ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 97

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. április 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás) ( 1 )

13

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 296/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

60

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 297/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

62

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 298/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

64

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 299/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

67

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

72

 

*

A Tanács 301/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról ( 1 )

85

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 294/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 157. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

A lisszaboni növekedési és foglalkoztatási menetrend hangsúlyozza, hogy az Európai Unión belül a versenyképesség, növekedés és foglalkoztatás helyzetének javítása érdekében olyan feltételek kialakítása szükséges, amelyek vonzóvá teszik a tudásba és innovációba való befektetést.

(2)

Elsősorban a tagállamok feladata, hogy szilárd alapot tartsanak fenn az európai ipar, versenyképesség és innováció számára. Az európai uniós innovációs kihívás természetéből és nagyságrendjéből adódóan azonban szükség van közösségi fellépésre is.

(3)

A közösségnek támogatást kell nyújtania az innováció ösztönzése érdekében, mindenekelőtt a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramon, a versenyképességi és innovációs keretprogramon, az egész életen át tartó tanulás programján és a strukturális alapokon keresztül.

(4)

Létre kell hozni egy olyan új, közösségi szintű kezdeményezést, az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (a továbbiakban: EIT), amely kiegészíti a meglévő közösségi és nemzeti politikákat és kezdeményezéseket a tudásháromszög – felsőoktatás, kutatás és innováció – egész Európai Unióban való integrálásának támogatásával.

(5)

A 2006. június 15–16-i Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2006 őszére készítsen hivatalos javaslatot az EIT megalapítására.

(6)

Az EIT célja főként az, hogy a legmagasabb színvonalú felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek bevonásával hozzájáruljon a Közösség és a tagállamok innovációs kapacitásának fejlesztéséhez. Eközben az EIT-nek elő kell segítenie és meg kell erősítenie a kapcsolatépítést és az együttműködést, valamint összhangot kell teremtenie az európai innovációs társulások között.

(7)

Az EIT feladata, hogy kezelje az Európában jelentkező, hosszú távú innovációs kihívásokat, különös tekintettel a transz- és/vagy interdiszciplináris területekre, beleértve a már európai szinten felismert kihívásokat. Eközben az EIT-nek elő kell mozdítania a civil társadalommal folytatott időszakos párbeszédet.

(8)

Az EIT-nek elsősorban felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységeinek üzleti környezetbe helyezését és kereskedelmi alkalmazását, továbbá az induló vállalkozások és a hasznosító (spin-off) vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozásának támogatását kell előnyben részesítenie.

(9)

Az EIT-nek elsősorban olyan kiválóságra épülő, felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekeltek közötti autonóm partnerségek keretében kell kifejtenie tevékenységét, amelyek fenntartható és hoszszú távon önfenntartó stratégiai hálózatokat képeznek az innovációs folyamatban. Ezeket a partnerségeket az EIT igazgatótanácsának kell átlátható, a kiválóságot alapul vevő eljárással kiválasztania, majd tudományos és innovációs társulásokként (a továbbiakban: TIT-ek) kijelölnie. Az igazgatótanács feladata továbbá az EIT tevékenységeinek irányítása, valamint a TIT-ek tevékenységeinek értékelése. Az igazgatótanácsban egyensúlyban kell lennie az üzleti és a felsőoktatási és/vagy kutatási életben, valamint az innovációs ágazatban szerzett tapasztalattal rendelkező tagok arányának.

(10)

A versenyképesség támogatása és az európai gazdaság vonzerejének és innovációs kapacitásának megerősítése érdekében az EIT-nek, valamint a TIT-eknek képesnek kell lenniük arra, hogy vonzást gyakoroljanak a partnerszervezetekre, kutatókra és hallgatókra szerte a világban – többek között mobilitásuk ösztönzése révén is – valamint, hogy együtt tudjanak működni harmadik országbeli szervezetekkel.

(11)

Az EIT és a TIT-ek közötti viszonyt szerződéssel kell rendezni, amelyben megállapítják a TIT-ek jogait és kötelezettségeit, megfelelő szintű koordinációról gondoskodnak, és körvonalazzák a TIT-ek tevékenységeinek és eredményeinek felügyeletére és értékelésére szolgáló rendszert.

(12)

A felsőoktatást az átfogó innovációs stratégia szerves, de gyakran hiányzó elemeként támogatni kell. Az EIT és a TIT-ek közötti megállapodásnak rendelkeznie kell arról is, hogy a TIT-eken keresztül kiadott okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézményeknek kell kiadniuk, és ezen intézményeket ösztönözni kell arra, hogy azokat EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezzék. Az EIT tevékenységein és munkáján keresztül elősegíti az európai kutatási és felsőoktatási térségen belüli mobilitást, és ösztönzi a kutatók és hallgatók számára a TIT-ek keretében adott ösztöndíjak átadhatóságát. Az ez irányú tevékenységeket a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) sérelme nélkül kell megvalósítani.

(13)

Az EIT-nek a szellemi tulajdonjog kezelésére vonatkozóan világos és átlátható iránymutatásokat kell készítenie, amelyek támogatják a szellemi tulajdon megfelelő körülmények közötti használatát. Ezeknek az iránymutatásoknak biztosítaniuk kell, hogy a TIT-ek partnerszervezetei által tett hozzájárulásokat, tekintet nélkül azok mértékére kellően figyelembe veszik. Amennyiben az adott tevékenység támogatást kap a Közösség kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjából, akkor arra annak szabályait kell alkalmazni.

(14)

Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az EIT felelősségének és átláthatóságának biztosítására. A működésére vonatkozó megfelelő szabályokat az EIT alapszabályában kell meghatározni.

(15)

Az EIT-nek jogi személyiséggel kell rendelkeznie, valamint működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében magának kell kezelnie költségvetését, amelynek bevételei között többek között a Közösség hozzájárulása is szerepel.

(16)

Az EIT-nek törekednie kell arra, hogy növelje a magánszektorból és a saját tevékenységei által termelt bevételből származó pénzügyi hozzájárulásokat. Ezért a várakozások szerint az ipari, a pénzügyi és a szolgáltatási ágazat jelentős mértékben hozzájárul majd az EIT és különösen a TIT-ek költségvetéséhez. A TIT-eknek törekedniük kell a magánszektorból származó hozzájárulások arányának maximalizálására. A TIT-eknek és partnerszervezeteiknek a nyilvánosság tudomására kell hozniuk, hogy tevékenységüket az EIT keretében végzik, valamint, hogy az Európai Unió általános költségvetéséből pénzügyi hozzájárulásban részesülnek.

(17)

A közösségi költségvetésből az EIT-nek juttatott hozzájárulásnak az EIT és a TIT-ek létrehozásából, illetve az adminisztratív és koordinációs tevékenységeiből adódó költségeket kell finanszíroznia. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében ezek a tevékenységek nem részesülhetnek egyidejűleg más közösségi programból, mint például a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramból, a versenyképességi és innovációs keretprogramból, az egész életen át tartó tanulás programjából és a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulásból. Továbbá, abban az esetben, ha a TIT-ek, illetve partnereik közvetlenül pályáznak az említett programokból vagy alapokból származó közösségi támogatásokra, ezen pályázatok nem részesíthetők előnyben más pályázatokhoz képest.

(18)

Az Európai Unió általános költségvetését terhelő közösségi támogatásra és minden más hozzájárulásra a közösségi költségvetési eljárást kell alkalmazni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (5) összhangban.

(19)

Ez a rendelet pénzügyi keretet határoz meg a 2008–2013-as időszakra, amelynek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (6) 37. pontja értelmében a költségvetési hatóság számára első számú hivatkozási pontként kell szolgálnia.

(20)

Az EIT az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkének (1) bekezdésében foglaltak értelmében a Közösségek által létrehozott szerv, és pénzügyi szabályzatát ennek megfelelően kell elfogadnia. Következésképpen az EIT-re alkalmazni kell az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletet (7).

(21)

Az EIT-nek a megelőző naptári évben folytatott tevékenységekről éves jelentést, továbbá a tervezett kezdeményezéseket felvázoló, hároméves gördülő munkaprogramot kell készítenie, lehetővé téve az EIT számára, hogy a tudomány, technológia, felsőoktatás, innováció és egyéb jelentős területeken jelentkező külső és belső fejleményeknek megfeleljen. E dokumentumokat tájékoztatás céljából be kell nyújtani az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy véleményt fogalmazzanak meg az EIT első hároméves munkaprogramjával kapcsolatban.

(22)

Az EIT hosszú távon elsőbbséget élvező stratégiai területeit és pénzügyi igényeit egy stratégiai innovációs tervben (a továbbiakban: „innovációs terv”), egy hétéves időszakra vonatkozóan kell meghatározni. Tekintettel az innovációs tervnek a közösségi innovációs politika szempontjából való fontosságára, valamint ebből eredően a Közösségre gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának politikai jelentőségére, az innovációs tervet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell az EIT által készített tervezet, valamint a Bizottság által készített javaslat alapján elfogadnia.

(23)

Indokolt, hogy a Bizottság kezdeményezze az EIT független, külső értékelését, különösen az innovációs terv elkészítése céljából. A Bizottságnak szükség esetén a rendelet módosítására irányuló javaslatot kell tennie.

(24)

Tekintettel hosszú távú fejlesztésére, célszerű az EIT-t fokozatosan, több szakaszban létrehozni. Szükség van egy kezdeti fázisra, korlátozott számú TIT részvételével, annak érdekében, hogy megfelelően lehessen értékelni az EIT működését, és ahol szükséges, javításokat lehessen eszközölni. Az igazgatótanácsnak – a megalakulását követő tizennyolc hónapon belül – két vagy három TIT-t kell kiválasztania olyan területeken, amelyek segítik az Európai Uniót a ma és a holnap kihívásaival történő szembenézésben, és amelyek olyan területeket foglalhatnak magukban, mint az éghajlatváltozás, a megújuló energiaforrások, valamint az információs és kommunikációs technológiák következő generációja. A további TIT-ek kiválasztását és kijelölését azt követően kell lehetővé tenni, hogy elfogadták az első innovációs tervet, amelynek – a hosszú távú elképzelések megvalósítása érdekében – részletes szabályozást is magában kell foglalnia az EIT működését illetően.

(25)

Mivel az intézkedés célját, nevezetesen az EIT létrehozását, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az terjedelme és transznacionális jellege miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Létrejön az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT).

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„innováció”: az a folyamat, beleértve annak eredményét is, amely során új ötletek születnek a társadalmi vagy gazdasági kihívások megoldására, és ezáltal új termékek, szolgáltatások vagy üzleti és szervezési modellek jönnek létre, amelyek sikeresen bevezethetők a már meglévő piacra, vagy amelyek képesek új piacot teremteni;

2.

„tudományos és innovációs társulás (TIT)”: az innovációs folyamatban részt vevő felsőoktatási intézmények, kutatási szervezetek, vállalkozások és más érdekeltek közötti autonóm partnerségek, amelyek az EIT feladatainak megvalósítása céljából közép- és hosszú távú közös innovációs tervezésen alapuló stratégiai hálózatot képeznek, annak pontos jogi formájától függetlenül;

3.

„részt vevő állam”: az Európai Unió valamely tagállama, vagy más olyan ország, amely a Közösséggel az EIT-re vonatkozó megállapodást kötött;

4.

„harmadik ország”: a részt vevő államoktól eltérő bármely állam;

5.

„partnerszervezet”: olyan szervezet, amely tagja valamely TIT-nek; ilyenek lehetnek többek között a következők: felsőoktatási intézmény, kutatást végző szervezet, köz- vagy magántulajdonú vállalat, pénzügyi intézmény, regionális és helyi hatóság, alapítvány;

6.

„kutatást végző szervezet”: bármely olyan közjogi vagy magánjogi jogalany, amely egyik fő céljaként kutatást vagy technológiai fejlesztést végez;

7.

„felsőoktatási intézmény”: egyetem vagy bármely olyan felsőoktatási intézmény – függetlenül annak a nemzeti összefüggésben használt megnevezésétől –, amely a nemzeti jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően mesteri vagy doktori oklevelet vagy diplomát ad;

8.

„oklevelek és diplomák”: olyan mesteri vagy doktori diplomát adó képesítések, amelyeket a részt vevő felsőoktatási intézmények adnak a TIT-ben végzett felsőoktatási tevékenységek keretében;

9.

„stratégiai innovációs terv (innovációs terv)”: a jövőbeli kezdeményezésekhez az EIT elsőbbséget élvező területeit meghatározó stratégiai dokumentum, amely tartalmazza a tervezett felsőoktatási, kutatási és innovációs tevékenységek hétéves időszakra szóló áttekintését.

3. cikk

Cél

Az EIT célja, hogy a tagállamok és a Közösség innovációs képességének erősítésével hozzájáruljon a fenntartható európai gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez. Ezt azzal éri el, hogy előmozdítja és integrálja a legmagasabb színvonalú felsőoktatást, kutatást és innovációt.

4. cikk

Az EIT szervei

(1)   Az EIT szervei a következők:

a)

igazgatótanács, amely a felsőoktatásban, a kutatásban, az innovációban és az üzleti életben tapasztalattal rendelkező, vezető pozíciót betöltő személyekből áll. Az igazgatótanács az EIT tevékenységeinek az irányításáért, a TIT-ek kiválasztásáért, kijelöléséért és értékeléséért, valamint minden más stratégiai döntésért felel;

b)

végrehajtó bizottság, amely felügyeli az EIT működését, valamint szükség esetén az igazgatótanács két ülése között határozatot hoz;

c)

igazgató, aki az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel az EIT igazgatásával és pénzügyi irányításával kapcsolatban, és aki az EIT törvényes képviselője;

d)

belső ellenőrzési szerv, amely a pénzügyi és adminisztratív vezetéssel, az EIT-n belüli ellenőrzési struktúrákkal, valamint a TIT-ekkel való pénzügyi kapcsolatok szervezésével kapcsolatban, továbbá az igazgatótanács által kért bármely más kérdésben tanácsaival segíti az igazgatótanácsot és az igazgatót.

(2)   A Bizottság az igazgatótanács ülésein való részvétel céljából megfigyelőket jelölhet ki.

(3)   Az EIT szerveivel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az EIT e rendelethez csatolt alapszabálya határozza meg.

5. cikk

Feladatok

(1)   Céljai elérése érdekében az EIT:

a)

meghatározza az elsődleges fontosságú területeit;

b)

figyelemfelkeltő tevékenységet folytat a lehetséges partnerszervezetek körében és elősegíti a tevékenységeiben való részvételüket;

c)

a 7. cikknek megfelelően TIT-eket választ és jelöl ki az elsődleges fontosságú területeken, és megállapodásban rendezi jogaikat és kötelezettségeiket; megfelelő támogatást nyújt számukra; megfelelő minőség-ellenőrzési intézkedéseket alkalmaz; folyamatosan felügyeli és rendszeres időközönként értékeli a tevékenységüket; valamint biztosítja megfelelő szintű koordinációjukat;

d)

köz- és magánforrásokat mobilizál, és forrásait e rendelettel összhangban használja fel. Költségvetésének jelentős és egyre nagyobb részét igyekszik magánforrásokból és a saját tevékenységeiből származó bevételből előteremteni;

e)

ösztönzi a TIT-ekkel partner felsőoktatási intézmények által kiadott oklevelek és azon diplomák tagállamok általi elismerését, amelyeket EIT-okleveleknek és -diplomáknak nevezhetnek;

f)

elősegíti a tudásháromszög integrálására irányuló bevált gyakorlatok terjesztését a közös innovációs és tudásátadási kultúra fejlesztése céljából;

g)

arra törekszik, hogy világszintű szervvé váljon a felsőoktatás, a kutatás és az innováció terén elért kimagasló teljesítményéért;

h)

biztosítja az EIT tevékenységei és más közösségi programok kiegészítő és egymást erősítő jellegét.

(2)   Az EIT-nek joga van alapítványt létrehozni (a továbbiakban: EIT-alapítvány), amelynek sajátos célja az EIT tevékenységeinek előmozdítása és támogatása.

6. cikk

TIT-ek

(1)   A TIT-ek mindenekelőtt az alábbi tevékenységeket végzik:

a)

európai hozzáadott értéket képviselő innovációs tevékenységek és befektetések, amelyek teljeskörűen integrálják a felsőoktatást és a kutatást a kritikus tömeg elérése érdekében, valamint ösztönzik az eredmények széles körű terjesztését és hasznosítását;

b)

az alapvető fontosságú gazdasági és társadalmi kérdések területén folytatott, az európai és nemzeti kutatási eredményeket felhasználó, élenjáró, innováció-központú kutatás, amely lehetőséget kínál Európa nemzetközi versenyképességének fokozására;

c)

mesteri és doktori szinten folytatott oktatási és képzési tevékenységek olyan tárgyakban, amelyek megfelelhetnek a jövőbeli európai társadalmi-gazdasági szükségleteknek, és amelyek előmozdítják az innováció szempontjából jelentős készségeket, az irányítási és vállalkozói készségek fejlesztését, valamint a kutatók és hallgatók mobilitását;

d)

a legjobb gyakorlatok terjesztése az innovációs ágazatban, a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti élet – beleértve a szolgáltatást és a pénzügyi szektort – közötti együttműködés fejlesztésére összpontosítva.

(2)   A TIT-ek alapvető, általános önállósággal rendelkeznek belső szervezetük, összetételük, valamint pontos ütemtervük és munkamódszereik meghatározásában. A TIT-ek törekednek arra, hogy nyitva álljanak új tagok számára, amennyiben e tagok értéket adnak hozzá a partnerséghez.

(3)   Az EIT, valamint az egyes TIT-ek közötti viszony szerződéses megállapodáson alapul.

7. cikk

A TIT-ek kiválasztása

(1)   Az EIT versenyeztetésen alapuló, nyílt és átlátható eljárás keretében választja és jelöli ki azon partnerségeket, amelyekből TIT válhat. A TIT-eknek a kiválóság és az innovációs relevancia elvén alapuló kiválasztásával kapcsolatos részletes kritériumokat az EIT fogadja el és teszi közzé; a kiválasztási folyamatba továbbá külső és független szakértőket is bevonnak.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt elvekkel összhangban a TIT-ek kiválasztása során különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a)

a partnerség jelenlegi és potenciális innovációs kapacitása, valamint a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén való kiválósága;

b)

a partnerség kapacitása arra, hogy elérje az innovációs terv céljait;

c)

a partnerség kapacitása arra, hogy fenntartható és hosszú távon önfenntartó finanszírozást biztosítson, beleértve a magánszektorból, az iparból és a szolgáltatásokból származó jelentős és egyre növekvő hozzájárulást;

d)

a felsőoktatás, a kutatás és az innováció tudásháromszögében tevékenykedő szervezetek részvétele a partnerségben;

e)

az érintett ágazatnak megfelelő, az EIT-nek a szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos alapelveivel és iránymutatásaival összhangban készített, a szellemi tulajdon kezeléséről készített terv bemutatása, amely magában foglalja annak leírását is, ahogyan a különböző partnerszervezetektől származó hozzájárulásokat figyelembe vették;

f)

a következőket támogató intézkedések: magánszektor részvétele és a vele való együttműködés, beleértve a pénzügyi ágazatot és különös tekintettel a kkv-kre, valamint az induló vállalkozások, a hasznosító (spin-off) vállalkozások és a kkv-k létrehozása a TIT-ek tevékenységeiből származó eredmények kereskedelmi felhasználása céljából;

g)

készség a TIT-eken kívüli egyéb szervezetekkel és hálózatokkal való együttműködésre a bevált gyakorlatok megosztása és a kiválóság érdekében.

(3)   A TIT-ek létrehozásának minimumfeltétele legalább három partnerszervezet részvétele, amelyek székhelye legalább két különböző tagállamban található. A hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 6. cikkének értelmében partnerszervezeteknek egymástól függetlennek kell lenniük.

(4)   A TIT-ben az igazgatótanács jóváhagyásának függvényében harmadik országok partnerszervezetei is részt vehetnek. A TIT-et alkotó partnerszervezetek többsége székhelyének a tagállamokban kell lennie. Minden TIT-nek magában kell foglalnia legalább egy felsőoktatási intézményt és egy magánvállalatot.

8. cikk

Oklevelek és diplomák

(1)   Az 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett felsőoktatási tevékenységekhez kapcsolódó okleveleket és diplomákat a részt vevő felsőoktatási intézmények adják ki a nemzeti szabályoknak és akkreditációs eljárásoknak megfelelően. Az EIT és a TIT-ek közötti megállapodásnak rendelkeznie kell arról, hogy ezek az oklevelek és diplomák EIT-okleveleknek és -diplomáknak is nevezhetők.

(2)   Az EIT ösztönzi a részt vevő felsőoktatási intézményeket, hogy:

a)

közösen vagy párhuzamosan adjanak ki okleveleket és diplomákat, hangsúlyozva ezzel a TIT-ek integrált jellegét. Ezeket azonban egyetlen felsőoktatási intézmény is kiadhatja;

b)

vegyék figyelembe:

i.

a Szerződés 149. és 150. cikkének megfelelően hozott közösségi intézkedéseket;

ii.

az európai felsőoktatási térség keretében hozott intézkedéseket.

9. cikk

Az EIT függetlensége és a közösségi, tagállami vagy kormányközi intézkedésekkel való összhang

(1)   Az EIT a nemzeti hatóságoktól függetlenül és külső befolyástól mentesen végzi tevékenységét.

(2)   Az EIT tevékenységének összhangban kell állnia a közösségi szinten végrehajtandó – különösen a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területére vonatkozó – egyéb intézkedésekkel és eszközökkel.

(3)   Az EIT-nek megfelelő módon figyelembe kell vennie a regionális, nemzeti és kormányközi szintű politikákat és kezdeményezéseket a legjobb gyakorlatok, jól megalapozott elképzelések és a meglévő erőforrások hasznosítása érdekében.

10. cikk

A szellemi tulajdon kezelése

(1)   Az EIT iránymutatásokat fogad el a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozóan, amelyek többek között az 1906/2006/EK rendeleten alapulnak.

(2)   Az említett iránymutatások alapján valamennyi TIT partnerszervezetei megállapodást kötnek egymással a szellemi tulajdon kezeléséről és használatáról, amelynek különösen azt kell meghatároznia, hogyan veszik figyelembe a különböző partnerszervezetektől, többek között a kkv-ktől származó hozzájárulásokat.

11. cikk

Jogállás

(1)   Az EIT közösségi szerv és jogi személyiséggel rendelkezik. Valamennyi tagállamban a nemzeti jog által a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Különösen, ingó és ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat.

(2)   Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet az EIT-re is alkalmazni kell.

12. cikk

Felelősség

(1)   Az EIT a kötelezettségei teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.

(2)   Az EIT szerződéses jogviszonyból eredő felelősségére nézve az adott szerződés vonatkozó rendelkezései és az adott szerződésre alkalmazandó jog az irányadó. Az EIT által megkötött szerződések választottbírósági kikötései alapján a felmerülő jogvitákban az Európai Bíróság rendelkezik joghatósággal.

(3)   Nem szerződéses jogviszonyból eredő felelősség esetén az EIT a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti az általa vagy alkalmazottai által a feladataik teljesítése során okozott károkat.

Az ilyen károk megtérítésére vonatkozó jogviták tekintetében az Európai Bíróság rendelkezik joghatósággal.

(4)   Az EIT-nek a (2) és (3) bekezdésben említett felelősséggel összefüggő kifizetései és az ezzel kapcsolatban keletkező költségek és kiadások az EIT kiadásainak minősülnek, és azokat az EIT forrásaiból kell fedezni.

(5)   Az EIT ellen indított peres eljárásokban a Szerződés 230. és 232. cikkében előírt feltételek szerint az Európai Bíróság rendelkezik joghatósággal.

13. cikk

Átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés

(1)   Az EIT garantálja, hogy tevékenységeit nagyfokú átláthatósággal végzi. Az EIT különösen létrehoz egy hozzáférhető, ingyenes weboldalt, amely tájékoztatást nyújt az EIT és az egyes TIT-ek tevékenységéről.

(2)   Az EIT az első TIT-ek kiválasztását célzó pályázati felhívás kiírása előtt nyilvánosságra hozza eljárási szabályzatát, a 21. cikk (1) bekezdésében említett külön pénzügyi szabályzatát, valamint a TIT-ek kiválasztásának a 7. cikkben említett részletes kritériumait.

(3)   Az EIT haladéktalanul közzéteszi a 15. cikkben említett hároméves gördülő munkaprogramját és a tevékenységéről szóló éves jelentést.

(4)   Az (5) és (6) bekezdés sérelme nélkül, az EIT harmadik személyek számára nem fedheti fel a tudomására hozott azon információkat, amelyek tekintetében bizalmas kezelést kérelmeztek, és e kérelem indokolt.

(5)   Az EIT szerveinek tagjaira a Szerződés 287. cikkében említett titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Az EIT által e rendeletnek megfelelően gyűjtött adatok a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) hatálya alá tartoznak.

(6)   Az EIT birtokában lévő dokumentumokra az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) alkalmazandó. Az igazgatótanács az EIT létrejöttétől számított legkésőbb hat hónapon belül elfogadja az ezen rendelet alkalmazásához szükséges gyakorlati intézkedéseket.

(7)   Az EIT hivatalos dokumentumait és kiadványait az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. rendelettel (11) összhangban le kell fordítani. A szükséges fordítói szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek a 2965/1994/EK tanácsi rendelettel (12) létrehozott Fordítóközpontja biztosítja.

14. cikk

Pénzügyi források

(1)   Az EIT-t a 19. cikkben megállapított, az Európai Unió általános költségvetéséből származó pénzügyi keretbe tartozó hozzájárulásból, és más köz- és magánforrásokból kell finanszírozni.

(2)   A TIT-eket különösen az alábbi forrásokból kell finanszírozni:

a)

vállalkozásoktól vagy magánszervezetektől származó, a finanszírozás jelentős forrását alkotó hozzájárulások;

b)

az Európai Unió általános költségvetéséből származó hozzájárulások;

c)

a részt vevő tagállamoktól, harmadik országoktól vagy hatóságoktól kapott kötelező vagy önkéntes hozzájárulások;

d)

magánszemélyektől, intézményektől, alapítványoktól vagy bármilyen más nemzeti szervtől kapott hagyaték, adomány és hozzájárulások;

e)

a TIT-ek saját tevékenységeiből és a szellemi tulajdonjogokból származó jogdíjakból eredő bevétel;

f)

az EIT saját tevékenységeinek eredményeiből vagy dotációs tőkéjéből származó bevételek, ideértve az EIT-alapítvány által kezelt bevételeket is;

g)

nemzetközi szervektől vagy intézményektől származó hozzájárulások;

h)

az Európai Beruházási Bank kölcsönei és hozzájárulásai, beleértve a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus használatának lehetőségét is, a jogosultsági kritériumoknak és a kiválasztási folyamatnak megfelelően.

A juttatások természetbeni juttatásokat is magukban foglalhatnak.

(3)   Az EIT finanszírozásához való hozzáférésre vonatkozó szabályokat az EIT-nek a 21. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi szabályzata határozza meg.

(4)   Az Európai Unió általános költségvetéséből származó, a TIT-ek létrehozásához, adminisztratív és koordinációs költségeihez való hozzájárulást a 19. cikkben foglalt pénzügyi keretből kell finanszírozni.

(5)   A TIT-ek vagy partnerszervezeteik közösségi támogatásért folyamodhatnak, különösen a közösségi programok és alapok keretében, azok szabályainak megfelelően, és az egyéb kérelmekkel azonos feltételek mellett. Ebben az esetben a támogatás nem fordítható az Európai Unió általános költségvetéséből már támogatásban részesülő tevékenységekre.

15. cikk

Programozás és jelentés

Az EIT elfogadja a következőket:

a)

az innovációs menetrend elfogadását követően arra épülő, hároméves gördülő munkaprogram, amely az EIT fő prioritásait és tervezett kezdeményezéseit tartalmazza, beleértve a pénzügyi igényekkel és forrásokkal kapcsolatos becsléseket is. Az EIT tájékoztatás céljából a munkaprogramot benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának;

b)

éves jelentés, minden év június 30-ig. A jelentés ismerteti az EIT által a megelőző naptári évben végzett tevékenységeket, valamint értékeli az eredményeket a célok és az ütemezés szempontjából, az elvégzett tevékenységekkel összefüggő kockázatokat, a források felhasználását és az EIT általános működését.

16. cikk

Az EIT felügyelete és értékelése

(1)   Az EIT gondoskodik arról, hogy tevékenységei, beleértve a TIT-ek által irányított tevékenységeket is, folyamatos és rendszeres felügyelet alatt álljanak, és azokról rendszeres időközönként független értékelés készüljön annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az eredmények legjobb minőségét, a tudományos kiválóságot és a források leghatékonyabb felhasználását. Az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.

(2)   2011 júniusáig, majd az új pénzügyi keret hatálybalépését követően ötévente a Bizottság gondoskodik az EIT értékeléséről. Ennek alapját független, külső értékelés képezi, és azt vizsgálja, hogy az EIT hogyan teljesíti feladatát. Az értékelés kiterjed az EIT és a TIT-ek valamennyi tevékenységére, és az EIT hozzáadott értékét, az általa folytatott tevékenységek hatását, eredményességét, fenntarthatóságát, hatékonyságát és relevanciáját, valamint a felsőoktatás, kutatás és innováció támogatását célzó, meglévő nemzeti és közösségi politikákkal való kapcsolatát és/vagy kiegészítő jellegét értékeli. Az értékelésnek európai és nemzeti szinten egyaránt figyelembe kell vennie az érdekeltek szempontjait.

(3)   A Bizottság az értékelés eredményeit, saját véleményét, valamint szükség esetén az e rendelet módosítására vonatkozó javaslatait továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. Az igazgatótanács az EIT programjaiban és a műveleteiben kellően figyelembe veszi az értékelés megállapításait.

17. cikk

Innovációs terv

(1)   Legkésőbb 2011. június 30-ig, és azt követően hétévente az EIT hétéves innovációs tervet készít, és benyújtja azt a Bizottságnak.

(2)   Az innovációs terv az EIT számára meghatározza a hosszú távon elsőbbséget élvező területeket, és értékelést tartalmaz az EIT társadalmi-gazdasági hatásáról, valamint a legjobb innovációs hozzáadott érték nyújtására vonatkozó képességéről. Az innovációs terv figyelembe veszi az EIT 16. cikkben említett felügyeletének és értékelésének az eredményeit.

(3)   Az innovációs terv – az EIT jövőbeli működésének hosszú távú fejlesztésére és finanszírozására tekintettel – becslést tartalmaz a pénzügyi igényekre és forrásokra vonatkozóan. Emellett egy, a pénzügyi keret időszakát lefedő indikatív pénzügyi tervet is tartalmaz.

(4)   Az innovációs tervet a Bizottság javaslata alapján a Szerződés 157. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Parlament és a Tanács fogadja el.

18. cikk

Kezdeti fázis

(1)   Az igazgatótanács a megalakulását követő tizenkét hónapon belül benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az első hároméves gördülő munkaprogram 15. cikk a) pontjában említett tervezetét. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság, a tervezet kézhezvételét követő három hónapon belül véleményt fogalmazhat meg az igazgatótanácsnak a tervezetben foglalt bármely kérdésről. Amennyiben az EIT-hez ilyen véleményt juttatnak el, arra az igazgatótanács három hónapon belül válaszol, válaszában megjelölve a prioritásokban és a tervezett tevékenységekben végrehajtott változtatásokat.

(2)   Az igazgatótanács megalakulásától számított tizennyolc hónapon belül az EIT a 7. cikkben meghatározott kritériumoknak és eljárásoknak megfelelően két vagy három TIT-et választ és jelöl ki.

(3)   Az EIT által készített tervezet alapján a Bizottság 2011 végéig benyújtja az első innovációs tervre vonatkozó javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Az innovációs terveknek a 17. cikk szerinti tartalmán kívül az első innovációs tervnek a következőket is tartalmaznia kell:

a)

az EIT működésére vonatkozó részletes előírások és feladatmeghatározás;

b)

az igazgatótanács és a TIT-ek közötti együttműködés részletes szabályai;

c)

a TIT-ek finanszírozásának részletes szabályai.

(4)   Az első innovációs tervnek a 17. cikk (4) bekezdése szerinti elfogadását követően az igazgatótanács a 6. és 7. cikk rendelkezései alapján további TIT-eket választhat és jelölhet ki.

19. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó pénzügyi keret a 2008. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra 308,7 millió EUR. Az éves előirányzatokat a pénzügyi kereten belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

20. cikk

Az éves költségvetés elkészítése és elfogadása

(1)   Az EIT kiadásai magukban foglalják a személyzeti, adminisztratív, infrastrukturális és működési költségeket. Az adminisztratív kiadásokat minimális szinten kell tartani.

(2)   A pénzügyi év a naptári évnek felel meg.

(3)   Az igazgató a következő pénzügyi évre vonatkozóan az EIT bevételeiről és kiadásairól becslést készít, amelyet továbbít az igazgatótanácsnak.

(4)   A bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell állniuk egymással.

(5)   Az igazgatótanács az előzetes létszámtervvel és az előzetes hároméves folyamatos munkaprogrammal együtt elfogadja a becsléstervezetet, és március 31-ig továbbítja azokat a Bizottsághoz.

(6)   A becslés alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes költségvetés-tervezetébe az általa szükségesnek ítélt, az általános költségvetésre terhelendő támogatás becsült összegét.

(7)   A költségvetési hatóság engedélyezi az EIT részére a támogatásra vonatkozó előirányzatokat.

(8)   Az igazgatótanács fogadja el az EIT költségvetését, amely az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Amennyiben szükséges, az EIT költségvetését megfelelően ki kell igazítani.

(9)   Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az EIT költségvetés finanszírozására és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

(10)   A költségvetés bármilyen jelentős módosítására ugyanezt az eljárást kell alkalmazni.

21. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)   Az EIT az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikkének (1) bekezdésével összhangban fogadja el a pénzügyi szabályzatát. E szabályok nem térhetnek el a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől, kivéve, amennyiben az EIT különös működési szükségletei ezt megkívánják és a Bizottság előzetes hozzájárulásával. Figyelembe kell venni, hogy megfelelő működésbeli rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy az EIT megvalósíthassa céljait, és magánszektorbeli partnereket tudjon szerezni, illetve meg tudja tartani azokat.

(2)   Az EIT költségvetését az igazgató hajtja végre.

(3)   Az EIT beszámolóját össze kell vonni a Bizottság beszámolójával.

(4)   A Tanács ajánlása alapján az Európai Parlament az n+2. év április 30-át megelőzően mentesíti az igazgatót az EIT n. évre vonatkozó költségvetésének, az igazgatótanácsot pedig az EIT-alapítvány költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

22. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem érdekében az EIT-re teljes egészében alkalmazni kell az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (13).

(2)   Az EIT csatlakozik az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága közötti, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz (14). A csatlakozást az igazgatótanács hagyja jóvá, és elfogadja az OLAF belső vizsgálatainak elvégzéséhez szükséges intézkedéseket.

(3)   Az EIT által elfogadott valamennyi határozatban és megkötött szerződésben kifejezetten elő kell írni, hogy az OLAF és a Számvevőszék jogosult helyszíni iratellenőrzést tartani a közösségi finanszírozásban részesülő valamennyi szerződő félnél és alvállalkozónál, beleértve a végső kedvezményezettek helyiségeiben folytatott ellenőrzést is.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított rendelkezéseket az EIT-alapítványra is értelemszerűen alkalmazni kell.

23. cikk

Alapszabály

Az EIT mellékletben foglalt alapszabálya elfogadásra kerül.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

la Tanács részérő

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 28. o.

(2)  HL C 146., 2007.6.30., 27. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. szeptember 26-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2008. január 21-i közös álláspontja (HL C 52. E, 2008.2.26., 7. o.) és az Európai Parlament 2008. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. A legutóbb az 1430/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 320., 2007.12.6., 3. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

(6)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított intézményközi megállapodás.

(7)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(8)  HL L 391., 2006.12.30., 1. o.

(9)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(10)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(11)  HL 17., 1958.10.6., 385/58. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 314., 1994.12.7., 1. o. A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(14)  HL L 136., 1999.5.31., 15. o.


MELLÉKLET

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet alapszabálya

1. cikk

Az igazgatótanács összetétele

(1)   Az igazgatótanács egyrészt üzleti, felsőoktatási és kutatói tapasztalatokkal rendelkező személyek közül egyenlő arányban kinevezett tagokból (a továbbiakban: kinevezett tagok), másrészt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) és a tudományos és innovációs társulások (TIT) felsőoktatási, kutatói, innovációs, műszaki és ügyviteli alkalmazottai, hallgatói és doktoranduszai által, illetve közülük megválasztott tagokból (a továbbiakban: választott tagok) áll.

Átmeneti rendelkezésként az első igazgatótanács kizárólag kinevezett tagokból áll mindaddig, amíg választott képviselőinek választására sor nem kerül az első TIT-ek létrehozását követően.

(2)   A kinevezett tagok száma tizennyolc. A tagok megbízatásukat hat évre kapják, amely nem újítható meg. A tagokat átlátható eljárással a Bizottság nevezi ki. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a kiválasztási folyamatról és az igazgatótanács ezen tagjainak végleges kinevezéséről.

Az első igazgatótanács kinevezett tagjait egy – a Bizottság által kinevezett négy független szaktekintélyből álló – ad hoc jelölőbizottság által összeállított jelöltlista alapján nevezik ki. A későbbiekben kinevezett tagokat az igazgatótanács által összeállított jelöltlista alapján nevezik ki.

(3)   A Bizottság figyelmet fordít a felsőoktatási, kutatói, innovációs és üzleti tapasztalattal rendelkezők közötti, továbbá a nemek közötti egyensúlyra, valamint az Unió egész területén a felsőoktatási, kutatói és innovációs környezet megbecsülésére.

(4)   A kinevezett tagok egyharmada helyébe minden második évben új tagok lépnek. Az a kinevezett tag, aki négy évnél rövidebb időszakot töltött hivatalban, újra kinevezhető, a hivatalban töltött időszak összesen azonban nem haladhatja meg a hat évet.

Egy átmeneti időszakban az eredeti igazgatótanács tizenkét kinevezett tagját sorsolással választják ki, akik négyéves időtartamra szóló megbízatást kapnak. A kezdeti négyéves időszak végén a tizenkét újonnan kinevezett tag közül hatot sorsolással kiválasztanak, akik négyéves időtartamra szóló megbízatást kapnak. Az igazgatótanács elnökére nem vonatkozik ez az átmeneti folyamat.

(5)   A választott tagok száma négy. A választott tagok megbízatásukat három évre kapják, amely egyszer megújítható. A választott tagok megbízatása az EIT-ből vagy a TIT-ekből való távozásukkal megszűnik. A hivatali idő fennmaradó időtartamára helyettük azonos választási eljárás szerint választanak új tagokat.

(6)   A választott tagok megválasztásának és leváltásának feltételeit és rendjét az igazgató javaslata alapján az igazgatótanács fogadja el az első TIT működésének megkezdését megelőzően. E rendszernek biztosítani kell a sokféleség megfelelő képviseletét, és figyelembe kell vennie az EIT és a TIT-ek fejlődését.

(7)   Amennyiben az igazgatótanács valamely tagja nem tudja hivatali idejét letölteni, hivatali ideje fennmaradó részére ugyanezen eljárással helyettesítő tagot neveznek ki vagy választanak az akadályoztatott tag helyére.

2. cikk

Az igazgatótanács feladatai

(1)   Az igazgatótanács tagjai az EIT érdekei szerint független módon járnak el, őrködnek céljai és küldetése, identitása és koherenciája felett.

(2)   Az igazgatótanács feladatai mindenekelőtt a következők:

a)

az igazgató javaslata alapján meghatározza az EIT stratégiáját – amelyet a stratégiai innovációs terv (innovációs terv) foglal magában –, a hároméves gördülő munkaprogramját, költségvetését, éves beszámolóját és mérlegét, valamint éves tevékenységéről szóló beszámolóját;

b)

meghatározza, hogy mely elsődleges fontosságú területeken kerüljön sor TIT-ek létrehozására;

c)

hozzájárulást biztosít az innovációs terv elkészítéséhez;

d)

az innovációs terv keretében részletes előírásokat és feladatmeghatározásokat készít az EIT működésére vonatozóan, beleértve a TIT-ek tevékenységeinek finanszírozására, felügyeletére és értékelésére vonatkozó kritériumokat és eljárásokat is;

e)

partnerségeket TIT-ekké választ és jelöl ki, illetve visszavonja a kijelölést, amennyiben az szükséges;

f)

gondoskodik a TIT-ek tevékenységének folyamatos értékeléséről;

g)

elfogadja eljárási szabályzatát, ideértve a TIT-ek kiválasztására, a végrehajtó bizottságra, valamint az EIT külön pénzügyi szabályzatára vonatkozó szabályokat is;

h)

a Bizottság egyetértésével megállapítja az igazgatótanács és a végrehajtó bizottság tagjainak megfelelő tiszteletdíját; e tiszteletdíjak nagyságát a tagállamok által biztosított hasonló tiszteletdíjakkal kell összevetni;

i)

a végrehajtó bizottság és az igazgató kiválasztására eljárást fogad el;

j)

kinevezi és szükség esetén tisztségéből felmenti az igazgatót, valamint fegyelmi jogkört gyakorol felette;

k)

kinevezi a számvitelért felelős tisztségviselőt és a végrehajtó bizottság, valamint a belső ellenőrzési szerv tagjait;

l)

szükség esetén tanácsadó csoportokat hoz létre, akár határozott időre is;

m)

népszerűsíti az EIT-t a világban, hogy növelje annak vonzerejét, és így az világszintű szervvé váljon a felsőoktatás, a kutatás és az innováció területén elért kimagasló teljesítmény terén;

n)

az összeférhetetlenség szabályozására magatartási kódexet fogad el;

o)

a szellemi tulajdonjogok kezelésére vonatkozóan alapelveket és iránymutatásokat állapít meg;

p)

belső ellenőrzési szervet hoz létre a 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel összhangban;

q)

jogosult alapítvány (a továbbiakban: EIT-alapítvány) létrehozására, amelynek sajátos célja az EIT tevékenységeinek előmozdítása és támogatása;

r)

biztosítja az EIT tevékenységei és más közösségi programok kiegészítő és egymást erősítő jellegét;

s)

a többnyelvűség vonatkozásában meglévő elvek figyelembevételével határoz az EIT nyelvi rendszeréről és az annak működésére vonatkozó gyakorlati követelményekről.

(3)   Az igazgatótanács bizonyos feladatok vonatkozásában felhatalmazást adhat a végrehajtó bizottságnak.

(4)   Az igazgatótanács kinevezett tagjai közül választja meg elnökét. Az elnök hivatali ideje három évre szól, amely egyszer megújítható.

3. cikk

Az igazgatótanács működése

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül, az igazgatótanács valamennyi tagjának egyszerű többségével hozza határozatait.

A 2. cikk (2) bekezdésének a), b), c), d), i) és s) pontja, valamint (4) bekezdése alapján hozott határozatokhoz azonban az összes tag kétharmados többsége szükséges.

(2)   A választott tagok nem szavazhatnak a 2. cikk (2) bekezdésének e), g), i), j), k), q) és s) pontja alapján hozott határozatokról.

(3)   Az igazgatótanács rendes ülést évente legalább háromszor, rendkívüli ülést pedig az elnök által történő összehívás, vagy legalább tagjai harmadának indítványa esetén tart.

4. cikk

A végrehajtó bizottság

(1)   A végrehajtó bizottság öt személyből áll, ezek egyike az igazgatótanács elnöke, aki a végrehajtó bizottság elnöki szerepét is ellátja.

Az elnök kivételével a másik négy tagot az igazgatótanács választja kinevezett tagjai közül.

(2)   A végrehajtó bizottság az elnök összehívására vagy az igazgató indítványára rendszeresen ülésezik.

(3)   A végrehajtó bizottság összes tagjának egyszerű többségével hozza meg határozatait.

(4)   A végrehajtó bizottság:

a)

előkészíti az igazgatótanács üléseit;

b)

felügyeli az innovációs terv, valamint a hároméves gördülő munkaprogram végrehajtását;

c)

felügyeli a TIT-ek kiválasztását;

d)

határoz az igazgatótanács által ráruházott ügyekben.

5. cikk

Az igazgató

(1)   Az igazgató az EIT működési területén tapasztalattal és tekintéllyel rendelkező személy. Az igazgatót az igazgatótanács nevezi ki; megbízatási ideje négy év. Az igazgatótanács egyszer négy évvel meghosszabbíthatja az igazgató megbízatási idejét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az EIT érdekeit ez szolgálja legjobban.

(2)   Az igazgató felelős az EIT napi ügyvezetéséért, és ő az EIT törvényes képviselője. Az igazgató az igazgatótanácsnak felelős, és azt folyamatosan tájékoztatja az EIT tevékenységeinek alakulásáról.

(3)   Az igazgató különösen:

a)

segíti az igazgatótanács és a végrehajtó tanács munkáját, és üléseik idejére biztosítja a titkári feladatok ellátását;

b)

elkészíti az innovációs terv tervezetét, a hároméves gördülő munkaprogramot, az éves jelentést, valamint az éves költségvetést, amelyeket a végrehajtó bizottságon keresztül az igazgatótanácsnak nyújt be;

c)

irányítja a TIT-ek kiválasztásának folyamatát; és gondoskodik arról, hogy a folyamat különböző szakaszai átláthatóak és objektívek legyenek;

d)

szervezi és irányítja az EIT tevékenységeit;

e)

a rendelet 16. cikkével összhangban biztosítja az EIT teljesítményére vonatkozó hatékony felügyeleti és értékelési eljárások végrehajtását;

f)

felel az igazgatásért és pénzügyekért, beleértve az EIT költségvetésének végrehajtását. E tekintetben az igazgató figyelembe veszi a belső ellenőrzési szervtől kapott tanácsokat;

g)

felel valamennyi személyügyi feladat ellátásáért;

h)

benyújtja az éves beszámoló és mérleg tervezetét a belső ellenőrzési szervnek, majd azt követően – a végrehajtó bizottságon keresztül – az igazgatótanácsnak;

i)

biztosítja, hogy az EIT az általa kötött szerződésekből és megállapodásokból eredő kötelezettségeket teljesítse;

j)

a végrehajtó bizottságot és az igazgatótanácsot ellátja a feladatainak végzéséhez szükséges valamennyi információval.

6. cikk

A támogatási struktúra létrehozásának előkészítése

Az átmeneti időszakban a Bizottság biztosítja az EIT struktúrájának létrehozásához szükséges támogatást. E célból – addig az időpontig, ameddig az igazgatótanács első tagjait ki nem nevezik – az EIT törvényes képviselője a Bizottság által kinevezett tisztviselő, aki felelős a személyzeti, igazgatási és pénzügyi kérdésekért, többek között az EIT költségvetésének végrehajtásáért is. Ezt követően az igazgatótanács vagy átlátható eljárással kinevezi az említett feladatokat ellátó személyt, vagy meghosszabbítja a Bizottság által kijelölt tisztviselő megbízatását addig az időpontig, ameddig az igazgató az 5. cikknek megfelelően, az igazgatótanács általi kinevezését követően hivatalba nem lép. Az igazgatótanács haladéktalanul megindítja az EIT igazgatójának kiválasztására szolgáló eljárást.

7. cikk

Az EIT alkalmazottai

(1)   Az EIT személyzete a közvetlenül az EIT által alkalmazott, határozott időre felvett személyekből áll. Az igazgatóra és az EIT alkalmazottaira az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei vonatkoznak.

(2)   A részt vevő államok vagy más munkáltatók meghatározott időre szakértőket küldhetnek az EIT-hez.

Az igazgatótanács a részt vevő államok vagy más munkáltatók által kiküldött szakértők munkáját az EIT-nél lehetővé tévő rendelkezéseket fogad el, és meghatározza e szakértők jogait és kötelezettségeit.

(3)   Az EIT gyakorolja alkalmazottai tekintetében az alkalmazottakkal való szerződéskötésre felhatalmazott hatóságot megillető jogokat.

(4)   Azon alkalmazott, aki feladatai végzése során vagy ahhoz kapcsolódóan súlyos kötelezettségszegést követ el, az ezáltal az EIT-nek okozott kár teljes vagy részleges megtérítésére kötelezhető.

8. cikk

A TIT-ek értékelésére és felügyeletére vonatkozó alapelvek

Az EIT gondoskodik valamennyi TIT eredményeinek folyamatos felügyeletéről és időszakos független értékeléséről. Ezeknek az értékeléseknek a bevált igazgatási gyakorlaton és eredményközpontú paramétereken kell alapulniuk, és kerülniük kell a szükségtelen alaki és eljárási aspektusokat.

9. cikk

A TIT-ek időtartama, meghosszabbítása és megszüntetése

(1)   Az időszakos értékelések eredményeinek és az adott területek sajátosságainak függvényében a TIT-ek általánosságban 7–15 éves időszakra jönnek létre.

(2)   Az igazgatótanács határozhat úgy, hogy meghosszabbítja egy TIT eredetileg megállapított működési idejét, ha ez a legmegfelelőbb mód az EIT céljának elérésére.

(3)   Abban az esetben, ha egy TIT értékelése nem mutat megfelelő eredményeket, az igazgatótanács megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve pénzügyi támogatásának csökkentését, módosítását vagy visszavonását, illetve a megállapodás megszüntetését.

10. cikk

Az EIT megszüntetése

Az EIT megszüntetése esetén felszámolása a Bizottság felügyelete alatt történik, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. A TIT-ekkel kötött megállapodások és az EIT-alapítványt létrehozó jogi aktus meghatározzák az ilyen esetben alkalmazandó rendelkezéseket.


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 295/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentős mértékben módosították (4). Most, hogy az említett irányelvhez új módosításokat vezetnek be, az egyértelműség és az ésszerűség érdekében kívánatos, hogy az érintett rendelkezések átdolgozásra kerüljenek.

(2)

Az 58/97/EK, Euratom rendelet megteremtette a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét.

(3)

A Közösség 2003-tól 2007-ig terjedő időszakra vonatkozó statisztikai programjáról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) szerint a programot a gazdasági és monetáris unió, az Európai Unió bővítése és a versenyképesség, a regionális politika, a fenntartható fejlődés és a szociálpolitikai menetrend fő közösségi politikai prioritásai mentén kell meghatározni. A vállalkozások gazdasági tevékenységéről szóló statisztika e program lényeges részét képezi.

(4)

Ezen rendelet célja, hogy továbbra is biztosítsa a jelenlegi szakpolitikai területeken hozott döntések statisztikai támogatását, valamint eleget tegyen az új közösségi szakpolitikai kezdeményezésekből, a statisztikai prioritásoknak és a létrehozott statisztikák célszerűségének a folyamatos felülvizsgálatából fakadó további kötelezettségeknek, tekintettel egyúttal a rendelkezésre álló források lehető legjobb kihasználására és a válaszadás terhének a minimálisra való csökkentésére. Különös figyelmet kell fordítani a Közösség – például az 1907/2006/EK REACH rendeletben (6) foglalt – energia- és környezetvédelmi politikái vállalkozásokra gyakorolt hatásának. A közigazgatási adatforrások hatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében ösztönözni kell a nemzeti statisztikai intézetek között az együttműködést és a legjobb gyakorlatok cseréjét.

(5)

Mindinkább szükség van szolgáltatásokkal, különösen üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokra. Statisztikai adatokra van szükség a modern gazdaságoknak különösen a növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében legdinamikusabb ágazatára vonatkozó gazdasági elemzésekhez és politikák kialakításához. A szolgáltatások jelentőségét a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács is kiemelte. Ahhoz, hogy teljes mélységében megértsük a szolgáltatások gazdaságban betöltött szerepét, szükség van az egyes szolgáltatási termékekre lebontott árbevételi adatok mérésére. A 2001. március 23–24-i stockholmi Európai Tanács megállapította, hogy a hatékonyan működő belső szolgáltatási piacok megteremtése Európa egyik fő célkitűzése. A belső szolgáltatási piac működésének ellenőrzése, a szolgáltatások versenyképességének értékelése és a szolgáltatások kereskedelmét akadályozó korlátok hatásának felmérése megvalósíthatatlan a nemzetközi szolgáltatás kereskedelemre vonatkozó részletes, termékekre lebontott statisztikai adatok nélkül.

(6)

Szükség van a vállalkozások demográfiájára vonatkozó adatokra, különösen azért, mivel ezek az adatok alkotják egyik elemét a lisszaboni stratégia által meghatározott célokkal összefüggő eredmények nyomon követésére létrehozott strukturális mutatóknak. A vállalkozások demográfiájára és ennek a foglalkoztatásra gyakorolt hatására vonatkozó harmonizált adatokra szükség van továbbá a vállalkozások támogatására irányuló szakpolitikai javaslatok alátámasztása érdekében is.

(7)

Szükség van egy olyan rugalmas statisztikai eszköz létrehozására is, amely gyorsan és idejében képes kielégíteni a tudásalapú gazdaság mind dinamikusabb, innovatívabb és összetettebb volta következtében a felhasználók részéről felmerülő igényeket. Ezen eseti adatgyűjtések összekapcsolása a vállalkozások szerkezeti statisztikái keretében jelenleg folytatott adatgyűjtéssel növeli mindkét felmérés információinak értékét, és az adatgyűjtés átfedéseinek elkerülésével csökkentheti a válaszadókra háruló terheket.

(8)

Az adatgyűjtésre és az adatok statisztikai feldolgozására, valamint az eredmények feldolgozására és továbbítására vonatkozó szabályok még egyértelműbbé tétele érdekében rendelkezni kell e rendelet alkalmazását célzó intézkedések elfogadására irányuló eljárásról.

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (7) megfelelően kell elfogadni.

(10)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a mutatók mellékletekben foglalt jegyzékének aktualizálására, valamint a statisztika-összeállítás gyakoriságának, az adatok „kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás”-ként (contributions to European totals only, CETO) való benyújtására vonatkozó szabályoknak, valamint a statisztikakészítés első referenciaévének a meghatározására, az eredmények bontásának és az alkalmazandó osztályozásnak, valamint a méretkategóriák kombinációjának meghatározására; az adattovábbításra szolgáló időtartamok aktualizálására; a tevékenységek és termékek lebontásának hozzáigazítására a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (NACE) és a termékek tevékenységek szerinti osztályozásának (CPA) módosításához, illetve felülvizsgálatához; a kísérleti tanulmányok értékelése alapján intézkedések elfogadására, valamint a VIII. mellékletben a referencialakosság alsó határértékének módosítására; és a minőség értékelése kritériumainak meghatározására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(11)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a Közösségben található vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó összehangolt adatok előállítását a tagállamok nem tudják kielégítő mértékben megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A rendelet tárgya

E rendelet a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét teremti meg.

A statisztikák összeállításának célja különösen, hogy elemezze a következőket:

a)

a vállalkozások tevékenységének szerkezete és alakulása;

b)

a felhasznált termelési tényezők és más összetevők, amelyek lehetővé teszik a vállalkozási tevékenység, versenyképesség és teljesítmény mérését;

c)

a vállalkozások és piacok regionális, nemzeti, közösségi szintű és nemzetközi fejlődése;

d)

a vállalkozási magatartás;

e)

a kis- és középvállalkozások; és

f)

a gazdasági szervezetek olyan különleges jellemzői, amelyek meghatározott tevékenységi bontásokkal kapcsolatosak.

2. cikk

A rendelet alkalmazási köre

(1)   E rendelet az 1893/2006/EK rendelet által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának B-től N-ig és P-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiba tartozó piaci tevékenységekre terjed ki (továbbiakban: „NACE Rev. 2.”).

(2)   E rendelet hatálya alá tartoznak az (1) bekezdésben említett tevékenységekhez sorolt, a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93/EGK tanácsi rendelet (8) mellékletének I. szakaszában felsorolt statisztikai egységfajták szerinti statisztikai egységek. A statisztikák összeállításához előírt egységeket e rendelet mellékletei határozzák meg.

3. cikk

A statisztikai modulok

(1)   Az 1. cikkben említett területekre összeállítandó statisztikák modulokba vannak csoportosítva.

(2)   E rendelet moduljai a következők:

a)

közös modul az éves szerkezeti statisztikákhoz, amelyet az I. melléklet tartalmaz;

b)

részletes modul az ipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a II. melléklet tartalmaz;

c)

részletes modul a kereskedelem szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a III. melléklet tartalmaz;

d)

részletes modul az építőipar szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IV. melléklet tartalmaz;

e)

részletes modul a biztosítás szerkezeti statisztikáihoz, amelyet az V. melléklet tartalmaz;

f)

részletes modul a hitelintézetek szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VI. melléklet tartalmaz;

g)

részletes modul a nyugdíjalapok szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VII. melléklet tartalmaz;

h)

részletes modul az üzleti szolgáltatások szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a VIII. melléklet tartalmaz;

i)

részletes modul a vállalkozások demográfiájának szerkezeti statisztikáihoz, amelyet a IX. melléklet tartalmaz;

j)

rugalmas modul a vállalkozások egyes mutatóit érintő, egyedi és korlátozott, eseti adatgyűjtéshez.

(3)   A következő információkat kell meghatározni valamennyi modulban:

a)

azon tevékenységek, amelyekre a statisztikákat össze kell állítani a 2. cikk (1) bekezdésében jelzett megfigyelési körön belül;

b)

a statisztikák összeállításához használandó statisztikai egységek típusai a statisztikai egységek 2. cikk (2) bekezdésében említett listájáról;

c)

azon mutatók listái, amelyekre az 1. cikkben említett területekhez statisztikát össze kell állítani, valamint a referencia-időszakok e mutatók tekintetében;

d)

a statisztikák összeállításának gyakorisága, amely évenkénti vagy többévenkénti. Ha az összeállítás többévenkénti, tízévenként legalább egyszer el kell készíteni;

e)

az ütemterv, amely feltünteti az első referenciaévet az összeállítandó statisztikákhoz;

f)

a reprezentativitásra és a minőségi ellenőrzésre vonatkozó normák;

g)

az a – referencia-időszak végétől kezdődő – időszak, amelyen belül a statisztikákat továbbítani kell;

h)

az esetlegesen engedélyezett átmeneti időszak legnagyobb hossza.

(4)   A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. Annak alkalmazási körét, a mutatók listáját, a referencia-időszakot, a megfigyelt tevékenységek körét és a minőségi követelményeket a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően, legalább 12 hónappal a referencia-időszak kezdetét megelőzően határozza meg. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.

A vállalkozásokra háruló tehernek és a tagállamok adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentése érdekében az adatgyűjtést legfeljebb 20 vállalkozási mutatóra vagy kérdésre, Európa-szerte legfeljebb 25 000 válaszadó vállalkozásra és egyenként legfeljebb átlagosan 1,5 óra válaszadással töltött időre kell korlátozni. Az eseti adatgyűjtésekben reprezentatív számú tagállamnak kell szerepelnie. Amennyiben csak európai szintű eredményekre van szükség, a Bizottság a terhek és a költségek minimalizálása érdekében európai mintavételi megközelítést alkalmazhat.

Az eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság a szokásos eljárások keretében társfinanszírozhatja.

4. cikk

Kísérleti tanulmányok

(1)   A mellékletekben meghatározottak szerint a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg, amelyet a tagállamok önkéntes alapon végeznek el. Ajánlattételi felhívást követően a Bizottság a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (9) 2. cikke értelmében vett nemzeti hatóságok számára támogatást nyújt.

(2)   A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát. A kísérleti tanulmányokat a Bizottság értékeli, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

(3)   A kísérleti tanulmányok eredményeiről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a kísérleti tanulmányok értékelése alapján a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

Az adatok beszerzése

(1)   A tagállamoknak be kell kérniük a 3. cikkben említett modulok listáin található mutatók megfigyeléséhez szükséges adatokat.

(2)   A tagállamok a szükséges adatokat különböző, az alábbiakban meghatározott források kombinációjának felhasználásával szerezhetik be, az igazgatás egyszerűsítésének elvét alkalmazva:

a)

kötelező adatfelvétel: azon jogi egységek, amelyekhez a tagállamok által megkérdezett statisztikai egységek tartoznak, vagy amely alkotórészekből összetevődnek, kötelesek pontos és teljes információt adni az előírt határidőn belül;

b)

egyéb források, amelyek pontosság és minőség tekintetében legalább egyenértékűek;

c)

statisztikai becslési eljárások, amikor egyes mutatókat nem figyelnek meg valamennyi egységnél.

(3)   A válaszadási teher csökkentése érdekében a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat), a tagállam és a Bizottság által saját hatáskörükben megállapított korlátok és feltételek mellett, betekintést kapnak azon közigazgatási adatforrásokba, amelyek saját közigazgatásuk tevékenységi körében találhatók, éspedig annyiban, amennyiben ezen adatok szükségesek a 6. cikkben meghatározott pontossági követelmények teljesítéséhez. Ezenkívül, amennyiben az megvalósítható, az e rendeletben foglalt jelentéstételi követelmények teljesítése érdekében megfelelő közigazgatási adatokat kell felhasználni.

(4)   A tagállamoknak és a Bizottságnak, a saját hatáskörük keretein belül, elő kell segíteniük az elektronikus adattovábbítás és automatikus adatfeldolgozás szélesebb körű felhasználása feltételeinek megteremtését.

6. cikk

Pontosság

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a továbbított adatok tükrözzék a mellékletekben meghatározott statisztikai egységek sokaságának szerkezetét.

(2)   A minőség értékelését úgy kell végezni, hogy össze kell hasonlítani az adatok hozzáférhetőségének hasznát az adatgyűjtés költségeivel és a vállalkozásokra, különösen a kisvállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási teherrel.

(3)   A tagállamok továbbítanak valamennyi, a (2) bekezdésben meghatározott értékeléshez szükséges információt a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

7. cikk

Összehasonlíthatóság

(1)   Az összegyűjtött és becsült adatokból a tagállamoknak összehasonlítható eredményeket kell bemutatniuk minden egyes modulra a 3. cikkben és a megfelelő mellékletekben előírt bontás szerint.

(2)   Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy a mellékletekben elő van írva, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

8. cikk

Az eredmények továbbítása

(1)   A tagállamok e rendelet 7. cikkének rendelkezése szerinti eredményeket, ideértve a bizalmas adatokat is, a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatok továbbításáról szóló hatályos közösségi rendelkezésekkel, így különösen az 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelettel (10) összhangban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Az említett közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni az eredmények kezelésére is, amennyiben azok bizalmas adatokat is tartalmaznak.

(2)   Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő, a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulok vonatkozásában a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése a)–g) pontjaiban foglalt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 18 hónapot.

(3)   A vállalkozásokra háruló terhek, valamint a nemzeti statisztikai hatóságokat érintő költségek minimalizálása érdekében a tagállamok az adatokat olyan jelöléssel láthatják el, amelynek alapján azok CETO-ként felhasználandónak minősülnek. Az Eurostat ezeket az adatokat nem teheti közzé, a tagállamok pedig a nemzeti szinten közzétett adatokat nem láthatják el CETO-megjelöléssel. A CETO-megjelölés használatának feltételei a vállalkozások által uniós szinten összesen termelt hozzáadott értékből az egyes tagállamokra jutó részesedésen alapulnak a következők szerint:

a)

Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 15 százalékát lehet megjelölni.

b)

Belgium, Dánia, Írország, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Finnország és Svédország esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint NACE Rev. 2. alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni. Továbbá, amennyiben ezen tagállamok valamelyikében az érintett tagállam vállalkozásainak teljesítményéből valamely NACE Rev. 2. szakágazat, vagy egy NACE Rev. 2. alágazat valamely méretkategóriája kevesebb mint 0,1 százalékkal részesedik, akkor ezeket az adatokat pótlólagosan CETO-megjelöléssel lehet beküldeni.

c)

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében CETO-megjelöléssel ellátott adatokat a NACE Rev. 2. alágazati és NACE Rev. 2. szakágazati szintjén, valamint alágazati szinten a méretkategória szerinti bontás vonatkozásában lehet továbbítani. Alágazati szinten összesen legfeljebb a cellák 25 százalékát lehet megjelölni.

Az e rendeletnek a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával kapcsolatos, nem alapvető fontosságú elemeinek, – többek között annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben.

9. cikk

Tájékoztatás a végrehajtásról

A tagállamok e rendeletnek a tagállamokban történő végrehajtásával kapcsolatos valamennyi lényeges információt továbbítanak a Bizottságnak, ha az ilyen kérelemmel fordul hozzájuk.

10. cikk

Átmeneti időszakok

(1)   Az átmeneti időszakok alatt a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően eltérés engedélyezhető a mellékletek rendelkezéseitől, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszereket jelentősen ki kell igazítani.

(2)   További átmeneti időszakok engedélyezhetők egy tagállamnak a statisztikák összeállítására, amennyiben azért nem lehetséges e rendelet rendelkezéseinek teljesítése, mert a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének közösségi összehangolásáról szóló, 1993. július 22-i 2186/93/EGK tanácsi rendelet (11) értelmében eltérést engedélyeztek számára.

11. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a mutatók és azok jelentőségének meghatározása bizonyos tevékenységek vonatkozásában (3. cikk, valamint az I. melléklet 4. szakaszának 2. pontja);

b)

a referencia-időszak meghatározása (3. cikk);

c)

az eredmények továbbítása megfelelő technikai formátumának meghatározása (8. cikk, valamint az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja);

d)

az átmeneti időszak és az e rendelet rendelkezéseitől ezen időszak alatt engedélyezett eltérések meghatározása (10. cikk, valamint az I. melléklet 11. szakasza, a II. melléklet 10. szakasza, a III. melléklet 9. szakasza, a VIII. melléklet 8. szakasza és a IX. melléklet 13. szakasza);

e)

a 3037/90/EGK tanácsi rendelet (12) által létrehozott, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli statisztikai osztályozásának (továbbiakban: „NACE Rev. 1.1.”) felhasználásával a 2008. évre vonatkozóan továbbítandó mutatók jegyzékének, valamint az eredmények előállításával kapcsolatos részleteknek (az I. melléklet 9. szakaszának 2. pontja) meghatározása;

f)

a 3. cikk (2) bekezdésének j) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett rugalmas modul felhasználásának meghatározása; és

g)

a II. melléklet 4. szakaszának 3. és 4. pontjában, a III. melléklet 3. szakasza 3. pontjában és a IV. melléklet 3. szakasza 3. pontjában említett eseti adatgyűjtéssel kapcsolatos szabályok meghatározása.

(2)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges, a rendelet nem alapvető elemeinek – többek között annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló alábbi intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a)

a mutatók listájának, és az előzetes eredményeknek a naprakésszé tétele, amennyiben e naprakésszé tétel – mennyiségi becslés után – nem vonja maga után a vizsgált egységek számának növekedését, sem pedig az egységek terhelését oly módon, hogy az ne álljon arányban a várt eredményekkel (4. és 8. cikke, valamint az I. melléklet 6. szakasza, az II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza);

b)

a statisztikák összeállításának gyakoriságának (3. cikk) meghatározása;

c)

az adatok „kizárólag az európai összesítésekhez való hozzájárulás”-ként (CETO) való megjelölésének szabályainak (8. cikk (3) bekezdése) meghatározása;

d)

az eredmények összeállításának első referenciaévének (8. cikk, valamint az I. melléklet 5. szakasza) meghatározása;

e)

az eredmények bontásának meghatározása, különösen a felhasználandó osztályozások és a méretkategóriák kombinációi vonatkozásában (7. cikk és a VIII. melléklet 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja, valamint a IX. melléklet 10. szakasza);

f)

az adattovábbítás időszakainak naprakésszé tétele (8. cikk, valamint az I. melléklet 8. szakaszának 1. pontja és a VI. melléklet 7. szakasza);

g)

a tevékenységek bontásának a NACE módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz, valamint a termékek bontásainak a CPA módosításaihoz vagy felülvizsgált változataihoz történő hozzáigazítása;

h)

a kísérleti tanulmányok értékelése alapján elfogadott intézkedések (4. cikk (4) bekezdése);

i)

a referencialakosság alsó határértékeinek módosítása (VIII. melléklet 3. szakasza); és

j)

a minőségértékelés kritériumainak (6. cikk, valamint az I. melléklet 6. szakasza, a II. melléklet 6. szakasza, a III. melléklet 6. szakasza és a IV. melléklet 6. szakasza) meghatározása.

12. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (13) által létrehozott, az Európai Közösségek statisztikai programjainak bizottsága segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

13. cikk

A jelentés

(1)   A Bizottság 2011. április 29-ig és azután háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet szerint összeállított statisztikákról, különösen azok minőségéről és a vállalkozások számára jelentett terhéről.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott jelentésekben a Bizottság megteszi azokat a módosítási javaslatokat, amelyeket szükségesnek tart.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az 58/97/EK, Euratom rendelet hatályát veszti. Az 1893/2006/EK rendelet 20. cikke szintén hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat a 2008. referenciaévvel kezdődően e rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni, és a XI. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően kell érteni. Az 58/97/EK, Euratom rendeletnek a 2007. évvel bezárólag (a 2007. évet is beleértve) vett referenciaévekre vonatkozó adatok gyűjtésével, összeállításával és továbbításával kapcsolatos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 318., 2006.12.23., 78. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. március 29-i véleménye (HL C 27. E, 2008.1.31., 139. o.) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  Lásd a X. mellékletet.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(6)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítetve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.). Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(8)  HL L 76., 1993.3.30., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(10)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(11)  HL L 196., 1993.8.5., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(12)  HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb az 1893/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(13)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


I. MELLÉKLET

KÖZÖS MODUL AZ ÉVES SZERKEZETI STATISZTIKÁKHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a tagállamokban működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) és e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a hozzáadott érték elemzésére és annak fő tényezőire.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a 9. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2.

A 10. szakaszban említett tevékenységekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani.

2.

A 3–5. pontnak leginkább megfelelő azon mutatók megnevezését, amelyekre statisztikákat kell készíteni a NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységekre, a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

A 10. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Az első olyan referenciaév azonban, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani, a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket szakágazati szintig kell lebontani, a 9. szakaszban felsorolt tevékenységek részletezésével.

2.

Néhány adatot a 9. szakaszban felsorolt tevékenységi csoportokra vonatkozóan meg kell bontani méret szerinti osztályokra is.

3.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű (ágazati) szintjéig és az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) által létrehozott statisztikai célú területi egységek (továbbiakban: „NUTS”) 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1.

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. szakágazatát és az V., VI. és VII. melléklet által lefedett NACE Rev. 2. tevékenységeket. A NACE Rev. 2. 64.11. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. Az V., VI. és VII. mellékletbe tartozó tevékenységek esetében az említett mellékletek határozzák meg a továbbítás határidejét. A NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejéről azonban a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

2.

A NACE Rev. 2. 64. és 65. ágazat kivételével az előzetes nemzeti eredmények vagy becslések az alábbi mutatókra vonatkozóan összeállított vállalati statisztikák esetében a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül továbbítandók:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbításáról a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell döntést hozni.

9. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1.

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a 2008-as referenciaévvel kezdődően NACE Rev. 2. szakágazatai szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket B–N nemzetgazdasági ágakra és a 95. ágazatra.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok mind a NACE Rev. 1.1., mind a NACE Rev. 2. szerint továbbítják a Bizottságnak a vállalkozások szerkezeti statisztikáit a 2008-as referenciaévre vonatkozóan.

A NACE Rev. 1.1. osztályozása szerint továbbítandó mutatók jegyzékéről, valamint az eredmények előállítására vonatkozó részletekről a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell döntést hozni.

10. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

1.

Annak megállapítása érdekében, hogy megvalósítható-e a NACE Rev. 2. P–R nemzetgazdasági ágaiban és S. nemzetgazdasági ágának 94. és 96. ágazatában folytatott piaci tevékenységek adatainak felvétele, a Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e tevékenységek vonatkozásában.

2.

A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg a pénzügyi számlákra és az immateriális beruházásokra, a termelési rendszer szervezési formáira, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikái, illetve a munkaerő-piaci és termelékenységi statisztikák összehasonlíthatóságára vonatkozó mutatók tekintetében. E kísérleti tanulmányok figyelembe fogják venni az egyes szektorok sajátosságait.

11. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 12 17 0, 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.


(1)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o. A legutóbb a 105/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.) módosított rendelet.


II. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ IPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az ipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

az ipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. B, C, D és E nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. E nemzetgazdasági ágak a következő tevékenységeket foglalják magukban: bányászat és kőfejtés (B), feldolgozóipar (C), villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás (D), valamint vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés (E). A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a B, C, D és E nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egység sokaságára vonatkoznak majd.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

11 31 0

Szakosodott szervezetek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

 

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén

Energiatermékek vásárlása

20 11 0

Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)

D és E nemzetgazdasági ágat kivéve

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás (1)

 

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás (1)

 

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

A tőkére vonatkozó adatok

15 42 0

Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, licencekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 12 0

Ipari és építőipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítás összesen (2)

Alvállalkozók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

7.

A 9. szakaszban felsorolt mutatókra kísérleti tanulmányokat kell végezni.

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári év

Kód

2009

15 42 0 és 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 és 23 11 0

2.

A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

3.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 21 14 0 mutatóról statisztikát kell összeállítani, a 2010. naptári év.

4.

A 21 12 0 mutatóra vonatkozó statisztikát évente kell összeállítani. A 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikát háromévente kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A statisztika eredményeit – a 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutató kivételével – a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 és 18 16 0 mutatókat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2.

Bizonyos adatokat meg kell bontani méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat).

3.

A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

5.

A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell bontani.

6.

A 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatók eredményeit a következő környezetvédelmi területek szerint kell csoportosítani: a környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek. A környezetvédelmi területek eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) kell majd bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a 4. szakasz 3. pontjában szereplő vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

A gazdasági szervezetek száma

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Jelentések és kísérleti tanulmányok

A tagállamok jelentésben tájékoztatják a Bizottságot a következő mutatókra vonatkozó eredmények összeállításához szükséges adatok rendelkezésre állásáról:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Környezetvédelemmel kapcsolatos adatok

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás

Konkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás

Konkrét bontás az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvnek való megfelelés szerint

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítások összesen

Konkrét bontás az EU környezetvédelmi politikájának végrehajtásából adódó kiadások szerint

Alvállalkozók

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

 

A Bizottság kísérleti tanulmányok sorozatát indítja meg e mutatókra vonatkozóan.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 21 12 0 és 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak a 2008-as referenciaévvel zárul.


(1)  Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 11 0 és 21 12 0-mutatókra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.

(2)  Ha egy tagállamban a NACE Rev.2. B–E nemzetgazdasági ágakban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege vagy a foglalkoztatottak száma a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információkat e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni. Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti ezen adatok alkalomszerű összegyűjtését.


III. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A KERESKEDELEM SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a forgalmazás és kereskedelem nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjaiban megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a forgalmazási és kereskedelemi hálózat szerkezetére és fejlődésére,

a forgalmazási tevékenységre és értékesítési formákra, valamint az ellátási és eladási módszerekre.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. E nemzetgazdasági ág a következő tevékenységeket foglalja magában: kereskedelem; gépjárműjavítás. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint a G nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkoznak.

2.

Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3.

Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

13 21 0

Áruk és szolgáltatások összes készletváltozása

13 21 1

Változatlan formában történő újraeladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készletváltozása

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

 

Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáiról

Csak a 47. ágazatban

17 32 0

Kiskereskedelmi üzletek száma

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 10 0

Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel

 

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

 

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

18 21 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint (1))

 

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Azon mutatók, amelyekre többévenkénti, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Csak a 45. és 47. ágazatban

Információ a gazdasági szervezetek által végzett kereskedelem formáiról

17 33 1

Eladótér

Csak a 47. ágazatban

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi NACE Rev. 2. szerinti ágazatokra, valamint a regionális adatszolgáltatásra vonatkozó többévenkénti statisztikák első referenciaévei a következők:

Naptári év

Bontás

2012

47. ágazat

2008

46. ágazat

2009

Regionális statisztikák

2010

45. ágazat

2.

A többévenkénti gyakoriság öt év.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Annak érdekében, hogy közösségi összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. szakágazati szintjéig lebontva kell megadniuk.

2.

Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra is le kell bontani a NACE Rev. 2. valamennyi alágazatára vonatkozóan.

3.

A regionális statisztikákat a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

4.

A többévenként összeállítandó regionális statisztikáknak valamennyi olyan telep sokaságára vonatkozniuk kell, amelyek fő tevékenysége a G nemzetgazdasági ágba tartozik. E felvételi kör azonban a NACE Rev. 2. G nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági szervezetekhez tartozó telepekre korlátozható, ha e sokaság a teljes felvételi kör legalább 95 %-át lefedi. Ezt az arányt a gazdasági szervezetek regiszteréből hozzáférhető foglalkoztatási jellemző felhasználásával kell kiszámítani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

1.

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

2.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül az alább felsorolt mutatókra:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

A 13 13 1 és 16 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállítása tekintetében az átmeneti időszak nem haladhatja meg az 5. szakaszban megjelölt első referenciaévet (2008) követő két évet.


(1)  A Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról szóló, 1993. október 29-i 3696/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 342., 1993.12.31., 1. o.). A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.


IV. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÉPÍTŐIPAR SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az építőipar nemzetgazdasági ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–e) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

az építőipari tevékenységek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára,

a különleges témák tanulmányozására szolgáló statisztikák egy további listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágba tartozó valamennyi tevékenységre kell összeállítani. A vállalkozási statisztikák a fő tevékenységük szerint az F nemzetgazdasági ágba sorolt valamennyi gazdasági egységre vonatkozni fognak.

2.

Ha egy tagállamban a NACE Rev. 2. F nemzetgazdasági ágban szereplő valamely ágazatban az árbevétel teljes összege és a foglalkoztatottak száma általában a teljes közösségi érték 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az e mellékletben meghatározott információk közül azokat, amelyeket az I. melléklet nem tartalmaz, e rendelet értelmében nem kell összegyűjteni.

3.

Amennyiben a közösségi politika követelményei szükségessé teszik, a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kérheti a 2. pontban megjelölt adatok alkalomszerű összegyűjtését.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani, és azt, hogy éves vagy többéves gyakorisággal kell-e azokat elkészíteni. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Éves demográfiai statisztikák:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

11 21 0

Telepek száma

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

 

12 12 0

Termelési érték

 

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

12 17 0

Bruttó működési eredmény

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

A 41. és 42. ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható

13 13 1

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések

 

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

 

13 33 0

Bérjárulékok

 

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

 

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

15 12 0

Bruttó földberuházások

 

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

 

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

 

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

 

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

 

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

16 13 0

Alkalmazottak száma

 

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

 

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén

 

Energiatermékek vásárlása

20 11 0

Energiatermékek vásárlása (értékben kifejezve)

 

4.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre többévenként kell statisztikákat összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

A tőkére vonatkozó adatok

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

 

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 12 1

Ipari, kivéve építőipari, tevékenységből származó árbevétel

 

18 12 2

Építőipari tevékenységből származó árbevétel

 

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

 

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel

 

18 31 0

Épületek építéséből származó árbevétel

Csak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.

18 32 0

Egyéb építmények építéséből származó árbevétel

Csak a 41. és 42. ágazatnál és a 43.1. és 43.9. alágazatnál.

Alvállalkozók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

 

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

 

5.

Azon mutatók, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

6.

Szakosodott egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

1.

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az alábbi kódok alá sorolt mutatókra a többévenkénti statisztikákat az alábbi referenciaévekre kell először összeállítani:

Naptári év

Kód

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 és 23 12 0

2.

A többévenkénti statisztikákat legalább ötévenként kell összeállítani.

6. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A kulcsfontosságú mutatókat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

7. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A statisztika eredményeit a 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatók kivételével a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell bontani.

A 15 44 1, 18 11 01, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 és 18 32 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

2.

Bizonyos adatokat méret szerinti osztályokra és a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjéig (alágazat) kell bontani.

3.

A szakosodott egység szinten összeállított statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

4.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. két számjegyű szintjéig (ágazat) és a NUTS 2. szintjéig kell bontani.

8. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

Előzetes nemzeti eredményeket, illetve becsléseket kell továbbítani a referencia-időszak naptári évének végétől számított 10 hónapon belül a vállalkozási statisztikák alább felsorolt mutatóira:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 11 0

A gazdasági szervezetek száma

Számviteli adatok

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Ezen előzetes eredményeket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintjén (alágazat) kell megadni.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


V. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A BIZTOSÍTÁS SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a biztosítási szolgáltatások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a biztosítási ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a biztosítóintézetek szervezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének a részletes elemzésére,

a teljes és a termékenkénti üzleti tevékenység, ügyfélcsoportok, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, befektetések, tőke és tartalékok és a technikai tartalékok alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65. ágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan fogják összeállítani, kivéve a 65.3. alágazatot.

2.

A statisztikai adatok felvételi körébe az alábbi gazdasági szervezetek tartoznak:

nem életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv (1) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja említ,

életbiztosító gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja említ,

viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezetek: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja említ,

Lloyd’s kockázatelbírálók: mindazok, amelyeket a 91/674/EGK irányelv 4. cikke említ,

vegyes biztosítóintézetek: mindazok, amelyek életbiztosítással és nem életbiztosítással is foglalkoznak.

3.

Ezen túlmenően, a 73/239/EGK (2) és a 2002/83/EK (3) irányelvek III. címében említett biztosítóintézetek fióktelepeit, amelyek tevékenysége az 1. pontban említett NACE Rev. 2. alágazatok valamelyikébe tartozik, a 2. pontban meghatározott megfelelő gazdasági szervezetekhez fogják besorolni.

4.

A harmonizált közösségi statisztikai adatok alkalmazásában a tagállamok szabadon dönthetnek majd a 73/239/EGK irányelv 3. cikkében és a 2002/83/EK irányelv 3. cikkének (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdésében említett kizárásról.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott, a közös modulnál szereplő listákban is szerepelnek. A 3. pontban említett A. listán és a 4. pontban említett B. listán szereplő mutatókat és statisztikai adatokat az 5. szakasszal összhangban állítják össze. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2.

Az A. és B. listákon az életbiztosítókra vonatkozó mutatókat az 1-es szám azonosítja, a nem életbiztosítókra vonatkozókat a 2-es szám, a vegyes biztosítókra vonatkozókat a 3-as szám, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozókat a 4-es szám, a vegyes biztosítók életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat az 5-ös szám, a vegyes biztosítók nem életbiztosítással kapcsolatos tevékenységére vonatkozókat (ideértve a viszontbiztosításba vételt) pedig a 6-os szám azonosítja.

3.

Az A. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a 91/674/EGK irányelv 6. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: mérleg eszközoldal: C. I. tétel (a biztosító által a saját tevékenységére használt ingatlanokat külön kimutatva), C. II., C. II. 1. + C. II. 3. tétel összevontan, C. II. 2. + C. II. 4. tétel összevontan, C. III., C. III. 1., C. III. 2., C. III. 3., C. III. 4., C. III. 5., C. III. 6. + C. III. 7. tétel összevontan, C. IV., D.; mérleg forrásoldal: A., A. I., A. II. + A. III. + A. IV. tétel összevontan, B., C. 1. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 2. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 3. a. (a vegyes biztosítóknál külön az életbiztosítási és a nem életbiztosítási tevékenységre), C. 4. a., C. 5., C. 6. a., D. a., G. III. (az átváltoztatható kölcsönök elkülönítése nélkül), G. IV. tétel;

b)

a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c., 1. d., 2., 4. a. aa., 4. a. bb., 4. b. aa., 4. b. bb., 7. (bruttó összeg), 7. d., 9., 10. (külön a bruttó és a nettó összegre) tételek;

c)

a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 1. a., 1. b., 1. c. (külön a bruttó összeg és a viszontbiztosítók részesedése), 2., 3., 5. a. aa., 5. a. bb., 5. b. aa., 5. b. bb., 6. a. aa., 6. a. bb., 8. (bruttó összeg), 8. d., 9., 10., 12., 13. (külön a bruttó és a nettó összeg) tételek;

d)

a 91/674/EGK irányelv III. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: 3., 4. (csak az életbiztosítók és vegyes biztosítók esetében), 5., 6. (csak nem életbiztosítók, vegyes biztosítók és viszontbiztosításra szakosodott biztosítók esetében), 7., 8., 9. + 14. + 15. tétel összevontan, 10. (adózás előtti), 13., 16. tétel;

e)

a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók:

életbiztosítókra, nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a közvetlen üzleti tevékenység bruttó díja a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategóriák esetében),

nem életbiztosítókra és vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: bruttó kárigény, közvetlen biztosítás, bruttó működési költségek, közvetlen üzleti tevékenység és viszontbiztosítás egyenlege, közvetlen biztosítás, minden mutató a CPA (al)kategóriáiként (öt számjegyű szinten és a 66.03.21. és 66.03.22. alkategória esetében),

életbiztosítókra és vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: közvetlen üzlet bruttó díja a fent említett cikk 1. tétel II. számánál szereplő bontás szerint;

f)

a 91/674/EGK irányelv 64. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítókra és viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra vonatkozóan: jutalékok a közvetlen biztosítási tevékenység esetében (kivéve a viszontbiztosításra szakosodott biztosítóintézeteket) és a teljes biztosítási tevékenység esetében;

g)

az alább felsorolt további mutatók:

Kód

Megnevezés

Érintett gazdasági szervezetek/üzleti tevékenység

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Gazdasági szervezetek száma a jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Gazdasági szervezetek száma a bruttó díj mértéke szerinti nagyságkategóriás bontásban

(1, 2, 3)

11 11 3

Gazdasági szervezetek száma a bruttó biztosítástechnikai tartalékok szerinti nagyságkategóriás bontásban

(1)

11 11 5

Gazdasági szervezetek száma az anyavállalat rezidens országa szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Összes fióktelep száma és elhelyezkedése más országokban

(1, 2, 3)

Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része

32 11 4

Bruttó díjbevétel jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Bruttó közvetlen díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből az anyavállalat székhelyének országa szerint

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

A biztosítástechnikai számla egyéb tételei, bruttó összeg

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Viszontbiztosítási egyenleg

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Viszontbiztosítók részesedése a biztosítástechnikai számlán szereplő egyéb tételek bruttó összegéből

(1, 2, 4, 5, 6)

Számviteli adatok/az eredménykimutatás nem technikai része

32 19 0

II. részösszeg (a biztosítástechnikai számla nettó egyenlege)

(3)

Az eredménykimutatásra vonatkozó egyéb adatok

32 61 4

Áruk és szolgáltatások külső költségei

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Külső és belső kárrendezési költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Szerzési költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Igazgatási költségek

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások, bruttó

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Befektetések kezelési költségei

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Részesedéssel járó érdekeltségekből származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Ingatlanokból származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Egyéb befektetésekből származó bevétel

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Befektetések értékhelyesbítésének visszaírása

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Befektetések értékesítésének nyeresége

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Befektetések kezelési költségei a kamattal együtt

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Befektetések értékhelyesbítése

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Befektetések értékesítésének vesztesége

(1, 2, 4, 5, 6)

Termékenkénti adatok CPA-(al)kategóriánként

33 12 1

Viszontbiztosítók részesedése a közvetlen bruttó díjbevételből (öt számjegyű szint, 66.03.21., 66.03.22. alkategóriák)

(1, 2, 5, 6)

Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a letelepedés jogának értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban)

34 31 1

Közvetlen bruttó díjbevétel CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és tagállamonként

(1, 2, 5, 6)

Nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos adatok (a szolgáltatások szabad áramlásának joga alapján megkötött biztosítások földrajzi bontásban)

34 32 1

Közvetlen bruttó díjbevétel CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és tagállamonként

(1, 2, 5, 6)

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

(1, 2, 3, 4)

Mérlegadatok (eszközök/források)

36 30 0

Mérlegfőösszeg

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

A közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka

(2, 6)

37 30 1

Nettó biztosítástechnikai tartalékok összesen

(1, 2, 3, 4)

4.

A B. lista az alábbi információkat tartalmazza:

a)

a 91/674/EGK irányelv I. része 34. cikkében felsorolt mutatók a nem életbiztosítókra, a viszontbiztosításra szakosodott biztosítókra és a vegyes biztosítók nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 3., 5., 6., 8. tétel;

b)

a 91/674/EGK irányelv II. része 34. cikkében felsorolt mutatók az életbiztosítókra és a vegyes biztosítók életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: 4., 6. b., 7., 11. tétel;

c)

a 91/674/EGK irányelv 63. cikkében említett mutatók az életbiztosítókra, nem életbiztosítókra, vegyes biztosítók életbiztosítási és nem életbiztosítási tevékenységére vonatkozóan: a vállalkozás központi irodája szerinti tagállamban, egyéb tagállamokban, az Európai Gazdasági Térség egyéb országaiban, Svájcban, az Egyesült Államokban, Japánban vagy más harmadik országban megkötött közvetlen biztosítások bruttó díja földrajzi bontásban;

d)

az alább felsorolt további mutatók:

Kód

Megnevezés

Érintett gazdasági szervezetek/üzleti tevékenység

Megjegyzés

Számviteli adatok/az eredménykimutatás technikai része

32 13 2

A folyó számviteli év során felmerült károkra történt bruttó kifizetések

(2, 4, 6)

 

Nemzetközi tevékenységek (általában)

34 12 0

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjelőírások földrajzi bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből földrajzi bontásban

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Mérlegadatok (eszközök/források)

36 11 2

Ingatlanok (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Befektetés leányvállalatokba és részesedéssel járó érdekeltségekbe (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Egyéb pénzügyi befektetések (folyó áron)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Befektetések a befektetés kockázatát viselő életbiztosítási kötvénybirtokosok javára – ingatlanok

(1, 3)

 

36 22 0

Befektetések a befektetés kockázatát viselő életbiztosítási kötvénybirtokosok javára – egyéb pénzügyi befektetések

(1, 3)

 

37 10 1

Összes tőke és tartalékok, jogi forma szerinti bontásban

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka, CPA-kategóriánként (öt számjegyű szint) és a 66.03.21., 66.03.22. alkategóriákban

(2, 6)

 

Egyéb adatok

39 10 0

Az elszámolási év végén fennálló szerződések száma valamennyi egyéni életbiztosítási szerződésre vonatkozó közvetlen biztosításban és a CPA alábbi (al)kategóriáira vonatkozóan: 66.01.1., 66.03.1., 66.03.4. és 66.03.5.

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Biztosított személyek száma a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, az összes csoportos életbiztosításra és a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.03.1.

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Biztosított járművek száma a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.03.2.

(2, 6)

Választható

39 40 0

Bruttó biztosítási összeg a közvetlen biztosításban, a számviteli év végén, a CPA alábbi alkategóriáira vonatkozóan: 66.01.1. és 66.01.4.

(1, 5)

Választható

39 50 0

A számviteli év során felmerült károk száma a közvetlen biztosításra vonatkozóan, a CPA alábbi alkategóriájára vonatkozóan: 66.03.2.

(2, 6)

Választható

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan éves statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

Az eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a 3. szakaszban említett gazdasági szervezetek esetében a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül továbbítják, kivéve a viszontbiztosításra szakosodott gazdasági szervezeteket, amelyek esetében az eredményeket a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül továbbítják.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatni fogja a 2004/9/EK bizottsági határozattal (4) létrehozott európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról, és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, valamint az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi olyan intézkedésről, amelyet a 12. cikknek megfelelően fogad el.

9. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


(1)  A biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv (HL L 374., 1991.12.31., 7. o.). A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK első tanácsi irányelv (HL L 228., 1973.8.16., 3. o.). A legutóbb a 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  Az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.). A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 3., 2004.1.7., 34. o.


VI. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A HITELINTÉZETEK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a hitelintézeti ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a hitelintézeti ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a hitelintézetek szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

a teljes és a termékenkénti üzletmenet, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, tőke és tartalék, valamint az egyéb eszközök és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozó hitelintézeti tevékenységekre vonatkozóan kell összeállítani.

2.

A statisztikákat a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv (1) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamennyi hitelintézet tevékenységére vonatkozóan kell összeállítani, kivéve a központi bankokat.

3.

A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozott változat) (2) 38. cikkében említett hitelintézetek azon fióktelepeit, amelyek tevékenysége a NACE Rev. 2. 64.19. és 64.92. szakágazatába tartozik, a 2. pontban említett hitelintézetekhez kell besorolni.

4. SZAKASZ

Mutatók

A mutatók felsorolása az alábbiakban szerepel. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

A felsorolás tartalmazza:

a)

a 86/635/EGK irányelv 4. cikkében felsorolt mutatókat: mérleg eszközoldal: 4. tétel; mérleg forrásoldal: 2(a) + 2(b) tétel aggregátumként, 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14. tétel aggregátumként;

b)

a 86/635/EGK irányelv 27. cikkében felsorolt mutatókat: 2. tétel, 3(a) + 3(b) + 3(c) tétel aggregátumként, 3(a) tétel, 4. tétel, 5. tétel, 6. tétel, 7. tétel, 8(a) + 8(b) tétel aggregátumként, 8(b) tétel, 10. tétel, 11 + 12. tétel aggregátumként, 9 + 13 + 14. tétel aggregátumként, 15 + 16. tétel aggregátumként, 19. tétel, 15 + 20 + 22. tétel aggregátumként, 23. tétel;

c)

a következő további mutatókat:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

11 11 1

Gazdasági szervezetek száma a jogi forma szerinti bontásban

 

11 11 4

Gazdasági szervezetek száma az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

 

11 11 6

Gazdasági szervezetek száma a mérlegfőösszeg nagysága szerinti bontásban

 

11 11 7

Gazdasági szervezetek száma a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban

 

11 21 0

Telepek száma

 

11 41 1

A nem EGT-országokban létesített fióktelepek száma területi bontásban

 

11 51 0

A külföldön létesített pénzügyi leányvállalatok száma területi bontásban

 

Számviteli adatok: eredménykimutatás

42 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű bevételek

 

42 11 1

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek fix kamatozású értékpapírokból

 

42 12 1

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból

 

12 12 0

Termelési érték

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

12 14 0

Hozzáadott érték alapáron

Választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

Számviteli adatok: mérleg

43 30 0

Mérlegfőösszeg (CI)

 

43 31 0

Mérlegfőösszeg az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

 

43 32 0

Mérlegfőösszeg a jogi forma szerinti bontásban

 

Termékenkénti adatok

44 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű bevételek a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 12 0

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 13 0

Kapott jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

44 14 0

Fizetendő jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

45 11 0

Az összes EGT-fióktelep földrajzi bontása

 

45 21 0

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontása

 

45 22 0

Mérlegfőösszeg földrajzi bontása

 

45 31 0

Más EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

45 41 0

Nem EGT-országokban a fióktelep üzleti tevékenysége útján kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

45 42 0

Nem EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű bevételek földrajzi bontásban

Választható

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

16 11 1

Foglalkoztatottak száma hitelintézeti kategória szerinti bontásban

 

16 11 2

Foglalkoztatott nők száma

 

16 13 0

Alkalmazottak száma

 

16 13 6

Női alkalmazottak száma

 

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

 

Egyéb adatok

47 11 0

Számlák száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

47 12 0

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

Választható

47 13 0

Hitelintézetek tulajdonában álló bankautomaták (ATM) száma

 

d)

olyan mutatókat, amelyekre éves, regionális statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 21 0

Telepek száma

 

Számviteli adatok

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

Választható

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket a NACE Rev. 2. következő szakágazatai szerint kell csoportosítani: 64.19. és 64.92. külön.

2.

A regionális statisztikák eredményeit a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazatok) és a NUTS első szintjéig kell bontani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredmények továbbításának határidejéről a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hoznak döntést. Ez a határidő nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.

8. SZAKASZ

Monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága

A Bizottság tájékoztatja a 2006/856/EK tanácsi határozattal (3) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságát e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

1.

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

a)

származtatott ügyletekről és mérlegen kívüli tételekről szóló információ;

b)

elosztóhálózatokra vonatkozó információ;

c)

a hitelintézetek tranzakcióinak ár és volumen szerinti csoportosításához szükséges információ.

2.

A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


(1)  HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2006/46/EK irányelvvel módosított irányelv.

(2)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o. A legutóbb a 2007/44/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 332., 2006.11.30., 21. o.


VII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A NYUGDÍJALAPOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a nyugdíjalap-ágazat szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse. E modul tartalmazza azon mutatók részletes felsorolását, amelyekre vonatkozóan statisztikát kell összeállítani a nyugdíjalap-ágazat nemzeti, közösségi és nemzetközi fejlődésére vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a), b) és c) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként:

a nyugdíjalap szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére,

a teljes üzletmenet, a nyugdíjalapok tagsága, nemzetközi tevékenységek, foglalkoztatás, valamint befektetések és források alakulására és megoszlására.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 65.3. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ebbe az alágazatba tartoznak az önálló nyugdíjalapok tevékenységei.

2.

Egyes statisztikákat azokra a vállalkozásokra vonatkozóan kell összeállítani, amelyek kiegészítő tevékenységként nem önálló nyugdíjalapot működtetnek.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók listája jelzi – ahol ez lényeges –, hogy milyen statisztikai egységre vonatkozóan kell a statisztikákat összeállítani. A dőlt betűvel szedett mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek. Ha a mutatókat közvetlenül az éves beszámolókból származtatják, a referenciaévben befejeződő számviteli éveket az említett referenciaévhez kell sorolni.

2.

Demográfiai mutatók és gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani (csak az önálló nyugdíjalappal rendelkező vállalkozásokról):

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

11 11 8

Gazdasági szervezetek száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

 

11 11 9

Gazdasági szervezetek száma a taglétszámszerinti bontásban

 

11 61 0

Nyugdíjrendszerek száma

Választható

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

12 11 0

Bevétel

 

48 00 1

Tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 2

Munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 3

Beáramló jövedelemátutalások

 

48 00 4

Egyéb nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 5

Szolgáltatással meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 6

Befizetéssel meghatározott sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 00 7

Vegyes sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

 

48 01 0

Befektetési jövedelem (PF)

 

48 01 1

Eszköztartási nyereség és veszteség

 

48 02 1

Kapott biztosítási díjak

 

48 02 2

Egyéb bevételek (PF)

 

12 12 0

Termelési érték

 

12 14 0

Hozzáadott érték alapáron

Választható

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

48 03 0

Nyugdíjkiadás összesen

 

48 03 1

Rendszeres nyugdíjfolyósítás

 

48 03 2

Egyösszegű nyugdíjfolyósítás

 

48 03 3

Kiáramló jövedelemátutalások

 

48 04 0

Technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

 

48 05 0

Fizetendő biztosítási díj

 

48 06 0

Működési költségek összesen

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

 

13 31 0

Személyi jellegű kifizetések

 

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

 

48 07 0

Adók összesen

 

Mérlegadatok: eszközök

48 11 0

Ingatlanok (PF)

 

48 12 0

Kapcsolt vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

 

48 13 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok

 

48 13 1

Szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

 

48 13 2

Kkv-kre szakosodott szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

 

48 13 3

Nyilvánosan nem forgalmazott részvények

 

48 13 4

Egyéb változó hozamú értékpapírok

 

48 14 0

Befektetési alapok, átruházható értékpapírokban megjelenő jegyei

 

48 15 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok

 

48 15 1

Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok

Választható

48 15 2

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő és egyéb fix kamatozású értékpapírok

Választható

48 16 0

Részesedés befektetési társulásokban (PF)

 

48 17 0

Máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

 

48 18 0

Egyéb befektetések

 

48 10 0

Nyugdíjalapokba történő összes befektetés

 

48 10 1

A „finanszírozó gazdasági szervezetbe” történő összes befektetés

 

48 10 4

Összes befektetés piaci értéken

 

48 20 0

Egyéb eszközök

 

Mérlegadatok: források

48 30 0

Tőke és tartalék

 

48 40 0

Nettó technikai tartalék (PF)

 

48 50 0

Egyéb források

 

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 61 0

Bevétel földrajzi bontásban

 

48 62 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok földrajzi bontásban

Választható

48 63 0

Összes befektetés földrajzi bontásban

Választható

48 64 0

Összes befektetés euro és nem euro szerinti bontásban

 

Foglalkoztatási adatok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

 

Egyéb adatok

48 70 0

Taglétszám

 

48 70 1

Szolgáltatással meghatározott sémák taglétszáma

 

48 70 2

Befizetéssel meghatározott sémák taglétszáma

 

48 70 3

Vegyes sémák taglétszáma

 

48 70 4

Aktív tagok száma

 

48 70 5

Szüneteltető tagok száma

 

48 70 6

Nyugdíjba vonultak száma

 

3.

Gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani (csak a nem önálló nyugdíjalappal rendelkező gazdasági szervezetekről):

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 15 0

Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma

 

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

48 08 0

Nem önálló nyugdíjalapok forgalma

Választható

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a 4. szakaszban felsorolt mutatókra éves statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. naptári év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

A 4. szakasz 2. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. négy számjegyű szintjéig (szakágazat) kell lebontani.

2.

A 4. szakasz 3. pontjában felsorolt mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágak szintjén kell csoportosítani.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság

A Bizottság tájékoztatja az Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot e modul végrehajtásáról és az adatok gyűjtését és statisztikai feldolgozását, az eredmények feldolgozását és továbbítását érintő gazdasági és technikai fejleményekhez való igazodásra irányuló valamennyi intézkedésről.

9. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

1.

Alaposabb információ a nyugdíjalapok határokon átnyúló tevékenységéről:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 71 0

Más EGT-országokban tagokkal rendelkező vállalkozások száma

11 72 0

Más EGT-országokban aktív tagokkal rendelkező vállalkozások száma

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 65 0

Tagok száma nemek szerinti és földrajzi bontásban

48 65 1

Szolgáltatással meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása

48 65 2

Befizetéssel meghatározott sémák tagságának földrajzi bontása

48 65 3

Vegyes sémák tagságának száma földrajzi bontásban

48 65 4

Aktív tagok száma földrajzi bontásban

48 65 5

Szüneteltető tagok száma földrajzi bontásban

48 65 6

Nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban

48 65 7

Származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban

Egyéb adatok

48 70 7

Női tagok száma

2.

További információ a nem önálló nyugdíjalapokról:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 15 1

Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági szervezetek száma a tagok száma alapján történő osztályozás szerinti bontásban

Mérlegadatok: források

48 40 1

Nem önálló nyugdíjalapok nettó technikai tartalékai

Egyéb adatok

48 72 0

Nem önálló nyugdíjalapok tagjainak száma

A belső piacra és a nemzetközi tevékenységre vonatkozó adatok

48 66 1

Nem önálló nyugdíjalapok aktív tagjainak száma földrajzi bontásban

48 66 2

Nem önálló nyugdíjalapok szüneteltető tagjainak száma földrajzi bontásban

48 66 3

Nem önálló nyugdíjalapokból nyugdíjban részesülő nyugdíjba vonultak száma földrajzi bontásban

48 66 4

Nem önálló nyugdíjalapokból származtatott nyugdíjban részesülők száma földrajzi bontásban

Számviteli adatok: eredménykimutatás (bevétel és kiadás)

48 09 0

Nem önálló nyugdíjalapok nyugdíjfolyósításai

3.

Származtatott ügyletekre és mérlegen kívüli tételekre vonatkozó információ.

A kísérleti tanulmányok célja, hogy felmérjék az adatok megszerzésének célszerűségét és megvalósíthatóságát, figyelembe véve az adatok rendelkezésre állásának hasznát az adatgyűjtés költségeihez és a vállalkozásokra nehezedő adatszolgáltatási terhekhez képest.

10. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Átmeneti időszak nem adható.


VIII. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy az üzleti szolgáltatások ágazatának szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–d) és f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként az üzleti szolgáltatások szerkezetének, tevékenységének, versenyképességének és teljesítményének részletes elemzésére vonatkozó statisztikák központi listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

A statisztikákat a NACE Rev. 2. 62., 69., 71., 73. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., és 70.2. alágazatába tartozó valamennyi tevékenységre vonatkozóan kell összeállítani. Ezek az ágazatok és alágazatok a kiadási, az információs technológiai, a tájékoztatási, valamint a szakmai, tudományos és technikai tevékenységek egy részét, továbbá a foglalkoztatási tevékenységet foglalják magukban. Az ebben a modulban szereplő statisztikák valamennyi olyan, legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági szervezetre vonatkoznak, amelyek fő tevékenysége a fenti ágazatokba vagy alágazatokba sorolandó. Legkorábban 2011-ben a Bizottság kezdeményezhet egy, az alapsokaság alsó határának megváltoztatásának szükségességéről és lehetőségéről szóló tanulmányt. E tanulmány alapján e rendelet nem lényeges elemeinek az alsó határ megváltoztatására irányuló módosítását célzó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. SZAKASZ

Mutatók

1.

Az alábbiakban megadott mutatók és statisztikák listája az éves vagy kétéves gyakorisággal összeállítandó statisztikákat tartalmazza. A dőlt betűvel szedett statisztikák és mutatók az I. mellékletben meghatározott közös modulnál szereplő listában is szerepelnek.

2.

Azon mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatába, valamint az 58.2., 63.1., 73.1. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

12 11 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)

A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ

12 11 0

Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:

Rezidens

Nem rezidens, amelyből

EU-n belüli

EU-n kívüli

 

3.

Azon mutatók, amelyekre kétévente kell statisztikákat összeállítani a NACE Rev. 2. 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2. és 73.2. alágazatába tartozó gazdasági szervezetek vonatkozásában:

Kód

Megnevezés

Megjegyzés

Szerkezeti adatok

11 11 0

Gazdasági szervezetek száma

 

Az árbevétel terméktípus szerinti bontása

12 11 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA szerint)

A terméktípusonkénti bontás a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerül meghatározásra.

Az ügyfél rezidensi besorolására vonatkozó információ

12 11 0

Árbevétel az ügyfél rezidensi besorolása szerint, különösen:

Rezidens

Nem rezidens, amelyből

EU-n belüli

EU-n kívüli

 

5. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazata és 58.2. és 63.1. és 73.1. alágazata tekintetében éves, valamint a NACE Rev. 2 69.1., 69.2., és 70.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikák kerülnek összeállításra, a 2008. év. Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 71.1., 71.2. és 73.2. alágazata tekintetében kétéves statisztikákat kell összeállítani, a 2009. év.

6. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Annak érdekében, hogy közösségi statisztikai összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamoknak a nemzeti részeredményeket a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára lebontva kell megadniuk.

2.

Az árbevételre vonatkozó adatokat termékenkénti és az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontásban is meg kell adni a NACE Rev. 2. 62. és 78. ágazatára, valamint az 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1. és 73.2. alágazatára.

7. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

8. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a 4. szakaszban megjelölt statisztikák összeállításának az 5. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő három évet.


IX. MELLÉKLET

RÉSZLETES MODUL A VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIÁJÁNAK SZERKEZETI STATISZTIKÁIHOZ

1. SZAKASZ

Cél

E melléklet célja, hogy a vállalkozások demográfiájára vonatkozó közösségi statisztikák összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét megteremtse.

2. SZAKASZ

Alkalmazási kör

Az összeállítandó statisztikák az 1. cikk a)–f) pontjában megjelölt tárgykörökre vonatkoznak, főként a működő gazdasági szervezetek sokaságának, a gazdasági szervezetek létrejöttének, megszűnésének, az újonnan létrejött gazdasági szervezetek túlélésének és az e folyamatokkal kapcsolatos, a vállalkozások sokaságának szerkezetére, tevékenységére és fejlődésére gyakorolt hatásoknak a részletes elemzésére szolgáló mutatók listájára.

3. SZAKASZ

Felvételi kör

1.

A statisztikákat a 10. szakaszban felsorolt tevékenységekről kell összeállítani.

2.

A 12. szakaszban felsorolt statisztikai egységekkel, tevékenységekkel és demográfiai eseményekkel kapcsolatban kísérleti tanulmányokat kell végezni.

4. SZAKASZ

Fogalommeghatározások

E melléklet értelmezésében:

a „referencia-időszak” az az év, amelyre vonatkozóan a működő gazdasági szervezetek sokasága, a gazdasági szervezetek létrejötte, megszűnése és túlélése megfigyelésre kerül. A referencia-időszakot az 5. szakaszban „t” betű jelöli.

5. SZAKASZ

Mutatók

1.

Mutatók, amelyekre a gazdasági egységet statisztikai egységként használó éves demográfiai statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Szerkezeti adatok

11 91 0

A t során működő gazdasági szervezetek száma

11 92 0

A t során létrejött gazdasági szervezetek száma

11 93 0

A t során megszűnt gazdasági szervezetek száma

11 94 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

11 94 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetek száma

2.

A működő gazdasági szervezetek sokaságára, a gazdasági szervezetek létrejöttére, megszűnésére és túlélésére vonatkozó gazdasági egység szintű mutatók, amelyekre éves statisztikákat kell összeállítani:

Kód

Megnevezés

Foglalkoztatási adatok

16 91 0

A t során működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 91 1

A t során működő gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 92 0

A t során létrejött gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 92 1

A t során létrejött gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 93 0

A t során megszűnt gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 93 1

A t során megszűnt gazdasági szervezetekben alkalmazottak száma

16 94 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 94 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak száma

16 95 1

A t–1 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 2

A t–2 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 3

A t–3 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 4

A t–4 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

16 95 5

A t–5 során létrejött és a t-ben is működő gazdasági szervezetekben a létrejövetel évében foglalkoztatottak száma

6. SZAKASZ

Az első referenciaév

Az első referenciaév, amelyről éves statisztikák készülnek:

Naptári év

Kód

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 és 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 és 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 és 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 és 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 és 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 és 16 95 5

7. SZAKASZ

Jelentés a statisztikák minőségéről

A tagállamok jelentést készítenek a statisztikák minőségéről, amelyben feltüntetik a 11 91 0 és 16 91 0 mutatók összehasonlíthatóságának mértékét az I. mellékletben szereplő 11 11 0 és 16 11 0 mutatókkal, valamint – amennyiben szükséges – azt, hogy az átadott adatok megfelelnek-e a 11. szakaszban hivatkozott útmutatóban lefektetett közös módszertannak.

8. SZAKASZ

Az eredmények előállítása

1.

Az eredményeket a 10. szakaszban felsorolt tevékenységek csoportjainak szintjéig kell lebontani.

2.

Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

3.

Egyes eredményeket, amelyek a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra, a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.

9. SZAKASZ

Az eredmények továbbítása

A gazdasági szervezetek megszűnésével kapcsolatos mutatókra (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) vonatkozó előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani. Az e mutatókra vonatkozó felülvizsgált eredményeket a gazdasági szervezetek megszűnésének – két éves inaktív időszakot követő – megerősítése után, ugyanettől a referencia-időszaktól számított 30 hónapon belül kell továbbítani. Minden egyéb eredményt a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell megadni.

A 2008. előtti referenciaévekre vonatkozó eredményeket 2008. végét követő hat hónapon belül kell továbbítani, a 2007-es referenciaévnek a gazdasági szervezetek megszűnésére (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) vonatkozó eredményei kivételével, amelyeket 2008. végét követő 18 hónap elteltével kell továbbítani.

10. SZAKASZ

A tevékenységek bontása

1.

A 2004 és 2007 közötti referenciaévekre – a 2007. referenciaévet is beleértve – vonatkozó adatok tekintetében a NACE Rev. 1.1. osztályozásra vonatkozó alábbi bontást írják elő:

C nemzetgazdasági ág Bányászat és kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági alágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

E és F nemzetgazdasági ág Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás és építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. nemzetgazdasági ágainak szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek, motorkerékpárok, személyi és háztartási gépek javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 és 52.7.

H nemzetgazdasági ág Szállodák és éttermek

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: 55, 55.1 + 55.2 és 55.3 + 55.4 + 55.5.

I nemzetgazdasági ág Szállítás, raktározás és távközlés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a következő NACE Rev. 1.1. kódokra továbbítják az összesített nemzeti eredményeket: I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 és 64.2.

J nemzetgazdasági ág Pénzügyi közvetítés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek

A NACE Rev. 1.1. 74.15. szakágazata nem tartozik e melléklet alkalmazási körébe. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 1.1. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

2.

A 2008-as, valamint az azt követő referenciaévekre vonatkozó adatokat a NACE Rev. 2. szerinti alábbi tevékenységbontásban kell előállítani:

B nemzetgazdasági ág Bányászat, kőfejtés

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

C nemzetgazdasági ág Feldolgozóipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 és 33 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

D, E és F nemzetgazdasági ág Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés; építőipar

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

G nemzetgazdasági ág Nagy- és kiskereskedelem; gépjárművek és motorkerékpárok javítása

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. G 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 és 48.8 + 48.9 kódjaira vonatkozóan továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

H és I nemzetgazdasági ág Szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

J nemzetgazdasági ág Információ és kommunikáció

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti, valamint a 62. ágazatban további, a NACE Rev. 2. alágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

K nemzetgazdasági ág Pénzügyi, biztosítási tevékenység

A NACE Rev. 2. 64.2. alágazata nem tartozik e melléklet hatálya alá. A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. ágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

L, M és N nemzetgazdasági ág Ingatlanügyletek; szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; adminisztratív tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások

A közösségi statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a tagállamok a NACE Rev. 2. szakágazati szintje szerinti bontásban továbbítják az összesített nemzeti eredményeket.

Speciális aggregátumok

Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó közösségi szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében, a NACE Rev. 2. számos speciális aggregátumát kell továbbítani. Ezen aggregátumokat a 12. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

3.

A 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben létrejött új gazdasági szervezetekre vonatkozó adatok megadása szintén a NACE Rev. 2. szerinti bontásban történik, valamint azok meghatározását e szakasz 2. pontja tartalmazza. Ez a fent említett referenciaévekre vonatkozóan a 11 92 0, 16 92 0 és 16 92 1 mutatókat foglalja magában. Ezeket az eredményeket a 2008-as referenciaévre vonatkozó adatokkal együtt kell megadni.

11. SZAKASZ

Útmutató

A tagállamokkal szorosan együttműködve a Bizottság útmutatót tesz közzé, amely további iránymutatást tartalmaz az e melléklet értelmében készített közösségi statisztikákra vonatkozóan. Az útmutató e rendelet hatálybalépésekor kerül közzétételre.

12. SZAKASZ

Kísérleti tanulmányok

Az e mellékletben szereplő tevékenységek vonatkozásában a Bizottság a következő, a tagállamok által elvégzendő kísérleti tanulmányokat indítja meg:

adatok előállítása a telep statisztikai egységként való alkalmazásával,

adatok előállítása a gazdasági szervezetek létrejöttétől, túlélésétől és megszűnésétől eltérő demográfiai események vonatkozásában, valamint

adatok előállítása a NACE Rev. 2. P, Q, R és S nemzetgazdasági ágaira.

Amennyiben a Bizottság a NACE Rev. 1.1. M–O nemzetgazdasági ágaiban folytatott nem piaci tevékenységekre vonatkozó kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükségesnek találja e rendelet jelenlegi alkalmazási körének kiterjesztését, erre vonatkozóan javaslatot a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell előterjesztenie.

13. SZAKASZ

Átmeneti időszak

Az e mellékletben meghatározott részletes modul alkalmazásában az átmeneti időszak nem haladhatja meg a statisztikák összeállításának a 6. szakaszban megjelölt első referenciaéveit követő négy évet.


X. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS A KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSOK

58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 14., 1997.1.17., 1. o.)

410/98/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 52., 1998.2.21., 1. o.)

Az 1614/2002/EK bizottsági rendelet 1. cikke (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.)

A 2056/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.)

Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének 69. pontja (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 20. cikke, valamint a II. melléklete (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.)


XI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 58/97/EK, Euratom rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

1. cikk

3. cikk

2. cikk

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

5. cikk

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (4) bekezdés

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

8. cikk (1) és (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk i–x. pont

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

13. cikk

12. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

14. cikk

16. cikk

15. cikk

1. melléklet, 1–9. szakasz

I. melléklet, 1–9. szakasz

1. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pont

I. melléklet, 10. szakasz, 1. és 2. pont törlésekkel

1. melléklet, 10. szakasz, 3. és 4. pont

1. melléklet, 11. szakasz

I. melléklet, 11. szakasz

2. melléklet

II. melléklet

3. melléklet, 1–8. szakasz

III. melléklet, 1–8. szakasz

3. melléklet, 9. szakasz

3. melléklet, 10. szakasz

III. melléklet, 9. szakasz

4. melléklet, 1–8. szakasz

IV. melléklet, 1–8. szakasz

4. melléklet, 9. szakasz

4. melléklet, 10. szakasz

IV. melléklet, 9. szakasz

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet

XI. melléklet


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/60


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 296/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések esetében, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (4) megfelelően, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a határfelügyelet egyes gyakorlati szabályait, valamint módosítson bizonyos mellékleteket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 562/2006/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

Az 562/2006/EK rendelet felfüggesztési időszakot ír elő a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatban kijelentette, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő szabása nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács kijelentette továbbá, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével az 562/2006/EK rendeletből el kell hagyni az említett felfüggesztési időszakot előíró rendelkezést.

(6)

Ezért az 562/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és ezért e rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(8)

Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Köztársaság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek az említett megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartoznak.

(9)

Svájc tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyek – a 2004/849/EK (7) és a 2004/860/EK (8) tanácsi határozat 4. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben – az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(10)

E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyekben az Egyesült Királyság nem vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (9) megfelelően. Az Egyesült Királyság ennek megfelelően ezért nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(11)

E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyeknek alkalmazásában Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (10) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 562/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A határőrizetre további irányadó szabályokat lehet elfogadni. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 33. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„32. cikk

A mellékletek módosítása

A III., IV. és VIII. mellékletet a 33. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően módosítják.”

3.

A 33. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdéseit, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

4.

A 33. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(2)  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.

(3)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(4)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/849/EK tanácsi határozat (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(8)  Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(9)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(10)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/62


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 297/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy döntést hozzon a nemzetközi számviteli standardok Közösségen belüli alkalmazhatóságáról. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és az 1606/2002/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a szokásos határidőkön belül történő alkalmazása bizonyos kivételes esetekben megnehezítheti az újonnan kiadott számviteli standardoknak, a már meglévő számviteli standardok módosításainak vagy azok értelmezéseinek az időben történő elfogadását ahhoz, hogy a vállalatok az adott pénzügyi évre vonatkozóan alkalmazni tudják őket az Európai Parlament, a Tanács, a és Bizottság gyors fellépésére van szükség annak érdekében, hogy idejében el lehessen fogadni ezeket a standardokat és értelmezéseket, és ne kerüljön veszélybe a befektetők megértése, és így bizalma is.

(6)

Az 1606/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 1606/2002/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság határozatot hoz a nemzetközi számviteli standardok Közösségen belül történő alkalmazásáról. Mivel a fenti intézkedések e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 6. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/64


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 298/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. és 95. cikkére, valamint 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak (2) megfelelően,

mivel:

(1)

Az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást az olyan általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatra vonatkozó nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárással elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra vonatkozó alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa, hogy egy élelmiszer- vagy takarmányfajta az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozik-e, és hogy csökkentse a véletlenül és technikailag elkerülhetetlenül előforduló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó, azokból álló vagy azokból előállított anyagok, továbbá azon véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlenül előforduló, géntechnológiával módosított anyagok címkézésére vonatkozó küszöbértéket, amelyek kockázatértékelése élelmiszerekben és takarmányokban kedvezőnek bizonyult, és hogy elfogadjon bizonyos, a vállalkozókra és a közétkeztetésben működő gazdasági szereplőkre vonatkozó címkézési és tájékoztatási követelményekre vonatkozó intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1829/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

Az 1829/2003/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 1829/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Szükség esetén az annak meghatározására szolgáló intézkedéseket, hogy egy adott élelmiszerfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e, és amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, amelyek megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítanak meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerek vonatkozásában, vagy a tudomány és a technológia fejlődését veszik figyelembe, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság elfogadhatja az alábbi intézkedéseket:

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően,

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 13. cikkben rögzített címkézési követelményeknek,

konkrét szabályok a végső felhasználóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információk vonatkozásában. A közétkeztetésben működő gazdasági szereplők speciális helyzetének figyelembevétele érdekében e szabályok előírhatják a 13. cikk (1) bekezdésének e) pontjában szereplő követelmények kiigazítását.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Ezenkívül a 13. cikk egységes alkalmazását megkönnyítő részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.”

4.

A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Szükség esetén az annak meghatározására szolgáló intézkedéseket, hogy egy adott takarmányfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e, és amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 24. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, amelyek megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítanak meg – különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló takarmányok esetében –, illetve a tudomány és a technológia fejlődését veszik figyelembe, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság elfogadhatja az alábbi intézkedéseket:

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően,

az ahhoz szükséges intézkedések, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 25. cikkben rögzített címkézési követelményeknek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Ezenkívül a 25. cikk egységes alkalmazását megkönnyítő részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.”

7.

A 32. cikk ötödik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat lehet elfogadni a 35. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására és a melléklet kiigazítására irányuló intézkedéseket a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 35. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

9.

A 47. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket, amelyek az (1) bekezdésben említett – különösen a közvetlenül a végső felhasználónak eladott GMO-kra vonatkozó – küszöbértékek csökkentésére irányulnak, a 35. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o. Az 1981/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 368., 2006.12.23., 99. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/67


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 299/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, illetve 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1)

A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatra (5) vonatkozó nyilatkozatának megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárásnak megfelelően elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra vonatkozó alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza a 396/2005/EK rendelet hatályát, valamint a rendelet vonatkozó mellékleteiben felsorolt növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található egyes megengedett növényvédőszer-maradékok határértékeinek (maximum residue level – MRL) megállapításához szükséges kritériumokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 396/2005/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítéssel történő módosítását is, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A hatékonyság és annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek gyors döntéshozatali eljárást garantáljanak, ugyanakkor magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítsanak, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás által előirányzott rendes határidőket le kell rövidíteni az MLR-ek meghatározása, felvétele, végrehajtása, módosítása vagy törlése, illetve azon hatóanyagok listájának megállapítása esetében, amelyekre vonatkozóan nem szükséges az MRL-ek meghatározása, továbbá azon hatóanyag/termék kombinációk listájának megállapításakor, amelyek esetében a hatóanyagokat betakarítás utáni füstölőszerrel történő kezelésre használják.

(6)

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel és különösen, ha emberek vagy állatok egészsége forog kockán és az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az MRL-ek meghatározása, felvétele, végrehajtása, módosítása vagy törlése esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazza.

(7)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 396/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az I. melléklet határozza meg és annak hatálya alá tartoznak a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon termékek, termékcsoportok és/vagy termékrészek, amelyekre a közösségi szinten összehangolt MRL-eket kell alkalmazni. Ezeket az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az I. melléklet foglalja magában az összes olyan terméket, amelyre meghatározták az MRL-eket, továbbá az olyan egyéb termékeket, amelyek esetében helyénvaló az összehangolt MRL-ek alkalmazása, különös tekintettel azoknak a fogyasztók étrendjében vagy a kereskedelem terén betöltött szerepükre. A termékeket oly módon kell csoportosítani, hogy az MRL-eket, amennyire ez lehetséges, a hasonló vagy rokon termékek csoportjára lehessen meghatározni.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E rendelet IV. mellékletében kell meghatározni és felsorolni a 91/414/EGK irányelv alapján értékelt, a növényvédő szerekben található olyan hatóanyagokat, amelyekre nem kell MRL-eket meghatározni, figyelembe véve e hatóanyagok felhasználását, valamint az e rendelet 14. cikke (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában említett kérdéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A felvétel iránti kérelmeket a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében meghatározott, a növényvédő szerek értékelésének és engedélyezésének egységes elveire vonatkozó rendelkezéseknek vagy egy bizottsági rendeletben rögzítendő egyedi értékelési elveknek megfelelően kell értékelni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

4.

A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Hatóság véleményének kézhezvételét követően, e vélemény figyelembevételével a Bizottság haladéktalanul, de legfeljebb három hónapon belül a Bizottság elkészíti az alábbiak egyikét:

a)

egy, az MRL meghatározására, módosítására vagy törlésére vonatkozó rendelet. E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében;

b)

határozat kérelem elutasításáról, amelyet a 45. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

5.

A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben az ideiglenes MRL-t az (1) bekezdés b) pontjának megfelelően állapítják meg, azt a III. mellékletből – az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe foglalását vagy bele nem foglalását követő egy év elteltével elfogadott rendelet útján – törlik. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló rendeletet a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

Egy vagy több tagállam kérésére azonban az ideiglenes MRL további egy éven keresztül fenntartható, ha megerősítést nyer, hogy az MRL megállapítását célzó kérelem alátámasztásához szükséges tanulmányok folyamatban vannak. Azokban az esetekben, amikor ilyen megerősítésre sor kerül, az ideiglenes MRL további két éven keresztül fenntartható, amennyiben a fogyasztók tekintetében nem merült fel elfogadhatatlan biztonsági kockázat.”

6.

A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

Az MRL-eknek való megfelelés

(1)   Az I. melléklet alá tartozó termékek – élelmiszerként vagy takarmányként, illetve állatok takarmányozására felhasznált takarmányként való forgalomba hozataluk időpontjától kezdve – nem tartalmazhatnak az alábbiakban felsoroltakat meghaladó mértékű növényvédőszer-maradékot:

a)

a II. és III. mellékletben ezekre a termékekre megállapított MRL-ek;

b)

0,01 mg/kg azokra a termékekre, amelyek esetében a megengedett legmagasabb értéket a II. és III. mellékletben külön nem állapították meg, illetve a IV. mellékletben nem említett hatóanyagokra, feltéve, hogy a rendelkezésre álló szokásos vizsgálati módszerek figyelembevételével a hatóanyagra nem határoztak meg más alapértéket. Az alapértékeket az V. melléklet sorolja fel. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

(2)   A tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg az I. melléklet alá tartozó termékek – élelmiszer-előállítás céljára tartott állatok takarmányozása céljából – területükön történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását amiatt, hogy azok növényvédőszer-maradékokat tartalmaznak, feltéve, hogy:

a)

az ilyen termékek megfelelnek az (1) bekezdésnek és a 20. cikknek; vagy

b)

a hatóanyag szerepel a IV. mellékletben található felsorolásban.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok – saját területükön – a betakarítás utáni füstölőszerrel történő kezelésre történő hivatkozással az I. melléklet alá tartozó termék esetében engedélyezhetik a hatóanyag II. és III. mellékletben meghatározott határértékeket meghaladó maradékértékét, amennyiben e hatóanyag/termék kombinációk szerepelnek a VII. mellékletben, feltéve, hogy:

a)

az ilyen termékek azonnali fogyasztásra szánt termékek;

b)

megfelelő ellenőrzési mechanizmusok biztosítják, hogy az ilyen termékek a végfelhasználók vagy fogyasztók számára – amennyiben a termékeket közvetlenül szolgáltatják az utóbbiaknak – csak akkor válnak hozzáférhetővé, amikor a maradékértékek a II. és III. mellékletben meghatározott megengedett legmagasabb értéket már nem haladják meg;

c)

a megtett intézkedésekről a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatták.

A VII. mellékletben felsorolt hatóanyag/termék kombinációk meghatározására szolgáló, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)   Kivételes esetben, különösen a növényvédő szereknek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban történő használatára hivatkozással vagy a 2000/29/EK irányelvben (6) foglalt kötelezettségek teljesítése során – saját területén – bármely tagállam engedélyezheti az (1) bekezdésnek nem megfelelő, kezelt élelmiszer vagy takarmány forgalomba hozatalát és/vagy takarmányként való felhasználását, feltéve, hogy az ilyen élelmiszer vagy takarmány nem jelent elfogadhatatlan kockázatot. Az ilyen engedélyek kibocsátásáról haladéktalanul értesíteni kell a többi tagállamot, a Bizottságot és a Hatóságot, mellékelve az indokolatlan késedelem nélkül mérlegelendő megfelelő kockázatelemzést, egy meghatározott időszakra szóló ideiglenes MRL meghatározása vagy az ilyen termékekkel kapcsolatos más szükséges intézkedés megtétele érdekében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, annak kiegészítésével történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

7.

A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A VI. mellékletben szereplő lista egyes feldolgozási és/vagy vegyítési tevékenységekre vagy egyes feldolgozott és/vagy vegyes termékekre vonatkozólag különleges koncentrációs vagy hígítási tényezőket tartalmazhat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az I. melléklet alá tartozó termékek vonatkozásában az MRL-eket első alkalommal – a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvben meghatározott MRL átvételével és az e rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében felsorolt feltételek figyelembevételével – a II. mellékletben kell megállapítani és felsorolni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő ezen szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

9.

A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azon hatóanyagok ideiglenes MRL-jeit, amelyek vonatkozásában még nem született döntés a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő foglalást vagy bele nem foglalást illetően, első alkalommal – kivéve, ha azok a II. mellékletben már szerepelnek – e rendelet III. mellékletében kell megállapítani és felsorolni a tagállamok által szolgáltatott információ, és – szükség esetén – a 24. cikkben említett vélemény, a 14. cikk (2) bekezdésében említett tényezők és az alábbi MRL-ek figyelembevételével:

a)

a 76/895/EGK irányelv mellékletében szereplő további MRL-ek; és

b)

a még össze nem hangolt nemzeti MRL-ek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

10.

A 27. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A termékekben fellelhető növényvédőszer-maradékok ellenőrzéséhez szükséges – a 2002/63/EK irányelvben (7) meghatározottaktól eltérő – mintavételi eljárásokat meghatározó, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése útján való módosítására irányuló intézkedéseket az e rendelet 45. cikke (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

11.

A 45. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„45. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

12.

A 46. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„46. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A végrehajtási intézkedéseket e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, a technikai iránymutatási dokumentumokat pedig alkalmazásának elősegítése érdekében, továbbá az MRL-ek meghatározásához szükséges tudományos adatok tekintetében a részletes szabályokat a 45. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani vagy esetlegesen módosítani, adott esetben a hatóság véleményének figyelembevételével.

(2)   Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló és a 23. cikkben, a 29. cikk (2) bekezdésében, a 30. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 32. cikk (5) bekezdésében szereplő időpontok meghatározásával, vagy módosításával kapcsolatos, intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, adott esetben a hatóság véleményének figyelembevételével.”

13.

A 49. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„49. cikk

Átmeneti intézkedések

(1)   A III. fejezetben foglalt követelmények nem vonatkoznak az 50. cikk második bekezdésében említett időpontot megelőzően jogszerűen előállított vagy a Közösségbe jogszerűen behozott termékekre.

A magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében azonban ezekre a termékekre vonatkozólag megfelelő intézkedéseket lehet hozni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 45. cikk (5) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   Amennyiben ez a termékek rendes forgalomba hozatala, feldolgozása és fogyasztása érdekében szükséges, a 15., 16., 21., 22. és 25. cikkben meghatározott egyes MRL-ek végrehajtását illetően további átmeneti intézkedések határozhatók meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló és a fogyasztóvédelem magas színvonalának biztosítására vonatkozó kötelezettséget nem sértő intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o. A 178/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2006.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

(6)  A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.). A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított irányelv.”

(7)  A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).”


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/72


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 300/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2), az egyeztetőbizottság által 2008. január 16-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1)

A személyek és az áruk Európai Unión belüli védelme érdekében a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös szabályok létrehozásával meg kell akadályozni a polgári légi járművek elleni jogellenes, a polgári légi közlekedés védelmét veszélyeztető cselekményeket. E célt a légi közlekedés védelmét szolgáló közös szabályok és közös alapkövetelmények megállapítása, valamint az ezek betartásának nyomon követését szolgáló mechanizmusok kialakítása révén kell elérni.

(2)

A polgári légi közlekedés általános védelme érdekében meg kell teremteni a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-i Chicagói Egyezmény 17. függelékének egységes értelmezési alapjait.

(3)

A polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt események nyomán született. A polgári légi közlekedés védelme területén közös megközelítésre van szükség, és meg kell vizsgálni, hogy mi lenne a leghatékonyabb eszköze a közlekedés területére jelentős hatást gyakorló terrorcselekményeket követő segítségnyújtásnak.

(4)

A szerzett tapasztalok fényében a 2320/2002/EK rendelet tartalmát felül kell vizsgálni, a rendeletet hatályon kívül kell helyezni és ezzel a rendelettel kell felváltani, amely a meglévő szabályok egyszerűsítésére, összehangolására és egyértelművé tételére, valamint a védelmi szintek javítására törekszik.

(5)

Mivel a folyamatosan fejlődő kockázatfelmérési módszereknek való megfelelés érdekében és az új technológiák bevezetését elősegítendő a védelmi intézkedések és eljárások elfogadása terén nagyobb rugalmasságra van szükség, e rendeletnek anélkül kell meghatároznia a polgári légi közlekedés jogellenes cselekmények elleni védelmét szolgáló intézkedések alapelveit, hogy a végrehajtás műszaki vagy eljárási részleteit kifejtené.

(6)

Ezt a rendeletet a tagállamok területén a polgári légi közlekedést kiszolgáló repülőterekre, az ilyen repülőtereken szolgáltatást nyújtó üzemeltetőkre, valamint a repülőterekre vagy az azokon keresztül árut szállító és/vagy szolgáltatásokat nyújtó jogalanyokra kell alkalmazni.

(7)

A légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló, 1963. évi Tokiói Egyezmény, a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló, 1970. évi Hágai Egyezmény, valamint a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. évi Montreali Egyezmény sérelme nélkül e rendeletnek rendelkeznie kell a közösségi légi fuvarozók légi járműveinek fedélzetén, vagy járatai során alkalmazandó védelmi intézkedésekről is.

(8)

Valamennyi tagállam megtartja az annak eldöntésével kapcsolatos hatáskört, hogy az általa nyilvántartott légi járműveken és az általa engedélyezett légi fuvarozók járatain alkalmaznak-e a járatokon szolgáló hatósági védelmi kísérőket, továbbá az annak biztosítására vonatkozó hatáskört, hogy a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 17. függelékének 4.7.7. pontjával összhangban és azon egyezmény értelmében a védelmi kísérőknek speciálisan erre a célra – a légi járművek fedélzetén megkövetelt védelmi és biztonsági szempontok figyelembevételével – kiválasztott és kiképzett kormányzati alkalmazottaknak kell lenniük.

(9)

A polgári légi közlekedés különböző területein nem feltétlenül azonos a fenyegetettség szintje. A légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények megállapításakor a légi jármű méretét, a repülőtéri üzemeltetés jellegét és/vagy gyakoriságát is figyelembe kell venni, fenntartva az eltérések engedélyezésének lehetőségét.

(10)

Szintén lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok kockázatfelmérés alapján az e rendeletben előírtaknál szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak.

(11)

Harmadik országok megkövetelhetik az e rendeletben előírtaktól eltérő intézkedések alkalmazását az olyan járatok esetében, amelyek egy tagállami repülőtérről az adott harmadik országba, vagy az adott harmadik országon keresztül közlekednek. Ugyanakkor a Közösség által kötött kétoldalú megállapodások sérelme nélkül meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a Bizottság megvizsgálja a harmadik ország által megkövetelt intézkedéseket.

(12)

Bár egy tagállamon belül akár két vagy több szervezet is foglalkozhat a légi közlekedés védelmével, minden egyes tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen hatóságot, amely felelős a védelmi követelmények végrehajtásának összehangolásáért és figyelemmel kíséréséért.

(13)

Minthogy meg kell határozni a légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, és meg kell állapítani az üzemben tartók és más jogalanyok részéről e célból szükséges intézkedéseket, valamennyi tagállamnak ki kell dolgoznia egy, a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti programot. Valamennyi, a légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó repülőtéri üzemben tartónak, légi fuvarozónak és jogalanynak ki kell dolgoznia, alkalmaznia kell és fenn kell tartania továbbá egy olyan védelmi programot, amely révén megfelel mind e rendeletnek, mind az irányadó nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programoknak.

(14)

Az e rendeletnek és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak való megfelelés ellenőrzése érdekében minden tagállamnak ki kell dolgoznia egy nemzeti programot a polgári légiközlekedés-védelem szintjének és minőségének ellenőrzésére, és annak végrehajtásáról is gondoskodnia kell.

(15)

E rendelet tagállamok általi végrehajtásának figyelemmel kísérése és a légi közlekedés védelmének javítását célzó ajánlások érdekében szükséges, hogy a Bizottság ellenőrzéseket végezzen, akár előzetes bejelentés nélkül is.

(16)

Általában a Bizottságnak kell közzétennie az utasokra közvetlen hatással lévő intézkedéseket. A légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozó közös intézkedéseket és eljárásokat meghatározó olyan végrehajtási jogszabályokat, amelyek érzékeny védelmi adatokat tartalmaznak, valamint a bizottsági ellenőrzésekről készült jelentéseket és a felelős hatóságok válaszait a Bizottság eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (4) értelmében EU minősített információnak kell tekinteni. Ezek nem tehetők közzé, és csak azon üzemben tartók és jogalanyok számára tehetők elérhetővé, akiknek ahhoz jogos érdeke fűződik.

(17)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(18)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítására irányuló általános intézkedéseket fogadjon el, megállapítsa azokat a kritériumokat, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára a közös alapkövetelményektől, és amelyek alapján azok alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelményeket fogadjon el. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és e rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(19)

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös szabályok elfogadása érdekében.

(20)

Elő kell mozdítani az „egyszeri védelmi ellenőrzés”-hez vezető lépéseket az Európai Unión belüli valamennyi repülőjáraton.

(21)

Nem kellene továbbá újból átvizsgálni az olyan harmadik országokból jövő repülőjáratokkal érkező utasokat vagy poggyászukat, amelyek légiközlekedés-védelmi követelményei egyenértékűek az e rendeletben meghatározottakkal. Ezért az egyes tagállamok szigorúbb intézkedések alkalmazására vonatkozó jogának, valamint a Közösség és a tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül, ösztönözni kell a Bizottság olyan határozatait, és szükség esetén a Közösség és harmadik országok közötti olyan megállapodásokat, amelyek elismerik, hogy a harmadik országban a közös követelményekkel egyenértékű védelmi követelményeket alkalmaznak, mivel azok előmozdítják az egyszeri védelmi ellenőrzést.

(22)

E rendelet nem érinti a repülésbiztonságra – többek között a veszélyes áruk szállítására – vonatkozó szabályok alkalmazását.

(23)

E rendelet rendelkezéseinek megszegése esetére szankciókat kell megállapítani. E szankcióknak – amelyek polgári vagy közigazgatási jellegűek lehetnek – hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(24)

A gibraltári repülőtérről szóló, 1987. december 2-án Londonban tett együttes nyilatkozat helyébe a Gibraltárral kapcsolatos párbeszéd fórumának első miniszteri ülésén, 2006. szeptember 18-án Córdobában elfogadott, a gibraltári repülőtérről szóló miniszteri nyilatkozat lép, és az annak való teljes megfelelést az 1987-es nyilatkozatnak való megfelelésnek kell tekinteni.

(25)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a polgári légi közlekedés jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét és a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 17. függeléke egységes értelmezési alapjainak megteremtését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a rendelet léptéke és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célok

(1)   E rendelet közös szabályokat állapít meg a polgári légi közlekedés védelme érdekében a légi közlekedés védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szemben.

Ezenkívül biztosítja a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 17. függeléke egységes értelmezésének alapjait.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósításának eszközei az alábbiak:

a)

a légi közlekedés védelmét szolgáló közös szabályok és közös alapkövetelmények meghatározása;

b)

az ezek betartásának figyelemmel kísérését szolgáló mechanizmusok kialakítása.

2. cikk

Hatály

(1)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

a tagállamok területén elhelyezkedő valamennyi repülőtérre vagy azok részeire, amelyeket nem kizárólag katonai célokra használnak;

b)

az a) pontban említett repülőtereken szolgáltatást nyújtó minden üzemben tartóra, beleértve a légi fuvarozókat is;

c)

a légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó valamennyi jogalanyra, amely a repülőtér területén belül vagy kívül található helyszínen működik és az a) pontban említett repülőterekre vagy azokon keresztül árut szállít és/vagy szolgáltatásokat nyújt.

(2)   E rendeletnek Gibraltár repülőterére vonatkozó alkalmazása nem sértheti a Spanyol Királyság, illetve az Egyesült Királyság jogi álláspontját a repülőteret is magában foglaló terület feletti felségjoggal kapcsolatos jogvita tárgyában.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„polgári légi közlekedés”: bármilyen, polgári légi jármű által végzett légiközlekedési művelet, kivéve a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 3. cikkében említett állami légi járművek általi műveleteket;

2.

„légi közlekedés védelme”: a polgári légi közlekedésnek a polgári légi közlekedés védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét célzó intézkedések, valamint az emberi és anyagi erőforrások összessége;

3.

„üzemben tartó”: légiközlekedési szállítási tevékenységben részt vevő, vagy ilyet felajánló személy, szervezet vagy vállalkozás;

4.

„légi fuvarozó”: érvényes működési engedéllyel, vagy azzal egyenértékű okmánnyal rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

5.

„közösségi légi fuvarozó”: egy tagállam által a légi fuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992. július 23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelettel (6) összhangban kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás;

6.

„jogalany”: az üzemben tartótól eltérő személy, szervezet vagy vállalkozás;

7.

„tiltott tárgyak”: a légi közlekedés védelmét veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésére alkalmas fegyverek, robbanószerkezetek vagy egyéb veszélyes készülékek, tárgyak vagy anyagok;

8.

„átvizsgálás”: a tiltott tárgyak azonosítására és/vagy kimutatására szolgáló műszaki vagy egyéb eszközök alkalmazása;

9.

„védelmi ellenőrzés”: olyan eszközök alkalmazása, amellyel a tiltott tárgyak bevitele megakadályozható;

10.

„belépési ellenőrzés”: olyan eszközök alkalmazása, amelyekkel az illetéktelen személyek és/vagy járművek belépése megakadályozható;

11.

„légi oldal”: valamely repülőtér mozgásterülete, a szomszédos területek, valamint épületek vagy azok részei, ahová a belépés korlátozott;

12.

„földi oldal”: a repülőtér légi oldallal szomszédos területei és épületek vagy azok részei;

13.

„szigorított védelmi terület”: a légi oldalon lévő olyan területek, ahová a belépés korlátozott, és ahol légiközlekedés-védelmi követelmények vannak érvényben;

14.

„elkülönített terület”: olyan terület, amelyet belépési ellenőrzés választ el a szigorított védelmi területtől, vagy – amennyiben maga is szigorított védelmi terület – a repülőtér egyéb szigorított védelmi területeitől;

15.

„védelmi háttérellenőrzés”: a szigorított védelmi területekre kíséret nélküli belépésre való jogosultság megállapításának részeként valamely személy személyazonosságának – és annak részeként bűnügyi múltjának – dokumentált ellenőrzése;

16.

„átszálló utasok, átrakandó poggyász, áru vagy postai küldemény”: olyan utasok, poggyász, áru vagy postai küldemény, amely másik légi járművön utazik tovább, mint amelyen érkezett;

17.

„tranzitutasok, tranzitpoggyász, tranzitáru, tranzit postai küldemény”: olyan utasok, poggyász, áru vagy postai küldemény, amely ugyanazon a légi járművön utazik tovább, mint amelyen érkezett;

18.

„potenciálisan rendzavaró utas”: olyan utas, akit kitoloncoltak, aki belépésre bevándorlási okokból nem jogosult vagy aki törvényes őrizet alatt áll;

19.

„kézipoggyász”: a légi jármű utasterében történő szállításra szánt poggyász;

20.

„feladott poggyász”: a légi jármű csomagterében történő szállításra szánt poggyász;

21.

„kísért feladott poggyász”: a légi jármű csomagterében való szállításra elfogadott olyan feladott poggyász, amelynek feladója a fedélzeten van;

22.

„légifuvarozói postai küldemény”: olyan postai küldemény, amelynek feladója és címzettje is légi fuvarozó;

23.

„légifuvarozói anyagok”: olyan anyagok, amelyek feladója és címzettje is légi fuvarozó, vagy amelyeket légi fuvarozó használ;

24.

„postai küldemény”: az Egyetemes Postaegyesület szabályaival összhangban a postaszolgálatok részére átadott és általuk történő kézbesítésre szánt levélküldemények és egyéb tárgyak, amelyek nem minősülnek légifuvarozói postai küldeménynek;

25.

„áru”: légi járművön történő szállításra szánt bármely vagyontárgy, kivéve a poggyászt, a postai küldeményt, a légifuvarozói postai küldeményt, a légifuvarozói anyagokat és a fedélzeti ellátmányt;

26.

„meghatalmazott ügynök”: légi fuvarozó, ügynök, szállítmányozó vagy egyéb olyan jogalany, aki az áru vagy a postai küldemény tekintetében biztosítja a védelmi ellenőrzéseket;

27.

„ismert szállító”: az áru vagy postai küldemény saját költségére történő szállításának kezdeményezője, akinek eljárásai megfelelnek olyan közös védelmi szabályoknak és követelményeknek, amelyek lehetővé teszik, hogy az áru vagy postai küldemény bármilyen légi járművön szállítható legyen;

28.

„listás szállító”: az áru vagy postai küldemény saját költségére történő szállításának kezdeményezője, akinek eljárásai megfelelnek olyan közös védelmi szabályoknak és követelményeknek, amelyek lehetővé teszik, hogy az áru, illetve postai küldemény kizárólag árut szállító, illetve kizárólag postai küldeményt szállító légi járművön legyen szállítható;

29.

„légi jármű védelmi ellenőrzése”: a légi jármű azon belső részeinek alapos átvizsgálása, amelyekhez az utasok hozzáférhettek, valamint a csomagtér átvizsgálása tiltott tárgyak és a légi jármű elleni jogellenes cselekmények felderítése céljából;

30.

„légi jármű védelmi átvizsgálása”: a légi jármű belsejének és hozzáférhető külsejének alapos átvizsgálása tiltott tárgyak és a légi jármű védelmét veszélyeztető jogellenes cselekmények felderítése céljából;

31.

„hatósági védelmi kísérő”: a légi járművön utazó, a légi fuvarozót engedélyező állam alkalmazásában álló személy, akinek feladata, hogy megvédje a légi járművet és annak utasait a járat védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményektől.

4. cikk

Közös alapkövetelmények

(1)   A polgári légi közlekedésnek a védelmét veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelményeket a melléklet tartalmazza.

A rendelet hatálybalépésekor nem említett további közös alapkövetelményeket a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban kell felvenni a mellékletbe.

(2)   Az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítására irányuló általános intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezen általános intézkedések az alábbiakra vonatkoznak:

a)

az átvizsgálás engedélyezett módszerei;

b)

a betiltható tárgyak kategóriái;

c)

a belépési ellenőrzést illetően a légi oldalra és a szigorított védelmi területekre való belépés engedélyezésének feltételei;

d)

a járművek átvizsgálásának, a légi járművek védelmi ellenőrzésének és védelmi átvizsgálásának engedélyezett módszerei;

e)

a harmadik országok védelmi követelményei egyenértékűségének elismerésére vonatkozó feltételek;

f)

az áru és a postai küldemény átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei, valamint a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás;

g)

a légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyag átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei;

h)

a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei, valamint a meghatalmazott beszállítók és ismert beszállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás;

i)

a szigorított védelmi területek kritikus részei meghatározásának feltételei;

j)

a személyzet felvételének feltételei és a képzési módszerek;

k)

a különleges védelmi eljárások vagy a védelmi ellenőrzés alóli mentesség alkalmazásának feltételei; és

l)

az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítés útján történő módosítására irányuló, a rendelet hatálybalépésekor nem említett általános intézkedések.

A sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 19. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

(3)   Az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket és a (2) bekezdésben említett általános intézkedéseket a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni.

Ezek az alábbiakat tartalmazzák:

a)

az átvizsgálás követelményei és eljárásai;

b)

a tiltott tárgyak listája;

c)

a belépési ellenőrzés követelményei és eljárásai;

d)

a járművek átvizsgálásának, a légi járművek védelmi ellenőrzésének és védelmi átvizsgálásának követelményei és eljárásai;

e)

a harmadik országokban alkalmazott védelmi követelmények egyenértékűségének elismerésére vonatkozó határozatok;

f)

az áru és a postai küldemény tekintetében a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárások, valamint a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók kötelezettségei;

g)

a légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyag védelmi ellenőrzésének követelményei és eljárásai;

h)

a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek tekintetében a meghatalmazott beszállítók és ismert beszállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárások, valamint a meghatalmazott beszállítók és ismert beszállítók kötelezettségei;

i)

a szigorított védelmi területek kritikus részeinek meghatározása;

j)

a személyzet felvételére és képzésére vonatkozó követelmények;

k)

a különleges védelmi eljárások vagy a védelmi ellenőrzés alóli mentességek;

l)

a védelmi berendezések műszaki előírásai, valamint azok jóváhagyására és alkalmazására vonatkozó eljárások; és

m)

a potenciálisan rendzavaró utasokkal kapcsolatos követelmények és eljárások.

(4)   A Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, e rendelet határozattal való módosítása által megállapítja azokat a kritériumokat, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelményektől, így azok olyan alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek a helyi kockázatfelmérés alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Az ilyen alternatív intézkedéseket a légi jármű méretével, vagy az üzemelés vagy más vonatkozó tevékenység jellegével, méretével vagy gyakoriságával kapcsolatos okokkal kell igazolni.

A sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 19. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen intézkedésekről.

(5)   A tagállamok biztosítják az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelmények alkalmazását területükön. Amennyiben egy tagállamnak oka van feltételezni, hogy a légi közlekedés védelme a védelmi szabályok megsértése révén veszélybe került, a tagállam megfelelő és gyors fellépés révén gondoskodik a védelmi szabálysértés elhárításáról és a polgári légi közlekedés folyamatos védelméről.

5. cikk

Védelmi költségek

A közösségi jog megfelelő szabályainak figyelembevételével minden tagállam meghatározhatja, hogy a polgári légi közlekedést veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni védelem érdekében az e rendelet keretében hozott védelmi intézkedések költségeit milyen körülmények között és milyen mértékben kell az államnak, a repülőtéri jogalanyoknak, a légi fuvarozóknak, más felelős ügynökségeknek vagy a felhasználóknak viselnie. Adott esetben és a közösségi joggal összhangban a tagállamok és a felhasználók hozzájárulhatnak az e rendelet keretében hozott szigorúbb védelmi intézkedések költségeihez. Amennyiben az a gyakorlatban megvalósítható, a védelmi költségek bármely díja vagy azok áthárítása közvetlenül kapcsolódik az adott védelmi szolgáltatások nyújtásának költségeihez és csak a tényleges költségek visszatérítésére szolgál.

6. cikk

A tagállamok által alkalmazott szigorúbb intézkedések

(1)   A tagállamok a 4. cikkben említett közös alapkövetelményeknél szigorúbb intézkedéseket alkalmazhatnak. Ilyen esetben kockázatfelmérés alapján és a közösségi jogszabályoknak megfelelően járnak el. A szigorúbb intézkedéseknek mindig a tárgykörhöz kapcsolódónak, objektívnek, megkülönböztetéstől mentesnek és a tárgyukat képező kockázattal arányosnak kell lenniük.

(2)   Alkalmazásuk után a tagállamok a lehető leghamarabb tájékoztatják a Bizottságot az ilyen intézkedésekről. Az információk kézhezvételét követően a Bizottság továbbítja azokat a többi tagállam részére.

(3)   A tagállamoknak nem kell tájékoztatniuk a Bizottságot, ha az érintett intézkedések egy adott időpontban egy adott járatra korlátozódnak.

7. cikk

Harmadik országok által megkövetelt védelmi intézkedések

(1)   A Közösség által kötött kétoldalú egyezmények sérelme nélkül a tagállamok értesítik a Bizottságot a harmadik országok által megkövetelt intézkedésekről, amennyiben azok eltérnek a 4. cikkben említett közös alapkövetelményektől egy tagállami repülőtérről harmadik országba, vagy harmadik országon keresztül közlekedő járatok tekintetében.

(2)   Az érintett tagállam kérésére, vagy saját kezdeményezésére a Bizottság megvizsgálja az (1) bekezdés alapján közölt intézkedések alkalmazását, és a 19. cikk (2) bekezdésén említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megfelelő választ dolgoz ki az érintett harmadik ország részére.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben:

a)

az érintett tagállam a 6. cikkel összhangban alkalmazza a szóban forgó intézkedéseket; vagy

b)

a harmadik ország követelménye egy adott időpontban egy adott járatra korlátozódik.

8. cikk

Együttműködés a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel

A Szerződés 300. cikkének sérelme nélkül a Bizottság szándéknyilatkozatot köthet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) az ellenőrzésekre vonatkozóan, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény 17. függeléke tagállamok általi betartásának párhuzamos ellenőrzése.

9. cikk

A felelős hatóság

Amennyiben egy tagállamon belül két vagy több szervezet is foglalkozik a polgári légi közlekedés védelmével, a tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen hatóságot (a továbbiakban: felelős hatóság), amely felelős a 4. cikkben említett közös alapkövetelmények végrehajtásának összehangolásáért és figyelemmel kíséréséért.

10. cikk

A nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program

(1)   Minden tagállam kidolgoz, alkalmaz és fenntart egy, a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti programot.

A program meghatározza a 4. cikkben említett közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, és megállapítja az üzemben tartók és jogalanyok részéről e célból szükséges intézkedéseket.

(2)   A felelős hatóság írásban, egyfajta „szükséges ismeretek”-ként hozzáférhetővé teszi a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjának megfelelő részeit azon üzemben tartók és jogalanyok számára, akiknek megítélése szerint ahhoz jogos érdeke fűződik.

11. cikk

A nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási program

(1)   Minden tagállam kidolgoz, alkalmaz és fenntart egy nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programot.

E program lehetővé teszi a tagállam számára, hogy az e rendeletnek és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjának való megfelelés figyelemmel kísérése érdekében ellenőrizze a polgári légi közlekedés védelmének minőségét.

(2)   A nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelményeket a 19. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, e rendelet melléklettel való kiegészítésen keresztüli módosítása által kell elfogadni.

A sürgősségre tekintettel a Bizottság alkalmazhatja a 19. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást.

A programnak lehetővé kell tennie a hibák gyors felderítését és kijavítását. Emellett elő kell írnia, hogy a tagállam területén működő valamennyi repülőtér, üzemben tartó és a légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó jogalany rendszeres ellenőrzése közvetlenül a felelős hatóság által vagy annak felügyelete alatt történjen.

12. cikk

A repülőtér-védelmi program

(1)   Valamennyi repülőtér-üzembentartó kidolgoz, alkalmaz és fenntart egy repülőtér-védelmi programot.

E program meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a repülőtér üzemben tartójának követnie kell ahhoz, hogy megfeleljen mind e rendeletnek, mind a repülőtér helye szerinti tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak.

A program tartalmazza azon belső minőségbiztosítási rendelkezéseket, amelyek meghatározzák, hogy a repülőtér üzemben tartója hogyan ellenőrizze az e módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

(2)   A repülőtér-védelmi programot be kell nyújtani a felelős hatósághoz, amely adott esetben további lépéseket tehet.

13. cikk

Légifuvarozói védelmi program

(1)   Minden légi fuvarozó kidolgoz, alkalmaz és fenntart egy légifuvarozói védelmi programot.

E program meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a légi fuvarozónak követnie kell ahhoz, hogy megfeleljen mind e rendeletnek, mind a szolgáltatás helye szerinti tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak.

A program tartalmazza azon belső minőségbiztosítási rendelkezéseket, amelyek meghatározzák, hogy a légi fuvarozó hogyan ellenőrizze az e módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

(2)   A légifuvarozói védelmi programot kérésre el kell juttatni a felelős hatósághoz, amely adott esetben további lépéseket tehet.

(3)   Amennyiben a működési engedélyt kiadó tagállam felelős hatósága jóváhagyott egy közösségi légifuvarozói védelmi programot, valamennyi tagállamnak úgy kell tekintenie, hogy az érintett légi fuvarozó megfelel az (1) bekezdés követelményeinek. Ez nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy bármely légi fuvarozótól megköveteljék az alábbiak végrehajtásának részleteit:

a)

az adott tagállam által a 6. cikk értelmében alkalmazott védelmi intézkedések; és/vagy

b)

a szolgáltatást nyújtó repülőtéren alkalmazandó helyi eljárások.

14. cikk

Jogalanyok védelmi programja

(1)   Valamennyi jogalany, akinek a 10. cikkben említett nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program értelmében légiközlekedés-védelmi követelményeket kell alkalmaznia, kidolgoz, alkalmaz és fenntart egy védelmi programot.

E program meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a jogalanynak követnie kell ahhoz, hogy megfeleljen az azon tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak, amelyben műveleit végrehajtja.

A program tartalmazza azokat a belső minőségbiztosítási rendelkezéseket, amelyek meghatározzák, hogy maga a jogalany hogyan ellenőrizze az e módszereknek és eljárásoknak való megfelelést.

(2)   A légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó jogalanyok védelmi programját kérésre be kell nyújtani a megfelelő hatósághoz, amely adott esetben további lépéseket tehet.

15. cikk

Bizottsági ellenőrzések

(1)   E rendelet tagállami végrehajtásának nyomon követése és adott esetben a légi közlekedés védelmének javítására irányuló ajánlások érdekében a Bizottság az érintett tagállam felelős hatóságával együttműködve ellenőrzéseket hajt végre – ideértve a repülőterek, az üzemben tartók és a légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó jogalanyok ellenőrzését is. E célból a felelős hatóság írásban tájékoztatja a Bizottságot a területén működő valamennyi, polgári légi közlekedést kiszolgáló repülőtérről, eltekintve azoktól, amelyek a 4. cikk (4) bekezdése alá tartoznak.

A bizottsági ellenőrzések során követendő eljárást a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   A repülőterek, üzemben tartók és a légiközlekedés-védelmi követelményeket alkalmazó jogalanyok ellenőrzését a Bizottság nem jelenti be előre. A Bizottság az ellenőrzés előtt időben tájékoztatja arról az érintett tagállamot.

(3)   A bizottsági ellenőrzésről készült valamennyi jelentést el kell juttatni az érintett tagállam felelős hatóságához, amely válaszában megjelöli az esetleges hibák kijavítására tett intézkedéseket.

Ezt követően a jelentést és a felelős hatóság válaszát el kell juttatni valamennyi tagállam felelős hatóságához.

16. cikk

Éves jelentés

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a tagállamoknak e rendelet alkalmazásáról és annak a légi közlekedés védelmének javítására gyakorolt hatásáról.

17. cikk

Az érdekelt felek tanácsadó csoportja

A 19. cikkben említett bizottság szerepének sérelme nélkül a Bizottság felállítja az érdekelt feleknek a légi közlekedés védelmével foglalkozó tanácsadó csoportját, amelynek tagjai a légi közlekedés védelmével foglalkozó, vagy abban közvetlenül érintett európai képviseleti szervezetek. E csoport kizárólagos feladata a Bizottságnak való tanácsadás. A 19. cikkben említett bizottságnak tájékoztatnia kell e tanácsadó csoportot a teljes szabályozási bizottsági eljárás alatt.

18. cikk

Az információk közzététele

Általános szabályként a Bizottság közzéteszi azokat az intézkedéseket, amelyek közvetlen hatással vannak az utasokra. A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat értelmében azonban a következő dokumentumok EU minősített információknak tekintendők:

a)

a 4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések és eljárások, amennyiben érzékeny védelmi adatokat tartalmaznak;

b)

a 15. cikk (3) bekezdésében említett bizottsági ellenőrzésekről készült jelentések és a felelős hatóságok válaszai.

19. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottság munkáját a bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

20. cikk

A Közösség és harmadik országok közötti megállapodások

Adott esetben, valamint a közösségi jognak megfelelően a Közösség és a harmadik országok közötti, a Szerződés 300. cikkével összhangban levő légiközlekedési megállapodásokban olyan egyezményeket lehet előirányozni, amelyek elismerik, hogy a harmadik országokban alkalmazott védelmi követelmények egyenértékűek a közösségi követelményekkel, az „egyszeri védelmi ellenőrzés” céljának az Európai Unió és a harmadik országok közötti valamennyi járat tekintetében való előmozdítása érdekében.

21. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

22. cikk

A finanszírozásról szóló bizottsági jelentés

A Bizottság legkésőbb 2008. december 31-ig jelentést tesz a polgári légi közlekedés védelme terén hozott intézkedések költségeinek finanszírozására vonatkozó elvekről. Az említett jelentés megvizsgálja, hogy milyen lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a védelmi díjakat kizárólag a védelmi költségek fedezésére használják, továbbá az ilyen díjak átláthatóságának javítása érdekében. A jelentés emellett foglalkozik a repülőterek és a légi fuvarozók közötti torzulásmentes verseny biztosításához szükséges elvekkel, valamint a védelmi intézkedések költségeinek az adófizetők és felhasználók közötti megosztása tekintetében a fogyasztók védelmének biztosítását szolgáló különböző módszerekkel. E bizottsági jelentést adott esetben jogalkotási javaslat kíséri.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2320/2002/EK rendelet hatályát veszti.

24. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően kell alkalmazni, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően 24 hónappal.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérően a 4. cikk (2), (3) és (4) bekezdését, a 8. cikket, a 11. cikk (2) bekezdését, a 15. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, a 17. cikket, a 19. cikket és a 22. cikket e rendelet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 185., 2006.8.8., 17. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. június 15-i véleménye (HL C 300 E., 2006.12.9., 463. o.), a Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja (HL C 70 E., 2007.3.27., 21. o.) és az Európai Parlament 2007. április 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), az Európai Parlament 2008. március 11-i jogalkotási állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 4-i határozata.

(3)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o. A 849/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2006/548/EK, Euratom határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 240., 1992.8.24., 1. o.


MELLÉKLET

A POLGÁRI LÉGI KÖZLEKEDÉS JOGELLENES CSELEKMÉNYEKKEL SZEMBENI VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ KÖZÖS ALAPKÖVETELMÉNYEK (4. CIKK)

1.   A REPÜLŐTEREK VÉDELME

1.1.   Repülőtér-tervezési követelmények

1.

A repülőterek és kapcsolódó építmények tervezésénél, építésénél, valamint átalakításánál teljes mértékben figyelembe kell venni az e mellékletben és a végrehajtási jogi aktusokban foglalt közös alapkövetelményeket.

2.

A repülőtereken a következő területeket kell kialakítani:

a)

földi oldal;

b)

légi oldal;

c)

szigorított védelmi területek; valamint

d)

a szigorított védelmi területek kritikus részei.

1.2.   Belépési ellenőrzés

1.

Az illetéktelen személyek és járművek belépésének megakadályozása érdekében a légi oldalra való belépést korlátozni kell.

2.

Az illetéktelen személyek és járművek belépésének megakadályozása érdekében a szigorított védelmi területekre való belépést is ellenőrizni kell.

3.

A légi oldalra és a szigorított védelmi területre csak azon személyek és járművek léphetnek be, akik vagy amelyek megfelelnek a védelmi feltételeknek.

4.

Minden személynek – beleértve a hajózószemélyzet tagjait – védelmi háttérellenőrzésen kell átesnie, mielőtt részére hajózószemélyzeti tag azonosítókártyát vagy a szigorított védelmi területre való, kíséret nélküli belépésre jogosító repülőtéri azonosítókártyát állítanának ki.

1.3.   A nem utazó személyek és személyes tárgyaik átvizsgálása

1.

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni, a nem utazó személyeket és személyes tárgyaikat folyamatos és véletlenszerű módon át kell vizsgálni a szigorított védelmi területre való belépésük előtt.

2.

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni, minden nem utazó személyt és személyes tárgyait át kell vizsgálni a szigorított védelmi terület kritikus részeire való belépése előtt.

1.4.   Járművek átvizsgálása

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni, a szigorított védelmi területre lépő járműveket előzetesen át kell vizsgálni.

1.5.   Megfigyelés, őrjárat és egyéb fizikai ellenőrzések

A repülőtereteken és adott esetben a nyilvánosság számára hozzáférhető szomszédos területen biztosítani kell a megfigyelést, az őrjáratot és egyéb fizikai ellenőrzéseket annak érdekében, hogy a személyek gyanús viselkedését észlelni lehessen, hogy a jogellenes cselekményre lehetőséget adó sérülékeny pontokat azonosítani lehessen, és hogy a személyeket meg lehessen akadályozni ilyen cselekmények elkövetésében.

2.   A REPÜLŐTEREK ELKÜLÖNÍTETT TERÜLETEI

A repülőterek elkülönített területein parkoló olyan légi járművet, amelyre a 4. cikk (4) bekezdésében említett alternatív intézkedések vonatkoznak, el kell különíteni az olyan légi járművektől, amelyekre teljes egészében a közös alapkövetelmények vonatkoznak, hogy biztosított legyen, hogy ez utóbbi légi járművekre, azok utasaira, poggyászukra, áruira és a postai küldeményeire vonatkozó védelmi követelmények nem kerülnek veszélybe.

3.   A LÉGI JÁRMŰVEK VÉDELME

1.

A légi járművet indulás előtt légi jármű védelmi ellenőrzésnek vagy légi jármű védelmi átvizsgálásnak kell alávetni annak érdekében, hogy ne legyenek a fedélzeten tiltott tárgyak. A tranzit légi járműre alternatív intézkedések vonatkozhatnak.

2.

Minden légi járművet védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

4.   UTASOK ÉS KÉZIPOGGYÁSZ

4.1.   Az utasok és a kézipoggyász átvizsgálása

1.

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni a szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére, minden induló, átszálló és tranzitutast és kézipoggyászát át kell vizsgálni.

2.

Az átszálló utasok és kézipoggyászaik mentesülhetnek az átvilágítás alól, amennyiben:

a)

az egyik tagállamból érkeznek, kivéve, ha a Bizottság vagy a tagállam olyan tájékoztatást adott, amely szerint az érintett utas és kézipoggyásza nem tekinthető a közös alapkövetelményeknek megfelelően átvizsgáltnak; vagy

b)

olyan harmadik országból érkeznek, ahol a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

3.

A tranzitutasok és kézipoggyászaik mentesülhetnek az átvilágítás alól, amennyiben:

a)

a légi jármű fedélzetén maradnak; vagy

b)

kizárólag azokkal az induló, átvizsgált utasokkal vegyülnek, akik ugyanabba a légi járműbe szállnak be; vagy

c)

az egyik tagállamból érkeznek, kivéve, ha a Bizottság vagy a tagállam olyan tájékoztatást adott, amely szerint az érintett utas és kézipoggyásza nem tekinthető a közös alapkövetelményeknek megfelelően átvizsgáltnak; vagy

d)

olyan harmadik országból érkeznek, ahol a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

4.2.   Az utasok és a kézipoggyász védelme

1.

Az utasokat és kézipoggyászukat az átvizsgálás helyétől az őket szállító légi jármű indulásáig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

2.

Az átvizsgált, induló utasok nem keveredhetnek az érkező utasokkal, az alábbi esetektől eltekintve:

a)

az utasok az egyik tagállamból érkeznek, kivéve, ha a Bizottság vagy a tagállam olyan tájékoztatást adott, amely szerint az érintett érkező utas és kézipoggyásza nem tekinthető a közös alapkövetelményeknek megfelelően átvizsgáltnak; vagy

b)

az utasok olyan harmadik országból érkeznek, ahol a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

4.3.   Potenciálisan veszélyes utasok

A potenciálisan veszélyes utasok esetében indulás előtt megfelelő védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

5.   FELADOTT POGGYÁSZ

5.1.   A feladott poggyász átvizsgálása

1.

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen szigorított védelmi területekre vagy a légi jármű fedélzetére vinni, minden feladott poggyászt át kell vizsgálni a légi járműbe való berakodás előtt.

2.

Az átrakandó feladott poggyász mentesülhet az átvilágítás alól, amennyiben:

a)

az egyik tagállamból érkezik, kivéve, ha a Bizottság vagy a tagállam olyan tájékoztatást adott, amely szerint az érintett feladott poggyász nem tekinthető a közös alapkövetelményeknek megfelelően átvizsgáltnak; vagy

b)

olyan harmadik országból érkezik, ahol a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a közös alapkövetelményekkel egyenértékűként elismert védelmi követelményeket alkalmaznak.

3.

A tranzit feladott poggyász mentesülhet az átvilágítás alól, amennyiben a légi jármű fedélzetén marad.

5.2.   A feladott poggyász védelme

A feladott poggyászt az átvizsgálás helyétől vagy a légi fuvarozó általi átvételtől – amelyikre hamarabb kerül sor – az azt szállító légi jármű indulásáig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

5.3.   Poggyász-összeegyeztetés

1.

Minden egyes feladott poggyászt azonosítani kell, hogy kísért vagy nem kísért feladott poggyász-e.

2.

Nem kísért feladott poggyász nem szállítható, kivéve, ha azt az utason kívül álló körülmények miatt különítették el, vagy ha megfelelő védelmi ellenőrzésnek vetették alá.

6.   ÁRU ÉS POSTAI KÜLDEMÉNY

6.1.   Az áru és a postai küldemény védelmi ellenőrzése

1.

A légi járműbe való berakodás előtt minden árut és postai küldeményt védelmi ellenőrzésnek kell alávetni. A légi fuvarozó csak olyan árut vagy postai küldeményt fogadhat el szállításra, amelynek védelmi ellenőrzését maga végezte el vagy a védelmi ellenőrzés elvégzését meghatalmazott ügynök, ismert szállító vagy listás szállító igazolja és felelősséget vállal érte.

2.

Az átrakandó áru és postai küldemény esetén a végrehajtási jogi aktusban részletezett alternatív védelmi ellenőrzés alkalmazható.

3.

A tranzitáru és tranzit postai küldemény mentesülhet az ellenőrzés alól, amennyiben a légi jármű fedélzetén marad.

6.2.   Az áru és a postai küldemény védelme

1.

A légi járművön szállítandó árut és postai küldeményt a védelmi ellenőrzés elvégzésének helyétől az azt szállító légi jármű indulásáig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

2.

Az olyan árut és postai küldeményt, amelyet a védelmi ellenőrzések elvégzése után nem védtek megfelelően az illetéktelen beavatkozástól, ismételten át kell vizsgálni.

7.   LÉGIFUVAROZÓI POSTA ÉS LÉGIFUVAROZÓI ANYAGOK

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen a légi jármű fedélzetére felvinni, minden légifuvarozói postát és légifuvarozói anyagot védelmi ellenőrzésnek kell alávetni, és azokat az ellenőrzés elvégzésétől a légi járműbe való berakodásáig védeni kell.

8.   FEDÉLZETI ELLÁTMÁNY

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen a légi jármű fedélzetére vinni, minden, a járatokon használandó vagy szállítandó fedélzeti ellátmányt – beleértve az ételt – védelmi ellenőrzésnek kell alávetni, és az ellenőrzés elvégzésétől a légi járműbe való berakodásáig védeni kell.

9.   REPÜLŐTÉRI KÉSZLETEK

Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni a repülőterek szigorított védelmi területeire, az árusításra vagy használatra szánt készleteket – beleértve a vámmentes boltok és éttermek készleteit – védelmi ellenőrzésnek kell alávetni.

10.   REPÜLÉS TARTAMA ALATTI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

1.

Az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályok sérelme nélkül:

a)

meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek a repülés tartama alatt beléphessenek a pilótafülkébe;

b)

a potenciálisan veszélyes utasokra a repülés tartama alatt megfelelő védelmi intézkedéseket kell alkalmazni.

2.

Megfelelő védelmi intézkedéseket kell tenni – mint például a pilótafülke-személyzet és a légiutas-kísérő személyzet kiképzése – a repülés közbeni jogellenes cselekmények megakadályozása érdekében.

3.

Fegyver – kivéve a csomagtérben szállított fegyvereket – csak akkor szállítható a légi jármű fedélzetén, ha az előírt védelmi feltételek a nemzeti jogokkal összhangban teljesülnek és az érintett államok erre engedélyt adtak.

4.

A 3. bekezdés a járatokon alkalmazott hatósági védelmi kísérőkre is vonatkozik, amennyiben fegyvert viselnek.

11.   A SZEMÉLYZET TOBORZÁSA ÉS KÉPZÉSE

1.

Az olyan a személyeket, akik átvizsgálásokat, belépési ellenőrzést vagy egyéb védelmi ellenőrzéseket végeznek, úgy kell toborozni, képezni és – adott esetben – minősíteni, hogy az szavatolja a felvételi alkalmasságukat és azt, hogy képesek a rájuk bízott feladatok elvégzésére.

2.

Az utasoktól eltekintve azok a személyek, akiknek a szigorított védelmi területre belépési jogosultsággal kell rendelkezniük, védelmi képzésen kell részt venniük, mielőtt megkapnák a repülőtéri azonosítókártyát vagy a hajózószemélyzeti tag azonosítókártyát.

3.

Az 1. és 2. bekezdésben említett képzésre kezdetben, majd rendszeres időközönként kerül sor.

4.

Az 1. és 2. bekezdésben említett személyek képzését nyújtó oktatóknak rendelkezniük kell a szükséges képesítéssel.

12.   VÉDELMI BERENDEZÉSEK

Az átvizsgálás, belépési ellenőrzés és egyéb védelmi ellenőrzések végzésére használt berendezéseknek meg kell felelniük a meghatározott leírásoknak, és képesnek kell lenniük a szóban forgó védelmi ellenőrzések végrehajtására.


9.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/85


A TANÁCS 301/2008/EK RENDELETE

(2008. március 17.)

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2003-as csatlakozási okmányra és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) harmonizált keretet hoz létre a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzések megszervezésével kapcsolatos általános szabályok számára.

(2)

Az új tagállamok 2004-es csatlakozásából adódóan szükséges a 882/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő területek jegyzékének kiegészítése annak érdekében, hogy abban minden tagállam szerepeljen.

(3)

Ezért a 882/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 882/2004/EK rendelet I. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. májuis 1-jétől kell alkalmazni a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia területeinek vonatkozásában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 180/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 56., 2008.2.29., 4. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A 2. CIKK 15. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1.

A Belga Királyság területe

2.

A Bolgár Köztársaság területe

3.

A Cseh Köztársaság területe

4.

A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével

5.

A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6.

Az Észt Köztársaság területe

7.

Írország területe

8.

A Görög Köztársaság területe

9.

A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével

10.

A Francia Köztársaság területe

11.

Az Olasz Köztársaság területe

12.

A Ciprusi Köztársaság területe

13.

A Lett Köztársaság területe

14.

A Litván Köztársaság területe

15.

A Luxemburgi Nagyhercegség területe

16.

A Magyar Köztársaság területe

17.

A Máltai Köztársaság területe

18.

A Holland Királyság európai területe

19.

Az Osztrák Köztársaság területe

20.

A Lengyel Köztársaság területe

21.

A Portugál Köztársaság területe

22.

Románia területe

23.

A Szlovén Köztársaság területe

24.

A Szlovák Köztársaság területe

25.

A Finn Köztársaság területe

26.

A Svéd Királyság területe

27.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.”