ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 27

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. január 31.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 84/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 85/2008/EK rendelete (2008. január 30.) a juh- és kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó különleges feltételekről (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 86/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról ( 1 )

8

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/5/EK irányelve (2008. január 30.) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről (kodifikált változat) ( 1 )

12

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/84/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. január 22.) a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról

17

 

 

2008/85/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. január 28.) a Régiók Bizottsága két spanyol póttagjának kinevezéséről

20

 

 

Bizottság

 

 

2008/86/EK

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2008 határozata (2008. január 15.) a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

21

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/1


A BIZOTTSÁG 84/2008/EK RENDELETE

(2008. január 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. január 30-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


31.1.2008   

HU XM

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/3


A BIZOTTSÁG 85/2008/EK RENDELETE

(2008. január 30.)

a juh- és kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó különleges feltételekről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19 i 2529/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A juh- és kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó különleges feltételekről szóló, 1990. november 28-i 3447/90/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A juhhús magánraktározási támogatását illetően a juhhús és a kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. január 4-i 6/2008/EK bizottsági rendelet (4) az irányadó. E rendelkezések kiegészítésre, illetve kiigazításra szorulnak.

(3)

Szükséges, hogy az egy bizonyos tárolási időszakra megítélt támogatás összegén felül, a tárolási időszak meghosszabbításának vagy lerövidítésének arányában az összeg kiegészítését vagy csökkentését szintén rögzítsék.

(4)

Az előre látható piaci viszonyok három és hét hónap közötti rugalmas tárolási időszak biztosítását teszik szükségessé.

(5)

A pályázatok jogszerűségének biztosítása érdekében szükséges a legkisebb tárolható mennyiség meghatározása. Meg kell állapítani a minimálisan kivételezhető mennyiséget.

(6)

A magánraktározással járó kötelezettségek teljesítése érdekében biztosítékot kell megállapítani.

(7)

Mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Juh- és Kecskehúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 6/2008/EK rendeletet e rendelet rendelkezéseitől függően kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A magánraktározási támogatásra irányuló kérelmeket az I. mellékletben felsorolt intervenciós ügynökségekhez kell benyújtani.

(2)   A pályázati eljárás keretében megpályázható tárolási időszak három hónap. A tárolási időszak tényleges hosszát azonban a tárolást végző jelöli ki. A tárolási időszak minimálisan három, maximálisan hét hónap lehet. Amennyiben a tárolási időszak meghaladja a három hónapot, a támogatás összegét arányosan tonnánkénti napi 1,45 EUR hozzájárulással kell növelni.

3. cikk

A legkisebb tárolható mennyiség szerződésenként négy tonna csontos hús.

4. cikk

A tárolt termékből kitárolható legkisebb termékmennyiség súlya szerződő felenként és raktáranként négy tonnában van rögzítve. Ha azonban a raktárban ennél kevesebb termék maradt, a maradék egy részének vagy egészének kivételezése megengedett.

Amennyiben a kivételezési feltételek nem teljesülnek:

a kivett mennyiség után járó támogatás összegét a 6/2008/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdése szerint kell kiszámítani, és

a kivett mennyiség tekintetében az (5) cikkben meghatározott biztosíték 15 %-át be kell hajtani.

5. cikk

A biztosíték összege tonnánként 145 EUR.

6. cikk

A 3447/90/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának, és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. A 2529/2001/EK rendelet helyébe 2008. július 1-jétől az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 333., 1990.11.30., 46. o. A legutóbb a 40/96/EK rendelettel (HL L 10., 1996.1.13., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  HL L 3., 2008.1.5., 13. o.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Bizottság 3447/90/EGK rendelete

(HL L 333., 1990.11.30., 46. o.)

 

A Bizottság 273/91/EGK rendelete

(HL L 28., 1991.2.2., 28. o.)

 

A Bizottság 1258/91/EGK rendelete

(HL L 120., 1991.5.15., 15. o.)

kizárólag a 2. cikk

A Bizottság 879/95/EK rendelete

(HL L 91., 1995.4.22., 2. o.)

 

A Bizottság 40/96/EK rendelete

(HL L 10., 1996.1.13., 6. o.)

kizárólag a 2. cikk (2) bekezdése


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

3447/90/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

3a. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/8


A BIZOTTSÁG 86/2008/EK RENDELETE

(2008. január 30.)

az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó, karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételeket.

(2)

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szerepel a tagállamok illetékes hatóságai által a baromfin kívüli bizonyos madarak behozatalára engedélyezett karanténlétesítmények és karaténállomások listája.

(3)

A Cseh Köztársaság, Németország és Spanyolország felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítményei és karanténállomásai listáját, és elküldte a Bizottságnak a karanténlétesítmények és karanténállomások frissített listáját. A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és -állomások listáját ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

A 318/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 84., 2007.3.24., 7. o. Az 1278/2007/EK rendelettel (HL L 284., 2007.10.30., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzéke

Ország ISO-kódja

Ország neve

Karanténlétesítmény vagy karanténállomás engedélyszáma

AT

AUSZTRIA

AT OP Q1

AT

AUSZTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSZTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSZTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIUM

BE VQ 1003

BE

BELGIUM

BE VQ 1010

BE

BELGIUM

BE VQ 1011

BE

BELGIUM

BE VQ 1012

BE

BELGIUM

BE VQ 1013

BE

BELGIUM

BE VQ 1016

BE

BELGIUM

BE VQ 1017

BE

BELGIUM

BE VQ 3001

BE

BELGIUM

BE VQ 3008

BE

BELGIUM

BE VQ 3014

BE

BELGIUM

BE VQ 3015

BE

BELGIUM

BE VQ 4009

BE

BELGIUM

BE VQ 4017

BE

BELGIUM

BE VQ 7015

CY

CIPRUS

CB 0011

CY

CIPRUS

CB 0012

CY

CIPRUS

CB 0061

CY

CIPRUS

CB 0013

CY

CIPRUS

CB 0031

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750016

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750027

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

61750009

DE

NÉMETORSZÁG

BB-1

DE

NÉMETORSZÁG

BW-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-2

DE

NÉMETORSZÁG

BY-3

DE

NÉMETORSZÁG

BY-4

DE

NÉMETORSZÁG

HE-1

DE

NÉMETORSZÁG

HE-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-1

DE

NÉMETORSZÁG

NI-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-1

DE

NÉMETORSZÁG

NW-2

DE

NÉMETORSZÁG

NW-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-4

DE

NÉMETORSZÁG

NW-5

DE

NÉMETORSZÁG

NW-6

DE

NÉMETORSZÁG

NW-7

DE

NÉMETORSZÁG

NW-8

DE

NÉMETORSZÁG

RP-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-2

DE

NÉMETORSZÁG

TH-1

DE

NÉMETORSZÁG

TH-2

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/01/02/05

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/02/12

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/03/13

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/02/10

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/17/02/07

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/11

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/14

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/03/15

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/06/18

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/10/07/20

FR

FRANCIAORSZÁG

38.193.01

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.1

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.2

HU

MAGYARORSZÁG

HU12MK001

IE

ÍRORSZÁG

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

OLASZORSZÁG

003AL707

IT

OLASZORSZÁG

305/B/743

IT

OLASZORSZÁG

132BG603

IT

OLASZORSZÁG

170BG601

IT

OLASZORSZÁG

233BG601

IT

OLASZORSZÁG

068CR003

IT

OLASZORSZÁG

006FR601

IT

OLASZORSZÁG

054LCO22

IT

OLASZORSZÁG

I – 19/ME/01

IT

OLASZORSZÁG

119RM013

IT

OLASZORSZÁG

006TS139

IT

OLASZORSZÁG

133VA023

MT

MÁLTA

BQ 001

NL

HOLLANDIA

NL-13000

NL

HOLLANDIA

NL-13001

NL

HOLLANDIA

NL-13002

NL

HOLLANDIA

NL-13003

NL

HOLLANDIA

NL-13004

NL

HOLLANDIA

NL-13005

NL

HOLLANDIA

NL-13006

NL

HOLLANDIA

NL-13007

NL

HOLLANDIA

NL-13008

NL

HOLLANDIA

NL-13009

NL

HOLLANDIA

NL-13010

PL

LENGYELORSZÁG

14084501

PT

PORTUGÁLIA

05.01/CQA

PT

PORTUGÁLIA

01.02/CQA

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/02”


IRÁNYELVEK

31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/12


A BIZOTTSÁG 2008/5/EK IRÁNYELVE

(2008. január 30.)

a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről szóló, 1994. november 18-i 94/54/EK bizottsági irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A megfelelő fogyasztói tájékoztatás biztosítása céljából a 2000/13/EK irányelv 3. cikkében előírt adatokon kívül bizonyos élelmiszerek esetében egyéb adatok kötelező feltüntetésének előírása is szükséges.

(3)

A bizonyos élelmiszerek csomagolásához használt csomagoló gázok a 2000/13/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekinthetők összetevőnek és ezért a címkézésen nem kell az összetevők között feltüntetni.

(4)

Azonban a fogyasztókat tájékoztatni kell ezen gázok használatáról, amennyiben ez az információ lehetővé teszi számukra annak megértését, hogy az általuk megvásárolt élelmiszer eltarthatósága miért hosszabb, mint az eltérően csomagolt hasonló termékeké.

(5)

A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának biztosítása céljából az édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek címkézésén erről részletes adatokat kell feltüntetni.

(6)

Ezenfelül az édesítőszerek bizonyos kategóriáit tartalmazó élelmiszerek címkézésén figyelmeztetést kell elhelyezni.

(7)

Továbbá szükséges olyan címkézés előírása, amely a fogyasztónak világos információt nyújt a glicirrizinsavnak vagy ammóniumsójának az édességben vagy italokban való jelenlétéről. E termékek magas glicirrizinsav- vagy ammóniumsó-tartalma esetén a fogyasztókat, különösen a magas vérnyomásban szenvedőket, tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy a túlzott fogyasztást el kell kerülni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az ilyen információ jól érthető legyen, a jól ismert „desgyökér” kifejezést kell inkább használni.

(8)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(9)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/13/EK irányelv 3. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül ennek az irányelvnek az I. mellékletében felsorolt élelmiszerek címkézése kiegészítő adatokat tartalmaz a mellékletben meghatározottak szerint.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 94/54/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o. A legutóbb a 2007/68/EK bizottsági irányelvvel (HL L 310., 2007.11.28., 11. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 237., 1994.9.10., 3. o. A legutóbb a 2006/52/EK irányelvvel (HL L 204., 2006.7.26., 10. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 300., 1994.11.23., 14. o. A legutóbb a 2004/77/EK irányelvvel (HL L 162., 2004.4.30., 76. o.) módosított irányelv.

(4)  Lásd a II. melléklet A. részét.


I. MELLÉKLET

Azon élelmiszerek listája, amelyek esetében a címkézésen egy vagy több kiegészítő adatot kell feltüntetni

Élelmiszer típusa vagy kategóriája

Adatok

Élelmiszerek, amelyek eltarthatósága a 89/107/EGK tanácsi irányelv (1) alapján engedélyezett védőgázos csomagolás révén meghosszabbodott

„Védőgázos csomagolás”

A 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek

„édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”

Ez az adat kíséri a 2000/13/EK irányelv 5. cikke szerinti árumegnevezést

Mind hozzáadott cukrot vagy cukrokat, mind a 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek

„cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”

Ez az adat kíséri a 2000/13/EK irányelv 5. cikke szerinti árumegnevezést

Aszpartámot tartalmazó élelmiszerek

„fenil-alanin-forrást tartalmaz”

Több mint 10 % hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek

„túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet”

Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 100 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációban tartalmazó édességek vagy italok

Az „édesgyökért tartalmaz” kifejezést közvetlenül az összetevők listája után fel kell tüntetni, kivéve, ha az „édesgyökér” kifejezés már az összetevők listájában vagy abban a névben, amely alatt a terméket árusítják, szerepel. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják

Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 4 g/kg koncentrációban tartalmazó édességek

Az összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják

Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 50 mg/l, vagy 1,2 % feletti alkoholtartalmú italok esetén legalább 300 mg/l koncentrációban tartalmazó italok (2).

Az összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják.


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

(2)  Ez a szint a kész vagy a gyártó utasításainak megfelelően elkészített termékekre alkalmazandó.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 2. cikket)

A Bizottság 94/54/EK irányelve

(HL L 300., 1994.11.23., 14. o.)

A Tanács 96/21/EK irányelve

(HL L 88., 1996.4.5., 5. o.)

A Bizottság 2004/77/EK irányelve

(HL L 162., 2004.4.30., 76. o.)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 2. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

94/54/EK

1995. június 30. (1)

96/21/EK

1996. június 30. (2)

2004/77/EK

2005. május 20. (3)


(1)  Összhangban a 94/54/EK irányelv 2. cikke első bekezdésével:

„A tagállamok, amennyiben szükséges, 1995. június 30-a előtt módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

legkésőbb 1995. július 1-jére engedélyezzék az ennek az irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

1997. január 1-jei hatállyal megtiltsák az ennek az irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását; azonban a szóban forgó időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.”

(2)  Összhangban a 96/21/EK irányelv 2. cikke első bekezdésével:

„A tagállamok adott esetben 1996. július 1. előtt módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

legkésőbb 1996. július 1-jére engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

legkésőbb 1997. július 1-jére megtiltsák az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását. Azonban a szóban forgó időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.”

(3)  Összhangban a 2004/77/EK irányelv 2. cikkével:

„(1)   A tagállamok legkésőbb 2005. május 20-tól az ezen irányelvnek megfelelő termékek kereskedelmét engedélyezik.

(2)   A tagállamok 2006. május 20-tól az ezen irányelvnek nem megfelelő termékek kereskedelmét betiltják.

Az ezen irányelvnek nem megfelelő, 2006. május 20. előtt címkézett termékeket azonban engedélyezni kell, amíg a készlet tart.”


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

94/54/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. január 22.)

a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról

(Csak a német és a lengyel nyelvű szöveg hiteles)

(2008/84/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság a Bizottság Főtitkárságán 2007. október 22-én és 2007. július 27-én iktatott leveleiben felhatalmazást kért arra, hogy különleges adóügyi intézkedéseket alkalmazhasson egyes, a két országot összekötő határhidak építésével és karbantartásával összefüggésben.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság 2007. október 24-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság kéréséről. A Bizottság 2007. október 25-én kelt levelében értesítette a Németországi Szövetségi Köztársaságot és a Lengyel Köztársaságot arról, hogy birtokában van a kérelmek elbírálásához szükséges valamennyi információnak.

(3)

A különleges intézkedés célja annak biztosítása, hogy a határhidak felépítéséhez és karbantartásához szükséges termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, valamint a szükséges termékek Közösségen belüli beszerzése tekintetében a hidak és – a felépítendő hidak esetében – azok építési területe teljes mértékben az érintett tagállamok egyikének a területén lévőnek minősüljenek, a tagállamok között a szóban forgó határhidak építéséért vagy karbantartásáért való felelősség megosztásáról kötött megállapodással összhangban.

(4)

Ilyen különleges intézkedés hiányában minden egyes alkalommal, amikor termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vagy Közösségen belüli termékbeszerzésre kerül sor, meg kellene állapítani, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság vagy a Lengyel Köztársaság jogosult-e az adó beszedésére. A határhidat illetően a Németország területén elvégzett munkák a németországi hozzáadottérték-adó hatálya alá tartoznának, míg a Lengyelország területén elvégzett munkák után Lengyelországban szednék be a hozzáadottérték-adót.

(5)

Az eltérés célja ezért az, hogy leegyszerűsítse a szóban forgó hidak építéséhez és karbantartásához kapcsolódó adók kivetésére vonatkozó eljárást.

(6)

Az eltérésnek nem lesz kedvezőtlen hatása a Közösség hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság a 2. és a 3. cikkben foglalt feltételek mellett felhatalmazást kap arra, hogy a 2006/112/EK irányelvtől eltérő intézkedéseket alkalmazzon egy, az Odera (Oder, Odra) folyón és egy, a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón átívelő új határhíd felépítésére és majdani karbantartására, továbbá az Odera (Oder, Odra) folyón már meglévő két határhíd és a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón már meglévő kilenc határhíd karbantartására vonatkozóan; amely hidak mindegyike részben a Németországi Szövetségi Köztársaság, részben pedig a Lengyel Köztársaság területén található. A szóban forgó hidakra vonatkozó részleteket e határozat melléklete tartalmazza. Ez a felhatalmazás vonatkozik minden olyan további hídra is, amelyeket diplomáciai jegyzékváltással a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a határhidak építéséért vagy karbantartásáért való felelősség megosztásáról kötött megállapodás hatálya alá helyeznek.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérve, azon határhidak esetében, amelyek felépítéséért és karbantartásáért a Németországi Szövetségi Köztársaság a felelős, továbbá azon határhidak tekintetében, amelyek karbantartásáért a Németországi Szövetségi Köztársaság kizárólagos felelősséggel tartozik, a hidak felépítéséhez és karbantartásához szükséges termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, valamint a szükséges termékek Közösségen belüli beszerzése szempontjából a szóban forgó hidak és adott esetben az építési terület (amennyiben az Lengyelország területén található) Németország területén lévőnek tekintendők.

3. cikk

A 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérve, azon határhidak esetében, amelyek felépítéséért és karbantartásáért a Lengyel Köztársaság a felelős, továbbá azon határhidak tekintetében, amelyek karbantartásáért a Lengyel Köztársaság kizárólagos felelősséggel tartozik, a hidak felépítéséhez és karbantartásához szükséges termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, valamint a szükséges termékek Közösségen belüli beszerzése szempontjából a szóban forgó hidak és adott esetben az építési terület (amennyiben az Németország területén található) Lengyelország területen lévőnek tekintendők.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. BAJUK


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2007/75/EK irányelvvel (HL L 346., 2007.12.29., 13. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hidak:

1.

A Németországi Szövetségi Köztársaság felelős a következő határhíd felépítéséért:

a)

az Odera (Oder, Odra) folyón Frankfurt (Oder) és Kunowice között, az 580,640. folyamkilométernél átívelő határhíd.

2.

A Lengyel Köztársaság felelős a következő határhíd felépítéséért:

a)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Horka és Węgliniec között, a 130,470. folyamkilométernél átívelő határhíd.

3.

A Németországi Szövetségi Köztársaság felelős a következő határhidak karbantartásáért:

a)

az Odera (Oder, Odra) folyón Neurüdnitz és Siekierki között, a 653,903. folyamkilométernél átívelő határhíd;

b)

az Odera (Oder, Odra) folyón Küstrin Kietz és Küstrin Kostrzyn között, a 615,102. folyamkilométernél átívelő határhíd;

c)

az Odera (Oder, Odra) folyón Frankfurt (Oder) és Kunowice között, az 580,640. folyamkilométernél átívelő határhíd;

d)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Hagenwerder és Ręczyn között, a 169,611. folyamkilométernél átívelő határhíd;

e)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Hirschfelde és Trzciniec Zgorzelecki között, a 186,281. folyamkilométernél átívelő határhíd.

4.

A Lengyel Köztársaság felelős a következő határhidak karbantartásáért:

a)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Guben és Gubin között, a 13,375. folyamkilométernél átívelő határhíd;

b)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Guben és Gubinek között, a 17,625. folyamkilométernél átívelő határhíd;

c)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Forst és Tuplice között, az 51,935. folyamkilométernél átívelő határhíd;

d)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Bad Muskau és Łęknica között, a 80,530. folyamkilométernél átívelő határhíd;

e)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Horka és Węgliniec között, a 130,470. folyamkilométernél átívelő határhíd;

f)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Görlitz és Zgorzelec között, a 153,885. folyamkilométernél átívelő határhíd;

g)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Krzewina Zgorzelecka és Trzciniec Zgorzelecki között, a 184,220. folyamkilométernél átívelő határhíd;

h)

a Neisse (Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka) folyón Krzewina Zgorzelecka és Trzciniec Zgorzelecki között, a 184,780. folyamkilométernél átívelő határhíd.


31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. január 28.)

a Régiók Bizottsága két spanyol póttagjának kinevezéséről

(2008/85/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a spanyol kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

José Maria MUÑOA GANUZA és Javier MORALES FEBLES lemondását követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Régiók Bizottsága póttagjainak a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a következő személyeket nevezi ki:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

és

Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


Bizottság

31.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/21


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2008 HATÁROZATA

(2008. január 15.)

a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

(2008/86/EK)

A MEZŐGAZDASÁGI VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásra, és különösen annak 11. cikkére,

mivel:

(1)

Ez a megállapodás 2002. június 1-jén lépett hatályba.

(2)

A 4. melléklet célja a Szerződő Felek közötti kereskedelem megkönnyítése a növények, a növényi termékek, valamint a növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó egyéb áruk vonatkozásában. Az említett 4. mellékletet számos függelékkel kell kiegészíteni, a megállapodáshoz csatolt, a 4. melléklet végrehajtásáról szóló együttes nyilatkozatban meghatározottak szerint (az 5. függelék kivételével, amelyet a megállapodás megkötésekor elfogadtak).

(3)

A 4. melléklet függelékei helyébe a 2004/278/EK bizottsági határozathoz (1) csatolt 1/2004 mezőgazdasági vegyes bizottsági határozat, illetve a 2/2005 mezőgazdasági vegyes bizottsági határozat (2) lépett.

(4)

A fent említett határozatok hatálybalépése óta a felek növény-egészségügyi jogi rendelkezéseit módosították azokon a területeken, melyek kihatással vannak a megállapodásra.

(5)

A Közösség kibővítését, és a növényútlevél kiállításáért felelős hatóságok listájának módosítását követően ki kell egészíteni e hatóságok jegyzékét.

(6)

A különböző változások figyelembevétele érdekében szükségessé vált a 4. melléklet 1., 2., 3. és 4. függelékeinek módosítása,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 4. mellékletének 1.–4. függelékei helyébe az e határozathoz csatolt szövegek lépnek.

2. cikk

Ez a határozat 2008. február 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 15-én.

a mezőgazdasági vegyes bizottság részéről

a Közösség küldöttségének elnöke és vezetője

Paul van GELDORP

a svájci küldöttség vezetője

Krisztina BENDE

A mezőgazdasági vegyes bizottság titkára

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  HL L 87., 2004.3.25., 31. o.

(2)  HL L 78., 2005.3.24., 50. o.


1. FÜGGELÉK

NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK

A.   Valamelyik szerződő fél területéről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében mindegyik szerződő fél hasonló, azonos eredményre vezető jogszabályokat alkalmaz, és amelyek esetében a felek elismerik a növényútlevelet

1.   NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK

1.1.   Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L. a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével

Rhododendron spp., a Rhododendron simsii Planch. kivételével

Viburnum spp.

1.2.   Növények, a gyümölcsök és a vetőmagok kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő virágport

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Ültetésre szánt indás és gumós növények

Solanum L. és hibridjei

1.4.   Növények, a gyümölcsök kivételével

Vitis L.

1.5.   Fa, amely teljesen vagy részben megőrizte természetesen gömbölyű felületét, kéreggel vagy anélkül, vagy faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és –maradék formájában

a)

amennyiben teljesen vagy részben Platanus L.-ből nyerték, beleértve azt a fát is, amely nem őrizte meg természetesen gömbölyű felületét,

valamint

b)

amennyiben megfelel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletének második részében található alábbi árumegnevezések egyikének:

KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

ex 4401 30 90

Fahulladék, és –maradék (a fűrészporon kívül), nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

4403 10 00

Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve

ex 4403 99

Gömbfa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy egyéb trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex 4404 20 00

Hasított karó, cölöp és cövek kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve, nem tűlevelű fából

ex 4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével)

2.   AZ OLYAN TERMESZTŐK ÁLTAL TERMESZTETT NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK, AKIK ENGEDÉLLYEL RENDELKEZNEK A NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL ÜZLETSZERŰEN FOGLALKOZÓKNAK TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE, AZ ELŐKÉSZÍTETT, A VÉGSŐ FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE ALKALMAS NÖVÉNYEK, NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS EGYÉB ÁRUK KIVÉTELÉVEL, AMELYEK TEKINTETÉBEN BIZTOSÍTOTT, HOGY TERMESZTÉSÜK EGYÉRTELMŰEN ELKÜLÖNÜL MÁS TERMÉKEK TERMESZTÉSÉTŐL

2.1.   Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. és hibridjei

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: minden új-guineai hibridfajta

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. és Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

és más fűfélék, a Gramineae családba tartozó növények, és a hagymagumók, gyökérgumók, gumók és gumós gyökerek kivételével.

2.2.   Ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével

Solanaceae, az 1.3. pontban említett növények kivételével

2.3.   Növények gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztőközeggel

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Ültetésre szánt vetőmagok és hagymagumók

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Ültetésre szánt növények

Allium porrum L.

2.6.   Ültetésre szánt hagymagumók és hagymagumós gyökerek

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: annak olyan miniatürizált változatai és hibridjei, mint például a G. callianthus Marais, a G. colvillei Sweet, a G. nanus hort., a G. ramosus hort. és a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   A szerződő felek területén kivülről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében mindegyik szerződő fél importra vonatkozó növény-egészségügyi előírásai azonos eredményre vezetnek, és amelyek esetében, ha azok e függelék A. Részében fel vannak sorolva, növényútlevéllel, illetve ha abban nincsenek felsorolva, szabadon folytatható a felek közötti kereskedelem

1.   AZ E FÜGGELÉK C. RÉSZÉBEN FELSOROLT NÖVÉNYEK SÉRELME NÉLKÜL, MINDEN ÜLTETÉSRE SZÁNT NÖVÉNY, A VETŐMAGOK KIVÉTELÉVEL

2.   VETŐMAGOK

2.1.   Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról vagy Uruguayból származó vetőmagok

Cruciferae

Gramineae az Oryza spp. kivételével

Trifolium spp.

2.2.   Nem a felek területéről származó vetőmagok

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Afganisztánból, Indiából, Iránból, Irakból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából vagy az Egyesült Államokból származó vetőmagok

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   NÖVÉNYRÉSZEK, A GYÜMÖLCSÖK VAGY A VETŐMAGOK KIVÉTELÉVEL

Acer saccharum Marsh., az Egyesült Államokból vagy Kanadából származó

Apium graveolens L. (levélzöldségek)

Aster spp., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Camellia sp.

Tűlevelű fa (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Gypsophila L.

Hypericum L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Lisianthus L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Ocimum L. (levélzöldségek)

Orchidaceae (vágott virágok)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., nem európai országokból származó

Rhododendron spp., a Rhododendron simsii Planch. kivételével

Rosa L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., nem európai országokból származó (vágott virágok)

Viburnum spp.

4.   GYÜMÖLCSÖK

Annona L., nem európai országokból származó

Cydonia L., nem európai országokból származó

Diospyros L., nem európai országokból származó

Malus Mill., nem európai országokból származó

Mangifera L., nem európai országokból származó

Momordica L.

Passiflora L., nem európai országokból származó

Prunus L., nem európai országokból származó

Psidium L., nem európai országokból származó

Pyrus L., nem európai országokból származó

Ribes L., nem európai országokból származó

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., nem európai országokból származó

Vaccinium L., nem európai országokból származó

5.   GUMÓS GYÖKEREK, AZ ÜLTETÉSRE SZÁNTAK KIVÉTELÉVEL

Solanum tuberosum L.

6.   FA, AMELY TELJESEN VAGY RÉSZBEN MEGŐRIZTE TERMÉSZETESEN GÖMBÖLYŰ FELÜLETÉT, KÉREGGEL VAGY ANÉLKÜL, VAGY FAFORGÁCS ÉS HASONLÓ RÉSZEK; FŰRÉSZPOR, FAHULLADÉK ÉS –MARADÉK FORMÁJÁBAN

a)

amennyiben teljes egészében vagy részben a következőkben leírt rendhez, nemzetséghez vagy fajhoz tartozó fából nyerték, a fából készült alábbi csomagolóanyagok kivételével: láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, valamint rakodólapkeret formájában, amelyeket mindenféle tárgyak szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, valamint a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát, amely a felek területén kívüli helyről származik:

Quercus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét, a 4416 00 00 KN kód b) pontja alatti árumegnevezésnek megfelelő fa kivételével, valamint ha igazoló dokumentumok bizonyítják, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,

Platanus L., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Örményországból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

Populus L., beleértve az amerikai kontinens országaiból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

Acer saccharum Marsh., beleértve az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

Tűlevelűek (Coniferales), beleértve az Európán kívüli országokból, Kazahsztánból, Oroszországból és Törökországból származó fát, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét,

valamint

b)

amennyiben megfelel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének második részében található alábbi árumegnevezések egyikének:

KN-kód

Árumegnevezés

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 30 10

Fűrészpor

ex 4401 30 90

Más fahulladék és -maradék, nem hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

4403 10 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 20

Gömbfa tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

4403 91

Tölgyfa (Quercus spp.), festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is

ex 4403 99

Gömbfa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével), kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex 4404

Hasított karó; cölöp és cövek kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 10

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tűlevelű fából

4407 91

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tölgyfából (Quercus spp.)

ex 4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport 1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa és más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), illetve bükkfa (Fagus spp.) kivételével)

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob; rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólapkeret fából

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is

9406 00 20

Előre gyártott épület fából

c)

Fából készült csomagolóanyagok, láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, rakodólap, keretezett és más szállítólap, fából készült rakodólapkeret formájában, amelyeket mindenféle tárgyak szállításához használnak, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, valamint a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát

fától eltérő szállítmány kiékelésére illetve megtámasztására használt fa, beleértve azt is, amely nem tartotta meg természetesen gömbölyű felületét, kivéve a legfeljebb 6 mm vastagságú nyersfát, és a ragasztó, hő, nyomás segítségével, vagy e különböző eszközök kombinációjával előállított feldolgozott fát

7.   TALAJ ÉS TERMESZTŐKÖZEG

a)

Talaj és termesztőközeg, amely teljes egészében vagy részben talajból vagy szilárd, szerves anyagokból például növényrészekből, tőzeget és kérget tartalmazó humuszból áll, a kizárólag tőzeget tartalmazó humusz kivételével;

b)

Növényekhez hozzátapadt vagy növényekhez tartozó talaj és termesztőközeg, amely részben vagy egészben az a) pontban meghatározott anyagokból, illetve részben olyan szilárd szervetlen anyagból áll, amely a növény életképességének fenntartására szolgál, származási helye:

Törökország,

Belarusz, Grúzia, Moldova, Oroszország vagy Ukrajna,

nem európai országok, Algéria, Egyiptom, Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével.

8.   AZ ALÁBBIAK HÁNTOLT FAKÉRGE:

nem-európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales)

9.   AZ ALÁBBI FAJOKBA TARTOZÓ, AFGANISZTÁNBÓL, INDIÁBÓL, IRÁNBÓL, IRAKBÓL, MEXIKÓBÓL, NEPÁLBÓL, PAKISZTÁNBÓL, DÉL-AFRIKÁBÓL VAGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL SZÁRMAZÓ GABONAFÉLÉK

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   A valamelyik fél területéről származó növények, növényi termékek és egyéb áruk, amelyek tekintetében a felek nem rendelkeznek hasonló jogszabályokkal, és amelyek esetében nem ismerik el a növényútlevelet

1.   SVÁJCBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK, AMELYEKHEZ A KÖZÖSSÉG VALAMELY TAGÁLLAMÁBA IRÁNYULÓ IMPORT ESETÉN NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYT KELL CSATOLNI

1.1.   Ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, az Algériából vagy Marokkóból származó Phoenix spp. kivételével

1.2.   Növényrészek, a gyümölcs vagy a vetőmag kivételével

Phoenix spp.

1.3.   Vetőmagok

Oryza spp.

1.4.   Gyümölcsök

Citrus L. és hibridjei

Fortunella Swingle és hibridjei

Poncirus Raf. és hibridjei

2.   A KÖZÖSSÉG VALAMELY TAGÁLLAMÁBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK, AMELYEKHEZ A SVÁJCBA IRÁNYULÓ IMPORT ESETÉN NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYT KELL CSATOLNI

3.   SVÁJCBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK, AMELYEKNEK A KÖZÖSSÉG VALAMELY TAGÁLLAMÁBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA TILOS

3.1.   Növények, a gyümölcs vagy a vetőmag kivételével

Citrus L. és hibridjei

Fortunella Swingle és hibridjei

Phoenix spp. Algériából vagy Marokkóból származó

Poncirus Raf. és hibridjei

4.   A KÖZÖSSÉG VALAMELY TAGÁLLAMÁBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK, AMELYEKNEK A SVÁJCBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA TILOS

4.1.   Növények

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. Az 1352/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 303., 2007.11.21., 3. o.) módosított rendelet.


2. FÜGGELÉK

JOGSZABÁLYOK

Az Európai Közösség rendelkezései

A Tanács 69/464/EGK irányelve (1969. december 8.) a burgonyarák elleni védekezésről

A Tanács 69/465/EGK irányelve (1969. december 8.) a közönséges burgonya-fonálféreg elleni védekezésről

A Tanács 74/647/EGK irányelve (1974. december 9.) a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről

A Bizottság 91/261/EGK határozata (1991. május 2.) Ausztráliának az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezettől mentes területként történő elismeréséről

A Bizottság 92/70/EGK irányelve (1992. július 30.) a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról

A Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról

A legutóbb a 2005/17/EK bizottsági irányelvvel módosított, az egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról szóló, 1992. december 3-i 92/105/EGK bizottsági irányelv

A Bizottság 93/359/EGK határozata (1993. május 28.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó Thuja L. faanyaga tekintetében való eltérések megállapításának egyes tagállamok számára történő engedélyezéséről

A Bizottság 93/360/EGK határozata (1993. május 28.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való, a Kanadából származó Thuja L. fákkal kapcsolatos eltérések megállapításának egyes tagállamok számára történő engedélyezéséről

A Bizottság 93/365/EGK határozata (1993. június 2.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való, a Kanadából származó hőkezelt tűlevelű fákkal kapcsolatos eltérések megállapításának egyes tagállamok számára történő engedélyezéséről, és a hőkezelt fákra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek létrehozásáról

A Bizottság 93/422/EGK határozata (1993. június 22.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó mesterségesen szárított tűlevelű fákból származó faanyag tekintetében való eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről, valamint a mesterségesen szárított faanyagra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek megállapításáról

A Bizottság 93/423/EGK határozata (1993. június 22.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől az Amerikai Egyesült Államokból származó mesterségesen szárított tűlevelű fákból származó faanyag tekintetében való eltérések megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről, valamint a mesterségesen szárított faanyagra alkalmazandó jelzőrendszer részleteinek megállapításáról

A Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének „A” részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy elosztó központok hivatalos nyilvántartásba vételéről

A Bizottság 93/51/EGK (1993. június 24.) irányelve egyes növényeknek, növényi termékeknek illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról

A legutóbb a 2006/56/EK bizottsági irányelvvel módosított, a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről szóló, 1993. október 4-i 93/85/EGK tanácsi irányelv

A Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról

A legutóbb az 1997. július 25-i 97/46/EK irányelvvel módosított, a 77/93/EGK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/44/EK bizottsági irányelv

A Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről

A legutóbb a 2006/63/EK bizottsági irányelvvel módosított, a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről szóló, 1998. július 20-i 98/57/EK tanácsi irányelv

A Bizottság 98/109/EK (1998. február 2.) határozata Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni, átmeneti szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről

A legutóbb a 2006/35/EK irányelvvel módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv

A legutóbb a 2004/426/EK határozattal módosított, a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről szóló, 2002. szeptember 19-i 2002/757/EK bizottsági határozat

A legutóbb a 2005/775/EK határozattal módosított, a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről szóló, 2002. június 26-i 2002/499/EK bizottsági határozat

A legutóbb a 2006/915/EK határozattal módosított, a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. november 8-i 2002/887/EK bizottsági határozat

A legutóbb a 2006/564/EK határozattal módosított, a Diabrotica virgifera Le Conte Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló, 2003. október 24-i 2003/766/EK bizottsági határozat

A legutóbb a 2006/749/EK határozattal módosított, a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2003. december 22-i 2004/4/EK bizottsági határozat

A Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február 27.) a pepino mozaic vírus Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről

A Bizottság 2004/105/EK irányelve (2004. október 15.) a 2000/29/EK tanácsi irányelvben felsorolt, harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványok és újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi bizonyítványok mintáinak meghatározásáról

A Bizottság 2005/51/EK határozata (2005. január 21.) dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

A legutóbb a 2006/750/EK bizottsági határozattal módosított, az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló, 2005. április 29-i 2005/359/EK bizottsági határozat

A Bizottság 2005/649/EK határozata (2005. szeptember 13.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtől a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezéséről szóló 2003/63/EK határozat módosításáról

A Bizottság 2005/850/EK határozata (2005. november 25.) a Kanada bizonyos tartományaiból származó vetőburgonya tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló 2003/61/EK határozat módosításáról

A Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról

A Bizottság 2006/464/EK határozata (2006. június 27.) a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről

A Bizottság 2006/473/EK határozata (2006. július 5.) egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről

A Tanács 2006. november 7-i 2006/91/EK irányelve a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről

A Bizottság 2006/916/EK határozata (2006. december 11.) a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó Vitis L. növényekre a termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről

Svájc rendelkezései

A legutóbb 2007. május 16-án módosított (RO 2007 2369), 2001. február 28-i rendelet a növényvédelemről (RO 2001 1191)

A DFE 2002. április 15-i rendelete a tiltott növényekről (RO 2002 1098)

Az OFAG (Svájci Szövetségi Mezőgazdasági Hivatal) 2004. február 25-i rendelete az ideiglenes növény-egészségügyi intézkedésekről (RO 2004 1599)


3. FÜGGELÉK

A NÖVÉNYÚTLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK

Európai Közösség

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada”

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina” Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski” Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna” Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska” Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov” Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski” Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia” Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky” Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose” Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar” Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva” Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska” Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Központi hatóság:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Növény-egészségügyi határállomások

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Megyei növény-egészségügyi részlegek

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Központi hatóság:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Minősítéssel ellátott ültetési anyag:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Komló:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Importált növények és növényi termékek:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


4. FÜGGELÉK

A 4. CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÖVEZETEK ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

A 4. cikkben meghatározott övezetek, valamint az azokra vonatkozó különleges követelmények – amelyeket mindkét félnek be kell tartania – a két fél alábbiakban felsorolt jogi és közigazgatási rendelkezéseiben kerültek meghatározásra:

Az Európai Közösség rendelkezései

A legutóbb a 2006/36/EK bizottsági irányelvvel módosított, a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről és a 92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. május 8-i 2001/32/EK bizottsági irányelv

A legutóbb a 2006/35/EK irányelvvel módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv

Svájc rendelkezései

A legutóbb 2007. május 16-án módosított (RO 2007 2369), 2001. február 28-i rendelet a növényvédelemről, (RO 2001 1191), 4. melléklet, B. rész