ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 22.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1558/2007/EK, Euratom rendelete (2007. december 17.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 1559/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról

8

 

*

A Tanács 1560/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 21/2004/EK rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása bevezetésének időpontja tekintetében történő módosításáról

25

 

 

A Bizottság 1561/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

A Bizottság 1562/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gabonaágazatban 2008. január 1-jetól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 1563/2007/EK rendelete (2007. december 21.) juhra, kecskére, juhhúsra és kecskehúsra vonatkozó 2008. évi közösségi behozatali vámkontingensek megnyitásáról

32

 

*

A Bizottság 1564/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a Kanadából származó sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 979/2007/EK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 1565/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1566/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

46

 

*

A Bizottság 1567/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére a 2007/2008. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

58

 

*

A Bizottság 1568/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukortermékekre vonatkozó export-visszatérítések tekintetében a 951/2006/EK rendelet módosításáról

62

 

*

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

66

 

*

A Bizottság 1570/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

69

 

*

A Bizottság 1571/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

77

 

*

A Bizottság 1572/2007/EK rendelete (2007. december 21.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

79

 

*

A Bizottság 1573/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

83

 

*

A Bizottság 1574/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

85

 

*

A Bizottság 1575/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 2008-ös halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

86

 

*

A Bizottság 1576/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állati melléktermékek ártalmatlanítása és felhasználásai tekintetében történő végrehajtásáról szóló 92/2005/EK rendelet módosításáról ( 1 )

89

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/866/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 6.) a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai előírások)

92

 

 

2007/867/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

95

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról

96

 

 

2007/868/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 20.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2007/445/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

100

 

 

Bizottság

 

 

2007/869/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a bizonyos harmadik országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2005/692/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6693. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

104

 

 

2007/870/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a Romániában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására valamint e vaddisznók és a gazdaságokban tartott sertések klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló 2008. évi tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 6699. számú dokumentummal történt)

105

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2007/871/KKBP

 

*

A Tanács 2007/871/KKBP közös álláspontja (2007. december 20.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről, valamint a 2007/448/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

109

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/1


A TANÁCS 1558/2007/EK, EURATOM RENDELETE

(2007. december 17.)

az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 63., 64., 65. és 82. cikkére, és annak VII., XI. és XIII. mellékletére, valamint az alkalmazási feltételek 20. cikkének első bekezdésére, 64. és 92. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének változásait, a 2007-re vonatkozó éves felülvizsgálat keretében ki kell igazítani az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és nyugdíját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 63. cikkének második albekezdésében foglalt „2006. július 1-jei” időpont helyébe „2007. július 1-je” lép.

2. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2007.7.1.

Fizetési fokozat

Besorolás

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

3. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2008. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2008. május 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

1

2

3

4

5

Ország/Hely

Díjazás

2007.7.1.

Átutalás

2008.1.1.

Nyugdíj

2007.7.1.

Nyugdíj

2008.5.1.

Bulgária

65,8

58,0

100,0

100,0

Cseh Köztársaság

81,2

74,7

100,0

100,0

Dánia

139,4

135,3

136,1

135,3

Németország

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Észtország

79,6

77,7

100,0

100,0

Görögország

95,3

93,3

100,0

100,0

Spanyolország

100,4

96,4

100,0

100,0

Franciaország

117,4

107,3

109,3

107,3

Írország

121,8

118,0

118,8

118,0

Olaszország

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Ciprus

89,9

92,0

100,0

100,0

Lettország

79,3

75,2

100,0

100,0

Litvánia

71,3

67,8

100,0

100,0

Magyarország

89,8

77,7

100,0

100,0

Málta

84,8

87,0

100,0

100,0

Hollandia

111,5

103,0

104,7

103,0

Ausztria

107,8

107,2

107,3

107,2

Lengyelország

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugália

92,2

90,6

100,0

100,0

Románia

76,3

70,5

100,0

100,0

Szlovénia

88,3

84,1

100,0

100,0

Szlovákia

81,3

74,8

100,0

100,0

Finnország

117,8

114,6

115,2

114,6

Svédország

117,0

113,7

114,4

113,7

Egyesült Királyság

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

4. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének második és harmadik albekezdésében említett szülői szabadság esetén nyújtott támogatás összege 849,38 EUR, illetve egyedülálló szülő esetén 1 132,49 EUR.

5. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 158,86 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege 347,13 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 235,53 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 84,80 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 470,83 EUR.

6. cikk

2008. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének második albekezdésében említett, kilométereken alapuló térítés a következőképpen kerül kiigazításra:

 

kilométerenként 0 EUR 0-től 200 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,3531 EUR 201-től 1 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,5884 EUR 1 001-től 2 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,3531 EUR 2 001-től 3 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,1177 EUR 3 001-től 4 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,0567 EUR 4 001-től 10 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0 EUR 10 000 km fölött.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

176,52 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

353,02 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság legalább 1 450 km.

7. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén 36,48 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetén 29,41 EUR.

8. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 1 038,73 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 617,64 EUR.

9. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 245,73 EUR, felső határa 2 491,48 EUR, az átalánylevonás 1 132,49 EUR.

10. cikk

2007. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 63. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2007.7.1.

Fizetési fokozat

Kategória

Csoport

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

11. cikk

2007. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Feladat-csoport

2007.7.1.

Fizetési fokozat

Besorolási osztály

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

12. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 781,31 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 463,22 EUR.

13. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 934,31 EUR, felső határa 1 868,61 EUR, az átalánylevonás 849,38 EUR.

14. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (2) 1. cikkének (1) bekezdésében említett műszakpótlék 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR és 801,03 EUR.

15. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) 4. cikkében említett összegekre 5,139465 értékű együtthatót kell alkalmazni.

16. cikk

2007. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2007.7.1.

Fizetési fokozat

Besorolási osztály

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

17. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 14. cikkének első albekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege a következő:

2007.7.1.–2007.12.31.:

319,27

2008.1.1.–2008.12.31.:

333,19

18. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 15. cikkének első albekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege a következő:

2007.7.1.–2007.8.31.:

50,86

2007.9.1.–2008.8.31.:

67,83

19. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 122,83 EUR a C4 vagy C5 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén,

havonta 188,31 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 337/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 90., 2007.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  A műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9-i 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.). Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített és legutóbb az 1873/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 360., 2006.12.19., 61. o.) módosított rendelet.

(3)  A Tanács 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). A legutóbb az 1750/2002/EK, Euratom, rendelettel (HL L 264., 2002.10.2., 15. o.) módosított rendelet.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/8


A TANÁCS 1559/2007/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Közösség 1997. november 14. óta szerződő fele az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezménynek (2).

(2)

Az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (ICCAT) a 2006 novemberében tartott éves ülésén elfogadta az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalfajokra vonatkozó 15 éves helyreállítási terv létrehozásáról szóló 2006[05] sz. ajánlást.

(3)

Az állomány helyreállítása érdekében az ICCAT helyreállítási terve előírja a teljes kifogható mennyiségek fokozatos csökkentését a 2007 és 2010 közötti időszakban, egyes területeken és időszakokban halászati korlátozásokat vezet be, meghatározza a kékúszójú tonhal új, legkisebb fogható méretét, sport- és szabadidős horgászati tevékenységre vonatkozó intézkedéseket, valamint ellenőrzési intézkedéseket fogad el, és a helyreállítási terv hatékony végrehajtásának biztosítására rendelkezik a közös nemzetközi ellenőrzés rendszerének alkalmazásáról.

(4)

Az ICCAT ajánlásából eredő nemzetközi kötelezettségek teljesítése érdekében az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó ICCAT helyreállítási tervet a kékúszójútonhal-állomány helyreállítására vonatkozó többéves intézkedések végrehajtásáról szóló rendelet 2007-ben történő elfogadásáig ideiglenesen a 41/2007/EK rendeletnek az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság ajánlásában meghatározott, a kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási terv tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. június 11-i 643/2007/EK rendelettel (3) hajtották végre.

(5)

Az ICCAT helyreállítási tervének folyamatos végrehajtását ezért a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelet (4) 5. cikkének megfelelően kialakított helyreállítási terv létrehozásáról szóló tanácsi rendelettel kell biztosítani, amelyet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(6)

Néhány, az ICCAT által a kékúszójú tonhalra vonatkozóan elfogadott technikai intézkedés a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról és a 973/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 7-i 520/2007/EK rendelettel (5) már a közösségi jog részévé vált.

(7)

Az ICCAT helyreállítási tervének végrehajtására vonatkozó, e rendelet alapján elfogadott és a 643/2007/EK rendelet alapján ideiglenesen elfogadott intézkedéseket – kizárólag 2014. december 31-ig történő finanszírozásuk céljából – a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében vett, a 643/2007/EK rendelet hatálybalépésének időpontjától érvényes helyreállítási tervnek kell tekinteni.

(8)

Az ICCAT által a kékúszójú tonhalra vonatkozóan elfogadott új technikai intézkedések elfogadása, valamint a fent említett rendelet elfogadása óta hatályban lévő jogszabályok naprakésszé tétele megkívánja az 520/2007/EK rendelet egyes rendelkezéseinek elhagyását, amelyek helyébe e rendelet rendelkezései lépnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (ICCAT) által a kékúszójú tonhalra (Thunnus thynnus) vonatkozóan előterjeszett többéves helyreállítási terv Közösség általi alkalmazásával kapcsolatos általános szabályokat határozza meg. E rendelet az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalra vonatkozik.

Az említett helyreállítási terv célja a maximális, legalább 50 %-os valószínűséggel fenntartható hozamnak (MFH) megfelelő biomassza elérése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„szerződő felek”: az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény szerződő felei, valamint az együttműködő nem szerződő felek, egyéb jogi személyek és halászatot folytató jogalanyok;

b)

„halászhajó”: bármely olyan hajó, amelyet a tonhalállományok kereskedelmi kiaknázására használnak vagy szánnak, beleértve a halfeldolgozó hajókat, a szállítóhajókat, vontatóhajókat és az átrakodásban részt vevő hajókat is;

c)

„közös halászati művelet”: kettő vagy több, különböző szerződő felek vagy különböző tagállamok lobogója alatt közlekedő hajó közötti művelet, melynek során az egyik hajó fogása teljes egészében vagy részben egy vagy több másik hajónak tulajdonítható;

d)

„átszállítás”: bármely olyan tevékenység, amelynek során kékúszójú tonhalat helyeznek át:

i.

a halászhajóról egy kékúszójú tonhalat hizlaló gazdaságba, beleértve a szállítás során elpusztult vagy kiszabadult halakat is;

ii.

egy kékúszójú tonhalat hizlaló gazdaságból vagy tonhalcsapdából halfeldolgozó hajóra, szállítóhajóra vagy a partra;

e)

„tonhalcsapda”: olyan rögzített halászeszköz, amely a tengerfenékhez van horgonyozva, és amelyre általában a halat egy zárt részbe terelő vezetőhálót szerelnek;

f)

„ketreces haltartás”: olyan módszer, amelynek során az élő kékúszójú tonhalat nem a fedélzeten tárolják, ide tartozik a hizlalás és a tenyésztés is;

g)

„hizlalás”: az a folyamat, amely során a kékúszójú tonhalat rövid ideig (2–6 hónapig) ketrecben tartják, elsősorban a hal zsírtartalmának növelése érdekében;

h)

„tenyésztés”: az a folyamat, amelynek során a kékúszójú tonhalat egy évnél hosszabb ideig ketrecben tartják a teljes biomassza növelése céljából;

i)

„átrakodás”: egy halászhajó fedélzetén lévő kékúszójú tonhal egy részének vagy egészének egy másik halászhajóra történő átrakodása;

j)

„halfeldolgozó hajó”: olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy darabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás;

k)

„sporthorgászat”: olyan nem kereskedelmi célú halászati tevékenység, amelynek résztvevői egy nemzeti sportszervezethez tartoznak, vagy nemzeti sportengedéllyel rendelkeznek;

l)

„szabadidős horgászat”: olyan nem kereskedelmi célú halászati tevékenység, amelynek résztvevői nem tartoznak nemzeti sportszervezethez, vagy nem rendelkeznek nemzeti sportengedéllyel;

m)

„Task II.”: a Task II. módszer az ICCAT által az „Atlanti tonhalak és tonhalszerű halak helyszíni statisztikai és mintavételi kézikönyvében” (harmadik kiadás, ICCAT, 1990) meghatározottak szerint;

n)

„szállítóhajó”: olyan hajó, amely vadon élő egyedeket vesz át és szállít hizlaló vagy tenyésztő gazdaságokba.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

3. cikk

Teljes kifogható mennyiségek (TAC-k)

Az ICCAT által az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalra vonatkozóan a szerződő felek számára meghatározott teljes kifogható mennyiségek a következők:

2008-ban: 28 500 tonna,

2009-ben: 27 500 tonna,

2010-ben: 25 500 tonna.

Amennyiben azonban az ICCAT keretében új TAC-szintekről határoznak, a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel módosíthatja az első bekezdésben meghatározott TAC-értékeket.

4. cikk

(1)   Minden egyes tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy hajóinak és tonhalcsapdáinak halászati erőkifejtése arányban álljon az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalra vonatkozóan az említett tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

(2)   Minden egyes tagállam éves halászati tervet készít azokra a hajókra és tonhalcsapdákra vonatkozóan, amelyek kékúszójú tonhal halászatára szolgálnak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren. Azok a tagállamok, amelyek esetében a kékúszójú tonhalra vonatkozó kvóta a közösségi kvóta 5 %-a alatt van, halászati tervükben a kvótagazdálkodásra irányuló egyedi módszert fogadhatnak el, mely esetben a (3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók.

(3)   Az éves halászati terv meghatározza:

a)

többek között a 12. cikkben említett listán szereplő és 24 métert meghaladó hosszúságú hajókat, továbbá a számukra kiosztott egyéni kvótákat;

b)

a 24 méternél kisebb hosszúságú hajók és a tonhalcsapdák esetében meghatározza legalább a termelői szervezetek vagy a hasonló felszereléssel halászó hajók csoportjai számára kiosztott kvótákat.

(4)   Az éves halászati tervet legkésőbb minden év január 31-ig el kell juttatni a Bizottsághoz. Az éves halászati terv vagy a kvótagazdálkodásra irányuló egyedi módszer bármely ezt követő módosítását legkésőbb tíz nappal az adott módosítás által érintett tevékenység megkezdése előtt el kell juttatni a Bizottsághoz.

(5)   A lobogó szerinti tagállam meghozza az e bekezdés szerinti intézkedéseket, amennyiben a lobogója alatt közlekedő valamely hajó:

a)

elmulasztott eleget tenni a 17. cikk (3) bekezdésében említett jelentéstételi kötelezettségének;

b)

a 26. cikkben említett szabálysértést követett el.

A lobogó szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy a fizikai vizsgálatokra saját felügyelete alatt a kikötőiben kerüljön sor, vagy azokat egy általa kijelölt másik személy végezze, amennyiben a hajó nem egy közösségi kikötőben tartózkodik.

A lobogó szerinti tagállam előírhatja a hajó számára, hogy amikor az egyéni kvóta kimerítettnek tekinthető, haladéktalanul hajózzon egy, a tagállam által kijelölt kikötőbe.

(6)   A tagállamok legkésőbb minden év január 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak a megelőző évre vonatkozó éves halászati tervük végrehajtásáról. A jelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

a)

az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászatában ténylegesen részt vevő hajók száma;

b)

az egyes hajók fogása; és

c)

az egyes hajók által az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren halászattal töltött napok száma.

(7)   Egy tagállam állampolgárai és egy szerződő fél között olyan magánjellegű kereskedelmi megállapodást kötni, amely alapján az említett tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajót egy szerződő fél tonhalkvótája keretében használnak halászatra, kizárólag az érintett tagállam és az ICCAT engedélyével lehet; az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot.

(8)   A tagállamok minden év március 1-jéig megküldik a Bizottság részére az állampolgáraik és valamely szerződő fél között létrejött magánjellegű kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó információkat.

(9)   A (8) bekezdésben említett információ az alábbi elemeket tartalmazza:

a)

az adott tagállam lobogója alatt közlekedő valamennyi olyan halászhajó listája, amely a kékúszójú tonhal aktív halászatára jogosult, a magánjellegű kereskedelmi megállapodásnak megfelelően;

b)

a hajóknak a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (6) I. mellékletében meghatározott belső száma;

c)

a magánjellegű kereskedelmi megállapodások hossza;

d)

a tagállam hozzájárulása a magánjellegű kereskedelmi megállapodáshoz;

e)

az érintett szerződő fél neve.

(10)   A Bizottság haladéktalanul megküldi az ICCAT ügyvezető titkárságának a (9) bekezdésben említett információkat.

(11)   A Bizottság biztosítja, hogy a szerződő felek kékúszójútonhal-kvótájának azon százaléka, amely az 1936/2001/EK tanácsi rendelet (7) 8b. cikkével összhangban közösségi halászhajók bérlésére használható fel, ne haladja meg a 2007., 2008., illetve 2009. évi teljes kvóta 60, 40, illetve 20 %-át.

(12)   2010-ben és az azt követő években tilos közösségi halászhajóknak az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászata céljából való bérlése.

(13)   Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a kékúszójú tonhal halászatával foglalkozó, bérelt halászhajóinak száma és a bérlés időtartama arányban álljon a bérbeadó állam számára kiosztott kvótával.

III.   FEJEZET

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

5. cikk

Halászati tilalmi időszak

(1)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 24 méternél nagyobb, horogsorral felszerelt nyílt tengeri hajókkal történő halászata a június 1-jétől december 31-ig tartó időszakban tilos, a ny. h. 10°-tól nyugatra és az é. sz. 42°-tól északra fekvő terület kivételével.

(2)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal erszényes kerítőhálóval történő halászata a július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban tilos.

(3)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal csalit használó hajókkal történő halászata november 15-től május 15-ig tilos.

(4)   Az Atlanti-óceán keleti részén a kékúszójú tonhal nyílt tengeri vonóhálós hajókkal történő halászata a november 15-től május 15-ig tartó időszakban tilos.

6. cikk

Repülőgépek használata

Az egyezmény alá tartozó területen tilos repülőgépeknek vagy helikoptereknek a kékúszójú tonhal felkutatására történő használata.

7. cikk

Legkisebb méret

(1)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal legkisebb fogható mérete 30 kg vagy 115 cm.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve és a 9. cikk sérelme nélkül, a kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) legkisebb fogható mérete 8 kg vagy 75 cm a következő esetekben:

a)

az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal;

b)

az Adriai-tengeren tenyésztés céljából kifogott kékúszójú tonhal.

(3)   A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel meghatározza azon csalival és pergetett horogsorral halászó hajók maximális számát, amelyek számára a kékúszójú tonhal halászata engedélyezett, valamint azon nyílt tengeri vonóhálós hajók számát, amelyek számára a kékúszójú tonhal járulékos fogásként való halászata engedélyezett. A csalival és pergetett horogsorral halászó hajók számát a kékúszójú tonhal célzott halászatában 2006-ban részt vevő közösségi hajók számában állapítják meg. A nyílt tengeri vonóhálós hajók számát azon közösségi hajók számában állapítják meg, amelyek számára 2006-ban engedélyezték a kékúszójú tonhal járulékos fogásként való halászatát.

(4)   A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel elosztja a tagállamok között a (3) bekezdésnek megfelelően meghatározott hajószámot.

(5)   A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a 8 kg vagy 75 cm és 30 kg vagy 115 cm közötti méretű kékúszójú tonhalra vonatkozó közösségi kvóta legfeljebb 10 %-át a (3) és (4) bekezdésben említett, engedéllyel rendelkező hajóknak osztják ki, és ezen belül a 17 méternél rövidebb, csalival halászó hajók legfeljebb 200 tonna, egyedenként legalább 6,4 kg súlyú vagy 70 cm hosszúságú kékúszójú tonhalat foghatnak ki. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel határoz a közösségi kvóta tagállamok közötti elosztásáról.

(6)   A 8 és 30 kg közötti súlyú kékúszójú tonhalra vonatkozó közösségi kvóta legfeljebb 2 %-át a friss halat halászó, kisüzemi halászatot folytató hajóknak oszthatják ki az Atlanti-óceán keleti részén. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel határoz a közösségi kvóta tagállamok közötti elosztásáról.

(7)   Az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval kifogott kékúszójú tonhalra vonatkozó további különleges feltételeket az I. melléklet határozza meg.

8. cikk

A kékúszójú tonhalra vonatkozó mintavételi terv

(1)   Minden egyes tagállam mintavételi programot hoz létre a kifogott kékúszójú tonhal méret szerinti darabszámának becslésére.

(2)   A halketrecekben végzett, méret szerinti mintavételezést 100 tonnányi élő halanként 100 egyeden vagy a ketrecben lévő összes hal 10 %-án kell elvégezni. A méret szerinti mintát – hossz vagy súly alapján – a halgazdaság lehalászásakor, illetve a szállítás közben elpusztult halakon kell venni, összhangban a Task II. keretében az ICCAT által elfogadott adatküldési módszerrel.

(3)   A több mint egy évig nevelt halakra vonatkozóan további mintavételi módszereket és technikákat kell kidolgozni.

(4)   A mintavételt a lehalászás során véletlenszerűen, valamennyi ketrecre kiterjedően kell elvégezni. Az adott évben elvégzett mintavételre vonatkozó adatokat a következő év május 31-ig kell elküldeni az ICCAT számára.

9. cikk

Járulékos fogások

(1)   A 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, minden halászhajó számára – akár aktívan halásznak a kékúszójú tonhalra, akár nem – legfeljebb 8 %-os járulékos fogás engedélyezett a kékúszójú tonhal tekintetében, melyek súlya 30 kg-nál kisebb, de legalább 10 kg kell legyen.

(2)   Az (1) bekezdésben említett százalékos értéket e hajók teljes kékúszójútonhal-fogásában a kirakodásonkénti összes járulékos fogás egyedszáma vagy a százalékos súlyegyenérték alapján kell kiszámítani.

(3)   A járulékos fogást le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából. A kékúszójú tonhal halászati időszaka alatt tilos a tengerbe visszadobni az (1) bekezdésben említett járulékos fogásból származó elpusztult halakat, és azokat le kell vonni a lobogó szerinti tagállam kvótájából.

(4)   A kékúszójú tonhal járulékos fogásainak kirakodására a 14. cikket és a 18. cikk (1) bekezdését kell alkalmazni.

10. cikk

Szabadidős horgászat

(1)   Szabadidős horgászat esetében hajóutanként egynél több kékúszójútonhal-példány kifogása, fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása tilos.

(2)   A szabadidős horgászat során fogott kékúszójú tonhalat tilos forgalomba hozni, kivéve ha az karitatív célokat szolgál.

(3)   Minden tagállam nyilvántartja a szabadidős horgászatra vonatkozó fogási adatokat, és közli azokat a Bizottsággal. A Bizottság továbbítja ezeket az információkat az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának.

(4)   Az egyes tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a szabadidős horgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat – különösen a növendékegyedeket – visszaengedjék a tengerbe.

11. cikk

Sporthorgászat

(1)   Az egyes tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a sporthorgászat – elsősorban halászati engedélyek révén történő – szabályozására.

(2)   A sportversenyek során fogott kékúszójú tonhalat tilos forgalomba hozni, kivéve ha az karitatív célokat szolgál.

(3)   Minden tagállam nyilvántartja a sporthorgászatra vonatkozó fogási adatokat, és közli azokat a Bizottsággal. A Bizottság továbbítja ezeket az információkat az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának.

(4)   Az egyes tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak a lehető legnagyobb mértékű biztosítására, hogy a sporthorgászat során élve kifogott kékúszójú tonhalakat – különösen a növendékegyedeket – visszaengedjék a tengerbe.

IV.   FEJEZET

ELLENŐRZŐ INTÉZKEDÉSEK

12. cikk

A kékúszójú tonhal aktív halászatára engedéllyel rendelkező hajók nyilvántartása

(1)   A tagállamok 2008. január 31-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon, lobogójuk alatt közlekedő hajók listáját, amelyek különleges halászati engedéllyel rendelkeznek az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal aktív halászatára.

(2)   A Bizottság továbbítja ezt az információt az ICCAT ügyvezető titkárságának azzal a céllal, hogy a hajókat felvegyék a kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező hajók ICCAT-nyilvántartásába.

(3)   Az e cikk hatálya alá tartozó, az ICCAT nyilvántartásába fel nem vett közösségi hajók az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren nem halászhatnak, nem tarthatnak a fedélzeten, nem szállíthatnak, nem szállíthatnak át és nem rakodhatnak ki kékúszójú tonhalat.

(4)   Az 1936/2001/EK rendelet 8a. cikkének (2), (4), (6), (7) és (8) bekezdésében a halászati engedélyekre vonatkozóan meghatározott szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

13. cikk

A kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező tonhalcsapdák nyilvántartása

(1)   A tagállamok 2008. január 31-ig elektronikus úton elküldik a Bizottságnak azon jóváhagyott tonhalcsapdák listáját, amelyek különleges halászati engedéllyel rendelkeznek az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászatára. A listán fel kell tüntetni a tonhalcsapdák nevét és nyilvántartási számát.

(2)   A Bizottság továbbítja a listát az ICCAT ügyvezető titkárságának azzal a céllal, hogy a tonhalcsapdákat felvegyék a kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező tonhalcsapdák ICCAT-nyilvántartásába.

(3)   Az ICCAT nyilvántartásában nem szereplő közösségi tonhalcsapdákkal az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren nem halászhatnak, azokban nem tárolhatnak, illetve azokból nem rakodhatnak át és nem rakodhatnak ki kékúszójú tonhalat.

(4)   Az 1936/2001/EK rendelet 8a. cikkének (2), (4), (6), (7) és (8) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

14. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik a kékúszójú tonhal kirakodását vagy átrakodását.

(2)   A tagállamok legkésőbb minden év április 1-jéig elküldik a Bizottság számára a kijelölt kikötők jegyzékét. A Bizottság minden év április 15. előtt továbbítja ezt az információt az ICCAT ügyvezető titkárságának. A jegyzék minden ezt követő módosításáról a változás hatálybalépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot, amely továbbítja azt az ICCAT ügyvezető titkárságának.

(3)   A 12. cikkben említett hajók számára az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren halászott kékúszójú tonhal bármely mennyiségének kirakodása és/vagy átrakodása a szerződő felek és a tagállamok által az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt kikötőkön kívül más helyen tilos.

(4)   Ezt a rendelkezést az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal kirakodására és átrakodására kell alkalmazni, az I. mellékletben foglalt különleges feltételeknek megfelelően.

15. cikk

Nyilvántartási követelmények

(1)   A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (8) (6. és 8. cikkének) való megfelelés mellett, a 12. cikkben említett közösségi hajó kapitánya a II. mellékletben felsorolt információkat adott esetben bejegyzi a hajónaplóba.

(2)   A 12. cikkben említett, közös halászati műveletben részt vevő közösségi hajó kapitánya ezenfelül a következő információkat jegyzi be a hajónaplóba:

a)

amennyiben a fogást a fedélzeten tárolják vagy halketrecbe szállítják át:

a közös halászati művelet során végzett fogás napja és időpontja,

a közös halászati művelet során végzett fogás helye (földrajzi hosszúság/szélesség),

a fedélzeten tárolt vagy halketrecbe átszállított kékúszójútonhal-fogás,

a halászhajó neve és nemzetközi rádióhívó jele,

b)

a közös halászati műveletben részt vevő, de a halak átszállításában nem közreműködő hajók esetében:

a közös halászati művelet napja és időpontja,

a közös halászati művelet helye (földrajzi hosszúság/szélesség),

nyilatkozat arról, hogy az adott hajó halászzsákmányt nem tárolt a fedélzeten, illetve nem szállított át halketrecbe,

a fogást végző halászhajó(k) neve és nemzetközi rádióhívó jele.

(3)   Ha a közös halászati műveletben részt vevő halászhajó nyilatkozik a halászeszközével fogott kékúszójú tonhal mennyiségéről, a kapitány minden egyes fogás esetében jelzi, hogy melyik hajó(k) lobogó szerinti államának kvótájából kell levonni a kifogott halászzsákmányt.

16. cikk

Közös halászati műveletek

(1)   Az egy vagy több tagállam lobogója alatt közlekedő hajók részvételével folytatott közös kékúszójútonhal-halászati műveletekre engedélyt adni csak az érintett, lobogó szerinti tagállam(ok) beleegyezésével lehet.

(2)   Az engedély kérelmezésekor a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a közös halászati műveletben részt vevő halászhajóiktól részletes információkat szerezzenek a közös halászati művelet időtartamáról, a részt vevő hajók üzemeltetőiről és az érintett fogásokra vonatkozó, hajók közötti elosztási kulcsról.

(3)   Minden tagállam továbbítja a Bizottságnak a (2) bekezdésben említett információkat. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkárságának.

17. cikk

Fogási jelentés

(1)   A 12. cikkben említett halászhajók kapitányai fogási jelentést küldenek a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyben feltüntetik a kékúszójú tonhal kifogott mennyiségét, beleértve azt az esetet is, ha nem volt fogás.

(2)   Az első fogási jelentést legkésőbb az Atlanti-óceán keleti részére vagy a Földközi-tengerre való belépést vagy a halászati út megkezdését követő tíz nap elteltével kell elküldeni. Közös halászati művelet esetén a halászhajó kapitánya minden fogás esetében jelzi, hogy melyik hajó(k) lobogó szerinti államának kvótájából kell levonni a fogásokat.

(3)   Minden év június 1-jétől a halászhajó kapitánya ötnaponta fogási jelentést küld a kékúszójú tonhal kifogott mennyiségéről, beleértve azt az esetet is, ha nem volt fogás.

(4)   A fogási jelentések kézhezvételét követően minden tagállam elektronikus úton vagy más módon továbbítja azokat a Bizottságnak. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkárságának.

(5)   A tagállamok minden hónap 15. napja előtt számítógéppel olvasható formában értesítik a Bizottságot az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren fogott kékúszójú tonhalnak a lobogójuk alá tartozó hajók által az előző hónapban kirakodott, átrakodott, csapdába ejtett vagy halketrecben elhelyezett mennyiségeiről. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkárságának.

18. cikk

Kirakodás

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkétől eltérve, az e rendelet 12. cikkében említett közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább négy órával értesíti a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy a szerződő fél illetékes hatóságát a következőkről:

a)

az érkezés várható időpontja;

b)

a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c)

arra az övezetre vonatkozó információ, ahol a fogás történt.

(2)   Ha nem a lobogó szerinti tagállam kijelölt kikötőjében történik a kirakodás, az adott tagállam illetékes hatósága a kirakodás befejezését követő 48 órán belül kirakodási jelentést küld a hajó lobogó szerinti hatóságának.

(3)   Ezt a rendelkezést az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálós hajóval fogott kékúszójú tonhal kirakodására nem kell alkalmazni.

19. cikk

Átrakodás

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 11. cikkétől eltérve, az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal tengeren történő átrakodása tilos, a nagyméretű, horogsoros tonhalhalászó hajók által végzett átrakodásokra vonatkozó program létrehozásáról szóló 2005[06] sz. ICCAT-ajánlás módosított változatával összhangban halászó nagyméretű, horogsoros tonhalhalászó hajók kivételével.

(2)   A fogadó hajó (halászhajó vagy halfeldolgozó hajó) kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább 48 órával továbbítja a használni kívánt kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságának a következő információkat:

a)

az érkezés várható időpontja;

b)

a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c)

arra a földrajzi területre vonatkozó információ, ahol az átrakodni kívánt kékúszójú tonhal fogása történt;

d)

a fogást végző, a kékúszójú tonhalat átadó halászhajó neve és a kékúszójútonhal-halászatra jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

e)

a fogadó hajó neve és a kékúszójútonhal-halászatra jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

f)

az átrakodni kívánt kékúszójú tonhal mennyisége.

(3)   A fogást végző halászhajók kizárólag a lobogójuk szerinti állam által előzetesen kiadott engedély birtokában végezhetnek átrakodást.

(4)   A fogást végző halászhajó kapitánya az átrakodás megkezdése előtt tájékoztatja lobogó szerinti államát a következőkről:

a)

az átrakodni kívánt kékúszójú tonhal mennyisége;

b)

az átrakodás napja és az átrakodási kikötő;

c)

a fogadó hajó neve, lajstromszáma és felségjelzése, valamint a kékúszójú tonhal halászatára jogosult halászhajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartás szerinti száma;

d)

a tonhalfogás földrajzi helye.

(5)   Az átrakodási kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága:

a)

érkezéskor átvizsgálja a fogadó hajót, ellenőrzi a rakományt és az átrakodásra vonatkozó dokumentációt;

b)

az átrakodás befejezését követő 48 órán belül átrakodási jelentést küld a fogást végző hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságának.

(6)   A 12. cikkben említett közösségi hajó kapitánya kitölti és a hajó lobogója szerinti tagállam hatóságainak továbbítja az ICCAT átrakodási nyilatkozatot. A nyilatkozatot a III. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően, a kikötőben való átrakodás időpontjától számított 15 napon belül kell továbbítani.

20. cikk

Ketreces haltartási műveletek

(1)   Az a tagállam, amelynek joghatósága alá egy adott, kékúszójú tonhalakat hizlaló vagy tenyésztő gazdaság tartozik, megfigyelő által hitelesített jelentést küld a ketreces haltartásról a művelet befejezésétől számított egy héten belül a tonhalat halászó hajók lobogója szerinti tagállamoknak vagy szerződő feleknek, valamint a Bizottságnak. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkárságának. A jelentés tartalmazza az 1936/2001/EK rendelet 4b. cikkében említett, ketrecbe zárásról szóló nyilatkozatban foglalt információkat.

(2)   Amennyiben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaság a nyílt tengeren található, az (1) bekezdést értelemszerűen azokra a tagállamokra kell alkalmazni, amelyekben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaságért felelős természetes vagy jogi személyek lakóhelye/székhelye található.

(3)   A ketrecbe történő áthelyezés megkezdése előtt a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaság szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a fogást végző hajó lobogója szerinti tagállamot vagy szerződő felet a lobogója szerinti halászhajók által fogott halmennyiségek ketrecbe történő áthelyezéséről.

A fogást végző hajó lobogója szerinti tagállam felkéri a hizlaló vagy tenyésztő halgazdaság szerinti tagállam illetékes hatóságát, hogy foglalja le a fogásokat, és a halakat engedje vissza a tengerbe, amennyiben a kapott információk alapján úgy ítéli meg, hogy:

a)

a halfogást bejelentő hajó nem rendelkezik elegendő egyedi kvótával a ketrecben tartott kékúszójú tonhal halászatára;

b)

a halak mennyiségét nem megfelelő módon jelentették be és nem vették figyelembe az alkalmazandó kvóta kiszámításánál;

c)

a halfogást bejelentő hajó nem rendelkezik engedéllyel kékúszójú tonhal halászatára.

(4)   A közösségi halászhajó kapitánya a III. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően kitölti az ICCAT átszállítási nyilatkozatot, és azt legkésőbb a vontatóhajóra vagy ketrecbe történő átszállítást követő 15 napon belül továbbítja a lobogó szerinti tagállamnak vagy szerződő félnek. Az átszállítási nyilatkozat a halketrechez való szállítás során kíséri az átszállított halakat.

21. cikk

Tonhalcsapdával végzett műveletek

(1)   A tonhalcsapdával végzett valamennyi halászati tevékenység végeztével feljegyzik a csapdák által kifogott mennyiségeket, és a fogási jelentést elektronikus úton vagy más módon a halászati tevékenység befejezését követő 48 órán belül elküldik azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a tonhalcsapda található.

(2)   A fogási jelentések kézhezvételét követően minden tagállam elektronikus úton továbbítja azokat a Bizottságnak. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat az ICCAT titkárságának.

22. cikk

A kikötőben vagy a halgazdaságban végzett ellenőrzés

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kékúszójú tonhal halászatára jogosult hajók ICCAT-nyilvántartásában szereplő, a kijelölt kikötőkbe az Atlanti-óceán keleti részén vagy a Földközi-tengeren fogott kékúszójú tonhal kirakodása és/vagy átrakodása céljából behajózó valamennyi hajón kikötői ellenőrzést végezzenek.

(2)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a joghatóságuk alá tartozó hizlaló vagy tenyésztő halgazdaságokban végzett valamennyi ketreces haltartási művelet ellenőrzésének biztosítására.

(3)   Amennyiben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaság a nyílt tengeren található, a (2) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen azokra a tagállamokra kell alkalmazni, amelyekben a hizlaló vagy tenyésztő gazdaságért felelős természetes vagy jogi személyek lakóhelye/székhelye található.

23. cikk

Ellenőrzés

(1)   A tagállamok többek között a VMS (hajómegfigyelési rendszer) adatai alapján ellenőrzik a hajónaplók benyújtásának tényét, valamint a hajónaplókba, az átszállítási/átrakodási nyilatkozatokba és a fogási nyilatkozatokba bejegyzett vonatkozó információk helytállóságát.

(2)   A tagállamok adminisztratív ellenőrzéseket végeznek valamennyi kirakodás, átrakodás vagy ketreces haltartás vonatkozásában a hajónaplóba bejegyzett fajonkénti mennyiségek vagy az átrakodási nyilatkozatban rögzített fajonkénti mennyiségek, valamint a kirakodási nyilatkozatban vagy a ketrecbe zárásról szóló nyilatkozatban rögzített mennyiségek, illetve bármely egyéb érintett dokumentumban – többek között a számlán és/vagy értékesítési bizonylatban – szereplő mennyiségek összevetésével.

24. cikk

Az ICCAT közös nemzetközi ellenőrzési rendszere

(1)   A Közösségben alkalmazni kell az ICCAT negyedik rendes ülésén (Madrid, 1975. november) elfogadott – és e rendelet IV. mellékletében foglalt – közös nemzetközi ellenőrzési rendszert.

(2)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhal halászatára jogosult halászhajókkal rendelkező tagállamok ellenőröket jelölnek ki, és e rendszer keretében ellenőrzéseket végeznek a tengeren.

(3)   A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv közösségi ellenőröket jelölhet ki a rendszer keretében.

(4)   A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv a Közösség nevében összehangolja a felügyeleti és ellenőrzési tevékenységet. E célból az érintett tagállamokkal összhangban olyan közös ellenőrzési programokat dolgozhat ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a Közösség teljesítse a rendszer keretében vállalt kötelezettségeit. Azok a tagállamok, amelyeknek hajói részt vesznek a kékúszójú tonhal halászatában, meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy elősegítsék e programok végrehajtását, különösen a szükséges emberi és anyagi erőforrások, valamint telepítésük időszakai és területei tekintetében.

(5)   A tagállamok minden év április 1-jéig értesítik a Bizottságot azon ellenőrök és ellenőrhajók nevéről, amelyeket a következő év során a rendszerben való részvételre ki akarnak jelölni. Ezeknek az információknak a felhasználásával a Bizottság a tagállamokkal együttműködve minden évben előzetes tervet dolgoz ki a Közösségnek a rendszerben való évi részvételéről, és azt elküldi az ICCAT titkárságának és a tagállamoknak.

25. cikk

Megfigyelési program

(1)   Minden tagállam gondoskodik a 15 méternél hosszabb halászhajói megfigyelési programban való részvételéről, amely legalább a következőkre terjed ki:

a)

az aktív halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóik 20 %-a. Közös halászat esetén a művelet ideje alatt megfigyelő van jelen;

b)

az aktív halászatot folytató nyílt tengeri vonóhálós halászhajóik 20 %-a;

c)

az aktív halászatot folytató horogsoros halászhajóik 20 %-a;

d)

az aktív halászatot folytató, csalit használó halászhajóik 20 %-a;

e)

a tonhalcsapdák begyűjtését végző hajók 100 %-a.

A megfigyelők feladata elsősorban a következőkre terjed ki:

a)

annak vizsgálata, hogy a hajó megfelel-e ennek a rendeletnek;

b)

a halászati tevékenységekre vonatkozó információk rögzítése és jelentése;

c)

a fogások megfigyelése és mennyiségi becslése, valamint a hajónaplóba bejegyzett adatok ellenőrzése;

d)

az ICCAT védelmi intézkedéseit esetlegesen megsértő halászati tevékenységet folytató hajók megfigyelése és feljegyzése.

A megfigyelő mindezek mellett az ICCAT felkérésére tudományos munkát is végez az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságától kapott utasítások alapján, többek között begyűjti az ICCAT által meghatározott, a Task II. módszerrel kapcsolatos adatokat.

(2)   Minden olyan tagállam, amelynek joghatósága alá a kékúszójú tonhalakat hizlaló vagy tenyésztő gazdaság tartozik, biztosítja megfigyelő jelenlétét a kékúszójú tonhalak valamennyi ketrecbe helyezésénél és a halak gazdaságból történő begyűjtése során.

A megfigyelők feladata elsősorban a következőkre terjed ki:

a)

annak megfigyelése, hogy a halgazdaságban folytatott tevékenységek megfelelnek-e az 1936/2001/EK rendelet 4a., 4b. és 4c. cikkének;

b)

a 20. cikkben említett ketreces haltartásról szóló jelentés hitelesítése;

c)

az ICCAT felkérésére tudományos munkák – például mintagyűjtés – végzése az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottságának utasításai alapján.

26. cikk

Végrehajtás

(1)   A tagállamok végrehajtási intézkedéseket hoznak a lobogójuk alá tartozó azon hajók tekintetében, amelyek esetében saját nemzeti jogszabályaik alapján megállapították, hogy nem felelnek meg a 4., 5., 7., 14., 15., 16., 17. és 19. cikk rendelkezéseinek. Az említett intézkedések – a szabálysértés súlyosságától függően és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően – magukban foglalhatják különösen a következőket:

a)

pénzbírság;

b)

a tiltott halászeszköz és fogás lefoglalása;

c)

a hajó lefoglalása;

d)

a halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

e)

adott esetben a halászati kvóta csökkentése vagy visszavonása.

(2)   Minden olyan tagállam, amelynek joghatósága alá egy adott kékúszójútonhal-gazdaság tartozik, végrehajtási intézkedéseket hoz a gazdasággal szemben, amennyiben arról – saját nemzeti jogszabályainak megfelelően – megállapította, hogy nem felel meg e rendelet 20. cikkének és 25. cikke (2) bekezdésének, valamint az 1936/2001/EK rendelet 4a., 4b. és 4c. cikkének. Az említett intézkedések – a szabálysértés súlyosságától függően és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően – magukban foglalhatják különösen a következőket:

a)

pénzbírság;

b)

a gazdaság tagságának felfüggesztése vagy visszavonása a hizlaló halgazdaságok nyilvántartásában;

c)

bizonyos mennyiségű kékúszójú tonhal ketreces tartásának vagy forgalomba hozatalának tilalma.

27. cikk

Piaci intézkedések

(1)   Tilos az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) közösségi kereskedelme, kirakodása, behozatala, kivitele, halketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, újrakivitele és átrakodása, amennyiben e tevékenységeket nem kíséri az e rendeletben előírt pontos, teljes körű és hitelesített dokumentáció.

(2)   Tilos minden olyan halászhajó által az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben fogott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) közösségi kereskedelme, behozatala, kirakodása, halketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, feldolgozása, kivitele, újrakivitele és átrakodása, amely hajó lobogó szerinti állama nem rendelkezik kvótával, fogási korlátozással vagy halászati erőkifejtési részesedéssel az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhal halászatára az ICCAT gazdálkodási és védelmi intézkedési alapján, illetve amely lobogó szerinti állam halászati lehetőségei kimerültek. Az ICCAT titkárságától kapott információk alapján a Bizottság valamennyi tagállamot tájékoztatja arról, ha valamely szerződő fél kvótája kimerült.

(3)   Tilos minden olyan hizlaló vagy tenyésztő kékúszójútonhal-gazdaságból származó hal közösségi kereskedelme, behozatala, kirakodása, feldolgozása és kivitele, amely nem felel meg a kékúszójútonhal-gazdaságokról szóló 2006[07] sz. ICCAT-ajánlásnak.

28. cikk

Átváltási együtthatók

A feldolgozott kékúszójú tonhal kerekített tömeg-egyenértékének kiszámításához az ICCAT kutatási és statisztikai állandó bizottsága által elfogadott átváltási együtthatókat kell alkalmazni.

29. cikk

Finanszírozás

Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (9) 21. cikke a) pontja i. alpontjának alkalmazásában, 2014. december 31-ig az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervet a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke szerinti helyreállítási tervnek kell tekinteni.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Az 520/2007/EK rendelet módosítása

Az 520/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 6. és a 11. cikket el kell hagyni;

2.

a IV. mellékletben a kékúszójú tonhalra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

31. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 29. cikket azonban 2007. június 13-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA


(1)  2007. november 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

(3)  HL L 151., 2007.6.13., 1. o.

(4)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb a 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.).

(5)  HL L 123., 2007.5.12., 3. o.

(6)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o. A legutóbb az 1799/2006/EK rendelettel (HL L 341., 2006.12.7., 26. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 263., 2001.10.3., 1. o. A 869/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 8. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1098/2007/EK rendelettel (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán keleti részén csalival, pergetett horogsorral és nyílt tengeri vonóhálóval halászó hajókra alkalmazandó különleges feltételek

1.

a)

Minden tagállam biztosítja, hogy azokról a halászhajókról, amelyek számára különleges halászati engedélyt állított ki, jegyzéket készít, amelyben a 26/2004/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint feltünteti a hajók nevét és közösségi flotta-nyilvántartási számát. A tagállamok csak abban az esetben állítják ki a különleges halászati engedélyt, ha a hajót előzőleg bejegyezték a kékúszójú tonhal halászatára jogosult hajókra vonatkozó ICCAT-nyilvántartásba.

b)

A tagállamok 2008. április 1-jéig számítógéppel olvasható formában elküldik a Bizottságnak az a) alpontban említett jegyzéket, és annak minden későbbi módosítását.

c)

Az a) alpontban említett jegyzék minden módosítását legalább öt nappal azt megelőzően kell megküldeni a Bizottságnak, hogy az említett jegyzékbe újonnan felvett hajó belépne az Atlanti-óceán keleti részére. A Bizottság azonnal továbbítja a módosításokat a ICCAT titkársága számára.

2.

a)

Az e melléklet 1. pontjában említett hajók számára az Atlanti-óceán keleti részén halászott kékúszójú tonhal bármely mennyiségének kirakodása és/vagy átrakodása a tagállamok vagy a szerződő felek által kijelölt kikötőkön kívül más helyen tilos.

b)

A tagállamok egy kirakodásra használt helyet vagy egy parthoz közeli helyet jelölnek ki (kijelölt kikötők), ahol engedélyezik a kékúszójú tonhal kirakodását vagy átrakodását.

c)

A tagállamok legkésőbb minden év április 1-jéig elküldik a Bizottság számára a kijelölt kikötők jegyzékét. A Bizottság minden év április 15. előtt továbbítja ezt az információt az ICCAT ügyvezető titkárságának. A jegyzék minden ezt követő módosításáról a változás hatálybalépésének időpontja előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot, amely továbbítja azt az ICCAT ügyvezető titkárságának.

3.

A 2847/93/EGK rendelet 7. cikkének rendelkezéseitől eltérve, az annak a cikknek az 1. és 2. pontjában említett közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője a kikötőbe érkezés várható időpontja előtt legalább négy órával értesíti a használni kívánt kikötő vagy kirakodóhely szerinti tagállam (ideértve a lobogó szerinti tagállamot is) vagy a szerződő fél illetékes hatóságát a következőkről:

a)

az érkezés várható időpontja;

b)

a fedélzeten tárolt kékúszójú tonhal becsült mennyisége;

c)

arra az övezetre vonatkozó információ, ahol a fogás történt.

4.

Minden tagállam bevezeti a fogási jelentések rendszerét, amely biztosítja a hajók által használt kvóták hatékony nyomon követését.

5.

A kékúszójútonhal-fogások, az értékesítési módszerektől függetlenül, nem hozhatók forgalomba a végső fogyasztók számára elérhető kiskereskedelmi piacon, kivéve ha azokon megfelelő jelöléssel és címkézéssel jelzik a következőket:

a)

a faj, a használt halászeszköz;

b)

a fogás helye és napja.

6.

Azok a tagállamok, amelyeknek csalit használó hajói az Atlanti-óceán keleti részén kékúszójú tonhal halászatára jogosultak, farokcímke használatát vezetik be a következők szerint:

a)

a farokcímkéket közvetlenül a kirakodás után kell elhelyezni valamennyi kékúszójútonhal-példányon;

b)

a farokcímkék egyedi azonosító számmal rendelkeznek, amelyeket be kell vezetni a kékúszójú tonhalra vonatkozó statisztikákba, és minden tonhalat tartalmazó csomag külsején fel kell tüntetni.


II. MELLÉKLET

A hajónaplóra vonatkozó követelmények:

A hajónaplóval kapcsolatos általános alapkövetelmények

1.

A hajónapló oldalait számozni kell.

2.

A hajónaplót minden nap (éjfélig) vagy minden kikötőbe érkezés előtt ki kell tölteni.

3.

A hajónaplót tengeren végzett ellenőrzés esetére ki kell tölteni.

4.

Az egyes oldalak egy másolatának a hajónaplóban kell maradnia.

5.

A hajónaplót egy műveleti év időtartamig kell a fedélzeten tartani.

A hajónapló tartalmára vonatkozó alapkövetelmények

1.

A kapitány neve és címe.

2.

A kihajózások napja és az indulási kikötő, az érkezések napja és az érkezési kikötő.

3.

A hajó neve, lajstromozási száma, ICCAT-száma és (adott esetben) IMO-száma. Közös halászati művelet esetén a műveletben részt vevő valamennyi hajó neve, lajstromozási száma, ICCAT-száma és (adott esetben) IMO-száma.

4.

Halászeszközök:

a)

FAO-típuskód;

b)

méret (hossz, szembőség, horgok száma …).

5.

A halászati út minden napján (legalább) egy sor bejegyzés a tengeren végzett műveletekről, a következők feltüntetésével:

a)

tevékenység (halászat, hajózás …);

b)

földrajzi helymeghatározás: pontos napi helymeghatározás (fokban és percben), minden halászati művelet esetén vagy délben, ha az adott napon semmiféle halászati tevékenységet nem folytattak;

c)

fogások feljegyzése:

6.

A fajok meghatározása:

a)

FAO-kód szerint;

b)

kerekített tömeg kg-ban naponta.

7.

A kapitány aláírása.

8.

A megfigyelő aláírása (adott esetben).

9.

Súlymérési módszerek: becslés, mérlegelés a fedélzeten.

10.

A hajónaplót a halak élősúlya szerint kell vezetni, és fel kell tüntetni az értékeléskor használt átváltási együtthatókat.

A kirakodás, átrakodás/átszállítás esetén bejegyzendő alapvető információk:

1.

a kirakodás/átrakodás/átszállítás napja és a kikötő;

2.

termékek:

a)

kiszerelés;

b)

a halak vagy ládák száma és kg-ban megadott mennyisége;

3.

a hajó kapitányának vagy a hajózási ügynöknek az aláírása.


III. MELLÉKLET

ICCAT átszállítási/átrakodási nyilatkozat

Image

Élő hal átadása esetén adja meg az egység számát és az élősúlyt.

Image

Kötelezettségek átszállítás/átrakodás esetén:

1.

Az átszállítási/átrakodási nyilatkozat eredeti példányát át kell adni a fogadó vontató-/halfeldolgozó/szállítóhajónak.

2.

Az átszállítási/átrakodási nyilatkozat másodpéldányát a halászó hajó őrzi meg.

3.

Minden további átadási vagy átrakodási műveletre engedélyt kell kérni a hajó működési engedélyét kiállító szerződő féltől.

4.

Az átszállítási/átrakodási nyilatkozat eredeti példányát a halat a halgazdaságba vagy a kirakodási helyre szállító fogadó hajó őrzi meg.

5.

Az átszállítást vagy átrakodást a műveletben részt vett valamennyi hajó hajónaplójába be kell vezetni.


IV. MELLÉKLET

Az ICCAT közös nemzetközi ellenőrzési rendszere

Az ICCAT-bizottság negyedik rendes éves ülésén (Madrid, 1975. november) a következőkben állapodott meg:

Az egyezmény IX. cikkének (3) bekezdése alapján az ICCAT-bizottság ajánlásában a nemzeti joghatóságon kívül eső vizek nemzetközi ellenőrzésére vonatkozóan a következő rendelkezések elfogadására tesz javaslatot az egyezmény és az egyezmény alapján elfogadott hatályos intézkedések alkalmazásának biztosítása érdekében:

1.

Az ellenőrzéseket a szerződő kormányok halászati ellenőrzési szolgálatainak ellenőrei hajtják végre. Az e feladat elvégzésére a nemzeti kormányok által kijelölt ellenőrök nevét el kell küldeni az ICCAT-bizottságnak.

2.

Az ellenőröket szállító hajók az ICCAT-bizottság által jóváhagyott egyedi lobogó vagy jelzőlobogó alatt hajóznak annak jelzésére, hogy az ellenőrök nemzetközi ellenőrzési feladatokat végeznek. Az e célra használt hajók nevét, amelyek lehetnek különleges ellenőrhajók vagy halászhajók is, a lehető leghamarabb el kell küldeni az ICCAT-bizottságnak.

3.

Az ellenőrök azonosító okmányt tartanak maguknál, amelyet az ICCAT-bizottság által jóváhagyott formában a lobogó szerinti állam hatóságai állítanak ki és adják át nekik kinevezésükkor, feltüntetve bennük, hogy az ellenőr az ICCAT-bizottság által jóváhagyott rendelkezések alapján intézkedéseket hozhat.

4.

A 9. pont alapján elfogadott rendelkezésekre is figyelemmel, az egyezmény területén a nemzeti joghatóságon kívül eső vizeken tonhalra vagy tonhalfélékre halászó hajónak meg kell állnia, ha erre egy ellenőrt szállító hajóról a nemzetközi jelkódex szerint utasítást kap, kivéve ha a hajó éppen halászati műveletet folytat, amely esetben megállási kötelezettségének a halászati művelet befejezését követően kell haladéktalanul eleget tennie. A hajó kapitánya (1) engedélyt ad az ellenőrnek, és adott esetben az ellenőrt kísérő tanúnak, hogy a fedélzetre lépjen. A kapitány biztosítja, hogy az ellenőr megvizsgálhassa a fogásokat vagy a halászeszközt, valamint minden olyan okmányt, amelyet szükségesnek tart annak igazolására, hogy a hajó eleget tesz az ICCAT-bizottság hatályos ajánlásaiban az érintett hajó lobogó szerinti állama tekintetében meghatározott követelményeknek, és az ellenőr feltehet bármilyen, általa szükségesnek tartott kérdést.

5.

Hajóra szálláskor az ellenőr bemutatja a 3. pontban említett okmányt. Az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a hajót minél kevésbé akadályozzák és zavarják, valamint hogy a fogott hal minősége ne romoljon. Az ellenőr azon tények vizsgálatára szorítkozik, amelyek az ICCAT-bizottságnak az érintett hajó lobogó szerinti államára vonatkozóan érvényes ajánlásaiban megállapított követelmények teljesítésének igazolásához szükségesek. A vizsgálat végzése során az ellenőr a kapitánytól bármilyen segítséget kérhet. Az ellenőrzésről az ICCAT-bizottság által jóváhagyott formában jelentést készít. Az ellenőr a hajó kapitányának jelenlétében aláírja a jelentést, aki a jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tehet, és észrevételeit alá kell írnia. A jelentésről a hajó kapitánya és az ellenőr kormánya másolatot kap, akik továbbítják azt a hajó lobogó szerinti tagállamának érintett hatóságai és az ICCAT-bizottság számára. Amennyiben az ajánlások megsértését állapítja meg, az ellenőr lehetőleg – az ICCAT-bizottságnak tett bejelentésnek megfelelően – a lobogó szerinti állam illetékes hatóságait és a lobogó szerinti állam bármely, közelben tartózkodó ellenőrhajóját is értesíti.

6.

Az ellenőr utasításainak megtagadását vagy be nem tartását a hajó lobogó szerinti állama ugyanúgy szankcionálja, mint a saját ellenőrei által adott utasítások megtagadását vagy be nem tartását.

7.

Az ellenőrök a rendszerből adódó feladataikat az ezen ajánlásban megállapított szabályoknak megfelelően látják el, de továbbra is nemzeti hatóságaik operatív ellenőrzése alatt maradnak és nekik tartoznak felelősséggel.

8.

A szerződő kormányok az e megállapodás alapján működő külföldi ellenőrök jelentéseit a saját ellenőreik által készített jelentésekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kezelik és veszik figyelembe. E pont rendelkezései nem rónak a szerződő kormányokra olyan kötelezettséget, hogy a külföldi ellenőr által készített jelentésnek nagyobb bizonyító erőt tulajdonítsanak, mint amellyel az adott ellenőr saját országában rendelkezne. A szerződő kormányok együttműködnek annak érdekében, hogy előmozdítsák az e megállapodás keretében működő ellenőrök jelentéseivel kapcsolatos bírósági és egyéb jogi eljárásokat.

9.

a)

A szerződő kormányok minden év március 1-jéig tájékoztatják az ICCAT-bizottságot a rendszerben való részvételükkel kapcsolatos következő évi előzetes terveikről, és az ICCAT-bizottság javaslatokat tehet a szerződő kormányoknak az e területet érintő nemzeti tevékenységek összehangolására, beleértve az ellenőrök és az ellenőröket szállító hajók számának megállapítását is.

b)

Az ezen ajánlásban meghatározott rendelkezéseket és az azokban való részvételi terveket a szerződő kormányoknak egymás között alkalmazniuk kell, hacsak nincs közöttük erre vonatkozóan más megállapodás; az ICCAT-bizottságot minden ilyen jellegű megállapodásról értesíteni kell.

Ez azonban csak azzal a feltétellel történhet, hogy az ellenőrzési rendszer végrehajtását felfüggesztik két szerződő kormány között abban az esetben, ha bármelyikük – egy adott megállapodás megkötéséig – erről értesítette az ICCAT-bizottságot.

10.

a)

A halászeszközt az arra az alterületre vonatkozó hatályos szabályok szerint kell megvizsgálni, ahol az ellenőrzést végzik. Az ellenőr a jelentésben megállapítja a jogsértés jellegét.

b)

Az ellenőrök valamennyi használt, illetve a fedélzeten használatra előkészített halászeszközt megvizsgálhatnak.

11.

Az ellenőrök az érintett hajó lobogó szerinti tagállamára vonatkozóan érvényes ICCAT-bizottsági ajánlásokat láthatóan sértő, ellenőrzött halászeszközt az ICCAT-bizottság által jóváhagyott azonosító jelzéssel látják el, és ezt feltüntetik a jelentésben.

12.

Az ellenőrök fényképeket készíthetnek a halászeszközről oly módon, hogy azon látszódjanak az eszköz azon részei, amelyek véleményük szerint nem felelnek meg a hatályos szabályoknak; ilyen esetben a lefényképezett tárgyakról a jelentésben listát készítenek, és a fényképek másolatát csatolják a lobogó szerinti állam számára küldött jelentésmásolathoz.

13.

Az ellenőrök, az ICCAT-bizottság által meghatározott esetleges korlátozásokra is figyelemmel, megvizsgálhatják a fogásokat annak megállapítására, hogy azok megfelelnek-e az ICCAT-bizottság ajánlásainak. A vizsgálat eredményéről a lehető leghamarabb jelentést küldenek az ellenőrzött hajó lobogója szerinti állam hatóságai számára. (Kétéves jelentés 1974–75, II. rész).

ICCAT-jelzőlobogó:

Image


(1)  A kapitány a hajó irányításáért felelős személy.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/25


A TANÁCS 1560/2007/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

a 21/2004/EK rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítása bevezetésének időpontja tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet (2) minden tagállam számára előírja a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének az említett rendelet rendelkezéseivel összhangban történő létrehozását.

(2)

A 21/2004/EK rendelet előírja, hogy 2008. január 1-jétől az elektronikus azonosítás az ezen időpontot követően született állatok esetében szintén kötelező lesz.

(3)

Ezenkívül a szóban forgó rendelet előírja, hogy a Bizottság 2006. június 30-ig a megfelelő javaslatokkal együtt nyújtson be jelentést a Tanácsnak az elektronikus azonosítási rendszer megvalósításáról, amelyről a Tanácsnak szavaznia kell, megerősítve vagy szükség esetén módosítva a rendszer kötelező bevezetésének időpontját, valamint szükség szerint naprakésszé kell tennie az elektronikus azonosítás alkalmazásának néhány technikai szempontját.

(4)

A Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 2008. január 1-jei időpont a kötelező elektronikus azonosítás bevezetésének időpontjaként nem indokolható. Ezért helyénvaló 2009. december 31-re módosítani ezt az időpontot, hogy a tagállamok meg tudják hozni a rendszer megfelelő megvalósításához szükséges intézkedéseket, figyelembe véve annak jelenlegi és lehetséges gazdasági hatását.

(5)

Több tagállam is kifejlesztette már az elektronikus azonosítás bevezetéséhez szükséges technológiát, és jelentős tapasztalatra tett szert a rendszer megvalósítása terén. Amennyiben e tagállamok azt helyénvalónak tartják, nemzeti szinten akadálytalanul bevezethetik a rendszert. Tapasztalataik további értékes információkat nyújtanának a Bizottságnak és a többi tagállamnak az elektronikus azonosítás technikai szempontjaira, illetve annak hatására vonatkozóan.

(6)

Tekintettel e rendelet gazdasági jelentőségére, az Európai Unióról szóló szerződéshez az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I.3. pontjában meghatározott sürgősséget kell alapul venni.

(7)

Mivel ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni, annak haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(8)

A 21/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 21/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   2009. december 31-től az (1) bekezdésben említett iránymutatásoknak megfelelően és a melléklet A. szakaszának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az elektronikus azonosítás minden állat esetében kötelezővé válik.”

2.

A 9. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A tagállamok bevezethetik 2009. december 31. előtt az elektronikus azonosítás kötelező alkalmazását a területükön született állatok vonatkozásában.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA


(1)  2007. december 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/27


A BIZOTTSÁG 1561/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 22-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. december 21-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/29


A BIZOTTSÁG 1562/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a gabonaágazatban 2008. január 1-jetól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2008. január 1-jetól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2008. január 1-jetól alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 1784/2003/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2008. január 1-jetól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

14.12.2007-20.12.2007

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

288,59

119,18

FOB-ár, USA

462,80

452,80

432,80

171,31

Öböl-beli árnövelés

15,66

Nagy-tavaki árnövelés

15,87

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

55,72 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

49,48 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/32


A BIZOTTSÁG 1563/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

juhra, kecskére, juhhúsra és kecskehúsra vonatkozó 2008. évi közösségi behozatali vámkontingensek megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juhhús és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008. évre juh- és kecskehúsra vonatkozó közösségi vámkontingenseket kell megnyitni. A 2529/2001/EK rendeletben említett vámokat és mennyiségeket a 2008. évben hatályban lévő nemzetközi megállapodásoknak megfelelően rögzíteni kell.

(2)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulást létrehozó megállapodásban meghatározott vámtarifa-rendelkezések közösségi végrehajtásáról szóló, 2003. február 18-i 312/2003/EK tanácsi rendelet (2)2 000 tonnás, évente az eredeti mennyiség 10 %-ával emelkedő további kétoldalú vámkontingensről rendelkezett, amelyet 2003. február 1-jétől kellett megnyitni a 0204 vámtarifaszám alá tartozó termékekre. Ezért további 200 tonnával meg kell növelni Chile GATT/WTO-kontingensét, és a két kontingenst 2008-ban is ugyanúgy kell kezelni.

(3)

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról levélváltás formájában létrejött, a 2007/138/EK tanácsi határozattal (3) jóváhagyott megállapodás (4) értelmében Izland számára (vágott-test-tömegben kifejezve) 500 tonna nagyságú, friss, hűtött, fagyasztott, illetve füstölt juhhúsra vonatkozó további éves vámkontingenst kell biztosítani. Ezért az Izlandnak biztosítandó vámkontingenst ennek megfelelően ki kell igazítani.

(4)

Egyes kontingensek egy adott év július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó időszakra vannak meghatározva. Mivel az e rendelet alapján megvalósuló behozatalt a naptári évhez igazodva kell kezelni, a szóban forgó kontingenseket illetően a 2008. naptári évre rögzítendő mennyiségeket a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó mennyiségek felének és a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó mennyiségek felének összegeként kell meghatározni.

(5)

A közösségi vámkontingensek megfelelő kezelése érdekében rögzíteni kell a vágott-test-egyenértéket. Mivel továbbá egyes vámkontingensek élő állatok és azok húsa behozatalát egyaránt lehetővé teszik, átváltási együtthatót is meg kell állapítani.

(6)

A juhhús- és kecskehúságazat termékeinek kivitele és behozatala tekintetében a 3013/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 26-i 1439/95/EK bizottsági rendelettől (5) eltérve a juhhús- és a kecskehústermékek kontingenseit a 2529/2001/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kell kezelni. Ennek során a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) 308a. és 308b. cikkének, valamint 308c. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell eljárni.

(7)

Az e rendeletben előírt vámkontingensek a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikke értelmében induláskor nem minősülnek kritikusnak, ha kezelésük az „elsőbbségi elv”, azaz a kérelem benyújtásának időpontja szerinti sorrend alapján történik. Ezért a vámhatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikke (1) bekezdésének és 248. cikke (4) bekezdésének megfelelően az e kontingensek keretében az indulási szakaszban behozott áruk esetében eltekinthessenek a biztosítéknyújtás kötelezettségétől. Az egyik kezelési rendszerről a másikra való átállás sajátosságai miatt az említett rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(8)

Egyértelművé kell tenni, hogy a piaci szereplőknek milyen származási igazolást kell bemutatniuk ahhoz, hogy az „elsőbbségi elv” alapján kezelt kontingenseket igénybe vehessék.

(9)

Amikor a piaci szereplők juhhústerméket kívánnak behozni, a vámhatóság számára nehézséget jelent annak megállapítása, hogy a termék háziasított vagy más juhból készült-e, ezeknek ugyanis eltérő a vámtételük. Ezért indokolt előírni, hogy a származási igazolás erre vonatkozóan egyértelmű utalást tartalmazzon.

(10)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelv (7) II. fejezetével és a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvvel (8) összhangban kizárólag olyan termékek behozatalát szabad engedélyezni, amelyek megfelelnek az élelmiszerláncra vonatkozóan a Közösségben hatályban lévő eljárások, szabályok és ellenőrzések követelményeinek.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Juh- és Kecskehúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet juhra, kecskére, juhhúsra és kecskehúsra vonatkozó közösségi behozatali vámkontingenseket nyit meg a 2008. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt vámkontingensek alapján behozott termékekre alkalmazandó vámtételeket, e termékek KN-kódját, származási országát országcsoportok szerinti bontásban, valamint tételszámát a melléklet állapítja meg.

3. cikk

(1)   Az 1. cikkben előírt vámkontingensek alapján behozható termékek vágott-test-egyenértékben kifejezett mennyiségét a melléklet állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően „vágott-test-egyenértékben” kifejezett mennyiségek kiszámítása érdekében a juhhús- és a kecskehústermék nettó tömegét a következő együtthatóval kell megszorozni:

a)

élő állat esetében 0,47-dal;

b)

kicsontozott bárányhús és kecskegida kicsontozott húsa esetében 1,67-dal;

c)

kicsontozott ürühús, kicsontozott juhhús és kicsontozott kecskehús (kecskegida húsa kivételével) és ezek bármely együttese esetében 1,81-dal;

d)

csontos termék esetében 1,00-dal.

A fentiek alkalmazásában „kecskegida”: legfeljebb egyéves kecske.

4. cikk

Az 1439/95/EK rendelet II. címének A. és B. részétől eltérve az e rendelet mellékletében előírt vámkontingenseket a 2008. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakban a 2454/93/EGK rendelet 308a. és 308b. cikkének és 308c. cikke (1) bekezdésének megfelelően, az „elsőbbségi elv” alapján kell kezelni. Az említett rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó. Behozatali engedély nem szükséges.

5. cikk

(1)   A mellékletben előírt vámkontingensek igénybevételéhez az importőr köteles a közösségi vámhatóságoknak az érintett harmadik ország illetékes hatóságai által kiállított, érvényes származási igazolást és szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot bemutatni.

A preferenciális vámtarifa-megállapodásokban előírtaktól eltérő vámkontingensek alapján behozott termékek származását a hatályos közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „származási igazolás”:

a)

preferenciális vámtarifa-megállapodásban előírt vámkontingensek esetében az adott megállapodásban meghatározott származási igazolás;

b)

más vámkontingensek esetében a 2454/93/EGK rendelet 47. cikkének megfelelően kiállított bizonyítvány, amely az említett cikkben előírtakon kívül tartalmazza:

a KN-kódot (legalább annak első négy számjegyét),

a kérdéses vámkontingens tételszámát vagy tételszámait,

az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti együttható-kategóriánként a teljes nettó tömeget;

c)

olyan ország esetében, amelynek kontingense a) és b) pont szerinti kontingensek egyesítésével jött létre, az a) pontban meghatározott igazolás.

A b) pont szerinti származási bizonyítvány abban az esetben tartalmazhat több tételszámot, ha egyetlen szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat alátámasztására mutatják be. Minden más esetben kizárólag egy tételszámot tartalmazhat.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 46., 2003.2.20., 1. o. A 305/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 52., 2005.2.25., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 61., 2007.2.28., 29. o.

(4)  HL L 61., 2007.2.28., 28. o.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 7. o. A legutóbb a 272/2001/EK rendelettel (HL L 41., 2001.2.10., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(8)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 2006/104/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

Juhhúsra és kecskehúsra vonatkozó (tonnában, vágott-test-egyenértékben kifejezett)

2008. évi közösségi vámkontingensek

Országcsoport sz.

KN-kód

Értékvám

%

Mértékvám

EUR/100 kg

Tételszám az „elsőbbségi elv” alkalmazásához

Származási hely

Éves mennyiség tonnában és vágott-test-egyenértékben

Élő állat

(Együttható: 0,47)

Kicsontozott bárányhús (1)

(Együttható: 1,67)

Kicsontozott ürühús/juhhús (2)

(Együttható: 1,81)

Csontos hús és vágott test

(Együttható: 1,00)

1.

0204

Nulla

Nulla

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Ausztrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Új-Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norvégia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Feröer-szigetek

20

09.2131

09.2132

09.0227

Törökország

200

09.2171

09.2175

09.2015

Egyéb (3)

200

2.

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nulla

Nulla

09.2119

09.2120

09.0790

Izland

1 850

3.

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nulla

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  És kecskegida húsa.

(2)  És kecskehús, kivéve a kecskegida húsát.

(3)  „Egyéb”: minden, a táblázatban külön nem nevesített származási hely.

(4)  „Erga omnes”: minden származási hely, beleértve a táblázatban külön nevesített származási helyeket is.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/36


A BIZOTTSÁG 1564/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a Kanadából származó sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 979/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 979/2007/EK bizottsági rendelet (2) 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a kérelmezők egy adott behozatali vámkontingens-alidőszakra vonatkozó első kérelmük benyújtása alkalmával kötelesek igazolni, hogy a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében felsorolt termékekből a cikkben meghatározott időszakok mindegyikében legalább 50 tonnát behoztak vagy kivittek.

(2)

Szükségesnek mutatkozik egyértelművé tenni, hogy a kérelmezőnek a korábbi tapasztalatait az éves vámkontinens tárgyidőszakára vonatkozó első kérelem benyújtásakor kell igazolnia. Ez az első kérelem a vámkontingens tárgyidőszakának bármely alidőszakára vonatkozóan benyújtható, és ha a kérelmező több alidőszakra vonatkozóan is nyújt be kérelmet, az igazolást elegendő az első alkalommal bemutatni.

(3)

A 979/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 979/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikke alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezője az adott éves vámkontingens tárgyidőszakára vonatkozó első kérelmének benyújtása alkalmával köteles igazolni, hogy az említett cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit behozott vagy kivitt.”

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 217., 2007.8.22., 12. o.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/37


A BIZOTTSÁG 1565/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdése a) pontjára és 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött megállapodás (3) előírja a sajtok kétoldalú kereskedelmének – ötéves átmeneti időszakot követő – teljes liberalizációját 2007. június 1-jétől.

(2)

Ennek megfelelően a 487/2007/EK rendelettel (4) módosított, a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (5) már nem rendelkezett a Svájcból származó sajtokra vonatkozó behozatali vámkontingensekről és behozatali vámokról. Ebben az összefüggésben és az 1152/2007/EK rendelettel (6) módosított 1255/1999/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett behozatali engedélyre vonatkozó rugalmas követelmények fényében helyénvaló eltörölni a Svájcból behozott összes sajt behozatali engedélyének bemutatási kötelezettségét.

(3)

A 2535/2001/EK rendelet 19a. cikke előírja, hogy a tejtermékek behozatalát az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve alapján kell kezelni, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 308a–308c. cikke szerint. Ez a kezelési eljárás és a hozzátartozó eljárások feleslegessé teszik a behozatali engedélyek használatát, ezért az azokra vonatkozó bemutatási kötelezettséget meg kell szüntetni.

(4)

A 2535/2001/EK rendelet IA. fejezetében említett, az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve alapján kezelt kontingensek alá tartozó tejtermékek behozatalára és a Svájcból származó sajtokra vonatkozó egyes engedélyek 2008. január 1-je után is hatályban maradnak. Az ezen engedélyekkel összefüggő kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, máskülönben a biztosíték elvész. Mivel az említett időponttól az ilyen behozatal engedély nélkül és a kapcsolódó pénzügyi költségek nélkül is megvalósulhat, az adott időpontban nem teljesen felhasznált engedéllyel rendelkező importőrök számára lehetővé kell tenni a letétbe helyezett biztosíték felszabadításának kérelmezését és a biztosíték visszaszolgáltatását.

(5)

A 2007. december 20-i 2007/867/EK tanácsi határozattal (8) elfogadott az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás (9) az Európai Közösség többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében elfogadott CXL. engedményes listájában foglalt vajra vonatkozó vámkontingens módosítását írja elő. A 2535/2001/EK rendelet III.A. mellékletét ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(6)

A 2535/2001/EK rendelet IV. és V. melléklete igen összetett mechanizmust és munkaigényes eljárást határoz meg a zsírtartalomra vonatkozó előírásoknak való megfelelés ellenőrzése tekintetében Új-Zélandon és a Közösségben egyaránt. A kontingens újonnan elfogadott leírása, amely a zsírtartalom megengedett arányát 80–82 %-ról 80–85 %-ra növeli, lehetővé teszi az ellenőrzési eljárások egyszerűsítését, különösen mivel megszünteti a zsírtartalom-ellenőrzések eredményeinek a tipikus feldolgozási szóráson alapuló értelmezését. Ezen túlmenően az egyszerűsítés mindkét fél számára számottevően csökkenti a közigazgatási terheket és költségeket, valamint elősegíti az exportőrök és importőrök kontingenshez jutását.

(7)

A 2535/2001/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontja előírja, hogy az új-zélandi kibocsátó szervnek az IMA 1 bizonyítványt azelőtt kell kibocsátania, hogy az abban szereplő termék elhagyja a kibocsátó ország területét. A 2008-as kontingensév alá tartozó vajat Új-Zélandból 2007 novembere óta lehet szállítani. Mivel az ilyen szállításokra lehetetlen alkalmazni az e rendelettel módosított 2535/2001/EK rendelet új rendelkezéseit, és mivel az új rendelkezések megfelelő alkalmazásához időre van szükség, a 2535/2001/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontját 2007. november 1-je és 2008. január 31-e között nem kell alkalmazni.

(8)

Ugyanakkor indokolt frissíteni a 2535/2001/EK rendelet XII. mellékletében szereplő új-zélandi kibocsátó szervre vonatkozó néhány adatot.

(9)

A 2535/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A 2001/651/EK bizottsági határozat (10) meghatározza az Új-Zélandról importált vaj zsírtartalmának tipikus feldolgozási szórását annak érdekében, hogy elősegítse a 2535/2001/EK rendelet IV. melléklete értelmében végzett ellenőrzéseket. A kontingens leírását a sózatlan vajra is kiterjesztő új rendelkezések értelmében elhagyható az ellenőrzési eredmények értelmezése és következésképpen a bonyolult tipikus feldolgozási szórásra alapuló eljárás alkalmazása. A 2001/651/EK határozat ezért elavult és hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet II. címének sérelme nélkül – és ha e rendelet másként nem rendelkezik – valamennyi tejtermék behozatala importengedély bemutatásához kötött.”

2.

A 19a. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében történő behozatal nem kötődik behozatali engedély bemutatásához.”.

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

3.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az Európai Közösség és Svájc között a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan megkötött megállapodás 2. melléklete.”;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

4.

A 22. cikk után a rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„IIA.   FEJEZET

NEM KONTINGENS SZERINTI BEHOZATAL IMPORTENGEDÉLY BEMUTATÁSA NÉLKÜL

22.a cikk

(1)   Ezt a cikket az Európai Közösség és Svájc között a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan megkötött megállapodás 3. cikkében említett kedvezményes behozatalra kell alkalmazni.

(2)   A 0406 KN-kód alá tartozó Svájcból származó termékek mentesülnek a behozatali vám és a behozatali engedély bemutatásának kötelezettsége alól.

(3)   A vámkedvezmény kizárólag az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodás 3. jegyzőkönyvének megfelelően kibocsátott eredetigazolás és a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat együttes bemutatása esetén alkalmazható.”

5.

A 38. cikket el kell hagyni.

6.

A 40. cikk (1) bekezdésében a második, a harmadik és a negyedik albekezdést el kell hagyni.

7.

A II. melléklet D. részének helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép.

8.

A III.A. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

9.

A IV. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

10.

Az V. melléklet helyébe az e rendelet IV. mellékletében található szöveg lép.

11.

A VIII. melléklet 2. pontja első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az IMA 1 kibocsátó szervek az IMA 1 bizonyítványt vagy annak egy részét megsemmisíthetik az abban szereplő, az exportőr hatáskörén kívül eső körülmények miatt megsemmisült vagy eladásra alkalmatlanná vált mennyiségére nézve. Amennyiben egy IMA 1 bizonyítványban szereplő mennyiség egy része megsemmisül vagy eladásra alkalmatlanná válik, a fennmaradó mennyiségre egy cserebizonyítványt lehet kibocsátani. A III.A. mellékletben említett új-zélandi vaj esetében e célból az eredeti termékazonosító jegyzéket kell használni. A cserebizonyítvány csak ugyanaddig a napig érvényes, mint az eredeti. Ebben az esetben a csere IMA 1 bizonyítvány 17. rovatában a következő kifejezést kell feltüntetni: »0000.0.0.-ig érvényes«.”

12.

A X. melléklet e rendelet V. melléklete szerint módosul.

13.

A XII. mellékletben az Új-Zélanddal kapcsolatos adatok helyébe a következő szöveg lép:

„Új-Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Vaj

Vaj

Vaj

Feldolgozásra szánt sajt

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501”

2. cikk

Az érdekeltek kérésére a behozatali engedély kiadásával összefüggésben nyújtott biztosítékokat fel kell szabadítani, amennyiben:

a)

az engedélyeket az IA. fejezetben említett kontingensek alá tartozó behozatalra, illetve a 0406 KN-kód alá tartozó, Svájcból származó termékek behozatalára vonatkozóan bocsátották ki;

b)

az engedély érvényessége 2008. január 1-jéig nem járt le;

c)

az engedélyeket 2008. január 1-jéig nem vagy csak részben használták fel.

3. cikk

A 2535/2001/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontját a 2008-as kontingensév alá tartozó behozatalok tekintetében 2007. november 1-jétől2008. január 31-ig nem kell alkalmazni.

4. cikk

A 2001/651/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 3. cikke azonban 2007. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1255/1999/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(3)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(4)  HL L 114., 2007.5.1., 8. o.

(5)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb az 1324/2007/EK rendelettel (HL L 294., 2007.11.13., 14. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 258., 2007.10.4., 3. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(8)  Lásd e Hivatalos Lapnak a(z) 95 oldalát.

(9)  Lásd e Hivatalos Lapnak a(z) 95 oldalát.

(10)  HL L 229., 2001.8.25., 24. o. A legutóbb a 2004/584/EK határozattal (HL L 255., 2004.7.31., 41. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„II.D

Az Európai közösség és svájc közötti, a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó megállapodás 2. melléklete szerinti csökkentett vám

KN-kód

Megnevezés

Vámtétel

(euro/100 kg nettó tömeg)

2007. június 1-jétől

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciális csecsemőtej (1), légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegű tartályban, 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

43,80


(1)  A speciális csecsemőtej olyan, patogén csíráktól mentes termék, amely grammonként 10 000-nél kevesebb újraéleszthető aerob baktériumot és 2-nél kevesebb kólibaktériumot tartalmaz.”


II. MELLÉKLET

„III.A. MELLÉKLET

A GATT/WTO megállapodások alá tartozó, származási ország alapján meghatározott vámkontingens: Új-zélandi vaj

KN-kód

Megnevezés

Származási ország

Éves kontingens január 1-jétől december 31-ig

(tonnában)

Maximális féléves kontingens

(mennyiségek tonnában)

Kontingens

A. rész

Kontingensszám

09,4195

Kontingens

B. rész

Kontingensszám

09,4182

Behozatali vám

(euro/100 kg nettó tömeg)

IMA 1 bizonyítványok kitöltésére vonatkozó szabályok

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban

Új-Zéland

74 693 tonnes

Féléves kontingens 2008 januárjától

37 346,5 tonnes

20 540,5 tonna

16 806 tonna

70,00

Lásd a IV. mellékletet”

ex 0405 10 30

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban, amelynek során a tejszín végigmehetett egy, a koncentrált vajzsír és/vagy az ilyen vajzsír frakcionálásának szakaszán (az »Ammix« és »kenhető« néven ismert eljárások)


III. MELLÉKLET

A 2535/2001/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A 2535/2001/EK RENDELET III. FEJEZETÉNEK 2. SZAKASZA SZERINT IMPORTÁLT, ÚJ-ZÉLANDBÓL SZÁRMAZÓ VAJ TÖMEGÉNEK ÉS ZSÍRTARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE”;

(2)

Az 1. rész e) pontját el kell hagyni.

(3)

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. pont a következőképpen módosul:

i.

az e) pont harmadik franciabekezdését el kell hagyni;

ii.

az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a 13. rovatban, legalább 80 %, de kevesebb mint 85 % zsír”;

b)

a 2.3. pontot el kell hagyni.

(4)

Az 4. rész a következőképpen módosul:

a)

A 4.1. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Az illetékes hatóságok ellenmintát vesznek, amelyből az egyiket vita esetére biztonságos helyen letétbe helyezik.

A vizsgálatokat végző laboratóriumnak rendelkeznie kell a tagállamok egyikének felhatalmazásával hivatalos elemzések lefolytatására, és e tagállamnak illetékesnek kell elismernie e laboratóriumot a fent említett módszer alkalmazására, amelyet az azonosítatlan minta elemzése során a megismételhetőségi kritérium teljesítésével és a szakmai vizsgálatokon történő sikeres részvétellel bizonyít.”;

b)

a 4.2. pontot el kell hagyni;

c)

a 4.2. pontot el kell hagyni;

„4.3.   Az ellenőrzés eredményeinek értelmezése – számtani középérték

a)

A zsírtartalomra vonatkozó előírásoknak való megfelelést akkor kell feltételezni, ha a minta eredményeinek számtani középértéke nem haladja meg a 84,4 %-os értéket.

Az illetékes hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot valamennyi nem megfelelőnek bizonyuló esetről.

b)

Amennyiben az a) pontban említett megfelelőségi követelmény nem teljesül, az érintett behozatali nyilatkozat és IMA 1 bizonyítvány alá tartozó szállítmányt a 36. cikknek megfelelően kell importálni, kivéve ha a 4.5. pontban említett ellenminták elemzésének eredményei megfelelnek a követelményeknek.”;

d)

a 4.4. pontot el kell hagyni;

e)

a 4.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.   Vitatott eredmények

Az érintett importőr a fenti eredmények kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül kifogást emelhet az illetékes hatóságok laboratóriuma által elvégzett elemzés eredményei ellen vállalva, hogy az ellenminták vizsgálatának költségét megfizeti. Ebben az esetben az illetékes hatóság a saját laboratóriuma által elemzett, leplombált ellenmintákat megküldi egy másik laboratóriumnak. E második laboratóriumnak rendelkeznie kell a tagállamok egyikének felhatalmazásával hivatalos elemzések lefolytatására, és e tagállamnak illetékesnek kell elismernie e második laboratóriumot a 4.1. pontban említett módszer alkalmazására, amelyet az azonosítatlan minta elemzése során a megismételhetőségi kritérium teljesítésével és a szakmai vizsgálatokon történő sikeres részvétellel bizonyít.

Ez a második laboratórium az elemzésének eredményeit haladéktalanul közli az illetékes hatóságokkal.

A második laboratórium megállapításai véglegesek.”;

f)

A 4.6. pontot el kell hagyni.


IV. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Image


V. MELLÉKLET

A 2535/2001/EK rendelet X. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 7. rovat helyébe az alábbi szöveg lép:

7.   A csomagok megjelölései, számai, mennyisége és fajtája; a termék részletes KN-megnevezése és 8 jegyű KN-kódja előtte az „ex” szócskával és megjelenési formájának részletei.

Lásd a mellékelt termékazonosító jegyzéket, hivatkozás:

ex 0405 10 KN-kód – Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak

Gyári regisztrációs száma

Gyártás dátuma

A műanyag csomagolás göngyölegtömegének számtani közepe

b)

A 13. rovat helyébe az alábbi szöveg lép:

13.   Zsírtartalom tömegszázalékban


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/46


A BIZOTTSÁG 1566/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) 22. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezése értelmében amennyiben a parancsnok indokolatlan késedelem nélkül nem rögzíti és nem jelenti a halászati tevékenységre vonatkozó információkat, beleértve a kirakodást és az átrakodást, és e jelentések másolatait nem teszi hozzáférhetővé a hatóságok számára, tilos a közös halászati politika hatálya alá tartozó tevékenységek végzése.

(2)

Az 1966/2006/EK tanácsi rendelettel összhangban a hajónapló, a kirakodási és átrakodási nyilatkozat elektronikus rögzítésének és továbbításának kötelezettsége a 24 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók parancsnokára a végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül, a 15 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók parancsnokára a végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított 42 hónapon belül alkalmazandó.

(3)

A halászati tevékenységgel kapcsolatos napi jelentés lehetővé teszi a megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti műveletek hatékonyságának és hatásfokának a javítását mind a tengeren, mind a szárazföldön.

(4)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (3) 6. cikke előírja, hogy a közösségi halászhajók parancsnokai hajónaplót vezessenek tevékenységükről.

(5)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 8. cikke azon közösségi halászhajók parancsnokai számára, amelyeknek teljes hossza 10 méter vagy annál több, előírja, hogy minden halászút után a kirakodást követő 48 órán belül nyilatkozatot tegyenek a kirakodás szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(6)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 9. cikke az árverési központok, illetve más olyan, a tagállamok által felhatalmazott szervek számára, amelyek a kirakodott halászatitermékek első forgalomba hozataláért felelősek, előírja, hogy az első értékesítést követően továbbítsák az értékesítési bizonylatot azon illetékes hatóságok felé, amelyek területén az első forgalomba hozatal történik.

(7)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 9. cikke előírja továbbá, hogy amennyiben a halászati termékek első forgalomba hozatalára nem a kirakodás szerinti tagállamban kerül sor, az első forgalomba hozatal felügyeletéért felelős tagállam gondoskodjék arról, hogy az értékesítési bizonylat egy példányát a lehető legrövidebb időn belül továbbítsák az érintett termékek kirakodásának felügyeletéért felelős hatóságok felé.

(8)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 19. cikke a tagállamok számára előírja, hogy hozzanak létre egy számítógépes adatbázist, valamint egy érvényesítési rendszert, amely különösen az adatok keresztellenőrzését és vizsgálatát foglalja magába.

(9)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 19b. és 19e. cikke előírja közösségi halászhajók parancsnokai számára, hogy „tevékenységi jelentéseket” készítsenek és ezeket hajónaplójukban rögzítsék.

(10)

A 2347/2002/EK tanácsi rendelet (4) 5. cikke előírja, hogy a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező közösségi halászhajó parancsnokának rögzítenie kell a hajónaplóban vagy a lobogó szerinti tagállam által előírt formanyomtatványon a halászati eszközök jellegére és a halászati műveletekre vonatkozó információkat is.

(11)

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 21-i 768/2005/EK tanácsi rendelet (5) közös alkalmazási tervek alkalmazását írja elő.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT a RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

2010. január 1-jétől a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra;

b)

2011. július 1-jétől a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra;

c)

2009. január 1-jétől az olyan nyilvántartásba vett vevőre, nyilvántartásba vett árverésre vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezetre vagy személyre, amelynek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma meghaladja a 400 000 EUR-t.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően ezt a rendeletet 2010. január 1-jét megelőzően alkalmazni kell az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a 24 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra, amennyiben az adott állam erről rendelkezik.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően ezt a rendeletet 2011. július 1-jét megelőzően alkalmazni kell az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a 15 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra, amennyiben az adott állam erről rendelkezik.

(4)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott időpontoktól függetlenül és összhangban az 1966/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével egy tagállam dönthet úgy, hogy ezt a rendeletet a lobogója alatt közlekedő, legfeljebb 15 m hosszúságú közösségi halászhajókra már a szóban forgó időpontokat megelőzően alkalmazza.

(5)   A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek az elektronikus jelentéstételi rendszer alkalmazásáról a lobogójuk alatt a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken közlekedő hajók vonatkozásában, feltéve hogy azok megfelelnek az ebben a rendeletben előírt valamennyi rendelkezésnek.

(6)   Ezt a rendeletet a közösségi halászhajókra kell alkalmazni, függetlenül attól, mely vizeken vagy kikötőkben végeznek halászati műveleteket.

(7)   Ez a rendelet nem alkalmazható azokra a közösségi halászhajókra, amelyeket kizárólag az akvakultúra kiaknázása céljából használnak.

2. cikk

A piaci szereplők és a hajók jegyzéke

(1)   Minden tagállam jegyzéket hoz létre az olyan nyilvántartásba vett vevőkről, nyilvántartásba vett árverésekről vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezetekről vagy személyekről, amelyeknek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma meghaladja a 400 000 EUR-t. Az első referenciaév 2007. A jegyzéket az adott év (n. év) január 1-jén frissíteni kell azokkal a szervezetekkel, amelyeknek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma az n–2. évben meghaladja a 400 000 EUR-t. A jegyzéket közzé kell tenni a tagállam hivatalos honlapján.

(2)   Minden tagállam rendszeresen frissítendő jegyzéket hoz létre a lobogója alatt hajózó azon közösségi halászhajókról, amelyekre e rendelet előírásai vonatkoznak az 1. cikk (2)–(5) bekezdése szerint. A jegyzéket közzé kell tenni a tagállam hivatalos honlapján, a tagállamok és a Bizottság közötti konzultációk során meghatározott formátumban.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„halászati művelet”: a halak felkutatásával, a halászati eszközök kivetésével, kihelyezésével és vontatásával összefüggésben végzett bármely művelet, valamint a fogott zsákmány kiemelése a halászati eszközökből;

b)

„közös alkalmazási terv”: a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazására vonatkozó operatív intézkedéseket tartalmazó terv.

II.   FEJEZET

ELEKTRONIKUS TOVÁBBÍTÁS

4. cikk

A hajóparancsnokok vagy képviselőik által továbbítandó információk

(1)   A közösségi halászhajók parancsnokai elektronikus úton továbbítják a hajónapló adatait és az átrakodási adatokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(2)   A közösségi halászhajók parancsnokai vagy képviselőik elektronikus úton továbbítják a kirakodási nyilatkozat adatait a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(3)   Ha egy közösségi halászhajó a fogást a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rakodja ki, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a kirakodási nyilatkozat adatait a kézhezvételt követően haladéktalanul, elektronikus úton továbbítják azon tagállam illetékes hatóságai felé, amelyben a fogást kirakodták.

(4)   Amennyiben a közösségi szabályok azt előírják, a közösségi halászhajók parancsnokai elektronikus úton továbbítják a kikötőbe történő belépésről szóló előzetes értesítést a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé az értesítés továbbítására előírt időpontban.

(5)   Ha egy hajó a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállam kikötőjébe kíván belépni, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a (4) bekezdésben említett, a kikötőbe történő belépésről szóló előzetes értesítést közvetlenül a kézhezvételt követően elektronikus úton továbbítják a parti tagállam illetékes hatóságaihoz.

5. cikk

Az első forgalomba hozatalért vagy átvételért felelős szervezetek vagy személyek által továbbítandó információk

(1)   A nyilvántartásba vett vevő, nyilvántartásba vett árverés vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezet vagy személy elektronikus úton továbbítja az értékesítési bizonylatban rögzített információkat az első forgalomba hozatal szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(2)   Ha az első forgalomba hozatal a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történik, az első forgalomba hozatal szerinti tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az értékesítési bizonylat másolatát a releváns adatok beérkezése után elektronikus úton továbbítsák a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(3)   Ha a halászati termékek első értékesítésére nem abban a tagállamban kerül sor, amelyben a terméket kirakodták, az első értékesítés szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy az értékesítési bizonylat másolatát közvetlenül a releváns adatok beérkezése után elektronikus úton továbbítsák az alábbi hatóságok felé:

a)

a halászati termékek kirakodása szerinti tagállam illetékes hatóságai; valamint

b)

a halászati termékeket kirakodó hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságai.

(4)   Az átvételi nyilatkozat birtokosa elektronikus úton továbbítja az átvételi nyilatkozatban rögzített információkat azon tagállam illetékes hatóságai felé, amelynek területén az átvétel fizikailag megvalósul.

6. cikk

Az adatküldés gyakorisága

(1)   A parancsnok az elektronikus hajónapló bejegyzéseit a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé legalább naponta, 24.00 óra előtt továbbítja, akkor is, ha nem történt fogás. Közli továbbá az említett az adatokat

a)

a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)   A parancsnok a halászút végén, a kikötőbe érkezés előtt bejegyzett utolsó adattovábbítást megelőzően helyesbítéseket eszközölhet az elektronikus hajónaplóban és az átrakodási nyilatkozatban. A helyesbítéseknek könnyen beazonosíthatóknak kell lenniük. Az eredeti elektronikus hajónaplót és a benne eszközölt helyesbítéseket a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megőrzik.

(3)   A parancsnok vagy képviselője a kirakodási nyilatkozatot közvetlenül annak elkészültét követően, elektronikus úton továbbítja.

(4)   Az átadó és az átvevő hajó parancsnoka az átrakodási nyilatkozatot közvetlenül az átrakodást követően, elektronikus úton továbbítja.

(5)   A parancsnok az (1) bekezdésben említett hajónapló-bejegyzésekből az egyes halászutak időtartama alatt másolatot tart a halászhajón, a kirakodási nyilatkozat továbbításáig.

7. cikk

A hajóról a lobogó szerinti tagállam felé való adattovábbításra szolgáló űrlap

A tagállamok meghatározzák, milyen formátumban kell a lobogójuk alatt közlekedő hajókkal kapcsolatos adatokat az illetékes hatóságok felé továbbítani.

8. cikk

Válaszüzenetek

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók válaszüzeneteket kapjanak a hajónapló, az átrakodási és kirakodási nyilatkozat adatainak mindenkori továbbításáról. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

III.   FEJEZET

MENTESSÉGEK

9. cikk

Mentességek

(1)   Egy tagállam mentességet adhat a lobogója alatt közlekedő hajók parancsnokainak a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségek alól, ha az említett hajók legfeljebb 24 órás halászutakat tesznek a felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken azzal a feltétellel, hogy a fogást nem a lobogó szerinti tagállam területén kívül rakodják ki.

(2)   A közösségi halászhajók parancsnokai mentesek a papíralapú hajónapló vezetésének, valamint a kirakodási és átrakodási nyilatkozat elkészítésének kötelezettsége alól.

(3)   A közösségi hajók parancsnokai vagy képviselőik, akik fogásaikat a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rakodják ki, mentesek azon kötelezettség alól, hogy papíralapú kirakodási nyilatkozatot nyújtsanak be a parti tagállamnak.

(4)   A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek az elektronikus jelentéstételi rendszer alkalmazásáról a lobogójuk alatt a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken közlekedő hajók vonatkozásában. Az ilyen megállapodások hatálya alá eső hajók parancsnokai az említett vizeken mentesek a papíralapú naplók vezetése alól.

(5)   A közösségi hajók parancsnokai, akik elektronikus hajónaplóban rögzítik a 2847/93/EGK rendelet 19b. cikke szerinti, halászati erőfeszítésekkel kapcsolatos információkat, mentesek a halászati erőfeszítésekkel kapcsolatos jelentések telex, VMS, fax, telefon vagy rádió útján való továbbításának kötelezettsége alól.

IV.   FEJEZET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE

10. cikk

Előírások az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy működésképtelensége esetére

(1)   Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy működésképtelensége esetén a parancsnok vagy a hajó tulajdonosa vagy képviselőjük naponta, legkésőbb 24.00 óráig közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a hajónapló, valamint a kirakodási és az átrakodási nyilatkozat adatait azon a módon, amelyet a lobogó szerinti tagállam megállapít, akkor is, ha nincs fogás:

a)

a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)   A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai közvetlenül az (1) bekezdésben említett adatok beérkezését követően frissítik az elektronikus hajónaplót.

(3)   A közösségi halászhajó az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodását vagy működésképtelenségét követően nem hagyhatja el a kikötőt mindaddig, amíg a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai meg nem állapítják, hogy a működőképesség kielégítő módon helyreállt, illetve amíg az említett hatóságok egyéb módon nem engedélyezik az indulást. A lobogó szerinti tagállam haladéktalanul értesíti a parti tagállamot arról, ha engedélyt adott valamely, a lobogója alatt közlekedő hajónak a parti tagállam területén található kikötő elhagyására.

11. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)   Ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtaktól eltérően nem érkeznek be továbbítandó adatok, az illetékes hatóságok haladéktalanul értesítik erről a hajó parancsnokát, tulajdonosát vagy képviselőjüket. Amennyiben ez egy adott hajó esetében egy éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam kivizsgáltatja a szóban forgó elektronikus jelentéstételi rendszert. Az érintett tagállam vizsgálatot indít annak kiderítésére, miért nem érkeztek be az adatok.

(2)   Ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtaktól eltérően nem érkeznek be továbbítandó adatok, és a hajó hajómegfigyelési rendszer által jelzett utolsó helyzete valamely parti tagállam vizein belülre esett, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik erről a parti tagállam illetékes hatóságait.

(3)   A hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük az értesítés beérkezését követően haladéktalanul minden olyan adatot megküld a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyre vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban értesítés érkezett.

12. cikk

Elégtelen adathozzáférés

(1)   Ha valamely parti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy vizeiken másik tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajó tartózkodik, de a 15. cikkel összhangban nem tudnak hozzáférni az adatokhoz, felszólítják a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy biztosítsák az adatokhoz való hozzáférést.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett adathozzáférés a felszólítástól számított négy órán belül nem válik lehetővé, a parti tagállam értesíti erről a lobogó szerinti tagállamot. A lobogó szerinti tagállam közvetlenül az értesítés beérkezését követően valamely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat a parti tagállamnak.

(3)   Ha a parti tagállam nem kapja meg a (2) bekezdésben említett adatokat, a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük kérésre valamely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat és a 8. cikk szerinti válaszüzenet másolatát a parti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)   Ha a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük nem tudja megküldeni a parti tagállam illetékes hatóságainak a 8. cikk szerinti válaszüzenet másolatát, az érintett hajó nem végezhet halászati tevékenységet a parti tagállam vizein mindaddig, amíg a hajó parancsnoka vagy képviselője meg nem küldi a válaszüzenet vagy a 6. cikk (1) bekezdésében említett hajónapló-bejegyzések másolatát az említett hatóságoknak.

13. cikk

Az elektronikus jelentéstételi rendszerek működési adatai

(1)   A tagállamok adatbázisokat létesítenek az elektronikus jelentéstételi rendszerek működéséről. Az adatbázisok legalább a következő adatokat tartalmazzák:

a)

az adott tagállam lobogója alatt közlekedő azon halászhajók jegyzéke, melyek elektronikus jelentéstételi rendszerei meghibásodtak vagy működésképtelenné váltak;

b)

az elektronikus hajónaplóval kapcsolatos naponta beérkező adattovábbítások száma és a jelentések hajónkénti átlagos száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban;

c)

a kirakodási nyilatkozatokkal, átrakodási nyilatkozatokkal, átvételi nyilatkozatokkal és értékesítési bizonylatokkal kapcsolatos beérkező adattovábbítások száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban.

(2)   Az elektronikus jelentéstételi rendszerek működésével kapcsolatos adatokra vonatkozó tagállami összefoglalókat kérésre meg kell küldeni a Bizottságnak olyan formátumban és olyan időközönként, amint az a tagállamok és a Bizottság közötti egyeztetés során meghatározásra kerül.

V.   FEJEZET

INFORMÁCIÓCSERE ÉS ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

14. cikk

A tagállamok közötti információcsere formátuma

(1)   A tagállamok közötti információcsere a mellékletben meghatározott, bővíthető jelölőnyelven (XML) alapuló formátumban történik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információval kapcsolatos helyesbítéseket egyértelműen jelölni kell.

(3)   Ha egy tagállam egy másik tagállamtól elektronikus információt kap, gondoskodnia kell az illető tagállam illetékes hatóságai részére küldendő válaszüzenetről. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(4)   A mellékletben feltüntetett, a közösségi szabályok szerint a parancsnok számára a hajónaplóba kötelezően rögzítendő adatelemek használata a tagállamok közötti információcsere során is kötelező.

15. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1)   A lobogó szerinti tagállam valós idejű online hozzáférést biztosít a parti tagállam részére azon hajók elektronikus hajónaplójához és kirakodási adataihoz, amelyek halászati műveleteket végeznek a parti állam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatoknak legalább azokat az információkat tartalmazniuk kell, amelyek a kikötőből való utolsó elindulástól a kirakodás befejezéséig tartó időszakra vonatkoznak. A megelőző 12 hónap során tett halászutakkal kapcsolatos adatokat kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

(3)   A közösségi halászhajók parancsnokainak a hét minden napján 24 órás biztonságos hozzáféréssel kell rendelkezniük a saját maguk által bejegyzett és a lobogó szerinti tagállam adatbázisában őrzött elektronikus hajnapló-információkhoz.

(4)   A parti tagállam egy közös alkalmazási terv keretében online hozzáférést biztosít hajónapló-adatbázisához egy másik tagállam halászati őrhajója számára.

16. cikk

A tagállamok közötti információcsere

(1)   A 15. cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáférés 24 órás biztonságos internetkapcsolat révén történik a hét minden napján.

(2)   A tagállamok kicserélik egymással a releváns műszaki információkat, biztosítva ezzel az elektronikus hajónaplókhoz való kölcsönös hozzáférést.

(3)   A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e rendelettel összhangban rendelkezésre bocsátott adatokat biztonságos informatikai adatbázisokban tárolják, és megtesznek minden szükséges lépést ezen adatok bizalmas módon való kezelése érdekében;

b)

meghoznak minden szükséges technikai intézkedést ezen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, véletlen elvesztésével, romlásával, terjesztésével vagy a hozzájuk való jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében.

17. cikk

Egyetlen hatóság

(1)   Minden tagállamban egyetlen hatóság felelős az ebben a rendeletben meghatározott adatok továbbításáért, beérkezéséért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(2)   A tagállamok kicserélik az (1) bekezdésben említett hatóságok jegyzékét és kapcsolattartóik adatait, és ezeket közlik a Bizottsággal.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett információkban beállott változásokat haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal és többi tagállammal.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 409., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 3. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o., helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.


MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉRE SZOLGÁLÓ ŰRLAP

A boríték adatelemei

Adatelemek

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

Az adatrögzítés kezdete/vége

Adatrögzítés kezdete

SR

A hajónaplóra, az értékesítési bizonylatra vagy a válaszüzenetre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem

Alelemek

Cím

AD

Rendeltetési hely: ISO alpha-3 országkód

Feladó

FR

Az adattovábbító állam (ISO alpha-3 országkód)

Üzenettípus

TM

Az üzenettípus betűkódja (LOG, SAL, RET vagy COR)

Visszajelzés

RS

A beérkező üzenet/jelentés státusa: ACK (nyugtázva) vagy NAK (nincs nyugtázva)

Hibaüzenet

RE

A beérkező üzenetben/jelentésben felfedezett hibát jelölő numerikus kód

101 – olvashatatlan üzenet, 102 – túlméretezett adat, 104 – kötelező adat hiányzik, 106 – illetéktelen adatforrás, 150 – hiba az adatsorban, 151 – jövőre vonatkozó dátum/időpont, 250 – ugyanazon hajóra vonatkozó újbóli jelentéskísérlet, 251 – nem jelentett hajó, 302 – „átrakodás” üzenet „fogás belépéskor” üzenetet megelőzően, 303 – „fogás kilépéskor” üzenet „fogás belépéskor” üzenetet megelőzően, 304 – elmaradt helyzetjelentés, 350 – helyzet megadása „fogás belépéskor” üzenet nélkül)

Adatrögzítés száma

RN

Az üzenet halászati felügyelő központ (FMC) általi továbbküldésének sorszáma (éves számítás)

Adatrögzítés dátuma

RD

Az üzenet továbbküldésének dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Adatrögzítés időpontja

RT

Az üzenet továbbküldésének időpontja (ÓÓPP UTC-ben)


A hajónapló adatelemei

Adatelemek

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

A hajónapló-adatelemek kezdete/vége

Hajónaplóra vonatkozó nyilatkozat kezdete

LOG

A hajónaplóra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: RC, XR, IR, NA, VO, MA vagy TN attribútum és DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN vagy RTP elem)

Fő elemek

Indulási nyilatkozat

DEP

A halászút kezdetén a kikötőből való indulást jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum)

Visszatérési nyilatkozat

RTP

A halászút végén a kikötőbe való visszatérést jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum)

Fogási nyilatkozat

CAT

A fogási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI, FO és DU attribútum és POS, GEA vagy SPE alelem)

Átrakodási nyilatkozat

TRA

Az átrakodási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI, TT, TF, TC és FC attribútum és SPE alelem)

Kirakodási nyilatkozat

LAN

A kirakodási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum és POS és SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: halászati övezetbe lépés

ENT

A halászati erőkifejtés övezetébe való belépésre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne DA, TI attribútum és POS, SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: halászati övezet elhagyása

EXI

A halászati erőkifejtés övezetéből való kilépésre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne DA, TI attribútum és POS, SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: áthaladás halászati övezeten

CRO

A halászati erőkifejtés övezetén való áthaladásra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: ENT és EXI elem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: több övezetet érintő halászat

TRZ

Több övezetben történő halászatra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: ENT és EXI elem)

Alelemek

Résznyilatkozat: halfajok

SPE

A halfajokra vonatkozó információkat jelölő elem (benne SN, WT vagy WL vagy WS, NF attribútum és PRO alelem)

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

A halfeldolgozásra vonatkozó információkat jelölő elem (benne PR, CF és TY attribútum vagy DIS (visszaengedett halak))

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A halászhajó földrajzi helyzetére vonatkozó információkat jelölő elem (benne ZO attribútum és a halászati erőfeszítésre vonatkozóan LA és LO attribútum)

Résznyilatkozat: eszköz

GEA

A halászati művelet során alkalmazott eszközre vonatkozó információkat jelölő elem (benne – minthogy a halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozathoz szükséges –: GE, ME, GD és GL). A mélytengeri fajok esetében: NH, IT, FO és FD

Attribútumok

Halászutak száma

TN

Az adott évben teljesített halászutak száma (001-999)

Dátum

DA

Az adatközlés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

Az adatközlés időpontja (ÓÓPP UTC-ben)

Halászhajó fő azonosító jelei

RC

Nemzetközi rádióhívó jel

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A hajótesten feltüntetett lajstromozási szám

Hajóazonosító jel

IR

Közösségi flottanyilvántartási szám

Hajó neve

NA

A hajó neve

Hajótulajdonos neve

VO

A hajótulajdonos neve

A parancsnok neve

MA

A parancsnok neve

Kikötő

PO

A kikötő kódja (kétbetűs országkód (ISO alpha-3 országkód) + hárombetűs kikötőkód). Pl.: Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL, Vigo – ESVGO)

Halászati műveletek

FO

A halászati műveletek (fogások) száma 24 órás periódusban

Halászat időtartama

DU

A halászati tevékenység időtartama percben megadva

Földrajzi helyzet: földrajzi szélesség

LA

Földrajzi szélesség fokokban és percekben megadva (É/D FFPP)

Földrajzi helyzet: földrajzi hosszúság

LO

Földrajzi hosszúság fokokban és percekben megadva (K/NY FFPP)

Halászati övezet

ZO

A legkisebb statisztikai terület (alterület, körzet, alkörzet stb.) a legfontosabb halászati területekre vonatkozó FAO- (és ICES-) kategóriák szerint, pl. 27.3.24 [vagy III24] a balti-tengeri ICES 24 alkörzet vonatkozásában, 21.1F [vagy 1F] a NAFO 21.1.F körzet vonatkozásában stb.

Halászeszköz

GE

A halászeszköz betűkódja a FAO nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályozása alapján

Hálószemméret

ME

A háló szemmérete (milliméterben)

Eszköz magassága

GD

Az eszköz magassága (méterben)

Eszköz hossza

GL

Az eszköz hossza (méterben)

Halfajok

SN

A kifogott halfajok neve (FAO alpha-3 kód)

Zsákmány súlya

WT

Az élő zsákmány súlya (kilogrammban)

Halak száma

NF

A kifogott halak száma (amennyiben számszerűsített kvótáról van szó, mint pl. a lazac esetében)

Átváltási arány

CF

A hal és haltermék kirakodási súlya élősúly-egyenértékre való átváltásának tényezői

Kirakodott zsákmány súlya

WL

A zsákmány kirakodási nyilatkozatban feltüntetett súlya

Kiszerelés

PR

A termékkiszerelés betűkódja (a halfeldolgozás módja):

(WHL – egész hal, GUT – kizsigerelve, GUH – kizsigerelve, fej nélkül, GUG – kizsigerelve, kopoltyú nélkül, GUL – kizsigerelve, májjal, GTF – kizsigerelve, farok és uszony nélkül, GUS – kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva, FIL – filézve, FIS – filézve, nyúzva, FSB – filézve, nyúzatlanul, csonttal, FSP – filézve, nyúzva, szálkásan, HEA – fej nélkül, WNG - uszonyok, WNG + SKI – uszonyok, nyúzva, SKI – nyúzva, DIS – visszaengedve)

Csomagolás módja

TY

Hárombetűs kód (CRT = kartondoboz, BOX = láda, BGS = zsák, BLC = tömb)

Átrakodás: átvevő hajó

TT

Az átvevő hajó nemzetközi rádióhívó jele

Átrakodás: átadó hajó

TF

Az átadó hajó nemzetközi rádióhívó jele

Átrakodás: átvevő hajó lobogó szerinti állama

TC

A rakományt átvevő hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

Átrakodás: átadó hajó lobogó szerinti állama

FC

A rakományt átadó hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

Mélytengeri kiegészítő kódok

Átlagos horogszám a horogsoron

NH

Átlagos horogszám horogsoronként

Merítés időtartama

IT

A halászeszköz (halászat során történő) vízbe merítésének teljes időtartama 24 órás periódusban

Halászati műveletek

FO

A halászati műveletek (háló és vontatott eszközök esetében a vontatások, horogsorok esetében a kivetések) száma 24 órás periódusban

Halászati mélységek

FD

A tengerfenék és a felszín közötti távolság


Az értékesítési bizonylat adatelemei

Adatelem

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

Az értékesítési bizonylat adatelemeinek kezdete/vége

Értékesítési bizonylatra vonatkozó nyilatkozat kezdete

SAL

Az értékesítési bizonylatra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: XR [RC, IR], NA, VO és MA attribútum és SIF vagy TOV alelem)

Fő elemek

Értékesítési bizonylatra vonatkozó információk

SIF

Az értékesítési bizonylatra vonatkozó információkat jelölő elem (benne DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN és TD attribútum és SIT alelem)

Átvételi információk

TOV

Az átvételi nyilatkozatra vonatkozó információkat jelölő elem (benne DA, TI, SL, NS, NB, CN és TD attribútum és SIT alelem)

Alelemek

Értékesítési tétel

SIT

Az értékesítési tételre vonatkozó információkat jelölő elem (benne FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD és ZO attribútumok és SPE, POS és PRO alelemek)

Résznyilatkozat: halfajok

SPE

A halfajokra vonatkozó információkat jelölő elem (benne SN, WT vagy WL vagy WS és MZ attribútum és PRO alelem)

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

A halfeldolgozásra vonatkozó információkat jelölő elem (benne PR, CF és TY attribútum)

Attribútumok

Dátum

DA

Az értékesítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

Az értékesítés időpontja (ÓÓPP UTC-ben)

Értékesítés helyszíne

SL

Az értékesítés helyszínéül szolgáló kikötő kódja vagy – ha nem kikötő – a település neve

Értékesítés helye

SC

Annak az országnak a neve, amelyben az értékesítésre sor került (ISO alpha-3 országkód)

Halászhajó fő azonosító jelei

RC

Nemzetközi rádióhívójel

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A halrakományt kirakodó hajó testén feltüntetett lajstromozási szám

Hajó-azonosítójel

IR

Közösségi flottanyilvántartási szám

Hajó neve

NA

A halrakományt kirakodó hajó neve

Hajótulajdonos vagy -parancsnok

VO

A hajótulajdonos vagy -parancsnok neve

Értékesítő

NS

A halat értékesítő nyilvános árverési központ, egyéb intézmény vagy személy neve

Vásárló

NB

A halat megvásárló nyilvános árverési központ, egyéb intézmény vagy személy neve

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

CN

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

Fuvarokmány hivatkozás

TD

A fuvarokmány vagy a T2M okmány hivatkozása (a 2847/93/EGK rendelet 13. cikke)

Kirakodás dátuma

DL

A kirakodás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Kikötő

PO

A kirakodás szerinti kikötő kódja (kétbetűs országkód (ISO alpha-3 országkód) + hárombetűs kikötőkód). Pl.: Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL, Vigo – ESVGO)

Halfajok

SN

A kifogott halfajok neve (FAO alpha-3 kód)

Származási terület

ZO

A legfontosabb fogási területekre vonatkozó FAO-kategóriák szerint, azaz 27.3.24 [vagy III24] a balti-tengeri ICES 24 alkörzet vonatkozásában, 21.1F [vagy 1F] a NAFO 21.1.F körzet vonatkozásában stb.

Kvótával rendelkező ország

QC

Az átrakodott halrakományt kirakodó hajó ISO alpha-3 országkódja, ha az átadó és az átvevő hajók lobogó szerinti állama különbözik

Értékesített hal súlya

WS

Az értékesített hal súlya (kilogrammban)

Hal méretosztálya

SF

A halak méretosztálya (1–8; méretosztály vagy kg, g, cm, mm vagy – ha szükséges – db/kg)

Hal frissességosztálya

FF

A halak frissességosztálya (Extra, A, B, C)

Minimális halméret

MZ

A minimális halméret (milliméterben)

Átváltási arány

CF

A hal és haltermék kirakodási súlya élősúly-egyenértékre való átváltásának tényezői

Kiszerelés

PR

A termékkiszerelés betűkódja (a halfeldolgozás módja):

(WHL – egész hal, GUT – kizsigerelve, GUH – kizsigerelve, fej nélkül, GUG – kizsigerelve, kopoltyú nélkül, GUL – kizsigerelve, májjal, GTF – kizsigerelve, farok és uszony nélkül, GUS – kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva, FIL – filézve, FIS – filézve, nyúzva, FSB – filézve, nyúzatlanul, csonttal, FSP – filézve, nyúzva, szálkásan, HEA – fej nélkül, WNG - uszonyok, WNG + SKI – uszonyok, nyúzva, SKI – nyúzva)

Csomagolás módja

TY

Hárombetűs kód (CRT = kartondoboz, BOX = láda, BGS = zsák, BLC = tömb)

Ár

FP

Kilogrammonkénti ár (tranzakció devizaneme/kg)

Termék rendeltetése

PD

Emberi fogyasztásra, készletátvitelre, ipari célokra vonatkozó kódok


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/58


A BIZOTTSÁG 1567/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére a 2007/2008. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke d) pontjára,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK tanácsi rendelet megállapítja a cukorágazati piac közös szervezésének szabályait. A 318/2006/EK rendelet 12. cikkének d) pontja szerint azt az izoglükóz-mennyiséget, amelyet a rendelet 7. cikkében említett kvótán felül állítottak elő, csak a megállapítandó mennyiségi korlátozáson belül lehet exportálni.

(2)

Egyes közösségi izoglükóz-termelőknél a Közösségből származó kivitel gazdasági tevékenységük nagy hányadát teszi ki, és e termelők hagyományos piacokkal rendelkeznek a Közösségen kívül. Az izoglükóz e piacokra történő kivitele export-visszatérítések megítélése nélkül is lehet gazdaságilag kifizetődő. E célból a kvótán felüli izoglükóz kivitelére mennyiségi korlátozást kell megállapítani, hogy az érintett közösségi termelők folytathassák hagyományos piacaik ellátását.

(3)

A becslések szerint a kvótán felül előállított izoglükóz kivitelére a 2007/2008. gazdasági év végéig, azaz 2008. szeptember 30-ig alkalmazandó mennyiségi korlátozás 40 000 tonna szárazanyagban történő megállapítása megfelel a piaci igényeknek.

(4)

A megfelelő irányítás, a spekuláció megelőzése és a hatékony ellenőrzések biztosítására meg kell állapítani az engedély iránti kérelmek benyújtásának részletes szabályait. E szabályoknak a hatályos jogszabályokban megállapított eljárásokon kell alapulniuk, és kellően ki kell őket igazítani annak érdekében, hogy tükrözzék az ágazat különleges igényeit.

(5)

Az érintett izoglükóz-mennyiségek Közösségbe történő újrabehozatalával vagy újrabevezetésével kapcsolatos csalás kockázatának csökkentésére és mindennemű visszaélés megelőzésére egyes nyugat-balkáni országokat ki kell zárni a kvótán felüli izoglükóz exportjára jogosult rendeltetési célállomások közül. A kizárás alól azonban mentesíteni kell az említett régió azon országait, amelyek hatóságai kötelesek a Közösségbe exportálandó cukor- vagy izoglükóztermékek származását megerősítő kiviteli engedélyt kibocsátani, mivel esetükben a csalás kockázata jóval kisebb.

(6)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2007/2008-as gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2007. július 27-i 900/2007/EK bizottsági rendeletben (2) és a Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2007. szeptember 14-i 1060/2007/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott, a cukorágazatban végrehajtott exportra vonatkozó rendelkezésekkel való összhang biztosítására a kvótán felüli izoglükóz kivitele nem engedélyezhető egyes közeli rendeltetési helyekre.

(7)

Az újrabehozatal kockázatának csökkentése, és konkrétabban a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (5) térti árukra vonatkozó különös szabályainak tiszteletben tartása érdekében a tagállamoktól meg kell követelni, hogy minden szükséges ellenőrző intézkedést megtegyenek.

(8)

A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (6) rendelkezésein túlmenően az e rendelet által rögzítendő mennyiségi korlátozás kezelése céljából kiegészítő végrehajtási rendelkezéseket kell hozni, különösen a kiviteli engedélyek kérelmezésének feltételeire vonatkozóan.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvótán felüli izoglükóz exportjára vonatkozó mennyiségi korlátozás megállapítása

(1)   A 2007/2008. gazdasági év végéig, azaz 2008. szeptember 30-ig a 318/2006/EK rendelet 12. cikkének d) pontjában említett mennyiségi korlátozás a 1702 40 10, 1702 60 10 és 1702 90 30 KN-kód alá tartozó, kvótán felüli izoglükóz visszatérítés nélküli exportja tekintetében 40 000 tonna, szárazanyagban kifejezve.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátozáson belül valamennyi rendeltetési helyre szabad exportálni, kivéve az alábbiakat:

a)

harmadik országok: Andorra, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, az Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, Montenegró és San Marino;

b)

a tagállamok közösségi vámterületen kívül eső területei: Ceuta és Melilla, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Feröer szigetek, Grönland, Heligoland, a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

(3)   Az (1) bekezdésben említett termékek exportja csak akkor engedélyezhető, ha az megfelel a következő feltételeknek:

a)

a termékeket glükóz izomerizációjával nyerték;

b)

a termékek fruktóz-szárazanyagtartalma száraz állapotban legalább 41 %;

c)

a termékek teljes poliszacharid- és oligoszacharid-szárazanyag-tartalma – ideértve a di- és triszacharidokat is – száraz állapotban nem haladja meg a 8,5 %-ot.

Az izoglükóz szárazanyag-tartalmát az 1:1 tömegarányban hígított oldat sűrűsége alapján határozzák meg, nagyon nagy sűrűségű termékek esetében pedig szárítással.

2. cikk

Kiviteli engedélyek

(1)   Hacsak e rendelet másképp nem rendelkezik, az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlátozáson belüli export az 1291/2000/EK bizottsági rendelettel (7), a 951/2006/EK rendelettel és a 967/2006/EK bizottsági rendelet (8) 19. cikkével összhangban kiviteli engedély bemutatásához van kötve.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkétől eltérve a kiviteli engedélyből eredő jogok nem átruházhatók.

3. cikk

Kiviteli engedély iránti kérelem

(1)   Az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlátozás tekintetében kiviteli engedély iránti kérelmet kizárólag a 318/2006/EK rendelet 17. cikkével összhangban elismert izoglükóz-termelő nyújthat be, akinek az említett rendelet 7. cikkének megfelelően izoglükózkvótát osztottak ki a 2007/2008. gazdasági évre.

(2)   A kiviteli engedélyekre vonatkozó kérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, amelyben a kérelmező számára izoglükózkvótát osztottak ki.

(3)   A kiviteli engedélyeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani, e rendelet hatálybalépésének napjától az engedélyek kiadásának a 8. cikkel összhangban történő felfüggesztéséig.

(4)   A kérelmezők a (3) bekezdésben említett minden egyes egyhetes időszakra csak egy kérelmet nyújthatnak be.

(5)   Az egyes kiviteli engedélyek tekintetében alkalmazandó mennyiség nem haladhatja meg az 5 000 tonnát.

(6)   A kérelemhez csatolni kell az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a 4. cikkben említett biztosítékot letétbe helyezték.

(7)   A kiviteli engedély iránti kérelem és az engedély a 20. rovatban a következő bejegyzést tartalmazza:

„visszatérítés nélküli exportra szánt, kvótán felüli izoglükóz”.

4. cikk

A kiviteli engedély biztosítéka

(1)   A 951/2006/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának negyedik francia bekezdésétől eltérve a kérelmező a nettó izóglükóz-szárazanyagra tonnánként 110 EUR biztosítékot helyez letétbe.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosíték a kérelmező választása szerint készpénzben vagy az engedély iránti kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam által előírt feltételeknek megfelelő intézmény által vállalt kezesség formájában nyújtható.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett biztosítékot az 1291/2000/EK rendelet 35. cikkének megfelelően fel kell oldani:

a)

arra a mennyiségre vonatkozóan, amellyel összefüggésben a kérelmező – az 1291/2000/EK rendelet 31. cikkének b) pontja és 32. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja szerint – teljesítette az e rendelet 6. cikkével összhangban kibocsátott engedélyekből eredő kiviteli kötelezettségét; valamint

b)

arra a mennyiségre vonatkozóan, amelyre a kérelmező a kiviteli engedély kibocsátásának helye szerinti tagállam illetékes hatóságai számára kielégítően bizonyítja, hogy a szóban forgó izoglükóz-mennyiség tekintetében a 800/1999/EK bizottsági rendelet (9) 16. cikke értelmében elvégezték a behozatali vámalakiságokat.

(4)   A (3) bekezdésben említett bizonyítékokat a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napjától számított 12 hónapon belül kell benyújtani.

5. cikk

A tagállamok általi értesítés

(1)   A tagállamok legkésőbb minden hét első munkanapján értesítik a Bizottságot azokról az izoglükóz-mennyiségekről, amelyekre a megelőző héten kiviteli engedély iránti kérelmek érkeztek.

A kérelmezett mennyiségeket nyolc számjegyű KN-kód szerinti bontásban tüntetik fel. A tagállamok arról is tájékoztatják a Bizottságot, ha senki nem nyújtott be kiviteli engedély iránti kérelmet.

Ez a bekezdés csak azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek számára a 318/2006/EK rendelet III. melléklete és/vagy IV. mellékletének II. pontja izoglükózkvótát határozott meg a 2007/2008. gazdasági évre.

(2)   A Bizottság hetente összesíti azokat a mennyiségeket, amelyekre kiviteli engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

6. cikk

Engedélyek kiadása és érvényessége

(1)   Az engedélyeket az 5. cikk (1) bekezdésében említett értesítést követő harmadik munkanapon kell kiállítani, adott esetben figyelembe véve a Bizottság által a 8. cikkel összhangban meghatározott százalékos elfogadási arányt is.

(2)   A tagállamok legkésőbb minden hét első munkanapján értesítik a Bizottságot azokról az izoglükóz-mennyiségekről, amelyekre a megelőző héten kiviteli engedélyt bocsátottak ki.

(3)   Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlátozás tekintetében kiállított kiviteli engedélyek a kiállítás tényleges napjától egészen a kiállítás hónapját követő harmadik hónap végéig, de legfeljebb 2008. szeptember 30-ig érvényesek.

(4)   A tagállamok nyilvántartást vezetnek a kiviteli engedélyek keretében ténylegesen kivitt izoglükóz-mennyiségekről.

(5)   A tagállamok minden hónap vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az izoglükóz-mennyiségekről, amelyeket az előző hónapban ténylegesen kivittek.

(6)   E cikk (2), (4) és (5) bekezdése csak azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek számára a 318/2006/EK rendelet III. melléklete és/vagy IV. mellékletének II. pontja izoglükózkvótát határozott meg a 2007/2008. gazdasági év vonatkozásában.

7. cikk

Értesítések

Az 5. cikk (1) bekezdésében, valamint a 6. cikk (2) és (5) bekezdésében említett értesítéseket elektronikus úton kell megtenni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványnak megfelelően.

8. cikk

A kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztése

Amennyiben a kiviteli engedélyekre alkalmazott mennyiségek meghaladják az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében az érintett időszakra meghatározott mennyiségi korlátozást, a 951/2006/EK rendelet 9. cikkének rendelkezései alkalmazandók értelemszerűen.

9. cikk

Ellenőrzések

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet VI. címének 2. fejezetében és a 2454/93/EGK bizottsági rendelet III. részének I. címében a térti árukra előírt különös szabályok tiszteletben tartását biztosító megfelelő ellenőrzések bevezetésére és a harmadik országokkal kötött kedvezményes megállapodások megkerülésének megakadályozása érdekében.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 196., 2007.7.28., 26. o.

(3)  HL L 242., 2007.9.15., 8. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

(8)  HL L 176., 2006.6.30., 22. o.

(9)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/62


A BIZOTTSÁG 1568/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukortermékekre vonatkozó export-visszatérítések tekintetében a 951/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

A gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet (2) reformot vezetett be a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatban. A reformot követően a továbbiakban nem nyújtható export-visszatérítés az 1182/2007/EK rendelet, illetve a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendelet (3) alapján olyan cukorra, amelyet egyes gyümölcs- és zöldségtermékek előállításához használtak fel. Ezért az 1182/2007/EK rendelet 53. cikke módosította a 318/2006/EK rendeletet annak érdekében, hogy az utóbbi rendelet alkalmazásával biztosítsa a visszatérítésre való jogosultságot a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekben felhasznált egyes – korábban a 2201/96/EK rendeletben felsorolt – cukortermékek részére.

(2)

A fehér cukorra alkalmazandó referenciaárakat a 318/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése állapítja meg. A fent említett rendelkezésnek megfelelően a fehér cukor referenciaárát a 2008/2009. gazdasági évtől lecsökkentik. Ezért azok a közösségi termelők, amelyek jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcs-és zöldségtermékeket állítanak elő, a kiviteli piacaikon versenyhátránnyal szembesülhetnek, mivel továbbra is a világpiaci árnál magasabb cukorárat fizetik anélkül, hogy export-visszatérítésre jogosultak lennének. Annak érdekében, hogy a fent említett közösségi termelők versenyképessége az exportpiacokon fennmaradjon, indokolt az export-visszatérítéseket lehetővé tenni az általuk a termeléshez felhasznált cukor tekintetében.

(3)

A 2201/96/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának hatálya alá tartozó gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált cukortermékeket érintő export-visszatérítések nyújtásának részletes szabályait a gyümölcsből és zöldségből készült bizonyos termékekben felhasznált és a piac közös szervezésének hatálya alá tartozó egyes cukrokra vonatkozó export-visszatérítések részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1995. szeptember 29-i 2315/95/EK bizottsági rendelet (4) tartalmazza. A feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat reformja keretében elfogadott módosítások indokolttá teszik, hogy az érintett rendelkezéseket a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletbe (5) helyezzék át.

(4)

Az 1972. július 22-i, az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás rendelkezéseinek fényében, és azt elkerülendő, hogy a gazdasági szereplőket szükségtelen költségek terheljék, a 389/2005/EK bizottsági rendelet (6) eltéréseket engedélyezett a 2201/96/EK rendelet 18. cikkének (6) bekezdésétől és a 800/1999/EK bizottsági rendelet (7) 16. cikkétől a Svájc és Liechtenstein kivételével harmadik országokba irányuló, egyes gyümölcsből és zöldségből előállított termékek kivitele tekintetében. Az 1182/2007/EK rendelet 48. cikkének (2) bekezdése hatályon kívül helyezte a 2201/96/EK rendelet 18. cikkének (6) bekezdését. A 800/1999/EK rendelet 16. cikkétől való eltérést azonban továbbra is alkalmazni kell, amennyiben az említett cikk a differenciált visszatérítések esetében megköveteli a behozatal igazolását. Abban az esetben, ha Svájc és Liechtenstein számára nem állapítottak meg export-visszatérítést, szintén helyénvaló, hogy ezt a tényt a visszatérítés legalacsonyabb rátájának meghatározásakor ne vegyék figyelembe. A jogi egyértelműség érdekében célszerű a fent említett eltérést átvenni a 951/2006/EK rendelet szövegébe.

(5)

Ezért a 951/2006/EK rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani kell, valamint a 2315/95 és a 389/2005/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(6)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. fejezet az alábbi 4a. és 4b. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A gyümölcsből és zöldségből készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukorfajtákra vonatkozó export-visszatérítés

(1)   A 318/2006/EK rendelet 32. cikke alapján a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazati termékekben felhasznált, a 1701 KN-kód alá tartozó fehércukorra és nyerscukorra, a 1702 40 10, a 1702 60 10 és a 1702 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükózra, valamint a 1702 90 95 KN-kód alá tartozó répaszirupra és a nádszirupra export-visszatérítés adható.

(2)   A visszatérítés összege megegyezik az (1) bekezdésben említett, további feldolgozás nélkül exportált cukortermékekre meghatározott időszakos export-visszatérítés összegével.

(3)   Ahhoz, hogy az export-visszatérítésből részesülhessenek, a feldolgozott termékekhez a kivitelkor mellékelni kell a kérelmező nyilatkozatát a gyártás során felhasznált nyers- és fehércukor, répa- és nádszirup, valamint izoglükóz mennyiségeiről.

A tagállamok kockázatelemzés alapján kiválasztott, legalább 5 %-os minta alapján ellenőrzik a nyilatkozat pontosságát. Ezeket az ellenőrzéseket a gyártó által vezetett készletnyilvántartások alapján kell végezni.

(4)   A visszatérítést a következőkre vonatkozó bizonyítékok benyújtását követően lehet kifizetni:

a)

a termékeket a Közösségből exportálták, és

b)

differenciált visszatérítés esetén a termékek eljutottak az engedélyen feltüntetett rendeltetési helyre vagy más olyan rendeltetési helyre, amelyre a visszatérítést meghatározták.

4b. cikk

Eltérések a 800/1999/EK rendelettől

(1)   A 800/1999/EK rendelet 16. cikkétől eltérve, amennyiben a visszatérítés differenciálása Svájc és Liechtenstein esetében kizárólag a visszatérítés meghatározásának elmaradásából adódik, a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett és az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvének I. és II. táblázatában felsorolt egyes gyümölcs- és zöldségtermékek előállításához használt, e rendelet 4a. cikkének (1) bekezdésében említett cukortermékek utáni visszatérítés kifizetésének nem feltétele a behozatali vámalakiságok meglétének igazolása.

(2)   A 800/1999/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében a legalacsonyabb visszatérítési ráta meghatározásakor nem kell figyelembe venni, hogy a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében említett és az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyvének I. és II. táblázatában felsorolt egyes gyümölcs- és zöldségtermékek előállításához használt, e rendelet 4a. cikkének (1) bekezdésében említett cukortermékek Svájcba vagy Liechtensteinbe való kiviteléhez nem határoztak meg export-visszatérítést.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében – kivéve az említett bekezdés h) pontjában – felsorolt termékek kiviteléhez, valamint az említett rendelet VIII. mellékletében említett termékek visszatérítés mellett megvalósuló kiviteléhez kiviteli engedély kibocsátása szükséges.”

3.

A 6. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A 4a. cikk alapján nyújtandó visszatérítést illetően az engedélykérelem és az engedély 20. szakaszának tartalmaznia kell a melléklet E. részében szereplő bejegyzések egyikét.”

4.

A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek visszatérítés mellett megvalósuló kivitelére vonatkozó kiviteli engedélyek a tényleges kibocsátás napjától a kibocsátás hónapját követő harmadik hónap végéig érvényesek.”

5.

A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek visszatérítés mellett megvalósuló kivitelére vonatkozó engedélyek kapcsán nyújtandó biztosítékot e cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, a 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt termékek előállításához felhasznált – e rendelet 4a. cikkében említett – cukortermékek nettó tömege alapján kell kiszámítani.”

6.

A melléklet az e rendelet mellékletében szereplő szöveggel egészül ki.

2. cikk

A 2315/95/EK és a 389/2005/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 273., 2007.10.17., 1. o.

(3)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb az 1212/2007/EK rendelettel (HL L 274., 2007.10.18., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 233., 1995.9.30., 70. o. A legutóbb az 548/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 178., 2006.7.17., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 62., 1995.3.9., 12. o.

(7)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb az 1001/2007/EK rendelettel (HL L 226., 2007.8.30., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„E.

A 6. cikk (2a.) bekezdésében említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

spanyolul

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

csehül

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

dánul

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

németül

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

észtül

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

görögül

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

angolul

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

olaszul

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

lettül

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

litvánul

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

magyarul

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

máltaiul

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

hollandul

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

lengyelül

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

portugálul

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

románul

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

szlovákul

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

szlovénül

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

finnül

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

svédül

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/66


A BIZOTTSÁG 1569/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésének i. pontjára,

mivel:

(1)

A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottságnak létre kell hoznia az irányelv által előírt információk – többek között a pénzügyi kimutatások és harmadik országok megfelelő jogszabályi, rendeleti vagy adminisztratív rendelkezései – egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárást. A hivatkozott cikk szerint a Bizottság köteles a harmadik országbeli kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségével kapcsolatban döntést hozni, illetve ugyanazon cikk felhatalmazza a Bizottságot, hogy egy megfelelő átmeneti időszakra engedélyezze a harmadik országbeli számviteli standardok használatát. Tekintettel arra, hogy a 2004/109/EK irányelv szerint szolgáltatandó információ szorosan kapcsolódik a 2003/71/EK irányelv szerinti információkhoz, ezért helyénvaló, hogy az egyenértékűség megállapítására mindkét irányelv esetében ugyanazon feltételeket alkalmazzák.

(2)

Tekintettel arra, hogy a 2003/71/EK irányelv célkitűzése, hogy a befektetők tájékozottan értékelhessék a kibocsátó eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét, illetve veszteségét, kilátásait; a 2004/109/EK irányelv célkitűzése pedig, hogy lehetővé tegye a befektetők számára a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói pénzügyi helyzetének tájékozott értékelését, helyénvaló, hogy az egyenértékűséget ahhoz képest állapítsák meg, hogy a befektetők a kibocsátó pénzügyi helyzetét és kilátásait hasonló módon tudják-e értékelni, tekintet nélkül arra, hogy a pénzügyi kimutatások egy harmadik ország számviteli standardjai vagy pedig a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (a továbbiakban: IFRS) összhangban készültek.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi piacok szempontjából lényeges valamennyi esetben elvégzik a harmadik országok számviteli standardjai egyenértékűségének megállapítását, a Bizottságnak egy tagállam illetékes hatósága, egy számviteli standardokért vagy piacfelügyeletért felelős hatóság, egy harmadik ország, illetve saját kezdeményezésére értékelnie kell a harmadik országbeli számviteli standardok egyenértékűségét. A Bizottság elsőként az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) konzultál a vonatkozó számviteli standardok egyenértékűségének értékelése kérdésében. A Bizottság emellett tevékenyen felügyeli az adott harmadik országbeli hatóságoknak abbéli eredményeit, hogy megszüntessék a harmadik ország pénzügyi piacára belépő közösségi kibocsátók számára előírt, a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) értelmében elfogadott IFRS-sel összhangban készített pénzügyi kimutatások összehangolására vonatkozó követelményeket. A Bizottságnak úgy kell döntést hoznia, hogy a közösségi kibocsátóknak engedélyezze az 1606/2002/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS-nek az érintett harmadik országban történő alkalmazását.

(4)

Az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és az Amerikai Egyesült Államok elnöke 2007 áprilisában megállapodott abban, hogy előmozdítják és biztosítják az egyesült államokbeli GAAP és az IFRS mindkét jogrendszerbeli elismerésének feltételeit anélkül, hogy 2009-ben vagy azelőtt szükség lenne azok összeegyeztetésére. A Bizottság és a US Securities and Exchange Commission (SEC, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága) folytatta párbeszédét az 1606/2002/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS egyesült államokbeli elfogadásáról, amely mentesítené az IFRS-t alkalmazó kibocsátókat a költséges egyeztetési követelmények teljesítésétől. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy más olyan országokkal is hasonló megállapodások szülessenek, amelyek tőzsdéin 2008 vége előtt uniós vállalatok jegyzik értékpapírjaikat. A Japán Számviteli Standard Testület (ASBJ) folytatja a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülettel (IASB) közös munkaprogramjának végrehajtását, amelynek végső célja a japán GAAP és az IFRS közötti konvergencia elérése. A Kanadai Számviteli Standard Testület (AcSB) végrehajtási tervet tett közzé az IFRS a kanadai GAAP-ba 2011. január 1-jétől történő beemeléséről.

(5)

Az 1606/2002/EK rendelet célkitűzéseinek elősegítése, illetve az IFRS használatának nemzetközi pénzpiacokon való elősegítése, továbbá a közösség(bel)i piacokon okozott zavaroknak a lehető legkisebb mértékűre csökkentése érdekében helyénvaló, hogy figyelembe vegyék az IFRS-sel való konvergenciát célul kitűző bármely programot, illetve az adott harmadik országnak a kérdésben illetékes hatósága által az IFRS elfogadására tett kötelezettségvállalását. Ezért további pontosításra szorul, hogy milyen feltételek mellett tekinthető egy konvergenciaprogram elegendő alapnak ahhoz, hogy a Bizottság engedélyezze a harmadik országbeli kibocsátók számára a nemzeti számviteli standardjaik átmeneti időszakra történő alkalmazását. A Bizottság elsőként a CESR-rel fog konzultálni a konvergenciaprogramról vagy, az esettől függően az IFRS elfogadásához vezető folyamatról.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elveit a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal (a továbbiakban: IFRS) egyenértékűnek lehet tekinteni, és létrehozza az ilyen egyenértékűség megállapítására szolgáló eljárást.

2. cikk

Egyenértékűség

Egy harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elvei az 1606/2006/EK rendelet értelmében elfogadott IFRS-sel egyenértékűnek tekinthetők, ha az ezen elveknek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások révén a befektetők a kibocsátók eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét és veszteségét, valamint pénzügyi kilátásait hasonlóan értékelni tudják, mint az IFRS-nek megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások esetében, ezáltal pedig a befektetők a kibocsátó értékpapírjainak megszerzéséről, tartásáról vagy elidegenítéséről valószínűleg hasonló döntéseket hoznak.

3. cikk

Egyenértékűségi eljárás

A bármely harmadik ország általánosan elfogadott számviteli elvei egyenértékűségének megállapításáról szóló határozatot a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam illetékes hatósága, vagy egy harmadik országbeli, a számviteli standardokért, illetve a piacfelügyeletért felelős hatóság kérelmére hozhatja meg.

Amennyiben a Bizottság határozatot hoz az egyenértékűség megállapításáról, tekintet nélkül arra, hogy ezt kérelemre vagy saját kezdeményezésére teszi, határozatát közzé kell tennie.

4. cikk

Harmadik ország számviteli standardjai korlátozott időszakra szóló elfogadásának feltételei

(1)   A Bizottság engedélyezheti valamely harmadik ország kibocsátói számára, hogy azok egy harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően készítsék el pénzügyi kimutatásaikat, hogy megfeleljenek a 2004/109/EK irányelvben foglalt kötelezettségeknek és hogy – a 809/2004/EK rendelet 35. cikke (5) bekezdésétől eltérve – a 2008. december 31-ét követően kezdődő, de legfeljebb 2011. december 31-ig tartó időszakban az első rendelet szerinti korábbi pénzügyi információkat adjon a következő esetekben:

1.

az érintett nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság 2008. június 30-át megelőzően kötelezettséget vállalt arra, hogy e standardokat 2011. december 31-ét megelőzően összhangba hozza a nemzetközi beszámolókészítési standardokkal, továbbá a következő két feltétel mindegyike teljesül:

a)

az érintett nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság 2008. december 31-ig elkészítette átfogó konvergenciaprogramját, amely alkalmas arra, hogy azt 2011. december 31-ét megelőzően végre is hajtsák;

b)

a konvergenciaprogram végrehajtása ténylegesen folyik, késedelem nélkül, és a befejezéséhez szükséges forrásokat már előirányozták a végrehajtására;

2.

a kérdéses nemzeti számviteli standardokért felelős harmadik országbeli hatóság 2008. június 30-át megelőzően kötelezettségvállalást tett az IFSR 2011. december 31-ét megelőző elfogadására, valamint eredményes intézkedéseket tesz a harmadik országban, hogy biztosítsa az IFSR-re való áttérés kellő időben történő és teljes megvalósítását az adott határidőre, vagy 2008. december 31. előtt kölcsönös elismerési megállapodást kötött az Európai Unióval.

(2)   A valamely harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások folyamatos elfogadásának az (1) bekezdésben említett engedélyezésére irányuló határozatot a 2003/71/EK irányelv 24. cikkében említett eljárással és a 2004/109/EK irányelv 27. cikke (2) bekezdésével összhangban kell meghozni.

(3)   Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdéssel összhangban engedélyezi a valamely harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően elkészített pénzügyi kimutatások folyamatos elfogadását, rendszeresen felül kell vizsgálnia, hogy (az esettől függően) az a) vagy a b) pontban meghatározott feltételek továbbra is teljesülnek-e, és erről jelentést kell tennie az Európai Értékpapír-bizottságnak és az Európai Parlamentnek.

(4)   Amennyiben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírt feltételek többé nem teljesülnek, a Bizottság a 2003/71/EK irányelv 24. cikkében említett eljárással és a 2004/109/EK irányelv 27. cikke (2) bekezdésével összhangban az (1) bekezdésben szereplő határozatnak a szóban forgó számviteli standardok tekintetében történő kiigazítására határozatot hoz.

(5)   E cikk rendelkezésének teljesítésekor a Bizottság elsőként a CESR-rel konzultál a konvergenciaprogramról vagy, az esettől függően, az IFRS elfogadásához vezető folyamatról.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(2)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(3)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/69


A BIZOTTSÁG 1570/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (3) bekezdésére és 22. cikkére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy az I. mellékletben felsorolt valamennyi termék tekintetében a közösségi kivonási és eladási árat a termék frissessége, mérete vagy tömege, illetve kiszerelése alapján kell rögzíteni az érintett termékkategóriára vonatkozó átváltási tényező alkalmazásával, és az így kiszámított ár nem haladhatja meg a vonatkozó irányár 90 %-át.

(2)

A kivonási árak kiigazítási együtthatókkal szorozhatók meg a Közösség főbb fogyasztási központjaitól távol eső kirakodási helyek esetében. A 2008. halászati évre vonatkozó irányárakat az 1447/2007/EK tanácsi rendelet (2) rögzítette az érintett termékek tekintetében.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt termékek tekintetében az ugyanezen rendelet 20. és 22. cikkében említett, a 2008. halászati évre alkalmazott közösségi kivonási és eladási árak kiszámításához használt átváltási tényezőket e rendelet I. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A II. melléklet tartalmazza a 2008. halászati évre alkalmazandó közösségi kivonási és eladási árakat, illetve az érintett termékeket.

3. cikk

A III. melléklet tartalmazza a Közösség főbb fogyasztási központjaitól távol eső kirakodási helyeken a 2008. halászati évre alkalmazandó kivonási árakat, illetve az érintett termékeket.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 323., 2007.12.8., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. szakaszában felsorolt termékekre alkalmazandó átváltási tényezők

Faj

Méret (1)

Átváltási tényezők

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Clupea harengus

fajba tartozó hering

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardina pilchardus

fajba tartozó szardínia

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Tüskéscápa

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Macskacápafélék

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Vörös álsügér

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

A Gadus morhua

fajba tartozó tőkehal

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Fekete tőkehal

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Északi menyhal

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Scomber scombrus

fajba tartozó közönséges Makréla

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

fajba tartozó makréla

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Szardellafélé

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluccius merluccius

fajba tartozó szürke tőkehal

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Szárnyas rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Érdes lepényhal

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Germon

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Tintahalak

Sepia officinalis és Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Faj

Méret (1)

Átváltási tényezők

 

Egész hal

Kibelezett hal fejjel (1)

Hal fej nélkül (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ördöghalak

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Minden kiszerelés

 

Extra, A (1)

A Crangon crangon

fajba tartozó homoki garnéla

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Vízben főzött

Friss vagy hűtött

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Mélyvízi garnéla

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Egész (1)

 

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Egész (1)

Farok (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Norvég homár

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Nyelvhalfélék

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


II. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A., B. és C. szakaszában felsorolt termékek közösségi kivonási és eladási árai

Faj

Méret (1)

Kivonási ár (EUR/tonna)

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Clupea harengus

fajba tartozó hering

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

A Sardina pilchardus

fajba tartozó szardínia

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Tüskéscápa

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Macskacápafélék

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Vörös álsügér

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

A Gadus morhua

fajba tartozó tőkehal

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Fekete tőkehal

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Északi menyhal

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

A Scomber scombrus

fajba tartozó közönséges makréla

1

0

235

2

0

231

3

0

225

A Scomber japonicus

fajba tartozó közönséges makréla

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Szardellafélék

Engraulis spp.

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

2008. január 1-jétőláprilis 30-ig

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

2008. május 1-jétőldecember 31-ig

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

A Merluccius merluccius

fajba tartozó szürke tőkehal

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Szárnyas rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Közönséges lepényhal

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362

Érdes lepényhal

Platichtys flesus

1

348

306

2

264

221

Germon

Thunnus alalunga

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Tintahalak

Sepia officinalis és Rossia macrosoma

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Egész hal

Kibelezett hal fejjel (1)

Hal fej nélkül (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ördöghalak

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Valamennyi kiszerelés

Extra, A (1)

A Crangon crangon

fajba tartozó homoki garnéla

1

1 431

2

655

 

 

Vízben főzött

Friss vagy hűtött

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Mélyvízi garnéla

Pandalus borealis

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Eladási ár (EUR/tonna)

 

Egész (1)

 

Nagy tarisznyarák

Cancer pagurus

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Egész (1)

 

Farok (1)

E’ (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Norvég homár

Nephrops norvegicus

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Kibelezett hal fejjel (1)

Egész hal (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Nyelvhalfélék

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


III. MELLÉKLET

A főbb fogyasztási központoktól távol eső kirakodási helyeken alkalmazott kivonási ár

Faj

Kirakodási hely

Átváltási tényező

Méret (1)

Kivonási ár

(EUR/tonna)

Kibelezett hal, fejjel (1)

Egész hal (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

A Clupea harengus

fajba tartozó hering

Írország part menti területei és az Írországhoz tartozó szigetek

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Kelet-Anglia part menti területei Berwicktől Doverig

Skócia part menti területei Portpatrick-től Eyemouth-ig, illetve azoktól a területektől nyugatra és északra elhelyezkedő szigetek

Down megye part menti területei (Észak-Írország)

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

A Scomber scombrus

fajba tartozó közönséges makréla

Írország part menti területei és az Írországhoz tartozó szigetek

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Cornwall és Devon part menti területei és szigetei az Egyesült Királyságban

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

A Merluccius merluccius

fajba tartozó szürke tőkehal

A Troontól (délnyugat Skócia) Wickig (északkelet Skócia) húzódó part menti területek, és az ezektől nyugatra és északra található szigetek

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Germon

(Thunnus alalunga)

Azori-szigetek és Madeira

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

A Sardina pilchardus

fajba tartozó szardínia

Kanári-szigetek

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Cornwall és Devon part menti területei és szigetei az Egyesült Királyságban

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Portugália atlanti-óceáni part menti területei

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  A frissességi kategóriák, a méretek és a kiszerelések megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/77


A BIZOTTSÁG 1571/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 25. cikke (1) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A halászati év kezdete előtt rögzíteni kell a közösségi eladási árakat a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamennyi termék tekintetében az irányár legalább 70 %-ának és legfeljebb 90 %-ának megfelelő szinten.

(2)

Az 1447/2007/EK tanácsi rendelet (2) rögzíti az irányárakat valamennyi érintett termék tekintetében a 2008. halászati évre.

(3)

A piaci árak között jelentős különbségek vannak a fajtól és a kiszereléstől függően, különösen a kalmárfélék és a szürke tőkehal tekintetében.

(4)

Meg kell állapítani az átváltási tényezőket a Közösségben kirakodott különböző fajok és fagyasztott termékek kiszerelése tekintetében abból a célból, hogy meghatározzák azt az árszintet, amely esetén a 104/2000/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében előírt intervenciós intézkedést alkalmazni kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete tartalmazza a 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a 2008. halászati évre alkalmazandó, ugyanezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésében említett közösségi eladási árakat, illetve az érintett kiszerelést és átváltási tényezőt.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 323., 2007.12.8., 1. o.


MELLÉKLET

Eladási árak és átváltási tényezők

Faj

Kiszerelés

Átváltási tényező

Intervenciós szint

Eladási ár

(EUR/tonna)

Grönlandi laposhal

(Reinhardtius hippoglossoides)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 679

Szürke tőkehal

(Merluccius spp.)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 032

Külön csomagolt filék:

 

 

 

bőrrel

1,0

0,85

1 280

bőr nélkül

1,1

0,85

1 408

Tengeri durbincsfélék

(Dentex dentex és Pagellus spp.)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

1 355

Kardhal

(Xiphias gladius)

Egészben vagy kibelezve, fejjel vagy fej nélkül

1,0

0,85

3 432

Ostoros garnélák és fűrészes garnélák Penaeidae

Fagyasztva

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Egyéb Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Tintahal

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma és Sepiola rondeletti)

Fagyasztva

1,0

0,85

1 629

Kalmárok (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

egészben, tisztítás nélkül

1,00

0,85

993

tisztítva

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

egészben, tisztítás nélkül

2,50

0,85

2 482

tisztítva

2,90

0,85

2 879

Polip

(Octopus spp.)

Fagyasztva

1,00

0,85

1 801

Illex argentinus

egészben, tisztítás nélkül

1,00

0,80

695

törzs

1,70

0,80

1 182

A kereskedelmi kiszerelés formái:

:

egészben, tisztítás nélkül

:

nem feldolgozott termék,

:

tisztítva

:

legalább kibelezett termék,

:

törzs:

:

a kalmár teste, amelyet legalább kibeleztek, és amelyről eltávolították a fejet.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/79


A BIZOTTSÁG 1572/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

egyes halászati termékek referenciaárának a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy a Közösségben érvényes rögzített referenciaárakat minden évben termékkategóriánként rögzíthetik azon termékek tekintetében, amelyekre a 28. cikk (1) bekezdésével összhangban vámfelfüggesztés vonatkozik. Ugyanez vonatkozik azokra a termékekre, amelyek esetében a WTO által előírt kötelező vámcsökkentés vagy egyéb preferenciális rendelkezések értelmében a referenciaárat be kell tartani.

(2)

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékek tekintetében a referenciaár megegyezik az említett rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban rögzített kivonási árral.

(3)

Az érintett termék közösségi kivonási és eladási árát a 2008. halászati évre vonatkozóan az 1570/2007/EK bizottsági rendelet (2) állapította meg.

(4)

A 104/2000/EK rendelet I. és II. mellékletében nem említett termékek referenciaárát az importpiacokon vagy a behozatal szerinti kikötőkben, a referenciaár rögzítése napját közvetlenül megelőző három év során feljegyzett vámértékek súlyozott átlaga alapján állapítják meg.

(5)

Nem szükséges rögzíteni a referenciaárat a 104/2000/EK rendeletben megállapított kritériumok által érintett fajok tekintetében és különösen azok tekintetében, amelyeket jelentéktelen mennyiségben importálnak harmadik országokból.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008-as halászati évre a halászati termékeknek a 104/2000/EK rendelet 29. cikke szerinti referenciaárait e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 69. oldalát.


MELLÉKLET (1)

1.   A 104/2000/EK rendelet 29. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett termékek referenciaárai

Faj

Méret (2)

Referenciaár (EUR/tonna)

Kibelezve, fejjel (2)

Egész hal (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

A Clupea harengus fajba

tartozó hering

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Vörös álsügér

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 és ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

A Gadus morhua fajba tartozó

tőkehal

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Vízben főtt

Frissen vagy hűtve

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Kiegészítő Taric-kód

Extra, A (2)

Mélyvízi fűrészes garnélarák

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   A 104/2000/EK rendelet 29. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett halászati termékek referenciaárai

Termék

Kiegészítő Taric-kód

Kiszerelés

Referenciaár

(EUR/tonna)

1.   

Vörös álsügér

 

 

Egész:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

fejjel vagy fej nélkül

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filé:

 

F412

csonttal („szabvány”)

1 953

F413

csont nélkül

2 159

F414

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 285

2.   

Tőkehal

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Egész, fejjel vagy fej nélkül

1 084

ex 0304 29 29

 

Filé:

 

F417

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

2 452

F418

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

2 717

F419

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

2 550

F420

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

2 943

F421

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 903

ex 0304 99 33

F422

Darabok vagy egyéb húsok, a darált húsból készült tömbök kivételével

1 463

3.   

Fekete tőkehal

ex 0304 29 31

 

Filé:

 

F424

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

1 518

F425

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

1 705

F426

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

1 476

F427

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

1 680

F428

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

1 768

ex 0304 99 41

F429

Darabok vagy egyéb húsok, a darált húsból készült tömbök kivételével

986

4.   

Foltos tőkehal

ex 0304 29 33

 

Filé:

 

F431

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

2 264

F432

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

2 606

F433

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőrrel

2 537

F434

külön csomagolt vagy csomagolóanyaggal teljesen elválasztott filék, bőr nélkül

2 710

F435

tömbökben, legfeljebb 4 kg tömegű közvetlen csomagolásban

2 960

5.   

Alaszkai tőkehal

 

 

Filé:

 

ex 0304 29 85

F441

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csonttal („szabvány”)

1 147

F442

csomagolóanyaggal elválasztva vagy ipari kiszerelésben, csont nélkül

1 324

6.   

Hering

 

 

Félbe vágott hering

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

80 g-ot meghaladó darabokban

510

F450

80 g-ot meghaladó darabokban

464


(1)  A melléklet 1. és 2. pontjában kifejezetten említettektől eltérő valamennyi kategória tekintetében a feltüntetendő kiegészítő kód: „F499: Egyéb”.

(2)  A frissességi, a méret- és a kiszereléskategóriák megfelelnek a 104/2000/EK rendelet 2. cikkében meghatározottaknak.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/83


A BIZOTTSÁG 1573/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 21-i 2814/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozó átalánytámogatás odaítélése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 939/2001/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy támogatás nyújtható a piacról kivont egyes friss termékek azon mennyiségei tekintetében, amelyeket vagy feldolgozás útján stabilizáltak és tároltak, vagy tartósítottak.

(2)

A támogatás célja, hogy a termelői szervezeteket megfelelőképpen ösztönözze a piacról kivont termékek feldolgozására vagy tartósítására annak érdekében, hogy elkerüljék a kivont halmennyiségek megsemmisítését.

(3)

A támogatás szintje nem zavarhatja meg az érintett termékek piaci egyensúlyát, és nem eredményezheti a piaci verseny torzulását.

(4)

A támogatás szintje nem haladhatja meg a stabilizáláshoz és a tároláshoz elengedhetetlen műveletekhez kapcsolódó – a Közösségben az érintett halászati évet megelőző halászati évben feljegyezett – műszaki és pénzügyi költségeket.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. halászati évre a 104/2000/EK rendelet 23. cikkében említett készletátviteli támogatás összegét, illetve az említett rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében említett átalánytámogatás összegét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 326., 2000.12.22., 34. o.

(3)  HL L 132., 2001.5.15., 10. o.


MELLÉKLET

1.

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékekre és az I. melléklet C. szakaszában említett közönséges nyelvhalra (Solea spp.) vonatkozó készletátviteli támogatás összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási eljárások

Támogatás

(EUR/tonna)

1

2

I.

Egész termékek fagyasztása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt termékek

 

a Sardina pilchardus fajba tartozó szardíniák

345

egyéb fajok

280

II.

Filézés, fagyasztás és tárolás

375

III.

Egész termékek sózása és/vagy szárítása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt vagy filézett termékek

270

IV.

Pácolás és tárolás

250

2.

A 104/2000/EK rendelet I. mellékletének C. szakaszában felsorolt egyéb termékekre vonatkozó átviteli támogatás összege

A 104/2000/EK rendelet 23. cikkében felsorolt feldolgozási és/vagy tartósítási eljárások

Termékek

Támogatás

(EUR/tonna)

1

2

3

I.

Fagyasztás és tárolás

Norvég homár

(Nephrops norvegicus)

310

Norvéghomár-farok

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Fejezés, fagyasztás és tárolás

Norvég homár

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Főzés, fagyasztás és tárolás

Norvég homár

(Nephrops norvegicus)

310

Nagy tarisznyarák

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pasztőrözés és tárolás

Nagy tarisznyarák

(Cancer pagurus)

375

V.

Élve tárolás rögzített tartályban vagy ketrecben

Nagy tarisznyarák

(Cancer pagurus)

210

3.

A 104/2000/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó átalánytámogatás összege

Feldolgozási eljárás

Támogatás

(EUR/tonna)

I.

Egész termékek fagyasztása és tárolása, kibelezve és fejjel, vagy darabolt termékek

280

II.

Filézés, fagyasztás és tárolás

375


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/85


A BIZOTTSÁG 1574/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az egyes halászati termékekre vonatkozóan nyújtott magántárolási támogatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2000. december 21-i 2813/2000/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

A támogatás nem haladhatja meg a Közösségben az érintett halászati évet megelőző halászati évben feljegyezett műszaki és pénzügyi költségek összegét.

(2)

A hosszú távú tárolás elkerülése, a fizetési határidők rövidítése és az ellenőrzési teher csökkentése érdekében a magántárolási támogatást egyetlen részletben kell kifizetni.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. halászati évre a 104/2000/EK II. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó, ugyanezen rendelet 25. cikkében említett magántárolási támogatás összege a következő:

első hónap: 210 EUR/tonna,

második hónap: 0 EUR/tonna.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 326., 2000.12.22., 30. o.


22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/86


A BIZOTTSÁG 1575/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a 2008-ös halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (5) és (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet előírja, hogy pénzügyi támogatást kell nyújtani azoknak a termelői szervezeteknek, amelyek bizonyos feltételek mellett kivonják az említett rendelet I. mellékletének A. és B. szakaszában felsorolt termékeket. A nem emberi fogyasztásra szánt termékek esetében az ilyen pénzügyi támogatás összegét átalányösszeggel kell csökkenteni.

(2)

A piacról kivont egyes halászati termékek forgalomba hozataláról szóló, 2001. december 19-i 2493/2001/EK bizottsági rendelet (2) előírja a piacról kivont termékek forgalomba hozatalának módjait. Az ilyen termékek értékét egy átalányértéken kell rögzíteni a forgalomba hozatal minden egyes módja tekintetében, figyelemmel a különböző tagállamokban történő forgalomba hozatal során elért átlagos bevételre.

(3)

Az egyes halászati termékek kivonására vonatkozó pénzügyi támogatás megadása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. november 15-i 2509/2000/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint különleges szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha egy termelői szervezet vagy valamely tagja egy másik tagállamban kínálja eladásra termékeit, mint amelyben elismerik; a szabályok szerint tájékoztatni kell a pénzügyi támogatás nyújtásáért felelős szervet. Ez a szerv annak a tagállamnak a szerve, amely a termelői szervezetet elismeri. Tehát a levonandó átalányösszeg megegyezik az adott tagállamban alkalmazott összeggel.

(4)

Ugyanazt a számítási módszert kell alkalmazni a pénzügyi támogatások előlegeire vonatkozóan a 2509/2000/EK rendelet 6. cikkének megfelelően.

(5)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. halászati évre a termelői szervezetek által a piacról kivont és a 104/2000/EK rendelet 21. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint nem emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre vonatkozó pénzügyi támogatás és a kapcsolódó előlegek kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegeket e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

A pénzügyi támogatásból és a kapcsolódó előlegekből levonandó átalányösszeg egyenlő az abban a tagállamban alkalmazott átalányösszeggel, amely a termelői szervezetet elismeri.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. Az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 337., 2001.12.20., 20. o.

(3)  HL L 289., 2000.11.16., 11. o.


MELLÉKLET

Átalányösszegek

A piacról kivont termékek felhasználása

EUR/tonna

1.

A lisztté történő feldolgozást követő felhasználás (takarmány):

 

a)

A Clupea harengus fajba tartozó hering és a Scomber scombrus és a Scomber japonicus fajba tartozó közönséges makrélák:

 

Dánia és Svédország

55

Egyesült Királyság

50

egyéb tagállamok

17

Franciaország

2

b)

A Crangon crangon fajba tartozó ostoros garnéla és a mélyvízi fűrészes garnélarák (Pandalus borealis):

 

Dánia és Svédország

0

egyéb tagállamok

10

c)

Egyéb termékek:

 

Dánia

40

Svédország, Portugália és Írország