ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 284

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. október 30.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1272/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1273/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1914/2006/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1274/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2104/2004/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1275/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének módosításáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 1276/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletnek, a 247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 552/2007/EK bizottsági rendeletnek a 2007-es költségvetési felső határok megállapítása tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1277/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1278/2007/EK rendelete (2007. október 29.) egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról ( 1 )

20

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

*

Függelék a Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló, 2007. július 23-i 2007/543/EK tanácsi határozathoz (HL L 200., 2007.8.1.)

26

 

 

Bizottság

 

 

2007/697/EK

 

*

A Bizottság Határozata (2007. október 22.) az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 5095. számú dokumentummal történt)

27

 

 

2007/698/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 2007/116/EK határozatnak a további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5139. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

31

 

 

2007/699/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5218. számú dokumentummal történt)

33

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

Európai Központi Bank

 

 

2007/700/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. szeptember 20.) az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékletének módosításáról (EKB/2007/10)

34

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 178., 2006.7.1.)

44

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/1


A BIZOTTSÁG 1272/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. október 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. október 29-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/3


A BIZOTTSÁG 1273/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1914/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1914/2006/EK bizottsági rendelet (2) alkalmazása során nyert tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a fenti rendelet egyes rendelkezéseit ki kell igazítani.

(2)

A mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (3) rendelkezik az igazolások számítógépes rendszerek használatával történő kiadásáról és használatáról; az erre a lehetőségre való utalásokat be kell építeni az 1914/2006/EK rendeletbe.

(3)

Az 1914/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése nem említi egyértelműen, hogy a kifizetések egész éven át teljesíthetőek. A rendeletet ezért úgy kell módosítani, hogy tartalmazzon erre vonatkozó kijelentést. Hasonlóképp a szóban forgó rendelet 35. cikkét is módosítani kell, hogy a kifizetések teljesítése az abban a cikkben említett intézkedések esetében is egész éven át lehetséges legyen.

(4)

Az 1914/2006/EK rendelet 34. cikkében meghatározott, a programok módosítására vonatkozó eljárásoknak pontosabbnak kell lenniük. Indokolt az átfogó program módosítása iránti kérelmek benyújtására és a Bizottság általi jóváhagyására, valamint a módosítások alkalmazásának időzítésére vonatkozó szabályok részletezése. A költségvetési szabályok miatt a jóváhagyott módosításokat a módosítás iránti kérelmet követő év január 1-jétől kell alkalmazni. Különbséget kell tenni továbbá a jelentős módosítások, amelyekhez bizottsági határozat általi jóváhagyás szükséges, és a kisebb módosítások között, amelyekről csak értesíteni kell a Bizottságot tájékoztatás céljából.

(5)

Az 1914/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, az illetékes hatóságok számára a támogatás kifizetésére rendelkezésre álló, a felhasznált támogatási bizonyítvány benyújtásától számított 90 napos határidő túl hosszú, és bizonyos adminisztratív nehézségekhez vezet. A határidőt ezért 60 napra kell csökkenteni.

(6)

Az 1914/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1914/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a harmadik albekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatást az illetékes hatóságok a felhasznált támogatási bizonyítvány benyújtásától számított legfeljebb 60 napon belül kifizetik, kivéve a következő eseteket:”;

ii.

a következő szöveg negyedik albekezdésként kerül beillesztésre:

„A kifizetéseket egész éven át kell teljesíteni.”;

b)

a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A támogatási bizonyítványokat az 1291/2000/EK rendelet I. mellékletében található behozatali engedély mintája alapján kell kiállítani. Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése, 13., 15., 17., 18., 19., 21., 23., 26., 27., 29–33. és 36–41. cikke értelemszerűen alkalmazandó e rendelet sérelme nélkül.”

2.

A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

A programok módosítása

(1)   Az 1405/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján engedélyezett átfogó programok módosításait be kell nyújtani a Bizottsághoz és kellően alá kell támasztani, különösen a következő információk megadásával:

a)

az átfogó program módosítását alátámasztó indokok és végrehajtási problémák;

b)

a módosítás várható hatásai;

c)

a kötelezettségvállalások finanszírozására és ellenőrzésére vonatkozó következmények.

Vis maior és kivételes körülmények esetét kivéve Görögország évente és programonként legfeljebb egyszer nyújt be programmódosítás iránti kérelmeket és legkésőbb minden év szeptember 30-ig.

Ha a Bizottság nem emel kifogást a kérelmezett módosítások ellen, Görögország a módosításokat az értesítés évét követő év január 1-jétől alkalmazza.

A módosítások hamarabb alkalmazhatók, ha a Bizottság a harmadik albekezdésben említett időpont előtt írásban megerősíti Görögország számára, hogy a bejelentett módosítások megfelelnek a közösségi jogszabályoknak.

Ha a bejelentett módosítás nem felel meg a közösségi jogszabályoknak, a Bizottság tájékoztatja erről Görögországot, és a módosítás nem alkalmazható, amíg a Bizottsághoz nem érkezik be megfelelőnek minősíthető módosítás.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a következő módosítások esetében a Bizottság értékeli Görögország javaslatait és benyújtásuktól számítva legkésőbb négy hónapon belül határoz a jóváhagyásukról, az 1405/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban:

a)

új intézkedések vagy támogatások bevezetése az átfogó programba; és

b)

az egyes már létező intézkedésekre vagy támogatási rendszerre már jóváhagyott támogatás egységnyi szintjének a módosítás iránti kérelem benyújtásának időpontjában alkalmazandó összeg több mint 50 %-ával történő megemelése.

(3)   Görögország számára engedélyezni kell a következő módosításokat az (1) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása nélkül, feltéve, hogy a módosításokról értesítik a Bizottságot:

a)

előzetes ellátási mérlegek vonatkozásában az ellátási szabályok hatálya alá tartozó érintett termékek mennyiségének és következésképp az egyes termékvonalak támogatására előirányzott globális támogatási összegnek a megváltoztatása; és

b)

a helyi termelés támogatása vonatkozásában az egyes intézkedésekre megítélt pénzügyi előirányzat legfeljebb 20 %-os módosítása.

Ezek a módosítások nem alkalmazhatók a Bizottsághoz való beérkezésük napját megelőzően. A módosításokat évente csak egyszer lehet végrehajtani, kivéve vis maior vagy kivételes körülmények esetében, az ellátási szabályok hatálya alá tartozó termékek mennyiségének módosítása, valamint a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (4) értelmében a statisztikai nómenklatúra és a közös vámtarifa kódjainak módosítása esetében.

3.

A 35. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A tanulmányokat, demonstrációs projekteket, képzéseket, illetve technikai segítségnyújtási intézkedéseket érintő kifizetéseket egész éven át kell teljesíteni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 265., 2006.9.26., 1. o.

(2)  HL L 365., 2006.12.21., 64. o.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.”


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/6


A BIZOTTSÁG 1274/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2104/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották irányításáról szóló, 2004. március 30-i 639/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Halászati Tanács 2006. július 27-én tartott ülése alkalmával a Tanács és a Bizottság által a legkülső régiókkal kapcsolatban közösen tett nyilatkozat (3) kiemeli, hogy az említett régiók halászati ágazatának fenntartható fejlődését biztosító intézkedések megvalósítására van szükség. Az említett intézkedéseknek figyelembe kell venniük az érintett területeken folytatott halászati tevékenységek sajátosságait. Ezen túlmenően a szóban forgó intézkedések elfogadása során figyelembe kell venni az e témával kapcsolatban jelenleg készülő tanulmányt, valamint a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által a legkülső régiók halászati erőforrásaival kapcsolatban végzett értékelést.

(2)

A nyilatkozatot követően Franciaország és Portugália fejlesztési terveket fogadott el Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Réunion és az Azori-szigetek számára. A 2007 áprilisában tartott plenáris ülésén a HTMGB közzétette az említett tervek halászati erőforrásokra gyakorolt hatásairól szóló értékelést.

(3)

Ezzel egy időben kiegészítő információkat juttattak el a Bizottsághoz a nem csekély számú olyan hajót érintő javasolt szabályozó intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek 2006. december 31. előtt halászati tevékenységet végeztek, és ezt a tevékenységüket a közösségi flottanyilvántartásba való felvételük nélkül a legkülső régiókban tovább folytatták. Az említett szabályozó intézkedéseket a fejlesztési tervek kiegészítésének kell tekinteni.

(4)

A fejlesztési tervek hozzájárulnak a legkülső régiók halászati ágazatának fenntartható fejlődéséhez. Ebben az összefüggésben a legkülső régiókban nyilvántartott egyes flották esetében felül kell vizsgálni a referenciaszinteket. Ezért a 2104/2004/EK bizottsági rendeletet (4) ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2104/2004/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 102., 2004.4.7., 9. o. Az 1646/2006/EK rendelettel (HL L 309., 2006.11.9., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  11823/06 ADD1 tanácsi dokumentum, 2006. július 20.

(4)  HL L 365., 2004.12.10., 19. o. Az 1570/2005/EK rendelettel (HL L 252., 2005.9.28., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Különleges referenciaszintek a Spanyolország, Franciaország és Portugália legkülső régióiban nyilvántartott halászflották esetében

Spanyolország

Flottaszegmens

A szegmens kódja

GT

kW

Kanári-szigetek. Hossz < 12 m. EU-hoz tartozó vizek

CA1

2 878

23 202

Kanári-szigetek. Hossz ≥ 12 m. EU-hoz tartozó vizek

CA2

4 779

16 055

Kanári-szigetek. Hossz ≥ 12 m. Nemzetközi vizek és harmadik országok vizei

CA3

51 167

90 680

Összesen:

 

58 824

129 937


Franciaország

Flottaszegmens

A szegmens kódja

GT

kW

Réunion. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Francia Guyana. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m

4FF

475

6 260

Francia Guyana. Garnélarákász-hajók.

4FG

7 560

19 726

Francia Guyana. Nyíltvízi fajok. Nyílt tengeri hajók.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinique. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Összesen:

 

35 684

396 402


Portugália

Flottaszegmens

A szegmens kódja

GT

kW

Madeira. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Nyíltvízi fajok. Kerítőháló. Hossz ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Azori-szigetek. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azori-szigetek. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Összesen:

 

23 254

83 913”


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/8


A BIZOTTSÁG 1275/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikkére,

mivel:

(1)

A 999/2001/EK rendelet szabályokat állapít meg az állatoknál előforduló egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra. E szabályokat az élő állatok és állati eredetű termékek előállítása és forgalomba hozatala során kell alkalmazni.

(2)

A 999/2001/EK rendelet IX. melléklete megállapítja az élő állatok, embriók, petesejtek és állati eredetű termékek Közösségbe irányuló behozatalának szabályait. A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására szánt termékekből való eltávolítása az egyedüli legfontosabb közegészségügyi védelmi intézkedés.

(3)

A 999/2001/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a tagállamok vagy harmadik országok, illetve azok régióinak BSE-státusát (szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma) a következő három kategória egyikébe történő besorolással kell meghatározni: elhanyagolható, ellenőrzött vagy meghatározatlan BSE-kockázat. E cikk emellett előírja, hogy miután a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) kialakított egy eljárást az országok kategóriákba sorolására, az országok közösségi besorolását át kell értékelni.

(4)

A tagállamok és harmadik országok BSE-státusáról szóló határozat elfogadásának függvényében a 999/2001/EK rendelet 2007. július 1-jéig átmeneti intézkedéseket határoz meg. A BSE-kockázatot jelentő harmadik országokból a Közösségbe irányuló behozatalra vonatkozó korlátozások – a BSE-re vonatkozó átmeneti intézkedések egyikeként – a 77/99/EGK tanácsi irányelvben (2) meghatározott húsipari termékekre, többek között a kezelt bélre (állati bél) is kiterjedtek. Ezenkívül bevezették a háromoldalú kereskedelem lehetőségét is, aminek köszönhetően a BSE-kockázatot jelentő harmadik országok exportálhattak olyan országokból származó kezelt belet, ahol a BSE előfordulásának valószínűségét igen alacsonynak ítélték.

(5)

2007. június 25-én a 999/2001/EK rendeletet a 722/2007/EK bizottsági rendelettel (3) módosították. A módosított 999/2001/EK rendelet bevezette az országok BSE-kockázat alapján történő közösségi besorolásának rendszerét, mégpedig a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) rendszerének megfelelően. A rendelet nem csupán az országok valamely kategóriába – elhanyagolható, ellenőrzött vagy meghatározatlan BSE-kockázat – sorolását írta elő, hanem minden egyes kockázati kategóriához kereskedelmi szabályokat vezetett be.

(6)

Az új besorolási rendszerrel kapcsolatos behozatali szabályok az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) meghatározott húsipari termékekre is vonatkoztak, amelyek közé a kezelt bél nem tartozott. A 2007. július 1. előtt alkalmazandó feltételekkel összhangban, valamint a fogyasztóvédelem ugyanolyan szintjének biztosítására a kezelt belet fel kell venni a TSE-vel kapcsolatban a 999/2001/EK rendeletben meghatározott behozatali szabályok hatálya alá tartozó termékek listájára. Ennek megfelelően az említett rendelet IX. mellékletét módosítani kell.

(7)

Az elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő harmadik országokra nem vonatkoznak a TSE-vel kapcsolatos behozatali feltételek. Amennyiben a bél elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országból vagy régióból származik, de azt ettől eltérő BSE-státusú harmadik országban kezelik, tisztázni kell a behozatali feltételeket. A jogfolytonosság érdekében az új rendelkezéseknek is lehetővé kell tenniük a háromoldalú kereskedelmet.

(8)

A 999/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 999/2001/EK rendelet IX. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb a 727/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 165., 2007.6.27., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 164., 2007.6.26., 7. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 999/2001/EK rendelet IX. mellékletének C. fejezete a következőképpen módosul:

a)

Az A. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„A.   SZAKASZ

Termékek

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) meghatározása szerinti szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélékből származó, alább felsorolt állati eredetű termékekre a származási ország BSE-kockázatának kategóriájától függően a B., C. és D. szakaszban meghatározott feltételek vonatkoznak:

friss hús,

darált hús és húskészítmények,

húsipari termékek,

kezelt bél,

kisütött állati zsiradék,

tepertő, valamint

zselatin.

b)

A C. szakasz a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

Az eredetileg elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országból vagy régióból származó kezelt bél behozatalának feltétele olyan állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatása, amely igazolja a következőket:

a)

az ország vagy régió a rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban ellenőrzött BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

b)

az állatok, amelyekből szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó állati eredetű termékek készültek, elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országban vagy régióban születtek, ott nevelkedtek folyamatosan és ott is kerültek levágásra, valamint mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták őket;

c)

ha a bél olyan országból vagy régióból származik, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét mutatták ki:

i.

az állatok azt követően születtek, hogy hatályba lépett a kérődzők kérődzőkből származó hús- és csontliszttel és tepertővel történő etetésére vonatkozó tilalom; vagy

ii.

szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélékből származó, állati eredetű termékek, amelyeket nem az V. mellékletben meghatározott különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokból nyertek.”

c)

A D. szakasz a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

Az eredetileg elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országból vagy régióból származó kezelt bél behozatalának feltétele olyan állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatása, amely igazolja a következőket:

a)

az ország vagy régió a rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban meghatározatlan BSE-kockázatot jelentő országnak vagy régiónak minősül;

b)

az állatok, amelyekből szarvasmarha-, juh- és kecskefélékből származó állati eredetű termékek készültek, elhanyagolható BSE-kockázatot jelentő országban vagy régióban születtek, ott nevelkedtek folyamatosan és ott is kerültek levágásra, valamint mind a levágást megelőzően, mind azt követően megvizsgálták őket;

c)

ha a bél olyan országból vagy régióból származik, amelynek belföldi állományában BSE jelenlétét mutatták ki:

i.

az állatok azt követően születtek, hogy hatályba lépett a kérődzők kérődzőkből származó hús- és csontliszttel és tepertővel történő etetésére vonatkozó tilalom; vagy

ii.

szarvasmarha-, juh- vagy kecskefélékből származó, állati eredetű termékek, amelyeket nem az V. mellékletben meghatározott különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokból nyertek.”


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.”


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/11


A BIZOTTSÁG 1276/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendeletnek, a 247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 552/2007/EK bizottsági rendeletnek a 2007-es költségvetési felső határok megállapítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 64. cikke (2) bekezdésére és 70. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 20. cikke (3) bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet VIII. melléklete minden tagállam esetében megállapítja azokat a nemzeti felső határokat, amelyeket az említett rendelet 2. fejezetének III. címében említett referenciaösszegek nem léphetnek túl.

(2)

A 247/2006/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése meghatározza azokat az éves összegeket, amelyek erejéig a Közösség finanszírozza az említett rendelet II. és III. címében előírt intézkedéseket.

(3)

Az olívaolaj-ágazat munkaprogramjainak finanszírozásához biztosított maximális közösségi hozzájárulás megállapításáról és az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretének terhére történő kifizetések 2007-es évre vonatkozó felső határainak rögzítéséről, valamint az említett rendelet módosításáról szóló, 2007. május 22-i 552/2007/EK bizottsági rendelet (3) I., II. és III. melléklete minden eset vonatkozásában a 2007-es naptári évre megállapítja az 1782/2003/EK rendelet 66–69. cikke rendelkezései szerint odaítélendő közvetlen kifizetések költségvetési felső határait, az 1782/2003/EK rendelet 70. cikke rendelkezéseinek megfelelően megítélendő közvetlen kifizetések költségvetési felső határait, illetve az egységes támogatási rendszer költségvetési felső határait.

(4)

A 247/2006/EK rendelet 20. cikke (3) bekezdése első mondatának megfelelően Portugália úgy döntött, hogy a 2007-es évre vonatkozóan csökkenti az anyatehénre vonatkozó támogatások nemzeti felső határát és az ennek megfelelő összeget átcsoportosítja a 247/2006/EK rendelet 23. cikkében előírt közösségi hozzájárulás megerősítése céljából az említett rendeletben előírt egyedi intézkedések finanszírozására. Következésképpen Portugália 2007-es, az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében meghatározott nemzeti felső határából le kell vonni azt az összeget, amelyet hozzá kell adni a 247/2006/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésében meghatározott összeghez, és 2007-re vonatkozóan csökkenteni kell a Portugáliában az anyatehénre vonatkozó támogatásra, beleértve annak kiegészítését is, valamint a marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatásra (az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke) alkalmazandó azon költségvetési felső határokat, amelyeket az 552/2007/EK rendelet I. melléklete határoz meg.

(5)

A Portugália által hozott határozattal összhangban az 1782/2003/EK rendelet 95. és 96. cikkében előírt, a tejtámogatásból és a kiegészítő támogatásból származó összegek 2007-től kezdődően belekerültek az egységes támogatási rendszerbe. Portugália számára a 2007-es évre vonatkozóan tehát ennek alapján számították ki az 1782/2003/EK rendelet III. címében szereplő egységes támogatási rendszer esetében alkalmazandó költségvetési felső határt. Ezt a felső határt az 552/2007/EK rendelet III. melléklete határozta meg. A 2007-es évre vonatkozó költségvetési felső határok meghatározása során azonban nem vették figyelembe, hogy az Azori-szigeteken és Madeirán a mezőgazdasági termelőknek odaítélt tejtámogatást és kiegészítő támogatást az 1782/2003/EK rendelet 70. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kizárták az egységes támogatási rendszer köréből.

(6)

Következésképpen a 2007-ben Portugáliában az 1782/2003/EK rendelet 70. cikke rendelkezéseinek megfelelően nyújtandó közvetlen kifizetésekre és az egységes támogatási rendszerre alkalmazandó költségvetési felső határokat módosítani kell oly módon, hogy az 552/2007/EK rendelet III. mellékletéből le kell vonni a tejtámogatásnak és a tejtermelőknek nyújtott kiegészítő támogatásnak megfelelő összegeket és ezeket hozzá kell adni ez utóbbi rendelet II. mellékletéhez.

(7)

Spanyolország 2004. augusztus 1-je előtt úgy határozott, hogy az 1782/2003/EK rendelet 64–69. cikkében szereplő feltételek mellett részlegesen bevezeti az egységes támogatási rendszert, azaz a marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatásokat. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (4) 8. cikkének értelmében azonban a spanyolországi Cantabria régió 2007-től kezdődően nem jogosult az említett cikkben előírt átmeneti támogatásra. Következésképpen az 1782/2003/EK rendelet 125. cikke (5) bekezdésében előírt, a spanyolországi Cantabria régióban található gazdaságoknak odaítélt anyatehénre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatást 2007-től kezdődően nem lehet az EMOGA-ból finanszírozni. Az anyatehén-ágazat közösségi támogatásának fenntartása érdekében Spanyolország kérelmezte, hogy a 2006-ig Cantabriában kiegészítő nemzeti támogatás címén megvalósult kifizetéseknek megfelelő összeget a 2007-re az 552/2007/EK rendelet I. mellékletében a kiegészítő nemzeti támogatás vonatkozásában meghatározott felső határból átcsoportosíthassa az említett mellékletben az anyatehénre vonatkozó támogatás vonatkozásában megállapított felső határba. Következésképpen ki kell igazítani a fent említett költségvetési felső határokat.

(8)

Következésképpen módosítani kell az 1782/2003/EK, a 247/2006/EK és az 552/2007/EK rendeletet.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében a Portugáliára vonatkozóan 2007-re megállapított összeg helyébe „570 997” lép.

2. cikk

A 247/2006/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében szereplő táblázatban az Azori-szigetekre és Madeirára vonatkozóan a 2008-as költségvetési évre érvényes összeg helyébe „86,98” lép.

3. cikk

Az 552/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

„Az anyatehénre vonatkozó támogatás” esetében Spanyolország számára meghatározott összeg helyébe „261 153” lép;

b)

„Az anyatehénre vonatkozó támogatás kiegészítése” esetében Spanyolország számára meghatározott összeg helyébe „26 000” lép;

c)

„Az anyatehénre vonatkozó támogatás” esetében Portugália számára meghatározott összeg helyébe „78 695” lép;

d)

„Az anyatehénre vonatkozó támogatás kiegészítése” esetében Portugália számára meghatározott összeg helyébe „9 462” lép;

e)

a „69. cikk, marha- és borjúhús” esetében Portugália számára meghatározott összeg helyébe „1 681” lép.

2.

A II. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

3.

A III. mellékletben a Portugáliára vonatkozó összeg helyébe „413 774” lép.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1182/2007/EK rendelettel (HL L 273., 2007.10.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o. A legutóbb a 2013/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 13. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 131., 2007.5.23., 10. o.

(4)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o. Az 1989/2006/EK rendelettel (HL L 411., 2006.12.30., 6. o.; helyesbítve: HL L 27., 2007.2.2., 5. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

AZ 1782/2003/EK RENDELET 70. CIKKE RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN MEGÍTÉLENDŐ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI FELSŐ HATÁRAI

2007-es naptári év

(ezer EUR)

 

Belgium

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Hollandia

Portugália

Finnország

A 70. cikk (1) bekezdésének a) pontja

Vetőmagra vonatkozó támogatás

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

A 70. cikk (1) bekezdésének b) pontja

Az általános növénytermesztésre vonatkozó kifizetések

 

 

23

 

 

 

 

 

A nagymagvú hüvelyesekre vonatkozó támogatás

 

 

1

 

 

 

 

 

A rizsre vonatkozó egyedi támogatás

 

 

 

3 053

 

 

 

 

A dohányra vonatkozó támogatás

 

 

 

 

 

 

166

 

Tejtámogatás

 

 

 

 

 

 

12 608

 

A tejtermelőkre vonatkozó kiegészítő támogatás

 

 

 

 

 

 

6 254”

 


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/14


A BIZOTTSÁG 1277/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére, 12. cikke (2) bekezdésére, 13. cikke (2) bekezdésére és 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1438/2003/EK bizottsági rendelet (2) végrehajtási szabályokat határoz meg a 2371/2002/EK rendelet flottapolitikával kapcsolatos fejezetéhez és különösen annak 11., 12., 13. és 14. cikke alkalmazásához.

(2)

2007. július 28-án a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 11. cikkének rendelkezéseit a 865/2007/EK rendelettel módosították annak érdekében, hogy a tagállamok újraépíthessék a 2003. január 1. és 2006. december 31. között állami támogatással kivont átlagos évi űrtartalom 4 %-át és a 2007. január 1. után állami támogatással kivont űrtartalom 4 %-át.

(3)

2007. július 28-án a 2371/2002/EK rendelet 13. cikkében szereplő rendelkezéseket módosították az 1198/2006/EK tanácsi rendelet (3) 25. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontjában foglalt azon követelmény figyelembevétele érdekében, amely szerint az állami támogatással lecserélt motorok motorteljesítményét legalább 20 %-kal csökkenteni kell, kivéve az említett rendeletben meghatározottak szerinti kisüzemi part menti halászat esetében megvalósult motorcseréket. Ezen túlmenően már nem alkalmazható az az átmeneti rendelkezés, amely az új közös halászati politika bevezetése után és 2004 végéig megvalósuló flottamegújításra vonatkozó állami támogatási kötelezettségvállalásokat 3 %-os általános kapacitáscsökkentéshez kötötte.

(4)

Az összes halászhajó felmérését követően az ilyen méréseknek az űrtartalom-referenciaszintre gyakorolt hatását leíró kiigazítási szabályt nem kell tovább alkalmazni; az említett szabályt azonban az űrtartalomra vonatkozó be- és kilépési rendszer szigorú alkalmazásához továbbra is érvényben kell tartani.

(5)

Azon hajók esetében, amelyek 2003. január 1., a később csatlakozott tagállamok esetében pedig a csatlakozás időpontja óta csatlakoztak a flottához olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet 2003. január 1., illetve a csatlakozás időpontja előtt fogadtak el, a be- és kilépési rendszer alóli, hatályos mentességeket felül kell vizsgálni. E felülvizsgálatnak köszönhetően a mentesség olyan hajók esetében is alkalmazható lesz, amelyek belépése esetében – noha erről a nemzeti és közösségi jogszabályoknak megfelelően a csatlakozás, illetve a vonatkozó közigazgatási határozat előtt született döntés – az átmeneti intézkedések nyújtotta előnyöket nem lehetett igénybe venni, mert a hároméves átmeneti időszak túl rövidnek bizonyult.

(6)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott a Közösséghez, következésképpen az 1438/2003/EK rendelet rendelkezéseit ki kell igazítani.

(7)

Az 1438/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1438/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

»BTa1« vagy »a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma«: az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2003. január 1. és 2006. december 31. között hagyták el a flottát állami támogatással. A 4. cikkben az űrtartalom referenciaszintjére megadott képletben ezt az értéket csak annak a kapacitásnak a mennyiségénél vették figyelembe, amely meghaladta a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaszintek betartásához szükséges űrtartalom-csökkentést.

Az új tagállamok esetében a »BTa1« vagy »a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma« az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek a csatlakozás időpontja és 2006. december 31. között hagyták el a flottát állami támogatással.”

b)

A 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(3)

»BTa2« vagy »a 2006. december 31. után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma«: az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2007. január 1. és azon időpont között hagyták el a flottát, amelyre a BTt értéket számítják. A 4. cikkben az űrtartalom referenciaszintjére megadott képletben ezt az értéket csak annak a kapacitásnak a mennyiségénél vették figyelembe, amely meghaladta a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti referenciaszintek betartásához szükséges űrtartalom-csökkentést;”

c)

A 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(11)

»új tagállam«: az a tagállam, amelyik 2003. január 1-jét követően csatlakozott a Közösséghez.”

d)

A szöveg a következő 12. ponttal egészül ki:

„(12)

»kWr« vagy »azon motorok összteljesítménye, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le«: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet (4) 25. cikke (3) bekezdésének b) és c) pontjában szereplő rendelkezésekkel összhangban 2006. december 31. után állami támogatással lecserélt motorok összteljesítménye.

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A referenciaszintek figyelemmel kísérése

(1)   Az új tagállamok kivételével az egyes tagállamok számára a 2003. január 1-jét követően bármilyen időpontra megállapított űrtartalom-referenciaszint (R(BT)t) megegyezik a tagállam számára az I. mellékletben 2003. január 1-jére megállapított referenciaszinttel (R(BT)03), a következő kiigazításokkal:

a)

az alábbiak kivonása:

i.

a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa1) 99 %-a;

ii.

a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

b)

és az alábbiak hozzáadása:

a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS).

Ezeket a referenciaszinteket a következő képlet szerint kell meghatározni:

R(BT)t = R(BT)03 – 0,99 BTa1 – 0,96 GTa2 + BTS

Ha a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint új halászati kapacitással bővül a flotta, a második albekezdésben említett referenciaszinteket csökkentik az olyan, 100 BT-t meghaladó űrtartalommal rendelkező hajók teljes űrtartalmának 35 %-ával, amelyek 2002. december 31-ét követően állami támogatással csatlakoznak a flottához (BT100), a következő képlet szerint:

R(BT)t = R(BT)03 – 0,99 BTa1 – 0,96 BTa2 – 0,35 BT100 + BTS

(2)   Az egyes tagállamok számára, kivéve az új tagállamokat, a 2003. január 1-jét követően bármilyen időpontra megállapított teljesítmény-referenciaszint (R(kW)t) megegyezik a tagállam számára az I. mellékletben 2003. január 1-jére megállapított referenciaszinttel (R(kW)03), a 2002. december 31. után állami támogatással a flottát elhagyó hajók összteljesítményének (kWa) és azon motorok összteljesítménye (kWr) 20 %-ának levonásával, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással lecseréltek.

Ezeket a referenciaszinteket a következő képlet szerint kell meghatározni:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Ha a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételek szerint új halászati kapacitással bővül a flotta, a második albekezdésben említett referenciaszinteket csökkentik az olyan, 100 BT-t meghaladó űrtartalommal rendelkező hajók összteljesítményének 35 %-ával, amelyek 2002. december 31-ét követően állami támogatással csatlakoznak a flottához (kW100), a következő képlet szerint:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3.

Az 5. cikket el kell hagyni.

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A flotta 2003. január 1-jei halászati kapacitása

Az új tagállamok kivételével a 7. cikk alkalmazásában az űrtartalomban (BT03) és teljesítményben (kW03) megadott, 2003. január 1-jén meglévő halászati kapacitást a II. melléklettel összhangban a hajók olyan belépéseinek figyelembevételével kell megállapítani, amelyek az érintett tagállam által 1998. január 1. és 2002. december 31. között az adott időpontban alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően meghozott közigazgatási határozaton alapulnak és összhangban vannak különösen a nemzeti be- és kilépési rendszerrel, amelyről a 97/413/EK határozat (5) 6. cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottságot értesítették, továbbá amely belépésekre a közigazgatási határozat keltétől számítva legfeljebb öt éven belül sor kerül.

5.

A 6a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6.a cikk

Az új tagállamok flottájának a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitása

Az új tagállamok esetében a 7a. cikk alkalmazásásában az űrtartalomban (BTacc) és teljesítményben (kWacc) megadott, a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitást a III. melléklettel összhangban a hajók olyan belépéseinek figyelembevételével kell megállapítani, amelyek az érintett tagállam által a csatlakozást megelőző öt év alatt meghozott közigazgatási határozaton alapulnak, és amelyekre a közigazgatási határozat keltétől számítva legfeljebb öt éven belül sor kerül.”

6.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A be- és kilépések figyelemmel kísérése

(1)   A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében a tagállamok – az új tagállamok kivételével – biztosítják, hogy az űrtartalomban (BTt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2003. január 1-jei halászati kapacitásnál (BT03), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a)

az alábbiak kivonása:

i.

a 2003. január 1. és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa1) 99 %-a;

ii.

a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

iii.

a 2002. december 31-ét követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes űrtartalmának 35 %-a (BT100);

b)

és az alábbiak hozzáadása:

i.

a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS);

ii.

a flotta újrafelmérésének eredménye ((Δ(BT-BRT)).

A tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

BTt ≤ BT03 – 0,99 BTa1 – 0,96 BTa2 – 0,35 BT100 + BTS + Δ(BT-BRT)

(2)   A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének betartása érdekében a tagállamok – az új tagállamok kivételével – biztosítják, hogy a teljesítményben (kWt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2003. január 1-jei halászati kapacitásnál (kW03), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következők levonásával kiigazítva:

a)

a 2002. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók összteljesítménye (kWa);

b)

azon motorok összteljesítményének 20 %-a, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le (kWr);

c)

a 2002. december 31-ét követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók összteljesítményének 35 %-a (kW100).

A tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7.

A 7a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7.a cikk

A be- és kilépések figyelemmel kísérése az új tagállamokban

(1)   A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy az űrtartalomban (BTt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitásnál (BTacc), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a)

az alábbiak kivonása:

i.

a Közösséghez 2004. május 1-jén csatlakozott új tagállamok esetében az említett időpont és 2006. december 31. között a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (GTa1) 98,5 %-a;

ii.

minden új tagállam esetében a 2006. december 31-ét követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalmának (BTa2) 96 %-a;

iii.

minden új tagállam esetében a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes űrtartalmának 35 %-a (BT100);

b)

és az alábbiak hozzáadása:

i.

a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének előírásai szerint megállapított teljes űrtartalom-növekmény (BTS);

ii.

a flotta újrafelmérésének eredménye ((Δ(BT-BRT)).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

BTt ≤ BTacc – 0,985 BTa1 – 0,96 BTa2 – 0,35 BT100 + BTS + Δ(GT-BRT)

(2)   A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy a teljesítményben (kWt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a csatlakozás időpontjában meglévő halászati kapacitásnál (kWacc), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a)

a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók összteljesítménye (kWa);

b)

azon motorok összteljesítményének 20 %-a, amelyeket a teljesítménycsökkentéshez kötött állami támogatással cseréltek le (kWr);

c)

a csatlakozás időpontjában vagy ezt követően a flottához állami támogatással csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók összteljesítményének 35 %-a (kW100).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8.

A II. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

9.

A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 204., 2003.8.13., 21. o. A 916/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 81. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(4)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.”

(5)  HL L 175., 1997.7.3., 27. o.”


I. MELLÉKLET

Az 1438/2003/EK rendelet II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

BT1: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;”.

2.

A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

BT3: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatás nélkül, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;”.

3.

A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

kW1: azon hajók összteljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatással, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;”.

4.

A 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.

kW3: azon hajók összteljesítménye, amelyek 2002. december 31-ét követően csatlakoztak a flottához olyan állami támogatás nélkül, amelyre a vonatkozó közigazgatási határozatot 1998. január 1. és 2002. december 31. között hozták, és amelyek esetében a járulékos kapacitást állami támogatás nélkül 1998. január 1. és 2002. december 31. között visszavonták;”.


II. MELLÉKLET

Az 1438/2003/EK rendelet III. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

AZ ŰRTARTALOMBAN (BTacc) ÉS TELJESÍTMÉNYBEN (kWacc) MEGADOTT, A CSATLAKOZÁS IDŐPONTJÁBAN MEGLÉVŐ HALÁSZATI KAPACITÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ESETÉBEN

E melléklet alkalmazásában:

1.

BTFR: a flotta űrtartalomban megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

2.

BT1: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek a csatlakozást követően csatlakoztak a flottához olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet a csatlakozást megelőző öt év során hoztak;

3.

kWFR: a flotta teljesítményben megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

4.

kW1: azon hajók összteljesítménye, amelyek a csatlakozást követően csatlakoztak a flottához olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet a csatlakozást megelőző öt év során hoztak.

A flotta BTacc űrtartalomban és kWacc teljesítményben megadott halászati kapacitását, a 6a. cikkben meghatározottak szerint, a következő képletekkel kell kiszámítani:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/20


A BIZOTTSÁG 1278/2007/EK RENDELETE

(2007. október 29.)

egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó, karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételeket.

(2)

Helyénvaló egyértelműen kijelenteni, hogy a 318/2007/EK rendelet csak a fogságban nevelt madarak behozatalát engedélyezi. Az egyértelműség érdekében azt is kifejezetten tisztázni kell, hogy a 318/2007/EK rendelet értelmében a madarak csak akkor hozhatók be a Közösségbe, ha engedélyezett tenyésztelepekről származnak.

(3)

A behozatalt követően az importált madarakat a tagállamokban közvetlenül az engedélyezett karanténlétesítménybe vagy karanténállomásra kell szállítani, és egészen addig ott kell tartani, amíg ki nem zárták a madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség vírusával való fertőzöttségüket.

(4)

A 318/2007/EK rendelet előírja, hogy amennyiben valamely engedélyezett karanténlétesítményben vagy karaténállomás egységében felmerül a madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség előfordulásának gyanúja, a karanténlétesítményben vagy karaténállomás egységében tartott valamennyi madarat le kell vágni és meg kell semmisíteni a gyanúnak a laboratóriumi vizsgálat előtti beigazolódását megelőzően.

(5)

Mivel azonban a gyaníthatóan madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött madarakat engedélyezett karanténlétesítményben vagy karaténállomás egységében tartják, nem áll fenn a betegség továbbterjedésének kockázata.

(6)

A madaraknak az érintett létesítményekben való levágásának és megsemmisítésének megkezdése előtt ezért helyénvaló a fertőzés gyanújának beigazolódásáig várni, hogy kizárható legyen, hogy a betegség tüneteit nem más vírus okozta.

(7)

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szerepel a tagállamok illetékes hatóságai által a baromfin kívüli bizonyos madarak behozatalára engedélyezett karanténlétesítmények és karaténállomások listája. Ausztria, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Németország és Spanyolország felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítményei és karaténállomásai listáját, és elküldte a Bizottságnak a karanténlétesítmények és karaténállomások frissített listáját. A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és -állomások listáját ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(8)

A 318/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikkben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az engedélyezett tenyésztelepek betartják az alábbi feltételeket:”

2.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a bevezető mondat helyébe a következő lép:

„A madarak behozatala csak akkor engedélyezhető, ha a madarak tekintetében teljesülnek az alábbi feltételek:”;

b)

a b) pont után a következő ponttal egészül ki:

„ba)

a madarak olyan engedélyezett tenyésztelepekről származnak, amelyek megfelelnek a 4. cikkben megállapított feltételeknek”.

3.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Intézkedések az engedélyezett karanténlétesítményben vagy -állomáson járvány gyanúja esetén

(1)   Ha az engedélyezett karanténlétesítményben a karantén ideje alatt felmerül a gyanú, hogy egy vagy több madár és/vagy jelzőmadár madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött, akkor a következő intézkedéseket kell hozni:

a)

az illetékes hatóság az engedélyezett karanténlétesítményt hatósági felügyelet alá veszi;

b)

a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott virológiai vizsgálat céljából az érintett madaraktól és jelzőmadaraktól mintát vesznek, amelyet megfelelően megvizsgálnak;

c)

a gyanú kizárásáig egyetlen madár sem érkezhet az engedélyezett karanténlétesítménybe, illetve hagyhatja el azt.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említettek szerint az érintett engedélyezett karanténlétesítményben a madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel való fertőzöttség gyanúja beigazolódik, az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

a)

az engedélyezett karanténlétesítményben valamennyi madarat és jelzőmadarat levágják és megsemmisítik;

b)

az engedélyezett karanténlétesítményt kitakarítják és fertőtlenítik;

c)

a végleges takarítást és fertőtlenítést követő 21 napon belül nem érkeznek madarak az engedélyezett karanténlétesítménybe.

(3)   Ha az engedélyezett karanténállomáson a karantén ideje alatt felmerül a gyanú, hogy a karanténállomás valamely egységében egy vagy több madár és/vagy jelzőmadár madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött, a következő intézkedéseket kell hozni:

a)

az illetékes hatóság az engedélyezett karanténállomást hatósági felügyelet alá veszi;

b)

a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott virológiai vizsgálat céljából az érintett madaraktól és jelzőmadaraktól mintát vesznek, amelyet megfelelően megvizsgálnak;

c)

a gyanú kizárásáig egyetlen madár sem érkezhet az engedélyezett karanténállomásra, illetve hagyhatja el azt.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésben említettek szerint az érintett engedélyezett karanténállomáson a madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel való fertőzöttség gyanúja beigazolódik, az alábbi intézkedéseket kell meghozni:

a)

az engedélyezett karanténállomáson valamennyi madarat és jelzőmadarat levágják és megsemmisítik;

b)

az egységet kitakarítják és fertőtlenítik;

c)

az alábbi mintákat veszik le:

i.

jelzőmadarak alkalmazása esetén az érintett egység végleges kitakarítását és fertőtlenítését követően legalább 21 nappal vehető minta a többi karanténegység jelzőmadaraitól a VI. mellékletben meghatározott szerológiai vizsgálat céljából; vagy

ii.

ha jelzőmadarak alkalmazására nem került sor, az érintett egység végleges kitakarítását és fertőtlenítését követő 7–15 napon belül vehető minta a többi karanténegység madaraitól a VI. melléklet 2. pontjában meghatározott virológiai vizsgálat céljából;

d)

az érintett engedélyezett karanténállomást egyetlen madár sem hagyhatja el mindaddig, amíg a c) pontban meghatározott mintavétel negatív eredményei megerősítést nem nyertek.

(5)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikk alapján hozott intézkedésekről.”

4.

A 14. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ha a karantén ideje alatt egy vagy több madár és/vagy jelzőmadár esetében kimutatják, hogy alacsony patogenitású madárinfluenzával vagy Newcastle-betegséggel fertőzött, az illetékes hatóság a kockázat felmérése alapján eltérést tehet lehetővé a 13. cikk (2) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott intézkedésektől, amennyiben az eltérés nem veszélyezteti a járvánnyal szembeni védekezést (a továbbiakban: eltérés).”

5.

Az V. melléklet helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 84., 2007.3.24., 7. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzéke

Ország ISO-kódja

Ország neve

Karanténlétesítmény vagy karanténállomás engedélyszáma

AT

AUSZTRIA

AT OP Q1

AT

AUSZTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSZTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSZTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSZTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSZTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIUM

BE VQ 1003

BE

BELGIUM

BE VQ 1010

BE

BELGIUM

BE VQ 1011

BE

BELGIUM

BE VQ 1012

BE

BELGIUM

BE VQ 1013

BE

BELGIUM

BE VQ 1016

BE

BELGIUM

BE VQ 1017

BE

BELGIUM

BE VQ 3001

BE

BELGIUM

BE VQ 3008

BE

BELGIUM

BE VQ 3014

BE

BELGIUM

BE VQ 3015

BE

BELGIUM

BE VQ 4009

BE

BELGIUM

BE VQ 4017

BE

BELGIUM

BE VQ 7015

CY

CIPRUS

CB 0011

CY

CIPRUS

CB 0012

CY

CIPRUS

CB 0061

CY

CIPRUS

CB 0013

CY

CIPRUS

CB 0031

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750005

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750016

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750027

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

21750038

CZ

CSEH KÖZTÁRSASÁG

61750009

DE

NÉMETORSZÁG

BW-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-1

DE

NÉMETORSZÁG

BY-2

DE

NÉMETORSZÁG

BY-3

DE

NÉMETORSZÁG

BY-4

DE

NÉMETORSZÁG

HE-1

DE

NÉMETORSZÁG

HE-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-1

DE

NÉMETORSZÁG

NI-2

DE

NÉMETORSZÁG

NI-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-1

DE

NÉMETORSZÁG

NW-2

DE

NÉMETORSZÁG

NW-3

DE

NÉMETORSZÁG

NW-4

DE

NÉMETORSZÁG

NW-5

DE

NÉMETORSZÁG

NW-6

DE

NÉMETORSZÁG

NW-7

DE

NÉMETORSZÁG

NW-8

DE

NÉMETORSZÁG

RP-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-1

DE

NÉMETORSZÁG

SN-2

DE

NÉMETORSZÁG

TH-1

DE

NÉMETORSZÁG

TH-2

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/01/02/05

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/02/12

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/05/03/13

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/02/10

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/17/02/07

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/11

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/04/03/14

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/03/15

ES

SPANYOLORSZÁG

ES/09/06/18

FR

FRANCIAORSZÁG

38 193.01

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.1

GR

GÖRÖGORSZÁG

GR.2

HU

MAGYARORSZÁG

HU12MK001

IE

ÍRORSZÁG

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

OLASZORSZÁG

003AL707

IT

OLASZORSZÁG

305/B/743

IT

OLASZORSZÁG

132BG603

IT

OLASZORSZÁG

170BG601

IT

OLASZORSZÁG

233BG601

IT

OLASZORSZÁG

068CR003

IT

OLASZORSZÁG

006FR601

IT

OLASZORSZÁG

054LCO22

IT

OLASZORSZÁG

I – 19/ME/01

IT

OLASZORSZÁG

119RM013

IT

OLASZORSZÁG

006TS139

IT

OLASZORSZÁG

133VA023

MT

MÁLTA

BQ 001

NL

HOLLANDIA

NL-13000

NL

HOLLANDIA

NL-13001

NL

HOLLANDIA

NL-13002

NL

HOLLANDIA

NL-13003

NL

HOLLANDIA

NL-13004

NL

HOLLANDIA

NL-13005

NL

HOLLANDIA

NL-13006

NL

HOLLANDIA

NL-13007

NL

HOLLANDIA

NL-13008

NL

HOLLANDIA

NL-13009

NL

HOLLANDIA

NL-13010

PL

LENGYELORSZÁG

14084501

PT

PORTUGÁLIA

05.01/CQA

PT

PORTUGÁLIA

01.02/cqa

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/01

UK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

21/07/02”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/26


FÜGGELÉK

a Bulgáriának és Romániának az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló, 2007. július 23-i 2007/543/EK tanácsi határozathoz

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 200., 2007. augusztus 1.)

A következő egyezmény és jegyzőkönyvek bolgár és román nyelvi változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban hirdetik ki.

Europol-egyezmény és az alábbi időpontokban kelt jegyzőkönyvek:

1996. július 24.,

1997. június 19.,

2000. november 30.,

2002. november 28.,

2003. november 27.


Bizottság

30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 22.)

az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről

(az értesítés a C(2007) 5095. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű változat hiteles)

(2007/697/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben egy tagállam évente és hektáronként a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének második albekezdése első mondatában és a) pontjában meghatározott mennyiségtől eltérő mennyiségű szerves trágyát kíván felhasználni, e mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az ne akadályozza az irányelv 1. cikkében meghatározott célok elérését, és e mennyiség használatának indokoltságát objektív kritériumoknak kell alátámasztaniuk, mint például ebben az esetben a növényi kultúrák hosszú növekedési időszaka és nagy nitrogénfelvétele.

(2)

2004. november 12-én Írország a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján eltérés iránti kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz. 2006. október 18-án a módosított European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory Instrument Number 378 of 2006) alapján Írország módosított kérelmet nyújtott be.

(3)

Az Írország által kért eltérés a legalább 80 % legelőt magukban foglaló gazdaságokban évi és hektáronkénti 250 kg, szerves trágyából származó nitrogén alkalmazásának engedélyezésére vonatkozik. Az eltérés legfeljebb 10 000 szarvasmarhatelepre vonatkozna, azaz az összes telep 8 %-át, a hasznosított mezőgazdasági földterület 8 %-át és a haszonállatok 20 %-át érintené.

(4)

A 91/676/EGK irányelvet végrehajtó ír jogszabály, a the European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006), a kért eltérésre is vonatkozik.

(5)

A 91/676/EGK irányelvet végrehajtó ír jogszabály magában foglalja mind a nitrogénre, mind a foszfátra vonatkozó maximális trágyázási arányokat. A maximális trágyázási arányokat a talaj nitrogén- és foszfáttartalma alapján állapították meg, azaz figyelembe vették a talajból származó nitrogén- és foszfát-hozzájárulást.

(6)

A Bizottságnak benyújtott, a nitrátirányelv írországi végrehajtásáról szóló harmadik jelentés és az Environmental Protection Agency friss, a 2001–2003-as időszakra vonatkozó jelentései azt mutatják, hogy a felszín alatti vizekben mért nitrátkoncentráció középértéke 2,5 mg/L N nagyságrendű, és 50 mg/L-nél nagyobb nitrátkoncentrációt a mintavételi pontok legfeljebb 2 %-ánál mértek. A folyók vízminőségi adatai azt mutatják, hogy a 2000–2003 közötti időszakban az Eurowaternet mintavételi pontokon a nitrátkoncentráció középértéke 6,9 mg/L.

(7)

A felszín alatti vizek mintavételi pontjainak 70 %-ánál a nitrátkoncentráció stabil vagy csökkenő tendenciát mutat; a folyók vízminősége a 2001–2003-as időszakban javult a korábbi, 1995–1997-es jelentési időszakhoz képest, megszakítva a vízminőség 1980-as évek végétől tapasztalt romló tendenciáját. A hipertróf tavak száma is csökkent.

(8)

Írország a 91/676/EGK irányelv 3. cikke (5) bekezdésének megfelelően az ország teljes területét érintő cselekvési programot hajt végre a European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006) alapján.

(9)

Az állatállomány nagyságrendje és a műtrágyahasználat az utóbbi évtizedben csökkent. A szarvasmarha-, sertés- és birkaállomány 7, 3, illetve 17 százalékkal csökkent 1997 és 2004 között. A szerves trágyából származó nitrogénkijuttatás 2004-ben 103 kg/ha volt, ami jelentős csökkenés az 1998-as 140 kg/ha értékhez képest. Az átlagos foszforkijuttatás 16 kg/ha volt. A nitrogénműtrágyák használata 1999 és 2005 között 21 %-kal, a foszfátműtrágyáké pedig 37 %-kal csökkent.

(10)

Írországban a mezőgazdasági földterületek kilencven százaléka legelő, ezek főként a legelőgazdálkodásnak leginkább megfelelő típusú legelők. A legelőgazdaságok földterületének 47 %-át külterjes módon művelik meg, ezért itt viszonylag alacsony a telepítési sűrűség és a műtrágyabevitel, a föld 36 %-át mezőgazdasági környezetvédelmi programok (vidéki környezetvédelmi program, REP) keretében művelik meg, és csupán 7 %-on folytatnak intenzív gazdálkodást; 10 %-on pedig szántőföldi művelést folytatnak. A legelőkön felhasznált műtrágya átlagos mennyisége hektáronként 82 kg nitrogén és hektáronként 7,6 kg foszfor.

(11)

Az éves szinten egyenletesen eloszló csapadékkal és viszonylag csekély hőmérséklet-ingadozással jellemezhető ír éghajlati viszonyok kedveznek a legelők hosszú, délnyugaton évi 330 nap és északkeleten mintegy évi 250 nap közötti tartományba eső vegetációs időszakának.

(12)

Az ír értesítéshez csatolt technikai és tudományos dokumentumok szerint a javasolt hektáronkénti és évenkénti 250 kg, a legeltetett állatállománytól származó szerves trágyából eredő nitrogénmennyiség használata indokolt a legalább 80 %-ban legelőből álló gazdaságok esetében olyan objektív kritériumok alapján, mint a növényi kultúrák hosszú vegetációs időszaka és nagy nitrogénfelvétele.

(13)

A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy egyes szigorú feltételek betartása mellett az Írország által kért trágyamennyiség-felhasználás nem veszélyezteti a 91/676/EGK irányelv célkitűzéseinek elérését.

(14)

Ez a határozat a European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006) szerinti írországi cselekvési programmal összhangban alkalmazandó.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 91/676/EGK irányelv 9. cikke értelmében létrehozott nitrátügyi bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság engedélyezi Írországnak a 2006. október 18-án kelt levélben kérelmezett eltérést, vagyis a 91/676/EGK irányelv III. melléklete (2) bekezdésének második albekezdése első mondatában és a) pontjában előírt mennyiségnél több szerves trágya használatát, az alább meghatározott feltételekkel.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„legelőgazdaság”: olyan gazdaság, amelynek trágyázásra alkalmas mezőgazdasági területe legalább 80 %-ban fű;

b)

„legeltetett állatállomány”: marhafélék (a hízóborjak kivételével), juhok, szarvasok, lovak, szamarak;

c)

„legelő”: állandó vagy időszakos (e célra négy évnél rövidebb ideig alkalmazott) legelőterület.

3. cikk

Hatály

E határozat egyedi alapon alkalmazandó a legelőgazdaságokra a 4., 5. és 6. cikkben meghatározott feltételek mellett.

4. cikk

Éves engedély és kötelezettségvállalás

(1)   Az eltéréssel élni kívánó mezőgazdasági termelők évente kérelmet nyújtanak be az illetékes hatóságoknak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett éves kérelem mellett írásban kötelezettséget kell vállalniuk az 5. és 6. cikkben előírt feltételek teljesítésére.

(3)   Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell az összes eltérési kérelem közigazgatási ellenőrzéséről. Amennyiben a nemzeti hatóságok az (1) bekezdésben említett kérelmek ellenőrzése során megállapítják, hogy az 5. és 6. cikkben előírt feltételek nem teljesülnek, úgy erről értesítik a kérelmezőt. Ettől fogva úgy kell tekinteni, hogy a kérelmet elutasították.

5. cikk

Szerves trágya és egyéb trágya alkalmazása

(1)   A legelőgazdaság területén az évente a földeken felhasznált, legeltetett állatállománytól származó szerves trágya mennyisége, beleértve a maguk az állatok révén odakerülő trágyát is, nem lehet több, mint a hektáronként 250 kg nitrogént tartalmazó mennyiség, a (2)–(7) bekezdésben található feltételekre is figyelemmel.

(2)   A teljes nitrogénkijuttatás nem haladhatja meg az adott növényi kultúra tápanyagigényét, és figyelembe kell vennie a talajból származó utánpótlást. A teljes nitrogénfelhasználást a telepítési sűrűség és a legelő bősége alapján számítják ki.

(3)   Minden gazdaságban gondoskodni kell trágyázási tervről, amely bemutatja a területen alkalmazott vetésforgót, valamint a szerves trágya, a nitrogén- és foszfátműtrágyák tervezett kijuttatását. A tervnek legkésőbb március 1-jétől rendelkezésre kell állnia.

A trágyázási terv a következőket tartalmazza:

a)

az állatállomány nagysága, az istálló- és tárolási rendszer leírása, a szerves trágya tárolására rendelkezésre álló kapacitás;

b)

a gazdaságban keletkező szerves trágya (az istállóban és a tárolás során elvesző mennyiség levonásával) nitrogéntartalmának és foszfortartalmának kiszámítása;

c)

minden egyes növényi kultúra vetésforgója és területe, beleértve az egyes földterületek elhelyezkedésének vázlatos térképét;

d)

a növényi kultúrák előre látható nitrogén- és foszforigénye;

e)

a gazdaságból elszállított vagy a gazdaságra szállított szerves trágya mennyisége és típusa;

f)

a talaj nitrogén- és foszfortartalmával kapcsolatos talajvizsgálati eredmények, ha rendelkezésre állnak;

g)

az egyes földterületekre a szerves trágyával kijuttatott nitrogén és foszfor (a növényi kultúra és a talajtípus tekintetében egynemű mezőgazdasági parcellákon);

h)

az egyes földterületekre a műtrágyával és egyéb trágyával kijuttatott nitrogén és foszfor.

A mezőgazdasági gyakorlatban bekövetkezett bármely változás esetén az ezt követő hét napon belül felül kell vizsgálni a terveket annak érdekében, hogy azok összhangban álljanak a tényleges gyakorlattal.

(4)   Minden gazdaságnak készítenie kell trágyázási nyilvántartást, amely tartalmazza a szennyezett víz kezelésével kapcsolatos információkat is, és azt minden naptári évre vonatkozóan be kell nyújtania az illetékes hatóságnak.

(5)   Az egyedi eltérés lehetőségével élő legelőgazdaságok tudomásul veszik, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett kérelem, a trágyázási terv, valamint a trágyázási nyilvántartás ellenőrzések tárgyát képezhetik.

(6)   Az egyedi eltérés lehetőségével élő valamennyi gazdaság esetében legalább négyévente ellenőrizni kell a talaj nitrogén- és foszfortartalmát a gazdaság minden egyes, a vetésforgó és a talajminőség szempontjából egynemű területén. A területen 5 hektáronként legalább egy elemzést kell végezni.

(7)   Ősszel a legelő megművelése előtt nem szabad trágyázni.

6. cikk

Földhasználat

A gazdaság trágyázásra alkalmas földterületének legalább 80 %-ban legelőnek kell lennie. Az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdálkodóknak a következő szabályokat kell betartaniuk:

a)

az időszakos legelőket tavasszal föl kell szántani;

b)

közvetlenül a legelő felszántását követően minden talajtípuson magas nitrogénigényű növénykultúrát kell telepíteni;

c)

a vetésforgó nem tartalmazhat hüvelyeseket vagy más, a légköri nitrogént megkötő növényeket. Ez a feltétel azonban nem vonatkozik a lóherére az 50 %-nál kevesebb lóherét tartalmazó legelők esetében, illetve az olyan gabona- vagy borsóültetvényekre, amelyek fűvel vannak alávetve.

7. cikk

Egyéb intézkedések

Írország gondoskodik arról, hogy az eltérés alkalmazása az egyéb közösségi környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedések sérelme nélkül történjen.

8. cikk

Felügyelet

(1)   Az illetékes hatóság minden megye vonatkozásában évente elkészíti és aktualizálja az egyedi eltérés hatálya alá tartozó legelőgazdaságok, az érintett állatállomány és az érintett földterület százalékos arányát feltüntető térképeket. Ezeket a térképeket minden évben be kell nyújtani a Bizottságnak, először 2008. március 1-jéig.

(2)   A cselekvési program és az eltérés hatálya alá tartozó gazdaságokat az ír cselekvési programmal összhangban mezőgazdasági mintavételi pontok útján ellenőrzik. A referenciaként szolgáló mintavételi pontoknak reprezentatívaknak kell lenniük a különböző talajtípusok, az intenzitási szintek és a trágyázási gyakorlatok szempontjából.

(3)   Felmérések és tápanyagvizsgálatok útján adatokat kell gyűjteni a helyi földhasználatról, a vetésforgókról és az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságok mezőgazdasági gyakorlatáról. Ezeket az adatokat modellalapú számításokhoz lehet használni, amelyek célja, hogy felmérjék a nitrátkimosódás és a foszforveszteség nagyságrendjét az évente és hektáronként legfeljebb 250 kg, szerves trágyából származó nitrogénnel kezelt legelőkön.

(4)   A mezőgazdasági mintavételi területekhez tartozó gazdaságok felszínközeli talajvizeinek, talajvizeinek, szennyvizének és folyóvizeinek megfigyelésével adatok gyűjthetők a gyökérzónából a felszín alatti és felszíni vizekbe szivárgó víz nitrogén- és foszforkoncentrációjáról.

(5)   Megerősített felügyeletet kell folytatni a leginkább veszélyeztetett tavak és a különösen veszélyeztetett víztartó rétegek közelében lévő mezőgazdasági mintavételi területeken.

(6)   Tanulmányt kell folytatni annak érdekében, hogy az eltérési időszak végéig részletes tudományos adatokat gyűjtsenek az írországi intenzív legelőrendszerekről. A tanulmány reprezentatív területek veszélyeztetett talajtípusain (homok és homokos agyag) levő intenzív tejtermelő rendszereknél tapasztalt nitrátszivárgásra összpontosít.

9. cikk

Ellenőrzések

(1)   Az illetékes nemzeti hatóság közigazgatási ellenőrzéseket hajt végre a tekintetben, hogy az egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságok betartják-e az évente és hektáronként legfeljebb 250 kg, legeltetett állatállománytól eredő szerves trágyából származó nitrogénre vonatkozó előírást, a nitrogénre és a foszforra vonatkozó maximális trágyázási arányt és a földhasználati feltételeket.

(2)   Szántóföldi ellenőrzési tervet kell készíteni, amely kockázatelemzésen, az előző évek ellenőrzéseinek eredményein és a 91/676/EGK irányelv végrehajtására szolgáló jogszabályok véletlenszerű általános ellenőrzéseinek eredményein alapul. A szántóföldi ellenőrzéseknek az 5. és 6. cikkben meghatározott feltételek szerinti egyedi eltérés lehetőségével élő gazdaságok legalább 3 %-ára kell kiterjedniük.

10. cikk

Jelentéstétel

(1)   Az illetékes hatóság minden évben benyújtja a megfigyelési adatokat a Bizottsághoz, a vízminőség alakulásáról és mérésének gyakorlatáról készített rövid jelentéssel. A jelentés kitér arra, hogy miként értékelik az eltérési feltételek teljesítését a gazdaságoknál végzett ellenőrzésekkel, továbbá a közigazgatási és a szántóföldi ellenőrzések alapján tájékoztatást ad a feltételeknek meg nem felelő gazdaságokról. Az első jelentést 2008 júniusában, az azt követőeket pedig a soron következő év júniusában kell megküldeni.

(2)   Az így kapott eredményeket a Bizottság figyelembe veszi egy esetleges újabb eltérési kérelem elbírálásakor.

11. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat a 2006. július 18-iEuropean Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument No 378 of 2006) szerint végrehajtott ír cselekvési programmal összefüggésben alkalmazandó. Ez a határozat 2010. július 17-ig hatályos.

12. cikk

Ennek a határozatnak az Ír Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 22-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 375., 1991.12.31., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 29.)

a 2007/116/EK határozatnak a további, 116-tal kezdődő, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 5139. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/698/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozat (2) a 116-os nemzeti számsíkot a harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére tartja fenn. Az említett határozat melléklete felsorolja az ebbe a számsíkba tartozó számokat és az egyes számokhoz rendelt szolgáltatásokat. A lista a 2002/21/EK irányelv 22. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható.

(2)

A 116000-s számhoz rendelt szolgáltatás leírását naprakésszé kell tenni. Ezen túlmenően két szolgáltatás, nevezetesen a gyermekek segélyvonala és a lelkisegélyvonal harmonizált számra érdemes, közérdekű szolgáltatásnak minősül. A felsorolt okokból a 2007/116/EK határozat módosításra szorul, azt további fenntartott hívószámokkal kell bővíteni.

(3)

Ezért a 2007/116/EK határozatot a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a hírközlési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/116/EK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 2008. február 29-től az illetékes nemzeti szabályozó hatóság ki tudja osztani azokat a számokat, amelyeket e határozat ad hozzá a listához.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o. A 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 49., 2007.2.17., 30. o.


MELLÉKLET

Harmonizált közérdekű szolgáltatások számára fenntartott számok

Szám

Szolgáltatás, amely számára a számot fenntartották

A szám használatának specifikus feltételei

116000

 

A szolgáltatás megnevezése

Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonal

 

Leírás:

A szolgáltatás a) fogadja az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos hívásokat és közvetíti azokat a rendőrség felé; b) útmutatást és támogatást nyújt az eltűnt gyermek gondviselői számára; c) segíti a nyomozást.

Folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatás (azaz a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területén).

116111

 

A szolgáltatás megnevezése:

Gyermekek segélyvonala

 

Leírás:

A szolgáltatás az elesett, védelemre szoruló gyermekek számára nyújt segítséget, eljuttatja őket a megfelelő szolgáltatókhoz és segélyforrásokhoz; lehetőséget nyújt a gyermekeket foglalkoztató kérdések kifejezésére, az őket közvetlenül érintő ügyek megvitatására és vészhelyzetben a kapcsolatfelvételre.

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.

116123

 

A szolgáltatás megnevezése:

Lelkisegélyvonal

 

Leírás:

A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók számára.

Amennyiben a szolgáltatás nem folyamatos (azaz nem érhető el a nap 24 órájában, a hét minden napján, az ország egész területéről), a szolgáltatónak gondoskodnia kell a rendelkezésre állásra vonatkozó információk közzétételéről és könnyű hozzáférhetőségéről, hogy a szolgáltatáson kívüli időszakban betelefonálók maradéktalan tájékoztatást kapjanak a kapcsolatfelvétel legközelebbi lehetséges időpontjáról.


30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 29.)

a 92/33/EGK tanácsi irányelv harmadik országokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 5218. számú dokumentummal történt)

(2007/699/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/33/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság köteles arról határozni, hogy a harmadik országban termelt és a szállító által betartandó, az azonosságra, a tulajdonságokra, a növényegészségügyre, a termesztőközegre, a csomagolásra, az ellenőrzési szabályokra, a címkézésre és a lezárásra vonatkozó kötelezettségek tekintetében ugyanolyan garanciákat nyújtó vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok minden felsorolt szempontból egyenértékűek-e a Közösségben termelt és az említett irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelő, vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal.

(2)

A harmadik országokban alkalmazott feltételekkel kapcsolatos, jelenleg rendelkezésre álló információ azonban még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a Bizottság a jelenlegi szakaszban bármely harmadik ország tekintetében ilyen határozatot fogadjon el.

(3)

A kereskedelmi rend felborulásának megakadályozása érdekében a harmadik országokból származó, vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagokat importáló tagállamok számára a 92/33/EGK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban lehetővé kell tenni, hogy ezekre a termékekre továbbra is a hasonló közösségi termékek esetében alkalmazandó feltételekkel egyenértékű feltételeket alkalmazzanak. A 92/33/EGK irányelvben meghatározott eltérés alkalmazási időszakát e behozatalok tekintetében következésképpen 2007. december 31-én túl meg kell hosszabbítani.

(4)

A 92/33/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/33/EGK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében a „2007. december 31.” időpont helyébe a „2012. december 31.” időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 1992.6.10., 1. o. A legutóbb a 2006/124/EK irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.


IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/34


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2007. szeptember 20.)

az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékletének módosításáról

(EKB/2007/10)

(2007/700/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 105. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen a 3.1. cikk első francia bekezdésére, a 12.1., a 14.3. és a 18.2. cikkekre, valamint a 20. cikk első bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatásra (1),

mivel:

(1)

Az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete módosításra szorul az eurorendszer egységes monetáris politikája meghatározásában és végrehajtásában bekövetkezett változások miatt. Ezek a változások magukban foglalják többek között az elfogadható eszközök módosulását, illetve a végleges adásvételi ügyletek törlését a finomhangoló műveletek listájáról.

(2)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Ciprus általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2007. július 10-i 2007/503/EK tanácsi határozat (2) szerint Ciprus teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, valamint a 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Ciprusra vonatkozó eltérés 2008. január 1-jei hatállyal megszűnik. Az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésével összhangban a közös valuta Málta általi, 2008. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2007. július 10-i 2007/504/EK tanácsi határozat (3) szerint Málta teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, valamint a 2003-as csatlakozási okmány 4. cikkében említett, Máltára vonatkozó eltérés 2008. január 1-jei hatállyal megszűnik. A fentiekre tekintettel szükséges módosítani az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében található, az eurorendszer honlapjait bemutató táblázatot.

(3)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i EKB/2007/2 iránymutatás (4) a jelenlegi TARGET-rendszer utódjaként hozza létre a TARGET2-rendszert az EKB/2007/2 iránymutatás 14. cikkének (2) bekezdésének megfelelően. A nemzeti központi bankok („NKB-k”) az EKB/2007/2 iránymutatás 13. cikkében meghatározott időpontokban térnek át a TARGET2-re. A fentiekre tekintettel szükséges módosítani a TARGET-re való utalásokat az EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékletében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az I. és II. melléklet módosításai

(1)   Az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete az ezen iránymutatás I. mellékletének megfelelően módosul.

(2)   Az EKB/2000/7 iránymutatás II. melléklete az ezen iránymutatás II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Módosítások az eurorendszer honlapjainak táblázában

Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének 5. mellékletében található, az eurorendszer honlapjait tartalmazó táblázat helyébe az ezen iránymutatás III. mellékletében található táblázat lép.

3. cikk

Hitelesítés

Az NKB-k legkésőbb 2007. szeptember 30-ig részletes beszámolót nyújtanak be az EKB részére azokról a szövegekről és eszközökről, amelyekkel az ezen iránymutatásban foglaltaknak meg kívánnak felelni.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás elfogadása után két nappal lép hatályba. Az 1. cikket 2007. november 19-től kell alkalmazni. A 2. cikket 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a részt vevő tagállamok NKB-jai a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. szeptember 20-án.

Az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o. A legutóbb az EKB/2006/12 iránymutatással (HL L 352., 2006.12.13., 1. o.) módosított iránymutatás.

(2)  HL L 186., 2007.7.18., 29. o.

(3)  HL L 186., 2007.7.18., 32. o.

(4)  HL L 237., 2007.9.8., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az EKB/2000/7 határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

A.   Az eurorendszer monetáris politikája módosított fogalmához és végrehajtásához kapcsolódó módosítások

1.

Az I. fejezetben az 1.1. szakasz az ötödik mondat után a következő mondattal egészül ki:

„Amennyiben az a monetáris politika végrehajtásához szükséges, a nemzeti központi bankok (NKB-k) az eurorendszer tagjai között megosztanak az eurorendszer műveleteiben részt vevő ügyfelekre vonatkozó egyedi információkat (mint például üzemeltetési adatokat) (1).

2.

Az I. fejezet 1.3.1. szakaszában a „finomhangoló műveletek”-ről szóló harmadik francia bekezdés a következőképpen módosul:

a)

Az első mondat után a következő mondattal egészül ki:

„Finomhangoló műveletek a tartalékolási időszak utolsó napján végezhetők a legutóbbi fő refinanszírozási művelet allokációja óta keletkezett likviditáshiány egyensúlyozása érdekében.”

b)

Az így létrejövő harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A finomhangoló műveleteket elsősorban penziós ügyletekként hajtják végre, de felvehetik devizaswapok vagy lekötött betétek gyűjtésének formáját is.”

3.

Az I. fejezet 1. táblázatában a „Finomhangoló műveletek” fejléc alatt a következő szavakat tartalmazó második alsort törölni kell: „Végleges (ouright) vétel”, „Végleges (ouright) eladás”, „Nem rendszeres” és „Kétoldalú eljárás”.

4.

Az I. fejezetben az 1.4. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A KBER Alapokmányának 19.1. cikke szerint a tartalékképzési kötelezettség hatálya alá tartozó hitelintézetek igénybe vehetik a jegybanki rendelkezésre állást, illetve tender útján részt vehetnek nyílt piaci műveletekben és a végleges adásvételi ügyletekben.”

b)

A negyedik mondatot el kell hagyni.

5.

Az I. fejezetben az 1.5. szakasz negyedik mondata helyébe a következő mondat lép:

„2007. január 1-jén ez az egységes keretrendszer felváltotta a Gazdasági és Monetáris Unió elindulása óta érvényben lévő kétcsoportos rendszert.”

6.

A 3. fejezetben a bevezető bekezdés a következőképpen módosul:

a)

A negyedik mondat után a következő mondattal egészül ki:

„A strukturális műveletek végrehajthatók végleges adásvételi ügyletek, azaz eladások és vételek útján is.”

b)

Az így létrejövő hatodik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az eurorendszernek továbbá a finomhangoló műveletek végrehajtásához két további eszköz áll rendelkezésére: devizaswapok és lekötött betétek gyűjtése.”

7.

A 3. fejezetben a 3.1.4. szakasz a második mondat után a következő mondattal egészül ki:

„Finomhangoló műveletek a tartalékolási időszak utolsó napján végezhetők a legutóbbi fő refinanszírozási művelet allokációja óta keletkezett likviditáshiány egyensúlyozása érdekében.”

8.

A 3. fejezetben a 3.2. szakasz a következőképpen módosul:

a)

Az „Eszköztípus” cím alatti második mondat helyébe a következő mondat lép:

„E műveleteket kizárólag strukturális célból lehet végrehajtani.”

b)

Az „Egyéb működési feltételek” cím alatt a negyedik francia bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„—

ezen ügyleteket az NKB-k általában decentralizált módon hajtják végre;”

9.

A 4. fejezetben a 4.1. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A „Hozzáférési feltételek” cím alatt a második bekezdés első mondata a következőképpen módosul:

„Minden üzleti nap végén az ügyfélkör az adott nemzeti központi banknál vezetett elszámolási számláin lévő negatív egyenlege önmagától az aktív oldali rendelkezésre állás igénybevételére vonatkozó kérelemnek minősül.”

b)

A „Lejárat és kamatfeltételek” cím alatt a második bekezdés második mondata a következőképpen módosul:

„Az EKB a kamatlábat jogosult bármikor, legkorábban az eurorendszer következő munkanapján történő hatállyal megváltoztatni (2), (3).

10.

Az 5. fejezetben az 5.2. szakaszban a „Tőzsdén és piaci közvetítőkön keresztül végzett műveletek” cím alatti harmadik mondatot el kell hagyni.

11.

Az 5. fejezetben, az 5.3.2. szakaszban a második bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép:

„Az eurorendszer ugyanakkor működési okokból időnként más elszámolási napot alkalmaz ezeknél a műveleteknél, különösen végleges adásvételi (outright) ügyleteknél és a devizaswapoknál (lásd a 3. táblázatot).”

12.

A 6. fejezetben, a 6.1. szakaszban a második bekezdés harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:

„Ez a keretrendszer (amely „egységes lista”-ként is ismeretes) 2007. január 1-jén lépett életbe, felváltva a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik fázisának kezdetén bevezetett kétlépcsős rendszert.”

13.

A 6. fejezetben a 6.1. szakasz a következőképpen módosul:

a)

A 2. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„Az elfogadható fedezetek első csoportjába tartozó és 2006. május 1-je előtt kibocsátott francia fonds communs de créances jegyek (FCC-k) a 2008. december 31-vel záruló átmeneti időszakban elfogadhatóak maradnak. A 2006. május 1-jétől kibocsátott FCC-k nem elfogadhatóak.”

b)

A negyedik bekezdés első mondata helyébe a következő mondat lép:

„A két eszközosztályra vonatkozó alkalmassági feltételek az egész euroövezetre egységesek és a 6.2. szakaszban találhatók (4).

14.

A 6. fejezetben a 6.2.1. szakaszban a „Kibocsátás helye” cím alatt a 6. lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

„2007. január 1-jétől a globális bemutatóra szóló formában levő, nemzetközi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok csak akkor lehetnek elfogadhatók, ha új világpiaci kötvények (NGN) formájában bocsátják ki, és egy letéti őrzést végző intézménynél (common safekeeper – CSK) helyezik letétbe őket; ez az intézmény vagy egy ICSD vagy adott esetben egy olyan CSD, amely teljesíti az EKB által meghatározott minimális előírásokat. Azok a globális bemutatóra szóló formában levő, nemzetközi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket 2007. január 1-je előtt klasszikus világpiaci kötvényként (CGN) bocsátottak ki, és azok a helyettesíthető értékpapírok, amelyeket ugyanolyan ISIN-kód alatt azon a napon vagy azután bocsátottak ki, lejáratig elfogadhatók maradnak.”

15.

A 6. fejezetben a 6.2.1. szakaszban az „Elfogadható piacok” cím az alábbi 12. lábjegyzettel egészül ki a bekezdés végén:

„Azok a második csoportba felvett forgalomképes eszközök, amelyeket 2007. május 31. előtt bocsátottak ki és amelyekkel az eurorendszer biztonságra és hozzáférhetőségre vonatkozó követelményeinek (az átláthatósági követelmények kivételével) jelenleg megfelelő, nem szabályozott piacokon kereskednek, elfogadhatók maradnak 2009. december 31-ig, amennyiben megfelelnek az egyéb alkalmassági feltételeknek. Ezt követően nem elfogadhatók. Ez nem vonatkozik a hitelintézetek által kibocsátott, fedezett forgalomképes eszközökre, amelyeket felvettek az eszközök második csoportjába, és 2007. május 31-én nem elfogadhatóvá váltak.”

16.

A 6. fejezetben a 6.2.1. szakaszban „A kibocsátó/garanciavállaló bejegyzett székhelye” cím alatt a következő, így létrejövő 14. lábjegyzet lép az első mondat végére:

„A 2007. január 1-je előtt kibocsátott olyan forgalomképes eszközök, amelyeket egy EGT-n vagy nem EGT G10 országon kívül letelepedett jogalany bocsátott ki, de egy EGT-n belüli jogalany garantál, 2011. december 31-ig elfogadhatók maradnak, amennyiben azok megfelelnek az egyéb alkalmassági feltételeknek és a 6.3.2. szakaszban a garanciavállalók tekintetében előírt követelményeknek; ezen időpontot követően nem elfogadhatók.”

17.

A 6. fejezetben a 6.3.2. szakaszban az „ECAI hitelminősítés” francia bekezdésben az első mondat végén lévő, korábbi 26. lábjegyzet (újonnan létrejövő 28. lábjegyzet) helyébe a következő szöveg lép:

„A 2008. január 1-jétől kibocsátott, fedezett banki kötvényekre vonatkozó magas hitelminőségi előírásokat a fent felsorolt követelmények alapján értékelik. Ha a 2008. január 1-je előtt kibocsátott, fedezett banki kötvények szigorúan összhangban állnak a UCITS irányelv 22. cikke (4) bekezdésében meghatározott követelményekkel, teljesítik a magas hitelminőségi előírásokat.”

18.

A 6. fejezetben a 6.6.1. szakaszban a második francia bekezdésben a jelenlegi 50. lábjegyzetet el kell hagyni.

19.

Az I. melléklet mellékletei a továbbiakban „Függelékek”.

20.

Az I. melléklet így létrejövő 2. függelékében a „nyílt piaci művelet” fogalommeghatározásában a negyedik mondat helyébe a következő mondat lép:

„A strukturális műveletek keretében továbbá kötvénykibocsátás és végleges adásvételi (outright) ügyletek végrehajtása is lehetséges, finomhangoló műveletekhez kapcsolódóan pedig devizaswapok végrehajtása és rögzített futamidejű betétek gyűjtése is megengedett.”

B.   A TARGET2 létrehozásához kapcsolódó módosítások

21.

A „Rövidítések” listájában a „TARGET”-re vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„TARGET

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer, az EKB/2005/16 iránymutatásban meghatározottak szerint

TARGET2

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer, az EKB/2007/2 iránymutatásban meghatározottak szerint”.

22.

A 4. fejezetben a 4.1. szakaszban a „Hozzáférési feltételek” cím alatti szöveg a következőképpen módosul:

a)

Az első bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az aktív oldali rendelkezésre álláshoz való hozzáférés csak azokon a napokon biztosított, amikor i. a TARGET2 (5); és ii. az adott értékpapír-elszámolási rendszerek (SSS) üzemelnek (6).

b)

A harmadik bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:

„Az ügyfelek az aktív oldali rendelkezésre álláshoz úgy is hozzáférhetnek, hogy kérelmet küldenek a székhelyük szerinti tagállam nemzeti központi bankjának. Ahhoz, hogy a nemzeti központi bank még aznap teljesíteni tudja a megbízást a TARGET2-ben, a kérelemnek a nemzeti központi bankhoz legkésőbb 15 perccel a TARGET2 zárása után meg kell érkeznie (7), (8). A TARGET2 általában EKB (közép-európai) idő szerint 18.00 órakor zár. Az aktív oldali rendelkezésre állás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának határideje az eurorendszer tartalékolási időszakának utolsó munkanapján még további 15 perccel meghosszabbodik (9). A kérelemben fel kell tüntetni az igényelt hitel összegét, és amennyiben az ügylet alapjául szolgáló fedezeti eszköz a nemzeti központi banknál még nincs előzetesen elhelyezve, a tranzakció alapjául szolgáló, rendelkezésre bocsátandó fedezeti eszközt is meg kell határozni.

23.

A 4. fejezetben a 4.1. szakaszban a „Lejárat és kamatfeltételek” cím alatt az első bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Azon ügyfelek esetében, akik közvetlenül részt vesznek a TARGET2-ben, a hitel törlesztésére a következő olyan napon lép sor, amikor i. a TARGET2; és ii. az adott SSS-ek működnek, mégpedig e rendszerek nyitásának időpontjában.”

24.

A 4. fejezetben a 4.2. szakaszban a „Hozzáférési feltételek” cím alatti szöveg a következőképpen módosul:

a)

Az első bekezdés harmadik mondata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A betéti rendelkezésre álláshoz csak a TARGET2 nyitvatartási napjain lehet hozzájutni.”

b)

A második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A betéti rendelkezésre állás igénybevételéhez az ügyfélnek kérelmet kell benyújtania a székhelye szerinti tagállam nemzeti központi bankjának. Ahhoz, hogy a nemzeti központi bank még aznap teljesítse a megbízást a TARGET2-ben, a kérelemnek a TARGET2 tényleges zárási ideje, azaz általában EKB (közép-európai) idő szerint 18.00 óra után legkésőbb 15 perccel meg kell érkeznie a nemzeti központi bankhoz (10), (11). A betéti rendelkezésre állás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának határideje az eurorendszer tartalékperiódusának utolsó üzleti napján további 15 perccel meghosszabbodik (12). A kérelemben fel kell tüntetni az elhelyezendő betét összegét. Lásd e fejezet 3. lábjegyzetét.

25.

A 4. fejezetben a 4.2. szakaszban a „Lejárat és kamatfeltételek” cím alatt az első bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Azon ügyfelek esetében, akik közvetlenül vesznek részt a TARGET2-ben, a konstrukció keretében elhelyezett betétek a következő olyan napon járnak le, amikor a TARGET2 működik, mégpedig a rendszer nyitásának időpontjában.”

26.

Az 5. fejezetben, az 5.3.1. szakaszban az első bekezdés első mondata helyébe a következő mondat lép:

„Az eurorendszer jegybanki rendelkezésre állásának igénybevételéhez és a nyílt piaci műveletekben való részvételhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés az ügyfelek nemzeti központi banknál vezetett számláin vagy a TARGET2-ben részt vevő elszámoló bankok számláin keresztül történik.”

27.

Az 5. fejezetben, az 5.3.2. szakaszban az első bekezdés első mondata helyébe a következő mondat lép:

„A tendereken alapuló nyílt piaci műveletek (irányadó refinanszírozási műveletek, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek, strukturális műveletek) elszámolása általában azon az üzletkötési nap utáni első napon történik, amikor i. a TARGET2; és ii. az összes érintett SSS nyitva van.”

28.

Az 5. fejezet 5.3.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„5.3.3.   Napvégi zárás

A napvégi záráshoz kapcsolódó eljárások a TARGET2 dokumentációjában vannak meghatározva. A TARGET2 általában EKB (közép-európai) idő szerint 18.00 órakor zár. Fizetési megbízás a TARGET2-ben való feldolgozásra a zárás után már nem nyújtható be, ugyanakkor a fennmaradó, még a zárás előtt befogadott fizetési megbízásokat fel kell dolgozni. Az ügyfelek az aktív oldali vagy a betéti rendelkezésre állás igénybevételére irányuló kérelmeiket legkésőbb 15 perccel a TARGET2 zárása után nyújthatják be a megfelelő nemzeti központi bankhoz. Az eurorendszer jegybanki rendelkezésre állásának igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának határideje az eurorendszer tartalékperiódusának utolsó üzleti napján további 15 perccel meghosszabbodik (13).

A napvégi ellenőrzések befejezése után az ügyfélkörhöz tartozó ügyfelek TARGET2-ben vezetett elszámolási számláján fennmaradó negatív egyenleg önmagában a betéti rendelkezésre állás igénybevételére vonatkozó kérelemnek minősül (lásd a 4.1. szakaszt).

29.

A 6. fejezetben, a 6.6.1. szakasz utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

„Kivételes esetekben vagy monetáris politikai célból az EKB a CCBM nyitvatartási idejét a TARGET2 zárásáig meghosszabbíthatja.”

30.

A fent nem említett lábjegyzetek megfelelően átszámozódnak.

31.

Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletének így létrejövő 2. függeléke („Fogalomtár”) a következőképpen módosul:

i.

A „napvégi zárás (End-of-day)” szócikk helyébe a következő szöveg lép:

„Napvégi zárás (End-of-day): az üzleti napnak azon (TARGET2 zárása utáni) időpontja, amikor a TARGET2-ben feldolgozott fizetéseknek az adott napra vonatkozó véglegesítése megtörténik. A fogalom adott esetben a TARGET-rendszerre utal, ha az NKB még nem tért át a TARGET2-re.”

ii.

Az „összeköttetést biztosító mechanizmus (Interlinking mechanism)” szócikket el kell hagyni.

iii.

A „VIBER (valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (RTGS real-time gross settlement system)” szócikk helyébe a következő szöveg lép:

„VIBER (valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (RTGS real time gross settlement system): olyan elszámolási rendszer, amelyben a feldolgozás és az elszámolás megbízásonként (nettósítás nélkül), valós időben (folyamatosan) történik. Lásd még a TARGET2 szócikket.”

iv.

Az „Elszámolási számla (Settlement account)” szócikk helyébe a következő szöveg lép:

„Elszámolási számla (Settlement account): a TARGET2 közvetlen résztvevőjének a központi banknál vezetett, fizetések lebonyolítására szolgáló számlája.”

v.

A „TARGET-rendszer (Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system)” szócikk helyébe a következő szöveg lép:

„TARGET-rendszer (Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system): a TARGET2 elődje. Decentralizált rendszer, amely a nemzeti VIBER-eket és az EKB fizetési mechanizmusát köti össze. A TARGET-rendszer helyébe a TARGET2-rendszer lép az EKB/2007/2 iránymutatás 13. cikkében meghatározott áttérési ütemtervvel összhangban.”

vi.

A „TARGET-rendszer (Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system)” szócikk után a következő szócikk lép:

„TARGET2 (Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer) (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system): az euro valós idejű bruttó kiegyenlítési rendszere, amely a központi banki pénzben kiegyenlítést biztosít az euróban történő fizetésekre. A TARGET2 egy közös platform alapján jön létre és működik, amelyen keresztül valamennyi fizetési megbízás azonos technikai módszerrel lép benyújtásra és feldolgozásra, illetve amelyen keresztül azonos technikai módszerrel fizetések lépnek fogadásra. A TARGET2 jogilag több VIBER-rendszer (TARGET2 tagrendszerek) együttese.”


(1)  Az ilyen információkra kiterjed a szakmai titoktartási kötelezettség a KBER Alapokmányának 38. cikkével összhangban.”

(2)  Jelen dokumentumban az »eurorendszer munkanapján« azt a napot értjük, amikor az EKB és legalább egy nemzeti központi bank nyitva tart az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek végrehajtására.

(3)  A kamatláb megváltoztatásáról a Kormányzótanács rendszerint havi első ülésén, a monetáris politikai irányvonala értékelésekor dönt. Az ilyen döntések rendszerint a következő tartalékperiódus kezdetén lépnek hatályba.”

(4)  A nem forgalomképes eszközök egy csoportjára – a hitelkövetelésekre – vonatkozó, 2011. december 31-ig tartó átmeneti időszak során az euroövezet különféle részein néhány alkalmassági és működési feltétel eltérhet egymástól (lásd a 6.2.2. szakaszt).”

(5)  A »TARGET2«-re való utalásokat a »TARGET«-re való utalásokként kell értelmezni, amíg az NKB át nem tér a TARGET2-re. 2007. november 19-től a TARGET decentralizált műszaki infrastruktúrája helyébe a TARGET2 egységes közös platformja lép, amelyen keresztül valamennyi fizetési megbízás beadása és feldolgozása történik, és a fizetések műszakilag azonos módon érkeznek. A TARGET2-re való áttérés három országcsoportban történik, lehetővé téve a TARGET felhasználók számára a TARGET2-re különböző hullámokban és különböző, előre meghatározott időpontokban való áttérést. Az országcsoportok összetétele a következő: 1. csoport (2007. november 19.): Ausztria, Németország, Luxemburg és Szlovénia; 2. csoport (2008. február 18.): Belgium, Finnország, Franciaország, Írország, Hollandia, Portugália és Spanyolország; és 3. csoport (2008. május 19.): Görögország, Olaszország és az EKB. Rendkívüli intézkedésként tartalékban egy negyedik áttérési dátumot (2008. szeptember 15.) is meghatároztak. Külön megállapodások alapján egyes nem részt vevő NKB-k is rendekeznek majd csatlakozással a TARGET2-höz. Ciprus, Lettország, Litvánia és Málta (az 1. csoportban), valamint Dánia, Észtország és Lengyelország (a 3. csoportban).

(6)  Az aktív rendelkezésre álláshoz való hozzáférés továbbá csak akkor lehetséges, ha az RTGS-rendszerek fizetési rendszer infrastruktúrájának követelményeit teljesítették.”

(7)  Előfordulhat, hogy néhány tagállamban az NKB (vagy annak bizonyos fiókjai) az eurorendszer valamely munkanapján a nemzeti vagy regionális bankszünnap miatt zárva van, és ezért nem lehet monetáris politikai műveletet végrehajtani. Ezekben az esetekben az NKB felelős azért, hogy előre tájékoztassa az ügyfeleket arról, hogy milyen lépéseket kell tenni az aktív oldali rendelkezésre álláshoz való hozzáféréshez a bankszünnapon.

(8)  A TARGET és/vagy TARGET2 üzemszüneti napjait az EKB honlapján (www.ecb.int), valamint az eurorendszer honlapjain teszik közzé (lásd az 5. függeléket).

(9)  Amíg egy NKB nem tér át a TARGET2-re, az aktív rendelkezésre állás iránti kérelemnek ahhoz az NKB-hoz legkésőbb 30 perccel a rendszer zárása után (közép-európai idő szerint 18.00 órakor) meg kell érkeznie; ez további 30 perccel meghosszabbodhat az eurorendszer tartalékolási időszakának utolsó munkanapján.”

(10)  Lásd e fejezet 2. lábjegyzetét.

(11)  Lásd e fejezet 2. lábjegyzetét.

(12)  Amíg egy NKB nem tér át a TARGET2-re, a betéti rendelkezésre állás iránti kérelemnek ahhoz az NKB-hoz legkésőbb 30 perccel a rendszer zárása után (közép-európai idő szerint 18.00 órakor) meg kell érkeznie; ez további 30 perccel meghosszabbodhat az eurorendszer tartalékolási időszakának utolsó munkanapján.”

(13)  Amíg egy NKB nem tér át a TARGET2-re, az eurorendszer jegybanki rendelkezésre állása iránti kérelemnek ahhoz az NKB-hoz legkésőbb 30 perccel a rendszer zárása után (közép-európai idő szerint 18.00 órakor) meg kell érkeznie; ez további 30 perccel meghosszabbodhat az eurorendszer tartalékolási időszakának utolsó munkanapján.”


II. MELLÉKLET

Az EKB/2000/7 iránymutatás II. melléklete („További alapvető közös jellemzők”) a következőképpen módosul:

1.

A 15. bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az NKB által alkalmazott vonatkozó szerződéses és szabályozási rendelkezéseknek rögzíteniük kell, hogy a fizetési kötelezettségek tekintetében »munkanap« az a nap, amelyen a TARGET2 (1) az adott fizetés teljesítése céljából működik, és az eszközök átadásának kötelezettsége tekintetében »munkanap« az a nap, amelyen az átadással érintett értékpapír-elszámolási rendszer az értékpapír átadási helyén nyitva tart.

2.

A 20. bekezdés b) pontjának ii. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„az így megállapított összegek alapján az NKB kiszámítja, hogy a visszavásárlás napján melyik fél mennyivel tartozik a másiknak. Az egyik fél másikkal szembeni követelését beszámítják annak a másik fél felé fennálló tartozásába, így csak az e számítás szerint alacsonyabb követeléssel rendelkező fél köteles megfizetni a beszámítás nettó egyenlegét. A nettó egyenleg a következő olyan napon esedékes, amikor a TARGET2 a fizetés teljesítése céljából nyitva tart. E beszámítás elvégzéséhez minden, nem euróban denominált összeget euróra kell váltani az adott napon, a 16. bekezdésnek megfelelően kiszámított árfolyamon.”

3.

A 31. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„az így megállapított összegek alapján az NKB kiszámítja, hogy a visszautalás napján melyik fél mennyivel tartozik a másiknak. Szükség esetén az egyik fél követelését a 16. bekezdésben foglaltaknak megfelelően euróra váltják és beszámítják annak a másik fél felé fennálló tartozásába. Csak az e számítás szerint alacsonyabb követeléssel rendelkező fél köteles megfizetni a nettó egyenleget. A nettó egyenleg a következő olyan napon esedékes, amikor a TARGET2 a fizetés teljesítése céljából nyitva tart.”


(1)  A »TARGET2«-re való utalásokat a »TARGET«-re való utalásokként kell értelmezni, amíg az NKB át nem tér a TARGET2-re.”


III. MELLÉKLET

Az EKB/2000/7 iránymutatás I. melléklete új 5. függelékében található, az eurorendszer honlapjait bemutató táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„Központi Bank

Honlap

Európai Központi Bank

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be vagy www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Görög Nemzeti Bank

www.bankofgreece.gr

Banco de Espaa

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Ciprusi Központi Bank

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”


Helyesbítések

30.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/44


Helyesbítés a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 178., 2006. július 1. )

A 35. oldalon, a 42. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:

„A korrekciós együtthatót 92-nek az importált nyerscukor hozama százalékos arányával történő elosztásával kapják.”

helyesen:

„A korrekciós együtthatót az importált nyerscukor hozama százalékos arányának 92-vel történő elosztásával kapják.”