ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. január 30.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 78/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről

1

 

*

A Tanács 79/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) szóló 152/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 

 

A Bizottság 80/2008/EK rendelete (2008. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

 

A Bizottság 81/2008/EK rendelete (2008. január 29.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

6

 

*

A Bizottság 82/2008/EK rendelete (2008. január 28.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának figyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

8

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/82/EK

 

*

Az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. december 20.) az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs és társulási megállapodása (acéltermékekről szóló) 2. jegyzőkönyvének módosításáról

10

 

 

2008/83/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 4/2007 határozata (2007. december 20.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

11

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/1


A TANÁCS 78/2008/EK RENDELETE

(2008. január 21.)

a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Szerződés 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a közös agrárpolitikának (KAP) különösen figyelembe kell vennie a mezőgazdasági tevékenységnek a mezőgazdaság társadalmi szerkezetéből és a különböző mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és természeti egyenlőtlenségekből adódó sajátos természetét. E tekintetben fontos, hogy rendelkezésre álljanak a termőföldek és a termés állapotára vonatkozó információk, nevezetesen a közös piacszervezés irányítása érdekében. A távérzékelési alkalmazások részben lehetővé tehetik a szükséges információk biztosítását, feltéve, hogy minden, az agrárpiacok irányítása szempontjából jelentős övezetre kiterjednek.

(2)

Az 1999–2003 közötti agrárstatisztikákhoz a légi felmérés és a távérzékelés technikáinak alkalmazásáról szóló, 2000. május 22-i 1445/2000/EK parlamenti és tanácsi rendelet (2), illetve a korábbi határozatok (3) – úgymint az agrárstatisztikára vonatkozó távérzékelési kísérleti projektről szóló, 1988. szeptember 26-i 88/503/EGK tanácsi határozat – alkalmazása keretében a 2004–2007 közötti időszak során megszerzett tapasztalatok lehetővé tették, hogy a terméshozamok előrejelzésére és a termőföldek, illetve a termés állapotának felmérésére szolgáló agrometeorológiai rendszer működési szakaszba és magas fejlettségi szintre jusson, és bizonyíthassa hatékonyságát.

(3)

A távérzékelés ily módon bizonyította, hogy megfelelő válaszokat képes adni a KAP irányításával kapcsolatos elvárásokra, illetve azt is, hogy a klasszikus agrárstatisztikai és előrejelzési rendszerek többé nem képesek eleget tenni a valós igényeknek. Egyúttal lehetővé tette a megfigyelések pontosságának, objektivitásának, gyorsaságának és gyakoriságának növelését, valamint az agrár-előrejelzési modellek tökéletesítését, nevezetesen régióspecifikus modellek létrehozása által. Végezetül a távérzékelés lehetővé tette az agrárstatisztikák kidolgozását és összegyűjtését szolgáló egyedi vagy kiegészítő távérzékelési alkalmazások kialakítását, és megtakarításokhoz vezetett az agrárkiadások nyomon követésével és ellenőrzésével kapcsolatos költségek terén. Következésképpen gondoskodni kell arról, hogy a szóban forgó alkalmazási intézkedések a 2008–2013 közötti időszakban is folytatódjanak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) történő finanszírozás keretében, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikke (2) bekezdése e) pontjának megfelelően.

(4)

Ugyanakkor ki kell igazítani és át kell szervezni a Bizottság által a KAP keretében a távérzékelés felhasználásával meghozandó intézkedések részletes végrehajtási szabályait, és szét kell választani a fenti rendszer keretében megvalósult operatív intézkedéseket azoktól, amelyek további kutatási és fejlesztési tevékenységet tesznek szükségessé. Ez utóbbiakat tehát külön, a kutatási és fejlesztési keretprogram keretein belül kell folytatni.

(5)

Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy a megvalósult intézkedések során keletkezett és a Bizottság birtokában lévő információkat és becsléseket bocsássák a tagállamok rendelkezésére, valamint hogy időközi és záró jelentés keretében tájékoztassák az Európai Parlamentet és a Tanácsot a távérzékeléssel kapcsolatos megvalósult intézkedések végrehajtásának körülményeiről és a Bizottság rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2008. január 1-jétől2013. december 31-ig, a Bizottság által a közös agrárpolitika (KAP) keretében a távérzékelési alkalmazások segítségével megvalósult intézkedéseket az 1290/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének e) pontja alapján az EMGA-ból kell finanszírozni, amennyiben ezek az intézkedések segítik a Bizottságot a következő célok elérésében:

a)

az agrárpiacok irányítása;

b)

a mezőgazdasági felhasználású termőföldek és a termés állapotának agroökonómiai nyomon követése becslések készítése révén, különös tekintettel a terméshozamokra és a mezőgazdasági termelésre;

c)

a b) pontban említett becslésekhez való hozzáférés elősegítése;

d)

az agrometeorológiai rendszer technológiai támogatásának biztosítása.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedések elsősorban a következők:

a)

a KAP megvalósításához és ellenőrzéséhez szükséges információk – nevezetesen a műholdak útján szerzett adatok, illetve a meteorológiai adatok – összegyűjtése vagy megvásárlása;

b)

a területi adatok infrastruktúrájának és egy internetes oldalnak a létrehozása;

c)

az éghajlati körülményekhez kapcsolódó egyedi tanulmányok készítése;

d)

az agrometeorológiai és ökonometriai modellek frissítése.

Szükség esetén ezeket az intézkedéseket a nemzeti laboratóriumokkal és szervezetekkel szoros együttműködésben kell megvalósítani.

2. cikk

A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedésekből származó információkat és becsléseket elektronikus úton bocsátja a tagállamok rendelkezésére.

3. cikk

Az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket az 1290/2005/EK rendelet 41. cikke (3) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kell elfogadni, különös tekintettel az e rendelet 2. cikkében említett információk és becslések rendelkezésre bocsátására.

4. cikk

A Bizottság legkésőbb 2010. július 31-ig, illetve 2013. július 31-ig időközi jelentést és záró jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távérzékeléssel kapcsolatban megvalósult intézkedések végrehajtásáról és a jelen rendelet címén rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról.

Adott esetben a záró jelentéshez csatolja a szóban forgó intézkedéseknek a KAP keretében történő folytatására vonatkozó javaslatát.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől2013. december 31-éig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


(1)  2008. január 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 163., 2000.7.4., 1. o. A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 273., 1988.10.5., 12. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. Az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított rendelet.


30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/3


A TANÁCS 79/2008/EK RENDELETE

(2008. január 28.)

az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) szóló 152/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás acéltermékekről szóló 2. jegyzőkönyvében mennyiségi korlátozások nélküli kettős ellenőrzési rendszert hoztak létre a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó acéltermékek Közösségbe történő behozatalára.

(2)

Ezt a kettős ellenőrzési rendszert az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) szóló, 2002. január 21-i 152/2002/EK rendelet (1) valósította meg.

(3)

Az EK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 2007. december 20-i 1/2007 határozatával (2) módosította az acéltermékekről szóló 2. jegyzőkönyvet, hatályon kívül helyezve a kettős ellenőrzési rendszert. A 152/2002/EK rendeletet tehát hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 152/2002/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 25., 2002.1.29., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát.


30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/4


A BIZOTTSÁG 80/2008/EK RENDELETE

(2008. január 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. január 29-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/6


A BIZOTTSÁG 81/2008/EK RENDELETE

(2008. január 29.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre a 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 68/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb az 1568/2007/EK rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 62. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 23., 2008.1.26., 15. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. január 30-án alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/8


A BIZOTTSÁG 82/2008/EK RENDELETE

(2008. január 28.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának figyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 32/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1214/2007/EK bizottsági rendelettel (2) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (3) előírt 2008. évi Kombinált Nómenklatúrában módosultak egyes termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjai (KN-kódjai). A 32/2000/EK rendelet III. és IV. melléklete hivatkozik néhány ilyen kódra. Ezért ezeket a mellékleteket ki kell igazítani.

(2)

A 32/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Mivel az 1214/2007/EK rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, ezt a rendeletet is ugyanettől a naptól kell alkalmazni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 32/2000/EK rendelet III. és IV. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 28-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2000.1.8., 1. o. A legutóbb a 630/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 145., 2007.6.7., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 286., 2007.10.31., 1. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1352/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 303., 2007.11.21., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 32/2000/EK rendelet III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. mellékletben, a 09.0107 tételszám sorában a második oszlopban található KN-kódok a következőképpen módosulnak:

a)

az „ex 5703 90 10” KN-kód helyébe az „ex 5703 90 20” KN-kód lép;

b)

az „ex 5703 90 90” KN-kód helyébe az „ex 5703 90 80” KN-kód lép.

2.

A IV. melléklet első részében, a 09.0106 tételszám sorában a második oszlopban található „ex 6204 49 00” KN-kód helyébe a „6204 49 90” KN-kód lép.

3.

A IV. melléklet második részében a 09.0106 tételszámhoz tartozó kódok a következőképpen módosulnak:

a)

a „6204 49 00” KN-kód sorában, a harmadik oszlopban a „91” TARIC-kód helyébe a „10” TARIC-kód lép;

b)

a második oszlopban a „6204 49 00” KN-kód helyébe a „6204 49 90” KN-kód lép.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/10


AZ EK–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2007 HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs és társulási megállapodása (acéltermékekről szóló) 2. jegyzőkönyvének módosításáról

(2008/82/EK)

A STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási egyezményre,

mivel:

(1)

A stabilizációs és társulási megállapodás 2. jegyzőkönyvének 7. cikke mennyiségi korlátozások nélküli kettős ellenőrzési rendszert állapít meg a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó acéltermékek Közösségbe történő behozatalára.

(2)

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság acéliparára vonatkozó, szükséges szerkezetátalakítási és áttérési programban jelentős előrehaladás történt.

(3)

Az átláthatóság fokozásához és a kereskedelem esetleges eltérítésének elkerüléséhez nincs többé szükség a kereskedelmi forgalom tendenciáira vonatkozó gyors információszolgáltatást célzó igazgatási eljárásra.

(4)

Következésképpen nincs szükség mennyiségi határok nélküli kettős ellenőrzési rendszerre sem a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó acéltermékek Közösségbe történő behozatalához.

(5)

A 2. jegyzőkönyvet tehát ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A stabilizációs és társulási megállapodás 2. jegyzőkönyvének 7. cikkét, és az említett 2. jegyzőkönyv I. mellékletét el kell hagyni.

Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Stabilizációs és Társulási Tanács részéről

az elnök

Antonio MILOŠOSKI


30.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/11


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 4/2007 HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az AKCS–EK partnerségi megállapodás Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

(2008/83/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban (Benin) aláírt partnerségi megállapodásra (1), amint azt a Luxembourgban 2005. június 25-én aláírt, a nevezett AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megállapodás (2) felülvizsgálta, és különösen annak a Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzőkönyvére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás 3. jegyzőkönyvének 5. cikke meghatározza, hogy a megállapodás gazdasági és kereskedelmi rendelkezései nem alkalmazandók Dél-Afrikára.

(2)

2006. március 7-én a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségben (SADC) részes, és az Európai Közösséggel gazdasági partnerségi megállapodásról (EPA) tárgyalásokat folytató AKCS-országok csoportja kérte, hogy Dél-Afrika teljes jogú tagként vehessen részt a tárgyalásokon, aminek eredményeként az EU Miniszterek Tanácsa – bizonyos feltételek mellett – 2007. február 12-én támogatta a kérést.

(3)

Mivel az EPA-ra irányuló tárgyalások az AKCS–EK partnerségi megállapodásban foglalt gazdasági és kereskedelmi rendelkezésekre épülnek, különösen a 36. és a 37. cikkre.

(4)

A jogi érthetőség érdekében szükséges a 3. jegyzőkönyv módosítása Dél-Afrikának az EPA-tárgyalásokba történő teljes mértékű bevonása, valamint az EPA-hoz történő esetleges csatlakozása figyelembevétele céljából.

(5)

A 3. jegyzőkönyv, összhangban annak 7. cikkével, a Miniszterek Tanácsa határozatával vizsgálható felül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás 3. jegyzőkönyvének 5. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Ez a jegyzőkönyv nem akadályozza Dél-Afrikát abban, hogy az ezen megállapodás II. címének 3. részében előírt gazdasági partnerségi megállapodások (EPA) egyikét megkösse és aláírja, amennyiben a szóban forgó EPA részes felei így egyeznek meg.”

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának elnöke az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről, felhatalmazás által

Álvaro MENDONÇA E MOURA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o. Az 5/2005/EK határozatot (HL L 287., 2005.10.28., 1. o.) követően ideiglenes jelleggel alkalmazott megállapodás.