ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 22

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. január 25.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 57/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 58/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 91. alkalommal történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 60/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a teljesen vagy félig hántolt rizs behozatali vámkontingensének a 2008. évi alidőszakokra való felosztása tekintetében a 327/98/EK rendelettől való eltérésről

6

 

*

A Bizottság 61/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a dinoproston tekintetében történő módosításáról ( 1 )

8

 

 

A Bizottság 62/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

10

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/74/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

11

Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

13

 

 

2008/75/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. január 21.) a Nemzetközi Kávétanácsban a kávéról szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kijelölésével kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

20

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 2007/53/EK bizottsági irányelvhez (HL L 226., 2007.8.30.)

21

 

*

Helyesbítés a 94/39/EK irányelvnek az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2008. január 9-i 2008/4/EK bizottsági irányelvhez (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 6., 2008.1.10.)

21

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/1


A BIZOTTSÁG 57/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. január 24-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/3


A BIZOTTSÁG 58/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 712/2007/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására. Az említett rendelet 2. cikke előírja, hogy az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló, 1993. július 28-i 2131/93/EK bizottsági rendelet (3) 13. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve az ajánlattételhez megkövetelt biztosíték tonnánként 10 EUR.

(2)

A 2007/2008. gazdasági év kezdete óta a gabonaárak rendkívüli mértékű emelkedése figyelhető meg a közösségi piacon. Ez az áremelkedés azonban nem folyamatos jellegű, jelentős mértékű áringadozás tapasztalható, így időnként igen nagy a különbség a közösségi piacon csökkenőben lévő árak és azon árak között, amelyeken a termékeket az intervenciós készletek kitárolásakor pályázati eljárás keretében eladják. E különbségekre tekintettel megtörténik, hogy a pályázatok kedvezményezettjei nem szállítják el a számukra odaítélt tételeket. A mostanáig tonnánként 10 EUR-ban megállapított biztosíték tehát nem bizonyul elegendőnek a tételek elszállításának biztosítására. E helyzet elkerülésére és a 712/2007/EK rendelet által szabályozott pályázati eljárás hatékony működése érdekében helyénvaló az említett biztosíték összegét megemelni.

(3)

A 712/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 712/2007/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben említett értékesítések a 2131/93/EGK rendeletben meghatározott feltételek szerint történnek. Az említett rendelet 13. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve az ajánlattételhez megkövetelt biztosíték tonnánként 25 EUR.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 163., 2007.6.23., 7. o. A legutóbb az 1227/2007/EK rendelettel (HL L 277., 2007.10.20., 10. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 367/2007/EK rendelettel (HL L 91., 2007.3.31., 14. o.) módosított rendelet.


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/4


A BIZOTTSÁG 59/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 91. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2008. január 16-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben foglalt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 46/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 16., 2008.1.19., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Születési ideje: 1960.1.20. Állampolgársága: kuvaiti.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Születési ideje: 1959.9.24. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszám: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Születési ideje: 1961.10.1. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszám: 101856740 (kuvaiti útlevél).


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/6


A BIZOTTSÁG 60/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

a teljesen vagy félig hántolt rizs behozatali vámkontingensének a 2008. évi alidőszakokra való felosztása tekintetében a 327/98/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendelet (3) előírja az 1. cikkében említett kontingensek alidőszakokra való felosztását annak érdekében, hogy a rizsbehozatal az év során egyenletesen oszoljék el.

(2)

A genetikailag módosított rizzsel fertőzött, „LL RICE 601” elnevezésű rizsnek az amerikai piacon való megjelenése 2006-ban és 2007-ben zavarokat okozott az Egyesült Államokból a Közösségbe irányuló rizsbehozatali forgalomban, ezért nem volt lehetőség arra, hogy a 327/98/EK rendeletben a félig vagy teljesen hántolt rizsre előírt 63 000 tonnás általános behozatali kontingens részét képező, az Egyesült Államokból származó félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó 38 721 tonnás kontingenst még 2007-ben teljes egészében felhasználják az említett országból származó rizs behozatala céljára.

(3)

Mivel az Amerikai Egyesült Államok rendszeresen szállít rizst a Közösségbe, indokolt lehetővé tenni az onnan származó rizs behozatalának mielőbbi helyreállítását. A fenti célból indokolt a 2008-as év tekintetében módosítani a teljesen és a félig hántolt rizs 63 000 tonnás teljes behozatali kontingensének alidőszakokra való bontását, és az Amerikai Egyesült Államokból származó rizs kontingense vonatkozásában február hónapra egy kiegészítő alidőszakot előírni, továbbá a kontingensen belül a 2008. áprilisi és júliusi alidőszakokból célszerű a 2008. februári alidőszakba olyan mennyiséget áthelyezni, amely elegendő a fenti cél eléréséhez, de nem zavarja meg sem a közösségi piaci helyzetet, sem a más származási országokból való behozatalt, és nem eredményezi az erre a kontingensre meghatározott 38 721 tonnás teljes éves mennyiség túllépését.

(4)

A behozatalt érintő fent említett zavarok miatt bizonyos kiviteli engedélyeket nem lehetett 2007-ben felhasználni. Ezért helyénvaló megengedni 2008-ban történő esetleges felhasználásukat.

(5)

Ezért a 2008. évre vonatkozóan el kell térni a 327/98/EK rendelettől.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2008. évre vonatkozóan e rendelet melléklete szerint kell felosztani a 327/98/EK rendelet IX. mellékletének a) pontja szerinti 38 721 tonna mennyiségű, a 09.4127 tételszámú kontingensbe tartozó, az Amerikai Egyesült Államokból származó, 1006 30 KN-kódú félig vagy teljesen hántolt rizst.

(2)   A 327/98/EK rendelet 3. cikkében megnevezett harmadik országok által 2007-ben kiállított, az említett cikkben meghatározott kiviteli engedélyek felhasználhatók a 2008-as kontingensévre benyújtott behozataliengedély-kérelmek vonatkozásában.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb az 1538/2007/EK rendelettel (HL L 337., 2007.12.21., 49. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított, félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó 63 000 tonnás kontingensnek a 2008-as alidőszakokra való felosztása:

Származási ország

Mennyiség tonnában

Tételszám

Alidőszak (mennyiség tonnában)

január

február

április

július

szeptember

október

Amerikai Egyesült Államok

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Thaiföld

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Ausztrália

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Egyéb származási országok

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Az összes ország

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Összesen

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Az előző alidőszakokban fel nem használt mennyiségek, amelyek közzététele bizottsági rendelet útján történt.

A 2008-ra vonatkozó módosított mennyiségek csak az Amerikai Egyesült Államokat és az alidőszakonkénti teljes mennyiséget érintik.


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/8


A BIZOTTSÁG 61/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a dinoproston tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága által megfogalmazott véleményeire,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet élelmiszer-előállítás céljából tartott állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel a Közösségen belül, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

Mind a dinoprost trometamin, mind a dinoprost szerepel a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében a szerves vegyületek között, mégpedig minden emlős állatfaj vonatkozásában. Az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottságához azzal a kérelemmel fordultak, hogy vizsgálja meg, érvényesek-e a dinoprost trometamin és dinoprost vegyületekkel kapcsolatban végzett felmérések és következtetések a dinoprostonra is. Az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága úgy találta, hogy mivel a dinoproston és a dinoprost vegyületek szerkezete igen hasonló és a dinoproston az anyagcsere során gyorsan dinoprosttá bomlik, a dinoprost trometamin és a dinoprost vegyületekkel kapcsolatban végzett biztonsági felmérések érvényesek a dinoproston esetében is. Ezért az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy ezen anyag esetében nincs szükség maximális maradékanyag-határértékek megállapítására. Az Állatgyógyászati Készítmények Értékelő Bizottságának következtetéseivel összhangban helyénvaló a dinoprostonról szóló új bejegyzés felvétele a II. mellékletben felsorolt szerves vegyületek közé, minden emlős állatfaj vonatkozásában.

(3)

A 2377/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

E rendelet alkalmazhatósága előtt megfelelő hosszúságú időtartamot kell engedélyezni annak érdekében, hogy a tagállamok elvégezhessék a rendelettel kapcsolatban esetleg szükséges kiigazításokat az érintett állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyein, melyeket az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően adtak ki.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. március 25-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1353/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 303., 2007.11.21., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete a következő hatóanyaggal egészül ki (Azon anyagok listája, amelyekre nem vonatkoznak maximális maradékanyag-határértékek):

2.   Szerves vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Állatfajok

Dinoproston

Minden emlős állatfaj


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/10


A BIZOTTSÁG 62/2008/EK RENDELETE

(2008. január 24.)

a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1493/1999/EK tanácsi rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2001. április 24-i 883/2001/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére és 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (2) 63. cikkének (7) bekezdése az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak keretében megkötött, a mezőgazdaságra vonatkozó megállapodásban rögzített mennyiségi korlátok és kiadások keretei közé korlátozta a borágazat termékeire nyújtott export-visszatérítések odaítélését.

(2)

A 883/2001/EK rendelet 9. cikke megállapítja azokat a körülményeket, amelyek különleges intézkedések meghozatalára jogosítják fel a Bizottságot az e megállapodás keretében előírt mennyiség és a rendelkezésre álló költségvetés meghaladásának elkerülése érdekében.

(3)

A 2008. január 23-án a kiviteli engedélyek iránti kérelmekkel kapcsolatban a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a 2008. március 15-ig tartó időszakra, a 883/2001/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdésében említett, 1. Afrika rendeltetési zónára vonatkozóan fennáll a veszélye a még rendelkezésre álló mennyiség túllépésének, amennyiben korlátozások nélkül állítanak ki a visszatérítést előre rögzítő kiviteli engedélyeket. Ezért következésképpen meg kell határozni egy százalékos együtthatót a 2008. január 16. és 22. között benyújtott igények elfogadására, és 2008. március 16-ig fel kell függeszteni az e zónára vonatkozóan igényelt engedélyek kiállítását, valamint az új engedélyek benyújtását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A borágazat termékeire vonatkozóan a 883/2001/EK rendelet alapján 2008. január 16. és 22. között igényelt, a visszatérítést előzetesen rögzítő kiviteli engedély iránti kérelmek az 1. Afrika zónára vonatkozóan a kérelmezett mennyiség 73,49 %-ában kerülnek elfogadásra.

(2)   A borágazat (1) bekezdésben említett termékei tekintetében a kiviteli engedélyek kibocsátása a 2008. január 23-tól benyújtott kérelmek alapján, valamint 2008. január 25-től a kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtása az 1. Afrika zóna vonatkozásában 2008. március 16-ig felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb az 1211/2007/EK rendelettel (HL L 274., 2007.10.18., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 9.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/74/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodást (a továbbiakban: KFEM) 1999. október 11-én írták alá Pretoriában. A megállapodást 2004. április 26-án kötötték meg (1).

(2)

2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést.

(3)

2006. október 23-án a Tanács az Európai Közösség és tagállamai nevében felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat folytasson a Dél-afrikai Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodást kiegészítő jegyzőkönyvről, a két új tagállam Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(4)

A tárgyalások a Bizottság megelégedésére lezárultak.

(5)

A kiegészítő jegyzőkönyvet, annak későbbi lehetséges megkötésére is figyelemmel, a Közösség és tagállamai nevében alá kell írni. A kiegészítő jegyzőkönyvet a hivatalos megkötéshez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a Közösség nevében jóváhagyja az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, és másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvének az aláírását, figyelemmel az említett megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra.

A kiegészítő jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek – a megkötésére is figyelemmel – a Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Az Európai Közösség és tagállamai 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazzák a kiegészítő jegyzőkönyv rendelkezéseit, tekintettel annak későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  HL L 127., 2004.4.29., 109. o.


KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, melyek képviseletében az Európai Unió Tanácsa jár el,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség,

valamint

A DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban együtt: a Szerződő Felek,

TEKINTETTEL az 1999. október 11-én Pretoriában aláírt és 2004. május 1-jén hatályba lépett, egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodásra (KFEM);

TEKINTETTEL arra, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2005. április 25-én írták alá Luxemburgban és az 2007. január 1-jén hatályba lépett;

TEKINTETTEL arra, hogy a 2005-ös csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új szerződő feleknek a KFEM-hez történő csatlakozásáról egy a KFEM-hez csatolt jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) a KFEM Szerződő Feleivé válnak, és a Közösség többi tagállamához hasonlóan elismerik és elfogadják a megállapodás szövegét, valamint az ahhoz csatolt mellékleteket, jegyzőkönyveket és nyilatkozatokat.

I.   FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK A KFEM SZÖVEGÉHEZ, BELEÉRTVE A KFEM MELLÉKLETEIT ÉS JEGYZŐKÖNYVEIT IS

2. cikk

Az eredeti példányok nyelve és száma

A KFEM 108. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

„108. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelven, valamint Dél-Afrika angoltól eltérő hivatalos nyelvein, azaz sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isindebele, isixhosa és isizulu nyelveken, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.”

3. cikk

Származási szabályok

A KFEM 1. jegyzőkönyve a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(4)   Az utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG

»ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ«

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

RO

»EMIS A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«”.

2.

A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2)   Az így kiállított másodlatot az alábbi megjegyzések egyikével kell ellátni:

BG

»ДУБЛИКАТ«

ES

»DUPLICADO«

CS

»DUPLIKÁT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAT«

ET

»DUPLIKAAT«

EL

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

»DUPLICATE«

FR

»DUPLICATA«

IT

»DUPLICATO«

LV

»DUBLIKĀTS«

LT

»DUBLIKATAS«

HU

»MÁSODLAT«

MT

»DUPLIKAT«

NL

»DUPLICAAT«

PL

»DUPLIKAT«

PT

»SEGUNDA VIA«

RO

»DUPLICAT«

SL

»DVOJNIK«

SK

»DUPLIKÁT«

FI

»KAKSOISKAPPALE«

SV

»DUPLIKAT«”.

3.

A IV. melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. MELLÉKLET

SZÁMLANYILATKOZAT

Az alább megadott szövegű számlanyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francia változat

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Olasz változat

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lett változat

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litván változat

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugál változat

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Dél-afrikai változatok

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Hely és dátum)

 (4)

(Az exportőr aláírása; az okmányt aláíró személy nevét nyomtatott betűkkel is fel kell tüntetni)

II.   FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Úton lévő vagy ideiglenesen tárolt áruk

(1)   A megállapodás rendelkezéseit alkalmazni kell a Dél-Afrikából az új tagállamok egyikébe, vagy az új tagállamok egyikéből Dél-Afrikába exportált, a KFEM 1. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelő, a csatlakozás időpontjában úton levő, vagy Dél-Afrikában, illetve az új tagállamok területén ideiglenesen raktározott, vámraktárban vagy vámszabad területen tárolt árukra.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőleges hatállyal kibocsátott származási bizonyítványt.

III.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Ez a jegyzőkönyv a KFEM elválaszthatatlan részét képezi.

6. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, az Európai Unió Tanácsa a tagállamok nevében és a Dél-afrikai Köztársaság saját eljárásuknak megfelelően jóváhagyják.

(2)   A Szerződő Felek értesítik egymást az (1) bekezdésben említett megfelelő eljárások befejezéséről. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

7. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   A jegyzőkönyvet 2007. január 1-jétől kell ideiglenesen alkalmazni.

8. cikk

Ez a jegyzőkönyv két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelven, valamint Dél-Afrika angoltól eltérő hivatalos nyelvein, azaz sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isindebele, isixhosa és isizulu nyelveken; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Amennyiben a számlanyilatkozatot a jegyzőkönyv 20. cikke értelmében elfogadott exportőr állítja ki, ezen a helyen kell feltüntetni az elfogadott exportőr vámfelhatalmazási számát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelbe tett szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet üresen kell hagyni.

(2)  A termékek származását jelölni kell. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a jegyzőkönyv 36. cikke értelmében Ceutáról és Melilláról származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek azokat »CM« jelöléssel egyértelműen meg kell jelölnie azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozatot kiállítják.

(3)  Ezek feltüntetése kihagyható, ha az információ szerepel magán az okmányon.

(4)  Lásd a jegyzőkönyv 19. cikkének (5) bekezdését. Abban az esetben, ha az exportőr nem köteles aláírni, az aláírás alóli felmentés az aláíró nevének feltüntetésére is vonatkozik.”


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. január 21.)

a Nemzetközi Kávétanácsban a kávéról szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kijelölésével kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

(2008/75/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikke (1)–(4) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Nemzetközi Kávétanács 98. ülésén, a 2007. szeptember 28-i 431. számú határozatával elfogadta a kávéról szóló új, 2007. évi nemzetközi megállapodás szövegét.

(2)

A 2007. szeptember 28-i 432. számú határozat egy évvel – 2007. október 1-jétől2008. szeptember 30-ig – meghosszabbította a kávéról szóló 2001. évi nemzetközi megállapodást.

(3)

A kávéról szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás 2. cikkének (10) bekezdése értelmében a megállapodás jövőbeli letéteményesét a Kávétanács határozatával kell kijelölni a jelenleg hatályos, kávéról szóló 2001. évi nemzetközi megállapodás keretében. E határozatot 2008. január 31-ig konszenzussal kell meghozni.

(4)

A letéteményes kijelölése az Európai Közösség érdekében áll.

(5)

Meg kell határozni az Európai Közösségnek a Nemzetközi Kávétanácsban e tárgyban képviselt álláspontját,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Közösségnek a Nemzetközi Kávétanácsban képviselendő álláspontja szerint a kávéról szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kiválasztásakor a Nemzetközi Kávészervezet kijelölését kell szavazatával támogatnia.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. JARC


Helyesbítések

25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/21


Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 2007/53/EK bizottsági irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 226., 2007. augusztus 30. )

A 19. oldalon a 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok legkésőbb 2008. június 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelésről.

E rendelkezéseket 2009. március 19-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.”


25.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/21


Helyesbítés a 94/39/EK irányelvnek az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2008. január 9-i 2008/4/EK bizottsági irányelvhez (EGT-vonatkozású szöveg)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 6., 2008. január 10. )

A 4. oldalon a 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. július 30-ig megfeleljenek.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.”