ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 182

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. július 12.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 809/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 810/2007/EK rendelete (2007. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 811/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 812/2007/EK rendelete (2007. július 11.) az Amerikai Egyesült Államok részére a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

7

 

 

A Bizottság 813/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 2. és 6. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

15

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról ( 1 )

19

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/485/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. július 10.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérő rendelkezéseket magában foglaló megállapodás Svájccal való megkötésének Ausztria részére történő engedélyezéséről

29

 

 

Bizottság

 

 

2007/486/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 65. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (COMP/F/39.234 számú ügy – ötvözetfelár – határozat újraelfogadása) (az értesítés a C(2006) 6765. számú dokumentummal történt)

31

 

 

2007/487/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. július 6.) az Egyesült Királyság számára a VII e ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2007) 3212. számú dokumentummal történt)

33

 

 

2007/488/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. július 11.) a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágásra szánt sertéseknek védőkörzeteken belüli vágóhidakra köz- és magánutakon történő szállítása tekintetében az olaszországi Cremona számára mentességek nyújtásáról (az értesítés a C(2007) 3314. számú dokumentummal történt)

34

 

 

2007/489/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. július 11.) a 2005-ös dániai Newcastle-betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2007) 3315. számú dokumentummal történt)

36

 

 

MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

Tanács

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

37

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/1


A TANÁCS 809/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az eresztőhálókról szóló 894/97/EK, 812/2004/EK és 2187/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások megóvását biztosító egyes technikai intézkedésekről szóló, 1997. április 29-i 894/97/EK tanácsi rendelet (1) igazgatási keretet hoz létre a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megőrzése érdekében, amelynek értelmében az eresztőhálók teljes hosszát általánosan 2,5 km-re korlátozza, valamint megtiltja az egyes fajok kifogására szolgáló eresztőhálók alkalmazását és fedélzeten tartását, amely tilalom, a Balti-tengeren, a Bæltek és az Øresund vizein működő hajókon kívül valamennyi közösségi halászhajóra vonatkozik.

(2)

A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 26-i 812/2004/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja az akusztikus riasztóberendezések használatára és a cetfélék egyes eresztőhálós halászatok során történő véletlenszerű kifogásának nyomon követésére vonatkozó követelményeket.

(3)

A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet (3) meghatározza az eresztőhálók használatának korlátait és feltételeit az említett térségben.

(4)

Az említett rendelkezések azonban nem tartalmazzák az eresztőháló meghatározását. Az egyértelműség és a tagállamokban végzett ellenőrzések egységes végrehajtásának előmozdítása érdekében mindhárom említett jogi aktusban be kell vezetni az eresztőháló egységes meghatározását.

(5)

Az eresztőháló meghatározásának megállapítása nem terjeszti ki a közösségi jogban bevezetett eresztőhálók használatára vonatkozó korlátozások és feltételek alkalmazási területét.

(6)

Következésképpen a 894/97/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 894/97/EK rendelet 11. cikke helyébe a következő cikk lép:

„11. cikk

(1)   »Eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyivel a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni.

(2)   Egy hajó sem tarthat fedélzetén, illetve nem használhat halászatra egy vagy több eresztőhálót, amelynek egyenkénti vagy összesített hossza meghaladja a 2,5 km-t.”

2. cikk

A 812/2004/EK rendelet a következő cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Fogalommeghatározások

»Eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyire a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni.”

3. cikk

A 2187/2005/EK rendelet 2. cikke a következő ponttal egészül ki:

„o)

»eresztőháló«: úsztatóeszközökkel a tengerfelszínen, vagy valamennyire a tengerfelszín alatt tartott olyan kopoltyúháló, amely szabadon sodródik az áramlattal, vagy amelyet egy hajóhoz rögzítve húznak. Az eresztőhálót a háló kiegyensúlyozására és/vagy sodródásának megakadályozására szolgáló tartozékokkal lehet felszerelni.”

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 132., 1997.5.23., 1. o. A legutóbb az 1239/98/EK rendelettel (HL L 171., 1998.6.17., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 150., 2004.4.30., 12. o.

(3)  HL L 349., 2005.12.31., 1. o.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/3


A BIZOTTSÁG 810/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 756/2007/EK rendelettel (HL L 172., 2007.6.30., 41. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. július 11-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

115,8

ZZ

133,5

0709 90 70

TR

86,4

ZZ

86,4

0805 50 10

AR

55,2

UY

51,0

ZA

56,7

ZZ

54,3

0808 10 80

AR

86,2

BR

88,2

CL

89,9

CN

99,5

NZ

101,4

US

103,8

UY

59,1

ZA

89,6

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

84,4

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

103,7

ZZ

84,7

0809 10 00

TR

199,7

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

283,7

US

481,7

ZZ

382,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

124,1

ZZ

124,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/5


A BIZOTTSÁG 811/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló, 2004. április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a félreértések bármiféle kockázata, indokolt egyértelműen előírni a 917/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (3) bekezdésében, hogy a méhészeti programok intézkedéseit mindenképpen végre kell hajtani annak a költségvetési évnek a végéig, amelyre a szóban forgó intézkedéseket előirányozták.

(2)

A méhészeti programok egyes intézkedéseinek pénzügyi határértékét egy adott költségvetési év folyamán jelenleg legfeljebb a szóban forgó pénzügyi határérték 20 %-ának erejéig lehet módosítani anélkül, hogy az ilyen módosítást a 797/2004/EK rendelet 5. cikkében említett eljárás szerint jóvá kellene hagyatni.

(3)

Ez a 20 %-os korlát igazgatási szempontból mind a tagállamok, mind pedig a Bizottság számára túlságosan szigorúnak bizonyult. Következésképpen el kell törölni.

(4)

Az egyszerűsítés érdekében helyénvaló rugalmasabbá tenni a méhészeti programok intézkedéseinek adott költségvetési éven belüli kiigazítását, ezért indokolt eltörölni az egyes tagállamok számára előirányzott költségvetésen belül az intézkedéstípusok közötti forrásátcsoportosításra vonatkozó korlátozásokat.

(5)

Elő kell írni, hogy amennyiben egyes intézkedések nem szerepeltek az eredetileg bejelentett hároméves programban, akkor a méhészeti programok intézkedéseinek kiigazításairól értesíteni kelljen a Bizottságot.

(6)

A 917/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 917/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

b)

a (3) bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A méhészeti programnak a hároméves időszak adott évére megállapított intézkedéseit teljes egészében végre kell hajtani annak a költségvetési évnek az augusztus 31-éig, amelyre a szóban forgó intézkedéseket előirányozták.”

2.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A méhészeti program intézkedései a költségvetési év folyamán kiigazíthatók, feltéve, hogy összhangban maradnak a 797/2004/EK rendelet 2. cikkével. A szóban forgó intézkedések pénzügyi határértékeit módosítani lehet, feltéve, hogy az éves kiadási előirányzatok felső határának összegét nem lépik túl, és hogy a méhészeti program finanszírozásához nyújtott közösségi hozzájárulás nem haladja meg az érintett tagállam által viselt kiadások 50 %-át.

Amennyiben egyes intézkedések nem szerepeltek az eredetileg bejelentett hároméves programban, az érintett tagállam értesít a Bizottságot minden, az intézkedések kiigazítására vonatkozó tervről, amelyet az adott költségvetési év folyamán az első albekezdésnek megfelelően végre kíván hajtani. Amennyiben a Bizottság nem emel kifogást, a tervezett kiigazítás az említett értesítés időpontját követő második hónap első napjától alkalmazhatóvá válik.

A tagállamok minden egyes költségvetési év végét követően legkésőbb két hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot az intézkedéstípusok szerint lebontásban feltüntetett kiadások végrehajtásának összegzéséről.”

3.

A 7. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 2004.4.28., 1. o.

(2)  HL L 163., 2004.4.30., 83. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/7


A BIZOTTSÁG 812/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

az Amerikai Egyesült Államok részére a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/333/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításával kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodás (3) a sertéshúsra vonatkozóan 4 722 tonna országspecifikus (USA) behozatali vámkontingens megnyitásáról rendelkezik.

(2)

Az Amerikai Egyesült Államok részére a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. augusztus 16-i 1233/2006/EK bizottsági rendelet (4) jelentős módosításra szorul. Az 1233/2006/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (5), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (6) kell alkalmazni.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességi határidejéül.

(5)

A vámkontingens kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetett információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(6)

A sertéshúságazat rendszerében rejlő spekulációs lehetőség kivédésére a piaci szereplőknek a vámkontingenshez való hozzáférésére vonatkozóan egyértelmű feltételeket kell megállapítani.

(7)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 euróban kell megállapítani.

(8)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében a következő alidőszak mennyiségeihez kell hozzáadni.

(9)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelettel (7) összhangban a vámkontingenshez való hozzáféréshez be kell mutatni az Amerikai Egyesült Államok hatóságai által kibocsátott származási bizonyítványt.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó időszakra éves alapon vámkontingenst kell megnyitni 4 722 tonna, az Amerikai Egyesült Államokból származó sertéshústermék behozatalára vonatkozóan.

A vámkontingens a 09.4170 tételszámot kapja.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek KN-kódját és az alkalmazandó vámot az I. melléklet határozza meg.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %,

b)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %,

c)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %,

d)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott éves kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében említett termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   A kérelem vonatkozhat több, különböző KN-kód alá tartozó, az Amerikai Egyesült Államokból származó termékre is. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16. rovatában, valamint megnevezésüket a 15. rovatban.

A kérelemnek legalább 20 tonnára kell vonatkoznia, de legfeljebb az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség 20 %-ára vonatkozhat.

(3)   Az engedély kötelezettséget jelent az Amerikai Egyesült Államokból történő behozatalra.

(4)   Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek a következő bejegyzéseket kell tartalmazniuk:

a)

a 8. rovatban a származási országot, valamint az „igen” bejegyzést kereszttel megjelölve;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 20 EUR/100 kilogramm összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A tagállamok legkésőbb a kérelembenyújtás határidejét követő harmadik munkanapon közlik a Bizottsággal a kérelmezett összmennyiséget, kilogrammban kifejezve.

(4)   Az engedélyeket a hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb a (3) bekezdésben előírt értesítési időszak végét követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(5)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmeket és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kibocsátott engedélyek által érintett összmennyiségről, kilogrammban kifejezve.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap vége előtt közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, kilogrammban kifejezve.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről, kilogrammban kifejezve, először az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap vége előtt.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 55–65. cikkével összhangban a szabad forgalomba bocsátáshoz be kell mutatni az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai által kibocsátott származási bizonyítványt. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályban lévő rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni.

9. cikk

Az 1233/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(4)  HL L 225., 2006.8.17., 14. o.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Az áru megnevezése

Alkalmazandó vám

A termék összmennyisége tonnában

(terméksúly)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Csontozott karaj és sonka, frissen, hűtve vagy fagyasztva

250 EUR/tonna

4 722


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A 4. cikk (4) bekezdésének első albekezdése b) pontjában említett bejegyzések

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 812/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 812/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

magyarul

:

812/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

finnül

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

B.   RÉSZ

A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

angolul

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

románul

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1233/2006/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdésének a) pontja

4. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének b) pontja

4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének c) pontja

4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének d) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének e) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének f) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (5) bekezdése

5. cikk (6) bekezdése

5. cikk (7) bekezdése

5. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (4) bekezdése

5. cikk (9) bekezdése

5. cikk (10) bekezdése

6. cikk (2) bekezdése

6. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

7. cikk (1) bekezdése

6. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

6. cikk (2) bekezdése

7. cikk

8. cikk

8. cikk első albekezdése

2. cikk

8. cikk második albekezdése

9. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet A. része

III. melléklet

II. melléklet B. része

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/15


A BIZOTTSÁG 813/2007/EK RENDELETE

(2007. július 11.)

a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 2. és 6. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 09.4343 (2006–2007) tételszám alatt elérhető mennyiséggel egyenlő vagy azt meghaladó összmennyiségre nyújtottak be behozataliengedély-kérelmeket az illetékes hatóságokhoz a 2007. július 2. és 6. közötti héten a 950/2006/EK rendelettel, illetőleg Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2006. december 13-i 1832/2006/EK bizottsági rendelettel (3) összhangban.

(2)

E körülmények között helyénvaló, hogy a Bizottság odaítélési együtthatót állapítson meg a rendelkezésre álló mennyiséggel arányos engedélykibocsátás érdekében, és hogy értesítse a tagállamokat a kijelölt határérték eléréséről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és az 1832/2006/EK rendelet 5. cikkével összhangban a 2007. július 2. és 6. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek vonatkozásában az engedélyeket az e rendelet mellékletében megállapított mennyiségi korlátozással kell kibocsátani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A 2006/2006/EK rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 95. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 354., 2006.12.14., 8. o.


MELLÉKLET

Preferenciális AKCS- és indiai cukor

A 950/2006/EK rendelet IV. címe

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elefántcsontpart

0

Elérve

09.4334

Kongói Köztársaság

0

Elérve

09.4335

Fidzsi-szigetek

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Elérve

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

0

Elérve

09.4340

Madagaszkár

0

Elérve

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

Elérve

09.4344

Saint Kitts és Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Szváziföld

100

 

09.4347

Tanzánia

0

Elérve

09.4348

Trinidad és Tobago

0

Elérve

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Preferenciális AKCS- és indiai cukor

A 950/2006/EK rendelet IV. címe

2007/2008-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elefántcsontpart

100

 

09.4334

Kongói Köztársaság

100

 

09.4335

Fidzsi-szigetek

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Elérve

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaszkár

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts és Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Szváziföld

100

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad és Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Kiegészítő cukor

A 950/2006/EK rendelet V. címe

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4315

India

100

 

09.4316

Az AKCS-jegyzőkönyvet aláíró országok

100

 


CXL engedményes cukor

A 950/2006/EK rendelet VI. címe

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4317

Ausztrália

0

Elérve

09.4318

Brazília

0

Elérve

09.4319

Kuba

0

Elérve

09.4320

Egyéb harmadik országok

0

Elérve


Balkáni cukor

A 950/2006/EK rendelet VII. címe

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4324

Albánia

100

 

09.4325

Bosznia és Hercegovina

0

Elérve

09.4326

Szerbia, Montenegró és Koszovó

100

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

100

 

09.4328

Horvátország

100

 


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

A 950/2006/EK rendelet VIII. címe

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Ország

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

100

 


Bulgária és Románia részére megnyitott átmeneti vámkontingensek keretében történő cukorbehozatal

Az 1832/2006/EK rendelet 1. fejezetének 2. része

2006/2007-es gazdasági év

Tételszám

Type

2.7.2007-6.7.2007 közötti hét: a kérelemben szereplő mennyiség odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4365

Bulgária

0

Elérve

09.4366

Románia

0

Elérve


IRÁNYELVEK

12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/19


A TANÁCS 2007/43/EK IRÁNYELVE

(2007. június 28.)

a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a mezőgazdasági politikák kialakításánál és végrehajtásánál a Közösség és tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok kíméletére vonatkozó követelményeket, miközben tiszteletben tartják a tagállamok – különösen a vallási szertartásokra, kulturális hagyományokra és regionális örökségre vonatkozó – jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezéseit és szokásait.

(2)

A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezmény (3) (a továbbiakban: „az egyezmény”) alapján kidolgozott, a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv (4) a tenyésztés céljából tenyésztett vagy tartott állatok védelmét szolgáló minimumszabályokat állapít meg, amelyek az állatok élettani és etológiai szükségleteinek megfelelő elhelyezésről, táplálékról, vízről és gondozásról szóló rendelkezéseket foglalnak magukban.

(3)

A Közösség részese az egyezménynek és a háziszárnyasról (Gallus gallus) szóló külön ajánlás került elfogadásra az egyezmény keretében, amely a hústermelés céljából tartott baromfira vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz.

(4)

Az állat-egészségügyi és állatjólléti tudományos bizottság 2000. március 21-i, a hústermelés céljából tartott csirkék (brojlercsirkék) jóllétéről szóló jelentése azt a következtetést vonta le, hogy az e célból jelenleg használt csirkefajták gyors növekedési ütemét nem kíséri az állatok megfelelő szintű kímélete és egészségi állapota, és a nagy állománysűrűség negatív hatásai alacsonyabbak az olyan épületekben, ahol jó beltéri klimatikus feltételeket tudnak fenntartani.

(5)

Amint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) vonatkozó véleményei rendelkezésre állnak, a genetikai paraméterek hatásának minimálisra csökkentése vagy a talppárna-dermatitiszen felül egyéb állatjólléti mutatók bevezetése érdekében a nem almozott felületekre vonatkozó különleges rendelkezés meghozatalára kerül sor.

(6)

A verseny olyan torzulásainak elkerülése érdekében, amelyek ezen ágazati piac közös szervezésében akadályozhatják a zökkenőmentes működést, valamint az ágazat ésszerű fejlesztése céljából, közösségi szinten szükséges a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló szabályok megállapítása.

(7)

Az arányosság elvével összhangban, azon alapvető célkitűzés megvalósítása érdekében, amely az intenzív csirketenyésztésben az állatok jóllétét javító intézkedések bevezetését célozza, szükséges és célszerű a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapítása. A Szerződés 5. cikkének harmadik bekezdésével összhangban ez az irányelv nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

A szabályoknak az intenzív tenyésztési rendszerek állatjólléttel kapcsolatos problémáira kell összpontosítaniuk. A kis csirkeállományok tartására alkalmazandó aránytalan intézkedések elkerülése érdekében meg kell állapítani ezen irányelv alkalmazásának alsó határát.

(9)

Fontos, hogy a csirkéket gondozó személyek tisztában legyenek a vonatkozó állatjólléti követelményekkel, és feladataik ellátásához megfelelő képzésben részesüljenek vagy az ilyen képzéssel egyenértékű tapasztalattal rendelkezzenek.

(10)

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló szabályok megállapításánál a különböző figyelembe veendő szempontok – az állatok kímélete és egészsége, a gazdasági és szociális megfontolások, valamint a környezeti hatás – között egyensúlyt kell kialakítani.

(11)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), valamint a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) már meghatározza a hatósági ellenőrzések keretét, amely az állatok kíméletére vonatkozó egyes szabályoknak való megfelelésre is kiterjed. Ezenfelül a 882/2004/EK rendelet előírja, hogy a tagállamoknak a többéves nemzeti ellenőrzési tervek végrehajtásáról, benne az elvégzett ellenőrzések és felülvizsgálatok eredményeiről éves beszámolót kell benyújtaniuk. E célból pénzügyi támogatás előirányzására került sor ezekben a rendeletekben és az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban (7) egyaránt.

(12)

Több tagállamban már léteznek különféle önkéntes rendszerek a csirkehús állatjólléti szabványoknak és más paramétereknek való megfelelése alapján történő címkézésére.

(13)

Az ilyen önkéntes címkézési rendszerek alkalmazásában szerzett tapasztalatok fényében célszerű, hogy a Bizottság benyújtson egy olyan jelentést a csirkehúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, az állatjólléti szabványoknak való megfelelésen alapuló közösségi szintű, kötelező, harmonizált és specifikus címkézési rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely az esetleges társadalmi-gazdasági vonatkozásokat, a Közösség gazdasági partnereire gyakorolt hatásokat, valamint az ilyen címkézési rendszernek a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak való megfelelését is tárgyalja.

(14)

A hústermelés céljából tartott csirkék – ideértve az ilyen csirkék szülői állományát is – jóllétének különösen az ezen irányelv által nem érintett szempontok tekintetében történő további javítása céljából célszerű, hogy a Bizottság a további kutatásokat és gyakorlati tapasztalatokat figyelembe vevő, új tudományos adatokon alapuló jelentést nyújtson be. Ennek a jelentésnek külön meg kell vizsgálnia a post mortem vizsgálatok során megállapított nem kielégítő jólléti körülményekre utaló jelekre vonatkozó küszöbértékek bevezetésének lehetőségét, valamint tanulmányoznia kell a genetikai paraméterek hatását az olyan beazonosított hiányosságokra, amelyek a hústermelés céljából tartott csirkék nem kielégítő jóllétét okozzák.

(15)

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat és biztosítják azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(16)

A Tanács a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás (8) (34) bekezdésével összhangban arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – saját maguk és a Közösség érdekében – olyan táblázatokat készítsenek, amelyek a lehetséges mértékben ábrázolják az irányelv és az átültetési intézkedések közötti összefüggést, valamint ösztönzi a tagállamokat ezek nyilvánosságra hozatalára.

(17)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (9) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1)   Ezt az irányelvet a hústermelés céljából tartott csirkékre kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban:

a)

a kevesebb mint 500 csirkét tartó gazdaságokra;

b)

a kizárólag tenyészállat-állományokat tartó gazdaságokra;

c)

a keltetőállomásokra;

d)

a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról 1906/90/EGK rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló, 1991. június 5-i 1538/91/EGK bizottsági rendelet (10) IV. mellékletének b), c), d) és e) pontjában említett külterjes zárt tartású és szabadtartású csirkékre; és

e)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletnek (11) megfelelően az ökológiai módszerekkel tenyésztett csirkékre.

(2)   Az irányelvet alkalmazni kell a tenyésztéssel és tartással egyaránt foglalkozó telepek növendékállományára.

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen a tagállamok szabadon hozhatnak szigorúbb intézkedéseket.

Az állatjólléttel összefüggő elsődleges felelősség az állatok tulajdonosát vagy tartóját terheli.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„tulajdonos”: az a természetes vagy jogi személy vagy személyek, aki(k) a csirkék tartására szolgáló gazdaság tulajdonosa(i);

b)

„tartó”: az a természetes vagy jogi személy, aki szerződés alapján vagy a törvény értelmében – akár állandó, akár ideiglenes alapon – felelős a csirkékért, vagy akinek csirkéket a gondjaira bíztak;

c)

„illetékes hatóság”: valamely tagállam azon központi hatósága, amely állatjólléti, állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzések elvégzésére hatáskörrel rendelkezik, vagy bármely más hatóság, amelyet e hatáskörrel regionális, helyi vagy más szinten felruháztak;

d)

„hatósági állatorvos”: azon állatorvos, akit a 854/2004/EK rendelet I. melléklete III. szakasza IV. (A) fejezetének megfelelően felhatalmaztak arra, hogy ilyen minőségben eljárjon, valamint az illetékes hatóság kinevezte;

e)

„csirke”: a Gallus gallus fajhoz tartozó azon állat, amelyet hústermelés céljából tartanak;

f)

„gazdaság”: olyan termelési hely, ahol csirkéket tartanak;

g)

„ól”: a gazdaság azon épülete, ahol csirkeállományt tartanak;

h)

„hasznosítható terület”: azon, alommal ellátott terület, amely a csirkék számára bármikor hozzáférhető;

i)

„állománysűrűség”: az egyszerre egy adott ólban lévő csirkéknek a hasznosítható terület négyzetméterére számított teljes élősúlya;

j)

„állomány”: a gazdaság egy adott óljában egyszerre megtalálható csirkék összessége;

k)

„napi elhullási arány”: az ugyanazon a napon, adott ólban elpusztult csirkék – ideértve a betegség miatt vagy egyéb okból kiselejtezett csirkéket is – számának és az adott napon az ólban található csirkék számának a hányadosa, százzal szorozva;

l)

„összesített napi elhullási arány”: a napi elhullási arányok összege.

(2)   Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak az almozatlan területeknek a csirkék jóllétére gyakorolt hatásaira vonatkozó tudományos véleménye eredményeit követően az almozatlan területek tekintetében a „hasznosítható terület” (1) bekezdés h) pontja szerinti fogalommeghatározását a 11. cikkben említett eljárással összhangban ki lehet egészíteni.

3. cikk

A csirketartás követelményei

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy:

a)

valamennyi ól megfelel az I. mellékletben meghatározott követelményeknek;

b)

az illetékes hatóság vagy a hatósági állatorvos az előírt vizsgálatokat, ellenőrzést és nyomon követést – ideértve a III. mellékletben előírtakat is – elvégzi.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség legmagasabb értéke egyetlen esetben se haladja meg a 33 kg/m2-t.

(3)   A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a csirkék állománysűrűsége magasabb legyen, amennyiben a tulajdonos vagy tartó – az I. mellékletben előírt követelményeken felül – megfelel a II. mellékletben meghatározott követelményeknek.

(4)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (3) bekezdés szerinti eltérés engedélyezése esetén a gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség legmagasabb értéke egyetlen esetben se haladja meg a 39 kg/m2-t.

(5)   Amennyiben az V. mellékletben megállapított feltételek teljesülnek, a tagállamok engedélyezhetik a (4) bekezdésében említett legnagyobb állománysűrűség legfeljebb 3 kg/m2-rel történő növelését.

4. cikk

Képzés és útmutatás a csirkékkel foglalkozó személyek számára

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a tartók – akik természetes személyek – feladataik ellátásához megfelelő képzésben részesültek, valamint hogy megfelelő tanfolyamok állnak rendelkezésre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tanfolyamok az állatjólléti szempontokra összpontosítanak és különösen a IV. mellékletben felsorolt kérdésekkel foglalkoznak.

(3)   A tagállamok biztosítják a tanfolyamok ellenőrzésére és jóváhagyására szolgáló rendszer létrehozását. A csirketartóknak az érintett tagállam illetékes hatósága által elismert bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amely tanúsítja az ilyen tanfolyam elvégzését vagy az ilyen képzéssel egyenértékű tapasztalat megszerzését.

(4)   A tagállamok a 2010. június 30-a előtt szerzett tapasztalatot az ilyen tanfolyamokon való részvétellel egyenértékűnek ismerhetik el, és az egyenértékűség tanúsítására bizonyítványt kell kiadniuk.

(5)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelmények a tulajdonosokra is vonatkoznak.

(6)   A tulajdonosok vagy tartók az általuk a csirkék gondozására vagy megfogására és rakodására foglalkoztatott vagy alkalmazott személyek számára a vonatkozó állatjólléti követelményekkel kapcsolatban – ideértve a gazdaságokban gyakorolt selejtezési módszereket érintő követelményeket is – utasításokat és útmutatást nyújtanak.

5. cikk

A baromfihús címkézése

A Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a baromfihúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, az állatjólléti szabványoknak való megfelelésen alapuló kötelező, részletes harmonizált címkézési rendszer esetleges bevezetéséről.

Ez a jelentés megvizsgálja az esetleges társadalmi-gazdasági vonatkozásokat, a Közösség gazdasági partnereire gyakorolt hatásokat, valamint azt, hogy egy ilyen címkézési rendszer miként felel meg a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak.

A jelentést az ezen megfontolásokat és a tagállamok által az önkéntes címkézési rendszerek alkalmazása során szerzett tapasztalatokat figyelembe vevő, megfelelő jogalkotási javaslatok kísérik.

6. cikk

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

(1)   A Bizottság az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos véleménye alapján legkésőbb 2010. december 31-én jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikai paramétereknek azon beazonosított hiányosságokra gyakorolt hatásáról, amelyek a csirkék nem kielégítő jóllétét okozzák. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, megfelelő jogalkotási javaslatok kísérhetik.

(2)   A tagállamok benyújtják a Bizottságnak a legalább egy éves időszak alatt levágásra került állományok reprezentatív mintái nyomon követésén alapuló adatgyűjtés eredményeit. A megfelelő elemzés lehetővé tétele érdekében a III. mellékletben foglalt mintavételezésre és adatokra vonatkozó követelményeknek tudományosan megalapozottaknak, objektíveknek és összehasonlíthatóaknak, valamint a 11. cikkben említett eljárással összhangban állónak kell lenniük.

Az ezen irányelv céljaira történő adatgyűjtéshez a tagállamoknak szükségük lehet egy közösségi pénzügyi hozzájárulásra.

(3)   A rendelkezésre álló adatok alapján és az új tudományos eredmények figyelembevételével a Bizottság legkésőbb 2012. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ezen irányelv alkalmazásáról, valamint az irányelvnek a csirkék jóllétére és a jólléti mutatók alakulására gyakorolt hatásáról. A jelentés figyelembe veszi a különböző előállítási feltételeket és módszereket. A jelentés ezen túlmenően tekintetbe veszi ezen irányelv társadalmi-gazdasági és adminisztratív hatásait is, beleértve a regionális szempontokat is.

7. cikk

Vizsgálatok

(1)   Az illetékes hatóság nem diszkriminatív vizsgálatokkal ellenőrzi az ezen irányelv követelményeinek való megfelelést.

Ezeket a vizsgálatokat valamennyi tagállamban a tartott állatok megfelelő hányadán kell elvégezni a 882/2004/EK rendelet vonatkozó rendelkezésekkel rendelkezéseivel összhangban, és azok az egyéb célból végzett ellenőrzésekkel egy időben is elvégezhetők.

A tagállamok az állománysűrűség meghatározására megfelelő eljárásokat vezetnek be.

(2)   A tagállamok minden év június 30-áig az előző évre vonatkozó éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatokra vonatkozóan. A jelentéshez csatolni kell az illetékes hatóság által a feltárt főbb állatjólléti problémák kezelése érdekében hozott legfontosabb intézkedések listáját.

8. cikk

A helyes irányítási gyakorlatra vonatkozó útmutatók

A tagállamok ösztönzik a helyes irányítási gyakorlatra vonatkozó olyan útmutatók kidolgozását, amelyek az ezen irányelvnek való megfeleléssel kapcsolatos iránymutatásokat tartalmaznak. Az ilyen útmutatók terjesztését és használatát ösztönözni kell.

9. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak a végrehajtásuk biztosításához szükséges minden intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezésekről a tagállamok legkésőbb 2010. június 30-ig értesítik a Bizottságot, valamint minden azokat érintő későbbi módosításról haladéktalanul értesítést küldenek a Bizottságnak.

10. cikk

Végrehajtási hatáskörök

Az ezen irányelv egységes végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket a 11. cikkben említett eljárással összhangban lehet elfogadni.

11. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot munkájában az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) által létrehozott Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

12. cikk

Átültetés

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. június 30-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

13. cikk

Hatálybalépés

Ezen irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  2006. február 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2005. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 323., 1978.11.17., 14. o. A legutóbb a módosítási jegyzőkönyvvel (HL L 395., 1992.12.31., 22. o.) módosított egyezmény.

(4)  HL L 221., 1998.8.8., 23. o. A 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(7)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított határozat.

(8)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(9)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(10)  HL L 143., 1991.6.7., 11. o. A legutóbb a 2029/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 29. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 394/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 98., 2007.4.13., 3. o.) módosított rendelet.

(12)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A GAZDASÁGOKRA ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK

Az egyéb kapcsolódó közösségi jogszabályokban foglalt vonatkozó rendelkezéseken kívül az alábbi követelményeket kell alkalmazni:

Itatók

1.

Az itatókat úgy kell elhelyezni és tartani, hogy a kicsordulás a lehető legkisebb legyen.

Etetés

2.

A takarmánynak folyamatosan vagy adagolva kell rendelkezésre állnia, és azt a csirkéktől a várható levágási időpont előtt több mint 12 órával tilos megvonni.

Alom

3.

Valamennyi csirkének állandó hozzáférése legyen az alomhoz, amely száraz és a felszínén morzsalékos legyen.

Szellőzés és fűtés

4.

A túlfűtés elkerülése, valamint a túlzott nyirkosság megszüntetése érdekében a szellőzésnek – szükség esetén fűtőrendszerekkel kombinálva – elegendőnek kell lennie.

Zaj

5.

A zajszintet minimálisra kell csökkenteni. A szellőztetőventilátorokat, etetőgépeket vagy más berendezéseket úgy kell kialakítani, elhelyezni, működtetni és karbantartani, hogy a lehető legkisebb zajmennyiséggel járjanak.

Megvilágítás

6.

A világításnak a szárnyasok szemmagasságában mérve a megvilágított időszak alatt minden épületben legalább 20 lux fényerejűnek kell lennie, és a hasznosítható terület legalább 80 %-át be kell világítania. A megvilágítás szintjének ideiglenes csökkentése megengedhető, ha ez az állatorvos tanácsa szerint szükséges.

7.

A csirkéknek az épületben való elhelyezése időpontjától számított hét napon belül, és az előrelátható vágási időpont előtt három nappal bezárólag a világításnak összesen legalább 6 órányi sötét időszakokat magában foglaló 24 órás ritmust kell követnie oly módon, hogy a sötét időszakok közül legalább egy megszakítás nélkül legalább 4 órán keresztül tartson, nem beleszámítva ebbe a csökkentett fényerősségű időszakokat.

Vizsgálatok

8.

A gazdaságban tartott valamennyi csirkét naponta legalább kétszer meg kell vizsgálni. Az állatok jóllétének és/vagy egészségének csökkent szintjére utaló jelekre különleges figyelmet kell fordítani.

9.

Azoknak a csirkéknek, amelyek súlyosan sérültek vagy egészségügyi rendellenesség egyértelmű jeleit mutatják – mint például járási nehézségek, súlyos hasvízkór vagy súlyos fejlődési rendellenességek – és valószínűsíthető, hogy szenvednek, megfelelő kezelésben kell részesülniük, vagy azonnal le kell selejtezni azokat. Minden szükséges esetben fel kell venni a kapcsolatot állatorvossal.

Tisztítás

10.

Az épületek, berendezések vagy eszközök azon részeit, amelyekkel a csirkék érintkeznek, az ól teljes kiürítését követően minden alkalommal, az új állomány betelepítése előtt alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Valamely ól teljes kiürítését követően az almot teljes egészében el kell távolítani, és tiszta almot kell biztosítani.

Nyilvántartás

11.

A tulajdonosnak vagy tartónak a gazdaság minden egyes ólja tekintetében nyilvántartást kell vezetnie az alábbiakról:

a)

a betelepített csirkék száma;

b)

a hasznosítható terület;

c)

a csirkék hibridje vagy fajtája, amennyiben ismert;

d)

az egyes ellenőrzések során az elhullottan talált szárnyasok száma az okok megjelölésével, amennyiben ezek ismertek, valamint a valamilyen okból kiselejtezett szárnyasok száma;

e)

az értékesítésre szánt vagy levágásra küldött csirkék eltávolítása után az állományban maradó csirkék száma.

Ezeket a nyilvántartásokat legalább három évig meg kell őrizni, és az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani, amikor az ellenőrzést végez vagy más módon bekéri azokat.

Műtéti beavatkozások

12.

Tilos minden nem gyógyászati vagy diagnosztikai célból végzett műtéti beavatkozás, amely a test érzékeny részének sérülését vagy elvesztését, vagy a csontszerkezet módosítását eredményezi.

A csőrkurtítást azonban engedélyezhetik a tagállamok, amennyiben a tollcsipkedés és a kannibalizmus megelőzésére szolgáló egyéb intézkedéseket már kimerítették. Ilyen esetekben a csőrkurtítást kizárólag állatorvosi konzultációt követően és állatorvos tanácsára, valamint szakképzett személy által tíznaposnál fiatalabb csirkéken lehet elvégezni. Ezenfelül a tagállamok engedélyezhetik a csirkék ivartalanítását. Az ivartalanítást csak állatorvosi felügyelet mellett és olyan személyzet végezheti, amely külön képzésben részesült.


II. MELLÉKLET

A NAGYOBB ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉG HASZNÁLATÁNAK KÖVETELMÉNYEI

Értesítés és dokumentáció

Az alábbi követelményeket kell alkalmazni:

1.

A tulajdonos vagy tartó közli az illetékes hatósággal, ha több mint 33 kg/m2 élősúlyú állománysűrűséget kíván felhasználni.

A tulajdonos vagy tartó megjelöli a pontos értéket, és az állománynak az ólban való elhelyezését megelőzően legalább 15 nappal tájékoztatja az illetékes hatóságot az állománysűrűséggel kapcsolatban bekövetkezett minden változásról.

Ha az illetékes hatóság ezt kéri, az értesítést olyan dokumentumnak kell kísérnie, amely összefoglalja a 2. pont szerint szükséges dokumentáció tartalmát képező információkat.

2.

A tulajdonos vagy tartó a tenyésztési rendszert részletesen leíró, bármikor rendelkezésre álló dokumentációcsomagot tart az ólban. A dokumentáció tartalmazza különösen az ólnak és berendezéseinek a technikai adatait, így például:

i)

az ól tervrajza, beleértve a csirkék által elfoglalt terület méreteit is;

ii)

a szellőző-, és adott esetben hűtő- és fűtőrendszer, beleértve azok elhelyezkedését; szellőzési terv, amely részletezi a levegőminőség olyan célparamétereit, mint a levegőáramlás, a levegősebesség és a hőmérséklet;

iii)

etető- és itatórendszerek és azok elhelyezkedése;

iv)

riasztóberendezések és tartalék berendezések az állatok egészségéhez és jóllétéhez elengedhetetlen automatikus vagy mechanikus berendezések üzemzavara esetére;

v)

a padlózat típusa és az általában használt alom.

A dokumentációt kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani és naprakészen kell tartani. Különösen a szellőzőrendszer és a riasztóberendezés műszaki ellenőrzéséről kell nyilvántartást vezetni.

A szárnyasok jóllétére valószínűsíthetően hatással lévő, a leírt ólban, berendezésben vagy eljárásokban bekövetkező bármilyen változást a tulajdonos vagy tartó indokolatlan késedelem nélkül közli az illetékes hatósággal.

A gazdaságokra vonatkozó követelmények – a környezeti paraméterek szabályozása

3.

A tulajdonos vagy tartó biztosítja, hogy a gazdaság minden egyes ólja fel legyen szerelve olyan szellőző-, és szükség esetén fűtő- és hűtőrendszerrel, amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki és működtetnek, hogy

a)

a csirkék fejmagasságában mérve az ammónia (NH3) koncentrációja ne haladja meg a 20 ppm-et és a szén-dioxid (CO2) koncentrációja ne haladja meg a 3 000 ppm-et;

b)

amikor az árnyékban mért külső hőmérséklet meghaladja a 30 °C-ot, a belső hőmérséklet ezt a külső hőmérsékletet több mint 3 °C-kal ne haladja meg;

c)

10 °C alatti külső hőmérséklet mellett az ólban 48 órán keresztül mért átlagos relatív páratartalom ne haladja meg a 70 %-ot.


III. MELLÉKLET

ELLENŐRZÉS ÉS NYOMON KÖVETÉS A VÁGÓHÍDON

(a 3. cikk (1) bekezdésében említettek értelmében)

1.   Elhullás

1.1.

A 33 kg/m2-t meghaladó állománysűrűség esetében az állományt kísérő dokumentációnak tartalmaznia kell a napi elhullási arányt, valamint a tulajdonos vagy tartó által kiszámított összesített napi elhullási arányt és a csirkék hibridjét vagy fajtáját.

1.2.

Ezeket az adatokat, valamint az elhullottan érkezett brojlercsirkék számát a hatósági állatorvos felügyelete mellett – a gazdaság és az ól feltüntetésével – nyilvántartásba kell venni. Az adatok, valamint az összesített napi elhullási arány megbízhatóságát – a levágott brojlercsirkék számának, valamint a vágóhídra elhullottan érkezett brojlercsirkék számának figyelembevételével – ellenőrizni kell.

2.   Post mortem vizsgálat

A 854/2004/EK rendelet alapján végzett ellenőrzések keretében a nem kielégítő jólléti körülmények egyéb mutatóinak – például kontakt dermatitisz, élősködők, szisztémás betegségek rendellenes aránya a gazdaságban vagy a származási gazdaság óljának egységében – meghatározása érdekében a hatósági állatorvos értékeli a levágást követő vizsgálat eredményeit.

3.   Az eredmények közlése

Ha az 1. pontban szereplő elhullási arány vagy a 2. pontban említett post mortem vizsgálat eredményei összhangban állnak a gyenge állatjólléti körülményekkel, akkor a hatósági állatorvos ezt az adatot közli az állatok tulajdonosával vagy tartójával, valamint az illetékes hatósággal. Az állatok tulajdonosának vagy tartójának, valamint az illetékes hatóságnak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk.


IV. MELLÉKLET

KÉPZÉS

A 4. cikk (2) bekezdésében említett tanfolyamoknak magukban kell foglalniuk legalább a csirkék védelméről szóló közösségi jogszabályokat és különösen a következő témákat:

a)

az I. és a II. melléklet;

b)

élettan, különösen az itatási és etetési szükségletek, az állatok viselkedése, valamint a stressz fogalma;

c)

a csirkék gondos kezelésének gyakorlati szempontjai, valamint a megfogás, a rakodás és a szállítás;

d)

a csirkék sürgősségi ellátása, sürgősségi leölése és selejtezése;

e)

biológiai biztonsági megelőző intézkedések.


V. MELLÉKLET

A MEGNÖVELT ÁLLOMÁNYSŰRŰSÉG ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

(a 3. cikk (5) bekezdésben említettek értelmében)

1.   Feltételek

a)

a gazdaságnak az illetékes hatóság által az utóbbi két évben elvégzett ellenőrzése során nem derült fény az ezen irányelv előírásaival kapcsolatos hiányosságokra; valamint

b)

a gazdaság tulajdonosa vagy az állatok tartója által végzett ellenőrzés a 8. cikkben említett, helyes irányítási gyakorlatra vonatkozó útmutató szerint történik; és

c)

a sorban ellenőrzött, egymást követő legalább hét, egy ólból származó állományokban az összesített napi elhullási arány 1 % + 0,06 %, alatt volt szorozva az állomány napokban számolt levágási korával.

Amennyiben az utóbbi két évben az illetékes hatóság nem végzett ellenőrzést a gazdaságban, az a) pontban írt követelmény betartásának ellenőrzéséhez legalább egy ellenőrzést el kell végezni.

2.   Rendkívüli körülmények

Az 1. c) ponttól eltérve az illetékes hatóság úgy is határozhat, hogy növeli az állománysűrűséget, ha a tulajdonos vagy a tartó elegendő magyarázattal szolgált a magasabb napi kumulatív elhullási arány rendkívüli jellegét illetően, vagy ha bizonyította, hogy az okok az ellenőrzési területén kívül esnek.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/29


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. július 10.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérő rendelkezéseket magában foglaló megállapodás Svájccal való megkötésének Ausztria részére történő engedélyezéséről

(2007/485/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 396. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK irányelv 396. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, bármely tagállamot egyhangúlag felhatalmazhat arra, hogy egy harmadik országgal olyan megállapodást kössön, amely az említett irányelvtől eltéréseket tartalmazhat.

(2)

A Bizottság Főtitkárságán 2005. szeptember 13-án iktatott levelében Ausztria engedélyt kért arra, hogy megállapodást köthessen Svájccal egy határokon átnyúló, az Inn folyót átszelő, Prutz (Ausztria) és Tschlin (Svájc) közötti erőművel kapcsolatban.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 396. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2007. március 1-jén kelt levelében tájékoztatta a tagállamokat Ausztria kérelméről. A Bizottság 2007. március 6-án kelt levelében értesítette Ausztriát, hogy a kérelem elbírálásához általa szükségesnek tartott minden információ rendelkezésére áll.

(4)

A megállapodás a határokon átnyúló erőművel kapcsolatban az Ausztriába behozott áruk tekintetében a hozzáadottérték-adó (HÉA) vonatkozásában a 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérő rendelkezéseket tartalmaz. A teljes adólevonási joggal rendelkező adóalanyok által Svájcból Ausztriába behozott áruk nem tartoznak majd a HÉA hatálya alá annak érdekében, hogy az Ausztriából Svájcba behozott árukra vonatkozóan Svájc hasonló szabályokat tegyen lehetővé.

(5)

Az eltérés így nem lesz kedvezőtlen hatással az Európai Közösségek HÉÁ-ból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ausztria engedélyt kap, hogy olyan megállapodást kössön Svájccal, amely a határokon átnyúló, az Inn folyót átszelő, Prutz (Ausztria) és Tschlin (Svájc) közötti erőmű építésére, karbantartására, felújítására és működésére vonatkozóan a 2006/112/EK irányelvtől eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

A megállapodással kapcsolatos eltérő HÉA-rendelkezéseket a 2. cikk állapítja meg.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjától eltérően a teljes adólevonási joggal rendelkező adóalanyok által Svájcból Ausztriába behozott áruk nem tartoznak a HÉA hatálya alá, amennyiben azokat az 1. cikkben említett határokon átnyúló erőmű építésére, karbantartására, felújítására és működésére használják fel.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Osztrák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.


Bizottság

12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 20.)

az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 65. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(COMP/F/39.234 számú ügy – ötvözetfelár – határozat újraelfogadása)

(az értesítés a C(2006) 6765. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2007/486/EK)

2006. december 20-án a Bizottság az ESZAK-Szerződés 65. cikke szerinti eljárással kapcsolatban határozatot fogadott el. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkainak védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat teljes szövege, azon bekezdések nélkül, amelyek tekintetében a társaság megalapozottan igényelhet titoktartást, az ügy hiteles nyelvén megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

A CÍMZETT, A JOGSÉRTŐ FÉL ÉS A JOGSÉRTÉS

(1)

A határozat címzettje a TKS (ThyssenKrupp Stainless AG), a TS-AG (Thyssen Stahl AG) magatartására tekintettel. A TKS 1997. július 23-án a Bizottsághoz címzett kifejezett nyilatkozatban önként vállalta a felelősséget a TS-AG magatartásáért az 1993–1994. évek tekintetében.

(2)

A TS-AG 1993. december 16-tól1994. december 31-ig, a rozsdamentesacél-üzletágban folytatott gazdasági tevékenysége beszüntetéséig a nyugat-európai rozsdamentesacél-üzletágban használt ötvözetek árának rögzítésével az ESZAK-Szerződés 65. cikkének egyszeri, folyamatosan fennálló megsértésében vett részt.

ELJÁRÁS

(3)

A határozat tárgya a Bizottság 98/247/ESZAK határozatának (2) újbóli elfogadása. Ezt a határozatot a Bíróságok eljárási okokból részben megsemmisítették (3). A Bíróságok megállapították, hogy a Bizottság 1998-ban anélkül szabott ki bírságot a TKS-re a TS-AG magatartása miatt, hogy lehetőséget biztosított volna a TKS részére ezen magatartással összefüggő észrevételei megtételére a bírság kiszabása előtt. Ezzel a Bizottság megsértette a TKS meghallgatáshoz való jogát.

(4)

2006. április 24-én a Bizottság a Bíróságok által kifogásolt eljárási hiba kijavítása érdekében kifogásközlést küldött meg a TKS részére.

A KARTELL MŰKÖDÉSE

(5)

Az ötvözeti felár olyan árkomponens, amelyet az ötvözetek ára alapján számítanak ki, és a rozsdamentes acél alapárához adódik hozzá. A rozsdamentesacél-termelők által felhasznált ötvözetek (nikkel, króm és molibdén) ára jelentős részét képezte a termelési költségeknek. Ezen ötvözetek árfolyama rendkívül ingadozó volt.

(6)

Az ötvözetek és a rozsdamentes acél ára jelentősen esett 1993-ban. Amikor 1993 szeptemberétől a nikkel árfolyama ismét emelkedett, a termelők haszonkulcsa jelentősen csökkent. Ennek kiküszöbölése érdekében a rozsdamentes acéllemezek termelői megállapodtak, hogy 1993. december 16-án találkozót tartanak Madridban. Ezt követően a termelők között több alkalommal került sor kapcsolatfelvételre az ötvözeti felár számításával és érvényesítésével összefüggésben.

(7)

A határozat megállapította, hogy a TS-AG, más vállalkozásokkal együtt, összehangolt módon módosította és alkalmazta az ötvözeti felár kiszámításához alkalmazott referenciaértéket. Ennek hatása és a célja a verseny korlátozása és torzítása a közös piacon.

AZ ESZAK-SZERZŐDÉS ALKALMAZÁSA

(8)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kartell által elkövetett jogsértésre az ESZAK-Szerződés lényegi szabályait kell alkalmazni, mivel a jogsértés időpontjában (1993–1994) az ESZAK-Szerződés volt hatályban. Az enyhébb szabály alkalmazása nem volt indokolt.

A TKS FELELŐSSÉGE A TS-AG MAGATARTÁSÁÉRT

(9)

A határozat megállapítja a TKS felelősségét a TS-AG magatartásáért, tekintettel a TKS 1997. július 23-i nyilatkozatára, és egyértelművé teszi, hogy nem alkalmazza a jogutódlás vagy gazdasági utódlás fogalmát.

(10)

Az EB ítélete nem kérdőjelezi meg az 1997-es nyilatkozatot, és az ilyen nyilatkozat nem ellentétes az általános jogelvekkel vagy a Bizottság döntési gyakorlatával.

ELÉVÜLÉSI IDŐ

(11)

A határozat megállapítja, hogy az elévülési idő nem járt le, tekintettel arra, hogy az elévülési időszakot a bírósági eljárás tartama alatt felfüggesztik.

BÍRSÁGOK

Alapösszeg

Súlyosság

(12)

A Bizottság 98/247/ESZAK határozatának címzettjei közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében a jogsértés súlyosnak tekintendő (a bírság kezdő összege 4 millió EUR).

Időtartam

(13)

A bírság kezdő összege 10 %-kal növekszik, tekintettel arra, hogy a jogsértés több mint egy évig állt fenn (1993. december 16-tól1994. december 31-ig).

Enyhítő körülmények

(14)

A 98/247/ESZAK határozatnak megfelelően a bírság kezdő összege 10 %-kal csökken, mivel az ágazat kritikus gazdasági helyzetben volt.

A 1996-os engedékenységi közlemény alkalmazása

(15)

Az 1996. évi, a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény alkalmazása során és az EFB ítéletének (4) fényében a bírság további 20 %-kal csökken, tekintettel arra, hogy a TKS együttműködött a Bizottsággal a tényállás feltárása során. A fentiek alapján a bírság összege 3 168 000 EUR.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  IV.35.814. számú ügy, ötvözetfelár (HL L 100., 1998.4.1., 55. o.).

(3)  A T-45/98. és T-47/98. számú, Krupp Thyssen Stainless GmbH és Acciai Terni SpA kontra Bizottság egyesített ügyekben 2001. december 13-án hozott ítélet, (EBHT 2001., II-3757. o.) és a C-65/02 P. és a C-73/02 P. számú, ThyssenKrupp Stainless GmbH és ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA kontra Bizottság egyesített ügyekben 2005. július 14-én hozott ítélet.

(4)  A T-45/98. és T-47/98. számú, Krupp Thyssen Stainless GmbH és Acciai Terni SpA kontra Bizottság egyesített ügyekben 2001. december 13-án hozott ítélet (EBHT 2001., II-3757. o.) 281. pontja.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/33


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 6.)

az Egyesült Királyság számára a VII e ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról

(az értesítés a C(2007) 3212. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2007/487/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak IIC. melléklete 9. pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1)

A 41/2007/EK tanácsi rendelet IIC. mellékletének 7. pontja meghatározza azon napok maximális számát (192), amelyet a legalább 10 méter teljes hosszúságú, fedélzetükön legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálókat vagy 220 mm-nél kisebb szembőségű rögzített hálókat – beleértve a kopoltyúhálókat, tükörhálókat és nyaklóhálókat – szállító közösségi halászhajók a 2007. február 1-jétől2008. január 31-ig tartó időszakban a VII e ICES-övezetben tölthetnek.

(2)

Az említett melléklet 9. pontja lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a 2004. január 1. óta történt végleges tevékenységbeszüntetések alapján ezen a területen többletnapokat osszon ki a tagállamok olyan hajói számára, amelyek az említett halászeszközök valamelyikét szállítják.

(3)

Az Egyesült Királyság olyan adatokat szolgáltatott, amelyek bizonyítják, hogy a szóban forgó területen tartózkodó, 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas zsákhálókat szállító hajók flottakapacitását 2004. január 1. óta a 2003. évi szinthez képest 5,24 %-kal csökkentette.

(4)

A benyújtott adatok és a 9.1. pontban említett számítási módszer alapján 2007. február 1. és 2008. január 31. között az Egyesült Királyság számára tíz többletnapot kell biztosítani az ilyen merevítőrudas zsákhálókat szállító hajókra vonatkozóan.

(5)

Az egyértelműség érdekében ez a rendelet az Egyesült Királyság számára biztosított többletnapok teljes számát tükrözi, figyelembe véve az Egyesült Királyság számára a VII e ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról szóló, 2006. június 26-i 2006/461/EK bizottsági határozattal (2) már megítélt 12 többletnapot, amely 2007 tekintetében továbbra is érvényes.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó, 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű merevítőrudas zsákhálókat szállító hajók által a VII e ICES-körzetben eltölthető napok maximális száma, amelyet a 41/2007/EK rendelet IIC. mellékletének I. táblázata állapít meg, évi 214 napra módosul.

2. cikk

E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 6-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 643/2007/EK rendelettel (HL L 151., 2007.6.13., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 180., 2006.7.4., 25. o.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/34


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 11.)

a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágásra szánt sertéseknek védőkörzeteken belüli vágóhidakra köz- és magánutakon történő szállítása tekintetében az olaszországi Cremona számára mentességek nyújtásáról

(az értesítés a C(2007) 3314. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(2007/488/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak II. melléklete 7.2. d) pontjára,

mivel:

(1)

2007. május 7-én és 15-én az olasz illetékes hatóság a 92/119/EGK irányelv 10. cikkével összhangban védőkörzeteket jelölt ki a sertések hólyagos betegségének kitörési helyei körül, vagyis Salvirola és Fiesco települések (Cremona tartomány: „provincia di Cremona”) körül. 2007. június 14-én védőkörzetet jelöltek ki a sertések hólyagos betegségének új kitörési helye körül, Offanengo település (Cremona tartomány: „provincia di Cremona”) körül. A védőkörzetek részben fedik egymást.

(2)

Ennek megfelelően megtiltották a sertéseknek ezeken a védőkörzeteken belüli, köz- és magánutakon történő mozgatását és szállítását.

(3)

Olaszország azonban benyújtott két kérelmet, amelyekben mentességet kért az említett védőkörzeteken kívülről származó, vágásra szánt sertéseknek a védőkörzeteken belül található vágóhidakra való eljuttatását célzó, a védőkörzeteken belüli köz- és magánutakon történő szállítására vonatkozó tilalom alól.

(4)

Helyénvaló e két mentesség engedélyezése azzal a feltétellel, hogy Olaszország szigorú ellenőrzéseket hajt végre és olyan óvintézkedéseket tesz, melyek garantálják, hogy nem fog fennállni a betegség terjedésének kockázata.

(5)

A 2007. február 20-i 2007/123/EK bizottsági irányelv hasonló mentességet nyújtott egy vágóhídnak a sertések hólyagos betegségének kitörése miatt a Romano di Lombardia település (Bergamo tartomány: „provincia di Bergamo”) körül kijelölt védőkörzetben. A védőkörzetre vonatkozóan előírt intézkedéseket már nem alkalmazzák. Ennek megfelelően a 2007/123/EK határozat hatályát veszti.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Olaszország engedélyezheti a sertések hólyagos betegségének kitörési helyei körül, vagyis Salvirola, Fiesco és Offanengo települések (mindhárom Cremona tartomány: „provincia di Cremona”) körül 2007. május 7-én, 15-én, illetve június 14-én kijelölt védőkörzeteken kívülről származó, vágásra szánt sertéseknek (a továbbiakban: a sertések) az adott védőkörzeteken belül a „2037 M/S” és az „523M” vágóhídra (a továbbiakban: a vágóhíd) köz- és magánutakon történő szállítását, a 2. cikkben előírt feltételek mellett.

2. cikk

Az 1. cikk által nyújtott mentességekre vonatkozó feltételek:

a)

a származási gazdaság hatósági állatorvosa legalább 24 órával korábban bejelenti a sertések szállítását a vágóhíd hatósági állatorvosának;

b)

a sertések vágóhídra szállítása folyosón keresztül történik; a folyosóra vonatkozó részleteket Olaszország előzetesen meghatározza;

c)

az illetékes hatóság a folyosóra történő belépés előtt vagy a belépéskor lepecsételi a sertésszállító járműveket; a lepecsételéskor az illetékes hatóság nyilvántartásba veszi a jármű rendszámát és a járműben szállított sertések számát;

d)

a vágóhídra érkezéskor az illetékes hatóság:

i.

megvizsgálja és eltávolítja a pecsétet a járműről;

ii.

jelen van a sertések kirakodásánál;

iii.

nyilvántartásba veszi a jármű rendszámát és a járműben szállított sertések számát;

e)

a sertéseket a vágóhídra szállító járműveken közvetlenül a kirakodás után és azt megelőzően, hogy a jármű a vágóhidat elhagyja – hatósági felügyelet mellett, az illetékes hatóság által előírt utasítások alapján – tisztítást és fertőtlenítést kell végezni.

3. cikk

A 2007/123/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2007/10/EK bizottsági irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.) módosított irányelv.


12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 11.)

a 2005-ös dániai Newcastle-betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 3315. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(2007/489/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

2005-ben Dániában kitört a Newcastle-betegség. E betegség megjelenése komoly veszélyt jelentett a Közösség állatállományára.

(2)

Az állatjárvány terjedésének mielőbbi megelőzése és felszámolása érdekében a Közösségnek a 90/424/EGK határozatban előírt feltételek mellett pénzügyileg hozzá kell járulnia a tagállam által a betegség elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében viselt támogatható kiadásokhoz.

(3)

A 2005-ben Dániában a baromfipestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2006. augusztus 24-i 2006/579/EK bizottsági határozat (2) 50 %-os pénzügyi hozzájárulást biztosított a közösségi támogatásra jogosult, a betegség leküzdésére irányuló intézkedések végrehajtásához kapcsolódó kiadások esetében.

(4)

Az említett határozat értelmében a Dánia által 2006. október 23-án benyújtott kérelem, valamint a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2005. február 28-i 349/2005/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikkében meghatározott igazoló okmányok alapján ki kell fizetni a közösségi pénzügyi hozzájárulást.

(5)

E megfontolásokra való tekintettel most meg kell állapítani a 2005-ös dániai Newcastle-betegség felszámolása kapcsán felmerülő támogatható kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összegét.

(6)

A Bizottság által a közösségi állat-egészségügyi szabályoknak és a közösségi pénzügyi hozzájárulás megajánlási feltételeinek megfelelően végzett ellenőrzések eredményei alapján a benyújtott kiadások teljes összege nem tekinthető támogatásra jogosultnak.

(7)

A Bizottság észrevételeiről, a támogatható kiadások kiszámításának módjáról és a végső következtetésekről 2007. március 8-án levélben tájékoztatták Dániát.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/579/EK határozat szerinti, a 2005-ös dániai Newcastle-betegség felszámolása kapcsán felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás teljes összegét 219 385,67 euróban állapítják meg.

2. cikk

E határozat címzettje a Dán Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 232., 2006.8.25., 40. o.

(3)  HL L 55., 2005.3.1., 12. o.


MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

12.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/37


Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás (1) hatálybalépésének időpontjáról

Az Európai Közösség és Grönland Helyi Kormánya 2007. június 28-án, illetve 2007. július 2-án értesítették egymást arról, hogy elfogadási eljárásaik befejeződtek.

A megállapodás ennek megfelelően – a megállapodás 16. cikke értelmében – 2007. július 2-án hatályba lépett.


(1)  HL L 172., 2007.6.30., 4. o.