ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 346

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1579/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról

1

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2007/74/EK irányelve (2007. december 20.) a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

6

 

*

A Tanács 2007/75/EK irányelve (2007. december 20.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

13

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/880/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről

15

 

 

2007/881/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

17

 

 

2007/882/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

19

 

 

2007/883/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

20

 

 

2007/884/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

21

 

 

Bizottság

 

 

2007/885/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 26.) a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról ( 1 )

23

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2007/886/KKBP

 

*

A Politikai és biztonsági bizottság EUPOL AFGH/2/2007 határozata (2007. november 30.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról

26

 

*

A Tanács 2007/887/KKBP együttes fellépése (2007. december 20.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedő missziói számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

28

 

 

2007/888/KKBP

 

*

A Politikai és biztonsági bizottság EUPT/2/2007 határozata (2007. december 18.) az Európai Uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének kinevezéséről

29

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/1


A TANÁCS 1579/2007/EK RENDELETE

(2007. december 20.)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke értelmében a Tanácsnak a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által készített jelentések figyelembevételével meg kell hoznia a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható végzésének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács határozza meg a halászati lehetőségeket halászatonként vagy halászati tevékenységcsoportonként, valamint elosztja e lehetőségeket a tagállamok közötti.

(3)

A halászati lehetőségekkel való hatékony gazdálkodás biztosítására meg kell állapítani a halászati műveletek végzésének egyedi feltételeit.

(4)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztása szempontjából lényeges fogalommeghatározásokat.

(5)

A 847/96/EK tanácsi rendelet 2. cikkével összhangban azonosítani kell azokat az állományokat, amelyekre az említett rendeletben foglalt különböző intézkedések vonatkoznak.

(6)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2008-ban végre kell hajtani bizonyos, a halászat technikai feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(7)

A halászati lehetőségeket a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (3) és a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban kell felhasználni.

(8)

Szem előtt tartva, hogy ha egy tagállamban a nagy rombuszhal halászatára e rendelet hatálybalépése előtt 200 mm-nél kisebb szembőségű hálót használtak, továbbá az e rendelet által bevezetett technikai intézkedésekhez való megfelelő alkalmazkodás lehetővé tétele érdekében, az adott tagállam számára engedélyezett a nagy rombuszhal halászatára a legalább 180 mm szembőségű háló használata.

(9)

Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikke 3. bekezdésében említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az egyes fekete-tengeri halállományok és halállománycsoportok tekintetében megállapítja a 2008. évi halászati lehetőségeket, valamint azokat a kapcsolódó feltételeket, amelyek mellett e halászati lehetőségek felhasználhatók.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a Fekete-tengeren tevékenykedő közösségi halászhajókra (a továbbiakban: közösségi hajókra) vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

a)

„GFCM”: a Mediterrán Általános Halászati Bizottság;

b)

„Fekete-tenger”: a GFCM földrajzi alterülete a GFCM/31/2007/2 határozatban meghatározottak szerint;

c)

„teljes kifogható mennyiség (TAC)”: valamennyi állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

d)

„kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek a Közösség, valamely tagállam vagy egy harmadik ország részére elosztott hányada.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

4. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban a fogási korlátozásokat, az ilyen korlátozásoknak a tagállamok közötti elosztását, valamint a további feltételeket e rendelet I. melléklete tartalmazza.

5. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A fogási korlátozások tagállamok közötti, az I. mellékletben meghatározott módon történő elosztása nem érinti:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végzett cseréket;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerinti újraelosztásokat;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke alapján engedélyezett további kirakodásokat;

d)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti levonásokat.

6. cikk

A fogásokra és járulékos fogásokra vonatkozó feltételek

(1)   A fogási korlátozások alá tartozó állományok halait csak akkor lehet a hajón tárolni, illetve kirakodni, ha azokat egy kvótával rendelkező tagállam hajója halászta, és az említett kvóta még nem merült ki.

(2)   Minden kirakodást a kvóta terhére vagy – ha a közösségi részesedést nem osztották szét kvótánként a tagállamok között – a közösségi részesedés terhére számolnak el.

7. cikk

Átmeneti technikai intézkedések

Az átmeneti technikai intézkedéseket a II. melléklet tartalmazza.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 2166/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Fogási korlátozások és az azokra vonatkozó feltételek az olyan területeken lévő közösségi hajókra alkalmazandó fogási korlátozások éves kezelése vonatkozásában, amelyek esetében fajonkénti és területenkénti fogási korlátozások vannak érvényben

A következő táblázatok állományonként állapítják meg a teljes kifogható mennyiségeket és kvótákat (élősúlytonnában, kivéve, ahol ezt másként határozzák meg), a tagállamok számára történő elosztásukat, és a kvóták éves kezelésére vonatkozó kapcsolódó feltételeket.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendi sorrendjében történik utalás. Az alábbi táblázatokban a különféle fajokat a következő kódok jelölik:

Tudományos név

Alfa-3 kód

Közönséges név

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Sprattus sprattus

SPR

Spratt


Faj

:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

Övezet

:

Fekete-tenger

Bulgária

50

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

Románia

50

EK

100

TAC

Nem releváns


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

Fekete-tenger

EK

15 000 (1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

TAC

Nem releváns


(1)  Kizárólag a Bulgária vagy Románia lobogója alatt közlekedő hajók halászhatják le.


II. MELLÉKLET

ÁTMENETI TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1.

A Fekete-tenger Európai Közösséghez tartozó vizein április 15. és június 15. között nem folytatható halászat a nagy rombuszhalra.

2.

Ha egy tagállamban a nagy rombuszhal halászatára e rendelet hatálybalépése előtt 200 mm-nél kisebb szembőségű hálót használtak, ott használható legalább 180 mm szembőségű háló a nagy rombuszhal halászatára.

3.

A nagy rombuszhal legkisebb kirakodási mérete nem lehet kisebb 45 cm-nél (teljes hossz), amit a 850/98/EK rendelet 18. cikkével összhangban kell mérni.


IRÁNYELVEK

29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/6


A TANÁCS 2007/74/EK IRÁNYELVE

(2007. december 20.)

a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A nemzetközi utazás során alkalmazott import forgalmi és jövedéki adó alól nyújtott mentességre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról szóló, 1969. május 28-i 69/169/EGK tanácsi irányelv (1) létrehozta az adómentességek közösségi rendszerét. Noha továbbra is fenn kell tartani ezt a rendszert a kettős adóztatás megakadályozására, illetve olyan esetekre, amikor – a termékek behozatali körülményeinek fényében – nem áll fenn a gazdaság védelmének szükségessége, a rendszer továbbra is kizárólag az utasok személyi poggyászában lévő termékek harmadik országból történő, nem kereskedelmi jellegű behozatalára alkalmazandó.

(2)

Mindazonáltal – tekintettel a szükséges módosítások számára, illetve arra, hogy a 69/169/EGK irányelvet a bővítéshez és a Közösség új külső határaihoz kell igazítani, valamint hogy az egyértelműség kedvéért bizonyos rendelkezéseket át kell alakítani és egyszerűsíteni kell – a 69/169/EGK irányelv teljes hatályon kívül helyezése és helyettesítése indokolt.

(3)

A mennyiségi korlátoknak és az értékhatárnak, amelyekre a mentesség vonatkozik, meg kell felelniük a tagállamok jelenlegi igényeinek.

(4)

Az értékhatárok meghatározásakor tekintetbe kell venni a pénz valós értékének az 1994-es legutóbbi emelkedése óta történő változását, valamint azt, hogy tükrözni kell jövedéki adó-köteles termékekre vonatkozó mennyiségi korlátok néhány tagállam általi eltörlését, mivel rájuk most a HÉA általános értékhatárai érvényesek.

(5)

A külföldön való vásárlás könnyű volta problémákat okozhat azon tagállamok számára, amelyeknek olyan harmadik országokkal vannak szárazföldi határaik, ahol jelentősen alacsonyabbak az árak. Indokolt ezért alacsonyabb értékhatárt megállapítani a légi és tengeri utazástól eltérő utazási formák esetére.

(6)

A Bizottság tapasztalatai szerint a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó mennyiségek általánosságban véve megfelelőnek bizonyultak, és ezért meg kell tartani őket.

(7)

A jövedéki termékek mentesítésére vonatkozó mennyiségi korlátoknak a tagállamokban az ilyen termékek esetében jelenleg alkalmazott adózási rendszert kell tükrözniük. Ennek megfelelően célszerű korlátozást alkalmazni a sör behozatalára, ugyanakkor a parfümre, a kávéra és a teára vonatkozóan meg kell szüntetni a korlátozást.

(8)

Célszerű lehetővé tenni a tagállamoknak, hogy gyerekek esetében az értékhatárt alacsonyabb szinten határozzák meg, és hogy a kiskorúakat kizárják a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó mentességből, hogy ezzel az egészség magas szintű védelmét biztosítsák.

(9)

Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a közösségi polgárok egészségének magas szintű védelmét, célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy alacsonyabb mennyiségi korlátot alkalmazzanak a dohánytermékek mentesítése tekintetében.

(10)

Annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye bizonyos személyek lakóhelyük vagy munkahelyük miatti különleges helyzetét, lehetővé kell tenni továbbá a tagállamok számára, hogy a határ menti ingázók, a közösségi határok közelében élők és a nemzetközi utazásra használt közlekedési eszközök személyzete esetében leszűkítsék a mentességet.

(11)

Emlékeztetni kell arra, hogy Ausztriának közös szárazföldi határa van Samnauntal svájci enklávéval, ahol külön adórendszert használnak, amely jelentősen alacsonyabb adóztatást eredményez, mint amelyet a Svájc többi részében és – a Samnauntal-t is magában foglaló – Graubünden kantonban érvényes szabályok értelmében alkalmazni kell. E különleges helyzet tekintetében, amely következtében Ausztria a 69/169/EGK irányelv 5. cikkének (8) bekezdésének megfelelően alacsonyabb mennyiségi korlátokat alkalmaz ezen enklávéval szemben a dohánytermékek tekintetében, helyénvaló ezen irányelv által jóváhagyni, hogy ez a tagállam kizárólag Samnauntal esetében alacsonyabb mennyiségi korlátot alkalmazzon a dohánytermékekre.

(12)

Azon tagállamok esetében, amelyek nem vezették be az eurót, létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amelynek segítségével a nemzeti valutában kifejezett összegeket át lehet számolni euróba és ezzel biztosítani lehet a tagállamokban az egyenlő bánásmódot.

(13)

A jelenlegi monetáris értékekhez való igazítás céljából növelni kell azt az összeget, amelynek esetében a tagállamok eldönthetik, hogy kivetnek-e adót a termékek behozatalára,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   FEJEZET

TÁRGY- ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez az irányelv az utasok személyi poggyászában importált termékek hozzáadottérték-adó (héa) és jövedéki adó alóli mentesítésére vonatkozóan a szabályokat határozza meg, amennyiben az utas a 3. cikkben meghatározottak szerinti harmadik országból vagy a 3. cikkben meghatározottak szerinti olyan területről utazik be, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

2. cikk

Ez az irányelv alkalmazandó abban az esetben, ha az utas útja során átutazik egy harmadik ország területén vagy az utazás az 1. cikkben említett területen kezdődik, és az utas nem tudja igazolni, hogy a poggyászában szállított termékeket egy tagállam hazai piacán az adózás ott érvényes általános feltételeinek megfelelően vásárolta, és hogy ezen termékek esetében héa vagy jövedéki adó nem téríthető vissza.

A leszállás nélküli átrepülés nem minősül átutazásnak.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„harmadik ország”: bármely olyan ország, amely az Európai Uniónak nem tagállama;

A Franciaország és a Monacói Hercegség között 1963. május 18-án létrejött adóügyi megállapodásra, valamint az Olaszország és San Marino Köztársaság között 1939. március 31-én létrejött barátsági és szomszédsági megállapodásra tekintettel Monaco nem tekintendő harmadik országnak, San Marino pedig a jövedéki adó tekintetében nem tekintendő harmadik országnak.

2.

„a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem tartozó terület”: olyan – a harmadik országok területétől eltérő – terület, amely nem tartozik a 2006/112/EK irányelv (2) vagy a 92/12/EGK irányelv, vagy egyik hatálya alá sem;

Az Egyesült Királyság és a Man-sziget kormányai között 1979. október 15-én létrejött vámról, jövedéki adóról, valamint ezekhez kapcsolódó kérdésekről szóló megállapodásra tekintettel a Man-sziget nem minősül olyan területnek, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

3.

„légi utas” és „tengeri utas”: minden olyan utas, aki légi vagy tengeri közlekedés útján utazik, kivéve a magánjellegű, kedvtelési célú repülést vagy magánjellegű, kedvtelési célú tengeri hajózást;

4.

„magánjellegű, kedvtelési célú repülés” és „magánjellegű, kedvtelési célú tengeri hajózás”: egy légi jármű vagy tengerjáró hajó használati tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy által, aki használatát akár annak bérlése alapján, akár más egyéb módon élvezi, amelynek használata nem kereskedelmi célt szolgál, és különösen nem személyek vagy termékek szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának célját, illetve hatósági célokat szolgál;

5.

„határövezet”: olyan övezet, amely légvonalban 15 km-nél nem terjed messzebb egy tagország határától, és amelybe beletartoznak azok a helyi közigazgatási körzetek, amelyek területe részben az övezetben helyezkedik el; a tagállamok lehetőséget adhatnak ezektől a rendelkezésektől való eltérésre;

6.

„határövezetben dolgozó munkavállaló”: minden olyan személy, akinek szokásos tevékenysége szükségessé teszi, hogy munkanapján átjusson a határ túloldalára.

II.   FEJEZET

MENTESSÉGEK

1.   SZAKASZ

Közös rendelkezések

4. cikk

A tagállamok értékhatárok vagy mennyiségi korlátok alapján mentesítik a héa és a jövedéki adó alól az utasok személyi poggyászában behozott termékeket, amennyiben a behozatal nem kereskedelmi jellegű.

5. cikk

A mentességek alkalmazásának céljából személyi poggyásznak tekintendő azon csomag egésze, amelyet az utas belépéskor a vámhatóságnak be tud mutatni, illetve az a csomag, amelyet később mutat be ugyanazon hatóságnak, feltéve hogy igazolni tudja, hogy azt induláskor a szállító válallkozás kísérőpoggyászként regisztrálta. A 11. cikkben említett üzemanyagtól eltérő üzemanyag nem minősül személyi poggyásznak.

6. cikk

A mentességek alkalmazásának céljából az import nem kereskedelmi jellegűnek tekintendő, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

a)

alkalmi jellegű;

b)

kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt termékekből áll.

A termékek jellege és mennyisége nem lehet kereskedelmi célú behozatalra utaló.

2.   SZAKASZ

Értékhatár

7. cikk

(1)   A tagállamok mentesítik a héa és a jövedéki adó alól azon termékek importját, amelyek összértéke nem haladja meg személyenként a 300 EUR-t; ez alól kivételt képeznek a 3. szakaszban felsorolt termékek.

A légi és tengeri utasok esetében az első albekezdésben meghatározott értékhatár 430 EUR.

(2)   A tagállamok a 15 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedés módjától függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják. Az értékhatár azonban nem lehet 150 EUR-nál alacsonyabb.

(3)   Az értékhatár alkalmazásához egy termék értéke nem osztható meg.

(4)   Az utas által ideiglenesen importált vagy az ideiglenes exportot követően újra behozott személyi poggyász értékét, valamint az utas személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gyógyszerkészítmények értékét nem lehet figyelembe venni az (1) és (2) bekezdésében említett mentesség alkalmazásához.

3.   SZAKASZ

Mennyiségi korlátok

8. cikk

(1)   A tagállamok mentesítik a dohánytermékek alábbi típusait a héa és a jövedéki adó alól; a termékekre a mennyiségi korlátok közül vagy az alábbi magasabb vagy az alacsonyabb vonatkozik:

a)

200 db cigaretta vagy 40 db cigaretta;

b)

100 db szivarka vagy 20 db szivarka;

c)

50 db szivar vagy 10 db szivar;

d)

250 g fogyasztási dohány vagy 50 g fogyasztási dohány.

Az a)–d) pontokban megjelölt mennyiségi korlátok a (4) bekezdés alkalmazásában a dohánytermékekre vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik.

A szivarka legfeljebb 3 g súlyú szivar.

(2)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy különbséget tesznek a légi utasok és egyéb utasok között azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag a légi utasoktól eltérő utasok esetében alkalmazzák.

(3)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve Ausztriának lehetősége van arra, hogy amíg Samnauntal svájci enklávé adórendszere eltér a Graubünden kanton többi részében alkalmazott rendszertől, korlátozza az alacsonyabb mennyiségi korlát alkalmazását a tagállam területére azon személyek által behozott dohánytermékekre, akik Samnauntal svájci enklávéból közvetlenül lépnek a területére.

(4)   A mentesség minden utas esetében a dohánytermékek bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.

9. cikk

(1)   A tagállamok mentesítik a csendes bortól és sörtől eltérő alkoholt és alkoholtartalmú italokat a héa és a jövedéki adó alól, az alábbi mennyiségi korlátok szerint:

a)

összesen 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol;

b)

összesen 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkohol és az alkoholtartalmú ital.

Az a) és b) pontban megjelölt mennyiségek a (2) bekezdés alkalmazásában az alkoholra és alkoholtartalmú italokra vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik.

(2)   A mentesség minden utas esetében az (1) bekezdésben említett alkohol és alkoholtartalmú italok bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.

(3)   A tagállamok összesen 4 liter csendes bort és 16 liter sört mentesítenek a héa és a jövedéki adó alól.

10. cikk

A 8. és a 9. cikkben foglalt mentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.

11. cikk

A tagállamok mentesítik mindenfajta motoros jármű esetében a héa és a jövedéki adó alól a gépjárművek szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyagot, továbbá a 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban szállított üzemanyagot.

12. cikk

A 8., 9., vagy 11. cikkben említett termékek értékét nem lehet figyelembe venni a 7. cikk (1) bekezdésében foglalt mentesség alkalmazásakor.

III.   FEJEZET

KÜLÖNLEGES ESETEK

13. cikk

(1)   A tagállamok a következő kategóriákba tartozó utasok esetében alacsonyabban állapíthatják meg az értékhatárt vagy a mennyiségi korlátot vagy mindkettőt:

a)

határövezetben lakóhellyel rendelkező személyek;

b)

határövezetben dolgozó munkavállalók;

c)

harmadik országból vagy egy olyan területről való beutazásra használt közlekedési eszköz személyzete, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az abban felsorolt kategóriák valamelyikébe tartozó utas igazolni tudja, hogy túllépi a tagállam határövezetét vagy nem tér vissza a szomszédos harmadik ország határövezetéből.

Mindazonáltal az említett bekezdést alkalmazni kell abban az esetben, ha a határövezetben dolgozó személy vagy nemzetközi utazásban használt közlekedési eszköz személyzete munkája során terméket importál.

IV.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A tagállamoknak jogában áll, hogy ne vessenek ki héát vagy jövedéki adót az utas által behozott termékekre, ha a fizetendő adó összege nem haladja meg a 10 EUR-t.

15. cikk

(1)   Az ezen irányelv végrehajtása során alkalmazandó euróösszeggel egyenértékű, nemzeti valutában kifejezett összeget évente egyszer kell megállapítani. Az alkalmazandó átváltási árfolyamok az október első munkanapján fennálló átváltási árfolyamok. Ezeket az árfolyamok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni, és azokat a következő év január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   A tagállamok kerekíthetik a 7. cikkben megállapított euróösszegek átváltásából keletkező, nemzeti valutában kifejezett összeget, amennyiben a kerekítés nem haladja meg az 5 EUR-t.

(3)   A tagállamok fenntarthatják az (1) bekezdésben meghatározott éves kiigazítás idején hatályos értékhatárokat, ha – a (2) bekezdésben szabályozott kerekítést megelőzően – az euróban kifejezett megfelelő összegek átszámítása a nemzeti valutában kifejezett mentesség 5 %-nál kisebb változását vagy e mentesség összegének csökkenését eredményezné.

16. cikk

A Bizottság négyévente – első alkalommal 2012-ben – jelentést nyújt be a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, mellékelve adott esetben a módosításra vonatkozó javaslatokat.

17. cikk

A 69/169/EGK irányelv 5. cikkének (9) bekezdésében szereplő 2007. december 31-i időpont helyébe 2008. november 30. lép.

18. cikk

2008. december 1-jétől kezdődő hatállyal a 69/169/EGK irányelv hatályát veszti és helyébe ezen irányelv lép.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni a mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

19. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezen irányelv 1–15. cikkeinek 2008. december 1-jétől kezdődő hatállyal megfeleljenek. Az említett intézkedések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2008. december 1-jétől kell alkalmazni.

A 17. cikket azonban 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 2005/93/EK irányelvvel (HL L 346., 2005.12.29., 16. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 69/169/EGK irányelv

Ezen irányelv

1. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

2. cikk

3. cikk, 1. pont

7. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, 2. pont

6. cikk

3. cikk, 3. pont, első albekezdés

5. cikk

3. cikk, 3. pont, második albekezdés

5. és 11. cikk

4. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

8. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg, 9. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

4. cikk, (1) bekezdés, második oszlop

4. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első oszlop

8. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első oszlop

9. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, c), d) és e) pont, első oszlop

4. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

10. cikk

4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

12. cikk

4. cikk, (4) bekezdés

2. cikk

4. cikk, (5) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (5) bekezdés

5. cikk, (6) bekezdés, bevezető szöveg, első franciabekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

5. cikk, (6) bekezdés, bevezető szöveg, második franciabekezdés

3. cikk, (6) bekezdés

5. cikk, (7) bekezdés

5. cikk, (8) bekezdés

5. cikk, (9) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7a. cikk, (1) bekezdés

7a. cikk, (2) bekezdés

14. cikk

7b. cikk

7c. cikk

7d. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

9. cikk

21. cikk


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/13


A TANÁCS 2007/75/EK IRÁNYELVE

(2007. december 20.)

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) bizonyos eltéréseket ír elő a héamértékek tekintetében. Az eltérések közül egyesek határozott időpontban járnak le, mások pedig a végleges szabályozás elfogadásáig maradnak érvényben.

(2)

A 2003-as csatlakozási okmánnyal – amely az egyes új tagállamok gazdaságának a belső piachoz történő könnyebb alkalmazkodását teszi lehetővé – összhangban a 2006/112/EK irányelv által a héamértékek tekintetében biztosított eltérések határozott időtartamra szólnak, és hamarosan lejárnak.

(3)

Ezen új tagállamok némelyike kifejezte azon kívánságát, hogy ezeket a számukra biztosított eltéréseket tovább alkalmazzák.

(4)

Tekintettel a kedvezményes héamértékek alkalmazásával kapcsolatban folytatott vitára és a Bizottság által benyújtandó jogalkotási javaslatra, helyénvaló, hogy bizonyos eltéréseket meghosszabbítsanak 2010 végéig, azaz addig, amíg a munkaigényes szolgáltatásokra vonatkozó kísérleti kedvezményes mérték alkalmazását meghosszabbították.

(5)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

2008. január 1-jei hatállyal a 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 123. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„123. cikk

A Cseh Köztársaság 2010. december 31-ig továbbra is legalább 5 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a nem a szociálpolitika keretében biztosított lakóingatlan-építési szolgáltatásokra, kivéve az építőanyagokat.”

2.

A 124. cikket el kell hagyni.

3.

A 125. cikk (1) és (2) bekezdésében a „2007. december 31-ig” szöveg helyébe a „2010. december 31-ig” szöveg lép.

4.

A 126. cikket el kell hagyni.

5.

A 127. cikkben a „2010. január 1.” szöveg helyébe a „2010. december 31.” szöveg lép.

6.

A 128. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„128. cikk

(1)   Lengyelország 2010. december 31-ig az előzetesen felszámított héa levonásának jogával adómentességet biztosíthat egyes könyvek és szakfolyóiratok értékesítésére.

(2)   2010. december 31-ig, illetve amennyiben a 402. cikkben említett végleges szabályozás korábban bevezetésre kerül, ennek időpontjáig Lengyelország továbbra is legalább 7 % -os kedvezményes adómértéket alkalmazhat az éttermi szolgáltatásokra.

(3)   Lengyelország 2010. december 31-ig továbbra is legalább 3 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a III. melléklet 1. pontjában említett élelmiszerek értékesítésére.

(4)   Lengyelország 2010. december 31-ig továbbra is legalább 7 %-os kedvezményes adómértéket alkalmazhat a nem a szociálpolitika keretében nyújtott lakóingatlan-építési, -felújítási és -átalakítási szolgáltatások nyújtására – kivéve az építőanyagokat –, valamint a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett épületek, illetve épületrészek első használatbavétele előtti értékesítésére.”

7.

A 129. cikk (1) és (2) bekezdésében a „2007. december 31-ig” szöveg helyébe a „2010. december 31-ig” szöveg lép.

8.

A 130. cikket el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk bármely rendelkezésének szövegét, amennyiben az ezen irányelv által érintett területen ilyen rendelkezést fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  2007. december 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/15


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2007/880/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2003/96/EK tanácsi irányelv 18. cikke (1) bekezdésének értelmében együttes olvasatban az azon irányelv II. mellékletével Franciaország engedélyt kapott kedvezményes adómérték alkalmazására a korzikai benzinfogyasztásra. Az engedélyt 2006. december 31-ig adták meg.

(2)

A francia hatóságok az energiatermékek adóztatásával kapcsolatban 2006. október 16-án kelt levélben kérelmezték kedvezményes adómérték alkalmazását kizárólag az üzemanyagként használt ólommentes benzinekre, egy olyan gyakorlat folytatásaként, amelyre a fenti eltérés keretében került sor, és tették mindezt az eltérés hatályvesztése előtt. A kedvezmény mértéke 1 EUR/hektoliter. Az engedélyt a 2007. január 1-jétől2012. december 31-ig tartó időszakra kérelmezték. Korzikán a benzinkutak ólommentes benzinnel való ellátása jelentős többletköltséggel jár a kontinenshez képest, és a végfelhasználói árak hektoliterenként 4–7 EUR-val magasabbak a kontinensen alkalmazott áraknál.

(3)

Az ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték még inkább egyenlő feltételeket biztosít a korzikai fogyasztók számára a kontinens fogyasztóival összehasonlítva. Az intézkedés megfelel tehát egyes regionális és kohéziós szakpolitikai célkitűzéseknek.

(4)

Az adókedvezmény nem haladja meg a korzikai fogyasztók által viselt szállítási és forgalmazási többletköltségek mértékének figyelembevételéhez szükséges szintet.

(5)

Az adó végleges szintje megfelel a 2003/96/EK irányelvben előírt minimummértéknek, amely jelenleg 359 EUR/1 000 l (vagy 35,90 EUR/hl). Ez akkor is igaz, ha figyelembe vesszük a Tanács 2005/767/EK határozatában (2) szereplő engedélyt, amelynek hatásai összeadódhatnak e határozat hatásaival.

(6)

Az intézkedés az alkalmazás hatálya alá tartozó megyék földrajzi távolságára és szigetjellegére, továbbá a vámtarifa-kedvezmény csekély mértékére – amely tarifa egyébként a közösségi minimummértékhez képest igen magas – tekintettel nem ösztönöz kifejezetten az üzemanyag-beszerzés céljából történő odautazásra.

(7)

Következésképpen a kérelemben szereplő intézkedés a belső piac megfelelő működésének és a tisztességes verseny biztosítása szükségességének szempontjából elfogadható, és összeegyeztethető a Közösség környezetvédelmi, energia- és közlekedési szakpolitikájával.

(8)

Helyénvaló tehát – a 2003/96/EK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint – engedélyezni Franciaországnak, hogy 2012. december 31-ig kedvezményes adómértéket alkalmazzon a Korzikán üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinekre.

(9)

Biztosítani kell, hogy Franciaországnak – a 2003/96/EK irányelv 18. cikkében előírt eltérés összefüggésében és együttes olvasatban az azon irányelv II. mellékletével – módjában álljon az e határozat tárgyát képező meghatározott kedvezményt a 2007. január 1. előtt hatályos jogi szabályozás tekintetében megszakítás nélkül alkalmazni. Ennélfogva a kérelmezett engedélyt 2007. január 1-jei hatállyal meg kell adni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Franciaország kedvezményes adómértéket alkalmazhat a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre.

A túlkompenzálás elkerülése érdekében a kedvezmény nem haladhatja meg a kontinentális Franciaországban felmerülő költségeken felül fellépő szállítási, raktározási és forgalmazási többletköltségeket.

A kedvezményes adómértéknek összhangban kell lennie a 2003/96/EK irányelvben előírt kötelezettségekkel és különösen a 7. cikkben előírt minimum-adómértékekkel.

2. cikk

Ez a határozat 2007. január 1-jétől2012. december 31-ig alkalmazandó.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o. A legutóbb a 2004/75/EK irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 100. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 290., 2005.11.4., 25. o.


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

(2007/881/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 121. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 41. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Tanács eljárási szabályzata (1) III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács eljárási szabályzata (a továbbiakban: eljárási szabályzat) 11. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a Tanács határozatának minősített többséggel történő elfogadásánál és a Tanács valamely tagjának kérésére meg kell vizsgálni, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Európai Unió teljes népességének legalább – az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkében szereplő népességadatoknak megfelelően kiszámított – 62 %-át.

(2)

Az eljárási szabályzat – a Tanácsban történő szavazás során a szavazatok súlyozására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól szóló – III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács minden évben január 1-jei hatállyal az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalánál az előző év szeptember 30-án rendelkezésre álló adatoknak megfelelően kiigazítja az említett melléklet 1. cikkében szereplő számadatokat.

(3)

A 2008. év vonatkozásában az eljárási szabályzatot ennek megfelelően ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A 2008. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az EK-Szerződés 205. cikke (4) bekezdésének, az Euratom-Szerződés 118. cikke (4) bekezdésének, valamint az EU-Szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének és 34. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából az egyes tagállamok össznépességi adatai a következők:

Tagállam

Népesség

(× 1 000)

Németország

82 314,9

Franciaország

63 392,1

Egyesült Királyság

60 823,8

Olaszország

59 131,3

Spanyolország

44 474,6

Lengyelország

38 125,5

Románia

21 565,1

Hollandia

16 358

Görögország

11 171,7

Portugália

10 599,1

Belgium

10 584,5

Cseh Köztársaság

10 287,2

Magyarország

10 066,1

Svédország

9 113,2

Ausztria

8 298,9

Bulgária

7 679,3

Dánia

5 447,1

Szlovákia

5 393,6

Finnország

5 276,9

Írország

4 319,4

Litvánia

3 384,9

Lettország

2 281,3

Szlovénia

2 010,3

Észtország

1 342,4

Ciprus

778,7

Luxemburg

476,2

Málta

407,8

Összesen

495 103,9

Küszöbérték (62 %)

306 964,4”

2. cikk

Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  A Tanács 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozata eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.).


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2007/882/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt alapokmányáról szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 27.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Unió Tanácsához intézett, a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról szóló, 2007. november 15-i EKB/2007/12 ajánlására (1),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók ellenőrzik.

(2)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2007. július 10-i 2007/503/EK tanácsi határozat (2) 1. cikke szerint Ciprus teljesítette az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket, és a 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Ciprusra vonatkozó eltérés 2008. január 1-jei hatállyal megszűnik.

(3)

A Central Bank of Cyprusról szóló 2002. és 2003. évi törvények módosításáról szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépő 2007. évi 34 (I). törvény 60. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a Central Bank of Cyprus éves pénzügyi kimutatásainak ellenőrzése a KBER alapokmányának 27. cikkével összhangban történik.

(4)

A Ciprusra vonatkozó eltérés megszűnését követően az EKB Kormányzótanácsa azt javasolta, hogy a Tanács a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálójaként a 2008–2012-es pénzügyi évekre a PricewaterhouseCoopers Limited-et hagyja jóvá.

(5)

Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását követni, és ennek megfelelően az 1999/70/EK tanácsi határozatot (3) módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(14)   A PricewaterhouseCoopers Limited-et, mint a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóját, a 2008–2012-es pénzügyi évre a Tanács jóváhagyja.”

2. cikk

Erről a határozatról az Európai Központi Bankot értesíteni kell.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL C 277., 2007.11.20., 1. o.

(2)  HL L 186., 2007.7.18., 29. o.

(3)  HL L 22., 1999.1.29., 69. o. A legutóbb a 2007/145/EK határozattal (HL L 64., 2007.3.2., 35. o.) módosított határozat.


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

(2007/883/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt alapokmányáról szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 27.1. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak az Európai Unió Tanácsához intézett, a Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról szóló, 2007. november 29-i EKB/2007/17 ajánlására (1),

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók ellenőrzik.

(2)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2007. július 10-i 2007/504/EK tanácsi határozat (2) 1. cikke szerint Málta teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, és a 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Máltára vonatkozó eltérés 2008. január 1-jei hatállyal megszűnik.

(3)

A Central Bank of Maltáról szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépő módosított törvény 20. cikke alapján a Central Bank of Malta éves pénzügyi kimutatásainak ellenőrzése a KBER alapokmányának 27. cikkével összhangban történik.

(4)

A Máltára vonatkozó eltérés megszűnését követően az EKB Kormányzótanácsa azt ajánlotta, hogy a Tanács a Central Bank of Malta külső könyvvizsgálójaként a 2008. pénzügyi évre a PricewaterhouseCooperst és az Ernst & Youngot hagyja jóvá.

(5)

Helyénvaló az EKB Kormányzótanácsának ajánlását követni, és ennek megfelelően az 1999/70/EK tanácsi határozatot (3) módosítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1999/70/EK határozat 1. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(15)   A PricewaterhouseCooperst és az Ernst & Youngot, mint a Central Bank of Malta közös külső könyvvizsgálóját, a 2008. pénzügyi évre a Tanács jóváhagyja.”

2. cikk

Erről a határozatról az Európai Központi Bankot tájékoztatni kell.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL C 304., 2007.12.15., 1. o.

(2)  HL L 186., 2007.7.18., 32. o.

(3)  HL L 22., 1999.1.29., 69. o. A legutóbb a 2007/145/EK határozattal (HL L 64., 2007.3.2., 35. o.) módosított határozat.


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése a) pontjától, valamint 168. és 169. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

(2007/884/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 95/252/EK (2), majd a 98/198/EK határozat (3) engedélyezte az Egyesült Királyság számára azt, hogy 50 %-ra korlátozza a bérbevevővel vagy lízingbe vevővel szemben a nem kizárólag üzleti célra használt személygépkocsik bérlése vagy lízingje utáni héa-levonási jogot. Az Egyesült Királyság számára azt is engedélyezték, hogy ne ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásként kezelje az adóalany által üzleti célból bérelt vagy lízingelt gépjármű magáncélú használatát. Ez az egyszerűsítő intézkedés megszüntette annak szükségességét, hogy a bérbevevőnek vagy lízingbe vevőnek nyilvántartást kelljen vezetnie a szolgálati gépjárművel megtett kilométerekről és minden egyes gépjármű esetében a ténylegesen megtett magáncélú kilométerek alapján kelljen az adót elszámolnia.

(2)

Az Egyesült Királyság a Bizottság Főtitkárságán 2007. február 5-én nyilvántartásba vett levelében kérelmezte a szóban forgó – 2007. december 31-én hatályát vesztő – eltérés érvényességének meghosszabbítását.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2007. október 15-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot az Egyesült Királyság kérelméről. A Bizottság 2007. október 17-én kelt levelében értesítette az Egyesült Királyságot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információ.

(4)

Azok a jogi és tényállásbeli körülmények, amelyek az eltérés alkalmazására szóló engedély megadását indokolták, nem változtak és még mindig relevánsak.

(5)

2004. október 29-én a Bizottság a 77/388/EGK irányelv, jelenleg 2006/112/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre tett javaslatot, amely azon kiadási kategóriák összehangolását tartalmazza, amelyek esetében a levonási jog tekintetében eltérést lehet alkalmazni. A javaslat értelmében a motoros közúti járművek esetén is lehet a levonási jog tekintetében eltérést alkalmazni. Indokolt tehát a felhatalmazást az említett irányelv hatálybalépésének időpontjáig meghosszabbítani. A felhatalmazás azonban legkésőbb 2010. december 31-én abban az esetben is hatályát veszti, ha az említett irányelv eddig az időpontig nem lépne hatályba, annak érdekében, hogy az üzleti- és magáncélú használat százalékos megoszlásának tükrében meg lehessen ítélni az említett határozat szükségességét.

(6)

Az eltérés hatályának meghosszabbítása nem érinti hátrányosan az Európai Közösségek héából származó saját forrásait.

(7)

Az ügy sürgősségére tekintettel kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I.3. bekezdésében említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. és 169. cikkétől eltérve, az Egyesült Királyság felhatalmazást kap, hogy a bérbevevővel vagy lízingbe vevővel szemben 50 %-ra korlátozza a héa-levonási jogot a nem kizárólag üzleti célra használt gépjárművekkel kapcsolatos kiadások esetében.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve az Egyesült Királyság felhatalmazást kap, hogy ne ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásként kezelje az adóalany által üzleti célból bérelt vagy lízingelt gépjármű magáncélú használatát.

3. cikk

Ezt a határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a határozat azon a napon veszti hatályát, amikor hatályba lépnek azok a közösségi szabályok, amelyek meghatározzák, hogy a motoros közúti gépjárművekkel kapcsolatos mely költségeket terhelő héa nem vonható le teljes mértékben, de legkésőbb 2010. december 31-én.

4. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 159., 1995.7.11., 19. o.

(3)  HL L 76., 1998.3.13., 31. o. A legutóbb a 2004/855/EK határozattal (HL L 369., 2004.12.16., 61. o.) módosított irányelv.


Bizottság

29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 26.)

a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/885/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i 2006/415/EK bizottsági határozat (3) a betegség elterjedésének megakadályozása érdekében bizonyos védekezési intézkedéseket határoz meg, ideértve az „A” és „B” területeknek a feltételezett vagy megerősített járványkitörést követő kijelölését is.

(2)

A H5N1 altípusú magas patogenitású madárinfluenzának az Egyesült Királyságban, Németországban és Lengyelországban jelentkező kitörését követően a 2006/415/EK határozatot legutóbb az említett tagállamokban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról szóló, 2007. december 21-i 2007/878/EK határozat módosította (4).

(3)

Mivel Németországban a korlátozás alá vont körzeten kívül újabb járványkitörést észleltek, módosítani kell a korlátozás alatt álló körzet kijelölését és az intézkedések időtartamát az új járványügyi helyzetnek megfelelően.

(4)

A 2006/415/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedéseket felül kell vizsgálni az Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság következő ülésén,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/415/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében található szövegnek megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv, helyesbítve: HL L 195., 2004.6.2., 12. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 164., 2006.6.16., 51. o. A legutóbb a 2007/785/EK határozattal (HL L 316., 2007.12.4., 62. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 344., 2007.12.28., 55. o.


MELLÉKLET

A 2006/415/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő szöveg lép az A. rész helyébe Németország vonatkozásában:

ISO ország-kód

Tagállam

A terület

Alkalmazás határideje: 4. cikk (4) bekezdés b) pont iii. alpont

Kód

(ha van)

Megnevezés

„DE

NÉMETORSZÁG

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”

2.

A következő szöveg lép a B. rész helyébe Németország vonatkozásában:

ISO ország-kód

Tagállam

B terület

Alkalmazás határideje: 4. cikk (4) bekezdés b) pont iii. alpont

Kód

(ha van)

Megnevezés

„DE

NÉMETORSZÁG

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/26


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUPOL AFGH/2/2007 HATÁROZATA

(2007. november 30.)

az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról

(2007/886/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 25. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló, 2007. május 30-i 2007/369/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/369/KKBP tanácsi együttes fellépés 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a Politikai és Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: PBB) a Tanács felelősségvállalásával gyakorolja a misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását, a Tanács továbbá arra is felhatalmazza, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően meghozza a vonatkozó határozatokat.

(2)

Az Európai Tanács 2001. június 15–16-i göteborgi ülésén elfogadott következtetések megállapították a harmadik államoknak a rendfenntartó missziókhoz történő hozzájárulása irányadó elveit és szabályait. A Tanács 2002. december 10-én jóváhagyta a nem EU-tagállamoknak az EU polgári válságkezelési műveleteiben való részvételére vonatkozó konzultációkat és szabályokat, amelyek továbbfejlesztették a harmadik államoknak a polgári válságkezelési műveletekben való részvétele szabályait, beleértve a hozzájáruló felek bizottságának (a továbbiakban: HFB) létrehozását.

(3)

Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójánál (EUPOL AFGHANISTAN) működő HFB kulcsszerepet játszik a misszió napi irányításában. Ez a bizottság lesz az a fő fórum, ahol a misszió napi irányításához kapcsolódó valamennyi probléma megvitatásra kerül. A misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását gyakorló PBB-nek figyelembe kell vennie a HFB véleményét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bizottság létrehozása

Az Európai Unió Afganisztánban folytatott rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) tekintetében létrejön a hozzájáruló felek bizottsága (HFB).

2. cikk

Feladatok

(1)   A HFB kifejtheti nézeteit, amelyeket a művelet politikai és stratégiai irányítását gyakorló PBB figyelembe vesz.

(2)   A HFB feladatmeghatározását „A nem EU-tagállamoknak az EU polgári válságkezelési műveleteiben való részvételére vonatkozó konzultációk és szabályok” című dokumentum tartalmazza.

3. cikk

Összetétel

(1)   A HFB megbeszélésein valamennyi uniós tagállam jogosult részt venni. A misszió napi irányításában azonban csak a hozzájáruló államok vesznek részt. A misszióban részt vevő harmadik államok képviselői jelen lehetnek a HFB ülésein. Az Európai Közösségek Bizottságának képviselője szintén jelen lehet a HFB ülésein.

(2)   A HFB a misszióvezetőtől rendszeres tájékoztatást kap.

4. cikk

Az elnök

Az 1. cikkben említett misszió vonatkozásában a HFB elnöki tisztét a 2. cikk (2) bekezdésében említett konzultációkkal és szabályokkal összhangban a főtitkár/főképviselő képviselője tölti be az elnökséggel szoros együttműködésben.

5. cikk

Ülések

(1)   A HFB-t az elnök rendszeresen hívja össze. A körülményektől függően az elnök saját kezdeményezésére vagy bármely részt vevő állam képviselőjének kérésére rendkívüli ülést hívhat össze.

(2)   Az elnök az ülést megelőzően körbeküldi az ülés tervezett napirendjét és az üléshez kapcsolódó anyagokat. Az elnök felel a HFB megbeszélésein elért eredményeknek a PPB-hez való továbbításáért.

6. cikk

Titoktartás

(1)   A HFB üléseire és eljárási rendjére a Tanács biztonsági szabályzatát kell alkalmazni. Különösen a HFB képviselőinek megfelelő biztonsági átvilágítással kell rendelkezniük.

(2)   A HFB tanácskozásaira a szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozik.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 30-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

C. DURRANT PAIS


(1)  HL L 139., 2007.5.31., 33. o. A 2007/733/KKBP együttes fellépéssel (HL L 295., 2007.11.14., 31. o.) módosított együttes fellépés.


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/28


A TANÁCS 2007/887/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2007. december 20.)

az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedő missziói számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedő missziói számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló, 2005. július 18-i 2005/557/KKBP együttes fellépésre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/557/KKBP együttes fellépés révén az Európai Unió polgári-katonai támogató fellépést hozott létre az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedő missziói számára (AMIS/AMISOM).

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1769 (2007) sz. határozata alapján az Afrikai Unió és az ENSZ dárfúri műveletének (UNAMID) legkésőbb 2007. december 31-ig át kell vennie az AMIS hatáskörét.

(3)

Az AMIS/AMISOM uniós támogató fellépést a hatáskörök UNAMID-ra való átruházásakor be kell fejezni, és ezt követően meg kell hozni az uniós támogató fellépés felszámolását szolgáló intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/557/KKBP együttes fellépést 2008. január 1-jétől hatályon kívül kell helyezni.

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 188., 2005.7.20., 46. o. A 2007/245/KKBP együttes fellépéssel (HL L 106., 2007.4.24., 65. o.) módosított együttes fellépés.


29.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 346/29


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG EUPT/2/2007 HATÁROZATA

(2007. december 18.)

az Európai Uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének kinevezéséről

(2007/888/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 25. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló, 2006. április 10-i 2006/304/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról szóló, 2007. november 29-i 2007/778/KKBP tanácsi együttes fellépésre (2),

mivel:

A 2006/304/KKBP együttes fellépés 6. cikke értelmében a Tanács felhatalmazza a Politikai és Biztonsági Bizottságot, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat, beleértve az uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének a főtitkár/főképviselő javaslata alapján történő kinevezését is.

A főtitkár/főképviselő Roy REEVE kinevezését javasolta,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság a jogállamiság területére és más lehetséges területekre irányuló esetleges koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel létrejött uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjévé Roy REEVE-t nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a határozatot 2008. március 31-ig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

C. DURRANT PAIS


(1)  HL L 112., 2006.4.26., 19. o.

(2)  HL L 312., 2007.11.30., 68. o.