ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 213

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. augusztus 15.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 960/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 961/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a gabonaágazatban 2007. augusztus 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 962/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a 02062991 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 996/97/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 963/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozóan biztosítandó eltérésekre tekintettel az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról

7

 

*

A Bizottság 964/2007/EK rendelete (2007. augusztus 14.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról

26

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/560/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a klórantraniliprolnak, a heptamaloxiglukánnak, a spirotetramatnak és a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 3669. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 2006/875/EK határozattal jóváhagyott, a szarvasmarha-brucellózis felszámolására irányuló 2007-es olaszországi programnak a Campania régióban található Casertaban előforduló bivaly-brucellózis tekintetében történő módosításának jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 3692. számú dokumentummal történt)

32

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/1


A BIZOTTSÁG 960/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. augusztus 15-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. augusztus 14-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/3


A BIZOTTSÁG 961/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

a gabonaágazatban 2007. augusztus 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. augusztus 16-án az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. augusztus 16-án alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. augusztus 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb a 735/2007/EK rendelettel (HL L 169., 2007.6.29., 6. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. augusztus 16-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

9,34

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

9,34

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

31.7.2007-13.8.2007

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

188,54

94,53

FOB-ár, USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Öböl-beli árnövelés

16,35

Nagy-tavaki árnövelés

5,16

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

41,79 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

44,05 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/6


A BIZOTTSÁG 962/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 996/97/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 996/97/EK bizottsági rendelet (2) a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan több éves időszakra behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(2)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 8. cikkének első albekezdése megállapítja, hogy az importengedélyek a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napját követően nem maradnak érvényben.

(3)

Annak érdekében, hogy a 996/97/EK rendelet rendelkezései összhangban álljanak az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseivel, a 996/97/EK rendeletet az 568/2006/EK rendelettel módosították, főként az importengedélyek érvényességi időszakára vonatkozó rendelkezés törlésével.

(4)

A marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikke megállapítja, hogy a behozatali engedélyek a kiadási időpontjuktól számított 90 napig érvényesek, ezért a 996/97/EK rendeletben indokolt egyértelműen megállapítani, hogy az engedélyek a behozatali vámkontingens-időszak végéig érvényben maradnak.

(5)

A 996/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó behozatali vámkontingens-időszakra kibocsátott behozatali engedélyek a vámkontingens-időszak végéig érvényesek maradjanak, meg kell állapítani, hogy a módosítás a 2007. július 1-jén kezdődő kontingensidőszaktól hatályos.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 996/97/EK rendelet 2. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az 1445/95/EK rendelet 3. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek a behozatali vámkontingens-időszak végéig érvényesek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007. július 1-jétől kezdődő kontingensidőszakra vonatkozó behozatali engedélyekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 144., 1997.6.4., 6. o. A legutóbb az 568/2007/EK rendelettel (HL L 133., 2007.5.25., 15. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 586/2007/EK rendelettel (HL L 139., 2007.5.31., 5. o.) módosított rendelet.


15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/7


A BIZOTTSÁG 963/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozóan biztosítandó eltérésekre tekintettel az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke x) pontjára,

mivel:

(1)

Az 58/97/EK, Euratom rendelet létrehozta a környezetvédelmi ráfordításokra, valamint a nyugdíjalapok szerkezetére, tevékenységére, teljesítményére és versenyképességére vonatkozó közösségi statisztikák elkészítésének közös keretét.

(2)

Az 58/97/EK, Euratom rendelet 11. cikke rendelkezik arról, hogy az átmeneti időszakok alatt elfogadhatók eltérések a rendelet mellékleteinek rendelkezéseitől. E rendelet 2. mellékletének 10. szakasza és a 7. melléklet 10. szakasza értelmében az átmeneti időszakok bizonyos mutatókra vonatkozóan további időszakkal meghosszabbíthatók.

(3)

A 2003. szeptember 1-jei 1667/2003/EK bizottsági rendelet (2) a tagállamoknak átmeneti időszakra, a 2001–2004 közötti referenciaévekre a környezetvédelmi ráfordításokra és a 2002–2004 közötti referenciaévekre a nyugdíjalapokra vonatkozóan eltéréseket engedélyezett.

(4)

Néhány tagállam kérte, hogy az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. mellékletének bizonyos rendelkezéseitől a 21 12 0 és 21 14 0 mutató tekintetében biztosított eltérésekre vonatkozó átmeneti időszakot hosszabbítsák meg a 2005–2008 közötti referenciaévekre, hogy létrehozhassák a szükséges adatgyűjtő rendszereket vagy kiigazíthassák a meglévőket, hogy az átmeneti időszak végére megfeleljenek a melléklet rendelkezéseinek.

(5)

Számos tagállam kérte, hogy az 58/97/EK, Euratom rendelet 7. mellékletének a nyugdíjalapokra vonatkozó bizonyos rendelkezéseitől való eltérésekre vonatkozó átmeneti időszakot hosszabbítsák meg a 2005–2007 közötti referenciaévekre, hogy létrehozhassák a szükséges adatgyűjtő rendszereket vagy kiigazíthassák a meglévőket, hogy az átmeneti időszak végére megfeleljenek a melléklet rendelkezéseinek.

(6)

Ezen eltérések engedélyezése indokoltnak tűnik, mivel a tagállamok kérelmei azon a jogos igényen alapulnak, hogy folytathassák az adatgyűjtő rendszerek kiigazítását.

(7)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet I. mellékletében megállapítottak szerint engedélyezett az 58/97/EK, Euratom rendelet 2. melléklete 4. szakaszának 21 12 0 és 21 14 0 mutatójától való eltérés a 2005–2008 közötti referenciaévekre.

2. cikk

Az e rendelet II. mellékletében meghatározottak szerint engedélyezett az 58/97/EK, Euratom rendelet 7. mellékletének 4. szakaszában foglalt mutatók listájától való eltérés a 2005–2007 közötti referenciaévekre.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 244., 2003.9.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

A 2. melléklet 21 12 0 és 21 14 0 mutatójától való eltérések

BELGIUM

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

18 + 3

18 + 3

hiányzó tevékenységek

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

hiányzó méretkategóriák

nincs

nincs

egyéb szempontok

nincs

nincs


BULGÁRIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

nincs eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

 

nincs

hiányzó tevékenységek

 

nincs

hiányzó méretkategóriák

 

nincs

egyéb szempontok

 

nincs


DÁNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

teljes eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

hiányzó tevékenységek

 

 

hiányzó méretkategóriák

 

 

egyéb szempontok

 

 


NÉMETORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

18 + 9 a NACE Rev.1.1 E szakaszára vonatkozóan

18 + 9 a NACE Rev.1.1 E szakaszára vonatkozóan

hiányzó tevékenységek

nincs

nincs

hiányzó méretkategóriák

nincs

nincs

egyéb szempontok

nincs

nincs


GÖRÖGORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

nincs

hiányzó tevékenységek

nincs

nincs

hiányzó méretkategóriák

1–9 foglalkoztatott személy

1–9 foglalkoztatott személy

egyéb szempontok

nincs

nincs


FRANCIAORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

nincs

hiányzó tevékenységek

nincs

nincs

hiányzó méretkategóriák

1–49 foglalkoztatott személy

a következők kivételével:

NACE Rev. 1.1: 15. és 16. ágazat

1–49 foglalkoztatott személy

a következők kivételével:

NACE Rev. 1.1: 15. és 16. ágazat

egyéb szempontok

nincs

nincs


ÍRORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

teljes eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

hiányzó tevékenységek

 

 

hiányzó méretkategóriák

 

 

egyéb szempontok

 

 

Megjegyzés: Az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 2. melléklete 4. szakasza (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint, ha az összes forgalom vagy a foglalkoztatottak száma a NACE Rev. 1. C–E gazdasági ágainak valamelyik ágazatában egy adott tagállamban a közösségi összadat 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információt nem kell összegyűjteni.


LUXEMBURG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

teljes eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

hiányzó tevékenységek

 

 

hiányzó méretkategóriák

 

 

egyéb szempontok

 

 

Megjegyzés: Az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 2. melléklete 4. szakasza (3) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint, ha az összes forgalom vagy a foglalkoztatottak száma a NACE Rev. 1. C–E gazdasági ágainak valamelyik ágazatában egy adott tagállamban a közösségi összadat 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, a 21 11 0, 21 12 0 és 21 14 0 mutatóra vonatkozó statisztikák összeállításához szükséges információt nem kell összegyűjteni.


ROMÁNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

teljes eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

hiányzó tevékenységek

 

 

hiányzó méretkategóriák

 

 

egyéb szempontok

 

 


SZLOVÉNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

18 + 6

18 + 6

hiányzó tevékenységek

NACE Rev.1.1 41

nincs

hiányzó méretkategóriák

minden 1–9 személyt foglalkoztató tevékenységi terület és a NACE 41 tevékenység valamennyi méretkategóriája

minden 1–9 személyt foglalkoztató tevékenységi terület, kivéve a NACE 41 1-9 személyt foglalkoztató tevékenységi területet

egyéb szempontok

nincs

nincs


SZLOVÁKIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 12 0 mutató

Többéves vállalkozási statisztika 2005–2008 21 14 0 mutató

Beruházás tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó felszerelésekbe és üzemekbe

Teljes folyó környezetvédelmi kiadások

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

részleges eltérés

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

nincs

hiányzó tevékenységek

nincs

nincs

hiányzó méretkategóriák

1–19 foglalkoztatott személy

1–19 foglalkoztatott személy

egyéb szempontok

nincs

nincs


II. MELLÉKLET

A 7. melléklettől való eltérések

BELGIUM

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

12 + 3

 

12 + 3

 

hiányzó mutatók

a 2005–2007 időszakra vonatkozóan:

 

2005-re vonatkozóan:

 

 

 

 

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

12 15 0

tényezőköltségen számított hozzáadott érték

48 61 0

forgalom földrajzi bontásban

2005-re vonatkozóan:

 

 

 

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

 

 

48 00 6

nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

 

 

48 00 7

nyugdíjjárulék vegyes rendszerekhez

 

 

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

 

 

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

 

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 70 1

ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 2

járulékalapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 3

vegyes rendszerek tagjainak száma

 

 

 

nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

 

 

11 15 0

nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező vállalkozások száma

 

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


BULGÁRIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

nincs eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

nincs

 

a 2005–2006 időszakra vonatkozóan:

 

 

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

48 61 0

forgalom földrajzi bontásban

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


DÁNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

 

 

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

 

 

48 00 6

nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

48 61 0

forgalom földrajzi bontásban

48 00 7

nyugdíjjárulék vegyes rendszerekhez

 

 

48 03 1

rendszeres nyugdíjfolyósítás

 

 

48 03 2

egyösszegű nyugdíjfolyósítás

 

 

48 03 3

kimenő átutalások

 

 

15 11 0

bruttó beruházás tárgyi javakba

 

 

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

 

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 70 1

ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 2

járulékalapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 3

vegyes rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 5

szüneteltető tagok száma

 

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


NÉMETORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


GÖRÖGORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


SPANYOLORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

hiányzó mutatók

13 31 0

munkaerőköltségek

nincs

 

48 07 0

összes adó

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

16 11 0

foglalkoztatott személyek száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


FRANCIAORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


ÍRORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

 

éves vállalkozási statisztika méretkategória szerinti bontásban

11 11 0

vállalkozások száma

11 11 8

vállalkozások száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

12 11 0

forgalom

48 00 1

tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

11 11 9

vállalkozások száma a tagok száma alapján történő osztályozás szerinti bontásban

48 00 2

munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 3

beérkező átutalások

 

éves vállalkozási statisztika pénznem szerinti bontásban

48 00 4

egyéb nyugdíjjárulék

 

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

48 64 0

összes befektetés euro és nem euro összetevők szerinti bontásban

48 00 6

nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

48 01 0

befektetési jövedelem (PF)

 

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

48 01 1

tőkenyereség és -veszteség

 

48 02 1

biztosítási követelések

48 61 0

forgalom földrajzi bontásban

48 02 2

egyéb jövedelem (PF)

48 03 3

kimenő átutalások

12 12 0

termelési érték

12 15 0

tényezőköltségen számított hozzáadott érték

48 03 0

nyugdíjkiadás összesen

48 03 1

rendszeres nyugdíjfolyósítás

48 03 2

egyösszegű nyugdíjfolyósítás

48 04 0

technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

48 05 0

fizetendő biztosítási díjak

48 06 0

összes működési költség

13 11 0

áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

13 31 0

munkaerőköltségek

15 11 0

bruttó beruházás tárgyi javakba

48 07 0

összes adó

48 11 0

földterület és épületek (PF)

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

48 13 0

részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok

48 14 0

átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei

48 15 0

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix hozamú értékpapírok

48 16 0

részesedés befektetési alapból (PF)

48 17 0

máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

48 18 0

egyéb befektetések

48 10 0

nyugdíjalapokba történő összes befektetés

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

48 10 4

összes befektetés piaci értéken

48 13 1

szabályozott piacon kereskedett részvények

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

48 13 3

nem nyilvános kereskedelemben részt vevő részvények

48 13 4

egyéb változó hozamú értékpapírok

48 20 0

egyéb eszközök

48 30 0

tőke és tartalék

48 40 0

nettó technikai tartalék (PF)

48 50 0

egyéb kötelezettségek

16 11 0

foglalkoztatott személyek száma

48 70 4

aktív tagok száma

48 70 5

szüneteltető tagok száma

48 70 6

nyugdíjba vonultak száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


OLASZORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

 

 

éves vállalkozási statisztika pénznem szerinti bontásban

48 00 3

beérkező átutalások

 

 

48 01 0

befektetési jövedelem (PF)

48 64 0

összes befektetés euro és nem euro összetevők szerinti bontásban

48 01 1

tőkenyereség és -veszteség

 

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

48 02 1

biztosítási követelések

48 61 0

forgalom földrajzi bontásban

48 02 2

egyéb jövedelem (PF)

 

 

12 12 0

termelési érték

 

 

12 15 0

tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

 

48 03 3

kimenő átutalások

 

 

48 04 0

technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

 

 

48 05 0

fizetendő biztosítási díjak

 

 

48 06 0

összes működési költség

 

 

13 11 0

áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

 

 

13 31 0

munkaerőköltségek

 

 

15 11 0

bruttó beruházás tárgyi javakba

 

 

48 07 0

összes adó

 

 

48 16 0

részesedés befektetési alapból (PF)

 

 

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

 

 

48 10 4

összes befektetés piaci értéken

 

 

48 13 1

szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 13 3

nem nyilvános kereskedelemben részt vevő részvények

 

 

48 13 4

egyéb változó hozamú értékpapírok

 

 

16 11 0

foglalkoztatott személyek száma

 

 

48 70 5

szüneteltető tagok száma

 

 

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

 

 

48 17 0

máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

 

 

48 30 0

tőke és tartalék

 

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


CIPRUS

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


LETTORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

2005–2007-re vonatkozóan:

 

nincs

 

48 17 0

máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

2005-re vonatkozóan:

 

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

48 00 7

nyugdíjjárulék vegyes rendszerekhez

48 04 0

technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

48 07 0

összes adó

48 40 0

nettó technikai tartalék (PF)

48 70 1

ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

48 70 3

vegyes rendszerek tagjainak száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


LUXEMBURG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


MAGYARORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

 

éves vállalkozási statisztika pénznem szerinti bontásban

48 02 1

biztosítási követelések

48 64 0

összes befektetés euro és nem euro összetevők szerinti bontásban

48 05 0

fizetendő biztosítási díjak

48 61 0

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

 

 

 

forgalom földrajzi bontásban

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


MÁLTA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


HOLLANDIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

nincs

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


AUSZTRIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

2005-re és 2006-ra vonatkozóan

éves vállalkozási statisztika

nincs

 

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

48 00 6

nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

48 13 1

szabályozott piacon kereskedett részvények

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

48 13 3

nem nyilvános kereskedelemben részt vevő részvények

48 13 4

egyéb változó hozamú értékpapírok

48 70 1

ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

48 70 2

járulékalapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

48 70 5

szüneteltető tagok száma

a 2005–2007 időszakra vonatkozóan

nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

11 15 0

nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező vállalkozások száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


LENGYELORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

nincs

 

48 02 1

biztosítási követelések

12 12 0

termelési érték

12 15 0

tényezőköltségen számított hozzáadott érték

48 03 1

rendszeres nyugdíjfolyósítás

48 03 2

egyösszegű nyugdíjfolyósítás

48 04 0

technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

48 05 0

fizetendő biztosítási díjak

13 11 0

áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

13 31 0

munkaerőköltségek

15 11 0

bruttó beruházás tárgyi javakba

48 07 0

összes adó

48 40 0

nettó technikai tartalék (PF)

48 70 6

nyugdíjba vonultak száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


PORTUGÁLIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

nincs

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

11 15 0

nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező vállalkozások száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


ROMÁNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 

egyéb szempontok

 

 

 

 


SZLOVÉNIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

nincs eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

nincs

 

nincs

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

 

 

48 00 1

tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 2

munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 3

beérkező átutalások

48 00 4

egyéb nyugdíjjárulék

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

48 00 7

nyugdíjjárulék vegyes rendszerekhez

48 03 1

rendszeres nyugdíjfolyósítás

48 03 2

egyösszegű nyugdíjfolyósítás

48 03 3

kimenő átutalások

48 07 0

összes adó

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

48 70 4

aktív tagok száma

48 70 5

szüneteltető tagok száma

48 70 6

nyugdíjba vonultak száma

 

nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

11 15 0

nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező vállalkozások száma

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


SZLOVÁKIA

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

12 + 6

 

12 + 6

 

hiányzó mutatók

 

éves vállalkozási statisztika

 

éves vállalkozási statisztika méretkategória szerinti bontásban

48 01 1

tőkenyereség és -veszteség

11 11 8

vállalkozások száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

48 11 0

földterület és épületek (PF)

 

éves vállalkozási statisztika pénznem szerinti bontásban

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

48 64 0

összes befektetés euro és nem euro összetevők szerinti bontásban

48 13 0

részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok

 

 

48 14 0

átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei

 

 

48 15 0

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix hozamú értékpapírok

 

 

48 16 0

részesedés befektetési alapból (PF)

 

 

48 17 0

máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

 

 

48 18 0

egyéb befektetések

 

 

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

 

 

48 13 1

szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 13 3

nem nyilvános kereskedelemben részt vevő részvények

 

 

48 13 4

egyéb változó hozamú értékpapírok

 

 

 

nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

 

 

11 15 0

nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező vállalkozások száma

 

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


SVÉDORSZÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

teljes eltérés

 

teljes eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

 

 

 

 

hiányzó mutatók

 

 

 

 


EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

 

Éves vállalkozási statisztika 2005–2007

Cím

Éves vállalkozási statisztika bontásban 2005–2007

Cím

teljes vagy részleges eltérés, vagy nincs eltérés

részleges eltérés

 

részleges eltérés

 

külön átmeneti időszak szükséges

12 + 3

 

12 + 3

 

hiányzó mutatók

 

Éves vállalkozási statisztika

 

éves vállalkozási statisztika méretkategória szerinti bontásban

11 11 0

vállalkozások száma

11 11 8

vállalkozások száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

48 00 5

nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

11 11 9

vállalkozások száma a tagok száma alapján történő osztályozás szerinti bontásban

48 00 6

nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

 

éves vállalkozási statisztika pénznem szerinti bontásban

48 00 7

nyugdíjjárulék vegyes rendszerekhez

48 64 0

összes befektetés euro és nem euro összetevők szerinti bontásban

48 01 0

befektetési jövedelem (PF)

48 61 0

éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban

48 01 1

tőkenyereség és -veszteség

 

forgalom földrajzi bontásban

48 02 1

biztosítási követelések

 

 

12 12 0

termelési érték

 

 

12 15 0

tényezőköltségen számított hozzáadott érték

 

 

48 04 0

technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

 

 

48 05 0

fizetendő biztosítási díjak

 

 

13 11 0

áruk és szolgáltatások beszerzése összesen

 

 

13 31 0

munkaerőköltségek

 

 

13 32 0

bérek és keresetek

 

 

13 33 0

társadalombiztosítási költségek

 

 

48 12 0

társult vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

 

 

48 10 1

a „támogató vállalkozásba” történő összes befektetés

 

 

48 13 2

kkv-kre szakosodott szabályozott piacon kereskedett részvények

 

 

48 30 0

tőke és tartalék

 

 

16 11 0

foglalkoztatott személyek száma

 

 

48 70 0

tagok száma

 

 

48 70 1

ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 2

járulékalapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 3

vegyes rendszerek tagjainak száma

 

 

48 70 4

aktív tagok száma

 

 

48 70 5

szüneteltető tagok száma

 

 

48 70 6

nyugdíjba vonultak száma

 

 

egyéb szempontok

nincs

 

nincs

 


15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/26


A BIZOTTSÁG 964/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

a legkevésbé fejlett országokból származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1401/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó vámkontingensek megnyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a 2002/2003-tól 2008/2009-ig terjedő gazdasági évek tekintetében. Hatálybalépése óta több, horizontálisan vagy az egyes ágazatokban alkalmazandó rendelkezést is elfogadtak, illetve módosítottak, ideértve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendeletet (5), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (6), és mindezeket figyelembe kell venni e vámkontingens vonatkozásában.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet részletes szabályokat határoz meg többek között az importengedélyek iránti kérelmekre, a kérelmező kilétére, valamint az engedélyek kiállítására vonatkozóan. A rendelet az ágazati rendeletekben meghatározott kiegészítő feltételek és eltérések sérelme nélkül alkalmazandó. Következésképpen az egyértelműség érdekében egy új rendelet elfogadása és az 1401/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezése révén módosítani kell a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek kezelési módját.

(3)

A 980/2005/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a közös vámtarifa szerinti vámok 2009. szeptember 1-jén megvalósuló teljes körű felfüggesztéséig globális, nulla vámtételű vámkontingenst kell megnyitni minden gazdasági évben azokra az 1006 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyek az említett rendelet I. mellékletének megfelelően a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges rendelkezések előnyeiből részesülő országból származnak. Az e vámkontingenshez tartozó mennyiség kiszámításának alapját az 1006 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan a 2002/2003-as gazdasági évre meghatározott, 2 895 tonnás, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiség képezi; az egymást követő gazdasági években a vámkontingens keretébe tartozó mennyiség 15 %-kal nő az előző évi mennyiséghez képest. A fentiek alapján meg kell határozni a következő gazdasági évekre vonatkozó mennyiségeket.

(4)

A szóban forgó kontingensek megfelelő kezelése érdekében lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy a szeptember 1-jén kezdődő gazdasági év első hét napján kérelmet nyújthassanak be, valamint – amennyiben maradnak felhasználatlan mennyiségek – lehetőséget kell biztosítani új kérelmek benyújtására február első hét napja során. Ugyanezen okból helyénvaló megállapítani e rendeletben az engedélyek kérelmezésére, kibocsátására, érvényességi időtartamára, valamint az információknak a Bizottsághoz történő eljuttatására vonatkozó különös szabályokat, továbbá meghozni a megfelelő adminisztratív intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rögzített kontingensmennyiséget ne lépjék túl. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének határidejéül. Ezenkívül a szóban forgó kontingens ellenőrzésének javítása érdekében a biztosíték összegét úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a várható kockázatokat.

(5)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 67–97. cikkében a származás igazolására vonatkozóan meghatározott rendelkezések megállapítják a származó termékek fogalmának az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásában használandó meghatározását. Gondoskodni kell e rendelkezések alkalmazásáról.

(6)

Ezeket az intézkedéseket a következő gazdasági év elejétől, azaz 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 980/2005/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdésében említett, nulla vámtételű éves behozatali vámkontingenseket minden gazdasági év első napján meg kell nyitni az 1006 KN-kód alá tartozó termékek hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiségeire vonatkozóan, a következők szerint:

a)

a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében a 09.4177 tételszám alatt és 5 821 tonna mennyiségre vonatkozóan;

b)

a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében a 09.4178 tételszám alatt és 6 694 tonna mennyiségre vonatkozóan.

Az első albekezdésben említett kontingensek kizárólag az olyan országokból származó behozatalra vonatkoznak, amelyek a 980/2005/EK rendelet I. melléklete szerint a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges rendelkezések haszonélvezői.

(2)   Az előhántolt, a hántolatlan, a félig hántolt és a hántolt rizs közötti átváltáskor a 467/67/EGK bizottsági rendelet (8) 1. cikkében meghatározott átváltási arányokat kell alkalmazni, kivéve a tört rizs esetében, ahol a kérelmezett mennyiséget az ilyen rizs tényleges súlya alapján veszik figyelembe.

(3)   E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély a következő bejegyzéseket tartalmazza:

a)

a 8. rovatban a származási ország megnevezése, valamint az „igen” rovat mellé tett kereszt;

b)

a 20. rovatban a kontingens tételszáma és a „964/2007/EK rendelet” bejegyzés.

(2)   Minden engedélykérelemben meg kell jelölni egy mennyiséget kilogrammban, tizedesjegyek nélkül.

(3)   Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkétől eltérve a behozatali engedélyekhez kapcsolódó biztosíték összege tonnánként 46 EUR.

(4)   Az engedélykérelmeket az adott gazdasági év első hét napja során, illetve – adott esetben, amennyiben sor kerül a (7) bekezdésben említett kiegészítő időszak alkalmazására – ugyanazon gazdasági év februárjának első hét napja során kell benyújtani az érintett tagállam illetékes hatóságaihoz.

(5)   A Bizottság az e rendelet 4. cikkének a) pontjában említett értesítésre vonatkozó időtartam utolsó napjától számított tíz napon belül megállapítja az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett elosztási együtthatót.

Amennyiben az első albekezdés alkalmazását követően 20 tonnánál kisebb mennyiségre kellene kiállítani az engedélyt, miközben a kérelem ennél nagyobb mennyiségre vonatkozik, a gazdasági szereplő az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépésének időpontjától számított két munkanapon belül visszavonhatja az engedélykérelmét.

(6)   A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napjától számított huszadik munkanapon kell kiadni.

(7)   Ha a gazdasági év első hét napja során benyújtott kérelmekre a (6) bekezdésnek megfelelően kiadott behozatali engedélyek nem fedik le az érintett kontingens egészét, a fennmaradó mennyiségek kioszthatók az adott gazdasági év február hónapjában kezdődő kiegészítő időszakban. Amennyiben a Bizottság az említett kiegészítő időszak megnyitása mellett dönt, az adott kontingensév november 1-jét megelőzően meghatározza és közzéteszi a rendelkezésre álló mennyiségeket.

(8)   Az 1324/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a behozatali engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a tényleges kibocsátása napjától kezdve, az onnantól számított hatodik hónap végéig érvényes.

3. cikk

(1)   Az e rendelet 1. cikkében említett kontingensek keretében történő szabad forgalomba bocsátás feltétele a 2454/93/EGK rendelet 67–97. cikkével összhangban kibocsátott FORM A származási bizonyítvány bemutatása.

(2)   A FORM A származási bizonyítvány 4. rovatában a következő adatoknak kell szerepelniük:

a)

a „964/2007/EK rendelet” bejegyzés;

b)

a rizs berakodásának időpontja a kedvezményezett exportőr országban, továbbá az 1785/2003/EK rendelet 3. cikke szerint meghatározott gazdasági év, amelyben a szállítás megtörténik;

c)

a nyolcjegyű KN-kód.

4. cikk

A tagállamok elektronikus úton közlik a Bizottsággal:

a)

a behozatali engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információkat, a kérelmekben szereplő (terméksúlyban megadott) teljes mennyiségek nyolc számjegyű KN-kódok és származási országok szerinti bontásban való feltüntetésével, legkésőbb az engedélykérelmek benyújtásának utolsó napját követő második munkanapon, brüsszeli idő szerint 18 óráig;

b)

a kiállított engedélyekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat, a kiállított behozatali engedélyekben szereplő (terméksúlyban megadott) teljes mennyiségek nyolc számjegyű KN-kódok és származási országok szerinti bontásban való feltüntetésével, továbbá a 3. cikk (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban visszavont engedélykérelmekben szereplő mennyiségeket, legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátását követő második munkanapon;

c)

az e kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott (terméksúlyban megadott) teljes mennyiséget, nyolc számjegyű KN-kódok szerinti bontásban, legkésőbb minden hónap utolsó napján. Amennyiben egy adott hónap során nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, „nulla” mennyiségről kell értesítést küldeni. Az engedélyek érvényességi határidejének lejártát követő harmadik hónapban azonban már nem szükséges ilyen értesítést küldeni.

5. cikk

Az 1401/2002/EK rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o. A legutóbb a 606/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 141., 2007.6.2., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 203., 2002.8.1., 42. o.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 1996/2006/EK rendelettel (HL L 398., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(8)  HL 204., 1967.8.24., 1. o. A legutóbb a 2325/88/EK rendelettel (HL L 202., 1988.7.27., 41. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 2.)

a klórantraniliprolnak, a heptamaloxiglukánnak, a spirotetramatnak és a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2007) 3669. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/560/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A DuPont International Operations Sarl. 2007. február 2-án dossziét nyújtott be a klórantraniliprol hatóanyagra vonatkozóan Írország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. Az ELICITYL 2006. május 9-én dossziét nyújtott be a heptamaloxiglukánra vonatkozóan Franciaország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. A Bayer CropScience AG 2006. október 9-én dossziét nyújtott be a spirotetramatra vonatkozóan Ausztria hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet. Az Andermatt Biocontrol GmbH 2006. augusztus 7-én dossziét nyújtott be a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírusra vonatkozóan Észtország hatóságaihoz, melyhez mellékelte a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet.

(3)

Írország, Franciaország, Ausztria és Észtország hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy előzetes vizsgálat alapján az érintett hatóanyagra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dossziék vélhetően szintén megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek, legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezt követően a dossziékat a kérelmező eljuttatta a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz, majd a dossziékat átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozattal hivatalosan meg kell erősíteni közösségi szinten, hogy a dossziék elvileg megfelelnek a II. mellékletben előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében pedig a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt követelményeknek.

(5)

E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó dossziék, melyeket a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az érintett hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából nyújtottak be, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék ugyancsak megfelelnek egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében az irányelv III. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek, figyelembe véve a javasolt felhasználást.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az 1. cikkben említett dossziék részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül a Bizottság rendelkezésére bocsátják a vizsgálatra vonatkozó következtetéseket, csatolva az alábbiakat: az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvételének megtagadására vonatkozó ajánlás, valamint a felvétel feltételei.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Közhasználatú név, CIPAC-azonosító szám

Kérelmező

A kérelem benyújtásának időpontja

Referens tagállam

Klórantraniliprol

CIPAC-szám: 794

DuPont International Operations Sarl

2007. február 2.

IE

Heptamaloxiglukán

CIPAC-szám: Nem alkalmazható

ELICITYL

2006. május 9.

FR

Spirotetramat

CIPAC-szám: 795

Bayer CropScience AG

2006. október 9.

AT

Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírus

CIPAC-szám: Nem alkalmazható

Andermatt Biocontrol GmbH

2006. augusztus 7.

EE


15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. augusztus 2.)

a 2006/875/EK határozattal jóváhagyott, a szarvasmarha-brucellózis felszámolására irányuló 2007-es olaszországi programnak a Campania régióban található Casertaban előforduló bivaly-brucellózis tekintetében történő módosításának jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2007) 3692. számú dokumentummal történt)

(2007/561/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat rendelkezik a határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok – beleértve a szarvasmarha-brucellózist – felszámolására, nyomon követésére és az ellenük való védekezésre irányuló nemzeti programoknak nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulásról.

(2)

A tagállamok által az állatbetegségek és egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére 2007-re benyújtott programok jóváhagyásáról szóló, 2006. november 30-i 2006/875/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyta az Olaszország által a 2007. január 1-jétől2007. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a szarvasmarha-brucellózis felszámolására benyújtott programot.

(3)

Az Olaszország által 2007. március 5-én és 6-án az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében bemutatottak alapján megállapítható, hogy a bivalybrucellózis Campania régióban, és különösen Caserta megyében fennálló helyzete aggodalomra ad okot.

(4)

Ennek megfelelően Olaszország a Casertaban előforduló bivalybrucellózis felszámolására irányuló, az állatok azonosítása és vakcinázása tekintetében különleges megerősített intézkedéseket tartalmazó különleges ellenőrzési tervet nyújtott be a Bizottsághoz.

(5)

Az Olaszország által javasolt intézkedések megfelelnek a közösségi állat-egészségügyi jogszabályoknak és különösen a szarvasmarha-brucellózis felszámolására vonatkozó közösségi kritériumoknak.

(6)

A Casertaban előforduló bivalybrucellózis felszámolására irányuló különleges ellenőrzési tervet ezért a szarvasmarha-brucellózis felszámolására irányuló 2007-es olaszországi program részeként jóvá kell hagyni.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Olaszország által 2007. június 7-én benyújtott, a Casertaban előforduló bivalybrucellózis felszámolására irányuló különleges ellenőrzési tervet a Bizottság a 2007. július 1-jétől2007. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan jóváhagyja.

A különleges ellenőrzési tervet fel kell venni a 2006/875/EK határozat 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott, az említett tagállamban a szarvasmarha-brucellózis felszámolására irányuló programba.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 337., 2006.12.5., 46. o. A 2007/22/EK határozattal (HL L 7., 2007.1.12., 46. o.) módosított határozat.