ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 92

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. április 3.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 302/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 303/2007/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 305/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 308/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról ( 1 )

28

 

*

A Bizottság 309/2008/EK rendelete (2008. április 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (OEM)

35

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/285/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 19.) a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza ellen Portugáliában történő sürgősségi vakcinázásáról és a baromfi, valamint az abból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 1077. számú dokumentummal történt)

37

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezéséről szóló, 2008. február 22-i 163/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 50., 2008.2.23.)

40

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/1


A BIZOTTSÁG 302/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. április 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. április 2-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/3


A BIZOTTSÁG 303/2007/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon személyzet képesítésére vonatkozó szabályokat, amely egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések működési helyén olyan tevékenységet végez, ami előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy az egyes tevékenységeket csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet végezhesse, többféle képesítési kategóriát kell meghatározni, ugyanakkor el kell kerülni, hogy aránytalan költségek merüljenek fel.

(3)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott időtartamig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete alatt.

(4)

A keményforrasztás, forrasztás vagy hegesztés végzéséhez képesítéssel rendelkező személyek számára lehetővé kell tenni azt, hogy azon tevékenységeken belül, amelyekhez képesítés szükséges, végezhessék az említett speciális tevékenységeket, de csak képesített személy felügyelete alatt.

(5)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) műszaki előírásokat állapít meg az ilyen típusú hulladéknak – többek között hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseknek – hulladékkezelő üzemekben történő tárolásával és kezelésével foglalkozó vállalatokra vonatkozóan. A hűtőközeg visszanyerését hulladékkezelő üzemekben végző személyzet esetében alacsonyabb szintű képesítés szükséges, mint azon személyzet esetében, amely ezt a tevékenységet a helyszínen végzi, tekintettel arra, hogy a hűtőgép-szétszerelő üzemekben a hűtőközeg visszanyerését automatizált készülékekkel végzik.

(6)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy mind a személyzet, mind a vállalatok megszerezhessék a szükséges képesítést.

(7)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt képességek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(8)

A vizsgáztatás hatékony eszközt jelent azon személyzet alkalmasságának felmérésére, amely olyan tevékenységeket végez, amelyek akár közvetve, akár közvetlenül szivárgást idézhetnek elő.

(9)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területeken jelenleg dolgozó személyzet képzését és képesítését biztosítani lehessen, anélkül, hogy szakmai tevékenységüket meg kelljen szakítaniuk, egy elegendő hosszúságú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely időtartam alatt a képesítések már meglévő minősítési rendszerek, illetve szakmai tapasztalat alapján adhatók ki.

(10)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(11)

Tekintettel arra, hogy az ideiglenes képesítés megszerzéséhez egyes tagállamokban jelenleg érvényben lévő követelményeknél jóval alacsonyabb követelmények teljesítése is elegendő, a kölcsönös elismerés az ilyen képesítésekre nem vonatkozik.

(12)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos információkat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott formátumban kell a Bizottság felé bejelenteni. A Bizottságot az ideiglenes képesítési rendszerekkel kapcsolatban is tájékoztatni kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett képesítésre érvényes minimumkövetelményeket határozza meg az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében, továbbá rögzíti az ezen követelményeknek megfelelően kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Hatály

(1)   Ezt a rendeletet az alábbi tevékenységeket végző személyzetre kell alkalmazni:

a)

a 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások, illetve a 6 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó, hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező, és az erre utaló címkével ellátott alkalmazások ellenőrzése szivárgási szempontból;

b)

visszanyerés;

c)

telepítés;

d)

karbantartás vagy szervizelés.

(2)   A rendeletet továbbá az alábbi tevékenységeket végző vállalatokra is alkalmazni kell:

a)

telepítés;

b)

karbantartás vagy szervizelés.

(3)   Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseken a gyártók telephelyein végzett gyártási és javítási tevékenységekre.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„telepítés”: fluortartalmú üvegházhatású gázzal töltött hűtőközeget tartalmazó, vagy e célra tervezett berendezések két vagy több alkatrészének vagy hűtőkörének összeszerelése az adott rendszer leendő használati helyén történő felállítása céljából, beleértve azt a műveletet is, amelynek során a rendszer hűtőközeg-vezetékeiből egy teljes hűtőkört alakítanak ki, függetlenül attól, hogy a rendszert összeállítás után fel kell-e tölteni vagy sem,

2.

„karbantartás vagy szervizelés”: a 842/2006/EK rendelet 2. cikkének (14) bekezdésében említett „visszanyerés”, illetve a 3. cikk (2) bekezdésében említett „szivárgási szempontból történő ellenőrzés” kivételével minden olyan tevékenység, amely fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó vagy e célra tervezett hűtőkörbe történő beavatkozással jár, különös tekintettel a rendszer fluortartalmú üvegházhatású gázzal való feltöltésére, a hűtőkör vagy a berendezés egy vagy több alkatrészének eltávolítására, illetve ezek újbóli összeszerelésére, valamint a szivárgás megszüntetésére.

4. cikk

A személyzet képesítése

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket végző személyzetnek rendelkeznie kell az 5. vagy 6. cikkben említett, megfelelő kategória szerinti képesítéssel, az e cikk 2. bekezdésében foglaltak szerint.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésében szereplő egy vagy több tevékenység gyakorlására jogosító képesítés az alábbi kategóriákban adható ki:

a)

az I. kategóriájú képesítés a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt összes tevékenység végzésére jogosít;

b)

a II. kategóriájú képesítés a 2. cikk (1) bekezdésének a. pontjában említett tevékenységek végzésére jogosít, feltéve, hogy a tevékenység nem jár a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőkörbe történő beavatkozással. A II. kategóriájú képesítés a 2. cikk (1) bekezdésének b., c. és d. pontjában említett tevékenységek végzésére jogosít, a 3 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó, illetve – hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében – a 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezésekre vonatkozóan;

c)

a III. kategóriájú képesítés a 2. cikk (1) bekezdésének b. pontjában említett tevékenység végzésére jogosít, a 3 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó, illetve – hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében – a 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezésekre vonatkozóan;

d)

a IV. kategóriájú képesítés a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett tevékenység gyakorlására jogosít, feltéve hogy a tevékenység nem jár a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőkörbe történő beavatkozással.

(3)   Az (1) bekezdést az alábbi esetekben nem kell alkalmazni:

a)

egy legfeljebb kétéves időszak során, a 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek valamelyikét végző olyan személyek esetében, akik az adott tevékenység gyakorlására jogosító képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet csak arra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzik;

b)

azon személyek esetében, akik a 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek vonatkozásában egy rendszer részeinek vagy egy berendezés alkatrészeinek keményforrasztását, forrasztását vagy hegesztését végzik, és rendelkeznek az adott tevékenység végzésére jogosító, a tagállam nemzeti jogszabályai szerinti képesítéssel, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet csak arra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzik;

c)

azon személyek esetében, akik a 2002/96/EK irányelv hatálya alá tartozó, 3 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezésekből fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végzik, az említett irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező telephelyen, azzal a feltétellel, hogy ezen 6. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező vállalat alkalmazásában állnak és elvégezték az e rendelet mellékletében található, a III. kategóriájú képesítéshez szükséges minimális képességek és ismeretek megszerzésére irányuló képzést, és erről az engedéllyel rendelkező vállalat alkalmassági igazolást adott ki.

(4)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az (1) bekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenységek gyakorlására jogosító képesítéssel.

5. cikk

A személyzet számára kiadott képesítési igazolások

(1)   A 10. cikkben említett képesítő testület azon személyek részére ad ki képesítési igazolást, akik sikeresen letették a 11. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, az adott kategóriára vonatkozó és a mellékletben felsorolt képességeket és ismereteket lefedő elméleti és gyakorlati vizsgát.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

a 4. cikk (2) bekezdése szerinti képesítési kategória és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek, amelyek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgán alapuló képesítési rendszer lefedi az egyes kategóriákra vonatkozóan a mellékletben felsorolt képességeket és ismereteket, továbbá teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az e cikk (2) bekezdésében felsorolt elemeket, a 10. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – egy újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgán alapuló képesítési rendszer teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben lefedi a mellékletben felsorolt minimális képességeket és ismereteket, a képesítő testületek a kategóriára vonatkozóan adhatnak ki képesítési igazolást azzal a feltétellel, hogy a jelentkező sikeresen letesz egy, a 11. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, kiegészítő vizsgát a meglévő képesítési igazolásában nem szereplő képességekből és követelményekből.

6. cikk

A személyzet számára kiadott ideiglenes képesítési igazolások

(1)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében említett személyzet esetében ideiglenes képesítési rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes képesítési igazolás érvényességi ideje legfeljebb 2011. július 4-ig tarthat.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítési igazolással rendelkező személyeket úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes képesítési igazolással rendelkeznek.

A tagállamok feladata meghatározni, hogy mely képesítési igazolások minősülnek a 4. cikk (2) bekezdésében említett kategóriáknak megfelelő, ideiglenes képesítési igazolásnak.

(3)   Azon személyek részére, akik a 4. cikk (2) bekezdésében említett kategóriáknak megfelelő tevékenységek végzése terén a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt megszerzett tapasztalattal rendelkeznek, a tagállamok által kijelölt szervek ideiglenes képesítési igazolást adnak ki.

Az ideiglenes képesítési igazoláson fel kell tüntetni a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kategóriát és az érvényességi időt.

7. cikk

A vállalatok számára kiadott képesítő igazolás

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatoknak rendelkezniük kell a 8. vagy 9. cikkben említett képesítéssel.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző vállalatok esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

8. cikk

A vállalatok számára kiadott képesítő igazolások

(1)   A 10. cikkben említett tanúsító szerv a vállalatok részére a 2. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több tevékenységre vonatkozóan adhat ki képesítő igazolást, amennyiben a vállalat teljesíti az alábbi követelményeket:

a)

a képesítési igazoláshoz kötött tevékenységek vonatkozásában az 5. cikkben foglaltak szerinti képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaz, a tevékenység előre látható nagyságrendjének megfelelő számban;

b)

bizonyítani tudja, hogy a képesítési igazoláshoz kötött tevékenységeket végző személyzet rendelkezésére állnak a szükséges eszközök és eljárások.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

9. cikk

A vállalatok számára kiadott ideiglenes képesítési igazolások

(1)   A tagállamok a 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatok esetében ideiglenes képesítési rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes képesítési igazolás érvényességi ideje legfeljebb 2011. július 4-ig tarthat.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítési igazolással rendelkező vállalatokat úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes képesítési igazolással rendelkeznek.

A tagállamok meghatározzák, mely igazolások minősülnek ideiglenes igazolásnak a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt azon tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a képesítés birtokosa végezhet.

(3)   Azon vállalatok részére, amelyek a 2. cikk (2) bekezdése értelmében képesítési igazoláshoz kötött tevékenységek végzésére képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaznak, a tagállamok által kijelölt testületek ideiglenes képesítési igazolást adnak ki.

Az ideiglenes képesítési igazoláson fel kell tüntetni azokat a tevékenységeket, amelyek végzésére a birtokos jogosult, illetve az érvényességi időt.

10. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályokon vagy szabályozáson keresztül kell gondoskodni, illetve azt a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki arra a feladatra, hogy a 2. cikkben szereplő egy vagy több tevékenység gyakorlására jogosító képesítést a személyzet vagy a vállalatok számára kiadja.

A képesítő testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek, illetve vállalatok státusa ellenőrizhető. A nyilvántartások bizonyítják azt, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig kell megőrizni.

11. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyzet esetében a vizsgákat a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 10. cikkben említett képesítő testület szintén minősülhet vizsgáztató testületnek.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és felépíteni, hogy azok a mellékletben szereplő minimális képességeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

12. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2008. július 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e a 6. vagy 9. cikk, esetleg mindkettő alapján ideiglenes képesítési rendszert bevezetni.

(2)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig – adott esetben – tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy mely testületeket neveztek ki az ideiglenes képesítések kiadására, illetve azokról az elfogadott nemzeti intézkedésekről, amelyek alapján a meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítések ideiglenes képesítésnek minősíthetők.

(3)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig – adott esetben – tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 10. cikk hatálya alá tartozó személyzet és vállalatok képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint az 5. cikkben foglalt követelményeket teljesítő személyzet és a 8. cikkben foglalt követelményeket teljesítő vállalatok számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK bizottsági határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(4)   A tagállamok a 3. cikknek megfelelően elküldött adatokat lényeges új információk esetén haladéktalanul módosítják, és arról a Bizottságot tájékoztatják.

13. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerése a személyzet esetében az 5. cikkel, vállalatok esetében pedig a 8. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be a képesítés fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o. A legutóbb a 2003/108/EK irányelvvel (HL L 345., 2003.12.31., 106. o.) módosított irányelv.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(4)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az értékelő testületek által felmérendő képességekre és ismeretekre vonatkozó minimumkövetelmények

1.

A 4. cikk (2) bekezdésében szereplő kategóriák esetében a vizsgának az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

elméleti vizsga, az adott képesség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a kategóriákat jelölő oszlopokban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a kapcsolódó gyakorlati feladatot, a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések segítségével: a kategóriákat jelölő oszlopokban ezeket „GY” betű jelzi.

2.

A vizsgának az 1., 2., 3., 4., 5. és 10. képesség- és ismeretcsoport mindegyikét le kell fednie.

3.

A vizsgának a 6., 7., 8. és 9. képesség- és ismeretcsoport közül legalább egyet le kell fednie. A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nem tudhatja, hogy e négy képesség- és ismeretcsoport közül melyikből kell vizsgáznia.

4.

Amennyiben az egyes kategóriák alatt található kockák több képesség- és ismeretcsoportra vonatkoznak, az azt jelenti, hogy a vizsga során nem kell feltétlenül minden egyes képességről és ismeretről számot adni.


 

KATEGÓRIÁK

KÉPESSÉGEK ÉS ISMERETEK

I.

II.

III.

IV.

1.

A termodinamika alapjai

1.01.

Az ISO-szabvány szerinti alapvető mértékegységek (hőmérséklet, nyomás, tömeg, sűrűség, energia) ismerete.

E

E

E

1.02.

A hűtőrendszerek elméleti alapjainak ismerete: a termodinamika alapjai (főbb szakkifejezések, paraméterek és folyamatok, például: túlhevítés, magas nyomású oldal, kompressziós hő, entalpia, hűtőhatás, alacsony nyomású oldal, túlhűtés), a hűtőközegek tulajdonságai és termodinamikai átalakulása, beleértve a zeotrop elegyek és a folyékony halmazállapotú anyagok azonosítását.

E

E

1.03.

A közvetett szivárgás-ellenőrzés során a vonatkozó táblázatok és diagramok használata és értelmezése (beleértve a rendszer megfelelő működésének ellenőrzését): log p/h diagram, a hűtőközeg telítettségi táblázatai, egy egyszerű kompressziós hűtőkör diagramja.

E

E

1.04.

A rendszer főbb részegységei és működésük (kompresszor, elpárologtató, kondenzátor, termosztatikus adagolószelepek) és a hűtőközeg termodinamikai átalakulásai.

E

E

1.05.

A hűtőrendszer alábbi fő részegységeinek alapvető működése, azok szerepe és jelentősége a hűtőközeg szivárgásának megakadályozása és észlelése szempontjából: a) szelepek (gömbszelep, membránszelep, golyós szelep, túlnyomáscsökkentő biztonsági szelep); b) hőmérséklet- és nyomásellenőrzők; c) nézőüvegek és nedvességjelzők; d) leolvasztók; e) rendszervédelmi egységek; f) mérőeszközök, például csővezeték-hőmérő; g) olajellenőrző rendszerek; h) felfogók; i) folyadék és olajleválasztók.

2.

A hűtőközegek környezetre gyakorolt hatása és a kapcsolódó környezetvédelmi szabályok

2.01.

Az éghajlatváltozással és a Kiotói Jegyzőkönyvvel kapcsolatos alapvető ismeretek.

E

E

E

E

2.02.

A globális felmelegedési potenciál (GWP) fogalmával, a fluortartalmú üvegházhatású gázok és egyéb anyagok hűtőközegként való felhasználásával, a fluortartalmú üvegházhatású gázok kibocsátásának éghajlatra gyakorolt hatásával (GWP-jük nagyságrendje) és a 842/2006/EK rendelet és az azt végrehajtó főbb rendeletek vonatkozó előírásaival kapcsolatos alapvető ismeretek.

E

E

E

E

3.

Üzembe helyezés előtt (hosszabb működési szünet, karbantartás vagy javítás után), illetve működés közben elvégzendő ellenőrzések

3.01.

Nyomásellenőrzés végzése a rendszer teherbírásának ellenőrzése céljából.

GY

GY

3.02.

Nyomásellenőrzés végzése a rendszer tömítettségének ellenőrzése céljából.

3.03.

A vákuumszivattyú használata.

3.04.

A rendszer kiürítése a levegő és a nedvesség szokásos módon történő eltávolítása céljából.

3.05.

Adatok bejegyzése a berendezés nyilvántartásába és jegyzőkönyv kitöltése az ellenőrzés során elvégzett egy vagy több próbára és ellenőrzésre vonatkozóan.

E

E

4.

A szivárgás ellenőrzése

4.01.

A hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések potenciális szivárgási pontjainak ismerete.

E

E

E

4.02.

A szivárgás-ellenőrzés elvégzése előtt a berendezés nyilvántartásának ellenőrzése, és a többször előforduló rendellenességekkel és problémás területekkel kapcsolatos releváns információk azonosítása.

E

E

E

4.03.

A teljes rendszer szemrevételezése és manuális ellenőrzése az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgás-ellenőrzési követelményeinek megállapításáról szóló, 2007. december 19-i 1516/2007/EK bizottsági rendelettel (1) összhangban.

GY

GY

GY

4.04.

A rendszer szivárgás-ellenőrzésének közvetett módszerrel történő elvégzése az 1516/2007/EK rendelettel és a rendszer használati utasításával összhangban.

GY

GY

GY

4.05.

A szivárgás ellenőrzésére szolgáló közvetett módszerek alkalmazása során hordozható mérőeszközök (nyomásmérők, hőmérsékletmérők és volt, amper, ohm mérésére szolgáló multiméterek) használata és a kapott eredmények értelmezése.

GY

GY

GY

4.06.

A rendszer szivárgás-ellenőrzésének elvégzése az 1516/2007/EK rendeletben szereplő egyik közvetlen módszerrel.

GY

4.07.

A rendszer szivárgás-ellenőrzésének elvégzése az 1516/2007/EK rendeletben szereplő egyik olyan közvetlen módszerrel, amely nem jár a hűtőkör működésébe történő beavatkozással.

GY

GY

4.08.

Elektronikus szivárgás-ellenőrző eszköz használata.

GY

GY

GY

4.09.

Adatok bejegyzése a berendezés nyilvántartásába.

E

E

E

5.

A rendszer és a hűtőközeg környezetbarát módon való kezelése üzembe helyezés, karbantartás, szervizelés vagy gázvisszanyerés során.

5.01.

Nyomásmérők és vezetékek össze- és szétkapcsolása a lehető legkisebb mértékű szivárgás mellett.

GY

GY

5.02.

A hűtőhenger kiürítése és feltöltése mind folyékony, mind gáz-halmazállapotú anyag esetében.

GY

GY

GY

5.03.

A hűtőközeg eltávolítására szolgáló eszköz használata, és annak a lehető legkisebb mértékű szivárgás mellett való fel- és leszerelése.

GY

GY

GY

5.04.

A fluortartalmú üvegházhatású gázzal (F-gázzal) szennyezett hűtőgépolaj leeresztése a rendszerből.

GY

GY

GY

5.05.

Feltöltés előtt a hűtőközeg halmazállapotának (folyékony vagy légnemű) és állapotának (túlhűtött, telített vagy túlhevített) megállapítása a helyes feltöltési módszer és töltési mennyiség biztosítása érdekében. A rendszer hűtőközeggel való feltöltése (mind a folyékony, mind a légnemű szakaszban), hűtőközeg távozása nélkül.

GY

GY

5.06.

A hűtőközeg mérleg segítségével való mérése.

GY

GY

GY

5.07.

A visszanyert vagy bejuttatott hűtőközegre vonatkozó adatok bejegyzése a berendezés nyilvántartásába.

E

E

5.08.

A szennyezett hűtőközeg vagy hűtőgépolaj kezelésére, tárolására és szállítására vonatkozó előírások és folyamatok ismerete.

E

E

E

6.

Részfeladat: egy- és kétfokozatú dugattyús, csavar- és scrollkompresszorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartása

6.01.

A kompresszor alapvető működése (beleértve a teljesítmény ellenőrzését és az olajozórendszert), és a benne található hűtőközeg szivárgásával vagy távozásával kapcsolatos kockázatok bemutatása.

E

E

6.02.

Kompresszor helyes telepítése, beleértve az ellenőrzési és biztonsági rendszereket, oly módon, hogy az üzembe helyezést követően a rendszerből ne szivárogjon vagy távozzon nagyobb mennyiségben hűtőközeg.

GY

6.03.

Az ellenőrzési és biztonsági rendszerek kapcsolóinak szabályozása.

GY

6.04.

A szívó- és leeresztőszelepek szabályozása.

6.05.

Az olaj-visszavezető rendszer ellenőrzése.

6.06.

Kompresszor be- és kikapcsolása és megfelelő működésének ellenőrzése, beleértve a működés közben végzett méréseket.

GY

6.07.

A kompresszor működésével kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése, amelyben a kompresszor működésével kapcsolatos minden olyan problémát fel kell tüntetni, amely károsíthatja a rendszert és – amennyiben nem történik semmilyen beavatkozás – esetlegesen a hűtőközeg szivárgásához vagy távozásához vezethet.

E

7.

Részfeladat: lég- és vízhűtéses kondenzátorok telepítése, üzembe helyezése és karbantartása

7.01.

A kondenzátor alapvető működése és a hűtőközeg távozásával kapcsolatos kockázatok ismertetése.

E

E

7.02.

A kondenzátor kimeneti nyomásának szabályozása.

GY

7.03.

Kondenzátor helyes telepítése, beleértve az ellenőrzési és biztonsági rendszert, oly módon, hogy az üzembe helyezést követően a rendszerből ne távozzon nagyobb mennyiségben hűtőközeg.

GY

7.04.

Az ellenőrzési és biztonsági rendszerek kapcsolóinak szabályozása.

GY

7.05.

A nyomóoldali és folyadékvezetékek ellenőrzése.

7.06.

A nem kondenzálható gázok kieresztése a kondenzátorból egy erre a célra szolgáló eszköz segítségével.

GY

7.07.

Kondenzátor be- és kikapcsolása, valamint megfelelő működésének ellenőrzése, beleértve a működés közben végzett méréseket.

GY

7.08.

A kondenzátor felületének ellenőrzése.

E

7.09.

A kondenzátor működésével kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése, amelyben a kondenzátor működésével kapcsolatos minden olyan problémát fel kell tüntetni, amely károsíthatja a rendszert és – amennyiben nem történik semmilyen beavatkozás – esetlegesen a hűtőközeg távozásához vezethet.

E

8.

Részfeladat: lég- és vízhűtéses elpárologtatók telepítése, üzembe helyezése és karbantartása

8.01.

Az elpárologtató alapvető működése (beleértve a jégmentesítő rendszert) és az ahhoz kapcsolódó, a hűtőközeg távozását illető kockázatok ismertetése.

E

E

8.02.

Az elpárologtató elpárolgási nyomásának szabályozása.

GY

8.03.

Elpárologtató helyes telepítése, beleértve az ellenőrzési és biztonsági rendszert, oly módon, hogy az üzembe helyezést követően a rendszerből ne szivárogjon vagy távozzon nagyobb mennyiségben hűtőközeg.

GY

8.04.

Az ellenőrzési és biztonsági rendszerek kapcsolóinak szabályozása.

GY

8.05.

Annak ellenőrzése, hogy a folyadék- és szívóvezetékek helyes pozícióban vannak-e.

8.06.

A forrógáz-leolvasztó vezeték ellenőrzése.

8.07.

A párolgási nyomást szabályozó szelep szabályozása.

8.08.

Elpárologtató be- és kikapcsolása, valamint megfelelő működésének ellenőrzése, beleértve a működés közben végzett méréseket.

GY

8.09.

Az elpárologtató felületének ellenőrzése.

GY

8.10.

Az elpárologtató működésével kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése, amelyben a működéssel kapcsolatos minden olyan problémát fel kell tüntetni, amely károsíthatja a rendszert és – amennyiben nem történik semmilyen beavatkozás – esetlegesen a hűtőközeg szivárgásához vagy távozásához vezethet.

E

9.

Részfeladat: a termosztatikus expanziós szelep és egyéb részegységek telepítése, üzembe helyezése és szervizelése

9.01.

Az expanziós szelepek különböző típusainak (termosztatikus expanziós szelepek, kapilláris csövek) alapvető működésének bemutatása, a hűtőközeg távozásával kapcsolatos vonatkozó kockázatok ismertetése.

E

E

9.02.

A szelepek megfelelő pozícióba való helyezése.

GY

9.03.

Mechanikus és elektronikus termosztatikus expanziós szelep szabályozása.

GY

9.04.

Mechanikus és elektronikus termosztátok szabályozása.

9.05.

Nyomásszabályozott szelep szabályozása.

9.06.

Mechanikus és elektronikus nyomáskorlátozók szabályozása.

9.07.

Az olajleválasztó működésének ellenőrzése.

GY

9.08.

A szűrő-szárító állapotának ellenőrzése.

9.09.

Az említett részegységek állapotával kapcsolatos jegyzőkönyv elkészítése, amelyben az ezek működésével kapcsolatos minden olyan problémát fel kell tüntetni, amely károsíthatja a rendszert és – amennyiben nem történik semmilyen beavatkozás – esetlegesen a hűtőközeg szivárgásához vagy távozásához vezethet.

E

10.

Csővezetékek: szivárgásmentes csővezetékrendszer összeállítása egy hűtőberendezésben

10.01.

Hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezésekben használható, fémből készült csövek és csővezetékek hegesztéssel, keményforrasztással vagy forrasztással történő szivárgásmentes összeillesztése.

GY

GY

10.02.

A csővezetékek és az alkatrészek támasztékainak elkészítése és ellenőrzése.

GY

GY


(1)  HL L 335., 2007.12.20., 10. o.


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/12


A BIZOTTSÁG 304/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó rendszerek működési helyén előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy mind a személyzet, mind a vállalatok megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5)

A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(6)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területeken jelenleg dolgozó személyzet képzését és képesítését szakmai tevékenységének akadályoztatása nélkül biztosítani lehessen, megfelelő tartamú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely alatt a képesítések a meglévő minősítési rendszerek, illetve szakmai tapasztalat alapján is kiadhatók.

(7)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(8)

Tekintettel arra, hogy az ideiglenes képesítés megszerzéséhez egyes tagállamokban jelenleg érvényben lévő követelményeknél jóval alacsonyabb szintű követelmények teljesítése is elegendő, a kölcsönös elismerés az ilyen képesítésekre nem vonatkozik.

(9)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni. A Bizottságot az ideiglenes képesítési rendszerekkel kapcsolatban is tájékoztatni kell.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett képesítésre érvényes minimumkövetelményeket az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében, továbbá rögzíti az ezen követelményeknek megfelelően kiadott képesítések és tanúsítványok kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1)   Ezt a rendeletet a tűzvédelmi rendszerekkel kapcsolatos alábbi tevékenységeket végző személyekre kell alkalmazni:

a)

szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben;

b)

a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is;

c)

üzembe helyezés;

d)

karbantartás vagy javítás.

(2)   A rendelet a tűzvédelmi rendszerekkel kapcsolatban az alábbi tevékenységeket végző vállalatokra szintén alkalmazandó:

a)

üzembe helyezés;

b)

karbantartás vagy javítás.

(3)   Ez a rendelet nem vonatkozik azon gyártási és javítási tevékenységekre, amelyeket a gyártó telephelyein, a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltóberendezések tartályain vagy tartozékain végeznek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„üzembe helyezés” alatt a fluortartalmú üvegházhatású oltógázokat tartalmazó vagy e célból használt tartály vagy tartályok és tartozékaik első beszerelése értendő, azon tartozékok kivételével, amelyek nem a tűzoltás célú kibocsátást megelőző oltóanyag-tárolást szolgálják;

2.

„karbantartás vagy javítás” minden olyan tevékenység, amely a fluortartalmú üvegházhatású oltógázokat tároló vagy azok tárolására szolgáló tartályokkal, illetve tartozékokkal kapcsolatos munkavégzésre irányul, kivéve azokat a tartozékokat, amelyek nem a tűzoltás célú kibocsátást megelőző oltóanyag-tárolást szolgálják.

4. cikk

A szakemberek képesítése

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységeket kizárólag az 5. vagy a 6. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt bármely tevékenység végzéséhez a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag a vonatkozó képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést meghatározott ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az (1) bekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenységek gyakorlására jogosító képesítéssel.

5. cikk

Képesítési igazolás szakemberek részére

(1)   A 10. cikkben említett képesítő testület azon személyek részére ad ki képesítési igazolást, akik teljesítették a 11. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, továbbá teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, a 10. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti a 10. és 11. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő képesítésében nem szereplő készségekből és ismeretekből a 11. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

6. cikk

Ideiglenes képesítési igazolás szakemberek részére

(1)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében ideiglenes képesítési rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes képesítési igazolás legfeljebb 2010. július 4-ig lehet érvényes.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítési igazolással rendelkező személyeket úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes képesítési igazolással rendelkeznek.

A tagállamok meghatározzák, mely igazolások minősülnek ideiglenes igazolásnak a 2. cikk (1) bekezdésében foglalt azon tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a képesítés birtokosa végezhet.

(3)   Azon személyek részére, akik a szóban forgó tevékenységek terén a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt már rendelkeztek szakmai gyakorlattal, a tagállamok által kijelölt szervek ideiglenes képesítési igazolást adnak ki.

Az ideiglenes képesítési igazoláson fel kell tüntetni a képesített tevékenységeket és az érvényesség idejét.

7. cikk

A vállalatok képesítése

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatoknak rendelkezniük kell a 8. vagy 9. cikkben említett képesítéssel.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett tevékenységet vagy tevékenységeket a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző vállalatok esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

8. cikk

Vállalati tanúsítványok

(1)   A 10. cikkben említett képesítő testület a vállalatok részére a 2. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több tevékenységre vonatkozóan tanúsítványt ad ki, amennyiben a vállalat teljesíti az alábbi követelményeket:

a)

a tanúsítványhoz kötött tevékenységek vonatkozásában az 5. cikkben foglaltak szerinti képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaz, a tevékenység előrelátható nagyságrendjének megfelelő számban;

b)

bizonyítani tudja, hogy a tanúsítványhoz kötött tevékenységeket végző személyzet rendelkezésére állnak a szükséges eszközök és eljárások.

(2)   A tanúsítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a tanúsítvány birtokosának teljes neve, a tanúsítvány száma, és – adott esetben – a tanúsítvány érvényességi ideje;

b)

azon tevékenységek, amelyek végzésére a tanúsítvány a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

9. cikk

A vállalatok számára kiadott ideiglenes tanúsítványok

(1)   A tagállamok a 2. cikk (2) bekezdésében említett vállalatok esetében ideiglenes tanúsítási rendszert alkalmazhatnak, e cikk (2) vagy (3) bekezdésével, illetve e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban.

A (2) és (3) bekezdésben említett ideiglenes tanúsítvány legfeljebb 2010. július 4-ig lehet érvényes.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységekre vonatkozó, meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokat úgy kell tekinteni, hogy ideiglenes tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A tagállamok meghatározzák, mely igazolások minősülnek ideiglenes tanúsítványnak a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt azon tevékenységek vonatkozásában, amelyeket a tanúsítvány birtokosa végezhet.

(3)   Azon vállalatok részére, amelyek a 2. cikk (2) bekezdése értelmében tanúsítványhoz kötött tevékenységek végzésére képesítéssel rendelkező személyzetet alkalmaznak, a tagállamok által kijelölt testületek ideiglenes tanúsítványt adnak ki.

Az ideiglenes tanúsítványon fel kell tüntetni azokat a tevékenységeket, amelyek végzésére a birtokos jogosult, illetve az érvényességi időt.

10. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt a 2. cikkben megnevezett tevékenység vagy tevékenységek gyakorlására jogosító képesítési igazolás vagy vállalati tanúsítvány kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek, illetve vállalatok státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

11. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében említett személyek esetében a vizsgákat a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 10. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét független és pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

12. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2008. július 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy szándékukban áll-e a 6. vagy a 9. cikk, esetleg mindkettő alapján ideiglenes képesítési vagy tanúsítási rendszert bevezetni.

(2)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig – adott esetben – tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy mely testületeket nevezték ki az ideiglenes képesítések vagy tanúsítványok kiadására, illetve azokról az elfogadott nemzeti intézkedésekről, amelyek alapján a meglévő képesítési rendszerek szerint kiadott képesítések vagy tanúsítványok ideiglenes képesítésnek vagy tanúsítványnak minősíthetők.

(3)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 10. cikk hatálya alá tartozó szakemberek és vállalatok képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint az 5. cikkben foglalt követelményeket teljesítő szakemberek és a 8. cikkben foglalt követelményeket teljesítő vállalatok számára kiadandó képesítések, illetve tanúsítványok megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(4)   A tagállamok a 3. cikknek megfelelően benyújtott adatokat lényeges változás esetén haladéktalanul módosítják, és az új információkról a Bizottságot tájékoztatják.

13. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések vagy tanúsítványok kölcsönös elismerése szakemberek esetében az 5. cikkel, vállalatok esetében pedig a 8. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vagy tanúsítványokra vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések vagy tanúsítványok birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

Az 5. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.


Alapismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, a fluortartalmú üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja)

E

2.

Vonatkozó műszaki szabványok alapszintű ismerete

E

3.

A 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és az azok végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az alapszintű ismerete

E

4.

A jelenleg forgalomban lévő, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó tűzvédelmi eszközök alapos ismerete

E

5.

A különböző szeleptípusok, indító mechanizmusok, valamint a biztonságos kezelésre és a kiáramlás vagy szivárgás megakadályozására vonatkozó módszerek alapos ismerete

E

6.

A biztonságos kezeléshez és munkavégzéshez szükséges eszközök és berendezések alapos ismerete

E

7.

A tűzvédelmi rendszerek fluortartalmú üvegházhatású gázok tárolására szolgáló nyomástartó edényeinek felszerelése

GY

8.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó nyomástartó edények szakszerű szállítási módszereinek ismerete

E

9.

Az esetleges szivárgás ellenőrzését megelőzően a rendszer eseménynaplójának áttekintése az ismétlődő rendellenességek és problémás területek feltárása céljából

E

10.

A rendszer szemrevételezése és manuális ellenőrzése az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgás-ellenőrzési követelményeinek megállapításáról szóló, 2007. december 18-i 1497/2007/EK bizottsági rendelettel (1) összhangban

GY

11.

Tűzvédelmi rendszerekben alkalmazott fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésének és az ilyen rendszerek fluortartalmú üvegházhatású gázokkal való feltöltésének környezetbarát gyakorlati módszerei

E


(1)  HL L 333., 2007.12.19., 4. o.


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/17


A BIZOTTSÁG 305/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működő berendezések üzemeltetésekor előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett személyek megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5)

A nagyfeszültségű kapcsolóberendezések gyártóit vagy üzemeltetőit lehetne felkérni vizsgáztató és/vagy képesítő testületnek, amennyiben megfelelnek a vonatkozó követelményeknek.

(6)

A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(7)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(8)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni.

(9)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és az azok alapján kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában „nagyfeszültségű kapcsolóberendezés” minden olyan kapcsolókészülék, illetve annak vezérlő-, mérő-, védő- és szabályozóberendezéssel ellátott szerelvénye, a hozzá tartozó csatlakozókkal, tartozékokkal, készülékházzal és tartószerkezetekkel együtt, amely 1 000 V feletti névleges feszültségű villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására és transzformálására szolgál.

3. cikk

A szakemberek képesítése

(1)   Az 1. cikkben említett tevékenységet kizárólag a 4. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 1. cikkében említett tevékenységet a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az első albekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenység gyakorlására jogosító képesítéssel.

4. cikk

A képesítés kiadása

(1)   Az 5. cikkben említett képesítő testület képesítési igazolást ad ki azon személyek részére, akik teljesítették a 6. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítő igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

az a tevékenység, amelynek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, továbbá teljesíti az 5. és 6. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, az 5. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti az 5. és 6. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő igazolásában nem szereplő készségekből és ismeretekből a 6. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

5. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt az 1. cikkben megnevezett tevékenység gyakorlására jogosító képesítési igazolás kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

6. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   Az 1. cikkben említett személyek képesítő vizsgáit a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. Az 5. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

7. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az 5. cikk hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 4. cikkben foglalt követelményeket teljesítő személyek számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott értesítést lényeges új információk esetén módosítják, és erről a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják.

8. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerése a 4. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 4. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.


Sorszám

Alapismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, globális felmelegedési potenciál), valamint a 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és a 842/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az ismerete

E

2.

Az SF6 fizikai és kémiai jellemzői, környezeti hatásai

E

3.

Az SF6 használata elektromos berendezésekben (szigetelés, ívoltás)

E

4.

Az SF6 minőségi jellemzői, a vonatkozó ipari szabványok (1) alapján

E

5.

Elektromos berendezések szerkezetére vonatkozó ismeretek

E

6.

Az SF6 minőségének ellenőrzése

GY

7.

SF6 és SF6-keverékek visszanyerése, az SF6 tisztítása

GY

8.

Az SF6 tárolása és szállítása

E

9.

Az SF6 visszanyerésére szolgáló berendezés kezelése

GY

10.

Szivárgásbiztos fúrórendszerek kezelése, amennyiben követelmény

GY

11.

Az SF6 újrafelhasználása és a különböző újrafelhasználási kategóriák

E

12.

Munkavégzés nyitott SF6-kamrával

GY

13.

SF6-melléktermékek közömbösítése

E

14.

Az SF6 használatára, valamint a nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok, illetve nemzetközi megállapodások rendelkezéseinek nyomon követése

E


(1)  Például az IEC 60376 vagy az IEC 60480 szabvány.


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/21


A BIZOTTSÁG 306/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működő berendezések üzemeltetésekor előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett személyek megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5)

A fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések gyártóit vagy üzemeltetőit lehetne felkérni vizsgáztató és/vagy képesítő testületnek, amennyiben megfelelnek a vonatkozó követelményeknek.

(6)

A szükségtelen adminisztrációs költségek elkerülése érdekében azokban a tagállamokban, amelyekben jelenleg nem alkalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket, a képesítési rendszert nem szükséges teljes egészében kiépíteni, amennyiben a tagállam a későbbiekben biztosítani tudja az esetlegesen igényelt képesítések késedelem nélküli kiadását, és így nem gátolja indokolatlanul a piacra jutást.

(7)

A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(8)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(9)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és az azok alapján kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

A szakemberek képesítése

(1)   Az 1. cikkben említett tevékenységet kizárólag a 4. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 1. cikkében említett tevékenységet a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az első albekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenység gyakorlására jogosító képesítéssel.

3. cikk

A képesítés kiadása

(1)   A 4. cikkben említett képesítő testület képesítési igazolást ad ki azon személyek részére, akik teljesítették az 5. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

az a tevékenység, amelynek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, továbbá teljesíti a 4. és 5. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, a 4. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti a 4. és 5. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő igazolásában nem szereplő készségekből és ismeretekből az 5. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

4. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt az 1. cikkben megnevezett tevékenység gyakorlására jogosító képesítési igazolás kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

5. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   Az 1. cikkben említett személyek képesítő vizsgáit a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 4. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

6. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 4. cikk hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 3. cikkben foglalt követelményeket teljesítő munkavégzők számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(2)   Amennyiben valamely tagállamban nem alkalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket, az adott tagállam eltekinthet a 4. és az 5. cikkben említett képesítő és/vagy vizsgáztató testület felállításától, amíg a szóban forgó képesítés iránti igény fel nem merül. Ebben az esetben az adott tagállam saját nemzeti szabályozásán belül köteles gondoskodni az ilyen képesítések kiadásához szükséges jogi háttérről, hogy az igényelt képesítéseket a jövőben késedelem nélkül ki lehessen adni.

A tagállamoknak 2009. január 4-ig jelezniük kell a Bizottság felé, ha élni kívánnak az ebben a bekezdésben foglalt lehetőséggel, és azt, milyen intézkedésekkel kívánják biztosítani a vonatkozó követelmény teljesítését. Ebben az esetben az (1) bekezdést nem kell alkalmazni.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott adatokat lényeges változás esetén haladéktalanul módosítják, és az új információkról a Bizottságot tájékoztatják.

7. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerése a 3. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be a képesítés fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.


Sor-szám

Alapismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, globális felmelegedési potenciál), valamint a 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és az azok végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az ismerete

E

2.

Az oldószerként használt fluortartalmú üvegházhatású gázok fizikai és kémiai jellemzői, környezeti hatásai

E

3.

Fluortartalmú üvegházhatású gázok oldószerként való felhasználása

E

4.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek visszanyerése

GY

5.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek tárolása és szállítása

E

6.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések mellett működtetett visszanyerésre szolgáló berendezések kezelése

GY


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/25


A BIZOTTSÁG 307/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) arról rendelkezik, hogy 2011-től kezdődően a gépjárművekbe kötelező jelleggel kizárólag alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező légkondicionáló rendszerek szerelhetők. Ehhez kapcsolódó rövid távú intézkedésként a 842/2006/EK rendelet előírja, hogy meg kell határozni az ilyen rendszerekből fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek megfelelő képesítésére vonatkozó szabályokat.

(2)

A képzési igazolás megszerzése érdekében képzésre beiratkozott személyek korlátozott időtartamig végezhetik az adott képzés tárgyát képező és képzési igazoláshoz kötött tevékenységeket, de csak a szóban forgó képzési igazolással rendelkező személy felügyelete alatt.

(3)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területeken jelenleg dolgozó személyek képzését és képesítését szakmai tevékenységük akadályoztatása nélkül biztosítani lehessen, megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot kell meghatározni, amely időtartam alatt a meglévő minősítési rendszerek keretében képzett vagy megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező személyek a 842/2006/EK rendelet alkalmazásában megfelelően képesítettnek tekinthetők.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni a már meglévő minősítési rendszerek elismerését, feltéve, hogy az ezek által felölelt képességek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer megfelel az e rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.

(5)

Hatóságilag kijelölt képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képzési igazolások eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(6)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képzési igazolást adó képzési rendszerekkel kapcsolatos információkat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (3) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni. A Bizottságot a meglévő minősítési rendszerek vagy szakmai tapasztalat – ideiglenes – elismerésével kapcsolatban is tájékoztatni kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeit határozza meg, továbbá az ezen követelményeknek megfelelően kiadott képzési igazolások kölcsönös elismerésének feltételeit rögzíti.

2. cikk

A személyzet képzése

(1)   Az 1. cikkben meghatározott tevékenység végzéséhez kizárólag a (3) bekezdésben említett képzési igazolással rendelkező szakemberek minősülnek megfelelően képzettnek.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képzési igazolás megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdést – legkésőbb 2010. július 4-ig – nem alkalmazzák:

a)

az 1. cikkben említett tevékenység végzéséhez meglévő képesítési rendszer keretében megszerzett képzési igazolással rendelkező szakemberek; vagy

b)

az 1. cikkben említett tevékenység tekintetében 2008. július 4. előtt szerzett, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek esetében.

Az ilyen szakemberek – az első albekezdésben meghatározott időtartamra – az 1. cikkben említett tevékenységek végzéséhez megfelelően képzettnek minősülnek.

3. cikk

Képzési igazolások kibocsátása a szakemberek részére

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve azt a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki.

(2)   Az (1) bekezdésben említett képesítő testület azon személyek részére, akik elvégeztek egy, a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket lefedő képzést, képzési igazolást ad ki.

(3)   A képzési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képzési igazolás birtokosának teljes neve és a képzési igazolás száma;

b)

az a tevékenység, amelynek végzésére a képzési igazolás a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő képzés lefedi a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, azonban a kapcsolódó képzési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (3) bekezdésében felsorolt adatokat, az első bekezdésben említett képesítő testület az ilyen képzési igazolás birtokosa számára – a képzés megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

4. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2008. július 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy alkalmazni kívánják-e a 2. cikk (3) bekezdése első albekezdésének a) vagy b) pontját, feltüntetve, hogy milyen meglévő minősítési rendszer vagy szakmai tapasztalaton alapuló feltételek alapján kívánják a szakembereket megfelelően képesítettnek nyilvánítani.

(2)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 3. cikk (1) hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 3. cikk (2) bekezdésében és a mellékletben foglalt követelményeket teljesítő személyek számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(3)   A tagállamok a 2. cikknek megfelelően benyújtott tájékoztatást lényeges új információk esetén módosítják, és az új információkról a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják.

5. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A tagállamok kölcsönösen elismerik más tagállamoknak a 3. cikkel összhangban kiadott képesítéseit.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képzési igazolások birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(4)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A képzési programok által lefedendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 3. cikk (2) bekezdésében említett képzés a következő részekből áll:

a)

egy elméleti modul, a képzési modul típusát jelölő oszlopban ezt „E” betű jelzi;

b)

egy gyakorlati modul, amelynek során a résztvevőnek végre kell hajtania a kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a képzési modul típusát jelölő oszlopban ezt „GY” betű jelzi.


Alapismeretek és készségek

A modul típusa

1.   

A gépjárművekbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek működése, a fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőközegek éghajlatra gyakorolt hatása és a kapcsolódó környezetvédelmi szabályok

1.1.

A gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerek működésével kapcsolatos alapvető ismeretek

E

1.2.

Gépjárművek légkondicionáló rendszereiben hűtőközegként alkalmazott fluortartalmú üvegházhatású gázok használatának és jellemzőinek alapismerete, valamint kibocsátásuk éghajlatra gyakorolt hatása (globális felmelegedési potenciáljuk nagyságrendje az éghajlatváltozással összefüggésben)

E

1.3.

A 842/2006/EK rendelet és a 2006/40/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek alapszintű ismerete

E

2.   

A fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésének környezetbarát módja

2.1.

A fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére szolgáló eljárások ismerete

E

2.2.

A hűtőközegtartály kezelése

GY

2.3.

A hűtőközeg visszanyerésére szolgáló eszköz és a gépjárműbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszer szervizcsatlakozóinak össze- és szétkapcsolása

GY

2.4.

A hűtőközeg visszanyerésére szolgáló eszköz kezelése

GY


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/28


A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az értesítéshez használt formanyomtatványnak tartalmaznia kell mindazokat a szükséges alapvető információkat, amelyek alapján a Bizottság által – a 842/2006/EK rendeletnek megfelelően – meghatározott minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket teljesítő képesítések vagy igazolások hitelesítése történhet.

(2)

A Bizottság a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozóan minimumkövetelményeket és kölcsönös elismerési feltételeket határozott meg. Ennek keretében a Bizottság elfogadta az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 303/2008/EK bizottsági rendeletet (2); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 304/2008/EK bizottsági rendeletet (3); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 305/2008/EK bizottsági rendeletet (4); az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 306/2008/EK bizottsági rendeletet (5); valamint az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i, 307/2008/EK bizottsági rendeletet (6).

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamoknak a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett tájékoztatáshoz a következő formanyomtatványokat kell használniuk:

1.

a beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében az e rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

2.

a beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében az e rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

3.

a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések tekintetében az e rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

4.

a fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések tekintetében az e rendelet IV. mellékletében meghatározott formanyomtatványt;

5.

a gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerek tekintetében az e rendelet V. mellékletében meghatározott formanyomtatványt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 3 oldalát.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 12 oldalát.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 17 oldalát.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 21 oldalát.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 25 oldalát.

(7)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

BEÉPÍTETT HŰTŐ-, LÉGKONDICIONÁLÓ ÉS HŐSZIVATTYÚ-BERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ VÁLLALATOK ÉS SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a)

Tagállam

 

b)

A tájékoztatást nyújtó hatóság

 

c)

A tájékoztatás időpontja

 

A.   RÉSZ

Szakemberek

A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések telepítését, karbantartását, szervizelését vagy szivárgás-ellenőrzését, illetve az említett berendezésekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 303/2008/EK rendelet (1) 5. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezése

A szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   RÉSZ

Vállalatok

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések telepítését, karbantartását vagy szervizelését végző vállalatok esetében alkalmazott alábbi tanúsítási rendszer(ek) megfelel(nek) a 303/2008/EK rendelet 8. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A tanúsítvány megnevezése

A vállalatok tanúsítását végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 92., 2008.4.3., 3 o.


II. MELLÉKLET

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI RENDSZEREK ÉS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ VÁLLALATOK ÉS SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a)

Tagállam

 

b)

A tájékoztatást nyújtó hatóság

 

c)

A tájékoztatás időpontja

 

A.   RÉSZ

Szakemberek

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek telepítését, karbantartását, szervizelését vagy szivárgás-ellenőrzését, illetve a beépített tűzvédelmi rendszerekből és tűzoltó készülékekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 304/2008/EK rendelet (1) 5. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezése

A szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   RÉSZ

Vállalatok

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek telepítését, karbantartását vagy szervizelését végző vállalatok esetében alkalmazott alábbi tanúsítási rendszer(ek) megfelel(nek) a 304/2008/EK rendelet 8. és 13. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A tanúsítvány megnevezése

A vállalatok tanúsítását végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 92., 2008.4.3., 12 o.


III. MELLÉKLET

NAGYFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓBERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a)

Tagállam

 

b)

A tájékoztatást nyújtó hatóság

 

c)

A tájékoztatás időpontja

 

A nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 305/2008/EK rendelet (1) 4. és 8. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezése

A szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 92., 2008.4.3., 17 o.


IV. MELLÉKLET

FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT OLDÓSZEREKET TARTALMAZÓ BERENDEZÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a)

Tagállam

 

b)

A tájékoztatást nyújtó hatóság

 

c)

A tájékoztatás időpontja

 

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek esetében alkalmazott alábbi képesítési rendszer(ek) megfelel(nek) a 306/2008/EK rendelet (1) 3. és 7. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képesítés megnevezése

A szakemberek képesítését végző testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 92., 2008.4.3., 21 o.


V. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEKBE SZERELT LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK

TÁJÉKOZTATÁS

AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL SZÓLÓ 842/2006/EK RENDELET 5. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ SZAKEMBEREK TEKINTETÉBEN A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

a)

Tagállam

 

b)

A tájékoztatást nyújtó hatóság

 

c)

A tájékoztatás időpontja

 

A gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerését végző szakemberek részére szervezett képzési program(ok) megfelel(nek) a 307/2008/EK rendelet (1) 2. cikkének (1) bekezdésében és 5. cikkében meghatározott minimumkövetelményeknek és kölcsönös elismerési feltételeknek.

A képzési igazolás megnevezése

A szakemberek részére képzési igazolást kiadó testület (név és elérhetőség)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 92., 2008.4.3., 25 o.


3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/35


A BIZOTTSÁG 309/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (OEM)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) közzétette az Egyesült Királyság kérelmét az „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” elnevezés bejegyzésére.

(2)

Az 510/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban Olaszország kifogással élt a bejegyzés ellen; különösen a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett azon indokra hivatkozott, hogy a rendelet 2. cikkében szereplő feltételek nem teljesültek.

(3)

A Bizottság 2007. június 1-jei levelében felhívta az érdekelt feleket, hogy folytassák le a megfelelő egyeztetést.

(4)

Az Egyesült Királyság és Olaszország között megállapodás jött létre, amelyről a Bizottságot egy 2007. december 4-én átvett levélben értesítették.

(5)

E megállapodás értelmében Olaszország kielégítőnek tartja az Egyesült Királyság által nyújtott információkat, következésképpen visszavonta a kifogást.

(6)

Az érdekelt felek között létrejött megállapodás nem teszi szükségessé az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének alapján közzétettek módosítását. Következésképpen az „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” elnevezést az említett rendelet 7. cikkének (4) bekezdésével összhangban be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében található elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 3., 2006.1.6., 3. o.


MELLÉKLET

1.1. osztály–

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (OEM)


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/37


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 19.)

a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza ellen Portugáliában történő sürgősségi vakcinázásáról és a baromfi, valamint az abból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 1077. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2008/285/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 54. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/94/EK irányelv előírja a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak esetében történő madárinfluenzajárvány-kitörés esetén alkalmazandó minimális járványvédelmi intézkedéseket.

(2)

2007 szeptembere óta Portugália középnyugati részén alacsony patogenitású madárinfluenza-kitörések fordultak elő egyes baromfitartó gazdaságokban, különösen pedig a vadállomány pótlására szánt baromfi tartásával foglalkozó gazdaságokban. Portugália a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően intézkedéseket tett a betegség terjedésének megfékezése érdekében.

(3)

Portugália kockázatértékelést végzett és megállapította, hogy a vadállomány pótlására szánt tőkés récéket (a továbbiakban: tőkés récék) (Anas platyrhynchos) tartó gazdaságok – elsősorban a vadon élő madarakkal történő érintkezés okán – nagyobb mértékben vannak kitéve a madárinfluenza-vírusok által okozott fertőzéseknek, valamint hogy a madárinfluenza elterjedésének jelentős és közvetlen kockázata áll fenn.

(4)

A madárinfluenza baromfiállományokra történő átvitelének kockázatát csökkentendő, Portugáliában korai észlelőrendszereket és biológiai biztonsági intézkedéseket léptettek életbe azokon a területeken, amelyeket a tagállam nagy fertőzési veszélyt jelentő területként határozott meg a H5N1 altípus alá tartozó A influenzavírus által okozott nagy patogenitású madárinfluenzának a vadon élő madarakról a baromfira és más, fogságban élő madarakra történő átvitele veszélyének csökkentésére irányuló biológiai biztonsági intézkedések meghatározásáról, és a különös veszélyben lévő területeken korai észlelő rendszer biztosításáról szóló, 2005. október 19-i 2005/734/EK bizottsági határozatnak (2) megfelelően.

(5)

A vadállomány pótlására szánt baromfi kereskedelmét illetően Portugália kiegészítő intézkedéseket léptetett életbe a vadállomány pótlására szánt baromfi Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/605/EK bizottsági határozatnak (3) megfelelően.

(6)

2008. január 25-én kelt levelében Portugália jóváhagyásra benyújtott a Bizottságnak egy sürgősségi vakcinázási tervet, majd 2008. január 31-én e terv egy felülvizsgált változatát.

(7)

A sürgősségi vakcinázási tervnek megfelelően Portugália a H5 és H7 altípusú madárinfluenza elleni bivalens vakcina alkalmazásával sürgősségi vakcinázást kíván elvégezni 2008. július 31-ig a Vila Nova da Barquinha településen (Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte) található, értékes tőkésréce-tenyészettel rendelkező gazdaságban.

(8)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak a madárinfluenza megfékezése céljából történő vakcinázás alkalmazásáról szóló, 2005-ben (4) és 2007-ben (5) kiadott tudományos véleményében az állat-egészségügyi és állatjólléti testület megállapítja, hogy a sürgősségi és a megelőző vakcinázás egyaránt hatékonyan egészíti ki a betegségre vonatkozó járványvédelmi intézkedéseket.

(9)

A Bizottság a portugál hatóságokkal együttműködve megvizsgálta továbbá a Portugália által benyújtott sürgősségi vakcinázási tervet, és annak módosítása után meggyőződött arról, hogy az megfelel a vonatkozó közösségi jogszabályoknak. A portugáliai alacsony patogenitású madárinfluenzával kapcsolatosan előállt járványügyi helyzetre, a vakcinázandó gazdaságok típusára és a vakcinázási terv korlátozott terjedelmére való tekintettel indokolt a Portugália által benyújtott sürgősségi vakcinázási terv elfogadása, amely az érintett tagállam már meghozott járványügyi intézkedéseit egészíti ki.

(10)

A Portugália által végrehajtandó sürgősségi vakcinázás céljára kizárólag az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) vagy az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) összhangban engedélyezett oltóanyagok használhatók.

(11)

A sürgősségi vakcinázási tervvel összhangban továbbá felügyelni és ellenőrizni kell a vakcinázott tőkés récéket tartó gazdaságot, valamint a nem vakcinázott baromfit tartó gazdaságokat.

(12)

Ezenkívül indokolt még bizonyos, a vakcinázott tőkés récék, keltetőtojásaik és a vakcinázott baromfitól származó tőkés récék mozgását korlátozó intézkedések bevezetése is. Mivel a sürgősségi vakcinázás által érintett gazdaságban található tőkés récék száma alacsony, valamint nyomonkövethetőségi és logisztikai okokból a vakcinázott madarakat nem lehet elszállítani az érintett gazdaságból.

(13)

A érintett gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen gazdasági hatás csökkentése érdekében a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék mozgására vonatkozó korlátozások alól bizonyos esetekben eltérést kell engedélyezni – miután az ilyen mozgás nem jelent különleges kockázatot a betegség elterjedésére –, feltéve, hogy az előirányzott megfigyelési és ellenőrzési intézkedéseket végrehajtják és a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó specifikus állat-egészségügyi követelményeket betartják.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat bizonyos intézkedéseket ír elő, amelyek Portugáliában alkalmazandók, ahol a vadállomány pótlására szánt tőkés récék (a továbbiakban: tőkés récék) (Anas platyrhynchos) sürgősségi vakcinázására kerül sor egy, a madárinfluenza behurcolása által különösen veszélyeztetett gazdaságban. Ezek az intézkedések magukban foglalnak bizonyos korlátozásokat a vakcinázott tőkés récék, keltetőtojásaik és a tőlük származó tőkés récék Portugálián belüli mozgására, valamint az országból történő elszállítására vonatkozóan.

(2)   Ezt a határozatot a Portugália által a 2005/94/EK irányelvvel és a 2006/605/EK határozattal összhangban bevezetendő védőintézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

A sürgősségi vakcinázási terv jóváhagyása

(1)   A Bizottság jóváhagyja a Portugáliában előforduló alacsony patogenitású madárinfluenza elleni sürgősségi vakcinázási tervet (a továbbiakban: sürgősségi vakcinázási terv) – amint azt Portugália 2008. január 25-én a Bizottságnak benyújtotta, illetve annak a 2008. január 31-én benyújtott felülvizsgált változatát –, amelyet a Vila Nova da Barquinha településen (Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte) található gazdaságban 2008. július 31-ig hajtanak végre.

(2)   A Bizottság a sürgősségi vakcinázási tervet közzéteszi.

3. cikk

A sürgősségi vakcinázási terv végrehajtásának feltételei

(1)   Portugália biztosítja, hogy a tőkés récék vakcinázását a sürgősségi vakcinázási tervnek megfelelően egy olyan, H5 és H7 altípusú madárinfluenzát egyaránt tartalmazó bivalens inaktivált heterológ vakcinával végezzék, amelynek használatát az adott tagállam a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezte.

(2)   Portugália továbbá biztosítja, hogy a vakcinázott tőkés récéket tartó gazdaságot, valamint a nem vakcinázott baromfit tartó gazdaságokat a sürgősségi vakcinázási tervnek megfelelően megfigyeljék és ellenőrizzék.

(3)   Portugália biztosítja, hogy a sürgősségi vakcinázási tervet hatékonyan hajtsák végre.

4. cikk

A vakcinázott tőkés récék mozgására, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó megjelölések és korlátozások

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban a vakcinázott tőkés récéket:

a)

egyedi jelöléssel lássák el;

b)

ne szállítsák el más, Portugáliában található gazdaságba vagy más tagállamokba.

A 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban az érintett kacsákat a szaporodási ciklus lezárulását követően kíméletesen le kell ölni, és tetemüket ártalmatlanítani kell.

5. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságból származó keltetőtojások mozgására és szállítására vonatkozó korlátozások

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban tartott tőkés récéktől származó keltetőtojások kizárólag egy Portugália területén található keltetőbe kerülhessenek, és ne szállítsák azokat más tagállamokba.

6. cikk

A vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék mozgására és szállítására vonatkozó korlátozások

(1)   Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récéket a sürgősségi vakcinázási tervvel összhangban kizárólag kelésüket követően szállítsák el egy más, Portugália területén, a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaság körüli területen kialakított megfigyelési körzetben található gazdaságba.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve és feltéve, hogy a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék legalább négy hónaposak, úgy azok:

a)

Portugália területén szabadon engedhetők; vagy

b)

más tagállamokba szállíthatók, feltéve, hogy:

i.

a sürgősségi vakcinázási tervben előírt megfigyelési és ellenőrzési intézkedések eredményei, beleértve a laboratóriumi vizsgálatokat is, kedvezőek; és

ii.

a 2006/605/EK határozatban megállapított, a vadállomány pótlására szánt baromfi szállítására vonatkozó feltételek teljesülnek.

7. cikk

A vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék Közösségen belüli kereskedelméhez szükséges egészségügyi bizonyítvány

Portugália biztosítja, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a vadállomány pótlására szánt baromfi Közösségen belüli kereskedelméhez szükséges egészségügyi bizonyítvány a következő mondatot tartalmazza:

„E szállítmány állat-egészségügyi feltételei megfelelnek a 2008/285/EK határozatnak.”

8. cikk

Jelentések

Portugália a vakcinázási terv végrehajtásáról jelentést nyújt be a Bizottságnak e határozat alkalmazási időpontjától számított egy hónapon belül, ezt követően pedig negyedéves jelentéseket nyújt be az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 19-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(2)  HL L 274., 2005.10.20., 105. o. A legutóbb a 2007/803/EK határozattal (HL L 323., 2007.12.8., 42. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 246., 2006.9.8., 12. o.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266., 1–21. o. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1394/2007/EK rendelettel (HL L 324., 2007.12.10., 121. o.) módosított rendelet.


Helyesbítések

3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/40


Helyesbítés a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezéséről szóló, 2008. február 22-i 163/2008/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50., 2008. február 23. )

Az 5. oldalon, a melléklet táblázatában az „Az engedély lejárta” oszlopban

a következő szövegrész:

„2018. március 6.”

helyesen:

„2018. március 14.”