ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 316

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 4.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1415/2007/EK rendelete (2007. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1416/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1417/2007/EK rendelete (2007. november 28.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

4

 

*

A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről ( 1 )

6

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/783/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. március 29.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (COMP/M.3975 – Cargill/Degussa ügy) (az értesítés a C(2006) 1034. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

53

 

 

2007/784/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. július 18.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4504 – SFR/Télé 2 France) (az értesítés a C(2007) 3443. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

 

2007/785/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 3.) az Egyesült Királyságban, Romániában és Lengyelországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6109. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

62

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

4.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/1


A BIZOTTSÁG 1415/2007/EK RENDELETE

(2007. december 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 3-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. december 3-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

114,0

MA

68,2

SY

68,2

TR

100,9

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

102,2

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

51,0

TR

118,5

ZZ

84,8

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

70,1

ZZ

70,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

52,3

IL

66,3

TR

73,3

UY

82,5

ZZ

67,4

0805 50 10

EG

79,1

TR

104,8

ZA

104,9

ZZ

96,3

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

76,4

MK

30,6

US

83,1

ZA

95,7

ZZ

78,1

0808 20 50

AR

49,2

CN

42,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

86,7


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


4.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/3


A BIZOTTSÁG 1416/2007/EK RENDELETE

(2007. december 3.)

a sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás odaítélésének különleges feltételeiről szóló, 2007. október 26-i 1267/2007/EK bizottsági rendelet (2) alapján nyújtható magánraktározási támogatás kedvezően hatott a sertéshúspiacra, és a sertéshús árának átmeneti stabilizálódására lehet számítani. Ennélfogva indokolt megszüntetni a sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatást.

(2)

A Sertéshúspiaci Irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A sertéshúsra vonatkozó magánraktározási támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje 2007. december 4-e.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. december 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 283., 2007.10.27., 53. o.


4.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/4


A BIZOTTSÁG 1417/2007/EK RENDELETE

(2007. november 28.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 28-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1352/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 303., 2007.11.21., 3. o.). módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokok

(1)

(2)

(3)

1.

A következő elemekből álló körömdíszítő készlet:

 

48 műköröm

 

egy kis tubus ragasztó

 

körömreszelő

 

manikűrceruza

 

körömdíszítő matricák

A műkörmök fröccsöntött műanyagból készültek és többféle méretűek.

A készlet kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt.

3926 90 97

A termékbesorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3926, 3926 90 és 3926 90 97KN-kód szövege határozza meg.

A termékek, így bemutatva, a 3 b) általános értelmezési szabály alapján készletnek tekinthetők.

A készlet nem tartalmaz a 3304 30 00 vámtarifaszám alá tartozó manikűrkészítményt, mivel az ujjkörmökre ragasztandó műköröm készletet tartalmazza, nem tartalmaz viszont a kéz és a természetes köröm ápolására szolgáló manikűrkészítményeket (3304. vámtarifaszámhoz tartozó harmonizált rendszer, magyarázat B. pont).

A készlet különböző termékből áll, és tekintettel a műanyag műkörmökre, amelyek a készlet lényeges jellemzőjét adják, a 3926 90 97 vámtarifaszám alá kell besorolni.

2.

Fröccsöntött műanyag műkörmök

Ezeket akrilragasztó segítségével a természetes körömre kell ragasztani.

Az azonos méretű műkörmök ötvenesével vannak csomagolva.

3926 90 97

A termékbesorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 3926, 3926 90 és 3926 90 97 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termékek nem tekinthetők a 3304 30 00 vámtarifaszám alá tartozó manikűrkészítményeknek, mivel a termékek az ujjkörmökre ragasztandó műköröm készletet jelentik, és nem tartalmaznak a kéz és a természetes köröm ápolására szolgáló szépségápoló készítményeket (3304. vámtarifaszámhoz tartozó harmonizált rendszer, magyarázat B. pont). vámtarifaszámhoz tartozó harmonizált rendszer, magyarázat B. pont).

Ezért az alkotórész alapján a műanyagból készült más áruk, a 3926 90 97 vámtarifaszám alá kell besorolni.

3.

A következő anyagokat tartalmazó ragasztó:

 

etil-cianoakrilát

 

szilícium-dioxid

 

poli(metil-metakrilát)

 

kalixarén

 

hidrokinon

 

trigliceridek

A ragasztó a fröccsöntött műanyag műkörmöt a természetes körömhöz ragasztja. Lassan köt, hogy lehetővé tegye a műköröm alakítását.

A ragasztót kis fejjel ellátott tubusba csomagolják, a könnyű és pontos használat érdekében. Nettó tömege legfeljebb 1 kg.

3506 10 00

A termékbesorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 3506 és 3506 10 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termék nem tekinthető a 3304 vámtarifaszám alá tartozó manikűr- vagy pedikűrkészítménynek.

A termék ragasztó vagy enyv a 3506 vámtarifaszám értelmében.


4.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/6


A BIZOTTSÁG 1418/2007/EK RENDELETE

(2007. november 29.)

az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésére,

az érintett országokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1013/2006/EK rendelet 37. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság írásos megkeresést küldött a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92) 39 végleges határozatot felülvizsgáló C(2001) 107 végleges OECD tanácsi határozat hatálya alá nem tartozó összes országba, kérve annak az írásos megerősítését, hogy az említett rendelet III. illetve IIIA. mellékletében felsorolt és a 36. cikkben elrendelt, tilalom alá nem tartozó hulladék kivihető-e a Közösségből az abban az országban történő hasznosítás céljából és annak jelzését, hogy milyen ellenőrzési eljárás alá tartozik a rendeltetési országban, ha ilyen ellenőrzés létezik.

(2)

E megkeresésekben minden országot arra kértek, hogy jelezze, a tilalmat vagy az előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárást választotta, illetve hogy az említett hulladékok esetében ellenőrzést nem végez.

(3)

Az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerint és az említett rendelet hatálybalépése előtt a Bizottság rendeletet fogad el a beérkezett válaszok figyelembevételével. A Bizottság szabályszerűen elfogadta a 801/2007/EK rendeletet (2). Mindazonáltal az említett időpont után beérkezett további válaszokból és pontosításából jobban kitűnik, hogy mi módon kellene figyelembe venni a rendeltetési országtól kapott válaszokat.

(4)

A Bizottság a következő országoktól kapott választ írásos megkeresésére: Algéria, Andorra, Argentína, Banglades, Belarusz, Benin, Botswana, Brazília, Chile, Costa Rica, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Fülöp-szigetek, Grúzia, Guyana, Hong Kong (Kína), Horvátország, India, Indonézia, Izrael, Kenya, Kirgizisztán, Kína, Kuba, Libanon, Liechtenstein, Makaó (Kína), Malajzia, Malawi, Mali, Marokkó, Moldova, Omán, Orosz Föderáció, Pakisztán, Paraguay, Peru, Seychelle-szigetek, Sri Lanka, Tajvan, Thaiföld, Tunézia, Vietnám.

(5)

Egyes országok nem erősítették meg írásban, hogy engedélyezik a hulladéknak a Közösségből az országukba irányuló, hasznosítási célú kivitelét. Emiatt az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (2) bekezdése második albekezdésével összhangban úgy kell tekinteni, hogy az említett országok az előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárást választották.

(6)

Egyes országok válaszukban kifejezték azon szándékukat, hogy az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (1) bekezdésétől eltérően a nemzeti jogszabályok által előírt ellenőrzési eljárásokat alkalmazzák. Ezen kívül és az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (3) bekezdésével összhangban a szóban forgó rendelet 18. cikkét kell alkalmazni mutatis mutandis az említett szállítmányokra, kivéve ha a hulladék az előzetes bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá is tartozik.

(7)

A 801/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az egyértelműség érdekében és tekintettel a szükséges változtatások számára, helyénvaló hatályon kívül helyezni az említett rendeletet és helyébe e rendeletet léptetni. Mindazonáltal azt a hulladékot, amelyet a 801/2007/EK rendeletben úgy soroltak be, mint amely nem esik ellenőrzés hatálya alá a rendeltetési országban, de amely jelen rendelet alapján előzetes bejelentési és engedélyezési eljárás alá tartozik, a rendelet hatálybalépését követő 60 napos átmeneti időszak alatt továbbra is úgy kell besorolni, hogy a hulladék nem esik ellenőrzés hatálya alá a rendeltetési országban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt hulladékoknak a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92) 39 végleges határozatot felülvizsgáló C(2001) 107 végleges OECD tanácsi határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kivitelére a mellékletben szereplő eljárásokat kell alkalmazni.

2. cikk

A 801/2007/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizennegyedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Mindazonáltal a 801/2007/EK rendeletet az említett időpontot követően 60 napig még alkalmazni kell a szóban forgó rendelet mellékletének c) oszlopában felsorolt hulladékokra, amelyek jelen rendelet mellékletének b) oszlopában vagy b) és d) oszlopában szerepelnek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 29-én.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 179., 2007.7.7., 6. o.


MELLÉKLET

E melléklet oszlopainak címsorai a következőkre utalnak:

a)

tilalom;

b)

az 1013/2006/EK rendelet 35. cikkében szereplő előzetes írásbeli bejelentés és engedélyezés;

c)

nincs ellenőrzés a rendeltetési országban;

d)

az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján más ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak a rendeltetési országban. A c) oszlopban szereplő hulladékokat illetően az 1013/2006/EK rendelet 18. cikkében meghatározott általános információs követelményeket kell alkalmazni mutatis mutandis, kivéve ha a hulladékot a b) oszlopban is feltüntették.

Ha két kódot kötőjel választ el, azt úgy kell érteni, hogy mindkét kódra vonatkozik, sőt a köztük lévő kódokra is.

Ha két kódot pontosvessző választ el, azt úgy kell érteni, hogy a két adott kódra vonatkozik.

Algéria

a)

b)

c)

d)

GC030

ex 8908 00:

csak ha a keret azbesztet tartalmazhat

GC030

ex 8908 00:

kivéve ha a keret azbesztet tartalmazhat

 

GC030

ex 8908 00:

kivéve ha a keret azbesztet tartalmazhat

GG030

ex 2621:

ha nincs olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

GG030

ex 2621:

ha van olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

 

GG030

ex 2621:

ha van olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

GG040

ex 2621:

ha nincs olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

GG040

ex 2621:

ha van olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

 

GG040

ex 2621:

ha van olyan elemzés, amely bizonyítja, hogy a hulladék nem veszélyes

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék


Andorra

a)

b)

c)

d)

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 

 


Argentína

a)

b)

c)

d)

 

B1010

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030-B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070-B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150-B1170

 

 

B1180;

 

 

 

 

B1200-B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250-B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

polivinil-alkohol

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

Fluortartalmú polimer hulladékok (1)

B3010 kódból:

minden más hulladék

 

 

B3020 kódból:

olyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő

egyéb, beleértve de nemcsak arra korlátozva: 2. osztályozatlan papírhulladék

B3020 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B3030; B3035

 

B3030; B3035

 

B3040; B3050

 

 

 

B3060

 

B3060

 

B3065

 

 

B3070 kódból:

Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium

B3070 kódból:

minden más hulladék

 

B3070

 

B3080-B3110

 

 

 

B3120

 

B3120

B3130-B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Banglades

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

Alumíniumhulladék

B1020-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

minden más hulladék

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

etilén

sztirol

B3020 kódból:

minden más hulladék

 

 

B3020 kódból:

Papír vagy kartonpapír alábbi hulladéka:

fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír- vagy hullámkartonpapír-hulladék

más olyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő

B3030-B4030

 

 

 

GB040

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Belarusz

a)

b)

c)

d)

 

B1010 kódból:

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Tóriumhulladék

B1010 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1020 kódból:

Berilliumhulladék

Tellúrhulladék

B1020 kódból:

minden más hulladék

 

B1030 kódból:

kizárólag vanádium szálló por

B1030 kódból:

minden hulladék, kivéve a vanádium szálló port tartalmazó hulladékot

 

 

B1031 kódból:

Kizárólag titán szálló por

B1031 kódból:

minden hulladék, kivéve a titán szálló port tartalmazó hulladékot

 

 

 

 

B1040; B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

B1120 kódból:

Átmeneti fémek

B1120 kódból:

Lantanidák (ritka földfémek)

 

 

 

B1130-B1170

 

 

B1180

 

 

 

 

B1190

 

 

B1200-B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

B2020

B2020 kódból:

kizárólag olyan hulladék, amely nem tartalmaz a Belarusz által megnevezendő anyagokat

 

 

 

B2030

 

 

B2040 kódból:

Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra.

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2040 kódból:

Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék

Szilárd halmazállapotú kén

Kalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (9-nél alacsonyabb pH-érték)

Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid

Korund (szilícium-karbid)

Tört beton

 

 

B2060; B2070

 

 

 

 

B2080; B2090

 

 

B2100; B2110

 

 

B2120 kódból:

kizárólag olyan hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek a Belarusz által megnevezett anyagokat tartalmazzák

B2120 kódból:

minden hulladék, kivéve az olyan savas vagy lúgos oldatokat, amelyek a Belarusz által megnevezett anyagokat tartalmazzák

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

etilén

sztirol

polipropilén

polietilén tereftalát

akrilonitril

butadién

poliamidok

polibutilén tereftalát

polikarbonátok

akrilpolimerek

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

polimetil metakrilát

polivinil-alkohol

polivinil-butirál

polivinil-acetát

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

poliacetátok

poliéterek

polifenilén szulfidok

alkánok, C10–C13 (lágyítók)

polisziloxánok

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (2):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluor

vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

 

 

B3030 kódból:

Gyapjú, finom vagy durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot

B3030 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 kódból:

Degras (cserzőzsír): zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagok

Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

Halhulladék

B3060 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B3065

 

 

B3070 kódból:

Emberihaj-hulladék

B3070 kódból:

minden más hulladék

 

 

B3080-B3100

 

 

 

 

B3110; B3120

 

 

B3130; B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

GB040 kódból: 7112

2620 30

2620 90:

kizárólag réztartalmú galvániszapok

 

GB040 kódból: 7112

2620 30

2620 90:

kizárólag nemesfémek salakjai

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39:

kizárólag az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező üvegszálhulladék

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39:

minden hulladék, kivéve az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező üvegszálhulladék

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Benin

a)

b)

c)

d)

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 

 


Botswana

a)

b)

c)

d)

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 


Brazília

a)

b)

c)

d)

 

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Vas- és acélhulladék

Nikkelhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Volfrámhulladék

Molibdénhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Titánhulladék

Cirkóniumhulladék

Mangánhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Krómhulladék

B1010 kódból:

Rézhulladék

Alumíniumhulladék

Tóriumhulladék

Ritka földfémek hulladékai

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Vas- és acélhulladék

Nikkelhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Volfrámhulladék

Molibdénhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Titánhulladék

Cirkóniumhulladék

Mangánhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Krómhulladék

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050

 

B1050

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

B1100 kódból:

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)

Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)

Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)

Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket

B1100 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

Cinkfölözék

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

B1100 kódból:

Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

B1100 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

Cinkfölözék

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

B1115

 

 

 

 

B1120; B1130

 

B1120; B1130

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

B1150; B1160

B1170-B1190

 

 

 

B1180

 

 

 

 

B1200-B1250

 

B1200-B1250

 

 

B2010; B2020

 

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok)

B2030 kódból:

minden más hulladék

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok)

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

B2040 kódból:

Épületek bontásából származó gipsz falkarton- vagy vakolatkarton-hulladék

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2040 kódból:

minden más hulladék

B2040 kódból:

Épületek bontásából származó gipsz falkarton- vagy vakolatkarton-hulladék

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

 

 

B2060

 

 

B2070-B2110

 

B2070-B2110

B2120; B2130

 

 

 

 

 

B3010; B3020

 

B3030 kódból:

Használt ruhák és más használt textiláruk

B3030 kódból:

minden más hulladék

 

B3030 kódból:

minden más hulladék

 

B3035

 

B3035

B3040

 

 

 

 

 

B3050-B3065

 

 

 

B3060

 

B3070 kódból:

Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium

 

B3070 kódból:

Emberihaj-hulladék

Hulladékká vált szalma

 

 

 

B3080; B3090

 

B3100-B3120

 

 

 

 

 

B3130

 

B3140-B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 


Chile

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050

 

 

 

B1070; B1080

 

 

 

B1115

 

 

 

B1250

 

 

 

B2060

 

 

 

B2130

 

 

 

B3010

 

 

 

B3030

 

 

 

B3035

 

 

 

B3060; B3065

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 


Costa Rica

a)

b)

c)

d)

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 

 


Dél-Afrika

a)

b)

c)

d)

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 


Egyiptom

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Krómhulladék

 

 

B1010 kódból:

minden más hulladék

B1020-B1040

 

 

 

 

B1050-B1070

 

 

B1080-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

 

B1220; B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

B2040 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B2060-B2080

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100-B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

 

B3020 kódból:

Papír- vagy papírlemez-hulladék vagy -törmelék

más

2. osztályozatlan papírhulladék

B3020 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B3030-B3110

 

 

B3120

 

 

 

 

B3130-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Elefántcsontpart

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1250

 

 

 

B3030 kódból:

Használt ruhák és más használt textiláruk

 

 

 

B3140

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 

 

 


Fülöp-szigetek

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Kobalthulladék

B1010 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1020 kódból:

Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)

B1020 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B1030-B1115

 

 

B1120 kódból:

Kobalt, lantán

B1120 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B1130-B1150

 

 

B1160; B1170

 

 

 

 

B1180-B1220

 

 

B1230; B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok)

B2030 kódból:

Máshol meg nem határozott és máshová nem sorolt kerámiaalapú szálak

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070-B3010

 

 

 

 

B3020-B3050

 

 

B3060-B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090-B3140

 

 

B4010; B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Grúzia

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010; B1020

 

 

B1030

 

 

B1031-B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100; B1115

 

 

 

 

B1120-B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060; B3065

 

 

B3070; B3080

 

 

 

 

B3090-B3110

 

 

B3120-B4010

 

 

 

 

 

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Guyana

a)

b)

c)

d)

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék


Hong Kong (Kína)

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Tantálhulladék

 

 

B1010 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B1020

B1030-B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060-B1090

 

 

 

B1100 kódból:

Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket

 

 

B1100 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B1115

B1120 kódból:

Lantanidák (ritka földfémek)

 

 

B1120 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B1130

B1140-B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210; B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250-B2060

B2070; B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

poliacetátok

poliéterek

alkánok, C10–C13 (lágyítók)

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (3):

perfluor-etilén/ propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

etilén

sztirol

polipropilén

polietilén tereftalát

akrilonitril

butadién

poliamidok

polibutilén tereftalát

polikarbonátok

polifenilén szulfidok

akrilpolimerek

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

polisziloxánok

polimetil metakrilát

polivinil-alkohol

polivinil-butirál

polivinil-acetát

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

 

 

 

B3020; B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Horvátország

a)

b)

c)

d)

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék


India

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

Rézhulladék

Nikkelhulladék

Alumíniumhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Magnéziumhulladék

 

 

B1020

 

 

B3010 kódból:

minden más hulladék

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

polietilén tereftalát

 

 

 

B3020

 

 

B3030 kódból:

minden más hulladék

 

B3030 kódból:

Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 

 


Indonézia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030-B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120-B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 kódból:

Máshol meg nem határozott és máshová nem sorolt kerámiaalapú szálak

 

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok)

B2040 kódból:

minden más hulladék

 

 

B2040:

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2060-B3010

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 kódból:

Használt ruhák és más használt textiláruk

Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder

 

 

B3030 kódból:

minden más hulladék

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040-B3090

B3100-B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90


Izrael

a)

b)

c)

d)

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék


Kenya

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040-B1080

 

 

B1090

 

 

 

B1100 kódból:

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)

Cinkfölözék

Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

B1110 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)

Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

 

 

B1120 kódból:

minden más hulladék

B1120 kódból:

mangán

vas

cink

 

 

B1130-B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

 

B3030 kódból:

Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder; nem válogatottak

B3030 kódból:

minden más hulladék

 

 

B3035-B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kirgizisztán

a)

b)

c)

d)

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék


Kína

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Molibdénhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Cirkóniumhulladék

Mangánhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Tóriumhulladék

Ritka földfémek hulladékai

Krómhulladék

 

 

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

Rézhulladék

Nikkelhulladék

Alumíniumhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Volfrámhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Titánhulladék

B1020 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1020 kódból:

Átmeneti fémek ha > 10 % V2O5 –t tartalmaznak

B1030

 

 

 

B1031 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1031 kódból:

volfrám, titán, tantál

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070; B1080

B1090

 

 

 

B1100 kódból:

minden más hulladék

 

 

B1100 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

 

 

 

B1115

B1120 kódból:

Lantanidák (ritka földfémek)

 

 

B1120 kódból:

minden más hulladék

B1130-B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010; B2020

 

 

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok), kivéve a volfrámkarbid-törmeléket minden más hulladék

 

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok) kizárólag a volfrámkarbid-törmelék

B2040-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Az alábbi térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek:

karbamid-formaldehid gyanták

melamin-formaldehid gyanták

epoxigyanták

alkidgyanták

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból

Az alábbi térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek:

fenol-formaldehid gyanták

poliamidok

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (4):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

B3030 kódból:

minden más

 

 

B3030 kódból:

Az alábbi pamuthulladék:

fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)

más hulladék

Az alábbi, mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)

szintetikus szálak hulladékai

műszálak hulladékai

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 kódból:

minden más

 

 

B3060 kódból:

Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

B3065-B4030

 

 

 

GB040 kódból

:

7112

2620 30

2620 90:

minden más hulladék

 

 

GB040 kódból

:

7112

2620 30

2620 90:

kizárólag réz feldolgozásából származó salak

 

 

 

GC030

GC020 kódból:

minden más hulladék

 

 

GC020 kódból:

kizárólag huzalhulladék, motorroncs

 

 

 

GC030

:

ex 8908 00

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

 


Kuba

a)

b)

c)

d)

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 


Libanon

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Krómhulladék

B1010 kódból:

minden más hulladék

 

B1010

B1020-B1090

 

 

B1020-B1090

B1100 kódból:

Cinkfölözék

Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

B1100 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

Cinktartalmú salakok, fölözékek

Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)

Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)

Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 

 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

B2040 kódból:

minden más hulladék

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

 

B2040

B2060-B2130

 

 

B2060-B2130

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

polivinil-alkohol

polivinil-butirál

polivinil-acetát

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (5):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

etilén

sztirol

polipropilén

polietilén tereftalát

akrilonitril

butadién

poliacetátok

poliamidok

polibutilén tereftalát

polikarbonátok

poliéterek

polifenilén szulfidok

akrilpolimerek

alkánok, C10–C13 (lágyítók)

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

polisziloxánok

polimetil metakrilát

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 

 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

ex 8908 00

 

 

GC030

ex 8908 00

GC050

 

 

GC050

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Liechtenstein

a)

b)

c)

d)

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék


Makaó (Kína)

a)

b)

c)

d)

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 

 


Malajzia

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

Nikkelhulladék

Cinkhulladék

Volfrámhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Titánhulladék

Mangánhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Ritka földfémek hulladékai

Krómhulladék

B1010 kódból:

Molibdénhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Cirkóniumhulladék

Tóriumhulladék

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Vas- és acélhulladék

Rézhulladék

Alumíniumhulladék

Ónhulladék

 

B1020-B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120-B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160-B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220-B1240

 

 

 

 

 

B1250-B2030

 

B2040 kódból:

Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

 

B2040 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110-B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020-B3035

 

B3040

 

 

 

 

B3050 kódból:

Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették-e

B3050 kódból:

Parafahulladék: aprított, granulált vagy őrölt parafa

 

 

B3060 kódból:

Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, függetlenül attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették-e (kizárólag a rizskorpa és a 2302 20 100/900 alá sorolt más melléktermékek)

Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

Mezőgazdaság más élelmiszer-ipari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek

 

B3060 kódból:

Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, függetlenül attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették-e (kizárólag a rizskorpa és a 2302 20 100/900 alá sorolt más melléktermékek)

Mezőgazdaság más élelmiszer-ipari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek

 

 

B3065-B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Malawi

a)

b)

c)

d)

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 

 


Mali

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

minden más hulladék

B1010 kódból:

Krómhulladék

 

 

 

B1020

 

 

B1030-B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070; B1080

 

 

B1090-B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140-B2030

 

 

 

B2040 kódból:

minden más hulladék

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

Szilárd halmazállapotú kén

 

 

 

B2060

 

 

B2070-B2100

 

 

 

 

B2110; B2120

 

 

B2130-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Marokkó

a)

b)

c)

d)

 

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

Volfrámhulladék

Molibdénhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Cirkóniumhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Tóriumhulladék

 

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Rézhulladék

Nikkelhulladék

Alumíniumhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Titánhulladék

Mangánhulladék

Ritka földfémek hulladékai

Krómhulladék

 

B1020 kódból:

Antimonhulladék

Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)

Tellúrhulladék

 

B1020 kódból:

Berilliumhulladék

Kadmiumhulladék

Szelénhulladék

 

B1030-B1200

 

 

 

 

 

B1210

 

B1220-B1250

 

 

 

 

 

B2010-B2020

 

B2030 kódból:

Máshol meg nem határozott és máshová nem sorolt kerámiaalapú szálak

 

B2030 kódból:

Cermethulladék és -törmelék (fém-kerámia kompozitok)

 

B2040-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

sztirol

butadién

poliacetátok

poliamidok

polibutilén tereftalát

polikarbonátok

poliéterek

polifenilén szulfidok

akrilpolimerek

alkánok, C10–C13 (lágyítók)

polisziloxánok

polimetil metakrilát

polivinil-butirál

polivinil-acetát

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (6):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

etilén

polipropilén

polietilén tereftalát

akrilonitril

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

polivinil-alkohol

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

 

 

 

B3020-B3050

 

B3060 kódból:

minden más hulladék

 

B3060 kódból:

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

 

 

 

B3065

 

B3070-B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Moldova

a)

b)

c)

d)

B3020 kódból:

minden más hulladék

B3020 kódból:

fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír- vagy hullámkartonpapír-hulladék

más olyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő

olyan papír- vagy kartonpapír-hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 

 

 


Oman

a)

b)

c)

d)

B1010 kódból:

minden más

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 

 

 


Orosz Föderáció

a)

b)

c)

d)

 

B1010-B2120

 

B1010-B2120

B2130

 

 

 

 

B3010-B3030

 

B3010-B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

B3050-B3070

 

B3050-B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110-B3130

 

B3110-B3130

B3140

 

 

 

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

 

GC030

ex 8908 00

 

GC030

ex 8908 00

 

GC050

 

GC050

GE020

ex 7001

GE020

ex 7019 39

 

GE020

ex 7019 39

 

GF010

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

GG030

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GG040

ex 2621

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90


Pakisztán

a)

b)

c)

d)

B3060 kódból

Borseprő

 

 

 

B3140

 

 

 

GN010 ex 0502 00 kódból:

Sertés-, vadkan- vagy vaddisznósörte vagy –szőr hulladéka

 

 

 

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék


Paraguay

a)

b)

c)

d)

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 


Peru

a)

b)

c)

d)

 

B3030 kódból:

Gyapjú, finom vagy durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot is)

Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Szizál és más, az Agave-félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot

Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Rami és egyéb, máshol meg nem határozott és máshová nem sorolt növényi textilrost kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

 

B3030 kódból:

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot)

Len kóca és más hulladéka

Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)

Használt ruhák és más használt textiláruk

Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder

 

B3060 kódból:

Degras (cserzőzsír): zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagok

Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

 

B3060 kódból:

minden más hulladéks

 

B3065 kódból:

Állati eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve hogy nem rendelkeznek a Bázeli Egyezmény (veszélyes hulladékok) III. mellékletében szereplő jellemzőkkel

 

B3065 kódból:

Növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve hogy nem rendelkeznek a Bázeli Egyezmény (veszélyes hulladékok) III. mellékletében szereplő jellemzőkkel

 

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék


Seychelle-szigetek

a)

b)

c)

d)

 

GF010

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

 

 

 


Sri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

 

 


Tajvan

a)

b)

c)

d)

 

B1010 kódból:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Molibdénhulladék

Tantálhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Cirkóniumhulladék

Mangánhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium-, Rénium- és Galliumhulladék

Tóriumhulladék

Ritka földfémek hulladékai

Krómhulladék

 

B1010 kódból:

Vas- és acélhulladék

Rézhulladék

Nikkelhulladék

Alumíniumhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Volfrámhulladék

Magnéziumhulladék

Titánhulladék

Germániumhulladék

 

B1020-B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050-B1090

 

 

 

B1100 kódból:

Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

 

B1100 kódból:

Keménycink tartalmú maradvány

Cinktartalmú salakok, fölözékek

Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)

Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)

Cinkfölözék

 

B1115; B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140-B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010-B2030

 

 

 

B2040 kódból:

minden más hulladék

 

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

 

B2060-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék az alábbi nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból:

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek

 

B3010 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B3020

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040; B3050

 

B3060-B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

GF010

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

GN010

ex 0502 00

 

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90

 

 


Thaiföld

a)

b)

c)

d)

 

 

B1010

 

 

B1020; B1030

 

 

 

 

B1031

 

 

B1040-B1090

 

 

 

B1100 kódból:

minden más

B1100 kódból:

Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

 

 

B1115-B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160-B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010; B2020

 

 

 

 

B2030

 

 

B2040 kódból:

Rézelőállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

Kalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (9-nél alacsonyabb pH-érték)

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2040 kódból:

minden más hulladék

 

 

 

B2060; B2070

 

 

B2080; B2090

 

 

 

 

B2100

 

 

B2110-B2130

 

 

 

B3010 kódból:

Műanyaghulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (7):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán