ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 324

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 10.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1392/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlamentés a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

79

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról ( 1 )

121

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

10.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 324/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1392/2007/EK RENDELETE

(2007. november 13.)

a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (3) tartalmazza a tagállamok által a Közösség statisztikai követelményei szerint készítendő számlákra vonatkozó közös előírások, fogalommeghatározások, osztályozások és számviteli szabályok közösségi referenciakeretét annak érdekében, hogy a tagállamokra vonatkozóan összehasonlítható eredmények szülessenek. A számlák európai rendszere 1995 – amelyet e rendelet hozott létre – „ESA 95”-ként ismeretes.

(2)

A Gazdasági és Monetáris Unión (EMU) belüli monetáris politika megvalósítása érdekében, továbbá a gazdasági politikák hatékony összehangolása érdekében, valamint a strukturális és makrogazdasági politikák céljai érdekében átfogó, összehasonlítható, pontos és időszerű nemzeti számlaadatokra van szükség.

(3)

A 2223/96/EK rendelet B. melléklete magában foglalja a közösségi céloknak megfelelően meghatározott határidők figyelembevételével továbbítandó nemzeti számlaadatokat tartalmazó táblázatokat. Ezenkívül a következő rendeletek a Bizottság felé teljesítendő további kiegészítő adatszolgáltatásokat írnak elő: a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról szóló, 2000. február 3-i 264/2000/EK bizottsági rendelet (4), az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról szóló, 2002. június 10-i 1221/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról szóló, 2004. március 10-i 501/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról szóló, 2004. június 28-i 1222/2004/EK tanácsi rendelet (7), valamint a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról szóló, 2005. július 6-i 1161/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8). Az ezekben a rendeletekben foglalt adatok nem tartoznak e rendelet hatálya alá, azonban az e preambulumbekezdésben említett hat rendelet által előírt valamennyi tábla és adat alkotja a nemzeti számlák adatszolgáltatási programjának egészét.

(4)

A változó felhasználói igények és az Európai Unió új politikai prioritásainak és új gazdasági tevékenységeinek figyelembevétele érdekében szükség van a nemzeti számlák adatszolgáltatási programjának aktualizálására.

(5)

A nemzeti számlák adatszolgáltatási programjának tekintetbe kell vennie azokat az alapvető politikai és statisztikai változásokat, amelyek néhány tagállamban a program referencia-időszakai során zajlottak le.

(6)

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2004. május 25-i, a Gazdasági és Monetáris Unió információs igényeiről szóló jelentése – amelyet a Tanács 2004. június 2-án jóváhagyott – hangsúlyozta az adatszolgáltatási program módosításának szükségességét annak érdekében, hogy az megfeleljen az EMU cselekvési terv előírásainak és a lisszaboni stratégiának.

(7)

A költségvetés összetételének erős statisztikai megalapozottsága alapvető fontosságú a lisszaboni stratégiával összhangban végrehajtott gazdasági reformhoz, és az egészségügyi, oktatási és szociális védelmi adatszolgáltatás ennek elérését segítené. Ezen adatok közlésének egy önkéntes adatszolgáltatási időszakot követően kötelezővé kellene válnia.

(8)

Mivel e rendelet célját, azaz olyan közös statisztikai szabványok létrehozását, amelyek lehetővé teszik harmonizált nemzeti számlaadatok előállítását, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság (SPC) és a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság (CMFB) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2223/96/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok a B. mellékletben meghatározott számlákat és táblákat az egyes táblákra meghatározott határidőn belül továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak), a mellékletben meghatározott eltérések figyelembevételével.”

2. cikk

A 2223/96/EK rendelet B. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2007. november 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES


(1)  HL C 55., 2006.3.7., 61. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. április 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. október 22-i határozata.

(3)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o., A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 29., 2000.2.4., 4. o.

(5)  HL L 179., 2002.7.9., 1. o.

(6)  HL L 81., 2004.3.19., 1. o.

(7)  HL L 233., 2004.7.2., 1. o.

(8)  HL L 191., 2005.7.22., 22. o.


MELLÉKLET

„B. MELLÉKLET

A NEMZETI SZÁMLÁK ADATSZOLGÁLTATÁSI PROGRAMJA

A táblák áttekintése

Táblaszám

Táblák témája

Késleltetés t + hó (esetenként napban meghatározva)

Első adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás időtartama (1)

1

Fő aggregátumok, éves

70 nap

2007

1990-től folyamatosan

2008

1980–1989

1

Fő aggregátumok, negyedéves

70 nap

2007

1990 első negyedévétől folyamatosan

 

 

2

Fő aggregátumok, államháztartás, éves

3/9

2007

1995-től folyamatosan

3

Táblák nemzetgazdasági ágazatok szerint

9/21

2007

1990-től folyamatosan

2008

1980–1989

5

Háztartások végső fogyasztási kiadása, cél szerint

9

2007

1990-től folyamatosan

2008

1980–1989

6

Pénzügyi számlák, szektorok szerint (gazdasági műveletek)

9

2007

1995-től folyamatosan

7

Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei

9

2007

1995-től folyamatosan

8

Nem pénzügyi számlák szektoronként, éves

9

2007

1995-től folyamatosan

9

Részletes adóbevételek szektoronként

9

2007

1995-től folyamatosan

10

Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint, NUTS II

24

2007

1995-től folyamatosan

11

Államháztartás kiadásai funkció szerint

12

2007

1995-től folyamatosan

12

Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint, NUTS III

24

2007

1995-től folyamatosan

13

Háztartások számlái régiók szerint, NUTS II

24

2007

1995-től folyamatosan

15

Forrás tábla alapáron, beleértve a piaci beszerzési árra történő átalakítást, A60 × P60

36

2007

2000-től folyamatosan

16

Felhasználás tábla piaci beszerzési áron, A60 × P60

36

2007

2000-től folyamatosan

17

Szimmetrikus input-output tábla alapáron, P60 × P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

18

Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron, P60 × P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

19

Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron, P60 × P60, ötévenként

36

2008

2000-től folyamatosan

20

Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatok és eszközök szerint, A17 × AN_F6, évenként

24

2007

2000-től folyamatosan

22

Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazatok és eszközök szerint, A17 × AN_F6, évenként

24

2007

1995-től folyamatosan

26

Nem pénzügyi eszközök mérlegei

24

2007

1995-től folyamatosan

t = referenciaidőszak (év vagy negyedév).


1. tábla –   Fő aggregátumok – negyedéves (2) és éves feladat

Kód

Változók listája

Bontás (3)

Folyó árak

Előző évi árak és láncindexált volumenek

Hozzáadott érték és bruttó hazai termék

B.1 g

1.

Bruttó hozzáadott érték alapáron

A6

x

x

D.21

2.

a)

Termékadók (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Terméktámogatások (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruttó hazai termék piaci áron

 

x

x

A bruttó hazai termék kiadási oldal

P.3

4.

Összes végső fogyasztási kiadás

 

x

x

P.3

5.

a)

Háztartások végső fogyasztási kiadása (hazai fogalom)

Tartósság (5)

x

x

P.3

 

b)

Háztartások végső fogyasztási kiadása (nemzeti fogalom)

 

x

x

P.3

6.

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH) végső fogyasztási kiadása

 

x

x

P.3

7.

Államháztartás végső fogyasztási kiadása

 

x

x

P.31

 

a)

Egyéni fogyasztási kiadás

 

x

x

P.32

 

b)

Kollektív fogyasztási kiadás

 

x

x

P.4

8.

Háztartások tényleges végső fogyasztása

 

x

x

P41

 

a)

Tényleges egyéni fogyasztás

 

x

x

P.5

9.

Bruttó felhalmozás

 

x

x

P.51

 

a)

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Készletváltozások

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege

 

x

x (7)

P.6

10.

Áru- (FOB) és szolgáltatásexport

 

x

x

P.61

 

a)

Áruk

 

x

x

P.62

 

b)

Szolgáltatások

 

x

x

 

 

Az EU tagállamai és az EU intézményei (8)

 

x

x

 

 

Az EU tagállamai (8)

 

x

x

 

 

Az EMU tagjai (8)

 

x

x

 

 

Az EU intézményei (8)  (9)

 

x

x

 

 

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek (8)

 

x

x

P.7

11.

Áru- (FOB) és szolgáltatásimport

 

x

x

P.71

 

a)

Áruk

 

x

x

P.72

 

b)

Szolgáltatások

 

x

x

 

 

Az EU tagállamai és az EU intézményei (8)

 

x

x

 

 

Az EU tagállamai (8)

 

x

x

 

 

A EMU tagjai (8)

 

x

x

 

 

Az EU intézményei (8)  (9)

 

x

x

 

 

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek (8)

 

x

x

B.11

12.

Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege

 

x

x

Jövedelem, megtakarítás és nettó hitelezés

B.2 g + B.3 g

13.

Bruttó működési eredmény és vegyes jövedelem

 

x

 

D.2

14.

Termelési és importadók

 

x

 

D.3

15.

Termelési és importtámogatások

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Külföldről kapott elsődleges jövedelem

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Külföldnek fizetett elsődleges jövedelem

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bruttó nemzeti jövedelem piaci áron

 

x

(x)

K.1

18.

Állóeszközök értékcsökkenése

 

x

x

B.5*n

19.

Nettó nemzeti jövedelem piaci áron

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Külföldtől kapott folyó transzferek

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Külföldnek kifizetett folyó transzferek

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Rendelkezésre álló jövedelem, nettó

 

x

(x)

B.6 g

 

b)

Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó

 

x

(x)

D.8

22.

Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

 

x

(x)

B.8n

23.

Nemzeti megtakarítás, nettó

 

x

 

D.9

24.

a)

Külföldtől kapott tőketranszfer

 

x

 

D.9

 

b)

Külföldnek nyújtott tőketranszfer

 

x

 

K.2

25.

Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

 

x

 

B.9

26.

A nemzet nettó hitelnyújtása vagy nettó hitelfelvétele

 

x

 

Népesség, foglalkoztatás, munkavállalói jövedelem

 

27.

Népességre és foglalkoztatásra vonatkozó adatok

 

 

 

 

 

a)

Össznépesség (1 000 fő)

 

 

 

 

 

b)

Munkanélküliek (1 000 fő) (9)

 

 

 

 

 

c)

Foglalkoztatás rezidens termelőegységekben (1 000 foglalkoztatott, 1 000 munkaóra, 1 000 állás (9)) és rezidensek foglalkoztatása (1 000 fő)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Önálló vállalkozó

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Munkavállaló

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Rezidens termelőegységek munkavállalóinak jövedelme és a rezidens munkavállalók jövedelme

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Bruttó bérek és keresetek

A6  (10)

x

 

(x) Reál értékben.

A6 NACE A6 beleértve »ebből: feldolgozóipar«. Visszamenőleges adatok a »feldolgozóipar« vonatkozásában 1990-től kezdődően.


2. tábla –   Fő aggregátumok – államháztartás

Kód

Gazdasági művelet

Szektorok és alszektorok (11)  (12)

P.1

Kibocsátás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Egyéb nem piaci kibocsátás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Egyéb nem piaci kibocsátás, egyéb

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Piaci kibocsátás, saját végső felhasználási célú kibocsátás és vásárolt egyéb nem piaci kibocsátás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Folyó termelőfelhasználás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1 g

Hozzáadott érték, bruttó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Állóeszközök értékcsökkenése

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Hozzáadott érték, nettó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Munkavállalói jövedelem, fizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Egyéb termelési adók, fizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Egyéb megkapott termelési támogatás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Működési eredmény, nettó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Termelési és importadók, befizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Tulajdonosi jövedelem, kapott (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Kifizetett támogatások

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Tulajdonosi jövedelem, kifizetett (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

ebből: a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Kamat, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Egyéb tulajdonosi jövedelem, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Folyójövedelem-, vagyon- stb. adók, befizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Társadalombiztosítási hozzájárulások, befizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Egyéb folyó transzferek, kapott (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Folyójövedelem-, vagyon- stb. adók, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli egyéb társadalmi juttatások, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Természetbeni társadalmi transzferek a piaci termelőkön keresztül a háztartásokhoz eljuttatott termékekre fordított kiadásokhoz kapcsolódóan, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Természetbeni társadalmi transzfereken és a piaci termelőkön keresztül a háztartásokhoz eljuttatott termékekre fordított kiadásokhoz kapcsolódó természetbeni társadalmi transzfereken kívüli egyéb társadalmi juttatások, kifizetett

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Egyéb folyó transzferek, kifizetett (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

ebből: a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Rendelkezésre álló jövedelem, nettó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Végső fogyasztási kiadás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Egyéni fogyasztási kiadás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kollektív fogyasztási kiadás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8 g

Megtakarítás, bruttó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Megtakarítás, nettó

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Tőketranszferek, kapott (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Tőkeadók

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, kapott

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Tőketranszferek, kifizetett (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

ebből: a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bruttó felhalmozás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Készletváltozások és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettó hitelnyújtás (+)/Nettó hitelfelvétel (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Összes kiadás

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Összes bevétel

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyektől valószínűleg nem behajthatók a kivetett adók és társadalombiztosítási hozzájárulások (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Kamat, beleértve a swap-tranzakciókat és a határidős kamatláb-megállapodásokat

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Nettó hitelnyújtás (+)/Nettó hitelfelvétel (–) a túlzott hiány esetén követendő eljárás (EDP) keretében

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


3. tábla –   Táblák nemzetgazdasági ágazatok szerint

Kód

Változók listája

Bontás (14)  (15)

Folyó árak

Előző évi árak és láncindexált volumenek

Kibocsátás

P.1

1.

Kibocsátás alapáron nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

 

P.2

2.

Folyó termelőfelhasználás piaci beszerzési áron nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

 

B.1 g

3.

Bruttó hozzáadott érték alapáron nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

x

K.1

4.

Állóeszközök értékcsökkenése nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Nettó működési eredmény és nettó vegyes jövedelem

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Egyéb adók és egyéb termelési támogatások egyenlege

A31/A60

x

 

Felhalmozás

P.5

5.

Bruttó felhalmozás nemzetgazdasági ágazatonként (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Bruttó állóeszköz-felhalmozás nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

x

 

 

Bontás állóeszközök szerint AN_F6

 

x

x

 

 

ebből: lakások és egyéb épületek és építmények

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Készletváltozások és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege nemzetgazdasági ágazatonként (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

ebből: készletváltozások (18)

 

x

x (17)

P.53

 

ebből: értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (18)

 

x

x (17)

Foglalkoztatás és munkavállalói jövedelem

 

6.

Foglalkoztatás nemzetgazdasági ágazatonként

(1 000 fő, 1 000 munkaóra (19) és 1 000 állás (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

Önálló vállalkozók nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

 

 

 

 

b)

Munkavállalók nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

 

 

 

 

ebből: az állami szektorban (S.13) (20)

 

 

 

 

 

ebből: egyéb szektorokban (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Munkavállalói jövedelem nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Bérek és keresetek nemzetgazdasági ágazatonként

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Állóeszközök bontása:

AN1111

lakások

AN1112

egyéb épületek és építmények

AN11131

szállítóeszközök

AN11132

egyéb gépek és berendezések

ebből:

irodai gép és hardver

AN111322

rádió-, TV- és kommunikációs berendezés

AN1114

művelés alatt álló eszközök

AN112

immateriális javak

ebből:

AN1122 számítógépes szoftverek


5. tábla –   Háztartások végső fogyasztási kiadása

Kód

Változók listája

Bontás

Folyó árak

Előző évi árak és láncindexált volumenek

P.3

1.

Háztartások végső fogyasztási kiadása cél szerint

COICOP-csoportok

x

x

P.3

2.

Rezidens és nem rezidens háztartások végső fogyasztási kiadásai a gazdasági területen

 

x

x

P.33

3.

Rezidens háztartások végső fogyasztási kiadásai külföldön

 

x

x

P.34

4.

Nem rezidens háztartások végső fogyasztási kiadásai a gazdasági területen

 

x

x

P.3

5.

Rezidens háztartások végső fogyasztási kiadásai a gazdasági területen és külföldön

 

x

x


6. tábla –   Pénzügyi számlák szektorok szerint

(Gazdasági műveletek, egyéb volumenváltozások és átértékelési számlák – konszolidált és nem konszolidált – és partnerszektorral kapcsolatos információk  (21))

 

Teljes gazdaság

Nem pénzügyi vállalatok

Pénzügyi vállalatok, beleértve valamennyi alszektort (23)

Államháztartás, beleértve valamennyi alszektort (24)

Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (25)

Külföld, beleértve valamennyi alszektort (26)

Gazdasági műveletek/Volumenváltozások (22)/Pénzügyi eszközök átértékelése (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Pénzügyi eszközök

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetáris arany és Különleges lehívási jogok (SDR)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetáris arany

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR

F.12

x

x

x

x

x

x

Készpénz és betétek

F.2

x

x

x

x

x

x

Készpénz

F.21

x

x

x

x

x

x

Átruházható betétek

F.22

x

x

x

x

x

x

Egyéb betétek

F.29

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok

F.3

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.33

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli rövid lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.331

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli hosszú lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.332

x

x

x

x

x

x

Származékos pénzügyi eszközök

F.34

x

x

x

x

x

x

Hitelek

F.4

x

x

x

x

x

x

Rövid lejáratú hitelek

F.41

x

x

x

x

x

x

Hosszú lejáratú hitelek

F.42

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések

F.5

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések a befektetési jegyek kivételével

F.51

x

x

x

x

x

x

Tőzsdén jegyzett részvények

F.511

x

x

x

x

x

x

Nem jegyzett részvények

F.512

x

x

x

x

x

x

Egyéb tulajdonosi követelések

F.513

x

x

x

x

x

x

Befektetési jegyek

F.52

x

x

x

x

x

x

Biztosítástechnikai tartalékok

F.6

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból

F.61

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból

F.611

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

F.612

x

x

x

x

x

x

Előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

F.62

x

x

x

x

x

x

Egyéb követelések számla

F.7

x

x

x

x

x

x

Kereskedelmi hitelek és előlegek

F.71

x

x

x

x

x

x

Egyéb

F.79

x

x

x

x

x

x

Kötelezettségek

F.L

x

x

x

x

x

x

Készpénz és betétek

F.2

x

x

x

x

x

x

Készpénz

F.21

x

x

x

x

x

x

Átruházható betétek

F.22

x

x

x

x

x

x

Egyéb betétek

F.29

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok

F.3

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.33

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli rövid lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.331

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli hosszú lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

F.332

x

x

x

x

x

x

Származékos pénzügyi eszközök

F.34

x

x

x

x

x

x

Hitelek

F.4

x

x

x

x

x

x

Rövid lejáratú hitelek

F.41

x

x

x

x

x

x

Hosszú lejáratú hitelek

F.42

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések

F.5

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések a befektetési jegyek kivételével

F.51

x

x

x

x

x

x

Tőzsdén jegyzett részvények

F.511

x

x

x

x

x

x

Nem jegyzett részvények

F.512

x

x

x

x

x

x

Egyéb tulajdonosi követelések

F.513

x

x

x

x

x

x

Befektetési jegyek

F.52

x

x

x

x

x

x

Biztosítástechnikai tartalékok

F.6

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból

F.61

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból

F.611

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

F.612

x

x

x

x

x

x

Előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

F.62

x

x

x

x

x

x

Egyéb kötelezettségek számla

F.7

x

x

x

x

x

x

Kereskedelmi hitelek és előlegek

F.71

x

x

x

x

x

x

Egyéb

F.79

x

x

x

x

x

x

Pénzügyi eszközök nettó beszerzése (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Kötelezettségek nettó felmerülése (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Nettó pénzügyi tranzakciók (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statisztikai eltérések (27)

 

x

x

x

x

x

x

Nettó hitelnyújtás (+)/

Nettó hitelfelvétel (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


7. tábla –   Pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegei

(Pénzügyi eszközök állománya – konszolidált és nem konszolidált – és partnerszektorral kapcsolatos információk (28))

 

 

Teljes gazdaság

Nem pénzügyi vállalatok

Pénzügyi vállalatok, beleértve valamennyi alszektort (29)

Államháztartás, beleértve valamennyi alszektort (30)

Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények (31)

Külföld, beleértve valamennyi alszektort (32)

Pénzügyi eszközök állománya

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Pénzügyi eszközök

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetáris arany és Különleges lehívási jogok (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetáris arany

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR

AF.12

x

x

x

x

x

x

Készpénz és betétek

AF.2

x

x

x

x

x

x

Készpénz

AF.21

x

x

x

x

x

x

Átruházható betétek

AF.22

x

x

x

x

x

x

Egyéb betétek

AF.29

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok

AF.3

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.33

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli rövid lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.331

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli hosszú lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.332

x

x

x

x

x

x

Származékos pénzügyi eszközök

AF.34

x

x

x

x

x

x

Hitelek

AF.4

x

x

x

x

x

x

Rövid lejáratú hitelek

AF.41

x

x

x

x

x

x

Hosszú lejáratú hitelek

AF.42

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések

AF.5

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések a befektetési jegyek kivételével

AF.51

x

x

x

x

x

x

Tőzsdén jegyzett részvények

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nem jegyzett részvények

AF.512

x

x

x

x

x

x

Egyéb tulajdonosi követelések

AF.513

x

x

x

x

x

x

Befektetési jegyek

AF.52

x

x

x

x

x

x

Biztosítástechnikai tartalékok

AF.6

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból

AF.61

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból

AF.611

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

AF.612

x

x

x

x

x

x

Előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

AF.62

x

x

x

x

x

x

Egyéb követelések számla

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kereskedelmi hitelek és előlegek

AF.71

x

x

x

x

x

x

Egyéb

AF.79

x

x

x

x

x

x

Kötelezettségek

AF.L

x

x

x

x

x

x

Készpénz és betétek

AF.2

x

x

x

x

x

x

Készpénz

AF.21

x

x

x

x

x

x

Átruházható betétek

AF.22

x

x

x

x

x

x

Egyéb betétek

AF.29

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok

AF.3

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.33

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli rövid lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.331

x

x

x

x

x

x

Részvényeken kívüli hosszú lejáratú értékpapírok, a származékos pénzügyi eszközök kivételével

AF.332

x

x

x

x

x

x

Származékos pénzügyi eszközök

AF.34

x

x

x

x

x

x

Hitelek

AF.4

x

x

x

x

x

x

Rövid lejáratú hitelek

AF.41

x

x

x

x

x

x

Hosszú lejáratú hitelek

AF.42

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések

AF.5

x

x

x

x

x

x

Részvények és egyéb tulajdonosi követelések a befektetési jegyek kivételével

AF.51

x

x

x

x

x

x

Tőzsdén jegyzett részvények

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nem jegyzett részvények

AF.512

x

x

x

x

x

x

Egyéb tulajdonosi követelések

AF.513

x

x

x

x

x

x

Befektetési jegyek

AF.52

x

x

x

x

x

x

Biztosítástechnikai tartalékok

AF.6

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból és a nyugdíjalapok tartalékaiból

AF.61

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése az életbiztosítási tartalékokból

AF.611

x

x

x

x

x

x

Háztartások nettó részesedése a nyugdíjalapok tartalékaiból

AF.612

x

x

x

x

x

x

Előre befizetett biztosítási díjak és függő károk tartalékai

AF.62

x

x

x

x

x

x

Egyéb kötelezettségek számla

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kereskedelmi hitelek és előlegek

AF.71

x

x

x

x

x

x

Egyéb

AF.79

x

x

x

x

x

x

Pénzügyi eszközök (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Kötelezettségek (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Nettó pénzügyi eszközök (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


8. tábla –   Nem pénzügyi számlák szektoronként

Kód

Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek

Szektorok

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Teljes gazdaság

Nem pénzügyi vállalatok

Pénzügyi vállalatok

Államháztartás

Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények

Háztartások

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

Szektorba nem besorolt

Külföld

Az Európai Unió

Az EU tagállamai

A monetáris unió tagjai

A monetáris unión kívüli tagállamok

Az EU intézményei

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek

I.   Termelési számla/Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi számlája

Források

P.1

Kibocsátás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Piaci kibocsátás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Saját végső felhasználási célú kibocsátás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Egyéb nem piaci kibocsátás

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Termék- és szolgáltatásimport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Termékimport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Szolgáltatásimport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

FISIM-import

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Termékadók és támogatások egyenlege

x

 

x

 

R1

Összes forrás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Felhasználás

P.2

Folyó termelőfelhasználás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Termékek és szolgáltatások exportja

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Termékexport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Szolgáltatásexport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

FISIM-export

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 g

Bruttó hazai termék/Hozzáadott érték, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Termékek és szolgáltatások külkereskedelmi egyenlege

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Összes felhasználás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Állóeszközök értékcsökkenése

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Nettó hazai termék/Hozzáadott érték, nettó

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Jövedelem keletkezése számla

Források

B.1 g

Bruttó hazai termék/Hozzáadott érték, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Támogatások, kapott

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Terméktámogatások

x

 

x

 

D.39

Egyéb termelési támogatások

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Összes forrás

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Felhasználás

D.1

Munkavállalói jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Termelési és importadók, fizetett

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Termékadók

x

 

x

 

D.29

Egyéb termelési adók

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3 g

Bruttó működési eredmény és bruttó vegyes jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Bruttó vegyes jövedelem

x

 

x

x

 

U211

Összes felhasználás

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Elsődleges jövedelmek elosztása számla

Források

B.2g_B.3 g

Bruttó működési eredmény és bruttó vegyes jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Bruttó vegyes jövedelem

x

 

x

x

 

D.1

Munkavállalói jövedelem

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Bérek és keresetek

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulás

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Termelési és importadók, kapott

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Termékadók

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Hozzáadott érték típusú adók (HÉA)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Importadók és vámok a HÉA kivételével

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Termékadók, a HÉA és az importadók kivételével

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Egyéb termelési adók

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Tulajdonosi jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Kamat (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Vállalatok felosztott jövedelme

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Közvetlen külföldi tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Biztosítottak tulajdonosi jövedelme

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Bérleti díjak

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Összes forrás

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Összes kamat (beleértve FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Felhasználás

D.3

Támogatások, fizetett

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Terméktámogatások

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Egyéb termelési támogatások

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Tulajdonosi jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Kamat (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Vállalatok felosztott jövedelme

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Közvetlen külföldi tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Biztosítottak tulajdonosi jövedelme

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Bérleti díjak

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5 g

Bruttó nemzeti jövedelem/Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Összes felhasználás

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Összes kamat (beleértve FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2.   Jövedelmek másodlagos elosztása számla

Források

B.5 g

Bruttó nemzeti jövedelem/Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Jövedelemadók

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Egyéb folyó adók

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Társadalombiztosítási hozzájárulások és juttatások

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Társadalombiztosítási hozzájárulások

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli egyéb társadalmi juttatások

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Természetbeni társadalmi transzferek

x

 

x

x

 

D.7

Egyéb folyó transzferek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Nettó nem életbiztosítási díjak

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Nem életbiztosításból eredő követelések

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos transzferek

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Egyéb folyó transzferek (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

GNI-n alapuló negyedik saját erőforrás

 

x

 

x

 

R22

Összes forrás

x

x

x

x

x

x

x

 

Felhasználás

D.5

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Jövedelemadók

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Egyéb folyó adók

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Társadalombiztosítási hozzájárulások és juttatások

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Társadalombiztosítási hozzájárulások

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

x

 

x

x

 

D.612

Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások

x

 

x

x

 

D.62

Természetbeni társadalmi transzfereken kívüli egyéb társadalmi juttatások

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Természetbeni társadalmi transzferek

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Egyéb folyó transzferek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Nettó nem életbiztosítási díjak

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Nem életbiztosításból eredő követelések

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos transzferek

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Egyéb folyó transzferek (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

GNI-n alapuló negyedik saját erőforrás

x

 

x

 

B.7 g

Korrigált rendelkezésre álló jövedelem

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Összes felhasználás

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(negatív) Természetbeni társadalmi transzferek

x

 

x

x

 

x

 

B.6 g

Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1.   Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása számla

Források

B.6 g

Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

A magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Összes forrás

x

x

x

x

x

x

x

 

Felhasználás

P.3

Végső fogyasztási kiadás

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Egyéni fogyasztási kiadás

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kollektív fogyasztási kiadás

x

 

x

 

D.8

A magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8 g

Bruttó megtakarítás

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Folyó tranzakciók külső egyenlege

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Összes felhasználás

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1.   A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt számla

A nettó vagyon változása

B.8 g

Bruttó megtakarítás

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Folyó tranzakciók külső egyenlege

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Tőketranszferek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Tőkeadók

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Beruházási támogatás (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 S212-től S13-ig

Beruházási támogatás EU-intézményektől az államháztartás számára

x

 

x

 

D.99

Egyéb tőketranszferek (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

A nettó vagyon összes változása

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Eszközállomány változása

D.9

Tőketranszferek

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Tőkeadók

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Beruházási támogatás (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 S212-től S13-ig

Beruházási támogatás EU-intézményektől az államháztartás számára

 

x

x

 

x

 

D.99

Egyéb tőketranszferek (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Állóeszközök értékcsökkenése

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Eszközállomány összes változása

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2.   Nem pénzügyi eszközök beszerzése számla

A nettó vagyon változása

B.10.1

A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Állóeszközök értékcsökkenése

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

A nettó vagyon összes változása

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Eszközállomány változása

P.5

Bruttó felhalmozás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Készletváltozás

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Nettó hitelnyújtás (+)/Nettó hitelfelvétel (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Eszközállomány összes változása

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Pénzügyi számlák nettó hitelnyújtása/nettó hitelfelvétele eltérés

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= cellák nem alkalmazandók

x

= kötelező

 

= önkéntes alapon választható


9. tábla –   Részletes adó- és társadalombiztosítási hozzájárulás-bevétel adótípusonként vagy társadalombiztosítási hozzájárulásonként és a bevételben részesülő alszektoronként (37)

Kód

Gazdasági művelet

D.2

Termelési és importadók

D.21

Termékadók

D.211

Hozzáadott érték típusú adók

D.212

Importadók és -vámok a HÉA kivételével

D.2121

Importadók

D.2122

Importadók a HÉA és az importvámok kivételével

D.2122a

Importált mezőgazdasági termékekre kivetett lefölözések

D.2122b

Importra kivetett monetáris kompenzációs összegek

D.2122c

Jövedéki adók

D.2122d

Árbevétellel kapcsolatos általános adók

D.2122e

Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók

D.2122f

Importmonopóliumok nyeresége

D.214

Termékadók a HÉA és az importadók kivételével

D.214a

Jövedéki adók és fogyasztási adók

D.214b

Bélyegadók

D.214c

Pénzügyi és tőkeműveletek után fizetendő adók

D.214d

Gépkocsi-nyilvántartási adók

D.214e

Szórakoztatás után fizetendő adók

D.214f

Lottójáték, szerencsejáték és fogadások után fizetendő adók

D.214 g

Biztosítási díjak után fizetendő adók

D.214h

Meghatározott szolgáltatásokra kivetett egyéb adók

D.214i

Árbevételhez, forgalomhoz kapcsolódó általános adók

D.214j

Fiskális monopóliumok nyeresége

D.214k

Export után beszedett exportvámok és monetáris kompenzációs összegek

D.214 l

Máshová nem sorolt egyéb termékadók

D.29

Egyéb termelési adók

D.29a

Földre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók

D.29b

Állóeszközök használatára kivetett adók

D.29c

Összbértömegre kivetett adók és béradók

D.29d

Nemzetközi gazdasági műveletekre kivetett adók

D.29e

Vállalkozások által üzleti vagy szakmai engedélyek megszerzésére kivetett adók

D.29f

Környezetszennyezési adók

D.29 g

HÉA-alulkompenzáció (átalányrendszer)

D.29h

Máshová nem sorolt egyéb termelési adók

D.5

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

D.51

Jövedelemadók

D.51a + D.51c1

Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget

D.51a

Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, az eszköztartási nyereség kivételével (38)

D.51c1

Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók (38)

D.51b + D.51c2

Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget

D.51b

Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, az eszköztartási nyereség kivételével (38)

D.51c2

Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók (38)

D.51c3

Eszköztartási nyereségre kivetett egyéb adók (38)

D.51C

Eszköztartási nyereségre kivetett adók

D.51D

Lottó vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók

D.51E

Máshová nem sorolt egyéb jövedelemadók

D.59

Egyéb folyó adók

D.59a

Tőkére kivetett folyó adók

D.59b

Fejadók

D.59c

Költségadók

D.59d

Háztartások által engedélyek után fizetendő összegek

D.59e

Nemzetközi gazdasági műveletekre kivetett adók

D.59f

Máshová nem sorolt egyéb folyó adók

D.91

Tőkeadók

D.91a

Tőketranszferre kivetett adók

D.91b

Tőkelefölözések

D.91c

Máshová nem sorolt egyéb tőkeadók

D.2 + D.5 + D.91

Adóbevétel összesen

D.611

Tényleges társadalombiztosítási hozzájárulások

D.6111

Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61111

Munkaadók kötelező tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61112

Munkaadók önkéntes tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.6112

Munkavállalók társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61121

Munkavállalók kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61122

Munkavállalók önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.6113

Önálló vállalkozók és nem foglalkoztatott személyek társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61131

Önálló vállalkozók és nem foglalkoztatott személyek kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.61132

Önálló vállalkozók és nem foglalkoztatott személyek önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai

D.612

Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások

D.995

Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyektől valószínűleg nem behajthatók a kivetett adók és társadalombiztosítási hozzájárulások (39)

D.99521

Kivetett, valószínűleg nem behajtható termékadók (39)

D.99529

Kivetett, valószínűleg nem behajtható egyéb termelési adók (39)

D.99551

Kivetett, valószínűleg nem behajtható jövedelemadók (39)

D.99559

Kivetett, valószínűleg nem behajtható egyéb folyó adók (39)

D.9956111

Munkaadók kivetett, valószínűleg nem behajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai (39)

D.9956112

Munkavállalók kivetett, valószínűleg nem behajtható társadalombiztosítási hozzájárulásai (39)

D.9956113

Önálló vállalkozók és nem foglalkoztatott személyek kivetett, valószínűleg nem behajtható társadalombiztosítási hozzájárulásai (39)

D.99591

Kivetett, valószínűleg nem behajtható tőkeadók (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Adó- és társadalombiztosítási hozzájárulás-bevétel összesen, a kivetett, valószínűleg nem behajtható összegek levonását követően

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Adó- és társadalombiztosítási hozzájárulás-bevétel összesen (beleértve az imputált társadalombiztosítási hozzájárulásokat) a kivetett, valószínűleg nem behajtható összegek levonását követően

Ezenkívül meg fogják adni az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezését, a megfelelő összegekkel és ESA95-kódokkal.


10. tábla –   Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint (NUTS II), folyó áron

Kód

Változók listája

Bontás

D.1

1.

Munkavállalói jövedelem

A6

P.51

2.

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

A6

 

3.

Foglalkoztatás (1 000 munkaóra)

 

ETO

 

Összesen

A6

EEM

 

Munkavállalók

A6


11. tábla –   Az államháztartás kiadásai funkció szerint

Kód

Változók listája

Funkció

Alszektorok bontása (40)

P.5 + K.2

Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bruttó felhalmozás

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

ebből: bruttó állóeszköz-felhalmozás (41)

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok

S.13

K.2

Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Munkavállalói jövedelem

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Támogatások

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Tulajdonosi jövedelem (42)

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

ebből a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Természetbeni társadalmi transzfereken és a piaci termelőkön keresztül a háztartásokhoz eljuttatott termékekre fordított kiadásokhoz kapcsolódó természetbeni társadalmi transzfereken kívüli egyéb társadalmi juttatások, kifizetett

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Folyó termelőfelhasználás + Egyéb termelési adók + Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók + Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Folyó termelőfelhasználás

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Egyéb termelési adók + Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók + Magánnyugdíjpénztárak nettó vagyonváltozása miatti korrekció

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Egyéb folyó transzferek (42)

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

ebből: a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Tőketranszferek (42)

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

ebből: beruházási támogatások (41)

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok

S.13

D.9_S.1311

ebből: a központi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1311) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

ebből: a tartományi kormányzat alszektorának kifizetett (S.1312) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

ebből: a helyi önkormányzat alszektorának kifizetett (S.1313) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

ebből: a társadalombiztosítási alapok alszektorának kifizetett (S.1314) (41)  (42)

COFOG-kategóriák

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Összes kiadás

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Végső fogyasztási kiadás

COFOG-kategóriák

COFOG-csoportok (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


12. tábla –   Táblák nemzetgazdasági ágazatok és régiók szerint (NUTS III)

Kód

Változók listája

Bontás

B1.g

1.

Bruttó hozzáadott érték alapáron (folyó árak)

A6

 

2.

Foglalkoztatás (1 000 fő)

 

ETO

 

Összesen

A6

EEM

 

Munkavállalók

A6

13. tábla –   Háztartások számlái régiók szerint (NUTS II)

Háztartások elsődleges jövedelmek elosztása számlája (S.14)

Kód

Felhasználás

Kód

Források

D.4

1.

Tulajdonosi jövedelem

B.2/B.3

3.

Működési eredmény/vegyes jövedelem

B.5n

2.

Elsődleges jövedelem egyenlege, nettó

D.1

4.

Munkavállalói jövedelem

 

 

 

D.4

5.

Tulajdonosi jövedelem


Háztartások másodlagos jövedelmek elosztása számlája (S.14)

Kód

Felhasználás

Kód

Források

D.5

6.

Folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók

B.5

10.

Elsődleges jövedelem egyenlege, nettó

D.61

7.

Társadalombiztosítási hozzájárulások

D.62

11.

Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások

D.7

8.

Egyéb folyó transzferek

D.7

12.

Egyéb folyó transzferek

B.6n

9.

Rendelkezésre álló jövedelem, nettó

 

 

 

15. tábla –   Forrás tábla alapáron, beleértve a piaci beszerzési árrá történő átalakítást is (Árak: folyó és előző évi)

n = 60, m = 60

 

Nemzetgazdasági ágazatok (NACE A60)

1 2 3 4 … n

(1)

Import CIF paritáson

Összes forrás alapáron

Kereskedelmi és szállítási árrések

Termékadók és támogatások egyenlege

Összes forrás beszerzési áron

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Termékek (CPA)

m

(1)

Kibocsátás termékenként és nemzetgazdasági ágazatonként alapáron

 

a)

EU-n belül CIF paritáson (43)  (44)

b)

EMU-tagoktól CIF paritáson (43)

c)

EMU-n kívüli államoktól CIF paritáson (43)

d)

EU-n kívül CIF paritáson (43)  (44)

e)

Összesen

 

 

 

 

(1)

 

Teljes kibocsátás nemzetgazdasági ágazatonként

 

 

 

 

 

 

Korrekciós tételek:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

CIF/FOB importkorrekciók

Rezidensek közvetlen külföldi vásárlásai

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen, ebből:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Piaci kibocsátás

Saját végső felhasználási célú kibocsátás

 

 

 

 

Egyéb nem piaci kibocsátás


16. tábla –   Felhasználás tábla piaci beszerzési áron (Árak: folyó és előző évi)

n = 60, m = 60

 

Nemzetgazdasági ágazatok (NACE A60)

1 2 3 … n

(1)

Végső felhasználás

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Termékek

(CPA)

m

(1)

Folyó termelőfelhasználás beszerzési áron termékenként és nemzetgazdasági ágazatonként

 

Végső felhasználás beszerzési áron:

Végső fogyasztási kiadás:

a)

háztartások

b)

a háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH)

c)

államháztartás

d)

összesen

Bruttó felhalmozás:

e)

bruttó állóeszköz-felhalmozás

f)

készletváltozások

g)

értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (45)

FOB export (46):

h)

EU-n belül (45)

EMU-tagokba (45)

EMU-n kívüli államokba (45)

i)

EU-n kívül (45)

j)

összesen

 

 

Σ (1)

(2)

Összes folyó termelőfelhasználás nemzetgazdasági ágazatonként

 

Összes végső felhasználás típusonként

 

Összes felhasználás

Korrekciós tételek:

(3)

 

 

 

 

 

CIF/FOB exportkorrekciók

 

Kizárólag export

Kizárólag export

Rezidensek közvetlen külföldi vásárlásai

 

Kizárólag a háztartások végső fogyasztási kiadásai

Kizárólag a háztartások végső fogyasztási kiadásai

Nem rezidensek hazai területen végrehajtott vásárlásai

 

Kizárólag a háztartások végső fogyasztási kiadásai és export

Kizárólag a háztartások végső fogyasztási kiadásai és export

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Munkavállalói jövedelem (47)

Bérek és keresetek (47)

Egyéb nettó termelési adók (47)

Állóeszközök értékcsökkenése (47)

Működési eredmény, nettó (47)

Működési eredmény, bruttó (47)

Vegyes jövedelem, bruttó (45)  (47),

(5)

 

 

 

 

 

Hozzáadott érték alapáron

(6)

 

 

 

 

 

Összes kibocsátás alapáron

(7)

 

 

 

 

 

Kiegészítő adatok:

Állóeszköz-felhalmozás (45)  (47),

Állóeszköz-állomány (45)  (47),

Munkaerő-ráfordítás (1 000 fő) (45)

(8)

 

 

 

 

 


17. tábla –   Szimmetrikus input-output tábla alapáron (termék × termék (48))

(Árak: folyó)

n = 60

 

Termékek

1 2 3 … n

Σ (1)

Végső felhasználás

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Termékek

n

(1)

Alapáras folyó termelőfelhasználás (termék x termék)

 

Végső felhasználás alapáron:

Végső fogyasztási kiadás:

a)

háztartások

b)

a háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH)

c)

államháztartás

d)

összesen

Bruttó felhalmozás:

e)

bruttó állóeszköz-felhalmozás

f)

készletváltozások

g)

értéktárgyak változásai (49)

FOB export (50):

h)

EU-n belül (49)

EMU-tagokba (49)

EMU-n kívüli államokba (49)

i)

EU-n kívül (49)

j)

összesen

 

 

Σ (1)

(2)

Összes alapáras folyó termelőfelhasználás termékenként

 

Végső felhasználás típusonként alapáron

 

Összes felhasználás alapáron

Termékadók és támogatások egyenlege

(3)

Nettó termékadók termékenként

 

Nettó termékadók a végső felhasználás típusa szerint

 

Összes nettó termelési adó

Σ (1) + (3)

(4)

Összes folyó termelőfelhasználás beszerzési áron, termékenként

 

Összes végső felhasználás típusonként, beszerzési áron

 

Összes felhasználás beszerzési áron

Munkavállalói jövedelem

Bérek és keresetek

Egyéb nettó termelési adók

Állóeszközök értékcsökkenése

Működési eredmény, nettó

Működési eredmény, bruttó

Vegyes jövedelem, bruttó (49)

(5)

 

 

 

 

 

Hozzáadott érték alapáron

(6)

 

 

 

 

 

Összes kibocsátás alapáron

(7)

 

 

 

 

 

Import EU-n belül (49)  (50),

import EMU-tagokból (49)

import EMU-n kívüli államokból (49)

Import EU-n kívül (49)  (50),

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Import CIF paritáson termékenként

 

 

 

 

Teljes forrás alapáron

(10)

Forrás alapáron termékenként

 

 

 

 


18. tábla –   Szimmetrikus input-output tábla hazai kibocsátásra alapáron (termék × termék (51))

(Árak: folyó)

n = 60

 

Termékek

1 2 3 … n

Σ (1)

Végső felhasználás

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Termékek

n

(1)

Hazai kibocsátásra: folyó termelőfelhasználás alapáron (termék × termék)

 

Végső felhasználás alapáron:

Végső fogyasztási kiadás:

a)

háztartások

b)

a háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH)

c)

államháztartás

d)

összesen

Bruttó felhalmozás:

e)

bruttó állóeszköz-felhalmozás

f)

készletváltozások

g)

értéktárgyak változásai (52)

FOB export (53):

h)

EU-n belül (52)

EMU-tagokba (52)

EMU-n kívüli államokba (52)

i)

EU-n kívül (52)

j)

összesen

 

 

Σ (1)

(2)

Hazai kibocsátás összes folyó termelőfelhasználása alapáron termékenként

 

Hazai kibocsátás végső felhasználása alapáron

 

Összes hazai kibocsátás alapáron

Importált termékek felhasználása

(3)

Importált termékek összes folyó termelőfelhasználása termékenként, CIF

 

Importált termékek végső felhasználása, CIF

 

Összes import

Termékadók és támogatások egyenlege

(4)

Folyó termelőfelhasználása kivetett nettó termékadók termékenként

 

Nettó termékadók a végső felhasználás típusa szerint

 

Összes nettó termékadó

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Összes folyó termelőfelhasználás beszerzési áron termékenként

 

Összes végső felhasználás típusonként beszerzési áron

 

Összes felhasználás beszerzési áron

Munkavállalói jövedelem

Bérek és keresetek

Egyéb nettó termelési adó

Állóeszközök értékcsökkenése

Működési eredmény, nettó

Vegyes jövedelem, bruttó (52)

Működési eredmény, bruttó

(6)

 

 

 

 

 

Hozzáadott érték alapáron

(7)

 

 

 

 

 

Összes kibocsátás alapáron

(8)

 

 

 

 

 


19. tábla –   Szimmetrikus input-output tábla importra alapáron (termék × termék (54)), CIF

(Árak: folyó)

n = 60

 

Termékek

1 2 3 … n

Σ (1)

Végső felhasználás

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Termékek

n

(1)

Importra: folyó termelőfelhasználás alapáron (termék × termék)

 

Végső felhasználás alapáron, CIF:

Végső fogyasztási kiadás:

a)

háztartások

b)

a háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH)

c)

államháztartás

d)

összesen

Bruttó felhalmozás:

e)

bruttó állóeszköz-felhalmozás

f)

készletváltozások

g)

értéktárgyak változásai (55)

FOB export (56):

h)

EU-n belül (55)

EMU-tagokba (55)

EMU-n kívüli államokba (55)

i)

EU-n kívül (55)

j)

összesen

 

 

Σ (1)

(2)

Import összes folyó termelőfelhasználása alapáron termékenként

 

Import végső felhasználása alapáron

 

Összes import


20. tábla –   Állóeszközök keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és eszközök szerint

Kód

Változók listája

Bontás Nemzetgazdasági ágazatok (57)

Bontás Eszközök

Egység

AN.11g

1. Állóeszközök, bruttó

A17/A31/A60

AN_F6

Folyó pótlási költség

Állandó pótlási költség

AN.11n

2. Állóeszközök, nettó

A17/A31/A60

AN_F6

Folyó pótlási költség

Állandó pótlási költség


22. tábla –   Bruttó állóeszköz-felhalmozás keresztosztályozása nemzetgazdasági ágazat és eszközök szerint

Kód

Változók listája

Bontás Nemzetgazdasági ágazatok (58)

Bontás Eszközök

Egység

P.51

1.

Bruttó állóeszköz-felhalmozás

A17/A31/A60

AN_F6

Folyó árak

Előző évi árak és láncindexált volumenek


26. tábla –   Nem pénzügyi eszközök mérlegei

Kód

Változók listája (59)

Bontás

Szektorok

AN.1

1.

Termelt eszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Állóeszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Tárgyi eszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Lakások

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Egyéb épületek és építmények

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Nem lakóépületek

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Egyéb építmények

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Gépek és berendezések

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Művelés alatt álló eszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Immateriális javak

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Ásványkincsek feltárása

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Számítógépes szoftverek

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Szórakoztató, irodalmi, illetve művészeti alkotások eredeti példányai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Egyéb immateriális javak

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Készletek

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Értéktárgyak

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Nem termelt eszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Nem termelt tárgyi eszközök

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Föld

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Felszín alatti természeti kincsek

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Művelés alatt nem álló biológiai erőforrások és vízkészletek

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.