ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 289

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. november 7.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1297/2007/EK rendelete (2007. november 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1298/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Bizottság 900/2007/EK rendeletének harmadik országok és az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területeinek megkülönböztetése érdekében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1299/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről (kodifikált változat)

4

 

*

A Bizottság 1300/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1301/2007/EK rendelete (2007. november 6.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

10

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/714/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

12

 

 

2007/715/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

13

 

 

Bizottság

 

 

2007/716/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. október 30.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2007) 5238. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. október 31.) az elektronikus számlázással (e-számlázás) foglalkozó szakértői csoport felállításáról

38

 

 

2007/718/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 6.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 5452. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. november 6.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 5293. számú dokumentummal történt)

59

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/1


A BIZOTTSÁG 1297/2007/EK RENDELETE

(2007. november 6.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. november 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. november 6-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/3


A BIZOTTSÁG 1298/2007/EK RENDELETE

(2007. november 6.)

a Bizottság 900/2007/EK rendeletének harmadik országok és az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területeinek megkülönböztetése érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export–visszatérítéseknek a 2007/2008-as gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2007. július 27-i 900/2007/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke folyamatos pályázati felhívást hirdet meg a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés megállapítása céljából valamennyi rendeltetési hely vonatkozásában – Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Helgoland, Grönland, a Feröer szigetek, a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia (3), Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kivételével.

(2)

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen e rendeltetési helyek státuszának félreértelmezése, különbséget kell tenni harmadik országok és az Európai Unió tagállamainak azon területei között, amelyek kívül esnek a Közösség vámterületén.

(3)

A 900/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 900/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Folyamatos pályázati felhívásra kerül sor a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés valamennyi rendeltetési hely vonatkozásában történő megállapítása céljából, kivéve

a)

harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia (4) és Montenegró;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: Gibraltár, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, Helgoland, Grönland, a Feröer szigetek, a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.

Az első albekezdésben említett folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívásokat írnak ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1182/2007/EK rendelettel (HL L 273., 2007.10.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 196., 2007.7.28., 26. o.

(3)  Beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint az Egyesült Nemzetek fennhatósága alatt álló Koszovót.

(4)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.”


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/4


A BIZOTTSÁG 1299/2007/EK RENDELETE

(2007. november 6.)

a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a komló piacának közös szervezéséről és az 1696/71/EGK, az 1037/72/EGK, a 879/73/EGK és az 1981/82/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. november 23-i 1952/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről szóló, 1972. június 28-i 1351/72/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az 1952/2005/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, a komlótermelők termelői csoportjaira vonatkozó feltételek a gazdaságilag életképes tevékenység bizonyításán túl tartalmazzák többek között a termelési szakaszra és a forgalomba hozatal első szakaszára vonatkozó közös szabályok alkalmazását. E feltételeket meg kell határozni.

(3)

A közigazgatási eljárás bizonyos egységességének biztosítása céljából meg kell határozni az elismerés kérelmezésére, megadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat.

(4)

A tagállamok és az érintett felek értesítése céljából minden naptári év kezdetén közzé kell tenni az előző év során elismert csoportok jegyzékét, valamint azon csoportok jegyzékét, amelyek elismerését visszavonták.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a komlópiaci irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1952/2005/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett közös szabályokat írásban kell megállapítani. A szabályoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a)

a termelés tekintetében:

i.

egy vagy több meghatározott fajta újratelepítéskor vagy új ültetvény létrehozásakor történő használatára vonatkozó rendelkezések;

ii.

az egyes termesztés- és növényvédelmi technológiának való megfelelésre vonatkozó rendelkezések;

iii.

a betakarításra, szárításra és adott esetben a forgalomba hozatalra történő előkészítésre vonatkozó rendelkezések;

b)

a forgalomba hozatal tekintetében, különösen a központosítás és a kínálati feltételek tekintetében:

i.

a csoport értékesítéseit szabályozó általános rendelkezések;

ii.

a termelők által önállóan értékesíthető mennyiségre vonatkozó rendelkezések és az ilyen értékesítésre irányadó szabályok.

(2)   „A forgalomba hozatal első szakasza”: a termelő saját maga által végrehajtott értékesítés, vagy a termelői csoport esetében a tagjai által termelt komlónak a nagybani kereskedelem vagy a felhasználó ipar számára történő értékesítése.

2. cikk

(1)   Az elismeréshez a termelői csoportnak összesen legalább 60 hektár földterülettel kell rendelkeznie, és legalább hét termelőből kell állnia.

Görögország esetében a földterület minimális összterületét 30 hektárra kell csökkenteni.

(2)   Az 1952/2005/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kérelemre bármelyik tagállamot fel lehet hatalmazni arra, hogy elismerjen olyan csoportot, amely termőterülete kisebb 60 hektárnál, ha e terület egy 100 hektárnál kisebb elismert termelési körzetben található.

3. cikk

Az elismerési kérelmet a következő dokumentumok és adatok kíséretében kell benyújtani:

a)

az alapszabály;

b)

a csoport képviseletét ellátó személyek nevei;

c)

az elismerési kérelmet indokoló tevékenységek listája;

d)

bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelnek.

4. cikk

(1)   A tagállamok a beérkezést követő három hónapon belül döntenek az elismerési kérelmekről.

(2)   A csoport elismerését vissza kell vonni, ha az elismerés feltételeinek a csoport már nem felel meg, vagy ha ez az elismerés helytelen adatokon alapul.

Az elismerést visszamenőleges hatállyal kell visszavonni, ha azt csalással szerezték meg vagy úgy részesültek annak kedvezményeiben.

(3)   A tagállamok folyamatosan felügyelik az elismert termelői csoportok megfelelését az elismerési feltételeknek.

5. cikk

(1)   Amennyiben valamelyik tagállam megadja, megtagadja vagy visszavonja egy csoport elismerését, akkor a kérelmezőnek a döntésről történt értesítését követő két hónapon belül erről értesíti a Bizottságot is, és jelzi az elismerési kérelem elutasításának vagy az elismerés visszavonásának okait.

(2)   Minden naptári év elején a Bizottság kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában az előző év során elismert csoportok jegyzékét, valamint az ugyanezen időszak alatt visszavont elismerések által érintett csoportok jegyzékét.

6. cikk

Az 1351/72/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 314., 2005.11.30., 1. o.; helyesbítve: HL L 317., 2005.12.3., 29. o.

(2)  HL L 148., 1972.6.30., 13. o. A legutóbb a 3858/87/EGK rendelettel (HL L 363., 1987.12.23., 27. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd az I. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Bizottság 1351/72/EGK rendelete

(HL L 148., 1972.6.30., 13. o.)

A Bizottság 2564/77/EGK rendelete

(HL L 299., 1977.11.23., 9. o.)

Az 1979. évi csatlakozási okmány 21. cikke és I. melléklete II. szakasza B. részének e) pontja

(HL L 291., 1979.11.19., 77. o.)

A Bizottság 2591/85/EGK rendelete

(HL L 247., 1985.14.9., 12. o.)

A Bizottság 1323/86/EGK rendelete

(HL L 117., 1986.5.6., 12. o.)

A Bizottság 3858/87/EGK rendelete

(HL L 363., 1987.12.23., 27. o.)


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1351/72/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

1. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, aa) alpont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bb) alpont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, cc) alpont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. alpont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, aa) alpont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bb) alpont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont, cc) alpont

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, első mondat

2. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második mondat

2. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, első mondat

4. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, második mondat

4. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

5. cikk

6. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

I. melléklet

II. melléklet


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/8


A BIZOTTSÁG 1300/2007/EK RENDELETE

(2007. november 6.)

a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályai megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének B.3. pontja egyes borkategóriák esetében lehetőséget ad a maximális illósavtartalomtól való eltérésre.

(2)

Az 1622/2000/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályait, különös tekintettel a borok legmagasabb teljes illósavtartalmára. Így a 20. cikk kimondja, hogy azok a borok, amelyek tekintetében eltérések alkalmazhatók, az említett rendelet XIII. mellékletében kerülnek feltüntetésre.

(3)

Egyes, különleges eljárással készülő és 13 térfogatszázalékot meghaladó teljes alkoholtartalommal rendelkező spanyol m.t. minőségi likőrborok és az Alto Adige olasz m.t. minőségi bor illósavtartalma meghaladja az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének B.1. pontjában meghatározott határértékeket, de nem lépi túl – adott esettől függően – a 35 vagy 40 milliekvivalenst literenként. A fentiekből következően ezeket a borokat fel kell venni az 1622/2000/EK rendelet XIII. mellékletében található listába.

(4)

Ezért az 1622/2000/EK rendeletet módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1622/2000/EK rendelet XIII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 194., 2000.7.31., 1. o. A legutóbb az 556/2007/EK rendelettel (HL L 132., 2007.5.24., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1622/2000/EK rendelet XIII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

olasz borok esetében:

i.

literenként 25 milliekvivalens a következő borokra:

a »Marsala« m.t. minőségi likőrborok,

a Moscato di Pantelleria naturale, a Moscato di Pantelleria és a Malvasia delle Lipari m.t. minőségi borok,

a »Picolit« megnevezéssel kísért, Colli orientali del Friuli m.t. minőségi borok,

azon m.t. minőségi borok, és m.t. minőségi likőrborok, amelyek megfelelnek a következő megnevezéseknek vagy azok valamelyikének: »vin santo«, »passito«, »liquoroso« és »vendemmia tardiva«, kivéve az Alto Adige eredetmegjelölésre jogosult azon m.t. minőségi borok, amelyek a »passito« vagy »vendemmia tardiva« kifejezésekkel vagy azok egyikével vannak ellátva,

a földrajzi árujelzővel ellátott azon asztali borok, amelyek megfelelnek a következő megnevezéseknek vagy azok valamelyikének: »vin santo«, »passito«, »liquoroso« és »vendemmia tardiva«, és

azon asztali borok, amelyek a Szardíniában szüretelt »Vernaccia di Oristano B« szőlőfajtából származnak, és megfelelnek azoknak a feltételeknek, amelyet lehetővé teszik a »Vernaccia di Sardegna« megjelölést;

ii.

literenként 40 milliekvivalens az Alto Adige eredetmegjelölésre jogosult m.t. minőségi borok esetében, amelyek a »passito« vagy »vendemmia tardiva« megnevezésekkel vagy azok egyikével vannak ellátva;”.

2.

Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

a Spanyolországból származó borok tekintetében:

i.

literenként 25 milliekvivalens a »vendimia tardía« megnevezéshez kapcsolódó követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borokra;

ii.

literenként 35 milliekvivalens a következő borokra:

a Ribeiro eredetmegjelölésre jogosult, túlérett szőlőből készült m.t. minőségi borok,

azon m.t. minőségi likőrborok, amelyek a »generoso« vagy a »generoso de licor« megnevezéssel vannak ellátva, és jogosultak a következő eredetmegjelölések valamelyikének használatára: Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga és Montilla-Moriles;”.


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/10


A BIZOTTSÁG 1301/2007/EK RENDELETE

(2007. november 6.)

a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2007. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2007. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt hajózó, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb a 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet, helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 898/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

64

Tagállam

Lengyelország

Állomány

COD/1/2B.

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

I és IIb

Időpont

2007.10.15.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 30.)

a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről

(2007/714/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

A Régiók Bizottsága egy tagjának helye betöltetlen maradt Mara Enrica SCAGNI hivatali idejének lejártát követően, és a Régiók Bizottsága egy póttagjának helye betöltetlen maradt Raffaele TECCE hivatali idejének lejártát követően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a következő tag és póttag kinevezésére kerül sor a Régiók Bizottságában:

a)

tagként:

Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova;

b)

póttagként:

Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/13


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 30.)

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

(2007/715/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 259. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 167. cikkére,

tekintettel a német kormány által benyújtott jelölésre,

tekintettel a Bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A Tanács az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság cseh, német, észt, spanyol, francia, olasz, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák tagjainak kinevezéséről szóló 2006/524/EK, Euratom határozattal (1) kinevezte a bizottság német tagjait a 2006. szeptember 21-től2010. szeptember 20-ig tartó időszakra.

(2)

Heiko STEFFENS lemondását követően az említett bizottság egy német tagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács Heiko STEFFENS helyére Gerd BILLEN-t (Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands) nevezi ki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjává a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. szeptember 20-ig.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


(1)  HL L 207., 2006.7.28., 30. o. A 2007/622/EK, Euratom határozattal (HL L 253., 2007.9.28., 39. o.) módosított határozat.


Bizottság

7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 30.)

a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, bizonyos bulgáriai hús- és tejágazati létesítményekre vonatkozó szerkezeti követelményekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 5238. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/716/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/31/EK bizottsági határozat (2) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) III. mellékletének hatálya alá tartozó egyes hús- és tejipari termékeknek Bulgáriából egyéb tagállamokba való szállítása tekintetében átmeneti intézkedéseket állapított meg. E termékek kizárólag abban az esetben vihetők ki Bulgáriából, ha azok előállítására a 2007/31/EK határozat mellékletében felsorolt feldolgozólétesítményekben került sor.

(2)

Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal (ÉÁH) 2007. április 22. és 27. között helyszíni ellenőrzést végzett Bulgáriában a feldolgozólétesítmények helyzetének értékelése céljából. A bolgár hatóságok bebizonyították, hogy már megfelelő kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy értékelni tudják a létesítményeket a Közösségen belüli kereskedelemben való jóváhagyásukhoz, valamint hogy megoldották korábbi ellenőrzési problémáikat. A 2007/31/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(3)

Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) és a 853/2004/EK rendelet az e rendeletek hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozóan bizonyos szerkezeti követelményeket ír elő.

(4)

Bulgáriában bizonyos hús- és tejágazati létesítményeknek több időre van szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó szerkezeti követelményeinek. Ennek megfelelően a 852/2004/EK rendelet II. mellékletének II. fejezetében és a 853/2004/EK rendelet III. melléklete I. szakaszának II. és III. fejezetében, II. szakaszának II. és III. fejezetében, valamint V. szakaszának I. fejezetében megállapított szerkezeti követelményeket az e határozat mellékletében felsorolt létesítmények esetében 2009. december 31-ig nem kell alkalmazni bizonyos feltételek mellett.

(5)

Amíg ezek a létesítmények átalakulóban vannak, az ezekből a létesítményekből származó termékek csak a hazai piacon hozhatók forgalomba, vagy az átalakulóban lévő bulgáriai létesítményekben használhatók fel további feldolgozás céljából. Annak ellenőrzése céljából, hogy az e létesítményekben előállított termékeket csak a hazai piacon forgalmazzák és hozzák forgalomba, a termékeket a 853/2004/EK rendelet 5. cikkében előírt állat-egészségügyi és azonosító jelöléstől eltérő jelöléssel kell ellátni, és a jelölésről tájékoztatni kell a tagállamokat.

(6)

Bulgáriának biztosítania kell az illetékes nemzeti állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott korszerűsítési tervnek megfelelően, hogy minden egyes létesítmény fokozatosan teljesíti a vonatkozó szervezeti követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell a hiányosságok listáját, és azok megszüntetésének tervezett időpontját. Bulgáriának biztosítania kell, hogy kizárólag azok a létesítmények folytathassák működésüket, amelyek 2009. december 31-ig teljes mértékben megfelelnek az említett követelményeknek.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 852/2004/EK rendelet II. mellékletének II. fejezetében és a 853/2004/EK rendelet III. melléklete I. szakaszának II. és III. fejezetében, II. szakaszának II. és III. fejezetében, valamint V. szakaszának I. fejezetében megállapított szerkezeti követelményeket az e határozat mellékletében felsorolt létesítmények esetében 2009. december 31-ig nem kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   Az alábbi termékek kizárólag hazai piacon hozhatók forgalomba vagy a mellékletben felsorolt létesítményekben használhatók fel további feldolgozás céljából:

a)

a mellékletben felsorolt létesítményekből származó termékek;

b)

az olyan integrált hús- és tejipari létesítményekből származó termékek, amelyek részei fel vannak sorolva a mellékletben.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékeket olyan egészségügyi vagy azonosító jelöléssel kell ellátni, amely eltér a 853/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott jelölésektől.

(3)   Bulgária az (1) bekezdésben említett termékek esetében használt egészségügyi vagy azonosító jelölésekről tájékoztatja a Bizottságot, amely továbbítja az információt a tagállamoknak.

3. cikk

A 2007/31/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 8., 2007.1.13., 61. o. A legutóbb a 2007/586/EK határozattal (HL L 220., 2007.8.25., 22. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

Húsfeldolgozó létesítmények listája

Szám

Állategészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Tejfeldolgozó létesítmények listája

Szám

Állategészségügyi szám

A létesítmény neve

Város/utca vagy falu/régió

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 31.)

az elektronikus számlázással (e-számlázás) foglalkozó szakértői csoport felállításáról

(2007/717/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződés 3. cikke a belső piac létrehozásának feladatát ruházta az Európai Közösségre, amely belső piacot az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok eltörlése jellemez.

(2)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 232. cikke lehetővé teszi a papír számlák helyetti elektronikus számla kibocsátást.

(3)

A gazdasági növekedést és munkahelyteremtést célzó, felülvizsgált lisszaboni stratégia (2) mindenre kiterjedő gazdasági reform ütemtervet nyújt. Mikroökonómiai része a vállalkozásbarát környezet megteremtésére fekteti a hangsúlyt. Ezen a célkitűzésen belül az interoperábilis elektronikus számlázási (e-számlázási) megoldások kifejlesztése alapvető fontosságú elemnek számít.

(4)

A Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2005. június 1-i„i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” (3), című közleményében a Bizottság elindította az i2010 kezdeményezést, amely az információs társadalomban és médiaágazatban felmerülő főbb kihívásokra és változásokra adott válaszok 2010-ig tartó kerete. Feladata előmozdítani a nyitott és versenyképes digitális gazdaság kifejlődését, és hangsúlyozni az információs és kommunikációs technológiákat (az IKT, mint a társadalmi integráció és az életminőség hajtóereje).

(5)

Az Európai Fizetési Tanács (European Payments Council, EPC), az európai bankszektornak a fizetések vonatkozásában döntéshozó és koordináló szervezete, elkötelezte magát az egységes eurofizetési térség (Single Euro Payments Area, SEPA) integrált fizetési infrastruktúrákkal és fizetési termékekkel 2010-ig történő létrehozása iránt.

(6)

Az e-számlázás összekapcsolja a vállalatok belső folyamatait a fizetési rendszerekkel. Ezért a SEPA és egy sikeres európai e-számlázási kezdeményezés kiegészítené egymást. A jobb hatékonyság és a ellátási lánc automatizálása révén ez a két kezdeményezés együttesen várhatóan nagy hasznot hoz a vállalatoknak és a pénzügyi szolgáltatóknak

(7)

A digitális környezet használatának előmozdítására és az e-számlázás minden előnyének teljes kihasználása céljából a jelenlegi gyakorlatot egyszerűsíteni kellene, és az új üzleti modellre való áttérést egy integráltabb és egységesebb keretnek kellene elősegítenie. Ez főleg az európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) érdekeit szolgálná.

(8)

2006. decemberben az érdekelt felek egy csoportja megalapította az e-számlázási ágazati munkacsoportot, amelyet a Bizottság szolgálatai irányítottak, és amely vállalatokat, banki képviselőket és más szolgáltatókat, illetve szabványügyi szervezeteket tömörített. A munkacsoport célja az európai e-számlázási keretprogram jövőbeli munkájának előkészítése volt. A munkacsoport javaslatokat dolgozott ki az e-számlázási program lehetséges irányítási rendszerére és felvázolta az annak eléréséhez vezető utat. A munkacsoport 2007 júniusában adta át végleges jelentését.

(9)

A munkacsoporttal kapcsolatos pozitív tapasztalatok miatt és a hosszabb távú ügyek megvitatására szükség van egy e-számlázással foglalkozó szakértői csoport létrehozására.

(10)

Feladatai közé kellene tartoznia az üzleti követelmények (4) és a konkrét munka végrehajtására irányuló felelősségek beazonosításának, valamint az európai e-számlázási keret – 2009 végéig történő – megalkotása irányításának és egy olyan közös elméleti váz létrehozásának, amely Európa-szerte támogatná a nyílt és interoperábilis e-számlázási szolgáltatások nyújtását.

(11)

A szakértői csoportot az e-számlázással kapcsolatos közvetlen és jelentős szakértelemmel bíró személyeknek kell alkotniuk, ideértve a közszféra kulcsfontosságú szereplőit, kis- és nagyvállalatokat, illetve szolgáltatókat, szabványügyi szervezeteket és fogyasztók képviselőit is. Ezenkívül a megfigyelők részvételéről is rendelkezni kell. A szakértői csoporttól származó bármilyen jelentés vagy eredmény a csoporttagok munkája, és nem a Bizottság nézeteit képviseli.

(12)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozathoz (5) csatolt mellékletben megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell állapítani azokat a szabályokat, amelyek szerint a szakértői csoport tagjai információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(13)

A szakértői csoport tagjaira vonatkozó személyes adatok kezelése a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően történik.

(14)

E határozat alkalmazását célszerű határozott időtartamhoz kötni. A Bizottság kellő időben megfontolja, indokolt-e ezt az időtartamot meghosszabbítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az e-számlázással foglalkozó szakértői csoport

Létrejön az e-számlázással foglalkozó szakértői csoport (a továbbiakban: a „csoport”). Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

2. cikk

Feladatok

1.   A csoport segíti a Bizottság munkáját az európai e-számlázási keret megalkotását célzó egyezményes stratégia kialakításában, valamint a kidolgozás folyamatának felügyeletében.

2.   A csoport 2009. december 31-ig fejezi be feladatait.

3.   A csoportnak az alábbi konkrét feladatokat kell ellátnia:

a)

az e-számlázásra vonatkozó – a Közösséget teljes gazdasági potenciáljának kihasználásában akadályozó – szabályozási keret hiányosságainak feltárása közösségi és tagállami szinten,

b)

az e-számlázással szemben támasztott üzleti követelményeinek megállapítása, és azok megerősítése a kulcsfontossági érdekelt felek (7). által egy európai szintű e-számlázási keret vonatkozásában,

c)

a legfontosabb e-számlázási elemek meghatározása, különös tekintettel a számla és legalább a beszerzési és fizetési folyamat közötti kapcsolatra, a hozzáadottérték-adóval, hitelesítéssel és integritással, archiválási és tárolási követelményekkel összefüggő ügyekre, valamint ezen elemek jóváhagyásának szükségességére a legjelentősebb érdekelt felek által.

d)

Javaslattétel a szabványügyi szervezetekre ruházandó feladatokra, valamint az európai e-számlázás támogatottságának elnyerése céljából az érdekelt felek üzleti és adatszükségletein alapuló közös szabvány(ok) kidolgozásának ütemtervére.

e)

Javaslattétel az európai e-számlázási keretre. Az európai e-számlázási keret célja egy közös fogalmi rendszer – azon belül az üzleti követelmények és szabvány(ok) – meghatározása valamint az egész Európában működő nyílt és interoperábilis e-számlázási szolgáltatások nyújtását elősegítő megoldások javaslása.

4.   A feladatai végzése során a csoport figyelembe veszi a már elvégzett munkát és megoldásokat, különös tekintettel a köz- és magánszféra e-számlázására vonatkozó üzleti követelményekre és technikai szabványokra.

5.   Adott esetben és ha erre szükség van, a csoport átruházhat konkrét munkák elvégzésére vonatkozó feladatokat az e-számlázás területén kompetens alcsoportokra vagy külső testületekre és szervezetekre.

6.   A csoport elkészíti és a Bizottság elé tárja az elvégzett feladatokat és javaslatokat összefoglaló félidős jelentését, amely a Bizottság és a tagállamok, és az érdekelt felek (javarészt ágazati szövetségek) között zajló mérlegelés és egyeztetés alapjául szolgál majd. Ezt a jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

7.   A csoport elkészíti és a Bizottság elé tárja az európai e-számlázási keretprogram leírását tartalmazó végleges jelentést. Ezt a jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

3. cikk

Konzultáció

1.   A Bizottság az e-számlázással összefüggő bármely kérdésben tanácsot kérhet a csoporttól.

2.   A csoport elnöke jelezheti a Bizottságnak, ha egy meghatározott kérdésben kívánatos lenne a munkacsoporttal konzultálni.

4. cikk

Tagság, a tagok felkérése

1.   A csoport legfeljebb 30 tagból állhat.

2.   A tagokat a Bizottság nevezi ki az e-számlázási területen szerzett szaktudással rendelkező szakemberek közül, olyan ágazati szövetségek, állami szervek, és egyének köréből érkező pályázatok alapján, akik a közszféra egészének vagy egy részének, e-számlázással foglalkozó vállalatoknak és IKT-nak, fogyasztói és pénzügyi szolgáltatóknak és szabványügyi szervezeteknek az érdekeit képviselik.

A tagságra megfelelőnek bizonyuló de ki nem nevezett jelöltek várólistára kerülnek, amelyet a Bizottság a helyettesítésekkor való kinevezésekre használhatja.

3.   A tagokat a közhivatalok és civil társadalom képviselőinek nevezik ki.

4.   A Bizottság a pályázatokat az alábbi szempontok alapján bírálja el:

a)

a tagoknak kulcsfontosságú érdekelt feleket kell képviselniük (pl. szolgáltatókat, komplett megoldásszállítókat, közszférát, vállalatokat, kis- és középvállalatokat (kkv-k), illetve fogyasztókat) és szabványügyi szervezeteket,

b)

A tagoknak korszerű gyakorlati vagy operatív szakértelemmel és a határokon átívelő e-számlázás által támasztott jogi, közigazgatási, szabványügyi, kereskedelmi és/vagy műszaki kihívásokban szerzett tapasztalattal kell rendelkezniük. Konkrétan a tagoknak jelentős közvetlen tapasztalattal kell rendelkezniük olyan üzleti projektekben vagy ügyekben, amelyek biztosítják számukra az ebben a határozatban leírt megoldások kidolgozásához szükséges kereskedelmi vagy technikai rálátást.

c)

a tagok helyzetükből adódóan hozzá kell, hogy tudjanak járulni a közigazgatásuk, anyaszervezetük, ágazati szövetségük vagy gazdasági ágazatuk vagy más érdek csoportjuk nézeteinek meghatározásához illetve formálásához a megbízatásban szereplő témák tekintetében.

d)

a tagoknak magas színtű angol nyelvtudással kell rendelkezniük, ami lehetővé teszi részvételüket a megbeszéléseken és a jelentések elkészítésében.

Az érdekelt felektől beérkező pályázatokhoz csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy az általuk ajánlott tag eleget tesz az előzőekben részletezett feltételeknek.

5.   A tagok kinevezésekor a Bizottság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

a)

a szükséges jogi, kereskedelmi és műszaki szakértelem a csoport megbízatásában meghatározott témákban;

b)

az e-számlázás kínálati és keresleti oldalára kiterjedő minden jelentősebb feladatban való szakértelem;

Ezenfelül, a Bizottság törekszik a földrajzilag arányos képviseletre, valamint – a beérkező pályázatok alapján – a nemek arányának kiegyensúlyozottságára.

6.   A tagok kellő időben értesítik a Bizottságot bármilyen összeférhetetlenségről, amely tárgyilagosságukat hátrányosan befolyásolhatja.

7.   Az egyénileg kinevezett tagok nevét közzéteszik a Főigazgatóság honlapján és/vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően hajtják végre.

8.   A tagokat 12 hónapos, meghosszabbítható időszakra nevezik ki, és egészen addig tisztségükben maradnak, amíg le nem váltják őket vagy a kinevezésük lejár.

9.   A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra a következő esetekben válthatók le:

a)

a tag lemond,

b)

a tag nem képes többé hatékonyan hozzájárulni a csoport tanácskozásaihoz,

c)

a tag nem teljesíti a Szerződés 287. cikkének rendelkezéseit.

d)

a tag a (6) bekezdéssel ellentétben elmulasztja kellő időben értesíteni a Bizottságot összeférhetetlenségéről.

5. cikk

Elnök – Kinevezés

1.   A szakértő csoport elnökét a Bizottság nevezi ki, figyelembe véve azt, hogy a kiválasztott személy mennyire képviseli a legfontosabb érdekeltek érdekeit, mennyire járul hozzá az ágazat véleményének formálásához a megbízatás által lefedett ügyek vonatkozásában, és rendelkezik-e a szükséges jogi, kereskedelmi és műszaki szakértelemmel.

2.   A Bizottság az elnököt 12 hónapra nevezi ki, amely meghosszabbítható.

6. cikk

Működés

1.   A Bizottság szervezi meg a csoport üléseit, amelyeket az elnök vezet.

2.   A Bizottsággal egyetértésben a csoport feladatkörébe tartozó egyedi kérdések tanulmányozására alcsoportokat lehet létrehozni, a kitűzött célok teljesítése után az alcsoportokat feloszlatják.

3.   A Bizottság képviselője egy napirenden lévő kérdésben különleges hozzáértéssel rendelkező szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport munkájában való részvételre.

4.   A csoport vagy alcsoport tanácskozásain vagy munkájában való részvétel keretében szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság véleménye szerint ezen információk bizalmas kérdésekkel kapcsolatosak.

5.   A csoport és alcsoportjai a Bizottság által megállapított eljárásoknak és ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja.

A megbeszélésekben érdekelt bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és az alcsoportok ülésein.

6.   A csoport a Bizottság által elfogadott eljárási szabályzatminta alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

7.   A Bizottság az interneten vagy egyéb módon közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, vagy munkadokumentumát, az adott dokumentum eredeti nyelvén.

7. cikk

Költségtérítés

1.   A csoport tevékenységének keretében az elnök, a tagok, a szakértők és a megfigyelők utazási, illetve adott esetben ellátási költségeit a Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően megtéríti.

2.   Az elnök, a tagok, a szakértők és a megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

3.   Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat Bizottság illetékes részlege által a csoport számára elkülönített éves költségvetés keretein belül térítik meg.

8. cikk

Lejárat

Ez a határozat 2009. december 31-én hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnők


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2)  COM(2005) 24.

(3)  COM (2005) 229 végleges

(4)  Az e-számlázás üzleti követelményeinek jellemzői: az e-számlázási szolgáltatásoknak meg kell felelniük az érdekelt üzleti felek szükségleteinek és céljainak, valamint működőképessé kell tenniük a teljes pénzügyi és ellátási lánc folyamatait. Ez a magas színtű folyamatokban, az e-számlázási információkban és szabványos üzenet szerkezetben fejeződik ki.

(5)  HL L 317, 2001.12.3., 1. o. A 2006/548/EK, Euratom határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  Nevezetesen a közszféra, vállalkozások valamint IKT és pénzügyi szolgáltatók.


MELLÉKLET

FELADATMEGHATÁROZÁS

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSSAL FOGLALKOZÓ SZAKÉRTŐ CSOPORT

1.   ELŐZMÉNYEK

Az Európai Bizottság (EB) válaszol a gazdasági globalizációs kihívásaira. A 2006 szeptemberében elindított „széles körű innovációs stratégiájában” az EB kijelentette, hogy „ebben az új világrendben Európa csak akkor marad és lesz versenyképes, ha invenciózusabban viselkedik, hatékonyabban reagál a fogyasztói igényekre és preferenciákra, valamint nagyobb teret enged az innovációnak.”

A globális gazdaságban az európai versenyképesség javulásának alapjául két tényező szolgálhat: a hatékonyság és a kiszámíthatóság. Az értékláncok hatékonyabbá tétele csökkenti a költségeket, a működésüket biztosító környezet kiszámíthatóságának javítása pedig versenyképesebbé teszi őket. Ezért az értékláncok hatékonyságának és kiszámíthatóságának elérése az innováció alapja.

Az információáramlás egyszerűsítése és gyorsítása minden értékláncban növeli a hatékonyságot, javítja a kiszámíthatóságot és csökkenti a költségeket. Ahogyan Európa közelebb kerül az egységes eurofizetési térség (Single Euro Payments Area, SEPA) megvalósulásához, az üzleti folyamatokkal – amelyek nagy részét a vállalkozások közötti (B2B) és a vállalkozások és kormány közötti fizetések teszik ki – is foglalkozni kell. Az egységes európai fizetési térség várhatóan jelentősen hozzájárul a lisszaboni menetrendhez.

Az európai elektronikus számlázási keret (EEI) alkalmazási köre és célja, hogy megteremtse az e-számlázási megoldások interoperabilitásának alapját a köz- és magán szektorban. Az interoperabilitás alapját a közös üzleti szabályok és technikai szabványok megteremtik majd. A papíralapú folyamatokat felváltó elektronikus kereskedelem ösztönzésének támogatásával a keret hozzájárul a jelenleg meglévő akadályok felszámolásához, valamint a Közösségen belüli (határokon átívelő) e-számlázási megoldások bevezetéséhez és elterjedéséhez.

2.   AZ E-SZÁMLÁZÁSSAL FOGLALKOZÓ SZAKÉRTŐ CSOPORT MEGBÍZATÁSA

A szakértő csoport („a csoport”) segíti a Bizottságot az európai számlázási keret megalkotását célzó egyezményes stratégia kialakításában, valamint a kidolgozás folyamatának felügyeletében.

A csoport 2009. december 31-ig fejezi be feladatait.

A csoportnak az alábbi konkrét feladatokat kell ellátnia:

a)

az e-számlázásra vonatkozó – a Közösséget teljes gazdasági potenciáljának kihasználásában akadályozó – szabályozási keret hiányosságainak feltárása közösségi és tagállami szinten,

b)

az e-számlázással szemben támasztott üzleti követelmények megállapítása, és azok megerősítése a kulcsfontosságú érdekelt felek által egy európai szintű e-számlázási keret vonatkozásában,

c)

A legfontosabb e-számlázási elemek meghatározása, különös tekintettel a számla és legalább a beszerzési és fizetési folyamat közötti kapcsolatra, a hozzáadottérték-adóval, a hitelesítéssel és az integritással, az archiválási és tárolási követelményekkel összefüggő ügyekre, valamint ezen elemek jóváhagyásának szükségességére a legjelentősebb érdekelt felek által,

d)

Javaslattétel a szabványügyi szervezetekre ruházandó feladatokra, valamint az európai e-számlázás támogatottságának elnyerése céljából az érdekelt felek üzleti és adatszükségletein alapuló közös szabványok kidolgozásának ütemtervére,

e)

javaslattétel az európai e-számlázási keretre. Az európai e-számlázási keret célja egy közös fogalmi rendszer – azon belül az üzleti követelmények és szabvány(ok) – meghatározása, valamint az egész Európában működő, nyílt és interoperábilis e-számlázási szolgáltatások nyújtását elősegítő megoldások javaslása.

Feladatai végzése során a csoport figyelembe veszi a már elvégzett munkát és megoldásokat, különös tekintettel a köz- és magánszféra e-számlázására vonatkozó üzleti követelményekre és műszaki szabványokra.

Adott esetben, ha erre szükség van a csoport átruházhat konkrét munkák elvégzésére vonatkozó feladatokat az e-számlázás területén kompetens alcsoportokra vagy külső testületekre és szervezetekre.

A csoport elkészíti és a Bizottság elé tárja az elvégzett feladatokat és javaslatokat összefoglaló félidős jelentését, amely a Bizottság, a tagállamok és az érdekelt felek (javarészt ágazati szövetségek) között zajló mérlegelés és egyeztetés alapjául szolgál majd. Ezt a jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A csoport elkészíti és a Bizottság elé tárja az európai e-számlázási keret leírását tartalmazó végleges jelentést. Ezt a jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A jelentések nem feltétlenül tükrözik a Bizottság szolgálatainak nézeteit.

3.   ÖSSZETÉTEL ÉS MŰKÖDÉS

3.1.   Összetétel

A csoport legfeljebb 30 tagból állhat.

A tagokat a Bizottság nevezi ki az e-számlázási területen szaktudással rendelkező szakemberek közül, olyan ágazati szövetségek, állami szervek, és egyének köréből érkező pályázatok alapján, akik a közszféra egészének vagy egy részének, e-számlázással foglalkozó vállalatoknak és IKT-nek, fogyasztói és pénzügyi szolgáltatóknak és szabványügyi szervezeteknek az érdekeit képviselik.

3.2.   Pályázati felhívás

A csoport felállításáról szóló határozat elfogadását követően a Bizottság a közszféra egy részének vagy egészének érdekeit képviselő ágazati szövetségekhez, állami szervekhez, egyénekhez, és az e-számlázással foglalkozó vállalatokhoz és IT-hez, fogyasztókhoz, pénzügyi szolgáltatókhoz, szabványügyi szervezetekhez szóló pályázati felhívást tesz közzé.

A csoportban részt venni kívánó ágazati szövetségek, közszférában működő testületek és egyének írásban, a Bizottsághoz címzett levélben, legkésőbb 2007. november 30-ig jelentkezhetnek.

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell a csoportban való részvételi szándék alapos indoklását.

A Bizottság a pályázatokat az alábbi szempontok alapján bírálja el:

a)

a tagoknak kulcsfontosságú érdekelt feleket kell képviselniük (pl. szolgáltatókat, komplett megoldásszállítókat, közszférát, vállalatokat, kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) valamint fogyasztókat) és szabványügyi szervezeteket,

b)

a tagoknak korszerű gyakorlati vagy operatív szakértelemmel és a határokon átnyúló e-számlázás által támasztott jogi, közigazgatási, szabványügyi, kereskedelmi és/vagy műszaki kihívásokban szerzett tapasztalattal kell rendelkezniük. Konkrétan a tagoknak jelentős közvetlen tapasztalattal kell rendelkezniük olyan üzleti projektekben vagy ügyekben, amelyek biztosítják számukra az ebben a határozatban leírt megoldások kidolgozásához szükséges kereskedelmi vagy technikai rálátást,

c)

a tagok helyzetükből adódóan hozzá kell, hogy tudjanak járulni a közigazgatásuk, anyaszervezetük, ágazati szövetségük vagy iparáguk vagy más érdekcsoportjuk nézeteinek meghatározásához illetve formálásához a megbízatásban szereplő témák tekintetében.

d)

a tagoknak magas színtű angol nyelvtudással kell rendelkezniük, ami lehetővé teszi részvételüket a megbeszéléseken és a jelentések elkészítésében.

Az érdekelt felektől beérkező pályázatokhoz csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy az általuk ajánlott tag eleget tesz az előzőekben részletezett feltételeknek.

3.3.   Végleges döntés a csoport összetételéről

A Bizottság a csoport összetételéről a pályázati felhívásra beérkező ajánlatok alapján dönt.

A tagok kinevezésekor a Bizottság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

a)

a szükséges jogi, üzleti és műszaki szakértelem a csoport megbízatásában meghatározott témákban,

b)

az e-számlázás kínálati és keresleti oldalára kiterjedő minden jelentősebb feladatban való szakértelem;

Ezenfelül, a Bizottság törekszik a földrajzilag arányos képviseletre, valamint – a beérkező pályázatok alapján – a nemek arányának kiegyensúlyozottságára.

A tagok kellő időben értesítik a Bizottságot bármilyen összeférhetetlenségről, amely tárgyilagosságukat károsan befolyásolhatja.

Az egyénileg kinevezett tagok nevét közzéteszik a Főigazgatóság honlapján és/vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjának C. sorozatában. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően hajtják végre.

A tagokat 12 hónapos meghosszabbítható időszakra nevezik ki, és egészen addig tisztségükben maradnak, amíg le nem váltják őket vagy a kinevezésük lejár.

A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra a következő esetekben válthatók le:

a)

a tag lemond,

b)

a tag nem képes többé hatékonyan hozzájárulni a csoport tanácskozásaihoz,

c)

a tag nem teljesíti a Szerződés 287. cikkének rendelkezéseit.

d)

a tag elmulasztja időben értesíteni a Bizottságot a meglévő összeférhetetlenségről.

3.4.   Elnök

A szakértő csoport elnökét a Bizottság nevezi ki, figyelembe véve azt, hogy a kiválasztott személy mennyire képviseli a legfontosabb érdekeltek érdekeit, mennyire járul hozzá az ágazat véleményének formálásához a megbízatás által lefedett ügyek vonatkozásában, és rendelkezik-e a szükséges jogi, kereskedelmi és műszaki szakértelemmel.

A Bizottság az elnököt 12 hónapra nevezi ki, amely meghosszabbítható.

3.5.   Működés

A Bizottság szervezi meg a csoport üléseit, amelyet az elnök vezet.

A Bizottsággal egyetértésben a csoport feladatkörébe tartozó egyedi kérdések tanulmányozására alcsoportokat lehet létrehozni, a kitűzött célok teljesítése után az alcsoportokat feloszlatják.

A Bizottság képviselője napirenden lévő kérdésben különleges hozzáértéssel rendelkező szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy alcsoportjainak munkájában való részvételre.

A csoport vagy az alcsoport tanácskozásain való részvétel során szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

A csoport és alcsoportjai a Bizottság által megállapított eljárásoknak és ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja. A megbeszélésekben érdekelt bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és az alcsoportok ülésein.

A csoport a Bizottság által elfogadott eljárási szabályzatminta alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

A Bizottság az interneten vagy egyéb módon közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését vagy munkadokumentumát, az adott dokumentum eredeti nyelvén.

3.6.   Költségtérítés

A csoport tevékenységének keretében az elnök, a tagok, a szakértők és a megfigyelők utazási, illetve adott esetben ellátási költségeit a Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően megtéríti.

Az elnök, a tagok, szakértők és megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság illetékes részlege által a csoport számára elkülönített éves költségvetés keretében térítik meg.


7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 6.)

a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2007) 5452. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/718/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Ciprus több pontján a ragadós száj- és körömfájás előfordulását jelentették be.

(2)

Az élő párosujjú patások kereskedelmére és az ezekből előállított egyes termékek forgalomba hozatalára való tekintettel a Cipruson kitört ragadós száj- és körömfájás veszélyeztetheti más tagállamok állatállományát.

(3)

Ciprus a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (3) keretében intézkedéseket hozott, és az érintett területeken további intézkedéseket vezetett be.

(4)

A ciprusi állat-egészségügyi helyzet miatt meg kell erősíteni a Ciprus által a ragadós száj- és körömfájás ellen tett védekezési intézkedéseket.

(5)

Végleges intézkedésként ki kell jelölni az érintett tagállamokban a magas és alacsony kockázatú területeket, valamint el kell rendelni a fertőzésre fogékony állatok, valamint az ilyen állatokból nyert termékek magas és alacsony kockázatú területekről történő elszállításának betiltását. A határozatnak rendelkeznie kell a következő termékek magas és alacsony kockázatú területekről történő elszállítására vonatkozó szabályokról is: a korlátozások bevezetése előtt előállított, biztonságos termékek, és a korlátozás alá nem eső területekről származó olyan nyersanyagok, melyeket a ragadós száj- és körömfájás vírusának semlegesítésére alkalmas kezelésnek vetettek alá.

(6)

A veszélyeztetettnek minősített területek méretét úgy határozták meg, hogy nyomon követték, ki és mi léphetett érintkezésbe a fertőzött gazdasággal. A területek meghatározásakor azt is figyelembe vették, hogy az állatok és termékek szállítását megfelelő ellenőrzéseknek lehessen alávetni. A Ciprustól kapott információ alapján jelenleg Ciprus egész területének magas kockázatú területkénti besorolását fenn kell tartani.

(7)

Az elszállításra vonatkozó tilalom csak az I. mellékletben felsorolt magas kockázatú területekről származó, fertőzésre fogékony fajokhoz tartozó állatokból nyert termékekre vonatkozik, és nem befolyásolhatja a más területekről származó állatokból nyert termékek e területeken történő áthaladását.

(8)

A 62/432/EGK tanácsi irányelv (4) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákat szabályozza.

(9)

A 91/68/EGK tanácsi irányelv (5) a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik.

(10)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, sperma, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelv (6) egyebek mellett a juhok és a kecskék spermái, petesejtjei és embriói, a sertésembriók, valamint az egyéb párosujjú patások kereskedelmét szabályozza.

(11)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) egyebek mellett a friss hús, a darált hús, a csontokról mechanikusan lefejtett hús, az előkészített hús, a tenyésztettvad-hús, a húskészítmények, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is, valamint a tejtermékek előállítására és forgalmazására irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik.

(12)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) egyebek mellett az állati eredetű élelmiszerek állat-egészségügyi jelölését szabályozza.

(13)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelv (9) a húskészítmények olyan különleges kezeléséről rendelkezik, amely semlegesíti az állati eredetű termékekben a ragadós száj- és körömfájás vírusát.

(14)

Az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás betegség elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2001/172/EK határozattal kapcsolatban egyes állati termékek jelöléséről és felhasználásáról szóló, 2001. április 11-i 2001/304/EK bizottsági határozat (10) értelmében speciális állat-egészségügyi jelöléssel kellett ellátni azokat az állati eredetű termékeket, amelyek csak a nemzeti piacon voltak forgalmazhatók. A Cipruson kitört száj- és körömfájás esetében hasonló jelölést kell meghatározni egy külön mellékletben.

(15)

A 92/118/EGK tanácsi irányelv (11) állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményeket állapít meg a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított ilyen követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan.

(16)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) több olyan kezelési módszerről is rendelkezik, amelyek révén az állati melléktermékekben semlegesíthető a ragadós száj- és körömfájás vírusa.

(17)

A 88/407/EGK tanácsi irányelv (13) megállapítja a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket.

(18)

A 89/556/EGK tanácsi irányelv (14) megállapítja a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételeket.

(19)

A 90/429/EGK tanácsi irányelv (15) megállapítja a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket.

(20)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EK tanácsi határozat (16) az azon gazdaságok számára nyújtott kártalanítási mechanizmusokról rendelkezik, melyek a járványvédelmi intézkedések eredményeként veszteségeket szenvedtek el.

(21)

Mivel az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (17), az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (18), valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (19) meghatározott gyógyszerek nem tartoznak többé az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá, ezen határozat állat-egészségügyi korlátozó intézkedései sem vonatkoznak rájuk.

(22)

A 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági határozat (20) 6. cikkének értelmében bizonyos, állati termékeket tartalmazó termékek mentesülnek az állat-egészségügyi ellenőrzések alól. E termékek magas kockázatú területekről történő elszállítását célszerű egyszerűsített igazolási rendszer mellett engedélyezni.

(23)

A Cipruson kívüli tagállamok kötelesek azáltal támogatni az érintett területeken meghozott járványvédelmi intézkedéseket, hogy biztosítják, hogy az érintett területekre ne küldjenek fertőzésre fogékony, élő állatokat.

(24)

A járványügyi helyzet jobb megértése és a lehetséges fertőzések felderítése érdekében hosszabb ideig el kell rendelni a szigeten élő állatállomány mozgásának tilalmát, a lófélék levágásának, valamint ellenőrzött feltételek melletti szállításának lehetősége megőrzése mellett.

(25)

Az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság a 2007. december 3-re tervezett ülésén áttekinti a helyzetet, és szükség szerint meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(26)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Élő állatok

(1)   A Ciprus által a 2003/85/EK irányelv keretében tett intézkedések – és különösen az irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében létesített ideiglenes védekezési övezet létrehozása, valamint 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bevezetett mozgási tilalom – sérelme nélkül Ciprus köteles gondoskodni e cikk (2)–(7) bekezdésében megszabott feltételek teljesüléséről.

(2)   Egyetlen élő szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás sem mozoghat az I. és II. mellékletben felsorolt területek között.

(3)   Egyetlen élő szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás sem szállítható ki, illetve haladhat keresztül az I. és II. mellékletben felsorolt területekből, illetve területein.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve Ciprus illetékes hatóságai a fő közlekedési utak és a főbb vasútvonalak tekintetében engedélyezhetik a párosujjú patások közvetlen és megszakítás nélküli átszállítását az I. és II. mellékletben felsorolt területeken.

(5)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben fel nem sorolt részeiről más tagállamokba elszállított élő szarvasmarhaféléket és sertéseket a 64/432/EGK irányelv értelmében kísérő, illetőleg élő juh- és kecskeféléket a 91/68/EGK irányelv értelmében kísérő állat-egészségügyi bizonyítványokra fel kell jegyezni a következő szöveget:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állatok.”

(6)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben nem felsorolt részeiről más tagállamokba elszállított, a (5) bekezdésben hivatkozott állat-egészségügyi bizonyítványok hatálya alá nem tartozó párosujjú patásokat kísérő állat-egészségügyi bizonyítványokra fel kell jegyezni a következő szöveget

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állatok.”.

(7)   Az (5) és (6) bekezdésben említett állat-egészségügyi bizonyítvánnyal ellátott állatok más tagállamokba való szállítása csak úgy engedélyezhető, ha a helyi, egyesült királyságbeli állat-egészségügyi hatóság három nappal a szállítás előtt értesítést küldött a rendeltetési hely szerinti tagállam központi és helyi állat-egészségügyi hatóságának.

(8)   A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérve Ciprus illetékes hatóságai engedélyezhetik a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatoknak a II. mellékletben felsorolt területek valamelyikén található fertőzött gazdaságokból az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén található vágóhídra történő elszállítását.

2. cikk

Húsok

(1)   E cikk alkalmazásában „hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10., 1.13., 1.14. és 1.15 pontja szerinti „friss hús”, „darált hús”, „csontokról mechanikusan lefejtett hús” és „előkészített hús”.

(2)   Ciprus területéről nem szállítható ki olyan hús, amely az I. mellékletben felsorolt területekről származó szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecskefélékből, sertésből vagy egyéb párosujjú patásból származik vagy amelyet ilyen állatokból nyertek.

(3)   Az e határozat értelmében Ciprus területéről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső húst a 2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, illetve a IV. melléklettel összhangban jelöléssel kell ellátni.

(4)   A (2) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan húsra, amely a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel el van látva, feltéve hogy:

a)

a hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében e határozat értelmében tilalom alá eső hústól az előállítástól kezdődően mindvégig elkülönítetten történt;

b)

a hús megfelel az alábbi feltételeknek:

i.

kinyerése 2007. szeptember 15. előtt történt, vagy

ii.

olyan állatból származik, amelyet levágásának dátuma előtt legalább 90 napig, illetve 90 napnál fiatalabb állat esetében születésétől fogva az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül neveltek, és ott is vágták le, vagy – ragadós száj- és körömfájásra fogékony vadfajokból (a továbbiakban: vadfajok) kinyert hús esetén – az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül öltek le; vagy

iii.

megfelel a c), d) és e) pontokban meghatározott feltételeknek.

c)

a húst a III. melléklet 4–7. oszlopai valamelyikében megadott kategória szerint a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó, háziasított patásállatokból vagy tenyésztett vadból (a továbbiakban: tenyésztett vad) nyerték, és megfelel az alábbi feltételeknek:

i.

az állatokat levágásuk dátuma előtt legalább 90 napig, illetve 90 napnál fiatalabb állatok esetében születésüktől fogva a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában megadott területeken belül neveltek, ahol a levágás napját megelőző legalább 90 napon belül nem tört ki ragadós száj- és körömfájás;

ii.

vágóhídra szállítás előtti 21 napban vagy – tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő levágás időpontja előtt az állatok egyetlen olyan gazdaságban, amely körül legalább 10 km-es sugarú körben, legalább 30 nappal a berakodás előtt nem tört ki ragadós száj- és körömfájás, az illetékes állat-egészségügyi hatóság felügyelete alatt álltak;

iii.

a ii. alpontban említett gazdaságba nem lépett be ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állat a berakodást megelőző 21 napban, vagy – tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő levágást megelőző 21 napban, kivéve a ii. alpont feltételeit teljesítő beszállító gazdaságból érkező sertések esetében, amikor a 21 napos időszak 7 napra csökkenhet;

Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti a ii. alpontban említett gazdaságba azon ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állat bevitelét, amely megfelel az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek, és amely:

olyan gazdaságból érkezik, ahová a ii. alpontban említett gazdaságba történő elszállítást megelőző 21 napban nem szállítottak ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatot, kivéve a beszállító gazdaságból érkező sertések esetében, amikor a 21 napos időszak 7 napra csökkenthető; vagy

a ii. pontban említett gazdaságba történő elszállítást megelőző 10 napon belül negatív eredménnyel végezték el rajta a ragadós száj- és körömfájás betegségének vírusa elleni antitestekre vonatkozó vizsgálatot; vagy

olyan gazdaságból érkezik, amelyben negatív eredménnyel végeztek el egy olyan mintavételezési protokollt követő szerológiai vizsgálatot, amely a ragadós száj- és körömfájás 5 %-os előfordulási gyakoriságát legalább 95 %-os megbízhatósággal képes kimutatni;

iv.

az állatokat vagy – a gazdaságban levágott tenyésztett vad esetében – a hasított testeket a ii. alpontban említett gazdaságból a kijelölt vágóhídra hivatalos ellenőrzés mellett szállították olyan közlekedési eszközzel, amelyet a berakodás előtt megtisztítottak és fertőtlenítettek;

v.

az állatokat a vágóhídra érkezésük után 24 órán belül levágták, elkülönítve azoktól az állatoktól, amelyeknek a húsa nem szállítható ki az I. mellékletben felsorolt területről;

d)

a húst, amennyiben a III. melléklet 8. oszlopában pozitív jelölést kapott, olyan vadon élő vadból nyerték, amelyet olyan területen öltek le, ahol a leölést megelőző 90 napban és a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában meg nem jelölt területektől legalább 20 km-re nem tört ki ragadós száj- és körömfájás;

e)

a c) és d) pontban említett húsnak ezen kívül a következő feltételeknek is meg kell felelnie:

i.

az ilyen hús kiszállítását Ciprus illetékes állat-egészségügyi hatósága kizárólag akkor engedélyezheti, ha

a c) pont iv. alpontjában említett állatot úgy szállították a létesítménybe, hogy nem került kapcsolatba olyan gazdaságokkal, amelyek nem a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában megjelölt területeken találhatók; és

a létesítmény a védelmi övezeteken kívül található;

ii.

a hús mindig egyértelműen azonosítva van, illetve az I. mellékletben felsorolt területekről ki nem szállítható hústól elkülönítve dolgozzák fel, tárolják és szállítják;

iii.

a ragadós száj- és körömfájásnak nem állapítható meg klinikai jele vagy post-mortem bizonyítéka a hatósági állatorvos által a feladó létesítményben elvégzett post-mortem vizsgálat során vagy – tenyésztett vad esetében – a c) pont ii. alpontjában említett gazdaságban történő levágás során, illetve – vadon élő vad esetében – a vadfeldolgozó létesítményben;

iv.

a c) és d) pontban említett állat post-mortem vizsgálatát követően a hús legalább 24 órán keresztül az e) pont iii. alpontjában említett létesítményben vagy gazdaságban marad;

v.

fel kell függeszteni a hús további előkészítését az I. mellékletben megjelölt területről való kiszállításra:

abban az esetben, ha ragadós száj- és körömfájást diagnosztizáltak az e) pont iii. alpontjában említett létesítményekben vagy gazdaságokban a jelen lévő állatok levágásáig és valamennyi hús és állati tetem eltávolításáig, és legalább 24 óra eltelt ezen létesítmények vagy gazdaságok hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezése óta, és

abban az esetben, ha ugyanezekben a létesítményekben vágják le azokat a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat, amelyek a (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltételeket nem teljesítő és az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokból érkeztek, ezeknek az állatoknak a levágásáig és a létesítmények hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezéséig;

vi.

a központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon létesítmények és gazdaságok jegyzékét, amelyeket a c), d) és e) pontok alkalmazása céljából jóváhagytak.

(5)   A (3) és (4) bekezdésekben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

(6)   Az e cikk (2) bekezdésében előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan állatokból kinyert friss húsra, amelyeket az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül neveltek, és az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt tilalomtól eltérve közvetlenül, hivatalos ellenőrzés mellett, az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokkal való érintkezés nélkül szállítottak az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén, de a kijelölt védelmi övezeten kívül található vágóhídra azonnali levágás céljából. Feltéve, hogy a húst csak az I. és II. mellékletben felsorolt területeken hozzák forgalomba, és teljesülnek a következő feltételek:

a)

minden ilyen friss húst a 2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, illetve e határozat IV. mellékletével összhangban jelöléssel láttak el,

b)

a vágóhíd

i.

szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

ii.

abban az esetben, ha ugyanezeken a vágóhidakon vágják le azokat a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat, amelyek az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokból érkeztek, a húsnak az I. mellékletben megadott területek valamelyikére történő kiszállítása céljából szükséges bármilyen további előkészítését felfüggesztik ezeknek az állatoknak a levágásáig és a létesítmények hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezéséig;

c)

a friss hús egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása a Ciprusról történő kiszállítás tekintetében tilalom alá nem eső hústól elkülönítetten történik;

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(7)   Az (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található vágóüzemekből származó friss húsra, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a vágóüzem egyazon napon kizárólag a (4)b) bekezdésben körülírt friss hús feldolgozásával foglalkozik. Az e követelménynek nem megfelelő hús feldolgozása után tisztítást és fertőtlenítést kell végezni;

b)

minden húst el kell látni a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel;

c)

A vágóüzemnek szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett kell működnie;

d)

a friss hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső hústól elkülönítetten történik.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára

(8)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított húst hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie, melyre a következő szöveget kell feljegyezni:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő hús.”.

3. cikk

Húskészítmények

(1)   Ciprus területéről nem szállítható ki olyan húskészítmény, ideértve a szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecskefélékből, sertésből vagy egyéb párosujjú patásból származó kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is (a továbbiakban: húskészítmények), amely az I. mellékletben felsorolt területekről származó állatokból származik, illetőleg amelyet az e területekről származó állatok húsának felhasználásával készítettek.

(2)   A (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan húskészítményekre, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is, amelyek a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel el vannak látva, feltéve hogy:

a)

a húskészítmények egyértelműen azonosítva vannak, továbbá szállításuk és tárolásuk az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében e határozat értelmében tilalom alá eső húskészítményektől az előállítástól kezdődően mindvégig elkülönítetten történt;

b)

a húskészítmények megfelelnek az alábbi feltételeknek:

i.

a 2. cikk (4)b) bekezdésében körülírt húsból készült, vagy

ii.

elvégezték rajtuk a 2002/99/EK irányelv III. mellékletének 1. részében a ragadós száj- és körömfájás betegségre előírt kezelések legalább egyikét.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(3)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított húskészítményeket hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie, amelyre a következő szöveget kell feljegyezni.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő húskészítmények, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is.”

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t (Hazard Analysis and Critical Control Points – Kockázatelemzés és kritikus ellenőrzőpontok rendszerét) működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő húskészítmények esetében a (2) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában előírt kezelési feltételek teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve azon húskészítmények esetén, melye 0ket a (2) bekezdés első albekezdésének b) ii. alpontjában előírt, a polcon való eltarthatóságot biztosító, légmentesen lezárt tartályban végzett hőkezelésnek vetettek alá, elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

4. cikk

Tej

(1)   Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki tej, függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra szánják-e vagy sem.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területek tartott állatokból kinyert olyan tejre, amelyet kezelésnek vetettek alá az alábbiakkal összhangban:

a)

a 2003/85/EK irányelv IX. mellékletének A. részében előírt kezelések valamelyikének, ha a tejet emberi fogyasztásra szánják; illetőleg

b)

a 2003/85/EK irányelv IX. mellékletének B. részében előírt kezelések valamelyikének, ha a tejet a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatok által való fogyasztásra szánják.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekben előállított tejre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

valamennyi, az üzemben felhasznált tej vagy megfelel a (2) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyerték ki és ott fejték;

b)

az üzem szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

c)

a tej egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik;

d)

a nyers tejet az I. mellékletben felsorolt területeken kívül található gazdaságokból az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekbe olyan járművekben szállítják, amelyeket a szállítási műveletet megelőzően kitisztítottak és fertőtlenítettek, és amelyek ezt követően nem érintettek az I. mellékletben felsorolt területeken lévő olyan gazdaságokat, amelyekben a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatokat tartanak;

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(4)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított tejet hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő hús.”

(5)   A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő tej esetében az előírt követelmények teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(6)   A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legalább a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában előírt hőkezelésnek légmentesen lezárt tartályban, a polcon való eltarthatóságot biztosító módon alávetett tej esetén elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

5. cikk

Tejtermékek

(1)   Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki tejtermék, függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra szánják-e vagy sem.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az alábbi tejtermékekre:

a)

2007. szeptember 15-ét megelőzően állítottak elő, illetőleg

b)

a 4. cikk (2) vagy (3) bekezdésben megállapított intézkedéseknek megfelelő tejből készültek; vagy

c)

a Közösségen kívüli olyan országba való kivitelre szánták, ahol a behozatali feltételek megengedik az ilyen termékeknek a 4. cikk (2) bekezdésében megállapítottaktól eltérő, a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusát semlegesítő kezelését.

(3)   A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza II. fejezetének sérelme nélkül az e cikk (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó emberi fogyasztásra szánt alábbi tejtermékekre:

a)

7,0 pH-érték alatti ellenőrzött kémhatású és legalább 72 °C-os hőmérsékleten legalább 15 percen keresztül tartó hőkezelésen átesett tejből készült tejtermékek, amennyiben a hőkezelés szükségtelen azon végtermékek esetén, amelyek összetevői megfelelnek az e határozat 2., 3. és 4. cikkében foglalt állat-egészségügyi feltételeknek,

b)

olyan szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle nyers tejéből előállított tejtermékek, amelyek legalább 30 napja az I. mellékletben felsorolt területeken belül található gazdaságban tartózkodnak, amelynek 10 kilométeres körzetében a nyers tej előállításának időpontját megelőző 30 nap során nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás járvány kitörése, és olyan legalább 90 napos érlelési folyamaton estek át, amely során a pH-érték 6,0 alá csökken az anyag teljes állagában, és amely termékek külső felületét 0,2 %-os citromsavval kezelték közvetlenül védőcsomagolás vagy csomagolás előtt.

(4)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekben előállított tejre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

valamennyi, az üzemben felhasznált tej vagy megfelel a 4. cikk (2) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyerik;

b)

valamennyi, a késztermékhez felhasznált tejtermék vagy megfelel a (2) bekezdés a) és b) pontjában vagy a (3) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyert tejből készül;

c)

az üzem szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

d)

a tejtermék egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(5)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken kívül elhelyezkedő létesítményben 2007. szeptember 15. előtt nyert tej felhasználásával előállított tejtermékekre, feltéve hogy a tejtermék egyértelműen azonosítva van, szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik.

(6)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított tejtermékeket hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő tejtermék.”

(7)   A (6) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő tejtermékek esetében az előírt követelmények teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(8)   A (6) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legalább a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában és a (3) és (4) bekezdésben előírt hőkezelésnek légmentesen lezárt tartályban, a polcon való eltarthatóságot biztosító módon alávetett tejtermékek esetén elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

6. cikk

Sperma, petesejt és embrió

(1)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben felsorolt részeiről nem szállíthatók ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás spermái, petesejtjei és embriói.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni:

a)

2007. szeptember 15-e előtt nyert sperma, petesejt és embrió esetében;

b)

a 88/407/EGK, 89/556/EGK és 90/429/EGK irányelvekben meghatározott feltételekkel összhangban a szarvasmarhaféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, sertésektől származó fagyasztott sperma, és juh- és kecskeféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, amelyeket Ciprusra való behozataluk óta az (1) bekezdés alapján ki nem szállítható spermától, petesejtektől és embrióktól elkülönítve tároltak és szállítottak;

c)

az olyan szarvasmarhaféléktől, sertésektől, juh- és kecskeféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, melyeket a sperma és embriók kinyerését megelőző 90 napon keresztül, valamint kinyerés közben is az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül tartottak és melyeket:

i.

kiszállítás előtt legalább 30 napig engedélyezett körülmények között tartottak; és

ii.

olyan donorállatoktól gyűjtötték, amelyeket a sperma és embriók kinyerését megelőzően legalább három hónapig, utána pedig 30 napig ragadós száj- és körömfájástól mentes központokban vagy gazdaságokban tartottak, melyek köré vont 10 km sugarú körön belül a kinyerést megelőzően legalább 30 napig nem tapasztaltak ragadós száj- és körömfájást.

A sperma vagy az a), b) vagy c) pontban említett embriók kiszállítása előtt a központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon központok és csoportok jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(3)   A 88/407/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott szarvasmarhaspermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott szarvasmarhasperma.”.

(4)   A 90/429/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott sertésspermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott sertéssperma.”.

(5)   A 89/556/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott szarvasmarha-embriót kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő szarvasmarha-embrió.”.

(6)   A 92/65/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított, juh- vagy kecskefélékből nyert, fagyasztott spermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő juh-/kecskeféléből nyert fagyasztott sperma.”

(7)   A 92/65/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított, juh- vagy kecskefélékből nyert, fagyasztott embriókat kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő juh-/kecskeféléből nyert fagyasztott embrió.”

7. cikk

Nyersbőr és irha

(1)   Ciprusnak az I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás nyersbőre és irhája (a továbbiakban: nyersbőr és irha).

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az alábbi nyersbőrökre és irhákra:

a)

melyeket Cipruson 2007. szeptember 15-en előtt állítottak elő;

b)

amelyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. 2. c) vagy d) pontjában foglalt követelményeknek. illetőleg

c)

melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken kívül állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben foglalt feltételekkel összhangban, és Ciprusra történő behozataluk óta az (1) bekezdés alapján kiszállítás tekintetében tilalom alá eső nyersbőröktől és irháktól elkülönítve tároltak és szállítottak.

A kezelt nyersbőrt és irhát el kell különíteni a nem kezelt nyersbőrtől és irhától.

(3)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy az egyéb tagállamokba szánt nyersbőrökhöz és irhákhoz a következő szöveggel ellátott hivatalos bizonyítványt mellékeljék:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott nyersbőr és irha.”.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan nyersbőrök és irhák esetében, amelyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. 1.a)–e) pontjában megnevezett követelményeknek, elegendő olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely igazolja a feltételeknek való megfelelést

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan nyersbőrök és irhák esetében, melyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. (2) c) vagy d) pontjában megnevezett követelményeknek, elegendő az követelmények teljesítéséről a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

8. cikk

Egyéb állati termékek

(1)   Ciprus nem szállíthat ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás a 2-7. cikkben nem említett, 2007. szeptember 15. után előállított, az I. mellékletben felsorolt területekről származó, vagy az I. mellékletben felsorolt területekről származó állatokból kinyert állati termékeit.

Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás trágyája.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

olyan állati termékek, melyeket:

i.

az alábbi hőkezelésnek vetettek alá:

légmentesen zárt tartályban legalább Fo = 3 vagy ennél nagyobb értéken

amely során a maghőmérséklet legalább 70 °C-ra emelkedik; illetőleg

ii.

melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken kívül állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben foglalt feltételekkel összhangban, és Ciprusra történő behozataluk óta az (1) bekezdés alapján kiszállítás tekintetében tilalom alá eső állati termékektől elkülönítve tároltak és szállítottak;

b)

az 1774/2002/EK rendelet I. mellékletének 4. és 5. pontjában meghatározott vér és vérkészítmény, melyeket legalább egy az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete IV. A. (3) a) ii. pontjának megfelelő kezelésnek vetettek alá, melyet hatékonyságvizsgálat követett, vagy amelyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete A. részének IV. fejezetével összhangban importáltak.

c)

sertészsírra és kiolvasztott zsírra, amelyet az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete IV. B. 2. d) iv. pontjában előírt hőkezelésnek vetettek alá.

d)

a 92/118/EGK irányelv I. melléklete 2. fejezetének A. részében foglalt feltételeknek megfelelő, megtisztított, lekapart, majd vagy sózott, kifehérített, vagy szárított állati belek, melyek esetében hatékony intézkedéseket hoztak a bél újrafertőződésének megelőzése céljából;

e)

ipari mosásnak alávetett vagy cserzésből nyert juhgyapjú, kérődzők szőre és sertéssörte valamint biztonságosan lezárt csomagolásban tárolt, száraz, feldolgozatlan juhgyapjú, kérődzők szőre és sertéssörte;

f)

kedvtelésből tartott állatoknak készült eledel, amely megfelel az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete II. B. 2., 3. és 4. pontjában meghatározott követelményeknek;

g)

azon állati eredetű termékeket tartalmazó összetett termékek, amelyeket nem kell további kezelésnek alávetni, mivel a késztermékeken, melyek összetevői megfelelnek az e határozatban foglalt állat-egészségügyi feltételeknek, már nem volt szükséges a kezelést elvégezni,

h)

vadásztrófeák, melyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VII. A. 1., 3. vagy 4. pontjának;

i)

in vitro diagnosztikai vagy laboratóriumi reagenskénti felhasználásra szánt csomagolt állati termékek.

j)

a 2001/83/EK irányelvben meghatározott gyógyszerek, a 93/42/EGK irányelv 1. cikkének (5) bekezdése g) pontjában említett, életképtelenné tett állati szövet felhasználásával készült orvostechnikai eszköz, a 2001/82/EK irányelvben meghatározott állatgyógyászati készítmények, valamint a 2001/20/EK irányelvben meghatározott vizsgálati gyógyszerek.

(3)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy a (2) bekezdésben említett, egyéb tagállamokba szánt állati termékekhez a következő szöveggel ellátott hivatalos bizonyítványt mellékeljék:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állati termékek.”.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés a)–d) pontjában és e cikk f) pontjában említett termékek esetében elegendő, ha a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmányt mellékelnek a vonatkozó közösségi jogszabályok által megkövetelt, a kezelés feltételeinek teljesítését igazoló kereskedelmi okmányhoz.

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés e) pontjában említett termékek esetében elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely vagy az ipari mosás megtörténtét, illetve az állati termékek cserzésből történt előállítását, vagy az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VIII. A. 1. és 4. pontjában megnevezett feltételeknek való megfelelést igazolja.

(6)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés f) és g) pontjában említett, a HACCP-t működtető, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott termékek esetében, ahol az üzemmenet biztosítja, hogy az előzetes feldolgozásban részesült összetevők a jelen határozatban foglalt állat-egészségügyi feltételeknek megfeleljenek, elegendő a megfelelésről a 9. cikk (1) bekezdése szerinti megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(7)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés i) és j) pontjában említett termékekhez elegendő olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely igazolja a termékek in vitro diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensként, gyógyászati termékként vagy orvostechnikai eszközként történő felhasználását, feltéve, hogy a termékeken jól látható címkét helyeztek el a következő szöveggel: „csak in vitro diagnosztikai felhasználásra”, „csak laboratóriumi felhasználásra”, „gyógyászati termék”, illetve „orvostechnikai eszköz”.

(8)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan összetett termékek esetében, amelyek megfelelnek a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, elegendő a következő szöveggel ellátott kereskedelmi okmányt mellékelni:

„Ezek az összetett termékek szobahőmérsékleten polcon eltarthatók vagy előállításuk során egyértelműen teljes főzési vagy hőkezelési eljáráson mentek át, garantálva, hogy a bennük lévő nyersanyagot denaturálták”

9. cikk

Bizonyítvány

(1)   Azokban az esetekben, mikor e cikkre hivatkozás történik, Ciprus illetékes hatóságai kötelesek a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó közösségi jogszabályok által előírt kereskedelmi okmányt azon hivatalos bizonyítvány másolatával ellátni, amely igazolja a következőket:

a)

az érintett termékek előállítása

i.

olyan gyártási folyamatban történt, amelyet az ellenőrzés során a közösségi jogszabályok idevágó követelményeinek megfelelőnek és a ragadós száj- és körömfájás vírusának megsemmisítésére alkalmasnak találtak, vagy

ii.

megfelelően minősített, előzetesen feldolgozott anyagokból történt; valamint

b)

a kezelés után olyan intézkedéseket alkalmaznak, melyekkel elkerülhető a ragadós száj- és körömfájás vírusával való esetleges újrafertőződés.

A gyártási folyamat említett igazolása hivatkozást tartalmaz ezen határozatra, 30 napig érvényes, feltünteti a lejárat napját, és a létesítmény vizsgálata után megújítható.

(2)   Végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi értékesítés esetén Ciprus illetékes hatóságai engedélyezhetik, hogy a kiszállítás tekintetében tilalom alá nem eső termékek – a friss hús, darált hús, a csontokról mechanikusan lefejtett hús és előkészített hús kivételével – gyűjtőszállításához tartozó kereskedelmi okmányt a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány másolatával erősítsék meg, amely igazolja a következőket:

a)

a feladás helyén olyan rendszert működtetnek, amely biztosítja, hogy a termékeket csak akkor lehet feladni, ha azok nyomon követhetősége okmányokkal alátámasztottan megfelel az e határozatban előírtaknak, valamint

b)

az a) pontban bemutatott a rendszert az ellenőrzés során kielégítőnek minősítették.

A nyomon követhetőségi rendszer igazolása hivatkozást tartalmaz ezen határozatra, 30 napig érvényes, feltünteti a lejárat napját, és csak akkor újítható meg, ha létesítményt megfelelőnek minősítik egy újabb ellenőrzés során.

Ciprus illetékes hatóságai tájékoztatják a tagállamokat és a Bizottságot a fenti rendelkezések alkalmazásában engedélyezett létesítmények jegyzékéről.

10. cikk

Tisztítás és fertőtlenítés

(1)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy az élő állatok az I. és II. mellékletben felsorolt területeken belüli szállítására használt járműveket minden egyes használat után kitakarítsák és fertőtlenítsék, és a tisztítás és fertőtlenítés elvégzését a 64/432/EGK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban nyilvántartásba veszik.

(2)   Ciprus köteles biztosítani, hogy a területén létesített kiléptetési kikötők üzemeltetői gondoskodnak a Ciprust elhagyó közúti járművek kerekeinek fertőtlenítőszerrel való kezeléséről.

11. cikk

Egyes mentességben részesülő termékek

A 3., 4., 5., és 8. cikkekben előírt korlátozások nem alkalmazandók az ugyanezekben a cikkekben említett termékek az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítására, amennyiben e termékek előállítása megfelel az alábbiaknak:

a)

nem Cipruson állították elő és az eredetüket feltüntető, eredeti csomagolásukból nem távolították el őket, vagy

b)

az I. mellékletben felsorolt területeken található, engedélyezett létesítmény egyikében állították elő, az előállításhoz pedig olyan, nem ezekről a területekről származó előkezelt termékeket használtak fel, amelyeket:

i.

Ciprusra való behozataluk óta az I. mellékletben említett területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső termékektől elkülönítve szállítottak, raktároztak és dolgoztak fel,

ii.

a jelen határozat által előírt kereskedelmi okmány vagy hivatalos bizonyítvány kísér.

12. cikk

Mozgási tilalom

(1)   A 2003/85/EK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghozandó intézkedések sérelme nélkül Ciprusnak 2007. november 12-ig átmenetileg korlátoznia kell a szarvasmarhák, sertések, juh- és kecskefélék, valamint a lófélék állatállományainak mozgását.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mozgási tilalomtól eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik az alábbi állatok mozgását:

a)

szarvasmarhák, sertések, juh- és kecskefélék, feltéve, hogy:

i.

a gazdaságon valamennyi fertőzésre fogékony állaton kielégítő eredménnyel klinikai vizsgálatot végeztek; és

ii.

az állatokat közvetlenül a vágóhídra szállították azonnali levágás céljából;

b)

lófélék, feltéve, hogy a 2003/85/EK irányelv VI. melléklete (2) bekezdésének megfelelően szállították őket.

13. cikk

A Cipruson kívüli tagállamok által bevezetendő intézkedések

(1)   A Cipruson kívüli tagállamok biztosítják, hogy a betegségre fogékony fajba tartozó élő állatokat nem szállítják az I. mellékletben felsorolt területekre.

(2)   A 90/424/EGK tanácsi határozat 6. cikke rendelkezéseinek és a tagállamok által már meghozott intézkedéseknek a sérelme nélkül a Cipruson kívüli tagállamok meghozzák a megfelelő óvintézkedéseket a Ciprusról 2007. szeptember 15. után szállított, a betegségre fogékony állatokat illetően; az intézkedések közé tartozik az elkülönítés és a klinikai vizsgálat, szükség esetén laboratóriumi vizsgálattal együtt a ragadós száj- és körömfájás vírusának kimutatása vagy kizárása érdekében, valamint szükség esetén a 2003/85/EK irányelv 4. cikkében előírt intézkedések.

14. cikk

A tagállamok közötti együttműködés

A tagállamok együttműködnek az I. mellékletben felsorolt területekről utazó utasok poggyászainak ellenőrzésében és az állati eredetű termékeknek a Cipruson kívüli tagállamok területére való bevitelét megelőzendő információs kampányokban.

15. cikk

Végrehajtás

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézkedéseiket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek e határozatnak. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

16. cikk

Ez a határozat 2007. december 15-ig alkalmazandó.

17. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv. Helyesbített változat HL L 195, 2004.6.2., 12. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(4)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(6)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Helyesbített változat HL L 226., 2004.6.25., 22. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat HL L 226., 2004.6.25., 83.o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított rendelet.

(9)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(10)  HL L 104., 2001.4.13., 6. o. A legutóbb a 2002/49/EK határozattal (HL L 21., 2002.1.24., 30. o.) módosított határozat.

(11)  HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 445/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 60. o.) módosított irányelv.

(12)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 829/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 191., 2007.7.21., 1. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2006/16/EK bizottsági határozattal (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.) módosított irányelv.

(14)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(15)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb az 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(16)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(17)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

(18)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A legutóbb az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 1. o.) módosított irányelv.

(19)  HL L 121., 2001.5.1., 34. o. A legutóbb az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított irányelv.

(20)  HL L 116., 2007.5.4., 9. o.


I. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

Ciprus


II. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

Ciprus


III. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

1

2

3

4

5

6

7

8

CSOPORT

ADNS

Közigazgatási egység

SZ

J/K

S

TV

VV