ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 115

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. április 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 380/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 381/2008/EK rendelete (2008. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 382/2008/EK rendelete (2008. április 21.) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (átdolgozás)

10

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/336/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. április 14.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és helyettesítéséről

32

 

 

Bizottság

 

 

2008/337/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. áprillis 24.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1571. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 2004/438/EK határozat I. mellékletének az Ausztráliából származó nyers tej és nyerstej-alapú termékek, a Szerbiából származó tej és tejalapú termékek tekintetében, továbbá a Svájcra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1587. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1580. számú dokumentummal történt)

41

 

 

2008/341/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1588. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

 

MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

Tanács

 

*

Értesítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló, partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

47

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájában kötött megállapodás hatálybalépéséről szóló tájékoztatáshoz (HL L 112., 2008.4.24.)

48

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/1


A TANÁCS 380/2008/EK RENDELETE

(2008. április 18.)

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Amszterdami Szerződés célul tűzi ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozását, és a Bizottságra ruházza a kezdeményezési jogot annak érdekében, hogy megtegye az összehangolt bevándorlási politikára vonatkozó megfelelő intézkedéseket.

(2)

Alapvető fontosságú, hogy a tartózkodási engedélyek egységes formátuma tartalmazza az összes szükséges információt és nagyon magas szintű műszaki szabványoknak feleljen meg, különösen a hamisítás és meghamisítás elleni védelem tekintetében. Ez hozzá fog járulni az illegális bevándorlás és az illegális tartózkodás megelőzésére és az ilyen jelenségek elleni küzdelemre vonatkozó célkitűzéshez. A formátumnak alkalmasnak kell lennie arra is, hogy azt az összes tagállam használhassa.

(3)

A biometrikus azonosítók beépítése fontos lépést jelent az új elemek használata felé, amelyek a csalárd felhasználás elleni védelem biztosításához való fontos hozzájárulásként megbízhatóbb kapcsolatot hoznak létre a tartózkodási engedély és annak birtokosa között. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303. számú dokumentumának a géppel olvasható, 1-es és 2-es méretű hivatalos okmányokról szóló 3. részében meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.

(4)

Ezenfelül a tagállamok túlnyomó többsége alkalmazza az „egy személy – egy okmány” elvét, amely még inkább megerősíti a biztonságot. Meg kell vizsgálni ezen elv kötelezővé tételének szükségességét.

(5)

Az Európai Tanács a 2003. június 19–20-i thesszaloniki ülésén hangsúlyozta, hogy az EU-ban a biometrikus azonosítókat és a biometrikus adatokat illetően egységes megközelítésre van szükség, ami a harmadik országbeli állampolgárok okmányai, az uniós polgárok útlevele és az információs rendszerek tekintetében összehangolt megoldásokat eredményezne.

(6)

Az új technológiák, mint például az e-kormányzás és az e-szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító elektronikus aláírás használatát meg kell könnyíteni azáltal, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak a biometrikus azonosítók beépítésére szolgáló adathordozónak vagy egy erre a célra szolgáló kiegészítő adathordozónak a tartózkodási engedélyekben történő felhasználására.

(7)

E rendelet célja kizárólag a harmadik országok állampolgárai számára kiállított tartózkodási engedélyek egységes formátumában a tagállamok által használandó biztonsági jellemzők és biometrikus azonosítók megállapítása.

(8)

Ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak; ezeket az előírásokat ki kell egészíteni további előírásokkal, amelyek a hamisítás és a meghamisítás megelőzése érdekében titokban maradhatnak, és amelyek személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást nem tartalmazhatnak. Az ilyen kiegészítő előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek munkáját a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet (2) 6. cikke által létrehozott bizottság segíti.

(9)

A tartózkodási engedélyek egységes formátumával kapcsolatban feldolgozandó személyes adatokra a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) kell alkalmazni, és biztosítani kell, hogy a tartózkodási engedélyek egységes formátuma az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben (4) és annak mellékletében előírtakon, illetve az érintett úti okmányban említetteken kívül semmiféle további információt nem tartalmaz.

(10)

Az elsődleges cél, az interoperábilis formátumú biometrikus azonosítók bevezetésének elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy – az arányosság elvével összhangban – a Schengeni Egyezményt végrehajtó valamennyi államra érvényes szabályok szülessenek. A Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének megfelelően e rendelet nem lépi túl a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(11)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve azt nem kell alkalmaznia. Mivel e rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően – a rendelet elfogadásától számított hat hónapon belül dönt arról, hogy saját nemzeti jogában végrehajtja-e a rendeletet.

(12)

Izlandot és Norvégiát illetően e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének C. pontjában említett terület alá tartoznak.

(13)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság 2003. december 29-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(14)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően Írország 2003. december 19-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(15)

Svájc vonatkozásában ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között ez utóbbi államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a 2004/860/EK tanácsi határozat (7) 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben olvasott, az 1999/437/EK határozat 1. cikke C. pontjában említett területekhez tartoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1030/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A harmadik országok állampolgárainak tartózkodási engedélyét ID 1 vagy ID 2 formátumú önálló okmányokként állítják ki.”;

b)

a (2) bekezdés a) pontja a következőképpen módosul:

i.

a ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

menedékjog, tartózkodási engedély, vagy ennek meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása időtartamára kiadott engedélyek;”;

ii.

a szöveg a következő alponttal egészül ki:

„iia.

Kivételes körülmények között az engedélyezett tartózkodás legfeljebb egy hónapos időtartammal való meghosszabbítása céljából kiadott engedélyek;”;

2.

a 2. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„d)

a biometrikus jellemzők adathordozójára és annak biztonságára vonatkozó műszaki előírások, beleértve a jogosulatlan hozzáférés megakadályozását is;

e)

az arckép és az ujjlenyomatok minőségére és közös szabványaira vonatkozó követelmények;

f)

azon további nemzeti biztonsági jellemzők teljes körű felsorolása, amelyekkel a tagállamok a melléklet h) pontjával összhangban az engedélyeket kiegészíthetik.”;

3.

a 3. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a 2. cikkben említett előírások titkosnak és nyilvánosságra nem hozhatónak nyilváníthatók. Ebben az esetben ezek csak a tagállamok által kijelölt, a nyomtatásért felelős szervek, valamint a tagállamok vagy a Bizottság által megfelelően felhatalmazott személyek számára lesznek hozzáférhetők.”;

4.

a 4. cikk második bekezdése helyébe a következő lép:

„A tartózkodási engedély vagy annak a 4a. cikkben említett adathordozója nem tartalmazhat géppel olvasható adatot, kivéve ha ez a rendelet vagy annak melléklete rendelkezik erről, illetve ha ezt a kibocsátó tagállam – a nemzeti jogával összhangban – a vonatkozó úti okmányban megemlíti. A tagállamok az e rendelet mellékletének 16. pontjában meghatározott csipen az e-szolgáltatások – mint például az e-kormányzás és az e-vállalkozás – érdekében adatokat, valamint a tartózkodási engedéllyel összefüggő további rendelkezéseket tárolhatnak. Az összes nemzeti adatot el kell azonban logikailag különíteni a 4a. cikkben említett biometrikus adatoktól.

E rendelet alkalmazásában a tartózkodási engedélyekben található biometrikus jellemzők kizárólag az alábbiak ellenőrzésére használhatók fel:

a)

az okmány valódisága;

b)

a birtokos személyazonossága a közvetlenül hozzáférhető összehasonlítható jellemzők útján, ha a tartózkodási engedély bemutatása kötelező jogszabályi előírás.”;

5.

a szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„4a. cikk

A tartózkodási engedély egységes formátuma magában foglalja a birtokos arcképét, valamint két ujjlenyomatát interoperábilis formátumban tartalmazó adathordozót. Az adatokat védeni kell, az adathordozónak pedig az adatok sértetlenségének, valódiságának és titkosságának garantálásához megfelelő kapacitással és képességgel kell rendelkeznie.

4b. cikk

E rendelet alkalmazásában a tagállamok a harmadik országok állampolgáraitól – egy arcképet és két ujjlenyomatot tartalmazó – biometrikus azonosítókat gyűjtenek be.

Ezt az eljárást az érintett tagállamok nemzeti gyakorlatával, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményben foglalt biztosítékokkal összhangban kell megállapítani.

Az alábbi biometrikus azonosítók begyűjtésére kerül sor:

a kérelmező által benyújtott vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg készített fénykép és

kettő lapos ujjlenyomat, amelyet digitálisan rögzítenek.

A biometrikus azonosítók rögzítésére vonatkozó műszaki előírások meghatározása a 7. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak, az ICAO előírásoknak, valamint a tagállamok által saját állampolgáraik számára kiadott útleveleknek a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendeletben (8) rögzített műszaki előírásaival összhangban történik.

Az ujjlenyomatok rögzítése hatéves kortól kötelező.

Azon személyek, akiknél az ujjlenyomatvétel fizikailag lehetetlen, mentesülnek az ujjlenyomatadási kötelezettség alól.

6.

a szöveg a következő cikkel egészül ki:

„5a. cikk

Amennyiben az egységes formátumot a tagállamok az e rendelet hatályán kívül eső célokra használják, kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni abból a célból, hogy biztosítsák az 1. cikkben említett tartózkodási engedéllyel való összetévesztés lehetőségének kizárását, valamint azt, hogy a cél az igazolványon egyértelműen fel legyen tüntetve.”;

7.

a 9. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az arckép elsődleges biometrikus azonosítóként történő tárolását legkésőbb a 2. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontjában megállapított műszaki előírások elfogadását követő két éven belül, a két ujjlenyomatkép tárolását legkésőbb az elfogadást követő három éven belül végre kell hajtani.

E rendelet végrehajtása ugyanakkor nem érinti a már kiadott tartózkodási engedélyek érvényességét, kivéve ha az érintett tagállam másképp határoz.

Az e cikk harmadik bekezdésében említett, az arcképre vonatkozó műszaki előírások elfogadását követő kétéves átmeneti időszakban a tartózkodási engedély továbbra is kiadható öntapadó matrica formájában.”;

8.

a melléklet e rendelet I. melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. MATE


(1)  A 2007. június 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 164., 1995.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 157., 2002.6.15., 1. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(8)  HL L 385., 2004.12.29., 1. o.”;


I. MELLÉKLET

Az 1030/2002/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az a) pont a következőképpen módosul:

1.

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélyt ID 1 vagy ID 2 formátumú önálló okmányként állítják elő, és a géppel olvasható vízumokról (9303. dokumentum, 2. rész) vagy a géppel olvasható úti okmányokról (kártyákról) (9303. dokumentum, 3. rész) szóló ICAO dokumentumokban meghatározott előírásokat kell rá alkalmazni. Öntapadó matrica formájú tartózkodási engedély csak a 9. cikk (3) bekezdésében említett műszaki előírások elfogadását követő két évig adható ki. Ez a következő adatokat tartalmazza:”;

2.

a 2. bejegyzésben törölni kell a mondat utolsó, „és előtte azonosító betűvel” részét;

3.

a 6.4. bejegyzés második mondatának szövege a következő:

„Európai uniós polgár olyan családtagjának tartózkodási engedélye, aki még nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, kötelezően tartalmazza a »családtag« bejegyzést. Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezettek esetén a tagállamok alkalmazhatják »a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezett« bejegyzést.

4.

a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

„8.a

Az okmánynak az 1. pontban említett elnevezését a kártya alján további két nyelven is meg lehet ismételni. A 2–8. pontban említett bejegyzéseket a kibocsátó tagállam nyelvén (nyelvein) kell feltüntetni. A kibocsátó tagállam akár ugyanabban a sorban, akár egy sorral lentebb kiegészítheti az okmányt az Európai Unió intézményeinek más hivatalos nyelvével is, a nyelvek száma azonban összesen kettő lehet.”;

5.

a 11. bejegyzés szövege a következő:

„11.

A géppel olvasható terület háttérnyomtatásban tartalmaz egy, a kibocsátó tagállamot feltüntető nyomtatott szöveget. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit.”;

6.

a szöveg a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„16.

A 4a. cikkel összhangban az adathordozó rádiófrekvenciás csip. A tagállamok ezen a csipen adatokat tárolhatnak vagy nemzeti használatra a tartózkodási engedélybe beépíthetnek egy kettős interfészt vagy egy különálló kontaktcsipet, amely az ISO-szabványoknak megfelelő kártya hátoldalán kerül elhelyezésre, és amely semmilyen módon nem zavarja a rádiófrekvenciás csipet.

17.

A kontaktmentes mikrocsippel rendelkező, géppel olvasható úti okmányok (e-MRTD) ICAO-jele.”.

2.

A melléklet a következő ponttal egészül ki:

h)   A tagállamok további nemzeti biztonsági jellemzőket is bevezethetnek, feltéve hogy ezek szerepelnek e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontjában található listán, valamint azzal a feltétellel, hogy e jellemzők megfelelnek az alábbi minták harmonizált megjelenésének és az egységes biztonsági jellemzők hatékonysága nem csökken.”.

3.

A melléklet a következő mintákkal egészül ki:

„Harmadik országok állampolgárainak ID 1 formátumú, biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélye

Image

Harmadik országok állampolgárainak ID 2 formátumú, biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélye

Image

Image”.


(1)  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.”;


II. MELLÉKLET

A rendelet kihirdetésekor az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő nyilatkozat:

„Az 1. cikk (1) bekezdés b) pontjához:

A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. és iia. alpontjában említett tartózkodási engedélyek harmonizált biztonsági jellemzői bevezetésének legmegfelelőbb és legarányosabb lehetőségeit.”


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/8


A BIZOTTSÁG 381/2008/EK RENDELETE

(2008. április 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. április 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. április 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/10


A BIZOTTSÁG 382/2008/EK RENDELETE

(2008. április 21.)

a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (2) bekezdésére, 33. cikke (12) bekezdésére és 41. cikkére,

mivel:

(1)

A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Mivel további módosításokra van szükség, a rendeletet az egyértelműség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet az említett rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt valamennyi terméknek a Közösségbe irányuló importját behozatali engedély bemutatásához köti. A tapasztalat mutatja, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni a marha- és borjúhúságazat valamennyi olyan terméke kereskedelmében mutatkozó alakulást, amely különösen jelentős hatással van ennek a különösen érzékeny piacnak az egyensúlyára. Ennek megfelelően a piacirányítás fejlesztése érdekében a 1602 50 31–1602 50 80 és 1602 90 69 KN-kód alá tartozó termékekre is meg kell követelni a behozatali engedélyeket.

(3)

Figyelemmel kell kísérni a fiatal hímivarú állatoknak, különösen a borjaknak a Közösségbe irányuló importját. Ezekre az állatokra a behozatali engedély kiadását a származási hely szerinti országnak a feltüntetésétől kell függővé tenni.

(4)

Az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozat (4) 6. cikkének (4) bekezdése alapján az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányának a határellenőrzési állomásig kísérnie kell a szarvasmarhát.

(5)

Az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájában (TARIC) olyan tételszámok találhatók, amelyek lehetővé teszik a behozatali vámkontingenseknek, a kapcsolódó termékeknek és egyes esetekben ezek származásának az azonosítását. A tagállamoknak elő kell írni, hogy ezeket a számokat bevezessék a behozatali engedélyekbe vagy ezekről készített kivonat(ok)ba, és hogy ezeket a Bizottsághoz intézett értesítéseikben használják.

(6)

A behozatali engedélyt kiadó illetékes nemzeti hatóság nem mindig ismeri a több ország számára megnyitott kontingensek alapján behozott mennyiségek vagy a KVT-vámok hatálya alá tartozó mennyiségek származási országát. A kontingensek vagy a nem kedvezményes behozatalok esetében a származási ország beazonosítását elsődleges követelménnyé kell tenni a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (5) értelmében, és ezért elő kell írni a származási ország feltüntetését a kérdéses kontingensekre és a nem kedvezményes behozatalra nézve a behozatali engedély 31. oszlopában vagy az arról készült kivonaton.

(7)

Az 1254/1999/EK rendelet olyan kiviteli engedély bemutatását írja elő, amelyen előzetesen rögzítik a visszatérítés mértékét valamennyi olyan export művelet esetében, amelyre export-visszatérítést igényelnek. E rendelkezés érdekében meg kell határozni az ilyen intézkedések iránti kérelem sajátos szabályait, különösen a kérelem benyújtásával, valamint a kérelemben és az engedélyben feltüntetendő információkkal kapcsolatban. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek, valamint előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezéseit ennek megfelelően ki kell egészíteni.

(8)

Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (11) bekezdése előírja, hogy a kiviteli engedélyek alapján tartsák tiszteletben a Szerződés 300. cikkével összhangban, az export mennyiségére vonatkozó kötelezettségeket. Ezért pontos szabályokat kell megállapítani a kérelmek benyújtására, az engedélyek kibocsátására illetve az ilyen engedélyek érvényességére.

(9)

Továbbá a kiviteli engedély iránti kérelmekről szóló döntésekről az értesítést csak egy mérlegelési időszak után kell elküldeni, amely időszak lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy felmérje a kérelmezett mennyiségeket és a vonatkozó kiadásokat, és adott esetben külön lépéseket tegyen a szóban forgó kérelmekkel kapcsolatosan. A kérelmezők érdekében lehetővé kell tenni számukra a kérelmek visszavonását, ha ezekre vonatkozóan elfogadási százalékot esetlegesen rögzítettek.

(10)

A 25 tonnát meg nem haladó mennyiségekre vonatkozó kérelmek esetében – a piaci szereplő kérésére – engedélyezni kell az engedély azonnali kiadását. Az alapvető rendelkezések kijátszásának megakadályozása érdekében az ilyen engedélyek érvényességének időtartamát korlátozni kell.

(11)

Az exportált mennyiségek nagyon pontos kezelésének lehetővé tétele érdekében az 1291/2000/EK rendeletben rögzített tűréshatárra vonatkozó szabályok alkalmazásától el kell tekinteni.

(12)

E rendeletbe bele kell foglalni a harmadik országokban különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhústermékek exporttámogatásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. november 7-i 1643/2006/EK bizottsági rendelet (7) és a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatásra vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1445/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1996. október 25-i 2051/96/EK bizottsági rendelet (8) exportra vonatkozó különleges szabályait.

(13)

A kiviteli- és behozatali engedélyekre vonatkozó intézkedések megfelelő működtetése érdekében a Bizottságnak pontos információkra van szüksége a benyújtott engedélykérelmekről és a kiadott engedélyek felhasználásáról. Az ügyviteli hatékonyság érdekében a tagállamoknak a Bizottsághoz küldött értesítéseiket egységes előírt formában kell megtenniük.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

E rendelet megállapítja a marha- és borjúhúságazatban a kiviteli és behozatali engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokat.

II.   FEJEZET

BEHOZATALI ENGEDÉLY

2. cikk

(1)   Az 1254/1999/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt vagy a 1602 50 31–1602 50 80 és a 1602 90 69 KN-kód alá tartozó termékek valamennyi, a Közösségbe irányuló importja behozatali engedély bemutatásához kötött.

(2)   A 0102 90 05–0102 90 49 KN-kódok alá tartozó termékek importja esetében, az élő szarvasmarhákra vonatkozó, alkalmazási szabályokat tartalmazó megfelelő rendeletek hatálya alá tartozó importkontingensek kivételével, a behozataliengedély-kérelemben és az engedélyben a következőket kell feltüntetni:

a)

a 7. rovatban a származási hely szerinti országot;

b)

a 8. rovatban a származási országot, amely megfelel az exportáló országnak a 79/542/EGK határozat I. mellékletének 2. része („Állatorvosi bizonyítványminták”) alapján. Az engedély az illető országból való import kötelezettségével jár;

c)

a 20. rovatban a következő bejegyzést: „A 8. rovatban megadott származási ország megfelel az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányán vagy másolatán feltüntetett exportáló országnak.”

(3)   A (2) bekezdésben említett állatoknak a szabad forgalomba bocsátása az állatorvosi bizonyítvány eredeti példányának vagy a közösségi határellenőrzési állomás által hitelesített másolatának bemutatásától függ, feltéve hogy a kibocsátó ország megegyezik a behozatali engedély 8. rovatában feltüntetettel.

3. cikk

Az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően a kiadási időponttól számított 90 napig érvényes.

4. cikk

A behozatali engedély ellenében leteendő biztosíték:

a)

5 EUR élő állatonként;

b)

más termékek esetében 12 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként.

5. cikk

(1)   A részletesebb rendelkezések sérelme nélkül, engedélykérelmet nyújtanak be egyetlen KN-kód alá tartozó vagy az I. melléklet ugyanazon francia bekezdésében felsorolt KN-kódok egyik csoportja alá tartozó termékekre.

(2)   A kérelmen feltüntetett információt átvezetik az engedélyre.

(3)   A behozatali kontingens keretében megvalósuló behozatal esetében a behozatali engedélyt kiadó szerv az engedély 20. rovatában vagy az azokról készített kivonatokon jelzi a kontingensnek az Európai Közösségek Integrált Vámtarifájában (TARIC) szereplő tételszámát.

6. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb minden hónap 10. napja előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről, amelyekre a megelőző hónapban kvótán kívüli behozatalként engedélyt adtak ki.

(2)   A tagállamok minden évben legkésőbb október 31. előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről, amelyekre a megelőző év július 1. és a szóban forgó év június 30. közötti időszakban kiadott behozatali engedélyeket nem használták fel kvótán kívüli behozatalra.

(3)   A tagállamok minden évben legkésőbb október 31. előtt értesítik a Bizottságot azokról a terméktömeg kilogrammban vagy élőállat-számban kifejezett termékmennyiségekről a behozatal hónapja és a származási ország szerinti bontásban, amelyeket a megelőző év július 1. és a szóban forgó év június 30. közötti időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátottak a kvótán kívüli behozatalból.

A 2009. július 1-jével kezdődő időszaktól kezdődően azonban a tagállamok az Bizottság 1301/2006/EK rendelet (9) 4. cikkével összhangban továbbítják a Bizottság számára a 2009. július 1-jétől kezdődően a kvótán kívüli behozatalból szabad forgalomba bocsátott termékmennyiségekkel kapcsolatos részleteket.

7. cikk

A 6. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett értesítéseket a II., a III. és a IV. mellékletben megjelöltek szerint kell elkészíteni, az V. mellékletben említett termékkategóriák használatával.

8. cikk

(1)   Ha a ténylegesen importált mennyiség az engedélynek vagy a kivonatnak tulajdonítható, fel kell tüntetni a származási országot a behozatali engedély 31. oszlopában vagy az arról készített kivonaton az 1291/2000/EK rendelet által már meghatározott információk mellett.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében megállapított követelmény a 2220/85/EGK rendelet 20. cikke értelmében elsődleges követelménynek minősül.

III.   FEJEZET

KIVITELI ENGEDÉLY

9. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a marha- és borjúhúságazat termékeinek valamennyi olyan exportjához, amelyre vonatkozóan export-visszatérítést igényelnek, e rendelet 10–16. cikke szerinti, előzetesen rögzített mértékű visszatérítésre kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatni.

10. cikk

(1)   Az engedély érvényességének időtartama, az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett kiállítás időpontjától számítva, olyan termékek exportjára, amelyekre visszatérítést igényeltek, és amelyek előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítésre kiállított engedély kiadásához kötöttek:

a)

öt hónap és a folyó hónap a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében, és 75 nap a 0102 90 és a korábbi 1602 KN-kódok alá tartozó termékek esetében;

b)

60 nap más termékek esetében.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében megállapított eljárás alapján a marha- és borjúhúsra kiadott kiviteli engedélyek érvényessége a következő időpontokban lejár:

a)

az említett rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kibocsátás hónapjától számított ötödik hónap végén a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében;

b)

az említett rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében vett kibocsátás hónapjától számított negyedik hónap végén más termékek esetében.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkének (5) bekezdésétől eltérően a 0102 10 KN-kód alá tartozó termékek esetében a 21 napos határidő helyébe 90 nap lép.

(4)   Az engedélykérelem és az engedély 15. rovatának tartalmaznia kell a termék megnevezését, 16. rovatának a mezőgazdasági termék export-visszatérítési nómenklatúra 12 számjegyű kódját és 7. rovatának a rendeltetési országot.

(5)   Az 1291/2000/EK rendelet 14. cikkének második bekezdésében jelzett termékkategóriákat e rendelet VI. melléklete tartalmazza.

11. cikk

Az előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítésre kiállított engedélyekre vonatkozó biztosíték összege:

a)

26 EUR élő állatonként;

b)

15 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként a mezőgazdasági termék export-visszatérítési nómenklatúra 0201 30 00 9100 kódja alá tartozó termékek esetében;

c)

9 EUR a nettó tömeg 100 kilogrammjaként más termékek esetében.

12. cikk

(1)   A 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, a visszatérítés előzetes rögzítését tartalmazó kiviteli engedélyek iránti kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani az illetékes hatóságokhoz.

A kiviteli engedélyeket a kérelem benyújtásának hetét követő szerdán bocsátják ki, feltéve hogy a Bizottság időközben nem hozott egyetlen olyan különleges intézkedést sem, amelyet e cikk (2) vagy (3) bekezdése említ.

Az 1291/2000/EK rendelet 16. cikke alapján kérelmezett engedélyeket azonban haladéktalanul ki kell bocsátani.

E bekezdés második albekezdésétől eltérve a Bizottság az 1254/1999/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint szerda helyett más napot is kijelölhet a kiviteli engedélyek kibocsátására, amennyiben a szerdai nap nem tartható.

(2)   Amennyiben a kiviteli engedélyek kibocsátása a rendelkezésre álló költségvetési összegek túllépését vagy az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (11) bekezdésében említett mennyiségi határértékeket tekintetbe véve a visszatérítés mellett exportálható maximális mennyiségek érintett időszak folyamán történő kimerítését eredményezi, illetve eredményezheti, vagy nem teszi lehetővé a kivitel folytatását az időszak fennmaradó részében, a Bizottság:

a)

elfogadási százalékot állapíthat meg a kérelmezett mennyiségekre;

b)

elutasíthatja azokat a kérelmeket, amelyekre még nem adtak engedélyt;

c)

az engedélykérelem benyújtását legfeljebb öt munkanapos időtartamra felfüggesztheti, amely időszak az 1254/1999/EK rendelet 43. cikke (2) bekezdésében említett eljárás útján meghosszabbítható.

Az első albekezdés c) pontjában említett körülmények között a felfüggesztési időtartam alatt benyújtott engedélykérelmek érvénytelenek.

Az első albekezdésben meghatározott intézkedések termékkategóriák és rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja szerint hajthatók végre vagy módosíthatók.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések abban az esetben is elfogadhatók, ha a kiviteliengedély-kérelmek olyan mennyiségekre vonatkoznak, amelyek meghaladják, illetve meghaladhatják az egy rendeltetési hely, illetve rendeltetési helyek csoportja esetében rendelkezésre álló szokásos mennyiségeket, valamint ha a kérelmezett engedélyek kibocsátása a spekuláció kockázatát, a piaci szereplők közötti verseny torzulását vagy az érintett kereskedelmi ágazat, illetve a Közösség piacának megzavarását vonja maga után.

(4)   Ha a kérelmezett mennyiségeket elutasítják vagy csökkentik, a biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani mindazon mennyiségekre, amelyekre a kérelmet nem fogadták el.

(5)   Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az elfogadási százalékot 90 %-nál kisebb mértékben állapítják meg, az engedélyt legkésőbb 11 munkanappal az illető százaléknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően kell kiadni. A kérelmező a kihirdetést követően 10 munkanapon belül:

a)

visszavonja a kérelmet, amely esetben a biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani;

b)

vagy a kérelem azonnali kiadását kérheti, amely esetben az illetékes hatóság azt haladéktalanul, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját követő ötödik munkanapon kiadja.

(6)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve a 0201 és a 0202 KN-kód alá tartozó, 25 tonnát meg nem haladó mennyiségű termékre vonatkozó kérelmek esetében haladéktalanul ki kell bocsátani az engedélyt. Ezekben az esetekben az e rendelet 10. cikkében foglaltaktól eltérve az engedélyek érvényességi időtartamát az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerinti tényleges kibocsátási naptól számított 5 munkanapos időtartamra kell korlátozni, továbbá az engedély iránti kérelmek és az engedélyek 20. rovatában az e rendelet VII. mellékletének A. részében szereplő bejegyzések közül legalább egyet fel kell tüntetni.

13. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésében említett tűréssel exportált mennyiségek nem lehetnek export-visszatérítésre jogosultak, amennyiben az exportra az e rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésében említett engedély alapján kerül sor, és az engedély 22. rovata tartalmazza a következő bejegyzést:

„… tonnára érvényes visszatérítés (a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)”.

(2)   A bizottsági 800/1999/EK rendelet (10) 18. cikke (3) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandóak a mezőgazdasági termékekre nyújtott export-visszatérítések tekintetében a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (11) által létrehozott nómenklatúra 0201 30 00 9100 és 0201 30 00 9120 kódja alá tartozó termékeket érintő különleges export-visszatérítésekre abban az esetben, ha a szóban forgó termékeket az 1741/2006/EK bizottsági rendelet (12) 4. cikkével összhangban vámraktározási eljárás alá vonták.

14. cikk

(1)   Ezt a cikket a 1643/2006/EK rendelet alapján végzett exportra kell alkalmazni.

(2)   Az 1643/2006/EK rendelet 1. cikkében megadott termékekre engedélykérelmet csak olyan tagállamban lehet benyújtani, amely eleget tesz az importőr ország által előírt egészségügyi feltételeknek.

(3)   Az engedélykérelem és az engedély 7. rovatának tartalmaznia kell az „USA” bejegyzést. Az engedély a kibocsátó tagállamból a rendeltetési hely szerinti tagállamba irányuló export kötelezettségével jár.

(4)   A 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésétől eltérően az export mennyisége nem haladhatja meg az engedélyben feltüntetett mennyiséget. Az engedély 19. rovatának tartalmaznia kell egy „0” bejegyzést.

(5)   Az engedély 22. rovatának a VII. B. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét kell tartalmaznia.

(6)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden munkanapon legkésőbb 18 óráig (brüsszeli idő szerint) a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyiségéről;

b)

legkésőbb azon hónap végéig, amelyben a kérelmeket benyújtották, a kérelmezők jegyzékéről.

(7)   Ha az engedélykérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság egységes elfogadási százalékot állapít meg a kért mennyiségekre.

(8)   Az engedélyt a kérelem benyújtásának időpontját követő tizedik munkanapon adják ki. Nem adható ki engedély olyan kérelmekre, amelyeket nem továbbítottak a Bizottsághoz.

(9)   E rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett tényleges kiállítás napjától számított 90 napig érvényes, de semmiképpen nem tovább, mint a kibocsátás évének december 31. napja.

(10)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket a (7) bekezdés szerint csökkentik, a meg nem adott mennyiségre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani.

(11)   Az 1291/2000/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeken túl, a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos biztosíték felszabadítása a rendeltetési helyre való megérkezés bizonyítékának bemutatásától függ, az említett rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében.

15. cikk

(1)   Ez a cikk a 2051/96/EK rendelet alapján Kanadába irányuló exportra vonatkozik.

(2)   A 2051/96/EK rendelet 1. cikkében jelzett termékekre vonatkozó engedélykérelmet csak a kanadai hatóságok által megkövetelt egészségügyi feltételeknek megfelelő tagállamokban lehet benyújtani.

(3)   Az engedélykérelem és az engedély 7. rovatában fel kell tüntetni a „Kanada” bejegyzést. Az engedély a kibocsátó tagállamból a rendeltetési hely szerinti tagállamba irányuló export kötelezettségével jár.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésétől eltérően az export mennyisége nem haladhatja meg az engedélyben feltüntetett mennyiséget. Az engedély 19. rovatának tartalmaznia kell egy „0” bejegyzést.

(5)   Az engedély 22. rovatának a VII. melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét kell tartalmaznia.

(6)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden munkanapon legkésőbb 18 óráig (brüsszeli idő szerint) a kérelmek tárgyát képező termékek teljes mennyiségéről;

b)

legkésőbb azon hónap végéig, amelyben a kérelmeket benyújtották, a kérelmezők jegyzékéről.

(7)   Ha a mennyiségek, amelyekre engedélykérelmet adtak be, meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, a Bizottság a kérelmezett mennyiségekre vonatkozóan egységes elfogadási százalékot állapít meg.

(8)   Az engedélyt a kérelem benyújtásának időpontját követő tizedik munkanapon adják ki. Nem adható ki engedély olyan kérelmekre, amelyeket nem továbbítottak a Bizottsághoz.

(9)   E rendelet 10. cikke (1), (2) és (3) bekezdésétől eltérve az engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének értelmében vett tényleges kiállítás napjától számított 90 napig érvényes, de semmiképpen nem tovább, mint a kibocsátás évének december 31. napja.

(10)   Amennyiben a kérelmezett mennyiségeket a (7) bekezdés szerint csökkentik, a meg nem adott mennyiségre vonatkozó biztosítékot haladéktalanul fel kell szabadítani.

(11)   Az 1291/2000/EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeken túl, a kiviteli engedélyekkel kapcsolatos biztosíték felszabadítása a rendeltetési helyre való megérkezés bizonyítékának bemutatásától függ, az említett rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében.

16. cikk

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

minden pénteken 13 órától:

i.

a 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti, előzetesen rögzített mértékű visszatérítésre kiállított, az adott héten hétfő és péntek között benyújtott engedélykérelmekről, vagy arról, hogy nem érkezett ilyen kérelem;

ii.

az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében említett, az adott héten hétfő és péntek között benyújtott engedélykérelmekről, vagy arról, hogy nem érkezett ilyen kérelem;

iii.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan e rendelet 12. cikkének (6) bekezdése alapján az adott héten hétfő és péntek között engedélyt adtak ki, vagy arról, hogy ilyen engedély kiadására nem került sor;

iv.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkében említett engedélykérelmekre válaszul az adott héten hétfő és péntek között engedélyt adtak ki; az értesítésben fel kell tüntetni a kérelem benyújtásának időpontját és a rendeltetési országot is;

v.

azokról a mennyiségekről, amelyek vonatkozásában e rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az adott hét folyamán visszavonták az engedélykérelmet.

b)

minden hónap 15. napja előtt az előző hónap vonatkozásában:

i.

az 1291/2000/EK rendelet 16. cikkében említett engedélykérelmekről;

ii.

azokról a mennyiségekről, amelyekre vonatkozóan e rendelet 10. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alapján engedélyt adtak ki, és azt nem használták fel.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti értesítésekben meg kell határozni a következőket:

a)

a mennyiség a termék tömegében megadva, a 10. cikk (5) bekezdésében említett minden egyes kategória vonatkozásában;

b)

a mennyiség minden egyes kategória vonatkozásában, rendeltetési hely szerinti bontásban.

Az (1) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett értesítésben fel kell tüntetni a visszatérítés kategóriánkénti összegét.

(3)   Az (1) bekezdésben jelzett valamennyi értesítést, a „nulla” értesítéseket is beleértve, a VIII. mellékletben jelzett formában kell elkészíteni.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az 1445/95/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 98/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2008.2.2., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 586/2007/EK rendelettel (HL L 139., 2007.5.31., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a IX. mellékletet.

(4)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2008/61/EK bizottsági határozattal (HL L 15., 2008.1.18., 33. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.12., 52. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 308., 2006.11.8., 7. o.

(8)  HL L 274., 1996.10.26., 18. o. A 2333/96/EK rendelettel (HL L 317., 1996.12.6., 13. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(10)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o.

(11)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o.

(12)  HL L 329., 2006.11.25., 7. o.


I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett jegyzék

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41–0102 90 49

0102 90 51–0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


II. MELLÉKLET

Behozatali engedélyről szóló értesítés (kiadott)

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

Azon termékmennyiségek, amelyekre vonatkozóan behozatali engedélyeket adtak ki

…-tól/-től…-ig

Termékkód(ok) (1)

Mennyiség

(terméktömeg kilogramm vagy élőállat-szám)

 

 


(1)  Termékkategória vagy -kategóriák az V. mellékletben foglaltak szerint


III. MELLÉKLET

Behozatali engedélyről szóló értesítés (felhasználatlan mennyiség)

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

Azon termékmennyiségek, amelyekre vonatkozóan a behozatali engedélyeket nem használták fel

…-tól/-től …-ig

Termékkód(ok) (1)

Felhasználatlan mennyiség

(terméktömeg kilogramm vagy élőállat-szám)

 

 


(1)  Termékkategória vagy -kategóriák az V. mellékletben foglaltak szerint.


IV. MELLÉKLET

A szabad forgalomba helyezett termékek mennyiségéről szóló értesítés

Tagállam: …

A(z) 382/2008/EK rendelet 6. cikkének alkalmazása

A szabad forgalomba helyezett termékek mennyisége (kilogramm vagy élőállat-szám)

Termékkategória az V. mellékletben foglaltak szerint: …

Származási ország

Hónap

A. ország

B. ország

… ország

Z. ország

1. hónap

 

 

 

 

2. hónap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. hónap

 

 

 

 

12. hónap

 

 

 

 

A 12 hónap összesen

 

 

 

 


V. MELLÉKLET

A 7. cikkben említett termékek

Termékkategória

KN-kód

110

0102 90 05

120

0102 90 21 és 0102 90 29

130

0102 90 41 és 0102 90 49

140

0102 90 51–0102 90 79

210

0201 10 00 és 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 és 0206 10 95

310

0202 10 és 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 és 0210 99 90

510

1602 50 10 és 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


VI. MELLÉKLET

A 10. cikk (5) bekezdésében említett jegyzék

Kategória

Termékkód

011

0102 10 10 9140 és 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 és 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 és 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 és 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 és 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 és 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 és 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 és 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 és 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 és 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 és 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 és 1602 50 95 9325


VII. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 12. cikk (6) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

spanyolul

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

csehül

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

dánul

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

németül

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

észtül

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

görögül

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

angolul

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

franciául

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

olaszul

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

lettül

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

litvánul

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

magyarul

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

máltaiul

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

hollandul

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

lengyelül

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

portugálul

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

románul

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

szlovákul

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

szlovénül

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

finnül

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

svédül

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B.   RÉSZ

A 14. cikk (5) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

spanyolul

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

csehül

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

dánul

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

németül

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

észtül

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

görögül

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

angolul

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

franciául

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

olaszul

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

lettül

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

litvánul

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

magyarul

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

máltaiul

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

hollandul

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

lengyelül

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugálul

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

románul

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

szlovákul

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

szlovénül

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

finnül

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

svédül

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C.   RÉSZ

A 15. cikk (5) bekezdésében említett megjegyzések

:

bolgárul

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

spanyolul

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

csehül

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

dánul

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

németül

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

észtül

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

görögül

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

angolul

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

franciául

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

olaszul

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

lettül

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

litvánul

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

magyarul

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

máltaiul

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

hollandul

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

lengyelül

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

portugálul

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

románul

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

szlovákul

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

szlovénül

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

finnül

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

svédül

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


VIII. MELLÉKLET

A(z) 382/2008/EK rendelet alkalmazása

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, DG AGRI/D/2 – Marha- és borjúhúságazat

A kiviteli engedélyekről szóló értesítések – marha- és borjúhús

Feladó:

Dátum:

Tagállam:

Kapcsolattartó:

Tel.:

Fax:

Címzett

:

DG AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A. rész –   Pénteki értesítések

…-tól/-től …-ig tartó időszak

1.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (1)

 

 

 

2.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (2)

 

 

 

3.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja

Kategória

A kibocsátott engedélyekben szereplő mennyiség

A kérelem benyújtásának időpontja

Rendeltetési hely (3)

 

 

 

 

4.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja

Kategória

A kibocsátott engedélyekben szereplő mennyiség

A kérelem benyújtásának időpontja

Rendeltetési hely (4)

 

 

 

 

5.

A 16. cikk (1) bekezdése a) pontjának v. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (5)

 

 

 

B. rész –   Havi értesítések

1.

A 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja

Kategória

Kérelmezett mennyiség

Rendeltetési hely (6)

 

 

 

2.

A 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

Kategória

Fel nem használt mennyiség

Rendeltetési hely (7)

A visszatérítés összege

 

 

 

 


(1)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(2)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(3)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(4)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(5)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(6)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.

(7)  A 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) mellékletében található rendeltetésihely-kódokat kell használni. A rendeltetési helyet azonban betűvel ki kell írni, ha nincs neki megfelelő kód.


IX. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Bizottság 1445/95/EK rendelete

(HL L 143., 1995.6.27., 35. o.)

 

A Bizottság 2351/95/EK rendelete

(HL L 239., 1995.10.7., 3. o.)

 

A Bizottság 2856/95/EK rendelete

(HL L 299., 1995.12.12., 10. o.)

 

A Bizottság 2051/96/EK rendelete

(HL L 274., 1996.10.26., 18. o.)

Csak a 6. cikk

A Bizottság 2333/96/EK rendelete

(HL L 317., 1996.12.6., 13. o.)

Csak a 2. cikk

A Bizottság 135/97/EK rendelete

(HL L 24., 1997.1.25., 14. o.)

 

A Bizottság 266/97/EK rendelete

(HL L 45., 1997.2.15., 1. o.)

 

A Bizottság 1496/97/EK rendelete

(HL L 202., 1997.7.30., 36. o.)

 

A Bizottság 1572/97/EK rendelete

(HL L 211., 1997.8.5., 39. o.)

 

A Bizottság 2284/97/EK rendelete

(HL L 314., 1997.11.18., 17. o.)

 

A Bizottság 2469/97/EK rendelete

(HL L 341., 1997.12.12., 8. o.)

Csak a 3. cikk és a IV. melléklet

A Bizottság 2616/97/EK rendelete

(HL L 353., 1997.12.24., 8. o.)

 

A Bizottság 260/98/EK rendelete

(HL L 25., 1998.1.31., 42. o.)

Csak az 1. cikk, valamint az I., a II.A. és a II.B. melléklet

A Bizottság 759/98/EK rendelete

(HL L 105., 1998.4.4., 7. o.)

 

A Bizottság 2365/98/EK rendelete

(HL L 293., 1998.10.31., 49. o.)

 

A Bizottság 2648/98/EK rendelete

(HL L 335., 1998.12.10., 39. o.)

 

A Bizottság 1000/2000/EK rendelete

(HL L 114., 2000.5.13., 10. o.)

Csak a 3. cikk (2) bekezdése és a IV. melléklet

A Bizottság 1659/2000/EK rendelete

(HL L 192., 2000.7.28., 19. o.)

 

A Bizottság 24/2001/EK rendelete

(HL L 3., 2001.1.6., 9. o.)

 

A Bizottság 2492/2001/EK rendelete

(HL L 337., 2001.12.20., 18. o.)

 

A Bizottság 118/2003/EK rendelete

(HL L 20., 2003.1.24., 3. o.)

Csak a 4. cikk (2) bekezdése és a III. melléklet

A Bizottság 852/2003/EK rendelete

(HL L 123., 2003.5.17., 9. o.)

 

A Bizottság 360/2004/EK rendelete

(HL L 63., 2004.2.28., 13. o.)

 

A Bizottság 1118/2004/EK rendelete

(HL L 217., 2004.6.17., 10. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 1713/2006/EK rendelete

(HL L 321., 2006.11.21., 11. o.)

Csak a 6. cikk

A Bizottság 1749/2006/EK rendelete

(HL L 330., 2006.11.28., 5. o.)

 

A Bizottság 1965/2006/EK rendelete

(HL L 408., 2006.12.30., 27. o.)

Csak az 1. cikk

A Bizottság 586/2007/EK rendelete

(HL L 139., 2007.5.31., 5. o.)

 


X. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1445/95/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

A 2. cikk (1) bekezdése

A 2. cikk (1) bekezdése

A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

A 2. cikk (2) bekezdése

A 2. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

A 2. cikk (3) bekezdése

3. cikk

3. cikk

4. cikk, bevezető mondat

4. cikk, bevezető mondat

A 4. cikk első francia bekezdése

A 4. cikk a) pontja

A 4. cikk második francia bekezdése

A 4. cikk b) pontja

Az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk (3) bekezdése

6. cikk

6. cikk (új)

6a. cikk

7. cikk (új)

A 6b. cikk első bekezdése

A 8. cikk (1) bekezdése

A 6b. cikk második bekezdése

A 8. cikk (2) bekezdése

6c. cikk

6d. cikk

7. cikk

9. cikk

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdése

A 10. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdése

A 10. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdésének a) pontja

A 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdésének b) pontja

A 8. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése

A 10. cikk (3) bekezdése

A 8. cikk (3) bekezdése

A 10. cikk (4) bekezdése

A 8. cikk (4) bekezdése

A 10. cikk (5) bekezdése

A 9. cikk (1) bekezdése

11. cikk

A 10. cikk (1) bekezdése

A 12. cikk (1) bekezdése

A 10. cikk (2) bekezdése

A 12. cikk (2) bekezdése

A 10. cikk (2a) bekezdése

A 12. cikk (3) bekezdése

A 10. cikk (3) bekezdése

A 12. cikk (4) bekezdése

A 10. cikk (4) bekezdésének bevezető mondata

A 12. cikk (5) bekezdésének bevezető mondata

A 10. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése

A 12. cikk (5) bekezdésének a) pontja

A 10. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdése

A 12. cikk (5) bekezdésének b) pontja

A 10. cikk (5) bekezdése

A 12. cikk (6) bekezdése

11. cikk

13. cikk

A 12. cikk (1)–(5) bekezdése

A 14. cikk (1)–(5) bekezdése

A 12. cikk (7) bekezdésének bevezető mondata

A 14. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata

A 12. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése

A 14. cikk (6) bekezdésének a) pontja

A 12. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése

A 14. cikk (6) bekezdésének b) pontja

A 12. cikk (8) bekezdése

A 14. cikk (7) bekezdése

A 12. cikk (9) bekezdése

A 14. cikk (8) bekezdése

A 12. cikk (10) bekezdése

A 14. cikk (9) bekezdése

A 12. cikk (11) bekezdése

A 14. cikk (10) bekezdése

A 12. cikk (12) bekezdése

A 14. cikk (11) bekezdése

A 12a. cikk (1)–(5) bekezdése

A 15. cikk (1)–(5) bekezdése

A 12a. cikk (7) bekezdésének bevezető mondata

A 15. cikk (6) bekezdésének bevezető mondata

A 12a. cikk (7) bekezdésének első francia bekezdése

A 15. cikk (6) bekezdésének a) pontja

A 12a. cikk (7) bekezdésének második francia bekezdése

A 15. cikk (6) bekezdésének b) pontja

A 12a. cikk (8)–(12) bekezdése

A 15. cikk (7)–(12) bekezdése

13. cikk

16. cikk

14. cikk

17. cikk (új)

15. cikk

18. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. A. melléklet

II. melléklet (új) és V. melléklet (új)

III. melléklet (új)

II. B. melléklet

IV. melléklet (új)

III. melléklet

VI. melléklet

III. A. melléklet

A VII. melléklet A. része

III. B. melléklet

A VII. melléklet B. része

III. C. melléklet

A VII. melléklet C. része

IV. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/32


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 14.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és helyettesítéséről

(2008/336/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikkére (1),

tekintettel a SPANYOL és a HOLLAND kormány által benyújtott jelölésre,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. szeptember 18-i határozatával (2) a 2006. szeptember 18. és 2009. szeptember 17. közötti időtartamra kinevezte az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjait.

(2)

Pilar GÓMEZ MUÑOS és Marcel NOLLEN lemondását követően a központ igazgatótanácsában a kormányképviselők kategóriájába tartozó két tag helye megüresedett.

(3)

Ki kell nevezni a fent említett központ igazgatótanácsának két tagját a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2009. szeptember 17-ig,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2009. szeptember 17-ig a következő személyeket nevezi ki az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjaivá:

KORMÁNYKÉPVISELŐK

 

SPANYOLORSZÁG: María José GARIJO EQUIZA

 

HOLLANDIA: Peter van IJSSELMUIDEN

Kelt Luxembourgban, 2008. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 240., 2006.10.5., 1. o.


Bizottság

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. áprillis 24.)

a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1571. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/337/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 21/2004/EK rendelet előírja, hogy a rendelettel összhangban minden tagállamnak juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert kell létrehoznia. A 21/2004/EK rendelet szerint az említett állatok első azonosító eszköze a füljelző. A második azonosító eszköz a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása.

(2)

A 2006/968/EK bizottsági határozat (2) megállapítja a juh- és kecskefélék 21/2004/EK rendelet szerinti elektronikus azonosításához szükséges azonosítók és leolvasók jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokat és eljárásokat. Az említett határozat rögzíti az ilyen azonosítók és leolvasók jóváhagyásához szükséges egyes megfelelési és teljesítményvizsgálatokra vonatkozó minimumkövetelményeket. Ezeket a vizsgálatokat bizonyos európai szabványokkal összhangban működő, minősített és akkreditált, kijelölt vizsgálati laboratóriumokban kell elvégezni.

(3)

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 12. cikkének (2) bekezdése hivatkozik azokra az európai szabványokra, amelyekkel összhangban az illetékes hatóságok kijelölik a hatósági laboratóriumokat.

(4)

Célszerű a 2006/968/EK határozatban szereplő, szabványokra vonatkozó hivatkozás módosítása annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a szóban forgó határozatban említett vizsgálati laboratóriumok egyedi jellegét.

(5)

A 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet (4) 18. cikke eltérést biztosít a 882/2004/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésétől. Az említett eltérés szerint az illetékes hatóság átmenetileg nem akkreditált laboratóriumot is kijelölhet vizsgálati laboratóriumként. Az egyértelműség érdekében az 2006/968/EK határozatban utalni kell erre az eltérésre.

(6)

A 2006/968/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/968/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. június 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. áprillis 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o. A legutóbb az 1560/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 401., 2006.12.30., 41. o.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o. A legutóbb a 301/2008/EK tanácsi rendelettel (HL L 97., 2008.4.9., 85. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 338., 2005.12.22., 83. o. A legutóbb az 1246/2007/EK rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 21. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 2006/968/EK határozat mellékletének VI. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„IV.   FEJEZET

Vizsgálati laboratóriumok

1.

Az illetékes hatóság vizsgálati laboratóriumokat jelöl ki az ebben a határozatban előírt vizsgálatok elvégzésére.

2.

Az illetékes hatóság azonban csak a 882/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban működő, minősített és akkreditált vizsgálati laboratóriumokat jelölhet ki. A 2076/2005/EK rendelet 18. cikke 2009. december 31-ig alkalmazandó.

3.

A tagállamok létrehozzák és frissítik az illetékes hatóságok által kijelölt vizsgálati laboratóriumok jegyzékeit, és az azokban szereplő információkat egy weblapon hozzáférhetővé teszik más tagállamok és a nyilvánosság számára.”


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 24.)

a 2004/438/EK határozat I. mellékletének az Ausztráliából származó nyers tej és nyerstej-alapú termékek, a Szerbiából származó tej és tejalapú termékek tekintetében, továbbá a Svájcra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1587. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/338/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) és (4) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej, tejalapú termékek és nyerstej Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/438/EK bizottsági határozat (3) I. melléklete tartalmazza azon harmadik országok jegyzékét, amelyekből bizonyos feltételekkel engedélyezett a nyerstej és a nyerstej-alapú termékek Közösségbe történő behozatala. Emellett az olyan tejszállítmányok és tejalapú termékek szállítmányai, amelyek megfelelnek az említett határozatban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek, más harmadik országba történő szállításuk során áthaladhatnak a Közösségen.

(2)

Ausztrália szerepel azon harmadik országok jegyzékében, amelyekből engedélyezett a tej és tejalapú termékek Közösségbe történő behozatala. Az Ausztráliából származó tej és tejalapú termékek behozatala olyan termékekre korlátozódik, amelyeket pasztőrözésnek vagy sterilizálási eljárásnak vetettek alá. Ausztrália kérte, hogy engedélyezzék számára az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és a nyerstej-alapú termékek kivitelét is.

(3)

A 2004/438/EK határozatban előírt, a tejre és tejtermékekre vonatkozó kezeléseket a Közösség állat-egészségügyi státuszának védelme érdekében alkalmazzák. Ausztrália állat-egészségügyi helyzetére és különösen arra való tekintettel, hogy az ország 1872 – vagyis a száj- és körömfájás utolsó kitörésének kimutatása – óta mentes a száj- és körömfájástól, az említett termékeknek a szóban forgó harmadik országból való behozatalát engedélyezni kell, mivel ezek a termékek nem jelentenek állat-egészségügyi kockázatot.

(4)

Az Ausztráliára vonatkozó bejegyzést a nyerstej és a nyerstej-alapú termékek tekintetében a 2004/438/EK határozat I. mellékletében szereplő jegyzék A oszlopában ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Szerbia kérte azon harmadik országok jegyzékébe való felvételét, amelyekből az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej és tejalapú termékek Közösségbe történő behozatala engedélyezett, így ezen termékek más harmadik országokba történő szállításuk során áthaladhatnak a Közösség területén.

(6)

Szerbiában a Bizottság általános állat-egészségügyi ellenőrzéseket végzett (legutóbb 2007 júniusában), melyek bizonyítják, hogy az illetékes hatóságok képesek megfelelő garanciákat nyújtani arra vonatkozóan, hogy az említett ország állat-egészségügyi helyzete megfelelőnek tekinthető.

(7)

Ennek megfelelően a szóban forgó harmadik országból származó hőkezelt tej és tejalapú termékek behozatalát állat-egészségügyi szempontból engedélyezni kell.

(8)

További ellenőrzésre van szükség a közegészségügyi szempontok teljes körű értékeléséhez azt megelőzően, hogy a létesítményeket felvehetik a Közösségbe irányuló behozatalra engedélyezett létesítmények jegyzékébe, azonban addig is engedélyezni kell az ilyen termékek átszállítását.

(9)

Az I. mellékletben szereplő jegyzék B és C oszlopába ezért fel kell venni a Szerbiára vonatkozó bejegyzéseket az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej és tejalapú termékek tekintetében.

(10)

Emellett helyénvaló aktualizálni az említett mellékletben a Svájcra vonatkozó lábjegyzetet annak érdekében, hogy az tartalmazza az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásra való hivatkozást.

(11)

A 2004/438/EK határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/438/EK határozat I. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. május 1-jetől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 83. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 154., 2004.4.30., 72. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

»+«

:

engedélyezett ország

»0«

:

nem engedélyezett ország


A harmadik ország ISO-kódja

Harmadik ország

A oszlop

B oszlop

C oszlop

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánia

0

0

+

AN

Holland Antillák

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Ausztrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarusz

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosznia-Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Svájc (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algéria

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Horvátország

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Izland

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marokkó

0

0

+

MG

Madagaszkár

0

0

+

MK (2)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

0

+

+

MR

Mauritánia

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexikó

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Új-Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS

Szerbia (3)

0

+

+

RU

Oroszország

0

0

+

SG

Szingapúr

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Szváziföld

0

0

+

TH

Thaiföld

0

0

+

TN

Tunézia

0

0

+

TR

Törökország

0

0

+

UA

Ukrajna

0

0

+

US

Egyesült Államok

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Dél-Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló (a legutóbbi módosítás szerinti) megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő bizonyítványok.

(2)  Ideiglenes kód, amely semmilyen módon nem befolyásolja az ország végleges megjelölését, amelyet az Egyesült Nemzetekben e kérdésben jelenleg zajló tárgyalások lezárását követően kell majd megállapítani.

(3)  Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint.”


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/339/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 67. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/85/EK irányelv a ragadós száj- és körömfájás kitörése esetén alkalmazandó minimális védelmi intézkedéseket, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség betegséggel kapcsolatos tudatosságának és felkészültségének növelését célzó megelőző intézkedéseket ír elő.

(2)

A 2003/85/EK irányelvben előírt megelőző intézkedések tartalmazzák azt a rendelkezést, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kutatás, diagnosztika vagy oltóanyaggyártás céljából történő kezelését csak az említett irányelv XI. mellékletében felsorolt, jóváhagyott laboratóriumok végezhessék.

(3)

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. része a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kutatási és diagnosztikai célból történő kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok jegyzékét tartalmazza.

(4)

Dánia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumának irányítását illetően bekövetkezett változásokról.

(5)

Lettország és Szlovénia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumaik már nem teljesítik a 65. cikk d) pontjában szereplő biztonsági szabványokat, ezért azokat törölni kell a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részéből.

(6)

Hollandia hivatalosan tájékoztatta a Bizottságot a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló nemzeti referencialaboratóriumának nevét illetően bekövetkezett változásokról.

(7)

Biztonsági okokból fontos a 2003/85/EK irányelvben szereplő, a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének frissítése.

(8)

Ennek megfelelően a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. részében szereplő, a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékét az e határozat mellékletében szereplő jegyzékkel kell helyettesíteni.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének A. része helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

„A.   RÉSZ

A ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított nemzeti laboratóriumok

A tagállam, ahol a laboratórium található

Laboratórium

A laboratórium szolgáltatásait igénybe vevő tagállamok

ISO-kód

Név

AT

Ausztria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Ausztria

BE

Belgium

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgium

Luxemburg

BG

Bulgária

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgária

CZ

Cseh Köztársaság

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Cseh Köztársaság

DE

Németország

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Németország

Szlovákia

DK

Dánia

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánia

Finnország

Svédország

EL

Görögország

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Görögország

ES

Spanyolország

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Spanyolország

FR

Franciaország

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Franciaország

HU

Magyarország

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Magyarország

IT

Olaszország

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Olaszország

Ciprus

LT

Litvánia

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litvánia

NL

Hollandia

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Hollandia

PL

Lengyelország

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Lengyelország

RO

Románia

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Románia

UK

Egyesült Királyság

Institute for Animal Health, Pirbright

Egyesült Királyság

Észtország

Finnország

Írország

Lettország

Málta

Szlovénia

Svédország”


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/41


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 1580. számú dokumentummal történt)

(2008/340/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló, 2006. február 13-i 2006/133/EK bizottsági határozattal (2) összhangban Portugália intézkedéseket foganatosított a fenyőfa fonalférge elterjedésének megakadályozása érdekében.

(2)

Portugália jelentést küldött a Bizottságnak, amelyben beszámolt az intézkedések 2007-ben történő végrehajtásáról, és amely azt mutatja, hogy a fenyőfa fonalférge nem terjedt a körülhatárolt területeken túl, ugyanakkor az érintett területeken továbbra is jelen van.

(3)

A 2007-es portugál intézkedések végrehajtását a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2007. november 26–27-i ülésén értékelte. Az ülésen arra a következtetésre jutottak, hogy a körülhatárolt terület fertőzöttségi szintjének a 2006/133/EK határozat célkitűzése szerinti csökkentése nem valósult meg teljes mértékben.

(4)

Ezért Portugáliának 2012. március 31-ig továbbra is ilyen intézkedéseket kell foganatosítania felszámolási terv formájában; az említett időpontig jelentős haladás érhető el a fenyőfa fonalférge terjedésének megakadályozása terén.

(5)

Ezen intézkedések hatékonyságának a körülhatárolt terület pufferzónáján belüli izolált kitörések esetében történő növelése érdekében a pufferzónán belül úgynevezett fókuszkörzetet kell kijelölni, amelyből a betegségre fogékony növényeket eltávolítják. A fókuszkörzet körül olyan körzetet kell kijelölni, ahol a betegségre fogékony fajokat rendszeresen ellenőrzik (a továbbiakban: biztonsági körzet).

(6)

A körülhatárolt területről származó, a betegségre fogékony fa csomagolóanyagként való szállítására vonatkozó követelményeket össze kell hangolni a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványában (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) foglalt követelményekkel.

(7)

A 2006/133/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/133/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Portugália 2012. március 31-ig biztosítja, hogy az e határozat mellékletében meghatározott feltételeket betartják az olyan, a betegségre fogékony faanyagra, fakéregre és növényekre vonatkozóan, amelyeket az 5. cikk szerint körülhatárolt portugáliai területeken belül, valamint onnan más portugáliai területekre vagy más tagállamokba szállítanak.

Portugáliának 2012. március 31-ig újabb középtávú felszámolási programot kell benyújtania a fenyőfa fonalférge terjedésének megakadályozására, annak felszámolása céljával. E programnak tartalmaznia kell a fenyőfa fonalférgére a portugáliai körülmények között különösen fogékonynak tekintett fafajták körülhatárolt területen belüli kezelésének részleteit. Ezt a programot minden év december 31-éig felül kell vizsgálni.”

2.

A 4. cikk (2) bekezdésében a „2006. december 15-ig” és a „2007. december 15-ig” kifejezést felváltja a „minden év december 15-éig” kifejezés.

3.

A 2006/133/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 52., 2006.2.23., 34. o.


MELLÉKLET

A 2006/133/EK határozat melléklete a következőképpen módosul

1.

Az 1. e) pont helyébe a következő lép:

„e)

a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek a betegségre fogékony faanyagára – akár ténylegesen használják bármilyen tárgy csomagolására, akár nem – a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt bármely jóváhagyott intézkedés alkalmazandó. Ezt el kell látni olyan jelzéssel, amely lehetővé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte, vagy ahhoz mellékelni kell az elvégzett intézkedéseket tanúsító említett növényútlevelet.”

2.

A 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A betegségre fogékony növényeket a következő módon kell kezelni:

i.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan termőhelyről származnak, ahol vagy amelynek közvetlen közelében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észlelték a fenyőfa fonalférge által okozott tüneteket, és amely a hatósági ellenőrzések során a fenyőfa fonalférgének jeleitől és az általa okozott tünetektől mentesnek bizonyult, az említett növényútlevél kíséri a termőhelyről történő elszállítás során;

ii.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan termőhelyről származnak, ahol vagy amelynek a közvetlen közelében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta észlelték a fenyőfa fonalférge által okozott tüneteket, vagy amelyet a fenyőfa fonalférge által fertőzött területként ismertek el, nem szabad elszállítani a termőhelyről, és égetéssel kell megsemmisíteni;

iii.

azokat a betegségre fogékony növényeket, amelyek olyan helyen – például erdőben, nyilvános parkban vagy magánkertben – nőttek, amelyet a fenyőfa fonalférgével fertőzött területként ismertek el, vagy amelyek rossz egészségi állapotot mutatnak, vagy mentési területeken vannak:

ha a november 1. és április 1. közötti időszakban azonosították őket, akkor az adott időszakban ki kell vágni, vagy

ha az április 2. és október 31. közötti időszakban azonosították őket, akkor azonnal ki kell vágni, és

a fenyőfa fonálférge jelenlétének kimutatására vizsgálatnak kell alávetni minden olyan esetben, ha a betegségre fogékony növények az 5. cikk rendelkezései szerint pufferzónaként kijelölt, körülhatárolt területen belül találhatók. A betegség jelenlétének kimutatása esetén a fertőzött növényeket, valamint a fertőzött növények 50 m-es sugarú körzetében, illetve a betegségre fogékony legalább tíz növényt tartalmazó körzeten belül a betegségre fogékony minden növényt meg kell semmisíteni (a továbbiakban: fókuszkörzet). A fertőzött növények eltávolítását követő legalább egyéves időtartam során a fókuszkörzetet körülvevő legalább 50 m-es sugarú körzetben található, a betegségre fogékony valamennyi növényt minden második hónapban hatósági vizsgálatnak vetnek alá (a továbbiakban: biztonsági körzet). Ha ezen időszak alatt ezek közelében ismételten kimutatják a fenyőfa fonálférgének jelenlétét, a körülhatárolt területet az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban módosítani kell;”

3.

A 2. e) pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a kidöntéskor keletkező, a betegségre fogékony fahulladékot hatósági felügyelet mellett megfelelő helyen el kell égetni vagy kevesebb mint 3 cm vastagságú és szélességű darabokra kell forgácsolni és a helyszínen kell hagyni.”

4.

A 2. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, alomfa, térköztartók és állványok – beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat – betegségre fogékony faanyagára a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt bármely jóváhagyott intézkedés alkalmazandó.”


29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 1588. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/341/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat megállapítja az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulásra irányadó eljárásokat. A szóban forgó határozat értelmében közösségi pénzügyi intézkedést kell bevezetni a határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásával összefüggésben a tagállamokban felmerülő kiadások visszatérítésére.

(2)

A 90/424/EGK határozat úgy rendelkezik, hogy a tagállamok minden évben legkésőbb április 30-án benyújtják a Bizottságnak a következő évben kezdődő éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni.

(3)

A határozat 24. cikkének (2) bekezdése felsorol bizonyos elemeket, amelyeknek szerepelniük kell a tagállamok által benyújtott programokban, úgymint a betegség járványtani helyzetének ismertetése, a terület leírása, ahol a programot alkalmazni kell, a program célja és valószínű időtartama, a meghozandó intézkedések, valamint a program költségei és előnyei.

(4)

Az egyes állatbetegségek felszámolására és folyamatos ellenőrzésére vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról szóló, 1990. november 27-i 90/638/EGK tanácsi határozat (2) bizonyos szempontokat állapít meg a felszámolásra irányuló és ellenőrző programok tekintetében ahhoz, hogy azokat a 90/424/EGK határozat értelmében jóváhagyják. A 2006/965/EK határozat hatálybalépésének napján hatályon kívül helyezte a 90/638/EGK határozatot.

(5)

A 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok tekintetében új szempontokat kell megállapítani a műszaki és a tudományos fejlődés, valamint a 90/638/EGK határozat alapján létrehozott programok végrehajtása során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében. Az új közösségi szempontoknak biztosítaniuk kell a programokban előírt intézkedések hatékonyságát és annak garantálását, hogy általuk a szóban forgó betegségek és zoonózisok felszámolása, az ellenük való védekezés és figyelemmel kísérésük meggyorsul.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Annak érdekében, hogy a programok a 90/424/EGK határozat 24. cikkének (1) bekezdésében előírt közösségi pénzügyi intézkedés értelmében elfogadásra kerüljenek, a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott, a határozat I. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programoknak legalább az e határozat mellékletében rögzített szempontoknak meg kell felelniük.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/965/EK határozattal (HL L 397., 2006.12.30., 22. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 347., 1990.12.12., 27. o. A 92/65/EGK irányelvvel (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A felszámolásra, védekezésre és figyelemmel kísérésre irányuló nemzeti programok szempontjai

1.   A program célja

a)

A figyelemmel kísérésre irányuló program célja állatállományok vagy alállományok és környezetük (a vadon élő vírushordozókat és kórokozó-átvivőket is beleszámítva) tanulmányozása a 90/424/EGK rendelet mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok előfordulásában és fertőzési mintáiban bekövetkező változások kimutatása érdekében.

b)

A védekezésre irányuló program célja a 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok elterjedtségének az egészségügyileg elfogadható szint alatt tartása.

c)

A felszámolásra irányuló program célja a 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok biológiai megszüntetése. Egy felszámolásra irányuló program végső célja – ahol ilyen lehetőség létezik – egy terület betegségtől mentes, illetve hivatalosan mentes állapotának elérése a közösségi jogszabályoknak megfelelően.

d)

Az állatbetegségek és zoonózisok elleni védekezésre, azok figyelemmel kísérésére és felszámolására irányuló program célkitűzésének összhangban kell lennie a közösségi politikákkal.

2.   A program földrajzi határainak megállapítása

A programot egy vagy több tagállam teljes területére, vagy a járványügyi szempontoknak megfelelő szakszerű indoklás esetében egy vagy több tagállam pontosan meghatározott részére, vagy a vadon élő állatokat is érintő betegségek esetében harmadik országokra kell alkalmazni.

3.   A program időtartama

A program időtartama években kerül megállapításra és megfelel a program célkitűzésének eléréséhez szükséges feltételezett minimális időnek. Az időtartam annyi időre korlátozódik, amely alatt a célkitűzést ésszerűen el lehet érni.

4.   A program céljai

a)

A program céljait oly módon kell kitűzni, hogy azokat a program lezárásának időpontja előtt el lehessen érni. Legalább évenként időközi célokat kell kitűzni, amennyiben a program időtartama egy évnél hosszabb.

b)

Céloknak a legmegfelelőbb mutatókat, mint előfordulást, elterjedtséget (amennyiben lehetséges), a célállatok és járványügyi egységek (pl. állatállományok, gazdaságok, körzetek) egészségügyi minősítését kell kiválasztani. Szükség esetén meghatározást kell adni.

5.   A programokhoz kapcsolódó intézkedések

a)

Az állatbetegségek és zoonózisok gyanúját vagy megerősítését be kell jelenteni.

b)

A programhoz kapcsolódó intézkedések az állatbetegségek és zoonózisok gazdaállat-állományára és/vagy a szóban forgó vírushordozó gazdafajokra vagy kórokozó-átvivőkre irányulnak.

c)

A program alá tartozó összes célállatot, a baromfi, a víziállatok, a nyúlalakúak és a vadon élő állatok kivételével azonosítani kell, valamint az összes járványügyi egységet (például állatállományok, gazdaságok, körzetek) nyilvántartásba kell venni. Ezeknek az állatoknak a mozgását ellenőrizni és jegyezni kell.

d)

A programhoz kapcsolódó intézkedéseknek a hozzáférhető megfelelő tudományos ismereteken kell alapulniuk és összhangban kell lenniük a közösségi jogszabályokkal. A tenyésztett víziállatok betegségeit érintő és az Európai Halászati Alap (1) által finanszírozott programok esetében az 1198/2006/EK rendelet 87. cikkének megfelelően az irányító hatóság biztosítja, hogy az érintett programok kiadásaira és ellenőrzéseire vonatkozó valamennyi igazoló dokumentum a Bizottság és az Európai Számvevőszék rendelkezésére álljon.

e)

A programhoz kapcsolódó intézkedéseknek a program időtartama alatt elérendő célkitűzés szempontjából leghatékonyabb és legeredményesebb intézkedéseket kell kiválasztani, és azoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

az érintett állatbetegségekre és zoonózisokra fogékony vagy fertőzött állatok és termékek mozgására irányuló szabályok,

a meghozandó intézkedések, amennyiben a program alatt elvégzett ellenőrzések során pozitív eredményeket találtak, ezen intézkedéseknek tartalmazniuk kell valamennyi szükséges óvintézkedést a betegség és a zoonózisok elleni gyors védekezésnek, illetve azok felszámolásának biztosítására, a járványtani adatok és a specifikus megelőzési módszerek figyelembevételével,

szükség esetén az állatállományok osztályozására vonatkozó szabályok.

f)

A program keretében az érintett állatbetegségekre és zoonózisokra irányuló közösségi jogszabályokban meghatározott laboratóriumi vizsgálatokat kell alkalmazni; amennyiben a közösségi jogszabályok nem írnak elő vizsgálatokat, az alkalmazott vizsgálatokat általánosan elfogadott nemzetközi szabványoknak megfelelően kell standardizálni és validálni. A Közösség által finanszírozott, figyelemmel kísérésre irányuló és felszámolásra irányuló programokban részt vevő vizsgálati laboratóriumoknak olyan eredményeket kell tudniuk benyújtani, amelyek minőségét az adott közösségi referencialaboratórium elfogadja. Azok a laboratóriumok, amelyek nem felelnek meg a közösségi referencialaboratórium által vagy adott esetben nemzeti szinten végzett körtesztnek, csak azt követően vehetnek részt a Közösség által finanszírozott, felszámolásra irányuló programokban, ha célzott ellenőrzés kimutatja, hogy az eredményeket a megkívánt minőségi szinten tudják benyújtani.

g)

A program keretében használt vakcináknak meg kell felelniük az európai szabványoknak a biztonságot, a betegség átvihetetlenségét, az attenuálás visszafordíthatatlanságát és az immunológiai tulajdonságokat illetően; ezenkívül a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkezniük, kivéve ha az említett irányelv 8. cikkében meghatározott feltételek alkalmazandók.

6.   A program irányítása

a)

A programot a központi állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi. A programhoz kapcsolódó intézkedéseket végrehajtó minden egyes állat-egészségügyi szolgálat és érdekelt fél hatáskörét és felelősségét egyértelműen meghatározzák, valamint a programban világos utasítási láncot állapítanak meg.

b)

A program teljes időtartamára elegendő (pénzügyi, személyi, felszerelési) forrást biztosítanak.

c)

A program előrehaladását rendszeresen:

i)

ellenőrzik és értékelik az intézkedések hatékonysága és eredményessége szempontjából;.

ii)

jelentik a Bizottságnak.

7.   A program költségei és a programból származó előnyök

a)

A program hasznos a Közösség és a tagállamokban résztvevő felek számára.

b)

A kiválasztott eszközök és intézkedések a lehető legköltséghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra.

c)

A program céljaira használt áruk és szolgáltatások a közbeszerzésre vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban kerülnek megvételre vagy beszerzésre.

d)

A program költségeit, amelyeket ellenőrizni lehet, a programhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtására a tagállam által felhasznált költségek teszik ki.

e)

Szükség esetén, megfelelő kártalanítást nyújtanak a tulajdonosoknak a program keretében levágott vagy elhullott állatokért és a megsemmisítendő termékekért.

f)

Pénzügyi ellenőrzés céljából a kedvezményezett költségszámítási rendszerében feljegyzi a felmerülő és a Bizottságnak benyújtott kiadásokat, valamint a kiadástól számított hét évig minden eredeti dokumentumot megőriz az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (3) 9., 36. és 37. cikkének megfelelően.


(1)  A Tanács 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

(3)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/47


Értesítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló, partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

Valamennyi megerősítési okirat letétbe helyezését követően, a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, 2007. április 23-án Luxembourgban aláírt jegyzőkönyv (1) – annak 4. cikke (1) bekezdésének értelmében – 2008. május 1-jén hatályba lép.


(1)  HL L 119., 2007.5.9., 32. o.

HL L 200., 2007.8.1., 44. o.


Helyesbítések

29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/48


Helyesbítés az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájában kötött megállapodás hatálybalépéséről szóló tájékoztatáshoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 112., 2008. április 24. )

A tájékoztatás közzététele semmisnek tekintendő.