ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 125

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. május 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 408/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 409/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 410/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

 

 

A Bizottság 411/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

 

*

A Bizottság 412/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

7

 

*

A Bizottság 413/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 27/2008/EK rendeletnek a Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

15

 

*

A Bizottság 414/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 2008/2009. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 415/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2007/2008-as időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállítások és közvetlen eladások közötti felosztásáról

22

 

*

A Bizottság 416/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 3600/92/EGK rendeletnek a metalaxil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 417/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

27

 

 

A Bizottság 418/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

28

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/363/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. április 14.) a Cotonoui Megállapodás 96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2005/321/EK határozat meghosszabbításáról

29

 

 

Bizottság

 

 

2008/364/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 28.) a hasított sertések litvániai osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1595. számú dokumentummal történt)

32

 

 

2008/365/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

36

 

 

MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

39

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/1


A BIZOTTSÁG 408/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. május 8-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/3


A BIZOTTSÁG 409/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.


MELLÉKLET

2008. május 9-i a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2739

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia ();

b)

az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.


(1)  Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/5


A BIZOTTSÁG 410/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2007/2008. gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2007. július 27-i 900/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 900/2007/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2008. május 8-án véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. május 8-án véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 900/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 33,848 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 196., 2007.7.28., 26. o. A legutóbb a 148/2008/EK rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 9. o.) módosított rendelet.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/6


A BIZOTTSÁG 411/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, 2007. szeptember 14-i 1060/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

Az 1060/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2008. május 7. véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. május 7-én véget érő részleges pályázati felhívás keretében az 1060/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 414,08 EUR/t.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 242., 2007.9.15., 8. o. A legutóbb a 148/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 9. o.) módosított rendelet.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/7


A BIZOTTSÁG 412/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL. engedményes listája a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozóan évi 50 700 tonnás behozatali vámkontingens megnyitását írja elő a Közösség számára. Továbbá a 2006/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításáról szóló, az Európai Közösség és Ausztrália között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz (3) vezető tárgyalások eredményeként a Közösség vállalta, hogy e vámkontingenst 2006. július 1-jétől valamennyi tagállama tekintetében 4 003 tonnával növeli.

(2)

Végrehajtási szabályokat kell megállapítani e behozatali vámkontingens megnyitására és kezelésére oly módon, hogy az egyes vámkontingensek tárgyidőszaka minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig tartson.

(3)

A vámkontingens alá tartozó fagyasztott marhahús importja vámfizetési kötelezettséggel jár, továbbá meg kell felelnie a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (4) I. melléklete harmadik részéhez tartozó 7. melléklet 12. sorszáma alatt található feltételeknek.

(4)

Az 1254/1999/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a vámkontingens alá eső, a Közösségbe irányuló import behozatali engedélyhez kötött. Az e rendelet alapján kiadott behozatali engedélyekre – az e rendeletben előírt kiegészítő feltételek sérelme nélkül – a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) és a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (7) az importjogosultságok iránti kérelmekre, a kérelmezők jogállására és az importengedélyek kibocsátására vonatkozó részletes rendelkezéseket állapít meg. Az e rendeletben előírt kiegészítő feltételek sérelme nélkül az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiadott importengedélyekre is alkalmazni kell.

(6)

Indokolt e behozatali vámkontingenst első lépésben importjogosultságok odaítélése útján, második lépésben pedig importengedélyek kibocsátása útján kezelni, az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésében előírtak szerint. Ily módon az importjogosultságokat szerző gazdasági szereplők a kontingensidőszak során – aktuális kereskedelmi forgalmuk alapján – eldönthetik, hogy mikor kívánnak importengedélyt kérelmezni. Az engedélyek kiadása az importjogosultságoknak a jogosult feldolgozók kérelmei alapján történt kiosztását követően lehetséges. Az 1301/2006/EK rendelet az engedélyek érvényességét mindenesetre a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napjával lezáruló időszakra korlátozza.

(7)

A spekuláció elkerülése érdekében a kontingenshez való hozzáférést csak azon aktív feldolgozók számára szabad engedélyezni, akik az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 4. cikkével összhangban engedélyezett feldolgozó létesítményben végeznek feldolgozást.

(8)

A spekuláció megelőzése érdekében a feldolgozók számára az importengedélyeket kizárólag a számukra importjogosultsággal ellátott mennyiségekre bocsátják ki. Továbbá – ugyanezen okból – az importjogosultságra irányuló kérelemmel együtt biztosítékot kell benyújtani. A mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (9) értelmében az elosztott jogosultságoknak megfelelő behozatali engedélyekre irányuló kérelem elsődleges követelmény.

(9)

A vámkontingens alkalmazása az import szigorú felügyeletét, valamint a felhasználás és a rendeltetési hely tekintetében annak hatékony ellenőrzését követeli meg. A feldolgozást tehát kizárólag az importengedélyben megjelölt létesítményben lehet végezni.

(10)

Biztosítékot kell benyújtani annak biztosítására, hogy a behozott húst a vámkontingens előírásainak megfelelően használják fel. A biztosíték összegét a vámkontingens keretein belül és az azon kívül alkalmazandó vám közötti különbség figyelembevételével kell meghatározni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendeletben meghatározott feltételek mellett minden évben az adott év július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan (a továbbiakban: behozatali vámkontingens-időszak) 54 703 tonna, a 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 vagy 0206 29 91 KN-kód alá eső, a Közösségben feldolgozásra szánt csontos fagyasztott marhahús számára kerül vámkontingens (a továbbiakban: a kontingens) megnyitásra.

2. cikk

(1)   E rendelet alkalmazásában az A-termék olyan feldolgozott terméket jelent, amely a 1602 10, a 1602 50 31 vagy a 1602 50 95 KN-kód alá tartozik, nem tartalmaz a szarvasmarhafélék közé tartozó állatok húsától eltérő eredetű húst, a kollagén/fehérje arány nem haladja meg benne a 0,45-os értéket, és tömegszázalékban – a belsőségeket és a zsírt nem számítva – legalább 20 % színhúst tartalmaz oly módon, hogy a hús és a kocsonyás részek legalább a teljes nettó tömeg 85 %-át teszik ki.

A kollagéntartalmat úgy kell kiszámolni, hogy a hidroxiprolin-tartalmat a 8-as szorzótényezővel meg kell szorozni. A hidroxiprolin-tartalmat a 3496-1994-es ISO-módszer szerint kell meghatározni.

A zsírt nem tartalmazó színmarhahús-tartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (10) mellékletében meghatározott eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

A belsőségek közé tartoznak a következők: a fej és részei (a füleket is beleértve), a lábak, a farok, a szív, a tőgy, a máj, a vese, a borjúmirigy (csecsemőmirigy), a hasnyálmirigy, az agyvelő, a tüdő, a garat, a vastag dagadó, a lép, a nyelv, a cseplesz, a gerincvelő, a fogyasztásra alkalmas bőr, a szaporítószervek (azaz a méh, a petefészek és a herék), a pajzsmirigy és az agyalapi mirigy.

A terméket megfelelő hőkezelés alá kell vetni, amely a húsfehérjék koagulációját a termék egészében biztosítja, továbbá, ha a terméket a legvastagabb részen áthaladó vonal mentén megvágják, a vágott felszínen semmiféle rózsaszínes folyadék nem lehet.

(2)   E rendelet alkalmazásában a B-termék marhahúst tartalmazó feldolgozott termék, a következők kivételével:

a)

az 1254/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott termékek; vagy

b)

az e cikk (1) bekezdésében említett termékek.

Az olyan 0210 20 90 KN-kód alá tartozó termékek azonban, amelyeknél a szárítás vagy füstölés következtében a nyers hús színe és állaga teljes mértékben eltűnt, továbbá amelynek víz/fehérje aránya nem haladja meg a 3:2-es értéket, B-terméknek kell tekinteni.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett teljes mennyiség két részre oszlik:

a)

43 000 tonna, A-termék előállítására szánt fagyasztott marhahús;

b)

11 703 tonna, B-termék előállítására szánt fagyasztott marhahús.

(2)   A kontingens sorszámai a következők:

a)

09.4057 az (1) bekezdés a) pontjában említett mennyiségek esetében;

b)

09.4058 az (1) bekezdés b) pontjában említett mennyiség esetében.

(3)   A kontingens alá tartozó fagyasztott marhahúsra alkalmazandó behozatali vámokat az I. melléklet tartalmazza.

4. cikk

(1)   A kontingenst első lépésben importjogosultságok odaítélése útján, második lépésben pedig importengedélyek kibocsátása útján kell kezelni.

(2)   Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, az 1291/2000/EK, az 1301/2006/EK és a 382/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

5. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve az importjogosultságok kérelmezőinek a harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása helyett azt kell igazolniuk, hogy rendelkeznek a 853/2004/EK rendelet 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel, továbbá igazolniuk kell, hogy az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében említett mindkét referencia-időszak során marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak.

Az importjogosultságok iránti kérelmek egyike sem vonatkozhat a 3. cikk (1) bekezdésében említett egyes mennyiségek 10 %-át meghaladó mennyiségre.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást az importjogosultságok iránti kérelemmel együttesen kell benyújtani.

Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének második bekezdésétől eltérve az illetékes nemzeti hatóság dönt arról, hogy az említett feltételeknek való megfelelés igazolásaként milyen dokumentumot kell benyújtani.

6. cikk

(1)   Az A- vagy B-termékek előállítására vonatkozó importjogosultságokra irányuló minden kérelmet a csontos húsra vonatkoztatott egyenértékben kell meghatározni.

E bekezdés alkalmazásában 100 kilogramm csontos marhahús 77 kilogramm csontozott húsnak felel meg.

(2)   Az A-termékek vagy B-termékek egyikének előállítására vonatkozó importjogosultságok iránti kérelmeket legkésőbb az adott behozatali vámkontingens-időszakot megelőző év június 8-án, brüsszeli idő szerint 13.00 óráig kell benyújtani.

(3)   A 100 kilogrammonként 6 EUR biztosítékot az importjogosultságra irányuló kérelemmel együttesen kell benyújtani.

(4)   A tagállamok legkésőbb a (2) bekezdésben említett kérelmek benyújtására nyitva álló időszakok végét követő második pénteken, brüsszeli idő szerint 13.00 órakor értesítik a Bizottságot külön mindkét termékkategóriára vonatkozóan a kérelmezett mennyiségekről.

7. cikk

(1)   Az importjogosultságokat a 6. cikk (4) bekezdésben említett értesítési időszak végét követő 7. munkanaptól kezdődően legkésőbb a 16. munkanapig kell odaítélni.

(2)   Amennyiben az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett elosztási együtthatót alkalmazva a kérelmezettnél kisebb számú importjogosultságot ítélnek oda, az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban benyújtott biztosítékot késedelem nélkül arányosan fel kell szabadítani.

8. cikk

(1)   A kontingens szerint megítélt mennyiségek csak importengedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   Az importengedély iránti kérelmekkel az odaítélt behozatali jognak megfelelő teljes mennyiséget ki kell meríteni. A 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében e kötelezettségnek elsődleges követelményeket kell keletkeztetnie.

9. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak abban a tagállamban lehet benyújtani, ahol a kérelmező a kontingens keretében behozatali jogok iránti kérelmet nyújtott be és jogokat szerzett.

Az importengedély kiadásakor a megszerzett importjogosultság minden alkalommal megfelelően lecsökken, és a 6. cikk (3) bekezdése alapján nyújtott biztosíték arányos részét haladéktalanul felszabadítják.

(2)   Az importengedélyeket az importjogosultságot szerző gazdasági szereplő nevére állítják ki.

(3)   Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő adatokat kell tartalmazza:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 16. rovatban az 1. cikkben említett, megfelelő KN-kódokat;

c)

a 20. rovatban a kontingens sorszámát, a II. mellékletben felsoroltak közül legalább egy bejegyzést, illetve a feldolgozó létesítmény megnevezését és címét.

(4)   Az importengedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kiállítás napját követő 120 napig érvényesek.

10. cikk

Annak biztosítása érdekében, hogy a behozatalt követő három hónapon belül a feldolgozó létesítményben a húst az érintett behozatali engedélyben feltüntetett termékkategóriának megfelelően teljes mennyiségében feldolgozzák, a tagállamok fizikai és dokumentációs ellenőrzőrendszert hoznak létre.

A rendszer magában foglalja a mennyiségnek és a minőségnek a feldolgozás kezdetekor, annak során és befejezésekor végzett fizikai ellenőrzését. E célból a feldolgozóknak – a megfelelő feldolgozási jelentések felmutatásával – bármikor tudniuk kell igazolni az importált hús eredetét és felhasználását.

Az illetékes hatóság a feldolgozási mód műszaki ellenőrzése során – a szükséges mértékig – engedélyezheti a csepegésből és nyesésből származó veszteséget.

A késztermék minőségének és a feldolgozó által meghatározott termékösszetételnek való megfelelőség igazolása érdekében a tagállamok a termékekből reprezentatív mintákat vesznek, és elemzik azokat. Az ilyen műveletek költségei az érintett feldolgozót terhelik.

11. cikk

(1)   A biztosítékot a behozatallal egyidejűleg kell az illetékes hatóságnál benyújtani annak biztosítása érdekében, hogy az importjogosultságot szerzett feldolgozó az importálás napját követő három hónapon belül feldolgozza a teljes húsmennyiséget, amelyet a megkívánt késztermékhez az engedélykérelemben feltüntetett létesítményébe importálnak.

A biztosíték összege a III. mellékletben kerül meghatározásra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékot annak a mennyiségnek az arányában szabadítják fel, amelynek tekintetében az import napjától számított hét hónapon belül az illetékes hatóság előtt hitelt érdemlően bizonyítják, hogy az importált hús teljes mennyiségét vagy egy részét a kijelölt létesítményben az import napját követő három hónapon belül az érintett termékké feldolgozták.

Mindazonáltal, amennyiben a feldolgozásra az első albekezdésben meghatározott három hónapon túl kerül sor, a biztosítékot úgy kell felszabadítani, hogy annak összegét 15 %-kal, majd a határidő túllépésének minden egyes napjára vonatkozóan a fennmaradó összeg 2 %-ával csökkenteni kell.

Amennyiben az első albekezdésben meghatározott hét hónapos határidőn belül a feldolgozásra vonatkozó bizonyítékot szolgáltatnak, és azt az említett hét hónapot követő 18 hónapon belül bemutatják, az elvesztett összeg a biztosíték összegének 15 %-ával csökkentve visszafizetésre kerül.

(3)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékból fel nem szabadított összeg elvész.

12. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

legkésőbb minden hónap 10-éig azokról a mennyiségekről (beleértve a nulla értékeket is), amelyekre az előző hónapban behozatali engedélyeket bocsátottak ki;

b)

legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő október 31-ig a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyekben foglalt termékmennyiségekről (beleértve a nulla értékeket is), amelyek megfelelnek a behozatali engedélyek hátoldalán feltüntetett mennyiségek és azon mennyiségek közötti különbözetnek, amelyekre nézve az engedélyeket kiadták.

(2)   Legkésőbb az egyes behozatali vámkontingens-időszakok végét követő október 31-ig a tagállamok értesítik a Bizottságot azon termékek mennyiségéről, amelyeket az előző behozatali vámkontingens-időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátottak.

(3)   Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett értesítések tekintetében a mennyiségeket termékkategóriánként kilogrammban kifejezett terméktömegben kell megadni a 382/2008/EK bizottsági rendelet V. mellékletében foglaltak szerint.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 98/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2008.2.2., 5. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1254/1999/EK rendeletet az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) váltja fel.

(2)  HL L 47., 2006.2.17., 52. o.

(3)  HL L 47., 2006.2.17., 54. o.

(4)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1352/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 303., 2007.11.21., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(7)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Az 1243/2007/EK rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o) módosított rendelet.

(10)  HL L 210., 1986.8.1., 39. o.


I. MELLÉKLET

IMPORTVÁMOK

A termék

(KN-kód)

A-termékek előállítására

B-termékek előállítására

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg nettó tömegben

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg nettó tömegben

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg nettó tömegben

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg nettó tömegben

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg nettó tömegben


II. MELLÉKLET

A 9. cikk (3) bekezdése c) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

spanyolul

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

csehül

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

dánul

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

németül

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

észtül

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

görögül

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

angolul

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

franciául

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

olaszul

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

lettül

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

litvánul

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

magyarul

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

máltaiul

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

hollandul

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

lengyelül

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

portugálul

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

románul

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

szlovákul

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

szlovénül

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

finnül

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

svédül

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


III. MELLÉKLET

A BIZTOSÍTÉK ÖSSZEGE (1)

(EUR/1000 kilogramm nettó tömegben)

A termék

(KN-kód)

A-termékek előállítására

B-termékek előállítására

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Az alkalmazandó átváltási árfolyam a biztosíték benyújtását megelőző napon érvényes átváltási árfolyam.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/15


A BIZOTTSÁG 413/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a 27/2008/EK rendeletnek a Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 és 0714 90 19 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2008. január 15-i 27/2008/EK bizottsági rendelet (2) alkalmazása során szerzett tapasztalatok arra utalnak, hogy a kontingensek megfelelő kezelése érdekében az említett rendelet egyes rendelkezéseinek kiigazítása szükséges.

(2)

A kontingensek megfelelő kezelése érdekében és a tapasztalatok ismeretében szükségesnek látszik elősegíteni az érintett termékek piacának gördülékenyebb működését, és biztosítani a kontingensek előnyösebb kihasználását. Ezért indokolt megengedni, hogy a gazdasági szereplők vámkontingens-időszakonként egynél több engedélykérelmet is benyújtsanak, eltérve ezáltal az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltaktól.

(3)

Annak biztosítására, hogy az adott kontingensek kezelése az érintett kontingensév alapján történjék, indokolt pontosítani, hogy amennyiben a következő év kontingenseire vonatkozó engedélykérelmeket decemberben nyújtják be, a tagállamok az előzetesen, decemberben beérkezett kérelmeket csak a következő év első kontingensidőszakában továbbítják a Bizottságnak.

(4)

A kérelmeknek a Bizottság általi ésszerűbb és egyszerűbb nyomon követése, valamint a tagállamok által a Bizottság részére eljuttatandó tájékoztatások számának korlátozása érdekében indokolt a Bizottság heti egyszeri tájékoztatását előírni.

(5)

A Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 és 0714 90 19 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. december 18-i 2449/96/EK bizottsági rendeletnek (4) a 27/2008/EK rendelettel elvégzett kodifikációja során, a 0714 10 99 KN-kód átvételekor nem vették figyelembe a Kombinált Nómenklatúrában szereplő árukódok számozásának az 1214/2007/EK bizottsági rendelettel (5) végrehajtott módosítását, amely a 0714 10 99 KN-kódot az ex 0714 10 98 KN-kóddal váltotta fel. A rendeletet ezért ennek megfelelően ki kell igazítani, beleértve a rendelet címének helyesbítését is.

(6)

A WTO tagországoknak, illetve a WTO-ban tagsággal nem rendelkező országoknak fenntartott mennyiségek – 1 320 590, illetve 32 000 tonna – odaítélésének módja a 27/2008/EK rendelet 1. cikkének megfogalmazása alapján nem egyértelmű. A bizonytalanságok elkerülése érdekében a fenti rendelkezés szövegét ki kell igazítani.

(7)

Ezért a 27/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani és helyesbíteni kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 27/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk az első bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

„E rendelet alkalmazásában az ex 0714 10 98 KN-kódú termékek körébe nem értendők bele a 0714 10 98 KN-kód alá tartozó lisztekből és darákból előállított labdacsok (pellet).”

2.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a kérelmezők kontingensidőszakonként egynél több engedélykérelmet is benyújthatnak. Ugyanakkor egy kérelmező hetente csak egy engedélykérelmet nyújthat be.”

b)

A (2), a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az Indonéziából vagy Kínából származó termékek esetében a decemberben benyújtott engedélykérelmek a következő évi behozatalra is vonatkozhatnak, amennyiben ez utóbbira a kínai vagy az indonéz hatóságok által az érintett évre vonatkozóan kibocsátott kiviteli engedélyek alapján kerül sor.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdés első albekezdésében megállapított kérelembenyújtási időszak végét követően, de legkésőbb a kérelmek benyújtására előírt határidő leteltét követő csütörtökön 13 óráig tájékoztatják a Bizottságot az alábbiakról:

a)

az engedélykérelmekben szereplő összmennyiségek származás és termékkód szerint lebontva;

b)

a benyújtott származási bizonyítvány száma és az eredeti dokumentumon vagy annak kivonatán feltüntetett teljes mennyiség;

c)

az indonéz vagy a kínai hatóságok által kiállított kiviteli engedélyek száma, az azokhoz kapcsolódó mennyiségek és a hajó neve.

A (2) bekezdésben említett kérelmek esetében azonban a tagállamok ezeket az információkat a következő év első hetében esedékes tájékoztatással együtt közlik.

(4)   A behozatali engedély kibocsátására a (3) bekezdésben említett tájékoztatási időszak végét követő negyedik munkanapon kerül sor.”

2. cikk

A 27/2008/EK rendelet a következőképpen kerül helyesbítésre:

1.

A rendelet címében a „0714 10 99” szövegrész helyébe az „ex 0714 10 98” szövegrész lép.

2.

Az 1. cikk első bekezdése a következőképpen kerül helyesbítésre:

a)

a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„1997. január 1-jétől kezdődően az alábbi éves vámkontingensek nyílnak meg a 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 és 0714 90 19 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan ad valorem 6 %-os vámtétel mellett:”

b)

a c) és a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

145 590 tonnányi kontingens a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Thaiföldön, Kínán és Indonézián kívüli egyéb tagországaiból származó szóban forgó termékek esetében;

d)

32 000 tonnányi kontingens a WTO-ban tagsággal nem rendelkező országokból származó szóban forgó termékek esetében, ebből 2 000 tonna a 0714 10 91 és a 0714 90 11 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára fenntartva.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 13., 2008.1.16., 3. o.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 333., 1996.12.21., 14. o. Hatályon kívül helyezte a 27/2008/EK rendelet.

(5)  HL L 286., 2007.10.31., 1. o.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/17


A BIZOTTSÁG 414/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a 2008/2009. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 9. cikke előírja, hogy magántárolási támogatás adható tartós sajtokra, valamint a juh- és/vagy kecsketejből készült és legalább hat hónapos érlelést igénylő sajtokra, ha e sajtok esetében az árak alakulása és a készletek helyzete a piac súlyos kiegyensúlyozatlanságát jelzi, amely felszámolható vagy csökkenthető szezonális tárolással.

(2)

Bizonyos tartós sajtok, illetve a Pecorino romano, a Kefalotyri és a Kasseri sajtok termelésének időszakosságát súlyosbítja a fogyasztás fordított időszakossága. Ezen felül e sajtok termelésének töredezettsége súlyosbítja a fent említett időszakosság következményeit. Éppen ezért indokolt a sajtot szezonálisan tárolni a nyári hónapok és a téli hónapok termelése közötti mennyiségkülönbözet erejéig.

(3)

Meg kell határozni a támogatható sajtok típusait, továbbá rögzíteni kell a támogatásból részesülő legnagyobb mennyiségeket és – a piac valós igényeinek és az adott sajtok eltarthatóságának figyelembevételével – a szerződések időtartamát.

(4)

Meg kell határozni a tárolási szerződés tartalmát, valamint a szerződésben szereplő sajtok azonosítását és ellenőrzését lehetővé tevő alapvető intézkedéseket. A támogatás összegét a tárolási költségekre és a támogatásban részesülő sajtok, illetve a piacra kerülő egyéb sajtok közötti egyensúly fenntartására tekintettel kell rögzíteni. Ezen információkat, valamint a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a támogatás teljes összege nem változtatható meg.

(5)

Részletes szabályokat kell megállapítani a dokumentációra, a könyvelésre, valamint az ellenőrzés gyakoriságára és módjára vonatkozóan is. Ebben a tekintetben elő kell írni, hogy a tagállamok az ellenőrzési költségek egy részét vagy teljes egészét a szerződő fél számlájára írhatják.

(6)

Egyértelművé kell tenni, hogy magántárolási támogatás kizárólag egész sajtok tárolásához nyújtható.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja az 1255/1999/EK rendelet 9. cikke által előírt, egyes sajtok magántárolására nyújtható közösségi támogatás (a továbbiakban: támogatás) odaítélésének részletes szabályait a 2008/2009. tárolási időszakra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„tárolási tétel”: az a legalább két tonna tömegű, egységes összetételű sajtmennyiség, amelyet tárolás céljából egyazon raktárba egyazon napon tároltak be;

b)

„szerződéses tárolás megkezdésének napja”: a betárolás napját követő nap;

c)

„szerződéses tárolás utolsó napja”: a kitárolás napját megelőző nap;

d)

„tárolási időszak”: a mellékletben rögzített, sajttípusonként változó időszak, amely alatt a sajtra a magánraktározási rendszer kiterjedhet.

3. cikk

A támogatható sajtok

(1)   A támogatást a mellékletben meghatározott feltételek mellett bizonyos tartós sajtokra, a Pecorino romano sajtokra, valamint a Kefalotyri és Kasseri sajtokra lehet megadni. Kizárólag egész sajtok tárolásához nyújtható támogatás.

(2)   A sajtoknak a Közösségben kell készülniük, és a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a)

a gyártó céget, valamint a gyártás hónapját és napját a sajtokon letörölhetetlen feliratnak kell jeleznie, esetleg kódolva;

b)

a sajtoknak sikeres minőségi vizsgával kell megfelelő előzetes biztosítékot nyújtaniuk arra nézve, hogy kiérlelésük végeztével a mellékletben szereplő kategóriák szerint hova sorolják majd őket.

4. cikk

Tárolási szerződés

(1)   Sajtokra vonatkozó magántárolási szerződés a sajtok tárolási területéhez tartozó tagállam intervenciós hivatala és természetes vagy jogi személyek (a továbbiakban: szerződő felek) között jöhet létre.

(2)   A raktározási szerződést írásban kötik, szerződéskötési kérelem alapján.

A kérelemnek a betárolás időpontjától számított 30 napon belül be kell érkeznie az intervenciós hivatalhoz, és csak azokra a sajttételekre vonatkozhat, amelyek betárolása már befejeződött. Az intervenciós hivatalok feljegyzik a kérelem beérkezési időpontját.

Ha egy kérelem a határidő lejárta után 10 munkanapon belül érkezik be az intervenciós hivatalhoz, a raktározási szerződés még megköthető, de a támogatás összege 30 %-kal csökken.

(3)   Az egy vagy több tárolási tételre vonatkozó tárolási szerződéseknek különösen a következőkre vonatkozó kikötéseket kell tartalmazniuk:

a)

a szerződés tárgyát képező sajtmennyiség;

b)

a szerződés teljesítésére vonatkozó időpontok;

c)

a támogatás mértéke;

d)

a raktárak megnevezése.

(4)   A raktározási szerződést a szerződéskötési kérelem iktatásától számított 30 napon belül kell megkötni.

(5)   Az ellenőrzésre tett intézkedések, különösen a 7. cikkben említettek, az intervenciós hivatal által készített termékleírás hatálya alá tartoznak. A tárolási szerződésnek e termékleírásra utalnia kell.

5. cikk

Be- és kitárolás

(1)   A be- és kitárolási időszakok a mellékletben szerepelnek.

(2)   A kitárolást teljes tárolási tételenként kell elvégezni.

(3)   Amennyiben a szerződéses tárolás első 60 napjának elteltével a sajtok minőségromlása meghaladja a szokásos, raktározás okozta romlást, a szerződő felek tárolási tételenként egy alkalommal engedélyt kaphatnak arra, hogy a károsodott mennyiségeket saját költségükre helyettesítsék.

Ha a károsodott mennyiségekre a tárolás során vagy a kitároláskor elvégzett ellenőrzés derít fényt, e mennyiségekre nem jár támogatás. Ezenkívül a támogatható tételből fennmaradó mennyiség nem lehet kevesebb két tonnánál.

A második albekezdés arra az esetre vonatkozik, ha valamely tételnek egy részét az (1) bekezdésben említett kiraktározási időszak előtt vagy a 8. cikk (2) bekezdésében említett minimális raktározási határidő lejárta előtt kitárolják.

(4)   A (3) bekezdés első albekezdésében említett esetben a helyettesített mennyiségek támogatásának kiszámítására vonatkozóan a szerződéses tárolás első napja a szerződéses tárolás kezdetének napja.

6. cikk

Tárolási feltételek

(1)   A tagállamnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a támogatás kifizetésére jogosító összes feltétel és követelmény teljesül.

(2)   A szerződő fél vagy – a tagállam kérésére, illetve annak felhatalmazásával – a raktárért felelős személy az ellenőrzéssel megbízott illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ellenőrizni lehet a magánraktárba betárolt termékekre vonatkozóan a következőket:

a)

a tulajdonjog a betároláskor;

b)

a sajtok eredete és gyártási időpontja;

c)

a betárolás időpontja;

d)

raktárban való tárolás ténye és a raktár címe;

e)

kitárolás időpontja.

(3)   A szerződő fél, illetve adott esetben a raktárért felelős személy minden szerződés kapcsán külön készletnyilvántartást vezet, amelynek a raktárban rendelkezésre kell állnia, és a következőket kell tartalmaznia:

a)

a magántárolásra betárolt termékek raktározási tételszáma;

b)

a betárolás és kitárolás időpontja;

c)

a sajtok száma és súlya tárolási tételenként;

d)

a termék helye a raktáron belül.

(4)   A tárolt termékeknek könnyen azonosíthatónak, elérhetőnek és szerződésenként elkülönítettnek kell lenniük. A raktározott sajtokat egyedi jelzéssel meg kell különböztetni.

7. cikk

Ellenőrzés

(1)   A betároláskor az illetékes hivatal ellenőrzést végez, hogy meggyőződjék a tárolt termék támogathatóságáról, és megelőzzön minden, a szerződéses tárolás alatti termékhelyettesítést.

(2)   A hivatal bejelentés nélkül szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hogy a termékek ténylegesen ott vannak a raktárban. Olyan mintát kell kiválasztani, amely reprezentatív, és a szerződés alapján magántárolási támogatásra szánt teljes mennyiség legalább 10 %-ának felel meg.

Az ellenőrzés a 6. cikk (3) bekezdésében említett nyilvántartás ellenőrzésén kívül magában foglalja a termékek azonosítását, illetve súlyuk és természetük fizikai vizsgálatát. E fizikai vizsgálatoknak a bejelentés nélküli ellenőrzés alá vett mennyiség legalább 5 %-ára ki kell terjedniük.

(3)   A szerződéses raktározási időszak végén az illetékes hivatalnak kell elvégezni a termékek tényleges ottlétének ellenőrzését. Amennyiben azonban termékek a maximális raktározási időszak lejárta után is a raktárban maradnak, az ellenőrzést a kitárolásuk időpontjában is el lehet végezni.

Az első albekezdésben említett ellenőrzés érdekében a szerződő félnek értesítenie kell az illetékes hivatalt az érintett raktározási tétel megjelölésével, legalább öt munkanappal azelőtt, hogy a tárolási időszak a szerződés szerint lejár, vagy hogy a kitárolási műveleteket megkezdik, ha e műveletekre a raktározási időszak alatt vagy után kerül sor.

A tagország a második bekezdésben említett öt munkanapnál rövidebb határidőbe is beleegyezhet.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés alapján végzett ellenőrzésekről jelentést kell készíteni, amelyben szerepel:

a)

az ellenőrzés időpontja;

b)

az ellenőrzés időtartama;

c)

az elvégzett műveletek.

A jelentést az ellenőrzésért felelős személy aláírja, a szerződő fél, illetve adott esetben a raktárért felelős személy pedig ellenjegyzi, majd azt a fizetési dossziéhoz csatolják.

(5)   Abban az esetben, ha az ellenőrzött termékmennyiség legalább 5 %-át érintő szabálytalanságot állapítanak meg, az ellenőrzést az illetékes hatóságok által meghatározott nagyobb mintára terjesztik ki.

A tagállamok az ilyen esetekről négy héten belül értesítik a Bizottságot.

(6)   A tagállamok előírhatják, hogy az ellenőrzés díja részben vagy egészben a szerződő felet terheli.

8. cikk

Tárolási támogatások

(1)   A támogatás mértékei a következők:

i.

0,38 EUR/tonna szerződéses tárolási naponként a tartós sajtok esetében;

ii.

0,45 EUR/tonna szerződéses tárolási naponként a Pecorino romano esetében;

iii.

0,59 EUR/tonna szerződéses tárolási naponként a Kefalotyri és Kasseri esetében;

(2)   Semmilyen támogatás nem adható, ha a tárolás szerződéses időszaka hatvan napnál rövidebb. A támogatás legnagyobb mértéke sem lépheti túl a 180 napos szerződéses raktározási időszaknak megfelelő mértéket.

Amennyiben a szerződő fél nem tartja be az e rendelet 7. cikke (3) bekezdésének második vagy adott esetben harmadik albekezdésében említett határidőket, a támogatási összeg 15 %-kal csökken, és csak arra az időszakra jár, amelyről a vállalkozó hitelt érdemlően bizonyítani tudja az illetékes hatóságok előtt, hogy a sajtok szerződéses tárolásban maradtak.

(3)   A támogatást a szerződő fél kérelmére a szerződéses tárolási időszak végével, a kérelem kézhezvételétől számított 120 napon belül fizetik ki, feltéve hogy a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéseket elvégezték, és a támogatásra való jogosultság feltételei teljesültek.

Amennyiben azonban a támogatásra való jogosultság közigazgatási vizsgálata folyamatban van, a kifizetést addig nem lehet folyósítani, amíg a jogosultságot el nem ismerik.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1152/2007/EK rendelettel (HL L 258., 2007.10.4., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sajtfélék

Támogatható mennyiségek

Sajtok gyártása óta eltelt időszak

Betárolási időszak

Kitárolási időszak

Francia tartós sajtok:

bejegyzett eredetmegjelölés – Beaufort és Comté típusok

piros címke „Label Rouge” – Emmental grand cru

A és B osztály – emmentáli és Gruyère

16 000 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Német tartós sajtok:

„Markenkäse” vagy „Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Ír tartós sajtok:

 

Irish long-keeping cheese.

 

Emmental, special grade

900 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Osztrák tartós sajtok:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Finn tartós sajtok:

„I luokka”

1 700 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Svéd tartós sajtok:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Lengyel tartós sajtok:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Szlovén tartós sajtok:

„Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Litván tartós sajtok:

„Goja/Džiugas”

700 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Lett tartós sajtok:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Magyar tartós sajtok:

„Hajdú”

300 t

10 nap

2008. június 1.–szeptember 30.

2008. október 1.–2009. március 31.

Pecorino Romano

19 000 t

90 nap, 2007. október 1. után gyártott

2008. június 1.–december 31.

2009. március 31. előtt

Juh- vagy kecsketejből, ill. a kettő keverékéből gyártott Kefalotyri és Kasseri

2 500 t

90 nap, 2007. november 30. után gyártott

2008. június 1.–november 30.

2009. március 31. előtt


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/22


A BIZOTTSÁG 415/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2007/2008-as időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1788/2003/EK rendelet 6. cikke szerint a termelők egy vagy két egyéni referenciamennyiséggel rendelkezhetnek, az egyik a szállításokra, a másik pedig a közvetlen eladásokra vonatkozik, és e mennyiségek referenciamennyiségek közötti átcsoportosítását csak a tagállam illetékes hatósága hajthatja végre, a termelő indokolt kérése alapján.

(2)

Az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2006/2007-es időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen eladásai közötti felosztásról szóló, 2007. június 1-jei 607/2007/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza Belgium, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság számára a 2006. április 1. és 2007. március 31. közötti időszakra vonatkozóan a „szállítások” és a „közvetlen eladások” közötti felosztást.

(3)

A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a Romániára és Bulgáriára vonatkozó közvetlen eladások és szállítások megoszlásának tekintetében történő módosításáról szóló 2007. október 10-i 1186/2007/EK bizottsági rendelet (3) az említett tagállamok számára meghatározta a kvótarendszer kezdetétől, 2007. április 1-jétől érvényes felosztást a közvetlen eladások és a szállítások között.

(4)

A tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 595/2004/EK bizottsági rendelet (4) 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság értesítette a Bizottságot azokról a mennyiségekről, amelyeket a termelők kérésére a szállítások és közvetlen eladások egyéni referenciamennyiségei között véglegesen átcsoportosítottak.

(5)

Az 1788/2003/EK rendelet I. mellékletével összhangban Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében a 2007/2008-as időszakra vonatkozó teljes nemzeti referenciamennyiségek nagyobbak, mint az említett országok számára a 2006/2007-es időszakban rendelkezésre álló teljes nemzeti referenciamennyiségek; e tagállamok tájékoztatták a Bizottságot ezen többlet-referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztásáról.

(6)

Ezért helyénvaló megállapítani az 1788/2003/EK rendelet I. mellékletében a 2007. április 1. és 2008. március 31. közötti időszakra meghatározott nemzeti referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztását.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1788/2003/EK rendelet I. mellékletében a 2007. április 1. és 2008. március 31. közötti időszakra meghatározott nemzeti referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztását e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb az 1186/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 265., 2007.10.11., 22. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 2007.6.2., 28. o.

(3)  HL L 265., 2007.10.11., 22. o.

(4)  HL L 94., 2004.3.31., 22. o. A legutóbb az 228/2008/EK (HL L 70., 2008.3.14., 7. o.) rendelettel módosított rendelet.


MELLÉKLET

(tonna)

Tagállam

Szállítások

Közvetlen eladások

Belgium

3 283 279,969

60 255,031

Bulgária

893 688,028

85 311,972

Cseh Köztársaság

2 735 402,882

2 528,118

Dánia

4 499 580,144

319,856

Németország

28 049 011,176

93 454,385

Észtország

636 070,323

10 297,677

Írország

5 393 711,092

2 052,908

Görögország

819 371,000

1 142,000

Spanyolország

6 050 995,383

65 954,617

Franciaország

24 132 388,327

345 767,673

Olaszország

10 271 286,160

258 773,840

Ciprus

142 848,981

2 351,019

Lettország

717 342,228

11 305,772

Litvánia

1 631 990,068

72 848,932

Luxemburg

271 274,000

465,000

Magyarország

1 881 124,791

108 935,209

Málta

48 698,000

0,000

Hollandia

11 112 857,000

72 583,000

Ausztria

2 679 104,617

98 788,992

Lengyelország

9 211 606,546

168 536,454

Portugália (1)

1 930 253,126

8 933,874

Románia

1 320 555,428

1 736 444,572

Szlovénia

555 673,766

20 964,234

Szlovákia

1 029 752,282

11 035,718

Finnország

2 424 447,811

7 384,196

Svédország

3 332 630,000

3 400,000

United Kingdom

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Madeira kivételével.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/25


A BIZOTTSÁG 416/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a 3600/92/EGK rendeletnek a metalaxil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A metalaxil a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (2) I. mellékletében felsorolt hatóanyagok egyike.

(2)

Az Európai Közösségek Bíróságának a C-326/05 P. (3) számú ügyben hozott, 2007. július 18-i ítéletének következményeként, amely a metalaxilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló 2003/308/EK (4) bizottsági határozatot hatályon kívül helyezte, a Bizottság elfogadta a 2076/2002/EK rendeletnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időszaknak a metalaxilra vonatkozó meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról és a 2024/2006/EK rendeletnek a metalaxilra vonatkozó eltérés törlése tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. november 8-i 1313/2007/EK rendeletet (5).

(3)

A Szerződés 233. cikke értelmében az az intézmény, amelynek aktusait a Bíróság semmisnek nyilvánította, köteles megtenni a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Ezért további intézkedések szükségesek a 3600/92/EGK rendelet tekintetében, különösen a kiegészítő kísérletek eredményeinek benyújtására és kiegészítő információk benyújtására vonatkozó határidőket illetően.

(4)

Ezeket a további intézkedéseket össze kell vetni a C-326/05 P. számú ügyben hozott ítélet egyedi tényállásával. Az IQV sohasem nyújtott be teljes dossziét, hanem ehelyett egy másik bejelentő megbízásában végzett tanulmányokra kívánt hivatkozni. Az IQV szerint csak olyan anyagok benyújtása várható el, amelyek nem szerepeltek a másik bejelentő dossziéjában – ez utóbbi egyébként véletlenül szintén hiányos volt. A másik értesítő azonban, aki időközben visszalépett az eljárástól, megtagadta a dossziéhoz való hozzáférést az IQV számára. A Bizottság az eljárás alatt végig ragaszkodott ahhoz, hogy az IQV viselje a bizonyítási terhet arra vonatkozóan, hogy a metalaxil megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján fel lehet venni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ezt az álláspontot a Bíróság nem támadta meg. Mivel az IQV nem fért hozzá a másik bejelentő dossziéjához, a Bizottság úgy vélte, hogy nem lehetett a szakértői értékelést megfelelően elvégezni, mivel ahhoz olyan kérdések megválaszolására is szükség lett volna, amelyek a másik dossziéban található tanulmányokra vonatkoztak. Mivel az IQV-nek nem volt hozzáférése a dossziéhoz, képtelen lett volna ezen kérdések megválaszolására. A referens tagállam 2001. január 26-án nyújtotta be az anyag értékeléséről szóló jelentéstervezetet, amelyet az akkor elérhető tanulmányok alapján készítettek. Az értékelés során az adatokban azonban olyan jellegű hiányosságok mutatkoztak, hogy az anyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét nem lehetett kilátásba helyezni.

(5)

Az IQV-vel folytatott 2007. szeptember 17-i és 2007. november 14-i kapcsolatfelvétel során a Bizottság tájékoztatta az IQV-t arról a szándékáról, hogy befejezi az anyag értékelését.

(6)

A metalaxilra vonatkozó információk, amelyeket a Bizottsághoz benyújtottak, a mai napig nem teljesek, és nem teszik lehetővé a metalaxil felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy garantálja, hogy az IQV által a 3600/92/EGK rendelet szerinti értékelés céljából szolgáltatott tanulmányok és adatok elegendőek lesznek a beazonosított hiányosságok pótlására, azaz megfelelően bizonyítani tudnák, hogy a metalaxil várhatóan általában meg fog felelni a 91/414/EGK irányelv 5. cikke 1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(7)

A Bizottság és a tagállamok pragmatikus megközelítést alkalmazva a jogilag lehetséges legnagyobb mértékben a már meglevő adatokra fognak támaszkodni. Megszokott dolog, hogy a szakértői értékelés alatt kérdéseket tesznek fel. Ezek a dosszié bármely elemére vonatkozhatnak, és amennyiben kérdéseket tesznek fel, megválaszolásuk az IQV kizárólagos felelőssége.

(8)

Annak érdekében, hogy a metalaxil értékelése a 2076/2002/EK rendeletben meghatározott időpontig lezáruljon, nagyon fontos, hogy az eljárás különböző fázisait szigorú határidőkhöz kössék. Ezért nem lehet feltételezni, hogy a dossziéban később észrevett hiányosságokat további tanulmányok készítésével pótolni lehet, mivel ez késleltetné az értékelést.

(9)

A metalaxil vizsgálatának lehetővé tétele érdekében ki kell igazítani a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott bizonyos határidőket.

(10)

A 3600/92/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3600/92/EGK rendelet 7. cikke 4) bekezdése első albekezdésének első és második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

azt a határidőt, ameddig az eredményeket vagy információkat be kell nyújtani a referens tagállam, valamint a (2) bekezdés szerint kijelölt szakértők számára; ez a határidő 2002. május 25., a metalaxil esetében legkésőbb 2008. október 31., kivéve ha a Bizottság egy adott hatóanyag esetében korábbi határidőt határozott meg; kivételt képeznek a hosszú távú tanulmányok, amelyeket a referens tagállam és a Bizottság a dosszié vizsgálata során szükségesnek ítélt meg, és amelyeket várhatóan nem fejeznek be teljesen a meghatározott határidőig, feltéve hogy a benyújtott információk bizonyítékot tartalmaznak arról, hogy e tanulmányokat megrendelték, és hogy ezek eredményét legkésőbb 2003. május 25-én benyújtják. Kivételes esetekben, amikor e tanulmányok beazonosítása a referens tagállam és a Bizottság számára 2001. május 25-ig nem lehetséges, egy másik határidőt kell meghatározni a tanulmányok befejezésére, feltéve hogy a kérelmező a referens tagállam számára bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a tanulmányokat az ezekre vonatkozó kérés időpontjától számított három hónapon belül megrendelték, és 2002. május 25-ig átadja a tanulmány jegyzőkönyvét és előmenetelről szóló jelentését.

azt a határidőt, ameddig az érdekelt bejelentők kötelesek közölni a referens tagállammal és a Bizottsággal, hogy kötelezettséget vállalnak a kért eredmények vagy információk benyújtására az első francia bekezdésben megállapított határidőig. A metalaxil esetében ez a határidő azonban e rendelet hatályba lépésétől számított egy hónap.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/45/EK bizottsági irányelvvel (HL L 94., 2008.4.5., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  Európai Bírósági Határozatok Tára 2007., I-6557.

(4)  HL L 113., 2003.5.7., 8. o.

(5)  HL L 291., 2007.11.9., 11. o.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/27


A BIZOTTSÁG 417/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A só olyan minőségi élelmiszer, amelynek sajátos jellemzői szorosan összefüggnek a termelés földrajzi területével és a helyi előállítási módszerekkel. A sótermelés több régió gazdasági és társadalmi fejlődésében játszik fontos szerepet.

(2)

A gyapot bizonyos régiókban fokozott jelentőséggel bíró mezőgazdasági termék. Az 510/2006/EK rendelet alkalmazási területének a gyapotra való kiterjesztése új lehetőségeket nyitna meg a gyapotról kialakult kép javítása és a gyapot felhasználásának előmozdítása tekintetében.

(3)

Egyes olyan termelők és gazdasági szereplők elvárásainak megfelelve, amelyek számára a só- vagy a gyapottermelés jelenti az egyik legfőbb bevételi forrást, az említett termékeket bele kell foglalni az 510/2006/EK rendelet I. és II. mellékletébe. Ez a kiegészítés nem változtatja meg az 510/2006/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó termékek túlnyomóan mezőgazdasági jellegét.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 510/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következő francia bekezdéssel egészül ki

„—

só”;

2.

A II. melléklet a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

gyapot”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/28


A BIZOTTSÁG 418/2008/EK RENDELETE

(2008. május 8.)

a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére és 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) 63. cikkének (7) bekezdése az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak keretében megkötött, a mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásban rögzített mennyiségi korlátok és kiadások keretei közé korlátozta a borágazat termékeire nyújtott export-visszatérítések odaítélését.

(2)

A 883/2001/EK rendelet 9. cikke megállapítja azokat a körülményeket, amelyek különleges intézkedések meghozatalára jogosítják fel a Bizottságot az e megállapodás keretében előírt mennyiség és a rendelkezésre álló költségvetés meghaladásának elkerülése érdekében.

(3)

A 2008. május 7-én a kiviteli engedélyek iránti kérelmekkel kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a 2008. június 30-ig tartó időszakra, a 883/2001/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében említett, 1. Afrika és 3. Kelet-Európa rendeltetési zónára vonatkozóan fennáll a veszélye a még rendelkezésre álló mennyiség túllépésének, amennyiben korlátozások nélkül állítanak ki a visszatérítést előre rögzítő kiviteli engedélyeket. Ezért következésképpen meg kell határozni egy százalékos együtthatót a 2008. május 1. és 6. között benyújtott igények elfogadására, és 2008. június 30-ig fel kell függeszteni az e zónára vonatkozóan igényelt engedélyek kiállítását, valamint az új engedélyek benyújtását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A borágazat termékeire vonatkozóan a 883/2001/EK rendelet alapján 2008. május 1. és 6. között igényelt, a visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedély iránti kérelmek az 1. Afrika zónára vonatkozóan a kérelmezett mennyiség 28,98 %-ában és a 3. Kelet-Európa zónára vonatkozóan a kérelmezett mennyiség 91,31 %-ában kerülnek elfogadásra.

(2)   A borágazat (1) bekezdésben említett termékei tekintetében a kiviteli engedélyek kibocsátása a 2008. május 7-től benyújtott kérelmek alapján, valamint 2008. május 9-tól a kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása az 1. Afrika és a 3. Kelet-Európa zóna vonatkozásában 2008. június 30-ig felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb az 1211/2007/EK rendelettel (HL L 274., 2007.10.18., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/29


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 14.)

a Cotonoui Megállapodás 96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2005/321/EK határozat meghosszabbításáról

(2008/363/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött, Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1) és Luxembourgban 2005. június 25-én felülvizsgált partnerségi megállapodásra (2) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra (3) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2005/321/EK határozat (4) az elfogadásától számított 36 hónapos időszakot ír elő a megfelelő nyomonkövetési intézkedésekre és 2008. április 14-én hatályát vesztené.

(2)

E nyomonkövetési időszak végére számos kötelezettségvállalást teljesítettek, és konkrét kezdeményezések történtek a fennmaradó fő kötelezettségvállalások területén. Ugyanakkor a Cotonoui Megállapodás lényeges elemeinek tekintetében több fontos intézkedést kell még foganatosítani,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/321/EK határozat időbeli hatálya 12 hónappal meghosszabbodik. Az időbeli hatályt hathavonta felülvizsgálják.

A Guineai Köztársaság miniszterelnökének címzett levél e határozat mellékletében található.

2. cikk

A 2005/321/EK határozat által elfogadott intézkedések, mint a Cotonoui Megállapodás 96. cikke (2) bekezdése c) pontjában említett megfelelő intézkedések, változatlanok maradnak.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ez a határozat 2009. április 14-ig marad hatályban.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 287., 2005.10.28., 4. o.

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

(4)  HL L 104., 2005.4.23., 33. o.


MELLÉKLET

Levél a Guineai Köztársaság miniszterelnöke, kormányfője részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a Cotonoui Megállapodás 9. cikke rendelkezéseinek. Az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság alapelveinek tiszteletben tartása, amelyekre az AKCS–EU partnerség épül, a fent említett megállapodás alapvető elemeit képezik, és ezáltal kapcsolataink alapjának tekintendők.

Az Európai Unió 2004-ben megállapította, hogy Guineában olyan politikai helyzet alakult ki, amelyben sérülnek ezek az alapvető elemek, és 2004 júliusában a megállapodás 96. cikkének értelmében konzultációt kezdeményezett. E konzultáció során következtetésekre jutottak, amelyeket 2005. április 14-én levélben közöltek a kormányfővel.

A megfelelő intézkedésekhez 36 hónapos nyomonkövetési időszakot írtak elő, amely 2008. április 14-én jár le. Ezen időszak alatt fokozottabb politikai párbeszéd folytatására nyílt lehetőség, melynek keretében többek között olyan intézkedések is szerepeltek, mint a Tanács és a Bizottság négy, 2005. májusi, 2006. februári, 2007. májusi és 2008. márciusi közös nyomonkövetési missziója, valamint Louis Michel biztos 2006. októberi látogatása. Az elért haladás fényében 2006. december végén az Európai Unió határozatot hozott a 9. EFA „A” előirányzatának Guinea rendelkezésére bocsátásáról, amely 85,8 millió eurós összeget jelent.

A legutóbbi nyomonkövetési misszió azt is megerősítette, hogy a guineai hatóságok fellépései általában pozitív irányban haladnak, különösen az Európai Unió által erősen szorgalmazott választási folyamat tekintetében, valamint a makrogazdasági politikák terén. Ugyanakkor a guineai kormány még mindig nem teljesítette egyik fő kötelezettségvállalását: a parlamenti választások megszervezését és a választások időpontjának kijelölését. A jelenlegi erőfeszítések mellett lehetséges lenne, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat 12 hónapon belül teljesítsék.

Az Európai Unió a Guineában elindult pozitív változások és a még teljesítendő feladatok tudatában úgy határozott, hogy a 2005. április 14-i határozat nyomonkövetési időszakát 48 hónapra hosszabbítja, hogy lehetővé tegye a guineai hatóságok számára az összes kötelezettségvállalás teljesítését. Ez a határozat bármikor felülvizsgálható a helyzet alakulása függvényében.

Ebben a tekintetben az előző, 2005. április 14-i levelünkben közölt megfelelő intézkedések továbbra is hatályosak.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Kelt Brüsszelben,

a Bizottság részéről

a Tanács részéről


Bizottság

9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 28.)

a hasított sertések litvániai osztályozási módszereinek engedélyezéséről

(az értesítés a C(2008) 1595. számú dokumentummal történt)

(Csak a litván nyelvű szöveg hiteles)

(2008/364/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló, 1984. november 13-i 3220/84/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 3220/84/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a hasított sertések osztályozását a színhústartalom becslése alapján kell meghatározni a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai méréseken alapuló, statisztikailag igazolt értékelési módszerek segítségével. Az osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibákkal szembeni felső tűréshatárnak való megfeleléstől függ. Ezt a tűréshatárt a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (2) bekezdése határozza meg.

(2)

A litván kormány arra kérte a Bizottságot, hogy engedélyezze a hasított sertések osztályozására szolgáló négy módszer használatát, és ennek érdekében a 2967/85/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében előírt jegyzék második részében ismertette a boncolásos vizsgálat eredményeit.

(3)

A kérelem értékelése során megállapították, hogy a kérdéses osztályozási módszerek engedélyezéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(4)

A műszereket és az osztályozási módszereket illető módosítást kizárólag a szerzett tapasztalatok fényében elfogadott új bizottsági határozat alapján lehet engedélyezni. Ezért ez az engedély visszavonható.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hasított sertéseknek a 3220/84/EGK rendelet szerinti osztályozására Litvániában az alábbi módszerek használata engedélyezett:

1.

a Fat-O-Meat’er (FOM) műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 1. része tartalmazza,

2.

a Hennessy Grading Probe (HGP 7) műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 2. része tartalmazza,

3.

az IM-03 műszer és az ahhoz kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 3. része tartalmazza,

4.

a mérőléc segítségével végzett kétpontos módszer (ZP) és az ahhoz kapcsolódó értékelési eljárások, amelyek részleteit a melléklet 4. része tartalmazza.

A manuális módszert (ZP) csak az olyan vágóhidakon lehet alkalmazni, ahol hetente legfeljebb 200 sertést vágnak le.

2. cikk

A műszereket vagy az osztályozási módszereket illetően módosítás nem engedélyezett.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Litván Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 301., 1984.11.20., 1. o. A legutóbb a 3513/93/EK rendelettel (HL L 320., 1993.12.22., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 285., 1985.10.25., 39. o. A legutóbb az 1197/2006/EK rendelettel (HL L 217., 2006.8.8., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A HASÍTOTT SERTÉSEK OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREI LITVÁNIÁBAN

1.   Rész

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

A hasított sertések osztályozása a Fat-O-Meat’er (FOM) elnevezésű műszer segítségével történik.

2.

A műszer egy Siemens SFH 950/960 típusú fotodiódával ellátott, 6 mm átmérőjű szondával van felszerelve és működési tartománya 3–103 mm közötti. A mért értékeket számítógéppel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

ahol:

Image

=

a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

F1

=

a szalonna vastagsága (beleértve a bőrét is) milliméterben, a 3. és 4. csigolya között, a hasítás síkjától 8 cm-re,

F2

=

a szalonna vastagsága (beleértve a bőrét is) milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re,

M2

=

a színhús vastagsága milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re.

A képlet az 50–110 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

2.   Rész

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

A hasított sertések osztályozása Hennessy Grading Probe (HGP 7) elnevezésű műszer segítségével történik.

2.

A műszer egy fotodiódával (LYU 260-EO típusú Siemens LED) és egy 58 MR típusú fotodetektorral ellátott, 5,95 mm átmérőjű szondával (és a szonda fejének mindkét oldalán egy-egy 6,3 mm-es pengével) van felszerelve, és működési tartománya 0–120 mm közötti. A mért értékeket magával a HGP 7 műszerrel, illetve egy ahhoz kapcsolt számítógéppel kell átszámítani a színhústartalom becsült értékére.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

ahol:

Image

=

a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

F2

=

a szalonna vastagsága (beleértve a bőrét is) milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re,

M2

=

a színhús vastagsága milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re.

A képlet az 50–110 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

3.   Rész

IM-03

1.

A hasított sertések osztályozása az IM-03 elnevezésű műszer segítségével történik.

2.

A műszer 7 milliméter átmérőjű optikai tűszondával van felszerelve (SLS01 egyvonalas szkenner). A szonda több kontakt képérzékelőt (CIS) és zöld fényt kibocsátó diódákat tartalmaz. A műszer működési tartománya 0–132 mm közötti.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

ahol:

Image

=

a hasított test becsült színhústartalma százalékban,

F2

=

a szalonna vastagsága (beleértve a bőrét is) milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re,

M2

=

a színhús vastagsága milliméterben, hátulról a 3. és 4. borda között, a hasítás síkjától 6 cm-re,

W

=

a meleg hasított test tömege kilogrammban.

A képlet az 50–110 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.

4.   Rész

MANUÁLIS MÓDSZER (ZP)

1.

A hasított sertések osztályozása a mérőléc segítségével végzett manuális (ZP) vagy kétpontos módszerrel történik.

2.

Ez a módszer azt jelenti, hogy a minősítést mérőléc segítségével, a predikciós egyenlet alapján végzik oly módon, hogy a hasított féltest hasítási síkjában manuális úton mérik meg a szalonna és az izom vastagságát.

3.

A hasított test színhústartalmát a következő képlet alapján kell kiszámítani:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

ahol:

Image

=

A hasított test becsült színhústartalma százalékban,

F

=

A szalonna vastagsága (beleértve a bőrét is) milliméterben, a hasítás síkjánál, a musculus gluteus medius (középső farizom) fölötti legvékonyabb ponton mérve.

M

=

Az ágyékizom vastagsága milliméterben, azaz a musculus glutaeus medius elülső (feji) vége és a gerinccsatorna felső (háti) széle között mért legkisebb távolság, a hasítás síkjánál mérve.

W

=

A meleg hasított test tömege kilogrammban.

A képlet az 50–110 kg tömegű hasított testek esetében érvényes.


9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 30.)

a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

(2008/365/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés a Közösség egyik tevékenységeként sorolja fel a belső piac létrehozását, amely belső piacot az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlése jellemez.

(2)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke értelmében a Bizottság a belső piac megteremtésére és működésére irányuló, a fogyasztóvédelemre vonatkozó javaslataiban a védelem magas szintjét veszi alapul, figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre.

(3)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 149. cikke értelmében a Közösség a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket.

(4)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 153. cikke értelmében a fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a Közösség hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez.

(5)

A pénzügyi képzés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az egységes piac Európa polgárainak közvetlen előnyére váljon, mivel a polgárok általa lesznek képesek arra, hogy pénzügyi szolgáltatások vásárlásakor tájékozottan hozzák meg döntéseiket és tisztában legyenek a személyes pénzügyek alapjaival, amint azt az Egységes piac a 21. századi Európa számára című bizottsági közlemény (1) is megfogalmazza.

(6)

A pénzügyi képzés jelentőségét a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005–2010) szóló fehér könyv (2), az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyv (3), az Ecofin-Tanács 2007. május 8-i következtetései (4) és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról szóló európai parlamenti állásfoglalás (5) is kiemeli.

(7)

A Bizottság Pénzügyi képzés  (6) címmel közleményt adott ki, amelyben egyéb kezdeményezések mellett bejelentette egy pénzügyi képzés terén gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértőkből álló csoport létrehozását.

(8)

A szakértői csoportnak hozzá kell járulnia a pénzügyi képzés területén bevált gyakorlatok cseréjéhez és alkalmazásuk ösztönzéséhez, továbbá támogatnia kell a Bizottságot e területen indított kezdeményezéseit.

(9)

A szakértői csoportot a pénzügyi képzés területén szakértelemmel és tapasztalattal bíró, a köz- és a magánszféra érdekeltjeinek széles körét képviselő magánszemélyekből kell összeállítani.

(10)

Ezért létre kell hozni a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoportot, és meg kell határozni feladatkörét és felépítését,

A KÖVETKEZÖKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

E határozat létrehozza a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoportot (a továbbiakban: „a csoport”).

2. cikk

Feladatok

A csoport feladatai a következők:

a pénzügyi képzés területén bevált gyakorlatok cseréje és alkalmazásuk ösztönzése;

tanácsadás a Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet megfelelni a Bizottsági Pénzügyi képzés című közleményében említett magas színvonalú pénzügyi képzési programok alapelveinek;

a Bizottság támogatása a pénzügyi képzés jogi, szabályozási, igazgatási és egyéb akadályainak azonosításában;

tanácsadás a Bizottság számára az azonosított akadályok elhárításáról;

hozzájárulás a pénzügyi képzésről szóló közleményben bemutatott különböző kezdeményezések előkészítéséhez és 2010-ben esedékes értékeléséhez.

A Bizottság a pénzügyi képzéssel összefüggő bármely kérdésben tanácsot kérhet a csoporttól.

3. cikk

Összetétel – Kinevezés

(1)   E határozat elfogadásakor a Bizottság pályázati felhívást tesz közzé azon tagállami hatóságok, felsőoktatási intézmények, pénzügyi szolgáltatók, fogyasztói szervezetek és adott esetben más csoportok részére, amelyek jelölteket kívánnak állítani a csoporttagságért. Pályázatot magánszemélyek is benyújthatnak.

(2)   A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki a pénzügyi képzés területén szakértelemmel és tapasztalattal bíró jelöltek köréből. A tagokat személyes minőségükben nevezik ki, és mindenfajta külső utasítástól függetlenül kell tanácsot adniuk a Bizottságnak.

(3)   A tagságra megfelelőnek bizonyuló de ki nem nevezett jelöltek várólistára kerülnek, amelyet a Bizottság a helyettesítésekkor való kinevezésekre használhat.

(4)   A csoport legfeljebb 25 tagból áll.

(5)   A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

A tagok megbízatása három évre szól, megújítható. A tagok helyettesítésükig vagy megbízatásuk végéig maradnak hivatalban. Megbízatásuk a csoport első találkozójával kezdődik.

Megbízatásuk hátralévő idejére helyettesíteni lehet azokat a tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e bekezdésben vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 287. cikkében meghatározott feltételeket.

A személyes minőségükben kinevezett tagok minden évben írásban kötelezik magukat arra, hogy a köz érdekében járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek-e a pártatlanságukat befolyásoló érdekektől.

A tagok nevét közzéteszik a szakértői csoportok nyilvános tárában, valamint a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről szóló 45/2001/EK rendeletnek megfelelően végzik.

4. cikk

A csoport működése

(1)   A csoport elnöki tisztét a Bizottság tölti be.

(2)   A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatározott feladatkörrel a csoport alcsoportokat hozhat létre egyes kérdések megvizsgálására. A kitűzött célok teljesítése után az alcsoportokat feloszlatják.

(3)   Az elnök a napirenden szereplő témában járatos megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az alcsoport tanácskozásaira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(4)   A csoport vagy alcsoport munkáihoz való hozzájárulás keretében nyert információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

(5)   A csoport és annak alcsoportjai a Bizottság által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek; a titkársági feladatokat a Bizottság látja el. A csoport és az alcsoportok ülésein részt vehetnek a Bizottság egyéb olyan tisztviselői, akiket a téma érint.

(6)   A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-minta (7) alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(7)   A Bizottság a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság internetes oldalán, az érintett dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülések költségei

(1)   A Bizottság saját hatályban lévő rendelkezéseinek megfelelően visszatéríti a tagoknak és a megfigyelőknek a csoport tevékenységeivel kapcsolatos utazási és tartózkodási költségeit. A tagok szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2)   Az ülésekkel kapcsolatos költségeket az érintett szolgálatok azon előirányzatainak kimerüléséig térítik vissza, amelyeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében állapítottak meg.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 30-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  COM(2007) 724 és az ezt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum: Initiatives in the Area of Retail Financial Services (Kezdeményezések a lakossági pénzügyi szolgáltatások terén) SEC (2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 végleges.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 sz. sajtóközlemény (Presse 97)

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007

(6)  COM(2007) 808.

(7)  A SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete.


MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

9.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/39


Tájékoztatás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

Az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió kormánya 2007. május 3-án, illetve 2008. március 6-án kölcsönösen értesítették egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejeződéséről.

A megállapodás ennek megfelelően – a megállapodás 16. cikkének értelmében – 2008. március 6-án hatályba lépett.