ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 175

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. július 5.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 783/2007/EK rendelete (2007. június 25.) a 2371/2002/EK rendelet halászflották referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitől való eltérés Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

1

 

 

A Bizottság 784/2007/EK rendelete (2007. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 785/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) enzimkészítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 786/2007/EK rendelete (2007. július 4.) az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 787/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról ( 1 )

10

 

 

A Bizottság 788/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2007. június 25-tőljúlius 2-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

26

 

*

A Bizottság 789/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet tizenegyedik alkalommal történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 790/2007/EK rendelete (2007. július 4.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein a közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

29

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/460/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2007 határozata (2007. május 25.) a 9. Európai Fejlesztési Alaphoz (EFA) tartozó hosszú távú fejlesztési keret tartaléka egy részének a 9. EFA-hoz tartozó regionális együttműködési és integrációs kereten belül az AKCS-n belüli együttműködésre elkülönített forrásokhoz történő átcsoportosításáról

31

 

 

2007/461/EK

 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 2/2007 határozata (2007. május 25.) az afrikai békeprogram célkitűzéseire nyújtandó, a Bizottság által kezelendő kétoldalú kiegészítő hozzájárulások engedélyezéséről

35

 

 

2007/462/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 3/2007 határozata (2007. május 25.) a nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó forrásokról szóló 3/2001 határozat módosításáról

36

 

 

Bizottság

 

 

2007/463/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. július 4.) a harmadik országokban előállított erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló 2005/942/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3173. számú dokumentummal történt)

37

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 743/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 169., 2007.6.29.)

39

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/1


A TANÁCS 783/2007/EK RENDELETE

(2007. június 25.)

a 2371/2002/EK rendelet halászflották referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitől való eltérés Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) 12. cikke úgy rendelkezik, hogy a referenciaszinteket minden egyes tagállam halászflottájára vonatkozóan az 1997–2002-es többéves orientációs programban flottarészek szerint megállapított célok összegeként kell meghatározni.

(2)

Bulgária és Románia esetében nem állapítottak meg a 2371/2002/EK rendelet 12. cikke értelmében vett célokat.

(3)

Azon tagállamok esetében a halászflották referenciaszintje csak a csatlakozásuk idején rendelkezésükre álló flottaméret alapján meghatározható. Ilyen esetben azonban a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdésében előírt kötelezettségek feleslegesek, mivel azok átfedésbe kerülnek a rendelet 13. cikkében meghatározott belépési és kilépési rendből eredő kötelezettségekkel.

(4)

Bulgária és Románia vonatkozásában ezért nem kell meghatározni a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében előírt referenciaszinteket, és nem kell alkalmazni az említett rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdését sem, mivel az semmilyen hatással nem járna az új tagállamok flottagazdálkodására.

(5)

Ennek megfelelően, Bulgária és Románia számára engedélyezni kell a 2371/2002/EK rendelet említett rendelkezéseitől való eltérést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdése, valamint 12. cikke – e rendelkezésektől eltérve – Bulgáriára és Romániára nem alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SCHAVAN


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/3


A BIZOTTSÁG 784/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. július 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/5


A BIZOTTSÁG 785/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) enzimkészítmény takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásáról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolt Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) által termelt 6-fitáz enzimet (EC 3.1.3.26) tartalmazó készítmény takarmány-adalékanyagaként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik, amelyet brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, malacok (elválasztott), hízósertések és kocák esetében alkalmaznak.

(4)

A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) által termelt 6-fitáz enzimet (EC 3.1.3.26) tartalmazó készítmény alkalmazását az 1743/2006/EK bizottsági rendelet (2) határozatlan időre engedélyezte brojlercsirkék esetében.

(5)

Új adatokat nyújtottak be az enzimkészítményre vonatkozó engedélykérelem alátámasztása céljából brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, malacok (elválasztott), hízósertések és kocák esetében. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2006. október 17-i véleményében megállapította, hogy a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) által termelt 6-fitáz enzimet (EC 3.1.3.26) tartalmazó készítmény nincs káros hatással az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre (3). A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a készítmény nem jelent más olyan kockázatot, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében kizárná az engedélyezést. Az említett vélemény szerint a készítmény használata nincs káros hatással e további állatkategóriákra. A Hatóság javasolja véleményében a felhasználók biztonsága érdekében a megfelelő intézkedések bevezetését. Úgy véli, nincs szükség a forgalomba hozatalt követően különleges nyomon követési követelményekre. A vélemény ellenőrzi az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(6)

A készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába és az „emészthetőségfokozók” funkcionális csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o). módosított rendelet.

(2)  HL L 329., 2006.11.25., 16. o.

(3)  A takarmányban használt adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, malacok (elválasztott), hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként használt Phyzyme™ XP 5000L és Phyzyme™ XP 5000G (6-fitáz) enzimkészítmény biztonságosságról és hatásosságáról szóló véleménye, az 1831/2003/EK rendelettel összhangban. Elfogadva: 2006. október 17-én. EFSA Lap (2006) 404, 1–20. o.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány aktivitásegysége/kg

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok.

4a1640

Danisco takarmány

6-fitáz

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G/

Phyzyme XP 5000L)

 

Az adalékanyag összetétele:

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz enzimet

(EC 3.1.3.26) tartalmazó készítmény,

amelynek legkisebb aktivitása:

 

szilárd formában: 5 000 FTU (1)/g

 

folyékony formában: 5 000 FTU/ml

 

A hatóanyag jellemzése:

 

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz enzim

 

(EC 3.1.3.26)

 

Analitikai módszer (2)

Kolorimetriás módszer, az enzim által a fitát-szubsztrátumból felszabadított szervetlen foszfát mérésére.

rojlercsirkék

250 FTU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Több mint 0,23 % fitin-kötésben lévő foszfort tartalmazó takarmányban való alkalmazásra.

3.

Max. 35 kg testsúlyú malacok (elválasztott).

4.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjára vonatkoztatva:

brojlercsirkék 500–750 FTU,

hízópulykák: 250–1 000 FTU,

tojótyúkok: 150–900 FTU,

hízókacsák: 250–1 000 FTU,

malacok (elválasztott): 500–1 000 FTU,

hízósertések: 500–1 000 FTU,

kocák: 500 FTU.

2017. július 25.

Hízópulyka

250 FTU

Tojótyúkok

150 FTU

Hízókacsák

250 FTU

Malacok (elválasztott)

250 FTU

Hízósertések

250 FTU

Kocák

500 FTU


(1)  1 FTU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitátból 5,5 pH és 37 °C mellett.

(2)  Az analitikai módszerek részletes adatai a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/8


A BIZOTTSÁG 786/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

az endo-1,4-béta mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásáról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Bacillus lentus (ATCC 55045) által termelt endo-1,4-béta-mannanáz enzimet (EC 3.2.1.78) tartalmazó készítmény (Hemicell) brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2006. november 21-i véleményében megállapította, hogy a Bacillus lentus (ATCC 55045) által termelt endo-1,4-béta-mannanáz enzimet (EC 3.2.1.78) tartalmazó készítmény (Hemicell) nincs káros hatással az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre (2). A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a készítmény nem jelent más olyan kockázatot, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében kizárná az engedélyezést. A Hatóság javasolja véleményében a felhasználók biztonsága érdekében a megfelelő intézkedések bevezetését. Úgy véli, nincs szükség a forgalomba hozatalt követően különleges nyomonkövetési követelményekre. A vélemény ellenőrzi az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(5)

A készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőségfokozók” funkcionális csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  A takarmány-adalékanyagokkal és -termékekkel vagy -hatóanyagokkal foglalkozó tudományos testületnek az 1831/2003/EK rendelettel összhangban a brojlercsirkék esetében takarmány-adalékanyagként használt, Hemicell® béta-D-mannanáz enzimkészítmény biztonságosságáról és hatásosságáról szóló szakvéleménye. Elfogadva 2006. november 21-én. EFSA Lap (2006) 412., 1–12. o.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély birtokosának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány aktivitásegysége/kg

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok.

4a3

Disproquima S.L. által képviselt ChemGen Corp.

endo-1,4-béta-mannanáz:

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Az adalékanyag összetétele:

Bacillus lentus (ATCC 55045) által termelt endo-1,4-béta-mannanáz enzimet tartalmazó készítmény, melynek legkisebb aktivitása:

folyékony formában:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

A hatóanyag jellemzése:

Bacillus lentus (ATCC 55045) által termelt endo-1,4-béta mannanáz

 

Analitikai módszer (2)

Redukáló cukor meghatározása endo-1,4-béta-mannanázra, dinitroszalicilsav reagens és a keletkező redukáló cukor reakciójának kolorimetriás mérésével.

Hízócsirkék

79 200 U

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Használatkor védőmaszk és védőszemüveg viselése kötelező.

3.

Olyan összetett-takarmányokban való felhasználáshoz, amelyek galaktomannán-tartalmú hemicellulózokban gazdagok (pl. szója, kukorica).

2017. július 25.


(1)  Egy egységtevékenység az az enzimmennyiség, amely percenként 0,72 mikrogramm (mannózekvivalens) redukáló cukrot termel mannánt tartalmazó szubsztrátból 7,5 pH és 40 °C mellett.

(2)  Az analitikai módszerek részletes adatai a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/10


A BIZOTTSÁG 787/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 14-i 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006. március 22-i 474/2006/EK bizottsági rendelet létrehozta a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listáját (2).

(2)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban bizonyos tagállamok a közösségi lista frissítésének összefüggésében fontos információkról tájékoztatták a Bizottságot. Harmadik országok is fontos információkat közöltek. Ennek alapján a közösségi listát frissíteni kell.

(3)

A 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listája végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. március 22-i 473/2006/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikkével összhangban egy tagállam a közösségi lista frissítését kérte.

(4)

A Bizottság közvetlenül – vagy ha ez nem bizonyult lehetségesnek, a szabályozási felügyeletükért felelős hatóságokon keresztül – értesítette az összes érintett légi fuvarozót, megjelölve azon legfőbb tényeket és megfontolásokat, amelyek a rájuk vonatkozó Közösségen belüli működési tilalom alkalmazásáról vagy egy, a közösségi listában szereplő légi fuvarozóra alkalmazott működési tilalom módosításáról szóló határozat alapjául szolgálnak.

(5)

A Bizottság lehetőséget biztosított az érintett légi fuvarozóknak, hogy betekintést nyerjenek a tagállamok által átadott dokumentációkba, hogy írásos megjegyzéseket nyújtsanak be, és hogy 10 munkanapon belül szóbeli beszámolót tartsanak a Bizottság és a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelettel (4) létrehozott repülésbiztonsági bizottság számára.

(6)

A Bizottság – és különleges esetben egy-egy tagállam – konzultált az érintett légi fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságokkal.

(7)

2007. május 14-én a Pakistan International Airlines javításra irányuló cselekvési tervet nyújtott be a Bizottságnak több javító intézkedés végrehajtását megerősítő bizonyíték kíséretében. A Bizottság tudomásul veszi, hogy a légi fuvarozó jelentős előrelépést ért el a közösségi listára kerülését követően, és a légi fuvarozó – a fuvarozó felügyeletéért felelős hatósággal együtt – megerősítette, hogy flottájának egy részén kijavította a biztonsági hiányosságokat. Pakisztán illetékes hatóságai jóváhagyták az említett intézkedéseket.

(8)

Következésképpen, a közös kritériumok alapján megállapítható, hogy a Pakistan International Airlines számára engedélyezni kell a Közösségen belüli működést a következő tizenegy légi járművel is: három Boeing 747-300, lajstromjel: AP-BFU, AP-BGG és AP-BFX; két Boeing 747-200, lajstromjel: AP-BAK és AP-BAT; hat Airbus A-310, lajstromjel: AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC és AP-BEG. Az említett légi járműveket következésképpen törölni kell a B. mellékletből.

(9)

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság illetékes hatóságai kötelezettséget vállaltak arra, hogy mielőtt az egyes érintett légi járművek újrakezdik működésüket, megküldenek a rendeltetési repülőtér szerinti tagállam hatóságainak, valamint a Bizottságnak egy olyan biztonsági ellenőrzésről szóló jelentést, amelyet közvetlenül azelőtt készítettek, hogy a légi jármű újból megkezdené működését. A jelentés kézhezvételét követően az adott tagállam szükség esetén tilalom alá helyezheti a légi járművet a 2111/2005/EK rendelet 6. cikkével összhangban. A légi jármű megérkezését követően teljes SAFA földi ellenőrzést kell végrehajtani, és az erről szóló jelentést késlekedés nélkül továbbítani kell a Bizottságnak, amely azt továbbítja a többi tagállamnak. A tagállamok rendszeres földi ellenőrzések révén is biztosítani kívánják, hogy a fuvarozó ténylegesen megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(10)

A fuvarozó flottájába tartozó többi légi jármű még mindig nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak, így azokat továbbra is a B. mellékletbe kell sorolni a fennmaradó hiányosságok kijavításáig. Helyszíni nyomon követési vizsgálatot kell szervezni a légi fuvarozóra alkalmazott működési korlátozások további felülvizsgálatát megelőzően annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a javításra irányuló cselekvési terv teljes végrehajtását és annak előrehaladását. Mind a fuvarozó, mind pedig az illetékes hatóságok elfogadták a vizsgálatot.

(11)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az Angolában engedélyezett TAAG Angola Airlines esetében komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. A hiányosságokat Franciaország a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzései során azonosította. A vizsgálatok ténymegállapításainak ismétlődése rendszerbeli biztonsági hiányosságokra utal (5).

(12)

A TAAG Angola Airlines a Franciaország kérésére adott válaszával képességbeli hiányról tett tanúbizonyságot a biztonsági hiányok orvoslása tekintetében – ahogy ezt a továbbra is fennálló biztonsági hiányosságok is tanúsítják – annak ellenére, hogy a fuvarozó és annak illetékes hatóságai garanciákat vállaltak. Ezen kívül az angolai illetékes hatóságok a vállalt garanciák ellenére a megfelelő biztonsági követelmények végrehajtására való képesség elégtelenségét tanúsították.

(13)

Angola illetékes hatóságai képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a vonatkozó biztonsági követelmények alkalmazása és végrehajtása tekintetében, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett TAAG üzemeltetési biztonságát illetően.

(14)

Noha el kell ismerni a fuvarozó erőfeszítéseit a biztonsági körülmények helyreállításához szükséges intézkedések feltérképezése tekintetében, illetve a mind a fuvarozó, mind pedig az angolai polgári légiközlekedési illetékes hatóságok által mutatott együttműködési hajlandóságot, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy megfelelő javításra irányuló cselekvési terv kielégítő végrehajtását a fuvarozó még nem valósította meg.

(15)

Ezért a közös követelmények alapján megállapítható, hogy a TAAG Angola Airlines nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A légi fuvarozó teljes működésére tilalom vonatkozik, és az A. mellékletbe sorolandó.

(16)

Hollandia a működési tilalomnak a Volare Aviation teljes flottájára való kiterjesztése céljából a közösségi lista frissítésére vonatkozó kérést nyújtott be a Bizottsághoz összhangban a 2111/2005/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével.

(17)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az Ukrajnában engedélyezett Volare Aviation esetében komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. A hiányosságokat Hollandia a SAFA-program alapján végzett földi ellenőrzése során azonosította, amelyeket más tagállamok által végzett földi ellenőrzések is megerősítettek. A vizsgálatok ténymegállapításainak ismétlődése rendszerbeli biztonsági hiányosságokra utal (6).

(18)

A Volare Aviation a Hollandia kérésére adott válaszával képességbeli hiányról tett tanúbizonyságot a rendszerbeli biztonsági hiányosságok javítása tekintetében, amelyet bizonyít a feltárt biztonsági hiányosságokra válaszként benyújtott nem megfelelő, javításra irányuló cselekvési terv.

(19)

Ukrajna illetékes hatóságai képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a vonatkozó biztonsági követelmények alkalmazása és végrehajtása tekintetében, amikor kétségek merültek fel az államban engedélyezett Volare Aviation üzemeltetési biztonságát illetően.

(20)

Ezért a közös követelmények alapján megállapítható, hogy a Volare Aviation nem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak. A fuvarozó teljes működésére következésképp tilalom vonatkozik és az A. mellékletbe sorolandó.

(21)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az Indonéziában engedélyezett valamennyi légi fuvarozónál komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. Ezeket a hiányosságokat a sorozatosan bekövetkező baleseteket követően a polgári légi közlekedésért felelős indonéz hatóság által végzett biztonsági ellenőrzési jelentés fedte fel és arra a megállapításra jutott, hogy az országban egyetlen légi fuvarozó sem felel meg a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

(22)

Az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Szövetségi Légiközlekedési Felügyelet (FAA) az IASA-programban alacsonyabb biztonsági kategóriába sorolta Indonéziát abból a megfontolásból, hogy Indonézia nem tartja be a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által meghatározott biztonsági előírásokat. Ez az intézkedés a gyakorlatban azt vonja maga után, hogy az Indonéziában engedélyezett összes fuvarozót működési tilalom alá helyezik. Ennek következtében pedig az indonéziai fuvarozók nem kapnak engedélyt arra, hogy az egyesült államokbeli célállomásokra üzemeltessenek járatokat.

(23)

Az ICAO által az Egyetemes Repülésbiztonság Ellenőrző Program (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP) keretében készített legutóbbi jelentés, valamint annak nyomonkövetési jelentése súlyos hiányosságokat tárt fel az indonéz polgári légiközlekedési hatóságoknak a repülésbiztonsági felügyelet ellátására való képessége tekintetében.

(24)

Indonézia illetékes hatóságai képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a vonatkozó biztonsági követelmények alkalmazása és végrehajtása tekintetében. Ezen túlmenően az említett hatóságok nem válaszoltak megfelelően és kellő időben, amikor az Indonéziában engedélyezett fuvarozók működési biztonságával kapcsolatban a Bizottság aggodalmának adott hangot.

(25)

Ezért a közös követelmények alapján megállapításra került, hogy valamennyi Indonéziában engedélyezett légi fuvarozó működési tilalom tárgyát képezi és az A. mellékletbe sorolandó.

(26)

A Kirgiz Köztársaság hatóságai a következő légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének megadásáról értesítették a Bizottságot: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia és S Group Aviation. Mivel ezen új légi fuvarozók engedélyét a Kirgiz Köztársaság hatóságai bocsátották ki, és e hatóságok képességbeli hiányról tettek tanúbizonyságot a megfelelő biztonsági felügyelet kapcsán, a légi fuvarozókat az A. mellékletbe kell sorolni.

(27)

A Kirgiz Köztársaság hatóságai eljuttatták a Bizottsághoz a következő légi fuvarozók üzemben tartási engedélyének visszavonására vonatkozó bizonyítékokat: British Gulf International Airlines FEZ és Kyrgyz General Aviation. Mivel ennek következtében a Kirgiz Köztársaságban engedélyezett ezen légi fuvarozók beszüntették tevékenységüket, törölni kell őket az A. mellékletből.

(28)

Az ICAO által az Egyetemes Repülésbiztonság Ellenőrző Program (USOAP) keretében készített legutóbbi jelentés, a közelmúltban az Európai Közös Légtér keretében Albániában végzett értékelő misszió eredményei és az Olaszország által rendelkezésre bocsátott információk súlyos hiányosságokat jeleztek az albán polgári légiközlekedési hatóságoknak a repülésbiztonsági felügyelet ellátására való képessége tekintetében.

(29)

Az albán polgári légiközlekedési hatóság meghívására európai szakértők egy csoportja 2007. június 4. és 8. között tényfeltáró kiküldetésen vett részt Albániában. A szakértői jelentésből kiderül, hogy a számos erőfeszítés ellenére az albán polgári légiközlekedési hatóságok még mindig nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, jogi kerettel és szakértelemmel ahhoz, hogy megfelelő módon tudják ellátni a repülésbiztonsági felügyelettel kapcsolatos kötelességeiket.

(30)

Az Albániában engedélyezett két fuvarozó – az Albanian Airlines és a Belle Air – tekintetében a fent említett jelentés rámutat, hogy mindkét fuvarozó a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően végzi működését, sőt további intézkedéseket is tesz biztonsági felügyeletének biztosítására, mivel a nemzeti polgári légiközlekedési hatóságok ismert hiányosságokkal küzdenek.

(31)

A több alkalommal elvégzett SAFA földi ellenőrzések során a fenti két fuvarozó által európai légikikötők felé üzemeltetett légi járművek esetében nem tártak fel súlyos biztonsági hiányosságokat.

(32)

Az albán polgári légiközlekedési hatóságok beleegyeztek abba, hogy javításra irányuló átfogó cselekvési tervet nyújtanak be, amelynek célja a fent említett különböző jelentésekben, és különösen az európai szakértői csoport által 2007. június 4. és 8. között Albániában végzett tényfeltáró vizsgálatról szóló jelentésben feltárt valamennyi biztonsági felügyeleti hiányosság orvoslása.

(33)

Az albán kormány megismételte a nemzeti polgári légiközlekedési hatóság alapos szerkezetátalakítási programja melletti teljes politikai elkötelezettségét, és azt is vállalta, hogy nem bocsát ki további üzemben tartási engedélyeket, amíg az említett programot megfelelően végre nem hajtották.

(34)

A közös követelmények alapján megállapítható, hogy mivel az Albanian Airlines és a Belle Air a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően működik, ezért azokat nem kell a közösségi listába sorolni. Albánia illetékes hatóságai legfeljebb három hónapon belül eljuttatnak a Bizottsághoz minden szükséges információt a javításra irányuló cselekvési terv megszövegezése és végrehajtása tekintetében elért előrelépéssel kapcsolatban. A tagállamok emellett rendszeres földi ellenőrzések révén is biztosítani kívánják, hogy a fuvarozók ténylegesen megfelelnek a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(35)

Ahogy a 235/2007/EK bizottsági rendelet (35) preambulumbekezdése kimondja, öt bulgáriai fuvarozó – Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air és Vega Airlines – helyzetét szigorúan nyomon kell követni. Ennek megfelelően Bulgária polgári légiközlekedési hatósága bizottsági szakértők, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok segítségével ellenőrző látogatásokat tett az említett légi fuvarozóknál annak megállapítására, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni a rájuk vonatkozó, 2007. február 21. óta érvényben lévő működési korlátozás vonatkozásában.

(36)

Az ez év május 27. és június 2. között végzett vizsgálat eredményeinek fényében megállapítható, hogy igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az Air Sofia, a Bright Aviation Services, a Scorpion Air és a Vega Airlines esetében komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. A vizsgálatok ténymegállapításainak állandósága rendszerbeli biztonsági hiányosságokra utal.

(37)

Ezen túlmenően a látogatás arra vonatkozó bizonyítékokat tárt fel, hogy az Air Scorpio fuvarozó vállalati, adminisztratív, pénzügyi és technikai szempontból a Scorpion Air fuvarozó irányítása és ellenőrzése alatt áll, és az Air Scorpio által kereskedelmi szállítás céljából üzemeltetett légi járműveket korábban a Scorpion Air működtette, valamint e járművek annak tulajdonát képezték. Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az Air Scorpio esetében komoly biztonsági hiányosságok állnak fel.

(38)

A Bizottság tudomásul vette, hogy Bulgária illetékes hatóságai 2007. június 21-én visszavonták a Vega Airlines, a Bright Aviation, a Scorpion Air, és az Air Sofia üzemben tartási engedélyét, az Air Scorpio üzemben tartási engedélyét pedig felfüggesztették. Következésképpen, mivel ezek a légi fuvarozók semmilyen légiforgalmi szolgáltatást nem végezhetnek, a Bizottság részéről nem indokolt további lépések megtétele.

(39)

A Bizottság tudomásul vette továbbá a Bulgária illetékes hatóságai által 2007. június 21-én arra vonatkozóan meghozott határozatot, hogy a Heli Air Service üzemben tartási engedélyét módosítani kell, és további értesítésig fel kell függeszteni a LET 410 típusú, LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF és LZ-LSB lajstromjelű légi járművek működését az Európai Közösségben, Svájcban, Norvégiában és Izlandon. A fuvarozó LET 410 típusú LZ-CCP lajstromjelű légi járműve működtethet járatokat a Közösségen belül, mivel ez az egyetlen légi jármű, amely jelenleg fel van szerelve a szükséges kötelező biztonsági berendezésekkel (EGPWS – földközelség jelző rendszer és TCAS – forgalomfigyelmeztető és ütközéselkerülő rendszer) és ebből következően képes a Közösségen belüli biztonságos működés biztosítására. A Bizottságnak szigorúan nyomon kell követnie a fuvarozó helyzetét, valamint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok segítségével ellenőriznie kell a javításra irányuló cselekvési tervének végrehajtását.

(40)

Bulgária illetékes hatóságainak tevékenységére vonatkozóan a Bizottság elismeri a Bulgária illetékes hatóságai által kötelezettségei teljesítése tekintetében elért előrelépést. A Bizottság támogatja Bulgária illetékes hatóságainak a felügyeleti felelősségi kör gyakorlása tekintetében tett erőfeszítéseit. A Bizottság az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a tagállamok segítségével nyomon követi ezt a folyamatot.

(41)

A 2006. június 20-i 910/2006/EK bizottsági rendelet (7) (36) preambulumbekezdésében foglaltaknak megfelelően 2007. június 18. és 21. között európai szakértők egy csoportja nyomon követési látogatást tett Mauritániában annak értékelésére, hogy milyen előrelépést értek el az új jogszabályok, követelmények és eljárások végrehajtása tekintetében. A szakértői jelentésből kiderül, hogy az Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC – nemzeti polgári légiközlekedési ügynökség) eleget tesz kötelezettségeinek, és folytatja a polgári légiközlekedési ágazat felügyeletéhez szükséges műszaki rendeletek és munkaszervezési eljárások kidolgozását.

(42)

Ezen túlmenően az Air Mauritanie megtette a szükséges intézkedéseket a közösségi repülőtereken végzett földi ellenőrzések során feltárt hiányosságok kijavítására és eljárásainak javítására.

(43)

A közös kritériumok alapján megállapítható, hogy Mauritánia megtette a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy felügyeleti kötelezettségeinek ellátása során elfogadható szintet érjen el annak biztosításában, hogy a mauritániai fuvarozók megfeleljenek a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

(44)

Igazolt bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a Moldovai Köztársaságban engedélyezett Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream, és Tiramavia esetében komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn. A hiányosságokat Belgium, Horvátország, Franciaország, Németország, Olaszország, Litvánia, Málta, Hollandia, Spanyolország és Törökország tárta fel a SAFA-program alapján folytatott földi ellenőrzések során. A vizsgálatok ténymegállapításainak ismétlődése rendszerbeli biztonsági hiányosságokra utal (8).

(45)

A Moldovai Köztársaság polgári légiközlekedési hatósága meghívására európai szakértők egy csoportja 2007. június 4. és 8. között tényfeltáró kiküldetésen vett részt Moldovában. A szakértői jelentésből kiderül, hogy a moldovai polgári légiközlekedési hatóság elégtelen képességről tett tanúbizonyságot a Chicagói Egyezmény alapján rá vonatkozó kötelezettségekből adódó megfelelő biztonsági követelmények alkalmazását és végrehajtását illetően a következő fuvarozók tekintetében: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti, és Tiramavia.

(46)

Ráadásul a fent említett nyolc fuvarozó elsődleges üzleti tevékenységének helye a Chicagói Egyezmény 6. mellékletében foglalt követelmények ellenére nem a Moldovai Köztársaságban található, noha a Moldovai Köztársaság által kibocsátott üzemben tartási engedély birtokosai.

(47)

A Bizottság tudomásul vette, hogy a Moldovai Köztársaság hatóságai visszavonták a fent említett fuvarozók üzemben tartási engedélyét, amelyek következésképpen beszüntették működésüket.

(48)

Ezen túlmenően a Bizottság tudomásul veszi, hogy a Moldovai Köztársaság hatósága kötelezettséget vállalt arra, hogy nem ad ki további üzemben tartási engedélyeket addig, amíg nem hajtják végre megfelelően a javításra irányuló cselekvési tervet, valamint hogy e célból konzultációkat folytat a Bizottsággal.

(49)

A Moldovai Köztársaság polgári légiközlekedési hatósága beleegyezett abba, hogy 2007. szeptemberének végéig javításra irányuló átfogó cselekvési tervet nyújt be egy menetrenddel együtt, amelyek célja az összes olyan biztonsági felügyeleti hiányosság kijavítása, amelyre az európai szakértői csoport által a Moldovai Köztársaságban 2007. június 4. és 8. között végzett tényfeltáró vizsgálat világított rá.

(50)

A Moldovai Köztársaság illetékes hatósága által meghozott különféle intézkedések fényében – és a javításra irányuló cselekvési terv benyújtásáig – a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Moldovai Köztársaság által kibocsátott működési engedéllyel rendelkező további fuvarozókat (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero és Nobil Air) nem kell felvenni a közösségi listába. A Bizottság nyomon követi az említett fuvarozók biztonsági helyzetének alakulását. Ebből a célból a tagállamok további ellenőrzéseket is végeznek a vonatkozó biztonsági követelmények tényleges betartásával kapcsolatban azzal, hogy rendszeres földi ellenőrzésnek vetik alá az említett fuvarozók által működtetett légi járműveket.

(51)

A 235/2007/EK bizottsági rendelet (36) és (39) preambulumbekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottság szakértői a tagállami szakértők kíséretében 2007. április 15. és 21. között látogatást tettek az Orosz Föderációban annak érdekében, hogy értékeljék a Rossyia (volt Pulkovo) fuvarozó javításra irányuló cselekvési terve végrehajtásának aktuális állását, valamint hogy ellenőrizzék egyes olyan orosz légi fuvarozók biztonsági helyzetét, amelyek 2007. február 12. óta az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak határozata alapján működési korlátozások hatálya alá tartoznak, illetve annak ellenőrzése céljából, hogy az említett hatóságok hogyan látják el felügyeleti kötelezettségeiket.

(52)

A Rossyia fuvarozó vonatkozásában a látogatás eredményei azt mutatják, hogy a vállalat a belső biztonsági felügyeleti eljárások és az ICAO biztonsági előírások végrehajtása tekintetében javulást mutat. A vállalat minőségirányítása kidolgozás alatt áll. Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2007. június 26-án további információkat nyújtottak be. Mivel még nem hajtották végre az összes, javításra irányuló cselekvést, a fuvarozó továbbra is az orosz illetékes hatóságok szoros felügyelete alatt marad annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhessék a javításra irányuló cselekvési terv későbbi végrehajtását.

(53)

A 2007. február 12. óta az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak határozata alapján működési korlátozások hatálya alá tartozó kilenc fuvarozó tekintetében a látogatás eredményei szerint mindegyik vállalat megerősítette, hogy a működési korlátozások és a felszállás előtti engedélyek illetékes hatóságok általi bevezetése óta szoros felügyelet alatt áll. Ezek az intézkedések minden esetben pozitív reakciókat váltottak ki. A látogatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy minden pozitív fejleménynek előbb fenntartható megoldássá kell válnia és ezután vonhatja maga után teljes értékű belső biztonsági rendszerek bevezetését. Az Orosz Föderáció illetékes hatóságai 2007. április 27-én úgy határoztak – és erről 2007. május 2-án tájékoztatták a Bizottságot –, hogy feloldják a következő hat fuvarozóra vonatkozó korlátozást: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz és Aviacon Zitotrans. A Centre Avia és a Russian Sky (Russkoe Nebo) ugyanazon határozat értelmében működési korlátozás alatt marad; ezen túlmenően pedig a felszállás előtti engedélyezés rendszerét kiterjesztették az UTAir által üzemeltetett menetrend szerinti járatokra is.

(54)

A látogatás alatt sor került továbbá egyéb orosz fuvarozók, például a Krasnoyarsky Airlines (9) és a Kuban Airlines (10) helyzetének megvitatására, amelyek vonatkozásában a Bizottságnak a biztonsággal kapcsolatos rendszerbeli hiányosságokra utaló információk állnak rendelkezésére, és amely fuvarozók biztonsági helyzete az orosz illetékes hatóságok figyelmét is felkeltette. Ez utóbbi hatóságok 2007. április 27-én olyan intézkedésekről határoztak, amelyek értelmében a repülési előtti ellenőrzést e fuvarozók esetében intenzívebbé kell tenni.

(55)

A felügyeleti kötelezettségeknek az Orosz Föderáció illetékes hatóságai általi gyakorlását illetően a látogatás eredményei azt mutatják, hogy e hatóságoknak még jobban fel kell gyorsítaniuk a munkát annak érdekében, hogy az orosz biztonsági szabályok összhangba kerüljenek az ICAO-előírásokkal, továbbá ezen előírások és a legutóbbi ICAO biztonsági audit ajánlásainak végrehajtására kell koncentrálniuk. Ezen túlmenően szorosabb együttműködést kell kialakítaniuk az orosz gyártókkal annak biztosítására, hogy az orosz tervezésű légi járművek megfeleljenek az ICAO-előírásoknak. Ez ahhoz is szükségesnek tűnik, hogy a légialkalmasság tekintetében az Orosz Föderáción belül ne legyenek párhuzamos előírások, azaz egy a Közösségbe tartó fuvarozókra és légi járművekre, és egy másik (alacsonyabb követelményeket támasztó) az Orosz Föderáción vagy a FÁK-on belül működő fuvarozókra és légi járművekre. Ezen túlmenően az illetékes hatóságoknak még jobban fokozniuk kell erőfeszítéseiket a folyamatos légialkalmasság tekintetében, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy az orosz fuvarozók által egyre gyakrabban vásárolt és üzemeltetett nyugati építésű légi járműveket az érintett vállalatok megfelelően tartsák karban.

(56)

Az Orosz Föderációban tett látogatás óta az összes korábban említett fuvarozó esetében a földi ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a működési korlátozások hatálya alá tartozó fuvarozók némelyike egyáltalán nem üzemeltet a Közösségbe irányuló szolgáltatást.

(57)

A Gazpromavia és az Atlant Soyuz fuvarozók, amelyek korábban működési korlátozások hatálya alá tartoztak, működtetnek a Közösségbe irányuló szolgáltatást, és esetükben végeztek földi ellenőrzéseket (11). Az ellenőrzések ismétlődően előforduló súlyos hiányosságokat fedtek fel ugyanazokon a területeken, mint a működési korlátozások bevezetése előtt, amely biztonsági rendszerbeli hiányosságokra utal és nagy valószínűséggel jelentős hatást gyakorol a működési biztonságra.

(58)

Az UTAir fuvarozó esetében is végeztek ellenőrzéseket (12). Ennek az ellenőrzésnek az eredményei azt mutatják, hogy az ellenőrzés ténymegállapításai ismétlődnek ugyanazokra a területekre vonatkozóan, mint a működési korlátozások bevezetése előtt, ami arra utal, hogy a fuvarozó még mindig nem hajtotta végre teljes egészében a 2007. februárjában benyújtott javításra irányuló cselekvési tervet. Ezeket az eredményeket és az Airlines 400 (13), a Kavminvodyavia (14), az Ural Airlines (15) és a Yakutia Airlines (16) tekintetében fennálló komoly biztonsági hiányosságok igazolt bizonyítékait 2007. május 29-én és június 5-én továbbították az illetékes hatóságoknak.

(59)

Tekintettel a fentiekre, a közös követelmények alapján a Bizottság felkérte az Atlant Soyuz, a Gazpromavia, a UTAir, a Krasnoyarsky Airlines, a Kuban Airlines, az Airlines 400, a Kavminvodyavia, az Ural Airlines és a Yakutia Airlines légi fuvarozókat, hogy a 2111/2005/EK rendelet 7. cikkének megfelelően tegyék meg észrevételeiket, továbbá a Bizottság konzultációkat kezdett az Orosz Föderáció illetékes hatóságaival. A légi fuvarozók által, a Bizottság által és az Orosz Föderáció illetékes hatóságai által benyújtott észrevételek alapján, ez utóbbi 2007. június 23-án – június 25-i hatállyal – úgy határozott, hogy működési korlátozásokat vezet be 10 légi fuvarozóra, amíg az esetükben feltárt biztonsági hiányosságokat mindkét fél – az Orosz Föderáció illetékes hatóságai és a Bizottság – megelégedésére nem orvosolják.

(60)

Ennek megfelelően az Orosz Föderáció illetékes hatóságai a szóban forgó fuvarozók közül négy esetében minden, a Közösségbe irányuló működést megtiltó határozatot hoztak: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Az Airlines 400 esetében felfüggesztették az üzemben tartási engedélyt.

(61)

Az illetékes hatóságok arról is határoztak, hogy egyes fuvarozók esetében a működést úgy korlátozzák, hogy csak egyes légi járművek számára engedélyezik a Közösségen belüli működést. A Krasnoyarsky Airlines csak a következő légi járműveket üzemeltetheti: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE és Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; az Ural Airlines csak a következő légi járműveket üzemeltetheti: Airbus A–320 VP-BQY, VP-BQZ; a Gazpromavia csak a következő légi járműveket üzemeltetheti: Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; az Atlant-Soyuz csak a következő légi járműveket üzemeltetheti: Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; a UTAir csak a következő légi járműveket üzemeltetheti: ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, valamint Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 és a Tu-154M RA-85805, RA-85808. A Rossyia (volt Pulkovo) a Közösségben nem üzemeltetheti az IL-62M (RA-86467) légi járművet.

(62)

A Bizottság tudomásul veszi az Orosz Föderáció illetékes hatóságainak határozatát és különösen azt, hogy az említett korlátozások módosítására vonatkozó határozatot ezek a hatóságok csak a Bizottsággal egyeztetve fogadhatnak el. Továbbá tudomásul veszi, hogy minden olyan orosz légi fuvarozót, amely nemzetközi – beleértve a Közösségen belüli célállomásokat is – szolgáltatásokat üzemeltet, tájékoztatnak arról, hogy ha a földi ellenőrzések során jelentős (2. kategóriába tartozó) vagy nagyobb (3. kategóriába tartozó) hiányosságokat állapítanak meg és ezek megfelelő orvoslására nem kerül sor, az orosz hatóságok működési korlátozásokat vezetnek be.

(63)

A fentiek tükrében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Orosz Föderáció illetékes hatóságai által meghozott intézkedések elégségesek ahhoz, hogy rövidtávon orvosolják az egyes fuvarozók esetében feltárt komoly biztonsági hiányosságokat. Annak biztosítása érdekében, hogy az említett hiányosságokra fenntartható rendszerbeli megoldást biztosító, megfelelő javításra irányuló cselekvéseket hajtsanak végre, a Bizottságnak szándékában áll a fent említett légi fuvarozók biztonsági helyzetének ellenőrzése, mielőtt az Orosz Föderáció illetékes hatóságai által 2007. június 23-án meghozott határozatban szereplő korlátozásokat módosítják. Ebből a célból a Bizottság a tagállamok segítségével ellenőrző látogatást kíván végezni e rendelet következő frissítését megelőzően. A tagállamok emellett rendszeres földi ellenőrzések révén is biztosítják, hogy e fuvarozók minden egyes művelete ténylegesen megfeleljen a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(64)

Mivel a listáról a tevékenységük beszüntetésének bejelentése miatt lekerült fuvarozók más név alatt vagy nemzetiséggel feltűnhetnek, a Bizottságnak továbbra is nyomon kell követnie az e jogalanyokhoz kapcsolódó áttételeket és mozgásokat.

(65)

A Bizottsághoz mindeddig és az általa küldött kifejezett kérések ellenére nem érkezett bizonyíték megfelelő orvosló intézkedés teljes körű végrehajtására a 2007. március 5-én frissített közösségi listán szereplő más légi fuvarozók vagy e fuvarozók szabályozási felügyeletéért felelős hatóságok részéről. Ezért a közös követelmények alapján megállapítható, hogy e légi fuvarozók továbbra is működési tilalom tárgyát képezik.

(66)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 474/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A. melléklete helyébe e rendelet A. melléklete lép.

2.

B. melléklete helyébe e rendelet B. melléklete lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

afelnök


(1)  HL L 344., 2005.12.27., 15. o.

(2)  HL L 84., 2006.3.23., 14. o. A 235/2007/EK rendelettel (HL L 66., 2007.3.6., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 84., 2005.3.23., 8. o.

(4)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  A Bizottság 2006. június 20-i 910/2006/EK rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról, HL L 168., 2006.6.21., 16. o.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 2007.5.11-én; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 2007.5.31-én és INAC/P-2007-12 2007.6.1-jén.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 2007.5.24-én, LBA/D-2007-308 2007.6.19-én.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


A. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK LISTÁJA, AMELYEK TELJES MŰKÖDÉSE TILALOM TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának az üzemben tartási engedélyben feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Üzemben tartási engedély (AOC) száma vagy működési engedély száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

AIR KORYO

Ismeretlen

KOR

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Szudán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganisztán

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Ismeretlen

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajna

A Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó a Hewa Bora Airways (2) kivételével, beleértve

 

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Minisztériumi engedélyezés (78/205. rendelet)

LCG

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ismeretlen

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Egyenlítői-Guinea szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

 

Egyenlítői-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Egyenlítői-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

nem áll rendelkezésre

Egyenlítői-Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Egyenlítői-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

nem áll rendelkezésre

Egyenlítői-Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Egyenlítői-Guinea

Indonézia szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

 

Indonézia

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Ismeretlen

DHI

Indonézia

AIR TRANSPORT SERVICES

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

GARUDA

Ismeretlen

GIA

Indonézia

INDONESIA AIRASIA

Ismeretlen

AWQ

Indonézia

KARTIKA AIRLINES

Ismeretlen

KAE

Indonézia

LION MENTARI ARILINES

Ismeretlen

LNI

Indonézia

MANDALA AIRLINES

Ismeretlen

MDL

Indonézia

MANUNGGAL AIR SERVICE

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

MEGANTARA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Ismeretlen

MNA

Indonézia

METRO BATAVIA

Ismeretlen

BTV

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

Ismeretlen

PAS

Indonézia

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. AIRFAST INDONESIA

Ismeretlen

AFE

Indonézia

PT. ASCO NUSA AIR

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. ASI PUDJIASTUTI

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. AVIASTAR MANDIRI

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. ATLAS DELTASATYA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. DABI AIR NUSANTARA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. DERAYA AIR TAXI

Ismeretlen

DRY

Indonézia

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Ismeretlen

DIR

Indonézia

PT. EASTINDO

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. GATARI AIR SERVICE

Ismeretlen

GHS

Indonézia

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. HELIZONA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. KURA-KURA AVIATION

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Ismeretlen

IDA

Indonézia

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. PELITA AIR SERVICE

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. PURA WISATA BARUNA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. SMAC

Ismeretlen

SMC

Indonézia

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. TRAVIRA UTAMA

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Ismeretlen

RPH

Indonézia

RIAU AIRLINES

Ismeretlen

RIU

Indonézia

SRIWIJAYA AIR

Ismeretlen

SJY

Indonézia

SURVEI UDARA PENAS

Ismeretlen

PNS

Indonézia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Ismeretlen

Ismeretlen

Indonézia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Ismeretlen

XAR

Indonézia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Ismeretlen

TMG

Indonézia

TRIGANA AIR SERVICE

Ismeretlen

TGN

Indonézia

WING ABADI AIRLINES

Ismeretlen

WON

Indonézia

A Kirgiz Köztársaság szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

 

Kirgiz Köztársaság

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgiz Köztársaság

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiz Köztársaság

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiz Köztársaság

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiz Köztársaság

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiz Köztársaság

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgiz Köztársaság

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiz Köztársaság

DAMES

20

DAM

Kirgiz Köztársaság

EASTOK AVIA

15

Ismeretlen

Kirgiz Köztársaság

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiz Köztársaság

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgiz Köztársaság

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiz Köztársaság

INTAL AVIA

27

INL

Kirgiz Köztársaság

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiz Köztársaság

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiz Köztársaság

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiz Köztársaság

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiz Köztársaság

S GROUP AVIATION

6

Ismeretlen

Kirgiz Köztársaság

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiz Köztársaság

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiz Köztársaság

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiz Köztársaság

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiz Köztársaság

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgiz Köztársaság

Libéria szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó

 

Libéria

Sierra Leone szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Ismeretlen

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Ismeretlen

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Ismeretlen

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ismeretlen

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Ismeretlen

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ismeretlen

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ismeretlen

Ismeretlen

Sierra Leone

Szváziföld szabályozási felügyeletért felelős hatósága által engedélyezett valamennyi légi fuvarozó, beleértve

Szváziföld

AERO AFRICA (PTY) LTD

Ismeretlen

RFC

Szváziföld

JET AFRICA SWAZILAND

Ismeretlen

OSW

Szváziföld

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Ismeretlen

RSN

Szváziföld

SCAN AIR CHARTER, LTD

Ismeretlen

Ismeretlen

Szváziföld

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Ismeretlen

SWX

Szváziföld

SWAZILAND AIRLINK

Ismeretlen

SZL

Szváziföld


(1)  Az A. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, a működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásait betartják.

(2)  A Hewa Bora Airways működése az Európai Közösségen belül a jelenlegi működéseivel kapcsolatosan a B. mellékletben említett légi jármű használatával engedélyezett.


B. MELLÉKLET

AZON LÉGI FUVAROZÓK JEGYZÉKE, AMELYEK MŰKÖDÉSE MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁS TÁRGYÁT KÉPEZI A KÖZÖSSÉGEN BELÜL (1)

A légi fuvarozó jogalanyának az üzemben tartási engedélyben feltüntetett megnevezése (és kereskedelmi neve, amennyiben különbözik)

Üzemben tartási engedély (AOC) száma

ICAO-kód szerinti meghatározás

Az üzemeltető állama

Légi jármű típusa

Lajstromjel(ek) és, ha hozzáférhető, gyártási szám(ok)

Nyilvántartó állam

AIR BANGLADESH

17

BGD

Banglades

B747-269B

S2-ADT

Banglades

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komore-szigetek

Teljes flotta, kivéve:

LET 410 UVP

Teljes flotta, kivéve:

D6-CAM (851336)

Komore-szigetek

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

Teljes flotta, kivéve:

B767-266 ER

Teljes flotta, kivéve:

9Q-CJD (gy.sz.: 23 178)

Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakisztáni Iszlám Köztársaság

Teljes flotta, kivéve:

minden B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Teljes flotta, kivéve:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakisztáni Iszlám Köztársaság


(1)  A B. mellékletben található légi fuvarozók számára a biztonság veszélyeztetése nélkül engedélyezhető a forgalmi jogaik gyakorlása, amennyiben egy, működési tilalom tárgyát nem képező légi fuvarozó járművét annak teljes személyzetével együtt használják, feltéve hogy annak kapcsolódó biztonsági előírásait betartják.

(2)  A Hewa Bora Airways működése az Európai Közösségen belül kizárólag a jelenlegi tevékenységeivel kapcsolatosan említett adott légijármű használatával engedélyezett.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/26


A BIZOTTSÁG 788/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2007. június 25-tőljúlius 2-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 969/2006/EK bizottsági rendelet (3) éves vámkontingenst nyitott meg (09.4131 tételszámmal) 242 074 tonna kukorica behozatalára.

(2)

A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 121 037 tonnában határozta meg a 2-es alidőszakra vonatkozó mennyiséget a 2007. július 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra.

(3)

A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően küldött értesítésből kitűnik, hogy a 2007. június 25-én 13 órától 2007. július 2-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelmek a szétosztható mennyiségnél többre irányulnak. Helyénvaló tehát az igényelt mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

Ezenkívül a folyó kontingensidőszakra nem szabad több behozatali engedélyt kiadni a 969/2006/EK rendelet alapján,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 969/2006/EK rendeletben említett kontingens keretén belüli kukoricabehozatalra irányuló, 2007. június 25-én 13 órától 2007. július 2-án (brüsszeli idő szerint) 13 óráig benyújtott minden engedélykérelem esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre 1,542232 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A 2007. július 2-án (brüsszeli idő szerint) 13 órától benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre vonatkozó engedélyek kibocsátását a folyó kontingensidőszakra fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 176., 2006.6.30., 44. o. A 2022/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 70. o.) módosított rendelet.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/27


A BIZOTTSÁG 789/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet tizenegyedik alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (1) (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 10. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1763/2004/EK rendelet I. melléklete felsorolást nyújt azokról a személyekről, akikre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Figyelemmel a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (2) (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspontra, a Bizottság fel van hatalmazva e melléklet módosítására. A 2007. június 28-i 2007/449/KKBP tanácsi határozat (3) végrehajtja ezt a közös álláspontot. Az 1763/2004/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1763/2004/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 315., 2004.10.14., 14. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 315., 2004.10.14., 52. o.

(3)  HL L 169., 2007.6.29., 75. o.


MELLÉKLET

Az alábbiakban megnevezett személyek kikerülnek az 1763/2004/EK rendelet I. mellékletéből.

1.

Tolimir, Zdravko. Születési idő: 1948.11.27.

2.

Djordjevic, Vlastimir. Születési idő: 1948. Születési helye: Vladicin Han, Szerbia és Montenegró. Állampolgársága: szerbia és montenegrói


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/29


A BIZOTTSÁG 790/2007/EK RENDELETE

(2007. július 4.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók számára a IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein a közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajók általi halászata kimerítette a 2007-re megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2007-re megállapított, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E hajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31. 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o., HL L 36., 2007.2.8., 6. o. szerint helyesbítve) módosított rendelet.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 444/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

15

Tagállam

SVÉDORSZÁG

Állomány

SOL/3A/BCD

Faj

Közönséges nyelvhal (Solea solea)

Övezet

a IIIa övezet, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

Időpont

2007.6.11.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/31


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 1/2007 HATÁROZATA

(2007. május 25.)

a 9. Európai Fejlesztési Alaphoz (EFA) tartozó hosszú távú fejlesztési keret tartaléka egy részének a 9. EFA-hoz tartozó regionális együttműködési és integrációs kereten belül az AKCS-n belüli együttműködésre elkülönített forrásokhoz történő átcsoportosításáról

(2007/460/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án aláírt és Luxemburgban 2005. június 25-én az említett AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megállapodással (1) felülvizsgált, az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (2) és különösen annak I. melléklete 8. pontjára,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 5. és 11. cikkével összhangban a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) záró felülvizsgálatát követően a források felosztását felül kell vizsgálni az aktuális szükségletekre és a teljesítményre figyelemmel.

(2)

A regionális együttműködés és integráció támogatásának finanszírozását szolgáló tartalékok és a 2007 vége előtt ebbe a tartalékba átcsoportosításra kerülő várható visszavont kötelezettségvállalások nem elegendőek ahhoz, hogy fedezzék az AKCS-n belüli tevékenységek hatásának növeléséhez kapcsolódó új szükségleteket.

(3)

További források elkülönítésére van szükség a FLEX finanszírozását szolgáló, AKCS-n belüli finanszírozási mechanizmus 2006. és a 2007. évre történő létrehozására (alkalmazási évek: 2005 és 2006), minimális támogatást biztosítva ezáltal az exportjövedelem-ingadozás hátrányos hatásainak kitett országoknak, függetlenül a nemzeti B-kereteik le nem kötött egyenlegei szintjétől.

(4)

Lehetséges, hogy a nemzeti B-keretek le nem kötött egyenlegei nem fedezik a várható szükségleteket, és azokat e határozat elfogadása napján át kell csoportosítani az AKCS-n belüli tartalékba, öt regionális B-keret létrehozása céljából, amelyek a regionális szolidaritás alapelvére épülve a jövőbeni humanitárius segítségnyújtás és gyorssegély finanszírozását szolgálják ezekben a régiókban, valamint AKCS-n belüli tartalék létrehozása céljából, amely az AKCS–EK partnerségi megállapodás 72. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti gyorssegély finanszírozását szolgálja olyan kivételes körülmények esetében, amikor ilyen támogatás nem finanszírozható a közösségi költségvetésből.

(5)

A kelet- és dél-afrikai, valamint indiai-óceáni régió számára létrehozandó regionális B-keret a szudáni B-keret ad hoc növelését kompenzáló, a hosszú távú fejlesztési tartalékból rendelkezésre bocsátott 20 millió EUR levonása utáni nettó összeg; a csendes-óceáni régió esetében nem hoznak létre regionális B-keretet, mivel a B-keretek egyenlegét már nagymértékben felhasználták a természeti katasztrófák enyhítését célzó regionális program keretében.

(6)

További forrásokat kell elkülöníteni az afrikai békeprogramnak a 2007. év során való feltöltésére.

(7)

További forrásokat kell elkülöníteni 2008-ra az AKCS Titkárság működési költségei egy részének finanszírozására, a 10. EFA hatálybalépéséig tartó időszak áthidalása érdekében.

(8)

További forrásokat kell elkülöníteni az AKCS-n belüli technikai együttműködési keret megerősítésére, amelynek célja elsősorban a technikai segítségnyújtási igények kielégítése, különösen a projektek előkészítésével kapcsolatban.

(9)

További hozzájárulásra van szükség a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapjához (GFATM).

(10)

Az AKCS–EK Tanács 2006. június 2-i ülésén úgy határoztak, hogy a Karib-térségi Tudás és Tanulás Hálózatnak kapacitásépítés és az intézményi támogatás céljából további hozzájárulást szükséges nyújtani.

(11)

Kis összegű különleges tartalékot kell létrehozni a 2007. december 31-ig tartó időszakban az AKCS-n belül felmerülő új és nem várt szükségletek kielégítésére, ideértve a csendes-óceáni térségben esetlegesen felmerülő, természeti katasztrófák utáni helyreállítási szükségleteket, amely tartalék terhére 2007 vége előtt lehet kötelezettséget vállalni, és nem fedezhető a nem várt szükségletekre szánt regionális B-keretből, valamint a 2008-ban esetlegesen felmerülő további átmeneti szükségletekre.

(12)

A 9. EFA forrásai, beleértve a várhatóan visszavont kötelezettségvállalásokat, nem köthetők le 2007. december 31-e után, és létre kell hozni egy mechanizmust a rendelkezésre álló maradványösszegek e dátum előtti hatékony és eredményes lekötésére az AKCS–EK partnerségi megállapodás átfogó céljai előmozdítása érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A regionális együttműködési és integrációs keretben az AKCS-n belüli tartalék feltöltése

(1)   A hosszú távú fejlesztési tartalékban 2007. március 31-én rendelkezésre álló és a záró felülvizsgálatot követően hozott határozatokhoz igazított, de az addig az időpontig számlákra még át nem vezetett forrásokat, kivéve a Vállalkozásfejlesztési Központnak (a továbbiakban: CDE) és a Mezőgazdasági Fejlesztési Központnak (a továbbiakban: CTA) 2008-ra nyújtott támogatásokat (32 millió EUR), az aláírt országstratégiai dokumentummal rendelkező országok „nagykockázatú programjaihoz” nyújtott forrásokat (2007. március 1-jén 72,4 millió EUR), az aláírt országstratégiai dokumentummal nem rendelkező országok politikai prioritásaihoz nyújtott forrásokat (2007. március 1-jén 30,2 millió EUR) és a szomáliai különleges támogatási program (36,1 millió EUR) forrásait, át kell csoportosítani a regionális együttműködési és integrációs keret AKCS-n belüli tartalékába.

(2)   Az (1) bekezdésben említettek szerinti, a tartalékban a CDE és a CTA 2008. évi költségvetésének támogatására, az aláírt országstratégiai dokumentummal rendelkező országok esetében a „nagykockázatú programok” finanszírozására, valamint az aláírt országstratégiai dokumentummal nem rendelkező országok esetében a politikai prioritások finanszírozására elkülönített valamennyi olyan forrást, amelyet 2007. október 31-ig nem kötöttek le, át kell csoportosítani a regionális együttműködési és integrációs keret AKCS-n belüli tartalékába.

(3)   A 9. EFA és a korábbi EFA-k keretében a hosszú távú fejlesztési tartalék tekintetében a Bizottság számviteli rendszerében 2007. április 1. és december 31. között kezdeményezett kötelezettségvállalás-visszavonások eredményeként felszabaduló forrásokat át kell csoportosítani a regionális együttműködési és integrációs keret AKCS-n belüli tartalékába.

(4)   A nemzeti indikatív programok azon maradványösszegeit, melyek 2007. augusztus 1. és december 31. között a hosszú távú fejlesztési tartalék keretében válnak hozzáférhetővé, át kell csoportosítani a regionális együttműködési és integrációs keret AKCS-n belüli tartalékába.

2. cikk

Az AKCS-n belüli források felosztása

(1)   Az AKCS-n belüli tartalék keretében rendelkezésre álló forrásokat a következő célokra használják:

a)

az alábbiak létrehozása:

i.

egy AKCS-n belüli tartalék, amely minden AKCS-állam számára nyitva áll, és az AKCS–EK partnerségi megállapodás 72. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti gyorssegély finanszírozását szolgálja olyan kivételes körülmények esetében, amikor ilyen támogatás nem finanszírozható a közösségi költségvetésből; ennek a keretnek az összege 26 741 326 EUR, amely az ii. alpontban említett régiókat alkotó országok B-kereteinek le nem kötött, a záró felülvizsgálatot követő újbóli felosztásra irányuló határozatok hatálybalépését követően rendelkezésre álló egyenlegeinek 15 %-a;

ii.

öt regionális B-keret, amelynek összege a dél-afrikai régió esetében 17 511 615 EUR, a kelet- és dél-afrikai és indiai-óceáni régió esetében 48 920 391 EUR, a nyugat-afrikai régió esetében 31 945 340 EUR, a közép-afrikai régió esetében 16 139 355 EUR és a karibi régió esetében 35 422 478 EUR, amelynek alapja az ezen régiókat alkotó országok B-kereteinek le nem kötött, a záró felülvizsgálatot követő újbóli felosztásra irányuló határozatok hatálybalépését követően rendelkezésre álló egyenlegei összegének 85 %-a;

a regionális B-kereteket az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 3. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a nemzetközileg megállapított adósságenyhítési kezdeményezésekhez való hozzájárulásokhoz, valamint olyan kivételes körülmények esetében, amikor ilyen támogatás nem finanszírozható a közösségi költségvetésből, az AKCS–EK partnerségi megállapodás 72. és 73. cikkével összhangban a regionális szolidaritás alapján való humanitárius és gyorssegélynyújtáshoz kell felhasználni;

b)

2006-ra 50 millió EUR-s AKCS-n belüli FLEX-program (alkalmazási év: 2005) létrehozása annak érdekében, hogy az exportjövedelem-ingadozás hátrányos hatásainak kitett országoknak minimális támogatást lehessen nyújtani, függetlenül a nemzeti B-kereteik le nem kötött egyenlegeinek a záró felülvizsgálatot követő, a források újraelosztásáról szóló határozatok hatálybalépése előtt szintjétől;

c)

az Afrikai Békekeret feltöltése 100 millió EUR-ig egy további EFA-hozzájárulás keretében, a pénzügyi hiánynak a 10. EFA hatálybalépéséig való áthidalása érdekében, béketámogatási, képzési és kapacitásfejlesztési tevékenységek céljára; ez egy 45 millió EUR-s, az AKCS-n belüli, az 1. cikkben említett feltöltés előtt rendelkezésre álló forrásokból származó összegből, egy 35 millió EUR-s, a feltöltés utáni forrásokból származó összegből, valamint egy további, legfeljebb 20 milliós összegből áll, amely a h) vagy az i) pontban említett különleges tartalékokból származó, le nem kötött forrásokból, vagy visszavont kötelezettségvállalások eredményeképp felszabaduló, az AKCS-n belüli tartalékba az 1. cikk (3) és (4) bekezdése alapján átcsoportosított, a kezdeti becsléseken felül jelentkező forrásokból finanszírozható;

d)

a 10. EFA hatálybalépéséig hátralevő időszak áthidalása céljából az AKCS-titkárságnak nyújtott intézményi támogatás 5,5 millió EUR-val történő kiegészítése az AKCS-titkárság 2008. évi működési költségeihez való hozzájárulásként;

e)

az AKCS-n belüli technikai együttműködési keret kiegészítése 2,5 millió EUR-val;

f)

4 millió EUR igénybevétele a keleti marhavész felszámolására irányuló afrikai program (PACE) céljára szükséghelyzet miatt átvitt összegként;

g)

további 5 millió EUR hozzájárulás a Karib-térségi Tudás és Tanulás Hálózat (CKLN, Caribbean Knowledge and Learning Network) vagyonkezelői alapjának kapacitásépítés és intézményi támogatás céljára;

h)

10 millió EUR összegű regionális különleges tartalék felállítása a dél-afrikai régió regionális indikatív programjának kiegészítésére arra az esetre, ha 2007. augusztus 1-je előtt megtörténik a Milange–Mocuba útfejlesztési program (Mozambik) értékelése és lezárul az EFA-bizottság ezzel kapcsolatos irányítóbizottsági eljárása; ha ezt a programot nem értékelik időben, ezt a különleges tartalékot az AKCS-n belüli tartalékba kell átcsoportosítani;

i)

egy AKCS-n belüli, 15 millió EUR összegű különleges tartalék létrehozása a regionális B-keretekből nem finanszírozható új és nem várt szükségletek fedezésére, ideértve a csendes-óceáni régióban a természeti katasztrófákat követő helyreállítási programokat, valamint a 2008-ban felmerülő esetleges további kiemelt átmeneti szükségleteket;

j)

AKCS-n belüli FLEX-program létrehozása, amelynek összegét 2007-re átmenetileg 35 millió EUR-ban állapítják meg (2006-os alkalmazási év) annak érdekében, hogy az exportjövedelem-ingadozás hátrányos hatásainak kitett országoknak minimális támogatást lehessen nyújtani, a humanitárius segítségnyújtást és gyorssegélynyújtást szolgáló B-keretek (1) bekezdés a) pontjában említett regionalizálását követően; ez a program kiegészíthető 15 millió euróra a g) és h) pontokban említett különleges tartalékok le nem kötött forrásaiból, vagy a visszavont kötelezettségvállalások eredményeképp felszabaduló, az 1. cikk (3) és (4) bekezdése szerint az AKCS-n belüli tartalékokba átcsoportosított azon forrásokból, amelyek meghaladják az eredeti becsléseket és az afrikai békeprogramhoz való hozzájárulás 20 millió EUR-val történő – a c) pontban említett – kiegészítésének szükségleteit;

k)

a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapjának (GFATM) nyújtott támogatás 38 millió EUR-val történő kiegészítése.

(2)   Amennyiben az AKCS-n belüli tartalékba átvezetett összegek nem elegendőek valamennyi meghatározott szükséglet fedezésére, az (1) bekezdés j) pontjában említett programot ennek megfelelően csökkenteni kell. Amennyiben a hiány meghaladja a j) pontban említett összeget, az (1) bekezdés i) pontjában említett különleges tartalékot ennek megfelelően csökkenteni kell. További hiány esetében csökkenteni kell az (1) bekezdés c) pontjában említett összeget.

(3)   Amennyiben az AKCS-n belüli tartalékba átvezetett összegek meghaladják a kezdeti becsléseket, vagy az (1) bekezdés c), d), e), g) és/vagy i) pontjában elkülönített forrásokat nem használják fel teljes mértékben, a programok tekintetében meghatározott, az (1) bekezdés c) vagy j) pontjában említett felső küszöbértékeket meghaladóan jelentkező forrásokat a CKLN vagyonkezelői alapjának egy további, legfeljebb 5 millió EUR-s összeggel való feltöltésére kell felhasználni, amennyiben ez lehetséges, és ha ezt követően még mindig állnak rendelkezésre többletforrások, akkor azokat az EU–AKCS infrastrukturális vagyonkezelői alap feltöltésére kell felhasználni, a 10. EFA keretében előirányzott források előlegeként.

3. cikk

Támogatás iránti kérelem

Összhangban az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 13. cikkének (2) bekezdésével, az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa felkéri a Bizottságot a 2. cikkben meghatározott intézkedések finanszírozására.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 25-én.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o. Az 5/2005 határozat (HL L 287., 2005.10.28., 1. o.) értelmében ideiglenesen alkalmazott megállapodás.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/35


AZ AKCS-EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 2/2007 HATÁROZATA

(2007. május 25.)

az afrikai békeprogram célkitűzéseire nyújtandó, a Bizottság által kezelendő kétoldalú kiegészítő hozzájárulások engedélyezéséről

(2007/461/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a Cotonouban 2000. június 23-án aláírt és Luxemburgban 2005. június 25-én az említett AKCS-EK partnerségi megállapodást módosító megállapodással (1) felülvizsgált, az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra (2) és különösen annak I. melléklete 8. bekezdésére,

mivel:

(1)

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának a kilencedik EFA hosszú távú fejlesztési keretéből az afrikai békeprogram létrehozása érdekében források felhasználásáról szóló, 2003. december 11-i 3/2003 határozata (3) rendelkezik az afrikai békeprogram létrehozásához szükséges pénzügyi támogatásról.

(2)

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2007. március 5-i ülésén elismerte, hogy sürgős intézkedésre van szükség az Afrikai Unió dárfúri (Szudán) békefenntartó missziójának (AMIS) finanszírozása érdekében.

(3)

A becslések szerint a tizedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) hatálybalépéséig az AKCS-n belüli keretben meghatározott, az afrikai békeprogram feltöltésére szolgáló források nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az AMIS addig az időpontig működhessen. Az EU tagállamai ezért kijelentették, hogy készek kétoldalú alapon kiegészítő hozzájárulást nyújtani. Ezeket a kiegészítő hozzájárulásokat az afrikai békeprogram keretében össze kell gyűjteni, és a Bizottság kezelésébe kell helyezni annak érdekében, hogy a tizedik EFA hatálybalépéséig a pénzeszközök felhasználása összehangoltabb és ellenőrzöttebb módon történjen.

(4)

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról szóló, 2005. május 30-i 2005/446/EK határozata (4) értelmében a kilencedik EFA pénzeszközei 2007. december 31. után már nem köthetők le.

(5)

Ezért rendelkezni kell arról, hogy az EU tagállamai a Bizottság irányításával kiegészítő hozzájárulásokat tehessenek az afrikai békeprogram célkitűzéseinek támogatására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Önkéntes hozzájárulások

2007. szeptember 30-ig a pénzügyi jegyzőkönyv alapján bármely uniós tagállam kiegészítő önkéntes hozzájárulást bocsáthat a Bizottság rendelkezésére az afrikai békeprogram célkitűzéseinek támogatására.

A hozzájárulásokat a Bizottság kezeli az afrikai békeprogram keretében, a kilencedik Európai Fejlesztési Alap eljárásaival összhangban, a visszavont kötelezettségvállalások kivételével, amelyeket a tagállamoknak önkéntes kiegészítő hozzájárulásaik arányában térítenek vissza.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 25-én.

az AKCS-EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o. Az 5/2005 határozat (HL L 287., 2005.10.28., 1. o.) értelmében ideiglenesen alkalmazott megállapodás.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(3)  HL L 345., 2003.12.31., 108. o.

(4)  HL L 156., 2005.6.18., 19. o.


5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/36


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 3/2007 HATÁROZATA

(2007. május 25.)

a nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó forrásokról szóló 3/2001 határozat módosításáról

(2007/462/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodásra (1) és az említett megállapodást 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt módosító megállapodásra (2) és különösen annak 93. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás 93. cikkének (6) bekezdése lehetőséget nyújt az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának arra, hogy külön támogatást nyújtson korábbi AKCS–EK egyezményekben részes olyan AKCS-államoknak, amelyek szabályszerűen létrehozott kormányzati intézmények hiányában nem tudták aláírni vagy megerősíteni az AKCS–EK partnerségi megállapodást. Ez a támogatás irányulhat intézmények kiépítésére, valamint a gazdasági és szociális fejlesztésre irányuló erőfeszítésekre egyaránt, különös figyelemmel a lakosság legsérülékenyebb rétegeinek szükségleteire. Ezt a rendelkezést Szomáliára alkalmazni kell.

(2)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2001. december 20-i 3/2001 határozata (3) a kilencedik Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának 149 millió EUR-t nyújtott pénzügyi és technikai együttműködés céljából. Az e források programozásával és végrehajtásával megbízott nemzeti programengedélyező az EFA engedélyezésre jogosult főtisztviselője.

(3)

Az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 3. cikkének (5) bekezdése lehetővé teszi a Közösségnek, hogy növelje az országnak juttatott forrásokat a különleges szükségletek vagy kivételes körülmények figyelembevétele érdekében.

(4)

Azon IV. melléklet 5. cikkének (2) bekezdése lehetőséget nyújt értékelés elvégzésére olyan kivételes esetekben, amelyek humanitárius és gyorssegélynyújtáshoz kapcsolódnak. A Szomáliával folytatott együttműködési programot illetően elvégzett ad hoc felülvizsgálat következtetéseinek fényében pótlólagos forrásokra van szükség a kilencedik EFA-ból annak érdekében, hogy biztosítsák a szomáliai népességnek nyújtott támogatásokat a tizedik EFA hatálybalépéséig,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 3/2001 határozata a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Az ad hoc felülvizsgálat alapján a kilencedik EFA-ból 36 144 798 EUR pótlólagos összeget kell Szomáliának folyósítani pénzügyi és technikai együttműködés céljából az AKCS–EK partnerségi megállapodás I. mellékletének pénzügyi jegyzőkönyve 3. pontjának a) bekezdésében foglalt hosszú távú fejlesztési keretből.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 25-én.

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről

az elnök

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o. Az 5/2005 határozat (HL L 287., 2005.10.28., 1. o.) alapján átmenetileg alkalmazott megállapodás.

(3)  HL L 56., 2002.2.27., 23. o.


Bizottság

5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/37


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 4.)

a harmadik országokban előállított erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló 2005/942/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 3173. számú dokumentummal történt)

(2007/463/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/942/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamok számára, hogy az 1999/105/EK irányelv alapján meghatározott harmadik országokban előállított, meghatározott fajok erdészeti szaporítóanyagainak tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozóan határozatokat hozzanak.

(2)

A jelenlegi rendszer alkalmazási körét ki kell terjeszteni, amennyiben a szükséges biztosítékok rendelkezésre állnak.

(3)

Helyénvaló Új-Zéland engedélyezett harmadik országként való felvétele a Pinus radiata faj „azonosított származású” kategóriába tartozó erdészeti szaporítóanyag tekintetében, továbbá helyénvaló az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés kiegészítése az említett fajjal. A 2005/942/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/942/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

(2)  HL L 342., 2005.12.24., 92. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2005/942/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A táblázat Horvátországra és Norvégiára vonatkozó bejegyzései közé a következőt kell beilleszteni:

„Származási ország

Faj

Kategória

Az alapanyag típusa

Új-Zéland

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

2.

A táblázat Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:

„Származási ország

Faj

Kategória

Az alapanyag típusa

Amerikai Egyesült Államok (Washington, Oregon, Kalifornia)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”


Helyesbítések

5.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/39


Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 743/2007/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 169., 2007. június 29. )

A 32. oldalon, a melléklet NB részében:

az S00 rendeltetési hely helyesen:

„S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.”