ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 74

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 15.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról  ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 74/1


A BIZOTTSÁG 213/2008/EK RENDELETE

(2007. november 28.)

a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló, 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 70. cikke d) és e) pontjára,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 79. cikke f) és g) pontjára,

mivel:

(1)

A 2195/2002/EK rendelet közös közbeszerzési szójegyzéket (CPV), azaz a közbeszerzésekhez alkalmazandó egységes osztályozási rendszert hozott létre, hogy egységesítse az ajánlatkérők által a szerződésük tárgyának megnevezéséhez használt hivatkozásokat.

(2)

A piac és a felhasználói igények alakulásának tükrében ki kell igazítani, illetve módosítani kell a CPV szerkezetét, kódjat és leírásait. Figyelembe kell venni az érdekelt felek és a CPV használói által a CPV szövegének javítása érdekében megfogalmazott konkrét javaslatokat. A CPV szerkezetét, kódjat és leírásait azért is frissíteni kell, hogy a CPV az elektronikus közbeszerzés hatékony eszközévé váljon.

(3)

Annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb legyen a CPV, kevésbé anyagközpontúvá, inkább termékközpontúvá kell tenni. Ennek megfelelően a 2195/2002/EK rendelet jelenlegi I. mellékletében meghatározott alapszójegyzékben szereplő termékjellemzőket át kell helyezni az ugyanabban a mellékletben meghatározott kiegészítő szójegyzékbe, és a jelenlegi szójegyzékben erősen anyagközpontú főcsoportokat szét kell osztani a többi főcsoportra.

(4)

A CPV hierarchiájának ésszerűsítését úgy kell elvégezni a részben együtt figyelembe veendő, korlátozott számú kódot tartalmazó főcsoportok, valamint az esetleg zavart okozó főcsoportok összevonásával és más főcsoportok közti felosztásával, hogy a koherensebb és homogénebb megjelenítéssel egyszerűsödjön a nómenklatúra használata.

(5)

A védelemmel kapcsolatos eszközök és szolgáltatások besorolásán javítani kell a létező, ám több csoportban szétszórt kódok átcsoportosításával a koherensebb megjelenítés érdekében, illetve új kódok létrehozásával, például a katonai kutatás és technológia számára.

(6)

A kiegészítő szójegyzék szerkezetét teljesen át kell dolgozni egy logikus, csoportokra osztott szakaszokból felépülő szerkezet kialakítása érdekében, amely az alapszójegyzék kiegészítéseként használható. A kiegészítő szójegyzéket a termékek és szolgáltatások jellemzőivel is javasolt kibővíteni, mivel így egyszerűsítés érhető el, hiszen lehetővé teszi egy közbeszerzési szerződés tárgyának teljes körű leírását és csökkenti az alapszójegyzékben a kódok számát.

(7)

Az egyértelműség érdekében a 2195/2002/EK rendelet I. mellékletét új melléklettel kell felváltani.

(8)

A 2195/2002/EK rendelet II. mellékletére, amely a 2003-ban tett módosítások részletes jegyzékét tartalmazza, már nincs szükség, ezért törölni kell.

(9)

A CPV átdolgozásából eredően indokolt a 2195/2002/EK rendelet III., IV. és V. mellékletében szereplő szemléltető táblázatok frissítése is, amelyek CPV és az Egyesült Nemzetek Szervezetének ideiglenes központi termékosztályozása (CPC Prov.), a gazdasági tevékenységek EK-beli statisztikai osztályozása (NACE Rev. 1), illetőleg a Kombinált Nómenklatúra (KN) közötti megfelelést mutatják be. Az egyértelműség érdekében indokolt e táblázatokat újakkal felváltani.

(10)

A CPV átdolgozása miatt indokolt a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv mellékletében meghatározott, a CPV-kódokra hivatkozást tartalmazó tevékenység- és szolgáltatásjegyzékeket is frissíteni – hogy összhangban legyenek a felülvizsgált CPV-vel –, az irányelvek lényegi hatályának megváltoztatása nélkül.

(11)

Ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az elektronikus rendszereknek az új CPV-hez való műszaki hozzáigazítására, helyénvaló, hogy a rendelet hat hónappal a kózzététel után váljék alkalmazandóvá.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2195/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A II. mellékletet el kell hagyni.

3.

A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

4.

A IV. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

5.

Az V. melléklet helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A XII. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

2.

A XVIIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

3.

A XVIIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

3. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az I. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet V. mellékletének szövege lép.

2.

A II. mellékletben a IIA. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VI. mellékletének szövege lép.

3.

A II. mellékletben a IIB. mellékletben szereplő táblázat helyébe e rendelet VII. mellékletének szövege lép.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2008. szeptember 15-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 28-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 340., 2002.12.16., 1. o. A 2151/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 329., 2003.12.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK

Az osztályozási rendszer felépítése

1.

A CPV egy alapszójegyzékből és egy kiegészítő szójegyzékből áll.

2.

Az alapszójegyzéket fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilencjegyű, a szerződések tárgyát képező áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok.

A kódszám nyolcjegyű, szerkezete a következő:

az első két számjegy jelzi a főcsoportot (XX000000-Y),

az első három számjegy jelzi a csoportot (XXX00000-Y),

az első négy számjegy jelzi az osztályt (XXXX0000-Y),

az első öt számjegy jelzi az alosztályt (XXXXX000-Y).

Az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályokon belül további pontosítást tesz lehetővé.

A kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

3.

A kiegészítő szójegyzék segítségével bővíthető a szerződés tárgyának megnevezése. A jegyzék minden egyes eleme egy alfanumerikus kódból és az ahhoz rendelt, a beszerzés tárgyát képező áruk meghatározott jellegével vagy rendeltetésével kapcsolatos pontosítást lehetővé tevő szövegből áll.

Az alfanumerikus kód felépítése:

a szakasznak megfelelő betűt tartalmazó első szint,

a csoportnak megfelelő betűt tartalmazó második szint,

az alcsoportoknak megfelelő három számjegyet tartalmazó harmadik szint.

Az utolsó számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

ALAPSZÓJEGYZÉK

CPV–kód

Megnevezés

03000000-1

Növénytermesztési, állattenyésztési, halászati, erdészeti és kapcsolódó termékek

03100000-2

Mezőgazdasági és kertészeti termékek

03110000-5

Termény, bolgárkertészeti és kertészeti termék

03111000-2

Vetőmag

03111100-3

Szójabab

03111200-4

Földimogyoró

03111300-5

Napraforgómag

03111400-6

Gyapotmag

03111500-7

Szezámmag

03111600-8

Mustármag

03111700-9

Zöldségvetőmag

03111800-0

Gyümölcsmagvak

03111900-1

Virágmag

03112000-9

Nyers dohány

03113000-6

Cukorgyártásra használt növény

03113100-7

Cukorrépa

03113200-8

Cukornád

03114000-3

Szalma és takarmány

03114100-4

Szalma

03114200-5

Takarmány

03115000-0

Növényi nyersanyag

03115100-1

Textiliparban használt növény nyersen

03115110-4

Gyapot

03115120-7

Juta

03115130-0

Len, kender

03116000-7

Természetes gumi, latex és kapcsolódó termékek

03116100-8

Természetes gumi

03116200-9

Természetes latex

03116300-0

Latextermék

03117000-4

Meghatározott területeken használt növény

03117100-5

Illatszer-, gyógyszer- és rovarirtószer-alapanyagként stb. használt növény

03117110-8

Illatszergyártásban használt növény

03117120-1

Gyógyszergyártásban használt növény

03117130-4

Rovarirtásra használt növény

03117140-7

Gombaölő szerként és más hasonló célokra használt növények

03117200-6

Meghatározott területeken használt növényi vetőmagvak

03120000-8

Kertészeti és faiskolai termékek

03121000-5

Kertészeti termék

03121100-6

Élő növény, gumó, gyökér, dugvány és oltvány

03121200-7

Vágott virág

03121210-0

Virágkötészet, virágcsokrok

03130000-1

Ital- és fűszernövények

03131000-8

Élvezeti növények

03131100-9

Kávébab

03131200-0

Teacserje, teafű

03131300-1

Matétea

03131400-2

Kakaóbab

03132000-5

Fűszernövény, feldolgozás nélkül

03140000-4

Állati termékek és kapcsolódó termékek

03141000-1

Szarvasmarhasperma

03142000-8

Állati termék

03142100-9

Természetes méz

03142200-0

Csiga

03142300-1

Állati eredetű élelmiszer

03142400-2

Viasz

03142500-3

Tojás

03143000-5

Vegyes mezőgazdasági termék

03144000-2

Mezőgazdasági kellék

03200000-3

Gabonafélék, burgonya, zöldségek, gyümölcsök és diófélék

03210000-6

Gabonafélék és burgonya

03211000-3

Gabonafélék

03211100-4

Búza

03211110-7

Durumbúza

03211120-0

Lágy búza (étkezési búza)

03211200-5

Kukorica

03211300-6

Rizs

03211400-7

Árpa

03211500-8

Rozs

03211600-9

Zab

03211700-0

Maláta

03211900-2

Gabona- és malomipari termék (szemes termény)

03212000-0

Burgonya és szárított zöldség

03212100-1

Burgonya

03212200-2

Száraz fejtett hüvelyesek és hüvelyes vetemények

03212210-5

Száraz hüvelyesek

03212211-2

Lencse

03212212-9

Csicseriborsó

03212213-6

Sárgaborsó (szárazborsó)

03212220-8

Hüvelyesek

03220000-9

Zöldségek, gyümölcsök és diófélék

03221000-6

Zöldségfélék

03221100-7

Gumós és gyökérzöldség

03221110-0

Gyökérzöldség

03221111-7

Cékla

03221112-4

Répa

03221113-1

Hagymafélék

03221114-8

Petrezselyemgyökér

03221120-3

Gumós zöldség

03221200-8

Gyümölcszöldség

03221210-1

Bab

03221211-8

Disznóbab

03221212-5

Zöldbab

03221213-2

Futóbab

03221220-4

Borsó

03221221-1

Kerti borsó

03221222-8

Cukorborsó

03221230-7

Paprika

03221240-0

Paradicsom

03221250-3

Cukkini

03221260-6

Gomba

03221270-9

Uborka

03221300-9

Levélzöldség

03221310-2

Fejes saláta

03221320-5

Tépősaláta

03221330-8

Articsóka

03221340-1

Spenót

03221400-0

Káposztafélék

03221410-3

Fejes káposzta

03221420-6

Karfiol

03221430-9

Brokkoli

03221440-2

Kelbimbó

03222000-3

Gyümölcsök és diófélék

03222100-4

Déligyümölcsök és trópusi diófélék

03222110-7

Déligyümölcsök

03222111-4

Banán

03222112-1

Ananász

03222113-8

Mangó

03222114-5

Datolya

03222115-2

Mazsola

03222116-9

Füge

03222117-6

Avokádó

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kókuszdió

03222200-5

Citrusfélék

03222210-8

Citrom

03222220-1

Narancs

03222230-4

Grépfrút

03222240-7

Mandarin

03222250-0

Lime

03222300-6

Nem déligyümölcs

03222310-9

Bogyós gyümölcs

03222311-6

Ribiszke

03222312-3

Köszméte (egres)

03222313-0

Szamóca (földieper)

03222314-7

Málna

03222315-4

Áfonya

03222320-2

Alma, körte és birs

03222321-9

Alma

03222322-6

Körte

03222323-3

Birs

03222330-5

Csonthéjas gyümölcs

03222331-2

Kajszibarack

03222332-9

Őszibarack

03222333-6

Cseresznye, meggy

03222334-3

Szilva

03222340-8

Szőlő

03222341-5

Csemegeszőlő

03222342-2

Borszőlő

03222400-7

Olajbogyó

03300000-2

Mezőgazdasági, vadászati és halászati termékek

03310000-5

Halak, rákok és akvakultúra-termékek

03311000-2

Halak

03311100-3

Lepényhalalakúak

03311110-6

Közönséges nyelvhal

03311120-9

Sima lepényhal

03311200-4

A tőkehalfélék családjába tartozó halak

03311210-7

Közönséges tőkehal

03311220-0

Sávos tőkehal

03311230-3

Szürke tőkehal

03311240-6

Foltos tőkehal

03311300-5

Hering

03311400-6

Tonhal

03311500-7

Vékonybajszú tőkehal

03311600-8

Apróhal

03311700-9

Lazac

03312000-9

Rákfélék és héjas állatok

03312100-0

Osztriga

03312200-1

Kagylóhús

03312300-2

Gerinctelen víziállat

03313000-6

Tengeri termékek

03313100-7

Korallok és hasonló termékek

03313200-8

Természetes szivacs

03313300-9

Tengeri moszatok

03313310-2

Algák

03320000-8

Szarvasmarha, állatállomány és kisállatok

03321000-5

Szarvasmarhafélék

03321100-6

Szarvasmarha

03321200-7

Borjú

03322000-2

Haszonállat

03322100-3

Juh

03322200-4

Kecske

03322300-5

03323000-9

Sertés

03324000-6

Baromfi, élő állat

03325000-3

Kisállatok

03325100-4

Házinyúl

03325200-5

Mezei nyúl

03330000-3

Állattenyésztési termékek

03331000-0

Nyers juh- és kecsketej

03331100-1

Juhtej

03331200-2

Kecsketej

03332000-7

Gyapjú és állati szőr

03332100-8

Nyírt gyapjú

03332200-9

Állati szőr

03333000-4

Nyers tehéntej

03340000-6

Állatfüljelzők

03341000-3

Szarvasmarhafül-jelzők

03400000-4

Erdészeti és fafeldolgozási termék

03410000-7

Faanyag

03411000-4

Tűlevelű faanyag

03412000-1

Trópusi faanyag

03413000-8

Tűzifa

03414000-5

Gömbfa

03415000-2

Puhafa

03416000-9

Fahulladék

03417000-6

Hulladékfa

03417100-7

Fűrészpor

03418000-3

Hengeresfa (rönkfa)

03418100-4

Keményfa

03419000-0

Épületfa

03419100-1

Fűrészáru

03419200-2

Bányafa

03420000-0

Gumi

03421000-7

Balzsam

03422000-4

Sellak

03430000-3

Parafa

03431000-0

Természetes parafa

03432000-7

Kosáráruk

03432100-8

Vesszőfonadékok (fonott áruk)

03440000-6

Erdészeti termék

03441000-3

Dísznövények, pázsitfűfélék, moha vagy zuzmó

03450000-9

Faiskolai termék

03451000-6

Növények

03451100-7

Dísznövények

03451200-8

Virághagymák

03451300-9

Bokrok, cserjék

03452000-3

Fák

03460000-2

Cellulóz

03461000-9

Fapép

03461100-0

Kémiai úton előállított fapép

09000000-3

Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

09100000-0

Tüzelőanyagok

09110000-3

Szilárd tüzelőanyagok

09111000-0

Szén és szénalapú tüzelőanyagok

09111100-1

Szén

09111200-2

Szénalapú tüzelőanyagok

09111210-5

Kőszén

09111220-8

Brikett

09111300-3

Fosszilis tüzelőanyagok

09111400-4

Fa tüzelőanyagok

09112000-7

Lignit és tőzeg

09112100-8

Lignit

09112200-9

Tőzeg

09113000-4

Koksz

09120000-6

Gáznemű tüzelőanyagok

09121000-3

Kőszéngáz, vezetékes gáz vagy hasonló gázok

09121100-4

Kőszéngáz vagy hasonló gázok

09121200-5

Vezetékes gáz

09122000-0

Propán és bután

09122100-1

Propángáz

09122110-4

Cseppfolyós propángáz

09122200-2

Butángáz

09122210-5

Cseppfolyós butángáz

09123000-7

Földgáz

09130000-9

Kőolaj és párlatok

09131000-6

Kerozin

09131100-7

Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyagok

09132000-3

Benzin

09132100-4

Ólmozatlan benzin

09132200-5

Ólmozott benzin

09132300-6

Etanolos benzin

09133000-0

Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG)

09134000-7

Gázolaj

09134100-8

Dízelolaj

09134200-9

Dízelüzemanyag

09134210-2

Dízelüzemanyag (0,2)

09134220-5

Dízelüzemanyag (EN 590)

09134230-8

Biodízel

09134231-5

Biodízel (B20)

09134232-2

Biodízel (B100)

09135000-4

Tüzelőolaj

09135100-5

Fűtőolaj

09135110-8

Alacsony kéntartalmú fűtőolajak

09200000-1

Kőolaj, kőszén és olajtermékek

09210000-4

Kenőanyag-készítmények

09211000-1

Kenőolaj és kenőanyagok

09211100-2

Motorolaj

09211200-3

Kompresszorolaj

09211300-4

Turbinaolajok

09211400-5

Hajtóműolajok

09211500-6

Reduktorolajok

09211600-7

Hidraulikus rendszerekben való felhasználásra vagy egyéb célokra szolgáló olajok

09211610-0

Hidraulikafolyadékok

09211620-3

Formaleválasztó olajok

09211630-6

Korróziógátló olajok

09211640-9

Villamosipari, illetve szigetelőolajok

09211650-2

Fékolaj

09211700-8

Fehérolajok és folyékony paraffin

09211710-1

Fehérolajok

09211720-4

Folyékony paraffin

09211800-9

Ásványolaj és abból készült termékek

09211810-2

Könnyűolaj

09211820-5

Ásványolaj

09211900-0

Fokozatmentes hajtóművekhez való kenőolajok

09220000-7

Vazelin, viaszok és speciális benzinek

09221000-4

Vazelin és viaszok

09221100-5

Vazelin

09221200-6

Paraffinviasz

09221300-7

Kőolajviasz

09221400-8

Ásványolaj-üledék

09222000-1

Speciális benzinek

09222100-2

Lakkbenzin

09230000-0

Kőolaj (nyers)

09240000-3

Olaj- és szénalapú termékek

09241000-0

Bitumenes pala vagy olajpala

09242000-7

Szénalapú termékek

09242100-8

Petróleum

09300000-2

Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia

09310000-5

Villamos energia

09320000-8

Gőz, meleg víz és kapcsolódó termékek

09321000-5

Meleg víz

09322000-2

Gőz

09323000-9

Távfűtés

09324000-6

Távhőszolgáltatás

09330000-1

Napenergia

09331000-8

Napelemek

09331100-9

Napkollektorok hő termelésére

09331200-0

Fényelektromos napelemmodulok

09332000-5

Napelemes berendezések

09340000-4

Nukleáris fűtőanyagok

09341000-1

Urán

09342000-8

Plutónium

09343000-5

Radioaktív anyagok

09344000-2

Radioaktív izotópok

14000000-1

Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek

14200000-3

Homok és agyag

14210000-6

Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum

14211000-3

Homok

14211100-4

Természetes homok

14212000-0

Kőszemcse, kőszilánk, kőpor, kavics, sóder, tört és zúzott kő, kőkeverék, homok-sóder keverék és egyéb aggregátum

14212100-1

Kavics és sóder

14212110-4

Kavics

14212120-7

Sóder

14212200-2

Aggregátum

14212210-5

Homok-sóder keverék

14212300-3

Tört és zúzott kő

14212310-6

Zúzott kő

14212320-9

Zúzott gránit

14212330-2

Zúzott bazalt

14212400-4

Talaj (külszíni kőzet)

14212410-7

Aktív talajréteg (humusz)

14212420-0

Altalaj

14212430-3

Kőszilánk

14213000-7

Makadám, kátrányos makadám és kátrányos homok

14213100-8

Makadám

14213200-9

Kátrányos makadám

14213300-0

Kátrányos homok

14220000-9

Agyag és kaolin

14221000-6

Agyag

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Ásványi, vegyi és műtrágya-alapanyagok

14310000-7

Ásványi műtrágya-alapanyagok

14311000-4

Természetes kalcium, alumínium-kalcium-foszfát és tisztítatlan természetes káliumsók

14311100-5

Természetes kalcium

14311200-6

Alumínium-kalcium-foszfát

14311300-7

Nyers természetes káliumsók

14312000-1

Vaspirit

14312100-2

Természetes vaspirit

14320000-0

Ásványi vegyi alapanyagok

14400000-5

Só és tiszta nátrium-klorid

14410000-8

Kősó

14420000-1

Tengeri só

14430000-4

Lepárolt só és tiszta nátrium-klorid

14450000-0

Sóoldat

14500000-6

Kapcsolódó bányászati és kőfejtési termékek

14520000-2

Drágakövek és féldrágakövek, habkő, csiszolópor, természetes dörzskő; egyéb ásványok és nemesfémek

14521000-9

Drágakövek és féldrágakövek

14521100-0

Drágakövek

14521140-2

Drágakőpor

14521200-1

Féldrágakövek

14521210-4

Féldrágakőpor

14522000-6

Ipari gyémántok, habkő, csiszolópor és egyéb természetes dörzskő

14522100-7

Habkő

14522200-8

Ipari gyémánt

14522300-9

Csiszolókő/smirgli

14522400-0

Természetes dörzskő

14523000-3

Ásványok, nemesfémek és kapcsolódó termékek

14523100-4

Ásványok, ásványanyagok

14523200-5

Arany

14523300-6

Ezüst

14523400-7

Platina

14600000-7

Fémtartalmú ércek és ötvözetek

14610000-0

Fémtartalmú ércek

14611000-7

Vasérc

14612000-4

Színesfémtartalmú ércek

14612100-5

Rézérc

14612200-6

Nikkelérc

14612300-7

Alumíniumérc

14612400-8

Nemesfémérc

14612500-9

Ólomérc

14612600-0

Cinkérc

14612700-1

Ónérc

14613000-1

Uránium- és tóriumérc

14613100-2

Urániumérc

14613200-3

Tóriumérc

14614000-8

Különféle ércek

14620000-3

Ötvözetek

14621000-0

Vasötvözetek

14621100-1

Nem ESZAK-gyártmányú vasötvözetek

14621110-4

Ferromangán

14621120-7

Ferrokróm

14621130-0

Ferronikkel

14622000-7

Acél

14630000-6

Salak, iszap, vastartalmú hulladék és törmelék

14700000-8

Alapfém

14710000-1

Vas, ólom, cink (horgany), ón és réz

14711000-8

Vas

14711100-9

Nyersvas

14712000-5

Ólom

14713000-2

Horgany

14714000-9

Ón

14715000-6

Réz

14720000-4

Alumínium, nikkel, szkandium, titán és vanádium

14721000-1

Alumínium

14721100-2

Alumínium-oxid

14722000-8

Nikkel

14723000-5

Szkandium

14724000-2

Titán

14725000-9

Vanádium

14730000-7

Króm, mangán, kobalt, ittrium és cirkónium

14731000-4

Króm

14732000-1

Mangán

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Ittrium

14735000-2

Cirkónium

14740000-0

Molibdén, technécium, ruténium és ródium

14741000-7

Molibdén

14742000-4

Technécium

14743000-1

Ruténium

14744000-8

Ródium

14750000-3

Kadmium, lutécium, hafnium, tantál és volfrám

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutécium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantál

14755000-8

Volfrám

14760000-6

Irídium, gallium, indium, tallium és bárium

14761000-3

Irídium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Bárium

14770000-9

Cézium, stroncium, rubidium és kalcium

14771000-6

Cézium

14772000-3

Stroncium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Kalcium

14780000-2

Kálium, magnézium, nátrium és lítium

14781000-9

Kálium

14782000-6

Magnézium

14783000-3

Nátrium

14784000-0

Lítium

14790000-5

Nióbium, ozmium, rénium és palládium

14791000-2

Nióbium

14792000-9

Ozmium

14793000-6

Rénium

14794000-3

Palládium

14800000-9

Különféle nemfémes ásványi termékek

14810000-2

Csiszolóeszközök

14811000-9

Malomkövek, őrlőkövek és csiszolókorongok

14811100-0

Malomkövek

14811200-1

Őrlőkövek

14811300-2

Csiszolókorongok

14812000-6

Csiszolóanyag por vagy szemcse alakban

14813000-3

Mesterséges korund

14814000-0

Mesterséges grafit

14820000-5

Üveg

14830000-8

Üvegszál

14900000-0

Visszanyert másodlagos nyersanyagok

14910000-3

Visszanyert másodlagos fémes nyersanyagok

14920000-6

Visszanyert másodlagos nem fémes nyersanyagok

14930000-9

Fémtartalmú hamu és üledék

15000000-8

Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

15100000-9

Állati termékek, hús és húskészítmények

15110000-2

Hús

15111000-9

Szarvasmarhafélék húsa

15111100-0

Marhahús

15111200-1

Borjúhús

15112000-6

Baromfi

15112100-7

Friss baromfi

15112110-0

Liba

15112120-3

Pulyka

15112130-6

Csirke

15112140-9

Kacsa

15112300-9

Baromfimáj

15112310-2

Libamáj

15113000-3

Sertéshús

15114000-0

Belsőségek

15115000-7

Bárány- és juhhús

15115100-8

Bárányhús

15115200-9

Juhhús

15117000-1

Kecskehús

15118000-8

Ló-, szamár- és öszvérhús

15118100-9

Lóhús

15118900-7

Szamár- és öszvérhús

15119000-5

Különféle húsok

15119100-6

Házinyúlhús

15119200-7

Mezeinyúl-hús

15119300-8

Vadhús

15119400-9

Békacomb

15119500-0

Házigalambhús

15119600-1

Halhús

15130000-8

Hústermékek

15131000-5

Húskonzervek és húskészítmények

15131100-6

Töltött hústermék

15131110-9

Kolbászhús

15131120-2

Kolbászáru

15131130-5

Kolbász

15131134-3

Véres hurka

15131135-0

Baromfifelvágott

15131200-7

Szárított, sózott, füstölt vagy fűszerezett hús

15131210-0

Füstölt sonka

15131220-3

Szalonna

15131230-6

Szalámi

15131300-8

Májkészítmények

15131310-1

Pástétom

15131320-4

Libamáj- és kacsamájkészítmények

15131400-9

Sertéshúskészítmények

15131410-2

Sonka

15131420-5

Húsgombóc

15131490-6

Sertéshúsos készétel

15131500-0

Baromfihúsból készült termékek

15131600-1

Marha- és borjúhúsból készült termékek

15131610-4

Marhahúsgombóc

15131620-7

Darált hús (fasírt)

15131640-3

Marhahúspogácsa

15131700-2

Húskészítmények

15200000-0

Halkészítmények és tartósított halak

15210000-3

Halfilé, halmáj és halikra

15211000-0

Halfilé

15211100-1

Friss halfilé

15212000-7

Haltej

15213000-4

Halmáj

15220000-6

Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús

15221000-3

Fagyasztott hal

15229000-9

Fagyasztott haltermék

15230000-9

Sózással vagy szárítással, sós lében, füstöléssel tartósított hal

15231000-6

Hal, szárítva

15232000-3

Hal, sózva

15233000-0

Hal, sós lében tartósítva

15234000-7

Hal, füstölt

15235000-4

Konzervált hal

15240000-2

Üvegben vagy dobozban konzervált, valamint egyéb módon feldolgozott vagy konzervált hal

15241000-9

Panírozott, illetve üvegben vagy dobozban konzervált hal

15241100-0

Konzervált lazac

15241200-1

Feldolgozott vagy konzervált hering

15241300-2

Szardínia

15241400-3

Konzervált tonhal

15241500-4

Makréla

15241600-5

Szardella

15241700-6

Halrudak

15241800-7

Panírozott halkészítmények

15242000-6

Kész halételek

15243000-3

Halkészítmények

15244000-0

Kaviár és halikra

15244100-1

Kaviár

15244200-2

Halikra

15250000-5

Tenger gyümölcsei

15251000-2

Fagyasztott rákok

15252000-9

Elkészített vagy tartósított rákok

15253000-6

Kagylóhúsból készült termék

15300000-1

Gyümölcs, zöldségfélék és kapcsolódó termékek

15310000-4

Burgonya és burgonyakészítmények

15311000-1

Fagyasztott burgonya

15311100-2

Burgonyaszirom és hasábburgonya

15311200-3

Kockára vágott, szeletelt és egyéb fagyasztott burgonya

15312000-8

Burgonyakészítmények

15312100-9

Burgonyapüré-pehely

15312200-0

Elősütött burgonyaszirom

15312300-1

Sült burgonyaszirom

15312310-4

Ízesített burgonyaszirom

15312400-2

Burgonyasnack

15312500-3

Burgonyakrokett

15313000-5

Feldolgozott burgonya

15320000-7

Gyümölcs- és zöldséglevek

15321000-4

Gyümölcslevek

15321100-5

Narancslé

15321200-6

Grépfrútlé

15321300-7

Citromlé

15321400-8

Ananászlé

15321500-9

Szőlőlé

15321600-0

Almalé

15321700-1

Gyümölcslékeverék, nem sűrített

15321800-2

Sűrített gyümöcslé

15322000-1

Zöldséglé

15322100-2

Paradicsomlé

15330000-0

Feldolgozott gyümölcsök és zöldségek

15331000-7

Feldolgozott zöldség

15331100-8

Friss vagy fagyasztott zöldség

15331110-1

Feldolgozott gyökérfélék

15331120-4

Feldolgozott gumós zöldség

15331130-7

Bab, borsó, paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék

15331131-4

Feldolgozott bab

15331132-1

Feldolgozott borsó

15331133-8

Feles borsó

15331134-5

Feldolgozott paradicsom

15331135-2

Feldolgozott gomba

15331136-9

Feldolgozott paprika

15331137-6

Étkezési szójacsíra

15331138-3

Szarvasgomba

15331140-0

Leveles zöldségek és káposztafélék

15331142-4

Feldolgozott káposztaféle

15331150-3

Feldolgozott hüvelyes zöldség

15331170-9

Gyorsfagyasztott zöldség

15331400-1

Tartósított és/vagy konzervált zöldség

15331410-4

Paradicsomos bab

15331411-1

Főtt bab

15331420-7

Tartósított paradicsom

15331423-8

Paradicsomkonzerv

15331425-2

Paradicsompüré

15331427-6

Sűrített paradicsom

15331428-3

Paradicsomszósz

15331430-0

Gombakonzerv

15331450-6

Feldolgozott olajbogyó

15331460-9

Zöldségkonzerv

15331461-6

Savanyúkáposzta-konzerv

15331462-3

Zöldborsókonzerv

15331463-0

Kifejtőbabkonzerv

15331464-7

Zöldbabkonzerv

15331465-4

Spárgakonzerv

15331466-1

Olajbogyókonzerv

15331470-2

Csemegekukorica

15331480-5

Rövid távra tartósított zöldség

15331500-2

Ecetben tartósított zöldség

15332000-4

Feldolgozott gyümölcsök és diófélék

15332100-5

Feldolgozott gyümölcs

15332140-7

Feldolgozott alma

15332150-0

Feldolgozott körte

15332160-3

Feldolgozott banán

15332170-6

Rebarbara

15332180-9

Dinnye

15332200-6

Dzsemek és ízek; gyümölcszselé; pürék és krémek gyümölcsből vagy dióféléből

15332230-5

Ízek

15332231-2

Narancsíz

15332232-9

Citromíz

15332240-8

Gyümölcszselék

15332250-1

Gyümölcskrémek

15332260-4

Krémek dióféléből

15332261-1

Földimogyoróvaj

15332270-7

Gyümölcspürék

15332290-3

Gyümölcsdzsemek

15332291-0

Kajszibarackdzsem

15332292-7

Szederdzsem

15332293-4

Feketeribiszkedzsem

15332294-1

Cseresznyedzsem

15332295-8

Málnadzsem

15332296-5

Eperdzsem

15332300-7

Feldolgozott diófélék

15332310-0

Pörkölt vagy sózott diófélék

15332400-8

Tartósított gyümölcsök

15332410-1

Szárított gyümölcsök

15332411-8

Feldolgozott ribiszke

15332412-5

Feldolgozott mazsola

15332419-4

Szultána

15333000-1

Zöldségfeldolgozás melléktermékei

15400000-2

Állati vagy növényi olajok és zsírok

15410000-5

Nyers állati vagy növényi olaj és zsír

15411000-2

Állati vagy növényi olaj

15411100-3

Növényi olaj

15411110-6

Olívaolaj

15411120-9

Szezámmagolaj

15411130-2

Földimogyoró-olaj

15411140-5

Kókuszolaj

15411200-4

Főzőolaj

15411210-7

Sütőolaj

15412000-9

Zsírok

15412100-0

Állati zsír

15412200-1

Növényi zsír

15413000-6

Növényi zsírok és olajok szilárd maradéka

15413100-7

Olajpogácsa

15420000-8

Finomított olaj és zsír

15421000-5

Finomított olaj

15422000-2

Finomított zsír

15423000-9

Hidrogénezett vagy észterezett olajok és zsírok

15424000-6

Növényi viasz

15430000-1

Ehető zsírok

15431000-8

Margarin és hasonló készítmények

15431100-9

Margarin

15431110-2

Folyékony margarin

15431200-0

Csökkentett vagy alacsony zsírtartalmú szendvicskrémek

15500000-3

Tejtermék

15510000-6

Tej és tejszín

15511000-3

Tej

15511100-4

Pasztőrözött tej

15511200-5

Sterilizált tej

15511210-8

UHT tej (ultrapasztőrözött tej)

15511300-6

Fölözött tej

15511400-7

Részben fölözött tej

15511500-8

Teljes tej

15511600-9

Sűrített tej

15511700-0

Tejpor

15512000-0

Tejszín

15512100-1

Alacsony zsírtartalmú tejszín

15512200-2

Magas zsírtartalmú tejszín

15512300-3

Aludttej

15512900-9

Habtejszín

15530000-2

Vaj

15540000-5

Sajttermékek

15541000-2

Asztali sajtok

15542000-9

Friss sajtok

15542100-0

Túró

15542200-1

Lágy sajtok

15542300-2

Feta sajt

15543000-6

Reszelt, őrölt, kékpenész- és egyéb sajtok

15543100-7

Rokfort sajt

15543200-8

Cheddar sajt

15543300-9

Reszelt sajt

15543400-0

Parmezán sajt

15544000-3

Kemény sajtok

15545000-0

Krémsajtok

15550000-8

Vegyes tejtermékek

15551000-5

Joghurt és egyéb savanyított tejtermékek

15551300-8

Joghurt

15551310-1

Joghurt, ízesítés nélkül (natúr)

15551320-4

Joghurt, ízesítéssel

15551500-0

Író

15552000-2

Kazein

15553000-9

Tejcukor vagy tejcukorszirup

15554000-6

Savó

15555000-3

Jégkrém és hasonló termékek

15555100-4

Jégkrém

15555200-5

Szorbet

15600000-4

Malomipari termékek, keményítők és keményítő termékek

15610000-7

Malomipari termékek

15611000-4

Hántolt rizs

15612000-1

Gabona- vagy zöldséglisztek és kapcsolódó termékek

15612100-2

Búzaliszt

15612110-5

Teljes kiőrlésű liszt

15612120-8

Kenyérliszt

15612130-1

Finomliszt

15612150-7

Rétesliszt

15612190-9

Önkelő búzaliszt

15612200-3

Gabonaliszt

15612210-6

Kukoricaliszt

15612220-9

Rizsliszt

15612300-4

Zöldségliszt és -dara

15612400-5

Sütőipari termékekhez szükséges lisztes keverékek

15612410-8

Tortalisztkeverék

15612420-1

Sütőlisztkeverék

15612500-6

Sütőipari termékek

15613000-8

Gabonaőrleményből készült termékek

15613100-9

Zabdara

15613300-1

Gabonatermékek

15613310-4

Feldolgozott gabonakészítmények reggelire (gabonapehely)

15613311-1

Kukoricapehely

15613313-5

Müzli és azzal egyenértékű termékek

15613319-7

Puffasztott búza

15613380-5

Zabpehely

15614000-5

Feldolgozott rizs

15614100-6

Hosszúszemű rizs

15614200-7

Fényezett rizs

15614300-8

Törmelék rizs

15615000-2

Korpa

15620000-0

Keményítők és keményítőtermékek

15621000-7

Kukoricaolaj

15622000-4

Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek; gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

15622100-5

Szőlőcukor és szőlőcukorból készült termékek

15622110-8

Szőlőcukor

15622120-1

Szőlőcukorszirup

15622300-7

Gyümölcscukor és gyümölcscukorból készült termékek

15622310-0

Gyümölcscukor

15622320-3

Gyümölcscukor-készítmények

15622321-0

Gyümölcscukoroldat

15622322-7

Gyümölcscukorszirup

15623000-1

Keményítő

15624000-8

Tápióka

15625000-5

Búzadara

15626000-2

Pudingpor

15700000-5

Állati takarmányok

15710000-8

Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára

15711000-5

Haltakarmány-készítmény

15712000-2

Száraztakarmány

15713000-9

Háziállat takarmánya

15800000-6

Különféle élelmiszertermékek

15810000-9

Kenyér, friss péksütemények és cukrászsütemények

15811000-6

Péksütemények

15811100-7

Kenyér

15811200-8

Zsemle

15811300-9

Kifli, croissant

15811400-0

Lángos

15811500-1

Elkészített péksütemények

15811510-4

Szendvicsek

15811511-1

Kész szendvicsek

15812000-3

Sütemények és torták

15812100-4

Cukrászsütemények

15812120-0

Gyümölcsös és zöldséges sütemények, piték

15812121-7

Zöldséges sütemények (sós piték)

15812122-4

Gyümölcsös sütemények, gyümölcskenyér (édes piték)

15812200-5

Torták

15813000-0

Reggeli péksütemények, aprósütemények

15820000-2

Kétszersültek, kekszek; tartósított cukrászsütemények és torták

15821000-9

Kétszersült pék- és cukrászsütemények

15821100-0

Kétszersült péksütemények

15821110-3

Kétszersült kenyér

15821130-9

Ropogós kenyér

15821150-5

Kétszersült

15821200-1

Édes keksz

15830000-5

Cukor és cukortermékek

15831000-2

Cukor

15831200-4

Fehér cukor

15831300-5

Juharcukor és juharszirup

15831400-6

Melasz

15831500-7

Cukorszirup

15831600-8

Méz

15832000-9

Cukorgyártási hulladék

15833000-6

Cukoripari termékek

15833100-7

Desszertek

15833110-0

Gyümölcskosárkák

15840000-8

Kakaó; csokoládé, cukoráruk

15841000-5

Kakaó

15841100-6

Kakaómassza

15841200-7

Kakaóvaj, kakaózsír vagy kakaóolaj

15841300-8

Kakaópor cukor vagy egyéb édesítőanyag nélkül

15841400-9

Kakaópor cukorral vagy egyéb édesítőanyaggal

15842000-2

Csokoládé és cukoráruk

15842100-3

Csokoládé

15842200-4

Csokoládékészítmények

15842210-7

Csokoládéital

15842220-0

Csokoládészelet

15842300-5

Édességek

15842310-8

Bonbonok

15842320-1

Nugátok

15842400-6

Cukorral tartósított gyümölcsök, diófélék vagy gyümölcshéjak

15850000-1

Tésztafélék

15851000-8

Lisztből készült termékek

15851100-9

Száraztészta

15851200-0

Feldolgozott tészta és kuszkusz

15851210-3

Feldolgozott tészta

15851220-6

Töltött tészta

15851230-9

Lasagna (olasz széles metélt)

15851250-5

Kuszkusz

15851290-7

Tésztakonzerv

15860000-4

Kávé, tea és kapcsolódó termékek

15861000-1

Kávé

15861100-2

Kávé, pörkölt

15861200-3

Koffeinmentes kávé

15862000-8

Pótkávé

15863000-5

Tea

15863100-6

Zöld tea

15863200-7

Fekete tea

15864000-2

Teakészítmények vagy matétea

15864100-3

Teafilter

15865000-9

Gyógyteafőzet

15870000-7

Ételízesítők és fűszerek

15871000-4

Ecet; mártások; ételízesítő-keverékek; mustárliszt és -dara; elkészített mustár

15871100-5

Ecet és ecetpótló

15871110-8

Ecet vagy azzal egyenértékű termékek

15871200-6

Mártások, ételízesítő- és fűszerkeverékek

15871210-9

Szójamártás

15871230-5

Paradicsomos ételízesítő és mártás

15871250-1

Mustár

15871260-4

Mártások

15871270-7

Ételízesítő-keverékek

15871273-8

Majonéz

15871274-5

Szendvicskrémek

15871279-0

Chutneyszósz (csatni, csípős indiai mártás)

15872000-1

Fűszernövény és fűszer

15872100-2

Bors

15872200-3

Fűszer

15872300-4

Fűszernövény

15872400-5

15872500-6

Gyömbér

15880000-0

Különleges élelmiszerek

15881000-7

Homogenizált élelmiszer-készítmények

15882000-4

Diétás termékek

15884000-8

Gyermektápszer

15890000-3

Különféle élelmiszerek és szárazáruk

15891000-0

Leves és erőleves

15891100-1

Húsleves

15891200-2

Halleves

15891300-3

Vegyes leves

15891400-4

Leves

15891410-7

Levespor

15891500-5

Erőleves

15891600-6

Húslé

15891610-9

Húslékeverék

15891900-9

Zöldségleves

15892000-7

Növényi nedv és kivonat, savanyító- és dúsítóanyagok

15892100-8

Növényi nedv

15892200-9

Növényi kivonat

15892400-1

Dúsítóanyagok

15893000-4

Szárazáruk

15893100-5

Élelmiszer-keverékek

15893200-6

Desszertkeverékek

15893300-7

Mártáskeverékek

15894000-1

Feldolgozott élelmiszertermékek

15894100-2

Vegetáriánus készételek

15894200-3

Készételek

15894210-6

Iskolai készételek

15894220-9

Kórházi készételek

15894300-4

Elkészített élelmiszerek

15894400-5

Snackek

15894500-6

Ételautomaták termékei

15894600-7

Szendvicstöltelékek

15894700-8

Csemegeáruk

15895000-8

Gyorséttermi termékek

15895100-9

Hamburgerek

15896000-5

Mélyfagyasztott termékek

15897000-2

Ételkonzervek és hadi élelmiszer-fejadag

15897100-3

Hadi élelmezés

15897200-4

Ételkonzervek

15897300-5

Élelmiszercsomagok

15898000-9

Élesztő

15899000-6

Sütőpor

15900000-7

Italok, dohány és kapcsolódó termékek

15910000-0

Desztillált szeszes italok

15911000-7

Szeszes italok

15911100-8

Párlat

15911200-9

Likőr

15930000-6

Bor

15931000-3

Ízesítetlen borok

15931100-4

Habzóbor, pezsgő

15931200-5

Asztali borok

15931300-6

Portói

15931400-7

Madeira

15931500-8

Szőlőmust

15931600-9

Sherry

15932000-0

Borseprő

15940000-9

Almabor és egyéb gyümölcsborok

15941000-6

Almabor

15942000-3

Gyümölcsborok

15950000-2

Nem desztillált erjesztett italok

15951000-9

Vermutok

15960000-5

Malátasör

15961000-2

Sör

15961100-3

Világos sör

15962000-9

Sörfőzési vagy szeszgyártási üledék

15980000-1

Alkoholmentes italok

15981000-8

Ásványvíz

15981100-9

Szénsavmentes ásványvíz

15981200-0

Szénsavas ásványvíz

15981300-1

Szilárd halmazállapotú víz

15981310-4

Jég

15981320-7

15981400-2

Ízesített ásványvizek

15982000-5

Üdítőitalok

15982100-6

Gyümölcsszörpök

15982200-7

Csokoládés tej

15990000-4

Dohány, dohányáruk és dohányzási kellékek

15991000-1

Dohányáruk

15991100-2

Szivarok

15991200-3

Szivarka (cigarillo)

15991300-4

Cigaretta

15992000-8

Dohány

15992100-9

Feldolgozott dohány

15993000-5

Dohányüzleti kellékek

15994000-2

Cigarettapapír és szűrőpapír

15994100-3

Cigarettapapír

15994200-4

Szűrőpapír

16000000-5

Mezőgazdasági gépek

16100000-6

Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép talaj előkészítésére vagy megmunkálására

16110000-9

Eke vagy tárcsás borona

16120000-2

Borona, irtóborona, talajlazító, gyomláló és kapa

16130000-5

Vető-, palántázó- és átültetőberendezés

16140000-8

Trágyaszóró

16141000-5

Műtrágyaszóró

16150000-1

Gyep- vagy sportpályahenger

16160000-4

Különféle kertészeti eszközök

16300000-8

Aratógép

16310000-1

Kaszálógép

16311000-8

Fűnyíró

16311100-9

Fűnyíró park, sportpálya, pázsit nyírására

16320000-4

Szénaforgató gép

16330000-7

Szalma- vagy takarmánybálázó gép

16331000-4

Felszedő-bálázó gép

16340000-0

Arató- és cséplőgép

16400000-9

Mezőgazdasági vagy kertészeti permetezőgép

16500000-0

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi

16510000-3

Önrakodó mezőgazdasági pótkocsi

16520000-6

Önürítő mezőgazdasági pótkocsi

16530000-9

Önrakodó mezőgazdasági félpótkocsi

16540000-2

Önürítő mezőgazdasági félpótkocsi

16600000-1

Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép

16610000-4

Tojás, gyümölcs vagy más termény tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép

16611000-1

Terménytisztító gép

16611100-2

Tojástisztító gép

16611200-3

Gyümölcstisztító gép

16612000-8

Terményválogató vagy -osztályozó gép

16612100-9

Tojásválogató vagy -osztályozó gép

16612200-0

Gyümölcsválogató vagy -osztályozó gép

16613000-5

Vetőmag, szem vagy szárított gyümölcs tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép

16620000-7

Fejőgép

16630000-0

Állati takarmány előkészítésére szolgáló gép

16640000-3

Méhészeti gép

16650000-6

Baromfitenyésztő berendezés

16651000-3

Baromfikeltető és műanya

16700000-2

Vontató

16710000-5

Egytengelyes mezőgazdasági vontató

16720000-8

Használt traktor

16730000-1

Vontatómotor

16800000-3

Mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei

16810000-6

Mezőgazdasági gépek alkatrészei

16820000-9

Erdészeti gépek alkatrészei

18000000-9

Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és kiegészítők

18100000-0

Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

18110000-3

Egyenruha

18113000-4

Ipari munkaruházat

18114000-1

Overall

18130000-9

Különleges munkaruha

18132000-3

Repülős ruha

18132100-4

Repülős kabát

18132200-5

Repülős öltöny

18140000-2

Munkaruházati kiegészítők

18141000-9

Védőkesztyű

18142000-6

Védőmaszk

18143000-3

Védőfelszerelések

18200000-1

Felsőruházat

18210000-4

Kabát

18211000-1

Pelerin

18212000-8

Köpeny

18213000-5

Széldzseki

18220000-7

Időjárásálló ruházat

18221000-4

Vízálló ruházat

18221100-5

Vízálló köpeny

18221200-6

Anorák

18221300-7

Esőkabát

18222000-1

Vállalati ruha

18222100-2

Öltöny, kosztüm

18222200-3

Ruhaegyüttes

18223000-8

Zakó és blézer

18223100-9

Blézer

18223200-0

Zakó

18224000-5

Bevont vagy impregnált textilanyagból készült ruházat

18230000-0

Különféle felsőruházat

18231000-7

Női ruha

18232000-4

Szoknya

18233000-1

Rövidnadrág

18234000-8

Nadrág

18235000-5

Pulóver, kardigán és hasonló termékek

18235100-6

Pulóver

18235200-7

Kardigán

18235300-8

Sportpulóver

18235400-9

Mellény

18300000-2

Női ruházat

18310000-5

Alsónemű

18311000-2

Kombiné

18312000-9

Alsónadrág

18313000-6

Női alsó

18314000-3

Fürdőköntös

18315000-0

Harisnya

18316000-7

Harisnyanadrág

18317000-4

Zokni

18318000-1

Hálóruha

18318100-2

Hálóing

18318200-3

Házikabát

18318300-4

Pizsama

18318400-5

Atlétatrikó

18318500-6

Női hálóing

18320000-8

Melltartó, fűző, harisnyakötő és hasonló áruk

18321000-5

Melltartó

18322000-2

Fűző

18323000-9

Harisnyakötő

18330000-1

Rövid ujjú trikók és ingek

18331000-8

Rövid ujjú trikó

18332000-5

Ing

18333000-2

Trikóing

18400000-3

Különleges ruházat és kiegészítők

18410000-6

Különleges ruházat

18411000-3

Csecsemőruházat

18412000-0

Sportruházat

18412100-1

Tréningruha

18412200-2

Sporttrikó

18412300-3

Síruha

18412800-8

Úszódressz, fürdőruha

18420000-9

Ruházati kiegészítők

18421000-6

Zsebkendő

18422000-3

Sál

18423000-0

Nyakkendő

18424000-7

Kesztyű

18424300-0

Eldobható gumikesztyűk

18424400-1

Egyujjas kesztyű

18424500-2

Motoroskesztyű

18425000-4

Derékszíj, öv

18425100-5

Vállszíjak

18440000-5

Kalap és fejfedő

18441000-2

Kalap

18443000-6

Fejfedő és fejfedő kiegészítők

18443100-7

Homlokpánt

18443300-9

Fejfedő

18443310-2

Svájcisapka

18443320-5

Tábori sapka

18443330-8

Csuklya

18443340-1

Sapka

18443400-0

Állszíj, sisakszíj

18443500-1

Ellenző

18444000-3

Fejvédő

18444100-4

Biztonsági fejvédő

18444110-7

Sisak

18444111-4

Bukósisak

18444112-1

Kerékpárossisak

18444200-5

Védősisak

18450000-8

Rögzítők (ruházathoz)

18451000-5

Patent, gomb

18451100-6

Gombtartozékok

18452000-2

Biztosítótű

18453000-9

Húzózár (cipzár)

18500000-4

Ékszerek, órák és kapcsolódó árucikkek

18510000-7

Ékszerek és azzal kapcsolatos árucikkek

18511000-4

Drágakövek ékszerekhez

18511100-5

Gyémánt

18511200-6

Rubin

18511300-7

Smaragd

18511400-8

Opál

18511500-9

Kvarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Érmék és medálok

18512100-2

Érmék

18512200-3

Medálok

18513000-8

Ékszerek

18513100-9

Gyöngyök

18513200-0

Aranyműves áruk

18513300-1

Nemesfémből készült áruk

18513400-2

Drágakőből és féldrágakőből készült áruk

18513500-3

Ezüstműves áruk

18520000-0

Személyes használatú órák

18521000-7

Kar- és zsebórák

18521100-8

Üveg karórához

18522000-4

Karórák

18523000-1

Stopperórák

18530000-3

Ajándékok és jutalmak

18600000-5

Szőrme és szőrmeáru

18610000-8

Szőrmeáru

18611000-5

Kikészített szőrme

18612000-2

Ruházati termékek szőrméből

18613000-9

Műszőrme és ebből készült áruk

18620000-1

Szőrme

18800000-7

Lábbelik

18810000-0

Lábbeli a sport- és munkásvédelmi lábbeli kivételével

18811000-7

Vízálló lábbeli

18812000-4

Lábbeli gumi vagy műanyag részekkel

18812100-5

Szandál gumi vagy műanyag felsőrésszel

18812200-6

Gumicsizma

18812300-7

Utcai lábbeli gumi vagy műanyag felsőrésszel

18812400-8

Strandpapucs

18813000-1

Lábbeli bőr felsőrésszel

18813100-2

Szandál

18813200-3

Papucs

18813300-4

Utcai lábbeli

18814000-8

Lábbeli textil felsőrésszel

18815000-5

Csizma

18815100-6

Bokacsizma

18815200-7

Magasszárú cipő

18815300-8

Magasszárú csizma

18815400-9

Horgászcsizma

18816000-2

Kalucsni

18820000-3

Sportcipő

18821000-0

Sícipő

18821100-1

Sífutócipő

18822000-7

Edzőcipő

18823000-4

Hegymászócipő

18824000-1

Futballcipő

18830000-6

Munkásvédelmi cipő

18831000-3

Lábbeli fém védőorral

18832000-0

Különleges lábbeli

18832100-1

Repülős cipő

18840000-9

Lábbeli részei

18841000-6

Cipőfelsőrész

18842000-3

Cipőtalp

18843000-0

Cipősarok

18900000-8

Bőröndök, nyergesáru, zsákok és táskák

18910000-1

Nyergesáruk

18911000-8

Nyereg

18912000-5

Lovaglókorbács

18913000-2

Ostor

18920000-4

Bőrönd

18921000-1

Diplomatatáska

18923000-5

Erszény és levéltárca

18923100-6

Erszény

18923200-7

Levéltárca

18924000-2

Koffer

18925000-9

Kulacstartó és pisztolytáska

18925100-0

Kulacstartó

18925200-1

Pisztolytáska

18929000-7

Piperetáska

18930000-7

Zsákok és táskák

18931000-4

Utazótáska

18931100-5

Hátizsák

18932000-1

Sporttáska

18933000-8

Táska postaküldemények számára, levél- és csomagzsák

18933100-9

Postazsák

18934000-5

Szerszámos táska

18935000-2

Mosodai zsák

18936000-9

Textilzsák

18937000-6

Árucsomagoló zsák

18937100-7

Árucsomagoló táska

18938000-3

Vastag bélelt boríték

18939000-0

Kézitáska

19000000-6

Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi

19100000-7

Bőr

19110000-0

Kikészített, puhított bőr

19120000-3

Szarvasmarhafélék és lóféle állatok kikészített bőre

19130000-6

Juh, kecske vagy sertés kikészített bőre

19131000-3

Juh- és báránybőr kikészítve

19132000-0

Kecske- és gidabőr kikészítve

19133000-7

Sertésbőr kikészítve

19140000-9

Egyéb állatok kikészített bőre, mesterséges bőr és más bőr

19141000-6

Egyéb állati bőrök

19142000-3

Műbőr

19143000-0

Bőrutánzat

19144000-7

Lakkbőr

19160000-5

Óraszíj

19170000-8

Gépekhez, gépi berendezésekhez használatos bőrtermékek

19200000-8

Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek

19210000-1

Szövetek

19211000-8

Szintetikus szövet

19211100-9

Kevertszálas szövet

19212000-5

Pamutszövetek

19212100-6

Angin

19212200-7

Farmeranyag

19212300-8

Vászon

19212310-1

Vászonáruk

19212400-9

Puplin

19212500-0

Hevederszövet

19212510-3

Hevederszalag, redőnygurtni

19220000-4

Kártolt gyapjúszövet

19230000-7

Lenanyagok

19231000-4

Lenvászon

19240000-0

Különleges szövetek

19241000-7

Bársony

19242000-4

Frottírszövet

19243000-1

Bútorszövetek

19244000-8

Függönyanyagok

19245000-5

Bélésanyagok

19250000-3

Kötött vagy horgolt anyagok

19251000-0

Kötöttáruk

19251100-1

Bársonyszövet

19252000-7

Horgolt anyagok

19260000-6

Ruhaszövet

19270000-9

Nem szőtt szövet

19280000-2

Állati gyapjú, nyers irha és nyers bőr

19281000-9

Gyapjú

19282000-6

Állati nyers bőr

19283000-3

Madárbőr és toll

19400000-0

Textilfonal és cérna

19410000-3

Természetes textilszál

19420000-6

Mesterséges textilszál

19430000-9

Természetes szálból készült textilfonal és cérna

19431000-6

Selyemfonal

19432000-3

Gyapjúfonal

19433000-0

Pamutfonal

19434000-7

Lenfonal

19435000-4

Természetes szálból készült varrócérna és -fonal

19435100-5

Varrócérna

19435200-6

Kötőfonal

19436000-1

Növényi textilszálból készült fonal

19440000-2

Szintetikus fonal vagy cérna

19441000-9

Szintetikus fonal

19442000-6

Szintetikus cérna

19442100-7

Szintetikus varrócérna

19442200-8

Szintetikus kötőfonal

19500000-1

Gumi- és műanyag termékek

19510000-4

Gumitermékek

19511000-1

Belső gumitömlők, futófelületek és szelepek

19511100-2

Gumiabroncsszelepek

19511200-3

Légtömlők

19511300-4

Gumiabroncs-futófelületek

19512000-8

Vulkanizálatlan gumiáruk

19513000-5

Gumírozott szövet

19513100-6

Gumiabroncs szövetanyag

19513200-7

Gumírozott szövet ragasztószalagok

19514000-2

Regenerált gumi

19520000-7

Műanyag termékek

19521000-4

Polisztirol termékek

19521100-5

Polisztirol fólia

19521200-6

Polisztirol lemez

19522000-1

Gyanták

19522100-2

Epoxigyanta

19522110-5

Epoxigyanta csövek

19600000-2

Bőr-, textil-, gumi- és műanyag hulladék

19610000-5

Bőrhulladék

19620000-8

Textilhulladék

19630000-1

Gumihulladék

19640000-4

Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó

19700000-3

Szintetikus gumi és szintetikus szálak

19710000-6

Szintetikus gumi

19720000-9

Szintetikus szálak

19721000-6

Szintetikus fonókábel

19722000-3

Nagy szakítószilárdságú fonalak

19723000-0

Egyágú terjedelmesített fonal

19724000-7

Szintetikus monofilszálak

19730000-2

Műszál

19731000-9

Mesterséges vágott szál

19732000-6

Polipropilén

19733000-3

Mesterséges terjedelmesített fonal

22000000-0

Nyomtatott anyagok és kapcsolódó termékek

22100000-1

Könyv, nyomtatott brosúra és prospektus

22110000-4

Nyomtatott könyv

22111000-1

Iskolai könyv

22112000-8

Tankönyv

22113000-5

Könyvtári könyv

22114000-2

Szótár, térkép, kotta és egyéb könyv

22114100-3

Szótár

22114200-4

Atlasz

22114300-5

Térkép

22114310-8

Kataszteri térkép

22114311-5

Tervrajz

22114400-6

Kotta

22114500-7

Enciklopédiák

22120000-7

Kiadvány

22121000-4

Műszaki kiadvány

22130000-0

Telefonkönyv

22140000-3

Prospektus

22150000-6

Brosúra

22160000-9

Füzet

22200000-2

Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok

22210000-5

Újság

22211000-2

Folyóirat

22211100-3

Hivatalos közlöny

22212000-9

Időszaki kiadvány, periodika

22212100-0

Sorozat

22213000-6

Magazin

22300000-3

Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag

22310000-6

Levelezőlap

22312000-0

Kép

22313000-7

Matrica

22314000-4

Mintarajz

22315000-1

Fénykép

22320000-9

Üdvözlőkártya

22321000-6

Karácsonyi üdvözlőlap

22400000-4

Bélyegek, csekkek, bankjegyek, részvények, kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek

22410000-7

Bélyeg

22411000-4

Karácsonyi bélyeg

22412000-1

Postatiszta bélyeg

22413000-8

Takarékbélyeg

22414000-5

Postabélyegtartó

22420000-0

Értékjelzéssel ellátott papír

22430000-3

Bankjegy

22440000-6

Csekk

22450000-9

Biztonsági nyomtatvány

22451000-6

Útlevél

22452000-3

Postai űrlap

22453000-0

Gépjárműadó-matrica

22454000-7

Jogosítvány

22455000-4

Személyi igazolvány

22455100-5

Azonosító karszalag

22456000-1

Belépési engedély

22457000-8

Belépőkártya

22458000-5

Mérték utáni nyomtatott anyag

22459000-2

Jegy

22459100-3

Reklámplakát és hirdetőszalag

22460000-2

Kereskedelmi hirdetési anyagok, katalógusok és kézikönyvek

22461000-9

Katalógus

22461100-0

Jegyzettartó

22462000-6

Hirdetési anyagok

22470000-5

Kézikönyv

22471000-2

Számítógépes kézikönyv

22472000-9

Használati utasítás, üzemeltetési leírás

22473000-6

Műszaki kézikönyv

22500000-5

Nyomólemezek vagy hengerek, illetve a nyomtatásban használt egyéb hordozók

22510000-8

Ofszetnyomó lap

22520000-1

Szárazmaró berendezés

22521000-8

Dombornyomó berendezés

22600000-6

Tinták

22610000-9

Nyomdafestékek

22611000-6

Mélynyomó festék

22612000-3

Tus

22800000-8

Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru

22810000-1

Papír- vagy kartonregiszter

22813000-2

Üzleti könyv, számlakönyv

22814000-9

Orvosi vénytömb

22815000-6

Jegyzetfüzet

22816000-3

Írótömb

22816100-4

Jegyzettömb

22816200-5

Gyorsírófüzet

22816300-6

Öntapadó jegyzettömb

22817000-0

Napló, határidőnapló vagy személyes regiszter

22819000-4

Címjegyzék

22820000-4

Űrlap

22821000-1

Választási szavazólap

22822000-8

Kereskedelmi formanyomtatvány

22822100-9

Végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22822200-0

Nem végtelenített kereskedelmi formanyomtatvány

22830000-7

Iskolai füzet

22831000-4

Cserelapok kapcsos iskolai füzetekhez

22832000-1

Füzetlap

22840000-0

Mintaalbum

22841000-7

Gyűjtőalbum

22841100-8

Bélyegkönyv

22841200-9

Bélyegalbum

22850000-3

Iratrendezők és tartozékaik

22851000-0

Iratrendező

22852000-7

Mappa

22852100-8

Iratborító

22853000-4

Irattartó

22900000-9

Különféle nyomtatott termékek

22990000-6

Újságpapír, kézi merítésű papír és egyéb bevonat nélküli papír vagy karton grafikai célokra

22991000-3

Újságpapír

22992000-0

Kézi merítésű papír vagy karton

22993000-7

Fényérzékeny, hőérzékeny vagy termográfiai papír vagy karton

22993100-8

Fényérzékeny papír vagy karton

22993200-9

Hőérzékeny papír vagy karton

22993300-0

Termográfiai papír vagy karton

22993400-1

Hullámpapír vagy -karton

24000000-4

Vegyipari termékek

24100000-5

Gázok

24110000-8

Ipari gázok

24111000-5

Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén

24111100-6

Argon

24111200-7

Nemesgázok

24111300-8

Hélium

24111400-9

Neon

24111500-0

Gyógyászati gázok

24111600-1

Hidrogén

24111700-2

Nitrogén

24111800-3

Folyékony nitrogén

24111900-4

Oxigén

24112000-2

Szervetlen oxigénvegyületek

24112100-3

Szén-dioxid

24112200-4

Nitrogén-oxidok

24112300-5

Gáznemű szervetlen oxigénvegyületek

24113000-9

Cseppfolyós és sűrített levegő

24113100-0

Cseppfolyós levegő

24113200-1

Sűrített levegő

24200000-6

Festékek és pigmentek

24210000-9

Oxidok, peroxidok és hidroxidok

24211000-6

Cink-oxid és -peroxid, titán-oxid, festékek és pigmentek

24211100-7

Cink-oxid

24211200-8

Cink-peroxid

24211300-9

Titán-oxid

24212000-3

Króm-, mangán-, magnézium-, ólom- és réz-oxidok és -hidroxidok

24212100-4

Króm-oxid

24212200-5

Mangán-oxid

24212300-6

Ólom-oxid

24212400-7

Réz-oxid

24212500-8

Magnézium-oxid

24212600-9

Festő és színező hidroxidok

24212610-2

Króm-hidroxid

24212620-5

Mangán-hidroxid

24212630-8

Ólom-hidroxid

24212640-1

Réz-hidroxid

24212650-4

Magnézium-hidroxid

24213000-0

Oltott mész

24220000-2

Cserzőkivonatok, színezőkivonatok, tanninok és festőanyagok

24221000-9

Színezőkivonatok

24222000-6

Cserzőkivonatok

24223000-3

Tanninok

24224000-0

Festőanyagok

24225000-7

Cserzőkészítmények

24300000-7

Szervetlen és szerves alapvegyületek

24310000-0

Szervetlen alapvegyületek

24311000-7

Kémiai elemek, szervetlen savak és vegyületek

24311100-8

Félfémek

24311110-1

Foszfidok

24311120-4

Karbidok

24311130-7

Hidridek

24311140-0

Nitridek

24311150-3

Azidok

24311160-6

Szilicidek

24311170-9

Bórvegyületek

24311180-2

Finomított kén

24311200-9

Halogén

24311300-0

Alkálifémek

24311310-3

Higany

24311400-1

Hidrogén-klorid, szervetlen savak, szilícium-dioxid és kén-dioxid

24311410-4

Szervetlen savak

24311411-1

Kénsav

24311420-7

Foszforsav

24311430-0

Polifoszforsav

24311440-3

Hexafluór-kovasav

24311450-6

Kén-dioxid

24311460-9

Szilícium-dioxid

24311470-2

Hidrogén-klorid

24311500-2

Hidroxidok mint a szervetlen vegyületek alapanyagai

24311510-5

Fémoxidok

24311511-2

Vaspiritek és vas-oxidok

24311520-8

Nátrium-hidroxid

24311521-5

Marónátron

24311522-2

Folyékony lúg

24311600-3

Kénvegyületek

24311700-4

Kén

24311800-5

Elemi szén

24311900-6

Klór

24312000-4

Halogénezett fémek; hipokloritok, klorátok és perklorátok

24312100-5

Halogénezett fémek

24312110-8

Nátrium-hexafluoroszilikát

24312120-1

Kloridok

24312121-8

Alumínium-klorid

24312122-5

Vas-klorid

24312123-2

Polialumínium-klorid

24312130-4

Alumínium-klórhidrátok

24312200-6

Hipokloritok és klorátok

24312210-9

Nátrium-klorit

24312220-2

Nátrium-hipoklorit

24313000-1

Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok

24313100-2

Szulfidok, szulfitok és szulfátok

24313110-5

Különféle szulfidek

24313111-2

Hidrogén-szulfid

24313112-9

Poliszulfidok

24313120-8

Szulfátok

24313121-5

Nátrium-tioszulfát

24313122-2

Vas(III)-szulfát

24313123-9

Alumínium-szulfát

24313124-6

Nátrium-szulfát

24313125-3

Vas-szulfát

24313126-0

Réz-szulfát

24313200-3

Foszfinátok, foszfonátok, foszfátok és polifoszfátok

24313210-6

Nátrium-hexametafoszfát

24313220-9

Foszfátok

24313300-4

Karbonátok

24313310-7

Nátrium-karbonát

24313320-0

Nátrium-bikarbonát

24313400-5

Nitrátok

24314000-8

Különféle fémes savak sói

24314100-9

Kálium-permanganát

24314200-0

Fémoxisavak sói

24315000-5

Különféle szervetlen vegyi anyagok

24315100-6

Nehézvíz, egyéb izotópok és vegyületeik

24315200-7

Cianidok, cián-oxidok, cianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak sói

24315210-0

Cianidok

24315220-3

Cián-oxid

24315230-6

Fulminátok

24315240-9

Cianátok

24315300-8

Hidrogén-peroxid

24315400-9

Piezoelektromos kvarc

24315500-0

Ritkaföldfémek vegyületei

24315600-1

Szilikátok

24315610-4

Nátrium-szilikát

24315700-2

Borátok és perborátok

24316000-2

Desztillált víz

24317000-9

Szintetikus kövek

24317100-0

Szintetikus drágakövek

24317200-1

Szintetikus féldrágakövek

24320000-3

Szerves alapvegyületek

24321000-0

Szénhidrogének

24321100-1

Telített szénhidrogének

24321110-4

Telített aciklikus szénhidrogének

24321111-1

Metán

24321112-8

Etilén

24321113-5

Propén

24321114-2

Butén

24321115-9

Acetilén

24321120-7

Telített ciklikus szénhidrogének

24321200-2

Telítetlen szénhidrogének

24321210-5

Telítetlen aciklikus szénhidrogének

24321220-8

Telítetlen ciklikus szénhidrogének

24321221-5

Benzol

24321222-2

Toluol

24321223-9

O-xilol

24321224-6

M-xilol

24321225-3

Sztirol

24321226-0

Etil-benzol

24321300-3

Szénhidrogének egyéb halogénszármazékai

24321310-6

Tetraklór-etilén

24321320-9

Szén-tetraklorid

24322000-7

Alkoholok, fenolok, fenol-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, ipari zsíralkoholok

24322100-8

Ipari zsíralkoholok

24322200-9

Egyértékű alkoholok

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Diolok, polialkoholok és származékaik

24322310-3

Etilén-glikol

24322320-6

Alkoholszármazékok

24322400-1

Fenolok és származékaik

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etil-alkohol

24323000-4

Ipari monokarbon zsírsavak

24323100-5

Finomításból nyert olajsav

24323200-6

Karbonsavak

24323210-9

Ecetsav

24323220-2

Perecetsav

24323300-7

Telítetlen monokarbonsavak és vegyületeik

24323310-0

Metakrilsav észterei

24323320-3

Akrilsav észterei

24323400-8

Aromás polikarbon- és karbonsavak

24324000-1

Szerves vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24324100-2

Aminok

24324200-3

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24324300-4

Ureinek

24324400-5

Vegyületek nitrogénfunkciós csoporttal

24325000-8

Szerves kénvegyületek

24326000-5

Aldehid, keton, szerves peroxidok és éter

24326100-6

Aldehidvegyületek oxigénfunkciós csoporttal

24326200-7

Ketonok és kinonok oxigénfunkciós csoporttal

24326300-8

Szerves peroxidok

24326310-1

Etilén-oxid

24326320-4

Éterek

24327000-2

Különféle szerves vegyi anyagok

24327100-3

Színezési célú növényi származékok

24327200-4

Faszén

24327300-5

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék, szurok és szurokkátrány

24327310-8

Kőszénkátrány

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Szurok

24327330-4

Szurokkátrány

24327400-6

Gyantatermékek

24327500-7

Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg

24400000-8

Talajjavító szerek és nitrogénvegyületek

24410000-1

Nitrogéntartalmú műtrágyák

24411000-8

Salétromsav és sói

24411100-9

Nátrium-nitrát

24412000-5

Kénes salétromsav

24413000-2

Ammónia

24413100-3

Cseppfolyós ammónia

24413200-4

Ammónium-klorid

24413300-5

Ammónium-szulfát

24420000-4

Foszfáttartalmú műtrágyák

24421000-1

Foszfáttartalmú ásványi műtrágyák

24422000-8

Foszfáttartalmú vegyi műtrágyák

24430000-7

Állati vagy növényi eredetű trágyák

24440000-0

Különféle talajjavító szerek

24450000-3

Mezőgazdasági célú vegyipari termékek (agrokemikáliák)

24451000-0

Kártevőirtók

24452000-7

Rovarirtók

24453000-4

Gyomirtók

24454000-1

Növénynövekedés-szabályozó szerek

24455000-8

Fertőtlenítők

24456000-5

Rágcsálóirtók

24457000-2

Gombaölők

24500000-9

Primer műanyagok

24510000-2

Primer etilén-polimerek

24520000-5

Primer propilén-polimerek

24530000-8

Primer sztirol-polimerek

24540000-1

Primer vinil-polimerek

24541000-8

Primer vinilacetát-polimerek

24542000-5

Primer akril-polimerek

24550000-4

Primer poliészterek

24560000-7

Primer poliamidok

24570000-0

Primer karbamidgyanta

24580000-3

Primer aminogyanta

24590000-6

Primer szilikonok

24600000-0

Robbanóanyagok

24610000-3

Robbanószerek

24611000-0

Por alakú hajtóanyagok

24611100-1

Propergol üzemanyagok

24612000-7

Különféle robbanóanyagok

24612100-8

Dinamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerin

24613000-4

Jelzőrakéta, esőrakéta, ködjelző és egyéb pirotechnikai termékek

24613100-5

Madárriasztó patronok

24613200-6

Tűzijáték-rakéták

24615000-8

Biztosíték, gyutacs, gyújtószerkezetek és villamos detonátorok

24900000-3

Finomkémiai és különféle vegyipari termékek

24910000-6

Ragasztók

24911000-3

Zselatinok

24911200-5

Ragasztóanyagok

24920000-9

Illóolajok

24930000-2

Fényképészeti vegyi anyagok

24931000-9

Fényképészeti lapok és filmek

24931200-1

Fényképészeti emulziók

24931210-4

Fényképészeti előhívó

24931220-7

Fényképészeti fixáló

24931230-0

Röntgenfilm-előhívó

24931240-3

Röntgenfilmfixáló

24931250-6

Erősítő vegyszerek

24931260-9

Képerősítő

24950000-8

Különleges célú vegyipari termékek

24951000-5

Zsírok és kenőanyagok

24951100-6

Kenőanyagok

24951110-9

Fúróiszap

24951120-2

Szilikonzsír

24951130-5

Fúrófolyadék

24951200-7

Olajadalékok

24951210-0

Tűzoltópor

24951220-3

Tűzoltószerek

24951230-6

Tűzoltótöltetek

24951300-8

Hidraulikafolyadék

24951310-1

Jégoldó szerek

24951311-8

Fagyásgátló készítmények

24951400-9

Vegyileg módosított zsírok és olajok

24952000-2

Modellezőpaszták

24952100-3

Fogászati viasz

24953000-9

Kikészítési segédanyagok

24954000-6

Aktív szén

24954100-7

Új aktív szén

24954200-8

Regenerált aktív szén

24955000-3

Bio WC-k, vegyi WC-k, tartályos WC-k

24956000-0

Peptonok és proteinanyagok

24957000-7

Vegyi adalékanyagok

24957100-8

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

24957200-9

Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz

24958000-4

Vegyipari termékek az olaj- és gázipar számára

24958100-5

Fúrólyukvegyszerek

24958200-6

Pelyhesítőszerek

24958300-7

Iszapolószerek

24958400-8

Gélampullák tömített robbanóanyagokhoz

24959000-1

Aeroszolok és vegyszerek korong formában

24959100-2

Aeroszolok

24959200-3

Kémiai elemek korong formában

24960000-1

Különféle vegyipari termékek

24961000-8

Radiátorfolyadékok

24962000-5

Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)

24963000-2

Korróziógátló termékek

24964000-9

Glicerin

24965000-6

Enzimek

30000000-9

Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

30100000-0

Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével

30110000-3

Szövegszerkesztő gépek

30111000-0

Szövegszerkesztők

30120000-6

Fénymásolók és ofszetnyomtatók

30121000-3

Fény- és hőmásolók

30121100-4

Fénymásolók

30121200-5

Fénymásolók

30121300-6

Sokszorosítóberendezések

30121400-7

Másológépek

30121410-0

Faxkészülékek

30121420-3

Digitális kézbesítőeszközök

30121430-6

Digitális másológépek

30122000-0

Irodai típusú ofszetnyomó gépek

30122100-1

Digitális ofszetnyomó rendszerek

30122200-2

Digitális ofszetnyomó berendezések

30123000-7

Irodai és üzleti felhasználású gépek

30123100-8

Jegyérvényesítő gépek

30123200-9

Pénzkiadó automaták

30123300-0

Stencilmásoló gépek

30123400-1

Hajtogatógépek

30123500-2

Perforálógépek

30123600-3

Érmekezelő gépek

30123610-6

Érmeválogató gépek

30123620-9

Érmeszámoló gépek

30123630-2

Érmecsomagoló gépek

30124000-4

Irodai gépek alkatrészei és tartozékai

30124100-5

Fixálóegység

30124110-8

Fixálóolaj

30124120-1

Törlőkendő fixálóegységhez

30124130-4

Lámpa fixálóegységhez

30124140-7

Fixálótisztító

30124150-0

Szűrő fixálóegységhez

30124200-6

Fixálóegység-készletek

30124300-7

Dobok irodai gépekhez

30124400-8

Tűzőkapocs

30124500-9

Szkennertartozékok

30124510-2

Pecsételőegység

30124520-5

Dokumentumadagoló szkennerhez

30124530-8

Fóliaadapter szkennerhez

30125000-1

Fénymásoló berendezés alkatrészei és tartozékai

30125100-2

Tonerkazetták

30125110-5

Lézernyomtató-, lézerfaxkazetta

30125120-8

Fénymásolófesték

30125130-1

Toner adatfeldolgozó és kutatási és dokumentációs központok részére

30130000-9

Postahivatali berendezések

30131000-6

Levélosztályozó berendezések

30131100-7

Papír- vagy borítékhajtogató gépek

30131200-8

Borítékológépek

30131300-9

Címzőgépek

30131400-0

Levélbélyegző gépek

30131500-1

Levélbontó gépek

30131600-2

Levélzáró gépek

30131700-3

Levélbélyegző gépek (bélyeg lepecsételésére)

30131800-4

Bélyegrögzítők

30132000-3

Válogatógépek

30132100-4

Levélválogató gépek

30132200-5

Bankjegyszámláló gép

30132300-6

Válogatógépek

30133000-0

Levélfeladó gépek

30133100-1

Postai kötegelőgépek

30140000-2

Számoló- és könyvelőgépek

30141000-9

Számológépek

30141100-0

Zsebszámológépek

30141200-1

Asztali számológépek

30141300-2

Nyomtatós számológépek

30141400-3

Összeadógépek

30142000-6

Könyvelőgépek és pénztárgépek

30142100-7

Könyvelőgépek

30142200-8

Pénztárgépek

30144000-0

Számoló típusú gépek

30144100-1

Postai bérmentesítő gépek

30144200-2

Jegykiadó gépek

30144300-3

Járműszámláló gépek

30144400-4

Viteldíj-automaták

30145000-7

Számológépek alkatrészei és tartozékai

30145100-8

Papírtekercs számológépbe

30150000-5

Írógépek

30151000-2

Villamos írógépek

30152000-9

Írógép tartozékai

30160000-8

Mágneskártyák

30161000-5

Hitelkártyák

30162000-2

Csipkártyák

30163000-9

Bevásárló hitelkártyák

30163100-0

Üzemanyagkártyák

30170000-1

Címkézőgépek

30171000-8

Dátumozó- és sorszámozó gépek

30172000-5

Személyazonosító okmányokat nyomtató gépek

30173000-2

Címkeragasztó készülékek

30174000-9

Címkegyártó gépek

30175000-6

Betűnyomó, feliratozóberendezés

30176000-3

Szalagos dombornyomó

30177000-0

Automata címkéző rendszerek

30178000-7

Félautomata címkéző rendszerek

30179000-4

Címkeadagoló

30180000-4

Csekkhitelesítő és csekkíró gépek

30181000-1

Csekkhitelesítő gépek

30182000-8

Csekkíró gépek

30190000-7

Különféle irodai berendezések és kellékek

30191000-4

Irodai berendezések bútor kivételével

30191100-5

Irattározó berendezések

30191110-8

Körforgó kartotékrendszer

30191120-1

Folyóirattartó

30191130-4

Felírótábla

30191140-7

Személyazonosítási kellékek

30191200-6

Írásvetítő

30191400-8

Iratmegsemmisítők

30192000-1

Irodai kellékek

30192100-2

Radírok

30192110-5

Tintaféleségek

30192111-2

Bélyegzőpárnák

30192112-9

Festékforrások nyomtatógéphez

30192113-6

Festékpatronok

30192121-5

Golyóstollak

30192122-2

Töltőtollak

30192123-9

Rostirónok

30192124-6

Filctollak

30192125-3

Szövegkiemelő tollak

30192126-0

Műszaki tollak

30192127-7

Tolltartók

30192130-1

Ceruzák

30192131-8

Töltőceruzák

30192132-5

Ceruzabél

30192133-2

Ceruzahegyező

30192134-9

Ceruzatartó

30192150-7

Dátumbélyegzők

30192151-4

Zárópecsét

30192152-1

Sorszámbélyegzők

30192153-8

Szövegbélyegzők

30192154-5

Bélyegző-cserepárnák

30192155-2

Irodai bélyegzőtartók

30192160-0

Hibajavítók

30192170-3

Hirdetőtáblák

30192200-3

Mérőszalagok

30192300-4

Festékszalagok

30192310-7

Írógépszalagok

30192320-0

Nyomtatószalag

30192330-3

Számológépbe való szalag és tekercs

30192340-6

Faxszalag

30192350-9

Pénztárgépszalag

30192400-5

Reprográfiai kellékek

30192500-6

Írásvetítő fóliák

30192600-7

Rajztáblák

30192700-8

Papíráruk

30192800-9

Öntapadó címkék

30192900-0

Hibajavító eszközök

30192910-3

Hibajavító roller vagy szalag

30192920-6

Hibajavító folyadék

30192930-9

Hibajavító toll

30192940-2

Utántöltő hibajavító tollhoz

30192950-5

Elektromos radírok

30193000-8

Rendszerezők és kiegészítők

30193100-9

Iratrendező fiókbetét

30193200-0

Asztali irattálcák vagy -rendezők

30193300-1

Függőmappa-tartók

30193400-2

Könyvtámaszok

30193500-3

Katalógustartó állvány

30193600-4

Támaszték határidőnaplóhoz vagy naptárhoz

30193700-5

Irattartó doboz

30193800-6

Üzenettartó

30193900-7

Kézirattartó

30194000-5

Rajzeszközök

30194100-6

Görbevonalzók

30194200-7

Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó, szalagok és rajzfóliák

30194210-0

Rajzlaprögzítő gyurmaragasztó és szalagok

30194220-3

Rajzfóliák

30194300-8

Rajzfelszerelések, -készletek és papírok

30194310-1

Rajzfelszerelések vagy rajzkészletek

30194320-4

Rajzpapírok

30194400-9

Rajzalátétek

30194500-0

Betűsablonok

30194600-1

Szögmérők

30194700-2

Sablonok

30194800-3

Fejes vonalzók és háromszögű vonalzók

30194810-6

Fejes vonalzók

30194820-9

Háromszögű vonalzók

30194900-4

Munkafelület-védő alátét

30195000-2

Táblák

30195100-3

Tervezőtáblák vagy tartozékok

30195200-4

Elektronikus táblamásolók vagy tartozékok

30195300-5

Betűtáblák vagy tartozékok

30195400-6

Szárazon törölhető táblák vagy tartozékok

30195500-7

Krétás táblák vagy tartozékok

30195600-8

Faliújság vagy tarozékok

30195700-9

Táblatisztító eszközök vagy tartozékok

30195800-0

Akasztók

30195900-1

Fehértáblák és mágnestáblák

30195910-4

Fehértáblák

30195911-1

Fehértáblák tartozékai

30195912-8

Állvány fehértáblához

30195913-5

Állvány papírtömbös táblához

30195920-7

Mágnestábla

30195921-4

Mágnestáblatörlők

30196000-9

Tervező rendszerek

30196100-0

Üléstervezők

30196200-1

Előjegyzési naplók vagy pótlaptömbök

30196300-2

Ötletláda

30197000-6

Kisméretű irodai felszerelések

30197100-7

Ácskapcsok, tűzőkapcsok, rajzszögek

30197110-0

Ácskapocs

30197120-3

Tűzőkapcsok

30197130-6

Rajzszögek

30197200-8

Gyűrűs irattartók és gemkapocs

30197210-1

Gyűrűs irattartók

30197220-4

Gemkapocs

30197221-1

Gemkapocstartó

30197300-9

Levélbontók, tűzőgépek és lyukasztók

30197310-2

Levélbontók

30197320-5

Tűzőgépek

30197321-2

Tűzőkapocs-kiszedők

30197330-8

Lyukasztók

30197400-0

Bélyegnedvesítő szivacs

30197500-1

Pecsétviasz

30197510-4

Kiegészítők pecsétviasz használatához

30197600-2

Feldolgozott papír és karton

30197610-5

Összetett papír és karton

30197620-8

Írólap

30197621-5

Papírtömb papírtömbös táblához

30197630-1

Nyomdapapír

30197640-4

Önátíró vagy más másolópapír

30197641-1

Termográfiai papír

30197642-8

Fénymásoló vagy xerográfiai papír

30197643-5

Fénymásoló papír

30197644-2

Xerográfiai papír

30197645-9

Kártya nyomtatáshoz

30198000-3

Lottógépek

30198100-4

Sorsológépek

30199000-0

Papír irodaszerek és egyéb áruk

30199100-1

Indigópapír, önátíró papír, sokszorosító papírstencil és indigó nélküli többmásolatos papír

30199110-4

Indigópapír

30199120-7

Önátíró papír

30199130-0

Indigó nélküli többmásolatos papír

30199140-3

Sokszorosító papírstencil

30199200-2

Boríték, zárt levelezőlap és sima levelezőlap

30199210-5

Zárt levelezőlap

30199220-8

Sima levelezőlap

30199230-1

Boríték

30199240-4

Levelezőkészlet

30199300-3

Domborított vagy perforált papír

30199310-6

Domborított vagy perforált nyomtatópapír

30199320-9

Domborított vagy perforált írólap

30199330-2

Végtelenített nyomtatópapír (leporello)

30199340-5

Roll blanketta

30199400-4

Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír

30199410-7

Öntapadó papír

30199500-5

Iratrendezők, levéltálcák, tartódobozok és hasonló áruk

30199600-6

Elválasztólapok

30199700-7

Nyomtatott irodai termékek a formanyomtatványok kivételével

30199710-0

Nyomtatott boríték

30199711-7

Nyomtatott ablakos boríték

30199712-4

Nyomtatott ablaktalan boríték

30199713-1

Nyomtatott röntgenboríték

30199720-3

Levélpapír

30199730-6

Névjegykártya

30199731-3

Névjegykártyatartó

30199740-9

Cégkártya, ajánlókártya

30199750-2

Kupon

30199760-5

Címke

30199761-2

Vonalkódos címke

30199762-9

Poggyászcímke

30199763-6

Lopásgátló címkék

30199770-8

Ebédjegy

30199780-1

Itatóstömb

30199790-4

Menetrend és órarend

30199791-1

Falinaptár

30199792-8

Naptár

30199793-5

Határidőnapló-tartók

30200000-1

Számítógépek és tartozékaik

30210000-4

Adatfeldolgozó gépek (hardver)

30211000-1

Nagyszámítógépek

30211100-2

Szuperszámítógépek

30211200-3

Hardver nagyszámítógéphez

30211300-4

Számítógépplatform

30211400-5

Számítógép-konfigurációk

30211500-6

Központi feldolgozóegység (CPU) vagy processzorok

30212000-8

Hardverek miniszámítógéphez

30212100-9

Központi feldolgozóegység miniszámítógéphez

30213000-5

Személyi számítógépek

30213100-6

Hordozható számítógépek

30213200-7

Táblaszámítógépek

30213300-8

Asztali számítógépek

30213400-9

Központi feldolgozóegység személyi számítógéphez

30213500-0

Zsebszámítógépek

30214000-2

Munkaállomások

30215000-9

Hardverek mikroszámítógéphez

30215100-0

Központi feldolgozóegység mikroszámítógéphez

30216000-6

Mágneses vagy optikai leolvasók

30216100-7

Optikai leolvasók

30216110-0

Lapolvasók számítógéphez

30216120-3

Optikai karakterfelismerő berendezés

30216130-6

Vonalkód-leolvasók

30216200-8

Mágneskártya-leolvasók

30216300-9

Lyukkártya-leolvasók

30220000-7

Digitális térképészeti berendezések

30221000-4

Digitális kataszteri térképek

30230000-0

Számítógéppel kapcsolatos eszközök

30231000-7

Számítógép-képernyők és -konzolok

30231100-8

Számítógép-terminálok

30231200-9

Konzolok

30231300-0

Kijelző képernyők

30231310-3

Lapos képmegjelenítők

30231320-6

Érintőképernyős monitor

30232000-4

Perifériás eszközök

30232100-5

Nyomtató- és rajzológépek

30232110-8

Lézernyomtatók

30232120-1

Tűs mátrixnyomtatók

30232130-4

Színes grafikai nyomtatók

30232140-7

Rajzológépek

30232150-0

Tintasugaras nyomtatók

30232600-0

Kódolók

30232700-1

Központi vezérlőegységek

30233000-1

Médiatároló és -olvasó eszközök

30233100-2

Számítógépes tárolóegységek

30233110-5

Mágneskártyás tárolóegységek

30233120-8

Mágnesszalagos tárolóegységek

30233130-1

Mágneslemezes tárolóegységek

30233131-8

Hajlékonylemez-meghajtók

30233132-5

Merevlemez-meghajtók

30233140-4

Közvetlen hozzáférésű tárolóeszköz

30233141-1

Független lemezek redundáns tömbje (RAID)

30233150-7

Optikailemez-meghajtók

30233151-4

Kompaktlemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD-olvasó és/vagy -író)

30233152-1

Sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy -megírására szolgáló eszköz (DVD-olvasó és/vagy -író)

30233153-8

Kompaktlemez és sokoldalú digitális lemez olvasására és/vagy megírására szolgáló eszköz (CD- és DVD-olvasó és/vagy -író)

30233160-0

Szalagos streamer

30233161-7

Kazettakezelő berendezés

30233170-3

Karusszeltárak

30233180-6

Flashmemóriás adattárolók

30233190-9

Lemezvezérlők

30233300-4

Intelligenskártya-olvasók

30233310-7

Ujjlenyomat-olvasó

30233320-0

Intelligenskártya-olvasóval kombinált ujjlenyomat-olvasó

30234000-8

Tárolóeszközök

30234100-9

Mágneslemez

30234200-0

Optikai lemezek

30234300-1

Kompaktlemezek (CD-k)

30234400-2

Sokoldalú digitális lemezek (DVD-k)

30234500-3

Memóriatároló eszközök

30234600-4

Flashmemória

30234700-5

Mágnesszalagok

30236000-2

Különféle számítógépes berendezések

30236100-3

Memóriabővítő berendezés

30236110-6

Véletlenelérésű tároló (RAM)

30236111-3

Dinamikus véletlenelérésű tároló (DRAM)

30236112-0

Statikus véletlenelérésű tároló (SRAM)

30236113-7

Szinkron dinamikus véletlenelérésű tároló (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamikus véletlenelérésű tároló (RDRAM)

30236115-1

Szinkron grafikus véletlenelérésű tároló (SGRAM)

30236120-9

Csak olvasható tároló (ROM)

30236121-6

Programozható, csak olvasható tároló (PROM)

30236122-3

Törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EPROM)

30236123-0

Elektromosan törölhető és programozható, csak olvasható tároló (EEPROM)

30236200-4

Adatfeldolgozó berendezés

30237000-9

Alkatrészek, tartozékok és kellékek számítógéphez

30237100-0

Alkatrészek számítógéphez

30237110-3

Hálózati csatolók

30237120-6

Számítógépes portok

30237121-3

Infravörös soros portok

30237130-9

Számítógépes kártyák

30237131-6

Elektronikus kártyák

30237132-3

Univerzális soros busz (USB-csatlakozó)

30237133-0

PCMCIA-átalakítók és -csatlakozók (Personal Computer Memory Card International Association – személyi számítógépek memóriakártyájával foglalkozó nemzetközi szövetség)

30237134-7

Videogyorsító kártyák

30237135-4

Hálózati kártyák

30237136-1

Hangkártyák

30237140-2

Alaplap

30237200-1

Számítógépes tartozékok

30237210-4

Tükrözésmentes képernyők

30237220-7

Egéralátétek

30237230-0

Gyorsítótárak

30237240-3

Webkamera

30237250-6

Számítógép-tisztító kellékek

30237251-3

Számítógép-tisztító készletek

30237252-0

Sűrített levegős portalanító

30237253-7

Védőhuzat számítástechnikai berendezésekhez

30237260-9

Fali képernyőtartó kar

30237270-2

Hordtáska hordozható számítógépekhez

30237280-5

Áramellátási tartozékok

30237290-8

Csuklótámasz billentyűzethez

30237295-3

Billentyűzetvédők

30237300-2

Számítógépes kellékek

30237310-5

Nyomtatóba illeszthető fontkazetta

30237320-8

Hajlékonylemezek

30237330-1

Digitális hangszalag (DAT-kazetták)

30237340-4

Digitális lineáris szalag (DLT-kazetták)

30237350-7

Adatkazetták

30237360-0

Lineáris nyílt szalag (LTO-kazetták)

30237370-3

Adatrögzítő kazetták

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Adatbeviteli kellékek

30237410-6

Számítógépes egér

30237420-9

Számítógépes botkormány

30237430-2

Fényceruzák

30237440-5

Számítógépes pozicionáló gömb („hanyattegér”)

30237450-8

Fényceruzatáblák

30237460-1

Számítógépes billentyűzetek

30237461-8

Programozható billentyűzetek

30237470-4

Braille-író

30237475-9

Elektromos érzékelők

30237480-7

Bemeneti egységek

30238000-6

Könyvtári automatizálási berendezések

31000000-6

Villamos gépek, készülékek, berendezések és fogyóeszközök; világítás

31100000-7

Villamos motorok, áramfejlesztők és transzformátorok

31110000-0

Villamos motorok

31111000-7

Tápegységek

31120000-3

Áramfejlesztők

31121000-0

Áramfejlesztő készletek

31121100-1

Kompressziógyújtású (dízel-) motorhoz való áramfejlesztő készletek

31121110-4

Áramátalakítók

31121111-1

Villamos forgó konverterek

31121200-2

Szikragyújtású motorhoz való áramfejlesztő készlet

31121300-3

Szélenergiával működő áramfejlesztők

31121310-6

Szélmalmok

31121320-9

Szélturbinák

31121330-2

Szélturbinás áramfejlesztők

31121331-9

Turbinaforgórészek

31121340-5

Szélerőműtelep

31122000-7

Áramfejlesztő egységek

31122100-8

Üzemanyagcellák

31124000-1

Gőzturbinás áramfejlesztő és kapcsolódó berendezések

31124100-2

Turbinás áramfejlesztők

31124200-3

Turbinás áramfejlesztő vezérlőszerkezete

31126000-5

Dinamók

31127000-2

Szükséghelyzeti áramfejlesztők

31128000-9

Turbógenerátorok

31130000-6

Váltóáramú generátorok (alternátor)

31131000-3

Egyfázisú motorok

31131100-4

Indítószerkezetek

31131200-5

Anódok

31132000-0

Többfázisú motorok

31140000-9

Hűtőtornyok

31141000-6

Vízhűtők

31150000-2

Fénycsőelőtétek kisülési csőhöz vagy lámpához

31151000-9

Statikus átalakítók

31153000-3

Egyenirányítók

31154000-0

Szünetmentes áramforrások

31155000-7

Egyen-váltakozó áramú átalakítók

31156000-4

Szabályozható (megszakítható) áramforrások

31157000-1

Induktorok

31158000-8

Töltőberendezések

31158100-9

Akkumulátortöltők

31158200-0

Töltőkompresszor

31158300-1

Turbókompresszor

31160000-5

Villamosmotor-, áramfejlesztő- és transzformátor-alkatrészek

31161000-2

Villamosmotor- és áramfejlesztő-alkatrészek

31161100-3

Gerjesztőrendszerek

31161200-4

Gázhűtő rendszerek

31161300-5

Generátor-forgórészek

31161400-6

Elsődleges vízrendszerek

31161500-7

Tömítőolaj-rendszerek

31161600-8

Állórészhűtő vízrendszerek

31161700-9

Gőzgenerátor-alkatrészek

31161800-0

Gázgenerátor-alkatrészek

31161900-1

Feszültségszabályozó rendszerek

31162000-9

Transzformátor, induktor és statikus átalakítók

31162100-0

Kondenzátor-alkatrészek

31170000-8

Transzformátorok

31171000-5

Folyékony dielektrikus transzformátorok

31172000-2

Feszültségváltók

31173000-9

Műszertranszformátorok

31174000-6

Hálózati transzformátor

31200000-8

Villamos elosztó- és vezérlőberendezések

31210000-1

Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére

31211000-8

Kapcsolótábla és biztosítékdobozok

31211100-9

Villamos berendezések kapcsolótáblája

31211110-2

Vezérlőpultok

31211200-0

Biztosítékdobozok

31211300-1

Biztosítékok

31211310-4

Kismegszakítók

31211320-7

Olvadóbetétek

31211330-0

Biztosítóhuzalok

31211340-3

Biztosítótartók

31212000-5

Megszakítók

31212100-6

Légvezetéki megszakítók

31212200-7

Áramkörvizsgálók

31212300-8

Mágneses megszakítók

31212400-9

Miniatűr megszakítók

31213000-2

Elosztóberendezések

31213100-3

Elosztódobozok

31213200-4

Elosztótranszformátorok

31213300-5

Kábelelosztó szekrények

31213400-6

Elosztórendszerek

31214000-9

Kapcsolóberendezések

31214100-0

Kapcsolók

31214110-3

Leválasztókapcsolók

31214120-6

Földelőkapcsolók

31214130-9

Biztonsági kapcsolók

31214140-2

Fényszabályozó-kapcsolók

31214150-5

Hengerkapcsolók

31214160-8

Nyomáskapcsolók

31214170-1

Billenőkapcsolók

31214180-4

Csúszókapcsolók

31214190-7

Végálláskapcsolók

31214200-1

Kapcsolós szakaszolók

31214300-2

Kültéri kapcsolóberendezések

31214400-3

Biztosítóbetétes kapcsolós szakaszolók

31214500-4

Villamos kapcsolótáblák

31214510-7

Elosztó kapcsolótáblák

31214520-0

Közepes feszültségű kapcsolótáblák

31215000-6

Feszültségkorlátozók

31216000-3

Villámhárítók

31216100-4

Villámvédelmi berendezések

31216200-5

Villámhárító vezetékek

31217000-0

Túlfeszültség-levezetők

31218000-7

Villamos gyűjtősínek

31219000-4

Védődobozok

31220000-4

Villamos áramköri részegységek

31221000-1

Villamos relék

31221100-2

Teljesítményrelék

31221200-3

Általános célú relék

31221300-4

Foglalatos relék

31221400-5

Váltófeszültségű relék

31221500-6

Higanyos relék

31221600-7

Időrelék

31221700-8

Túlterhelésrelék

31223000-5

Lámpafoglalatok

31224000-2

Csatlakozó- és érintkezőelemek

31224100-3

Dugók és aljzatok

31224200-4

Koaxiális csatlakozók

31224300-5

Csatlakozódobozok

31224400-6

Csatlakozókábelek

31224500-7

Kivezetések

31224600-8

Áramszabályozók

31224700-9

Elágazódobozok

31224800-0

Kábelösszekötő készletek

31224810-3

Hosszabbítók

31230000-7

Villamos elosztó- és vezérlőberendezések alkatrésze

31300000-9

Szigetelt huzalok és kábelek

31310000-2

Villamos fővezetékek

31311000-9

Hálózati csatlakozások

31320000-5

Áramelosztó kábelek

31321000-2

Villamos áramvezető kábelek

31321100-3

Légvezetéki villamos kábelek

31321200-4

Kis- és közepes feszültségű kábelek

31321210-7

Kisfeszültségű kábelek

31321220-0

Közepes feszültségű kábelek

31321300-5

Nagyfeszültségű kábelek

31321400-6

Víz alatti kábelek

31321500-7

Tenger alatti kábelek

31321600-8

Árnyékolt kábelek

31321700-9

Jelzőkábelek

31330000-8

Koaxiális kábelek

31340000-1

Szigetelt kábeltartozékok

31341000-8

Kábeldobok

31342000-5

Kábelelosztók

31343000-2

Szigetelt kábelcsatlakozók

31344000-9

Szigetelt kábelszorítók

31350000-4

Villamos kábelek adatátviteli és vezérlési célokra

31351000-1

Villamos kábelek hozzáférés-vezérlési rendszerhez

31400000-0

Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek

31410000-3

Primer elemek

31411000-0

Lúgos telepek

31420000-6

Primer telepek

31421000-3

Savas akkumulátorok

31422000-0

Cellacsomagok

31430000-9

Villamos akkumulátorok

31431000-6

Ólom-sav akkumulátorok

31432000-3

Nikkel-kadmium akkumulátorok

31433000-0

Nikkel-vas akkumulátorok

31434000-7

Lítiumakkumulátorok

31440000-2

Elemek

31500000-1

Világítóberendezések és villamos lámpák

31510000-4

Villamos izzólámpák

31511000-1

Zártbetétes fényszóró egységek

31512000-8

Halogén izzólámpák

31512100-9

Halogén izzó, lineáris

31512200-0

Halogén izzó, bi-pin

31512300-1

Halogén izzó, dikroikus

31514000-2

Gázkisüléses lámpák

31515000-9

Ultraibolya lámpák

31516000-6

Infravörös lámpák

31517000-3

Ívlámpák

31518000-0

Jelzőfények

31518100-1

Fényszórók

31518200-2

Vészhelyzeti világítóberendezések

31518210-5

Vészvilágító lámpa

31518220-8

Fényrudak

31518300-3

Mennyezetvilágítás

31518500-5

Higanygőzlámpák

31518600-6

Keresőlámpák

31519000-7

Izzó- és neonlámpák

31519100-8

Izzólámpák

31519200-9

Neonlámpák

31520000-7

Lámpa és világítási szerelvények

31521000-4

Lámpák

31521100-5

Asztali lámpák

31521200-6

Állólámpák

31521300-7

Hordozható villamos lámpák

31521310-0

Figyelmeztető lámpák

31521320-3

Kézilámpák

31521330-6

Újratölthető hordozható villamos lámpa

31522000-1

Karácsonyfaégők

31523000-8

Megvilágított jelző- és névtáblák

31523100-9

Neonreklámok

31523200-0

Állandó szövegű jelzések

31523300-1

Megvilágított névtáblák

31524000-5

Mennyezeti vagy fali világítótestek

31524100-6

Mennyezeti világítótestek

31524110-9

Műtőlámpák

31524120-2

Mennyezeti lámpák

31524200-7

Fali világítótestek

31524210-0

Falilámpák

31527000-6

Spotlámpák

31527200-8

Kültéri lámpák

31527210-1

Lanternák

31527260-6

Világítástechnikai rendszerek

31527270-9

Peronlámpák

31527300-9

Háztartási lámpák

31527400-0

Víz alatti lámpák

31530000-0

Lámpák és világítóberendezések alkatrésze

31531000-7

Lámpaizzók

31531100-8

Fénycsövek

31532000-4

Lámpa és lámpaszerelvény alkatrészei

31532100-5

Cső alakú lámpák

31532110-8

Cső alakú fluoreszkáló lámpák

31532120-1

Cső alakú kompakt fluoreszkáló lámpák

31532200-6

Kör alakú lámpák

31532210-9

Kör alakú fluoreszkáló lámpák

31532300-7

Gömb alakú lámpák

31532310-0

Gömb alakú fluoreszkáló lámpák

31532400-8

Izzólámpa-foglalatok

31532500-9

Gyújtó lámpákhoz

31532510-2

Gyújtó fluoreszkáló lámpákhoz

31532600-0

Fojtótekercs lámpához

31532610-3

Fojtótekercs fluoreszkáló lámpákhoz

31532700-1

Lámpaernyők

31532800-2

Lámpakarok

31532900-3

Neonvilágítás

31532910-6

Fluoreszkáló fénycsövek

31532920-9

Izzólámpák és fluoreszkáló lámpák

31600000-2

Villamos berendezések és készülékek

31610000-5

Járműmotorok és járművek villamos berendezései

31611000-2

Huzalozási készletek

31612000-9

Villamos varniscső járműmotorhoz

31612200-1

Indítómotorok

31612300-2

Villamos jelzőberendezések járműmotorhoz

31612310-5

Irányjelzők

31620000-8

Hangjelzők vagy vizuális jelzőberendezések

31625000-3

Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülékek

31625100-4

Tűzérzékelő berendezések

31625200-5

Tűzriasztó berendezések

31625300-6

Betörést jelző riasztóberendezések

31630000-1

Mágnesek

31640000-4

Egyéni funkcióval rendelkező gépek és készülékek

31642000-8

Villamos észlelőberendezések

31642100-9

Fémcsőészlelő berendezések

31642200-0

Aknaészlelő berendezések

31642300-1

Műanyagészlelő berendezések

31642400-2

Nemfémes tárgyakat észlelő berendezések

31642500-3

Faanyag-érzékelő berendezések

31643000-5

Részecskegyorsítók

31643100-6

Lineáris gyorsítók

31644000-2

Különféle adatrögzítők

31645000-9

Flippergépek

31650000-7

Szigetelőszerelvények

31651000-4

Szigetelőszalag

31660000-0

Szénelektródák

31670000-3

Gépek vagy berendezések villamos alkatrészei

31671000-0

Üvegburák és katódsugárcsövek

31671100-1

Üvegburák

31671200-2

Katódsugárcsövek

31680000-6

Villamos kellékek és tartozékok

31681000-3

Villamos tartozékok

31681100-4

Villamos érintkezők

31681200-5

Villamos szivattyúk

31681300-6

Villamos áramkörök

31681400-7

Villamossági alkatrészek

31681410-0

Villamossági szerelési anyagok

31681500-8

Töltőberendezések

31682000-0

Villamossági kellékek

31682100-1

Villamos elosztódobozok

31682110-4

Fedőlapok villamos bekötődobozokhoz

31682200-2

Műszerpanelek

31682210-5

Műszer- és vezérlőberendezések

31682220-8

Keverőpultok

31682230-1

Grafikus kijelzőtáblák

31682300-3

Közepes feszültségű berendezések

31682310-6

Közepes feszültségű panelek

31682400-4

Légvezetéki villamos berendezések

31682410-7

Légvezetéki kábeltartók

31682500-5

Vészhelyzeti villamos berendezések

31682510-8

Vészhelyzeti energiaellátó rendszerek

31682520-1

Vészhelyzeti leállító rendszerek

31682530-4

Vészhelyzeti áramellátás

31682540-7

Alközponti berendezések

31700000-3

Villamos, elektromechanikus és elektrotechnikai kellékek

31710000-6

Villamos berendezések

31711000-3

Villamos kellékek

31711100-4

Villamos részegységek

31711110-7

Adó-vevő berendezések

31711120-0

Villamos átalakítók (transzduktorok, jelváltók, mérőváltók)

31711130-3

Ellenállások

31711131-0

Villamos ellenállások

31711140-6

Elektródák

31711150-9

Villamos kondenzátorok

31711151-6

Állandó kapacitású kondenzátorok

31711152-3

Változtatható vagy állítható kapacitású kondenzátorok

31711154-0

Kondenzátortelepek

31711155-7

Kondenzátorhálózatok

31711200-5

Villamos eredményjelző táblák

31711300-6

Villamos időmérő rendszerek

31711310-9

Jelenléti nyilvántartó rendszerek

31711400-7

Elektroncsövek és (rádió)csövek

31711410-0

Katódsugaras televízió-képcsövek

31711411-7

Televíziós képfelvevő csövek

31711420-3

Mikrohullámú csövek és berendezések

31711421-0

Magnetronok

31711422-7

Mikrohullámú berendezések

31711423-4

Mikrohullámú rádióberendezések

31711424-1

Klisztronok

31711430-6

Rádiócsövek

31711440-9

Vevő- és erősítőcsövek

31711500-8

Elektronikus szerkezet alkatrészei

31711510-1

Villamos kondenzátor alkatrészei

31711520-4

Villamos ellenállások, szabályozó ellenállások (reosztát) és csúszóérintkezős ellenállások (potenciométer)

31711530-7

Elektroncsövek alkatrészei

31712000-0

Mikroelektronikai gépek, berendezések és mikrorendszerek

31712100-1

Mikroelektronikai gépek és berendezések

31712110-4

Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek

31712111-1

Telefonkártyák

31712112-8

SIM-kártyák

31712113-5

Integrált áramkört tartalmazó kártyák

31712114-2

Elektronikus integrált áramkörök

31712115-9

Mikroszerelvények

31712116-6

Mikroprocesszorok

31712117-3

Integráltáramkör-csomag

31712118-0

Aljzatok vagy foglalatok integrált áramkörökhöz

31712119-7

Fedőlapok integrált áramkörökhöz

31712200-2

Mikrorendszerek

31712300-3

Nyomtatott áramkörök

31712310-6

Elemeket tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

31712320-9

Elemeket nem tartalmazó nyomtatott áramköri lapok

31712330-2

Félvezetők

31712331-9

Fényelemek

31712332-6

Tirisztorok

31712333-3

Kétirányú diódák

31712334-0

Triakok

31712335-7

Optocsatoló szakaszolók

31712336-4

Kristályoszcillátorok

31712340-5

Diódák

31712341-2

Világító diódák (LED)

31712342-9

Mikrohullámú vagy kis jelű diódák

31712343-6

Zener-diódák

31712344-3

Schottky-diódák

31712345-0

Alagútdiódák

31712346-7

Fényérzékeny diódák

31712347-4

Teljesítménydiódák

31712348-1

Lézerdiódák

31712349-8

Rádiófrekvenciás (RF-) diódák

31712350-8

Tranzisztorok

31712351-5

Fényérzékeny transzisztorok

31712352-2

Térvezérelt tranzisztorok (FET)

31712353-9

Fémoxid-záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (MOSFET)

31712354-6

Tranzisztorlapkák

31712355-3

Bipoláris darlington vagy rádiófrekvenciás (RF-) tranzisztorok

31712356-0

Egyátmenetű tranzisztorok

31712357-7

Szigetelt vezérlőelektródos bipoláris tranzisztorok (IGBT)

31712358-4

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok (JFET)

31712359-1

Bipoláris tranzisztorok (BJT)

31712360-1

Szerelt piezoelektromos kristályok

31720000-9

Elektromechanikai berendezések

31730000-2

Elektrotechnikai berendezések

31731000-9

Elektrotechnikai kellékek

31731100-0

Modulok

32000000-3

Rádiós, televíziós, hírközlési, távközlési és kapcsolódó berendezések

32200000-5

Rádió-távbeszélő, rádiótávíró, illetve rádiós és televíziós műsorszórási adóberendezések

32210000-8

Műsorszóró berendezések

32211000-5

Műsorszóró produkciós berendezések

32220000-1

Televíziós adókészülékek vevőkészülék nélkül

32221000-8

Rádiófrekvenciás irányadók

32222000-5

Videojel-kódoló gépek

32223000-2

Videojel-adókészülékek

32224000-9

Televíziós adókészülékek

32230000-4

Rádióadó-készülékek vevőkészülékkel

32231000-1

Zárt láncú televíziós berendezések

32232000-8

Videokonferencia-berendezések

32233000-5

Rádiófrekvenciás átjátszóállomások

32234000-2

Zárt láncú televíziós kamerák

32235000-9

Zárt láncú felügyeleti rendszerek

32236000-6

Rádiótelefonok

32237000-3

Kézi adóvevő készülékek

32240000-7

Televíziós kamerák

32250000-0

Mobiltelefonok

32251000-7

Autótelefonok

32251100-8

Szett kézhasználat nélküli telefonáláshoz

32252000-4

GSM-telefonok

32252100-5

Kéz nélkül használható mobiltelefonok

32252110-8

Kéz nélkül használható mobiltelefonok (vezeték nélküli)

32260000-3

Adatátviteli berendezések

32270000-6

Digitális átviteli berendezések

32300000-6

Televízió- és rádió-vevőkészülék, valamint hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32310000-9

Rádióadás vevőkészülékek

32320000-2

Televíziós és audiovizuális berendezések

32321000-9

Televízióműsor-sugárzó berendezések

32321100-0

Filmfelvevő berendezések

32321200-1

Audiovizuális berendezések

32321300-2

Audiovizuális anyagok

32322000-6

Multimédiás berendezések

32323000-3

Videomonitorok

32323100-4

Színes videomonitorok

32323200-5

Fekete-fehér videomonitorok

32323300-6

Videoberendezések

32323400-7

Videolejátszó berendezések

32323500-8

Videós felügyeleti rendszerek

32324000-0

Televíziók

32324100-1

Színes televíziók

32324200-2

Fekete-fehér televíziókészülékek

32324300-3

Televíziós berendezések

32324310-6

Műholdvevő antennák

32324400-4

Televízióantennák

32324500-5

Videóhangolók

32324600-6

Dekóderek digitális tévéhez

32330000-5

Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32331000-2

Lemeztányérok, forgókorongok

32331100-3

Lemezjátszók

32331200-4

Kazettás magnók

32331300-5

Hangvisszaadó készülékek

32331500-7

Felvevők

32331600-8

MP3-lejátszók

32332000-9

Mágnesszalagos rögzítőkészülékek

32332100-0

Diktafonok

32332200-1

Telefonos üzenetrögzítő készülékek

32332300-2

Hangrögzítők

32333000-6

Videofelvevő és -visszajátszó berendezések

32333100-7

Videofelvevők

32333200-8

Videokamerák, kamkorderek

32333300-9

Video-visszajátszó berendezések

32333400-0

Videolejátszók

32340000-8

Mikrofonok és hangszórók

32341000-5

Mikrofonok

32342000-2

Hangszórók

32342100-3

Fejhallgatók

32342200-4

Fülhallgatók

32342300-5

Mikrofon és hangszóró készletek

32342400-6

Akusztikus eszközök

32342410-9

Hangfeldolgozó berendezések

32342411-6

Minihangfalak

32342412-3

Hangfalak

32342420-2

Hangkeverő asztalok stúdióba

32342430-5

Beszédtömörítő rendszerek

32342440-8

Hangos üzenetküldő levelezőrendszerek, hangpostarendszerek

32342450-1

Hangfelvevők

32343000-9

Erősítők

32343100-0

Hangfrekvenciás erősítők

32343200-1

Megafonok

32344000-6

Rádió-távbeszélő vagy rádiótávíró vevőkészülékek

32344100-7

Hordozható személyhívók

32344110-0

Hangfelvevő rendszerek, diktafonok

32344200-8

Rádióvevők

32344210-1

Rádiós felszerelések

32344220-4

Rádiós személyhívók

32344230-7

Rádióállomások

32344240-0

Rádiótorony

32344250-3

Rádióberendezések

32344260-6

Rádiós és multiplex berendezések

32344270-9

Rádiós és telefonos vezérlőrendszerek

32344280-2

Hordozható rádiók

32350000-1

Alkatrészek hang- és videoberendezéshez

32351000-8

Tartozékok hang- és videoberendezéshez

32351100-9

Videoszerkesztő berendezések

32351200-0

Képernyők

32351300-1

Tartozékok audioberendezésekhez

32351310-4

Audiokazetták

32352000-5

Antennák és tükörsugárzók

32352100-6

Rádió- és radarberendezések alkatrészei

32352200-7

Alkatrészek és tartozékok radarhoz

32353000-2

Hangdokumentumok

32353100-3

Hanglemezek

32353200-4

Zenei kazetták

32354000-9

Filmtermékek

32354100-0

Radiológiai filmek

32354110-3

Röntgenfilmek

32354120-6

Kék diazofilmek

32354200-1

Mozgófényképészeti filmek

32354300-2

Fényképészeti filmek

32354400-3

Polaroid filmek

32354500-4

Videofilmek

32354600-5

Videokazetták

32354700-6

Videoszalagok

32354800-7

Háztartási fólia

32360000-4

Duplex távbeszélő rendszerek

32400000-7

Hálózatok

32410000-0

Helyi hálózat (LAN)

32411000-7

Token-ring hálózat

32412000-4

Hírközlési hálózat

32412100-5

Távközlési hálózat

32412110-8

Internethálózat

32412120-1

Intranethálózat

32413000-1

Integrált hálózat

32413100-2

Hálózati útválasztók (router)

32415000-5

Ethernet hálózat

32416000-2

ISDN hálózat

32416100-3

ISDX hálózat

32417000-9

Multimédiás hálózat

32418000-6

Rádióhálózat

32420000-3

Hálózati berendezések

32421000-0

Hálózati kábelek

32422000-7

Hálózati alkatrészek

32423000-4

Hálózati elosztófejek (hub)

32424000-1

Hálózati infrastruktúra

32425000-8

Hálózati operációs rendszerek

32426000-5

Hálózati hirdetőrendszerek

32427000-2

Hálózati rendszerek

32428000-9

Hálózatbővítés, hálózatfejlesztés

32429000-6

Távbeszélő-hálózati berendezések

32430000-6

Nagy kiterjedésű hálózat (WAN)

32440000-9

Távmérő berendezések és végberendezések

32441000-6

Távmérő berendezések

32441100-7

Távmérő felügyeleti rendszerek

32441200-8

Távmérő és vezérlőberendezések

32441300-9

Telematikai rendszerek

32442000-3

Végberendezések

32442100-4

Terminálkártyák

32442200-5

Termináldobozok

32442300-6

Terminálemulátor

32442400-7

Terminálblokkok

32500000-8

Távközlési berendezések és kellékek

32510000-1

Vezeték nélküli távközlési rendszerek

32520000-4

Távközlési kábelek és berendezések

32521000-1

Távközlési kábelek

32522000-8

Távközlési berendezések

32523000-5

Távközlési létesítmények

32524000-2

Távközlési rendszerek

32530000-7

Műholdas távközlési berendezések

32531000-4

Műholdas hírközlési berendezések

32532000-1

Parabolaantennák

32533000-8

Műholdas földi állomások

32534000-5

Műholdas platform

32540000-0

Kapcsolótáblák

32541000-7

Kapcsolótábla berendezései

32542000-4

Kapcsolótábla-panelek

32543000-1

Telefonos kapcsolótáblák

32544000-8

PABX berendezések

32545000-5

PABX rendszerek

32546000-2

Digitális kapcsolóberendezések

32546100-3

Digitális kapcsolótáblák

32547000-9

Vákuumos kapcsolótáblák

32550000-3

Távbeszélő-berendezések

32551000-0

Telefonkábel és kapcsolódó berendezések

32551100-1

Telefoncsatlakozók

32551200-2

Telefonközpontok

32551300-3

Telefonos fejhallgatók

32551400-4

Telefonhálózat

32551500-5

Telefonkábelek

32552000-7

Villamos berendezések vezetékes telefonhoz vagy távíróhoz

32552100-8

Telefonkészülékek

32552110-1

Vezeték nélküli telefonok

32552120-4

Segélykérő telefonok

32552130-7

Nyilvános telefonok

32552140-0

Pénzbedobós telefonok

32552150-3

Telefonok látássérülteknek

32552160-6

Telefonok hallássérülteknek

32552200-9

Távnyomtatók

32552300-0

Távbeszélő vagy távíró kapcsolóberendezések

32552310-3

Digitális telefonközpont

32552320-6

Multiplexelők, többcsatornás kapcsolatok

32552330-9

Telefonközponti berendezések

32552400-1

Hangfrekvenciás jelkonvertáló berendezések

32552410-4

Modemek

32552420-7

Frekvenciaátalakítók

32552430-0

Kódolóberendezések

32552500-2

Teletextkészülékek

32552510-5

Videotext-terminálok

32552520-8

Telexkészülékek

32552600-3

Kaputelefonok

32553000-4

Villamos távbeszélő- és távíró-berendezések alkatrészei

32560000-6

Száloptikai anyagok

32561000-3

Száloptikai csatlakozók

32562000-0

Száloptikai kábelek

32562100-1

Száloptikai kábelek információátviteli célra

32562200-2

Optikai távközlési kábelek

32562300-3

Száloptikai kábelek adatátviteli célra

32570000-9

Hírközlési berendezések

32571000-6

Hírközlési infrastruktúra

32572000-3

Hírközlési kábel

32572100-4

Több villamos vezetőből álló hírközlési kábel

32572200-5

Hírközlési kábel koaxiális vezetővel

32572300-6

Különleges alkalmazású hírközlési kábel

32573000-0

Hírközlési vezérlőberendezések

32580000-2

Adatfeldolgozó berendezések

32581000-9

Adatközlési berendezések

32581100-0

Adatátviteli kábel

32581110-3

Több villamos vezetőből álló adatátviteli kábel

32581120-6

Adatátviteli kábel koaxiális vezetővel

32581130-9

Különleges alkalmazású adatátviteli kábel

32581200-1

Telefax-berendezés

32581210-4

Tartozékok és alkatrészek telefax-berendezéshez

32582000-6

Adathordozók

32583000-3

Adat- és hanghordozók

32584000-0

Adathordozó anyagok

33000000-0

Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek

33100000-1

Orvosi felszerelések

33110000-4

Képalkotó berendezés orvosi, fogászati és állatorvosi használatra

33111000-1

Röntgenberendezések

33111100-2

Röntgenasztalok

33111200-3

Röntgen-munkaállomás

33111300-4

Röntgenfeldolgozó készülékek

33111400-5

Röntgenátvilágítási berendezések

33111500-6

Fogröntgen

33111600-7

Radiográfiás készülékek

33111610-0

Mágneses rezonancia feldolgozóegység

33111620-3

Gammasugár-kamerák

33111640-9

Termográfok

33111650-2

Mammográfiai készülékek

33111660-5

Csontsűrűségmérő berendezések

33111700-8

Angiográfiai szoba

33111710-1

Angiográfiai kellékek

33111720-4

Angiográfiai eszközök

33111721-1

Digitális angiográfiai eszközök

33111730-7

Angioplasztikai kellékek

33111740-0

Angioplasztikai eszközök

33111800-9

Diagnosztikai röntgenrendszerek

33112000-8

Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések

33112100-9

Ultrahangos szívdetektor

33112200-0

Ultrahangkészülék

33112300-1

Ultrahangos szkennerek

33112310-4

Színáramdoppler

33112320-7

Dopplerkészülék