ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 73

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 15.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 229/2008/EK rendelete (2008. március 10.) a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról szóló 533/2004/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 230/2008/EK rendelete (2008. március 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 231/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

5

 

*

A Bizottság 232/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 233/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a gabonaágazatban 2008. március 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

10

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 234/2008/EK határozata (2008. március 11.) az európai statisztikai tanácsadó bizottság létrehozásáról és a 91/116/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

13

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 235/2008/EK határozata (2008. március 11.) az európai statisztikairányítási tanácsadó testület létrehozásáról ( 1 )

17

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/224/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az Európai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről

20

Megállapodás az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

22

Megállapodás az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

24

Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

26

Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

27

Megállapodás az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

29

Megállapodás az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

31

 

 

Bizottság

 

 

2008/225/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 14.) a 2006/805/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő állat-egészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 956. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/226/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 határozata (2008. március 5.) a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató európai uniós misszió (EU SSR GUINEA-BISSAU) misszióvezetőjének kinevezéséről

34

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/1


A TANÁCS 229/2008/EK RENDELETE

(2008. március 10.)

a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról szóló 533/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 533/2004/EK tanácsi rendelet (2) úgy rendelkezik, hogy valamennyi nyugat-balkáni országra vonatkozóan sor kerül partnerségek létrehozására.

(2)

Az Európai Tanács 2005. decemberi brüsszeli ülésén arról határozott, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság az európai uniós tagságot megcélzó tagjelölt országgá válik.

(3)

Ennélfogva helyénvaló, hogy az Európai Unió európai partnerség helyett csatlakozási partnerséget folytasson Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, és az 533/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítsa.

(4)

Szerbia és Montenegró államközössége megszűnt. Következésképpen helyénvaló a rendelet olyan irányú módosítása, hogy az figyelembe vegye, hogy Szerbia és Montenegró most már két független államot képez.

(5)

A rendelet hatálya kiterjed mind a csatlakozási partnerségekre, mind az európai partnerségekre. Következésképpen ezt a teljes szövegnek figyelembe kell vennie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2004/EK tanácsi rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. cikk

Európai partnerségeket kell létrehozni Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia – az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244 sz. határozata értelmében Koszovót is ideértve – (a továbbiakban: a partnerek) részére. Az európai partnerségek keretet képeznek a partnerek különböző helyzetének elemzéséből származó prioritások számára, amelyekre az Európai Unió felé történő további integrációra való felkészülés során összpontosítani kell, figyelemmel az Európai Tanács által meghatározott kritériumokra, illetve a stabilizációs és társulási folyamat végrehajtásában elért haladásra, ideértve adott esetben a stabilizációs és társulási megállapodásokat és különösen a regionális együttműködést.”;

2.

Az 1a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1a. cikk

A stabilizációs és társulási folyamat részeként csatlakozási partnerségeket kell létrehozni Horvátország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vonatkozásában. A csatlakozási partnerség keretet képez az egyes országok helyzetének elemzéséből származó prioritások számára, amelyekre a csatlakozási felkészülés során összpontosítani kell, figyelemmel az Európai Tanács által meghatározott koppenhágai kritériumokra, illetve a stabilizációs és társulási folyamat végrehajtásában elért haladásra, ideértve az érintett országokkal kötött stabilizációs és társulási megállapodásokat (3), és különösen a regionális együttműködést.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  2008. január 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 86., 2004.3.24., 1. o. A 269/2006/EK rendelettel (HL L 47., 2006.2.17., 7. o.) módosított rendelet.

(3)  Stabilizációs és társulási megállapodás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között (HL L 84., 2004.3.20., 13. o.). Stabilizációs és társulási megállapodás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között (HL L 26., 2005.1.28., 3. o.).”


15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/3


A BIZOTTSÁG 230/2008/EK RENDELETE

(2008. március 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. március 14-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

65,0

MA

61,0

TN

129,8

TR

106,6

ZZ

90,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

167,6

ZZ

145,6

0709 90 70

MA

106,1

TR

141,4

ZZ

123,8

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

55,8

MA

54,4

TN

56,9

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

105,3

TR

123,0

ZA

147,5

ZZ

118,0

0808 10 80

AR

93,9

BR

85,0

CA

105,3

CL

96,0

CN

96,2

MK

42,9

US

106,8

UY

87,8

ZA

69,5

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

79,8

CL

105,1

CN

74,4

ZA

92,5

ZZ

88,0


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/5


A BIZOTTSÁG 231/2008/EK RENDELETE

(2008. március 14.)

a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a Tunéziai Köztársaság között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekre, valamint az EK és a Tunéziai Köztársaság közötti társulási megállapodás mezőgazdasági jegyzőkönyveinek módosítására vonatkozó, levélváltás útján létrejött megállapodásról szóló, 2000. december 22-i 2000/822/EK tanácsi határozatra (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyfelől az Európai Közösségek és tagállamai, másfelől a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás 1. számú jegyzőkönyve 3. cikkének (1) és (2) bekezdése (3) évente előre meghatározott határon belül nullaszázalékos vámtételű vámkontingenst nyit meg az 1509 10 10 és 1509 10 90 KN-kódszámú olyan nyers olívaolaj importálására, amely teljes egészében Tunéziából származik, és onnan közvetlenül a Közösség országaiba kerül szállításra.

(2)

A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikkének (2) bekezdése havi mennyiségi határokat is előír az engedélyek kiállítására vonatkozóan.

(3)

Az illetékes hatóságokhoz az 1918/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően behozatali engedély iránti kérelmeket nyújtottak be, a március hónapra megállapított 4 000 tonnás határt meghaladó mennyiségre.

(4)

Ilyen körülmények között a Bizottságnak meg kell állapítania egy csökkentési együtthatót, amely lehetővé teszi az engedélyek rendelkezésre álló mennyiséggel arányos kiállítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. március 10-én és 11-én, az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az igényelt mennyiség 77,057570 %-os mértékig kerülnek elfogadásra. A március hónapra megállapított 4 000 tonnás határt elérték.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 336., 2000.12.30., 92. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 97., 1998.3.30., 1. o.

(4)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.


15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/6


A BIZOTTSÁG 232/2008/EK RENDELETE

(2008. március 14.)

a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 71. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (2) és különösen annak 90. cikkére és 194. cikkének a) pontjára, a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

A szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1786/2003/EK tanácsi rendeletet (3) az 1234/2007/EK rendelet 201. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében 2008. április 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 86. cikkének (1) bekezdése rendelkezik a szárított-takarmány-ágazat termékei tekintetében, a szóban forgó ágazat termékeit feldolgozó vállalkozások számára nyújtandó feldolgozási támogatásról. A vállalkozások által teljesítendő feltételeket és kötelezettségeket jelenleg az 1786/2003/EK rendelet, illetve annak a 382/2005/EK bizottsági rendeletben (4) foglalt végrehajtási szabályai határozzák meg.

(3)

Különösen az 1786/2003/EK rendelet 10. cikke a feldolgozó vállalkozások számára többek között kötelezővé teszi a készletnyilvántartás vezetését. Az említett rendelet 12. cikke meghatározza az 1234/2007/EK rendelet 86. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt szerződésekben feltüntetendő adatokat, illetve az 1786/2003/EK rendelet 13. cikke rendelkezik tagállami felügyeleti rendszerek bevezetéséről.

(4)

E feltételeket és kötelezettségeket nem építették be az 1234/2007/EK rendeletbe.

(5)

A szárított-takarmány-ágazat további megfelelő működése, illetve az egyértelműség és az ésszerűség érdekében e feltételeket és kötelezettségeket a 382/2005/EK rendelet határozza meg.

(6)

A támogatásra való jogosultsághoz bizonyos esetekben szükséges a termelők és a feldolgozó vállalkozások közötti szerződéskötés. A termelési lánc áttekinthetőségének előmozdítása és az alapvető ellenőrzések megkönnyítése céljából a szerződésekben szereplő egyes adatokat kötelezővé kell tenni.

(7)

Ezért annak érdekében, hogy a támogatásban részesülhessenek, a feldolgozókat kötelezni kell a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatokat tartalmazó készletnyilvántartás vezetésére, és az egyéb szükséges okmányok rendelkezésre bocsátására.

(8)

Amennyiben a termelők és a feldolgozó vállalkozások nem kötöttek szerződést, az utóbbi köteles a jogosultság ellenőrzését lehetővé tevő egyéb adatokat rendelkezésre bocsátani.

(9)

Ezért a 382/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A 33. cikk (2) bekezdésének e) pontjával összhangban a tagállamok értesítik a Bizottságot többek között a hüvelyesek és egyéb zöldtakarmányok termőterület-változásairól. E rendelkezés pontosítása érdekében meg kell határozni, hogy az azokat a területeket érinti, amelyeken az előző gazdasági évben feldolgozás keretében végzett termelés folyt az 1234/2007/EK rendelet 88. cikkében említett támogatás elnyerése érdekében.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 382/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A feldolgozó vállalkozások készletnyilvántartása

(1)   Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (5) 86. cikkének (1) bekezdésében meghatározott támogatás a rendelet I. mellékletének IV. részében felsorolt termékeket feldolgozó vállalkozások közül csak azok számára nyújtható, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

készletnyilvántartást vezetnek, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

i.

a feldolgozott zöldtakarmány és, adott esetben, a napon szárított takarmány mennyisége; ha azonban a vállalkozás sajátos körülményei úgy kívánják, a mennyiség a megművelt terület alapján felbecsülhető;

ii.

a termelt szárított takarmány mennyisége és azon mennyiség – a minőség megjelölésével együtt –, amely elhagyja a feldolgozó üzemet;

b)

minden egyéb, a támogatásra való jogosultság igazolásához szükséges igazoló dokumentumot rendelkezésre bocsátanak.

(2)   A feldolgozó vállalkozások (1) bekezdése szerinti készletnyilvántartását a könyveléssel összekapcsolva kell kialakítani, amely lehetővé teszi az alábbiak napi nyomon követését:

a)

a dehidratálás vagy zúzás céljából beléptetett termékek mennyiségét, minden beléptetés esetében az alábbi adatokkal:

i.

a beléptetés dátuma;

ii.

a beléptetett mennyiség;

iii.

a dehidratálásra szánt, és adott esetben a napon szárított takarmánynál az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének IV. részében említett fajta vagy fajták;

iv.

a dehidratálandó takarmány nedvességtartalma;

v.

az e rendelet 14. vagy 15. cikke szerinti szerződésre és/vagy szállítási dokumentumra való utalás.

b)

a termelt mennyiségeket, valamint az összes, az előállítás során esetlegesen felhasznált adalékanyag mennyiségét;

c)

a kiléptetett mennyiségeket, minden egyes tételnél megadva a kiléptetés dátumát, a megállapított nedvességtartalmat és proteintartalmat;

d)

azokat a takarmánymennyiségeket, amelyek után egy feldolgozóüzem már támogatásban részesült, és amelyeket az üzembe beléptetnek vagy újra beléptetnek;

e)

az egyes gazdasági évek végén meglévő takarmánykészletet;

f)

azokat a termékeket, amelyeket az üzem által kiszárított és/vagy összezúzott takarmányhoz kevertek vagy adtak hozzá, megjelölve azok jellegét, nevét, a szárazanyaghoz viszonyított összes nitrogénanyag-tartalmát, és annak a végtermékbe történő bedolgozási arányát.

(3)   A feldolgozó vállalkozások külön készletnyilvántartást vezetnek az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének IV. részében meghatározott szárított-takarmány-fajták mindegyikéről.

(4)   Abban az esetben, ha feldolgozó vállalkozás a szárított takarmánytól eltérő termékeket is dehidratál vagy kezel, külön készletnyilvántartást vezet ezekre a dehidratálási vagy kezelési munkákra vonatkozóan.

2.

A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Szerződések

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 86. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett szerződések tartalmazzák a következőket:

a)

a zöldtakarmány – adott esetben – a napon szárított takarmány termelőjének fizetendő ár;

b)

az a terület, ahonnan a terményt a feldolgozó részére beszállítják;

c)

a szállítási és fizetési feltételek;

d)

a szerződő felek neve és címe;

e)

a szerződés megkötésének dátuma;

f)

az érintett gazdasági év;

g)

a feldolgozandó takarmány fajtája vagy fajtái, és várható mennyisége;

h)

azoknak a mezőgazdasági parcellá(k)nak az azonosítása, amelyeken a feldolgozandó takarmányt termesztették, hivatkozással az egyetlen támogatási kérelemre, amelyben ezeket a parcellákat a 796/2004/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentették, továbbá abban az esetben, ha az egyetlen kérelem benyújtását megelőzően szerződést kötöttek vagy szállítási dokumentumot készítettek, kötelezettségvállalás az egyetlen kérelemben az adott parcellák bejelentésére.

(2)   Ha egy feldolgozó vállalkozás az 1234/2007/EK rendelet 86. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett módon egy független termelővel vagy saját tagjával vagy tagjaival feldolgozásra kötött egyedi megbízási szerződést hajt végre, ebben a szerződésben meg kell jelölni továbbá:

a)

a leszállítandó végterméket;

b)

a termelő által fizetendő költségeket;”.

3.

Az 5. fejezet a következő 22a. cikkel egészül ki:

„22a. cikk

Felügyeleti rendszerek

(1)   A tagállamok felügyeleti rendszereket vezetnek be annak ellenőrzésére, hogy a feldolgozó vállalkozások teljesítették-e a következőket:

a)

az 1234/2007/EK rendelet 1., 3., 86–89. cikkében, illetve ezen rendelet 12. és 14. cikkében meghatározott feltételek;

b)

a támogatási kérelemben szereplő mennyiségek megegyeznek a feldolgozó vállalkozások üzemét elhagyó, a minimális minőségi követelményeknek megfelelő szárított takarmány mennyiségével.

(2)   Mielőtt az a feldolgozó üzemet elhagyná, a szárított takarmányt le kell mérni, és mintát kell venni belőle.

(3)   Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó rendelkezések elfogadása előtt a tagállamok e rendelkezésekről értesítik a Bizottságot.”

4.

A 33. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

legkésőbb minden év május 31-ig, az előző gazdasági évre vonatkozóan, a dehidratált takarmányok előállítására felhasznált energia összesítéséről, az e rendelet I. melléklete szerint, valamint a hüvelyeseknek és egyéb zöldtakarmánynak az 1234/2007/EK rendelet 86. cikkének (1) bekezdésében említett feldolgozás keretében történő termesztésére használt vetésterületek alakulásáról, ennek a rendeletnek a II. melléklete szerint;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 146/2008/EK rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 114. o. A legutóbb a 456/2006/EK rendelettel (HL L 82., 2006.3.21., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 61., 2005.3.8., 4. o. A legutóbb az 1388/2007/EK rendelettel (HL L 310., 2007.11.28., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/10


A BIZOTTSÁG 233/2008/EK RENDELETE

(2008. március 14.)

a gabonaágazatban 2008. március 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2008. március 16-án az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra.

(5)

Mindazonáltal az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében történő ideiglenes felfüggesztéséről szóló, 2007. december 20-i 1/2008/EK tanácsi rendelet (3) értelmében az e rendelet által meghatározott bizonyos vámokat fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2008. március 16-án alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. március 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 1784/2003/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 1., 2008.1.4., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2008. március 16-án alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00 (3)

közepes minőségű

0,00 (3)

gyenge minőségű

0,00 (3)

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00 (3)

1002 00 00

ROZS

0,00 (3)

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00 (3)

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00 (3)


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.

(3)  Az 1/2008/EK rendelet értelmében ennek a vámnak az alkalmazását felfüggesztették.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

29.2.2008-13.3.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

364,10

144,71

FOB-ár, USA

446,78

436,78

416,78

176,70

Öböl-beli árnövelés

95,51

10,40

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

43,76 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

36,26 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 234/2008/EK HATÁROZATA

(2008. március 11.)

az európai statisztikai tanácsadó bizottság létrehozásáról és a 91/116/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A statisztikai adatok felhasználói és előállítói, valamint az ilyen adatokat szolgáltató válaszadók közötti együttműködés lényeges a közösségi statisztikai információs politika előkészítéséhez és fejlesztéséhez.

(2)

Jelenleg a Tanácsot és a Bizottságot a 91/116/EGK tanácsi határozat (3) által létrehozott gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottság segíti a Közösség statisztikai információs politikájában megfogalmazott célkitűzések összehangolásában, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

(3)

Bár a gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottság hasznosnak bizonyult, a Közösségben bekövetkezett változások – különösen a 27 tagúvá bővülés – módosításokat tesz szükségessé annak szerepe, megbízatása, összetétele és eljárásai vonatkozásában. Az egyértelműség érdekében helyénvaló e bizottságot egy új európai statisztikai tanácsadó bizottsággal (a továbbiakban: a bizottság) felváltani.

(4)

A bizottság a programtervezési folyamat során hozzájárul a szoros együttműködéshez az európai statisztikai rendszer irányításának és a közösségi statisztikák minőségének javítása céljából. Ennek érdekében továbbra is szorosan együtt kell működnie a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (4) által létrehozott statisztikai programbizottsággal és a 91/115/EGK tanácsi határozat (5) által létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal.

(5)

Egyensúlyt kell teremteni a bizottságnak a kibővített Közösségben végzett munkáját hatékonyabbá tévő létszámcsökkentés, illetve a valamennyi közösségi statisztikai szereplő képviseletének szükségessége között, amint azt a 2005. november 8-i tanácsi következtetésekben is kérték.

(6)

A közösségi statisztikai követelményekből fakadó előnyök és költségek alaposabb felmérésére és kiegyensúlyozására, valamint a közösségi statisztikai jogszabályok terheinek újbóli egyensúlyba hozására és csökkentésére vonatkozó – a növekvő kereslet kielégítését megkönnyítő – célok elérése érdekében a bizottságnak nagyobb szerepet kell játszania a közösségi statisztikai program előkészítésében és végrehajtásában.

(7)

A bizottságnak csatornaként kell szolgálnia a felhasználók, a válaszadók és a statisztikai adatok előállítói a közösségi statisztikai információs politika célkitűzéseivel kapcsolatos tanácsai számára.

(8)

A 91/116/EGK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Európai statisztikai tanácsadó bizottság

(1)   Létrejön az európai statisztikai tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság).

(2)   A bizottság segíti az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Közösség statisztikai információs politikájában megfogalmazott stratégiai célkitűzések és prioritások összehangolásában, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

(3)   E segítség kiterjed a közösségi statisztikai információs politikával kapcsolatos valamennyi statisztikai területre.

2. cikk

Feladatok

(1)   A Bizottság a közösségi statisztikai program előkészítésének korai szakaszában konzultál a bizottsággal. A bizottság elsősorban a következő kérdésekben nyilvánít véleményt:

a)

a közösségi statisztikai program kapcsolódása a közösségi intézmények, a nemzeti és regionális hatóságok és a különböző gazdasági és társadalmi csoportok, valamint a tudományos körök által megfogalmazott európai integrációs és fejlődési követelményekhez;

b)

a közösségi statisztikai program kapcsolódása a Közösség tevékenységeihez a gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés figyelembevételével;

c)

a közösségi statisztikai program különböző területei közötti prioritások és erőforrások, a Bizottság éves statisztikai munkaprogramja, valamint a statisztikai munkák prioritásainak újbóli meghatározása közötti egyensúly;

d)

a közösségi statisztikai program végrehajtásához szükséges erőforrások megfelelősége, beleértve a Közösség és a nemzeti hatóságok által közvetlenül viselt költségeket, továbbá hogy a közösségi statisztikák alkalmazási köre, részletessége és költségei megfelelnek-e a felhasználók igényeinek;

e)

az adatszolgáltatóknak a statisztikai adatok nyújtásával kapcsolatos költségei és a válaszadók terheinek csökkentési lehetőségei, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások terheire.

(2)   A bizottság felhívja a Bizottság figyelmét olyan területekre is, ahol szükségessé válhat új statisztikai tevékenységek kialakítása, és tanácsot ad a Bizottságnak azzal kapcsolatban, hogyan lehet a közösségi statisztikák relevanciáját a felhasználói szempontoknak megfelelően javítani, figyelembe véve az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

3. cikk

Kapcsolat a közösségi intézményekkel és más szervezetekkel

(1)   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kérésére a bizottság véleményt nyilvánít a közösségi statisztikai információs politika kialakítására, a közösségi statisztikai program prioritásaira, a meglévő statisztikák értékelésére, az adatminőségre és a terjesztési politikára vonatkozó felhasználói igényekkel és adatszolgáltatói költségekkel kapcsolatos kérdésekről.

(2)   A bizottság véleményt nyilvánít és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a felhasználói igényekről és az adatszolgáltatók által a közösségi statisztikák előállítása és terjesztése során viselt költségekről, valahányszor azt feladata elvégzése érdekében szükségesnek ítéli.

A Bizottság évente jelentést tesz a bizottság véleményének figyelembevételéről.

(3)   A bizottság feladatának teljesítése érdekében együttműködik a statisztikai programbizottsággal és a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal. A tanácsadó bizottság rendszeresen tájékoztatja e két bizottságot a 2. cikk szerinti feladataival kapcsolatos véleményeiről, és megküldi azoknak az e cikk (1) és (2) bekezdésben említett véleményeket és jelentéseket.

(4)   A bizottság kapcsolatot tart a statisztikák felhasználóinak nemzeti tanácsaival.

4. cikk

Összetétel és kinevezési eljárás

(1)   A bizottság 24 tagból áll, a következő összetételben:

a)

tizenkét tagot az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való konzultációt követően a Bizottság nevez ki. A tagok függetlenül járnak el. E tizenkét tag kinevezése érdekében minden egyes tagállam három, a statisztika területén elismert szakértői jelöltből álló listát nyújt be a Bizottsághoz. A Bizottság törekszik annak biztosítására, hogy a tizenkét tag megfelelően képviselje a felhasználókat, a válaszadókat és a közösségi statisztika egyéb érdekelt feleit (beleértve a tudományos közösséget, a szociális partnereket és a civil társadalmat). A tizenkét tag feladatait személyesen látja el;

b)

a következő tizenegy tagot közvetlenül nevezik ki azon intézmények és testületek, amelyekhez tartoznak:

i.

az Európai Parlament egy képviselője;

ii.

a Tanács egy képviselője;

iii.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy képviselője;

iv.

a Régiók Bizottságának egy képviselője;

v.

az Európai Központi Bank egy képviselője;

vi.

a statisztikai programbizottság két képviselője;

vii.

az Európai Vállalkozások Szövetsége (BusinessEurope) egy képviselője;

viii.

az Európai Szakszervezetek Szövetségének egy képviselője;

ix.

a Kézműves Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME) egy képviselője;

x.

az európai adatvédelmi biztos;

c)

az Eurostat főigazgatója hivatalból a tanácsadó bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagja.

(2)   A bizottság tagjainak névsorát az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzé kell tenni.

5. cikk

A hivatali idő

(1)   A bizottság tagjait egy ötéves, egyszer megújítható időtartamra nevezik ki. Hivatali idejük lejártakor a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg helyükre új tagot nem neveznek ki, vagy megbízatásukat meg nem újítják.

(2)   Amennyiben a bizottság egy tagja hivatali idejének lejárta előtt lemond, úgy helyébe a hivatali idejének fennmaradó részére a 4. cikkel összhangban kinevezett tag lép.

6. cikk

Felépítés és működés

(1)   A bizottság a Bizottság által kinevezett tagjai közül választja elnökét. Az elnököt ötéves, egyszer megújítható időtartamra nevezik ki.

(2)   Az elnök évente legalább egy alkalommal, saját kezdeményezésére vagy a tagok legalább egyharmadának kérésére összehívja a bizottságot.

(3)   Az összetett statisztikai kérdésekről szóló vélemények előkészítése érdekében a bizottság a Bizottsággal egyetértésben ideiglenes munkacsoportokat alakíthat a bizottság egy tagjának elnökletével. A munkacsoportokat a szakmai háttér és a földrajzi megoszlás megfelelő egyensúlyát képviselő szakértők alkotják. A munkacsoportok eljárásainak eredményét jelentés formájában a szóban forgó munkacsoportok elnökei terjesztik elő a bizottság ülésén.

(4)   Feladatainak ellátása érdekében a bizottság tanulmányok készítésére adhat megbízást és szemináriumokat tarthat.

(5)   A Bizottság érintett szervezeti egységeinek képviselői megfigyelőként részt vehetnek a bizottság és a munkacsoportok ülésein.

Az elnök egyéb megfigyelők számára is engedélyezheti a bizottság ülésein való részvételt.

(6)   A titkársági teendők ellátását a bizottság és a munkacsoportok számára a Bizottság biztosítja.

(7)   A bizottság kiadásait a Bizottság költségvetési előirányzatai tartalmazzák.

7. cikk

Döntéshozatali eljárások

A bizottság részletes döntéshozatali eljárásait a bizottság eljárási szabályzata határozza meg.

8. cikk

Titoktartás

A Szerződés 287. cikkének sérelme nélkül a bizottság tagjai nem hozhatnak nyilvánosságra a tanácsadó bizottság vagy munkacsoportjainak eljárásai során birtokukba került információkat, amennyiben a Bizottság úgy tájékoztatja őket, hogy az adott információ igazolhatóan bizalmas természetű, vagy hogy a kért véleményre vagy a felmerült kérdésre adott válasz ilyen bizalmas információ nyilvánosságra hozatalával járna.

9. cikk

Eljárási szabályzat

A Bizottsággal való konzultáció után a tanácsadó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzatot tájékoztatás céljából továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 91/116/EGK határozat hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2008. június 15-én lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 97., 2007.4.28., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 59., 1991.3.6., 21. o. A 97/255/EK határozattal (HL L 102., 1997.4.19., 32. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(5)  HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A 2006/856/EK határozattal (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.) felváltott határozat.


15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/17


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2008/EK HATÁROZATA

(2008. március 11.)

az európai statisztikairányítási tanácsadó testület létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségének, integritásának és elszámoltathatóságának Európa-szerte érvényes normáinak kialakítása iránti igény következtében a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (2) létrehozott statisztikai programbizottság a 2005. február 24-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta az európai statisztikákra vonatkozó magatartási szabályzatot (a továbbiakban: magatartási szabályzat) a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánlás által bemutatott módon.

(2)

A magatartási szabályzat kettős célja, hogy egyrészről meghatározott intézményi és szervezeti megoldások révén növelje a statisztikai hivatalokba vetett bizalmat, másrészről pedig javítsa az általuk készített statisztikák minőségét.

(3)

A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, 2005. május 25-i közleményében a Bizottság elismerte egy olyan külső tanácsadó szerv hasznosságát, amely aktív szerepet játszhat annak áttekintésében, hogyan hajtja végre a magatartási szabályzatot az Európai Statisztikai Rendszer egésze. A Bizottság a 2005. május 25-i ajánlásában kinyilvánította azon szándékát, miszerint megfontolja, hogy javaslatot tegyen e külső tanácsadó szerv létrehozására.

(4)

2005. november 8-án a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy egy magas szintű tanácsadó testület erősítené a Bizottság (Eurostat), valamint – a magatartási szabályzat végrehajtásának szakértői értékelése keretében – az Európai Statisztikai Rendszer függetlenségét, integritását és elszámoltathatóságát. A Tanács azt javasolta, hogy a kis létszámú testület szakmai felkészültségük alapján kinevezett független személyekből álljon.

(5)

A testület tagjainak – akik például a tudományos életből érkeznek, illetve akik nemzeti és/vagy nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkeznek a statisztika területén – különböző, egymást kiegészítő készségekkel és szakértelemmel kell rendelkezniük.

(6)

A testület a magatartási szabályzat végrehajtásáról olyan értékelést készít a Bizottság (Eurostat) részére, amely megfelel a nemzeti statisztikai hivatalok által készített szakértői értékeléseknek.

(7)

Adott esetben ösztönözni kell a statisztikai programbizottsággal és a 234/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott európai statisztikai tanácsadó bizottsággal a magatartási szabályzatról folytatott, valamint a tagállamok érdekelt szereplőivel folytatott párbeszédet.

(8)

Következésképpen létre kell hozni egy tanácsadó testületet, és meg kell határozni annak feladatait és felépítését a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 5. cikkének sérelme nélkül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tanácsadó testület

Létrejön az Európai statisztikairányítási tanácsadó testület (a továbbiakban: testület). A testület célja az Európai Statisztikai Rendszernek – az európai statisztikára vonatkozó magatartási szabályzat (a továbbiakban: magatartási szabályzat) végrehajtása szempontjából való – független áttekintése.

2. cikk

Feladatok

(1)   A testület feladatai a következők:

a)

a magatartási szabályzatnak a Bizottsággal (Eurostat) kapcsolatos végrehajtásáról szóló éves jelentés elkészítése az Európai Parlament és a Tanács részére, és a jelentés továbbítása a Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács részére való benyújtást megelőzően;

b)

a magatartási szabályzatnak az Európai Statisztikai Rendszer egészében érvényesülő végrehajtásáról készült értékelés belefoglalása az éves jelentésbe;

c)

tanácsadás a Bizottságnak a magatartási szabályzat végrehajtásának megkönnyítésére irányuló megfelelő intézkedésekről, a Bizottsághoz (Eurostat) és az Európai Statisztikai Rendszer egészéhez kapcsolódóan;

d)

tanácsadás a Bizottságnak (Eurostat) a magatartási szabályzat felhasználókkal és adatszolgáltatókkal történő megismertetésével kapcsolatban;

e)

tanácsadás a Bizottságnak (Eurostat) és a statisztikai programbizottságnak a magatartási szabályzat naprakésszé tételéről.

(2)   A testület az (1) bekezdésben megállapított feladatokkal összhangban tanácsot adhat a Bizottságnak a felhasználók európai statisztikákba vetett bizalmával kapcsolatos kérdésekben, valamint választ ad a Bizottságnak az ilyen kérdésekre.

3. cikk

A testület tagsága

(1)   A testület az elnökkel együtt hét tagból áll. A testület tagjai függetlenül járnak el. A Bizottság (Eurostat) képviselője megfigyelői státusszal rendelkezik.

(2)   A testület tagjait a statisztika terén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező szakértők közül választják ki, akik feladataikat személyesen látják el, és akiket oly módon választanak ki, hogy különböző, egymást kiegészítő készségekkel és tapasztalattal rendelkezzenek.

(3)   A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a Tanács kiválasztja és az Európai Parlament jóváhagyja a testület elnökének jelölt személyt.

Az elnök nem lehet nemzeti statisztikai hivatal vagy a Bizottság tagja, illetve a kinevezését megelőző két évben nem tölthetett be ilyen hivatalt.

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács három-három tagot nevez ki a testületbe.

(4)   A testület elnökének és tagjainak hivatali ideje három év, amely egyszer meghosszabbítható.

(5)   Amennyiben a testület egy tagja hivatali idejének lejárta előtt lemond, úgy helyébe – az e cikkel összhangban kinevezett – új tag lép, akit a teljes hivatali időre neveznek ki.

4. cikk

Eljárások

(1)   A testület elfogadja eljárási szabályzatát, amelyet közzétesz.

(2)   A testület az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő benyújtást követően közzéteszi a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett éves jelentését. A testület közzéteheti továbbá bármely következtetését, részleges következtetését vagy munkadokumentumát, feltéve hogy azt előzőleg az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság (Eurostat) és bármely más érdekelt szerv tudomására hozta, megfelelő lehetőséget hagyva a válaszadásra.

(3)   A Szerződés 287. cikkének sérelme nélkül a testület tagjai nem hozhatnak nyilvánosságra a testület eljárásai során birtokukba került információkat, amennyiben a Bizottság úgy tájékoztatja őket, hogy az adott információ indokolhatóan bizalmas természetű, vagy hogy a kért véleményre vagy egy felmerült kérdésre adott válasz ilyen bizalmas információ nyilvánosságra hozatalával járna.

(4)   A testület munkáját egy titkárság segíti, amelyet a Bizottság bocsát rendelkezésére, de attól függetlenül kell eljárnia. A testület titkárát a testülettel történő konzultációt követően a Bizottság nevezi ki. A titkár a testület utasításai alapján jár el.

(5)   A testület kiadásait a Bizottság költségvetési előirányzatai tartalmazzák.

5. cikk

A testület létrehozását követően három évvel el kell végezni a testület szerepének és eredményességének felülvizsgálatát.

6. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(2)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 13 oldalát.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. február 18.)

a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről az Európai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzőkönyvek megkötéséről

(2008/224/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint a 300. cikk (3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a 2005. évi csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság 1995. január 19-én, Románia pedig 1996. március 26-án írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást Grúziával.

(2)

Az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (2)2006. május 3-án Brüsszelben írták alá.

(3)

A Bolgár Köztársaság 1967. február 17-én, Románia pedig 1967. február 25-én írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Libanoni Köztársasággal.

(4)

Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (3)2006. július 7-én Bejrútban írták alá.

(5)

A Bolgár Köztársaság és a Maldív Köztársaság 2006. augusztus 13-án Maléban írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást.

(6)

Az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (4)2006. szeptember 21-én Brüsszelben írták alá.

(7)

A Bolgár Köztársaság 1996. április 17-én, Románia pedig 1993. június 28-án írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Moldovai Köztársasággal.

(8)

Az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (5)2006. április 11-én Brüsszelben írták alá.

(9)

A Bolgár Köztársaság 1969. november 28-án, Románia pedig 1978. január 11-én írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást a Szingapúri Köztársasággal.

(10)

Az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (6)2006. június 9-én Luxembourgban írták alá.

(11)

Románia és az Uruguayi Keleti Köztársaság 1996. május 31-én Bukarestben írt alá kétoldalú légiszolgáltatási megállapodást.

(12)

Az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást (7)2006. november 3-án Montevideóban írták alá.

(13)

A 2005. évi csatlakozási szerződést 2005. április 25-én Luxembourgban írták alá, és az 2007. január 1-jén lépett hatályba.

(14)

A két új tagállam csatlakozására való tekintettel a fent említett valamennyi, az Európai Közösség és az egyes államok közötti megállapodás I. és II. mellékletét jegyzőkönyvvel szükséges módosítani.

(15)

Az erre irányuló tárgyalásokat a Bizottság a Tanács által 2003. június 5-én adott tárgyalási felhatalmazás alapján folytatta le.

(16)

Következésképpen a Közösség nevében ezeket a jegyzőkönyveket el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács jóváhagyja a Közösség nevében az alábbi megállapodásokat:

az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv,

az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv.

A jegyzőkönyvek szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke a közösség nevében megteszi a jegyzőkönyvek 3. cikkében előírt értesítést.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  Az Európai Parlament 2007. december 11-én kinyilvánított véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 134., 2006.5.20., 24. o.

(3)  HL L 215., 2006.8.5., 17. o.

(4)  HL L 286., 2006.10.17., 20. o.

(5)  HL L 126., 2006.5.13., 24. o.

(6)  HL L 243., 2006.9.6., 22. o.

(7)  HL L 330., 2006.11.28., 19. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

GRÚZIA KORMÁNYA

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Grúzia között 1995. január 19-én Szófiában aláírt, illetve a Románia és Grúzia között 1996. március 26-án Tbilisziben aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és Grúzia kormánya között 2006. május 3-án Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára és Hollandiára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Grúz Köztársaság kormánya között 1995. január 19-én Szófiában létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Grúzia–Bulgária megállapodás«,”

„—

a Románia kormánya és Grúzia kormánya között 1996. március 26-án Tbilisziben létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Grúzia–Románia megállapodás«,”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Grúzia–Belgium megállapodásra” és a „Grúzia–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

A Grúzia–Bulgária megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése;”

„—

A Grúzia–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

A Grúzia–Bulgária megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”

„—

A Grúzia–Románia megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Grúzia–Bulgária megállapodás 5. cikke;”

„—

a Grúzia–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Grúzia–Bulgária megállapodás 6. cikke;”

„—

a Grúzia–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és grúz nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG,

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között 1967. február 17-én Bejrútban aláírt, illetve a Románia és a Libanoni Köztársaság között 1967. február 25-én Bejrútban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között 2006. július 7-én Bejrútban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Belgiumra és Lengyelországra vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között 1967. február 17-én Bejrútban létrejött, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás (a továbbiakban: »a Libanon–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Libanoni Köztársaság kormánya között 1967. február 25-én Bejrútban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Libanon–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Libanon–Belgium megállapodásra” és a „Libanon–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 3. cikke;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 6. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 8. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Libanon–Bulgária megállapodás 10. cikke;”

„—

a Libanon–Románia megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és arab nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A MALDÍV KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Maldív Köztársaság között 1996. augusztus 13-án Maléban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között 2006. szeptember 21-én Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Maldív Köztársaság kormánya között 2006. augusztus 13-án Maléban létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás«;”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Maldív-szigetek–Ausztria megállapodásra” vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 3. cikkének (1) bekezdése;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

A Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 7. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Maldív-szigetek–Bulgária megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és maldív dhivehi nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között 1996. április 17-én Szófiában, illetve a Románia és a Moldovai Köztársaság között 1993. június 28-án Chisinauban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között 2006. április 11-én Brüsszelben aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja az Ausztriára és Lengyelországra vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Bolgár Köztársaság kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között 1996. április 17-én Szófiában aláírt, a területeik közötti és azon túli légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás (a továbbiakban: »a Moldova–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Románia kormánya és a Moldovai Köztársaság kormánya között 1993. június 28-án Chisinauban aláírt, a 2003. január 31-én Bukarestben aláírt kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított, a legutóbb a 2004. május 5-én és 2004. május 12-én kelt levélváltásokkal módosított légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Moldova–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Moldova–Ausztria megállapodásra” és a „Moldova–Lengyelország megállapodásra” vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésének a) pontja;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 4. cikkének (1) bekezdésének a) pontja;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 7. cikke;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Moldova–Bulgária megállapodás 9. cikke;”

„—

a Moldova–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv a felek hivatalos nyelvein készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 1969. november 28-án Szingapúrban aláírt, illetve a Románia és a Szingapúri Köztársaság között 1978. január 11-én Szingapúrban aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 2006. június 9-én Szingapúrban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Belgiumra és Portugáliára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

a Szingapúri Köztársaság kormánya és a Bolgár Népköztársaság kormánya között 1969. november 28-án Szingapúrban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Szingapúr–Bulgária megállapodás«);”

„—

a Román Szocialista Köztársaság kormánya és a Szingapúri Köztársaság kormánya között 1978. január 11-én Szingapúrban létrejött légiszolgáltatási megállapodás (a továbbiakban: »a Szingapúr–Románia megállapodás«);”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete a „Szingapúr–Belgium megállapodásra” és a „Szingapúr–Portugália megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 3. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 3. cikke;”;

c)

a d) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

a Szingapúr–Bulgária megállapodás 8. cikke;”

„—

a Szingapúr–Románia megállapodás 9. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, valamint

AZ URUGUAYI KELETI KÖZTÁRSASÁG

másrészről

(a továbbiakban: „a felek”),

TEKINTETTEL a Románia és az Uruguayi Keleti Köztársaság között 1996. május 31-én Bukarestben aláírt megállapodásra,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között 2006. november 3-án Montevideóban aláírt, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodásra (a továbbiakban: „a horizontális megállapodás”),

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A horizontális megállapodás I. mellékletének a) pontja a Portugáliára vonatkozó bejegyzést követően a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

a Románia kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság kormánya között 1996. május 31-én Bukarestben létrejött légiszolgáltatási megállapodás, a továbbiakban a II. mellékletben: »az Uruguay–Románia megállapodás«;”.

2. cikk

A horizontális megállapodás II. melléklete az „Uruguay–Portugália megállapodásra” vonatkozó bejegyzéseket követően a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

a)

az a) pontban „Tagállam általi kijelölés”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 3. cikke;”;

b)

a b) pontban „Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 4. cikkének (1) bekezdése;”;

c)

a d) pontban „A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 9. cikke;”;

d)

az e) pontban „Viteldíjak az Európai Közösségen belül”:

„—

az Uruguay–Románia megállapodás 8. cikke;”.

3. cikk

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítették egymást arról, hogy a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

E jegyzőkönyv angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült. Eltérés esetén a spanyol nyelvű szöveg az irányadó.


Bizottság

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. március 14.)

a 2006/805/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő állat-egészségügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 956. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/225/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamokban kitört klasszikus sertéspestisjárványra válaszként elfogadták az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. november 24-i 2006/805/EK bizottsági határozatot (3). Az említett határozat a klasszikus sertéspestisre vonatkozó járványvédelmi intézkedéseket állapított meg az érintett tagállamok tekintetében.

(2)

Németország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a járványügyi helyzet Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartomány egyes területein jelentős mértékben javult. A 2006/805/EK határozatban az e területek tekintetében előírt intézkedéseket ezért a továbbiakban nem kell alkalmazni.

(3)

A közösségi jogszabályok átláthatósága érdekében az érintett tagállamoknak, illetve régióiknak a 2006/805/EK határozat mellékletében szereplő felsorolása helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

(4)

Ezért a 2006/805/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/805/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 14-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 329., 2006.11.25., 67. o. A legutóbb a 2007/862/EK határozattal (HL L 337., 2007.12.21., 119. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I.   RÉSZ

1.   Németország

A.   Rajna-vidék–Pfalz

a)

Ahrweiler körzetben (Kreis Ahrweiler): Adenau és Altenahr települések;

b)

Vulkaneifel körzetben (Landkreis Vulkaneifel): Obere Kyll és Hillesheim települések, Daun település közigazgatási területén Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler és Kirchweiler helységek, Kelberg település közigazgatási területén Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységek, Gerolstein település közigazgatási területén Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm és Rockeskyll helységek, valamint Gerolstein városa;

c)

Bitburg-Prüm körzetben (Eifelkreis Bitburg-Prüm): Prüm település közigazgatási területén Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim és Weinsheim helységek.

B.   Észak-Rajna–Vesztfália

a)

Euskirchen körzetben (Kreis Euskirchen): Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, Euskirchen városban Billig, Euenheim, Euskirchen (központ), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen helységek, valamint Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim települések;

b)

Rhein-Sieg körzetben (Rhein-Sieg-Kreis): Meckenheim városban Ersdorf és Altendorf helységek, Rheinbach városban Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen és Kurtenberg helységek, Swisttal településen Miel és Odendorf helységek.

2.   Franciaország

Alsó-Rajna és Moselle megyékben a Rajnától és a Marne–Rajna csatornától nyugatra, az A4-es autópályától északra, a Saar folyótól keletre, a német határtól, illetőleg Holtzheim, Lingolsheim és Eckbolsheim településektől pedig délre eső területek.

II.   RÉSZ

1.   Magyarország

Nógrád megye területe és Pest megye a Dunától északra és keletre, a szlovák határtól délre, Nógrád megyétől nyugatra és az E71-es úttól északra fekvő területe.

2.   Szlovákia

A következő körzeti állat-egészségügyi és élelmiszerügyi igazgatóságok (DVFA) régióinak területe: Žiar nad Hronom (amely magában foglalja Žiar nad Hronom, Žarnovica és Banská Štiavnica körzetet), Zvolen (amely magában foglalja Zvolen, Krupina és Detva körzetet), Lučenec (amely magában foglalja Lučenec és Poltár körzetet), Veľký Krtíš (amely magában foglalja Veľký Krtíš körzetet), Komárno (amely magában foglalja a 64-es úttól keletre, a magyar határtól északra, Nové Zámky körzettől nyugatra fekvő területet), Nové Zámky (amely magában foglalja a Komárno körzettől keletre, a 64-es úttól keletre, a 75-ös úttól délre és a magyar határtól északra fekvő területet) és Levice (amely magában foglalja a Nové Zámky körzettől keletre, a 66-os (E77) úttól keletre, a 75-ös úttól délre, a magyar határtól északra és Veľký Krtíš körzettől keletre fekvő területet).

III.   RÉSZ

1.   Bulgária

Bulgária egész területe.”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/34


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 HATÁROZATA

(2008. március 5.)

a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató európai uniós misszió (EU SSR GUINEA-BISSAU) misszióvezetőjének kinevezéséről

(2008/226/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 25. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA-BISSAU) szóló, 2008. február 12-i 2008/112/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen annak 8. cikk (1) bekezdés második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/112/KKBP együttes fellépés 8 cikk (1) bekezdés második albekezdése értelmében a PBB a Szerződés 25. cikkével összhangban felhatalmazást kap arra, hogy meghozza az EU SSR GUINEA-BISSAU politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó megfelelő határozatokat, beleértve a misszióvezető kinevezéséről szóló határozatot is.

(2)

A főtitkár/főképviselő Juan Esteban Verástegui kinevezését javasolta az EU SSR GUINEA-BISSAU vezetőjévé,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató európai uniós misszió az EU SSR GUINEA-BISSAU misszióvezetőjének Juan Esteban Verástegui-t nevezik ki.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot a 2008/112/KKBP tanácsi együttes fellépés hatályvesztéséig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2008. március 5-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

M. IPAVIC


(1)  HL L 40., 2008.2.14., 11. o.