ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 297

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. november 15.


Tartalom

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/713/EK

 

*

Az EU-Algéria társulási tanács 2/2007 határozata (2007. október 16.) az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyvének módosításáról

1

6. jegyzőkönyv a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

15.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/1


AZ EU-ALGÉRIA TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2007 HATÁROZATA

(2007. október 16.)

az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyvének módosításáról

(2007/713/EK)

A TÁRSULÁSI TANÁCS,

tekintettel a 2002. április 22-én Valenciában aláírt, egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről az Algériai Demokratikus Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás), és különösen annak 6. jegyzőkönyve 40. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 6. jegyzőkönyve biztosítja a Közösség és Algéria között a kétoldalú származási kumulációt, továbbá a Közösség, Algéria, Marokkó és Tunézia között a teljes kumulációt.

(2)

A 6. jegyzőkönyvhöz csatolt, a származási kumulációról szóló együttes nyilatkozattal összhangban a kumulációs rendszer kiterjesztése azért kívánatos, mivel lehetővé tenné a Közösségből, Bulgáriából, Romániából, Izlandról, Norvégiából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is), a Feröer-szigetekről, Törökországból vagy bármely más, a kereskedelem fejlesztése és a regionális integráció előmozdítása céljából 1995. november 27-én és 28-án az euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozaton alapuló euro-mediterrán partnerségben résztvevő országból származó anyag felhasználását.

(3)

Annak érdekében, hogy a kiterjesztett kumulációs rendszert csak azon országok között hajtsák végre, amelyek eleget tettek a szükséges feltételeknek, továbbá a vámok kijátszásának elkerülése végett, a származás igazolására új rendelkezéseket szükséges bevezetni.

(4)

A kiterjesztett kumulációs rendszer végrehajtása és a vámok kijátszásának elkerülése érdekében a vámvisszatérítés és vámmentesség tilalmát érintő rendelkezéseket, továbbá a nem származó anyagok számára a származó helyzet megszerzésére vonatkozó 6. jegyzőkönyvben található eljárási követelményeket harmonizálni szükséges.

(5)

A származási kumuláció kiterjesztett rendszere magában foglalja, hogy a származási szabályokra vonatkozó ugyanazon rendelkezéseket kell alkalmazni az érintett országok között létrejött preferenciális megállapodások tekintetében.

(6)

Azon áruk, amelyek árutovábbítási eljárásban vagy átmeneti megőrzésben vannak azon a napon, amelytől e határozatot alkalmazni kell, átmeneti rendelkezések hatálya alá esnek, amelyek esetükben lehetővé teszik, hogy a kiterjesztett kumulációs rendszer előnyeiből részesülhessenek.

(7)

A kereskedelem elősegítése és az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében kívánatos megengedni a kereskedelmi szereplők számára a hosszú távú beszállítói nyilatkozat használatát.

(8)

Néhány technikai módosítás elengedhetetlen a szöveg különböző nyelvi változataiban és a köztük lévő eltérések kijavítása érdekében.

(9)

Helyénvaló tehát a megállapodás megfelelő működése érdekében, továbbá a felhasználók és vámhatóságok munkájának megkönnyítésére tekintettel az összes kérdéses rendelkezést a 6. jegyzőkönyv új szövegébe beépíteni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyve helyébe a mellékelt szöveg lép, a megfelelő együttes nyilatkozatokkal együtt.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az elfogadása napját követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 16-én.

a Társulási Tanács részéről

az elnök

M. MEDELCI


(1)  HL L 265., 2005.10.10., 2. o.


6. JEGYZŐKÖNYV

a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

II. CÍM

A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

4. cikk

Kumuláció Algériában

5. cikk

Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

8. cikk

A minősítés egysége

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

10. cikk

Készletek

11. cikk

Semleges elemek

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

13. cikk

Közvetlen szállítás

14. cikk

Kiállítások

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

Vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

17. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

18. cikk

Utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

19. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

20. cikk

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadása korábban kiállított vagy kiadott származási igazolás alapján

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának vagy az EUR-MED számlanyilatkozat kiállításának feltételei

23. cikk

Elfogadott exportőr

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

26. cikk

Részletekben történő behozatal

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

27a. cikk

Beszállítói nyilatkozat

28. cikk

Igazoló okmányok

29. cikk

A származási igazolás, a beszállítói nyilatkozat és az igazoló okmányok megőrzése

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

33a. cikk

A beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése

34. cikk

A viták rendezése

35. cikk

Szankciók

36. cikk

Vámszabad területek

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

38. cikk

Különleges feltételek

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

40. cikk

Az árutovábbítási eljárásban vagy átmeneti megőrzésben levő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

Mellékletek felsorolása

I. MELLÉKLET

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

II. MELLÉKLET

Az előállított termék származó helyzetének megszerzése érdekében a nem származó anyagokon elvégzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

IIIa. MELLÉKLET

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IIIb. MELLÉKLET

Az EUR-MED szállítási bizonyítvány és az EUR-MED szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IVa. MELLÉKLET

A számlanyilatkozat szövege

IVb. MELLÉKLET

Az EUR-MED számlanyilatkozat szövege

V. MELLÉKLET

A beszállítói nyilatkozat mintája

VI. MELLÉKLET

A hosszú távú beszállítói nyilatkozat mintája

Együttes nyilatkozatok

Az Andorrai Hercegségre vonatkozó EGYÜTTES NYILATKOZAT

A San Marino Köztársaságra vonatkozó EGYÜTTES NYILATKOZAT

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)

„előállítás”: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy a egyedi műveleteket is;

b)

„anyag”: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy rész, stb.;

c)

„termék”: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d)

„áruk”: mind az anyagok, mind a termékek;

e)

„vámérték”: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO Egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi-es megállapodás szerint megállapított érték;

f)

„gyártelepi ár”: a termékért a Közösségben vagy Algériában annak a gyártónak a gyártelepen fizetett ár, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve, hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat;

g)

„anyagok értéke”: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve, ha ez nem ismert, és nem határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Algériában fizetett első megállapítható ár;

h)

„származó anyagok értéke”: a g) pontban meghatározott ilyen anyagok értéke, értelemszerűen alkalmazva;

ij)

„hozzáadott érték”: a gyártelepi ár, melyből levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országokból származnak, illetve, amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Algériában fizetett első megállapítható ár;

k)

„árucsoport” és „vámtarifaszám”: az Összehangolt Áruleíró és Kódrendszer (a továbbiakban e jegyzőkönyvben: a Harmonizált Rendszer vagy a HR) szerinti nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

l)

„besorolt”: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

m)

„szállítmány”: olyan termékek, amelyeket egy exportőrtől egy címzett részére egyidejűleg szállítanak, vagy amelynek az exportőrtől a címzetthez történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

n)

„területek”: a felségvizeket tartalmazza.

II. CÍM

A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

1.   A megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek minősülnek a Közösségből származónak:

a)

teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b)

a Közösségben létrejött vagy előállított olyan termékek, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem teljes egészében ott létrejöttek vagy előállítottak, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösségben;

c)

az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó áruk az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyve értelmében.

2.   A megállapodás végrehajtása céljából az alábbi termékek minősülnek Tunéziából származónak:

a)

az 5. cikk értelmében teljes egészében Algériában létrejött vagy előállított termékek;

b)

Algériában létrejött vagy előállított termékek, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem teljes egészében ott létrejöttek vagy előállítottak, feltéve, hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Algériában.

3.   Az 1. bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések csak akkor alkalmazandók, amennyiben szabadkereskedelmi megállapodás van hatályban egyrészről Algéria, másrészről pedig az EGT EFTA államokra (Izland, Liechtenstein és Norvégia) között.

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

1.   A 2. cikk bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok Bulgáriából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is) (1), Izlandról, Norvégiából, Romániából, Törökországból vagy a Közösségből származó anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül

2.   A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok a Feröer-szigetekről vagy bármely olyan országból származó anyagokat tartalmaznak, amely az euro-mediterrán partnerség résztvevője az 1995. november 27–28-án tartott euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozat alapján – kivéve Törökországot –, feltéve, hogy a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

3.   Amennyiben a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, a létrejött vagy előállított termék kizárólag akkor minősül a Közösségből származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) és (2) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, a létrejött vagy előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb a Közösségben történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

4.   Az (1) és (2) bekezdésben említett országok valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson a Közösségben, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak valamelyikébe kiviszik azokat.

4a.   A 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának végrehajtása céljából a Marokkóban, Algériában vagy Tunéziában végzett megmunkálás vagy feldolgozás a Közösségben elvégzettnek minősül akkor, ha a létrejött vagy előállított termékek a Közösségben további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül. Amennyiben ennek a rendelkezésnek az alapján a származó termékek az érintett országok közül kettőben vagy többen létrejöttek vagy előállítottak, kizárólag akkor minősülnek a Közösségből származónak, amennyiben a megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket.

5.   Az ebben a cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, ha:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

továbbá

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), Algériában pedig az ország saját eljárásai szerint.

Az ebben a cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

A Közösség az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja Algériát a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és a vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országokkal kapcsolatosan alkalmaznak.

4. cikk

Kumuláció Algériában

1.   A 2. cikk bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Algériából származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok Bulgáriából, Svájcból (ideértve Liechtensteint is) (1), Izlandról, Norvégiából, Romániából, Törökországból vagy a Közösségből származó anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy az Algériában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2.   A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Algériából származónak minősülnek, amennyiben ott létrejöttek vagy előállítottak, és azok a Feröer-szigetekről vagy bármely olyan országból származó anyagokat tartalmaznak, amely az euro-mediterrán partnerség résztvevője az 1995. november 27–28-án tartott euro-mediterrán konferencián elfogadott barcelonai nyilatkozat alapján – kivéve Törökországot –, feltéve, hogy az Algériában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

3.   Amennyiben az Algériában végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, a létrejött vagy előállított termék kizárólag akkor minősül Tunéziából származónak, amennyiben a hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országok bármelyikéből származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, a létrejött vagy előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amelynél a legmagasabb az Algériában történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

4.   Az (1) és (2) bekezdésben említett országok egyikéből származó termékek, amelyek nem mennek keresztül Algériában megmunkáláson vagy feldolgozáson, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak valamelyikébe kiviszik azokat.

4a.   A 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának végrehajtása céljából a Közösségben, Marokkóban vagy Tunéziában végzett megmunkálás vagy feldolgozás Algériában elvégzettnek minősül akkor is, ha a létrejött vagy előállított termékek Algériában további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül. Amennyiben ennek a rendelkezésnek az alapján a származó termékek az érintett országok közül kettőben vagy többen létrejöttek vagy előállítottak, kizárólag akkor minősülnek Algériából származónak, amennyiben a megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben hivatkozott műveleteket.

5.   Az ebben a cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

továbbá

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), Algériában pedig az ország saját eljárásai szerint.

Az ebben a cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

Algéria az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja a Közöséget a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) és (2) bekezdésben említett egyéb országokkal kapcsolatosan alkalmaznak.

5. cikk

Teljes egészében létrejött vagy előállított termékek

1.   Az alábbiakat kell teljes egészében a Közösségben vagy Algériában létrejöttnek vagy előállítottnak tekinteni:

a)

a földjének mélyéből vagy a területéhez tartozó tengerfenékről kitermelt ásványi termékek;

b)

az ott betakarított növényi termények;

c)

az ott született és nevelt élőállatok;

d)

az ott nevelt élőállatokból nyert termékek;

e)

az ott folytatott vadászatból vagy halászatból nyert termékek;

f)

a Közösség vagy Algéria hajóival, azok felségvizein kívül a tengerből kinyert tengeri halászati termékek, illetve más, tengerből származó termékek;

g)

a kizárólag az f) pontban említett termékekből a feldolgozóhajók fedélzetén készült termékek;

h)

a kizárólag a nyersanyagok visszanyerésére alkalmas, ott összegyűjtött használtcikkek, ideértve a kizárólag újrafutózásra vagy hulladékként való felhasználásra alkalmas használt gumiabroncsokat;

ij)

az ott folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és maradék;

k)

a felségvizeiken kívül eső területek tengerfenekéből vagy altalajából kinyert termékek, feltéve, hogy kizárólagos jogokkal rendelkeznek a kérdéses talaj vagy altalaj kiaknázására;

l)

a kizárólag az a)–j) pontban meghatározott termékekből ott előállított termékek.

2.   Az 1. bekezdés f) és g) pontjában szereplő „hajóik” és „feldolgozó hajóik” kifejezés kizárólag az alábbi hajókra és feldolgozóhajókra vonatkozik:

a)

amelyeket a Közösség valamely tagállamában vagy Algériában lajstromoztak, illetve vettek nyilvántartásba;

b)

amelyek a Közösség valamely tagállama vagy Algéria zászlója alatt hajóznak;

c)

amelyek legalább 50-ban a Közösség valamely tagállama vagy Algéria állampolgárainak, vagy egy olyan társaság tulajdonát képezik, amelynek székhelye ezeknek az államoknak az egyikében található, és amelynek vezetője vagy vezetői, igazgatótanácsának vagy felügyelő bizottságának elnöke, valamint e testületek tagjainak többsége a Közösség valamely tagállama vagy Algéria állampolgára, és továbbá amelyek alaptőkéjének legalább fele – betéti vagy korlátolt felelősségű társaságok esetében – az adott államnak vagy annak közjogi szerveinek vagy állampolgárainak a rendelkezési joga alá tartozik;

d)

amelyeknek kapitánya és tisztjei a Közösség valamely tagállama vagy Algéria állampolgárai;

továbbá

e)

amely legénységének legalább 75 %-a a Közösség valamely tagállama vagy Algéria állampolgáraiból áll.

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

1.   A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékek akkor minősülnek kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak, amennyiben a II. melléklet listájában megállapított feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek a megállapodás hatálya alá tartozó minden termékre vonatkozóan meghatározzák azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amelyet az előállításkor használt nem származó anyagokon végre kell hajtani, és ezek a feltételek kizárólag a fenti anyagokra vonatkoznak. Ebből az következik, hogy ha egy olyan terméket, amely megszerezte a származó helyzetet azáltal, hogy eleget tett a listában megállapított feltételeknek, egy másik termék előállításában használnak fel, nem vonatkoznak rá az azt tartalmazó termékre vonatkozó feltételek, és nem veendők figyelembe azok a nem származó anyagok, amelyeket előállítása során esetleg felhasználtak.

2.   Az (1) bekezdéstől eltérve, azok a nem származó anyagok, amelyeket – a II. mellékletben szereplő listában megállapított feltételeknek megfelelően – nem lehet felhasználni valamely termék előállítása során, mégis felhasználhatók, feltéve, hogy:

a)

összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át;

b)

e bekezdés alkalmazása során nem haladják meg a listában meghatározott, a nem származó anyagokra vonatkozó legmagasabb százalékos értéket.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékekre.

3.   Az (1) és a (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

1.   A 2. bekezdés sérelme nélkül, a származó helyzet megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következő műveleteket, függetlenül attól, hogy a 6. cikkben foglalt követelmények teljesülnek-e:

a)

a szállítás és a tárolás során a termékek jó állapotának megőrzését biztosító műveletek;

b)

a csomagok megosztása és összeállítása;

c)

mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

d)

textíliák vasalása vagy mángorlása;

e)

egyszerű festési vagy fényezési műveletek;

f)

a gabonafélék és a rizs hántolása, részleges vagy teljes őrlése, fényezése vagy glazúrozása;

g)

a cukor színezésére vagy formázott cukor készítésére irányuló műveletek;

h)

gyümölcsök, diófélék és zöldségek hámozása, magozása és héjtalanítása;

ij)

élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

k)

szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek összeállítását is);

l)

egyszerű palackba, konzervdobozba, üvegbe, flakonba, zsákba, ládába, dobozba való helyezés, kartonra vagy táblára való rögzítés és minden egyéb egyszerű csomagolási művelet;

m)

jelzések, címkék, logók és egyéb hasonló megkülönböztető jelek elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon, vagy azokra való rányomtatása;

n)

különböző vagy azonos fajtájú termékek egyszerű összekeverése;

o)

árucikkek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes árucikk létrehozása érdekében, vagy a termékek részekre való szétszerelése;

p)

az a)–n) pontokban meghatározott kettő vagy több művelet kombinációja;

q)

állatok levágása.

2.   Akár a Közösségben, akár Algériában egy adott termékkel kapcsolatban végzett összes művelet figyelembevételével történik annak meghatározása, hogy a terméken végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem kielégítőnek minősül-e az (1) bekezdés értelmében.

8. cikk

Minősítési egység

1.   E jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből az következik, hogy:

a)

amikor egy terméket a Harmonizált Rendszer alapján egyetlen vámtarifaszám alá besorolt áruk csoportja vagy halmaza alkot, akkor az egész együtt alkotja a minősítési egységet;

b)

amikor egy szállítmány a Harmonizált Rendszer azonos vámtarifaszáma alá sorolt több azonos termékből áll, e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor minden egyes terméket egyedileg kell figyelembe venni.

2.   Amennyiben – a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya alapján – besorolási szempontból a csomagolás a termék részét képezi, akkor azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

Azokat a berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek a normál felszerelés részét képezik, és annak árában benne foglaltatnak, vagy amelyek nem kerülnek külön számlázásra, úgy kell tekinteni, mint amelyek a kérdéses berendezés, gép, készülék vagy jármű részei.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha az azokat alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal, ha egy készlet származó és nem származó termékekből áll, a készletet, mint egészet származónak kell tekinteni, feltéve, hogy a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

11. cikk

Semleges elemek

Annak meghatározásához, hogy a termék származó termék-e, nem szükséges meghatározni az alábbi, az előállítás során esetlegesen felhasznált áruk származását:

a)

energia és tüzelőanyag;

b)

felszerelések és berendezések;

c)

gépek és szerszámok;

d)

olyan áruk, amelyek nem épülnek be, és amelyeket nem is terveznek beépíteni a termék végső összetételébe.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

1.   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, a 3. és 4. cikkben valamint ennek a cikknek a (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben és Algériában.

2.   A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Algériából más országba exportált származó áruk visszavitelre kerülnek, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítják, hogy:

a)

az újra behozott áruk azonosak a kivitt árukkal;

és

b)

az adott országbeli tartózkodásuk vagy kivitelük alatt a jó állapotban való megőrzéshez szükségeseken kívül semmilyen műveleten nem estek át.

3.   A származó helyzetnek II. címben meghatározott feltételeknek megfelelő megszerzését nem érinti a Közösségből vagy Algériából kivitt és oda később újra behozott anyagokon a Közösségen vagy Algérián kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, feltéve, hogy:

a)

a fenti anyagok teljes egészében a Közösségben vagy Tunéziában létrejöttnek vagy előállítottnak minősülnek, illetve a 7. cikkben említett műveleteket meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a kivitelt megelőzően;

és

b)

a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy

i.

az újrabehozott áruk a kivitt anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával létrejöttek vagy előállítottak;

és

ii.

az ebben a cikkben foglalt rendelkezések alkalmazása során a teljes, a Közösségen vagy Algérián kívül hozzáadott érték nem haladja meg azon végső termék gyártelepi árának 10 %-át, amelyre a származó helyzetet igénylik.

4.   A (3) bekezdés alkalmazásában a II. címben felsorolt, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételek nem vonatkoznak a Közösségen vagy Algérián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Amennyiben azonban a II. melléklet listájában az érintett végső termék származó helyzetének meghatározására a beépített nem származó anyagok maximális értékét meghatározó szabályt kell alkalmazni, az érintett fél területén beépített nem származó termékek teljes értéke és az e cikk rendelkezéseinek alkalmazása során létrejött teljes, a Közösségen vagy Algérián kívül hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a meghatározott százalékos értéket.

5.   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásának céljából a „teljes hozzáadott érték” valamennyi, a Közösségen vagy Algérián kívül felmerült összes költség, beleértve az ott beépített anyagok értékét is.

6.   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók azokra a termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet listájában szereplő feltételeknek, vagy amelyek csak a 6. cikk (2) bekezdésében megadott általános tűréshatár alkalmazásával tekinthetők megfelelően kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak.

7.   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazandók a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó termékekre.

8.   Az e cikk hatálya alá tartozó, a Közösségen vagy Algérián kívül végzett bármely megmunkálást vagy feldolgozást a passzív feldolgozásra vonatkozó vagy hasonló eljárások szerint kell elvégezni.

13. cikk

Közvetlen szállítás

1.   A megállapodásban előírt preferenciális elbánás kizárólag olyan termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv követelményeinek, és amelyeket közvetlen szállítanak a Közösség és Algéria között vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok területén keresztül. Az egyetlen szállítmányt alkotó termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken –, feltéve, hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül semmilyen más műveleten nem esnek át.

A származó áruk csővezetéken más, a Közösséghez vagy Algériához nem tartozó területen keresztül is szállíthatóak.

2.   Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítését az alábbi okmányok benyújtásával kell bizonyítani az importáló ország vámhatóságainak:

a)

az exportáló országból a tranzitországon keresztüli áthaladásra vonatkozó egyetlen fuvarokmány; vagy

b)

a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i.

pontos leírást ad a termékekről;

ii.

tartalmazza a termékek kirakodásának és újbóli berakodásának napját, a hajó vagy egyéb felhasznált szállítóeszköz nevét;

és

iii.

tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit; vagy

c)

a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk

Kiállítások

1.   Azok a származó termékek, amelyeket kiállítás céljából a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó országoktól eltérő országba küldtek, majd a kiállítást követően a Közösségbe vagy Algériába irányuló behozatal céljából értékesítettek, behozataluk alkalmával jogosultak e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy:

a)

az exportőr a Közösségből vagy Algériából küldte ezeket a termékeket abba az országba, ahol a kiállítást rendezik, és ott ki is állította azokat;

b)

a termékeket az exportőr értékesítette, vagy más módon bocsátotta egy, a Közösségben vagy Algériában lévő személynek;

c)

a termékeket a kiállítás folyamán vagy azt követően haladéktalanul elküldték abban az állapotban, amelyben azokat a kiállításra küldték;

és

d)

a termékeket a kiállításra történt elküldésük óta nem használták fel más célra, mint a kiállításon történő bemutatásra.

2.   A származási igazolást az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani az importáló ország vámhatóságainak. Ezen fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Amennyiben szükséges, a termékek jellegével és a kiállításuk körülményeivel kapcsolatos további okmányszerű bizonyíték is megkövetelhető.

3.   Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem eladóhelyeken vagy üzlethelyiségekben magáncélra, külföldi termékek értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

1.

a)

A Közösségből, Algériából vagy a 3. és 4. cikkben említett országok valamelyikéből származó termékek előállítása során felhasznált olyan nem származó anyagok, amelyekre az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítést vagy vámmentességet nem élveznek a Közösségben vagy Algériában.

b)

A Harmonizált Rendszer 3. árucsoportjába, illetve 1604 és 1605 vámtarifaszámai alá tartozó és a 2. cikk (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint a Közösségből származó termékek, amelyekre az V. címnek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítést vagy vámmentességet nem élveznek a Közösségben.

2.   Az (1) bekezdés szerinti tilalom vonatkozik minden, a Közösségben vagy Algériában az előállítás során felhasznált anyagokra és az (1) bekezdés b) pontja szerinti termékekre alkalmazandó vámok vagy azzal azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésére, elengedésére, meg nem fizetésére irányuló rendelkezésre, amennyiben a fenti visszatérítés, elengedés vagy meg nem fizetés kifejezetten vagy ténylegesen akkor alkalmazandó, ha az említett anyagokból nyert termékeket kiviszik, és nem akkor, ha belföldi forgalomra szánják azokat.

3.   A származási igazolás fedezete alá tartozó termékek exportőrének a vámhatóság kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az adott termékek előállítása során a felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, valamint, hogy az ilyen anyagokra alkalmazandó minden vám vagy azzal azonos hatású díj ténylegesen megfizetésre került.

4.   Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolásra, a 9. cikk szerinti tartozékokra, pótalkatrészekre és szerszámokra, valamint a 10. cikk szerinti készletben lévő termékekre, amennyiben e termékek nem származóak.

5.   Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan fajta anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás vonatkozik. Továbbá nem zárják ki a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetében alkalmazandó.

6.   Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha a termékek a Közösségből vagy Algériából származónak minősülnek, és nem alkalmaznak kumulációt a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal.

7.   Az (1) bekezdéstől eltérve Algéria jogosult arra, hogy – a Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó termékek kivételével – vámvisszatérítést vagy vámmentességet alkalmazzon származó termékek előállítása során felhasznált nem származó anyagokra vonatkozó vámok vagy azzal azonos hatású díjak esetében, a következő rendelkezések szerint:

a)

5 % – vagy az Algériában hatályos, ennél alacsonyabb – vámtétellel számított vámot visszatartják a Harmonizált Rendszer 25–49. és 64–97. árucsoportjai alá tartozó termékek esetében;

b)

10 % – vagy az Algériában hatályos, ennél alacsonyabb – vámtétellel számított vámot visszatartják a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá tartozó termékek esetében.

Az ebben a bekezdésben foglalt rendelkezéseket 2009. december 31-ig kell alkalmazni, és közös megegyezéssel felülvizsgálhatóak.

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

1.   A megállapodás rendelkezéseiben szereplő kedvezményekre a Közösségből származó termékek az Algériába irányuló behozatal esetén, illetve az Algériából származó termékek a Közösségbe irányuló behozatal esetén jogosultak, amennyiben benyújtják az alábbi származási igazolások valamelyikét:

a)

EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintája a IIIa. mellékletben található;

b)

EUR-MED szállítási bizonyítvány, amelynek mintája a IIIb. mellékletben található;

c)

a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben egy, az exportőr által számlán, szállítólevélen vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat (a továbbiakban: „számlanyilatkozat” vagy „EUR-MED számlanyilatkozat”), amely kellő részletességgel írja le az adott termékeket ahhoz, hogy lehetővé váljon azok azonosítása; a számlanyilatkozatok szövegeit a IVa. és a IVb. melléklet tartalmazza.

2.   Az (1) bekezdéstől eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzőkönyv szerinti származó termékek anélkül jogosultak a megállapodás rendelkezéseiben szereplő kedvezményekre, hogy szükséges volna az (1) bekezdéseben említett származási igazolások bármelyikének benyújtása.

17. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

1.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai adják ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelmére.

2.   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 avagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, melyeknek mintái a IIIa. illetve IIIb. mellékletben találhatók. Ezeket a formanyomtatványokat a megállapodás egyik hivatalos nyelvén és az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően kell kitölteni. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. Az árumegnevezést az erre a célra fenntartott rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Amennyiben a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadását kérelmező exportőrnek az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt kiadó exportáló ország vámhatóságainak kérésére, bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely az adott termékek származó helyzetét, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését igazolja.

4.   Az (5) bekezdés sérelme nélkül az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Algériának a vámhatóságai adják ki az alábbi esetekben:

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit,

amennyiben az adott termékek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok egyikéből származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, feltéve, hogy EUR-MED bizonyítványt adtak ki, vagy EUR-MED számlanyilatkozatot állítottak ki a származási országban,

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából származó termékeknek tekinthetők a 3. cikk (4a) bekezdésben és a 4. cikk (4a) bekezdésben említett kumuláció alkalmazásával, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

5.   Az EUR-MED szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Algériának a vámhatósága adja ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából, vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, valamint:

kumulációt alkalmaztak a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikéből származó anyagokkal, vagy

a termékek a kumulációval összefüggésben anyagként felhasználhatók a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok egyikébe irányuló exporttermékek előállítása során, vagy

a termékek újra kivihetők a rendeltetési országból a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe.

6.   Az EUR-MED szállítási bizonyítvány a 7. rovatban a következő nyilatkozatok egyikét tartalmazza angol nyelven:

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazásával történt:

„CUMULATION APPLIED WITH…” (name of the country/countries)

amennyiben származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül történt:

„NO CUMULATION APPLIED”

7.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványokat kiadó vámhatóságok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a termékek származó helyzetét és a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését. E célból jogukban áll bármilyen bizonyítékot bekérni és az exportőr könyvelését megvizsgálni, vagy bármilyen egyéb megfelelőnek tartott ellenőrzést végezni. Továbbá biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Külön ellenőrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta csalárd kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

8.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadásának keltét a bizonyítvány 11. rovatában kell megjelölni.

9.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítványt a vámhatóságok adják ki és a tényleges kivitel lebonyolítását vagy biztosítását követően azonnal az exportőr rendelkezésére bocsátják.

18. cikk

Utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

1.   A 17. cikk (9) bekezdésétől eltérve az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kivételes esetben azoknak a termékeknek a kivitelét követően is kiadható, amelyekre vonatkozik, ha:

a)

a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem adták ki;

vagy

b)

a vámhatóságok megelégedésére bizonyítást nyer, hogy az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadták, de behozatalkor technikai okok miatt nem fogadták el azt.

2.   A 17. cikk (9) bekezdésétől eltérően az EUR-MED szállítási bizonyítvány azoknak a termékeknek a kivitelét követően is kiadható, amelyekre vonatkozik, és amelyekre a kivitel idején EUR.1 szállítási bizonyítványt adtak ki, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a 17. cikk (5) bekezdésében említett feltételek teljesülnek.

3.   Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása céljából az exportőr köteles kérelmében jelezni azon termékek kivitelének helyét és idejét, amelyekre az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány vonatkozik, továbbá elő kell adnia kérelmének okait.

4.   A vámhatóságok kizárólag akkor adhatnak ki utólag EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében megadott adatok megfelelnek a megfelelő ügyiratban foglaltaknak.

5.   Az utólag kiadott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat a következő angol nyelvű záradékkal kell ellátni:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

A (2) bekezdés alkalmazásával utólag kiadott EUR-MED szállítási bizonyítványokat a következő angol nyelvű záradékkal kell ellátni:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [date and place of issue]”

6.   Az (5) bekezdésben említett záradékot az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. rovatába kell beilleszteni.

19. cikk

Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1.   Az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén, az exportőr a kiadó vámhatóságoknál – az azok birtokában levő kiviteli okmányok alapján – másodlat kiadását kérheti.

2.   Az ily módon kiadott másodlatot az alábbi angol nyelvű szóból álló záradékkal kell ellátni:

„DUPLICATE”

3.   A (2) bekezdésben említett záradékot az EUR.1 vagy az EUR-MED szállítási bizonyítvány másodlatának 7. rovatába kell beilleszteni.

4.   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadásának napját, és a másodlat ettől a naptól hatályos.

20. cikk

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadása előzőleg kiállított vagy kiadott származási igazolás alapján

Amennyiben származó termékeket a Közösségben vagy Algériában valamely vámhivatal felügyelete alá helyeznek, az eredeti származási igazolás egy vagy több EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvánnyal helyettesíthető a termékek összességének vagy egy részének a Közösségen vagy Algérián belül máshová küldése céljából. A helyettesítő EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az a vámhivatal adja ki, amelynek felügyelete alá a termékeket helyezték.

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

1.   Amennyiben az azonos és felcserélhető származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentős költségekkel vagy tényleges nehézségekkel járna, a vámhatóságok az érintettek írásbeli kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett „könyvelés szerinti elkülönítés” módszerének (a továbbiakban: a módszer) alkalmazását az ilyen raktározás során.

2.   A módszernek egy bizonyos referencia-időszak folyamán biztosítania kell, hogy a „származónak” tekinthető, létrejött vagy előállított termékek száma ugyanannyi legyen, mint amely szám a készletek fizikai elkülönítésével adódott volna.

3.   A vámhatóságok a szükségesnek tartott feltételek mellett megadhatják az (1) bekezdésben említett engedélyt.

4.   A módszer alkalmazása és az alkalmazásának nyilvántartása az abban az országban alkalmazandó általános számviteli elvek alapján történik, ahol a terméket előállították.

5.   A módszer kedvezményezettje származási igazolásokat állíthat ki, vagy kérelmezhet a származónak tekinthető termékmennyiségre vonatkozóan. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

6.   A vámhatóságok felügyelik az engedély felhasználását, és visszavonhatják azt, amennyiben a kedvezményezett bármilyen módon nem megfelelően használja fel az engedélyt, vagy elmulasztja az e jegyzőkönyvben előírt egyéb bármely más feltétel teljesítését.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának vagy az EUR-MED számlanyilatkozat kiállításának feltételei

1.   A 16. cikk (1) bekezdés (c) pontjában említett számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot kiállíthatja:

a)

a 23. cikk szerinti elfogadott exportőr;

vagy

b)

egy vagy több csomagból álló és 6 000 EUR összértéket meg nem haladó, származó terméket tartalmazó szállítmány exportőre.

2.   A (3) bekezdés sérelme nélkül számlanyilatkozat állítható ki az alábbi esetekben:

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit,

amennyiben az adott termékek a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül –, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit, feltéve, hogy EUR-MED bizonyítványt vagy EUR-MED számlanyilatkozatot állítottak ki a származási országban,

amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából származó termékeknek tekinthetők a 3. cikk (4a) bekezdésben és a 4. cikk (4a) bekezdésben említett kumuláció alkalmazásával, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3.   EUR-MED számlanyilatkozat állítható ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Algériából, vagy a 3. és 4. cikkben említett, kumulációt alkalmazó egyéb országok valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit, valamint:

kumulációt alkalmaztak a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származó anyagokkal, vagy

a termékek a kumulációval összefüggésben anyagként felhasználhatók a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe irányuló exporttermékek előállításához, vagy

a termékek újra kivihetők a rendeltetési országból a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikébe.

4.   Az EUR-MED számlanyilatkozat a következő nyilatkozatok egyikét tartalmazza angol nyelven:

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazásával történt:

„CUMULATION APPLIED WITH …” (name of the country/countries)

amennyiben a származó helyzet megszerzése a 3. és 4. cikkben említett egy vagy több egyéb országból származó anyagokkal való kumuláció alkalmazása nélkül történt:

„NO CUMULATION APPLIED”.

5.   A számlanyilatkozatot vagy az EUR-MED számlanyilatkozatot kibocsátó exportőr az exportáló ország vámhatóságának kérésére bármikor be kell, hogy mutasson minden olyan megfelelő okmányt, amely az adott termékek származó helyzetét, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését igazolja.

6.   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot az exportőr a nyilatkozatnak a számlára, a szállítólevélre vagy egyéb kereskedelmi okmányra történő gépelésével, bélyegzésével vagy nyomtatásával készíti el; a nyilatkozatok szövege a IVa. és IVb. mellékletben található, megírásuknál a mellékletben található valamelyik nyelvi változatot kell alkalmazni, az exportáló ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a nyilatkozat kézzel írott, tintával, nyomtatott betűvel kell kitölteni.

7.   A számlanyilatkozaton vagy EUR-MED számlanyilatkozaton az exportőr eredeti saját kezű aláírása szerepel. Mindazonáltal a 23. cikk szerinti elfogadott exportőr nem szükséges, hogy aláírja a fenti nyilatkozatokat, amennyiben írásban kötelezettséget vállal az exportáló ország vámhatóságai felé arra, hogy teljes körű felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely személyét úgy azonosítja, mintha azt saját kezűleg írta volna alá.

8.   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot az exportőr elkészíti, amikor a termékeket, amelyekre vonatkozik, kiviszik, illetve a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azoknak a termékeknek a behozatalát követően legkésőbb két éven belül, amelyekre vonatkozik, azt bemutatják az importáló országban.

23. cikk

Elfogadott exportőr

1.   Az exportáló ország vámhatóságai bármely, a megállapodás hatálya alá tartozó termékeket rendszeresen szállító exportőr (a továbbiakban: az elfogadott exportőr) számára engedélyezhetik, hogy számlanyilatkozatokat vagy EUR-MED számlanyilatkozatokat állítson ki az érintett termékek értékére való tekintet nélkül. Az ilyen engedélyt kérelmező exportőrnek a vámhatóságok megelégedésére meg kell adnia a termékek származó helyzetének, valamint a jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének igazolásához szükséges minden garanciát.

2.   A vámhatóságok az általuk szükségesnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik az elfogadott exportőri státuszt.

3.   A vámhatóság az elfogadott exportőr részére vámfelhatalmazási számot ad, ami meg kell, hogy jelenjen a számlanyilatkozaton vagy az EUR-MED számlanyilatkozaton.

4.   A vámhatóság figyelemmel kíséri az engedélynek az elfogadott exportőr általi felhasználását.

5.   A vámhatóság bármikor visszavonhatja az engedélyt. Az engedélyt vissza kell vonni, ha az elfogadott exportőr a továbbiakban már nem biztosítja az (1) bekezdésben említett garanciákat, már nem tesz eleget a (2) bekezdésben említett feltételeknek, vagy ha egyébként nem megengedett módon használja fel az engedélyt.

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

1.   A származási igazolás az exportáló országban történt kiállításának keltétől számított négy hónapig érvényes, és azt a fenti időszak alatt be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságának.

2.   Az importáló ország vámhatóságai részére az (1) bekezdésben meghatározott bemutatási határidő után benyújtott származási igazolások preferenciális elbánás alkalmazása céljából elfogadhatók, amennyiben a fenti okmányok végső határidő előtti benyújtásának elmulasztása rendkívüli körülmények miatt történt.

3.   A késedelmes benyújtás egyéb eseteinél az importáló ország vámhatóságai elfogadhatják a származási igazolásokat, amennyiben a termékeket a fenti végső határidő letelte előtt bemutatták.

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

A származási igazolásokat az importáló ország vámhatóságai részére az ezen országban alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani. Az említett hatóságok megkövetelhetik a származási igazolás lefordítását, és azt is, hogy a behozatali nyilatkozatot az importőr arra vonatkozó nyilatkozata kísérje, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás végrehajtásához szükséges feltételeknek.

26. cikk

Részletekben történő behozatal

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által megállapított feltételek mellett – a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy 7308 és 9406 vámtarifaszáma alá tartozó, a Harmonizált Rendszer 2 (a) általános szabályának értelmében vett össze nem állított vagy szétszerelt termékeket részletekben hoznak be, ezekre a termékekre egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóság részére az első részlet behozatalának alkalmával.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

1.   A magánszemélytől magánszemélynek kiscsomagként küldött vagy az utasok személyes poggyászának részét képező termékeket származó termékként kell kezelni anélkül, hogy származási igazolást kellene benyújtani, amennyiben ezeket a termékeket nem kereskedelmi jelleggel hozzák be, és nyilatkozatot tettek arról, hogy teljesítik ennek a jegyzőkönyvnek a követelményeit, és amennyiben nem kétséges az ilyen nyilatkozat valóságtartalma. A postán küldött termékek esetében ezt a nyilatkozatot a CN22/CN23 vámáru-nyilatkozaton vagy az ezen okmányhoz csatolt papírlapon lehet megtenni.

2.   Az alkalmi jelleggel és kizárólag a címzett vagy utas vagy családjuk személyes használatára szánt termékekből álló behozatal nem minősül kereskedelmi célú behozatalnak, amennyiben a termékek jellegéből és mennyiségéből fakadóan nyilvánvaló, hogy nem áll fenn kereskedelmi célzat.

3.   Továbbá ezeknek a termékeknek az összértéke nem haladhatja meg az 500 EUR összeget kiscsomagok esetében vagy az 1 200 EUR összeget az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében.

27a. cikk

Beszállítói nyilatkozat

1.   Amikor EUR.1 szállítási bizonyítványt adnak ki vagy számlanyilatkozatot bocsátanak ki származó termékekre a Közösségben vagy Algériában, amelyek előállítása során olyan – Algériából, Marokkóból, Tunéziából vagy a Közösségből származó – árukat használtak fel, amelyek megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül ezekben az országokban anélkül, hogy preferenciális származó helyzetet szereztek volna, figyelembe veszik az e cikkel összhangban tett, a fenti árukra vonatkozó, beszállítói nyilatkozatot.

2.   Az (1) bekezdésben említett beszállítói nyilatkozat bizonyítékként szolgál az Algériában, Marokkóban, Tunéziában vagy a Közösségben az adott árukkal végzett megmunkálás vagy feldolgozás tekintetében annak meghatározása során, hogy azokat a termékeket, amelyek előállítása során ezeket az árukat felhasználják, úgy lehet-e tekinteni, mint amelyek a Közösségből vagy Algériából származó termékek, és teljesítik e jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

3.   A (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével a beszállítónak külön beszállítói nyilatkozatot kell kiállítania minden egyes szállítmányra vonatkozóan az V. mellékletben előírt módon a számlához, a szállítólevélhez vagy bármely egyéb – az adott árukat az azonosításukhoz szükséges elegendő részletességgel ismertető – kereskedelmi okmányhoz csatolt papírlapon.

4.   Amennyiben a szállító rendszeresen szállít egy adott vásárlónak olyan árukat, amelyek esetében az Algériában, Marokkóban, Tunéziában vagy a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás jelentős időtartamon keresztül várhatóan állandó marad, egyetlen beszállítói nyilatkozatot tehet ezeknek az áruknak az egymást követő szállítmányaira vonatkozóan (a továbbiakban: a hosszútávú beszállítói nyilatkozat).

A hosszútávú beszállítói nyilatkozat rendszerint a nyilatkozat kibocsátásától számított 1 évig érvényes. A kibocsátás helye szerinti ország vámhatóságai határozzák meg az ennél hosszabb időtartamok alkalmazásának feltételeit.

A hosszútávú beszállítói nyilatkozatot a beszállítónak a VI. mellékletben előírt formában kell kiállítania, és elegendő részletességgel kell leírnia az adott árukat ahhoz, hogy azonosíthatók legyenek. Ezt a nyilatkozatot az e nyilatkozat fedezete alá tartozó áruk első küldeményét megelőzően vagy azzal együtt kell az érintett vásárlónak átadnia.

A beszállító haladéktalanul értesíti vásárlóját, amennyiben a hosszútávú beszállítói nyilatkozat már nem érvényes a szállított árukra.

5.   A (3) és (4) bekezdésben említett beszállítói nyilatkozatot a megállapodás valamelyik hivatalos nyelvén, gépírással vagy nyomtatással kell kibocsátani a kiállítás helye szerinti ország nemzeti joga rendelkezéseinek megfelelően, és a beszállító sajátkezű eredeti aláírásának kell rajta szerepelnie. A nyilatkozat kézzel írott is lehet, ebben az esetben tintával, nyomtatott betűkkel írandó.

6.   A nyilatkozatot adó beszállító a nyilatkozat kiállításának helye szerinti ország vámhatóságának kérésére bármikor be kell mutatnia minden olyan megfelelő dokumentumot, amely igazolja, hogy a fenti nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

28. cikk

Igazoló okmányok

A 17. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (5) bekezdésében és a 27a. cikk (6) bekezdésében említett okmányok, amelyeket annak bizonyítására használnak, hogy az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány, számlanyilatkozat vagy EUR-MED számlanyilatkozat fedezete alá tartozó termékek a Közösségből, Algériából vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származónak tekinthetők, teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit, valamint hogy a beszállítói nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, többek között az alábbiakból állhatnak:

a)

az exportőr vagy a beszállító által az adott áruk létrejötte vagy előállítása érdekében elvégzett folyamatok közvetlen tanúsítása, amely például elszámolásaiban vagy belső könyvelésében szerepel;

b)

a felhasznált anyagok származó helyzetét igazoló, a Közösségben vagy Algériában kiállított vagy kibocsátott okmányok, amennyiben ezeket az okmányokat a nemzeti joggal összhangban használják;

c)

a Közösségben vagy Algériában kiállított vagy kibocsátott okmányok, amelyek igazolják, hogy az anyagok megmunkálását vagy feldolgozását a Közösségben vagy Algériában végezték, amennyiben ezeket az okmányokat a nemzeti joggal összhangban használják;

d)

a Közösségben vagy Algériában ennek a jegyzőkönyvnek megfelelően – vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikében az ebben a jegyzőkönyvben foglaltakkal azonos származási szabályoknak megfelelően – kiállított vagy kibocsátott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány, számlanyilatkozat vagy EUR-MED számlanyilatkozat, amely igazolja a felhasznált anyagok származó helyzetét;

e)

a Közösségen vagy Algérián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó megfelelő bizonyíték a 12. cikk alkalmazásakor, amely igazolja, hogy az abban a cikkben foglalt követelmények teljesültek;

f)

a felhasznált anyagokkal a Közösségben, Tunéziában, Marokkóban vagy Algériában végzett megmunkálást vagy feldolgozást igazoló beszállítói nyilatkozat, amelyet ezeknek az országoknak valamelyikében adtak ki.

29. cikk

A származási igazolás, a beszállítói nyilatkozat és az igazoló okmányok megőrzése

1.   Az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány kiadását kérő exportőr legalább három évig köteles a 17. cikk (3) bekezdésében említett okmányokat megőrizni.

2.   A számlanyilatkozatot vagy EUR-MED számlanyilatkozatot kiállító exportőr köteles legalább három évig megőrizni e számlanyilatkozat másolatát, valamint a 22. cikk (5) bekezdésben említett okmányokat.

2a.   A beszállítói nyilatkozatot adó beszállító köteles legalább három évig megőrizni a számla, a szállítólevél vagy egyéb kereskedelmi okmány másolatát, amelyhez ezt a nyilatkozatot mellékletként csatolták, továbbá a 27a. cikk (6) bekezdésében említett okmányokat is.

A hosszútávú beszállítói nyilatkozatot kiállító beszállító legalább három évig köteles megőrizni az érintett vásárlónak küldött, e nyilatkozat fedezete alá tartozó árukra vonatkozó összes számla, szállítólevél vagy egyéb kereskedelmi okmány másolatát, továbbá a 27a. cikk (6) bekezdésében említett okmányokat. Ez az időszak a hosszútávú beszállítói nyilatkozat érvényességének lejárata napján kezdődik.

3.   Az exportáló ország vámhatósága, amely EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt ad ki, köteles legalább három évig megőrizni a 17. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet.

4.   Az importáló ország vámhatósága köteles legalább három évig megőrizni a hozzá benyújtott EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat, számlanyilatkozatokat és EUR-MED számlanyilatkozatokat.

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

1.   A származási igazoláson és a vámhivatalnak a termékek behozatalához szükséges formalitások elvégzése érdekében benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok közötti kisebb eltérések felfedezése önmagában nem teszi érvénytelenné a származási igazolást, amennyiben kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy ez az okmány a benyújtott termékekre vonatkozik.

2.   A nyilvánvaló alaki hibák, mint például a származási igazoláson szereplő gépelési hibák nem eredményezhetik az okmány visszautasítását, amennyiben ezek a hibák nem teszik kétségessé az ezen okmányban tett nyilatkozatok helyességét.

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

1.   A 22. cikk (1) bekezdés b) pontjában és a 27. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések olyan esetekben történő alkalmazásában, amikor a termékeket az eurótól eltérő pénznemben számlázzák, a Közösség tagállamai, Algéria és a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok nemzeti valutájában megadott, az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket az érintett országok mindegyike évente határozza meg.

2.   Egy szállítmány a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjának vagy a 27. cikk (3) bekezdésének rendelkezései szerinti kedvezményben a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegeknek megfelelően.

3.   A bármely nemzeti valutában alkalmazandó összegek egyenértékűek az adott valuta október első munkanapján euróban kifejezett összegével. Az összegeket minden év október 15-ig közlik az Európai Közösségek Bizottságával, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandóak. Az Európai Közösségek Bizottsága valamennyi érintett országot értesíti a vonatkozó összegekről.

4.   Az adott ország fel- vagy lefele kerekítheti az euróban kifejezett összegnek a nemzeti valutájára történő átváltásából származó összeget. A kerekített összeg 5 %-nál nagyobb mértékben nem térhet el az átváltásból származó összegtől. Az adott ország változatlanul fenntarthatja az euróban kifejezett összeggel egyenértékű nemzeti valuta-összeget, amennyiben a (3) bekezdésben előírt éves kiigazításkor ezen összeg átváltása a kerekítés előtt 15 %-nál alacsonyabb növekedést eredményezne a nemzeti valuta-egyenértékben. A nemzeti valuta-egyenérték változatlanul fenntartható, amennyiben az átváltás az egyenérték csökkenését eredményezné.

5.   Az euróban kifejezett összegeket a Társulási Bizottság a Közösség vagy Algéria kérésére felülvizsgálhatja. A felülvizsgálat elvégzésekor a Társulási Bizottság azt vizsgálja, hogy kívánatos-e az illető korlátozások hatásainak reálértéken történő fenntartása. Ebből a célból úgy határozhat, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

1.   A Közösség tagállamai és Algéria vámhatóságai – az Európai Közösségek Bizottságán keresztül – megadják egymás részére a vámhivatalaikban az EUR.1 és az EUR-MED szállítási bizonyítványok kiadásához használt bélyegzők lenyomatmintáit, továbbá az ezeknek a bizonyítványoknak, számlanyilatkozatoknak és EUR-MED számlanyilatkozatoknak vagy beszállítói nyilatkozatoknak az ellenőrzéséért felelős vámhatóságoknak a címét.

2.   A jegyzőkönyv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a Közösség és Algéria kölcsönösen segítséget nyújt egymásnak illetékes vámigazgatásain keresztül az EUR.1 és az EUR-MED szállítási bizonyítványok, a számlanyilatkozatok és az EUR-MED számlanyilatkozatok vagy a beszállítói nyilatkozatok valódiságának illetve az ezekbe az okmányokban foglalt adatok helyességének ellenőrzésében.

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

1.   A származási igazolások utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen, valamint akkor kell elvégezni, ha az importáló ország vámhatóságának alapos kétségei merülnek fel a fenti okmányok valódiságát, az adott termékek származó helyzetét vagy a jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesítését illetően.

2.   Az (1) bekezdés alkalmazása céljából az importáló ország vámhatósága visszaküldi az exportáló ország vámhatóságának az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat, és – ha benyújtásra került – a számlát, a számlanyilatkozatot vagy az EUR-MED számlanyilatkozatot, illetve ezeknek az okmányoknak a másolatát, és amennyiben szükséges, megadva az ellenőrzés kérésének okát. Az ellenőrzésre irányuló megkeresés alátámasztására továbbításra kerül minden megszerzett és a származási igazolás szabálytalanságára utaló okmány vagy adat.

3.   Az ellenőrzést az exportáló ország vámhatóságai végzik el. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

4.   Amennyiben az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy felfüggesztik az illető termékekre vonatkozó preferenciális elbánást mindaddig, amíg meg nem kapják az ellenőrzés eredményeit, a szükségesnek tartott óvintézkedések mellett ajánlja fel az importőrnek a termékek kiadását.

5.   Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető leghamarabb értesítik annak eredményeiről. Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy az okmányok valódiak-e, valamint hogy az adott termékek a Közösségből, Algériából vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok valamelyikéből származónak tekinthetők-e, és hogy teljesítik-e a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

6.   Amennyiben megalapozott kétség merül fel, és nem érkezik válasz az ellenőrzésre irányuló kérelem keltétől számított tíz hónapon belül, illetve ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a kérdéses dokumentum valódiságának vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a kérelmező vámhatóságok – a kivételes körülmények esetétől eltekintve – elutasítják a preferenciális elbánásra való jogosultságot.

33a. cikk

A beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése

1.   A beszállítói nyilatkozatok, illetve a hosszútávú beszállítói nyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen, valamint akkor kell elvégezni, ha azon ország vámhatóságainak, ahol a nyilatkozatokat EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat kiadása vagy kiállítása céljából figyelembe vették, alapos kétségei merülnek fel az okmány valódiságát vagy az okmányban foglalt adatok helyességét illetően.

2.   Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében az (1) bekezdésben említett ország vámhatóságai visszaküldik az e nyilatkozat fedezete alá tartozó árukra vonatkozó beszállítói nyilatkozato(ka)t, számlá(ka)t, szállítólevele(ke)t és egyéb kereskedelmi okmányokat, a nyilatkozat kiállításának helye szerinti országnak a vámhatóságai részére, és amennyiben szükséges, megadva az ellenőrzés kérésének tartalmi vagy formai okait.

Az utólagos ellenőrzésre irányuló kérelem alátámasztására bármilyen megszerzett és a beszállítói nyilatkozat szabálytalanságára utaló okmányt vagy információt továbbítaniuk kell.

3.   Az ellenőrzést a beszállítói nyilatkozat kiállításának helye szerinti országnak a vámhatóságai végzik el. Ebből a célból jogukban áll bizonyítékokat bekérni, a beszállító könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

4.   Az ellenőrzést kérő vámhatóságot a lehető leghamarabb értesítik annak eredményeiről. Ezeknek az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy a beszállítói nyilatkozatban megadott információk helyesek-e, és lehetővé kell tenniük annak meghatározását, hogy figyelembe vehető-e – és milyen mértékben – ez a beszállítói nyilatkozat EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásához, vagy számlanyilatkozat kiállításához.

34. cikk

A viták rendezése

Amennyiben viták merülnek fel a 33. és a 33a. cikkben foglalt ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban, amelyeket az ellenőrzést kérő és az annak lebonyolításáért felelős vámhatóságok közt nem lehet rendezni, vagy amennyiben kérdés merül fel ennek a jegyzőkönyvnek az értelmezésére vonatkozóan, a Társulási Bizottságnak nyújtják be azokat.

Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

35. cikk

Szankciók

Szankciót kell alkalmazni minden olyan személlyel szemben, aki termékek preferenciális elbánásának megszerzése céljából olyan okmányt készít vagy készíttet, amely valótlan adatokat tartalmaz.

36. cikk

Vámszabad területek

1.   A Közösség és Algéria minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a származási igazolás fedezete alá tartozó kereskedelmi termékeket, amelyek szállítás közben átmenetileg saját területükön lévő vámszabad területen maradnak, ne cseréljék fel más termékekkel, és ne menjenek keresztül az állaguk megőrzésére irányuló szokásos műveletektől eltérő műveleteken.

2.   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérve, amikor a Közösségből vagy Algériából származó, származási igazolás fedezete alá tartozó termékeket vámszabad területre hoznak be és kezelésen vagy feldolgozáson mennek keresztül, az érintett hatóságok új EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt adnak ki az exportőr kérésére, amennyiben a rajtuk végzett kezelés vagy feldolgozás megfelel e jegyzőkönyv rendelkezéseinek.

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

1.   A 2. cikkben alkalmazott „Közösség” kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

2.   Az Algériából származó termékek a Ceutára vagy Melillára történő behozatalkor minden tekintetben ugyanazt a vámelbánást élvezik, amelyet a Közösség vámterületéről származó termékekre alkalmaznak a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság Európai Közösségekhez való csatlakozási okmánya 2. jegyzőkönyvében foglaltak szerint. Algéria a Ceutáról és Melilláról származó, a megállapodás hatálya alá tartozó termékek behozatala esetében ugyanazt a vámelbánást biztosítja, amely a Közösségből származó és onnan behozott termékekre vonatkozik.

3.   A (2) bekezdés alkalmazása céljából a Ceutáról és Melilláról származó termékekre a 38.cikkben meghatározott külön feltételek mellett értelemszerűen vonatkozik e jegyzőkönyv.

38. cikk

Különleges feltételek

1.   Amennyiben a szállításuk közvetlenül történt a 13. cikknek mgfelelően, az alábbiak minősülnek:

(1)

Ceutáról és Melilláról származó termékeknek tekintendők:

a)

a teljes egészében Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek;

b)

azok a Ceután és Melillán létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

azok a termékek, amelyek Algériából vagy a Közösségből származóak, feltéve, hogy a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket;

(2)

Algériából származó termékeknek:

a)

a teljes egészében Algériában létrejött vagy előállított termékek;

b)

azok az Algériában létrejött vagy előállított termékek, amelyek előállításában az a) pontban említettektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve, hogy:

i.

az említett termékek 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül;

vagy

ii.

azok a termékek, amelyek Ceutáról és Melilláról vagy a Közösségből származóak, feltéve, hogy a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket.

2.   Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

3.   Az exportőr vagy meghatalmazott képviselője az „Algéria” illetve „Ceuta és Melilla” szavakat írja be az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány 2. rovatába, a számlanyilatkozatra vagy az EUR-MED számlanyilatkozatra. Továbbá a Ceutáról és Melilláról származó termékek esetében ezt jelölik az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a számlanyilatkozaton vagy az EUR-MED számlanyilatkozaton.

4.   A spanyol vámhatóságok felelősek ennek a jegyzőkönyvnek Ceután és Melillán történő alkalmazásáért.

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

A Társulási Tanács dönthet a jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

40. cikk

Az árutovábbításban vagy átmeneti megőrzésben lévő árukra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A megállapodás rendelkezései olyan árukra alkalmazhatók, amelyek megfelelnek a jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a jegyzőkönyv hatályba lépésének napján vagy árutovábbításban, vagy a Közösség vagy Algéria területén átmeneti megőrzésben vámraktárban vagy vámszabad területen vannak, és rájuk vonatkozóan az exportáló ország vámhatósága által utólag kiállított EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány nyújtandó be az importáló ország vámhatósága részére a fenti időponttól számított négy hónapon belül, azokkal az okmányokkal együtt, amelyek igazolják, hogy az árukat közvetlenül szállították a 13. cikknek megfelelően.


(1)  A Liechtensteini Hercegség vámunióban van Svájccal, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyik szerződő fele.

I. MELLÉKLET

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

1. megjegyzés:

A lista megállapítja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékek a jegyzőkönyv 6. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthetők.

2. megjegyzés:

2.1.   A lista első két oszlopa a létrejött vagy előállított terméket ismerteti. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig megadja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezést. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy, a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított szabály vonatkozik. Ahol néhány esetben az első oszlopban lévő számot egy „ex” szó előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2.   Ahol az 1. oszlopban vámtarifaszámok csoportja vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlop árumegnevezése általános jellegű, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályok az összes olyan termékek vonatkoznak, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont vámtarifaszámok valamelyike alá kerültek besorolásra.

2.3.   Ahol a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés a vámtarifaszám adott részének leírását tartalmazza, a 3. vagy 4. oszlopban hozzájuk tartozó szabályokkal együtt.

2.4.   Ahol az első két oszlopban szereplő tételre mind a 3. mind a 4. oszlop meghatároz egy szabályt, az exportőr választhat, hogy a 3. vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nem szerepel származási szabály, a 3. oszlopban ismertetett szabályt kell alkalmazni.

3. megjegyzés:

3.1.   A jegyzőkönyv 6. cikkének a származó helyzetet szerzett, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezéseit tekintet nélkül arra, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználják vagy az egyik szerződő fél területén lévő másik gyárban.

Példa:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motor – amelyre vonatkozóan a szabály úgy szól, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40 %-át – az ex 7224 vámtarifaszám alá tartozó „kovácsolással durván alakított más ötvözött acél”-ból készül.

Ha ezt a kovácsolást a Közösségben végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a listában az ex 7224 vámtarifaszámra vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolás ekkor származónak számíthat a motor értékkalkulációjában, függetlenül attól, hogy ugyanabban a gyárban vagy a Közösségben egy másik gyárban állították-e elő. A nem származó ingot értékét így nem veszik figyelembe a felhasznált nem származó anyagok értékének összegzésekor.

3.2.   A listában szereplő szabály a megkövetelt legkisebb mennyiségű megmunkálást vagy feldolgozást jelöli, több megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezheti; ellenben kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményez származó helyzetet. Így, ha egy szabály azt írja elő, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de a későbbi szakaszban már nem.

3.3.   A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, ha egy szabályban az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból” kifejezés szerepel, akkor bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot (a termékkel azonos vámtarifaszám és árumegnevezés alá tartozó anyagot is) fel lehet használni, figyelemmel azonban azokra a különös korlátozásokra, amelyeket a szabály ezeken túl tartalmazhat.

Az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve”, illetve az „Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékkel megegyező vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve” kifejezés azonban azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá tartozó termék felhasználható, kivéve azokat, amelyek megnevezése megegyezik a terméknek a 2. oszlopban szereplő megnevezésével.

3.4.   Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy termék egynél több anyagból is előállítható, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Példa:

Az 5208–5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetekre vonatkozó szabály úgy rendelkezik, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok mellett vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket, a másikat vagy mindkettőt.

3.5.   Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nem gátolja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső tulajdonságaiknál fogva nem tudnak eleget tenni a szabályban foglaltaknak (lásd még az alábbi 6.2. megjegyzést a textíliákkal kapcsolatban).

Példa:

A 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja a nem gabonafélékből nyert ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból – az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan jellegű anyagból is előállíthatók.

Példa:

Az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szőtt anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha e áruosztályra vonatkozóan csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet a nem szőtt szövetből kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött szövetet általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis – azaz a szál fázis lesz.

3.6.   Ha a lista valamely szabályában két százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor e százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szavakkal a felhasznált nem származó anyagok maximális értéke semmiképpen nem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyes százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

4.1.   A listában használt „természetes szálak” kifejezés a nem mesterséges vagy szintetikus egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és – amennyiben másként nem határozzák meg – tartalmazza a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat.

4.2.   A „természetes szálak” kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101–5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálakat és az 5301–5305 vámtarifaszám alá tartozó más növényi szálakat is.

4.3.   A listában használt „textilpép”, „vegyi anyagok” és „papír előállítására szolgáló anyagok” kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportba nem sorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

4.4.   A listában használt „vágott műszál” kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

5.1.   Ha a lista egy adott termékével kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkoznak, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók e termék előállítása során felhasznált textilalapanyagokra, amelyek együttesen a felhasznált textilalapanyagok teljes tömegének legfeljebb 10 százalékát teszik ki (lásd még az 5.3. és 5.4. megjegyzést is).

5.2.   Az 5.1. megjegyzésben említett tűréshatárt azonban csak a kevert, két vagy több textilalapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

A textilalapanyagok a következők:

selyem,

gyapjú,

durva állati szőr,

finom állati szőr,

lószőr,

pamut,

papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

len,

valódi kender,

juta és más textilrost szál,

szizál és az Agave nemhez tartozó más növények rostjai,

kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű rost,

szintetikus végtelen szál,

mesterséges végtelen szál,

áramvezető végtelen szál,

szintetikus vágott műszál polipropilénből,

szintetikus vágott műszál poliészterből,

szintetikus vágott műszál poliamidból,

szintetikus vágott műszál poliakrilnitrilből,

szintetikus vágott műszál poliimidből,

szintetikus vágott műszál politetrafluor-etilénből,

szintetikus vágott műszál polifenilén-szulfidből,

szintetikus vágott szál polivinil-kloridból,

egyéb szintetikus vágott műszál,

mesterséges vágott műszál viszkózból,

egyéb mesterséges vágott műszál,

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

rugalmas poliészter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmaznak,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó más termékek.

Példa:

Egy, az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, amelyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert fonal. Ezért a nem származó szintetikus vágott műszálak, amelyek nem felelnek meg a származási szabályoknak (amelyek a vegyi anyagból vagy textilpépből történő előállítást írják elő), felhasználhatók, feltéve, hogy össztömegük nem haladja meg a fonal tömegének 10 %-át.

Példa:

Egy, az 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, amelyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott műszálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen a származási szabályokat (amelyek a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást írják elő) nem kielégítő szintetikus fonal, vagy a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített természetes szálakból történő előállítást) nem kielégítő gyapjú fonal, vagy a kettő keveréke akkor használható fel, ha e fonalak össztömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 %-át.

Példa:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készített, az 5802 vámtarifaszám alá tartozó tűzött szövet, csak akkor kevert termék, ha a pamutszövet maga két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készült kevert szövet, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Példa:

Ha a szóban forgó tűzött szövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus szövetből készült, a felhasznált két fonal nyilvánvalóan két különböző textilalapanyag, így a tűzött szövet ennek megfelelően kevert termék.

5.3.   A „rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is” megnevezésű fonalat tartalmazó termék esetében ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 %.

5.4.   A „legfeljebb 5 mm széles, alumíniumfólia-magból vagy műanyagfilm-magból – alumíniumporral bevonva is – álló, két műanyagfilm-réteg között átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett szalagot tartalmazó szalag”-ot tartalmazó termékek tekintetében ez a tűréshatár 30 százalék.

6. megjegyzés:

6.1.   Ahol e listában erre a megjegyzésre történik utalás, az érintett konfekcionált termékre a lista 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, feltéve, hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8 %-át.

6.2.   A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba nem sorolható anyagok korlátlanul felhasználhatók a textiltermékek előállítása során, textiltartalmuktól függetlenül.

Példa:

Ha a lista valamely szabálya azt írja elő, hogy egy bizonyos textiltermék (például nadrág) előállításához fonalat kell használni, ez nem akadályozza meg a fém részek – például gombok – használatát, mivel a gombok nem sorolandók az 50–63. árucsoportba. Ugyanebből az okból kifolyólag a húzózár használatát sem akadályozza, annak ellenére, hogy a húzózárak rendszerint textilt is tartalmaznak.

6.3.   Amennyiben a százalékos szabály alkalmazandó, a nem az 50–63. árucsoportba tartozó anyagok értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

7. megjegyzés:

7.1.   Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav-anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

i)

izomerizálás.

7.2.   A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a „meghatározott eljárások” céljára a következők:

a)

vákuumdesztilláció;

b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval;

c)

krakkolás;

d)

reformálás;

e)

extrakció szelektív oldószerrel;

f)

a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g)

polimerizáció;

h)

alkilezés;

ij)

izomerizálás;

k)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok tekintetében olyan, hidrogénnel történő kéntelenítés, amelynek eredményeképpen a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266–59 T módszer);

l)

kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében parafinmentesítés a szűrés kivételével;

m)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelését (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem lehet „meghatározott eljárásnak” tekinteni;

n)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek az ASTM D 86 módszerrel, a veszteségeket is beleértve kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó egyéb nehézolajok – a gázolaj és fűtőolaj kivételével – esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

p)

kizárólag az ex 2712 vámtarifaszám alá tartozó nyers termékek tekintetében (a 0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajat tartalmazó vazelin, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, paraffinviasz kivételével) olajmentesítés frakcionált kristályosítással.

7.3.   Az ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 és az ex 3403 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, vagy e műveletek bármilyen kombinációja, illetve hasonló műveletek nem elegendőek a származó helyzet megszerzéséhez.

II. MELLÉKLET

Az előállított termék származó helyzetének megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

Előfordulhat, hogy a megállapodás nem terjed ki a listában szereplő valamennyi termékre. Ezért a megállapodás más részeit is meg kell nézni.

HR vámtarifaszám

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végzett, a származó helyzet megszerzését biztosító, megmunkálás vagy feldolgozás

(1)

(2)

(3) vagy (4)

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoportba tartozó valamennyi állatnak teljes egészében létrejöttnek vagy előállítottnak kell lennie.

 

2. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

Előállítás, amelynek során az 1. és 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

3. árucsoport

Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

0403

lró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

Előállítás, amelynek során:

a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

a 2009 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi gyümölcslé (az ananász-, lime- vagy grapefruitlé kivételével) származó, és

a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 5. árucsoport

Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve:

Előállítás, amelynek során a 5. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 0502

Kikészített sertés- és vaddisznószőr, sörte

Tisztítás, fertőtlenítés, válogatás és a sörte és szőr kiegyenesítése

 

6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat

Előállítás, amelynek során:

a 6. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

Előállítás, amelynek során a 7. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gyümölcs és dióféle teljes egészében létrejött vagy előállított, és

a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve:

Előállítás, amelynek során a 9. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

0902

Tea, aromásítva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 0910

Fűszerkeverékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amelynek során a 10. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldség, gyökér és gumó vagy gyümölcs teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított, kifejtett hüvelyes zöldségből

A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése

 

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

Előállítás, amelynek során a 12. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

Előállítás, amelynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

 

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

Előállítás nem modifikált (átalakított) nyálkából és dúsítóból

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek

Előállítás, amelynek során a 14. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

1501

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

Más

Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy élelmezési célra alkalmas belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és élelmezési célra alkalmas belsőségből

 

1502

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, az 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

 

Zsír csontokból vagy hulladékból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontból

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex 1505

Finomított lanolin

Előállítás a 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból

 

1506

Más állati zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

 

 

Szilárd frakciók

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

Más

Előállítás, amelynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

1507–1515

Növényi olajok és ezek frakciói

 

 

Szójabab-, földimogyoró-, pálma-, kókuszdió- (kopra-), pálmamag-, babassu-, tung- (kínaifa-) és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciói és olajok műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Szilárd frakciók, a jojobaolaj szilárd frakcióinakl kivételével

Előállítás az 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagból

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve

Előállítás, amelynek során:

a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható

 

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:

Előállítás, amelynek során:

2. és a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított, és

valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított. A 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyag azonban felhasználható

 

16. árucsoport

Húsból, halból, vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

Előállítás:

az 1. árucsoportba tartozó állatokból, és/vagy

amelynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

ex 17. árucsoport

Cukor és cukoráruk, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítőanyag vagy színezőanyag hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

 

 

Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

Más cukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag származó

 

ex 1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

 

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

 

20 tömegszázalék vagy kevesebb hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított

 

20 tömegszázalékot meghaladó hússal, belsőséggel, hallal, rákkal, vagy puhatestűvel

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gabonaféle és származékaik (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított, és

2. és a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, és hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével

 

1904

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1806 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durumbúza és származékai, illetve a Zea indurata/gömbölyű/kukorica és származékai kivételével) teljes egészében létrejött vagy előállított, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 11. árucsoportba tartozók kivételével

 

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények, kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcs, dióféle vagy zöldség teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex 2001

Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2004 és ex 2005

Burgonya liszt, dara vagy pehely formájában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott):

Előállítás, amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból), főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 2008

Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Előállítás, amelynek során a 0801, 0802 és 1202–1207 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált származó diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át

 

Amerikai mogyoróvaj, gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafacsúcsrügy; kukorica

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Más, kivéve a más módon főzött, nem gőzölt vagy vízben nem forrázott gyümölcsök és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezeken a termékeken vagy kávén, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált cikória teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

 

 

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható

 

Mustárliszt és –dara, elkészített mustár:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2104

Levesek és erőlevesek és ezek előállítására szolgáló készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével

 

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált szőlő vagy szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2202

Víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelynek során a 17. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át, és

minden felhasznált gyümölcslé (az ananász-, a lime- és a grapefruit-lé kivételével) származó

 

2207

Nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal:

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá tartozók kivételével, és

amelynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy – ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

2208

Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

Előállítás:

bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá tartozók kivételével, és

amelynek során minden felhasznált szőlő és szőlőszármazék teljes egészében létrejött vagy előállított, vagy – ha valamennyi felhasznált egyéb anyag már származó – a rizspálinka legfeljebb 5 térfogatszázalékban felhasználható

 

ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2301

Bálnadara, emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból

Előállítás, amelynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex 2303

Kukoricakeményítő előállításánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé-koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált kukorica teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex 2306

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, 3 %-ot meghaladó olívaolaj-tartalommal

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált olajbogyó teljes egészében létrejött vagy előállított

 

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmények

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált gabonaféle, cukor vagy melasz, hús vagy tej származó, és

a 3. árucsoportba tartozó valamennyi anyag teljes egészében létrejött vagy előállított

 

ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló, kivéve:

Előállítás, amelynek során a 24. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag teljes egészében létrejött vagy előállított.

 

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigarettadohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex 2403

Fogyasztási dohány (elszívásra)

Előállítás, amelynek során a feldolgozatlan dohány vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladék legalább 70 tömegszázaléka származó

 

ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2504

Természetes kristályos grafit, dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve

A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése

 

ex 2515

Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A 25 cm-t meghaladó vastagságú márvány (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon

 

ex 2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyszögletes (ezen belül négyzetes) formában, legfeljebb 25 cm vastagságú

A 25 cm-t meghaladó vastagságú kő (a fűrészelt is) vágása fűrésszel vagy más módon

 

ex 2518

Kalcinált dolomit

A nem kalcinált dolomit kalcinálása

 

ex 2519

Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt konténerekben, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézián és a kiégetett (szinterezett) magnézián kívül

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható.

 

ex 2520

Fogászati célra készített kötőanyag

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2524

Természetes azbesztszálak

Előállítás azbesztkoncentrátumból

 

ex 2525

Csillámpor

A csillám vagy csillámhulladék őrlése

 

ex 2530

Földfestékek, kalcinálva vagy por alakban

A földfestékek kalcinálása vagy őrlése

 

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi viaszok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajhoz hasonló olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, ha legalább 65 térfogatszázalékuk 250 °C hőmérsékleten átdesztillál (beleértve a benzinkeverékeket és a benzolt is), energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2709

Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása

 

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (2)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2713

Ásványolaj-koksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj, vagy bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradékai

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

2715

Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2805

Kevert fém („Mischmetall”)

Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2811

Kéntrioxid

Előállítás kén-dioxidból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2833

Alumínium-szulfát

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2840

Nátriumperborát

Előállítás dinátrium tetraborát pentahidrátból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2901

Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2902

Ciklánok, ciklének (az azuléneken kívül), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 2905

Fém-alkoholátok, az ebbe a vámtarifaszám alá tartozó alkoholokból és etanolból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2932

Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált angyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

2934

Nukleinsavak és sóik; vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 2932, a 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke azonban nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 2939

Mákszalma-koncentrátumok, legalább 50 tömegszázalék alkaloidatartalommal

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 30. árucsoport

Gyógyszeripari termékek; kivéve::

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3002

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek:

 

 

Két vagy több alkotórész összekeveréséből készült termékek terápiás vagy megelőzési célra, vagy nem kevert termékek e célra, kimért adagokban vagy formában, vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más

 

 

– –

Emberi vér

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

Állati vérkészítmény terapeutikus vagy profilaktikus célra

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

– –

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. A termékével azonos árumegnevezésű anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3003 és 3004

Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozó áruk kivételével):

 

 

A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból előállítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

Más

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 3003 és a 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 3006

Ennek az árucsoportnak a 4(k) megjegyzésében meghatározott gyógyszerhulladék

A termék eredeti besorolása szerinti származását meg kell tartani

 

ex 31. árucsoport

Trágyázószerek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3105

Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban, kivéve:

nátrium-nitrát

kalcium-cianamid

kálium-szulfát

magnézium kálium szulfát

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 32. árucsoport

Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3201

Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik

Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3205

Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények (3)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszám kivételével. A 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át.

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő „csoportját” (4) is beleértve. A termékével azonos csoportba tartozó anyagok azonban felhasználhatóak, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3403

Kenőanyag-készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárások (1)

vagy

Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3404

Műviaszok és elkészített viaszok:

 

 

Paraffin, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz alapú

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve:

a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok

vegyileg nem meghatározott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, amelyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz, és

a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok.

Ezek az anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3505

Dextrin és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek:

 

 

Éterezett vagy észterezett keményítők

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3507

Másutt nem említett elkészített enzimek

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3701

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is:

 

 

Azonnal előhívó film színes fényképezéshez, csomagolva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át.

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével. A 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3704

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3701–3704 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 38. árucsoport

A vegyipar különböző termékei; kivéve::

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3801

Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában

Előállítás, amelynek során a 3403 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3803

Finomított tallolaj

Nyers tallolaj finomítása

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3805

Tisztított szulfátterpentin alkohol

:Nyers szulfátterpentinalkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3806

Észtergyanta

Előállítás gyantasavból

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 3807

Fakátrány (fakátrányszurok)

Fakátrány desztillációja

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

3808

Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3810

Fémfelületet marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag és bevonóanyagai

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz:

 

 

Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal

Előállítás, amelynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3812

Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3813

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3814

Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók

Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3818

Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3819

Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3820

Fagyásgátló és jégoldó készítmények

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3822

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:

 

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Ipari zsíralkoholok

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az 3823 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve

 

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

 

 

Az e vámtarifaszám alá tartozók közül a következők:

– –

Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

– –

Nafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik

– –

Szorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételével

– –

Kőolaj-szulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolaj-szulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói

– –

Ioncserélők

– –

Getterek vákuumcsövekhez

– –

Alkáli vas-oxidok gáztisztításhoz

– –

Ammóniákvíz és a gáztisztítás folyamán kimerült oxid

– –

Szulfonafténsavak, vízben oldhatatlan sóik és észtereik

– –

Kozma- és Dippel-olaj

– –

Különböző anionokat tartalmazó sókeverékek

– –

Zselatin alapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

3901–3915

Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve az ex 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3907

Polikarbonátból és akrilnitril-butadiénsztirol kopolimerből (ABS) készült kopolimer

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át (5)

 

Poliészter

Előállítás, amelynek során az összes, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át és/vagy a előállítás tetrabromo-(biszfenol A)-polikarbonátból történik

 

3912

Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

3916–3921

Műanyag félgyártmányok és árucikkek; kivéve az ex 3916, ex 3917, ex 3920 és ex 3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alább meghatározott szabályok vonatkoznak:

 

 

Sík termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva vagy a négyszögletestől (ezen belül négyzettől) eltérő alakra vágva; más termékek, a felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más

 

 

– –

Addíciós homopolimerizációs termékek, amelyekben egyetlen monomer a teljes polimertartalom több mint 99 tömegszázalékát teszi ki

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

– –

Más

Előállítás, amelynek során a 39. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át (5)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3916 és ex 3917

Profilok és csövek

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 3920

Ionomer lap vagy film

Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lap

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 3921

Fémezett műanyag fólia

Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából (6)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

3922–3926

Műanyagárucikkek

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 4001

Rétegelt kreppgumi lap lábbelihez

Természetes gumilemezek laminálása

 

4005

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, a természetes gumi kivételével, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:

 

 

Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

A használt gumiabroncsok újrafutózása

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4011 és 4012 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 4017

Keménygumiból készült áruk

Előállítás keménygumiból

 

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 4102

Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül

A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről

 

4104–4106

Szőrtelenül cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva

Az előcserzett bőr ismételt cserzése

vagy

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4107, 4112 és 4113

Szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőr, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vámtarifaszám alá tartozó bőr kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4104–4113 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 4114

Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr

Előállítás a 4104–4106, a 4107, a 4112 vagy a 4113 vámtarifaszám alá tartozó anyagból, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

 

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 43. árucsoport

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

 

Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák

A nem összeállított cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

 

Más

Előállítás nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

4303

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru

Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó, nem összeállított, cserzett vagy kikészített szőrméből

 

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 4403

Gömbfa, négy oldalán durván faragva

Előállítás farönkből, kérgezettből is, vagy pusztán durvára faragra

 

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

 

ex 4408

Furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és rétegelt lemez legfeljebb 6 mm vastagságban, lapolva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva,

Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás vagy végillesztés

 

ex 4409

Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.

 

 

Csiszolt vagy végillesztéssel összeállított

Csiszolás vagy végillesztés

 

Peremezett fa és mintázott fa

Peremezés vagy mintázás

 

ex 4410 – ex 4413

Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is

Formázás vagy profilírozás

 

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás méretre nem vágott falemezből

 

ex 4416

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei

Előállítás hasított dongákból, a két főfelület fűrészelésén túl nem megmunkálva

 

ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék fából

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból A parkettalécek, zsindelyek és hasítékok azonban felhasználhatók

 

Szegélyléc és gyöngyléc

Formázás vagy profilírozás

 

ex 4421

Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

 

ex 45. árucsoport

Parafa és parafa áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4503

Természetes parafából készült áruk

Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából.

 

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 4811

Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4816

Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4818

Toalett (WC-) papír

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4820

Írótömb

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva

Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papír előállítására szolgáló anyagból

 

ex 49. árucsoport

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:

 

 

Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 4909 és 4911 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

 

ex 50. árucsoport

Selyem, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 5003

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is), kártolt vagy fésült

Selyemhulladék kártolása vagy fésülése

 

5004–ex 5006

Fonal selyemből és selyemhulladékból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5007

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7)

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőrfonal és szövet; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5106–5110

Fonal gyapjúból, finom és durva állati szőrből vagy lószőrből

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5111–5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex 52. árucsoport

Pamut; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5204–5207

Pamutfonal és cérna

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5208–5212

Pamutszövet:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak, papírfonal és papírszövet; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5306–5308

Fonal más növényi textilszálból; papírfonal

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5309–5311

Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból:

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

jutafonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5401–5406

Fonal, szál és cérna műszálból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5407 és 5408

Szövet végtelen műszálból

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5501–5507

Vágott műszálak

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5508–5511

Fonal és varrócérna vágott műszálból

Előállítás (7):

kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5512–5516

Szövet vágott műszálból

 

 

Gumifonalat tartalmazó

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papírból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve:

Előállítás (7):

kókuszrostfonalból,

természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

 

Tűnemezből

Előállítás (7):

természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből.

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak, vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás (7):

természetes szálakból,

kazeinből készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva:

 

 

Gumifonal és zsineg, textilanyaggal bevonva

Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből

 

Más

Előállítás (7):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

5605

Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír Előállítására szolgáló anyagból

 

5606

Paszományozott fonal, az 5404 vagy az 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fonal és paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből vagy

papír előállítására szolgáló anyagból

 

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

 

 

Tűnemezből

Előállítás (7):

természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonalak, vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

amelyek esetében az egyes végtelen szálak vagy vágott szálak finomsági száma minden esetben kisebb 9 decitexnél, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

Más nemezből

Előállítás (7):

nem kártolt, nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrostfonal vagy jutafonal,

szintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,

természetes szálakból, vagy

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

 

ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve:

 

 

Gumifonallal kombinált

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

Más

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5810

Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

5901

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

Előállítás fonalból

 

5902

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkóz-műselyem fonalból:

 

 

Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Előállítás fonalból

 

Más

Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

5903

Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével

Előállítás fonalból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

Előállítás egyágú fonalból (7)

 

5905

Textil falborító:

 

 

Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

Előállítás fonalból

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrost-fonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5906

Gumizott szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével:

 

 

Kötött vagy hurkolt

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Szintetikus végtelen szálból készült más szövet több, mint 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Előállítás vegyi anyagokból

 

Más

Előállítás fonalból

 

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára

Előállítás fonalból

vagy

A nyomáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. szennyeződés eltávolítása, fehérítés, mercerezés, hőrögzítés, bolyhozás, kalanderezés, zsugorodás mentesítés, tartós kikészítés, avatás, impregnálás, javítás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

5908

Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:

 

 

Fehérizzású gázharisnya, impregnálva

Előállítás csőszerűen kötött gázharisnyaszövetből

 

Más

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

5909–5911

Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:

 

 

Polírozó korong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, nemezből készítettek kivételével

Előállítás fonalból vagy a 6310 vámtarifaszám alá tartozó textilhulladékból vagy rongyból

 

Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó, papír előállításnál vagy más műszaki céllal általánosan használt, csőszerű vagy végtelenített egyszeres vagy többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy laposszövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal szőtt textilszövet, nemezelve, impregnálva vagy bevonva is

Előállítás (7):

kókuszrost-fonalból,

a következő anyagokból:

politetrafluor-etilén fonalból (8),

fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból,

m-feniléndiaminból és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból,

politetrafluor-etilén monofilből (8),

poli(p-fenilén tetraftalimid) szintetikus textilszálból álló fonalból,

fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból (8)

poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4-ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból,

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Más

Előállítás (7):

kókuszrost-fonalból,

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

61. árucsoport

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

 

 

Két vagy több, fazonra kiszabott vagy közvetlenül fazonra előállított, kötött vagy hurkolt darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve

Előállítás fonalból (7)  (9)

 

Más

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

ex 62. árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve:

Előállítás fonalból (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 és ex 6211

Női, leányka és csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel

Előállítás fonalból (9)

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (9)

 

ex 6210 és ex 6216

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

Előállítás egyágú fonalból (9)

vagy

Előállítás nem bevont szövetből, feltéve, hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (9)

 

6213 és 6214

Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:

 

 

Hímzett

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7)  (9)

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (9)

 

Más

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7)  (9)

vagy

A kikészítést nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mercerizálás, hőrögzítés, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), feltéve, hogy a 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált nem nyomott áruk összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át

 

6217

Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei a 6212 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

 

 

Hímzett

Előállítás fonalból (9)

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (9)

 

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

Előállítás fonalból (9)

vagy

Előállítás nem bevont szövetből, feltéve, hogy a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át (9)

 

Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás fonalból (9)

 

ex 63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

6301–6304

Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:

 

 

Nemezből, nem szőtt textíliából

Előállítás (7):

természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Más:

 

 

– –

Hímzett

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (9)  (10)

vagy

Előállítás nem hímzett szövetből (a kötött vagy hurkolt kelme kivételével), feltéve, hogy a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

– –

Más

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (9)  (10)

 

6305

Zsák és zacskó áruk csomagolására

Előállítás (7):

természetes szálakból,

nem kártolt, nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített vágott műszálból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:

 

 

Nem szőtt textíliából

Előállítás a következőkből (7)  (9):

természetes szálakból, vagy

vegyi anyagokból vagy textilpépből

 

Más

Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból (7)  (9)

 

6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

Előállítás, amelynek során a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

A készletben minden összetevőnek meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban beépíthetők, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

ex 64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével

 

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek részei; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

6503

Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vámtarifaszám alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is

Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)

 

6505

Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is

Előállítás fonalból vagy textilszálból (9)

 

ex 66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek részei; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

6601

Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

67. árucsoport

Kikészített tollak és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült áruk

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 6803

Palakőből vagy agglomerált palából készült áru

Előállítás megmunkált palakőből

 

ex 6812

Azbesztrostból készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áru

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 6814

Csillámból készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír-, karton- vagy más anyagalátéten

Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is)

 

69. árucsoport

Kerámiatermékek

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 7003, ex 7004 és ex 7005

Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7006

A 7003, 7004 vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve

 

 

Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, a SEMII11 szabványokkal összhangban (11)

Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból

 

Más

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üveg

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7008

Többrétegű szigetelő üveg

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7009

Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is

Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7010

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Üvegáru metszése, feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitanyomás kivételével), feltéve, hogy a felhasznált kézi készítésű fúvott üveg összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7019

Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével)

Előállítás:

színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagy

üveggyapotból

 

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek, féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 7101

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 7102, ex 7103 és ex 7104

Drágakő vagy féldrágakő megmunkálva (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)

Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből

 

7106, 7108 és 7110

Nemesfémek:

 

 

Megmunkálatlan

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifszám alá tartozók kivételével

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása

vagy

A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel

 

Félgyártmány vagy por alakban

Előállítás megmunkálatlan nemesfémekből

 

ex 7107, ex 7109 és ex 7111

Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém félgyártmány

Előállítás nemesfémmel plattírozott megmunkálatlan nem nemesfémekből

 

7116

Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7117

Ékszerutánzat

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás nem plattírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, feltéve, hogy a felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 72. árucsoport

Vas és acél, kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

7207

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból

Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

7208–7216

Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

 

7217

Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból

Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

 

ex 7218, 7219–7222

Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

 

7223

Huzal rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

 

ex 7224, 7225–7228

Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból

Előállítás a 7206, a 7218 vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

 

7229

Huzal más ötvözött acélból

Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

 

ex 73. árucsoport

Vas- és acéláruk; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 7301

Szádpalló

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7302

Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból.

 

7304, 7305 és 7306

Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból

Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

 

ex 7307

Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712)

A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, feltéve, hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

 

7308

Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasakat, idomokat és szelvényeket azonban nem lehet felhasználni

 

ex 7315

Hólánc

Előállítás, amelynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7401

Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

7402

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan:

 

 

Finomított réz

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz

Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből

 

7404

Rézhulladék és -törmelék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

7405

Mesterötvözet

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 75. árucsoport

Nikkel és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7501–7503

Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és –törmelék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7601

Megmunkálatlan alumínium

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel

 

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 7616

Alumínium gyártmányok, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumínium kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Az alumíniumhuzalból készült hálót, drótszövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítőszövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumíniumot azonban fel lehet használni; és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

77. árucsoport

Esetleges későbbi felhasználásra fenntartva a HR-ben

 

 

ex 78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7801

Megmunkálatlan ólom

 

 

Finomított ólom

Előállítás „nyers”- vagy „megmunkálatlan ólomból”

 

Más

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7802

Ólomhulladék és -törmelék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

7901

Megmunkálatlan cink

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

7902

Cinkhulladék és -törmelék

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

8001

Megmunkálatlan ón

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket azonban nem lehet felhasználni

 

8002 és 8007

Ónhulladék és –törmelék, másáru ónból

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk:

 

 

Más nem nemesfém, megmunkált, és ezekből készült áruk

Előállítás, amelynek során a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

Más

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 82. árucsoport

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

8206

A 8202–8205 vámtarifaszámok közül két vagy több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben

Előállítás a 8202–8205 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8202–8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban be lehet foglalni a készletbe, ha az összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

 

8207

Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8208

Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8211

Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült késpenge és nyél azonban felhasználható

 

8214

Másutt nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és darabolókés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is)

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

8215

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A nem nemesfémből készült nyél azonban felhasználható

 

ex 83. árucsoport

Különféle áruk nem nemesfémből; kivéve:

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

 

ex 8302

Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukó

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8302 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

 

ex 8306

Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. A 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

 

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8401

Nukleáris fűtőanyagelem

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból (12)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8403 és ex 8404

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vámtarifaszám alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8403. és 8404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

8406

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8407

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8409

Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vámtarifaszám alá tartozó motor alkatrésze

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8411

Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8412

Más erőgép és motor

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8413

Forgószivattyú

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8414

Ipari ventilátor és hasonló ventilátorok

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból,

amelyben valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

ex 8419

Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépek

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8420

Kalander vagy más hengerlőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8423

Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8425–8428

Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépek

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8429

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger:

 

 

Úthenger

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8430

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8431 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8431

Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8439

Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8444–8447

E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8448

A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó gépek segédgépei

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8452

Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű:

 

 

Varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

valamennyi, a (a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét, és

a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó

 

Más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8456–8466

A 8456–8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8469–8472

Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek)

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8480

Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

 

8482

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8484

Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8485

Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve:

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8501

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregátok) kivételével]

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8503 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8502

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8501. és a 8503 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8504

Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 8518

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8519

Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi- felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8520

Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8521

Videofelvevő és -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8522

Kizárólag vagy elsősorban 8519–8521 vámtarifaszámok alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8523

Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8524

Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével:

 

 

Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8523 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8525

Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízió-műsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamera felvevők; digitális fényképezőgép

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi- felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8527

Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8528

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videomonitor és video vetítőkészülék

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszámok alá tartozó készülékek alkatrészei:

 

 

Kizárólag vagy elsősorban videofelvevő vagy -lejátszó készülékhez

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

Más

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

amelynek során valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg valamennyi felhasznált származó anyag értékét

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8535 és 8536

Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8538 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8537

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket, és numerikus vezérlésű, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8538 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 8541

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8542

Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet

 

 

Monolitikus integrált áramkörök

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8541. és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

vagy

A diffúziós művelet (amelynek során az integrált áramkört a félvezető szubsztrátumon a megfelelő adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki), függetlenül attól, hogy összeszerelést és/vagy tesztelést a 3. és a 4. cikkekben nem említett országban végezték.

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

Más

Előállítás, amelynek során:

valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és

a fenti korlátozáson belül, a 8541. és a 8542 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8545

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vámtarifaszám alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjai

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8548

Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

ex 86. árucsoport

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8608

Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve:

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

 

8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

8710

Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és