ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 274

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. október 18.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1209/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1210/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 1211/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 883/2001/EK rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1212/2007/EK rendelete (2007. október 17.) egyes virág-, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja tekintetében több rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1213/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a bizonyos citrusfélék termelőinek juttatott támogatási összegeknek a feldolgozási küszöbérték egyes tagállamokban való meghaladása folytán, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan történő csökkentéséről

9

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/668/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. június 25.) az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról

11

 

 

Bizottság

 

 

2007/669/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. október 15.) az Adoxophyes orana granulovírusnak, az amisulbromnak, az emamektinnek, a piridalilnak és a Spodoptera littoralis nukleo-poliéder vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 4647. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/670/KKBP határozata (2007. október 1.) az Európai Unió és Új-Zéland közötti, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

17

Megállapodás az Európai Unió és Új-Zéland között, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/1


A BIZOTTSÁG 1209/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. október 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. október 17-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Az országok nómenklatúráját az 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/3


A BIZOTTSÁG 1210/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) tartalmazza a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a gazdaságilag jelentős export biztosításához szükséges mértékben – a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodások eredményezte korlátokat tiszteletben tartva – export-visszatérítés nyújtható a Közösség által exportált termékekre.

(3)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének megfelelően indokolt gondoskodni arról, hogy a visszatérítési rendszer folytán korábban kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. A fenti okból és a gyümölcs- és zöldségexport idényjellege miatt indokolt termékenként meghatározni a tervezett mennyiségeket a 3846/87/EGK bizottsági rendelettel (3) kialakított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. Ezeket a mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével indokolt elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelemmel kell lenni a forgalmazási és szállítási költségekre, valamint a tervezett kivitelek gazdasági vonatkozásaira is.

(5)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (5) bekezdésével összhangban a közösségi piaci árakat az exportálás szempontjából legkedvezőbb árak felhasználásával kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelmi helyzet vagy egyes piacok különleges követelményei megkívánhatják, hogy az adott termékre nyújtott visszatérítés annak rendeltetési helyétől függően változzon.

(7)

Gazdaságilag jelentős kivitel jelenleg – a közösségi forgalmazási előírások szerint – extra vagy első-, illetőleg másodosztályba sorolt paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma esetében érhető el.

(8)

A rendelkezésre álló források legjobb felhasználása érdekében és a közösségi export szerkezetére figyelemmel pályázatot kell meghirdetni, és meg kell határozni az érintett időszakra vonatkozó visszatérítések mértékét, valamint a tervezett mennyiségeket.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat kerül meghirdetésre A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélése céljából. Az érintett árukat, a pályázatok benyújtásának időszakát, a visszatérítés indikatív mértékét és a tervezett mennyiségeket a melléklet tartalmazza.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett élelmiszersegélyre kiállított engedélyek nem számítandók a mellékletben feltüntetett elosztandó mennyiségek közé.

(3)   Az A3 rendszerű engedélyek érvényességi ideje 2007. december 31-én jár le.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. október 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 548/2007/EK rendelettel (HL L 130., 2007.5.22., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb az 532/2007/EK rendelettel (HL L 125., 2007.5.15., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


MELLÉKLET

A GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK (PARADICSOM, NARANCS, CITROM, CSEMEGESZŐLŐ ÉS ALMA) EXPORTÁLÁSÁRA VONATKOZÓ A3 RENDSZERŰ KIVITELI ENGEDÉLYEK ODAÍTÉLÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉRŐL

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2007. október 25–26.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(tonna)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

(2)  Az A. sorozatba tartozó rendeltetési helyek numerikus kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg. Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F04

:

Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek: Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu-Dzabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qalwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador és Kolumbia, Afrika országai és területei Dél-Afrika kivételével, a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkében felsorolt rendeltetési helyek.


18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/5


A BIZOTTSÁG 1211/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 883/2001/EK rendeletnek a szőlő- és borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 63. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1057/2007/EK bizottsági rendelet (2) módosította egyes termékkódok vonatkozásában a borágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről és a 2137/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. december 5-i 2805/95/EK bizottsági rendeletnek (3) megfelelően megállapított visszatérítési rátát és a visszatérítésre jogosult rendeltetési helyek listáját.

(2)

A 883/2001/EK bizottsági rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A (4) és az (5) bekezdésben előírt intézkedéseket a termékek kategóriájához és a rendeltetési zónához igazíthatják. A rendeletetési hely szerinti zónák a következők:

1. zóna: Afrika,

2. zóna: Ázsia és Ausztrálázsia, valamint

3. zóna: Kelet-Európa, beleértve a Független Államok Közösségét is.

Az egyes rendeletetési helyek szerinti zónákba tartozó országokat a IV. melléklet sorolja fel.”

2.

A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

3.

A IV. mellékletben a „4. zóna: Nyugat-Európa” címsorhoz tartozó részt el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 241., 2007.9.14., 14. o.

(3)  HL L 291., 1995.12.6., 10. o. A legutóbb az 1057/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 128., 2001.5.10., 1. o. A legutóbb az 560/2007/EK rendelettel (HL L 132., 2007.5.24., 31. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 8. cikk (1) bekezdésében említett termékkategóriák

Kód

Kategória

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1.

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2.

2204 21 79 9910

3.1.

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2.

2204 21 79 9100

4.1.1.

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2.

2204 21 80 9100

4.2.1.

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2.

2204 21 79 9200

5.1.1.

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2.

2204 21 80 9200

5.2.1.

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2.

2204 21 84 9100

6.1.1.

2204 29 83 9100

6.1.2.

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2.

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7.

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8.”


18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/7


A BIZOTTSÁG 1212/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

egyes virág-, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja tekintetében több rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a mezőgazdasági termékekre alkalmazott közös vámtarifa szerinti nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról szóló, 1979. február 5-i 234/79/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2006. október 17-i 1549/2006/EK bizottsági rendelet (2) egyes gyümölcs- és zöldségfélék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és –zöldség-termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjának módosításáról rendelkezik.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet (3) I. mellékletét a korábbi évek során módosító rendeletek egyes gyümölcs- és zöldségfélék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódja tekintetében is vezettek be változásokat, ám ezen módosítások nem mindegyike került átvételre a következőkben felsorolt, a virág-, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek piacának közös szervezését szabályozó rendeletekben: a Tanács 316/68/EGK rendelete (4) (1968. március 12.) a friss vágott virágok és friss lombdíszek minőségi előírásainak rögzítéséről, a Bizottság 3223/94/EK rendelete (5) (1994. december 21.) a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, a Tanács 2201/96/EK rendelete (6) (1996. október 28.) a feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek piacának közös szervezéséről, valamint a Bizottság 1466/2003/EK rendelete (7) (2003. augusztus 19.) az articsókára vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról és a 963/98/EK rendelet módosításáról.

(3)

Ezért a 316/68/EGK, a 3223/94/EK, a 2201/96/EK és az 1466/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben foglalt módosításokat az 1549/2006/EK rendelet hatálybalépésének időpontjától, azaz 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság, a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság, valamint a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 316/68/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első francia bekezdésben a „06.03 A” kód helyébe a „KN 0603” kód lép;

b)

a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

a közös vámtarifa KN 0604 alszáma alá tartozó friss lombdíszek, levelek, ágak és más növényi részek”.

2.

Az I. melléklet 1. pontjában az első francia bekezdésben a „06.03 A” kód helyébe a „KN 0603” kód lép.

3.

A II. melléklet 1. pontjában a „06.04 A II” kód helyébe a „KN 0604” kód lép.

2. cikk

A 3223/94/EK rendelet mellékletének A. részében az „ex 0709 10 00” kód helyébe az „ex 0709 90 80” kód lép.

3. cikk

A 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

1.

az a) pontban az „ex 0812” szakaszban az „ex 0812 90 99” kód helyébe az „ex 0812 90 98” kód lép.

2.

a b) pontban az „ex 2005” szakaszban az „ex 2005 90 10” kód helyébe az „ex 2005 99 10” kód lép.

4. cikk

Az 1466/2003/EK rendelet 1. cikkének első bekezdésében a „0709 10 00” kód helyébe a „0709 90 80” kód lép.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 34., 1979.2.9., 2. o. A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 301., 2006.10.31., 1. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 733/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 71., 1968.3.21., 8. o. A legutóbb a 309/79/EGK bizottsági rendelettel (HL L 42., 1979.2.17., 21. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb Bulgária és Románia csatlakozási okmányával módosított rendelet.

(7)  HL L 210., 2003.8.20., 6. o. A 907/2004/EK rendelettel (HL L 163., 2004.4.30., 50. o.) módosított rendelet.


18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/9


A BIZOTTSÁG 1213/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

a bizonyos citrusfélék termelőinek juttatott támogatási összegeknek a feldolgozási küszöbérték egyes tagállamokban való meghaladása folytán, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan történő csökkentéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszer bevezetéséről szóló, 1996. október 28-i 2202/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2202/96/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése egyes citrusfélékre a tagállamok között az említett rendelet II. mellékletének megfelelően elosztott közösségi feldolgozási küszöbértéket állapított meg.

(2)

A 2202/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e feldolgozási küszöbérték túllépésének esetében az említett rendelet I. mellékletében található támogatási összegeket minden olyan tagállamban csökkenteni kell, ahol a vonatkozó feldolgozási küszöbértéket meghaladták. A feldolgozási küszöbérték túllépésének mértékét azon mennyiségek átlaga alapján kell megállapítani, amelyek feldolgozására a támogatási rendszer keretében, az azt a gazdasági évet megelőző utolsó három gazdasági évben vagy az ezeknek megfelelő időszakban került sor, amely gazdasági évre vonatkozóan a támogatást meg kell határozni.

(3)

A tagállamok a 2202/96/EK rendelet részletes alkalmazási szabályairól szóló 2111/2003/EK bizottsági rendelet (2) 39. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban bejelentették a Bizottságnak a támogatási rendszer keretében feldolgozott narancsmennyiséget. A bejelentett adatok alapján megállapítást nyert, hogy a közösségi feldolgozási küszöbértéket 376 023 tonnával meghaladták. A küszöbérték túllépését állapították meg nevezetesen Olaszország, Görögország és Portugália esetében. Következésképpen a 2202/96/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett, a narancsra vonatkozó támogatási összegeket a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan Olaszország esetében 55,91 %-kal, Görögország esetében 8,34 %-kal, Portugália esetében pedig 52,88 %-kal kell csökkenteni.

(4)

A tagállamok a 2111/2003/EK rendelet 39. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban tájékoztatták a Bizottságot a támogatási rendszer keretében feldolgozott kisebb citrusfélék mennyiségeiről. A bejelentett adatok alapján megállapítást nyert, hogy a közösségi feldolgozási küszöbértéket 104 734 tonnával meghaladták. A küszöbérték túllépését állapították meg nevezetesen Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ciprus esetében. Következésképpen a 2202/96/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett, a mandarinra, a klementinre és a satsumára vonatkozó támogatási összegeket a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében Olaszország esetében 62,30 %-kal, Spanyolország esetében a gyümölcslévé való feldolgozásra szánt kisebb citrusfélék vonatkozásában 12 %-kal, Portugália esetében 80,66 %-kal, Ciprus esetében pedig 53,27 %-kal kell csökkenteni.

(5)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldségtermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2202/96/EK rendelet értelmében a feldolgozásra szállított narancsra nyújtandó támogatási összegeket Olaszország, Görögország és Portugália tekintetében, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan e rendelet I. melléklete állapítja meg.

2. cikk

A 2202/96/EK rendelet értelmében a feldolgozásra szállított mandarinra, klementinre és satsumára nyújtandó támogatási összegeket Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ciprus tekintetében, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan e rendelet II. melléklete állapítja meg.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 49. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(2)  HL L 317., 2003.12.2., 5. o.


I. MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

 

Több évre szóló szerződések

Egyetlen gazdasági évre vonatkozó szerződések

Egyéni termelők

Olaszország

4,97

4,32

3,89

Görögország

10,33

8,98

8,08

Portugália

5,31

4,62

4,16


II. MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

 

Több évre szóló szerződések

Egyetlen gazdasági évre vonatkozó szerződések

Egyéni termelők

Olaszország

3,95

3,43

3,09

Spanyolország – gyümölcslévé való feldolgozásra szánt kisebb citrusfélék

9,21

8,01

7,21

Portugália

2,03

1,76

1,58

Ciprus

4,89

4,25

3,83


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 25.)

az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról

(2007/668/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése második albekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. március 19-i határozatával adott felhatalmazást a Bizottságnak, hogy az Európai Közösség nevében a Vámigazgatások Világszervezetéhez történő csatlakozásról tárgyalásokat folytasson (1).

(2)

A Vámigazgatások Világszervezetének Tanácsa várhatóan 2007 júniusában, a 109/110. ülésén módosítja a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezményt, hogy a Vámigazgatások Világszervezetének vám- és gazdasági uniók – mint például az Európai Közösség – is tagjai lehessenek.

(3)

Az Európai Közösség tagállamainak támogatniuk kellene a fenti módosítás tervezetét, amely a Vámigazgatások Világszervezetének Tanácsa általi elfogadást követően lehetővé tenné a Közösség csatlakozását a módosított egyezményhez.

(4)

Az Európai Közösség és a Vámigazgatások Világszervezete tájékozódó megbeszéléseket követően megvizsgálta, hogy az Európai Közösségnek hogyan lenne lehetősége a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságával járó jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény módosításának a Vámigazgatások Világszervezetének valamennyi tagja által történő megerősítése függvényében.

(5)

Az Európai Közösségnek, jogállását tekintve, a hatáskörébe tartozó kérdésekben el kell tudnia járni a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény keretében őt megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek tekintetében.

(6)

Az Európai Közösség tagállamai megtartják tagságukat a Vámigazgatások Világszervezetében.

(7)

Mind az Európai Közösség, mind pedig annak tagállamai is rendelkeznek hatáskörrel a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területeken.

(8)

Az Európai Közösség hatáskörébe tartozó kérdésekben ki kell alakítani az Európai Közösség álláspontját. A csak részben közösségi hatáskörbe tartozó kérdésekben az Európai Közösség tagállamainak mindent meg kell tenniük, hogy közös álláspontot alakítsanak ki, amellyel biztosítják az Európai Közösség és tagállamai egységes külső képviseletét.

(9)

A fentiekre tekintettel a Tanács rendelkezik az Európai Közösségnek a Vámigazgatások Világszervezetében való tagságából eredő jogok ideiglenes gyakorlásáról és a kötelezettségek, beleértve az éves hozzájárulás megfizetését is, teljesítéséről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1)   Az Európai Közösség tagállamai elfogadják a Vámigazgatások Világszervezete Tanácsának azon határozatát, amely lehetővé teszi az Európai Közösség számára, hogy ideiglenes intézkedés révén gyakorolhassa a Vámigazgatások Világszervezetének tagjait megillető jogokat, a határozatban foglalt feltételek teljesülésétől függően.

(2)   Az Európai Közösség elfogadja a Vámigazgatások Világszervezet tagjaiéval megegyező jogokat és kötelezettségeket a Vámigazgatások Világszervezete Tanácsának határozatában meghatározottak szerint, a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény módosítása hatálybalépésének függvényében.

(3)   Az Európai Bizottság felhatalmazást kap, hogy közölje a Vámigazgatások Világszervezetével, hogy az Európai Közösség elfogadja a Vámigazgatások Világszervezet tagjaiéval megegyező jogokat és kötelezettségeket, és hogy benyújtja a Vámigazgatások Világszervezetének a mellékletben részletesen meghatározott, megkívánt hatásköri nyilatkozatot.

(4)   Az Európai Közösség 2007. július 1-jétől évente hozzájárulást fizet a Vámigazgatások Világszervezetének, hogy ezáltal támogassa a szervezet munkáját és fedezze a felmerülő adminisztratív többletköltségeket.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SCHAVAN


(1)  A Vámigazgatások Világszervezetét a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hozta létre (1950. december 15-én írták alá). Az egyezmény 1952-ben lépett hatályba. Feladatkörének egyértelműbbé tétele érdekében 1994-ben a Vám-együttműködési Tanács a „Vámigazgatások Világszervezete” munkanevet vette fel. Jelenleg a Vámigazgatások Világszervezetének 171 tagja van.


MELLÉKLET

Az Európai Közösség hatásköri nyilatkozata a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó kérdésekben

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek legutóbbi módosítás szerint hatályos rendelkezéseivel összhangban e nyilatkozat meghatározza azon hatásköröket, amelyeket az Európai Közösség tagállamai a Vám-együttműködési Tanács létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a Közösségekre ruháztak át.

Az Európai Közösség kijelenti, hogy összhangban az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 131–134. cikkével, kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a közös kereskedelmi politika terén.

Az Európai Közösség nemzetközi megállapodásokat köthet azokban az esetekben, amikor a belső hatáskört a közös politika végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadására már felhasználták, vagy ha az Európai Közösség céljainak eléréséhez nemzetközi megállapodás szükséges. Az Európai Közösség külső hatásköre csak abban a mértékben kizárólagos, amennyiben a nemzetközi megállapodás európai közösségi szabályokat érint, vagy azok hatályát megváltoztatja. Ebben az esetben nem az Európai Közösség tagállamainak, hanem az Európai Közösségnek kell külső kötelezettségvállalásba bocsátkoznia harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel. A Közösség által elfogadott vámügyekre vonatkozó intézkedések jegyzékét az e nyilatkozat mellékletében szereplő jogi eszközök jegyzéke írja elő.

Az Európai Közösség tagállamai által a szerződésekkel összhangban az Európai Közösségekre ruházott hatáskörök gyakorlása természetéből adódóan folyamatos változásoknak van kitéve. Az Európai Közösség ezért fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a nyilatkozatot.

Melléklet

EK-JOGSZABÁLYOK

A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A Tanács 2003. március 17-i 2003/231/EK határozata az Európai Közösségnek a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény (Kiotói Egyezmény) módosító jegyzőkönyvéhez való csatlakozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 18-i 2002/6/EK irányelve a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről

A Tanács 1979. december 10-i 80/271/EGK határozata az 1973 és 1979 közötti kereskedelmi tárgyalások eredményeként létrejött többoldalú megállapodások megkötéséről (HL L 71., 1980.3.17., 1. o.)

Számos harmadik országokkal meghozott vegyes bizottsági határozat, pl.: 2006/343/EK: Az EK–Izland vegyes bizottság 2005. december 22-i 2/2005 határozata a megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

A Tanács 1987. április 7-i 87/369/EGK határozata az összehangolt áruleíró és kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény és az azt módosító jegyzőkönyv megkötéséről

A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról

A Bizottság 2006. október 17-i 1549/2006/EK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 26. és 133. cikke

A Tanács 1996. december 20-i 2505/96/EK rendelete egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (1996. évi első sorozat) szóló 3059/95/EK rendelet módosításáról

A Tanács 1995. december 22-i 384/96/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1997. október 6-i 2026/97/EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1994. december 22-i 3285/94/EK rendelete a behozatalra vonatkozó közös szabályokról, valamint az 518/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a legutóbbi módosítás szerint

A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről

A Tanács 1990. december 13-i 3677/90/EGK rendelete az egyes anyagok, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról

A Bizottság 1992. december 21-i 3769/92/EGK rendelete az egyes anyagok, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló 3677/90/EGK rendelet végrehajtásáról és módosításáról

A Tanács 2004. december 22-i 111/2005/EK rendelete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A Tanács 2003. július 22-i 1383/2003/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1889/2005/EK rendelete a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. április 13-i 648/2005/EK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

Az 1987. május 20-i az Európai Gazdasági Közösség, az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény

A Tanács 1993. március 15-i 93/329/EGK határozata az áruk ideiglenes behozataláról szóló egyezmény megkötéséről és mellékleteinek elfogadásáról


Bizottság

18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. október 15.)

az Adoxophyes orana granulovírusnak, az amisulbromnak, az emamektinnek, a piridalilnak és a Spodoptera littoralis nukleo-poliéder vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2007) 4647. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/669/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

Az Andermatt Biocontrol GmbH 2004. november 29-én dokumentációt nyújtott be a német hatóságokhoz az Adoxophyes orana granulovírus hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányuló kérelemmel együtt. A Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 2006. március 24-én dossziét nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz az amisulbromra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányuló kérelemmel együtt. A Syngenta Ltd. 2006. június 23-án dossziét nyújtott be a holland hatóságokhoz az emamektinre vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányuló kérelemmel együtt. A Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2006. március 28-án dossziét nyújtott be a holland hatóságokhoz a piridalilra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányuló kérelemmel együtt. Az Andermatt Biocontrol GmbH 2007. január 2-án dossziét nyújtott be az észt hatóságokhoz a Spodoptera littoralis nukleo-poliéder vírusra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3)

Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Észtország hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy előzetes vizsgálat alapján az érintett hatóanyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dossziék vélhetően ugyancsak megfelelnek az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően a dossziékat a kérelmező eljuttatta a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban, majd a dossziékat átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozattal hivatalosan meg kell erősíteni közösségi szinten, hogy a dossziék elvileg megfelelnek a II. mellékletben előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, az érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer esetében pedig a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt követelményeknek.

(5)

E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó dossziék, amelyeket a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az érintett hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe való felvétele céljából nyújtottak be, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék ugyancsak megfelelnek egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében az irányelv III. mellékletben előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, a javasolt felhasználást figyelembe véve.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az 1. cikkben említett dossziék részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül a Bizottság rendelkezésére bocsátják a vizsgálatra vonatkozó következtetéseket, csatolva az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvételének megtagadására vonatkozó ajánlást, valamint a felvétel feltételeit.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/52/EK bizottsági irányelvvel (HL L 214., 2007.8.17., 3. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Közhasználatú név, CIPAC-azonosító szám

Kérelmező

A kérelem benyújtásának időpontja

Referens tagállam

Adoxophyes orana granulovírus

CIPAC-szám: nem alkalmazható

Andermatt Biocontrol GmbH

2004. november 29.

DE

Amisulbrom

CIPAC-szám: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

2006. március 24.

UK

Emamektin

CIPAC-szám: 791

Syngenta Ltd.

2006. június 23.

NL

Piridalil

CIPAC-szám: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

2006. március 28.

NL

Spodoptera littoralis nukleo-poliéder vírus

CIPAC-szám: nem alkalmazható

Andermatt Biocontrol GmbH

2007. január 2.

EE


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/17


A TANÁCS 2007/670/KKBP HATÁROZATA

(2007. október 1.)

az Európai Unió és Új-Zéland közötti, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. május 30-án elfogadta az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A 2007/369/KKBP együttes fellépés 12. cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok – a Szerződés 24. cikkével összhangban – megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-án felhatalmazta az elnökséget, hogy az EU jövőbeni polgári válságkezelési műveletei esetén – amennyiben szükséges, a főtitkár/főképviselő támogatásával – harmadik államokkal tárgyalásokat kezdjen, az Európai Unió és valamely harmadik állam közötti, a harmadik államnak az Európai Unió polgári válságkezelési műveleteiben való részvételéről szóló megállapodásminta alapján történő megállapodás megkötése céljából. Ennek alapján az elnökség lefolytatta a tárgyalásokat Új-Zélanddal, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodásról.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és Új-Zéland közötti, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről szóló megállapodás az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

E határozat elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

M. LINO


(1)  HL L 139., 2007.5.31., 33. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Új-Zéland között, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történő részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU)

egyrészről, valamint

Új-Zéland

másrészről,

a továbbiakban: „a felek”,

FIGYELEMBE VÉVE:

hogy az Európai Unió Tanácsa 2007. május 30-án elfogadta az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépést,

Új-Zéland meghívását az EUPOL AFGHANISTAN-ban történő részvételére,

Új-Zéland azon döntését, hogy részt vesz az EUPOL AFGHANISTAN-ban,

a Politikai és Biztonsági Bizottság határozatát, miszerint elfogadja Új-Zéland EUPOL AFGHANISTAN-hoz való hozzájárulását,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Új-Zéland e megállapodás rendelkezéseivel és bármely szükséges végrehajtási rendelkezéssel összhangban csatlakozik az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló, 2007. május 30-i 2007/369/KKBP együttes fellépéshez, valamint bármely olyan együttes fellépéshez vagy határozathoz, amelyet az Európai Unió Tanácsa az EUPOL AFGHANISTAN bővítése érdekében hoz meg.

(2)   Új-Zélandnak az EUPOL AFGHANISTAN-hoz történő hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Új-Zéland biztosítja, hogy az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő személyi állománya a feladatát a következőkkel összhangban teljesíti:

a 2007/369/KKBP együttes fellépés és annak lehetséges további módosításai,

a műveleti terv,

végrehajtási intézkedések.

(4)   Az Új-Zéland által az EUPOL AFGHANISTAN-hoz kiküldött személyi állomány megbízatását kizárólag az EUPOL AFGHANISTAN érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

(5)   Új-Zéland bármely, az EUPOL AFGHANISTAN-hoz való hozzájárulásában bekövetkezett változásról kellő időben tájékoztatja az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjét és az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságát.

(6)   Az EUPOL AFGHANISTAN-hoz kiküldött személyi állomány számára kötelező az orvosi vizsgálat és védőoltás, továbbá Új-Zéland illetékes hatósága által kiállított igazolással kell rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy a megbízatás teljesítéséhez szükséges megfelelő egészségügyi állapotban van. Az EUPOL AFGHANISTAN-hoz kiküldött személyi állománynak másolattal kell rendelkeznie ezen igazolásról.

2. cikk

A személyi állomány jogállása

(1)   Az Új-Zéland részéről az EUPOL AFGHANISTAN misszióhoz biztosított személyi állomány jogállására – az Új-Zéland és az Afgán Iszlám Köztársaság kormánya között megkötött bármely megállapodás sérelme nélkül – az Európai Unió és az Afgán Iszlám Köztársaság között megkötött, a misszió jogállásáról szóló megállapodást kell alkalmazni.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett megállapodás sérelme nélkül, Új-Zéland joghatóságot gyakorol az EUPOL AFGHANISTAN műveletben részt vevő személyi állománya felett.

(3)   Új-Zéland felel a személyi állományának az EUPOL AFGHANISTAN-ban való részvételéből származó, ahhoz kapcsolódó vagy azt érintő igények teljesítéséért. Új-Zéland felel a személyi állománya bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban.

(4)   Új-Zéland vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy lemond az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő bármely állammal szembeni igényeiről. A szóban forgó nyilatkozatra vonatkozó iratminta e megállapodás mellékletét képezi.

(5)   Az Európai Unió gondoskodik arról, hogy – Új-Zélandnak az EUPOL AFGHANISTAN-ban való részvételét illetően – e megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek az igényeikről való lemondásra vonatkozólag.

3. cikk

Minősített információ

(1)   Új-Zéland megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információk az Európai Unió Tanácsának a 2001/264/EK tanácsi határozatban (1) foglalt biztonsági szabályzatának, valamint az illetékes hatóságok által – ideértve az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjét is – kibocsátott további iránymutatásoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

(2)   Amennyiben az Európai Unió és Új-Zéland között a minősített információk cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról megállapodás jött létre, az ilyen megállapodás rendelkezéseit az EUPOL AFGHANISTAN összefüggésében is alkalmazni kell.

4. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő személyi állomány minden tagja teljes mértékben saját nemzeti hatóságainak parancsnoksága alatt marad.

(2)   A nemzeti hatóságok a műveleti irányítást átruházzák az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és irányítás hierarchikus rendje szerint gyakorolja.

(3)   A misszióvezető vezeti az EUPOL AFGHANISTAN missziót, és felel annak napi működtetéséért.

(4)   Az e megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében említett jogi eszközökkel összhangban Új-Zélandot az EUPOL AFGHANISTAN napi működtetésének terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelességek terhelik, mint az Európai Uniónak a műveletben részt vevő tagállamait.

(5)   Az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetője fegyelmi felügyeletet gyakorol az EUPOL AFGHANISTAN személyi állománya felett. Szükség esetén a fegyelmi eljárást az érintett nemzeti hatóság indítja meg.

(6)   Új-Zéland az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő nemzeti kontingensének képviseletére nemzeti kontingensképviselőt (NKK) nevez ki. Az NKK az EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetőjének jelentést tesz a nemzeti ügyekről, továbbá felel az állomány napi szintű fegyelméért.

(7)   A művelet befejezésére vonatkozó határozatot az Európai Unió az Új-Zélanddal folytatott konzultációt követően hozza meg, amennyiben Új-Zéland a művelet befejezésének időpontjában még mindig hozzájárul az EUPOL AFGHANISTAN-hoz.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Új-Zéland viseli minden, a műveletben való részvételével kapcsolatos költséget, azon költségek kivételével, amelyek – a művelet működési költségvetésében meghatározottaknak megfelelően – közös finanszírozás alá tartoznak.

(2)   Afganisztán természetes vagy jogi személyeinek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén, Új-Zéland – felelőssége megállapítása esetén – kártérítést fizet az e megállapodás 2. cikkének (1) bekezdésében említett, a misszió jogállására vonatkozó megállapodásban – amennyiben van ilyen – meghatározott feltételek szerint.

6. cikk

A működési költségvetéshez való hozzájárulás

Mivel Új-Zéland részvétele jelentős, a művelet szempontjából alapvető fontosságú hozzájárulást jelent, Új-Zéland mentesül az EUPOL AFGHANISTAN misszió műveleti költségvetéséhez való hozzájárulás alól.

7. cikk

Az e megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az e megállapodás végrehajtása során szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás a főtitkár/főképviselő és Új-Zéland megfelelő hatóságai között jön létre.

8. cikk

Szerződésszegés

Amennyiben valamelyik fél nem teljesíti a megállapodásban meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónapos határidővel felmondhatja.

9. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között diplomáciai úton rendezik.

10. cikk

Hatálybalépés

(1)   E megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amely során a felek kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ezt a megállapodást aláírása napjától kezdve ideiglenesen alkalmazni kell.

(3)   Ez a megállapodás Új-Zélandnak a művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának harmadik napján angol nyelven, két példányban.

Image

az Európai Unió részéről

Image

Új-Zéland részéről


(1)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2007/438/EK határozattal (HL L 164., 2007.6.26., 24. o.) módosított határozat.

MELLÉKLET

NYILATKOZATOK

A 2. cikk (4) és (5) bekezdésében említettek szerint

Az EU-tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló, 2007. május 30-i 2007/369/KKBP együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok – a belső jogrendjük által megengedett mértékben – kölcsönös alapon, lehetőség szerint igyekeznek lemondani az Új-Zélanddal szemben – saját személyi állományuk tagjának sérülése, halála vagy a saját tulajdonukat képező és az EUPOL AFGHANISTAN által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeikről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

Új-Zéland személyi állományának valamely tagja az EUPOL AFGHANISTAN-nal kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét,

vagy az Új-Zéland tulajdonában lévő eszközök használata okozta, amennyiben az eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az EUPOL AFGHANISTAN ezen eszközöket használó új-zélandi személyi állománya súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelezettségszegésének esetét.”

Új-Zéland nyilatkozata:

„Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISTAN) felállításáról szóló 2007. május 30-i 2007/369/KKBP együttes fellépéshez csatlakozó Új-Zéland – a belső jogrendje által megengedett mértékben – kölcsönös alapon, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő bármely más állammal szemben – saját személyi állománya tagjainak sérülése, halála vagy a saját tulajdonát képező és az EUPOL AFGHANISTAN által használt bármely eszközt ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényeiről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

a személyi állomány valamely tagja az EUPOL AFGHANISTAN-nal kapcsolatos hivatali kötelességének teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét,

vagy az EUPOL AFGHANISTAN-ban részt vevő államok tulajdonában lévő eszközök használata okozta, amennyiben az eszközöket a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az EUPOL AFGHANISTAN ezen eszközöket használó személyi állománya súlyos gondatlanságának vagy szándékos kötelezettségszegésének esetét.”