ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 335

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1510/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1511/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

 

 

A Bizottság 1512/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

 

 

A Bizottság 1513/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

7

 

 

A Bizottság 1514/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

8

 

 

A Bizottság 1515/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 1517/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének az ökológiai és nem ökológiai takarmány gyártósorának elkülönítésére vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról

14

 

*

A Bizottság 1519/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság 1520/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 1521/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről ( 1 )

24

 

*

A Bizottság 1522/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

27

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/851/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 10.) a 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a 2006/876/EK határozatnak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programjaira nyújtott 2007-es közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5985. számú dokumentummal történt)

47

 

 

2007/852/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2005/5/EK határozatnak az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv szerint elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6168. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról ( 1 )

59

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvhez (HL L 347., 2006.12.11.)

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/1


A BIZOTTSÁG 1510/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. december 19-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/3


A BIZOTTSÁG 1511/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

2007 decemberének első hét napjában a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)

2007 decemberének első hét napjában a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1385/2007/EK rendelet értelmében a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

A 1.1.2008-31.3.2008 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

A nem kérelmezett, a 1.4.2008-30.6.2008 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/5


A BIZOTTSÁG 1512/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1384/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

2007 decemberének első hét napjában a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek (a 09.4092 tételszámú kontingenshez kapcsolódó engedélyek esetében). Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)

2007 decemberének első hét napjában a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek (a 09.4091 tételszámú kontingenshez kapcsolódó engedélyek esetében). Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1384/2007/EK rendelet értelmében a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 40. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

A 1.1.2008-31.3.2008 alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

A nem kérelmezett, a 1.4.2008-30.6.2008 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Nem alkalmazandó: egyáltalán nem érkezett be engedélykérelem a Bizottsághoz.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/7


A BIZOTTSÁG 1513/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1383/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1383/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2007 decemberének első hét napján a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

250 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1383/2007/EK, rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4103. tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2777/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 309., 2007.11.27., 34. o.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/8


A BIZOTTSÁG 1514/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1382/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1382/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a sertéshúságazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

2007 decemberének első hét napján a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1 750 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1382/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4046 tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2759/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 309., 2007.11.27., 28. o.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/9


A BIZOTTSÁG 1515/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a Svájcból származó kolbászra és egyes hústermékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 2007. november 28-i 1399/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1399/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg az egyes hústermékek behozatalára vonatkozóan.

(2)

2007 decemberének első hét napján a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Helyénvaló tehát meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

475 000 kg az a mennyiség, amelyre vonatkozóan az 1399/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be a 09.4180 tételszámú kontingensre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyet hozzá kell adni a 2008. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől a 2759/75/EGK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 311., 2007.11.29., 7. o.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/10


A BIZOTTSÁG 1516/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendelet értelmében a hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések adataiban bizonyos információkat fel kell tüntetni. A 842/2006/Ek rendelet hatékony alkalmazása érdekében célszerű további információkat rögzíteni a berendezés adataiban.

(2)

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos információknak meg kell jelenniük a berendezés adataiban. Amennyiben a fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége ismeretlen, az érintett berendezés üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy ezt a mennyiséget megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet határozza meg, a szivárgás ellenőrzését megkönnyítendő.

(3)

A szivárgás-ellenőrzés végrehajtása előtt a megfelelő képesítéssel rendelkező személyzetnek alaposan tanulmányoznia kell a berendezés adatait és a korábbi jelentéseket, hogy a lehetséges korábbi problémákat meghatározzák.

(4)

A hatékonyság érdekében a szivárgás-ellenőrzés során a berendezés azon részeire kell összpontosítani, amelyeknél a legnagyobb a szivárgás valószínűsége.

(5)

A szivárgás-ellenőrzés közvetett vagy közvetlen mérési módszerek alkalmazásával hajtandó végre. A közvetlen mérési módszerek olyan jelzőberendezéseket használnak, amelyek észlelik, ha a rendszerből fluortartalmú üvegházhatású gáz távozik. A közvetlen mérési módszerek a rendszer normálistól eltérő tevékenységének azonosításán és a vonatkozó paraméterek elemzésén alapulnak.

(6)

Közvetett mérési módszereket akkor kell alkalmazni, ha a szivárgás lassú, és a berendezés jól szellőző környezetben található, ahol a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgását nehéz észlelni. A szivárgás pontos helyének meghatározásához közvetlen mérési módszerek szükségesek. A használt mérési módszerről megfelelően képesített személy dönt, aki rendelkezik a legmegfelelőbb mérési módszer eseti alapon történő meghatározásához szükséges végzettséggel és tapasztalattal.

(7)

Ha feltételezhető szivárgás, meg kell határozni a helyét, majd megszüntetni.

(8)

A kijavított rendszer biztonságának érdekében a 842/2006/EK rendelet értelmében végrehajtott követő ellenőrzések során a rendszer korábban szivárgó és azzal szomszédos részeire kell összpontosítani.

(9)

Az új rendszerek nem megfelelő üzembe helyezése megnövekedett szivárgásveszélyt jelent. Ennélfogva az újonnan üzembe helyezett rendszereken beüzemelésük után azonnal szivárgás-ellenőrzést kell végezni.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja, a 842/2006/EK rendelet alapján, a működő vagy átmenetileg üzemen kívül helyezett, legalább 3 kg fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgás-ellenőrzési követelményeit.

Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező berendezésekre, amelyek erre utaló szövegű címkével vannak ellátva és 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak.

2. cikk

A berendezés-nyilvántartás

(1)   Az üzemeltető a 842/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban (a továbbiakban: a berendezés nyilvántartása) feltünteti a nevét, postacímét és telefonszámát.

(2)   A hűtő-, légkondicionáló illetve hőszivattyú-berendezésekben található fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét fel kell tüntetni a berendezés nyilvántartásában.

(3)   Amennyiben a hűtő-, légkondicionáló illetve hőszivattyú-berendezésekben található fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét a gyártó műszaki leírása vagy a rendszer címkéje nem jelzi, az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy ezt a mennyiséget megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet határozza meg.

(4)   Ha a szivárgás oka ismert, azt fel kell tüntetni a berendezés nyilvántartásában.

3. cikk

A berendezés nyilvántartásának ellenőrzése

(1)   A szivárgás-ellenőrzés előtt a megfelelően képzett személyzet elvégzi a berendezés nyilvántartásának ellenőrzését.

(2)   Különösen figyelni kell többször előforduló rendellenességekkel és problémás területekkel kapcsolatos releváns információkra.

4. cikk

Rendszeres ellenőrzés

A hűtő-, légkondicionáló, illetve hőszivattyú-berendezések alábbi részeit rendszeresen ellenőrizni kell:

1.

illesztések;

2.

szelepek és szelepszárak;

3.

tömítések, beleértve a cserélhető szárítók és szűrők tömítéseit is;

4.

a rendszer rázkódásnak kitett részei;

5.

a biztonsági vagy üzemeltető készülékekhez kapcsolódó csatlakozók.

5. cikk

A mérési módszer kiválasztása

(1)   A hűtő-, légkondicionáló, illetve hőszivattyú-berendezésekkel kapcsolatos szivárgás-ellenőrzések során a megfelelő képesítéssel rendelkező személy a 6. cikkben meghatározott közvetlen, illetve a 7. cikkben meghatározott közvetett mérési módszereket alkalmazza.

(2)   Közvetlen mérési módszerek mindig alkalmazhatók.

(3)   A közvetett mérési módszerek csak akkor alkalmazhatók, ha a berendezés 7. cikk (1) bekezdésében felsorolt vizsgálandó paraméterei megbízható információt nyújtanak a fluortartalmú üvegházhatású gáznak a berendezés nyilvántartásában rögzített mennyiségéről és a szivárgás valószínűségéről.

6. cikk

Közvetlen mérési módszerek

(1)   A megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet az alábbi közvetlen mérési módszerek segítségével azonosítja a szivárgást:

a)

szivárgásveszélyt jelentő hűtőkörök és alkatrészek ellenőrzése, a rendszerben található hűtőközegnek megfelelő gázjelző berendezésekkel;

b)

ultraibolya (UV) jelzőfolyadék vagy más megfelelő festés használata a hűtőkörben;

c)

bejegyzett habzó oldatok/szappanfőzetek.

(2)   A megfelelő működés érdekében az (1) bekezdés a) pontjában említett gázjelző berendezéseket 12 havonta ellenőrizni kell. A hordozható gázjelző berendezés érzékenysége legalább évi 5 gramm.

(3)   UV jelzőfolyadék vagy más megfelelő festés csak akkor használható a hűtőkörben, ha a berendezés gyártója igazolja, hogy e módszer alkalmazása technikailag lehetséges. A módszert csak olyan személy alkalmazhatja, akit képesítése feljogosít arra, hogy tevékenysége során fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőkörök működésébe beavatkozzon.

(4)   Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott módszerek nem azonosítanak szivárgást, és így a 4. cikkben említett részekben szivárgásra utaló jel nem található, a megfelelő képesítéssel rendelkező személy azonban szivárgást feltételez, úgy meg kell vizsgálnia a berendezés többi részét.

(5)   A fluortartalmú üvegházhatású gázokat az ehhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező személy eltávolítja a rendszer egészéből, mielőtt a szivárgás ellenőrzésére szolgáló, oxigénmentes nitrogént vagy más megfelelő gázt használó nyomásvizsgálatot elvégezné.

7. cikk

Közvetett mérési módszerek

(1)   A szivárgás azonosítása érdekében a megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet szemrevételezi és manuálisan ellenőrzi a berendezést, és elemzi a következő tényezőket:

a)

nyomás;

b)

hőmérséklet;

c)

kompresszoráramlás;

d)

folyadékszintek;

e)

töltőtérfogat.

(2)   Ha feltételezhető, hogy fluortartalmú üvegházhatású gáz szivárog, a 6. cikkben foglaltak szerinti közvetlen módszerrel szivárgásvizsgálatot kell végezni.

(3)   Ha a következő esetek bármelyike fennáll, feltételezhető szivárgás:

a)

a rögzített szivárgásérzékelő rendszer szivárgást jelez;

b)

a berendezés a normálistól eltérő hangokat ad vagy rázkódik, jeget képez vagy hűtőkapacitása nem megfelelő;

c)

korrózió, olajszivárgás és alkatrész- vagy anyagkárosodás jelei észlelhetők a lehetséges szivárgási helyeken;

d)

a betekintőablak, szintjelző vagy más vizuális segédeszköz szivárgást jelez;

e)

a biztonsági kapcsolókon, nyomáskapcsolókon, nyomásmérőkön és szenzorcsatlakozókon kár jelei észlelhetők;

f)

az elemzett tényezők által jelzett, a rendeltetésszerűtől eltérő üzemi körülmények;

g)

egyéb, a hűtőközeg mennyiségének csökkenésére utaló jelek.

8. cikk

A szivárgás megszüntetése

(1)   Az üzemeltető biztosítja, hogy a javítást az ehhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.

Javítás előtt a hűtőközeget szükség esetén el kell távolítani.

(2)   Az üzemeltető biztosítja, hogy az oxigénmentes nitrogént vagy más alkalmas gázt használó nyomásvizsgálattal a szivárgás-ellenőrzést szükség esetén végrehajtották, ezt követően a hűtőközeg-kivonást, az újratöltést és a szivárgás-ellenőrzést elvégezték.

Az oxigénmentes nitrogénnel vagy más alkalmas gázzal történő nyomásvizsgálat előtt a fluortartalmú üvegházhatású gázokat szükség esetén az alkalmazás egészéből ki kell vonni.

(3)   A szivárgás okát lehetőség szerint azonosítani kell, megismétlődését elkerülendő.

9. cikk

Követő ellenőrzés

A 842/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt, megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet által végzett követő ellenőrzések során a korábban szivárgó és megjavított, valamint az azokkal szomszédos területekre kell különös figyelmet fordítani, amennyiben a javítás során nyomást alkalmaztak.

10. cikk

Újonnan beszerzett berendezésekre vonatkozó követelmények

Az újonnan üzembe helyezett berendezéseken beüzemelésük után azonnal szivárgás-ellenőrzést kell végezni.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/13


A BIZOTTSÁG 1517/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

a 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének az ökológiai és nem ökológiai takarmány gyártósorának elkülönítésére vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2092/91/EGK rendelet III. mellékletének E. részében a 3. pont második bekezdése eltérést tesz lehetővé attól a kötelezettségtől, amely szerint a 2092/91/EGK tanácsi rendeletben szabályozott összetett takarmányt előállító egységekben használt valamennyi berendezésnek teljesen el kell különülnie az abban a rendeletben nem szabályozott összetett takarmányhoz használt berendezésektől. Ez az eltérési lehetőség 2007. december 31-én hatályát veszti.

(2)

A tapasztalatok szerint a gazdasági szereplők széles körben igénybe veszik ezt az eltérési lehetőséget. Ugyanannak a gyártósornak a használata ökológiai és nem ökológiai takarmány időben elkülönülő előállítására megfelelő tisztítási eljárások alkalmazását teszi szükségessé ahhoz, hogy az ökológiai takarmánygyártás integritása biztosított legyen. Bebizonyosodott, hogy ezek az intézkedések, amennyiben szigorú ellenőrzés mellett, precízen alkalmazzák azokat, hatékonyak lehetnek.

(3)

Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (2) 18. cikke előírja, hogy a feldolgozott ökológiai takarmány előállításának időben és térben el kell különülnie a nem ökológiai feldolgozott takarmány előállításától.

(4)

Ezért a 834/2007/EK rendelet 2009. január 1-jei hatálybalépéséig helyénvaló meghosszabbítani az eltérési lehetőséget.

(5)

A 2092/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet III. mellékletének E. részében a 3. pont második bekezdésében a „2007. december 31.” időpontot a „2008. december 31.” időpont váltja fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb az 1319/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 293., 2007.11.10., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/14


A BIZOTTSÁG 1518/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/1993/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött és a 2006/930/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról szóló megállapodás (3) erga omnes vámkontingens megnyitását írja elő a vermutra vonatkozóan. E kontingenst meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) meghatározza a vámáru-nyilatkozatok időrendi sorrendje alapján felhasználásra kerülő vámkontingensek kezelési szabályait. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy az e rendelettel megnyitott vámkontingenst ezekkel a szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)

A Közösség által a levélváltás formájában létrejött megállapodás értelmében vállalt kötelezettségekkel összhangban helyénvaló rendelkezni arról, hogy e rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletében nem szereplő, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

7 EUR/hl vámtarifájú, 13 810 hl (erga omnes) éves vámkontingenst (tételszám: 09.0098) kell megnyitni a növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített, friss szőlőből 2 literesnél nagyobb tartályban készült vermutnak és más boroknak – amelyek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 % térfogatszázalék és amelyek a 2205 90 10 vámtarifaszám alá tartoznak – a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátására.

2. cikk

Az 1. cikkben említett éves vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban a Bizottság kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 355., 2006.12.15., 91. o.

(3)  HL L 355., 2006.12.15., 92. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/15


A BIZOTTSÁG 1519/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése – hivatkozással az engedély jogosultja által benyújtott kérelemre – lehetővé teszi egy adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosítását.

(2)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó 0,5 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,5 % Premix”), és 0,2 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,2 % Premix”) adalékanyagnak a brojlercsirkék takarmányában való felhasználását a 2430/1999/EK bizottsági rendelet (2) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(3)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó 0,5 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,5 % Premix”), és 0,2 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,2 % Premix”) adalékanyagnak a pulykák takarmányában való felhasználását a 418/2001/EK bizottsági rendelet (3) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(4)

A „Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok” csoportjába tartozó 0,5 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,5 % Premix”), és 0,2 g/100 g diklazuril („Clinacox 0,2 % Premix”) adalékanyagnak a jércék takarmányában való felhasználását a 162/2003/EK bizottsági rendelet (4) tíz évre engedélyezte. Az engedélyezést az adalékanyag forgalomba hozataláért felelős személyhez kötötték.

(5)

Az engedélyek jogosultja, a Janssen Animal Health B.V.B.A. az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be, amelyben a (2)–(4) preambulumbekezdésekben említett adalékanyagok forgalomba hozataláért felelős személy nevének megváltoztatását javasolta. A kérelemmel egyidejűleg benyújtott adatok szerint a fenti adalékanyagok értékesítési jogait 2007. július 2-i hatállyal belga anyavállalatára, a Janssen Pharmaceutica N.V.-re ruházták át.

(6)

Egy olyan adalékanyag esetében, amelynek engedélyezése a forgalomba hozataláért felelős személyhez kötött, az engedélyezés más személyre történő átruházása pusztán adminisztratív eljárás, és nem vonja maga után az adalékanyagok újbóli értékelését. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot értesítették a kérelemről.

(7)

Ahhoz, hogy a Janssen Pharmaceutica N.V. 2007. július 2-tól élhessen tulajdonjogaival, az adalékanyagok forgalomba hozataláért felelős személy nevét ennek megfelelően 2007. július 2-i hatállyal meg kell változtatni. Ezért e rendeletet visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(8)

Ezért a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A már meglévő készletek felhasználására helyénvaló átmeneti időszakról rendelkezni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2430/1999/EK rendelet I. melléklete 2. oszlopában az E771. számú bejegyzés „Janssen Animal Health B.V.B.A” szavai helyébe a „Janssen Pharmaceutica N.V.” szavak lépnek.

(2)   A 418/2001/EK rendelet III. melléklete 2. oszlopában az E771. számú bejegyzés „Janssen Animal Health B.V.B.A” szavai helyébe a „Janssen Pharmaceutica N.V.” szavak lépnek.

(3)   A 162/2003/EK rendelet melléklete 2. oszlopában az E771. számú bejegyzés „Janssen Animal Health B.V.B.A” szavai helyébe a „Janssen Pharmaceutica N.V.” szavak lépnek.

2. cikk

Az e rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelő, már meglévő készleteket továbbra is forgalomba lehet hozni, és 2008. április 30-ig fel lehet használni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 2-ától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 296., 1999.11.17., 3. o. A 249/2006/EK rendelettel (HL L 42., 2006.2.14., 22. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 62., 2001.3.2., 3. o.

(4)  HL L 26., 2003.1.31., 3. o.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/17


A BIZOTTSÁG 1520/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére és 9d. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott, takarmány-adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerinti első véleményeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

A Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) mikroorganizmus-készítmény használatát először ideiglenesen a 879/2004/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte tejelő tehenek esetében. Új adatokat nyújtottak be a mikroorganizmus-készítmény tejelő tehenek esetében határozatlan időre történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően e mikroorganizmus-készítmény használatát az e rendelet I. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(6)

Az Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganizmus-készítmény használatát először ideiglenesen az 1801/2003/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte hízópulykák esetében. Új adatokat nyújtottak be a mikroorganizmus-készítmény határozatlan időre történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően e mikroorganizmus-készítmény használatát az e rendelet II. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

Az Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) mikroorganizmus-készítmény használatát először ideiglenesen az 1288/2004/EK bizottsági rendelet (5) engedélyezte kutyák esetében. Új adatokat nyújtottak be a mikroorganizmus-készítmény határozatlan időre történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően e mikroorganizmus-készítmény használatát az e rendelet III. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(8)

A Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) mikroorganizmus-készítmény használatát először ideiglenesen a 2154/2003/EK bizottsági rendelet (6) engedélyezte tojótyúkok esetében. Új adatokat nyújtottak be a mikroorganizmus-készítmény határozatlan időre történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően e mikroorganizmus-készítmény használatát e rendelet IV. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(9)

A Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz, EC 3.2.1.4 enzimkészítmény felhasználását először ideiglenesen az 1436/98/EK bizottsági rendelet (7) engedélyezte malacok esetében. Új adatokat nyújtottak be az enzimkészítmény határozatlan időre történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására. Az értékelés azt mutatja, hogy teljesülnek a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek. Ennek megfelelően ezen enzimkészítmény használatát az e rendelet V. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(10)

E kérelmek vizsgálata azt mutatja, hogy a munkavállalóknak a mellékletekben meghatározott adalékanyagoknak való expozíciójával szembeni védelme érdekében bizonyos eljárások bevezetése szükséges. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (8) alkalmazása biztosít.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, az I. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezik.

2. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, a II. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezik.

3. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, a III. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezik.

4. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, a IV. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezik.

5. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, az V. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való használatát az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezik.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. Az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 162., 2004.4.30., 65. o.

(4)  HL L 264., 2003.10.15., 16. o.

(5)  HL L 243., 2004.7.15., 10. o. Az 1812/2005/EK rendelettel (HL L 291., 2005.11.5., 18. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 324., 2003.12.11., 11. o.

(7)  HL L 191., 1998.7.7., 15. o.

(8)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb a 2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 165., 2007.6.27., 21. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Saccharomyces cerevisiae készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

por, gömbölyű és ovális granulátum formában:

1 × 109 CFU/g adalékanyag

Tejelő tehenek

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

A napi takarmányadag Saccharomyces cerevisiae tartalma nem haladhatja meg a 8,4 × 109 CFU-t 100 kg testsúlyra 600 kg testsúlyig. 600 kg fölött minden további 100 testsúlykilogrammhoz 0,9 × 109 CFU-t kell hozzáadni.

Határozatlan időre


II. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

 

Por és granulátum formában:

3,5 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

Bevonatos formában:

2,0 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

Folyékony formában:

1 × 1010 CFU/ml adalékanyag

Hízópulykák

1 × 107

1,0 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

Az alábbi megengedett kokcidiosztatikumokat tartalmazó összetett takarmányokban alkalmazható: diklazuril, halofuginon, lazalocid-nátrium, maduramicin-ammónium, monenzin-nátrium, robenidin.

Határozatlan időre


III. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

 

Por és granulátum formában:

3,5 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

Bevonatos formában:

2,0 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

Folyékony formában:

1 × 1010 CFU/ml adalékanyag

Kutyák

1 × 109

3,5 × 1010

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

Határozatlan időre


IV. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg a teljes értékű takarmányban

Mikroorganizmusok

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Lactobacillus acidophilus készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

50 × 109 CFU/g adalékanyag

Tojótyúkok

1 × 109

1 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

Határozatlan időre


V. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban

Enzimek

E 1616

Endo-1,4-béta-glükanáz

EC 3.2.1.4

A Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd formában: 2 000 CU (1)/g

 

Folyékony formában: 2 000 CU/ml

Malacok (elválasztott)

350 CU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

2.

Ajánlott adagolás a teljes értékű takarmányban kilogrammonként: 350–1 000 CU.

3.

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % árpát tartalmaznak.

4.

Maximum kb. 35 kg-os elválasztott malacok esetében való alkalmazásra.

Határozatlan időre


(1)  Egy CU az az enzimmennyiség, amely percenként 0,128 mikromol redukáló cukrot (glükózekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból pH 4,5 mellett és 30 °C-on.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/24


A BIZOTTSÁG 1521/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek odaítélésének feltételeiről, illetve a kapcsolódó eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) készítmény kocák takarmány-adalékanyagaként történő új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Enterococcus faecium DSM 7134 készítmény felhasználását a 666/2003/EK bizottsági rendelet (2) a malacoknak és hízósertéseknek ideiglenesen, a 2154/2003/EK bizottsági rendelet (3) a kocáknak ideiglenesen, az 521/2005/EK bizottsági rendelet (4) a hízócsirkéknek ideiglenesen, az 538/2007/EK bizottsági rendelet (5) pedig az (elválasztott) malacoknak és hízósertéseknek tíz évre (Bonvital) engedélyezte.

(5)

A kocáknál történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására új adatokat nyújtottak be. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2007. július 10-i véleményében megállapította, hogy az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) készítmény nincs káros hatással az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre (6). A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a készítmény nem jelent semmilyen más olyan kockázatot sem, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében erre az új állatkategóriára az engedélyezést kizárná. A szakvélemény szerint a készítmény használata hatékonyan javítja a kocák teljesítményparamétereit. A Hatóság szerint a forgalmazás után nincs szükség különleges nyomonkövetési követelményekre. Ez a vélemény ellenőrizte az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag elemzési módszeréről szóló jelentést is.

(6)

Az említett készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználása a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezve van.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 96., 2003.4.12., 11. o.

(3)  HL L 324., 2003.12.11., 11. o.

(4)  HL L 84., 2005.4.2., 3. o. Az 1812/2005/EK rendelettel (HL L 291., 2005.11.5., 18. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 128., 2007.5.16., 16. o.

(6)  A takarmányban használt adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a kocák takarmány-adalékanyagaként használt Enterococcus faecium készítmény, a „Bonvital” nevű termék biztonságosságáról és hatásosságáról szóló szakvéleménye. Elfogadva 2007. július 10-én. EFSA Lap (2007), 521., 1–8. o.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, vizsgálati módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezés időtartamának vége

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány

A állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Az adalékanyag összetétele:

Enterococcus faecium DSM 7134 készítmény, amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

Por: 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

Granulátum (mikrokapszulázott): 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

A hatóanyag jellemzése:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Elemzési módszer (1):

Számlálás: epetartalmú eszkulin-azid-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer és azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE)

Koca

0,5 × 109

1 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Be kell vezetni a kocák étrendjébe a vemhesség 90. napjától a szoptatás végéig.

2018.1.9.


(1)  Az elemzési módszerek részletes adatai a közösségi referencia-laboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/27


A BIZOTTSÁG 1522/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 54. cikke (5) bekezdésére és 145. cikke d) pontjára és d) pontjának d) alpontjára,

mivel:

(1)

A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től kezdődő hatállyal bevezette az egységes támogatási rendszer végrehajtási szabályait.

(2)

Az 1182/2007/EK rendelettel (3) módosított 1782/2003/EK rendelet – amely különleges szabályokat állapít meg a zöldség- és gyümölcságazat tekintetében – meghatározza a termeléstől független támogatásra, valamint a zöldség- és gyümölcsfélék támogatásának az egységes támogatási rendszerbe való integrálására vonatkozó szabályokat. Ezzel összefüggésben részletes szabályokat kell meghatározni. A részletes szabályoknak ugyanazokat a megfontolásokat kell követniük, mint amelyeket az olívaolaj, a dohány, a gyapot, a komló, a cukorrépa, a cukornád, a cikória és a banán vonatkozásában a 795/2004/EK rendeletben előírt szabályok követnek.

(3)

A 795/2004/EK rendelet 2. cikkét tovább kell pontosítani a faiskolák meghatározása tekintetében.

(4)

A 795/2004/EK rendelet 21. cikke részletes szabályokat ír elő azon mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan, akik termelési kapacitást érintő beruházást hajtottak végre vagy hosszú távra földterületet vettek haszonbérbe. Ezeket a rendelkezéseket ki kell igazítani azon zöldség- és gyümölcstermelők különleges helyzetének figyelembevétele céljából, akik az 1182/2007/EK rendelet hatálybalépése előtt ilyen beruházásokat hajtottak végre vagy ilyen hosszú lejáratú haszonbérleti szerződéseket kötöttek.

(5)

A Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott tagállamok az 1782/2003/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszert hoztak létre. A régi azonosítási rendszerről az újra való áttéréskor egyes parcellák esetében előfordulhatott, hogy a 2003-ban rögzített tulajdonságok technikai nehézségek miatt nem pontosan kerültek át az új azonosítási rendszerbe. Annak érdekében, hogy ebben az összefüggésben mindezen tagállamokban elő lehessen segíteni az említett rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott „területpihentetési támogatásra jogosult hektárszám” fogalommeghatározás alkalmazását, a tagállamok számára a 795/2004/EK rendelet 33. cikkének sérelme nélkül engedélyezni kell az eltérést az 54. cikk (2) bekezdésében rögzített, a 2003. évi területalapú támogatás iránti kérelmekre előírt időponttól, amennyiben gondoskodnak arról, hogy a területpihentetési támogatásra jogosult mezőgazdasági összterület nem növekszik. A 795/2004/EK rendelet 32. cikkét ennek megfelelően módosítani kell. A tagállamok némelyike 2007. január 1-jétől alkalmazza az egységes támogatási rendszert, ezért esetükben az eltérés ettől az időponttól alkalmazandó.

(6)

Azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek az 1782/2003/EK rendelet VII. mellékletének M. pontjában említett összegek és a támogatásra jogosult hektárszám meghatározásának évére vonatkozó támogatási jogosultságok igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, illetve akik ilyen támogatási jogosultságokat vásároltak vagy kaptak, a támogatási jogosultságok értékét és számát újra ki kell számítani a zöldség- és gyümölcságazatra vonatkozó támogatások integrálásából származó referenciaösszegek és hektárszámok alapján. A területpihentetési támogatásokra való jogosultságokat és a különös feltételekhez kötött jogosultságokat ebben a számításban nem kell figyelembe venni.

(7)

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nemzeti tartalékot a referenciaösszegek lineáris csökkentésével kell feltölteni. Szabályokat kell megállapítani annak egyértelművé tételére, hogy a tagállamoknak hogyan kell a zöldség- és gyümölcsfélék referenciaösszegét a nemzeti tartalék feltöltésébe integrálniuk.

(8)

Az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott regionális modellt alkalmazó tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy rögzítsék a zöldség- és gyümölcstermesztésre használt hektárszám integrálásából származó támogatási jogosultságok mezőgazdasági termelőnkénti számát.

(9)

A tagállamok számára meg kell határozni az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkében meghatározott lehetőségekkel kapcsolatos információk Bizottságnak történő benyújtásának határidejét.

(10)

A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

»állandó kultúrák«: az állandó legelőtől eltérő, vetésforgón kívüli kultúrák, amelyek öt évig, illetve ennél hosszabb ideig foglalják el a földterületet, és ismétlődően termést hoznak, ideértve a faiskolákat és a rövid vágásfordulójú sarjerdőket is (ex 0602 90 41 KN-kód), kivéve az évelő növényeket és az ilyen évelő növények faiskoláit”.

b)

A szöveg a k) pont után a következő ponttal egészül ki:

„l)

»faiskola«: a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó összeírásban felhasznált jellemzők meghatározásáról, mezőgazdasági termékjegyzékről, meghatározások alóli kivételekről, valamint régiókról és körzetekről szóló 2000/115/EK bizottsági határozat (4) I. mellékletének G/5. pontjában meghatározott területek.

2.

A 21. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A zöldség- és gyümölcságazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.”

b)

A (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A zöldség- és gyümölcságazatban végrehajtott beruházások tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.”

c)

A (4) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A zöldség- és gyümölcságazatban kötött hosszú lejáratú bérleti szerződések tekintetében az első albekezdésben szereplő időpont 2007. november 1.”

3.

A 32. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„E rendelet 33. cikkének sérelme nélkül, amennyiben az új tagállamok az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének g) pontja értelmében technikai nehézségekbe ütköznek egyes mezőgazdasági parcellák határainak meghatározása tekintetében az e rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében említett időpontban meglévő parcellaazonosító rendszerről az ugyane rendelet 20. cikkében említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszerre való áttérés következtében, e tagállamok eltérhetnek az 1782/2003/EK rendelet 54. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől, hogy a 2003. évi területalapú támogatás iránti kérelmek benyújtása tekintetében megadott időpontot 2006. június 30-ában rögzíthessék. Ezekben az esetekben intézkedést tesznek annak megakadályozására, hogy jelentős mértékben növekedjen a területpihentetési támogatásra jogosult mezőgazdasági összterület. Mindazonáltal Bulgária és Románia ezt az időpontot 2007. június 30-ában rögzítheti.”

4.

A szöveg a 7. fejezet előtt a következő 6c. fejezettel egészül ki:

6C.   FEJEZET

„A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSÁGAZAT EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZERBE VALÓ INTEGRÁLÁSA

48f. cikk

Általános szabályok

(1)   A zöldség- és gyümölcságazat támogatásának az egységes támogatási rendszerbe történő integrálásával összefüggésben az összeg kiszámítása és a támogatási jogosultság meghatározása céljából az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkében foglalt rendelkezéseket az e rendelet 48g. cikkében és – amennyiben a tagállam élt az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében említett lehetőséggel – az e rendelet 48h. cikkében előírt szabályok figyelembevételével kell alkalmazni.

(2)   A 795/2004/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a zöldség- és gyümölcságazat egységes támogatási rendszerbe való integrálásából származó jogosultságok odaítélése tekintetében a tagállamok a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők meghatározását 2008. január 1-jétől kezdhetik meg.

(3)   Az adott esetnek megfelelően az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó a zöldség- és gyümölcstámogatás integrálása előtt meglévő valamennyi támogatási jogosultság értékére, valamint a zöldség- és gyümölcstámogatásra vonatkozó referenciaösszegek kiszámítására.

(4)   Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban a csökkentés tagállamok által rögzített százalékértékét kell alkalmazni az egységes támogatási rendszerbe bevont zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozó referenciaösszegekre.

(5)   Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdésében meghatározott ötéves időszak nem kezdődik újra az olyan, nemzeti tartalékokból származó támogatási jogosultságok esetében, amelyek összegét újraszámították vagy megnövelték e rendelet 48g. és 48h. cikkével összhangban.

(6)   Az e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének, 12–17. cikkének, 20. cikkének és 27. cikkének a zöldség- és gyümölcságazat vonatkozásában való alkalmazásában az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete M. pontjában említett összegek és a támogatásra jogosult hektárszám tagállamonkénti meghatározásának éve, tekintettel az említett pont harmadik bekezdésében említett választható hároméves átmeneti időszakra.

48g. cikk

Különleges szabályok

(1)   Ha egy mezőgazdasági termelő az e rendelet 12. cikkével összhangban rögzített támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig nem rendelkezik támogatási jogosultsággal, illetve csak területpihentetési vagy különös feltételekhez kötött támogatási jogosultsággal rendelkezik, az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkének megfelelően kiszámított támogatási jogosultságokat kap a zöldség- és gyümölcstermékekre vonatkozóan.

Az első albekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a termelő az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve és a zöldség- és gyümölcságazat integrálásának éve között támogatási jogosultságot vett haszonbérbe.

(2)   Ha a mezőgazdasági termelőnek az e rendelet 12. cikkével összhangban rögzített támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, illetve ha a termelő ilyen jogosultságokat vásárolt vagy kapott, a támogatási jogosultságainak értékét és számát a következők szerint kell újraszámítani:

a)

a támogatási jogosultságok számát a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok száma és az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke alapján a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák vonatkozásában megállapított hektárszám összegeként kell kiszámítani;

b)

az értéket a termelő tulajdonában lévő támogatási jogosultságok összértékét és az 1782/2003/EK rendelet 37. cikke alapján a zöldség- és gyümölcsfélék támogatása vonatkozásában megállapított referenciaösszeget összeadva, majd az így kapott mennyiséget az e bekezdés a) pontja szerint meghatározott számmal elosztva kell meghatározni.

A területpihentetési támogatásokra való jogosultságokat és a különös feltételekhez kötött jogosultságokat az e bekezdésben említett számításban nem kell figyelembe venni.

(3)   A 12. cikkel összhangban rögzített, az egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határideje előtt bérbe adott támogatási jogosultságokat a (2) bekezdésben említett számítás elvégzésekor figyelembe kell venni. Azonban a 27. cikkben említett szerződéses záradék értelmében 2004. május 15-ét megelőzően bérbe adott támogatási jogosultságokat az e cikk (2) bekezdésében említett számítás elvégzésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a bérlet feltételei kiigazíthatók.

48h. cikk

Regionális szintű végrehajtás

(1)   Ha egy tagállam élt az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel, a mezőgazdasági termelők az említett rendelet 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák tekintetében újonnan rendelkezésre álló, támogatásra jogosult hektárok számával megegyező számú támogatási jogosultságot kapnak.

A támogatási jogosultságok értékét az említett rendelet 59. cikke (2) és (3) bekezdésével és 63. cikke (3) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

Az 59. cikk (4) bekezdésének megfelelően az alkalmazás első éve 2008 lesz.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésétől eltérve a tagállamok az 1782/2003/EK rendelet VII. melléklete M. pontjával összhangban lévő objektív kritériumok alapján a zöldség- és gyümölcsfélék, az áruburgonya és a faiskolák vonatkozásában meghatározhatják a támogatási jogosultságok mezőgazdasági termelőnkénti kiegészítő számát.”

5.

A szöveg az 50. cikk előtt a következő 49b. cikkel egészül ki:

„49.b cikk

A zöldség- és gyümölcsfélék integrálása

A tagállamok az 1782/2003/EK rendelet 51. cikkében megállapított lehetőség tekintetében hozott határozatukról – termék, év és adott esetben régió szerinti bontásban – legkésőbb 2008. november 1-jéig értesítik a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. Az 1. cikk (3) bekezdését azonban 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1276/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 284., 2007.10.30., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 608/2007/EK rendelettel (HL L 141., 2007.6.2., 31. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 273., 2007.10.17., 1. o.

(4)  HL L 38., 2000.2.12., 1. o.”


IRÁNYELVEK

20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/31


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/66/EK IRÁNYELVE

(2007. december 11.)

a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (4), valamint a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv (5), az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 1. cikkének (9) bekezdésében, és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelv (7) 2. cikkében említett ajánlatkérők által odaítélt közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozik. A 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv célja, hogy biztosítsák a 2004/18/EK irányelv és a 2004/17/EK irányelv hatékony végrehajtását.

(2)

Ezért a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv az Európai Közösségek Bíróságának értelmezése szerint megfelelően kizárólag a 2004/18/EK irányelv és a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződésekre alkalmazandó, függetlenül attól, hogy milyen versenyeztetési eljárást vagy pályázatkiírási módszert alkalmaznak, ideértve a tervpályázatokat, minősítési rendszereket és dinamikus beszerzési rendszereket is. A Bíróság esetjoga szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy hatékony, gyors jogorvoslati eljárásokkal lehessen élni az ajánlatkérők azon döntései ellen, amelyek egy adott szerződésnek a 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelv személyi és tárgyi hatálya alá tartozását állapítják meg.

(3)

Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció, valamint a Bíróság joggyakorlata rámutatott a tagállami jogorvoslati eljárások egyes gyenge pontjaira. E gyenge pontok következtében a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelvben meghatározott eljárások nem mindig teszik lehetővé a közösségi jog tiszteletben tartásának biztosítását, különösen abban a szakaszban, amikor a jogsértések még orvosolhatók. Következésképpen az ezen irányelvek által megcélzott átláthatóság és megkülönböztetésmentesség garanciáit meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy a Közösség egésze teljes mértékben élvezhesse a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályok korszerűsítésének és egyszerűsítésének előnyös hatásait, amelyeket a 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelv valósított meg. Helyénvaló tehát a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelveket módosítani a közösségi jogalkotó által célul kitűzött eredmények elérését szolgáló alapvető pontosítások beillesztésével.

(4)

Az említett gyenge pontok közé tartozik többek között különösen egy olyan időszak hiánya, amely a közbeszerzési szerződés odaítéléséről szóló döntés és az érintett szerződés megkötése közötti időben hatékony jogorvoslatot tesz lehetővé. Ez egyes esetekben ahhoz vezet, hogy az odaítélésről szóló vitatott döntés következményeit visszafordíthatatlanná tenni kívánó ajánlatkérők a szerződés minél gyorsabb aláírására törekednek. Az érintett – azaz a véglegesen még ki nem zárt – ajánlattevők hatékony jogi védelmének súlyos akadályát képező ezen gyenge pont orvoslására elő kell írni egy minimális szerződéskötési tilalmi időszakot, amelynek során a kérdéses szerződés megkötésére nem kerülhet sor, függetlenül attól, hogy a megkötésre a szerződés aláírásakor kerül-e sor, vagy sem.

(5)

A minimális szerződéskötési tilalom időtartamának meghatározásakor figyelembe kell venni a különböző kommunikációs eszközöket. Amennyiben gyors kommunikációs eszközöket vesznek igénybe, úgy rövidebb határidő állapítható meg, mint ha egyéb kommunikációs eszközöket használnak. Ez az irányelv kizárólag minimális tilalmi időket ír elő. A tagállamok jogában áll az ezen minimális időtartamot meghaladó határidők bevezetése vagy fenntartása. A tagállamok jogában áll továbbá eldönteni, hogy mely időtartamot alkalmazzák, amennyiben több, egymástól eltérő kommunikációs eszközt használnak.

(6)

A szerződéskötési tilalmi időszaknak elegendő időt kell adnia az érintett ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről szóló döntés vizsgálatára, valamint annak megállapítására, hogy indokolt-e jogorvoslati eljárás indítása. A szerződés odaítéléséről szóló döntésről való értesítéskor az érintett ajánlattevők rendelkezésére kell bocsátani a hatékony jogorvoslathoz szükséges vonatkozó tájékoztatást. Ugyanez vonatkozik ennek megfelelően a részvételre jelentkezőkre is, amennyiben az ajánlatkérő nem tette hozzáférhetővé kellő időben a jelentkezésük elutasítására vonatkozó tájékoztatást.

(7)

E vonatkozó tájékoztatás magában foglalja különösen a 2004/18/EK irányelv 41. cikkében és a 2004/17/EK irányelv 49. cikkében meghatározott indokolás összefoglalóját. Mivel a szerződéskötési tilalmi időszak tagállamonként eltérő, az is fontos, hogy az érintett ajánlattevőket és részvételre jelentkezőket tájékoztassák a jogorvoslati eljárás kezdeményezésére ténylegesen rendelkezésükre álló időtartamról.

(8)

Nem kell ezt a típusú minimális szerződéskötési tilalmi időszakot alkalmazni, amennyiben a 2004/17/EK vagy a 2004/18/EK irányelv nem írja elő az ajánlati felhívás előzetes közzétételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában, különösen a 2004/18/EK irányelv 31. cikke (1) bekezdésének c) pontjában vagy a 2004/17/EK irányelv 40. cikke (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott rendkívüli sürgősség eseteiben. Az ilyen esetekben elegendő a szerződés megkötését követően hatékony jogorvoslati eljárást biztosítani. Hasonlóképpen nem szükséges a szerződéskötési tilalmi időszak alkalmazása, amennyiben az egyetlen érintett ajánlattevő az, akinek a szerződést odaítélik, és nincsenek érintett részvételre jelentkezők. Ebben az esetben nem marad más személy a közbeszerzési eljárásban, akinek érdekét szolgálná az értesítés és a hatékony jogorvoslatot lehetővé tevő szerződéskötési tilalmi időszak.

(9)

Végezetül a keretmegállapodáson vagy dinamikus beszerzési rendszeren alapuló szerződések esetében a kötelező szerződéskötési tilalmi időszak hatással lehet az ilyen közbeszerzési eljárásokkal megcélzott hatékonyságra. A tagállamok ezért a 2004/18/EK irányelv 32. cikke (4) bekezdése második albekezdése második francia bekezdésének és 33. cikke (5) és (6) bekezdésének, valamint a 2004/17/EK irányelv 15. cikke (5) és (6) bekezdésének megsértése esetében a kötelező szerződéskötési tilalmi időszak bevezetése helyett hatékony szankcióként rendelkezhetnek az érvénytelenségről a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv 2d. cikkével összhangban.

(10)

A 2004/17/EK irányelv 40. cikke (3) bekezdésének i. pontjában említett esetekben a keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében nem szükséges az ajánlati felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában előzetesen közzétenni. Ezekben az esetekben a szerződéskötési tilalmi időszak nem kötelező.

(11)

Ha egy tagállam előírja, hogy a jogorvoslattal élni kívánó személy értesítse erről a szándékáról az ajánlatkérőt, úgy egyértelművé kell tenni, hogy ez nem érinti a szerződéskötési tilalmi időszakot vagy a jogorvoslati kérelemre alkalmazandó bármely határidőt. Ezen túlmenően, ha egy tagállam azt írja elő, hogy az érintett személy először az ajánlatkérőhöz forduljon jogorvoslatért, úgy alapvető fontosságú, hogy ésszerű minimális határidő álljon e személy rendelkezésére ahhoz, hogy a szerződés megkötése előtt az illetékes jogorvoslati szervhez fordulhasson, ha jogorvoslattal kíván élni az ajánlatkérő válasza vagy annak hiánya miatt.

(12)

Amennyiben a jogorvoslat iránti kérelmet röviddel a minimális szerződéskötési tilalmi időszak lejárta előtt nyújtják be, az nem foszthatja meg a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szervet az intézkedéshez – különösen a szerződéskötési tilalmi időszak meghosszabbításához – szükséges legrövidebb időtől. Meg kell tehát határozni egy független szünetelési időt, amely nem érhet véget azt megelőzően, hogy a jogorvoslati szerv határozott a kérelemről. Ez nem akadályozhatja meg a jogorvoslati szervet annak előzetes felmérésében, hogy a jogorvoslat megengedhető-e. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ez a határidő akkor jár le, amikor a jogorvoslati szerv határozott az ideiglenes intézkedések iránti kérelemről, ideértve a szerződés megkötésének további felfüggesztését is, vagy amikor a jogorvoslati szerv meghozza az esetre vonatkozó érdemi döntését, különösen a jogellenes döntés semmissé nyilvánítására irányuló kérelemről.

(13)

A szerződések jogellenes, közvetlen odaítélésének – amit a Bíróság a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jognak az ajánlatkérő általi legsúlyosabb megsértésének minősített – visszaszorítása érdekében hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókról kell rendelkezni. A jogellenesen, közvetlen módon odaítélt szerződést ezért elviekben érvénytelennek kell tekinteni. Az érvénytelenség nem automatikus, hanem azt egy független jogorvoslati szervnek kell megállapítania, illetve ilyen szerv döntése következményének kell lennie.

(14)

Az érvénytelenség a leghatékonyabb módja a verseny helyreállításának és új üzleti lehetőségek kialakításának azon gazdasági szereplők számára, akiket jogellenesen megfosztottak versenyzési lehetőségüktől. Ezen irányelv értelmében közvetlen odaítélésnek minősül minden olyan szerződés odaítélése, amellyel kapcsolatban az Európai Unió Hivatalos Lapjában előzetesen nem tettek közzé a 2004/18/EK irányelv szerinti hirdetményt. Ez megegyezik a 2004/17/EK irányelv szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárással.

(15)

Ezen irányelv alkalmazásában a közvetlen odaítélést többek között a 2004/18/EK irányelv 10–18. cikkében foglalt kivételek, a 2004/18/EK irányelv 31. cikkének, 61. cikkének vagy 68. cikkének alkalmazása, a 2004/18/EK irányelv 21. cikke szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés odaítélése vagy egy szerződés jogszerű, a Bíróság értelmezése szerinti „házon belüli” odaítélése igazolhatja.

(16)

Ugyanez vonatkozik a 2004/17/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése, 18–26. cikke, 29. és 30. cikke vagy 62. cikke szerinti, kizárásra vagy különleges szabályozásra vonatkozó feltételeket teljesítő szerződésekre, a 2004/17/EK irányelv 40. cikkének (3) bekezdése alkalmazását lehetővé tevő esetekre, vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés 2004/17/EK irányelv 32. cikkének megfelelő odaítélésére is.

(17)

A jogorvoslati eljárás igénybevételét legalább azon személyek számára lehetővé kell tenni, akiknek érdekében áll vagy állt egy adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos jogsértés érdeksérelmet okozott vagy okozhat.

(18)

A hatékony jogorvoslat előfeltételét képező szerződéskötési tilalmi időszak és automatikus felfüggesztés súlyos megsértésének megelőzése érdekében hatékony szankciókat kell alkalmazni. A szerződéskötési tilalmi időszakot vagy az automatikus felfüggesztést sértő módon megkötött szerződéseket ezért alapvetően érvénytelennek kell tekinteni, ha azok a 2004/17/EK irányelv vagy a 2004/18/EK irányelv megsértésével párosulnak, amennyiben ezek a jogsértések hatással voltak az ajánlattevő azon lehetőségére, hogy a szerződés megszerzése céljából jogorvoslati kérelmet nyújtson be.

(19)

Az alaki követelmények egyéb megsértései esetén a tagállamok úgy ítélhetik meg, hogy az érvénytelenség elve nem megfelelő. A tagállamoknak ilyen esetekben rugalmasságot kell biztosítani alternatív szankciók előírására. Az alternatív szankciók kizárólag az ajánlatkérőtől független szervnek befizetendő bírság kiszabására vagy a szerződés időtartamának lerövidítésre korlátozhatók. Az alternatív szankciók részleteit és alkalmazásuk szabályait a tagállamok határozzák meg.

(20)

Ez az irányelv nem zárja ki a nemzeti jog szerinti szigorúbb szankciók alkalmazásának lehetőségét.

(21)

A szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályok tagállamok általi meghatározásakor azt a célt kell szem előtt tartani, hogy a felek szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése és teljesítése megszűnjön. A szerződés érvénytelennek nyilvánításából fakadó következményeket a nemzeti jog határozza meg. A nemzeti jogszabályok ennélfogva előírhatják például valamennyi szerződéses kötelezettség visszamenőleges megszüntetését (ex tunc) vagy – ezzel ellentétesen – a még teljesítendő kötelezettségekre korlátozhatják a megszüntetés hatályát (ex nunc). Ez nem vezethet a szigorú szankciók hiányához, ha a szerződéses kötelezettségeket már egészében, vagy majdnem egészében teljesítették. Ilyen esetekben a tagállamoknak alternatív szankciókat is elő kell írniuk, figyelembe véve a szerződés hatályban maradásának nemzeti jog szerinti mértékét. Hasonlóképpen, a nemzeti jogszabályok határozzák meg az esetlegesen kifizetett összegek lehetséges visszafizetésével, valamint a kárpótlás minden egyéb formájával – köztük a természetbeni visszatérítés lehetetlensége esetén az ellenérték visszatérítésével – kapcsolatos következményeket.

(22)

Az alkalmazott szankciók arányosságának biztosítása érdekében azonban a tagállamok lehetővé tehetik a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv számára, hogy – amennyiben az adott ügy kivételes körülményei megkívánják bizonyos, általános érdekkel kapcsolatos kiemelkedően fontos indokok elismerését – ne veszélyeztesse a szerződést, vagy annak egyes vagy valamennyi időbeli joghatását ismerje el. Az ilyen esetekben is alternatív szankciókat kell alkalmazni. Az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv minden lényeges szempontot megvizsgál annak megállapítása érdekében, hogy általános érdekkel kapcsolatos kiemelkedően fontos indokok miatt hatályban kell-e tartani a szerződést.

(23)

Kivételes esetben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásnak a 2004/18/EK irányelv 31. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 40. cikkének (3) bekezdése szerinti alkalmazása a szerződés felbontását vagy megszüntetését követően azonnal megengedhető. Amennyiben ilyen esetekben műszaki vagy egyéb kényszerítő okokból a fennmaradó szerződéses kötelezettségeket ebben a szakaszban csak az a gazdasági szereplő teljesítheti, akinek a szerződést odaítélték, a kiemelkedően fontos indokok alkalmazása indokolt lehet.

(24)

A szerződés érvényességéhez fűződő gazdasági érdekek kizárólag akkor tekinthetők kiemelkedően fontos indoknak, ha kivételes körülmények között az érvénytelenség aránytalan következményekkel járna. Ugyanakkor az adott szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdekek nem tekintendők kiemelkedően fontos indoknak.

(25)

Továbbá mivel biztosítani kell az ajánlatkérők által hozott döntésekkel kapcsolatos jogbiztonságot, ésszerű minimum jogvesztési határidőt kell előírni az olyan jogorvoslati kérelmek vonatkozásában, amelyek a szerződés érvénytelenné nyilvánítására irányulnak.

(26)

Az érvénytelenségből esetlegesen fakadó jogbizonytalanság elkerülése érdekében a tagállamoknak mentességet kell adniuk az érvénytelenség megállapítása alól, amikor az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződésnek a hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül történő közvetlen odaítélését a 2004/18/EK és 2004/17/EK irányelv lehetővé teszi, és a hatékony jogorvoslat biztosítása érdekében alkalmazta a minimális szerződéskötési tilalmi időszakot. A szerződéskötési tilalmi időszakot kiváltó önkéntes közzététel nem eredményezi a 2004/18/EK vagy a 2004/17/EK irányelvből fakadó kötelezettségek bármilyen kiterjesztését.

(27)

Tekintettel arra, hogy ez az irányelv megerősíti a nemzeti jogorvoslati eljárásokat, különösen a szerződések jogellenes, közvetlen odaítélése esetében, a gazdasági szereplőket ösztönözni kell ezen új eljárások igénybevételére. Jogbiztonsági okokból a szerződések érvénytelenségének megállapíthatósága egy bizonyos időtartamra korlátozódik. Ezen időkorlátok érvényességét tiszteletben kell tartani.

(28)

A nemzeti jogorvoslati eljárások hatékonyságának ezen irányelv segítségével való megerősítése arra ösztönzi az érintett személyeket, hogy a szerződés megkötése előtt közbenső eljárások segítségével sűrűbben éljenek jogorvoslattal. Ilyen körülmények között a korrekciós eljárás alkalmazását a közbeszerzésre vonatkozó közösségi rendelkezések súlyos megsértésének eseteire kell összpontosítani.

(29)

A 92/13/EGK irányelv által előírt önkéntes tanúsítási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérők időszakos vizsgálatok révén tanúsíttassák odaítélési eljárásaik megfelelőségét, tulajdonképpen nem került alkalmazásra. Így az nem érheti el a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jog jelentős számú megsértésének megelőzésére irányuló célját. Másrészről a 92/13/EGK irányelvben a tagállamok számára előírt kötelezettség, mely szerint azok e célból hitelesített, állandóan rendelkezésre álló szerveket biztosítanak, olyan igazgatási fenntartási költségeket eredményezhet, amelyek az ajánlatkérők részéről jelentkező valódi igény hiánya miatt már nem indokoltak. Ezen okokból a tanúsítási rendszert meg kell szüntetni.

(30)

Hasonlóképpen a 92/13/EGK irányelv által előírt békéltetési eljárás sem keltette fel a gazdasági szereplők valódi érdeklődését. Ennek oka egyrészről az, hogy az önmagában nem teszi lehetővé a jogszerűtlen szerződéskötés időben történő megakadályozására alkalmas, kötelező erejű ideiglenes intézkedések meghozatalát, másrészről pedig az, hogy jellegében kevéssé összeegyeztethető az ideiglenes intézkedések elfogadására és a jogellenes döntések semmissé nyilvánítására irányuló jogorvoslati kérelmekre vonatkozó igen rövid határidőkkel. Ezenfelül a békéltetési eljárás potenciális hatékonyságát tovább csökkentették azok a nehézségek, amelyek a bármikor rendelkezésre álló és a békéltetésre irányuló kérelmeket igen rövid határidővel kezelni képes független tagállami békéltetők teljes és kellő hosszúságú listájának felállítása során merültek fel. Ezen okokból a békéltetési eljárást meg kell szüntetni.

(31)

A Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy tájékoztassák az elérni kívánt céllal arányban álló nemzeti jogorvoslati eljárásaik működéséről, bevonva a közbeszerzési tanácsadó bizottságot a tájékoztatásul szolgáló információk terjedelmének és jellegének meghatározásába. Csak ezen információ rendelkezésre bocsátása teheti lehetővé az ezen irányelv keretében bevezetett változtatások hatásainak felmérését egy meghatározott végrehajtási időszak lejártakor.

(32)

A Bizottság felülvizsgálja a tagállamokban elért előrehaladást és ezen irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő három év elteltével jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak annak eredményességéről.

(33)

A 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (8) összhangban kell elfogadni.

(34)

Mivel a fenti okok miatt ezen irányelv céljait, nevezetesen a 2004/18/EK és a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket, miközben tiszteletben tartja a tagállamok eljárási autonómiájának elvét.

(35)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (9) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(36)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája állapít meg. Ezen irányelv célja különösen, hogy a Charta 47. cikke első és második bekezdésének megfelelően biztosítsa a hatékony jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jog teljes mértékben történő tiszteletben tartását.

(37)

Ezért a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/665/EGK irányelv módosításai

A 89/665/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. és 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A jogorvoslati eljárások alkalmazási köre és rendelkezésre állása

(1)   Ez az irányelv az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (10) említett szerződésekre alkalmazandó, az azon irányelv 10–18. cikkével összhangban kizárt szerződések kivételével.

Ezen irányelv értelmében szerződéseknek minősülnek a közbeszerzési szerződések, a keretmegállapodások, az építési koncessziók és a dinamikus beszerzési rendszerek.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések tekintetében az ajánlatkérő által hozott döntésekkel szemben az ezen irányelv 2–2f. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a lehető leggyorsabban jogorvoslat legyen igénybe vehető azon az alapon, hogy ezek a döntések megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot vagy az e jogot átültető nemzeti jogszabályokat.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy ne legyen megkülönböztetés a szerződés-odaítélési eljárás vonatkozásában az érdeksérelmet bejelentő vállalkozások között az ezen irányelv által a közösségi jogot végrehajtó nemzeti jogszabályok és az egyéb nemzeti jogszabályok között tett különbségtétel eredményeként.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az általuk megállapítandó részletes szabályok szerint legalább azon személyeknek álljon jogorvoslati eljárás a rendelkezésére, akiknek érdekükben áll vagy állt egy adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos jogsértés érdeksérelmet okozott vagy ennek kockázata fennáll.

(4)   A tagállamok előírhatják, hogy a jogorvoslati eljárást igénybe venni kívánó személy előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az állítólagos jogsértésről, és arról a szándékáról, hogy jogorvoslattal kíván élni, amennyiben ez nem érinti a 2a. cikk (2) bekezdése szerinti szerződéskötési tilalmi időszakot vagy a 2c. cikk szerinti, jogorvoslati kérelem benyújtására megállapított bármely más határidőt.

(5)   A tagállamok előírhatják, hogy az érintett személy először az ajánlatkérőhöz forduljon jogorvoslatért. Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen kérelem benyújtása a szerződés lehetséges megkötésére azonnali felfüggesztő hatállyal bírjon.

A tagállamoknak meg kell határozniuk az első albekezdés szerinti jogorvoslati kérelem benyújtásának megfelelő közlési módját, ideértve a faxon vagy elektronikus úton történő benyújtási módot is.

Az első albekezdésben említett automatikus felfüggesztés az ajánlatkérő által faxon vagy elektronikus úton eljuttatott válasz elküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári napig tartó időszak lejártakor, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy az ajánlatkérő válasza elküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári napig tartó időszak lejártakor vagy a válasz kézhezvételét követő naptól számított legalább tíz naptári napig tartó időszak lejártakor szűnik meg.

2. cikk

A jogorvoslati eljárásokra vonatkozó előírások

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben meghatározott jogorvoslati eljárásokra vonatkozóan hozott intézkedések hatáskört biztosítanak a következőkre:

a)

a lehető legrövidebb időn belül és közbenső döntés útján ideiglenes intézkedések megtétele az állítólagos jogsértés orvoslása vagy az érintett érdekek további sérelmének elkerülése céljából, beleértve a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásának vagy az ajánlatkérő által hozott bármely döntés végrehajtásának a felfüggesztését vagy felfüggesztésének biztosítását;

b)

a jogellenesen meghozott döntések semmissé nyilvánítása vagy semmissé nyilváníttatása, beleértve a megkülönböztető műszaki, gazdasági vagy pénzügyi előírások törlését az ajánlati felhívásból, az ajánlattételhez szükséges dokumentációból, illetve minden egyéb, a kérdéses szerződés-odaítélési eljárással kapcsolatos dokumentumból;

c)

a jogsértés következtében érdeksérelmet szenvedett személyek részére kártérítés megítélése.

(2)   Az (1) bekezdésben, valamint a 2d. és a 2e. cikkben meghatározott hatáskörök átruházhatók a jogorvoslati eljárás különböző vonatkozásaiért felelős különálló szervekre.

(3)   Amennyiben első fokon valamely, az ajánlatkérőtől független szerv vizsgálja felül a szerződés-odaítélési eljárást, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ajánlatkérő ne köthesse meg a szerződést azt megelőzően, hogy a jogorvoslati szerv meghozta volna az ideiglenes intézkedések alkalmazására vagy a jogorvoslatra vonatkozó döntését. A felfüggesztési időszak legkorábban a 2a. cikk (2) bekezdésében és a 2d. cikk (4) és (5) bekezdésében említett szerződéskötési tilalmi időszak lejártakor szűnik meg.

(4)   A (3) bekezdésben és az 1. cikk (5) bekezdésében előírtak kivételével, a jogorvoslati eljárások nem szükségszerűen függesztik fel automatikusan a kapcsolódó szerződés-odaítélési eljárásokat.

(5)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a jogorvoslati eljárások lefolytatásáéért felelős szerv figyelembe veheti az ideiglenes intézkedések valószínű következményeit valamennyi várhatóan veszélyeztetett érdekre, valamint a közérdekre nézve, és határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen intézkedéseket olyan esetben, amikor azok hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.

Az ideiglenes intézkedések elrendelésének elutasításáról szóló döntés nem érintheti az ilyen intézkedéseket kérő személy egyéb követeléseit.

(6)   A tagállamok előírhatják, hogy ha a kártérítés követelésének jogalapja az, hogy egy döntést jogellenesen hoztak meg, a vitatott döntést először a szükséges hatáskörrel rendelkező szervnek semmissé kell nyilvánítania.

(7)   A 2d–2f. cikkben említett esetek kivételével az e cikk (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlásának a szerződés odaítélése után megkötött szerződésre kifejtett joghatásait a nemzeti jog határozza meg.

Továbbá az olyan esetek kivételével, amelyekben egy döntést a kártérítés megítélését megelőzően semmissé kell nyilvánítani, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 1. cikk (5) bekezdésének, e cikk (3) bekezdésének vagy a 2a–2f. cikknek megfelelő szerződéskötés után a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv hatásköre csak a kártérítésnek a jogosult részére történő megítélésére korlátozódik.

(8)   A tagállamok biztosítják, hogy a jogorvoslati eljárásokért felelős szervek által hozott döntések ténylegesen végrehajthatók legyenek.

(9)   Amennyiben a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szervek jellegüket tekintve nem bírói testületek, döntéseiket minden esetben írásban kell indokolniuk. Továbbá erre az esetre rendelkezéseket kell hozni olyan eljárások biztosítására, amelyek révén a jogorvoslati szerv által hozott valamennyi, állítólagosan jogellenes intézkedést vagy az azokra átruházott hatáskörök gyakorlása során elkövetett bármilyen állítólagos hibát bírósági felülvizsgálat vagy egy olyan más szerv által nyújtott jogorvoslat tárgyává lehet tenni, amely a Szerződés 234. cikke értelmében bíróság, és mind az ajánlatkérőtől, mind pedig a jogorvoslati szervtől független.

Az ilyen független szervek tagjainak kinevezése és hivatali idejük megszűnése a kinevezésért felelős hatóság, a hivatali idő és a visszahívhatóság tekintetében ugyanolyan feltételek mellett történik, mint a bírák esetében. Legalább e független szerv elnökének ugyanolyan jogi és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie, mint a bírói testület tagjainak. A független szerv a döntéseket kontradiktórius eljárásban hozza meg, és e döntések végrehajtása, az egyes tagállamok által meghatározott módon, jogilag kötelező.

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Szerződéskötési tilalmi időszak

(1)   A tagállamok az e cikk (2) bekezdésében, valamint a 2c. cikkben említett minimumfeltételeket tiszteletben tartó, szükséges rendelkezések elfogadásával biztosítják, hogy az 1. cikk (3) bekezdésében említett személyek számára az ajánlatkérők szerződés odaítéléséről szóló döntéseivel szembeni hatékony jogorvoslatra elegendő idő álljon rendelkezésre.

(2)   A 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés megkötésére a szerződés odaítéléséről szóló ajánlatkérői döntésnek az érintett ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére faxon vagy elektronikus úton való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárta előtt, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap lejárta előtt vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntés kézhezvételének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt nem kerülhet sor. Az ajánlattevők akkor tekintendők érintettnek, ha még véglegesen nem lettek kizárva.

A kizárás akkor végleges, ha arról az érintett ajánlattevőket értesítették, és ha a kizárást egy független jogorvoslati szerv jogszerűnek ítélte, vagy ha a kizárás ellen jogorvoslatnak többé nincs helye.

A részvételre jelentkezők akkor tekintendők érintettnek, ha a jelentkezésük elutasítására vonatkozó tájékoztatást az ajánlatkérő nem tette hozzáférhetővé az érintett ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről szóló döntésről való értesítését megelőzően.

A szerződés-odaítélésről szóló döntésről való tájékoztatásban minden egyes érintett ajánlattevővel és részvételre jelentkezővel közölni kell:

a lényeges indokok összefoglalását a 2004/18/EK irányelv 41. cikkének (2) bekezdése szerint, az irányelv 41. cikkének (3) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel, és

az e bekezdést átültető nemzeti jogszabályok szerint alkalmazandó szerződéskötési tilalmi időszak pontos tartamára vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot.

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy ezen irányelv 2a. cikke (2) bekezdésében említett határidőket a következő esetekben nem kell alkalmazni:

a)

ha a 2004/18/EK irányelv nem írja elő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét;

b)

ha ezen irányelv 2a. cikke (2) bekezdése szerinti egyetlen érintett ajánlattevő az, akinek a szerződést odaítélik, és nincsenek érintett részvételre jelentkezők;

c)

a 2007/18/EK irányelv 32. cikke szerinti keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, valamint a 2004/18/EK irányelv 33. cikke szerinti dinamikus beszerzési rendszereken alapuló különös szerződések esetében.

Ezen eltérés alkalmazása esetén a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés ezen irányelv 2d. és 2f. cikkével összhangban érvénytelen, amennyiben:

megsértették a 2004/18/EK irányelv 32. cikke (4) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdését vagy 33. cikkének (5) vagy (6) bekezdését, és

a szerződés becsült értéke eléri vagy meghaladja a 2004/18/EK irányelv 7. cikkében megállapított értékhatárokat.

2c. cikk

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje

Amennyiben egy tagállam előírja, hogy a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárás keretében vagy azzal kapcsolatban az ajánlatkérő által hozott döntés elleni jogorvoslati kérelmeket meghatározott határidő lejárta előtt kell benyújtani, úgy ez a határidő az ajánlatkérő döntésének az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap, vagy az ajánlatkérő döntésének az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére egyéb kommunikációs eszköz felhasználásával való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap vagy az ajánlatkérő döntésének kézhezvételét követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejártakor szűnik meg. Az ajánlatkérő döntéséről való tájékoztatásban minden egyes ajánlattevővel vagy részvételre jelentkezővel közölni kell a lényeges indokok összefoglalását. Az ezen irányelv 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett döntések elleni jogorvoslati kérelmek esetében, amely döntésekre nem vonatkozik külön értesítési szabály, a határidő az érintett döntések közzétételének időpontjától számított legalább tíz naptári nap.

2d. cikk

Érvénytelenség

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi esetekben az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv a szerződést érvénytelennek nyilvánítja, vagy annak döntése következményeként a szerződés érvénytelenné válik a következő esetek egyikének fennállása esetén:

a)

amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítélt oda szerződést úgy, hogy a 2004/18/EK irányelv alapján ez nem volt megengedhető;

b)

ezen irányelv 1. cikke (5) bekezdésének, a 2. cikke (3) bekezdésének vagy a 2a. cikke (2) bekezdésének megsértése esetén, amennyiben ez a jogsértés a jogorvoslatot kérelmező ajánlattevőt megfosztotta a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, amennyiben az ilyen jogsértés a 2004/18/EK irányelv megsértését is jelenti, ha ez a jogsértés hatással volt jogorvoslati kérelmet benyújtó ajánlattevő a szerződés megszerzésére vonatkozó esélyeire; vagy

c)

ezen irányelv 2b. cikke c) pontja második albekezdésében említett esetekben, amennyiben a tagállamok a keretmegállapodáson és dinamikus beszerzési rendszeren alapuló szerződések tekintetében éltek a szerződéskötési tilalmi időszaktól való eltérés lehetőségével.

(2)   A szerződés érvénytelenségének megállapításából fakadó következményeket a nemzeti jogszabályok határozzák meg.

A nemzeti jogszabályok ennélfogva előírhatják például valamennyi szerződéses kötelezettség visszamenőleges hatályú megszűnését vagy a teljesítendő kötelezettségekre korlátozhatják a megszüntetés hatályát. Ez utóbbi esetben a tagállamok előírják a 2e. cikk (2) bekezdése szerinti egyéb szankciók alkalmazását.

(3)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv nem nyilváníthat érvénytelennek egy szerződést annak ellenére, hogy azt az (1) bekezdésben említett indokok alapján jogellenesen ítéltek oda, ha a jogorvoslati szerv valamennyi lényeges szempont megvizsgálását követően úgy ítéli meg, hogy valamely általános érdekkel kapcsolatos kiemelkedően fontos indokok miatt hatályban kell tartani a szerződést. Ebben az esetben a tagállamok e szankció helyett a 2e. cikk (2) bekezdése szerinti alternatív szankciókat írnak elő.

A szerződés érvényességéhez fűződő gazdasági érdekek kizárólag akkor tekinthetők kiemelkedően fontos indoknak, ha kivételes körülmények között az érvénytelenség aránytalan következményekkel járna.

Ugyanakkor az adott szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdekek nem tekinthetők általános érdekhez kapcsolódó kiemelkedően fontos indoknak. A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdekek magukban foglalják többek között a szerződés késedelmes teljesítéséből eredő költségeket, az új közbeszerzési eljárás indításához kapcsolódó költségeket, a szerződést teljesítő gazdasági szereplő megváltozását, valamint az érvénytelenségből eredő jogi kötelezettség költségeit.

(4)   A tagállamoknak úgy kell rendelkezniük, hogy e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem alkalmazandó, amennyiben:

az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződésnek a közbeszerzési eljárást megindító közlemény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül történő odaítélését a 2004/18/EK irányelv megengedhetővé teszi,

az ajánlatkérő a 3a. cikkben leírtaknak megfelelő hirdetményt tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben kinyilvánítja a szerződés megkötésére vonatkozó szándékát, valamint

a szerződést nem kötötték meg az e hirdetmény közzétételét követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárta előtt.

(5)   A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az e cikk (1) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó, amennyiben:

az ajánlatkérő úgy véli, hogy a szerződés odaítélése összhangban áll a 2004/18/EK irányelv 32. cikk (4) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésével vagy 33. cikke (5) és (6) bekezdésével,

az ajánlatkérő az indokoknak ezen irányelv 2a. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése első francia bekezdésében említett összegzésével együtt megküldte a szerződés odaítéléséről szóló döntést az érintett ajánlattevőknek, és

a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők részére faxon vagy elektronikus úton való megküldése időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők részére való megküldése időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap lejárata előtt, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntés kézhezvételének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt a szerződés nem köthető meg.

2e. cikk

Ezen irányelv megsértése és alternatív szankciók

(1)   Az 1. cikk (5) bekezdésének, a 2. cikk (3) bekezdésének vagy a 2a. cikk (2) bekezdésének olyan megsértése esetén, amely nem tartozik a 2d. cikk (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá, a tagállamok a 2d. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti érvénytelenséget vagy alternatív szankciókat írnak elő. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv – valamennyi lényeges szempont megvizsgálását követően – határozzon arról, hogy a szerződést érvénytelennek kell-e nyilvánítani, vagy alternatív szankciókat kell-e alkalmazni.

(2)   Az alternatív szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Az alternatív szankciók a következők:

az ajánlatkérőre kiszabott bírság, vagy

a szerződés időbeli hatályának a lerövidítése.

A tagállamok széles mérlegelési jogkört ruházhatnak a jogorvoslati szervre a tekintetben, hogy valamennyi lényeges tényezőt figyelembe vegye, ideértve a jogsértés súlyosságát, az ajánlatkérő magatartását, valamint – a 2d. cikk (2) bekezdésében említett esetekben – a szerződés hatályban maradásának mértékét.

A kártérítés megítélése e bekezdés értelmében nem minősül megfelelő szankciónak.

2f. cikk

Határidők

(1)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 2d. cikk (1) bekezdésének megfelelő jogorvoslati kérelmet a következők szerint kell benyújtani:

a)

azt követő naptól számított legalább harminc naptári nap lejárta előtt, hogy

az ajánlatkérő a 2004/18/EK irányelv 35. cikke (4) bekezdésének, 36. és 37. cikkének megfelelően a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt tett közzé, feltéve, hogy ez a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő indokolását arra a döntésére vonatkozóan, miszerint a szerződést a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítéli oda, vagy

az ajánlatkérő tájékoztatta az érintett ajánlattevőket és részvételre jelentkezőket a szerződés megkötéséről, feltéve, hogy ez a tájékoztatás tartalmazza a 2004/18/EK irányelv 41. cikkének (2) bekezdésében említett lényeges indokok összefoglalását, a 2004/18/EK irányelv 41. cikkének (3) bekezdésére is figyelemmel. Ez a lehetőség az ezen irányelv 2b. cikke c) pontjában említett esetekre is vonatkozik;

b)

és minden esetben a szerződés megkötésének időpontját követő naptól számított legalább hat hónap lejárta előtt.

(2)   Minden más esetben, ideértve a 2e. cikk (1) bekezdésének megfelelő jogorvoslati kérelmet is, a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét – a 2c. cikkre is figyelemmel – a nemzeti jog határozza meg.”

3.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Korrekciós mechanizmus

(1)   A Bizottság akkor alkalmazhatja a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eljárást, ha a szerződés megkötését megelőzően úgy ítéli meg, hogy a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárás során a közbeszerzésre vonatkozó közösségi rendelkezéseket súlyosan megsértették.

(2)   A Bizottság értesíti az érintett tagállamot azokról az okokról, amelyek alapján a súlyos jogsértést megállapította és kéri a jogsértés megfelelő eszközökkel való megszüntetését.

(3)   A (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított 21 naptári napon belül az érintett tagállam közli a Bizottsággal a következőket:

a)

annak megerősítése, hogy a jogsértést megszüntették;

b)

indokolással ellátott beadvány arra vonatkozóan, hogy miért nem történt megszüntetés; vagy

c)

értesítés, mely szerint a szerződés-odaítélési eljárást az ajánlatkérő saját kezdeményezésére vagy a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörök alapján felfüggesztették.

(4)   A (3) bekezdés b) pontja szerint közölt, indokolással ellátott beadvány többek között arra is hivatkozhat, hogy az állítólagos jogsértés már egy bírósági vagy egyéb felülvizsgálat, vagy egy, a 2. cikk (9) bekezdésében említett jogorvoslat tárgyát képezi. Ilyen esetben a tagállam tájékoztatja a Bizottságot az eljárások eredményéről, amint az ismertté válik.

(5)   Olyan esetben, amikor értesítést küldtek arról, hogy egy szerződés-odaítélési eljárást a (3) bekezdés c) pontja szerint felfüggesztettek, az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról vagy arról az időpontról, amikor teljes egészében vagy részben ugyanarra a tárgyra vonatkozó újabb szerződés-odaítélési eljárás kezdődött meg. Ebben az értesítésben meg kell erősíteni, hogy az állítólagos jogsértést megszüntették, vagy annak tartalmaznia kell egy indokolással ellátott beadványt arról, hogy miért nem történt korrekció.”

4.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény tartalma

A 2d. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdésében említett hirdetmény – amelynek formáját a Bizottság a 3b. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban fogadja el – a következő információkat tartalmazza:

a)

az ajánlatkérő megnevezése és elérhetőségi adatai;

b)

a szerződés tárgyának leírása;

c)

az ajánlatkérő azon döntésének indokolása, miszerint a szerződést a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítéli oda;

d)

azon gazdasági szereplő neve és elérhetőségi adatai, akinek a javára a szerződés odaítéléséről szóló döntést hozták; és

e)

adott esetben az ajánlatkérő által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.

3b. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot az 1971. július 26-i 71/306/EGK tanácsi határozat (11) 1. cikkével létrehozott közbeszerzési tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (12) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

5.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Végrehajtás

(1)   A Bizottság – a bizottsággal konzultálva – felkérheti a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot a nemzeti jogorvoslati eljárások működéséről.

(2)   A tagállamok évente közlik a Bizottsággal a jogorvoslati szerveik által a 2d. cikk (3) bekezdésével összhangban hozott valamennyi döntés szövegét, azok indokolásával együtt.”

6.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

Felülvizsgálat

Legkésőbb 2012. december 20-ig a Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását, és annak eredményességéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, különösen az alternatív szankciók és határidők eredményessége tekintetében.”

2. cikk

A 92/13/EGK irányelv módosításai

A 92/13/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A jogorvoslati eljárások alkalmazási köre és rendelkezésre állása

(1)   Ez az irányelv a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (13) említett szerződésekre alkalmazandó, a 2004/17/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésével, 18–26. cikkével, 29. és 30. cikkével vagy 62. cikkével összhangban kizárt szerződések kivételével.

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések magukban foglalják az árubeszerzésre, építési beruházásra és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket, keretmegállapodásokat és dinamikus beszerzési rendszereket.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések tekintetében az ajánlatkérők által hozott határozatokkal szemben az ezen irányelv 2–2f. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően hatékonyan és különösen a lehető leggyorsabban jogorvoslattal lehessen élni azon az alapon, hogy ezek a határozatok megsértették a közbeszerzésre vonatkozó közösségi jogot vagy az e jogot átültető nemzeti jogszabályokat.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy ne legyen megkülönböztetés egy szerződés-odaítélési eljárás vonatkozásában érdeksérelmet bejelentő vállalkozások között az ezen irányelv által a közösségi jogot végrehajtó nemzeti jogszabályok és az egyéb nemzeti jogszabályok közötti különbségtétel eredményeként.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az általuk által megállapítandó részletes szabályok szerint legalább azon személyeknek álljon jogorvoslati eljárás a rendelkezésére, akiknek érdekükben áll vagy állt egy adott szerződés elnyerése, és akiknek az állítólagos jogsértés érdeksérelmet okozott vagy ennek kockázata fennáll.

(4)   A tagállamok előírhatják, hogy a jogorvoslati eljárást igénybe venni kívánó személy előzetesen értesítse az ajánlatkérőt az állítólagos jogsértésről, és arról a szándékáról, hogy jogorvoslattal kíván élni, amennyiben ez nem érinti a 2a. cikk (2) bekezdése szerinti szerződéskötési tilalmi időszakot vagy a 2c. cikk szerinti, a jogorvoslati kérelem benyújtására megállapított bármely más határidőt.

(5)   A tagállamok előírhatják, hogy az érintett személy először az ajánlatkérőhöz forduljon jogorvoslatért. Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, hogy az ilyen jogorvoslati kérelem benyújtása a szerződés lehetséges megkötésére azonnali felfüggesztő hatállyal bírjon.

A tagállamok meghatározzák az első albekezdés szerinti jogorvoslati kérelem benyújtásának megfelelő közlési módját, ideértve a faxon vagy elektronikus úton történő benyújtási módot is.

Az első albekezdésben említett automatikus felfüggesztés az ajánlatkérő által faxon vagy elektronikus úton eljuttatott válasz elküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári napig tartó időszak lejártakor, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy az ajánlatkérő által eljuttatott válasz elküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári napig tartó időszak lejártakor vagy a válasz kézhezvételét követő naptól számított legalább tíz naptári napig tartó időszak lejártakor szűnik meg.

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg „A jogorvoslati eljárásokra vonatkozó előírások” címmel egészül ki;

b)

a (2)–(4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben, valamint a 2d. és a 2e. cikkben meghatározott hatáskörök átruházhatók a jogorvoslati eljárás különböző szempontjaiért felelős különálló szervekre.

(3)   Amennyiben első fokon valamely, az ajánlatkérőtől független szerv vizsgálja felül a szerződés-odaítélési eljárást, a tagállamok biztosítják, hogy az ajánlatkérő ne köthesse meg a szerződést azt megelőzően, hogy a jogorvoslati szerv meghozta volna az ideiglenes intézkedések elrendelésére vagy a jogorvoslati kérelemre vonatkozó határozatát. A felfüggesztési időszak legkorábban a 2a. cikk (2) bekezdésében és a 2d. cikk (4) és (5) bekezdésében említett szerződéskötési tilalmi időszak lejártakor szűnik meg.

(3a)   A (3) bekezdésben és az 1. cikk (5) bekezdésében előírtak kivételével a jogorvoslati eljárások nem szükségszerűen függesztik fel automatikusan a kapcsolódó szerződés-odaítélési eljárásokat.

(4)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a jogorvoslati eljárások lefolytatásáéért felelős szerv figyelembe veheti az ideiglenes intézkedések valószínű következményeit valamennyi várhatóan veszélyeztetett érdekre, valamint a közérdekre nézve, és határozhat úgy, hogy nem hoz ilyen intézkedéseket olyan esetben, amikor azok hátrányai meghaladhatják azok előnyeit.

Az ideiglenes intézkedés elrendelésének elutasításáról szóló döntés nem érinti az ilyen intézkedéseket kérő személy egyéb követeléseit.”;

c)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A 2d–2f. cikkben említett esetek kivételével az e cikk (1) bekezdésében említett hatáskörök gyakorlásának a szerződés odaítélése után megkötött szerződésre kifejtett hatásait a nemzeti jog határozza meg.

Továbbá az olyan esetek kivételével, amelyekben egy döntést a kártérítés megítélését megelőzően semmissé kell nyilvánítani, a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 1. cikk (5) bekezdésének, e cikk (3) bekezdésének vagy a 2a–2f. cikknek megfelelő szerződéskötés után a jogorvoslati eljárások lefolytatásáért felelős szerv hatásköre csak a kártérítésnek a jogsértés károsultja részére történő megítélésére korlátozódik.”;

d)

a (9) bekezdés első albekezdésében „a Szerződés 177. cikke értelmében bíróság” helyébe „a Szerződés 234. cikke értelmében vett bíróság” szöveg lép.

3.

Az irányelv a következő 2a–2f. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

Szerződéskötési moratórium

(1)   A tagállamok az e cikk (2) bekezdésében, valamint a 2c. cikkben említett minimumfeltételeket tiszteletben tartó szükséges rendelkezések elfogadásával biztosítják, hogy az 1. cikk (3) bekezdésében említett személyek számára az ajánlatkérők szerződés odaítéléséről szóló döntéseivel szembeni hatékony jogorvoslatra elegendő idő álljon rendelkezésre.

(2)   A 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés megkötésére a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére faxon vagy elektronikus úton való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárta előtt, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők és részvételre jelentkezők részére történő megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap lejárta előtt vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntés kézhezvételének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt nem kerülhet sor.

Az ajánlattevők akkor tekintendők érintettnek, ha még véglegesen nem lettek kizárva. A kizárás akkor végleges, ha arról az érintett ajánlattevőket értesítették, továbbá ha a kizárást egy független jogorvoslati szerv jogszerűnek ítélte, vagy ha a kizárás ellen jogorvoslati eljárásnak többé már nincs helye.

A részvételre jelentkezők akkor tekintendők érintettnek, ha a jelentkezésük elutasítására vonatkozó tájékoztatást az ajánlatkérő nem tette hozzáférhetővé az érintett ajánlattevőknek a szerződés odaítéléséről szóló döntésről való értesítését megelőzően.

A szerződés odaítélésről szóló döntésről való tájékoztatásban minden egyes érintett ajánlattevővel és részvételre jelentkezővel közölni kell:

a lényeges indokok összefoglalását a 2004/17/EK irányelv 49. cikkének (2) bekezdése szerint, és

az e bekezdést átültető nemzeti jogszabályok értelmében alkalmazandó szerződéskötési tilalmi időszak pontos tartamára vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot.

2b. cikk

Eltérések a szerződéskötési tilalmi időszaktól

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 2a. cikk (2) bekezdésében említett határidőket a következő esetekben nem kell alkalmazni:

a)

ha a 2004/17/EK irányelv nem írja elő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét;

b)

ha a 2a. cikk (2) bekezdése szerinti egyetlen érintett ajánlattevő az, akinek a szerződést odaítélik, és nincsenek érintett részvételre jelentkezők;

c)

a 2004/17/EK irányelv 15. cikke szerinti dinamikus beszerzési rendszereken alapuló különös szerződések esetében.

Ezen eltérés alkalmazása esetén a tagállamok biztosítják, hogy a szerződés a 2d. és 2f. cikkel összhangban érvénytelen, amennyiben:

megsértették a 2004/17/EK irányelv 15. cikkének (5) vagy (6) bekezdését, és

a szerződés becsült értéke eléri vagy meghaladja a 2004/17/EK irányelv 16. cikkében megállapított értékhatárokat.

2c. cikk

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje

Amennyiben a tagállamok előírják, hogy a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárás keretében vagy azzal kapcsolatban az ajánlatkérő által hozott döntés elleni jogorvoslati kérelmeket meghatározott határidő lejárta előtt kell benyújtani, úgy ez a határidő az ajánlatkérő döntésének az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező részére faxon vagy elektronikus úton való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap, vagy az ajánlatkérő döntésének az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező részére egyéb kommunikációs eszköz felhasználásával való megküldésének időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap vagy az ajánlatkérő döntésének kézhezvételét követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejártakor szűnik meg. Az ajánlatkérő döntéséről való tájékoztatásban minden egyes érintett ajánlattevővel vagy részvételre jelentkezővel közölni kell a lényeges indokok összefoglalását. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett döntések elleni jogorvoslati kérelmek esetében, amely döntésekre nem vonatkozik külön értesítési szabály, a határidő az érintett döntések közzétételének időpontjától számított legalább tíz naptári nap.

2d. cikk

Érvénytelenség

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi esetekben az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv a szerződést érvénytelennek nyilvánítja, vagy annak döntése következményeként a szerződés érvénytelenné válik a következő esetek egyikének fennállása esetén:

a)

amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítélt oda szerződést, úgy, hogy a 2004/17/EK irányelv alapján ez nem volt megengedhető;

b)

az 1. cikk (5) bekezdésének, a 2. cikk (3) bekezdésének vagy a 2a. cikk (2) bekezdésének megsértése esetén, amennyiben ez a jogsértés a jogorvoslatot kérelmező ajánlattevőt megfosztotta a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, amennyiben az ilyen jogsértés a 2004/17/EK irányelv megsértését is jelenti, amennyiben ez a jogsértés hatással volt jogorvoslati kérelmet benyújtó ajánlattevőnek a szerződés megszerzésére vonatkozó esélyeire; vagy

c)

a 2b. cikk c) pontja második albekezdésében említett esetekben, amennyiben a tagállamok a dinamikus beszerzési rendszeren alapuló szerződések tekintetében éltek a szerződéskötési tilalmi időszaktól való eltérés lehetőségével.

(2)   A szerződés érvénytelenségének megállapításából fakadó következményeket a nemzeti jogszabályok határozzák meg.

A nemzeti jogszabályok ennélfogva előírhatják például valamennyi szerződéses kötelezettség visszamenőleges hatályú megszüntetését vagy a teljesítendő kötelezettségekre korlátozhatják a megszüntetés hatályát. Ez utóbbi esetben a tagállamok előírják a 2e. cikk (2) bekezdése szerinti egyéb szankciók alkalmazását.

(3)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv nem nyilváníthat érvénytelennek egy szerződést annak ellenére, hogy azt az (1) bekezdésben említett indokok alapján jogellenesen ítélték oda, ha a jogorvoslati szerv valamennyi lényeges szempont megvizsgálását követően úgy ítéli meg, hogy valamely általános érdekkel kapcsolatos kiemelkedően fontos indokok miatt hatályban kell tartani a szerződést. Ebben az esetben a tagállamok e szankció helyett a 2e. cikk (2) bekezdése szerinti alternatív szankciókat írnak elő.

A szerződés érvényességéhez fűződő gazdasági érdekek kizárólag akkor tekinthetők kiemelkedően fontos indoknak, ha kivételes körülmények között az érvénytelenség aránytalan következményekkel járna.

Ugyanakkor az adott szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdekek nem tekinthetők általános érdekhez kapcsolódó kiemelkedően fontos indoknak. A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdekek magukban foglalják többek között a szerződés késedelmes teljesítéséből eredő költségeket, az új közbeszerzési eljárás indításához kapcsolódó költségeket, a szerződést teljesítő gazdasági szereplő megváltozását, valamint az érvénytelenségből eredő jogi kötelezettség költségeit.

(4)   A tagállamoknak úgy kell rendelkezniük, hogy az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazandó, amennyiben:

az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződésnek közbeszerzési eljárást megindító közlemény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül történő odaítélését a 2004/17/EK irányelv megengedhetővé teszi,

az ajánlatkérő a 3a. cikkben leírtaknak megfelelő hirdetményt tett közzé a Hivatalos Lapban, amelyben kinyilvánítja a szerződés megkötésére vonatkozó szándékát, valamint

a szerződést nem kötötték meg az e hirdetmény kihirdetését követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárta előtt.

(5)   A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó, amennyiben:

az ajánlatkérő úgy véli, hogy a szerződés odaítélése összhangban áll a 2004/17/EK irányelv 15. cikke (5) és (6) bekezdésével,

az ajánlatkérő az indokok 2a. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése első francia bekezdésében említett összegzésével együtt megküldte a szerződés odaítéléséről szóló döntést az érintett ajánlattevőknek, és

a szerződés megkötésére a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők részére faxon vagy elektronikus úton való megküldése időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt, vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználása esetén, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntésnek az érintett ajánlattevők részére való megküldése időpontját követő naptól számított legalább tizenöt naptári nap lejárata előtt, vagy a szerződés odaítéléséről szóló döntés kézhezvételének időpontját követő naptól számított legalább tíz naptári nap lejárata előtt a szerződés nem köthető meg.

2e. cikk

Ezen irányelv megsértése és az alternatív szankciók

(1)   Az 1. cikk (5) bekezdésének, a 2. cikk (3) bekezdésének vagy a 2a. cikk (2) bekezdésének olyan megsértése esetén, amely nem tartozik a 2d. cikk (1) bekezdése b) pontjának hatálya alá, a tagállamok a 2d. cikk (1)–(3) bekezdése szerinti érvénytelenséget vagy alternatív szankciókat írnak elő. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérőtől független jogorvoslati szerv – valamennyi releváns szempont megvizsgálását követően – határozzon arról, hogy a szerződést érvénytelennek kell-e nyilvánítani, vagy alternatív szankciókat kell-e alkalmazni.

(2)   Az alternatív szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Az alternatív szankciók a következők:

az ajánlatkérőre kiszabott bírság, vagy

a szerződés időbeli hatályának a lerövidítése.

A tagállamok széles mérlegelési jogkört ruházhatnak a jogorvoslati szervre atekintetben, hogy valamennyi lényeges tényezőt figyelembe vegye, ideértve a jogsértés súlyossági fokát, az ajánlatkérő magatartását valamint – a 2d. cikk (2) bekezdésében említett esetekben – a szerződés hatályban maradásának mértékét.

A kártérítés megítélése e bekezdés értelmében nem minősül megfelelő szankciónak.

2f. cikk

Határidők

(1)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 2d. cikk (1) bekezdésének megfelelő jogorvoslat iránti kérelmet a következők szerint kell benyújtani:

a)

azt követő naptól számított legalább harminc naptári nap lejárta előtt, hogy

az ajánlatkérő a 2004/17/EK irányelv 43. és 44. cikkének megfelelően a szerződés odaítéléséről szóló hirdetményt tett közzé, feltéve, hogy ez a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő indokolását arra a döntésére vonatkozóan, miszerint a szerződést a közbeszerzési eljárást megindító közlemény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítéli oda, vagy

az ajánlatkérő tájékoztatta az érintett ajánlattevőket és részvételre jelentkezőket a szerződés megkötéséről, feltéve, hogy ez a tájékoztatás tartalmazza a 2004/17/EK irányelv 49. cikkének (2) bekezdésében említett lényeges indokok összefoglalását. Ez a lehetőség a 2b. cikk c) pontjában említett esetekre is vonatkozik;

b)

és minden esetben a szerződés megkötésének időpontját követő naptól számított legalább hat hónap lejárta előtt.

(2)   Minden más esetben, ideértve a 2e. cikk (1) bekezdésének megfelelő jogorvoslat iránti kérelmet is, a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét – a 2c. cikkre is figyelemmel – a nemzeti jog határozza meg.”

4.

A 3–7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3a. cikk

Az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény tartalma

A 2d. cikk (4) bekezdésének második francia bekezdésében említett hirdetmény – amelynek formáját a Bizottság a 3b. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban fogadja el – a következő információkat tartalmazza:

a)

az ajánlatkérő megnevezése és elérhetőségi adatai;

b)

a szerződés tárgyának leírása;

c)

az ajánlatkérő azon döntésének indokolása, miszerint a szerződést az közbeszerzési eljárást megindító közlemény előzetes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele nélkül ítéli oda;

d)

annak a gazdasági szereplőnek a neve és elérhetőségi adatai, akinek a javára a szerződés odaítéléséről szóló döntést hozták; és

e)

adott esetben az ajánlatkérő által hasznosnak ítélt bármely egyéb információ.

3b. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot az 1971. július 26-i 71/306/EGK tanácsi határozat (14) 1. cikkével létrehozott közbeszerzési tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (15) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

5.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

Korrekciós mechanizmus

(1)   A Bizottság akkor alkalmazhatja a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eljárást, ha a szerződés megkötését megelőzően úgy ítéli meg, hogy a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződés-odaítélési eljárás során, illetve ugyanazon irányelv 27. cikkének a) pontjával kapcsolatban – olyan ajánlatkérők esetén, amelyekre ez utóbbi rendelkezést alkalmazni kell – a beszerzésre vonatkozó közösségi jogot súlyosan megsértették.

(2)   A Bizottság értesíti az érintett tagállamot azokról az okokról, amelyek alapján a súlyos jogsértést megállapította és kéri a jogsértés megfelelő eszközökkel való megszüntetését.

(3)   A (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított 21 naptári napon belül az érintett tagállam közli a Bizottsággal a következőket:

a)

annak megerősítése, hogy a jogsértést megszüntették;

b)

indokolással ellátott beadvány arra vonatkozóan, hogy miért nem történt megszüntetés; vagy

c)

értesítés, mely szerint a szerződés-odaítélési eljárást az ajánlatkérő saját kezdeményezésére vagy a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörök alapján felfüggesztették.

(4)   A (3) bekezdés b) pontja szerint közölt, indokolással ellátott beadvány többek között arra is hivatkozhat, hogy az állítólagos jogsértés már egy igazságszolgáltatási felülvizsgálati eljárás vagy egy, a 2. cikk (9) bekezdésében említett jogorvoslat tárgyát képezi. Ilyen esetben a tagállam tájékoztatja a Bizottságot az eljárások eredményéről, amint az ismertté válik.

(5)   Olyan esetben, amikor értesítést küldtek arról, hogy egy szerződés-odaítélési eljárást a (3) bekezdés c) pontja szerint felfüggesztettek, az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a felfüggesztés megszüntetésének időpontjáról vagy arról az időpontról, amikor a teljes egészében vagy részben ugyanarra a tárgyra vonatkozó újabb szerződés-odaítélési eljárás kezdődött meg. Ebben az új értesítésben meg kell erősíteni, hogy az állítólagos jogsértést megszüntették, vagy annak tartalmaznia kell egy indokolással ellátott beadványt arról, hogy miért nem történt korrekció.”

6.

A 9–12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Végrehajtás

(1)   A Bizottság – a bizottsággal konzultálva – felkérheti a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot a nemzeti jogorvoslati eljárások működéséről.

(2)   A tagállamok évente közlik a Bizottsággal a jogorvoslati szerveik által a 2d. cikk (3) bekezdésével összhangban hozott valamennyi döntés szövegét, azok indokolásával együtt.

12a. cikk

Felülvizsgálat

Legkésőbb 2012. december 20-ig a Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását, és annak eredményességéről jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, különösen az alternatív szankciók és határidők eredményessége tekintetében.”

7.

A mellékletet el kell hagyni.

3. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. december 20-ig megfeleljenek. Ezen rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. E hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2007. december 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES


(1)  HL C 93., 2007.4.27., 16. o.

(2)  HL C 146., 2007.6.30., 69. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. június 21-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. november 15-i határozata.

(4)  HL L 395., 1989.12.30., 33. o. A 92/50/EGK irányelvvel (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 76., 1992.3.23., 14. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv.

(7)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv.

(8)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(9)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(10)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.”

(11)  HL L 185., 1971.8.16., 15. o. A 77/63/EGK határozattal (HL L 13., 1977.1.15., 15. o.) módosított határozat.

(12)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.”

(13)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.”

(14)  HL L 185., 1971.8.16., 15. o. A 77/63/EGK határozattal (HL L 13., 1977.1.15., 15. o.) módosított határozat.

(15)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 10.)

a 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a 2006/876/EK határozatnak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programjaira nyújtott 2007-es közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 5985. számú dokumentummal történt)

(2007/851/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (5) és (6) bekezdésére, valamint 29. és 32. cikkére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat megállapítja a Közösségnek a bizonyos állatbetegségek és zoonózis felszámolására, ellenőrzésére és figyelemmel kísérésére irányuló programokhoz történő pénzügyi hozzájárulására irányadó eljárásokat.

(2)

A 2007-ben a közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesíthető, az egyes állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére, az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére, a TSE-k megfigyelésére, valamint a BSE és a súrlókór felszámolására irányuló programokról szóló, 2006. október 12-i 2006/687/EK bizottsági határozat (2) meghatározza a tagállamok által benyújtott egyes programokra vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás javasolt mértékét és maximális összegét.

(3)

A tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról szóló, 2006. november 30-i 2006/875/EK bizottsági határozat (3) és a Bulgária és Románia által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról és a 2006/687/EK határozat módosításáról szóló, 2006. november 30-i 2006/876/EK bizottsági határozat meghatározza a tagállamok által benyújtott egyes programokra vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegét.

(4)

A Bizottság értékelte a fenti programok kiadásairól készített, a tagállamok által továbbított jelentéseket. Az értékelés eredményei szerint egyes tagállamok nem fogják kihasználni a 2007-es évre szóló teljes keretüket, miközben más tagállamok kiadásai túl fogják lépni a számukra megállapított összeget.

(5)

Ezért a fenti programok közül néhány esetében ki kell igazítani az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást. A programokhoz nyújtott támogatást teljes mértékben fel nem használó tagállamokból a fennmaradó összeget helyénvaló a megengedett összeget túllépő tagállamok között újraosztani. Az újraelosztást az érintett tagállamok ténylegesen felmerülő kiadásaival kapcsolatos legfrissebb információk alapján kell elvégezni.

(6)

A 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a 2006/876/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/687/EK határozat I–V. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2006/875/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a d) pontban az „1 200 000 EUR” szövegrész helyébe a „790 000 EUR” szövegrész lép;

ii.

az e) pontban az „1 850 000 EUR” szövegrész helyébe a „900 000 EUR” szövegrész lép;

iii.

a g) pontban a „4 850 000 EUR” szövegrész helyébe a „4 100 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a (3) bekezdésben a „600 000 EUR” szövegrész helyébe a „450 000 EUR” szövegrész lép.

2.

A 2. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „3 500 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 500 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban az „1 100 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 950 000 EUR” szövegrész lép;

c)

a c) pontban a „2 000 000 EUR” szövegrész helyébe a „3 000 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a d) pontban a „95 000 EUR” szövegrész helyébe a „20 000 EUR” szövegrész lép;

e)

az e) pontban az „1 600 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 280 000 EUR” szövegrész lép.

3.

A 3. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „3 000 000 EUR” szövegrész helyébe a „8 000 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban a „2 500 000 EUR” szövegrész helyébe a „2 950 000 EUR” szövegrész lép;

c)

a c) pontban az „1 100 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 550 000 EUR” szövegrész lép.

4.

A 4. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pontban a „400 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 600 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a c) pontban a „35 000 EUR” szövegrész helyébe a „85 000 EUR” szövegrész lép;

c)

az e) pontban a „2 300 000 EUR” szövegrész helyébe a „4 800 000 EUR” szövegrész lép;

d)

az f) pontban a „225 000 EUR” szövegrész helyébe a „425 000 EUR” szövegrész lép.

5.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pontban az „5 000 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 900 000 EUR” szövegrész lép;

ii.

a b) pontban a „200 000 EUR” szövegrész helyébe az „570 000 EUR” szövegrész lép;

iii.

a c) pontban a „4 000 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 000 000 EUR” szövegrész lép;

iv.

az e) pontban az „1 600 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 220 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a 3. cikkben a „650 000 EUR” szövegrész helyébe a „200 000 EUR” szövegrész lép.

6.

A 6. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „4 900 000 EUR” szövegrész helyébe a „8 000 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban a „160 000 EUR” szövegrész helyébe a „360 000 EUR” szövegrész lép;

c)

a c) pontban az „1 300 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 400 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a d) pontban a „600 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 100 000 EUR” szövegrész lép.

7.

A 7. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „660 000 EUR” szövegrész helyébe az „550 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a c) pontban a „250 000 EUR” szövegrész helyébe az „500 000 EUR” szövegrész lép;

c)

a g) pontban a „2 000 000 EUR” szövegrész helyébe a „960 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a h) pontban a „875 000 EUR” szövegrész helyébe az „550 000 EUR” szövegrész lép;

e)

az i) pontban a „175 000 EUR” szövegrész helyébe a „0 EUR” szövegrész lép;

f)

a j) pontban a „320 000 EUR” szövegrész helyébe az „590 000 EUR” szövegrész lép;

g)

az m) pontban a „60 000 EUR” szövegrész helyébe a „110 000 EUR” szövegrész lép;

h)

a q) pontban a „450 000 EUR” szövegrész helyébe a „20 000 EUR” szövegrész lép;

i)

az r) pontban a „205 000 EUR” szövegrész helyébe az „50 000 EUR” szövegrész lép.

8.

A 8. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „800 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 100 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban az „500 000 EUR” szövegrész helyébe a „650 000 EUR” szövegrész lép.

9.

A 9. cikk (2) bekezdése a) pontjában a „250 000 EUR” szövegrész helyébe a „350 000 EUR” szövegrész lép.

10.

A 10. cikk (2) bekezdésében a „120 000 EUR” szövegrész helyébe a „350 000 EUR” szövegrész lép.

11.

A 12. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a c) pontban a „160 000 EUR” szövegrész helyébe a „310 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a d) pontban a „243 000 EUR” szövegrész helyébe a „460 000 EUR” szövegrész lép;

c)

a j) pontban az „510 000 EUR” szövegrész helyébe a „900 000 EUR” szövegrész lép;

d)

az n) pontban a „10 000 EUR” szövegrész helyébe a „15 000 EUR” szövegrész lép;

e)

a t) pontban a „121 000 EUR” szövegrész helyébe a „46 000 EUR” szövegrész lép;

f)

az x) pontban a „130 000 EUR” szövegrész helyébe a „200 000 EUR” szövegrész lép;

g)

az y) pontban a „275 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 125 000 EUR” szövegrész lép.

12.

A 13. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pontban az „1 059 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 320 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a c) pontban az „1 680 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 950 000 EUR” szövegrész lép;

c)

az f) pontban az „1 827 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 650 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a g) pontban a „10 237 000 EUR” szövegrész helyébe a „9 100 000 EUR” szövegrész lép;

e)

az i) pontban a „6 755 000 EUR” szövegrész helyébe a „6 410 000 EUR” szövegrész lép;

f)

a j) pontban a „3 375 000 EUR” szövegrész helyébe a „3 000 000 EUR” szövegrész lép;

g)

a k) pontban a „348 000 EUR” szövegrész helyébe az „530 000 EUR” szövegrész lép;

h)

az s) pontban a „3 744 000 EUR” szövegrész helyébe a „244 000 EUR” szövegrész lép;

i)

a t) pontban a „2 115 000 EUR” szövegrész helyébe a „2 940 000 EUR” szövegrész lép;

j)

a v) pontban az „1 088 000 EUR” szövegrész helyébe a „610 000 EUR” szövegrész lép.

13.

A 14. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a d) pontban az „500 000 EUR” szövegrész helyébe az „50 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a g) pontban a „713 000 EUR” szövegrész helyébe a „413 000 EUR” szövegrész lép;

c)

az i) pontban a „800 000 EUR” szövegrész helyébe a „70 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a j) pontban a „150 000 EUR” szövegrész helyébe a „65 000 EUR” szövegrész lép;

e)

az o) pontban a „328 000 EUR” szövegrész helyébe az „530 000 EUR” szövegrész lép;

f)

a p) pontban a „305 000 EUR” szövegrész helyébe a „45 000 EUR” szövegrész lép.

14.

A 15. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a c) pontban a „927 000 EUR” szövegrész helyébe a „827 000 EUR” szövegrész lép;

b)

az e) pontban az „1 306 000 EUR” szövegrész helyébe az „516 000 EUR” szövegrész lép;

c)

az f) pontban az „5 374 000 EUR” szövegrész helyébe a „4 500 000 EUR” szövegrész lép;

d)

a h) pontban a „629 000 EUR” szövegrész helyébe a „279 000 EUR” szövegrész lép;

e)

az i) pontban a „3 076 000 EUR” szövegrész helyébe a „620 000 EUR” szövegrész lép;

f)

a j) pontban a „2 200 000 EUR” szövegrész helyébe az „1 280 000 EUR” szövegrész lép;

g)

az l) pontban a „332 000 EUR” szövegrész helyébe a „232 000 EUR” szövegrész lép;

h)

az o) pontban a „716 000 EUR” szövegrész helyébe a „41 000 EUR” szövegrész lép;

i)

a q) pontban a „279 000 EUR” szövegrész helyébe a „179 000 EUR” szövegrész lép;

j)

a t) pontban a „9 178 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 178 000 EUR” szövegrész lép.

3. cikk

A 2006/876/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „830 000 EUR” szövegrész helyébe a „0 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban a „800 000 EUR” szövegrész helyébe a „0 EUR” szövegrész lép.

2.

A 2. cikk (2) bekezdése a) pontjában a „425 000 EUR” szövegrész helyébe a „275 000 EUR” szövegrész lép.

3.

A 3. cikk (2) bekezdése a) pontjában az „508 000 EUR” szövegrész helyébe az „5 000 EUR” szövegrész lép.

4.

A 4. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „23 000 EUR” szövegrész helyébe a „88 000 EUR” szövegrész lép;

b)

a b) pontban a „105 000 EUR” szövegrész helyébe az „505 000 EUR” szövegrész lép.

4. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 10-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 282., 2006.10.13., 52. o. A 2006/876/EK határozattal (HL L 337., 2006.12.5., 57. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 337., 2006.12.5., 46. o. A 2007/22/EK határozattal (HL L 7., 2007.1.12., 46. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2006/687/EK határozat I–V. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdése értelmében az állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke és maximális összege

Betegség

Tagállam

Mérték

Maximális összeg

(EUR)

Aujeszky-féle betegség

Belgium

50 %

350 000

Spanyolország

50 %

350 000

Kéknyelv-betegség

Spanyolország

50 %

8 000 000

Franciaország

50 %

360 000

Olaszország

50 %

1 400 000

Portugália

50 %

1 100 000

Szarvasmarha-brucellózis

Írország

50 %

1 950 000

Spanyolország

50 %

5 500 000

Olaszország

50 %

3 000 000

Ciprus

50 %

20 000

Portugália

50 %

1 280 000

Egyesült Királyság (1)

50 %

1 100 000

Szarvasmarha-tuberkulózis

Spanyolország

50 %

8 000 000

Olaszország

50 %

2 950 000

Lengyelország

50 %

1 550 000

Portugália

50 %

450 000

Klasszikus sertéspestis

Németország

50 %

1 100 000

Franciaország

50 %

650 000

Luxemburg

50 %

35 000

Szlovénia

50 %

25 000

Szlovákia

50 %

400 000

Enzootikus szarvasmarha-leukózis

Észtország

50 %

20 000

Olaszország

50 %

1 600 000

Lettország

50 %

85 000

Litvánia

50 %

135 000

Lengyelország

50 %

4 800 000

Portugália

50 %

425 000

Juh- és kecskebrucellózis (B. melitensis)

Görögország

50 %

200 000

Spanyolország

50 %

5 900 000

Franciaország

50 %

570 000

Olaszország

50 %

5 000 000

Ciprus

50 %

120 000

Portugália

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Franciaország (3)

50 %

50 000

Veszettség

Bulgária

50 %

0

Cseh Köztársaság

50 %

490 000

Németország

50 %

850 000

Észtország

50 %

925 000

Lettország

50 %

790 000

Litvánia

50 % saját terület, 100 % határrégió

450 000

Magyarország

50 %

900 000

Ausztria

50 %

185 000

Lengyelország

50 %

4 100 000

Románia

50 %

0

Szlovénia

50 %

375 000

Szlovákia

50 %

500 000

Finnország

50 %

112 000

Afrikai/klasszikus sertéspestis

Bulgária

50 %

275 000

Olaszország

50 %

140 000

Románia

50 %

5 250 000

Sertések hólyagos betegsége

Olaszország

50 %

350 000

Madárinfluenza

Belgium

50 %

66 000

Bulgária

50 %

88 000

Cseh Köztársaság

50 %

74 000

Dánia

50 %

310 000

Németország

50 %

460 000

Észtország

50 %

40 000

Írország

50 %

59 000

Görögország

50 %

42 000

Spanyolország

50 %

82 000

Franciaország

50 %

280 000

Olaszország

50 %

900 000

Ciprus

50 %

15 000

Lettország

50 %

15 000

Litvánia

50 %

12 000

Luxemburg

50 %

15 000

Magyarország

50 %

110 000

Málta

50 %

5 000

Hollandia

50 %

126 000

Ausztria

50 %

42 000

Lengyelország

50 %

87 000

Románia

50 %

505 000

Portugália

50 %

46 000

Szlovénia

50 %

32 000

Szlovákia

50 %

21 000

Finnország

50 %

27 000

Svédország

50 %

200 000

Egyesült Királyság

50 %

1 125 000

Összesen

80 171 000

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdése értelmében az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke és maximális összege

Állatról emberre terjedő fertőzés

Tagállam

Mérték

Maximális összeg

(EUR)

Szalmonella

Belgium

50 %

550 000

Bulgária

50 %

5 000

Cseh Köztársaság

50 %

330 000

Dánia

50 %

500 000

Németország

50 %

175 000

Észtország

50 %

27 000

Írország

50 %

0

Görögország

50 %

60 000

Spanyolország

50 %

960 000

Franciaország

50 %

550 000

Olaszország

50 %

590 000

Ciprus

50 %

40 000

Lettország

50 %

60 000

Magyarország

50 %

110 000

Hollandia

50 %

1 350 000

Ausztria

50 %

80 000

Lengyelország

50 %

2 000 000

Portugália

50 %

20 000

Románia

50 %

215 000

Szlovákia

50 %

50 000

Összesen

7 672 000

III. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdése értelmében a TSE-k megfigyelésére irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke és maximális összege

Betegség

Tagállam

Mérték elvégzett gyorsteszteknél és megkülönböztető vizsgálatoknál

Maximális összeg

(EUR)

TSE-k

Belgium

100 %

2 084 000

Cseh Köztársaság

100 %

1 320 000

Dánia

100 %

1 950 000

Németország

100 %

11 307 000

Észtország

100 %

233 000

Írország

100 %

6 410 000

Görögország

100 %

1 650 000

Spanyolország

100 %

9 100 000

Franciaország

100 %

24 815 000

Olaszország

100 %

3 000 000

Ciprus

100 %

530 000

Lettország

100 %

312 000

Litvánia

100 %

645 000

Luxemburg

100 %

146 000

Magyarország

100 %

784 000

Málta

100 %

90 000

Hollandia

100 %

5 112 000

Ausztria

100 %

1 759 000

Lengyelország

100 %

244 000

Portugália

100 %

2 940 000

Románia

100 %

2 370 000

Szlovénia

100 %

308 000

Szlovákia

100 %

610 000

Finnország

100 %

839 000

Svédország

100 %

2 020 000

Egyesült Királyság

100 %

6 781 000

Összesen

87 359 000

IV. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdése értelmében a BSE felszámolására irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke és maximális összege

Betegség

Tagállam

Mérték

Maximális összeg

(EUR)

BSE

Belgium

50 % selejtezés

50 000

Cseh Köztársaság

50 % selejtezés

750 000

Dánia

50 % selejtezés

51 000

Németország

50 % selejtezés

50 000

Észtország

50 % selejtezés

98 000

Írország

50 % selejtezés

70 000

Görögország

50 % selejtezés

750 000

Spanyolország

50 % selejtezés

413 000

Franciaország

50 % selejtezés

50 000

Olaszország

50 % selejtezés

65 000

Luxemburg

50 % selejtezés

100 000

Hollandia

50 % selejtezés

60 000

Ausztria

50 % selejtezés

48 000

Lengyelország

50 % selejtezés

530 000

Portugália

50 % selejtezés

45 000

Szlovénia

50 % selejtezés

25 000

Szlovákia

50 % selejtezés

250 000

Finnország

50 % selejtezés

25 000

Egyesült Királyság

50 % selejtezés

347 000

Összesen

3 777 000

V. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdése értelmében a súrlókór felszámolására irányuló programok jegyzéke

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke és maximális összege

Betegség

Tagállam

Mérték

Maximális összeg

(EUR)

Súrlókór

Belgium

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

99 000

Cseh Köztársaság

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

107 000

Németország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

827 000

Észtország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

13 000

Írország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

279 000

Görögország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

516 000

Spanyolország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

4 500 000

Franciaország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

8 862 000

Olaszország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

620 000

Ciprus

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

1 280 000

Luxemburg

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

28 000

Magyarország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

232 000

Hollandia

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

543 000

Ausztria

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

14 000

Portugália

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

41 000

Románia

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

980 000

Szlovénia

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

83 000

Szlovákia

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

179 000

Finnország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

11 000

Svédország

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

6 000

Egyesült Királyság

50 % selejtezés; 50 % genotipizálás

5 178 000

Összesen

24 398 000


(1)  Az Egyesült Királyság csak Észak-Írország tekintetében.

(2)  Átvivő rovarok által terjesztett szívburokvizenyő, babéziózis és anaplazmózis Franciaország tengerentúli megyéiben.

(3)  Franciaország csak Guadeloupe, Martinique és Réunion tekintetében.


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 13.)

a 2005/5/EK határozatnak az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv szerint elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 6168. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/852/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 43. cikke (3) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005–2009. évekre vonatkozóan a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti egyes mezőgazdasági növény- és zöldségfajok, valamint a szőlő vetőmagjain és szaporítóanyagain végzett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok szabályainak megállapításáról szóló, 2004. december 27-i 2005/5/EK bizottsági határozat (2) megállapítja az Asparagus officinalis tekintetében a 2002/55/EK tanácsi irányelv keretében 2005–2009 között elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok szabályait.

(2)

Az ilyen kísérletek és vizsgálatok elvégzéséért felelős szerv tájékoztatta a Bizottságot, hogy a munka a vártnál gyorsabban halad, és hogy a 2005–2007 között megfigyelt növények megfelelő fejlődésének köszönhetően a 2004. június 21-én közzétett projektfelhívásban (3) szereplő valamennyi releváns megfigyelést 2009 helyett várhatóan 2008 végéig el tudják végezni. Rámutatott, hogy ennek eredményeképpen a teljes elszámolható költségek alacsonyabbak lennének az eredetileg megállapítottaknál, míg a 2008-as költségek magasabbak lennének.

(3)

E tények alapján ezen illetékes szerv javaslatot nyújtott be az elszámolható költségek és a közösségi hozzájárulás újraszámítására.

(4)

A támogatható kiadást és a közösségi hozzájárulást ebből kifolyólag ki kell igazítani.

(5)

A 2005/5/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagvak és Szaporítóanyagok Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/5/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

Az 1. cikk első bekezdésében a „2009” időpont helyébe a „2008” időpont lép.

2.

A 3. cikk első bekezdésében a „2009” időpont helyébe a „2008” időpont lép.

3.

A melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 2., 2005.1.5., 12. o.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


MELLÉKLET

A 2005/5/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „2008-ban elvégzendő kísérletek és vizsgálatok” című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2008-ban elvégzendő kísérletek és vizsgálatok

Faj

Illetékes szerv

Vizsgálati feltételek

Minták száma

Elszámolható költség

(EUR)

Maximális közösségi pénzügyi hozzájárulás (az elszámolható költségek 80 %-a)

(EUR)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Fajtaazonosság és fajtatisztaság (helyszíni)

Külső vetőmag-minőség (laboratóriumi)

100

43 495

34 794

Összes költség

34 794

2.

A „2009-ben elvégzendő kísérletek és vizsgálatok” című táblázatot el kell törölni.


(1)  Egy évnél hosszabb ideig tartó kísérletek és vizsgálatok.”


20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 13.)

az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/853/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti bizonyos mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok, valamint szőlők vetőmagjaira és szaporítóanyagaira vonatkozó közösségi összehasonlító kísérletekkel és vizsgálatokkal kapcsolatos intézkedések a 2005–2009. évekre vonatkozó meghatározásáról szóló, 2004. december 27-i 2005/5/EK bizottsági határozatra (2) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A 2005/5/EK határozat az Asparagus officinalis tekintetében a 2005-től 2009-ig terjedő időszakra rögzíti a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletekre és vizsgálatokra vonatkozó szabályokat.

(2)

A 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben elvégzett kísérleteket és vizsgálatokat 2008-ban is folytatni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérleteket és vizsgálatokat a 2005/5/EK határozattal összhangban 2008-ban is folytatni kell.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 13-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 2., 2005.1.5., 12. o.


Helyesbítések

20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/60


Helyesbítés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347., 2006. december 11. )

Az 1. oldalon, az 1. lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„(1)

HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 221., 2006.8.12., 9. o.) módosított irányelv.”

helyesen:

„(1)

HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.”

Az 1. oldalon, a 2. lábjegyzetben:

a következő szövegrész:

„(2)

HL 71., 1967.4.14., 1301/67. o. A legutóbb a 69/463/EGK (HL L 320. 1969.123., 1. o.) irányelvvel (HL L 145. 1977.6.13., 1. o.) módosított irányelv.”

helyesen:

„(2)

HL 71., 1967.4.14., 1301. o. A 77/388/EGK irányelvvel módosított irányelv.”

A 22. oldalon, a 83. cikkben:

a következő szövegrész:

„… az 1. fejezetnek megfelelően …”

helyesen:

„… a 2. fejezetnek megfelelően …”.

A 28. oldalon, a 133. cikk utolsó bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Azon tagállamok, … az első albekezdés d) pontjában meghatározott feltételeket is alkalmazhatják, …”,

helyesen:

„Azon tagállamok, … az e cikk első albekezdése d) pontjában meghatározott feltételeket is alkalmazhatják, …”.

A 29. oldalon, a 138. cikk (2) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„… jövedéki adó alá nem eső beszerzései a 4. cikk (1) bekezdésének értelmében nem tartoznak a HÉA hatálya alá, …”

helyesen:

„… jövedéki adó alá nem eső beszerzései a 3. cikk (1) bekezdésének értelmében nem tartoznak a HÉA hatálya alá, …”.

A 36. oldalon, a 170. cikkben:

a következő szövegrész:

„A 79/1072/EGK tanácsi irányelv (1) 1. cikke, a 86/560/EGK tanácsi irányelv (2), …”

helyesen:

„A 79/1072/EGK irányelv (1) 1. cikke, a 86/560/EGK irányelv (2) 1. cikke, …”.

A 40. oldalon, a 204. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész:

„… és azzal az országgal, amelyben az adóalany székhelye van, vagy letelepedett, nincs érvényben a 76/308/EGK tanácsi irányelvben (1) és az 1798/2003/EK tanácsi rendeletben (1) foglalthoz hasonló hatályú, kölcsönös segítségnyújtási jogi eszköz, …”

helyesen:

„…és azzal az országgal, amelyben az adóalany székhelye van, vagy letelepedett, nincs érvényben a 76/308/EGK irányelvben (1) és az 1798/2003/EK rendeletben (1) foglalthoz hasonló hatályú, kölcsönös segítségnyújtási jogi eszköz, …”.

A 49. oldalon, a 272. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„… a 241. cikkben …”

helyesen:

„… a 242. cikkben …”.

Az 53. oldalon, a 302. cikk (2) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

a 146., 147., 148. cikkben, a 156. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 158., 160. és 161. cikkben megállapított …”

helyesen:

„b)

a 146., 147., 148. és 156. cikkben, a 157. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 158., 160. és 161. cikkben megállapított …”.

A 62. oldalon, a 375. cikkben:

a következő szövegrész:

„Görögország az általa 1987. január 1-jén alkalmazott feltételek mellett továbbra is mentesítheti a X. melléklet B. részének 2., 8., 7., 9., 11. és 12. pontjában felsorolt ügyleteket.”

helyesen:

„Görögország az általa 1987. január 1-jén alkalmazott feltételek mellett továbbra is mentesítheti a X. melléklet B. részének 2., 8., 9., 11. és 12. pontjában felsorolt ügyleteket.”

A 62. oldalon, a 383. cikk a) pontjában:

a következő szövegrész:

„a)

a X. melléklet B. részének 10. pontjában szereplő építési telkek értékesítése 2007. december 31-ig; …”

helyesen:

„a)

a X. melléklet B. részének 9. pontjában szereplő építési telkek értékesítése 2007. december 31-ig; …”.

A 79. oldalon, a XI. melléklet A. része 2. pontjában, a lista utolsó eleménél:

a következő szövegrész:

„2006/98/EK irányelv (HL L …, …, … o. (*) (kizárólag a melléklet 2. pontja)”

helyesen:

„2006/98/EK irányelv (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) (kizárólag a melléklet 2. pontja)”.

A 79. oldalon, a csillaggal jelölt lábjegyzet az oldal alján:

A lábjegyzet törlendő.

A 81. és következő oldalakon, a XII. melléklet Megfelelési táblázatában:

a)

a 88. oldalon, a „77/388/EGK irányelv” oszlopban, a hatodik sorban:

a következő szövegrész

:

„13. cikk B. cím d) pont 1–5. pont, első és második francia bekezdés”

helyesen

:

„13. cikk B. cím d) pont 5. alpont, első és második francia bekezdés”;

b)

a 88. oldalon, az „Ezen irányelv” oszlopban, a tizenharmadik sorban:

a következő szövegrész

:

„140. cikk a) pont”

helyesen

:

„143. cikk a) pont”;

c)

a 92. oldalon, a vége előtti negyedik sor után:

beillesztésre kerül a vége előtti negyedik és harmadik sor közé:

a „77/388/EGK irányelv” oszlopban az, hogy:

„24a cikk, második albekezdés”,

az „Ezen irányelv” oszlopban be kell illeszteni egy kihúzást;

d)

a 96. oldalon, az „Ezen irányelv” oszlopban, a vége előtti hatodik sorban:

a következő szövegrész

:

„198. cikk (1) és (2) bekezdés”

helyesen

:

„198. cikk (1) és (3) bekezdés”;

e)

a 117. oldalon, az „Egyéb jogi aktusok” oszlopban, az utolsó előtti sorban:

a következő szövegrész

:

„a 2003-as csatlakozási okmány VIII melléklete (7) bekezdése 1. pontjának harmadik albekezdése”

helyesen

:

„a 2003-as csatlakozási okmány VIII. melléklete (7) bekezdése 1. pontja b) alpontjának harmadik albekezdése”.