ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 15

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. január 18.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 31/2008/EK rendelete (2007. november 15.) Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

1

 

 

A Bizottság 32/2008/EK rendelete (2008. január 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 33/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról ( 1 )

5

 

 

A Bizottság 34/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

13

 

 

A Bizottság 35/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

15

 

 

A Bizottság 36/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

16

 

 

A Bizottság 37/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

20

 

 

A Bizottság 38/2008/EK rendelete (2008. január 17.) az 1529/2007/EK rendelettel a 2008. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

22

 

 

A Bizottság 39/2008/EK rendelete (2008. január 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

25

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/58/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 26.) a savtartalom-növelésnek az Ausztria B. szőlőtermő övezetében termelt mustok és borok esetében, a 2007/2008-as borászati év tekintetében történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5615. számú dokumentummal történt)

28

 

 

2008/59/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 18.) az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására, valamint a két új tagállam csatlakozását követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra e két tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének díjazására 2006. augusztus 1-jétől, 2006. szeptember 1-jétől, 2006. október 1-jétől, 2006. november 1-jétől, 2006. december 1-jétől és 2007. január 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

29

 

 

2008/60/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a 2003/548/EK határozatnak bizonyos fajta bérelt vonalaknak a bérelt vonalak minimális készletéből való elhagyása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6635. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. január 17.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történő behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 28. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/1


A TANÁCS 31/2008/EK RENDELETE

(2007. november 15.)

Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdésével és (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A Közösség és a Madagaszkári Köztársaság megtárgyalt és parafált egy halászati partnerségi megállapodást, amely a Madagaszkári Köztársaság felségterületéhez tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászoknak.

(2)

A Közösség érdekében áll az említett megállapodás jóváhagyása.

(3)

Fontos meghatározni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának kulcsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodást szövegét csatolták e rendelethez (1).

2. cikk

A megállapodás jegyzőkönyvében megállapított halászati lehetőségek a tagállamok között a következő kulcs szerint kerülnek elosztásra:

Halászati kategória

Hajó típusa

Tagállam

Engedélyek vagy kvóta

Tonhalhalászat

Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó

Spanyolország

23

Franciaország

19

Olaszország

1

Tonhalhalászat

100 BT feletti felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

25

Franciaország

13

Portugália

7

Egyesült Királyság

5

Tonhalhalászat

Legfeljebb 100 BT űrtartalmú felszíni horogsoros halászhajók

Franciaország

26

Tengerfenéki fajok halászata

Horogsoros vagy fenékhorogsoros felderítő halászat

Franciaország

5

Ha e tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben rögzített halászati lehetőségeket, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmét is.

3. cikk

Azon tagállamok, amelyek hajói e megállapodás keretében halásznak, értesítik a Bizottságot a madagaszkári halászati övezetben kifogott valamennyi halmennyiségről a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendelet (2) által meghatározott szabályok szerint.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. L. RODRIGUES


(1)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 331., 2007.12.17., 7. o.

(2)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/3


A BIZOTTSÁG 32/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2008. január 17-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/5


A BIZOTTSÁG 33/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Bizottság munkaprogramot indít az említett irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban lévő hatóanyagok fokozatos vizsgálatára. E program négy szakaszból áll, amelyek közül az utolsó a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett időtartam meghosszabbításáról szóló, 2003. július 25-i 2003/565/EK bizottsági határozatnak (2) megfelelően 2008. december 31-én jár le.

(2)

E program első szakaszát a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (3) határozta meg. A munka második és harmadik szakaszát a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendelet (4) és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (5) határozta meg. A munka negyedik szakaszát a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló, 2004. december 3-i 2229/2004/EK bizottsági rendelet (6) határozta meg.

(3)

Az említett irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett első, második, harmadik és negyedik munkaprogramban szereplő hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéhez a kérelmek újbóli benyújtására vonatkozó részletes szabályokra van szükség a párhuzamos munkavégzés elkerülése, a szigorú biztonsági előírások fenntartása és a gyors döntéshozatal biztosítása érdekében. Meg kell határozni a kérelmezők, a tagállamok, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottság közötti kapcsolatot, valamint az egyes felekre érvényes, az eljárás alkalmazására vonatkozó kötelezettségeket.

(4)

Az első szakaszban szereplő hatóanyagokra vonatkozó dossziék 1995-ben és 1996-ban kerültek benyújtásra. A Hatóság nem végzett szakértői értékelést. Tekintettel az eredeti dossziék korára és a tudományos ismeretek fejlődésére, amelyet a Bizottság szolgálataitól származó útmutatók is tükröznek, teljes és aktualizált dokumentációt kell összeállítani a hatóanyagokról, a Hatóságnak pedig elvileg szakértői értékelést kell készítenie. Elvileg ugyanezeket az elveket kell alkalmazni a felülvizsgálati program 2., 3. és 4. szakaszában szereplő hatóanyagokra; ha azonban értékelőjelentés-tervezet készült és azon határozatot követő ésszerű határidőn belül kérelmet nyújtottak be, amely előírja, hogy a hatóanyagot nem lehet felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, gyorsított eljárás alkalmazható.

(5)

Mivel a második szakaszban szereplő hatóanyagokra szigorú határidők vonatkoznak, a Hatóság által szakértői értékelés alá vont, rendelkezésre álló információkra támaszkodva kellett döntést hozni. Egyes esetekben felmerültek olyan problémák, amelyek megakadályozták a hatóanyag felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. E hatóanyagok esetében az eredeti dossziék legkésőbb 2002 áprilisáig kerültek benyújtásra. 2003 és 2006 között a Hatóság szakértői értékeléseket végzett, így a dossziék aktualizáltnak tekinthetők. Ezen esetek közül néhányban kevés tanulmány is elég lehet az I. mellékletbe történő lehetséges felvételre irányuló kérelmek újbóli benyújtásához szükséges teljes dosszié összeállításához, ugyanazon vagy korlátozottabb, támogatott alkalmazásokra támaszkodva. Amennyiben a dossziét nemrégen állították össze és vitatták meg, abban az esetben helyénvaló gyorsított eljárást biztosítani a kérelmek újbóli benyújtásához és a szakértői értékeléshez. Ugyanez vonatkozik a felülvizsgálati program harmadik és negyedik szakaszában szereplő hatóanyagokra, amelyekre az eljárás legutóbb az 1095/2006/EK rendelettel módosult.

(6)

A kiegészítő adatokat csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha azok a kitűzött határidőn belül kerültek benyújtásra.

(7)

Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy ugyanarra a hatóanyagra bármikor be lehessen nyújtani új kérelmet.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

A rendelet részletes szabályokat állapít meg az olyan hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmek benyújtásához és értékeléséhez, amelyeket a Bizottság az említett irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett felülvizsgálati program keretében értékelt, de amelyek az a), b) és c) pontban meghatározott határidőkig nem kerültek felvételre az irányelv I. mellékletébe:

a)

az első szakaszban szereplő hatóanyagok esetében 2006. december 31-ig, illetve a metalaxil esetében 2010. június 30-ig;

b)

a második szakaszban szereplő hatóanyagok esetében 2007. szeptember 30-ig;

c)

a harmadik és negyedik szakaszban szereplő hatóanyagok esetében 2008. december 31-ig.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„kérelmező”: az a személy, aki a hatóanyagot maga állítja elő vagy aki mással szerződik a gyártásra, vagy olyan személy, akit a gyártó kizárólagos képviselőjeként jelöl ki az e rendeletnek való megfelelés céljából;

b)

„bizottság”: a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság;

c)

„az első szakaszban szereplő anyagok”: a 3600/92/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok;

d)

„a második szakaszban szereplő anyagok”: a 451/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok;

e)

„a harmadik szakaszban szereplő anyagok”: az 1490/2002/EK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok;

f)

„a negyedik szakaszban szereplő anyagok”: 2229/2004/EK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok.

II.   FEJEZET

SZOKÁSOS ELJÁRÁS

3. cikk

Kérelem

(1)   Annak a kérelmezőnek, aki biztosítani kívánja az 1. cikk hatálya alá tartozó valamely hatóanyag felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, kérelmet kell benyújtania az adott hatóanyagra egy tagállamhoz (a továbbiakban: referens tagállam), mellékelve a teljes dossziét, amely magában foglalja a 4. cikkben említett összefoglaló dossziét, bizonyítva ezáltal, hogy a hatóanyag megfelel az említett irányelv 5. cikkében előírt követelményeknek. A kérelmezőnek kell bizonyítania a követelményeknek való megfelelést.

(2)   A kérelem benyújtásakor a kérelmező a 91/414/EGK irányelv 14. cikke alapján kérheti az e cikk (1) bekezdésében említett dosszié egyes részeinek bizalmas kezelését. A kérelmező minden dokumentum, illetve dokumentumrész esetében megindokolja, hogy az miért tekintendő bizalmasnak.

A kérelmező ugyanakkor jelzi a 91/414/EGK irányelv 13. cikke szerinti adatvédelem iránti igényét.

A kérelmező külön nyújtja be a bizalmasan kezelendő információkat.

4. cikk

Dossziék

(1)   Az összefoglaló dosszié a következőket tartalmazza:

a)

adatok a hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer korlátozott számú reprezentatív alkalmazásáról, igazolva, hogy teljesülnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében megállapított követelmények;

b)

a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében említett hatóanyagot illetően az adatokra vonatkozó követelmények minden pontja esetében a tesztek és tanulmányok összegzései és eredményei, ezek tulajdonosa, valamint a teszteket és tanulmányokat készítő személy vagy intézet neve;

c)

a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében említett növényvédő szert illetően az adatokra vonatkozó követelmények minden pontja esetében a tesztek és tanulmányok összegzései és eredményei, ezek tulajdonosa, és az említett irányelv 5. cikkében említett követelmények értékelése szempontjából fontos teszteket elvégző és tanulmányokat készítő személy vagy intézet neve, figyelembe véve, hogy a dosszié II., illetve III. mellékletében a reprezentatív alkalmazások javasolt, korlátozott számából adódó adathiány akadályozhatja a hatóanyagok I. mellékletbe történő felvételét;

d)

egy ellenőrzőlista, mely igazolja a (2) bekezdésben előírt dosszié teljességét;

e)

annak indoklása, hogy miért van szükség tesztekre és tanulmányokra a hatóanyag első felvételekor;

f)

az összes benyújtott információ értékelése.

(2)   A teljes dosszié tartalmazza az egyes tesztelési és vizsgálati jelentések teljes szövegét az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett összes információ tekintetében.

5. cikk

A dosszié teljességének ellenőrzése

(1)   A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a referens tagállam a 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett ellenőrzőlista segítségével ellenőrzi, hogy a kérelemmel benyújtott dossziék tartalmazzák-e a 4. cikkben előírt összes elemet.

(2)   Ha a 4. cikkben előírt elemek közül egy vagy több hiányzik, akkor a tagállam értesíti a kérelmezőt, határidőt tűzve ki a hiánypótlásra. Ez a határidő nem haladhatja meg a hat hónapot.

(3)   Ha a kérelmező a (2) bekezdésben említett határidő lejártáig nem nyújtja be a hiányzó elemeket, akkor a referens tagállam erről értesíti a kérelmezőt, a Bizottságot és a többi tagállamot. Ha a kérelmezőnek módjában állt észrevételeket tenni és a Bizottság megállapítja, hogy a kérelmező elmulasztotta benyújtani a hiányzó elemeket, akkor a Bizottság határozatot fogad el, amelynek értelmében a hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ez a határozat lezárja a hatóanyag e rendelet szerinti értékelését.

(4)   Új kérelem bármikor benyújtható ugyanarra a hatóanyagra.

(5)   Ha a kérelemmel együtt beadott dossziék tartalmazzák a 3. cikkben előírt összes elemet, akkor a referens tagállam értesíti a kérelmezőt, a Bizottságot, a többi tagállamot és a Hatóságot arról, hogy a kérelem teljes.

6. cikk

Az információk közzététele

A teljesnek tekintett kérelmek esetében a Bizottság az alábbi információkat teszi közzé:

a)

a hatóanyag neve;

b)

a kérelem kelte;

c)

a kérelmezők neve és címe;

d)

a referens tagállam.

7. cikk

Harmadik felek által benyújtott információk

(1)   Minden személy vagy tagállam, amely olyan információkat szándékozik benyújtani a referens tagállamnak, amelyek hozzájárulhatnak az értékeléshez – különös tekintettel a hatóanyagnak vagy maradékanyagainak az emberi vagy állati egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges veszélyes hatásaira –, a 91/414/EGK irányelv 7. cikkének sérelme nélkül ezt legkésőbb a 6. cikkben említett információk közzétételétől számított 90 napon belül teheti meg.

(2)   A referens tagállam a beérkezett információkat haladéktalanul továbbítja a Hatóságnak és a kérelmezőnek.

(3)   A kérelmező legkésőbb az információk beérkezésétől számított 60 napon belül elküldheti a benyújtott információkra vonatkozó észrevételeit a referens tagállamnak és a Hatóságnak.

8. cikk

A referens tagállam által végzett értékelés

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésében említett kérelem keltétől számított 12 hónapon belül a referens tagállam elkészít és benyújt a Bizottságnak egy jelentést (a továbbiakban: értékelőjelentés-tervezet) – a Hatóság erről másolatot kap –, amelyben megvizsgálja, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. Ezzel egy időben tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az értékelőjelentés-tervezet benyújtásra került, és felkéri a kérelmezőt, hogy haladéktalanul továbbítsa az aktualizált dossziét a Hatóságnak, a tagállamoknak és a Bizottságnak.

(2)   A referens tagállam konzultálhat a Hatósággal.

(3)   Ha a referens tagállamnak kiegészítő információkra van szüksége, akkor határidőt tűz ki a kérelmező számára ezek benyújtására. Ebben az esetben a tizenkét hónapos határidő meghosszabbodik a referens tagállam által biztosított kiegészítő határidővel. A kiegészítő határidő legfeljebb hat hónap lehet, és akkor jár le, amikor a referens tagállam megkapja a kiegészítő információkat. A referens tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot. Értékelésében a referens tagállam kizárólag a kitűzött határidőn belül benyújtott információkat veszi figyelembe.

(4)   Ha a kérelmező a (3) bekezdésben említett határidő lejártáig nem nyújtja be a hiányzó elemeket, akkor a referens tagállam erről értesíti a kérelmezőt, a Bizottságot és a többi tagállamot. Ha a kérelmezőnek módjában állt észrevételeket tenni, és a Bizottság megállapítja, hogy a kérelmező elmulasztotta benyújtani azokat a hiányzó elemeket, amelyek segítségével megállapítható, hogy az anyag megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek, abban az esetben a Bizottság határozatot fogad el, amelynek értelmében a hatóanyag nem vehető fel az említett irányelv I. mellékletébe és lezárul az adott hatóanyag e rendelet szerinti értékelése.

(5)   Új kérelem bármikor benyújtható ugyanarra a hatóanyagra.

9. cikk

Az értékelőjelentés-tervezet kézhezvétele és a jelentéshez való hozzáférés

A 8. cikk (1) mellékletében említett dosszié beérkezését követően a Hatóság körbeküldi a referens tagállamtól érkezett értékelőjelentés-tervezetet a kérelmezőnek, a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

Miután a kérelmező számára két hetet biztosított arra, hogy kérhesse az értékelőjelentés-tervezet egyes részeinek bizalmas kezelését, a Hatóság közzéteszi a tervezetet.

A Hatóság 90 napot biztosít a tagállamok és a kérelmező számára írásos észrevételek benyújtására.

Adott esetben a Hatóság szakértői értékelést végez, melybe tagállami szakértőket is bevon.

10. cikk

A Hatóság következtetései

(1)   A Hatóság az e rendelet 9. cikkének harmadik bekezdésében előírt határidő lejártától számított 90 napon belül következtetést fogad el arról, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek, és ismerteti a következtetést a kérelmezővel, a tagállamokkal és a Bizottsággal.

Adott esetben a Hatóság következtetésében kitér az értékelőjelentés-tervezetben szereplő, tervezett alkalmazásokhoz kapcsolódó kockázatcsökkentési lehetőségekre.

(2)   Ha a Hatóságnak kiegészítő információkra van szüksége, a referens tagállammal konzultálva legfeljebb 90 napos határidőt biztosít a kérelmező számára ahhoz, hogy az információkat benyújtsa a Hatóságnak és a referens tagállamnak. Ebben az esetben az (1) bekezdésben előírt 90 napos határidő meghosszabbodik a Hatóság által biztosított határidővel. A Hatóság erről tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat. Következtetésében a Hatóság kizárólag a kitűzött határidőn belül benyújtott információkat veszi figyelembe.

(3)   A referens tagállam értékeli a kiegészítő információkat és késedelem nélkül, de legkésőbb a kiegészítő információk kézhezvételétől számított 60 napon belül benyújtja azokat a Hatóságnak.

(4)   A Bizottság és a Hatóság megállapodnak a következtetések előterjesztésének ütemezéséről, a munka tervezésének megkönnyítése érdekében. A Bizottság és a Hatóság megállapodnak arról, hogy a Hatóság következtetéseit milyen formában kell benyújtani.

11. cikk

Az irányelvtervezet vagy határozattervezet előterjesztése

(1)   Bármely olyan javaslat sérelme nélkül, amelyet a 79/117/EGK tanácsi irányelv (7) mellékletének módosítása céljából nyújthat be, a Bizottság felülvizsgálati jelentéstervezetet nyújt be a bizottságnak a bizottság ülésén való véglegesítésre. Ezt a Bizottság legkésőbb a Hatóság következtetésének, illetve azon információnak a kézhezvételétől számított hat hónapon belül teheti meg, amely szerint a kérelmező elmulasztotta benyújtani a dosszié hiányzó elemeit.

A kérelmező számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a Bizottság által kitűzött határidőn belül észrevételezze a felülvizsgálati jelentést.

(2)   Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálati jelentés alapján és figyelembe véve a kérelmezőnek a Bizottság által az (1) bekezdés szerint kitűzött határidőn belül benyújtott észrevételeit, irányelv vagy határozat kerül elfogadásra a 91/414/EGK irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, feltéve, hogy:

a)

a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagot vesznek fel, és adott esetben erre bizonyos feltételek és korlátozások érvényesek;

b)

nem vesznek fel hatóanyagot az említett irányelv I. mellékletébe.

(3)   A (2) bekezdés b) pontjának megfelelően elfogadott határozat lezárja a hatóanyag e rendelet szerinti vizsgálatát.

12. cikk

A felülvizsgálati jelentéshez való hozzáférés

A végleges felülvizsgálati jelentést – a dossziéban található bizalmas információkra, valamint a 91/414/EGK irányelv 14. cikkének megfelelően bizalmasnak nyilvánított információkra utaló részek kivételével – nyilvános konzultáció céljából hozzáférhetővé kell tenni.

III.   FEJEZET

GYORSÍTOTT ELJÁRÁS

13. cikk

A gyorsított eljárás alkalmazásának feltételei

Amennyiben egy második, harmadik vagy negyedik szakaszban szereplő anyagról állapította meg valamely határozat a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésével összhangban, hogy a hatóanyag nem vehető fel a mellékletbe, és értékelőjelentés-tervezet készült, akkor minden személy, aki a határozatot eredményező eljárásban bejelentőként részt vett vagy minden személy, aki az eredeti bejelentővel megállapodva helyettesítette őt e rendelet alkalmazása céljából, kérelmet nyújthat be az e rendelet 14–19. cikkében előírt gyorsított eljárással összhangban. E kérelmet a felvétel elutasításáról szóló határozat kihirdetésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani a harmadik és negyedik szakaszban szereplő anyagok esetében, illetve e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a második szakaszban szereplő anyagok esetében.

14. cikk

Kérelem

(1)   A 13. cikkben említett kérelmet ahhoz a tagállamhoz kell benyújtani, amely a referens volt a felvétel elutasításáról szóló határozat elfogadását eredményező vizsgálati eljárásban, kivéve, ha egy másik tagállam arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy az eredeti referens tagállammal egyetértésben kész elvégezni az értékelést.

(2)   A kérelem benyújtásakor a kérelmező a 91/414/EGK irányelv 14. cikke alapján kérheti a 15. cikk (2) bekezdésében említett kiegészítő adatok egyes részeinek bizalmas kezelését. A kérelmező minden dokumentum, illetve dokumentumrész esetében megindokolja, hogy az miért tekintendő bizalmasnak.

A kérelmező külön nyújtja be a bizalmasan kezelendő információkat.

A kérelmező ugyanakkor jelzi a 91/414/EGK irányelv 13. cikke szerinti adatvédelem iránti igényét.

15. cikk

Lényegi és eljárási követelmények

(1)   Az alábbi lényegi követelményeket kell alkalmazni:

a)

a hatóanyagra vonatkozó előírások azonosak a felvétel elutasításáról szóló határozatban szereplőkkel. Csak a szükséges mértékben, a felvétel elutasításáról szóló határozatot eredményező indokok figyelembevételével lehet eltérni annak érdekében, hogy az anyag felvételre kerüljön a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe;

b)

a támogatott alkalmazások azonosak a felvétel elutasításáról szóló határozatban szereplőkkel. Ezek csak a szükséges mértékben, a felvétel elutasításáról szóló határozatot eredményező indokok figyelembevételével változtathatók meg annak érdekében, hogy az anyag felvételre kerüljön a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe;

c)

a kérelmezőnek kell bizonyítania a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(2)   A kérelmezőnek a következőket kell csatolnia a kérelemhez:

a)

a felvétel elutasításáról szóló, vonatkozó határozat elfogadását eredményező különleges problémák kezeléséhez szükséges kiegészítő adatok;

b)

a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket tükröző kiegészítő adatok, különös tekintettel a felvétel elutasításáról szóló határozat elfogadását eredményező adatok benyújtása óta az ismeretekben történt változásokra;

c)

adott esetben az eredeti dosszié kiegészítése;

d)

a dosszié teljességét igazoló ellenőrzőlista, amely jelzi, hogy mely adatok újak.

16. cikk

Az információk közzététele

A teljesnek tekintett kérelmek esetében a Bizottság az alábbi információkat teszi közzé:

a)

a hatóanyag neve;

b)

a kérelem kelte;

c)

a kérelmezők neve és címe;

d)

a referens tagállam.

17. cikk

Harmadik felek által benyújtott információk

(1)   Minden személy vagy tagállam, amely olyan információkat szándékozik benyújtani a referens tagállamnak, amelyek hozzájárulhatnak az értékeléshez – különös tekintettel a hatóanyagnak vagy maradékanyagainak az emberi és állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt lehetséges veszélyes hatásaira –, a 91/414/EGK irányelv 7. cikkének sérelme nélkül ezt legkésőbb a 16. cikkben említett információk közzétételétől számított 90 napon belül teheti meg.

(2)   A referens tagállam a beérkezett információkat haladéktalanul benyújtja a Hatóságnak és a kérelmezőnek.

(3)   A kérelmező legkésőbb az információk beérkezésétől számított 60 napon belül elküldheti a benyújtott információkra vonatkozó észrevételeit a referens tagállamnak és a Hatóságnak.

18. cikk

A referens tagállam által végzett értékelés

(1)   A 14. cikk (1) bekezdésében említett referens tagállamnak értékelnie kell a 15. cikk (2) bekezdésében szereplő adatokat, kivéve, ha e tagállam megállapodik egy másik tagállammal, hogy ez utóbbi legyen a referens. E megállapodásról tájékoztatni kell a kérelmezőt, a Bizottságot, a Hatóságot és a többi tagállamot.

(2)   A kérelem benyújtását követő hat hónapon belül a referens tagállam jelentés formájában továbbítja a Hatóságnak és a Bizottságnak a kiegészítő adatok értékelését (a továbbiakban: kiegészítő jelentés), amelynek tükröznie kell a jelenlegi tudományos és műszaki ismereteket, és adott esetben tartalmazza az eredeti dossziéban szereplő információkat, amelyek figyelembe veszik a harmadik felek által benyújtott, a lehetséges veszélyes hatásokra vonatkozó, rendelkezésre álló információkat, illetve a kérelmezőtől a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban beérkezett észrevételeket. A kiegészítő jelentés azt vizsgálja, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében meghatározott követelményeknek. A referens tagállam ezzel egy időben értesíti a kérelmezőt, hogy a kiegészítő jelentés benyújtásra került és felkéri, hogy haladéktalanul továbbítsa az aktualizált dossziét a Hatóságnak, a tagállamoknak és a Bizottságnak.

A referens tagállam konzultálhat a Hatósággal.

(3)   Ha a referens tagállamnak olyan kiegészítő információkra van szüksége, amelyek nem vonják maguk után új tanulmányok benyújtását, akkor határidőt tűz ki a kérelmező számára ezek bemutatására. Ebben az esetben a (2) bekezdésben említett hat hónapos határidő meghosszabbodik a referens tagállam által biztosított kiegészítő határidővel. A kiegészítő határidő legfeljebb 90 nap lehet, és akkor jár le, amikor a referens tagállam megkapja a kiegészítő információkat. A referens tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot. Értékelésében a referens tagállam kizárólag a kitűzött határidőn belül benyújtott információkat veszi figyelembe.

19. cikk

A kiegészítő jelentéshez való hozzáférés

(1)   A kiegészítő jelentés kézhezvételét követően a Hatóság továbbítja azt a többi tagállamhoz és a kérelmezőhöz, hogy azok észrevételeket tehessenek. A kiegészítő jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül el kell küldeni az észrevételeket a Hatósághoz. A Hatóság összegyűjti és továbbítja az észrevételeket a Bizottsághoz.

(2)   A Hatóságnak kérésre rendelkezésre bocsátja, illetve megtekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi a kiegészítő jelentést, kivéve annak a 91/414/EGK irányelv 14. cikkével összhangban bizalmasként elfogadott elemeit.

20. cikk

Értékelés

(1)   A Bizottság értékeli a kiegészítő jelentést és adott esetben a 13. cikkben említett, vonatkozó értékelőjelentés-tervezetet, valamint a referens tagállam által megfogalmazott ajánlást és a Hatóság által összegyűjtött észrevételek kézhezvételétől számított 30 napon belül beérkezett észrevételeket.

A Bizottság konzultálhat a Hatósággal. E konzultáció adott esetben magában foglalhatja azt a kérést, hogy készüljön szakértői értékelés tagállami szakértők bevonásával.

(2)   Abban az esetben, ha a Bizottság a második szakaszban szereplő anyagok miatt konzultál a Hatósággal, ez utóbbi legkésőbb a Bizottság kérésének kézhezvételétől számított 90 napon belül előterjeszti következtetését. A Hatóság a harmadik és negyedik szakaszban szereplő anyagokra vonatkozó kérés kézhezvételétől számított legkésőbb hat hónapon belül előterjeszti következtetését jelentés formájában.

A harmadik és negyedik szakaszban szereplő anyagokat illetően, ha a Hatóságnak olyan kiegészítő információkra van szüksége, amelyek nem vonják maguk után új tanulmányok benyújtását, akkor legfeljebb 90 napos határidőt tűz ki, amelyen belül a kérelmezőnek be kell nyújtania az információkat a Hatóságnak és a referens tagállamnak. Ebben az esetben az előző albekezdésben említett hat hónapos határidő meghosszabbodik a Hatóság által biztosított kiegészítő határidővel.

A referens tagállam értékeli a kiegészítő információkat és késedelem nélkül, de legkésőbb a kiegészítő információk kézhezvételétől számított 60 napon belül benyújtja azokat a Hatóságnak.

(3)   A Bizottság és a Hatóság megállapodnak a következtetések előterjesztésének ütemezéséről, a munka tervezésének megkönnyítése érdekében. A Bizottság és a Hatóság megállapodnak arról, hogy a Hatóság következtetéseit milyen formában kell benyújtani.

21. cikk

Az irányelvtervezet vagy határozattervezet előterjesztése

(1)   Bármely olyan javaslat sérelme nélkül, amelyet a 79/117/EGK tanácsi irányelv mellékletének módosítása céljából nyújthat be, a Bizottság felülvizsgálati jelentéstervezetet nyújt be a bizottságnak a bizottság ülésén való véglegesítésre. Ezt a Bizottság legkésőbb a 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett információnak vagy a Hatóság következtetésének, illetve azon információnak a kézhezvételétől számított hat hónapon belül teheti meg, amely szerint a kérelmező elmulasztotta benyújtani a dosszié hiányzó elemeit.

A kérelmező számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a Bizottság által kitűzött határidőn belül észrevételezze a felülvizsgálati jelentést.

(2)   Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálati jelentés alapján és figyelembe véve a kérelmezőnek a Bizottság által az (1) bekezdés szerint kitűzött határidőn belül benyújtott észrevételeit, irányelvet vagy határozatot kell elfogadni a 91/414/EGK irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, feltéve, hogy:

a)

valamely hatóanyagot felvesznek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és erre adott esetben bizonyos feltételek és korlátozások érvényesek;

b)

valamely hatóanyagot nem vesznek fel az említett irányelv I. mellékletébe.

22. cikk

A felülvizsgálati jelentéshez való hozzáférés

A végleges felülvizsgálati jelentést – a dossziéban található bizalmas információkra, valamint a 91/414/EGK irányelv 14. cikkének megfelelően bizalmasnak nyilvánított információkra utaló részek kivételével – nyilvános konzultáció céljából hozzáférhetővé kell tenni.

IV.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Díjak

(1)   A tagállamok létrehoznak egy olyan rendszert, amely díj vagy illeték fizetésére kötelezi a kérelmezőket a kiegészítő adatok vagy a kapcsolódó dossziék adminisztratív kezeléséért és értékeléséért.

(2)   A tagállamok egyedi díjat vagy illetéket állapítanak meg az értékelésre vonatkozóan.

(3)   Ebből a célból a tagállamok:

a)

olyan díj vagy illeték megfizetését írják elő, amely lehetőleg fedezi a kiegészítő adatok vagy dossziék minden egyes benyújtásának értékeléséhez kapcsolódó különféle eljárások során felmerült költségeiket;

b)

biztosítják, hogy a díj vagy illeték összege átlátható módon kerüljön megállapításra úgy, hogy az megfeleljen a kiegészítő adatok vagy a dossziék vizsgálata és adminisztratív kezelése során felmerült valós költségeknek; ugyanakkor a teljes díj kiszámításához a tagállamok előírhatják az átlagköltségeken alapuló, rögzített díjtáblák használatát;

c)

biztosítják, hogy a díjat vagy illetéket az egyes tagállamok hatóságai által adott utasításoknak megfelelően kapják meg, és hogy a díjból származó bevételt kizárólag a referens tagállamnak a kiegészítő adatok vagy a dossziék értékelése és adminisztratív kezelése során felmerült olyan tényleges költségei finanszírozására használják, amelyek esetében az adott tagállam a referens, vagy pedig a bevételt az e rendeletből eredő tagállami kötelezettségeik teljesítését szolgáló általános intézkedések finanszírozására fordítják.

24. cikk

Egyéb költségek, illetékek vagy díjak

A 23. cikk nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a Szerződésnek megfelelően az említett cikkben előírt díjtól eltérő költségeket, illetékeket vagy díjakat tartsanak fenn vagy vezessenek be, a hatóanyagok és növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala, felhasználása és ellenőrzése tekintetében.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/50/EK bizottsági irányelvvel (HL L 202., 2007.8.3., 15. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 192., 2003.7.31., 40. o.

(3)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.7.13., 27. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1095/2007/EK rendelettel (HL L 246., 2007.9.21., 19. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o. A legutóbb az 1095/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 33., 1979.2.8., 36. o.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/13


A BIZOTTSÁG 34/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

a tojáságazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

a baromfihús-ágazat piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (4) rögzítette a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítő importvámrendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, valamint az irányadó árakat.

(2)

A baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló adatok rendszeres ellenőrzéséből következik, hogy egyes termékek behozatalára vonatkozó irányadó árakat módosítani kell, figyelembe véve az eredet szerinti árkülönbségeket. Következésképpen az irányadó árakat közzé kell tenni.

(3)

A lehető legrövidebb határidőn belül végre kell hajtani ezt a módosítást, figyelembe véve a piac helyzetét.

(4)

A Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2771/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 282., 1975.11.1., 104. o. A legutóbb a 2916/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 305., 1995.12.19., 49. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o. A legutóbb az 1468/2007/EK rendelettel (HL L 329., 2007.12.14., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. január 17-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Eredet (1)

0207 12 10

Fagyasztott, tisztított és bontott, 70 %-os csirke

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Fagyasztott, hasított csirke 65 %-os kiszerelésben

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Fagyasztott, kicsontozott kakas- vagy tyúkdarabok

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Fagyasztott csirkemell

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Fagyasztott csirkeláb

110,8

10

01

0207 14 70

Egyéb, csirkéből származó darabok, fagyasztva

211,9

22

01

0207 25 10

Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal, zúzával, az ún. »80 %-os pulyka«

151,3

3

01

0207 27 10

Fagyasztott, kicsontozott pulykadarabok

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Tojássárgája, szárítva

318,9

0

02

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

374,2

0

02

1602 32 11

Nyers kakas- vagy tyúkkészítmény

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Tojásfehérje, szárítva

475,4

0

02


(1)  Import eredete

01

Brazília

02

Argentína

03

Chile

04

Thaiföld”


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/15


A BIZOTTSÁG 35/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékeket érintő export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében, valamint a pályázati felhívásra benyújtott pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló, hogy semmilyen visszatérítés ne kerüljön megállapításra a 2008. január 15-én végződő pályázati időszakra.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2008. január 15-én záruló pályázati időszakára, az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékekre és rendeltetési helyekre visszatérítés nem kerül megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1152/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 258., 2007.10.4., 3. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1255/1999/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb az 1543/2007/EK rendelettel (HL L 337., 2007.12.21., 62. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A legutóbb az 128/2007/EK rendelettel (HL L 41., 2007.2.13., 6. o.) módosított rendelet.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/16


A BIZOTTSÁG 36/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az ugyanezen rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A marha- és borjúhús piacának jelenlegi helyzetére való tekintettel ezért – az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban – meg kell állapítani az export-visszatérítéseket.

(3)

Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében a visszatérítések mértéke rendeltetési hely szerint változhat, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. E termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) és az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) előírt követelményeknek is.

(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1982. július 20-i 1964/82/EGK bizottsági rendelet (5) 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha az exportálandó mennyiség a kicsontozással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint 95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

Ezért az 1218/2007 bizottsági rendeletet (6) hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikke szerinti export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében felsorolt termékekre, az ott feltüntetett összegben, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

(2)   Az (1) bekezdés alapján visszatérítésben részesíthető termékeknek meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, elsősorban pedig az engedélyezett létesítményben való előállítás és a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezete szerinti egészségügyi jelölés követelményeinek.

2. cikk

Az 1964/82/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód alá tartozó termékekre nyújtott visszatérítést 100 kilogrammonként 7 euróval csökkenteni kell.

3. cikk

Az 1218/2007 rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet 2008. január 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1254/1999/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 212., 1982.7.21., 48. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 275., 2007.10.19., 19. o.


MELLÉKLET

A marhahúságazatban 2008. január 18-tól alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések összege (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

61,0

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

84,7

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

49,8

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

50,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

29,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és a Közösségből való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó, Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36., 45. és – adott esetben – 44. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


(1)  A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett sorolható ebbe az alszámba.

(2)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az 1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.

(3)  Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.

(4)  A 2051/96/EK bizottsági rendeletben (HL L 274., 1996.10.26., 18. o.) meghatározott feltételek mellett.

(5)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.

(6)  A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás szerint kell megállapítani.

Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.

(7)  Az 1254/1999/EK rendelet 33. cikkének (10) bekezdése értelmében harmadik országból importált, majd harmadik országba újraexportált termékekre semmilyen visszatérítés nem nyújtható.

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és a Közösségből való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó, Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36., 45. és – adott esetben – 44. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/20


A BIZOTTSÁG 37/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1509/2007/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október 1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 333., 2007.12.19., 70. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. január 18-án alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/22


A BIZOTTSÁG 38/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

az 1529/2007/EK rendelettel a 2008. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a CARIFORUM-térséghez tartozó államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. december 21-i 1529/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1529/2007/EK rendelet a 2008. évre a CARIFORUM-térséghez tartozó államokból származó rizsre 187 000 tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett éves behozatali vámkontingenst (tételszám: 09.4219), a Holland Antillákról és Arubáról származó rizsre 25 000 tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett behozatali vámkontingenst (tételszám: 09.4189) és a legkevésbé fejlett TOT-ból származó rizsre 10 000 tonna hántoltrizs-egyenértékben kifejezett behozatali vámkontingenst (tételszám: 09.4190) nyitott meg.

(2)

Az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) és (2) bekezdésében előírt kontingenseknél az első alidőszak a január hónap.

(3)

Az 1529/2007/EK rendelet 6. cikkének a) pontja szerinti közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4219 tételszámú kontingens esetében az említett rendelet 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2008 januárjának első hét napján benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4189 és 09.4190 tételszámú kontingensek esetében az 1529/2007 rendelet 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2008 januárjának első hét napján benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiségnél kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Indokolt továbbá az 1529/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban meghatározni a következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1529/2007/EK rendeletben említett, 09.4219 tételszámú kontingensekhez kapcsolódó, 2008 januárjának első hét napján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatóknak az igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak ki.

(2)   Az 1529/2007/EK rendeletben említett, 09.4219 09.4189 és 09.4190 tételszámú kontingensek keretében a következő kontingens-alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet. 2008. szeptember 1-jétől az 1785/2003/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 348., 2007.12.31., 155. o.


MELLÉKLET

Az 1529/2007/EK rendelet alkalmazásában a 2008. januári alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

Származás/Termék

Tételszám

A 2008. januári alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2008. májusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg-ban)

A CARIFORUM-térséghez tartozó államok (az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

09.4219

80,286290 %

62 334 003

KN-kód: 1006, a 1006 10 10 KN-kód kivételével

 

 

 

TOT (az 1529/2007/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja)

 

 

 

KN-kód: 1006

 

 

 

a)

Holland Antillák és Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Kevésbé fejlett TOT-ok:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Erre az alidőszakra nem alkalmaznak elosztási együtthatót: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.

(2)  Mivel a kérelmek a rendelkezésre álló mennyiségeknél alacsonyabb vagy azokkal megegyező mennyiségekre vonatkoznak, minden kérelem elfogadható.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/25


A BIZOTTSÁG 39/2008/EK RENDELETE

(2008. január 17.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1152/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 258., 2007.10.4., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 1496/2007/EK rendelettel (HL L 333., 2007.12.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb az 1546/2007/EK rendelettel (HL L 337., 2007.12.21., 68. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2008. január 18-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

0,00

0,00

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

0,00

0,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

0,00

0,00

c)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az Európai Unió tagállamainak azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia települések, Helgoland, Grönland, Feröer-szigetek, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

európai területek, amelyek külkapcsolataiért egy tagállam felelős, és amelyek nem képezik részét a közösségi vámterületnek: Gibraltár.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 26.)

a savtartalom-növelésnek az Ausztria B. szőlőtermő övezetében termelt mustok és borok esetében, a 2007/2008-as borászati év tekintetében történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2007) 5615. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2008/58/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Ausztria B. szőlőtermő övezetében a szőlő érési ideje alatt tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények a szőlő és a szőlőmust savtartalmának jelentős és visszafordíthatatlan csökkenését vonták maguk után. A 2007 nyarán Ausztria területén tapasztalt különleges időjárási körülmények hasonlóak a rendes körülmények között a jóval délebbre elhelyezkedő szőlőtermő területekre jellemző időjárási körülményekhez.

(2)

Az érintett régiókban az éretten leszüretelt szőlő összes savtartalma szokatlanul alacsony, és nem teszi lehetővé megfelelő bor készítését, valamint a bor megfelelő eltarthatóságának biztosítását.

(3)

Ezért indokolt engedélyezni Ausztria számára a B. szőlőtermő övezetben termelt, a 2007-es szüretből származó mustok és borok savtartalmának növelését az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete E. részének 2., 3. és 7. pontjában előírt feltételek mellett.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete E. része 1. pontjának a) alpontjában foglaltaktól eltérve Ausztria az említett melléklet E. részének 2., 3. és 7. pontjában előírt feltételek mellett engedélyezheti a B. szőlőtermő övezetben termelt, a 2007-es szüretből származó mustok és borok savtartalmának növelését.

2. cikk

E határozat címzettje az Osztrák Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1234/2007/EK rendelettel (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) módosított rendelet.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 18.)

az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására, valamint a két új tagállam csatlakozását követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra e két tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének díjazására 2006. augusztus 1-jétől, 2006. szeptember 1-jétől, 2006. október 1-jétől, 2006. november 1-jétől, 2006. december 1-jétől és 2007. január 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

(2008/59/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeket meghatározó 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak X. melléklete 13. cikkének második albekezdésére,

tekintettel a két tagállam csatlakozási szerződésére és különösen annak 33. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikke első albekezdésének megfelelően a 453/2007/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) rögzíti az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra a két új tagállamban tisztségben maradó tisztviselői egy részének az alkalmazási ország pénznemében fizetett díjazására 2006. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzókat.

(2)

A személyzeti szabályzat X. melléklete 13. cikke második albekezdésének megfelelően 2006. augusztus 1-jétől, 2006. szeptember 1-jétől, 2006. október 1-jétől, 2006. november 1-jétől, 2006. december 1-jétől és 2007. január 1-jétől az említett korrekciós szorzókat ki kell igazítani, amennyiben egy adott harmadik ország tekintetében – tekintettel a Bizottság birtokában levő statisztikai adatokra – a megélhetési költségeknek a korrekciós és a megfelelő átváltási árfolyam alapján mért változása a legutóbbi kiigazítás óta meghaladta az 5 %-ot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

2006. augusztus 1-jétől, szeptember 1-jétől, október 1-jétől, november 1-jétől, december 1-jétől és 2007. január 1-jétől kezdődő hatállyal az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra a két új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének az alkalmazási ország pénznemében fizetett díjazására a mellékletben megjelölt kiigazított korrekciós szorzókat kell alkalmazni.

Az ezen díjazások kiszámításánál alkalmazott árfolyamok a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak megfelelően kerülnek megállapításra, és megfelelnek az első albekezdésben említett időpontnak.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 332/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 90., 2007.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 109., 2007.4.26., 1. o.


MELLÉKLET

Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2006 augusztusában

Lesotho

68,3

Madagaszkár

76,9

Mozambik

76,4

Zimbabwe

60,1


Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2006 szeptemberében

Szenegál

85,5

Jemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2006 októberében

Brazília

79,3

Guinea

55,8

Nepál

72,4

Kongói Demokratikus Köztársaság

122,8

Zimbabwe

82,6


Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2006 novemberében

Algéria

91,4

Örményország

122,5

Indonézia

89,8

Moldova

55,8

Kongói Demokratikus Köztársaság

125,6

Szudán

57,6

Zimbabwe

95,1


Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2006 decemberében

Argentína

50,7

Chile

72,4

Salamon-szigetek

89,1

Kongói Demokratikus Köztársaság

127,1

Ruanda

89,6

Ukrajna

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Alkalmazási hely

Korrekciós szorzók 2007 januárjában

Banglades

47,1

Botswana

63,3

Brazília

83,9

Burkina Faso

94,9

Dzsibuti

96,8

Eritrea

49,5

Etiópia

88,1

Gambia

58,6

Grúzia

99,8

Guinea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Marokkó

91,1

Mauritius

65,7

Mexikó

73,7

Mozambik

76,1

Pakisztán

53,5

Szváziföld

56,8

Tanzánia

59,5

Jemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 21.)

a 2003/548/EK határozatnak bizonyos fajta bérelt vonalaknak a bérelt vonalak minimális készletéből való elhagyása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6635. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/60/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („egyetemes szolgáltatási irányelv”) (2) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére,

a hírközlési bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Bizottság 2003. július 24-én elfogadta az összehangolt jellemzőkkel és a kapcsolódó szabványokkal együtt a bérelt vonalaknak az egyetemes szolgáltatási irányelv (3) 18. cikkében említett minimális készletéről szóló, 2003. július 24-i 2003/548/EK határozatot. Eszerint a minimális készletben kétféle analóg és háromféle digitális bérelt vonal szerepelt, 2 048 kbit/s-ig terjedő adatátviteli sebességtartományban.

(2)

Egyre szélesebb körben váltanak új hálózati architektúrára, amelyben már nem alkalmaznak műszaki megoldásként analóg típusú bérelt vonalakat. A digitális bérelt vonalak irányában mutatkozó keresletet, amelyet egyre inkább a nagy sebességű, legalább 2 048 kbit/s-os adatátvitel iránti igény jellemez, a piac ki tudja elégíteni. A nyilvános konzultációk a tagállamok, az érintett iparszövetségek és az érdekelt felek széles körű támogatásáról tanúskodtak az említett ötféle bérelt vonalnak a jelenlegi minimális készletből való elhagyása tekintetében.

(3)

Az egyetemes szolgáltatási irányelv 18. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság elhagyhat a minimális készletből bizonyos típusú bérelt vonalakat.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a hírközlési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/548/EK határozat mellékletéből „Az összehangolt jellemzőkkel és a kapcsolódó szabványokkal együtt a bérelt vonalak minimális készletének meghatározása” című jegyzéket el kell hagyni.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o. A 717/2007/EK rendelettel (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 108., 2002.4.24., 51. o.

(3)  HL L 186., 2003.7.25., 43. o.


18.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. január 17.)

a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a szarvasmarhafélék friss húsának Brazíliából történő behozatala tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 28. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/61/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) és (4) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1979. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozat (2) előírja, hogy az ilyen állatok és húsok behozatala során be kell tartani az említett határozatban meghatározott megfelelő bizonyítványmintákban előírtakat.

(2)

2003 óta a Bizottság helyszíni ellenőrzései hiányosságokat tártak fel a szarvasmarhafélék húsának közösségi behozatalára vonatkozó követelmények tekintetében. A hiányosságok egy részét Brazília orvosolta, de a Bizottság közelmúltban végzett helyszíni ellenőrzései során a gazdaságok nyilvántartására, az állatok azonosítására és a mozgásuk ellenőrzése terén súlyos szabálysértésekre, valamint a korábbiakban tett, helyreigazításra vonatkozó kötelezettségvállalások megszegésére derült fény.

(3)

A további behozatal csak a következő intézkedések esetében engedélyezhető biztonságosan: azon gazdaságok ellenőrzésének és felügyeletének megszigorítása, ahonnan a Közösségbe exportálható állatok származnak, valamint egy, az engedélyezett gazdaságokat tartalmazó, Brazília által összeállított ideiglenes lista felállítása, mely gazdaságok esetében garanciát nyújtanak arra, hogy azok maradéktalanul teljesítik a Közösségi behozatalra szánt szarvasmarhafélék friss, csontozott, illetve érlelt húsával szemben támasztott követelményeket, amelyeket ellenőriznek és vizsgálnak, illetve amelyek teljes ellenőrzési és vizsgálati jelentését a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

(4)

Annak ellenőrzésére, hogy a listában szereplő gazdaságok teljesítik-e az Európai Unióba irányuló behozatali követelményeket, a bizottsági szolgálatok ellenőrzéseket végeznek az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal harmadik országokban végzett műveletei keretében.

(5)

Az ellenőrzések eredménye nyomán – a Bizottság tájékoztatását követően – a gazdaságok ideiglenes listája módosítható. Az engedélyezett gazdaságok listáját – tájékoztatási céllal – nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a Bizottság TRACES integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerén keresztül.

(6)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében található, a friss húst Közösségbe exportálható harmadik országokat tartalmazó jegyzékben fel kell tüntetni, hogy csak e határozat hatálybalépése után levágott állatokból származó friss, csontozott és érlelt szarvasmarhahús fogadható el közösségi behozatalra, mivel csak az ilyen hús tekintetében garantálható az engedélyezett gazdaságokra vonatkozó új követelmények teljesítése. Ugyanakkor ez megfelelő alkalom egy, a táblázatban előforduló hiba javítására is.

(7)

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében található harmadik országok jegyzékét és a II. melléklet 2. részében található „BOV” állatorvosi bizonyítványmintát ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

A kereskedelem fennakadását elkerülendő, az e határozat hatálybalépése előtt igazolt és feladott friss, csontozott és érlelt szarvasmarhahús-szállítmányok Közösségbe történő behozatalát meghatározott ideig engedélyezni kell.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 1. részében meghatározott, harmadik országokat tartalmazó jegyzék „BR-Brazília” területére vonatkozó sora helyébe a következő lép:

BR – Brazil

„BR-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

BR-1

Minas Gerais állam egy része (kivéve Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas és Bambuí regionális körzetét);

Espíritu Santo állam,

Goias állam,

Mato Grosso állam egy része, mely a következő regionális egységeket foglalja magában:

Cuiaba (kivéve San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone és Barão de Melgaço települést);

Cáceres (kivéve Cáceres települést),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (kivéve Itiquiora települést),

Barra do Garça,

Barra do Burgres.

Rio Grande do Sul állam

BOV

A és H

1

 

2008. január 31.

BR-2

Santa Catarina állam

BOV

A és H

1

 

2008. január 31.”

2. cikk

A 79/542/EGK határozat II. mellékletének 2. részében meghatározott „BOV” állat-egészségügyi bizonyítvány esetében:

1.

A 10.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10.3.

olyan gazdaságokból származó állatokból erednek:

a) ahol az ott lévő állatok egyikét sem vakcinázták [ragadós száj- és körömfájás vagy] (12) keleti marhavész ellen, és

(5) vagy [b) amelyekben, és az ezek 10 km-es körzetében lévő gazdaságokban a megelőző 30 nap során nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás vagy keleti marhavész eset/járvány,]

(5) (13) vagy [b) ahol állat-egészségügyi okokból nincs érvényben hatósági korlátozás, és ezekben a gazdaságokban, illetve az ezek 25 km-es körzetében lévő gazdaságokban nem fordult elő a megelőző 60 nap során ragadós száj- és körömfájás vagy keleti marhavész eset/járvány, és

c) ahol a vágóhídra való közvetlen szállítás előtt az állatok legalább 40 napig tartózkodtak;]

(5) (18) [d) ahova az elmúlt három hónapban nem érkezett állat az EK nem engedélyezett területeiről;

e) ahol az állatokat a szarvasmarhafélék eredetmegjelölésének és igazolásának nemzeti rendszerében tartják nyilván és azonosítják:

f) a kérdéses gazdaságokat – az illetékes hatóságok által lefolytatott kedvező kimenetelű vizsgálat és elkészített hivatalos jelentést követően – engedélyezett gazdaságokként tartják nyilván a TRACES (19) rendszerben, valamint az illetékes hatóságok rendszeresen végeznek ellenőrzéseket az e határozatban előírt releváns követelmények betartatása érdekében;]

(5) (14) vagy [b) ahol állat-egészségügyi okokból nincs érvényes hatósági korlátozás, és ezekben a gazdaságokban és más, az ezek 10 km-es körzetében lévő gazdaságban nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás vagy keleti marhavész eset/járvány a megelőző 12 hónap során, és

c) az állatok a vágóhídra való közvetlen szállítás előtt legalább 40 napig tartózkodtak;]”

2.

A szöveg a (18) megjegyzés után a következő (19) megjegyzéssel egészül ki:

„(19)

Az illetékes hatóság által meghatározott engedélyezett gazdaságok listáját az illetékes hatóság rendszeresen felülvizsgálja és naprakésszé teszi. A Bizottság gondoskodik arról, hogy az engedélyezett gazdaságok listáját tájékoztatási célokból nyilvánosan elérhetővé tegye integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerén (TRACES) keresztül.”

3. cikk

Azok a friss, csontozott és érlelt szarvasmarhahús-szállítmányok, amelyekre a 79/542/EGK határozattal összhangban, az e határozat által bevezetett módosítások előtt állat-egészségügyi bizonyítványt adtak ki 2008. január 31. előtti kibocsátási dátummal, és amelyek abban az időpontban már úton voltak a Közösség felé, 2008. március 15-ig behozhatók a Közösség területére.

4. cikk

Ezt a határozatot 2008. január 31-től kell alkalmazni.

5. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 18., 2002.1.23., 11. o.

(2)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb a 2007/736/EK bizottsági határozattal (HL L 296., 2007.11.15., 29. o.) módosított határozat.