemzetközi Számviteli Szabványokat (International Accounting Standard, IAS), a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványokat (International Financial Reporting Standards, IFRS), valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) kiadásai.


17.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/6


A BIZOTTSÁG 427/2008/EK RENDELETE

(2008. május 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. május 16-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/8


A BIZOTTSÁG 428/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a gabonaintervenciós központok meghatározásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabona piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/ EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A gabonaintervenciós központok meghatározásáról szóló, 1993. július 28-i 2273/93/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az intervenciós rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében az intervenciós központokat a földrajzi elhelyezkedés és az olyan raktározási helyek alapján kell kiválasztani, amelyek lehetővé teszik jelentős gabonamennyiségek begyűjtését és elszállítását.

(3)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 6. cikkének megfelelően meghatározandó intervenciós központoknak meg kell felelniük a következő feltételek valamelyikének:

a)

olyan vidéken helyezkedik el, ahol a gabonatermelés akár rendszeresen, akár alkalmanként lényegesen meghaladja a helyi keresletet, figyelembe véve az említett vidék mezőgazdasági és piaci szerkezetét;

b)

jelentős raktározási hellyel rendelkezik,

c)

a Közösségen kívülről és belülről származó áruk piacaként különleges fontossággal rendelkezik.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk a) pontjában említett régiókban található központok közül csak azokat lehet figyelembe venni, amelyek

a)

olyan műszaki felszereltségű raktározási hellyel rendelkeznek, amely nagyobb mennyiségű gabona átvételét, kezelését és elszállítását is lehetővé teszi;

b)

olyan szállítási kapcsolatokkal rendelkeznek, amelyek a gabona átvétele és főként elszállítása szempontjából kedvezőek.

(2)   Az 1. cikk b) vagy c) pontjában említett feltételeknek megfelelő központok közül csak azokat lehet figyelembe venni, amelyek raktározási helyei, műszaki felszereltsége és előnyös földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi jelentős mennyiségű, homogén gabona begyűjtését és főként elszállítását.

3. cikk

A 2273/93/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet. A 1784/2003/EK rendelet helyébe 2008. július 1-től a 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 207., 1993.8.18., 1. o. A legutóbb a 2004/2006/EK rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 54. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a II. mellékletet.


I. MELLÉKLET

1.

A „+” jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából intervenciós központnak minősül.

2.

A „–” jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából nem minősül intervenciós központnak.

Intervenciós központok

Búza

Árpa

Durumbúza

Kukorica

Cirok

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BELGIUM

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BULGÁRIA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DÁNIA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

NÉMETORSZÁG

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

ÉSZTORSZÁG

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

ÍRORSZÁG

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GÖRÖGORSZÁG

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

SPANYOLORSZÁG

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

FRANCIAORSZÁG

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+