ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 172

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 30.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 753/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

1

Halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya között

4

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

9

 

*

A Tanács 754/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és az ahhoz kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

26

 

 

A Bizottság 755/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

39

 

*

A Bizottság 756/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3223/94/EK bizottsági rendelet módosításáról

41

 

*

A Bizottság 757/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről ( 1 )

43

 

*

A Bizottság 758/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK bizottsági rendelet módosításáról

47

 

*

A Bizottság 759/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az Izlandról származó kolbászra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

48

 

*

A Bizottság 760/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 80. alkalommal történő módosításáról

50

 

 

A Bizottság 761/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonaágazatban 2007. július 1-jetól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

52

 

 

A Bizottság 762/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

55

 

 

A Bizottság 763/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

57

 

 

A Bizottság 764/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

59

 

 

A Bizottság 765/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

61

 

 

A Bizottság 766/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

63

 

 

A Bizottság 767/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárássról

65

 

 

A Bizottság 768/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

66

 

 

A Bizottság 769/2007/EK rendelete (2007. június 29.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 66. egyenkénti pályázati felhívásra

68

 

 

A Bizottság 770/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 529/2007/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

69

 

 

A Bizottság 771/2007/EK rendelete (2007. június 29.) az 545/2007/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

70

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/42/EK irányelve (2007. június 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról (kodifikált változat) ( 1 )

71

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/452/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2007) 3066. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 29.) a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (az értesítés a C(2007) 3114. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 29.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 3183. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

87

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/455/KKBP határozata (2007. június 25.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

89

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/1


A TANÁCS 753/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1)

mivel:

(1)

Egyrészről a Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya tárgyalásokat folytatott egy halászati partnerségi megállapodás megkötéséről, amelyben a közösségi halászok számára halászati lehetőségeket biztosítanak a Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizeken.

(2)

Azon tárgyalások eredményeként a Felek 2006. június 2-án parafáltak egy új halászati partnerségi megállapodást.

(3)

Meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztására vonatkozó szabályokat.

(4)

Az e megállapodás szerint biztosított halászati lehetőségek felhasználásának optimalizálása érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a fel nem használt halászati lehetőségeket az éves halászati idény alatt – az érintett tagállamokkal szoros együttműködésben, meghatározott feltételek és kritériumok alapján – a tagállamok között újra elossza. Az ilyen újraelosztás nem sértheti a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztására vonatkozó elosztási kulcsokat, a viszonylagos stabilitásnak megfelelően, valamint a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) 20. cikkének (5) bekezdése szerint a tagállamokra ruházott hatásköröket.

(5)

A közösség érdekében áll az említett megállapodás jóváhagyása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya között létrejött halászati partnerségi megállapodást a Tanács a Közösség nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

Az 1. cikkben említett megállapodás 6. cikkének (3) bekezdésével és 10. cikke (2) bekezdésének h) pontjával összhangban megállapodásra került igazgatási intézkedések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint fogadhatók el.

3. cikk

(1)   A halászati lehetőségek, valamint az 1. cikkben említett megállapodás alapján kiadott engedélyek elosztását és kezelését a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkével összhangban kell végezni.

(2)   (1) bekezdés ellenére, amennyiben a tagállamok engedélykérelmei a mellékletben meghatározott időpontra nem merítik ki az (1) bekezdés alapján a tagállamoknak kiosztott halászati lehetőségeket, beleértve a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdésével összhangban elcserélt halászati lehetőségeket is, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmét is. A Bizottság az érintett tagállamokkal szorosan együttműködve a mellékletben megjelölt időpontok után a fel nem használt halászati lehetőségeket az azokat jogosító tagállamról egy másik tagállamra ruházhatja át.

A halászati lehetőségek ezen újraelosztása a viszonylagos stabilitásnak megfelelően nem sérti a halászati lehetőségek tagállamok közti elosztására vonatkozó elosztási kulcsokat.

(3)   A mellékletben található valamennyi fajra vonatkozóan a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a halászati lehetőségeknek a legkésőbb az alábbi időpontokig beérkezett engedélykérelmeken alapuló kihasználtsági szintjéről:

a)

egy hónappal a mellékletben megjelölt időpontot megelőzően, valamint

b)

a mellékletben megjelölt időpontig.

(4)   A Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint 2007. december 31-ig meghatározza a fent említett újraelosztási mechanizmus alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kritériumokat. Ezen szabályok elfogadásáig a Bizottság nem akadályozható meg abban, hogy a (2) bekezdésben meghatározott eljárást alkalmazza.

4. cikk

Azon tagállamok, amelyek hajói e megállapodás keretében halásznak, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott szabályok szerint értesítik a Bizottságot a grönlandi halászati övezetben kifogott valamennyi halmennyiségről.

5. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  2007. május 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


MELLÉKLET

Az az időpont, amely után a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében szereplő, a halászati lehetőségek Bizottság általi újraelosztására vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.

A jegyzőkönyvben szereplő halfajok

Ütemterv

Garnélarák keleti állomány

augusztus 1. (1)

Grönlandi laposhal keleti állomány

szeptember 15.

Atlanti óriás laposhal

szeptember 1.

Grönlandi laposhal nyugati állomány

október 15.

Garnélarák nyugati állomány

október 1.

Vörös álsügér

szeptember 1.

Jeges-tengeri pók

október 1.

Tőkehal

október 31.


(1)  Amennyiben az engedélykérelmek alapján a halászati lehetőségek kihasználtsági szintje augusztus 1-jén a 65 %-ot meghaladja, akkor ezt az időpontot szeptember 1-re kell halasztani.


HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya között

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és

DÁNIA KORMÁNYA ÉS GRÖNLAND HELYI KORMÁNYA, a továbbiakban: Grönland,

a továbbiakban együtt: a Felek,

TEKINTETTEL a Grönlandra alkalmazandó külön megállapodásról szóló jegyzőkönyvre,

FELISMERVE, hogy mind az Európai Közösség, mind Grönland kapcsolataik erősítésére, valamint olyan partnerségi viszony és együttműködés kialakítására törekszik, amely előmozdítja, szélesíti és elmélyíti a közöttük a múltban kialakított kapcsolatokat és együttműködést,

EMLÉKEZTETVE a tengerentúli országok és területek, valamint az Európai Közösség közötti társulásról szóló, 2001. novemberi tanácsi határozatra,

TEKINTETTEL arra, hogy a Tanács 2003. februárjában elismerte az Európai Közösség és Grönland közötti kapcsolatok jövőbeni szélesítésének és erősítésének szükségességét, figyelembe véve a halászati ágazat jelentőségét, valamint a strukturális és ágazati szintű reformok szükségességét Grönlandon, amelyek a fenntartható fejlődésre irányuló átfogó partnerségen alapulnak,

TEKINTETTEL az egyrészről az Európai Közösségnek, másrészről Grönlandnak és a Dán Királyságnak az Európai Közösség és Grönland közötti partnerségről szóló, 2006. június 27-i közös nyilatkozatára,

EMLÉKEZTETVE az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Grönland helyi kormánya és Dánia kormánya közötti kapcsolatokról szóló, 2006. július 17-i tanácsi határozatra,

EMLÉKEZTETVE Grönland státuszára, amely a Közösség egyik tagállamának autonóm és ugyanakkor szerves része,

TEKINTETTEL a Közösség és Grönland közötti átfogó kapcsolatokra, és a Felek kölcsönös szándékára a kapcsolatok folytatása tekintetében,

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményére és Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodásra,

TUDATÁBAN a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott, a felelősségteljes halgazdálkodás magatartási kódexében megállapított elvek fontosságának,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a kölcsönös érdekeik mentén együttműködjenek a felelősségteljes halászat fenntartása érdekében, az élő tengeri erőforrások hosszú távú védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítására,

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködésnek olyan kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulnia, amelyek – akár, együttesen, akár külön-külön – kiegészítik a szakpolitikát és összhangban állnak azzal, valamint biztosítják az erőfeszítések szinergiáját,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy a Felek e célokból párbeszédet folytassanak Grönland halászati ágazati politikájának javítása érdekében, gondoskodnak az e politika hatékony végrehajtását biztosító megfelelő eszközök azonosításáról, illetve arról, hogy a gazdasági szereplők és a civil társadalom a folyamat részese legyen,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meghatározzák a közösségi hajók által Grönland kizárólagos gazdasági övezetében végzett halászati tevékenységek, valamint az e vizeken a felelősségteljes halászat fenntartásának biztosítására nyújtott közösségi támogatás irányadó feltételeit,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a halászati ágazatban és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekben szorosabb gazdasági együttműködést folytassanak a mindkét Fél társaságait magukban tömörítő közös vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint ideiglenes közös vállalatok támogatása útján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E megállapodás megállapítja az alábbiak tekintetében irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat:

a halászati ágazatban való gazdasági, pénzügyi, technikai és tudományos együttműködés azzal a céllal, hogy a halászati erőforrások kiaknázása fenntartható gazdasági és társadalmi feltételeket biztosítson, beleértve a grönlandi halászati ágazat fejlődését is;

a közösségi halászhajóknak Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe való bejutására vonatkozó feltételek;

a Grönland kizárólagos gazdasági övezetében a közösségi hajók által folytatott halászat szabályozására vonatkozó szabályok az ilyen halászatra alkalmazandó szabályok és feltételek betartásának, a halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem biztosítására;

a halászati ágazatban és más kapcsolódó tevékenység területén a társaságok közötti partnerségek, amelyek célja a gazdasági tevékenységek közös érdek alapján történő fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás, a jegyzőkönyv és a melléklet alkalmazásában:

a)

„grönlandi hatóságok”: Grönland Helyi Kormánya;

b)

„közösségi hatóságok”: az Európai Bizottság;

c)

„közösségi hajó”: a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajó;

d)

„közös vállalkozás”: a grönlandi jogszabályok által szabályozott minden olyan társaság, amely egy vagy több közösségi hajótulajdonosból és egy vagy több grönlandi partnerből áll, és amelynek célja Grönland kizárólagos gazdasági övezetében Grönland halászati kvótájának lehalászása és lehetséges kiaknázása a Grönland lobogója alatt hajózó hajók által, elsődlegesen a közösségi piac ellátása céljából;

e)

„ideiglenes közös vállalatok”: olyan szerződéses megállapodásra alapozott, korlátozott időtartamra létrehozott társulások a közösségi hajótulajdonosok és grönlandi természetes vagy jogi személyek között, amelynek célja Grönland halászati kvótájának közös lehalászása és kiaknázása az Európai Közösség tagállamainak lobogója alatt hajózó hajókkal, és a közösen vállalt gazdasági tevékenységből származó bevétel és hiány megosztása a közösségi piac elsődleges ellátása céljából;

f)

„vegyes bizottság”: a Közösség és Grönland képviselőiből álló bizottság, amelynek feladatait a megállapodás 10. cikke tartalmazza.

3. cikk

A megállapodás végrehajtásának elvei és célkitűzései

(1)   A Felek vállalják, hogy – a jegyzőkönyv sérelme nélkül – a Grönland kizárólagos gazdasági övezetében halászó különböző flották közötti megkülönböztetésmentesség elve alapján továbbra is fenntartják az e vizeken folytatott felelősségteljes halászatot.

(2)   Grönland a továbbiakban is a Felek közötti megállapodás szerint meghatározott célkitűzéseknek megfelelően tervezi meg és hajtja végre – éves és többéves programok útján – halászati ágazati politikáját. A Felek e célból politikai párbeszédet folytatnak a szükséges reformokról. A grönlandi hatóságok vállalják, hogy az adott területre vonatkozóan elfogadott minden további intézkedésről tájékoztatják a Közösséget.

(3)   Bármelyik Fél kérésére – akár közös, akár egyoldalú kezdeményezésre – együttműködnek az e megállapodás alapján végrehajtott intézkedések, programok és tevékenységek értékelésének végrehajtásában is.

(4)   A Felek vállalják, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi kormányzás elveivel összhangban hajtják végre.

4. cikk

Tudományos együttműködés

(1)   A megállapodás alkalmazási időszakában a Közösség és Grönland figyelemmel kíséri az erőforrások állapotának alakulását Grönland kizárólagos gazdasági övezetében; a vegyes bizottság kérésére – az általa meghatározott szempontok alapján – a közös tudományos bizottság jelentést készít.

(2)   A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján a Felek, a vegyes bizottság keretében konzultálnak egymással, és Grönland csak ezt követően fogad el a grönlandi halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükségesnek tartott védelmi és gazdálkodási intézkedéseket.

(3)   A Felek akár közvetlenül, akár az érintett nemzetközi szervezetek keretében konzultációt folytatnak a grönlandi kizárólagos gazdasági övezet halászati erőforrásokkal való gazdálkodása és azok védelme, illetve az idevágó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

5. cikk

Részvétel a Grönland kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászatban

(1)   Grönland vállalja, hogy e megállapodással – beleértve annak jegyzőkönyvét és mellékletét is – összhangban kizárólagos gazdasági övezetében engedélyezi a közösségi hajók számára halászati tevékenységek végzését. A grönlandi hatóságok a jegyzőkönyvben biztosított halászati lehetőségek mértékében a Közösség által kijelölt hajók számára a jegyzőkönyv alapján kiállított engedélyeket adnak ki.

(2)   A Közösség számára Grönland által e megállapodásban biztosított halászati lehetőségeket a Norvégia, Izland és a Feröer-szigetek lobogója alatt közlekedő és az ezen országokban lajstromozott hajók vehetik igénybe az említett országok és a Közösség között létrejött halászati megállapodások megfelelő működéséhez szükséges mértékben. E célból Grönland vállalja, hogy a Norvégia, Izland és a Feröer-szigetek lobogója alatt közlekedő és az ezen országokban lajstromozott hajók számára engedélyezi, hogy kizárólagos gazdasági övezetében halászati tevékenységet folytassanak.

(3)   Az e megállapodás tárgyát képező halászati tevékenységekre Grönland hatályos törvényei és rendelkezései vonatkoznak. A grönlandi hatóságok, az új rendelkezések hatályba lépése előtt felkérik a közösségi hatóságokat az említett törvények és rendelkezések tervezett módosításával kapcsolatos észrevételeik megtételére, kivéve ha az adott jogszabály célja kellőképpen indokolja annak sürgős hatályba lépését, és amely nem teszi lehetővé a közösségi hatóságokkal folytatott konzultáció miatti késedelmet. A grönlandi hatóságok előzetesen és kellő időben tájékoztatják a közösségi hatóságokat a jogszabályok minden módosításáról.

(4)   Grönland felelősséget vállal a jegyzőkönyvben szereplő, a halászatra vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hathatós alkalmazásáért. A közösségi hajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős illetékes hatóságokkal.

(5)   A közösségi hatóságok megtesznek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a közösségi hajók megfeleljenek e megállapodásnak és Grönland kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászatra irányadó jogszabályoknak.

6. cikk

Engedélyek

(1)   A közösségi hajók csak az e megállapodás alapján kiállított halászati engedély birtokában halászhatnak Grönland kizárólagos gazdasági övezetében.

(2)   A hajók halászati engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárást, a hajótulajdonosok által fizetendő díjakat és a fizetési szabályokat a jegyzőkönyv melléklete határozza meg.

(3)   A Szerződő Felek a feltételek és a szabályok megfelelő alkalmazását az illetékes hatóságaik közötti megfelelő igazgatási együttműködéssel biztosítják.

7. cikk

Pénzügyi hozzájárulás

(1)   A Közösség a jegyzőkönyvben és a mellékletben megállapított feltételekkel összhangban pénzügyi hozzájárulást nyújt Grönlandnak. Ez az egyszeri hozzájárulás a következő két kapcsolódó elemből tevődik össze:

a)

a közösségi hajóknak a grönlandi halászatban való részvételéért fizetett pénzügyi hozzájárulás; valamint

b)

a Közösség által a felelősségteljes halászat biztosítására és a Grönland kizárólagos gazdasági övezete halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázására nyújtott pénzügyi támogatás.

(2)   A pénzügyi hozzájárulás (1) bekezdés b) pontjában említett elemét a grönlandi hatóságok kezelik a Felek közötti, a jegyzőkönyvvel összhangban történt közös megegyezéssel megállapított, a grönlandi halászati politikával összefüggésben elérendő célkitűzések tükrében, valamint a halászati politika végrehajtására vonatkozó éves és többéves programmal összhangban.

(3)   A pénzügyi hozzájárulást a Közösség a jegyzőkönyvvel összhangban évente egy összegben fizeti. E megállapodásra és a jegyzőkönyvre is figyelemmel a pénzügyi hozzájárulás összegét a következő esetekben módosítani lehet:

a)

a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben a halászati tevékenységeket megakadályozó, a természeti jelenségeken kívüli rendkívüli körülmények;

b)

a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségeknek a Felek közös megegyezéssel, az érintett állományok kezelésének céljából történő csökkentése, amennyiben ezt – a legjobb, rendelkezésre álló tudományos vélemény alapján – szükségesnek tartják az erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása céljából;

c)

az e megállapodás jegyzőkönyvében meghatározott mennyiségen felüli további fogási lehetőségekhez való hozzáférésre vonatkozó különleges elsőbbség a Közösség számára, amelyről – a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján – közös egyetértéssel a vegyes bizottságon belül határoznak.

d)

a grönlandi halászati politika végrehajtására megadott közösségi pénzügyi támogatás feltételeinek átértékelése, amennyiben a Felek által megállapított éves és többéves programozási eredmények azt indokolják;

e)

e megállapodás alkalmazásának felfüggesztése annak 13. cikke rendelkezéseinek megfelelően.

8. cikk

Az együttműködés előmozdítása a gazdasági szereplők között és a civil társadalomban

(1)   A Felek ösztönzik a gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és a kapcsolódó ágazatokban. A Felek az e célból esetleg szükséges különböző intézkedések összehangolása érdekében konzultálnak egymással.

(2)   A Felek ösztönzik a halászati technikákra és a halászeszközökre, a halászati termékek tartósítására és ipari feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3)   A Felek ösztönzik – közös érdekük alapján és saját jogszabályaikkal összhangban – különösen az ideiglenes közös vállalatok és közös vállalkozások létrehozását.

9. cikk

Kísérleti halászat

A Felek előmozdítják a kísérleti halászatot Grönland kizárólagos gazdasági övezetében. A Felek, a jegyzőkönyv mellékletében meghatározott részletes szabályokkal összhangban, együtt végeznek kísérleti halászatot.

10. cikk

Vegyes bizottság

(1)   A megállapodás alkalmazásának ellenőrzésére és végrehajtásának biztosítására vegyes bizottság jön létre.

(2   A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzése, és különösen a 7. cikk (2) bekezdésében említett éves és többéves programok meghatározása és végrehajtásuk értékelése;

b)

a közös érdeket képviselő, halászattal kapcsolatos kérdésekhez szükséges kapcsolat biztosítása;

c)

egyeztető fórum a megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült viták békés rendezéséhez;

d)

adott esetben a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben élő egyes halállományokra vonatkozó meglévő és új halászati lehetőségek mértékének a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, valamint az elővigyázatossági elv és a grönlandi halászati ágazat igényeinek figyelembevételével történő felülvizsgálata és megtárgyalása, és következésképpen a Közösség számára biztosított halászati lehetőségek és a jegyzőkönyvben említett pénzügyi hozzájárulás felülvizsgálata és megtárgyalása;

e)

helyreállítási tervek és hosszú távú gazdálkodási tervek szükségességének vizsgálata az e megállapodás hatálya alá tartozó halállományok tekintetében, az adott állományok fenntartható kiaknázásának és a halászati tevékenységek által a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatások fenntartható szinten tartásának biztosítására;

f)

az e megállapodás szerinti ideiglenes közös vállalatok és közös vállalkozások létrehozására irányuló kérelmek ellenőrzése, és különösen a Felek által ideiglenes közös vállalatok és közös vállalkozások létrehozására vonatkozóan a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv mellékletében meghatározott kritériumokkal összhangban készített projektek értékelése, valamint az ideiglenes közös vállalatok és közös vállalkozások hajói által Grönland kizárólagos gazdasági övezetében végzett tevékenységek nyomon követése;

g)

a kísérleti halászattal kapcsolatos fajok, feltételek és egyéb paraméterek eseti alapon történő meghatározása;

h)

a közösségi halászhajóknak a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetbe való belépésére és a grönlandi erőforrásokhoz való hozzáférésére, valamint az engedélyek beszerzésére, a közösségi halászhajók mozgására és a fogási nyilatkozatokra vonatkozó igazgatási intézkedésekről való megállapodás;

i)

Grönland kizárólagos gazdasági övezetében a felelősségteljes halászat fenntartásának biztosítására és a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására irányuló közösségi pénzügyi támogatás végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározása;

j)

a grönlandi halászati politika végrehajtására irányuló közösségi pénzügyi támogatás feltételeinek vizsgálata, amennyiben a Felek által megállapított éves és többéves programozási eredmények azt indokolják;

k)

bármely más, a Felek által közösen megállapított feladat.

(3)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik, a Közösség területén és Grönlandon felváltva, és az üléseken az ülésnek otthont adó Fél elnököl. Bármelyik Fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

(4)   A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó földrajzi terület

Ezt a megállapodást egyrészt azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés – az említett Szerződésben meghatározott feltételekkel – alkalmazandó, másrészt Grönland területén és Grönland kizárólagos gazdasági övezetében.

12. cikk

Időtartam és felmondás

(1)   E megállapodást a hatálybalépésétől számított hatéves időtartamra kell alkalmazni; a megállapodás további hatéves időszakokra hatályban marad, kivéve a 2. és 3. cikkel összhangban történő felmondási értesítés esetén.

(2)   A megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, különösen olyan súlyos körülmények esetén, mint például az érintett állományok leépülése, vagy a Felek által a jogellenes, be nem jelentett vagy szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(3)   A megállapodásnak az e cikk (2) bekezdésében említett okokból való felmondása esetén az érintett Fél, legalább hat hónappal a kezdeti vagy minden egyes későbbi időszak vége előtt írásban értesíti a másik Felet a megállapodás felmondására irányuló szándékáról. A megállapodásnak bármely egyéb okból való felmondása esetén az értesítési határidő kilenc hónap.

13. cikk

Felfüggesztés

(1)   E megállapodás alkalmazása bármelyik Fél kezdeményezésére felfüggeszthető, amennyiben a kezdeményező Fél véleménye szerint a másik Fél súlyosan megsértette a megállapodásban vállalt kötelezettségeket. A felfüggesztésre vonatkozó szándékát az érdekelt Félnek írásban és legalább az azon időpontot megelőző hat hónappal kell bejelentenie, amikor e felfüggesztés hatályba lépne. Ezen értesítés kézhezvétele után a Felek konzultációt kezdenek a nézeteltérések békés rendezése érdekében.

(2)   A 7. cikkben említett pénzügyi hozzájárulás és az 5. cikkben említett halászati lehetőségek a felfüggesztés időtartamának megfelelően arányosan csökkennek.

14. cikk

A jegyzőkönyv, a melléklettel és a függelékekkel együtt e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az Európai Közösség és Grönland között 1985. február 1-jén létrejött, a Grönland partjainál folytatott halászatról szóló halászati megállapodás hatályát veszti és helyébe e megállapodás lép.

16. cikk

Nyelv és hatálybalépés

Ez a megállapodás, amely két-két eredeti példányban készült, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek értesítik egymást az elfogadásához szükséges eljárásuk befejezéséről.

JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

1. Cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   2007. január 1-jétől kezdődően hatéves időszakra a grönlandi hatóságok engedélyezik a közösségi halászhajók számára, hogy a melléklet I. fejezetében és e cikk (2) bekezdése szerint meghatározott halászati lehetőségek kimerítéséig halászati tevékenységeket folytassanak.

A melléklet I. fejezetében meghatározott halászati lehetőségeket a vegyes bizottság felülvizsgálhatja.

(2)   2007. és azt követően minden év legkésőbb december 1-jéig a vegyes bizottság, a rendelkezésre álló tudományos szakvéleményre, az elővigyázatosság elvére, a halfeldolgozó-ipar szükségleteire, és különösen az e cikk (7) bekezdésében meghatározott mennyiségekre figyelemmel, a melléklet I. fejezetében felsorolt fajok tekintetében megállapodik a következő évre vonatkozó halászati lehetőségekről.

Abban az esetben, ha a vegyes bizottság a halászati lehetőségek tekintetében a melléklet I. fejezetében meghatározottnál alacsonyabb szintet állapít meg, Grönland a következő évekre vonatkozóan ezzel arányosan több, az adott évre vonatkozóan pedig más halászati lehetőséget biztosít a Közösség számára.

Amennyiben a kompenzáció mértékéről a Felek nem jutnak megállapodásra, az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi rendelkezéseket, beleértve az összeg értékének kiszámítására vonatkozó paramétereket is, arányosan ki kell igazítani.

(3)   A garnélák kelet-grönlandi kvótája lehalászható a Grönlandtól nyugatra lévő területeken, feltéve hogy a grönlandi és a közösségi hajótulajdonosok közötti kvóta-átruházási megállapodásokra az egyes vállalkozások szintjén került sor. Grönland helyi kormánya vállalja, hogy elősegíti az ilyen megállapodások létrejöttét. A kvóták átruházása csak legfeljebb évi 2 000 tonna mennyiségen belül történhet Grönland nyugati részein. A melléklet III. fejezetében meghatározott rendelkezésekre is figyelemmel, a közösségi hajók által végzett halászat a grönlandi hajótulajdonosok részére kibocsátott engedélyekben megállapított feltételek szerint történik.

(4)   Kísérleti halászati tevékenységekre szóló engedélyeket legfeljebb hat hónapos kísérleti időszakra adnak ki a melléklettel összhangban.

(5)   Amennyiben a Felek arra a következtetésre jutnak, hogy a kísérleti programok pozitív eredménnyel zárultak, a grönlandi hatóságok az új fajokra vonatkozó halászati lehetőségek 50 %-át – e jegyzőkönyv lejártáig – a Közösség hajóflottájának biztosítják; ez a (2) cikkben említett pénzügyi hozzájárulás megfelelő növelésével együtt történik.

(6)   Grönland a Közösség számára kiegészítő fogási lehetőségeket ajánl fel. Amennyiben a Közösség a felajánlást egészben vagy részben elfogadja, a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás mértéke arányosan növekszik. A kiegészítő fogási lehetőségek elosztása során követendő eljárást a jegyzőkönyv melléklete állapítja meg.

(7)   A grönlandi halászati tevékenységek fenntartására vonatkozó minimális mennyiségek éves szinten a következők:

Faj (tonnában)

Nyugati állomány (NAFO 0/1)

Keleti állomány (ICES XIV/V)

Jeges-tengeri pók

4 000

 

Tőkehal

30 000 (1)

 

Vörös álsügér

2 500

5 000

Grönlandi laposhal

4 700

4 000

Garnélarák

25 000

1 500

(8)   Grönland kizárólag e jegyzőkönyv rendelkezései alapján állít ki engedélyeket közösségi hajók számára.

2. Cikk

Pénzügyi hozzájárulás – fizetési szabályok

(1)   A megállapodás 7. cikkében említett közösségi pénzügyi hozzájárulást az e jegyzőkönyv 1. cikkében említett időszakra vonatkozóan 85 843 464 EUR (2). Ezt az összeget 9 240 000 EUR pénzügyi tartalék egészíti ki, amelyből a Grönland által a melléklet I. fejezetében meghatározottakon felül engedélyezett tőkehal- és kapelánmennyiségek után járó összegeket a (3) bekezdésben meghatározott szabályok szerint kell kifizetni.

(2)   E cikk (1) bekezdése az e jegyzőkönyv 1. cikkének (2), (5) és (6) bekezdésére, valamint 6. cikkére is figyelemmel alkalmazandó. Az Európai Közösség által fizetett pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg a 2. cikk (1) bekezdésében feltüntetett összeg kétszeresét.

(3)   E jegyzőkönyv 1. cikkének (2), (5) és (6) bekezdésének sérelme nélkül, a Közösség az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulást évente, 14 307 244 eurós részletekben fizeti a jegyzőkönyv alkalmazási időszaka alatt. A tőkehal és a kapelán tekintetében Grönland minden évben tájékoztatja a közösségi hatóságokat a melléklet I. fejezetében meghatározott fogási mennyiségeken felül rendelkezésre bocsátott tőkehal- és kapelán-mennyiségekről. A Közösség, az ilyen kiegészítő mennyiségek után, az első kirakodási érték 17,5 %-át fizeti, a tőkehal esetében tonnánként 1 800 eurós, a kapelán esetében tonnánként 100 eurós áron, amelyből levonják a hajótulajdonosok által fizetett díjakat; a Közösség által e két faj tekintetében fizetett összeg azonban nem haladhatja meg az évi 1 540 000 eurót. A pénzügyi tartaléknak egy adott évben fel nem használt részét a Grönland által az elkövetkező két évben rendelkezésre bocsátott kiegészítő tőkehal- és kapelán-mennyiségek kifizetésére lehet fordítani.

(4)   A Közösség a pénzügyi hozzájárulás éves összegének kifizetését az első évben legkésőbb 2007. június 30-ig, az azt követő években legkésőbb március 1-jéig teljesíti, míg a tőkehalra és kapelánra vonatkozó pénzügyi tartalék éves összegét, ugyanazon határidők szerint vagy az adott mennyiségek rendelkezésre bocsátásáról szóló értesítést követő lehető legrövidebb határidőn belül folyósítja.

(5)   E jegyzőkönyv 4. cikkére is figyelemmel, a grönlandi hatóságok szabadon döntenek az említett pénzügyi hozzájárulás és pénzügyi tartalék felhasználásáról, kivéve egy évi 500 000 eurós és egy évi 100 000 eurós összeget, amelyeket egyrészt a Grönlandi Természeti Erőforrások Intézetének működési költségeinek fedezésére, másrészt halászati tisztviselők képzésére kell fordítaniuk, valamint 2007-ben egy 186 022 eurós összeget, amely a tőkehalgazdálkodási tervvel kapcsolatos kutatások finanszírozására szolgál.

(6)   A pénzügyi hozzájárulást a grönlandi hatóságok által meghatározott pénzintézetnél nyitott kincstári számlára kell folyósítani.

3. cikk

A pénzügyi hozzájárulás fizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata vis maior esetén

(1)   Amennyiben Grönland kizárólagos gazdasági övezetében a halászati tevékenységeket a természeti jelenségeken kívül más súlyos körülmények megakadályozzák, az Európai Közösség – lehetőség szerint a Felek közötti konzultációt követően – felfüggesztheti a jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében előírt pénzügyi hozzájárulás fizetését, feltéve hogy a Közösség a felfüggesztés időpontjában esedékes összegeket már teljes egészében kifizette.

(2)   A pénzügyi hozzájárulás folyósítását vissza kell állítani, amint a Felek – konzultációt követően közös megegyezéssel – úgy ítélik meg, hogy a körülmények a továbbiakban már nem akadályozzák a halászati tevékenységek végzését.

(3)   A közösségi hajók számára az 5. cikk értelmében megadott engedélyek érvényessége a halászati tevékenység felfüggesztésének időtartamával azonos időtartammal meghosszabbodik.

4. cikk

Felelősségteljes halászat fenntartásának támogatása Grönland kizárólagos gazdasági övezetében

(1)   A grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben folytatott felelősségteljes halászat fenntartásának biztosítására, az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulásból évente 3 261 449 eurót (2007-ben ettől eltérően 3 224 244 eurót) a grönlandi halászati ágazati politika javítására és végrehajtására kell fordítani. E hozzájárulást a Felek közötti megegyezéssel meghatározott célkitűzések, valamint az e célkitűzések megvalósítására irányuló éves és többéves programok szerint használják fel.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a vegyes bizottság, a jegyzőkönyv hatályba lépésének időpontjára, de a hatályba lépés időpontját követő három hónapon belül megállapodik egy többéves ágazati programról és annak részletes végrehajtási szabályairól, különös tekintettel a következőkre:

a)

a pénzügyi hozzájárulás (1) bekezdésben említett részének felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások;

b)

éves és többéves szinten megvalósítandó célkitűzések a felelősségteljes és fenntartható halászat biztosítására, figyelembe véve a Grönland által a nemzeti halászati politikában és más, a felelősségteljes és fenntartható halászat biztosításához kapcsolódó, vagy arra hatással bíró nemzeti politikában kifejezett prioritásokat;

c)

az adott évben elért eredmények értékeléséhez szükséges kritériumok és eljárások.

(3)   A többéves ágazati program módosítására tett javaslatokat a Feleknek a vegyes bizottságon belül kell jóváhagyniuk.

(4)   Grönland a pénzügyi hozzájárulásnak az (1) bekezdésben említett részét minden évben a többéves program végrehajtására különíti el. A jegyzőkönyv alkalmazásának első évében Grönland ennek összegéről a következő évre elkülönített összegről szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja a Közösséget. Ezt követően Grönland minden év vonatkozásában legkésőbb az adott év december 1-jéig tájékoztatja a Közösséget erről az összegről.

(5)   Az Európai Közösség, amennyiben a többéves ágazati program végrehajtásában elért eredmények éves értékelése alapján arra lehetőség nyílik, a vegyes bizottság jóváhagyásával kérheti az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás alkalmazásának módosítását.

5. cikk

Viták – A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése

(1)   A Felek között az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása tekintetében felmerült vitákról a Felek a vegyes bizottság keretében konzultálnak, szükség esetén rendkívüli ülés összehívásával.

(2)   A jegyzőkönyv 6. cikkének sérelme nélkül, a jegyzőkönyv alkalmazása bármelyik Fél kezdeményezésére felfüggeszthető, ha a jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeket a kezdeményező Fél véleménye szerint a másik Fél súlyosan megsértette, és az (1) bekezdés értelmében a vegyes bizottságon belül folytatott konzultációk nem vezettek a vita békés rendezéséhez.

(3)   A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztését az érdekelt Félnek írásban, és legkorábban a tervezett felfüggesztés hatályba lépésének időpontját megelőző három hónappal kell bejelentenie.

(4)   Felfüggesztés esetén a Felek a jogvita békés rendezése céljából folytatják a konzultációt. Amennyiben a vitát sikerül rendezni, folytatódik a jegyzőkönyv alkalmazása, és a pénzügyi hozzájárulás összegét, valamint a halászati lehetőségeket a jegyzőkönyv alkalmazása felfüggesztésének időtartama függvényében arányosan és időarányosan csökkenteni kell.

6. cikk

A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése a fizetés elmaradása miatt

Amennyiben a Közösség elmulasztja a jegyzőkönyv 2. cikkében előírt kifizetések teljesítését, e jegyzőkönyv alkalmazása felfüggeszthető a következő feltételekkel:

a)

Az illetékes grönlandi hatóságok értesítik a közösségi hatóságokat a kifizetések elmaradásáról. Az Európai Bizottság elvégzi a megfelelő ellenőrzést, és ha szükséges, legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül teljesíti a kifizetést.

b)

A kifizetés elmaradása esetén vagy a kifizetés elmaradásának e cikk a) pontjában előírt határidőn belüli megfelelő igazolása hiányában, az illetékes grönlandi hatóságok jogosultak a jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére. Erről tájékoztatják a közösségi hatóságokat.

c)

A jegyzőkönyv alkalmazása a kérdéses fizetés teljesítésekor folytatódik.

7. cikk

Félidős felülvizsgálat

A 2009-es év folyamán bármelyik Fél kérésére a jegyzőkönyv 1., 2. és 4. cikkének alkalmazását az adott év december 1-je előtt felülvizsgálják. Ebben az esetben a Felek megállapodhatnak e jegyzőkönyvnek – különösen a melléklet I. fejezetében megállapított irányadó kvóták, a pénzügyi rendelkezések és a 4. cikk rendelkezései tekintetében történő – módosításáról.

8. cikk

Hatálybalépés

E jegyzőkönyv és melléklete 2007. január 1-jén lép hatályba.


(1)  Keleten és nyugaton is halászható.

(2)  Ehhez az összeghez a következő forrásokat kell még hozzáadni:

a hajótulajdonosok által, a melléklet II. fejezetének 3. pontjában említett, közvetlenül Grönlandnak fizetett díjak összege, amely évente mintegy 2 000 000 EUR.

MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓK ÁLTAL A GRÖNLANDI KIZÁRÓLAGOS GAZDASÁGI ÖVEZETBEN VÉGZETT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

I.   FEJEZET

A 2007 ÉS 2012 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IRÁNYADÓ FOGÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS A JÁRULÉKOS FOGÁSOK

1.   A Grönland által engedélyezett fogási lehetőségek

Faj

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tőkehal (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Vörös álsügér (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Grönlandi laposhal (NAFO 0/1) – 68°-tól délre

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Grönlandi laposhal (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Garnélarák (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Garnélarák (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Atlanti óriás laposhal (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Atlanti óriás laposhal (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Kapelán (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Jeges-tengeri pók (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Járulékos fogások (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Járulékos fogási korlátozások

A Grönland kizárólagos gazdasági övezetében halászati tevékenységet végző közösségi hajók betartják a járulékos fogásokra vonatkozóan alkalmazandó szabályokat mind a szabályozott, mind a nem szabályozott fajok tekintetében. A grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben továbbá tilos a szabályozott fajok visszaengedése.

Járulékos fogásnak számít minden olyan fajból álló fogás, amely faj nem szerepel a hajó engedélyében feltüntetett célfajok között.

A járulékos fogás engedélyezett maximális mennyiségét a célfajokra szóló engedély kiadásakor határozzák meg. Az egyes szabályozott fajok tekintetében engedélyezett járulékos fogás maximális mennyiségét a kiadott engedélyen tüntetik fel.

A szabályozott fajokból álló járulékos fogásokat levonják a Közösség számára, az adott fajra vonatkozóan biztosított halászati lehetőségek keretében megállapított járulékos fogási tartalékból. A nem szabályozott fajokból álló járulékos fogásokat levonják a Közösség számára, a nem szabályozott fajok tekintetében meghatározott járulékos fogási tartalékból.

Járulékos fogások után nem kell engedélyezési díjat fizetni. Abban az esetben azonban, ha egy közösségi halászhajó túllépi a szabályozott fajok járulékos fogására engedélyezett maximális mennyiséget, a maximálisan engedélyezett járulékos fogást meghaladó mennyiség után büntetést kell fizetnie, amelynek összege az adott faj halászatára szóló engedélyért fizetendő rendes díj háromszorosa.

II.   FEJEZET

AZ ENGEDÉLYKÉRELMEKRE ÉS AZ ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

1.

A Grönland kizárólagos gazdasági övezetében való halászatra csak a jogosult hajók kaphatnak engedélyt.

2.

Ahhoz, hogy egy hajó jogosult legyen az engedélyre, sem a hajó tulajdonosa, sem a kapitány és maga a hajó sem lehet eltiltva a Grönland kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászati tevékenységtől. Helyzetüknek a grönlandi hatóságokkal rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden olyan korábbi kötelezettségnek, amely a Közösséggel kötött halászati megállapodások értelmében a Grönlandon vagy a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben végzett halászati tevékenységekből eredt.

3.

A halászati engedélykérelmekre és az engedélyek kiadására vonatkozóan a megállapodás 1. cikkének (3) bekezdésében említett szabályok az 1. függelék igazgatási rendelkezéseiben kerülnek meghatározásra.

III.   FEJEZET

HALÁSZATI ÖVEZETEK

Halászati tevékenység a kizárólagos gazdasági övezetekről szóló, 1996. május 22-i 411. sz. törvényt hatályba léptető, a Grönland kizárólagos gazdasági övezeteiről szóló törvény hatályba léptetéséről szóló, 2004. október 15-i 1005. sz. királyi rendelettel összhangban, a 2004. október 15-i 1020. sz. rendeletben Grönland kizárólagos gazdasági övezeteként meghatározott halászati övezeten belül végezhető.

Eltérő rendelkezés hiányában halászati tevékenység a legutóbb a 2003. december 18-i 28. sz. Landsting törvénnyel módosított, a grönlandi landsting által kiadott halászatról szóló, 1996. október 31-i 18. sz. törvény 7. paragrafusának 2. szakasza szerinti alapvonaltól legalább 12 tengeri mérföldre végezhető.

Az alapvonalak a Grönland felségvizeinek határairól szóló királyi rendelet módosításáról szóló, 2004. október 15-i 1004. sz. királyi rendelettel összhangban kerültek megállapításra.

IV.   FEJEZET

KIEGÉSZÍTŐ FOGÁSI LEHETŐSÉGEK

A jegyzőkönyv 1. cikkének (6) bekezdésével összhangban, a grönlandi hatóságok a megállapodás 7. cikkében említett kiegészítő fogási lehetőségeket ajánlanak fel a közösségi hatóságok számára.

Az ajánlat kézhezvételétől számított hat héten belül a Közösség értesíti a grönlandi hatóságokat az ajánlatra adott válaszáról. Ha a Közösség visszautasítja a felajánlást vagy nem válaszol hat héten belül, a grönlandi hatóságok szabadon felajánlhatják a kiegészítő fogási lehetőségeket más feleknek.

V.   FEJEZET

A FOGÁSI NYILATKOZATOKRA, A TECHNIKAI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRE ÉS A MEGFIGYELÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.

A közösségi halászhajókat ellátják a grönlandi jogszabályok fogási nyilatkozatokra, a technikai védelmi intézkedésekre és a megfigyelési rendszerre vonatkozó feltételekről szóló részeinek angol nyelvű fordításával.

2.

A közösségi halászhajók kapitányai hajónaplót vezetnek, amelyben a grönlandi jogszabályokban előírt szabályoknak megfelelően feljegyzik a hajó által végzett tevékenységeket.

3.

A halászati tevékenységeket a grönlandi jogszabályokban meghatározott technikai védelmi intézkedésekkel összhangban kell végezni.

4.

A Grönland kizárólagos gazdasági övezetében végzett minden halászati tevékenység a grönlandi jogszabályokban előírt megfigyelési rendszer hatálya alá tartozik. A közösségi halászhajók kapitányai együttműködnek a grönlandi hatóságokkal a megfigyelőknek a grönlandi hatóságok által kijelölt kikötőkben való felvételében.

VI.   FEJEZET

VMS

A VMS-rendszerre vonatkozó feltételeket a 2. függelék határozza meg.

VII.   FEJEZET

IDEIGLENES KÖZÖS VÁLLALATOK

Az ideiglenes közös vállalatok erőforrásokhoz való hozzáférésére vonatkozó feltételeket a 3. függelék határozza meg.

VIII.   FEJEZET

KÍSÉRLETI HALÁSZAT

A kísérleti halászatra vonatkozó feltételeket a 4. függelék határozza meg.

IX.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy egy közösségi halászhajó kapitánya megsértette a grönlandi jogszabályokat, a jogsértésről a lehető legrövidebb határidőn belül értesítést küldenek az Európai Bizottság és a lobogó szerinti tagállam számára. A jogsértésről szóló értesítésben fel kell tüntetni az érintett hajó nevét, nyilvántartási számát, hívójelét, valamint a hajó tulajdonosának és kapitányának nevét. Ezen kívül az értesítésben ismertetni kell a jogsértés körülményeit és a hajóval szemben foganatosított szankciókat.

A Bizottság a grönlandi hatóságok rendelkezésére bocsátja a tagállami illetékes hatóságok listáját, amelyet rendszeresen frissítenek.


(1)  Állomány-helyreállítás esetében a Közösség, a pénzügyi hozzájárulásnek jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésében említett részének megfelelő mértékű növelésével, p.m. tonnáig halászhat. A 2007. évre vonatkozó kvóta csak június 1-jétől halászható. Keleten és nyugaton is halászható.

(2)  Keleten és nyugaton is halászható. Nyílt tengeri vonóhálóval halászható.

(3)  Ez a mennyiség a halászati lehetőségek parti országok közötti elosztásáról szóló megállapodás fényében módosítható. A halászatban korlátozni kell az egyidejűleg halászó hajók számát.

(4)  1 000 tonna legfeljebb hat, atlanti óriás laposhalra és kapcsolódó fajokra halászó közösségi fenékzsinóros hajó által halászható. A fenékzsinóros hajók által végzett halászatra vonatkozó feltételeket a vegyes bizottságon belül határozzák meg.

(5)  Amennyiben halászható, a Közösség, a pénzügyi hozzájárulásnek a jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésében említett részének megfelelő növelésével, a kapelánra vonatkozó teljes fogási mennyiség 7,7 %-ig halászhat a június 20-tól a következő év április 30-ig tartó idény alatt.

(6)  Járulékos fogásnak számít minden olyan fajból álló fogás, amely faj nem szerepel a hajó engedélyében feltüntetett célfajok között. A járulékos fogások összetételét évente felülvizsgálják a vegyes bizottságon belül. Keleten és nyugaton is halászható.

Függelékek

(1)

Az engedélyekre vonatkozó igazgatási rendelkezések. A közösségi hajók által a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben végzett halászati tevékenységek gyakorlására vonatkozó feltételek.

(2)

A halászhajók műholdas nyomkövetésére vonatkozó feltételek.

(3)

Az ideiglenes közös vállalatokra vonatkozó feltételek.

(4)

A kísérleti halászat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok.

1. függelék

Az Európai Közösség, Dánia Kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti, engedélyekre vonatkozó igazgatási megállapodás

A közösségi hajók által a grönlandi kizárólagos gazdasági övezetben végzett halászati tevékenységek gyakorlására vonatkozó feltételek

A.   Engedélykérelmi és -kibocsátási alakiságok

1.

Az e megállapodásban meghatározott halászati lehetőségekből részesülni kívánó közösségi halászhajók tulajdonosai, vagy azok képviselői legkésőbb a halászati évet megelőző év december 1-jéig a nemzeti hatóságokon keresztül elektronikus úton elküldik a Bizottság számára az érintett hajók jegyzékét, feltüntetve a csatolt formanyomtatványban meghatározott adatokat. A közösségi hatóságok a hajók jegyzékét haladéktalanul továbbítják a grönlandi hatóságoknak. Az esetleges módosításokról az említett eljárásnak megfelelően előzetes értesítést kell küldeni.

A közösségi hajók tulajdonosai, vagy azok képviselői a nemzeti hatóságokon keresztül március 1-jéig vagy a hajóút megkezdése előtt 30 nappal elküldik a Bizottság számára az e megállapodás alkalmazásában halászni kívánó hajókra vonatkozó kérelmeket. A kérelmeket az Grönland által e célra rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokon kell benyújtani, amelyek mintája mellékelve található. Valamennyi engedélykérelemhez csatolni kell az engedély érvényességének időtartamára vonatkozó fizetési igazolást. A díjak magukban foglalnak minden, halászati tevékenység végzésével kapcsolatos nemzeti és helyi illetéket, valamint a bankok által a pénzátutalás után felszámolt díjakat. Amennyiben egy hajó nem fizette be a banki átutalási díjat, ezt az összeget a hajó következő engedélykérelmének benyújtásakor kell befizetni, amelynek teljesítése az új engedély kiadásának előfeltétele. A grönlandi hatóságok az engedély után fizetett díj egy százalékának megfelelő igazgatási díjat számolnak fel.

Az ugyanazon tulajdonoshoz vagy képviselőhöz tartozó közösségi hajók tekintetében kollektív engedélykérelmet lehet benyújtani, feltéve hogy ezek a hajók egy és ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekednek. A kollektív kérelem alapján kiadott engedélyeken feltüntetik azon kérelmek mennyiségét, amelyek tekintetében az engedélyezési díjat befizették, és lábjegyzetben „a hajók között elosztható maximális mennyiség … (a kollektív kérelemben felsorolt valamennyi hajó neve)” megjegyzést fűzik hozzá.

A kollektív kérelemhez halászati tervet kell csatolni, amelyben feltüntetik az egyes hajók által tervezett fogási mennyiséget. A halászati terv esetleges módosításáról a módosítás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal értesíteni kell a grönlandi hatóságokat, és az értesítés egy-egy példányát az Európai Bizottságnak és a nemzeti hatóságoknak is meg kell küldeni.

A közösségi hatóságok a megállapodás alkalmazásában halászni kívánó valamennyi hajó tekintetében elküldik a grönlandi hatóságok számára a (kollektív) engedélykérelm(ek)et.

Abban az esetben, ha egy közösségi hajó elmulasztotta teljesíteni a hajónapló megfelelő oldalainak és a kirakodási nyilatkozatnak a grönlandi hatóságok számára – a fogási nyilatkozatra vonatkozó szabályoknak megfelelően – történő átadására vonatkozó követelményeket, a grönlandi hatóságok a már kiadott engedélyeket felfüggeszthetik vagy az új engedély kiadását megtagadhatják.

2.

Az igazgatási megállapodás hatálybalépését megelőzően a grönlandi hatóságok közlik a díjak befizetésére szolgáló bankszámlák adatait.

3.

Az engedélyeket egy meghatározott hajóra adják ki, és – figyelemmel a (4) bekezdés rendelkezéseire – azok nem átruházhatók. Az engedélyeken feltüntetik a lehalászásra és a fedélzeten való tárolásra maximálisan engedélyezett fogási mennyiséget. Az engedélyeken feltüntetett maximális mennyiségek esetleges módosítása esetén új kérelmet kell benyújtani. Abban az esetben, ha egy hajó túllépi az engedélyen feltüntetett maximális mennyiséget, az engedélyén feltüntetett maximális mennyiséget meghaladó mennyiség után díjat köteles fizetni. Az ilyen hajó számára nem adható ki új engedély, amíg az adott mennyiség után nem fizeti be a megfelelő díjat. A díj összege a B2. résszel összhangban kiszámított összeg háromszorosa.

4.

Mindazonáltal vis maior esetén és az Európai Közösségek Bizottságának kérésére egy adott hajó engedélye helyettesíthető egy másik, az előbbihez hasonló tulajdonságokkal rendelkező hajó új engedélyével. Az új engedélyen fel kell tüntetni az alábbiakat:

a kiállítás időpontját,

azt a tényt, hogy az új engedély érvényteleníti az előző hajó engedélyét, és annak helyébe lép.

5.

Az engedélyeket a grönlandi hatóságok a kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül továbbítják az Európai Közösségek Bizottsága számára.

6.

Az eredeti engedélyt, vagy annak egy másodpéldányát mindig a hajó fedélzetén kell tartani, és az illetékes grönlandi hatóságok felszólítására be kell mutatni.

B.   Az engedélyek érvényessége és a fizetési feltételek

1.

Az engedélyek a kiállítás időpontjától azon naptári év végéig érvényesek, amelyben az engedélyt kiállították. Az engedélyeket valamennyi hajó tekintetében az előírt éves engedélyezési díj befizetését követően benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kell kiállítani.

A kapelánhalászatra vonatkozó engedélyeket a június 20. és december 31., illetve a január 1. és április 30. közötti időszakban állítják ki.

Amennyiben a halászati év kezdetéig az adott évre vonatkozóan nem fogadják el a halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajók halászati lehetőségeinek meghatározásáról szóló közösségi jogszabályt, az előző halászati évben december 31-én halászati engedéllyel rendelkező közösségi halászhajók ugyanazon engedély alapján folytathatják tevékenységüket abban az évben is, amely vonatkozásában a jogszabály nem került elfogadásra, feltéve hogy azt a tudományos szakvélemények ezt lehetővé teszik. A havi kvótamennyiség 1/12-ed részének ideiglenes használata megengedett, feltéve hogy a kvóta tekintetében a megfelelő engedélyezési díj befizetése megtörtént. Az ideiglenes kvóta a tudományos szakvélemények és az adott halászat feltételei szerint módosítható.

2.

Az engedélyezési díj az alábbi táblázatban ismertetett átszámított ár 5 %-a:

Faj

Élősúly szerinti ár tonnánként

Tőkehal

1 800

Vörös álsügér

1 053

Grönlandi laposhal

2 571

Garnélarák

1 600

Atlanti óriás laposhal (1)

4 348

Kapelán

100

Jeges-tengeri pók

2 410

3.

Az engedélyezési díjak a következők:

Faj

EUR/tonna

Tőkehal

90

Vörös álsügér

53

Grönlandi laposhal

129

Garnélarák

80

Atlanti óriás laposhal (2)

217

Kapelán

5

Jeges-tengeri pók

120

A teljes engedélyezési díjhoz (a lehalászható maximális mennyiség megszorozva a tonnánkénti árral) hozzáadódik az engedélyezési díj egy százalékát kitevő grönlandi igazgatási díj.

A hajótulajdonosnak nem térítik vissza a maximálisan engedélyezett mennyiség után fizetett díjat, ha a maximálisan engedélyezett mennyiséget nem halássza le.

Grönland kizárólagos gazdasági övezetére vonatkozó halászati engedélykérelem

1

Hajó honossága

 

2

Hajó neve

 

3

Közösségi flottanyilvántartási szám

 

4

Külső azonosító betűk és szám

 

5

Lajstromozási kikötő

 

6

Rádióhívójel

 

7

Inmarsat-szám (telefon, telex, e-mail) (3)

 

8

Építés éve

 

9

Hajó típusa

 

10

Halászeszköz típusa

 

11

Célfajok + Mennyiség

 

12

Halászati övezet (ICES/NAFO)

 

13

Az engedély érvényességi ideje

 

14

Tulajdonosok, cím, telefon, telex, e-mail

 

15

Hajóüzemeltető

 

16

Kapitány neve

 

17

Legénység tagjainak száma

 

18

Motor teljesítménye (KW)

 

19

Hossz (teljes hossz[L.O.A.])

 

20

Bruttó űrtartalom

 

21

A grönlandi képviselő neve és címe

 

22

A cím, ahová az engedélyt postán vagy faxon küldeni kell

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax +32 2 2962338


(1)  Atlanti óriás laposhal és kapcsolódó fajok: 3 000 euro.

(2)  Az atlanti óriás laposhalra és a kapcsolódó fajokra szóló engedély díja: 150 euro tonnánként.

(3)  A kérelem jóváhagyása után továbbítható.

2. függelék

A halászhajók műholdas nyomkövetésére vonatkozó feltételek

1.

A Feleknek a másik Fél vizein közlekedő halászhajóit műholdas nyomkövetési rendszerrel figyelik.

A másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken halászati tevékenységet végző halászhajók nyomon követését a lobogó szerinti állam halászati megfigyelőközpontja (FMC) végzi.

2.

A műholdas nyomon követés céljából a Felek közlik egymással a joghatóságuk alá tartozó vizek földrajzi koordinátáit (szélességi és hosszúsági fokok). Ezek a koordináták nem sérthetik a Felek egyéb állításait és helymeghatározással kapcsolatos adatait. Az adatokat számítógéppel olvasható formában, a WGS-84 adatrendszerben tizedfokos pontossággal közlik egymással.

3.

A hajómegfigyelési rendszer szoftver- és hardver-összetevőinek megbízhatóknak kell lenniük, és nem tehetik lehetővé a földrajzi helyzetre vonatkozó adatok bármilyen meghamisítását, továbbá nem lehetnek manuálisan manipulálhatók. A rendszernek a környezeti viszonyoktól függetlenül mindig teljesen automatikusnak és működőképesnek kell lennie. Tilos használhatatlanná tenni, megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a műholdas nyomkövető berendezést, illetve bármilyen más módon zavarni annak működését.

A hajó kapitánya különös gondot fordít arra, hogy:

az adatokat ne változtassák meg;

a műholdkövető eszközök antennáját vagy antennáit semmi se zavarja;

a műholdas nyomkövető berendezések áramellátását semmi se szakítsa meg; és

a műholdas nyomkövető berendezéseket ne távolítsák el a hajóról.

Közösségi halászhajónak működő műholdas nyomkövető berendezés nélkül tilos belépni Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe. A grönlandi hatóságok azonnali hatállyal felfüggeszthetik azon közösségi halászhajók engedélyét, amelyek működő műholdas nyomkövető berendezés nélkül lépnek be Grönland kizárólagos gazdasági övezetébe. A grönlandi hatóságok haladéktalanul értesítik az érintett hajót. A grönlandi hatóságok haladéktalanul értesítik az Európai Bizottságot és a lobogó szerinti tagállamot az engedélyek felfüggesztéséről.

4.

A hajók földrajzi helyzetét 500 méternél kisebb helymeghatározási hibával és 99 %-os konfidenciaintervallummal határozzák meg.

5.

Amennyiben valamely, műholddal nyomon követett hajó a másik Fél joghatósága alá tartozó vízterületre belép, vagy onnan kilép, a lobogó szerinti állam a másik Fél illetékes halászati megfigyelőközpontja számára, a mellékletben meghatározottak szerint belépési vagy kilépési üzenetet küld. Az említett üzeneteket – amelyek a korábbi, óránként rögzített helymeghatározási adatokon alapulnak – haladéktalanul el kell küldeni. A lobogó szerinti állam megfigyelőközpontja óránként, vagy – ha a Felek úgy kívánják – ennél gyakrabban ellenőrzi a másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken tartózkodó hajó földrajzi helyzetét.

6.

Amennyiben egy hajó a másik Fél joghatósága alá tartozó vizekre lép be, a hajó földrajzi helyzetére vonatkozó legutóbbi üzenetet a lobogó szerinti állam megfigyelőközpontja haladéktalanul és legalább kétóránként közli a másik Fél illetékes megfigyelőközpontjával. Ezek az üzenetek a mellékletben meghatározott helymeghatározási üzenetek.

7.

A másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken közlekedő hajókon lévő műholdas nyomkövető berendezés kikapcsolása tilos.

Amennyiben a műholdas nyomkövető berendezés minden órában négy órán keresztül a hajó földrajzi helyzetéről ugyanazt az üzenetet továbbítja, a mellékletben meghatározott tevékenységi kódot („ANC”) tartalmazó üzenetet lehet küldeni. Ilyen helymeghatározási üzenetet 12 óránként egyszer lehet továbbítani. A hajó helyzetének megváltozása után kevesebb mint 1 órán belül visszaáll az óránkénti jelentésküldés.

8.

Az 5., 6. és 7. pont szerinti üzeneteket számítógéppel olvasható formában, – az illetékes halászati megfigyelőközpontok közötti előzetes megállapodástól függően – X 25 vagy más biztonsági protokoll alkalmazásával kell továbbítani.

Az X 25 protokollt haladéktalanul HTTPS-re vagy más biztonsági protokollra kell cserélni, amint a NEAFC (Északkelet-atlanti Halászati Bizottság) a változtatásról döntést hoz.

9.

A hajón felszerelt műholdas nyomkövető berendezés meghibásodása vagy működésképtelensége esetén, a hajó kapitánya a 7. pontban említett információkat kellő időben közli a lobogó szerinti állam megfigyelőközpontjával. Ilyen körülmények között elegendő 4 óránként legalább egy helymeghatározási jelentést küldeni, amíg a hajó a másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken tartózkodik. A lobogó szerinti állam halászati megfigyelőközpontja az ilyen üzeneteket haladéktalanul továbbítja a másik Fél halászati megfigyelőközpontjának.

Mielőtt a hajó új halászati útra indulna, a meghibásodott berendezést meg kell javíttatni vagy le kell cserélni.

Kivételt képez ez alól azon eset, amikor bizonyítható, hogy a berendezést, a hajó kapitányának vagy tulajdonosának felelősségén kívüli okokból nem lehet megjavítani vagy lecserélni.

10.

A lobogó szerinti állam halászati megfigyelőközpontja ellenőrzi a másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken tartózkodó hajói helyzetének nyomon követését. Amennyiben megállapítják, hogy a hajók helyzetének nyomon követése nem a megállapodásnak megfelelően történik, haladéktalanul értesítik a másik Fél halászati megfigyelőközpontját.

11.

Abban az esetben, ha az egyik halászati megfigyelőközpont megállapítja, hogy a másik Fél nem kapja meg az 5., 6. és 7. pontban meghatározott információkat, arról haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.

Amint az érintett halászati megfigyelőközpontok között helyreállt az elektronikus kommunikáció, továbbítani kell a tárolt üzeneteket.

A halászati megfigyelőközpontok közötti kommunikáció megszűnése nem érintheti a hajók által végzett tevékenységeket.

12.

Az e megállapodással összhangban a másik Féllel közölt adatok az ellenőrzési és vizsgálati szerveken kívül más hatóság számára semmilyen körülmények között nem adhatók ki olyan formában, amely alapján egy adott hajót azonosítani lehet.

13.

Az Európai Közösség részéről az 5., 6. és 7. pontban meghatározott üzenetek és jelentések Grönland számára történő továbbítása esetén az Európai Közösség halászati megfigyelőközpontja az adott lobogó szerinti állam halászati megfigyelőközpontja. Az említett üzenetek és jelentések Grönland részéről az Európai Közösség számára történő továbbítása esetén az Európai Közösség halászati megfigyelőközpontja annak a tagállamnak a halászati megfigyelőközpontja, amely állam vizein az adott hajó működik vagy működött. Grönland halászati megfigyelőközpontja Nuukban, a halászati igazgatóság ellenőrzési egységénél (a halászati engedélyek ellenőrzésével foglalkozó grönlandi hatóság) jött létre.

14.

A Felek kicserélik egymás között a halászati megfigyelőközpontjaik között az 5., 6. és 7. ponttal összhangban folyó elektronikus kommunikáció során használt címeket és adatokat. Az ilyen információk lehetőség szerint magukban foglalják a halászati megfigyelőközpontok közötti kommunikáció során használatos neveket, telefonszámokat és e-mail címeket.

15.

Amennyiben az (1) pontnak megfelelően megállapítják, hogy az egyik Fél lobogója alá tartozó hajó, működő műholdas nyomkövető berendezés nélkül, illetve anélkül, hogy a másik Fél számára üzenetet küldött volna, a másik Fél joghatósága alá tartozó vizeken halászik vagy halászni készül, az adott hajót az érintett Fél vizeinek elhagyására szólíthatják fel. A Felek az információcserére vonatkozóan eljárásokat határoznak meg annak érdekében, hogy megállapítható legyen az üzenetek elmaradásának tényszerű oka. Az információcsere során kerülni kell a hajó téves kizárásának lehetőségét.

16.

Ezen intézkedések tiszteletben tartásának többszöri elmulasztása súlyos jogsértésnek minősíthető.

17.

A Felek szükség esetén felülvizsgálják ezeket a feltételeket.

VMS-üzenetek közlése a másik Fél halászati megfigyelőközpontjával

1)

„BELÉPÉS” üzenet

Adat

Kód

Kötelező/Nem kötelező

Megjegyzések

Jelentés kezdete

SR

K

Rendszeradat; a jelentés kezdetét jelzi

Cím

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a fogadó fél Alpha-3 ISO-országkódja

Feladó

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a küldő fél Alpha-3 ISO-országkódja

Jelentés száma

RN

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adott évre vonatkozó jelentés sorszáma

Jelentés dátuma

RD

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás dátuma

Jelentés időpontja

RT

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás időpontja

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat; üzenettípus, „ENT”

Rádióhívójel

RC

K

A hajóra vonatkozó adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Belső flotta-nyilvántartási szám

IR

K

Hajóra vonatkozó adat. A hajóra vonatkozó egyedi szám: a lobogó szerinti állam Alpha-3 ISO országkódja, amelyet egy szám követ

Külső lajstromszám

XR

NK

Hajóra vonatkozó adat; a hajó oldalán feltüntetett szám

Földrajzi szélesség

LT

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó helyzete ± 99.999 (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó helyzete ± 999.999 (WGS-84)

Sebesség

SP

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Irány

CO

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó iránya 360°-os skálán

Dátum

DA

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-időpontja (ÓÓPP)

Jelentés vége

ER

K

Rendszeradat; a jelentés végét jelzi

2)

„HELYMEGHATÁROZÁSI” üzenet/jelentés

Adat

Kód

Kötelező/Nem kötelező

Megjegyzések

Jelentés kezdete

SR

K

Rendszeradat; a jelentés kezdetét jelzi

Cím

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a fogadó fél Alpha-3 ISO-országkódja

Feladó

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a küldő fél Alpha-3 ISO-országkódja

Jelentés száma

RN

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adott évre vonatkozó jelentés sorszáma

Jelentés dátuma

RD

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás dátuma

Jelentés időpontja

RT

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás időpontja

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat; üzenettípus, „POS” (1)

Rádióhívójel

RC

K

A hajóra vonatkozó adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Belső nyilvántartási szám

IR

K

Hajóra vonatkozó adat. A hajóra vonatkozó egyedi szám: a lobogó szerinti állam Alpha-3 ISO országkódja, amelyet egy szám követ

Külső lajstromszám

XR

NK

Hajóra vonatkozó adat; a hajó oldalán feltüntetett szám

Földrajzi szélesség

LT

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó helyzete ± 99.999 (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó helyzete ± 999.999 (WGS-84)

Tevékenység

AC

NK (2)

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a csökkent jelentéstételi módot jelző „ANC” kód

Sebesség

SP

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Irány

CO

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a hajó iránya 360°-os skálán

Dátum

DA

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-időpontja (ÓÓPP)

Jelentés vége

ER

K

Rendszeradat; a jelentés végét jelzi

3)

„KILÉPÉS” üzenet

Adat

Kód

Kötelező/Nem kötelező

Megjegyzések

Jelentés kezdete

SR

K

Rendszeradat; a jelentés kezdetét jelzi

Cím

AD

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a fogadó fél Alpha-3 ISO-országkódja

Feladó

FR

K

Az üzenetre vonatkozó adat; a küldő fél Alpha-3 ISO-országkódja

Jelentés száma

RN

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adott évre vonatkozó jelentés sorszáma

Jelentés dátuma

RD

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás dátuma

Jelentés időpontja

RT

NK

Az üzenetre vonatkozó adat; az adás időpontja

Üzenet típusa

TM

K

Az üzenetre vonatkozó adat; üzenettípus, „EXI”

Rádióhívójel

RC

K

A hajóra vonatkozó adat; a hajó nemzetközi rádióhívójele

Belső nyilvántartási szám

IR

K

Hajóra vonatkozó adat. A hajóra vonatkozó egyedi szám: a lobogó szerinti állam Alpha-3 ISO országkódja, amelyet egy szám követ

Külső lajstromszám

XR

NK

Hajóra vonatkozó adat; a hajó oldalán feltüntetett szám

Dátum

DA

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

K

A földrajzi helyzetre vonatkozó adat; a helyzet UTC-időpontja (ÓÓPP)

Jelentés vége

ER

K

Rendszeradat; a jelentés végét jelzi

4)

Az adatközlés formátuma

Az üzenetküldést a következőképpen kell strukturálni:

kettős dőlt vonal (//) és az „SR” betűk jelzi az üzenet kezdetét,

kettős dőlt vonal (//) és egy kód jelzi az adat kezdetét,

egyes per jel (/) jelzi a kód és az adat közötti elválasztást,

az adatpárokat szóköz választja el,

az ER betűk és kettős dőlt vonal (//) jelzi a jelentés végét.

Az e mellékletben felsorolt valamennyi kód formátuma a NEAFC ellenőrzési és végrehajtási rendszerében meghatározott észak-atlanti formátum.


(1)  Hibás műholdas nyomkövető berendezéssel rendelkező hajók esetében a jelentésekben „MAN” üzenettípust kell küldeni.

(2)  Csak abban az esetben alkalmazandó, ha a hajó ritkábban küld POS-üzeneteket.

3. függelék

Az ideiglenes közös vállalatok és közös vállalkozások létrehozására vonatkozó projektek értékelési módszerei és kritériumai

1.

A megállapodás 2. cikkével összhangban a Felek kicserélik az ideiglenes közös vállalatok és a közös vállalkozások létrehozása céljából benyújtott projektekre vonatkozó információkat.

2.

A projekteket az érintett tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságain keresztül nyújtják be a Közösségnek.

3.

A Közösség benyújtja az ideiglenes közös vállalatokra és közös vállalkozásokra vonatkozó projektek jegyzékét a vegyes bizottsághoz. A vegyes bizottság többek között a következő kritériumok szerint értékeli a projekteket:

a)

a javasolt halászati tevékenységek tekintetében megfelelő technológia;

b)

célfajok és halászati övezetek;

c)

a hajó kora;

d)

ideiglenes közös vállalatok esetében a halászati tevékenység teljes időtartama;

e)

a közösségi hajótulajdonos és a grönlandi partner előzetes tapasztalata a halászati ágazatban.

4.

A vegyes bizottság a projektek 3. pont szerinti értékelését követően közzéteszi véleményét.

5.

Ideiglenes közös vállalatok esetében a grönlandi hatóság kiadja a szükséges felhatalmazásokat és halászati engedélyeket, ha a projekt tekintetében a vegyes bizottság kedvező véleményt ad.

A grönlandi ideiglenes közös vállalatok erőforrásokhoz való hozzáférésének feltételei

1.   Engedélyek

A Grönland által kibocsátott engedélyek érvényességi ideje azonos az ideiglenes közös vállalatok fennállásának tervezett időtartamával. A halászat a grönlandi hatóság által megállapított kvóták alapján történik.

2.   A hajók pótlása

Az ideiglenes közös vállalatok részeként működő közösségi hajókat csak megfelelően indokolt esetben és a Felek beleegyezésével helyettesíthetik egy másik, azonos kapacitással és műszaki tulajdonságokkal rendelkező közösségi hajóval.

3.   Felszerelés

Az ideiglenes közös vállalatok részeként működő hajóknak a felszerelés tekintetében meg kell felelniük a Grönlandon alkalmazott előírásoknak, amelyeket a grönlandi és közösségi hajókra megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.

4. függelék

A kísérleti halászat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

Grönland helyi kormánya és az Európai Közösség közösen döntést hoznak arról, hogy az Európai Közösség mely piaci szereplői, mikor és hogyan hajtsák végre a kísérleti halászati tevékenységeket. A hajók kutatómunkájának megkönnyítése érdekében Grönland helyi kormánya (a Grönlandi Természeti Erőforrások Intézetén keresztül) átadja a rendelkezésre álló tudományos és egyéb alapvető információkat.

A grönlandi halászati ágazatot szorosan be kell vonni (együttműködés és párbeszéd a kísérleti halászat végrehajtásában).

A programok időtartama: legfeljebb hat hónap és legalább három hónap, kivéve ha szerződő Felek azt közös egyetértéssel módosítják.

A jelöltek kiválasztása a kísérleti halászati programok végrehajtására:

Az Európai Bizottság továbbítja a grönlandi hatóságoknak a kísérleti halászatra vonatkozó engedélyek iránti kérelmeket. A technikai dokumentációnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a hajó műszaki jellemzői;

a hajótisztek halászattal kapcsolatos szakértelme;

a program javasolt technikai paraméterei (időtartam, halászeszköz, kutatási terület stb.).

Grönland helyi kormánya technikai párbeszédet kezdeményez a grönlandi kormány közigazgatási szervei és a Közösség között az érintett hajótulajdonosok bevonásával, ha azt szükségesnek ítéli.

A program megkezdése előtt a hajótulajdonosok benyújtják a grönlandi hatóságoknak és az Európai Bizottságnak:

a már a fedélzeten lévő halfogásról szóló nyilatkozatot;

a program során alkalmazni kívánt halászeszközök műszaki jellemzőit;

az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy betartják a grönlandi halászati előírásokat.

A program ideje alatt a tengeren az érintett hajtótulajdonosok:

heti fogási nyilatkozatot adnak le a Grönlandi Természeti Erőforrások Intézete, a grönlandi hatóságok és az Európai Bizottság részére, napi és hálókivetésenkénti bontásban, amely tartalmazza a program technikai paramétereinek leírását is (helyzet, mélység, dátum és idő, fogások és egyéb megfigyelések vagy megjegyzések);

VMS segítségével közlik a hajó földrajzi helyzetét, sebességét és útirányát;

biztosítják egy grönlandi tudományos megfigyelő vagy a grönlandi hatóságok által választott megfigyelő jelenlétét a hajón. A megfigyelő feladata az, hogy tudományos fogási adatokat gyűjtsön a fogásról, illetve mintát vegyen a fogásokból. A megfigyelőt hajótisztként kell kezelni, és a fedélzeten való tartózkodásának költségeit a hajótulajdonos fedezi. A megfigyelő hajón való tartózkodásának időtartamát, a kiindulási és érkezési kikötőt a grönlandi hatóságokkal egyetértésben határozzák meg. A hajónak nem kell havonta egy vagy két alkalomnál többször kikötnie, kivéve ha a Szerződő Felek ellenkező értelmű megállapodást kötnek,

a grönlandi kizárólagos gazdasági övezet elhagyásakor hajóit ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátják, ha a grönlandi hatóságok azt kérik;

biztosítják a grönlandi halászati előírások betartását.

A kísérleti program alatt fogott halzsákmány a hajótulajdonos tulajdonában marad.

A grönlandi hatóságok az egyes programok elindítása előtt meghatározzák a kísérleti program során fogott halzsákmányt és azt az érintett hajó(k) kapitánya rendelkezésére bocsátják.

A grönlandi hatóságok kijelölnek egy kapcsolattartó személyt, aki az olyan, előre nem látható problémák megoldásáért felelős, amelyek hátráltathatják a kísérleti halászati programok előrehaladását.

A grönlandi hatóságok az egyes programok elindítása előtt bemutatják a kísérleti halászati programok részleteit és feltételeit, összhangban a megállapodás 9. és 10. cikkével és a grönlandi jogszabályokkal.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/26


A TANÁCS 754/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek egyes halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és az ahhoz kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a tőkehalállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1941/2006/EK tanácsi rendelet (3) egyes halállományok és halállománycsoportok vonatkozásában meghatározza a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó feltételeket a 2007-es évre.

(2)

Az 1941/2006/EK rendelet előírja, hogy a tagállamok által a Balti-tenger egyes alterületein alkalmazandó kiegészítő tilalmi napokat legalább ötnapos időszakokra kell bontani. Az említett rendelkezés ugyanakkor nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kiegészítő tilalmi napokat a rendeletben meghatározott halászati tilalmi időszakokhoz kapcsolják, amennyiben a halászati tilalmi napok teljes időszaka legalább 5 nap. A kiegészítő tilalmi napok elosztását visszamenőleges hatállyal kell meghatározni.

(3)

A kijelölt kikötőkre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kell.

(4)

A sodortatott horogsorokat ki kell zárni a halászati erőkifejtés korlátozásai által érintett halászfelszerelések közül, amennyiben ezt a felszereléstípust nem tőkehal kifogására alkalmazzák.

(5)

Mivel nem tekinthető szükségesnek a 27. alterületre való utalás a balti-tengeri halászati erőkifejtés korlátozásai tekintetében az alterületen kifogott tőkehal minimális mennyisége miatt, az ezen alterületre való utalást el kell hagyni.

(6)

A 2015/2006/EK tanácsi rendelet (4) egyes mélytengeri halállományokra vonatkozóan megállapítja a közösségi halászhajók számára biztosított 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeket.

(7)

Az említett rendeletben pontosítani kell egyes halászati tevékenységek leírását, hogy megfelelően azonosítani lehessen azokat a területeket, ahol a kvóták lehalászhatók.

(8)

Egyes fajok tekintetében az említett rendelet nem pontosan jelölte meg a kvótákat és lábjegyzeteket, ezért azokat ki kell igazítani.

(9)

A 41/2007/EK tanácsi rendelet (5) 2007-re megállapítja az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeket és az ahhoz kapcsolódó feltételeket.

(10)

A harmadik országbeli hajók által a NEAFC szabályozási területén fogott, fagyasztott hal kirakodására vagy átrakodására vonatkozó egyes különös rendelkezéseket pontosítani kell.

(11)

A 41/2007/EK rendelet IA. mellékletének címét és néhány halászati övezet meghatározását pontosítani kell annak érdekében, hogy megfelelően azonosíthatók legyenek azok a területek, ahol a kvóták lehalászhatók.

(12)

A homoki angolnára vonatkozóan a végleges fogási korlátozásokat a IIIa és IV ICES-övezetben, valamint a IIa ICES-övezet közösségi vizein a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság tanácsát követve, valamint a 41/2007/EK rendelet IID. mellékletének 8. pontja alapján kell megállapítani. A homokiangolna északi-tengeri állomány Norvégiával közös, azonban jelenleg nem áll közös gazdálkodás alatt. A végső fogási korlátozások összhangban vannak az EK és Norvégia közötti halászati konzultációk következtetései kölcsönösen elfogadott, 2007. május 22-i jegyzőkönyvével.

(13)

A valódi rájafélékre vonatkozó járulékos fogási kvóta alkalmazásának feltételeit e fajok 200 kg feletti mennyiségére kell korlátozni.

(14)

A halászati tevékenység végleges beszüntetése alapján odaítélt többletnapokban részesülő flották alkalmazásával végrehajtott halászati erőkifejtések számszerűsítésével kapcsolatos referencia-időszak megadása helytelen és azt ki kell javítani.

(15)

Az Ír-tengeren alkalmazandó, a III. mellékletben foglalt technikai intézkedésekkel kapcsolatos területet jelző koordináták megadása helytelen, és azt ki kell javítani.

(16)

A Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság 2006. december 11–15-i harmadik éves ülésén a tonhalállomány védelmére vonatkozó intézkedések és bizonyos területek tekintetében a kardhalra vonatkozó szabályozási intézkedéseket fogadtak el. Ezen intézkedéseket végre kell hajtani a közösségi jogban.

(17)

A Közösség, a Feröer-szigetek, Izland, Norvégia és az Orosz Föderáció a 2007. január 18-án tartott konzultációt követően megállapodásra jutott az Atlanti-óceán északkeleti részén élő atlanti-skandináv (tavasszal ívó norvég) heringállományra vonatkozó halászati lehetőségekről. A megállapodás értelmében a közösségi hajóknak kiadandó engedélyek számát 77-ről 93-ra emelik. A megállapodást végre kell hajtani a közösségi jogban.

(18)

Az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1941/2006/EK rendelet módosításai

Az 1941/2006/EK rendelet I., II. és III. mellékletét e rendelet I. mellékletének megfelelően módosítani kell.

2. cikk

Az 2015/2006/EK rendelet módosításai

A 2015/2006/EK rendelet mellékletének 2. részét e rendelet II. mellékletének megfelelően módosítani kell.

3. cikk

A 41/2007/EK rendelet módosításai

A 41/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 51. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28e. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a valamely kikötőbe belépni, kirakodni vagy átrakodni szándékozó, a 49. cikkben említettek szerinti halat szállító minden halászhajó parancsnokának vagy annak képviselőjének legalább 3 munkanappal várható érkezésük előtt értesíteni kell a használni kívánt kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságait.”

2.

Az 52. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

Az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága csak azt követően adhat engedélyt kirakodásra vagy átrakodásra, hogy a kirakodni vagy átrakodni szándékozó halászhajó lobogó szerinti állama, vagy – amennyiben a hajó átrakodásban vett részt a kikötőn kívül – az átadó hajók szerinti állam vagy államok, az 51. cikk (3) bekezdése szerint továbbított formanyomtatvány B. részének megfelelő kitöltésével és a nyomtatvány egy példányának visszaküldésével megerősítették, hogy:”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatáról a IV. melléklet I. részében előírt formanyomtatvány szabályszerűen kitöltött C. része egy példányának a Bizottságnak és a NEAFC titkárságának történő továbbítása révén haladéktalanul értesítést ad, amennyiben a kirakodott vagy átrakodott halmennyiségeket a NEAFC-egyezmény által szabályozott területen fogták ki.”

3.

Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok illetékes hatóságai évente a 49. cikkben említett harmadik országbeli hajók tagállami kikötőkben történő kirakodásainak és átrakodásainak legalább 15 %-át ellenőrzik.”

4.

A 41/2007/EK rendelet IA., IIA., III. és IV. melléklete e rendelet III. mellékletével összhangban módosul.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ugyanakkor az 1. cikket az e rendelet I. mellékletének 1. és 2. pontjában foglalt módosítások vonatkozásában 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o. A 441/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 104., 2007.4.21., 28. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 367., 2006.12.22., 1. o. A 609/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 141., 2007.6.2., 33. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 384., 2006.12.29., 28. o. A 609/2007/EK rendelettel módosított rendelet.

(5)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 643/2007/EK rendelettel (HL L 151., 2007.6.13., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1941/2006/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 25–32. albontásban (EK-vizek) a tőkehalra vonatkozó bejegyzések alatti 1. lábjegyzetet, valamint a 22–24. albontásban (EK-vizek) felsorolt tőkehalfajtákat el kell hagyni.

b)

Az I melléklet I. függelékét el kell hagyni.

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.

A 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, fenéken rögzített kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval, vagy fenéken rögzített kötéllel vagy horogsorral – kivéve a sodortatott horogsorokat – történő halászat tilos:

a)

január 1-jétől 7-ig, március 31-től május 1-jéig és december 31-én a 22–24. alterületen; valamint

b)

január 1-jétől 7-ig, április 5-től 10-ig, július 1-jétől augusztus 31-ig és december 31-én a 25–26. alterületen.”

b)

Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.2.

A tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók esetében tilos legyen a 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, illetve 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű, fenéken rögzített kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval, vagy fenéken rögzített horogsorral – kivéve a sodortatott horogsorokat – történő halászat:

a)

77 naptári napig a 22–24. alterületen az 1.1. a) pontban említett időszak kivételével; valamint

b)

67 naptári napig a 25–26. alterületen az 1.1. b) pontban említett időszak kivételével.

A tagállamok az a) és b) pontban említett számú napot legalább ötnapos időszakokra bontják, kivéve ha az a) és b) pontban említett számú napot – december 31-e kivételével – az 1.1. a) és 1.1. b) pontban meghatározott időszakok kapcsolva adják hozzá.”

c)

A cikk a következő ponttal egészül ki:

„1.3.

Sodortatott horogsorokkal végzett halászat esetében az 1.1. és az 1.2. pontokban meghatározott időszakokon belül és napokon a tőkehal nem tárolható a fedélzeten.”

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A 2.7.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.7.1.

Amennyiben valamely tagállam a tőkehal kirakodására kijelölt kikötővel rendelkezik, a 750 kg feletti élősúlyú tőkehalmennyiséget a fedélzetén tartó halászhajók a tőkehalat kizárólag e kijelölt kikötőkben rakodhatják ki.”


II. MELLÉKLET

A 2015/2006/EK rendelet mellékletének 2. része a következőképpen módosul:

1.

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében, a tízujjú nyálkásfejű halakra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Tízujjú nyálkásfejű halak

Beryx spp.

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

74

74

 

Franciaország

20

20

 

Írország

10

10

 

Portugália

214

214

 

Egyesült Királyság

10

10

 

EK

328

328”

 

2.

A IIIa ICES-övezet és a IIIb, c, d ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a gránátoshal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

IIIa és a IIIb, c, d közösségi vizei

Év

2007

2008

 

Dánia

1 002

946

 

Németország

6

5

 

Svédország

52

49

 

EK

1 060

1 000”

 

3.

A VIII, IX, X, XII, XIV és V ICES-övezet (grönlandi vizek) közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében a gránátoshal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Gránátoshal

Coryphaenoides rupestris

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Németország

40

40

 

Spanyolország

4 391

4 391

 

Franciaország

202

202

 

Írország

9

9

 

Egyesült Királyság

18

18

 

Lettország

71

71

 

Litvánia

9

9

 

Lengyelország

1 374

1 374

 

EK

6 114

6 114”

 

4.

Az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII és XIV ICES-övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében az atlanti tükörhal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Atlanti tükörhal

Hoplostethus atlanticus

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek az I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben.

Év

2007

2008

 

Spanyolország

4

3

 

Franciaország

23

15

 

Írország

6

4

 

Portugália

7

5

 

Egyesült Királyság

4

3

 

EK

44

30”

 

5.

A VI és VII ICES-övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizei tekintetében a kék menyhal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet

:

Közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek a VI és VII övezetben (2).

Év

2007

2008

 

Németország

26

21

 

Észtország

4

3

 

Spanyolország

83

67

 

Franciaország

1 898

1 518

 

Írország

7

6

 

Litvánia

2

1

 

Lengyelország

1

1

 

Egyesült Királyság

482

386

 

Egyéb (1)

7

6

 

EK

2 510

2 009

 

6.

A közösségi vizek és harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek tekintetében a nagyszemű vörösdurbincs fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Nagyszemű vörösdurbincs

Pagellus bogaraveo

Övezet

:

X (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterülete és joghatósága alá nem tartozó vizek)

Év

2007

2008

 

Spanyolország (3)

10

10

 

Portugália (3)

1 116

1 116

 

Egyesült Királyság (3)

10

10

 

EK (3)

1 136

1 136

 


(1)  Kizárólag a járulékos halfogásokra. E kvóta keretében nem engedélyezett a halfaj célzott halászata.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a kékmenyhal-halászatot tudományos megfigyelés alatt tartják, különös tekintettel azon halászhajók tevékenységére, amelyek 2005-ben 30 tonnánál több kék menyhalat rakodtak ki. Valamennyi hajónak 5 tonnát meghaladó mennyiségű kékmenyhal kirakodása esetén a kirakodásról előzetes értesítést kell küldenie, és egy adott halászati út végén legfeljebb 25 tonna kék menyhalat rakodhat ki.”

(3)  A 2008-as kvóta legfeljebb 10 %-a 2007. decemberében is kihalászható.”


III. MELLÉKLET

A 41/2007/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az IA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

b)

A IIIa ICES-övezet és a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a homoki angolna fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Homoki angolnafélék

Ammodytidae

Övezet

:

IIIa, IIa és IV (közösségi vizek) (1)

SAN/2A3A4.

Dánia

144 324 (2)

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Egyesült Királyság

3 155 (3)

Valamennyi tagállam

5 521 (4)  (5)

EK

153 000 (6)

Norvégia

20 000 (7)

TAC

Nem releváns. (8)

c)

A IV ICES-övezet ÉSZ 53° 30′-től északra fekvő része tekintetében a heringfajokra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering (9)

Clupea harengus

Övezet

:

A IV övezet ÉSZ 53° 30′-től északra fekvő közösségi és norvég vizei

HER/04A., HER/04B.

Dánia

50 349

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

34 118

Franciaország

19 232

Hollandia

47 190

Svédország

3 470

Egyesült Királyság

50 279

EK

204 638

Norvégia

50 000 (10)

TAC

341 063

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000”

d)

Az Vb és VIb ICES-övezet, valamint a VIaN ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a hering fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

Közösségi és nemzetközi vizek az Vb, VIb és VIaN övezetben (11)

HER/5B6ANB.

Németország

3 727

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Franciaország

705

Írország

5 036

Hollandia

3 727

Egyesült Királyság

20 145

EK

33 340

Feröer szigetek

660 (12)

TAC

34 000

e)

A VIb, XII és XIV ICES-övezet tekintetében a foltos tőkehal fajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet

:

Közösségi és nemzetközi vizek a VIb, XII és XIV övezetben

HAD/6B1214

Belgium

10

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Németország

12

Franciaország

509

Írország

363

Egyesült Királyság

3 721

EK

4 615

TAC

4 615”

f)

A IIa és IV ICES-övezet közösségi vizei tekintetében a valódi rájafélék fajaira vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj

:

valódi rájafélék

Rajidae

Övezet

:

IIa és IV (közösségi vizek)

SRX/2AC4-C

Belgium

369 (13)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Dánia

14 (13)

Németország

18 (13)

Franciaország

58 (13)

Hollandia

314 (13)

Egyesült Királyság

1 417 (13)

EK

2 190 (13)

TAC

2 190

2.

A IIA. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 10.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„10.1.

A Bizottság a 2002. január 1-je óta történt, állami támogatás nélküli végleges tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1. pontban említett halászeszközök valamelyikét szállító hajók az adott területen belül tartózkodhatnak. A visszavont és a szóban forgó halászeszközt használó hajók 2001-es, kilowattnapban mért erőkifejtését el kell osztani az adott halászeszközt használó valamennyi hajó 2001-es erőkifejtésével. A többletnapok számát ezután az így kapott hányados és az eredetileg kiosztott napok számának szorzata alapján számítják ki. Az e számítás eredményeként kapott töredéknapot fel kell kerekíteni a legközelebbi egész napra. E pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a hajót az 5.2. pontnak megfelelően lecserélték, vagy ha a hajó visszavonását a megelőző években már felhasználták többletnapok szerzésére.”

b)

A 11.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.4.

A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban – a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján – hat olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.”

c)

A 11.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.5.

A Bizottság a 2007. február 1. és 2008. január 31. közötti időszakban – a továbbfejlesztett adatszolgáltatással kapcsolatos kísérleti projekt alapján – tizenkét olyan többletnapot oszthat ki a tagállamoknak, amelyeken a 4.1.a)iv. és a 4.1.a)v. pontban említett valamely halászeszközt szállító hajó a 2.1.c) pontban említett területen belül tartózkodhat.”

3.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 8.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„8.1.

A 2007. február 14-tőláprilis 30-ig tartó időszakban tilos fenéken vontatott vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló vontatott hálót, mindenféle kopoltyúhálót, állítóhálót vagy hasonló rögzített hálót, vagy bármilyen, horgokat használó halászeszközt használni a VIIa ICES-övezetnek a következő területekkel határolt részén:

Írország keleti partja és Észak-Írország keleti partja, valamint

a következő földrajzi koordinátákat loxodromákkal összekötő egyenes vonalak:

Észak-Írországban a Ards-félsziget keleti partja az ÉSZ 54° 30′-nál,

ÉSZ 54° 30′, NYH 04° 50′

ÉSZ 53° 15′, NYH 04° 50′

Írország keleti partján, az ÉSZ 53° 15′-nél található pont.”

b)

A 9.4 pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.4.

A 9.3. ponttól eltérve a következő halászeszközök használata engedélyezhető:

a)

a 120 mm-es vagy annál nagyobb, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók, feltéve, hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 100 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,5-ös, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal szerelték fel. A hálók legfeljebb 2,5 km hosszan nyúlhatnak el, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza nem haladhatja meg a hajónkénti 25 km-t. A merítési idő legfeljebb 24 óra lehet; vagy

b)

a 250 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű állítóhálók, feltéve, hogy azokat térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben használják, a háló maga pedig legfeljebb 15 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,33-as, és úszók vagy hasonló tartozékok nincsenek rajta. A hálók legfeljebb 10 km hosszan nyúlhatnak el. Az egy időben kivetett összes háló teljes hossza nem haladhatja meg a hajónkénti 100 km-t. A merítési idő legfeljebb 72 óra lehet.

Ez az eltérés azonban nem alkalmazandó a NEAFC szabályozási területen.”

c)

A 21. pont helyébe a következő szöveg lép:

„21.   A Csendes-óceán nyugati és középső része

21.1.

A tagállamok biztosítják, hogy a Csendes-óceán nyugati és középső részén előforduló, nagy távolságra vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó egyezmény hatálya alá tartozó területen (a továbbiakban: »az egyezmény területe«) a nagy szemű tonhalra, sárgaúszójú tonhalra, bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló teljes halászati erőkifejtés a Közösség és a térség part menti államai között létrejött halászati partnerségi megállapodásokban előírt erőkifejtésre korlátozódik.

21.2.

Azok a tagállamok, amelyek hajói az egyezmény területén folytatott halászatra engedéllyel rendelkeznek, gazdálkodási tervet készítenek a lehorgonyzott vagy sodortatott úszójú halgyűjtő eszközök (FAD-ok) használatára vonatkozóan. A gazdálkodási tervnek stratégiát kell tartalmaznia a nagyszemű tonhal és a sárgaúszójú tonhal fajokba tartozó fiatal egyedek kifogásának korlátozását illetően.

21.3.

A 21.2. pontban említett gazdálkodási terveket legkésőbb 2007. október 15-ig kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság a benyújtott gazdálkodási tervek alapján egy közösségi gazdálkodási tervet készít, amelyet legkésőbb 2007. december 31-ig továbbít a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) titkárságának.

21.4.

Az egyezmény területének a DSZ 20°-tól délre lévő részén kardhalra legfeljebb 14 közösségi halászhajó halászhat. A közösségi részvétel a Spanyolország lobogója alatt halászó hajókra korlátozódik.”

4.

A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

a)

Az I. rész helyébe a következő szöveg lép:

„I.   RÉSZ

Harmadik országok vizein halászó közösségi hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Halászterület

Halászat

Az engedélyek száma

Engedélyek elosztása a tagállamok között

Egyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma

Norvég vizek és a Jan Mayent körülvevő halászati övezet

Hering, az ÉSZ 62° 00′-től északra

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Tengerfenéken élő fajok, az ÉSZ 62° 00′-től északra

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Nem releváns

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től délre, vonóhálóval folytatott halászat

19

Nem releváns

Makréla, az ÉSZ 62° 00′-től északra, erszényes kerítőhálóval folytatott halászat

11 (15)

DK: 11

Nem releváns

Ipari fajok, az ÉSZ 62° 00′-től délre

480

DK: 450, UK: 30

150

A Feröer-szigetek vizei

A Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

A tőkehal és a foltos tőkehal legalább 135 mm szembőségű hálóval folytatott, az ÉSZ 62° 28′-től délre és a NYH 6° 30′-től keletre található területre korlátozott célzott halászata

8 (16)

 

4

 

A Feröer szigeteki alapvonalaktól 21 mérföldnél távolabb folytatott vonóhálós halászat. A március 1. és május 31., valamint az október 1. és december 31. közötti időszakban ezek a hajók halászhatnak az ÉSZ 61° 20′ és az ÉSZ 62° 00′ közötti, illetve az alapvonalaktól számított 12 és 21 mérföld között található területen is.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

A kék menyhal legalább 100 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós halászata az ÉSZ 61° 30′-től délre és a NYH 9° 00′-től nyugatra, a NYH 7° 00′ és a NYH 9° 00′ között az ÉSZ 60° 30′-től délre található területen, továbbá az ÉSZ 60° 30′ és a NYH 7° 00′, valamint az ÉSZ 60° 00′ és a NYH 6° 00′ között húzott vonaltól délnyugatra található területen.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

A fekete tőkehal legalább 120 mm szembőségű hálóval folytatott vonóhálós, célzott halászata, megengedve a körpántok használatát a zsákvég körül.

70

 

22 (18)

A kék puha tőkehal halászata. Az engedélyek száma további négy hajónak kiadható engedéllyel növelhető – annak érdekében, hogy párokat alkothassanak –, amennyiben a Feröer szigeteki hatóságok különleges hozzáférési szabályokat vezetnek be »a kék puha tőkehal fő halászati területének« nevezett területre

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Horgászat

10

UK: 10

6

Közönséges makréla halászata

12

DK: 12

12

A hering halászterületei az ÉSZ 62°-tól északra

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

A II. rész helyébe a következő szöveg lép:

„II.   RÉSZ

A közösségi vizeken halászó harmadik országbeli hajók engedélyeire és halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások

Lobogó szerinti állam

Halászat

Az engedélyek száma

Egyidejűleg jelen lévő hajók maximális száma

Norvégia

Hering, az ÉSZ 62° 00′-től északra

20

20

Feröer szigetek

Makréla, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), VIIe, f, h, fattyúmakréla, IV, VIa (az ÉSZ 56° 30′-tól északra), hering, VIa, (az ÉSZ 56° 30′-tól északra)

14

14

Hering, az ÉSZ 62° 00’-től északra

21

21

Hering, IIIa

4

4

A norvég tőkehal és spratt ipari halászata a IV és VIa körzetben (az ÉSZ 56° 30′-től északra): homoki angolna ipari halászata a IV körzetben (beleértve a kék puha tőkehal elkerülhetetlen járulékos fogásait)

15

15

Északi menyhal és norvég menyhal

20

10

Kék puha tőkehal, a II, VIa (az ÉSZ 56° 30′-től északra), VIb, VII (NYH 12° 00′-től nyugatra)

20

20

Kék menyhal

16

16

Venezuela

Csattogóhalak (19) (Francia Guyana vizei)

41

p.m.

Cápák (Francia Guyana vizei)

4

p.m.


(1)  Kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított 6 mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, Fair-szigetnél és Foulánál.

(2)  Ebből legfeljebb 125 459 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 18 865 tonna csak a IIIa ICES-övezetben halászható.

(3)  Ebből legfeljebb 2 742 tonna halászható a IIa és IV övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 413 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.

(4)  Ebből legfeljebb 4 799 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 722 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható. A tagállamok Svédország kivételével csak a IIIa ICES-övezet közösségi vizeiből halászhatnak.

(5)  Dánia és az Egyesült Királyság kivételével.

(6)  Ebből legfeljebb 133 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezet közösségi vizeiből. A fennmaradó 20 000 tonna csak a IIIa ICES-övezetből halászható.

(7)  A IV ICES-övezetben kell lehalászni.

(8)  Legfeljebb 170 000 tonna halászható a IIa és IV ICES-övezetben, az EK és Norvégia közötti, 2007. május 22-i elfogadott jegyzőkönyvvel összhangban.”

(9)  A 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű hálókat alkalmazó halászattal zsákmányolt, kirakodott heringfogások. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot kirakodott heringfogásaikról, megkülönböztetve a IVa és a IVb ICES-övezetben fogott halakat.

(10)  Halászható közösségi vizekben. Az e kvótán belüli fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség (TAC) Norvégiára eső részéből.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül, legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő meghatározott övezetekben

 

Norvég vizek az ÉSZ 62°-tól délre (HER/*04N-)

EK

50 000”

(11)  A következő területek heringállományára történő utalás: a VIa ICES-övezet az ÉSZ 56° 00′-től északra, és a VIa övezet azon része, amely a NYH 07° 00′-től keletre és az ÉSZ 55° 00′-től északra található, a Clyde kivételével.

(12)  Ezt a kvótát kizárólag a VIa ICES-övezet ÉSZ 56° 30′-tól északra található részében lehet lehalászni.”

(13)  Járulékos fogási kvóta. Amennyiben 200 kg feletti az e fajra eső kifogott mennyiség bármely 24 órás időszakban, e fajok a fedélzeten tárolt fogás élősúlyban kifejezett mennyiségének legfeljebb 25 %-át tehetik ki.”

(14)  Ez az elosztás az erszényes és vonóhálós halászatra vonatkozik.

(15)  Az erszényes kerítőhálóval makrélára irányuló halászatra az ÉSZ 62° 00′-től délre kiadott 11 engedélyből kell kiválasztani.

(16)  Az 1999. évi elfogadott jegyzőkönyvnek megfelelően a közönséges tőkehal és a foltos tőkehal célzott halászatára vonatkozó adatokat tartalmazzák »A Feröer szigeteki alapvonalaktól 12 és 21 mérföld között található övezetben legfeljebb 180 láb hosszúságú hajókkal folytatott valamennyi vonóhálós halászat« adatai.

(17)  Ezek az adatok az egyidejűleg jelen lévő hajók maximális számára utalnak.

(18)  Ezeket az adatokat tartalmazzák »A Feröer szigeteki alapvonalaktól számított 21 mérföldön túli vonóhálós halászat« adatai.”

(19)  Kizárólag horogsorral vagy csapdával (csattogóhalak esetében), illetve horogsorral vagy legalább 100 mm szembőségű hálóval, 30 méternél nagyobb mélységben (cápák esetében) halászható. Ezen engedélyek kiállításához bizonyítékot kell bemutatni az engedélyt kérelmező hajótulajdonos és egy Francia Guyanán működő feldolgozó vállalkozás között érvényben lévő szerződésről, valamint arról, hogy a szerződés kötelezi az érintett hajót a teljes csattogóhal-fogás legalább 75 %-ának, illetve a teljes cápafogás legalább 50 %-ának az adott közigazgatási egységben történő kirakodására, hogy az feldolgozásra kerülhessen az adott vállalkozás üzemében.

A fent említett szerződést a francia hatóságoknak záradékkal kell ellátniuk annak biztosítására, hogy a szerződés összhangban legyen mind a szerződő feldolgozó vállalkozás tényleges teljesítményével, mind a guyanai gazdaság fejlesztésére vonatkozó célkitűzésekkel. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megfelelő záradékkal ellátott szerződés másolatát.

Amennyiben a fent említett záradékot a francia hatóságok nem adják meg, az elutasításról és annak indokolásáról értesítik az érintett felet és a Bizottságot.”


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/39


A BIZOTTSÁG 755/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. június 29-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/41


A BIZOTTSÁG 756/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3223/94/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK bizottsági rendelet (2) kereszthivatkozásokat tesz a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) 173–176. cikkének egyes rendelkezéseire.

(2)

Az említett rendelkezéseket azonban a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK módosításáról szóló, 2006. február 8-i 215/2006/EK bizottsági rendelet (4) törölte.

(3)

A jogbiztonság érdekében ezért a 3223/94/EK rendeletet a szükséges változtatások megtétele céljából módosítani kell, ezzel biztosítva annak folyamatos és zökkenőmentes működését.

(4)

A gyümölcs- és zöldségfélék ára gyorsan változik, és – összhangban a 2454/93/EGK rendelet módosításaival – ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a belépésiár-rendszer keretében esetleg elavult egységárakat használjanak.

(5)

A 2454/93/EGK rendelet módosításait 2006. május 19. óta alkalmazzák, a jogbiztonság érdekében az itt említett módosításokat is ettől az időponttól kell alkalmazni.

(6)

A 3223/94/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése tartalmazza a reprezentatív piacok jegyzékét. A bulgáriai és romániai reprezentatív piacok beillesztése céljából az említett jegyzéket módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése második és harmadik albekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezeket a következő összegekkel csökkentik:

a)

15 %-os kereskedelmi haszonnal a londoni, milánói és rungis-i kereskedelmi központok, illetve 8 %-os kereskedelmi haszonnal az egyéb kereskedelmi központok esetében; valamint

b)

a vámterületen belüli szállítási és biztosítási költségekkel.

A harmadik albekezdés értelmében levonandó szállítási és biztosítási költségek esetében a tagállamok levonási átalányösszeget állapíthatnak meg. Ezekről az átalányösszegekről és a kiszámításukhoz használt módszerekről haladéktalanul tájékoztatniuk kell a Bizottságot.”

2.

Az 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az alábbi piacok tekintendők reprezentatívnak:

Belgium és Luxemburg: Brüsszel,

Bulgária: Szófia,

Cseh Köztársaság: Prága,

Dánia: Koppenhága,

Németország: Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Berlin,

Észtország: Tallinn,

Írország: Dublin,

Görögország: Athén, Thesszaloniki,

Spanyolország: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Franciaország: Rungis (Párizs), Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Olaszország: Milánó,

Ciprus: Nicosia,

Lettország: Riga,

Litvánia: Vilnius,

Magyarország: Budapest,

Málta: Attard,

Hollandia: Rotterdam,

Ausztria: Bécs-Inzersdorf,

Lengyelország: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugália: Lisszabon, Porto,

Románia: Bukarest, Constanța,

Szlovénia: Ljubljana,

Szlovákia: Pozsony,

Finnország: Helsinki,

Svédország: Helsingborg, Stockholm,

Egyesült Királyság: London.”

3.

Az 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Amennyiben a melléklet A. részében szereplő termékekre és alkalmazási időszakokban e rendeletnek megfelelően átalányértéket állapítanak meg, a 2454/93/EGK rendelet 152. cikke (1) bekezdése a) pontjának a. alpontja szerinti egységárat nem kell alkalmazni. Azt ilyen esetben az (1) bekezdésben említett behozatali átalányérték helyettesíti.”

4.

Az 4. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben nem volt lehetséges a behozatali átalányérték kiszámítása, a melléklet A. részében szereplő alkalmazási időszakok első napjától kezdődően nem kell behozatali átalányértéket alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. cikk (1), (3) és (4) bekezdését 2006. május 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 38., 2006.2.9., 11. o.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/43


A BIZOTTSÁG 757/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére és 9d. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően, a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerinti első megjegyzéseket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

Adatokat nyújtottak be azon kérelem alátámasztására, hogy a nátrium-benzoát, propionsav és nátrium-propionát tartósítószer-készítményt határozatlan időre engedélyezzék hízómarhák esetében. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2006. október 18-án adta ki véleményét a készítmény biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően e készítmény felhasználását az e rendelet I. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(6)

A benzoesav-készítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 877/2003/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte hízósertések esetében. Új adatokat nyújtottak be e készítmény hízósertések esetében való felhasználására vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően e készítmény felhasználását az e rendelet II. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

Ezen engedélykérelmek vizsgálata azt mutatja, hogy bizonyos eljárások szükségesek a mellékletekben említett adalékanyagoknak kitett munkavállalók védelmére. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv alkalmazása biztosít (4).

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „tartósítószerek” csoportjába tartozó, I. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

Az „savasságot szabályozó anyagok” csoportjába tartozó, II. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 126., 2003.5.22., 24. o.

(4)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezés időtartamának vége

mg/kg gabona

Tartósítószerek

E700

Nátrium-benzoát 140 g/kg

Propionsav 370 g/kg

Nátrium-propionát 110 g/kg

 

Az adalékanyag összetétele:

Nátrium-benzoát: 140 g/kg

Propionsav: 370 g/kg

Nátrium-propionát: 110 g/kg

Víz: 380 g/kg

 

Hatóanyagok:

Nátrium-benzoát C7H5O2Na

Propionsav C3H6O2

Nátrium-propionát C3H5O2Na

Hízómarha

3 000

22 000

15 %-nál magasabb nedvességtartalmú gabona tartósítására

Határozatlan időre


II. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezés időtartamának vége

mg/kg a teljes értékű takarmányban

Savasságot szabályozó anyag

E210

Benzoesav

C7H6O2

Hízósertés

5 000

10 000

a használati utasításban az alábbiak tüntetendők fel:

 

„Benzoesavat tartalmazó kiegészítő takarmány nem alkalmazható hízósertések esetében.”

 

„A felhasználók biztonsága érdekében: intézkedéseket kell hozni, hogy az adalékanyag által kibocsátott belélegezhető port a minimálisra csökkentsék. Anyagbiztonsági adatlapok rendelkezésre állnak.”

Határozatlan időre


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/47


A BIZOTTSÁG 758/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 3149/92/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése előírja, hogy a tagállam számára megállapított termékek 70 %-át a terv végrehajtásának éve július 1-jéig ki kell vonni a készletekből. Mivel Románia a Közösséghez való csatlakozását követően későbbi időponttól kezdve vesz részt a 2007-es éves tervben, indokolt az említett terv vonatkozásában eltekinteni e kötelezettségtől.

(2)

Ezért a 3149/92/EGK rendeletet módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. cikk (3) bekezdésének 1. b) pontjában megállapított mennyiségek 70 %-át a terv végrehajtásának éve július 1-jéig kell kivonni a készletekből, azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik az 500 tonna vagy annál kisebb mennyiségű juttatásokra. E kötelezettség emellett nem vonatkozik a 2007-es éves terv keretében Románia számára megállapított termékekre. Azok a mennyiségek, amelyeket a terv végrehajtása évének szeptember 30-ig nem vontak ki az intervenciós készletekből, a továbbiakban nem illetik azt a tagállamot, amely számára azokat a szóban forgó terv keretében kiutalták.”

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A legutóbb a 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 725/2007/EK rendelettel (HL L 165., 2007.6.27., 4. o.) módosított rendelet.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/48


A BIZOTTSÁG 759/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az Izlandról származó kolbászra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás (2), amelyet a 2007/138/EK tanácsi határozat (3) hagyott jóvá, éves közösségi vámkontingenst nyit meg 100 tonna Izlandról származó kolbász Közösségbe történő behozatalához.

(2)

A megállapodás úgy rendelkezik, hogy a kontingenseket éves alapon kell alkalmazni, és a behozatalokat ezért a naptári év alapján kell igazgatni. Azonban mivel a megállapodást 2007. március 1-jétől kell alkalmazni, a 2007. évre vonatkozó mennyiséget ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

A megállapodás szerint a vámkontingens megnyitására július 1-jétől kerül sor a 2007-re vonatkozó kilenchavi mennyiség alapján. Ezért célszerű ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől alkalmazni.

(4)

A vámkontingenseket az érkezési sorrendben történő kiszolgálás alapján kezelik. Ezt a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 308a. és 308b. cikkének, valamint 308c. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell tenni.

(5)

Mivel az e rendeletben említett kontingens nem fenyeget a piac megzavarásával, kezdetben nem kritikusnak kell tekinteni a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikkében foglaltak szerint. A kontingens keretében kezdetben importált termékek esetében lehetővé kell tenni a vámhatóságok számára, hogy eltekintsenek a biztosíték követelményétől a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikke (1) bekezdésével és 248. cikke (4) bekezdésével összhangban; ugyanakkor a 2454/93/EGK rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó.

(6)

Egyértelművé kell tenni, hogy a piaci szereplőknek milyen módon kell bizonyítaniuk a termékek eredetét ahhoz, hogy az érkezési sorrendben történő kiszolgálás alapján részesedjenek a vámkontingensből.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Közösség és Izland között létrejött és a 2007/138/EK határozattal jóváhagyott megállapodásban előírt, a 1601-es KN-kód alá tartozó, Izlandról származó kolbászra vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásra kerül.

A vámkontingenst éves alapon, január 1-jétől december 31-ig tartó hatállyal kell megnyitni.

A vámkontingens tételszáma 09.0809.

(2)   A behozatali vámkontingens keretébe tartozó, nettó tömegben kifejezett éves kolbászmennyiséget, valamint az alkalmazandó vámot a melléklet határozza meg.

A 2007. évre rendelkezésre álló mennyiség 75 tonna.

2. cikk

Ezt a vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a. és 308b. cikkével, valamint 308c. cikkének (1) bekezdésével összhangban kell kezelni. Az említett rendelet 308c. cikkének (2) és (3) bekezdése nem alkalmazandó.

3. cikk

Az 1. cikkben említett és a 2. cikkel összhangban kezelt vámkontingensből való részesedés érdekében be kell mutatni a közösségi vámhatóságok számára az izlandi illetékes hatóságok által kiállított érvényes származási bizonyítványt a 2454/93/EGK bizottsági rendelet 55–65. cikkében foglaltaknak megfelelően.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 61., 2007.2.28., 29. o.

(3)  HL L 61., 2007.2.28., 28. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

KOLBÁSZ

Az Izland részére megnyitott közösségi vámkontingens

KN-kód

Árumegnevezés

Tételszám

Éves mennyiség

(nettó tömeg)

Vámtétel

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

09.0809

100 tonna

0


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/50


A BIZOTTSÁG 760/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 80. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának Szankcióbizottsága 2007. június 8-án úgy határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek jegyzékét, akikre vagy amelyekre a pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztása vonatkozik. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

E rendelet intézkedései hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 881/2002/EK rendelet I. melléklete az ennek a rendeletnek a mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 732/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 166., 2007.6.28., 13. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Természetes személyek” pont a következő új bejegyzésekkel egészül ki:

1.

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Címe: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1963. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 1990/345751 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Anyja neve: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2.

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Születési idő: 1958. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 87/437555 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Sanaa Al-Gamei’i.

3.

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Címe: Ghout El Shamal, Tripoli, Líbia. Születési idő: 1969. Születési hely: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszám: 96/184442 (líbiai útlevél). Egyéb információ: Házastársa: Safia Abdul El Rahman (szudáni állampolgár).


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/52


A BIZOTTSÁG 761/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gabonaágazatban 2007. július 1-jetól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. július 1-jetól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. július 1-jétól alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

3,72

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

3,72

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.6.2007-28.6.2007

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

177,83

110,77

FOB-ár, USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Öböl-beli árnövelés

12,53

Nagy-tavaki árnövelés

8,69

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

35,00 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

33,00 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/55


A BIZOTTSÁG 762/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével – export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2007. június 29-i, a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/57


A BIZOTTSÁG 763/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem benyújtásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott termékek vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a korrekciós tényező differenciálását egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

(4)

A korrekciós tényezőt ugyanazon eljárás szerint kell rögzíteni, mint a visszatérítést. A korrekciós tényező a két rögzítés közötti időszakban módosítható.

(5)

A fent említett rendelkezésekből adódóan a korrekciós tényező e rendelet mellékletének megfelelően került rögzítésre.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikke a), b) és c) pontjában említett termékek – a maláta kivételével – előzetesen rögzített mértékű export-visszatérítéseire alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2007. június 29-i rendeletéhez, a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

(EUR/t)

Termékkód

Viszonylat

Jelenleg

7

1. időszak

8

2. időszak

9

3. időszak

10

4. időszak

11

5. időszak

12

6. időszak

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Megjegyzés: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.

C01

:

Minden harmadik ország Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Liechenstein és Svájc kivételével.

C02

:

Algéria, Szaúd-Arábia, Bahrein, Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Irán, Irak, Izrael, Jordánia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Mauritánia, Omán, Quatar, Szíria, Tunézia és Jemen.

C03

:

Minden ország Norvégia, Svájc és Liechenstein kivételével.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/59


A BIZOTTSÁG 764/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai, illetve árfolyamjegyzései és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke említ.

(3)

A malátára vonatkozó visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(6)

E szabályok alkalmazása a gabonaágazat piacainak jelenlegi helyzetére és különösen e termékeknek a Közösségen belüli és a világpiaci jegyzéseire, illetve áraira, a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A malátára irányadó, az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk bekezdés c) pontjában említett export-visszatérítések a mellékletben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2007. június 29-i rendeletéhez, a maláta exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

A termékek kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/61


A BIZOTTSÁG 765/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK (1) tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a gabonafélék exportjára az engedély iránti kérelem beadásának napján alkalmazandó visszatérítést kell alkalmazni, erre irányuló kérelem esetén, az olyan exportra, amelyet az engedély érvényességi időtartama alatt bonyolítanak le. Ebben az esetben a visszatérítésre korrekciós tényező alkalmazható.

(2)

Az 1766/92/EGK tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes szabályait megállapító 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi egy korrekciós tényező alkalmazását az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott maláta vonatkozásában. Ezt a korrekciós tényezőt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében szereplő tényezők figyelembevételével kell kiszámítani.

(3)

A fentiekben hivatkozott rendelkezésekből következik, hogy a korrekciós tényezőt e rendelet mellékletének megfelelően kell rögzíteni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett, a maláta exportjára vonatkozó, előzetesen rögzített visszatérítésekre alkalmazandó korrekciós tényező a mellékletben került rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Bizottság 2007. június 29-i rendeletéhez a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg bizottsági (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

Folyó

7

1. időszak

8

2. időszak

9

3. időszak

10

4. időszak

11

5. időszak

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

A termékek kódja

Viszonylat

6. időszak

1

7. időszak

2

8. időszak

3

9. időszak

4

10. időszak

5

11. időszak

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/63


A BIZOTTSÁG 766/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 14. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek élelmiszersegélyként való juttatásával kapcsolatban felmerülő kiadások közösségi finanszírozásáról szóló, 1974. október 21-i 2681/74/EGK tanácsi rendelet (3) 2. cikke úgy rendelkezik, hogy a felmerült ráfordításoknak az a hányada, amely a közösségi szabályokkal összhangban rögzített, kérdéses termékexport-visszatérítésekre vonatkozik, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegét terheli.

(2)

A közösségi élelmiszersegély-akciók költségvetésének megállapítását és kezelését megkönnyítendő, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok megismerhessék a közösségi részvétel mértékét a nemzeti élelmiszersegély-akciók finanszírozásában, szükségesnek mutatkozik meghatározni az ilyen akciókra adott visszatérítések szintjét.

(3)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkében és a 1785/2003/EK rendelet 13. cikkében az export-visszatérítésekre meghatározott általános szabályok és alkalmazási feltételek, a szükséges változtatásokkal, alkalmazandók az előbb említett műveletekre.

(4)

A rizs export-visszatérítésének kiszámításához figyelembe veendő sajátos kritériumok a 1785/2003/EK rendelet 14. cikkében kerültek meghatározásra.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nemzetközi egyezmények és más kiegészítő programok keretében megvalósuló közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók, valamint egyéb, ingyenes ellátást jelentő közösségi akciók keretében a gabonaágazat termékei, valamint a rizs tekintetében alkalmazandó visszatérítések a mellékletnek megfelelően kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 288., 1974.10.25., 1. o.


MELLÉKLET

a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló 2007. június 29-i bizottsági rendelethez

(EUR/t-ban)

Termékkód

A visszatérítés összege

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

Megj.: A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/65


A BIZOTTSÁG 767/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárássról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás nem folytatandó.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/66


A BIZOTTSÁG 768/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós készletekből és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. Előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás mértéke változhat a vaj tervezett felhasználása, annak zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési ára és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 34. egyedi pályázati eljárás céljára a vaj minimális értékesítési árai és a feldolgozási biztosíték

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan

Koncentrátum

Feldolgozási biztosíték

Változatlan

Koncentrátum


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/68


A BIZOTTSÁG 769/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 66. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 66. egyenkénti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2007. június 26-án lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 365,20 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1802/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 3. o.) módosított rendelet.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/69


A BIZOTTSÁG 770/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az 529/2007/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingensnek a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről szóló, 2007. május 11-i 529/2007/EK bizottsági rendelet (3) vámkontingenst nyitott meg marha- és borjúhús-ágazati termékek behozatalára.

(2)

A rendelkezésre állónál nagyobb mennyiség szerepel a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekben. Ezért indokolt a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a behozatali jogok milyen mértékben ítélhetők oda,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

14,840062 %-os odaítélési együttható alkalmazandó azon behozatali jog iránti kérelmekre, amelyeket a 09.4003 tételszámmal megnyitott vámkontingens keretében, az 529/2006/EK rendelet alapján nyújtottak be a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 123., 2007.5.12., 26. o.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/70


A BIZOTTSÁG 771/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

az 545/2007/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időtartam) szóló, 2007. május 16-i 545/2007/EK bizottsági rendelet (3) vámkontingenst nyitott meg marha- és borjúhús-ágazati termékek behozatalára.

(2)

A rendelkezésre állónál nagyobb mennyiség szerepel a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekben. Ezért indokolt a kérelmezett mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a behozatali jogok milyen mértékben ítélhetők oda.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 545/2007/EK rendelet alapján, a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott, behozatali jog iránti kérelmekre 5,206706 %-os odaítélési együttható alkalmazandó a 09.4057 tételszámmal megnyitott vámkontingenshez kapcsolódó behozatali jogok tekintetében és 34,204866 %-os odaítélési együttható alkalmazandó a 09.4058 tételszámmal megnyitott vámkontingenshez kapcsolódó behozatali jogok tekintetében.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 129., 2007.5.17., 14. o.


IRÁNYELVEK

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/71


A BIZOTTSÁG 2007/42/EK IRÁNYELVE

(2007. június 29.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról szóló, 1993. március 15-i 93/10/EGK bizottság irányelvet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Az ezen irányelvben előirányzott bizottsági intézkedések nemcsak szükségesek, hanem nélkülözhetetlenek is a belső piac céljainak eléréséhez. E célokat a tagállamok egyenként nem képesek elérni. Továbbá ezek közösségi szinten történő eléréséről az 1935/2004/EK rendelet már rendelkezik.

(3)

A regenerált cellulózfilm esetén a 1935/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében megállapított cél eléréséhez a megfelelő eszköz a rendelet 5. cikke szerinti egyedi irányelv volt.

(4)

A regenerált cellulózból készült műbélnek különleges rendelkezések hatálya alá kell tartoznia.

(5)

A későbbiekben kell meghatározni azt a módszert, amellyel megállapítható, hogy a színezőanyagok kioldódása nem áll fenn.

(6)

A tisztaságra és a vizsgálati módszerekre vonatkozó szempontok kidolgozásáig továbbra is a nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

(7)

A jóváhagyott kémiai anyagok – a felhasználásuk során betartandó mennyiségi korlátozásokat is tartalmazó – listájának kidolgozása elvben elegendő ahhoz, hogy az 1935/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében meghatározott cél teljesüljön.

(8)

A bisz(2-hidroxi-etil)-éter (= dietilénglikol) és az etándiol (= monoetilénglikol) nagymértékben képes kioldódni bizonyos élelmiszerekbe, és ezért e lehetőség elkerülése érdekében, megelőző intézkedésként meg kell határozni ezen anyagok engedélyezett legnagyobb mennyiségét azokban az élelmiszerekben, amelyek regenerált cellulózfilmmel érintkezésbe kerülnek.

(9)

A fogyasztók egészségének védelme érdekében a regenerált cellulózfilm nyomtatott felülete nem kerülhet közvetlenül érintkezésbe az élelmiszerekkel.

(10)

Az 1935/2004/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésében említett írásos nyilatkozattal kell rendelkezni az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítására használt regenerált cellulózfilm professzionális felhasználása esetén, kivéve, ha ezek természetüknél fogva ilyen felhasználásra készültek.

(11)

A regenerált cellulózfilmeknek meg kell felelniük az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő rétegre alkalmazott egyedi szabályoknak. Ennek megfelelően a műanyag bevonatú regenerált cellulózfilmekre vonatkozó követelményeknek el kell térniük a bevonat nélküli vagy a cellulózból származó bevonattal ellátott regenerált cellulózfilmekre vonatkozóktól.

(12)

Csak engedélyezett anyagok használhatók fel a regenerált cellulózfilmek összes típusának előállításához, beleértve a műanyag bevonatú regenerált cellulózfilmet is.

(13)

A műanyag bevonatú regenerált cellulózfilmek esetében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő réteg az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak anyagához hasonló anyagból áll. Ezért helyénvaló, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2002. augusztus 6-i 2002/72/EK bizottsági irányelvben (4) előírt szabályokat e filmekre is alkalmazzák.

(14)

A közösségi jogszabályok egységességének érdekében az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához szükséges alapvető szabályok megállapításáról szóló (5), 1982. október 18-i 82/711/EGK tanácsi irányelvben, és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagok és műanyag tárgyak komponensei kioldódásának vizsgálatához alkalmazandó élelmiszer-utánzó modellanyagok listájának megállapításáról szóló, 1985. december 19-i 85/572/EGK tanácsi irányelvben (6) megállapított szabályokkal összhangban kell ellenőrizni, hogy a műanyag bevonatú regenerált cellulózfilmek megfelelnek-e a 2002/72/EK irányelv által meghatározott migrációs határértékeknek.

(15)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(16)

Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ez az irányelv az 1935/2004/EK rendelet 5. cikke értelmében vett egyedi irányelv.

(2)   Ezt az irányelvet kell alkalmazni az I. mellékletben meghatározott regenerált cellulózfilmekre, amelyek élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülhetnek, vagy rendeltetésszerű felhasználásuk során érintkezésbe kerülnek, és amelyek

a)

önmagukban késztermékek; vagy

b)

más anyagokat is tartalmazó késztermék részei.

(3)   Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a regenerált cellulózból előállított műbélre.

2. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett regenerált cellulózfilmek az alábbi típusok valamelyikébe tartoznak:

a)

bevonat nélküli regenerált cellulózfilm;

b)

cellulózból származó bevonatú regenerált cellulózfilm;

vagy

c)

műanyag bevonatú regenerált cellulózfilm.

3. cikk

(1)   A 2. cikk a) és b) pontjában említett regenerált cellulózfilm gyártására csak a II. mellékletben felsorolt anyagok vagy anyagcsoportok használhatók, az ott előírt korlátozások mellett.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően, a II. mellékletben nem szereplő anyagok akkor használhatók fel, ha azokat színezőanyagként (festékként és pigmentként) vagy ragasztóként alkalmazzák, feltéve, hogy élelmiszerekbe történő kioldódásuk nyomai érvényes módszerrel nem mutathatók ki.

4. cikk

(1)   A 2. cikk c) pontjában említett regenerált cellulózfilm gyártására, a bevonat felhordása előtt csak a II. melléklet első részében felsorolt anyagok vagy anyagcsoportok használhatók az ott előírt korlátozások mellett.

(2)   Az (1) bekezdésben említett regenerált cellulózfilmre felhordandó bevonat gyártására csak a 2002/72/EK irányelv II–VI. mellékletében felsorolt anyagok vagy anyagcsoportok használhatók az ott előírt korlátozások mellett.

(3)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 2. cikk c) pontjában említett regenerált cellulózfilmből készült anyagok és tárgyak megfelelnek a 2002/72/EK irányelv 2., 7. és 8. cikkének.

5. cikk

A regenerált cellulózfilm nyomtatott felülete nem kerülhet érintkezésbe élelmiszerekkel.

6. cikk

(1)   A kiskereskedelem kivételével, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokat és tárgyakat az értékesítés valamennyi fázisában az 1935/2004/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott írásos nyilatkozatnak kell kísérnie.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni olyan regenerált cellulózfilmből készült anyagokra és tárgyakra, amelyeket jellegüknél fogva nyilvánvalóan élelmiszerekkel való érintkezésre szántak.

(3)   Amennyiben különleges felhasználási körülmények állnak fenn, a regenerált cellulózfilmből készült anyagot vagy tárgyat megfelelő címkével kell ellátni.

7. cikk

A III. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 10/93/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  HL L 93., 1993.4.17. 27. o. A legutóbb a 2004/14/EK irányelvvel (HL L 27., 2004.1.30., 48. o.) módosított irányelv.

(3)  Lásd a III. melléklet A. részét.

(4)  HL L 220., 2002.8.15., 18. o. A legutóbb a 2007/19/EK irányelvvel (HL L 91., 2007.3.31., 17. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 297., 1982.10.23., 26. o. A legutóbb a 97/48/EK bizottsági irányelvvel (HL L 222., 1997.8.12., 10. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 372., 1985.12.31., 14. o. A legutóbb a 2007/19/EK irányelvvel módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

REGENERÁLT CELLULÓZFILM LEÍRÁSA

A regenerált cellulózfilm olyan vékony lap, amelyet nem újrafeldolgozott fából vagy gyapotból készített finomított cellulózból állítanak elő. A technológiai szükségletek miatt megfelelő anyagok adhatók a masszához vagy a felületre. A regenerált cellulózfilm egyik vagy mindkét oldalán bevonattal látható el.


II. MELLÉKLET

A REGENERÁLT CELLULÓZFILM GYÁRTÁSÁHOZ ENGEDÉLYEZETT ANYAGOK LISTÁJA

Megjegyzés

Az e melléklet első és második részében megadott értékek tömegszázalékban vannak kifejezve, és a vízmentes, bevonat nélküli, regenerált cellulózfilm mennyiségére vonatkoznak.

A szokásos műszaki megnevezések szögletes zárójelben vannak megadva.

A felhasznált anyagoknak – tisztasági követelmények tekintetében – jó technikai minőségűeknek kell lenniük.

ELSŐ RÉSZ

Bevonat nélküli regenerált cellulózfilm

Megnevezés

Korlátozások

A.

Regenerált cellulóz

Legalább 72 % (w/w)

B.   

Adalékanyagok

1.

Lágyítók

Összesen nem több, mint 27 % (w/w)

Bisz (2-hidroxi-etil) éter (= dietilénglikol)

A felületükön fizikailag szabad vizet nem tartalmazó, száraz élelmiszerekhez használt filmek bevonására. Az ilyen típusú filmmel érintkező élelmiszerekben jelen levő bisz(2-hidroxi-etil) éter és etándiol mennyisége nem haladhatja meg a 30 mg/kg-ot.

Etándiol (= mono-etilénglikol)

1,3-Butándiol

 

Glicerin

 

1,2-propándiol (= 1,2 propilénglikol)

 

Polietilén-oxid (= polietilénglikol)

Átlagos móltömeg 250 és 1 200 között

1,2-polipropilén-oxid (= 1,2 polipropilén-glikol)

Az átlagos móltömeg nem haladhatja meg a 400-at, és a szabad 1,3-propándiol tartalom nem lehet több, mint 1 % (w/w).

Szorbit

 

Tetraetilén-glikol

 

Trietilén-glikol

 

Karbamid

 

2.

Egyéb adalékanyagok

Összesen nem haladhatja meg az 1 %-ot (w/w).

Első osztály

Az egyes anyagok vagy anyagcsoportok mennyisége nem haladhatja meg a 2 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Ecetsav és annak NH4, Ca, Mg, K és Na sói

 

Aszkorbinsav és annak NH4, Ca, Mg, K és Na sói

 

Benzoesav és nátriumbenzoát

 

Hangyasav és annak NH4, Ca, Mg, K és Na sói

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó láncú, 8–20 páros számú szénatomot tartalmazó zsírsavak, valamint a behén- és ricinolsav és ezen savak NH4, Ca, Mg, K és Na sói

 

Citromsav, D, L-tejsav, maleinsav, L-borkősav, valamint ezek Na és K sói

 

Szorbinsav, valamint annak NH4, Ca, Mg, K és Na sói

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó láncú 8–20 páros számú szénatomot tartalmazó zsírsavak amidjai, továbbá a behén- és ricinolsavamid

 

Természetes étkezési keményítők és lisztek

 

Kémiai kezeléssel módosított étkezési keményítők és lisztek

 

Amilóz

 

Kálcium- és magnézium-karbonátok és -kloridok

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó láncú, 8–20 páros számú szénatomot tartalmazó zsírsavak és/vagy az adipinsav, a citromsav, a 12-hidroxi-sztearinsav (oxisztearin) és a ricinolsav glicerinnel alkotott észterei

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó láncú, 8–20 páros számú szénatomot tartalmazó zsírsavak és polietilén-oxid (mely 8–14 etilén-oxid egységet tartalmaz) észterei

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó láncú, 8–20 páros számú szénatomot tartalmazó zsírsavak szorbit észterei

 

Sztearinsav etándiollal és/vagy bisz (2-hidroxi-etil)-éterrel, és/vagy trietilénglikollal alkotott mono- és/vagy di-észterei

 

Alumínium-, kalcium-, magnézium- és szilicium-oxidok és -hidroxidok, valamint alumínium-, kalcium-, magnézium- és kálium szilikátjai és hidratált szilikátjai

 

Polietilén-oxid (= polietilénglikol)

Átlagos móltömeg 1 200 és 4 000 között

Nátrium-propionát

 

Második osztály

Az összes anyagmennyiség nem haladhatja meg az 1 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva, továbbá az egyes anyagok vagy anyagcsoportok mennyisége nem haladhatja meg a 0,2 mg/dm2 értéket (vagy az ennél meghatározott értéket) a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Nátrium-alkil (C8–C18) benzol-szulfonát

 

Nátrium-izopropil-naftalin-szulfonát

 

Nátrium-alkil (C8–C18)-szulfát

 

Nátrium-alkil (C8–C18)-szulfonát

 

Nátrium-dioktil-szulfo-szukcinát

 

Di-(hidroxi-etil)-dietilén-triamin-monoacetát disztearátja

Nem haladhatja meg a 0,05 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Ammónium-, magnézium és kálium-lauril-szulfát

 

N,N′-disztearoil-diamino-etán, N,N′-dipalmitoil-diamino-etán és N,N′-dioleil-diamino-etán

 

2-Heptadecil-4,4 di-metilén-oxazolin-disztearát

 

Polietilén-amino-sztearamid-(etil-szulfát)

Nem haladhatja meg a 0,1 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Harmadik osztály – Rögzítőszerek

Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg az 1 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Módosítás nélküli, illetve az alábbiak közül egy vagy több anyaggal módosított melamin-formaldehid kondenzációs termékek:

butanol, dietilén-triamin, etanol, trietilén-tetramin, tetraetilén-pentamin, tri-(2-hidroxietil)-amin, 3,3′-diamino-dipropil-amin, 4,4′-diamino-dibutil-amin

A szabad formaldehid-tartalom nem haladhatja meg a 0,5 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

A szabad melamintartalom nem haladhatja meg a 0,3 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Melamin-karbamid-formaldehid trisz (2-hidroxi-etil)-aminnal módosított kondenzációs terméke

A szabad formaldehid-tartalom nem haladhatja meg a 0,5 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

A szabad melamintartalom nem haladhatja meg a 0,3 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Keresztkötéses kationos polialkilén-aminok:

a)

diamino-propil-metilamin és epiklórhidrin alapú poliamid-epiklórhidrin gyanta;

b)

epiklórhidrin, adipinsav, kaprolaktám, dietilén-triamin, és/vagy etilén-diamin alapú poliamid-epiklórhidrin gyanta;

c)

adipinsav, trietilén-triamin és epiklórhidrin, illetve epiklórihidrin és ammónia keverék alapú poliamid-epiklórhidrin gyanta;

d)

epiklórhidrin-dimetil-adipát és dietilén-triamin alapú poliamid-poliamin-epiklórhidrin gyanta;

e)

epiklórhidrin, adipinsav-amid és diamino-propil-metil-amin alapú poliamid-poliamin-epiklórhidrin gyanta.

A közösségi irányelveknek megfelelően, ezek hiányában a közösségi irányelveken alapuló nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Polietilén-amidok és polietilén-iminek

Nem haladhatja meg a 0,75 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Módosítás nélküli vagy az alábbi anyagok valamelyikével módosított karbamid-formaldehid kondenzációs termékek:

amino-metán-szulfonsav, szulfanilsav, butanol, diamino-bután, diamino-dietil-amin, diamino-dipropilamin, diamino-propán, dietilén-triamin, etanol, guanidin, metanol, tetraetilén-pentamin, trietilén-tetramin, nátriumszulfit

A szabad formaldehid-tartalom nem haladhatja meg a 0,5 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Negyedik osztály

Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg a 0,01 mg/dm2 értéket a bevonatlan filmre vonatkoztatva.

Étkezési olajok aminjainak polietilén-oxiddal való reakcióból származó termékei

 

Monoetanol-amin-lauril-szulfát

 


MÁSODIK RÉSZ

Bevont regenerált cellulózfilm

Megnevezés

Korlátozások

A.

Regenerált cellulóz

Lásd az első részt

B.

Adalékanyagok

Lásd az első részt

C.   

Bevonat

1.

Polimerek

Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg az 50 mg/dm2 értéket az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő oldal felületére vonatkoztatva.

Cellulóz etil-, hidroxi-etil-, hidroxipropil és metil-éterei

 

Cellulóz-nitrát

Nem haladhatja meg a 20 mg/dm2 értéket az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő oldal felületére vonatkoztatva; a cellulóz-nitrát nitrogéntartalmának 10,8 % és 12,2 % között kell lennie.

2.

Gyanták

Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg a 12,5 mg/dm2 értéket az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő oldal felületére vonatkoztatva, és kizárólag a cellulóz-nitrátot tartalmazó bevonattal rendelkező regenerált cellulózfilm készítésére.

Kazein

 

Fenyőgyanta és/vagy ennek polimerizációs hidrogénezési és diszproporcióból származó termékei, továbbá metil-, etil-, vagy (C2–C6) többértékű alkoholok, illetve ezen alkoholok keverékeinek észterei.

 

Fenyőgyanta és/vagy ennek polimerizációs hidrogénezési és diszproporcióból származó termékei, amelyeket akrilsavval, maleinsavval, citromsavval, fumársavval, és/vagy ftálsavval kondenzáltak, és/vagy 2,2-bisz-(4-hidroxifenil)-propán-formaldehiddel kondenzáltak, illetve metil-, etil- vagy C2–C6 többértékű alkoholok, vagy ezen alkoholok keverékeivel alkotott észterei.

 

Bisz-(2-hidroxi-etil)-éter észter származékai β-pininnel és/vagy dipenténnel és/vagy diterpinnel és maleinsav anhidrid addíciós termékeivel

 

Étkezési zselatin

 

Ricinusolaj és ennek dehidratált vagy hidrogénezett termékei poliglicerinnel, adipinsavval, citromsavval, maleinsavval, ftálsavval és sebacinsavval nyert kondenzációs reakciótermékei

 

Természetes gumi (= damar)

 

Poli-β-pinén (= terpén gyanták)

 

Karbamid-formaldehid gyanták (ld.: rögzítőszerek)

 

3.

Lágyítók

A vegyületek teljes mennyisége nem haladhatja meg a 6 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Acetil-tributil-citrát

 

Acetil-tri(2-etilhexil)-citrát

 

Di-izobutil-adipát

 

Di-n-butil-adipát

 

Di-n-hexil-azelát

 

Diciklohexil-ftalát

Nem haladhatja meg a 4,0 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

2-etil-hexil-difenil-foszfát (szinonimája: foszforsav-difenil-2-etil-hexil-észter)

A 2-etil-hexil-difenil-foszfát mennyisége nem haladhatja meg:

a)

a 2,4 mg értéket az ilyen típusú bevonattal érintkező élelmiszer kilogrammjára vonatkoztatva; vagy

b)

a 0,4 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Glicerin-monoacetát (= monoacetin)

 

Glicerin-diacetát (= diacetin)

 

Glicerin-triacetát (= triacetin)

 

Di-butil-szebacát

 

Di-n-butil-tartarát

 

Di-izobutil-tartarát

 

4.

Egyéb adalékanyagok

Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg a 6 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

4.1.

Az első részben felsorolt adalékanyagok

Az első részben meghatározott korlátozások érvényesek (a mennyiségeket mg/dm2 értékben kell érteni a bevonatlan, regenerált cellulózfilmre vonatkoztatva, az élelmiszerrel érintkező oldalon).

4.2.

Különleges bevonó adalékanyagok

Az egyes anyagok vagy anyagcsoportok mennyisége nem haladhatja meg a 2 mg/dm2 (illetve az ennél alacsonyabban meghatározott) értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

1-hexadekanol és 1-oktadekanol

 

Telített vagy telítetlen, el nem ágazó, 8–20 páros szénatomot tartalmazó zsírsavak észterei, beleértve a ricinolsavat, etil-, butil-, amil- oleoil lineáris alkoholokkal

 

Montán viaszok, beleértve a tisztított montán savakat (C26–C32), és/vagy ezek etándiollal, és/vagy 1,3-butándiollal képzett észtereit és/vagy kalcium és kálium sóit

 

Karnauba viasz

 

Méhviasz

 

Eszparto viasz

 

Candelilla viasz

 

Dimetil-polisziloxán

Nem haladhatja meg a 1 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Epoxidált szójaolaj (oxirán tartalom 6–8 %)

 

Finomított paraffin és mikrokristályos viasz

 

Pentaeritrit-tetrasztearát

 

Mono- és bisz-(oktadecil-dietilén-oxid)-foszfátok

Nem haladhatja meg a 0,2 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Alifás C8–C20 karbonsavak mono-, vagy bisz-(2-hidroxi-etil) aminnal alkotott észterei

 

2- és 3-terc-butil-4-hidroxi-anizol (= butil-hidroxianizol – BHA)

Nem haladhatja meg a 0,06 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

2,6-di-terc-butil-4-metil-fenol (= butil-hidroxi-toluol – BHT)

Nem haladhatja meg a 0,06 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Di-n-oktil-on-bisz-(2-etil-hexil) maleát

Nem haladhatja meg a 0,06 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

5.

Oldószerek

A vegyületek teljes mennyisége nem haladhatja meg a 0,6 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.

Butil-acetát

 

Etil-acetát

 

Izobutil-acetát

 

Izopropil-acetát

 

Propil-acetát

 

Aceton

 

1-Butanol

 

Etil-alkohol

 

2-Butanol

 

2-Propanol

 

1-Propanol

 

Ciklohexán

 

Etilén-glikol-monobutil-éter

 

Etilén-glikol-monobutil-éter-acetát

 

Metil-etil-keton

 

Metil-izobutil-keton

 

Tetrahidrofurán

 

Toluol

Nem haladhatja meg a 0,06 mg/dm2 értéket a bevonatra vonatkoztatva, az élelmiszerekkel érintkező oldalon.


III. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 7. cikket)

A Tanács 93/10/EGK irányelve

(HL L 93., 1993.4.17., 27. o.)

A Tanács 93/111/EK irányelve

(HL L 310., 1993.12.14., 41. o.)

A Tanács 2004/14/EK irányelve

(HL L 27., 2004.1.30., 48. o.)

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(lásd a 7. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

93/10/EGK

1994. január 1.

1994. január 1. (1)

1994. január 1. (2)

1995. január 1. (3)

93/111/EK

2004/14/EK

2005. július 29.

2005. július 29. (4)

2006. január 29. (5)


(1)  Az 93/10/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban „a tagállamok 1994. január 1-jétől lehetővé teszik az ezen irányelvnek megfelelő, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilm forgalmazását és felhasználását.”

(2)  93/10/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban „a tagállamok 1994. január 1-jétől megtiltják azon regenerált cellulózfilmek kereskedelmét és használatát, amelyek élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülnek, és nem felelnek meg sem ezen irányelv, sem pedig a 83/229/EGK irányelv rendelkezéseinek, kivéve azokat, amelyekre a 92/15/EGK irányelv 1994. július 1-jétől állapít meg tilalmat.”

(3)  Az 93/10/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésével összhangban „a tagállamok 1995. január 1-jétől megtiltják az olyan, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilm forgalmazását és felhasználását, amely nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, de a 83/229/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelel.”

(4)  A 2004/14/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban „a tagállamok úgy alkalmazzák azon rendelkezéseket, hogy 2005. július 29-től engedélyezzék az ezen irányelvnek megfelelő, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilm kereskedelmét és használatát.”

(5)  A 2004/14/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban „a tagállamok 2006. január 29-től megtiltsák az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő és az ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő regenerált cellulózfilm gyártását és Közösségbe történő behozatalát.”


IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

93/10/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk (1) és (2) bekezdés

1. cikk (1) és (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés, bevezető szavak, b) pont

1. cikk (3) bekezdés

1a. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

2a. cikk

4. cikk

3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk

7. cikk

9. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/83


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 29.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2007) 3066. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/452/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/132/EK bizottsági irányelv (2) hibát tartalmaz, melyet ki kell javítani: az irányelv mellékletében kilogramm helyett grammra történő utalás szerepel.

(2)

A helyesbítésnek a 2006/132/EK irányelv hatálybalépésének napjától kell hatályba lépnie. E visszamenőleges hatály nem sért egyéni jogokat.

(3)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/132/EK irányelv mellékletében a „Külön rendelkezések” oszlop harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

0,75 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 349., 2006.12.12., 22. o.


30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/84


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 29.)

a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján

(az értesítés a C(2007) 3114. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/453/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 999/2001/EK rendelet meghatározza az állatoknál előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (TSE-k) megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályokat. A rendelet 1. cikke értelmében ezen szabályok alkalmazandók az élő állatok és állati eredetű termékek kereskedelme és előállítása során. Ennek értelmében a tagállamok vagy harmadik országok vagy ezek valamelyik régiójának (országok vagy régiók) szivacsos agyvelőgyulladás (BSE) státusát a BSE-kockázat alapján történő három kategória egyikébe való besorolással kell meghatározni a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2)

Az országok és régiók BSE-kockázatuk alapján történő osztályozásának célja a kereskedelmi szabályok meghatározása minden egyes BSE-kockázati kategória számára, az állatok és a közegészség védelmét szolgáló megfelelő garanciák biztosítására.

(3)

A 999/2001/EK rendelet VIII. melléklete meghatározza a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó szabályokat, a rendelet IX. melléklete pedig meghatározza a Közösségi importra vonatkozó szabályokat. E szabályok a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében rögzített szabályokon alapulnak.

(4)

Az OIE vezető szerepet tölt be az egyes országok, illetve régiók BSE-kockázatuk alapján történő osztályozásában.

(5)

Az OIE 2007. májusi általános ülésszakán a különböző országok BSE-státusáról szóló határozatot fogadtak el. A készülőben lévő, a tagállamok BSE-kockázati státusáról szóló végleges következtetésig és a Közösségen belül alkalmazott szigorított BSE-védőintézkedéseket figyelembe véve, a tagállamokat ideiglenesen ellenőrzött BSE-kockázatú országoknak tekinti.

(6)