ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 325

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 11.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1450/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 1452/2007/EK rendelete (2007. december 7.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

66

 

*

A Bizottság 1453/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a 2008-as számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

68

 

*

A Bizottság 1454/2007/EK rendelete (2007. december 10.) egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról

69

 

*

A Bizottság 1455/2007/EK rendelete (2007. december 10.) Egyiptomból származó rizs Közösségbe történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról

74

 

*

A Bizottság 1456/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a rizs és gabonafélék behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2058/96/EK, 2375/2002/EK, 2377/2002/EK, 2305/2003/EK, 955/2005/EK, 969/2006/EK és 1964/2006/EK rendelet módosításáról

76

 

 

A Bizottság 1457/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

81

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/810/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. november 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és annak tagállamai nevében történő megkötéséről

83

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv

84

 

 

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

 

 

2007/811/EK, Euratom

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2007. december 5.) az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

89

 

 

Bizottság

 

 

2007/812/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékletével összhangban a fokozott megfigyelési program alapján három, halászatra fordítható többletnap Hollandia számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 5711. számú dokumentummal történt)

90

 

 

2007/813/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 28.) az ICES VIIIc és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 5719. számú dokumentummal történt)

92

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

11.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/1


A BIZOTTSÁG 1450/2007/EK RENDELETE

(2007. december 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. december 10-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


11.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/3


A BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE

(2007. december 4.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 98/8/EK irányelv értelmében a tagállamok csak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletében említett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalát engedélyezhetik. Azonban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében előírt átmeneti intézkedések értelmében a tagállamok engedélyezhetik az I., IA. vagy IB. mellékletben nem szereplő hatóanyagokat tartalmazó olyan biocid termékek forgalomba hozatalát, amelyek 2000. május 14. előtt már forgalomban voltak (a továbbiakban: létező hatóanyagok). Ugyanezen cikk (2) bekezdése értelmében a Bizottság 10 éves munkaprogramot indít valamennyi létező hatóanyag vizsgálatára. A munkaprogram célja egyrészt a létező hatóanyagok azonosítása volt, másrészt annak megállapítása, hogy melyeket kell értékelni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel szempontjából.

(2)

A biocid termékekről szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében említett program első szakaszáról szóló, 2000. szeptember 7-i 1896/2000/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a program kezdeti szakaszát.

(3)

Az 1896/2000/EK rendelet értelmében a biocid termékekben való felhasználásra szánt létező hatóanyagokat azonosítani kellett, és legkésőbb 2002. március 28-ig be kellett jelenteni, hogy melyek azok, amelyek a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából egy vagy több terméktípusra vonatkozóan értékelésre kerülnek.

(4)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet (3) meghatározta a létező hatóanyagok jegyzékét. Ez azon hatóanyagokat tartalmazza, amelyeket az 1896/2000/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével vagy 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban azonosítottak, vagy amelyekre vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban azzal egyenértékű információt nyújtottak be a bejelentéskor.

(5)

A 2032/2003/EK rendelet II. melléklete a felülvizsgálati program keretében értékelendő létező hatóanyagok teljes körű jegyzékét is megállapította. Ez azon hatóanyagokat tartalmazza, amelyekre vonatkozóan legalább egy bejelentést elfogadtak az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban, vagy amelyek vonatkozásában valamelyik tagállam jelezte érdekeltségét az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban. E jegyzék meghatározta az érintett terméktípusokat is.

(6)

A 2032/2003/EK rendelet lehetővé tette, hogy a felülvizsgálati programban eredetileg nem szereplő hatóanyag/terméktípus kombinációkat is megvizsgáljanak a felülvizsgálati programban értékelt hatóanyagokkal azonos módon, amennyiben az ebben érdekelt gazdasági szereplő 2006. március 1. előtt teljes dossziét nyújt be.

(7)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése 2006. szeptember 1-jében állapította meg azt a határidőt, amely után a felülvizsgálati programban nem vizsgált hatóanyagokat tartalmazó termékeket ki kell vonni a piacról.

(8)

A 2032/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy bármely létező hatóanyag, amelyet felhasználói nem azonosítottak, úgy tekintendő, mint amely nem került forgalomba biocid felhasználásra 2000. május 14. előtt. Azonban ha egy létező hatóanyagot azért lehetne új hatóanyagnak tekinteni, mert azonosítását jogellenesen elmulasztották, az nem jogosult a valóban új hatóanyagokat megillető ideiglenes engedélyre vagy hosszabb adatvédelmi időszakra. Ezért ebből a szempontból egyértelműbbé kell tenni ezt a rendelkezést.

(9)

A 2032/2003/EK rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok eltérés engedélyezését kérjék olyan biocid termékek tekintetében, amelyek a felülvizsgálati programban nem értékelt létező hatóanyagokat tartalmaznak, ha úgy ítélik meg, hogy hatóanyagok egészségügyi vagy biztonsági okokból, illetőleg a kulturális örökség védelme szempontjából alapvető fontosságúak vagy rendkívül fontosak a társadalom működéséhez, és amennyiben nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható egyéb lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok. A tagállamok által kérelmezett eltérést csak akkor lehet megadni, ha a kérelem megalapozott, a további felhasználás nem aggályos az emberi egészség és a környezet szempontjából, valamint ha szükség esetén törekszenek alternatív megoldások kialakítására. Helyénvaló továbbra is lehetőséget biztosítani arra, hogy a tagállamok ilyen esetben eltérést kérjenek, még olyan hatóanyagok tekintetében is, amelyekről úgy határoztak, hogy nem kerülnek felvételre a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe. Mivel a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett felülvizsgálati program 2010. május 14-ig tart, az ilyen eltéréseket csak eddig az időpontig lehet engedélyezni.

(10)

Egyes olyan termékek, amelyeket az emberek vagy az állatok táplálékként fogyasztanak, szintén alkalmasak lehetnek kártékony szervezetek vonzására vagy taszítására. Általános az egyetértés abban, hogy az ilyen anyagok esetében a 98/8/EK irányelv engedélyezési és bejegyzési (törzskönyvezési) követelmények alkalmazása nem indokolt, és azokat egyértelműen ki kell zárni az irányelv hatályából. Mivel a 98/8/EK irányelv felülvizsgálata hosszas időt vesz igénybe, amely alatt az említett termékek piaci értéke visszafordíthatatlanul romolhat, helyénvaló az ilyen termékek piacról való kivonásának határidejét 2010. május 14-ig elhalasztani.

(11)

Az a tagállam, amely jelezte érdekeltségét valamely hatóanyag felülvizsgálatának elvégzésével kapcsolatban, nem jelölhető ki referens tagállamnak az érintett hatóanyag vonatkozásában.

(12)

A kettős munkavégzés elkerülése és különösen a gerinces állatokon végzett kísérletek számának csökkentése érdekében a teljes dosszié elkészítésére és beadására vonatkozó követelményeknek bátorítaniuk kell a közös fellépésre, nevezetesen közös dosszié beadására azokat a résztvevőket, akiknek a bejelentését elfogadták (a továbbiakban: résztvevők). A referens tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy közreadja a valamely bejelentett létező hatóanyag kapcsán gerinces állatokon végzett kísérletekre vonatkozó információkat, kivéve ha ezek az információk bizalmasnak minősülnek a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Annak érdekében továbbá, hogy meg lehessen győződni az adatszolgáltatási követelmények megfelelőségéről, valamint hogy a hatóanyagok felülvizsgálata költséghatékony módon történjen, a résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy szolgáltassanak információt a dosszié összeállításának költségeiről és a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességéről.

(13)

A késedelmek elkerülése érdekében az adatszolgáltatási követelményekkel kapcsolatos bizonytalanságok tisztázását szolgáló egyeztetéseket a résztvevőknek a lehető legkorábban meg kell kezdeniük a referens tagállamokkal. Amennyiben egy kérelmező (a résztvevőktől eltekintve) a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezni kívánja egy, a felülvizsgálati program keretében értékelés alatt álló hatóanyag/terméktípus kombinációnak az említett irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételét, az adott kombinációra vonatkozó teljes dossziét a résztvevőkkel egyidőben kell beadnia, hogy ne akadályozza a felülvizsgálati program gördülékeny lebonyolítását, vagy ne hozza hátrányos helyzetbe a résztvevőket.

(14)

A dosszié tartalmára és formátumára vonatkozó követelményeket, valamint a beadandó dossziék számát meg kell határozni.

(15)

Rendelkezni kell azokról az esetekről, amikor a résztvevőhöz egy gyártó, készítő vagy szervezet társul, valamint azokról, amikor a résztvevő kilép a felülvizsgálati programból.

(16)

A gyártóknak, készítőknek vagy szervezeteknek bizonyos határidőkön belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy átvegyék a résztvevő szerepét azon létező hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában, amelynek esetében valamennyi résztvevő kilépett, vagy egyik dosszié sem felel meg a követelményeknek. Ugyanezen határidőkön belül és bizonyos feltételek mellett lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy jelezhessék érdekeltségüket az ilyen kombinációnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére.

(17)

Annak érdekében, hogy kevesebb legyen a felülvizsgálati programban értékelés alatt álló hatóanyagok forgalomban tartásával kapcsolatos visszaélés, indokolt rendelkezni arról, hogy egy adott hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében a résztvevő szerepét egy másik személy vagy tagállam csak egyszer vehesse át. Ugyanebből a megfontolásból a résztvevő szerepét átvállaló személyt vagy tagállamot kötelezni kell arra, hogy adott időn belül bizonyítékot szolgáltasson arról, hogy megkezdte a teljes dosszié összeállításának munkálatait.

(18)

Meg kell határozni, hogy a referens tagállamoknak milyen határidőn belül kell meggyőződniük a dossziék teljességéről. Kivételes esetekben a referens tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a dosszié egyes részeinek beadására új határidőt jelöljenek ki, különösen akkor, ha a résztvevő bizonyította, hogy az információt nem volt lehetséges kellő időben benyújtani, vagy olyan esetben, amikor tisztázni kell a résztvevő és a referens tagállam között az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban a korábbi egyeztetések ellenére fennálló bizonytalanságokat.

(19)

A referens tagállamnak valamennyi létező hatóanyag esetében meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a dossziét, és az eredményeket ismertetnie kell a Bizottsággal és a többi tagállammal az illetékes hatóság jelentése és a szóban forgó hatóanyag tekintetében hozandó döntésre vonatkozó ajánlás formájában. Annak érdekében, hogy a döntéshozatal felesleges elnyújtása elkerülhető legyen, a referens tagállamnak gondosan meg kell fontolnia a kiegészítő tanulmányok szükségességét. Ugyanezen oknál fogva a referens tagállamokat kötelezni kell arra, hogy a dosszié elfogadása után benyújtott információkat csak meghatározott feltételek mellett vegyék figyelembe.

(20)

Az illetékes hatóságok jelentéseit a többi tagállamnak meg kell vizsgálnia, mielőtt az értékelő jelentéseket beterjesztenék a Biocid Termékek Állandó Bizottságához.

(21)

Amennyiben valamely hatóanyagnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlás ellenére fennállnak a szóban forgó irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említett kételyek, a Bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül figyelembe vehesse az ugyanarra a felhasználásra szánt más létező hatóanyagok értékelésének eredményét. Rendelkezni kell arról, hogy a referens tagállamok szükség szerint frissítsék az illetékes hatóságok jelentéseit.

(22)

Az információkhoz való hozzáférés javítása érdekében a tagállami illetékes hatóságok által eljuttatott jelentések alapján értékelő jelentéseket kell összeállítani, amelyekre ugyanazon hozzáférési szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az illetékes hatóságok jelentéseire. Az értékelő jelentéseket az illetékes hatóság eredeti jelentése felhasználásával kell elkészíteni, amely az értékelési folyamat során figyelembe vett dokumentumok, észrevételek és információk ismeretében tett módosításokat is tartalmazza.

(23)

Lehetővé kell tenni az e rendeletben előírt eljárások felfüggesztését más közösségi jogi aktusok alkalmazására való tekintettel, különösen az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv (4), illetve 2009. június 1-jét követően az 1907/2006/EK rendelet VIII. címe és XVII. melléklete tekintetében.

(24)

A felülvizsgálati program hatékony bonyolítása érdekében számos hatóanyag/terméktípus kombinációt másik referens tagállamhoz rendeltek. Ezeknek a változásoknak tükröződniük kell a rendelet II. mellékletében.

(25)

A 2032/2003/EK rendeletet már számos alkalommal módosították (5) az új tagállamok csatlakozására és a felülvizsgálati program során szerzett tapasztalatokra figyelemmel, valamint annak érdekében, hogy a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe bizonyos hatóanyagok ne kerüljenek fel – vagy mert az előírt határidőn belül nem nyújtották be a megkövetelt információt, vagy mert az említett irányelv 10. cikkében előírt feltételek nem teljesültek. A 2032/2003/EK irányelv ismételt naprakésszé tétele nem bizonyult hatásosnak a felülvizsgálati program fejleményeinek követésében, továbbá igen időigényes; ráadásul megzavarhatja az érdekelteket abban a tekintetben, hogy mely szabályok irányadóak, és mely hatóanyagoknak folyik aktuálisan a felülvizsgálata. Az egyértelműség érdekében ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni és egy új, egyszerűbb rendelkezéssel helyettesíteni a 2032/2003/EK rendeletet. Ebben az új jogszabályban meg kell határozni a felülvizsgálati programra vonatkozó szabályokat, és rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság külön jogszabályban intézkedjen az egyes anyagok felvételének elutasításáról.

(26)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett, 2000. május 14-én biocid termék hatóanyagaként már forgalomban lévő hatóanyagok szisztematikus vizsgálatára irányuló munkaprogram (a továbbiakban: felülvizsgálati program) második szakasza végrehajtásának részletes szabályait állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 98/8/EK irányelv 2. cikkében és az 1896/2000/EK rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenfelül a „résztvevő” olyan gyártó, készítő vagy szervezet, amely a Bizottság által az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott bejelentést nyújtott be, vagy olyan tagállam, amely jelezte érdekeltségét az említett rendelet 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

3. cikk

Létező hatóanyagok

(1)   A 98/8/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése c) és d) pontjában említett felhasználások körén kívül eső felhasználású biocid termékekben előforduló, 2000. május 14. előtt forgalomba hozottként besorolt hatóanyagok jegyzékét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2)   A II. mellékletben szerepel a felülvizsgálati programban megvizsgálandó hatóanyagok kimerítő jellegű felsorolása.

Ez a jegyzék a következő hatóanyagokat tartalmazza:

a)

az 1896/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban vagy az 1687/2002/EK bizottsági rendelet (6) 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban bejelentett létező hatóanyagok;

b)

be nem jelentett létező hatóanyagok, amelyek tekintetében azonban valamely tagállam jelezte érdekeltségét a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel iránt;

c)

be nem jelentett létező hatóanyagok, amelyek tekintetében valamely tagállam 2006. március 1. előtt dossziét nyújtott be, és az megfelel az e rendelet III. mellékletében szereplő követelményeknek, így teljesként elfogadásra került.

A jegyzék minden egyes hatóanyag esetében megadja, hogy azt a felülvizsgálati program keretében milyen terméktípus vonatkozásában vonják vizsgálat alá, valamint hogy melyik tagállam kapott megbízást az értékelés elvégzésre.

4. cikk

A felvétel elutasítása

(1)   E rendelet 5. és 6. cikkének, valamint e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül nem hozhatók forgalomba olyan biocid termékek, amelyek e rendelet II. mellékletben vagy a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletében fel nem sorolt hatóanyagokat tartalmaznak.

Az e rendelet II. mellékletben felsorolt hatóanyagok esetében az első albekezdést az adott hatóanyagra bármely olyan terméktípus tekintetében is alkalmazni kell, amely nem szerepel az említett mellékletben.

(2)   Azon biocid termékeket, amelyek olyan hatóanyagot tartalmaznak, amely szerepel e rendelet II. mellékletében és amely tekintetében határozat született arról, hogy egy bizonyos vagy valamennyi bejelentett terméktípus kapcsán nem kerül felvételre a 98/8/EK irányelv I. vagy IA. mellékletébe, nem szabad többé forgalomba hozni az érintett terméktípusban az elutasításról szóló határozat közzétételétől számított 12 hónap elteltével, hacsak a határozat másként nem rendelkezik.

(3)   A 98/8/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 15. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően az I. mellékletben nem szereplő hatóanyagok úgy tekintendők, hogy 2000. május 14. előtt nem kerültek forgalomba biocid felhasználásra.

5. cikk

Eltérés nem helyettesíthető felhasználás esetére

(1)   A tagállamok kérelmezhetik a Bizottságtól a 4. cikk (1) bekezdésétől való eltérés engedélyezését, ha úgy ítélik meg, hogy egy hatóanyag egészségügyi vagy biztonsági okokból vagy a kulturális örökség védelme érdekében alapvető fontosságú, illetve rendkívül fontos a társadalom működéséhez, és nem állnak rendelkezésre technológiailag és gazdaságilag megvalósítható egyéb lehetőségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból elfogadható helyettesítő anyagok.

A kérelemhez írásos indokolást kell csatolni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmeket a Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz, valamint nyilvánosan közzéteszi elektronikus formában.

A kérelem kézhezvételét követő 60 napon belül bármely tagállam, illetve személy benyújthat írásos észrevételt a Bizottsághoz.

(3)   A kapott észrevételek figyelembevételével a Bizottság engedélyezheti a 4. cikk (1) bekezdésétől való eltérést, vagyis engedélyezheti a kérdéses anyag forgalomba hozatalát a kérelmet benyújtott tagállam(ok) piacán legkésőbb 2010. május 14-ig, amennyiben az érintett tagállam:

a)

biztosítja, hogy az anyag használatára kizárólag addig kerül sor, amíg a hatóanyagot tartalmazó termékeket a szándékolt nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezik;

b)

megállapítja, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe véve ésszerűen feltételezhető, hogy a használat nincs elfogadhatatlan hatással sem az emberek vagy az állatok egészségre, sem a környezetre;

c)

engedélyezés esetén meghozza a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket;

d)

biztosítja, hogy a 2006. szeptember 1. után forgalomban maradó biocid termékeket új címkével látják el, amely feltünteti a tagállamok által e bekezdésnek megfelelően megállapított felhasználási feltételeket; valamint

e)

biztosítja, hogy adott esetben az engedélyek birtokosai vagy az érintett tagállamok törekszenek az adott felhasználás alternatívájának felkutatására, vagy a 98/8/EK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban benyújtandó dossziét legkésőbb 2008. május 14-ig elkészítik.

(4)   Az érintett tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a (3) bekezdés alkalmazásáról és különösen az e) pont alapján hozott intézkedésekről.

(5)   A tagállamok bármikor felülvizsgálhatják az azokra a biocid termékekre kiadott engedélyeket, amelyek forgalombahozatali idejét a (3) bekezdéssel összhangban meghosszabbították. Amennyiben bármilyen ok miatt feltételezhető, hogy az említett bekezdés a)–e) pontjában előírt feltételek közül valamelyik nem teljesül, az érintett tagállamok indokolatlan késedelem nélkül megfelelő intézkedésekkel orvosolják a helyzetet vagy – amennyiben erre nincs mód – visszavonják az érintett biocid termékek tekintetében kiadott engedélyeket.

6. cikk

Élelmiszerek és takarmányok

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok 2010. május 14-ig engedélyezhetik a kizárólag élelmiszert vagy takarmányt tartalmazó hatóanyagok riasztó- és csalogatószerként való forgalomba hozatalát a 19. terméktípusban.

Az eltérés alkalmazásában „élelmiszer vagy takarmány” bármely olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan ehető anyag, illetve állati vagy növényi eredetű termék, amelyet emberi vagy állati fogyasztásra szánnak, illetve ilyen fogyasztása ésszerűen feltételezhető; azonban nem tartoznak ide az élelmiszerekből vagy takarmányokból kivont vagy izolált anyagok.

7. cikk

Létező hatóanyagok vizsgálata a felülvizsgálati program keretében

(1)   A II. mellékletben felsorolt hatóanyagoknak a meghatározott terméktípus(ok) tekintetében való felülvizsgálatát az erre a célra kijelölt referens tagállam végzi el az adott hatóanyagra/terméktípusra vonatkozó teljes dosszié alapján, feltéve hogy:

a)

a dosszié eleget tesz az e rendelet III. mellékletében meghatározott követelményeknek;

b)

az érintett terméktípusra vonatkozóan az e rendelet 9. cikkében meghatározott időszakon belül benyújtják a teljes dossziét a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett és az e rendelet III. mellékletében meghatározott összefoglaló dosszié kíséretében.

A II. mellékletben felsorolt hatóanyagokat kizárólag az ott megjelölt terméktípusok tekintetében kell felülvizsgálni.

A 8. és a 14. terméktípustól eltekintve a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett hatóanyag/terméktípus kombinációk értékelését ugyanakkor kell megkezdeni, amikor az azonos terméktípusokban előforduló hatóanyag dossziéjának értékelésére sor kerül.

(2)   Nem szabad referens tagállamként kijelölni egy adott hatóanyag vonatkozásában olyan tagállamot, amely jelezte érdekeltségét a hatóanyagnak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétele iránt.

(3)   E rendelet 10., 11. és 12. cikkének sérelme nélkül a résztvevőktől eltérő személyek a 98/8/EK irányelv 11. cikkével összhangban kérelmezhetik egy a II. mellékletben felsorolt létező hatóanyag/terméktípus kombinációnak az irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvételét. Ilyen esetben a teljes dossziét az adott hatóanyag/terméktípus kombináció vonatkozásában e rendelet 9. cikkében meghatározott időszakon belül kell benyújtani.

8. cikk

A teljes dosszié összeállítása

(1)   A teljes dosszié összeállítása során minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni többek között a gerinces állatokon végzett kísérletek többszöri elvégzésének elkerülése, valamint – adott esetben – egy közös teljes dosszié összeállítása érdekében.

(2)   A teljes dosszié összeállításának megkezdése előtt a résztvevő:

a)

tájékoztatja a referens tagállamot a gerinces állatokon általa már elvégzett kísérletekről;

b)

kapcsolatba lép a referens tagállammal annak egyeztetése céljából, hogy egyes vizsgálatok elvégzésétől el lehet-e tekintetni;

c)

tájékoztatja a referens tagállamot a teljes dosszié elkészítése érdekében általa gerinces állatokon végzendő további kísérletekről;

d)

ha a referens tagállam arról tájékoztatja, hogy egy másik résztvevő ugyanolyan kísérletek elvégzésének szándékát jelentette be, minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön ezzel a résztvevővel a kísérletek közös elvégzésében.

Az első albekezdés b) pontjával összhangban a referens tagállamok által adott állásfoglalás nem határozza meg előre a 13. cikk (1) bekezdése szerinti teljességi ellenőrzés eredményét.

(3)   A referens tagállam közreadhat információt az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag tekintetében gerinces állatokon elvégzett bármely kísérletről, kivéve ha ez az információ bizalmasnak minősül a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében. Ez az információ tartalmazhatja az érintett hatóanyag nevét, a kísérlet végeredményét és az adatok jogosultjával való kapcsolatfelvételre szolgáló címet.

(4)   Amennyiben a referens tagállam tud arról, hogy több résztvevő is szándékozik felülvizsgálni egy bizonyos hatóanyagot, erről értesíti ezeket a résztvevőket.

(5)   Azok a résztvevők, akik ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékoznak felülvizsgálni, minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a közösségi versenyszabályok teljes mértékű betartása mellett közösen adják be a teljes dossziét.

Amennyiben a fenti körülmények között nem nyújtanak be közös dossziét, minden egyes önálló dossziéban ismertetni kell az együttműködés biztosítása érdekében tett erőfeszítéseket és a részvétel elmaradásának okait.

(6)   A teljes dossziéban és az összefoglaló dossziéban is részletezni kell a gerinces állatokon végzett kísérletek többszöri elvégzésének elkerülése érdekében tett erőfeszítéseket.

(7)   Annak érdekében, hogy információt nyújtsanak a felülvizsgálatra való jelentkezéssel járó költségekről és a teljes dosszié összeállításához szükséges állatkísérletekről, a résztvevők a teljes dossziéval együtt benyújthatnak a referens tagállamnak egy költségkimutatást az azzal kapcsolatban elvégzett tevékenységekről és tanulmányokról.

A referens tagállam közli ezt az információt a Bizottsággal, amikor az illetékes hatóság jelentését benyújtja a 14. cikk (4) bekezdésével összhangban.

(8)   A Bizottság a 98/8/EK irányelv 18. cikkének (5) bekezdésében említett jelentésben kitér a teljes dosszié összeállításával járó költségekre és az ehhez szükséges állatkísérletekre, és javaslatot tesz az adatszolgáltatási kötelezettségek módosítására a gerinces állatokon végzett kísérletek szükségességének minimalizálása, valamint a költséghatékonyság és az arányosság biztosítása érdekében.

9. cikk

A teljes dosszié benyújtása

(1)   Ha a referens tagállam másként nem rendelkezik, a résztvevő a teljes dosszié egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányát nyújtja be a referens tagállamnak.

Ezenfelül a résztvevő az összefoglaló dosszié egy-egy nyomtatott, valamint egy-egy elektronikus példányát is benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak a 13. cikk (3) bekezdésével összhangban. Amennyiben azonban valamely tagállam kizárólag elektronikus formában tart igényt a dossziéra, vagy azt több példányban is szeretné megkapni, erről tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely elektronikus formában nyilvánosan közzéteszi ezt az információt. Amennyiben a tagállam a későbbiekben másképp határoz, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell a Bizottságot, és a Bizottság ennek megfelelően frissíti a nyilvánosan közzétett információt.

(2)   A II. mellékletben felsorolt létező termékek tekintetében a következő időszakokon belül kell a referens tagállamhoz eljuttatni a teljes dossziét:

a)

a 8. és 14. terméktípus esetében 2004. március 28-ig;

b)

a 16., 18., 19. és 21. terméktípus esetében 2005. november 1. és 2006. április 30. között;

c)

az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 13. terméktípus esetében 2007. február 1. és 2007. július 31. között;

d)

a 7., 9., 10., 11., 12., 15., 17., 20., 22. és 23. terméktípus esetében 2008. május 1. és 2008. október 31. között.

10. cikk

A résztvevőkhöz való társulás vagy a résztvevők helyettesítése

Amennyiben kölcsönös megállapodás alapján egy gyártó, készítő vagy szervezet társul valamely résztvevőhöz, vagy helyettesít egy résztvevőt a teljes dosszié benyújtásában, a megállapodást megkötő felek erről közösen értesítik a Bizottságot és a referens tagállamot, és csatolják a vonatkozó felhatalmazást.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

11. cikk

A résztvevők visszalépése

(1)   Amennyiben valamely résztvevő nem kíván tovább részt venni a felülvizsgálati programban, erről írásban, az okok megjelölésével haladéktalanul értesíti a megfelelő referens tagállamot és a Bizottságot.

A Bizottság ennek megfelelően értesíti a többi tagállamot, valamint a többi olyan résztvevőt, aki ugyanazt a hatóanyagot ugyanazon terméktípus(ok) vonatkozásában szándékozik felülvizsgálni.

(2)   Amennyiben egy létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében valamennyi résztvevő visszalép, a Bizottság erről tájékoztatja a tagállamokat, és az információt elektronikus formában is közzéteszi.

12. cikk

A résztvevő szerepének átvétele

(1)   A 11. cikk (2) bekezdésben említett információ elektronikus közzétételétől számított három hónapon belül egy gyártó, készítő vagy szervezet tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy a létező hatóanyag/terméktípus vonatkozásában szeretné átvenni a résztvevő szerepét.

Az első albekezdésben említett időszakon belül tagállam is jelezheti a Bizottságnak érdekeltségét a létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében a résztvevő szerepének átvételére a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvétel összefüggésében, amennyiben a tagállam elengedhetetlennek tart egyes felhasználásokat, különösen az emberi vagy az állati egészség, illetve a környezet védelme szempontjából.

(2)   Egy visszalépett résztvevő szerepét átvenni kívánó személy vagy tagállam a szándékáról szóló tájékoztatás időpontjától számított három hónapon belül köteles bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy a teljes dosszié összeállítását célzó munka elvégzésére megbízást adott.

(3)   A (2) bekezdésben említett bizonyíték alapján a Bizottság eldönti, hogy a kérdéses személynek vagy tagállamnak engedélyezi-e a résztvevő szerepének átvállalását.

Amennyiben a Bizottság engedélyezi egy személynek vagy tagállamnak a résztvevő szerepének átvételét, határozhat a teljes dosszié leadására a 9. cikkben meghatározott időszak meghosszabbításáról.

(4)   Minden létező hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében csak egyszer vehető át a résztvevő szerepe.

(5)   Amennyiben a Bizottsághoz nem érkezik az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás, határoz arról, hogy a létező hatóanyagot ne vegyék fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe az érintett terméktípus(ok)ra vonatkozó felülvizsgálati program keretében.

13. cikk

A dosszié teljességének ellenőrzése

(1)   Egy létező hatóanyag/terméktípus kombinációra vonatkozó dosszié kézhezvételétől számított három hónapon belül és legfeljebb három hónappal az e rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott időszak vége után a referens tagállam meggyőződik arról, hogy a dosszié teljesnek tekinthető-e a 98/8/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint.

Amennyiben a referens tagállam konzultációkat kezdeményezett más tagállamokkal és a Bizottsággal a dosszié elfogadhatóságáról, az említett időszak meghosszabbítható a konzultációk befejezéséig, de legfeljebb a dosszié kézhezvételétől számított hat hónappal.

(2)   A referens tagállam a dosszié teljesnek tekintéséhez előírhatja feltételként, hogy csatolják a dossziéhoz a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díj egészének vagy egy részének előre történő kifizetését igazoló bizonylatot.

(3)   Amennyiben egy dossziét teljesnek tekintenek, a referens tagállam visszaigazolja a dosszié elfogadását a résztvevő felé, és jóváhagyja számára az összefoglaló dossziénak a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz való továbbítását a megerősítés megadásától számított egy hónapon belül.

Ha valamely tagállamnak az összefoglaló dosszié kézhezvételekor megalapozott gyanúja, hogy a dosszié nem teljes, haladéktalanul közli fenntartásait a referens tagállammal, a Bizottsággal és a többi tagállammal.

A referens tagállam azonnal konzultációkat kezd az adott tagállammal és a Bizottsággal a közölt fenntartás megvitatása és az eltérő vélemények közelítése érdekében.

(4)   Kivételes körülmények között a referens tagállam új határidőt állapíthat meg azon információ benyújtására, amelyet a résztvevő kellően megindokolt okokból képtelen volt megfelelő időben benyújtani.

A résztvevő az új határidőről kapott értesítést követő három hónapon belül bizonyítékkal szolgál a referens tagállamnak arról, hogy a hiányzó információ benyújtására irányuló munka elvégzésére megbízást adott.

Ha a referens tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyítékot kapott, a 14. cikkel összhangban úgy végzi el az értékelést, mintha a dosszié teljes lenne. Ellenkező esetben az értékelés addig nem kezdődik meg, amíg a hiányzó információ meg nem érkezik.

(5)   Ha a teljes dosszié nem érkezik be a 9. cikkben meghatározott időszakon belül vagy – adott esetben – a (4) bekezdéssel összhangban megállapított új határidőig, a referens tagállam erről tájékoztatja a Bizottságot, ismertetve a résztvevő által előterjesztett okokat.

A referens tagállam tájékoztatja a Bizottságot azokról az esetekről is, amikor egy résztvevő nem tudja benyújtani a (4) bekezdés második albekezdésében megkövetelt bizonyítékot. Az első és második albekezdésben említett esetekben, illetve ha más dosszié nem vonatkozik ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra, úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és értelemszerűen a 11. cikk (2) bekezdését és a 12. cikket kell alkalmazni.

14. cikk

A dosszié értékelése a referens tagállam által

(1)   Amennyiben a referens tagállam teljesnek ítél egy dossziét, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban tizenkét hónapon belül elvégzi annak értékelését, és arról jelentést készít (a továbbiakban: „az illetékes hatóság jelentése”).

A 98/8/EK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül a referens tagállam figyelembe vehet más releváns műszaki vagy tudományos információt a hatóanyag, a metabolitok vagy a maradékanyagok tulajdonságai vonatkozásában.

(2)   Egy olyan hatóanyag tekintetében, amelynek a dossziéját teljesként elfogadták, a résztevő kérésére a referens tagállam további kiegészítő információkat is figyelembe vehet a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

a résztvevő a dosszié leadásakor tájékoztatta a referens tagállamot arról, hogy kiegészítő információ beadásán dolgozik;

b)

a dosszié 13. cikk (3) bekezdése szerinti elfogadásának időpontjától számított 9 hónapon belül beküldik a kiegészítő információt;

c)

az eredetileg benyújtott adatokhoz képest a kiegészítő információ ugyanannyira vagy még jobban megbízható ugyanazon vagy szigorúbb minőségi szabványok alkalmazása következtében;

d)

az eredetileg benyújtott adatokhoz képest a kiegészítő információ más eredményhez vezethet a hatóanyaggal kapcsolatban a (6) bekezdés értelmében teendő ajánlás tekintetében.

A referens tagállam csak akkor veszi figyelembe a résztvevőtől eltérő személyek által benyújtott kiegészítő információt, ha az információ megfelel az első albekezdés b), c) és d) pontjában megállapított feltételeknek.

(3)   Az (1) bekezdés alkalmazása során, különösen akkor, ha a kiegészítő információ benyújtását a referens tagállam kérte egy általa megállapított határidőn belül, a kiegészítő információ átvételekor a referens tagállam kérheti, hogy a résztvevő juttasson el egy aktualizált összefoglaló dossziét a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

A következő feltételek teljesülése esetén úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk értelemszerűen alkalmazandó:

a)

a kiegészítő információt a határidőig nem nyújtották be;

b)

a résztvevő nem tudja megfelelően megindokolni a határidő további meghosszabbítását;

c)

ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(4)   A referens tagállam indokolatlan késedelem nélkül eljuttatja az illetékes hatóság jelentésének egy-egy példányát a Bizottsághoz, a többi tagállamhoz és a résztvevőhöz.

(5)   A referens tagállam dönthet úgy, hogy visszatartja az illetékes hatóság jelentését, ha a 98/8/EK irányelv 25. cikke értelmében fizetendő díjakat nem fizették ki maradéktalanul, amely esetben tájékoztatja erről a résztvevőt és a Bizottságot.

A következő feltételek teljesülése esetén úgy kell tekinteni, hogy minden résztvevő visszalépett, és a 11. cikk (2) bekezdése valamint a 12. cikk értelemszerűen alkalmazandó:

a)

az említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül nem teljesítették a teljes kifizetést;

b)

ugyanarra a létező hatóanyag/terméktípus kombinációra nem vonatkozik más dosszié.

(6)   Az illetékes hatóság jelentését a Bizottság által javasolt formában kell benyújtani, és az tartalmazza a következők egyikét:

a)

a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételére vonatkozó ajánlás, adott esetben megadva a felvétel feltételeit;

b)

a létező hatóanyagnak a 98/8/EK rendelet I., IA. vagy IB. mellékletébe történő felvételének elutasítására vonatkozó ajánlás, megadva az elutasítás indokait.

15. cikk

A Bizottság eljárása

(1)   Amikor a Bizottság e rendelet 14. cikke (4) bekezdésének megfelelően kézhez kapja az illetékes hatóság jelentését, indokolatlan késedelem nélkül elkészíti a 98/8/EK irányelv 27. cikkében említett határozattervezetet.

(2)   Az (1) bekezdésben említett határozattervezet elkészítése előtt a Bizottság, amennyiben ez az illetékes hatóság jelentésére vonatkozóan kapott észrevételekre tekintettel szükséges, konzultál a tagállamok szakértőivel a fennmaradó megoldatlan problémák megoldása érdekében. Amennyiben szükséges, a Bizottság felkérésére a referens tagállam elkészíti az illetékes hatóság aktualizált jelentését.

(3)   Amennyiben egy létező hatóanyag a 98/8/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint aggodalomra ad okot annak ellenére, hogy e rendelet 14. cikkének (6) bekezdésével összhangban valamelyik mellékletbe való felvételre javasolták, a Bizottság az említett irányelv 12. cikkének sérelme nélkül figyelembe veheti az ugyanarra a felhasználásra szánt más létező hatóanyagokra vonatkozó értékelés eredményét.

(4)   A 98/8/EK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésében említett dokumentumok és információk alapján a referens tagállam naprakésszé tett illetékes hatósági jelentést készít, amelynek első része az értékelő jelentés. Az értékelő jelentést a Biocid Termékek Állandó Bizottsága felülvizsgálja. Amennyiben egyazon hatóanyag/terméktípus kombináció tekintetében több dossziét is benyújtottak, a referens tagállam csak egyetlen értékelő jelentést készít a különböző dossziékban benyújtott információk felhasználásával.

16. cikk

Az információhoz való hozzáférés

Amennyiben egy referens tagállam e rendelet 14. cikkének (4) bekezdésével összhangban benyújtotta az illetékes hatóság jelentését, vagy miután a Biocid Termékek Állandó Bizottsága véglegesített vagy aktualizált egy értékelő jelentést, a Bizottság a jelentést vagy annak bármely változását elektronikus úton közzéteszi a nyilvánosság számára, a 98/8/EK irányelv 19. cikke értelmében bizalmasan kezelendő információk kivételével.

17. cikk

Az eljárások felfüggesztése

Amennyiben a Bizottság az e rendelet II. mellékletében felsorolt valamely hatóanyag kapcsán javaslatot tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 76/769/EGK irányelv, illetve 2009. június 1. után az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosítására annak érdekében, hogy az adott hatóanyag forgalomba hozatalát vagy felhasználását – beleértve a biocid felhasználást – akár bizonyos terméktípusok, akár az összes terméktípus esetében megtiltsa, a javaslatra vonatkozó döntés meghozataláig felfüggeszthetők az e rendeletben előírt és az adott hatóanyagnak a szóban forgó terméktípus(ok) tekintetében történő felhasználására vonatkozó eljárások.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2032/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 4-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2007/47/EK irányelvvel (HL L 247., 2007.9.21., 21. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 228., 2000.9.8., 6. o. A 2032/2003/EK rendelettel (HL L 307., 2003.11.24., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1849/2006/EK rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2007/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 257., 2007.10.3., 13. o.) módosított irányelv.

(5)  Lásd: 1048/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) és 1849/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 355., 2006.12.15., 63. o.).

(6)  HL L 258., 2002.9.26., 15. o.


I. MELLÉKLET

LÉTEZŐ HATÓANYAGOK

Név (EINECS és/vagy egyéb)

EC-szám

CAS-szám

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferol/D2-vitamin

200-014-9

50-14-6

Tejsav

200-018-0

50-21-5

Klofenotán/DDT

200-024-3

50-29-3

Aszkorbinsav

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoxietoxi)etil-6-propil-piperonil-éter/piperonil-butoxid

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenol

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-iletil-amin

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Triklórfon

200-149-3

52-68-6

Nátrium-szalicilát

200-198-0

54-21-7

Fention

200-231-9

55-38-9

Glicerin-trinitrát

200-240-8

55-63-0

Bisz-(tributil-ón)-oxid

200-268-0

56-35-9

Tributil-ón-acetát

200-269-6

56-36-0

Kumafosz

200-285-3

56-72-4

Glicerin

200-289-5

56-81-5

Klórhexidin-diacetát

200-302-4

56-95-1

Allil-izotiocianát

200-309-2

57-06-7

Cetrimónium-bromid/Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid

200-311-3

57-09-0

Karbamid

200-315-5

57-13-6

Sztrichnin

200-319-7

57-24-9

Propán-1,2-diol

200-338-0

57-55-6

Etinil-ösztradiol

200-342-2

57-63-6

Koffein

200-362-1

58-08-2

Difenoxarzin-10-il-oxid

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH vagy Gamma-BHC/Lindán/1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán

200-401-2

58-89-9

Szulfakinoxalin

200-423-2

59-40-5

Klórkrezol

200-431-6

59-50-7

2-fenil-etanol

200-456-2

60-12-8

Dimetoát

200-480-3

60-51-5

Metil-tioninium-klorid

200-515-2

61-73-4

Tiokarbamid

200-543-5

62-56-6

Diklórvosz

200-547-7

62-73-7

Karbaril

200-555-0

63-25-2

Etanol

200-578-6

64-17-5

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

Ecetsav

200-580-7

64-19-7

Benzoesav

200-618-2

65-85-0

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

Kloroform/Triklór-metán

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferol

200-673-2

67-97-0

Szalicilsav

200-712-3

69-72-7

Hexaklorofén

200-733-8

70-30-4

Propán-1-ol

200-746-9

71-23-8

Bután-1-ol

200-751-6

71-36-3

Metoxiklór

200-779-9

72-43-5

Brómmetán/Metil-bromid

200-813-2

74-83-9

Hidrogén-cianid

200-821-6

74-90-8

Metaldehid

200-836-8

9002-91-9

Szén-diszulfid

200-843-6

75-15-0

Etilén-oxid

200-849-9

75-21-8

Jodoform/Trijód-metán

200-874-5

75-47-8

terc-butil-hidroperoxid

200-915-7

75-91-2

Triklór-nitrometán

200-930-9

76-06-2

Bornán-2-on/Kámfor

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro-2,10-dimetoxi-3,8,11a,11c-tetrametil-dibenzo[de,g]kromén-1,5,11-trion/Kvasszin

200-985-9

76-78-8

1,3-dibróm-5,5-dimetil-hidantoin

201-030-9

77-48-5

3-béta-hidroxiurz-12-én-28-onsav/Urzolsav

201-034-0

77-52-1

Citromsav

201-069-1

77-92-9

Citromsav-monohidrát

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahidroxi-ciklohexánkarbonsav

201-072-8

77-95-2

Linalool

201-134-4

78-70-6

2-metilpropán-1-ol

201-148-0

78-83-1

2-klóracetamid

201-174-2

79-07-2

Brómecetsav

201-175-8

79-08-3

Propionsav

201-176-3

79-09-4

Klórecetsav

201-178-4

79-11-8

Glikolsav

201-180-5

79-14-1

Perecetsav

201-186-8

79-21-0

L-(+)-tejsav

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-én

201-291-9

80-56-8

Szennozid A

201-339-9

81-27-6

Varfarin

201-377-6

81-81-2

Kumaklór

201-378-1

81-82-3

Difacinon

201-434-5

82-66-6

Etil-kinin-karbonát

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

Dibutil-ftalát

201-557-4

84-74-2

Szalicilanilid

201-727-8

87-17-2

(+)-borkősav

201-766-0

87-69-4

Pentaklórfenol

201-778-6

87-86-5

Szimklozén

201-782-8

87-90-1

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

2,4,6-triklórfenol

201-795-9

88-06-2

Mentol

201-939-0

89-78-1

Izopulegol

201-940-6

89-79-2

Timol

201-944-8

89-83-8

Gvajakol/2-metoxifenol

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

Naftalin

202-049-5

91-20-3

Propil-4-hidroxibenzoát

202-307-7

94-13-3

Butil-4-hidroxibenzoát

202-318-7

94-26-8

Dibenzoil-peroxid

202-327-6

94-36-0

2-etilhexán-1,3-diol

202-377-9

94-96-2

Benzotriazol

202-394-1

95-14-7

3-klórpropán-1,2-diol

202-492-4

96-24-2

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

Eugenol

202-589-1

97-53-0

Allantoin

202-592-8

97-59-6

Metil-4-hidroxibenzoát

202-785-7

99-76-3

Benzil-alkohol

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]

202-899-7

100-89-0

Methenamin/Hexametilén-tetramin

202-905-8

100-97-0

Triklokarbán

202-924-1

101-20-2

Klórprofám

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-etilén-dinitrilo-tetrapropán-2-ol

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilo-trietanol

203-049-8

102-71-6

Klórfenezin

203-192-6

104-29-0

Anetol

203-205-5

104-46-1

Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al

203-213-9

104-55-2

2-etilhexán-1-ol/izooktanol

203-234-3

104-76-7

Citronellol

203-375-0

106-22-9

Citronellal

203-376-6

106-23-0

Geraniol

203-377-1

106-24-1

1,4-diklór-benzol

203-400-5

106-46-7

Etilén-diamin

203-468-6

107-15-3

Klór-acetaldehid

203-472-8

107-20-0

Etán-1,2-diol

203-473-3

107-21-1

Glioxál

203-474-9

107-22-2

Metil-formiát

203-481-7

107-31-3

Bután-1,3-diol

203-529-7

107-88-0

Vinil-acetát

203-545-4

108-05-4

Ecetsav-anhidrid

203-564-8

108-24-7

m-krezol

203-577-9

108-39-4

Rezorcin

203-585-2

108-46-3

Cianursav

203-618-0

108-80-5

Fenol

203-632-7

108-95-2

Etil-formiát

203-721-0

109-94-4

Borostyánkősav

203-740-4

110-15-6

Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav

203-768-7

110-44-1

Piridin

203-809-9

110-86-1

Morfolin

203-815-1

110-91-8

Glutaral

203-856-5

111-30-8

2-butoxietanol

203-905-0

111-76-2

Cetrimónium-klorid/Hexadecil-trimetil-ammónium-klorid

203-928-6

112-02-7

Nonánsav

203-931-2

112-05-0

Undekán-2-on/metil-nonil-keton

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etiléndioxi)dietanol/Trietilén-glikol

203-953-2

112-27-6

Undec-10-énsav

203-965-8

112-38-9

Oleinsav

204-007-1

112-80-1

(Z)-dokoz-13-énsav

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilhexil)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid

204-029-1

113-48-4

Propoxur

204-043-8

114-26-1

Endoszulfán

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetilbiciklo(2,2,1)-hept-2-il-tiocianáto-acetát

204-081-5

115-31-1

Dikofol

204-082-0

115-32-2

Linalil-acetát

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahidroxi-flavon

204-187-1

117-39-5

1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoin

204-258-7

118-52-5

Metil-szalicilát

204-317-7

119-36-8

Klorofén

204-385-8

120-32-1

Etil-4-hidroxibenzoát

204-399-4

120-47-8

Benzil-benzoát

204-402-9

120-51-4

Piperonál

204-409-7

120-57-0

Indol

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát/Cinerin II

204-454-2

121-20-0

2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)],3.béta.]]-krizantemát/Piretrin I

204-455-8

121-21-1

2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil [1R-[1.alfa.[S*(Z)](3.béta.)-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/Piretrin II

204-462-6

121-29-9

Benzetónium-klorid

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-il-amin

204-490-9

121-66-4

Malation

204-497-7

121-75-5

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

Cetalkónium-klorid

204-526-3

122-18-9

Benzil-dimetil(oktadecil)ammónium-klorid

204-527-9

122-19-0

Szimazin

204-535-2

122-34-9

Profám

204-542-0

122-42-9

4-fenilbutanon

204-555-1

122-57-6

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

Cetilpiridinium-klorid-monohidrát

204-593-9

6004-24-6

2-etilhexanál

204-596-5

123-05-7

Piridazin-3,6-diol/Maleinhidrazid

204-619-9

123-33-1

Adipinsav

204-673-3

124-04-9

Oktánsav

204-677-5

124-07-2

Dodecil-amin/Lauril-amin

204-690-6

124-22-1

Szén-dioxid

204-696-9

124-38-9

Nátrium-dimetil-arzenát

204-708-2

124-65-2

Exo-1,7,7-trimetilbiciklo(2.2.1)heptán-2-ol

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

Nátrium-acetát

204-823-8

127-09-3

Nátrium-N-klórbenzol-szulfonamid

204-847-9

127-52-6

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

Bisz(2,3,3,3-tetraklórpropil)-éter

204-870-4

127-90-2

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

N-brómszukcinimid

204-877-2

128-08-5

N-klórszukcinimid

204-878-8

128-09-6

2,6-di-terc-butil-p-krezol

204-881-4

128-37-0

Varfarin-nátrium

204-929-4

129-06-6

Dimetil-ftalát

205-011-6

131-11-3

Nátrium-pentaklórfenolát

205-025-2

131-52-2

Nátrium-2-bifenilát

205-055-6

132-27-4

Nátrium-2-bifenilát-tetrahidrát

205-055-6

6152-33-6

Kaptán

205-087-0

133-06-2

N-(triklórmetiltio)ftálimid/folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-diklór-3,5-xilenol

205-109-9

133-53-9

Metil-antranilát

205-132-4

134-20-3

Bisz(8-hidroxikinolinium)-szulfát

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

Dipropilpiridin-2,5-dikarboxilát

205-245-9

136-45-8

Cink-bisz(2-etilhexanoát)

205-251-1

136-53-8

6-metilbenzotriazol

205-265-8

136-85-6

Tirám

205-286-2

137-26-8

Zirám

205-288-3

137-30-4

Nátrium-propionát

205-290-4

137-40-6

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

Metám-nátrium

205-293-0

137-42-8

Dipentén

205-341-0

138-86-3

Dinátrium-cianoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

Benzododecinium-klorid

205-351-5

139-07-1

Mirisztalkónium-klorid

205-352-0

139-08-2

Nitrilo-triecetsav

205-355-7

139-13-9

p-tolil-acetát

205-413-1

140-39-6

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

Nátrium-formiát

205-488-0

141-53-7

2,3-dihidroxipropil-laurát

205-526-6

142-18-7

Nabam

205-547-0

142-59-6

Hexánsav

205-550-7

142-62-1

Laurinsav

205-582-1

143-07-7

Kálium-oleát

205-590-5

143-18-0

Nátrium-hidrogén-karbonát

205-633-8

144-55-8

Oxálsav

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-ol

205-711-1

148-24-3

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

Monuron

205-766-1

150-68-5

Rutozid

205-814-1

153-18-4

Glioxilsav

206-058-5

298-12-4

Fenklórfosz

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-klórszalicilsav

206-283-9

321-14-2

Diuron

206-354-4

330-54-1

Kálium-tiocianát

206-370-1

333-20-0

Diazinon

206-373-8

333-41-5

Dekánsav

206-376-4

334-48-5

Ciánamid

206-992-3

420-04-2

Metronidazol

207-136-1

443-48-1

Cineol

207-431-5

470-82-6

7,8-dihidroxi-kumarin

207-632-8

486-35-1

Nátrium-karbonát

207-838-8

497-19-8

2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on

207-880-7

499-44-5

Karvakrol

207-889-6

499-75-2

6-béta-acetoxi-3-béta-(béta-D-glükopiranoziloxi)-8,14-dihidroxibufa-4,20,22-trienolid/Szcillirozid

208-077-4

507-60-8

Bárium-karbonát

208-167-3

513-77-9

3-acetil-6-metil-2H-pirán-2,4(3H)-dion

208-293-9

520-45-6

Ozalmid

208-385-9

526-18-1

2,6-dimetoxi-p-benzokinon

208-484-7

530-55-2

Akridin-3,6-diamin-dihidroklorid

208-515-4

531-73-7

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Trinátrium-hidrogén-dikarbonát/Nátrium-szeszkvikarbonát

208-580-9

533-96-0

Ezüst-karbonát

208-590-3

534-16-7

Krimidin

208-622-6

535-89-7

Kalcium-diformiát

208-863-7

544-17-2

Mirisztinsav

208-875-2

544-63-8

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]hexán-3-on

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-hexahidroxi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilén-7,14-dion/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bisz(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid

208-953-6

548-62-9

Cink-dibenzoát

209-047-3

553-72-0

Metil-izotiocianát

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminociklohexa-2,5-dienilidénmetilén)dianilin-hidroklorid

209-321-2

569-61-9

[4-[alfa-[4-(dimetilamino)fenil]benzilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium-klorid/Malachitzöld-klorid

209-322-8

569-64-2

Kálium-benzoát

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (mindegyik izomer; arány: 1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin

209-542-4

584-79-2

Nátrium-3-(p-anilino-fenilazo)benzol-szulfonát/Metanil sárga

209-608-2

587-98-4

DL-tejsav

209-954-4

598-82-3

BHC vagy HCH/Hexaklór-ciklohexán

210-168-9

608-73-1

DL-almasav

210-514-9

617-48-1

N-(hidroximetil)acetamid

210-897-2

625-51-4

Szukcinaldehid

211-333-8

638-37-9

2-fluor-acetamid

211-363-1

640-19-7

Ftálaldehid

211-402-2

643-79-8

2-fidroxietán-szulfonsav reakcióterméke 4,4′-[hexán-1,6-diilbisz(oxi)]bisz[benzolarboxamidin]-nel (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoxifurán

211-797-1

696-59-3

N-[(diklór-fluormetil)tio]ftálimid

211-952-3

719-96-0

Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

Levonorgesztrel

212-349-8

797-63-7

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát

212-579-9

828-00-2

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

Proflavin-hidroklorid

213-459-9

952-23-8

N′1-kinoxalin-2-ilszulfanilamid, nátriumsó

213-526-2

967-80-6

Norbormid

213-589-6

991-42-4

(Hidroximetil)-karbamid

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

Réz-tiocianát

214-183-1

1111-67-7

Dodeciltrimetil-ammónium-bromid

214-290-3

1119-94-4

Tetradónium-bromid

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil- (1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán- karboxilát/d-transz-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

Xilenol

215-089-3

1300-71-6

Bentonit

215-108-5

1302-78-9

Diarzén-pentaoxid

215-116-9

1303-28-2

Dibór-trioxid

215-125-8

1303-86-2

Kalcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/oltott mész

215-137-3

1305-62-0

Kalcium-oxid/mész/égetett mész

215-138-9

1305-78-8

Kálium-hidroxid

215-181-3

1310-58-3

Nátrium-hidroxid

215-185-5

1310-73-2

Kovasav, káliumsó/Kálium-szilikát

215-199-1

1312-76-1

Cink-oxid

215-222-5

1314-13-2

Tricink-difoszfid

215-244-5

1314-84-7

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

Trimangán-tetraoxid

215-266-5

1317-35-7

Réz(II)-oxid

215-269-1

1317-38-0

Diréz-oxid

215-270-7

1317-39-1

Krezol

215-293-2

1319-77-3

Alumínum-klorid, bázikus

215-477-2

1327-41-9

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

Dinátrium-tetraborát-dekahidrát/bórax

215-540-4

1303-96-4

Diréz(II)-klorid-trihidroxid

215-572-9

1332-65-6

Króm-trioxid/krómsav

215-607-8

1333-82-0

Nátrium-hidrogén-difluorid

215-608-3

1333-83-1

Nafténsavak rézsói

215-657-0

1338-02-9

2-butanon-peroxid

215-661-2

1338-23-4

Nafténsavak

215-662-8

1338-24-5

Ammónium-hidrogén-difluorid

215-676-4

1341-49-7

Kovasav, nátriumsó

215-687-4

1344-09-8

Réz(II)-klorid

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bisz(2-etilhexil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidin-dihidroklorid

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

Etakridin-laktát

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etil-2-nitropropán-1,3-diil)biszmorfolin

217-450-0

1854-23-5

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

Dodecilammónium-acetát

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Allil-propil-diszulfid

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

Didecil-trimetil-ammónium-bromid

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftát

219-266-6

2398-96-1

Bisz[[4-[4-(dimetilamino)benzhidrilidén]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]dimetil-ammónium]-oxalát, -dioxalát

219-441-7

2437-29-8

Dodin

219-459-5

2439-10-3

2-bróm-1-(4-hidroxifenil)etán-1-on

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobisz[N-metil-benzamid]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metilén-bisz(oxi)]biszetanol

219-891-4

2565-36-8

Fentoát

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metilpropán-1,3-diil)bisz(oxi)]bisz[4-metil-1,3,2-dioxaborinán]

220-198-4

2665-13-6

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

Szulfuril-difluorid

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-klór-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

2-klór-N-(hidroximetil)acetamid

220-598-9

2832-19-1

Troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

220-767-7

51580-86-0

Klórpirifosz

220-864-4

2921-88-2

Mecetrónium-etil-szulfát

221-106-5

3006-10-8

Dodecil-etil-dimetil-ammónium-etil-szulfát

221-108-6

3006-13-1

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

Nátrium-2-(2-dodeciloxietoxi)etil-szulfát

221-416-0

3088-31-1

4-izopropil-m-krezol

221-761-7

3228-02-2

Réz(II)-dinitrát

221-838-5

3251-23-8

Triklozán

222-182-2

3380-34-5

Temefosz

222-191-1

3383-96-8

Thuj-4(10)-én

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-én-3-ol

222-226-0

3391-86-4

Nátrium-5-klór-2-[4-klór-2-[[[(3,4-diklór-fenil)amino]karbonil]amino]fenoxi]-benzolszulfonát

222-654-8

3567-25-7

(Etiléndioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

Klórfacinon

223-003-0

3691-35-8

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

Klórhexidin-dihidroklorid

223-026-6

3697-42-5

Denatónium-benzoát

223-095-2

3734-33-6

Nátrium-2,4,6-triklórfenolát

223-246-2

3784-03-0

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó

223-296-5

3811-73-2

Hexahidro-1,3,5-trisz(3-metoxipropil)-1,3,5-triazin

223-563-6

3960-05-2

4-oxo-4-[(tributil-ón)oxi]but-2-énsav/tributil-ón-maleát

223-701-5

4027-18-3

Meténamin-3-klórallil-klorid

223-805-0

4080-31-3

N-etil-heptadekafluor-oktán-szulfonamid

223-980-3

4151-50-2

Izobutil-4-hidroxibenzoát/Izobutil-parabén

224-208-8

4247-02-3

Tributilsztannil szalicilát/Tributil-ón-szalicilát

224-397-7

4342-30-7

Tributilsztannil benzoát/Tributil-ón-benzoát

224-399-8

4342-36-3

Nátrium-1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-dioxo-2H-pirán-3-ilidén)etanolát

224-580-1

4418-26-2

Dietil-ammónium-szalicilát

224-586-4

4419-92-5

Dimetil-dikarbonát

224-859-8

4525-33-1

Farnezol

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

Oktilfoszfonsav

225-218-5

4724-48-5

Nátrium-4-(metoxikarbonil)fenolát

225-714-1

5026-62-0

Szulfamidsav

226-218-8

5329-14-6

Citrál

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekán-klorid

226-445-2

5400-93-1

Dimetil-dioktil-ammónium-klorid

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropán-1,3-diamin

226-902-6

5538-95-4

Klórpirifosz-metil

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metilén-biszmorfolin

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

4-metoxbenzol-1,3-diamin-szulfát

228-290-6

6219-67-6

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

Dodicin

229-930-7

6843-97-6

Almasav

230-022-8

6915-15-7

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenilpropán-1,3-diamin

230-528-9

7173-62-8

Benzil-dodecil-dimetil-ammónium-bromid

230-698-4

7281-04-1

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

Ezüst

231-131-3

7440-22-4

Bór

231-151-2

7440-42-8

Réz

231-159-6

7440-50-8

Cink

231-175-3

7440-66-6

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

Ditallium-szulfát

231-201-3

7446-18-6

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

Kinin-monohidroklorid-dihidrát

231-437-7

6119-47-7

Jód

231-442-4

7553-56-2

Jód jodofor formában

keverék

39392-86-4

Jód komplex oldatban, nem ionos detergenssel

keverék

 

Polivinil-pirrolidon-jód

polimer

25655-41-8

Alkilaril-poliéter alkohol-jód komplex,

polimer

 

Jódkomplex etilén-propilén blokk kopolimerrel (pluronik)

polimer

 

Jódkomplex polialkilén-glikollal

polimer

 

Jódozott gyanta/Polijodid anion gyanta

polimer

 

Trinátrium-ortofoszfát (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Szilikon-dioxid – amorf

231-545-4

7631-86-9

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

Nátrium-nitrit

231-555-9

7632-00-0

Nátrium-peroxometaborát/Nátrium-perborát-hidrát

231-556-4

7632 04 4

Hidrogén-klorid/sósav

231-595-7

7647-01-0

Nátrium-klorid

231-598-3

7647-14-5

Nátrium-bromid

231-599-9

7647-15-6

Ortofoszforsav

231-633-2

7664-38-2

Hidrogén-fluorid

231-634-8

7664-39-3

Ammónia, vízmentes

231-635-3

7664-41-7

Kénsav

231-639-5

7664-93-9

Kálium-jodid

231-659-4

7681-11-0

Nátrium-hidrogén-szulfát

231-665-7

7681-38-1

Nátrium-fluorid

231-667-8

7681-49-4

Nátrium-hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

Kén

231-722-6

7704-34-9

Vas(II)-szulfát

231-753-5

7720-78-7

Vasvitriol/Vas(II)-szulfát-heptahidrát

231-753-5

7782-63-0

Kálium-permanganát

231-760-3

7722-64-7

Hidrogén-peroxid

231-765-0

7722-84-1

Bróm

231-778-1

7726-95-6

Dikálium-peroxodiszulfát

231-781-8

7727-21-1

Nitrogén

231-783-9

7727-37-9

Cink-szulfát heptahidrát

231-793-3

7446-20-0

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

Réz(I)-klorid

231-842-9

7758-89-6

Réz(II)-szulfát

231-847-6

7758-98-7

Réz(II)-szulfát-pentahidrát

231-847-6

7758-99-8

Ezüst-nitrát

231-853-9

7761-88-8

Nátrium-tioszulfát-pentahidrát

231-867-5

10102-17-7

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

Dinátrium-peroxo-diszulfát/nátrium-perszulfát

231-892-1

7775-27-1

Kálium-dikromát

231-906-6

7778-50-9

Kalcium-hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

Hexahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazin

231-924-4

7779-27-3

Klór

231-959-5

7782-50-5

Ammónium-szulfát

231-984-1

7783-20-2

Ezüst-klorid

232-033-3

7783-90-6

Alumínium-ammónium-bisz-szulfát

232-055-3

7784-25-0

Mangán-szulfát

232-089-9

7785-87-7

Mangán-szulfát-tetrahidrát

232-089-9

10101-68-5

Jód-monoklorid

232-236-7

7790-99-0

Terpineol

232-268-1

8000-41-7

Szójaolaj

232-274-4

8001-22-7

Lenmagolaj

232-278-6

8001-26-1

Kukoricaolaj

232-281-2

8001-30-7

Kókuszdióolaj

232-282-8

8001-31-8

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

Ricinusolaj

232-293-8

8001-79-4

Csontolaj/állati olaj

232-294-3

8001-85-2

Repceolaj

232-299-0

8002-13-9

Piretrinek és piretroidok

232-319-8

8003-34-7

Terpinol

8006-39-1

Terpentinolaj

232-350-7

8006-64-2

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

Kátrány, fenyő/Fenyőfakátrány

232-374-8

8011-48-1

Méhviasz

232-383-7

8012-89-3

Paraffinolajok

232-384-2

8012-95-1

Olajok, avokádó

232-428-0

8024-32-6

Narancs, édes, kivonat

232-433-8

8028-48-6

Fehér ásványolaj (petróleum)

232-455-8

8042-47-5

Szaponinok

232-462-6

8047-15-2

Tallolajgyanta

232-484-6

8052-10-6

Aszfalt/Bitumen

232-490-9

8052-42-4

Kopálok

232-527-9

9000-14-0

Lignin

232-682-2

9005-53-2

Alumínium-szulfát

233-135-0

10043-01-3

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

Alumínium-kálium-biszszulfát/Alum

233-141-3

10043-67-1

Klór-dioxid

233-162-8

10049-04-4

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

Diezüst(1+)-szulfát

233-653-7

10294-26-5

Nátrium-metafoszfát

233-782-9

10361-03-2

Oxin-réz

233-841-9

10380-28-6

Rezmetrin

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etilénbisz[N-acetil-acetamid]

234-123-8

10543-57-4

Nátrium-dikromát

234-190-3

10588-01-9

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

Tridekanátrium-hipoklorit-tetrakisz(foszfát)

234-307-8

11084-85-8

Természetes bórsav

234-343-4

11113-50-1

Nátrium-perborát-tetrahidrát

234-390-0

10486-00-7

Perbórsav, nátriumsó

234-390-0

11138-47-9

Nafténsavak, cinksók

234-409-2

12001-85-3

Dinátrium-oktaborát

234-541-0

12008-41-2

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

[2H4]-ammónium-klorid

234-607-9

12015-14-4

Dialumínium-klorid-pentahidroxid

234-933-1

12042-91-0

Trimagnézium-difoszfid

235-023-7

12057-74-8

Nátrium-toluolszulfonát

235-088-1

12068-03-0

Réz(II)-karbonát–Réz(II)-hidroxid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Ammónium-bromid

235-183-8

12124-97-9

Tetrabór-dinátrium-heptaoxid-hidrát

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borát

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroximetil)formamid

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetraklór-4-(metil-szulfonil)piridin

236-035-5

13108-52-6

Nifur-pirinol

236-503-9

13411-16-0

Pirition-cink

236-671-3

13463-41-7

Titán-dioxid

236-675-5

13463-67-7

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

Bárium-dibór-tetraoxid

237-222-4

13701-59-2

Kálium-2-bifenilát

237-243-9

13707-65-8

Ammónium-tetrafluor-borát

237-531-4

13826-83-0

Lítium-hipoklorit

237-558-1

13840-33-0

Ortobórsav, nátriumsó

237-560-2

13840-56-7

Bróm-klorid

237-601-4

13863-41-7

Cink-bisz(dietil-ditiokarbamát)

238-270-9

14324-55-1

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oxibisz[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioxaborinán]

238-749-2

14697-50-8

Foxim

238-887-3

14816-18-3

Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-réz

238-984-0

14915-37-8

Bisz(8-hidroxikinolil)-szulfát, monokáliumsó

239-133-6

15077-57-3

Dibróm-propionamid

239-153-5

15102-42-8

Nátrium-perborát-monohidrát

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilén-bisz(6-bróm-4-klórfenol)

239-446-8

15435-29-7

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

Nátrium-karbonát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Nátrium-p-klór-m-krezolát

239-825-8

15733-22-9

Klóralóz

240-016-7

15879-93-3

1-bróm-3-klór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-klór-2-metil-fenoxi)propionsav

240-539-0

16484-77-8

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

Metomil

240-815-0

16752-77-5

Dinátrium-hexafluoroszilikát

240-934-8

16893-85-9

Hexafluorokovasav

241-034-8

16961-83-4

Benomil

241-775-7

17804-35-2

D-glukonsav reakcióterméke N,N″-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietil-O-(5-fenilizoxazol-3-il)-tiofoszfát

242-624-8

18854-01-8

Benzoxónium-klorid

243-008-1

19379-90-9

Metil-hidroximetoxi-acetát

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijódmetil)szulfonil]toluol

243-468-3

20018-09-1

Réz(II)-dihidroxid

243-815-9

20427-59-2

Diezüst-oxid

243-957-1

20667-12-3

2-butén-1,4-diilbisz(brómacetát)

243-962-9

20679-58-7

Alumínium-foszfid

244-088-0

20859-73-8

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

Tetraklórvinfosz

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-én-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/pralletrin

245-387-9

23031-36-9

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

2-terc-butil-4-metoxifenol

246-563-8

25013-16-5

Bisz(hidroximetil)karbamid

246-679-9

25155-29-7

Alfa,alfa′,alfa″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enilimino)biszetanol

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/Cinerin I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoxibenzil-2-dimetil-3-(metil-propenil)ciklopropán-karboxilát/Fenotrin

247-404-5

26002-80-2

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on

247-500-7

26172-55-4

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

Dodecil-benzolszulfonsav

248-289-4

27176-87-0

Laurinsav glicerinnel alkotott monoésztere

248-337-4

27215-38-9

Cink-neodekanoát

248-370-4

27253-29-8

Dodecil(etilbenzil)dimetil-ammónium-klorid

248-486-5

27479-28-3

cisz-trikoz-9-én

248-505-7

27519-02-4

Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

248-595-8

27668-52-6

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (csak az 1R transz, 1S izomer)/S-bioalletrin

249-013-5

28434-00-6

Biorezmetrin

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bróm[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2-benzopiron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

Pirimifosz-metil

249-528-5

29232-93-7

Lítium-heptadekafluoro-oktánszulfonát

249-644-6

29457-72-5

5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán

250-001-7

30007-47-7

Transz-izopropil-3-[[(etilamino)metoxifoszfinotioilj]oxi]krotonát

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienil-acetát

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decil–dimetil-oktil-ammónium-klorid

251-035-5

32426-11-2

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

Amitráz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

2-(hidroximetilamino)etanol

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-dibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dion, mononátriumsó

252-204-6

34769-44-3

Nátrium-4-etoxikarbonil-fenoxid

252-487-6

35285-68-8

Nátrium-4-propoxikarbonil-fenoxid

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-klórfenil)amino]karbonil]-2,6-difluor-benzamid

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/technikai tisztaságú imazalil

Növényvédő szer

73790-28-0

S-[(6-klór-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil-tiofoszfát/azametifosz

252-626-0

35575-96-3

2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril

252-681-0

35691-65-7

Benzyldimethyloleylammonium chloride

253-363-4

37139-99-4

Kalcium-magnézium-oxid/dolomitmész

253-425-0

37247-91-9

Kalcium-magnézium-tetrahidroxid/kalcium-magnézium-hidroxid/hidratált dolomitmész

254-454-1

39445-23-3

2-foszfonobután-1,2,4-trikarbonsav

253-733-5

37971-36-1

4-metoxi-m-fenilén-diammónium-szulfát

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilén-bisz[N′-[3-(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]karbamid]

254-372-6

39236-46-9

Dinokap

254-408-0

39300-45-3

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát

254-484-5

39515-40-7

Izopropil (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát/metoprén

254-993-2

40596-69-8

Dimetiltetradecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

255-451-8

41591-87-1

Cisz- és transz-p-mentán-3,8-diol keverék/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetil-oxazolidin

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-cisz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát

257-144-4

51348-90-4

Ciano-(3-fenoxibenzil)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát/Fenvalerát

257-326-3

51630-58-1

Etil-N-acetil-N-butil-béta-alaninát

257-835-0

52304-36-6

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/permetrin

258-067-9

52645-53-1

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil [1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/deltametrin

258-256-6

52918-63-5

Bisz(2-etilhexanoát-O)-mu-oxo-dicink

259-049-3

54262-78-1

1-etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/empentrin

259-154-4

54406-48-3

3-jód-2-propinil-butilkarbamát

259-627-5

55406-53-6

Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin/difenakum

259-978-4

56073-07-5

4-hidroxi-3-(3-(4′-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifakum

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoxietoxi)etoxi]metanol

260-097-2

56289-76-0

2-etoxietil-brómacetát

260-240-9

56521-73-4

N-oktil-N′-[2-(oktilamino)etil]etilén-diamin

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, nátriumsó

261-184-8

58249-25-5

Azakonazol

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

N,N-bisz(2-hidroxietil)undec-10-én-amid

262-114-9

60239-68-1

2-klór-3-(fenilszulfonil)akrilnitril

262-395-8

60736-58-5

Tetradecil-dimetil-benzil-ammónium-fluorid

61134-95-0

[1,1′-bifenil]-2-ol, klórozott

262-974-5

61788-42-9

Aminok, kokoalkil

262-977-1

61788-46-3

Kvaterner ammóniumvegyületek, (hidrogénezett faggyú alkil)trimetil, kloridok

263-005-9

61788-78-1

Kvaterner ammóniumvegyületek, kokoalkil-trimetil, kloridok

263-038-9

61789-18-2

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kokoalkil-bisz(hidroxietil), kloridok

263-078-7

61789-68-2

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kokoalkil-dimetil, kloridok

263-080-8

61789-71-7

Kvaterner ammóniumvegyületek, dikokoalkil-dimetil, kloridok

263-087-6

61789-77-3

Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidrogénezett faggyúalkil)dimetil, kloridok

263-090-2

61789-80-8

Kvaterner ammóniumvegyületek, trimetil-szójaalkil, kloridok

263-134-0

61790-41-8

Etanol, 2,2′-iminobisz-, N-kokoalkil szárm.

263-163-9

61791-31-9

1H-imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-, 2-nortall-olaj alkil szárm.

263-171-2

61791-39-7

Imidazolivegyületek, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxietil)-2-norkoko-alkil, kloridok

263-185-9

61791-52-4

Aminok, N-faggyúalkil-dipropilén-tri-

263-191-1

61791-57-9

Aminok, N-kokoalkil-trimetilén-di-

263-195-3

61791-63-7

Aminok, N-kokoalkil-trimetilén-di-, acetátok

263-196-9

61791-64-8

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, kloridok

264-151-6

63449-41-2

4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

2-klór-N-[[[4-(trifluormetoxi)fenil]amino]karbonil]benzamid

264-980-3

64628-44-0

Desztillátumok (petróleum), oldószerrel finomított, könnyű nafténes frakció

265-098-1

64741-97-5

Desztillátumok (petróleum), hidrogénezett könnyű frakció

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-diklórfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroxi-1,3-dimetil-2,4-dioxopirimidin-5-karboxamid

265-732-7

65400-98-8

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil[1R-[1alfa(S*),3alfa]]-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

265-898-0

65731-84-2

Kátránysavak, kőszén, nyers

266-019-3

65996-85-2

Üvegpor

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metilén-bisz[5-metil-oxazolidin]/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

Betainok, C12-C14-alkil-dimetil

266-368-1

66455-29-6

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrómetil)ciklopropán-karboxilát/tralometrin

266-493-1

66841-25-6

2-klór-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamid

266-583-0

67129-08-2

Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-triklórfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-karboxamid

266-994-5

67747-09-5

Zsírsavak, C16-18 és C18-telítetlen, metilészterek

267-015-4

67762-38-3

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2-klór-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cihalotrin

268-450-2

68085-85-8

Dodecil-etil-dimetil-ammónium-bromid/laudacit

269-249-2

68207-00-1

Palaolajok

269-646-0

68308-34-9

Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C6-12-alkildimetil, kloridok

269-925-7

68391-06-0

Benzolszulfonsav, C10-13-alkil szárm., nátriumsók

270-115-0

68411-30-3

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-16-alkildimetil, kloridok

270-324-7

68424-84-0

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

Betainok, kokoalkil-dimetil

270-329-4

68424-94-2

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

Zsírsavak, kókusz, reakciótermékei dietanolaminnal

270-430-3

68440-04-0

1-propánamin, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18-acil származékok, metil-szulfátok

271-063-1

68514-93-2

Amidok, koko, N,N-bisz(hidroxietil)

271-657-0

68603-42-9

Kvaterner ammóniumvegyületek, (oxidi-2,1-etándiil)bisz(koko alkildimetil), dikloridok

271-761-6

68607-28-3

9-oktadecénsav (Z)-, szulfonált, káliumsók

271-843-1

68609-93-8

Karbamid, reakcióterméke formaldehiddel

271-898-1

68611-64-3

Imidazolvegyületek, 1-[2-(karboximetoxi)etil]-1-karboximetil-4,5-dihidro-2-norkokoalkil, hidroxidok, mononátriumsók

272-043-5

68650-39-5

Bisz(tetraamin-réz)-karbonát-dihidroxid

272-415-7

68833-88-5

1-hidroxi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-on reakcióterméke 2-aminoetanollal (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Aminok, N-faggyú-alkil-trimetiléndi-, diacetátok

272-786-5

68911-78-4

Kvasszia kivonat

272-809-9

68915-32-2

Zsírsavak, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Kénsav, mono-C12-18-alkil észterek, nátriumsók

273-257-1

68955-19-1

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

273-318-2

68956-79-6

Didecil-metil-[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

273-403-4

68959-20-6

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C10-16-alkildimetil, kloridok

273-544-1

68989-00-4

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keverék

273-545-7

68989-01-5

Nátrium-N-(hidroximetil)glicinát

274-357-8

70161-44-3

Aminok, C10-16-alkil-dimetil, N-oxidok

274-687-2

70592-80-2

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekán-1,10-diil-di-1(4H)-piridil-4-ilidén)bisz(oktilammónium)-diklorid

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

Etil-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]karbamát/fenoxikarb

276-696-7

72490-01-8

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-18-alkildimetil, kloridok

277-453-8

73398-64-8

1-[(hidroximetil)amino]propán-2-ol

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bisz(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/diazolidinil-karbamid

278-928-2

78491-02-8

Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)

279-013-0

78948-87-5

Dihidrogén-bisz[monoperoxi-ftaláto(2-)-O1,OO1]magnezát(2-)hexahidrát

279-013-0

114915-85-4

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

(2-butoxietoxi)metanol

281-648-3

84000-92-0

Zinc, izodekanoát-izononanoát komplexek, bázikus

282-786-7

84418-73-5

Juniperus communis/boróka, kivonat

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis/nemes babér, kivonat

283-272-5

84603-73-6

Rozmaring, kivonat

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, kivonat

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum/fahéj, kivonat

283-479-0

84649-98-9

Margóza kivonat

283-644-7

84696-25-3

Levendula, Lavandula angustifolia angustifolia, kivonat

283-994-0

84776-65-8

Mezei kakukkfű, Thymus serpyllum, kivonat

284-023-3

84776-98-7

Formaldehid reakciótermékei dietilén-glikollal

284-062-6

84777-35-5

Formamid reakciótermékei formaldehiddel

284-064-7

84777-37-7

Glicin, N-(3-aminopropil)-, N′-C10-16-alkil származékai

284-065-2

84777-38-8

Citrom, kivonat

284-515-8

84929-31-7

Kerti kakukkfű, Thymus vulgaris, kivonat

284-535-7

84929-51-1

Szegfűszegkivonat

284-638-7

84961-50-2

Kátránysavak, polialkilfenol-frakció

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, kivonat/ausztrál teafaolaj

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(terc-butil)-6-hidroxi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioxafoszfocin-6-oxid, nátriumsó

286-344-4

85209-91-2

Formaldehid reakciótermékei propilén-glikollal

286-695-3

85338-22-3

Ón, tributil-, mono(naftenoiloxi) származékok

287-083-9

85409-17-2

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hidroxi-1-oxo-9-oktadecenil)amino]propil-trimetil-ammónium-metil-szulfát

287-462-9

85508-38-9

Benzolszulfonsav, 4-C10-13-szek-alkil származékai

287-494-3

85536-14-7

Guanidin, N,N″′-1,3-propándiil-bisz-, N-kokoalkil származékok, diacetátok

288-198-7

85681-60-3

Szulfonsavak, C13-17-szek-alkán, nátriumsók

288-330-3

85711-69-9

Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil [1alfa(S*),3alfa]-(+/-)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát

289-244-9

86560-93-2

Dalmátvirág (Chrysanthemum cinerariaefolium), kivonat

289-699-3

89997-63-7

Citromfű (Cimbopogon nardus), kivonat

289-753-6

89998-15-2

Levendula (Lavandula angustifolia), kivonat

289-995-2

90063-37-9

Kubebabors (Litsea cubeba), kivonat

290-018-7

90063-59-5

Mezei menta (Menta arvensis), kivonat

290-058-5

90063-97-1

Muskátli (Pelargonium graveolens), kivonat

290-140-0

90082-51-2

Benzolszulfonsav, mono-C10-14-alkil származékok reakciótermékei metil-1H-benzimidazol-2-il-karbamáttal

290-651-9

90194-41-5

Réz-EDTA-komplexek

290-989-7

90294-99-8

Formaldehid reakciótermékei propanolaminnal

291-325-9

90387-52-3

Karbamid-N,N′-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel

292-348-7

90604-54-9

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil, bromidok

293-522-5

91080-29-4

Szibériai jegenyefenyő (Abies sibirica), kivonat

294-351-9

91697-89-1

Boróka (Juniperus mexicana), kivonat

294-461-7

91722-61-1

Levendula (Lavandula hybrida), kivonat/Levendulaolaj

294-470-6

91722-69-9

Aminok, N-(3-aminopropil)-N′-kokoalkil-trimetiléndi-, monoakrilát

294-702-6

91745-32-3

Jáva citromfű (Cimbopogon winterianus), kivonat

294-954-7

91771-61-8

Citromfű (Cimbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Fehér ásványolaj (petróleum), könnyű

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicin-hidroklorid

298-216-5

93778-80-4

Bisz(2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofurándionát-O2,O3)réz

304-146-9

94246-73-8

Citruskivonat

304-454-3

94266-47-4

Fenyőkivonat

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-oxo-10-undecenil)amino]propil-ammónium-metil-szulfát

304-990-8

94313-91-4

Borsmenta (Mentha piperita), amerikai, kivonat

308-770-2

98306-02-6

Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

Csöves kukorica, por

310-127-6

999999-99-4

Természetes citromlé (szűrt)

310-127-6

999999-99-4

Borostyán (Hedera helix)

310-127-6

999999-99-4

Hagymaolaj

310-127-6

999999-99-4

Tuja (Thuja occidentalis)

310-127-6

999999-99-4

Zsálya (Salvia officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Izsóp (Hissopus officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Gilisztaűző varádics (Chrysantemum vulgare)

310-127-6

999999-99-4

Fehér üröm (Artemisia absintium)

310-127-6

999999-99-4

Cickafarkfű (Achillea millefolium)

310-127-6

999999-99-4

Oregano (Origanum vulgare)

310-127-6

999999-99-4

Kerti majoránna (Majorana hortensis)

310-127-6

999999-99-4

Édes majoránna (Origanum majorano)

310-127-6

999999-99-4

Rozmaring (Rosmarinus officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Csombor (Satureja hortensis)

310-127-6

999999-99-4

Csalán (Urtica dioica)

310-127-6

999999-99-4

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)

310-127-6

999999-99-4

Fekete nadálytő (Symphytum officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Mezei zsúrló (Equisetum arvense)

310-127-6

999999-99-4

Fekete bodza (Sambucus nigra)

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid/hexaflumuron

401-400-1

86479-06-3

1,3-diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

1-(4-klórfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentán-3-ol/tebukonazol

403-640-2

107534-96-3

Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)propilén-diamin reakciótermékei

403-950-8

164907-72-6

Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke

404-690-8

68132-19-4

(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetilszilán

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorbenzil-transz-2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetilciklopropán-karboxilát/transzflutrin

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetil-perhidro-pirimidin-2-on-alfa-(4-trifluormetilsztiril)-alfa-(4-trifluormetil)cinnamilidén-hidrazon/hidrametilnon

405-090-9

67485-29-4

3-fenoxibenzil-2-(4-etoxifenil)-2-metilpropil-éter/etofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-(ftálimido)peroxihexánsav

410-850-8

128275-31-0

Lítium-3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id

411-690-1

111337-53-2

N-metil-neodekánamid

414-460-9

105726-67-8

Keverék: alfa-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát és alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-klór-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát keveréke/Lambda cihalotrin

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-klór-a,a,a-p-trifluortoliloxi)-2-fluorfenil-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamid/flufenoxuron

417-680-3

101463-69-8

2-butilbenzo[d]izotiazol-3-on

420-590-7

04299-07-4

Tetraklór-dekaoxid-komplex

420-970-2

92047-76-2

Cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin keveréke/flokumafen

421-960-0

90035-08-8

Szek-butil-2-(2-hidroxietil)piperidin-1-karboxilát/ikaridin

423-210-8

119515-38-7

N-ciklohexil-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid

426-020-3

51229-78-8

1-(6-klórpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin/imidakloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoxám

428-650-4

153719-23-4

[2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cisz-krizantemát; [2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-transz-krizantemát/imiprotrin

428-790-6

72963-72-5

5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)piridin/piriproxifen

429-800-1

95737-68-1

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

Diizopropanolamin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Klórmetil-n-oktil-diszulfid

432-680-3

180128-56-7

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane

432-790-1

 

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadecénál

Még nem besorolt

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadiénál

Még nem besorolt

99577-57-8

Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmú

Még nem besorolt

398477-47-9

Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfát

Még nem besorolt

 

Paraformaldehid

 

30525-89-4

Peroxioktánsav

 

33734-57-5

Brómmirisztil-izokinolin

 

51808-87-8

9-aminoakridin-hidroklorid-monohidrát

 

52417-22-8

Klórozott trinátrium-foszfát

 

56802-99-4

Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-izopropenil-5-metilciklohexanol

 

104870-56-6

Szilícium-dioxid, amorf, nem kristályos

 

112945-52-5

Denatónium-kapszaicinát

 

192327-95-0

Trisz(N-ciklohexildiazéniumdioxi)alumínium

 

312600-88-7

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

Természetes olajok reakciótermékei ózonnal in situ (Open Air Factor (OAF))

 

 

Ezüst-zeolit A

 

 

Ezüst-nátrium-bórszilikát

 

 

5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol

 

 

Benzil-lauril-dimetil-mirisztil-ammónium-klorid/Lauril-mirisztildimetil-benzil-ammónium-klorid

 

 

((1,2-etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))mangán keveréke ((1,2-etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))cinkkel/mankozeb

Növényvédő szer

8018-01-7

Klór-szulfaminsav

Növényvédő szer

17172-27-9

2-Bróm-1-(2,4-diklór-fenil)vinil-dietil-foszfát/brómfenvinfosz

Növényvédő szer

33399-00-7

Etil-(2E,4E)-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát/hidroprén

Növényvédő szer

41096-46-2

Szilícium-dioxid/kieselguhr

Növényvédő szer

61790-53-2

Alfa,alfa,alfa-trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenil)-o-toluidin/brometalin

Növényvédő szer

63333-35-7

S-metoprén/izopropil (S-(E,E))-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát

Növényvédő szer

65733-16-6

S-hidroprén/etil-(S-(E,E))-3,7,11-trimetil-dodeka-2,4-dienoát

Növényvédő szer

65733-18-8

Eszfenvalerát/(S)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát

Növényvédő szer

66230-04-4

[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrin

Növényvédő szer

67375-30-8

Abamektin (avermektin-B1a; > 80 %, EINECS-szám: 265-610-3; és avermektin-B1b; < 20 % EINECS-szám: 265-611-9 keveréke)

265-610-3

71751-41-2

Ciklopropán-karbonsav, 3-[(1-Z)-2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2 dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetil észter, (1R,3R)/bifentrin/bifenát

Növényvédő szer

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetil)fenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietil-benzoldmetánamin-szacharid/Denatónium-szacharid

Növényvédő szer

90823-38-4

Alfa-(4-klórfenil)-alfa-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/ciprokonazol

Növényvédő szer

94361-06-5

3-(3-(4′-bróm-(1,1′bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxibenzotiopirán-2-on/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brómbifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxi-1-benzotin-2-on/difetialon

Növényvédő szer

104653-34-1

Guazatin-triacetát

Növényvédő szer

115044-19-4

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/ezüst-zeolit

Növényvédő szer

130328-18-6

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-réz-komplex/Ezüst-réz-zeolit

Növényvédő szer

130328-19-7

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/ezüst-cink-zeolit

Növényvédő szer

130328-20-0

N-izononil-N,N-dimetil-N-decil-ammónium-klorid

Növényvédő szer

138698-36-9

N-((6-klór-3-piridinil)metil)-N′-ciano-N-metiletánimidamid/acetamiprid

Növényvédő szer

160430-64-8

3-fenoxibenzil-(1R)-cisz,transz-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropán-karboxilát/d-fenotrin

Növényvédő szer

188023-86-1

5-hidroximethoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 59720-42-2, 16,0 %) és 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS-szám: 229-457-6, 28,8 %), és 5-hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 56709-13-8; 5,2 %) keveréke vízben (50 %)

Növényvédő szer

 

[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrin

Növényvédő szer

 

S-cifenotrin

Növényvédő szer

 

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke; arány: 1R transz: 1RS csak 1:1)/bioalletrin/d-transz-alletrin

Növényvédő szer

 

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (4 izomer keveréke: 1R transz, 1R: 1R transz 1S: 1R cisz, 1R: 1R cisz, 1S 4:4:1:1)/d-alletrin

Növényvédő szer

 

(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropán-karboxilát (2 izomer keveréke 1R transz: 1R/S csak 1:3)/esbiotrin

Növényvédő szer

 

Szpinozad: Szpinozin-A-t és Szpinozin-D-t tartalmazó talaj-mikrooganizmusok fermentációs terméke

Növényvédő szer

 

Butoxi-polipropilén-glikol

Polimer

9003-13-8

Polidimetil-sziloxán

Polimer

9016-00-6

N-metilmetánamin (EINECS-szám: 204-697-4) és (klórmetil)oxirán (EINECS-szám: 203-439-8) polimer/polimer kvaterner ammónium-klorid

Polimer

25988-97-0

N,N,N,N-tetrametil-etán-1,2-diamin és (klórmetil)oxirán polimer

Polimer

25988-98-1

2-terc-butilaminoetil-metakrilát (EINECS-szám: 223-228-4) homopolimer

Polimer

26716-20-1

Formaldehid és akrolein polimer

Polimer

26781-23-7

N,N″-1,6-hexéndiilbisz[N′-cianoguanidin] (EINECS-szám: 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS-szám: 204-679-6) polimer monohidroklorid/polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidroklorid

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-hexándiamin és 1,6-diklórhexán polimer

Polimer

27789-57-7

Poli(hexametilén-dimetil-ammónium-klorid)/poli[(dimetil-imino)-1,6-hexándiil-klorid]

Polimer

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

Poli(hexametilén-diamin-guanidinium-klorid)

Polimer

57028-96-3

Poli(hexametilén-biguanid)

Polimer

91403-50-8

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

N,N-didecil(-N-metil-poli(oxietil)ammónium-propionát/1-dekánaminium, N-decil-N-(2-hidroxietil)N-metil-, propanoát (só)

Polimer

107879-22-1

2-propénál és propán-1,2-diol kopolimer

Polimer

191546-07-3

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borát

Polimer

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoxi)etoxietil-guanidinium-klorid)

Polimer

374572-91-5

Tributil-ón kopolimer (TBT-kopolimer)

Polimer

 

Zsíralkohol-poliglikol-éter

Polimer

 

Poli(vinil-klorid-ko-izobutil–vinil-éter-ko-N-vinil, N′-dimetil–oktil-bromid propil-diamin)

Polimer

 

Poliglikol-poliamin gyanta

Polimer

 

Nátrium-lignoszulfonát

Természetes polimer

8061-51-6

Neem/Neem-Vital (miatyánkcserje, olvasószemfa)

Természetes olaj

5945-86-8

Fenyőolaj

Természetes olaj

8000-26-8

Cédrusolaj

Természetes olaj

8000-27-9

Levendulaolaj

Természetes olaj

8000-28-0

Citronellaolaj

Természetes olaj

8000-29-1

Szegfűszegolaj

Természetes olaj

8000-34-8

Gerániumolaj

Természetes olaj

8000-46-2

Eukaliptuszolaj

Természetes olaj

8000-48-4

Narancsolaj

Természetes olaj

8000-57-9

Pineafenyő-olaj

Természetes olaj

8002-09-3

Feketeborsolaj

Természetes olaj

8006-82-4

Borsmentaolaj

Természetes olaj

8006-90-4

Citromfűolaj

Természetes olaj

8007-02-1

Csombormentaolaj

Természetes olaj

8007-44-1

Kakukkfűolaj

Természetes olaj

8007-46-3

Korianderolaj

Természetes olaj

8008-52-4

Fodormentaolaj

Természetes olaj

8008-75-5

Macskagyökérolaj

Természetes olaj

8008-88-6

Kajeputolaj

Természetes olaj

8008-98-8

Borókabogyó-olaj

Természetes olaj

8012-91-7

Ciprusolaj

Természetes olaj

8013-86-3

Pacsuliolaj

Természetes olaj

8014-09-3

Köményolaj

Természetes olaj

8014-13-9

Pálmarózsa-olaj

Természetes olaj

8014-19-5

Rutaolaj

Természetes olaj

8014-29-7

Bazsalikomolaj

Természetes olaj

8015-73-4

Rózsafaolaj

Természetes olaj

8015-77-8

Zellerolaj

Természetes olaj

8015-90-5

Kamillavirág-olaj

Természetes olaj

8015-92-7

Szegfűszeglevél-olaj (Eugenia caryophyllus)

Természetes olaj

8015-97-2

Teacserjeolaj (teafaolaj)

Természetes olaj

68647-73-4

Kubebaborsolaj

Természetes olaj

68855-99-2

Mezeimenta-olaj

Természetes olaj

68917-18-0

Cédrusfaolaj Texas, mexikói borókafenyő-olaj, 22 %

Természetes olaj

68990-83-0

Citruskivonat Tabebuia avellandae magból

Természetes olaj

 

Természetes olaj Jáva citromfűolajból (Cymbopogon winterianus)

Természetes olaj

 

Fokhagyma és vöröshagyma (Allium sativum és Allium cepa)

Természetes olaj

 

Természetes olaj fahéjból (Cinnamonum zeylancium)

Természetes olaj

 

Szegfűszegolaj: (fő komponensek: eugenol (83,8 %), kariofillén (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %)

Természetes olaj

 

Erdeifenyőtű parfümolaj (Illóolaj, fő komponensek: terpentinolaj (30–37,5 %), terpinol (15–20 %), izobornil-acetát (15–20 %), pinén béta (12,5–15 %), pinén alfa (7–10 %), kumarin (1–3 %), terpinol-frakció (1–3 %)

Természetes olaj

 

Friss tavasz parfümolaj: illóolaj: fő komponensek: citral-dietilacetál (citratal) (1–3 %), citronellol (1–3 %), ilanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), allil-kapronát (1–3 %)

Természetes olaj

 

Rózsaolaj

Természetes olaj

 

Természetes piretrinek

Természetes kivonat

 

Tőzegkivonat

Természetes kivonat

 

Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid/Benzalkónium-klorid

Keverék

8001-54-5

Cetrimid

Keverék

8044-71-1

3,6-diamino-10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8;) és 3,6-akridindiamin keveréke/akriflavin

Keverék

8048-52-0

3,6-diamino 10-metilakridinium-klorid (EINECS-szám: 201-668-8;) és 3,6-akridindiamin-hidroklorid keveréke/akriflavin HCl

Keverék

8063-24-9

Benzalkónium-szacharinát/Benzalkónium-o-szulfobenzimidát

Keverék

39387-42-3

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keveréke

Keverék

55965-84-9

Sziloxánok és szilícium, di-Me, reakciótermékei szilícium-dioxiddal/kezelt szilícium-dioxid

Keverék

67762-90-7

Zsírsavak (C6-18, kókuszdióolaj) észtereinek reakciótermékei ecetsavval és 2,2-metilén-bisz(4-klórfenol)-lal

Keverék

106523-52-8

n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavval

Keverék

139734-65-9

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

5,5-dimetil-hidantoin és formaldehid reakciótermékei

Keverék

 

2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékei

Keverék

 

Etilén-glikol és formaldehid reakciótermékei

Keverék

 

Karbamid, etilén-glikol és formaldehid reakciótermékei

Keverék

 

Klóracetamid, 2-(2-butoxietoxi)etanol és formaldehid reakciótermékei

Keverék

 

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

 

Aktív klór: hipoklórossav és nátrium-hipoklorit reakciójával in situ előállítva

Keverék

 

Zsírsavak (C15-21) káliumsói

Keverék

 

Acypetacs réz

Keverék

 

Acypetacs cink

Keverék

 

Ruhamolyferomon: alkotórészei: E,Z-oktadeka-di-2,13-enál (75 %) és E-oktadec-2-enál (25 %)

Keverék

 

Króm-trioxid (EINECS-szám: 215-607-8; 34,2 %), diarzén-pentoxid (EINECS-szám: 215-116-9; 24,1 %), réz(II)-oxid (EINECS-szám: 215-269-1; 13,7 %) és víz (EINECS-szám: 231-791-2; 28 %) keveréke

Keverék

 

Klór-metil-izotiazolinon, etán-diil-biszoxi-biszmetanol és metil-izotiazolinon keveréke

Keverék

 

Bróm (EINECS-szám: 231-778-1) és hipobrómossav (CAS-szám: 13517-11-8) keveréke in situ előállítva

Keverék

 

Természetes növényi, vizes fermentáció terméke, kéntartalmú

Keverék

 

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

 

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

 

Kvaterner ammóniumvegyületek (alkil-trimetil) (C8-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/TMAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganizmus

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikroorganizmus

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. israelensis

Mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

Mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14

Mikroorganizmus

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Mikroorganizmus

 

Bacillus subtilis

Mikroorganizmus

 


(1)  Az ESIS-nyilvántartás szerint ez a vegyület egy másik CAS-számmal is rendelkezik (31654-77-0).


II. MELLÉKLET

A FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAMBA FELVETT HATÓANYAGOK

Vegyület

Jelentést tevő tagállam

EC-szám

CAS-szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoxietoxi)etil-6-propil-piperonil-éter/piperonil-butoxid

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoxarzin-10-il-oxid

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórkrezol

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklórvosz

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangyasav

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoesav

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propán-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szalicilsav

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propán-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrogén-cianid

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etilén-oxid

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibróm-5,5-dimetil-hidantoin

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citromsav

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-klóracetamid

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brómecetsav

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolsav

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perecetsav

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-tejsav

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarin

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromén-6-on/rotenon

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Szimklozén

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klórxilenol

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalin

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofén

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbán

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahéjaldehid/3-fenilpropén-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioxál

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-krezol

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonánsav

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekán-2-on/metil-nonil-keton

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoin

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofén

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil-benzoát

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzetónium-klorid

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotion

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkónium-klorid (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil-dimetil(oktadecil)ammónium-klorid (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinium-klorid

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktánsav

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Szén-dioxid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Nátrium-dimetil-arzenát

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidin-trimetanol

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tozilklóramid-nátrium

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarin-nátrium

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-2-bifenilát

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptán

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(triklórmetiltio)ftálimid/folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metil-antranilát

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamid

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tirám

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirám

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kálium-metil-ditiokarbamát

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metám-nátrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinátrium-cianoditiokarbamát

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzododecinium-klorid (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirisztalkónium-klorid (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurinsav

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazol

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benzotiazol-2-tiol

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekánsav

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ciánamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroxi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrién-1-on

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nátrium-benzoát

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/tolilfluanid

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroxil-2-piridon

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4 il-acetát

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Réz-tiocianát

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradónium-bromid

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)-metil- (1R-transz)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropánkarboxilát/d-transz-tetrametrin

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibór-trioxid

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/oltott mész

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcium-oxid/mész/égetett mész

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cink-szulfid

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réz(II)-oxid

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diréz-oxid

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanon-peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2