ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 309

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. november 27.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1377/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 889/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1378/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1379/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 1380/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az endo-1,4-béta-xilanáz (Natugrain Wheat TS) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 1381/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a gabonaágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitásáról és kezeléséről szóló 2133/2001/EK rendelet (a Közösség által a Feröer-szigeteknek az ex23099010, ex23099031 és ex23099041 KN-kód alá tartozó haltápra nyújtott vámkontingens-engedmény növelése tekintetében történő) módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1382/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

28

 

*

A Bizottság 1383/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 1384/2007/EK rendelete (2007. november 26.) az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

40

 

*

A Bizottság 1385/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

47

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/1


A TANÁCS 1377/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 889/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP közös álláspontot módosító, 2007. október 9-i 2007/654/KKBP közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 889/2005/EK tanácsi rendelet (2) korlátozó intézkedéseket vezetett be a Kongói Demokratikus Köztársasággal (a továbbiakban: KDK) szemben, összhangban a 2005/440/KKBP közös állásponttal, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1596/2005 állásfoglalásával és későbbi vonatkozó határozataival.

(2)

A 2007. augusztus 10-i 1771/2007 határozattal az ENSZ Biztonsági Tanácsa többek között arról határozott, hogy a technikai segítségnyújtásra vonatkozó korlátozó intézkedéseket nem alkalmazzák az 1533/2004 határozat 8. bekezdése értelmében felállított és a KDK kormánya által jóváhagyott bizottsághoz előzetesen bejelentett vonatkozó technikai segítségnyújtásra, amennyiben azt kizárólag a KDK azon katonai és rendőri egységeinek támogatására szánják, amelyek integrációja Észak- és Dél-Kivu tartományban, valamint az Ituri kerületben folyamatban van. Ezért a 889/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Szintén helyénvaló a 889/2005/EK rendelet összehangolása a szankcionálási gyakorlatban az illetékes hatóságok meghatározása, a jogsértésekkel kapcsolatos felelősség, valamint a hatáskör vonatkozásában nemrégiben életbe lépett változásokkal,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 889/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállam – a mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett – illetékes hatóságai engedélyezhetik az alábbiak nyújtását:

a)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete KDK-beli missziójának (»MONUC«) támogatására vagy az általa történő felhasználásra szánnak;

b)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag a KDK katonai és rendőri egységeinek támogatására vagy az általuk történő felhasználásra szánnak, amennyiben az említett egységek:

i.

az integrációs folyamata lezárult, vagy

ii.

a KDK fegyveres erőinek vagy nemzeti rendőrségének integrált katonai törzse (»état-major intégré«) parancsnoksága alatt működnek, vagy

iii.

a KDK területén – Észak- és Dél-Kivu tartomány, valamint az Ituri kerület kivételével – az integrálódásuk folyamatban van;

c)

a KDK kormánya által jóváhagyott technikai segítségnyújtás, amennyiben azt kizárólag a KDK azon katonai és rendőri egységeinek támogatására szánják, amelyek integrációja Észak- és Dél-Kivu tartományban, valamint az Ituri kerületben folyamatban van, amennyiben a segítség vagy a szolgáltatások nyújtásáról a szankcióbizottságot előzetesen értesítették; valamint

d)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, halált nem okozó katonai felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás, amennyiben a segítség vagy a szolgáltatások nyújtásáról a szankcióbizottságot előzetesen értesítették.

(2)   A már végrehajtott tevékenységek nem engedélyezhetők.”;

2.

a szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„2a. cikk

A 2(b) cikk szerinti tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy jogalanyokra, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.”;

3.

a szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik a 3. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokat és feltüntetik azokat a mellékletben felsorolt honlapokon.

(2)   A tagállamok e cikk hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, illetve bármilyen későbbi módosításról.”;

4.

a 7. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

„7. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

a Közösség területén, beleértve annak légterét;

b)

valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi vagy vízi járművek fedélzetén;

c)

a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre vonatkozóan, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e)

minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben a Közösségen belül folytatja.”;

5.

a melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. SILVA


(1)  HL L 264., 2007.10.10., 11. o.

(2)  HL L 152., 2005.6.15., 1. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 3. és a 6a. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 29 90873”


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/5


A BIZOTTSÁG 1378/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. november 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. november 26-án bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/7


A BIZOTTSÁG 1379/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciája 2006. november 27. és december 1. között lezajlott nyolcadik találkozóján született megállapodás szükségessé teszi a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének módosítását. A módosítás az IA. mellékletben szereplő bejelentőlap 5. pontjában, az IB. mellékletben szereplő kísérődokumentum 5. és 18. pontjában és a VII. mellékletben szereplő szállítmányra vonatkozó információ 3. és 14. pontjában a „kg” és a „liter” helyébe lépő „tonna (Mg)” és „m3” kifejezésekre, a kísérődokumentum új, 17. ponttal való kiegészítésére, a szállítmányra vonatkozó információ 1. lábjegyzetének módosítására és a VIII. melléklet I. pontjának 4–9. alpontjában a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásra történő hivatkozásra vonatkozik. Az egyértelműség érdekében e mellékleteket fel kell váltani.

(2)

Az 1013/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet IA., IB., VII. és VIII. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


I. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IA. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„IA. MELLÉKLET

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet IB. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„IB. MELLÉKLET

Kísérődokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet VII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„VII. MELLÉKLET

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK A 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT

Image


IV. MELLÉKLET

Az 1013/2006/EK rendelet VIII. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGFELELŐ GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK (49. CIKK)

I.   A bázeli egyezményben elfogadott iránymutatások:

1.

Technikai iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a hulladék gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (Y1; Y3) (1)

2.

Technikai iránymutatások a savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (1)

3.

Technikai iránymutatások hajók teljes és a részlegesen lebontott roncsok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére (1)

4.

A fémek és fémvegyületek (R4) környezetvédelmileg megfelelő újrafeldolgozásáról/visszanyeréséről szóló technikai iránymutatások (2)

5.

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokból (POP) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezelésének általános technikai iránymutatása (3)

6.

Poliklórozott bifenilekből (PCB), poliklórozott terfenilekből (PCT) vagy polibrómozott bifenilekből (PBB) álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló, naprakésszé tett technikai iránymutatások (3)

7.

Aldrin, klórdán, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol (HCB), mirex vagy toxafén növényvédő szerekből álló, azokat tartalmazó, vagy azokkal, illetve HCB-vel mint ipari vegyi anyaggal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (3)

8.

1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klórfenil)etánból (DDT-ből) álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (3)

9.

A melléktermékként előállított poliklórozott dibenzo-p-dioxinokat (PCDD-ket), poliklórozott dibenzo-furánokat (PCDF-eket), hexaklór-benzolt (HCB-t) vagy poliklórozott bifenileket (PCB-ket) tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok környezetvédelmileg megfelelő kezeléséről szóló technikai iránymutatások (3)

II.   Az OECD által elfogadott iránymutatások:

Technikai iránymutatások az egyes specifikus hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére:

Használt és leselejtezett személyi számítógépek (4)

III.   A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások:

Iránymutatások a hajók hasznosítására (5)

IV.   A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások:

Biztonság és egészség hajótörések esetén: iránymutatások az ázsiai országok és Törökország számára (6)


(1)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2002. december 9. és 13. között lezajlott 6. találkozóján került elfogadásra.

(2)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2004. október 25. és 29. között lezajlott 7. találkozóján került elfogadásra.

(3)  A veszélyes hulladékok határokon keresztül történő szállításáról és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény részes felei konferenciájának 2006. november 27. és december 1. között lezajlott nyolcadik találkozóján került elfogadásra.

(4)  Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003 februárjában került elfogadásra (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Az IMO rendes közgyűlése 23. ülésszakán (2003. november 24–december 5.) az A.962. számú határozattal került elfogadásra.

(6)  Közzétételét az ILO igazgatótanácsa 2004. március 11–26-i 289. ülésszakán hagyták jóvá.”


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/21


A BIZOTTSÁG 1380/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

az endo-1,4-béta-xilanáz (Natugrain Wheat TS) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és a kapcsolódó eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába sorolandó Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimet tartalmazó készítmény (Natugrain Wheat TS) takarmány-adalékanyagaként való új, hízópulykák esetében történő alkalmazásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimet tartalmazó készítmény használatát a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges és ideiglenes engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásainak ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2005. szeptember 8-i 1458/2005/EK bizottsági rendelet (2) hízócsirkék esetében ideiglenesen engedélyezte.

(5)

A hízópulykáknál történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására új adatokat nyújtottak be. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2007. április 18-i véleményében (3) arra a következtetésre jutott, hogy az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz enzimet tartalmazó készítmény (Natugrain Wheat TS) nincs káros hatással sem az emberi vagy állati egészségre, sem a környezetre. A hatóság megállapította továbbá, hogy a készítmény használata nem jár egyéb olyan kockázattal, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében kizárná az engedélyezését. Az említett vélemény szerint a készítmény használata nincs káros hatással erre az állatfajra. Úgy véli, hogy a forgalomba hozatalt követően nincs szükség különleges nyomonkövetési eljárásra. A vélemény hitelesíti az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(6)

A készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően engedélyezni kell a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába és az „emészthetőségfokozók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 233., 2005.9.9., 3. o.

(3)  A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a hízópulykáknál takarmány-adalékanyagaként használt Natugrain Wheat TS (endo-1,4-béta-xilanáz) enzimkészítmény biztonságosságról és hatásosságáról szóló véleménye, az 1831/2003/EK rendelettel összhangban. (Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzymatic preparation of Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-xylanase), as a feed additive for turkeys for fattening, in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003.) Elfogadva: 2007. október 18-án. The EFSA Journal (2007) 474., 1–11. o.


MELLÉKLET

Adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi elnevezés)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedélyezési időszak vége

12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány aktivitásegysége/kg

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: emészthetőség-fokozók.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-béta-xilanáz

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Az adalékanyag összetétele

Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény, amelynek minimális aktivitása:

Szilárd formában: 5 600 TXU (1)/g

Folyékony formában: 5 600 TXU/ml

 

A hatóanyag jellemzése

Az Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény

 

Analitikai módszerek  (2)

Viszkozitásmérő módszer, amely az endo-1,4-béta-xilanáz és a xilán-tartalmú anyag (búza arabinoxilán) 3,5 pH-nál és 55 °C-on történő reakciója során bekövetkező viszkozitásnövekedésén alapul.

Hízópulyka

560 TXU

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.

Ajánlott adagolás a teljes takarmányra nézve kilogrammonként:

Hízópulykák esetében: 560-840 TXU

Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag, pl. több mint 40 %-os búzatartalmú összetett takarmányban való alkalmazásra.

2017. december 17.


(1)  1 TXU az az enzimmennyiség, amely percenként 5 mikromol redukálócukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel búza arabinoxilánból 3,5 pH-nál és 55 °C-on.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/24


A BIZOTTSÁG 1381/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a gabonaágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitásáról és kezeléséről szóló 2133/2001/EK rendelet (a Közösség által a Feröer-szigeteknek az ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 és ex 2309 90 41 KN-kód alá tartozó haltápra nyújtott vámkontingens-engedmény növelése tekintetében történő) módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 28-i 827/68/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1996. december 6-i 97/126/EK tanácsi határozatra (2),

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az EU/Dánia–Feröer-szigetek vegyes bizottságának a Tanács 97/126/EK határozatával jóváhagyott 1/2005 sz. határozata (4) módosította az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) (5) 3. jegyzőkönyvét a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről.

(2)

A Tanács 2007. június 13-án döntött a megállapodás 4. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozó közösségi álláspontról.

(3)

Az EU/Dánia–Feröer-szigetek vegyes bizottságának a megállapodás 4. jegyzőkönyvét módosító 1/2007 sz. határozata (6) módosítja különösen a 09.0689 tételszám alá tartozó éves vámkontingens-mennyiséget.

(4)

Az EU/Dánia–Feröer-szigetek vegyes bizottság 1/2007 sz. határozatával módosított megállapodás 4. jegyzőkönyve 1. cikke második bekezdésének 1. pontja előírja, hogy az ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 és az ex 2309 90 41 KN-kód alá tartozó haltápra megállapított vámkontingensre vonatkozóan a Feröer-szigeteki hatóságok igazolják, hogy a preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.

(5)

Az EU/Dánia–Feröer-szigetek vegyes bizottság 1/2007 sz. határozatának 3. cikke előírja, hogy 2007. december 1-jétől a vámkontingens mennyiségének növelését időarányosan (pro rata temporis) számítják ki. Ezért a 2007-es naptári évre vonatkozóan a vámkontingens volumennövekedése 833 tonna.

(6)

Ezért a 2133/2001/EK rendeletet (7) ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2133/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 09.0689 vámkontingens szerint importált termékek a következő dokumentumok bemutatása esetén kerülhetnek szabad forgalomba:

a)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 3. jegyzőkönyvének a »származó termék« fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 16. cikkében megállapított származási igazolás; és

b)

a Feröer-szigetek alábbi hatóságának nyilatkozata az V. mellékletben található szöveggel:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Élelmiszer-, állat-egészségügyi és környezetvédelmi szolgálat

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Tel.: 00 298 35 64 00

Fax: 00 298 35 64 01

Ügyelet telefonszáma: 00 298 55 64 03 (nyitva 23.00 óráig)

E-mail: HFS@HFS.FO

Web: www.hfs.fo”.

2.

A II. mellékletben a 09.0689 tételszámra vonatkozó szöveget e rendelet I. mellékletének szövege váltja fel.

3.

E rendelet II. mellékletének szövegét V. mellékletként kell csatolni.

2. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésétől eltérve a vámkontingens a 2007-es naptári évre 10 833 tonna.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2007. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 151., 1968.6.30., 16. o. A 865/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 161., 2004.4.30., 97. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 53., 1997.2.22., 1. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 110., 2006.4.24., 1. o.

(5)  HL L 53., 1997.2.22., 2. o.

(6)  HL L 275., 2007.10.19., 32. o.

(7)  HL L 287., 2001.10.31., 12. o. A legutóbb a 880/2007/EK rendelettel (HL L 194., 2007.7.26., 3. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Leírás

Vámkontingens

(tonna)

Vámtétel

Származási hely

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Haltáplálék

20 000

0

Feröer-szigetek


(1)  A preferenciális behozatali rendszerbe tartozó haltáp nem tartalmazhat az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”


II. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A FERÖER-SZIGETEKI HATÓSÁGOK NYILATKOZATA

bolgárul

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

spanyolul

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

csehül

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

dánul

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

németül

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

észtül

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

görögül

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

angolul

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

franciául

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

olaszul

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

lettül

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

litvánul

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

magyarul

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

máltaiul

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

hollandul

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

lengyelül

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

portugálul

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

románul

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

szlovákul

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

szlovénül

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

finnül

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

svédül

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/28


A BIZOTTSÁG 1382/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsimportra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A 774/94/EK tanácsi rendelet sertéshúsra vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. október 18-i 1556/2006/EK bizottsági rendeletet (3) jelentős mértékben módosították, és újabb módosításokra is szükség van. Következésképpen az 1556/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyette újat kell alkotni.

(2)

A 774/94/EK rendelet 1994. január 1-jével új éves vámkontingenseket nyitott meg egyes sertéshústermékek számára. Az említett kontingensek alkalmazása határozatlan időre szól.

(3)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. Ezért meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetni kért információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(4)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(5)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességi határidejéül.

(6)

Azon spekulációs lehetőség kivédése érdekében, amelyet az érintett rendszer a sertéshúságazat tekintetében magában rejt, a piaci szereplők számára egyértelmű feltételeket kell megállapítani a vámkontingenshez való hozzáférésére vonatkozóan.

(7)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 EUR-ban kell megállapítani.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a sertéshúspiaci irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

(1)   Ez a rendelet meghatározza a 774/94/EK rendelet 2. cikke által megnyitott, a 0203 19 13 és 0203 29 15 KN-kód alá tartozó friss, hűtött vagy fagyasztott sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingensek kezelésének részletes szabályait.

(2)   A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, valamint a vonatkozó tételszámot az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének valamely éves kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásakor bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében említett termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell az e rendelet I. mellékletében meghatározott tételszámot. A kérelem vonatkozhat több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és a hozzájuk tartozó árumegnevezéseket fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 15. és 16. rovatában.

A kérelemnek legalább 20 tonnára kell vonatkoznia, de nem szólhat nagyobb mennyiségre, mint az adott kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség 20 %-a.

(3)   Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 20 EUR/100 kilogramm összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők ugyanazon tételszám alá tartozó termékekre vonatkozóan több behozatali engedély iránti kérelmet is benyújthatnak, amennyiben ezek a termékek különböző országokból származnak. A származási országonként külön-külön elkészített kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam illetékes hatóságánál. Ezeket a kérelmeket az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett legnagyobb mennyiség szempontjából egyetlen kérelemnek kell tekinteni.

(4)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására kijelölt időszak végét követő harmadik munkanapon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről, kilogrammban kifejezve.

(5)   Az engedélyeket a (4) bekezdésben előírt értesítési időszak végét követő hetedik és tizenegyedik munkanap között kell kibocsátani.

(6)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot a kiállított engedélyek által érintett, az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő összmennyiségről, kilogrammban kifejezve.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap vége előtt közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján az érintett időszakban az adott tételszámra vonatkozóan ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, kilogrammban kifejezve.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről, kilogrammban kifejezve, először az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap vége előtt.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve, a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében, valamint az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1556/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 2006.10.19., 7. o. A legutóbb az 1940/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 153. o., helyesbítve: HL L 44., 2007.2.15., 77. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Alkalmazandó vám

Mennyiség tonnában

(terméksúly)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdése b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angolul

:

Regulation (EC) No 1382/2007

franciául

:

Règlement (CE) no 1382/2007

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

magyarul

:

1382/2007/EK rendelet

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

svédül

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

spanyolul

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

csehül

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

dánul

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

németül

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

észtül

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

görögül

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

angolul

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

franciául

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

olaszul

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

lettül

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

litvánul

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

magyarul

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

máltaiul

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandul

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

lengyelül

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugálul

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

románul

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

szlovákul

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

szlovénül

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

finnül

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

svédül

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1556/2006/EK rendelet

E rendelet

1. cikk (1) bekezdése

1. cikk (1) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

2. cikk

1. cikk (3) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

2. cikk

3. cikk

3. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdése

3. cikk (2) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének a) pontja

3. cikk (4) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének b) pontja

3. cikk (5) bekezdése

4. cikk (3) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

4. cikk (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdése

4. cikk (4) bekezdése

5. cikk (5) bekezdése

4. cikk (5) bekezdése

6. cikk (2) bekezdése

5. cikk (1) bekezdése

7. cikk (1) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

7. cikk (2) bekezdése

6. cikk

5. cikk (2) bekezdése

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

IIa. melléklet

II. melléklet A. része

IIb. melléklet

II. melléklet B. része

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/34


A BIZOTTSÁG 1383/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozataláról, a 4115/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 3010/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1998. április 7-i 779/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozataláról szóló 779/98/EK tanácsi rendeletnek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása eljárásainak megállapításáról szóló, 1998. június 30-i 1396/98/EK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították, és újabb módosítások váltak szükségessé. Az 1396/98/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmeken és az engedélyeken feltüntetendő információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének lejárati idejéül.

(5)

A baromfihús-ágazat szabályozási rendszerében rejlő spekulációs kockázat szükségessé teszi, hogy a vámkontingenshez való hozzáférésre vonatkozóan a piaci szereplők részére egyértelmű feltételek kerüljenek meghatározásra.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 euróban megállapítani.

(7)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében hozzá kell adni a következő alidőszak mennyiségeihez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az I. mellékletben említett vámkontingenst az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt baromfihús-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, a tételszámot, valamint a csoportszámot az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelem több, különböző KN-kód alá tartozó termékre is vonatkozhat. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és azok megnevezését megfelelően fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16., illetve 15. rovatában.

Az engedélykérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség legfeljebb 10 %-ára.

(3)   Az engedélyek Törökországból való behozatalra köteleznek.

Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot, valamint az „igen” bejegyzést kereszttel megjelölve;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről (kilogrammban kifejezve).

(4)   Az engedélyeket a (3) bekezdésben meghatározott értesítési időszak végét követő hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az attól számított tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(5)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, kilogrammban kifejezett összmennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap végét megelőzően tételszámok szerint közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket (kilogrammban kifejezve).

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről (kilogrammban kifejezve), első alkalommal az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap végét megelőzően.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1/98 EK-Törökország társulási tanácsi határozat (6) 3. jegyzőkönyvének 16. cikkével összhangban az importált termékek szabad forgalomba bocsátásához be kell mutatni származási bizonyítványt.

9. cikk

Az 1396/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 113., 1998.4.15., 1. o.

(3)  HL L 187., 1998.7.1., 41. o. A legutóbb az 1961/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 86., 1998.3.20., 1. o.


I. MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámkontingensre alkalmazott vám

(euróban/tonna)

Éves vámkontingens

(tonnában kifejezett nettó tömeg)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdése második albekezdésének b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

magyarul

:

1383/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angolul

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

románul

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1396/98/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 4. cikk (1) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 4. cikk (2) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (5) bekezdése

A 4. cikk (6) bekezdése

Az 5. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (7) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

A 6. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének második albekezdése

Az 5. cikk első bekezdése

A 7. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk második bekezdése

6. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/40


A BIZOTTSÁG 1384/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

az Izraelből származó és onnan érkező pulykahúsra vonatkozó vámkontingensnek az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött társulási megállapodás és ideiglenes megállapodásban előírt megnyitásáról szóló, 1996. december 12-i 2398/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

az Európai Közösség és Izrael Állam között a kölcsönös liberalizációs intézkedésekről és az EK–Izrael társulási megállapodás helyettesítéséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2003. december 22-i 2003/917/EK tanácsi határozatra (3) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött társulási megállapodásban és ideiglenes megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1996. december 18-i 2497/96/EK bizottsági rendeletet (4) számos alkalommal jelentős mértékben módosították, és további módosítások váltak szükségessé. A 2497/96/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetendő információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (5), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (6) alkalmazni kell.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének lejárati idejéül.

(5)

A baromfihús-ágazat szabályozási rendszerében rejlő spekulációs kockázat szükségessé teszi, hogy a vámkontingenshez való hozzáférésre vonatkozóan a piaci szereplők részére egyértelmű feltételek kerüljenek meghatározásra.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 EUR-ban kell megállapítani.

(7)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében hozzá kell adni a következő alidőszak mennyiségeihez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2398/96/EK rendelet értelmében az I. mellékletben említett vámkontingenseket az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt baromfihús-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámcsökkentéseket, a tételszámokat, valamint a csoportszámokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség az egyes tételszámok esetében négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %,

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelem az e rendelet I. mellékletében említettek közül csak egy tételszámot tartalmazhat. Vonatkozhat azonban több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és azok megnevezését megfelelően fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16., illetve 15. rovatában.

Az engedélykérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség legfeljebb 10 %-ára.

(3)   Az engedélyek Izraelből való behozatalra köteleznek.

Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot, valamint az „igen” bejegyzést kereszttel megjelölve;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   Az engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről (kilogrammban kifejezve).

(4)   Az engedélyeket a (3) bekezdésben meghatározott értesítési időszak végét követő hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az attól számított tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(5)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, kilogrammban kifejezett összmennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap végét megelőzően tételszámok szerint közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket (kilogrammban kifejezve).

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről (kilogrammban kifejezve), első alkalommal az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap végét megelőzően.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás 4. jegyzőkönyve 16. cikkének megfelelően az importált termékek szabad forgalomba bocsátásához be kell mutatni a származási bizonyítványt.

9. cikk

A 2497/96/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 327., 1996.12.18., 7. o.

(3)  HL L 346., 2003.12.31., 65. o.

(4)  HL L 338., 1996.12.28., 48. o. A legutóbb az 1937/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 143. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Az áru megnevezése (1)

A legnagyobb kedvezményes vámtétel csökkentése

(%)

Éves mennyiség

(tonna)

IL 1

09.4092

0207 25

Pulyka, nem darabolva, fagyasztva

100

1 568

0207 27 10

Csontozott pulykadarabok, fagyasztva

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Csontozatlan pulykadarabok, fagyasztva

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Kacsa- és libahús, nem darabolva, frissen vagy hűtve

100

560

ex 0207 33

Kacsa- és libahús, nem darabolva, fagyasztva

ex 0207 35

Kacsa és liba más húsa és ehető belsőségei, frissen vagy hűtve

ex 0207 36

Kacsa és liba más húsa és ehető belsőségei, fagyasztva


(1)  A kombinált nómenklatúra értelmezési szabályaitól függetlenül az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, a kedvezményes rendszert e melléklet keretei között a KN-kódok tartalma határozza meg. Az ex KN-kódok feltüntetése esetén a kedvezményes rendszer alkalmazhatóságát a KN-kód és a megfelelő megnevezés együttes alkalmazása határozza meg.


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdése második albekezdésének b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

görögül

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

magyarul

:

1384/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

angolul

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

románul

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2497/96/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 4. cikk (1) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 4. cikk (2) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (5) bekezdése

A 4. cikk (6) bekezdése

Az 5. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (7) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

A 6. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének második albekezdése

Az 5. cikk első bekezdése

A 7. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk második bekezdése

6. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/47


A BIZOTTSÁG 1385/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt szabályok baromfihús-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. június 22-i 1431/94/EK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították, és újabb módosítások váltak szükségessé. Az 1431/94/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetendő információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének lejárati idejéül.

(5)

A baromfihús-ágazat szabályozási rendszerében rejlő spekulációs kockázat szükségessé teszi, hogy a vámkontingenshez való hozzáférésre vonatkozóan a piaci szereplők részére egyértelmű feltételek kerüljenek meghatározásra.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 50 EUR-ban kell megállapítani.

(7)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében hozzá kell adni a következő alidőszak mennyiségeihez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 774/94/EK rendelet értelmében az I. mellékletben említett vámkontingenseket az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt baromfihús-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-éig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámcsökkentéseket, a tételszámokat, valamint a csoportszámokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség minden egyes tételszám esetében négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelem az e rendelet I. mellékletében említettek közül csak egy tételszámot tartalmazhat. Vonatkozhat azonban több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és azok megnevezését megfelelően fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16., illetve 15. rovatában.

Az engedélykérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség legfeljebb 10 %-ára.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésétől eltérve, a 3., 5. és 6. csoportszám esetében az egyes kérelmezők több behozatali engedélykérelmet is benyújthatnak egy azonos csoportszám alá tartozó termékekre vonatkozóan, amennyiben e termékek különböző országokból származnak. A származási országonként külön-külön elkészített kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam illetékes hatóságához. Ezek összességét az e cikk (5) bekezdésében említett maximum tekintetében egyetlen kérelemnek kell tekinteni.

(4)   Az engedélyek a 3., 5. és 6. csoport kivételével a megjelölt országból való behozatalra köteleznek. A fenti kötelezettséggel érintett csoportok esetében az engedélykérelem és az engedély 8. rovatában fel kell tüntetni a származási országot; az „igen” szó pedig kereszttel jelölendő.

(5)   Az engedély és az engedélykérelem 20. rovata a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések valamelyikét tartalmazza.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

A 3. csoportra vonatkozóan kiállított engedélyek 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet C. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az 5. csoportra vonatkozóan kiállított engedélyek 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet D. részében felsorolt bejegyzések valamelyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   Az engedélykérelemhez ellátási szerződést kell mellékelni, amely részletezi, hogy a kért származású és mennyiségű baromfitermék a kontingensidőszak alatt az Európai Unióba való szállításra rendelkezésre áll.

Az első bekezdés csak az 1., 2. és 4. csoportszámú termékek esetében alkalmazandó.

(3)   Az engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 50 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(4)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről (kilogrammban kifejezve).

(5)   Az engedélyeket a (4) bekezdésben meghatározott értesítési időszak végét követő hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az attól számított tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(6)   Adott esetben a Bizottság meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, kilogrammban kifejezett összmennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap végét megelőzően tételszámok szerint közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket (kilogrammban kifejezve).

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről (kilogrammban kifejezve), első alkalommal az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap végét megelőzően.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1431/94/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb a 249/2007/EK rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 16. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Csirkehús

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámcsökkentés

%

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Thaiföld

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Egyéb

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Pulykahús

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámcsökkentés

%

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Egyéb

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (5) bekezdésének első albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

1385/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   A 4. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

észtül

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

litvánul

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

szlovénül

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

finnül

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   A 4. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

észtül

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

litvánul

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

máltaiul

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

szlovénül

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

finnül

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   A 4. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

spanyolul

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

csehül

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

dánul

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

németül

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

észtül

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

görögül

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

angolul

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

franciául

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

olaszul

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

lettül

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

litvánul

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

magyarul

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

máltaiul

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandul

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lengyelül

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugálul

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

románul

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

szlovákul

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

szlovénül

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

finnül

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

svédül

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1431/94/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 4. cikk (1) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 4. cikk (2) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

A 4. cikk (4) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének első albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének második albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének g) pontja

A 4. cikk (5) bekezdésének negyedik albekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

A 4. cikk (1a) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdése

A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

Az 5. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (5) bekezdése

Az 5. cikk (5) bekezdése

A 4. cikk (6) bekezdése

A 4. cikk (7) bekezdése

A 6. cikk (2) bekezdése

Az 5. cikk első bekezdése

A 7. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk második bekezdése

6. cikk

Az 5. cikk (3) bekezdése

7. cikk

8. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet