ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 169

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 733/2007/EK rendelete (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

 

*

A Tanács 734/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 735/2007/EK rendelete (2007. június 11.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 736/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 737/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 738/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006/2007-es szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

19

 

*

A Bizottság 739/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 493/2006/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 740/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2007. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló 1994/2006/EK rendelet módosításáról

24

 

 

A Bizottság 741/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

27

 

 

A Bizottság 742/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

 

 

A Bizottság 743/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

31

 

 

A Bizottság 744/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

33

 

 

A Bizottság 745/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

35

 

 

A Bizottság 746/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

36

 

 

A Bizottság 747/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

39

 

 

A Bizottság 748/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

41

 

 

A Bizottság 749/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

42

 

 

A Bizottság 750/2007/EK rendelete (2007. június 28.) egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

46

 

 

A Bizottság 751/2007/EK rendelete (2007. június 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

47

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/40/EK irányelve (2007. június 28.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

49

 

*

A Bizottság 2007/41/EK irányelve (2007. június 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

51

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/444/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről

53

Megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként

55

 

 

2007/445/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. június 28.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

58

 

 

Bizottság

 

 

2007/446/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 21.) az Európai Közösségek Bizottságának a nemzetközi bioüzemanyag-fórumon való részvételéről

63

 

 

2007/447/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2007) 2587. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

64

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/448/KKBP közös álláspontja (2007. június 28.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről, valamint a 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

69

 

*

A Tanács 2007/449/KKBP határozata (2007. június 28.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

75

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/1


A TANÁCS 733/2007/EK RENDELETE

(2007. február 22.)

az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) hozott létre, és megállapította a Közös Vámtarifa szerződéses vámtételeit.

(2)

Az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2007. február 22-i 2007/444/EK határozatával (2) a Tanács az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében megkezdett tárgyalások lezárása érdekében a Közösség nevében jóváhagyta a fent említett megállapodást.

(3)

A 2658/87/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell és ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet harmadik része III. szakaszának 7. melléklete (a hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által megnyitandó WTO-vámkontingensek) az e rendelet mellékletében szereplő vámkontingensekkel módosul, illetve egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. augusztus 1-jetől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 129/2007/EK rendelettel (HL L 56., 2007.2.23., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 53 oldalát.


MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól eltérően az árumegnevezés megfogalmazása csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet tekintetében az engedmények rendszerét az e rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok határozzák meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, az engedményeket a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

HARMADIK RÉSZ

Vámtarifa-mellékletek

KN-kód

Árumegnevezés

Vámtétel

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Darabolt házisertés, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csontos vagy csontozott, kivéve a külön kiszerelt vesepecsenyét

4 624 tonna országspecifikus (Kanada) vámkontingens, a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 233–434 EUR/t

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Darabolt házisertés, frissen, hűtve vagy fagyasztva, csontos vagy csontozott, kivéve a külön kiszerelt vesepecsenyét

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Csontozott házisertés karaj és sonka frissen, hűtve vagy fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Bontott csirke, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Baromfidarabok, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

0207 14 10

Csirkedarabok csont nélkül, fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Pulykahús, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

 

Pulykadarabok, fagyasztva

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

0207 27 10

Kicsontozva

0207 27 20

Felezve vagy negyedelve

0207 27 80

Egyéb

0402 10 19

Sovány tejpor

Végrehajtva az 1839/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 1. o.)

2204 29 65

2204 29 75

Friss szőlőből készült bor (kivéve habzóbor és borvidékeken termelt minőségi bor), amelynek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék, 2 literesnél nagyobb tartályban

Végrehajtva az 1839/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 1. o.)

2204 21 79

2204 21 80

Friss szőlőből készült bor (kivéve habzóbor és borvidékeken termelt minőségi bor), amelynek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 13 térfogatszázalék, legfeljebb 2 literes tartályban

Végrehajtva az 1839/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 1. o.)

2205 90 10

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, amelynek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék, 2 literesnél nagyobb tartályban

Végrehajtva az 1839/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 355., 2006.12.15., 1. o.)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Tartósított ananász, citrusgyümölcs, körte, kajszibarack, cseresznye, őszibarack és eper

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

1003 00

Árpa

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

1001 90 99

Lágy búza

Az EK-vámkontingensből Kanada meglévő részesedésének kibővítése 853 tonnával, a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 12 EUR/tonna

1005 90 00

1005 10 90

Kukorica

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Kutya- és macskaeledel

Végrehajtva a 711/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 124., 2006.5.11., 1. o.)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Állati takarmányokban használt készítmények

2 700 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása, a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 7 %

Valamennyi fenti vámsorra és kontingensre az EU-15 pontos tarifális megnevezése vonatkozik.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/5


A TANÁCS 734/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1883/78/EGK tanácsi rendelet (2) meghatározta a közösségi finanszírozás alapvető szabályait az olyan intervenciós intézkedésekre vonatkozóan, amelyeknél a piacok közös szervezése keretében nem állapítottak meg egységekre lebontott összeget, különös tekintettel a finanszírozandó összegek megállapításának módjára, az intervenciós felvásárláshoz szükséges pénzeszközök lekötéséből eredő költségek finanszírozására, az egyik pénzügyi évből a következőbe átvitt raktárkészletek értékelésére, illetve a raktározásból eredő költségek finanszírozására.

(2)

Az 1883/78/EGK rendelet 5. cikke értelmében az intervenciós termékek felvásárlására fordított közösségi támogatások felhasználásának tagállamok által viselt kamatköltségét a Közösség egységes kamat mellett finanszírozza.

(3)

Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a mezőgazdasági termékek intervenciós felvásárlása csak olyan kamatok mellett finanszírozható, amelyek lényegesen magasabbak, mint az egységes kamat.

(4)

Olyan esetekben, amikor egy tagállamban az átlagos kamatláb az egységes kamatláb megállapításához használt referencia-időszakot követő harmadik hónap során meghaladja a Bizottság által meghatározott egységes kamatláb kétszeresét, korrekciós mechanizmus alkalmazásáról kell rendelkezni. Ezt az átlagos kamatlábat mindazonáltal részben az érintett tagállamnak kell viselnie, azért, hogy ez ösztönözze a tagállamot a legkevésbé költséges finanszírozási eljárás kialakítására.

(5)

Következésképpen az 1883/78/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A jogszabályok ezen módosításának a 2007-as és 2008-as pénzügyi évekre kell vonatkoznia és a jelenlegi számviteli évtől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1883/78/EGK rendelet 5. cikkének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az első albekezdéstől eltérve, ha egy tagállam által viselt átlagos kamatláb az egységes kamatláb megállapításához használt referencia-időszakot követő harmadik hónap során meghaladja a Bizottság által meghatározott egységes kamatláb kétszeresét, a Bizottság a 2007-es és 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan az adott tagállam kamatköltségeit finanszírozva kiegyenlítheti az adott tagállam kamatlába és az egységes kamatláb közötti különbséget.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2006. október 1-jétől felmerülő kiadásokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  Az Európai Parlament 2007. március 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 216., 1978.8.5., 1. o. A legutóbb a 695/2005/EK rendelettel (HL L 114., 2005.5.4., 1. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/6


A TANÁCS 735/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendeletben (2) előírt, a gabonafélék piacának közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedések a belső piac tekintetében magukban foglalnak egy intervenciós rendszert, amelynek célja a piacok stabilizálása, valamint az ezen ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők megfelelő életszínvonalának a biztosítása.

(2)

Az elmúlt két gazdasági évben e rendszer alkalmazása következtében igen jelentős intervenciós kukoricakészletek jöttek létre, amelyeknek a közösségi és a nemzetközi piacon való értékesítése különösen nehéznek bizonyul elsősorban e készletek földrajzi elhelyezkedése miatt. A kukorica ráadásul egy olyan gabonaféle, amelyet nem könnyű tárolni, és amelynek értékesítése annál nehezebb, minél hosszabb ideig tárolják, a minőségének fokozatos változása miatt.

(3)

Az említett időszak végére megállapítást nyert továbbá, hogy az intervenciós rendszer változatlan formában történő alkalmazása nem teszi lehetővé a kitűzött célok elérését, különösen a Közösség egyes régióiban működő kukoricatermesztők helyzetét illetően. Ezekben a régiókban e rendszer tulajdonképpen e termékek piacon való közvetlen értékesítéséhez viszonyítva alternatív értékesítési piacot jelentett még akkor is, ha a termelők által a termelt kukoricáért ténylegesen kapott ár gyakran alacsonyabb volt az intervenciós árnál.

(4)

Ezen körülmények között – és különösen a kukorica tekintetében – az intervenciós rendszer már nem tölti be eredeti szerepét, sőt megakadályozza, hogy a termelés a piaci igényekhez igazodjon.

(5)

Az intervenciós rendszer változatlan fenntartása az intervenciós kukoricakészletek ismételt növekedésének a kockázatával jár anélkül, hogy ebből az érintett termelőknek haszna származna.

(6)

Szükségesnek tűnik tehát megfelelő intézkedéseket hozni a közösségi gabonapiac zavartalan működésének biztosítása érdekében. Ebből a célból a legmegfelelőbb intézkedésnek a kukoricának az intervenció alá tartozó maximális mennyiségének a Közösség tekintetében a 2007/2008-as gazdasági évre 1 500 000 tonna, a 2008/2009-es gazdasági évre 700 000 tonna teljes mennyiségben történő megállapítása, és a 2009/2010-es gazdasági évtől a mennyiség 0 tonnára való csökkentése tűnik a fent említett tények és a termelők számára a hazai és a világpiacon rendelkezésre álló meglévő piaci megoldások figyelembevételével.

(7)

Ezért az 1784/2003/EK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve, az intervenciós hivatalok által felvásárolt kukorica mennyisége a következő mennyiségekre korlátozódik:

1 500 000 tonna a 2007/2008-as gazdasági évre,

700 000 tonna a 2008/2009-es gazdasági évre,

0 tonna a 2009/2010-es gazdasági évtől.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007/2008-as gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  A 2007. május 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/8


A BIZOTTSÁG 736/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. június 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/10


A BIZOTTSÁG 737/2007/EK RENDELETE

(2007. június 27.)

a hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy kérelemre egy anyag felvétele egy vagy több alkalommal, tíz évet meg nem haladó időtartamra megújítható.

(2)

A Bizottsághoz bizonyos gyártóktól kérelem érkezett, amelyben az először a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvett hét hatóanyag megújítását kérték.

(3)

Olyan eljárást kell előírni, amely által minden érdekelt gyártónak joga van tájékoztatni a Bizottságot egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele biztosítására irányuló érdekeltségéről.

(4)

Azon gyártóknak, amelyek biztosítani szeretnék az ezen rendeletben foglalt hatóanyagok felvételének megújítását, elő kell írni a vonatkozó referens tagállam értesítését.

(5)

Azon gyártók nevét és címét, amelyek bejelentését elfogadhatónak találták, a Bizottságnak közzé kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy közös dossziék előterjesztéséhez kapcsolatokat lehessen felvenni.

(6)

Meg kell határozni a gyártók, a tagállamok, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) és a Bizottság közötti kapcsolatot, valamint a minden egyes félre érvényes, az eljárás végrehajtására vonatkozó kötelezettséget.

(7)

Azokat a hatóanyagokkal kapcsolatos műszaki vagy tudományos információkat, különös tekintettel azok potenciálisan veszélyes hatására vagy maradványaira, amelyeket bármely más érintett fél a vonatkozó határidőn belül benyújtott, az értékelésekben figyelembe kell venni.

(8)

A benyújtott információknak tartalmazniuk kell a hatóanyagra vonatkozó új adatokat és az új kockázatértékeléseket, hogy tükrözzék a 91/414/EGK irányelv II. és III. melléklete szerinti adatszolgáltatásban bekövetkezett bármely változást és a tudományos vagy műszaki ismereteknek a hatóanyag 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történt első felvétele óta történt bármely változását, amint azt a Bizottság szolgálatainak útmutatói és a növényügyi tudományos bizottság (Scientific Committee on Plants, SCP) vagy a Hatóság vonatkozó véleményei tükrözik. A benyújtott felhasználási céloknak tükrözniük kell a reprezentatív felhasználási formát. A gyártónak a benyújtott adatok alapján bizonyítania kell, hogy egy vagy több készítmény esetében a 91/414/EGK irányelv követelményei az annak 5. cikkében említett kritériumokkal kapcsolatosan teljesíthetők.

(9)

Meg kell állapítani, hogy a referens tagállamoknak a lehető leggyorsabban el kell küldeniük értékeléseik jelentéseit a Hatóságnak és a Bizottságnak.

(10)

A referens tagállam által készített értékelő jelentéseket, ha szükséges, más tagállamok szakértői a Hatóság által koordinált program keretein belül vizsgálatnak vethetik alá, mielőtt azokat benyújtanák az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsághoz.

(11)

A 91/414/EGK irányelv 13. cikke szerinti adatvédelmi szabályokat arra szánták, hogy ösztönzést nyújtsanak a bejelentőknek arra vonatkozóan, hogy összegyűjtsék az említett irányelv II. és III. melléklete alapján megkövetelt részletes tanulmányokat. Ugyanakkor az adatvédelmet nem szabad mesterségesen kiterjeszteni olyan új tanulmányok létrehozásával, amelyekre nincs szükség egy hatóanyag megújítására vonatkozó döntéshez. E célból a bejelentők számára elő kell írni, hogy világosan azonosítsák, mely tanulmányok számítanak újnak a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv mellékletébe való első felvételéhez használt eredeti dossziéhoz képest.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

E rendelet meghatározza az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételének megújítási eljárását.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában:

a)

a „gyártó”: az a személy, aki a hatóanyagot maga állítja elő vagy aki mással szerződött, hogy az részére hatóanyagot gyártson, vagy olyan személy, akit a gyártó kizárólagos képviselőjeként jelöl ki az e rendeletnek való megfelelés céljából;

b)

a „bizottság”: a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság;

c)

„bejelentő”: az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megadott jelentése van;

d)

egy hatóanyaggal kapcsolatban az „eredeti dosszié”: azon dosszié, amelynek alapján a hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe foglalták.

3. cikk

Kijelölt tagállami hatóság

(1)   Minden tagállam egy vagy több hatóságot jelöl ki a tagállami kötelezettségek végrehajtására az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2)   A II. mellékletben felsorolt nemzeti hatóságok koordinálják, illetve biztosítják a bejelentőkkel, más tagállamokkal, a Bizottsággal és a Hatósággal való valamennyi szükséges kapcsolattartást e rendeletnek megfelelően.

Minden tagállam közli a Bizottsággal, a Hatósággal és a többi tagállam kijelölt koordináló hatóságával a kijelölt nemzeti koordináló hatósággal kapcsolatos módosításokat.

4. cikk

Bejelentés

(1)   Amennyiben egy gyártó szeretné megújítani egy, az e rendelet I. melléklete A. oszlopában említett hatóanyagnak – vagy annak bármely olyan változatának, mint a sók, észterek vagy aminok – a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét, minden hatóanyagról külön bejelentést kell küldenie az említett melléklet B. oszlopában felsorolt referens tagállamnak és az említett melléklet C. oszlopában felsorolt társreferens tagállamnak legkésőbb 2007. október 6-ig, a III. mellékletben szereplő mintát használva. Az ilyen gyártót a továbbiakban bejelentőként említjük.

A bejelentés másolatát elküldik a Bizottságnak.

(2)   Az e rendeletnek való megfelelés céljából a gyártók által kijelölt gyártói szövetség közös bejelentést nyújthat be.

(3)   Az a gyártó, aki nem nyújtott be bejelentést az érintett hatóanyaggal kapcsolatosan legkésőbb 2007. október 6-ig, vagy akinek bejelentését elfogadhatatlansága miatt visszautasították, nem vesz részt az eljárás további részében, vagy csak olyan másik gyártóval együtt, aki elfogadható bejelentést nyújtott be.

5. cikk

Bejelentések elfogadhatósága és a bejelentőket érintő adatok közzététele

(1)   Minden hatóanyag esetében a referens tagállam megvizsgálja a 4. cikk (1) bekezdésében említett bejelentéseket, és legkésőbb az abban a bekezdésben említett időpont után egy hónappal értékeli a beérkezett bejelentések elfogadhatóságát, figyelembe véve a IV. mellékletben említett kritériumokat. Közli értékelését a Bizottsággal, amely eldönti, mely bejelentések elfogadhatóak, figyelembe véve a referens tagállam értékelését.

(2)   A Bizottság minden hatóanyag esetében közzéteszi az érintett bejelentők nevét és címét.

6. cikk

Az adatok benyújtása

(1)   Legkésőbb 2008. augusztus 31-ig az érintett bejelentők benyújtják a következőket a referens és a társreferens tagállamnak:

a)

a bejelentés másolata, és közös bejelentés esetén a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban, az érintett gyártók részéről kijelölt személy neve, aki e rendelettel összhangban felelős a közös dossziéért és a dosszié feldolgozásáért;

b)

a hatóanyagra vonatkozó, az eredeti dossziéhoz képest minden új adat, és minden új kockázatértékelés a 91/414/EGK irányelv II. és III. melléklete szerinti adatszolgáltatásban létrejött változások tükrözése céljából, illetve a tudományos és műszaki ismeretekben történt minden változás, amely az érintett hatóanyag 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő első felvétele óta következett be;

c)

a dosszié teljességét igazoló ellenőrző lista, amely jelzi, hogy mely adatok újak.

(2)   Ahol a dosszié olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek frissebbek az eredeti dossziéban találhatóknál, a bejelentőnek meg kell indokolnia minden új tanulmány esetében, hogy az miért releváns.

(3)   A benyújtott felhasználási céloknak reprezentatív felhasználási formát kell tükröznie. A bejelentő által benyújtott adatok igazolják, hogy egy vagy több készítmény esetében a hatóanyag megfelel a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(4)   Ha az I. mellékletben felsorolt hatóanyagokról több bejelentés is létezik, az érintett bejelentők minden indokolt lépést megtesznek azért, hogy az adatokat közösen nyújtsák be. Amennyiben az adatokat az összes érintett bejelentő nem közösen nyújtja be, a bejelentés megemlíti a megtett erőfeszítéseket és az indokokat, amiért egyes bejelentők nem vettek részt. A több bejelentő által bejelentett hatóanyagokra vonatkozóan a bejelentők a gerinces állatokat magukban foglaló összes tanulmány esetében részletes magyarázatot adnak a vizsgálatok többszörös elvégzésének elkerülésére tett kísérleteikre, és adott esetben megindokolják és igazolják, hogy miért végeztek párhuzamos tanulmányt.

(5)   Amennyiben a Hatóság vagy egy tagállam megköveteli, a bejelentő rendelkezésre bocsátja a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő első felvételhez benyújtott eredeti dossziét és a későbbi frissítéseket.

7. cikk

Későbbi benyújtás

(1)   A 91/414/EGK irányelv 7. cikkének sérelme nélkül, a referens tagállam 2008. augusztus 31-e után kiegészítő információk benyújtását nem fogadja el.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően a referens tagállam kérhet kiegészítő információkat, megállapítva egy időtartamot azok benyújtásához, mely legkésőbb 2009. március 31-ig tarthat. A referens tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot minden ilyen jellegű kérelme esetén.

Minden olyan információt, amelyet nem kértek vagy nem nyújtottak be 2009. március 31-e előtt, nem vesznek figyelembe.

(3)   A referens tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot azon esetekről, amikor olyan információt kap a bejelentőtől, amelyet ezen cikk rendelkezései szerint nem kell figyelembe vennie.

8. cikk

A részvétel befejezése

(1)   Amikor egy bejelentő úgy dönt, hogy befejezi részvételét egy hatóanyag megújítási eljárásában, indokait megemlítve tájékoztatja erről a referens tagállamot, a társreferens tagállamot, a Bizottságot és az érintett hatóanyag más bejelentőit.

Ahol egy bejelentő befejezi részvételét, vagy elmulasztja az e rendeletben előírt kötelezettségeinek teljesítését, a 10-től a 14-ig terjedő cikkekben előírt eljárásokat nem folytatják a dossziéjára vonatkozóan. Különösen, ha a bejelentő nem nyújtja be, adott esetben, a 6. cikk (5) bekezdésében említett dossziét, részvételét befejezettnek fogják tekinteni.

(2)   Amikor egy bejelentő megegyezik egy másik termelővel a bejelentő helyettesítésével kapcsolatban a megújítási eljárásban való további részvétel céljából, a bejelentő és a másik termelő egy közös nyilatkozattal tájékoztatja a referens tagállamot, a társreferens tagállamot és a Bizottságot, egyetértve abban, hogy a másik termelő helyettesíti a bejelentőt az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésében. Egyidejűleg tájékoztatják az érintett anyag összes többi bejelentőjét. Ilyen esetben a másik termelő lehet felelős a fennmaradó díjakért, amelyeket a 15. cikk értelmében a referens tagállam által kialakított rendszer alapján kell fizetnie.

9. cikk

Harmadik fél által benyújtott információk

Minden személy vagy tagállam, amely olyan információkat szándékozik benyújtani a referens tagállamnak, amelyek hozzájárulhatnak az értékeléshez, különös tekintettel a hatóanyag vagy maradványai potenciálisan veszélyes hatásaira az emberi vagy állati egészségre vagy a környezetre, legkésőbb 2008. május 31-ig tegye ezt meg.

A referens tagállam az így kapott összes információt haladéktalanul benyújtja a Hatóságnak és a bejelentőnek.

A bejelentő legkésőbb 2008. augusztus 31-ig elküldheti a benyújtott információkkal kapcsolatos megjegyzéseit a referens tagállamnak.

10. cikk

A referens tagállam által végzett értékelés

(1)   A referens tagállam értékeli a 6. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott új adatokat és kockázatértékeléseket, és szükség esetén azon eredeti dossziéból származó információkat, amelyek figyelembe veszik a minden harmadik ország által benyújtott potenciálisan veszélyes hatásokról szóló, rendelkezésre álló információkat, és a 9. cikkel összhangban a bejelentőtől kapott minden megjegyzést.

A referens tagállam egy értékelési jelentést készít a társreferens tagállammal konzultálva, amelyben – amennyiben releváns – megállapítja azokat a pontokat, amelyekkel a társreferens tagállam nem értett egyet.

A jelentésnek magában kell foglalnia egy ajánlást a megújítás tekintetében meghozandó döntéssel kapcsolatosan. A jelentésnek azt is értékelnie kell, hogy a 6. cikk (2) bekezdése szerint azonosított új tanulmányok relevánsak-e az értékeléshez.

A referens tagállam legkésőbb 2009. május 31-ig elküldi az értékelési jelentést a Hatóságnak és a Bizottságnak. Ezt a jelentést a 91/414/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott formátumban nyújtják be.

(2)   A referens tagállam konzultálhat a Hatósággal, és kiegészítő műszaki és tudományos információkat kérhet más tagállamoktól.

11. cikk

Az értékelési jelentéshez való hozzáférés

(1)   Miután a Hatóság megkapta az értékelési jelentést, közölnie kell azt a többi tagállammal és bejelentővel (bejelentőkkel) megjegyzések céljából. Az ilyen megjegyzéseket elküldik a Hatóságnak, amely összegyűjti és továbbítja őket a Bizottságnak.

(2)   A Hatóság kérésre rendelkezésre bocsátja, illetve megtekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi az értékelési jelentést, kivéve annak azon adatait, amelyeket a 91/414/EGK irányelv 14. cikkével összhangban bizalmasnak fogadtak el.

12. cikk

Az értékelési jelentés értékelése

(1)   A Bizottság értékeli az értékelési jelentést, a referens tagállam ajánlását és a beérkezett megjegyzéseket.

A Bizottság konzultálhat a Hatósággal. Az ilyen konzultáció, amennyiben helyénvaló, magában foglal egy, a referens tagállam értékelési jelentése szakértői értékelésének létrehozására irányuló kérelmet, az e jelentésről készült következtetés formájában.

(2)   Azon esetekben, amikor a Bizottság konzultál a Hatósággal, a Hatóság legkésőbb azon jelentés kézhezvételét hat hónappal követően közli válaszát.

(3)   A Bizottság és a Hatóság megállapodik a vélemények közlésének ütemezéséről a munka tervezésének elősegítése érdekében. A Bizottság és a Hatóság megegyeznek abban, hogy a Hatóság véleményeit milyen formátumban nyújtják be.

13. cikk

Az irányelvtervezet vagy határozattervezet bemutatása

(1)   Bármely olyan javaslat sérelme nélkül, amelyet a 79/117/EGK tanácsi irányelv (2) mellékletének módosítása céljából nyújthat be, a Bizottság legkésőbb az értékelési jelentés, illetve a Hatóság következtetésének kézhezvételét hat hónappal követően benyújt a bizottságnak egy felülvizsgálati jelentéstervezetet annak ülésén való véglegesítésre.

E jelentést az alábbiak egyike kíséri:

a)

egy irányelvtervezet az érintett hatóanyag felvételének megújítására a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, amely, amennyiben helyénvaló, meghatározza az ilyen felvétel feltételeit és korlátozásait, ideértve annak időtartamát; vagy

b)

egy, a tagállamoknak címzett határozattervezet a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekkel kapcsolatos engedély visszavonásáról, minélfogva az említett hatóanyag 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történt felvételét nem újítják meg, megállapítva a felvétel elmaradásának indokait.

(2)   Az (1) bekezdésben említett irányelvet, illetve határozatot a 91/414/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

14. cikk

A felülvizsgálati jelentéshez való hozzáférés

A végleges áttekintő jelentést – azoknak a részeknek a kivételével, amelyek a dossziéban található bizalmas információkra, valamint a 91/414/EGK irányelv 14. cikkének megfelelően annak nyilvánított információkra utalnak – nyilvános konzultáció céljából rendelkezésre bocsátják.

15. cikk

Díjak

(1)   A tagállamok létrehoznak egy olyan bejelentések, valamint a hozzájuk tartozó dossziék ügyviteli kezelése és értékelése fejében a bejelentőket díj fizetésére kötelező rendszert, amelyeket a 4. vagy 6. cikk szerint nyújtottak be, minden olyan esetben, ahol a tagállamot referens, illetve társreferens tagállamként jelölték ki.

(2)   A tagállamok külön díjat hoznak létre a bejelentés értékelésére.

(3)   E célból a tagállamok és a társreferens tagállamok:

a)

díj fizetését kérik, amelyek, amennyire lehetséges, megfelelnek minden dossziébenyújtás értékeléséhez kapcsolódó különböző eljárások elvégzése költségeinek, akár egy bejelentő, akár több érdekelt bejelentő együttes benyújtásáról van szó;

b)

biztosítják, hogy a díj összegét átlátható módon állapítsák meg úgy, hogy az megfeleljen a bejelentés és a dosszié vizsgálatával és adminisztratív kezelésével járó valódi költségeknek; ugyanakkor a teljes díj kiszámításához a tagállamok előírhatják az átlagköltségen alapuló rögzített díjtáblák használatát;

c)

biztosítják, hogy az egyes tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt hatósága részéről adott utasítások szerint kapja meg a díjat, és hogy a díjból származó bevételt a referens és a társreferens tagállam kizárólag az olyan bejelentések és dossziék értékeléséhez és ügyviteli kezeléséhez ténylegesen felmerülő költségei finanszírozására használja, amelyek esetében az adott tagállam a referens vagy társreferens, valamint hogy mint referens és társreferens tagállam, a kötelezettségei végrehajtását szolgáló általános tevékenységeit finanszírozza.

16. cikk

Egyéb költségek, illetékek vagy díjak

A 15. cikk nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy 15. cikkben előírtaktól eltérő költséget, illetéket vagy díjat tartsanak fenn vagy vezessenek be a Szerződésnek megfelelően, a hatóanyagok és növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala, felhasználása és ellenőrzése tekintetében.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 33., 1979.2.8., 36. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hatóanyagok jegyzéke és azok referens tagállamai, illetve társreferens tagállamai

A.

Hatóanyag

B.

Referens tagállam

C.

Társreferens tagállam

azoxistrobin

Egyesült Királyság

Cseh Köztársaság

imazalil

Hollandia

Spanyolország

krezoxim-metil

Belgium

Litvánia

spiroxamin

Németország

Magyarország

azimszulfuron

Svédország

Szlovénia

prohexadion-kalcium

Franciaország

Szlovákia

fluroxipir

Írország

Lengyelország


II. MELLÉKLET

Koordináló hatóság a tagállamokban

BELGIUM

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgium

CSEH KÖZTÁRSASÁG

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

Cseh Köztársaság

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Németország

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Írország

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Spanyolország

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Franciaország

LITVÁNIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Litvánia

MAGYARORSZÁG

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Magyarország

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Hollandia

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Lengyelország

SZLOVÉNIA

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Szlovénia

SZLOVÁKIA

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Szlovákia

SVÉDORSZÁG

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Svédország

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

Egyesült Királyság


III. MELLÉKLET

A hatóanyag bejelentése a 4. cikknek megfelelően

A bejelentést írásban, ajánlott küldeményben kell megtenni, és az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságára, E3-as egység, B-1049 Brüsszel, Belgium, kell elküldeni.

A bejelentést az alábbi mintának megfelelően nyújtják be.

MINTA

1.   A bejelentő azonosító adatai

1.1.

A gyártó neve és címe, beleértve az e rendeletből származó bejelentésért és további kötelezettségekért felelős természetes személy nevét:

1.1.1.

a)

Telefonszám:

b)

Faxszám:

c)

E-mail cím:

1.1.2.

a)

Kapcsolattartó:

b)

Egyéb:

2.   Az azonosítást biztosító információk

2.1.

Közhasználatú név (javasolt vagy az ISO által elfogadott), annak esetleges változatai, mint például a gyártó által előállított sók, észterek vagy aminok:

2.2.

Kémiai név (IUPAC- és CAS-nómenklatúra):

2.3.

CAS-, CIPAC- és EGK-számok (ha vannak):

2.4.

Tapasztalati és szerkezeti képlet, molekulatömeg:

2.5.

A hatóanyag tisztaságának megadása, g/kg vagy g/l mértékegységekben, értelemszerűen:

2.6.

A hatóanyagok osztályozása és címkézése a 67/548/EGK tanácsi irányelv (1) rendelkezéseivel összhangban (egészségügyi és környezetvédelmi hatások).

A bejelentő megerősíti a …-án/-én (dátum) benyújtott fenti információk valódiságát és helyességét.

Aláírás (azon személyé, aki intézkedésre jogosult az 1.1. pontban említett társaság nevében).


(1)  HL 196., 1967.8.16., 13. o. A legutóbb a 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 396., 2006.12.30., 852. o., helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 281. o.) módosított irányelv.


IV. MELLÉKLET

A 4. cikkben említett bejelentések elfogadásának kritériumai

A bejelentések csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha a következő feltételek teljesülnek:

1.

a 4. cikk (1) bekezdésében említett határidőn belül nyújtják be;

2.

egy olyan bejelentő nyújtja be, aki egy, az I. mellékletben felsorolt hatóanyagok gyártója;

3.

a III. mellékletben előírt formában nyújtják be;

4.

a 15. cikkben említett díjat kifizették.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/19


A BIZOTTSÁG 738/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006/2007-es szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2) 12. cikke rendelkezik a 1701 KN-kód alá tartozó termékek fehércukor-egyenértékben kifejezett, nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó részletes szabályokról az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó behozatal tekintetében.

(2)

Ezeket a mennyiségeket a 2006/2007-es szállítási időszak vonatkozásában az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2006–2007-es szállítási időszakra történő meghatározásáról szóló, 2007. január 29-i 81/2007/EK bizottsági rendelet írta elő (3).

(3)

Az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról az esetről, ha egy AKCS-ország nem szállítja le a megállapodás szerinti mennyiséget.

(4)

Elefántcsontpart, Kenya, Kongó, Madagaszkár, valamint Trinidad és Tobago illetékes hatóságai értesítették a Bizottságot, hogy nem lesznek képesek leszállítani a megállapodás szerint rájuk eső teljes mennyiséget, és nem tartanak igényt kiegészítő szállítási időszakra.

(5)

Ezért az érintett AKCS-országokkal folytatott konzultációt követően rendelkezni kell a le nem szállított mennyiség újrakiosztásáról; e mennyiségeket a 2006/2007-es szállítási időszakban kell leszállítani.

(6)

Ezért a 81/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a 2006/2007-es szállítási időszakra vonatkozó szállítási kötelezettség alá tartozó mennyiségeket a 950/2006/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésével és az említett cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban ki kell igazítani.

(7)

A 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett cikk (1) bekezdése nem alkalmazható az AKCS-jegyzőkönyv 7. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével összhangban újra kiosztott mennyiségekre. Következésképpen az e rendelet alapján újra kiosztott mennyiséget 2007. június 30. előtt kellene behozni. Mivel azonban az újrakiosztásra vonatkozó határozatot későn hozták meg, továbbá figyelembe véve a behozatali engedélyek kérelmezésére engedélyezett időtartamot, lehetetlen betartani az említett határidőt. Ezért a 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdését az e rendeletnek megfelelően újrakiosztott mennyiségekre is alkalmazni kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó, a 1701 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó, fehércukor-egyenértékben (tonnában) kifejezett szállítási kötelezettségek mennyiségeit a 2006/2007-es szállítási időszak és az egyes érintett exportőrországok tekintetében a mellékletben meghatározottak szerint kell kiigazítani.

2. cikk

A 950/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve az említett rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó az e rendelet alapján újrakiosztott és 2007. június 30. után behozott mennyiségre.

3. cikk

A 81/2007/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 371/2007/EK rendelettel (HL L 92., 2007.4.3., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 21., 2007.1.30., 3. o.


MELLÉKLET

Az AKCS-jegyzőkönyvet és az Indiával kötött megállapodást aláíró országokból származó preferenciális cukor behozatalára vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségei a 2006/2007-es szállítási időszakra, fehércukor-egyenértékben kifejezve (tonna)

Az AKCS-jegyzőkönyvet/az Indiával kötött megállapodást aláíró országok

A 2006/2007-es

szállítási kötelezettségek

Barbados

33 234,21

Belize

42 689,30

Kongó

0,00

Elefántcsontpart

520,00

Fidzsi-szigetek

174 596,53

Guyana

167 302,91

India

10 208,11

Jamaica

121 412,96

Kenya

41,00

Madagaszkár

6 049,50

Malawi

27 983,19

Mauritius

488 343,91

Mozambik

10 488,04

Uganda

0,00

Saint Kitts és Nevis

0,00

Suriname

0,00

Szváziföld

126 304,79

Tanzánia

10 270,00

Trinidad és Tobago

23 500,00

Zambia

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

Összesen

1 291 261,13


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/22


A BIZOTTSÁG 739/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 493/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 44. cikkére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy a cukorágazati termékek tekintetében a gazdasági év október 1-jén kezdődik és szeptember 30-án végződik. A 2006/2007-es gazdasági év azonban 2006. július 1-jén kezdődik és 2007. szeptember 30-án végződik. Időtartama így 15 hónap, nem pedig a hagyományos gazdasági év esetében szokásos 12 hónap.

(2)

A 2006/2007-es gazdasági év időtartamát figyelembe véve a 493/2006/EK bizottsági rendelet (2) 9. cikkének (2) bekezdése átmeneti izoglükózkvótát vezet be annak érdekében, hogy az előző gazdasági évre vonatkozó elosztással megegyező elosztást biztosítson.

(3)

Egyes tagállamok olyan vállalkozásoknak ítélik oda a kvótákat, amelyek melaszból kivont cukrot termelnek. Ez a gazdasági év teljes időtartama alatt végzett, rendszeres termelést jelent, ugyanúgy, mint az izoglükóz esetében. A 2006/2007-es gazdasági évre kiosztott kvóta mennyisége azonban a 318/2006/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően megegyezik a 2005/2006-os gazdasági évre megítélt mennyiséggel. Indokolt e vállalkozásoknak is a 2006/2007-es gazdasági év hosszát figyelembe vevő átmeneti kvótát kiosztani annak érdekében, hogy az említett vállalkozások egyenrangú helyzetbe kerüljenek az izoglükóztermelőkkel.

(4)

A 493/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 493/2006/EK rendelet 9. cikke a következőképpen módosul:

1.

a rendelet szövege a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A 2006/2007-es gazdasági évben a tagállamok a 318/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban minden kvótával rendelkező vállalkozásnak kiosztják a szóban forgó gazdasági évre vonatkozó cukorkvótát, továbbá e kvóta 25 %-ának megfelelő átmeneti kvótát osztanak ki azon vállalkozások számára, amelyek a kvótát kizárólag melaszból kivont cukor termelésére használták ki. A szóban forgó átmeneti kvóta kizárólag melaszból kivont cukor termelésére használható fel.”;

2.

a (4) bekezdés bevezető szavai helyébe a következő szöveg lép:

„Az (1), (2) és (3a) bekezdésben előírt átmeneti kvóták:”;

3.

a (6) bekezdés helyébe a következő (6) és (7) bekezdés lép:

„(6)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következőkről:

a)

2006. július 15-e előtt vállalkozások szerint lebontva az (1), (2) és (3) bekezdés alapján odaítélt átmeneti kvótákról;

b)

2007. június 30-a előtt vállalkozások szerint lebontva a (3a) bekezdés alapján odaítélt átmeneti kvótákról.

(7)   A tagállamok ellenőrzési rendszert hoznak létre, és minden szükséges intézkedést megtesznek az (1), (2), (3) és (3a) bekezdésben említett termékek termelési ellenőrzésére, különösen a cukor 2006. január 1. előtt vetett cukorrépának való megfelelését illetően.

A tagállamok 2007. december 31. előtt közlik a Bizottsággal a megtett ellenőrzési intézkedéseket és az azok által elért eredményeket.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 89., 2006.3.28., 11. o. A legutóbb a 119/2007/EK rendelettel (HL L 37., 2007.2.9., 3. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/24


A BIZOTTSÁG 740/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2007. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló 1994/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskehús piacának közös szervezéséről szóló, 2001. december 19-i 2529/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1994/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra.

(2)

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás (3), amelyet a 2007/138/EK tanácsi határozat (4) hagyott jóvá, előírja 500 tonna (vágott test súlya) mennyiségű, friss, mélyhűtött, fagyasztott, illetve füstölt juhhúsra vonatkozó kiegészítő éves vámkontingens biztosítását Izland számára. Mivel azonban a megállapodást 2007. március 1-jétől kell alkalmazni, a 2007. évre vonatkozó mennyiséget ennek megfelelően ki kell igazítani.

(3)

A megállapodás szerint a vámkontingens megnyitására július 1-jétől kerül sor a 2007-re vonatkozó kilenc havi mennyiség alapján. Ezt a rendeletet ezért 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Ennek megfelelően módosítani kell az 1994/2006/EK rendeletet.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Juh- és Kecskehúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1994/2006/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 3. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 413., 2006.12.30., 3. o. Helyesbített változat: HL L 50., 2007.2.19., 5. o.

(3)  HL L 61., 2007.2.28., 29. o.

(4)  HL L 61., 2007.2.28., 28. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A JUH- ÉS KECSKEHÚSRA VONATKOZÓ (tonnában (t), vágott-test-egyenértékben kifejezett)

2007. évi közösségi vámkontingensek

Országcsoport sz.

KN-kódok

»Érték szerinti« vám

%

Különvám

EUR/100 kg

Igénylési sorrend szerinti sorszám

Származás

Éves mennyiség tonnában, vágott-test-egyenértékben

Élő állatok

(együttható: = 0,47)

Kicsontozott bárány (1)

(együttható: = 1,67)

Kicsontozott ürü-/juhhús (2)

(együttható: = 1,81)

Csontozatlan és vágott test

(együttható: = 1,00)

1

0204

Nulla

Nulla

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Ausztrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Új-Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvégia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Feröer-szigetek

20

09.2131

09.2132

09.0227

Törökország

200

09.2171

09.2175

09.2015

Egyéb (3)

200

2

0204

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Nulla

Nulla

09.2119

09.2120

09.0790

Izland

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 és 0104 20 90

A háziasított juhtól eltérő fajták esetében:

ex 0204, ex 0210 99 21 és ex 0210 99 29

Nulla

Nulla

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

AKCS-államok

100

A háziasított juhfajták esetében:

ex 0204, ex 0210 99 21 és ex 0210 99 29

Nulla

65 %-os engedmény a különvámból

09.2161

09.2165

09.1626

AKCS-államok

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nulla

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  És kecskegidahús.

(2)  És kecskehús, kivéve a gidák húsát.

(3)  »Egyéb« alatt a táblázatban említettektől eltérő származási országokat, valamint az AKCS-országokat kell érteni.

(4)  »Erga omnes« alatt az összes származási hely értendő, beleértve a táblázatban említett származási országokat.”


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/27


A BIZOTTSÁG 741/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c), d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből fedezhető.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban minden egyes szóban forgó alaptermék 100 kg-jára minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására módot ad e két cél teljesítésére.

(5)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban alkalmazandó termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(6)

Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizonyos feltételeknek.

(7)

A tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizonyos termékek előállításával foglakozó iparágak számára hozzáférhetővé kell tenni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1255/1999/EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. Az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 447/2007/EK rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 31. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb az 96/2007/EK rendelettel (HL L 25., 2007.2.1., 6. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2007. június 29-én vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

0,00

0,00

b)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

0,00

0,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

0,00

0,00

c)

Egyéb termékek kivitelekor

0,00

0,00


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék (Vatikánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területekre, Heligolandra, Grönlandra, a Feröer-szigetekre, az Amerikai Egyesült Államokba, és a Ciprusi Köztársaság azon területeire irányuló export esetén, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, valamint azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe exportáltak.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/30


A BIZOTTSÁG 742/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

A bizonyos tejtermékeket érintő export-visszatérítésekre vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló, 2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében, valamint a pályázati felhívásra benyújtott pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló, hogy semmilyen visszatérítés ne kerüljön megállapításra a 2007. június 26-án végződő pályázati időszakra.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2007. június 26-án záruló pályázati időszakára, az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékekre és rendeltetési helyekre visszatérítés nem kerül megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 90., 2004.3.27., 64. o. A legutóbb a 276/2007/EK rendelettel (HL L 76., 2007.3.16., 16. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 90., 2004.3.27., 58. o. A legutóbb a 128/2007/EK rendelettel (HL L 41., 2007.2.13., 6. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/31


A BIZOTTSÁG 743/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 247/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2007. június 29-től a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/33


A BIZOTTSÁG 744/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5)

Az export-visszatérítések kiegyenlíthetik a Közösség és a harmadik ország kivitele közötti versenykülönbséget. Egyes közeli, illetve a közösségi termékeknek preferenciális behozatali elbánást biztosító harmadik országbeli rendeltetési helyekre történő közösségi kivitelek jelenleg rendkívül kedvező versenyhelyzetben vannak. Ezért az e rendeltetési helyekre történő kivitelek visszatérítését meg kell szüntetni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek teljesülése esetén.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 69, 2007.3.9., 3 o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2007. június 29-i a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,3311

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/35


A BIZOTTSÁG 745/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007. gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 958/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. június 28-án véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. június 28-án véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 958/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 38,107 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o. A 203/2007/EK rendelettel (HL L 61., 2007.2.28., 3. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/36


A BIZOTTSÁG 746/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 14. cikkének és az 1785/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ezen rendeletek 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árfolyamjegyzései, illetve árai és ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1785/2003/EK rendelet 13. cikkének értelmében a visszatérítéseket egyfelől a gabonafélék, a rizs és a tört rizs rendelkezésre álló készletei aktuális helyzetének és távlati alakulásának, valamint a Közösség piacán érvényes áraiknak, illetve a gabonafélék, a rizs, a tört rizs és a gabonaágazatba tartozó termékek világpiaci árainak figyelembevételével kell rögzíteni. Ugyanezen cikkek értelmében fontos biztosítani továbbá a gabonafélék és a rizs piacainak kiegyensúlyozottságát, valamint az árak és a kereskedelem természetes alakulását, illetve emellett figyelembe kell venni a tervezett export gazdasági vonatkozásait és a Közösség piacán fellépő zavarok elkerüléséhez fűződő érdeket is.

(3)

A gabonafélékből és rizsből előállított termékek import- és exportrendszeréről szóló 1518/95/EK bizottsági rendelet (3) 2. cikke meghatározta azokat a konkrét kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámításánál.

(4)

Egyes feldolgozott termékek vonatkozásában a nyújtandó visszatérítés mértékét, termékektől függően, azok hamu-, nyerscellulóz-, maghéj-, fehérje-, zsír- vagy keményítőtartalma függvényében differenciálni kell, mivel e tartalom különösen jól mutatja a feldolgozott termék által ténylegesen tartalmazott alapanyag mennyiségét.

(5)

Ami a maniókagyökeret és más trópusi gyökereket és gumókat, valamint a belőlük készült lisztet illeti, a szóba jöhető export gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel ezeknek a termékeknek a jellegére és eredetére, jelenleg nem teszik szükségessé export-visszatérítés rögzítését. A gabonafélékből készült egyes feldolgozott termékek esetében a Közösség nemzetközi kereskedelemben való részvételének kis jelentősége jelenleg nem teszi szükségessé export-visszatérítés rögzítését.

(6)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(7)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

(8)

Egyes kukorica felhasználásával készült feldolgozott termékeket hőkezelésnek vethetnek alá, ami felveti annak a veszélyét, hogy olyan visszatérítés megállapítására kerül sor, amely nem felel meg a termék minőségének. Szükségesnek mutatkozik pontosítani, hogy az ilyen termékek, amelyek előkocsonyásított keményítőt tartalmaznak, nem részesülhetnek export-visszatérítésben.

(9)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1518/95/EK rendelet 1. cikkében emlitett termékek exportjára adott export-visszatérítések e rendelet mellékletének megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb az 1549/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 13. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 55. o. A legutóbb a 2993/95/EK rendelettel (HL L 312., 1995.12.23., 25. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

a Bizottság 2007. június 28-i rendeletéhez, a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazható visszatérítések rögzítéséről

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:

C10

:

Valamennyi viszonylat.

C14

:

Valamennyi viszonylat, Svájc és Lichtenstein kivételével.


(1)  Semmiféle visszatérítés nem jár az olyan termékekre, amelyeket a keményítő előkocsonyásítását eredményező hőkezelésben részesítettek.

(2)  A visszatérítések megadására a módosított 2730/75/EGK tanácsi rendeletnek megfelelően kerül sor (HL L 281., 1975.11.1., 20. o.).

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).

A többi viszonylat a következőképpen került meghatározásra:

C10

:

Valamennyi viszonylat.

C14

:

Valamennyi viszonylat, Svájc és Lichtenstein kivételével.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/39


A BIZOTTSÁG 747/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közösségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Az 1784/2003/EK rendeletnek a gabonaalapú keveréktakarmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabályairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat, amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre járó visszatérítés kiszámítása során.

(3)

E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a „gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, nevezetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre, másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategóriába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4)

Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közösségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükségességét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5)

A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket be kell szüntetni.

(6)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 147., 1995.6.30., 51. o.


MELLÉKLET

a Bizottság 2007. június 28-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Gabonakészítmények

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:

KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10 kódok

C10

EUR/t

0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú termékek kivételével

C10

EUR/t

0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).

C10

:

Valamennyi viszonylat.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/41


A BIZOTTSÁG 748/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1766/92/EGK, illetőleg az 1418/79/EGK tanácsi rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 30-i 1722/93/EGK bizottsági rendelet (2) meghatározta a termelési visszatérítések engedélyezésének feltételeit. A kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta meg. Az így kiszámított visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni, és módosítható, ha a kukorica és/vagy a búza árai jelentősen megváltoznak.

(2)

A pontos fizetendő összeg megállapítása érdekében az e rendelet által rögzítendő termelési visszatérítéseket súlyozni szükséges az 1722/93/EGK rendelet II. mellékletében meghatározott együtthatókkal.

(3)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében meghatározott termelési visszatérítés:

a)

0,00 EUR/t a kukoricában, a búzában, az árpában és a zabban lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva;

b)

0,00 EUR/t a burgonyában lévő keményítő tonnájára vonatkoztatva.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1950/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 18. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/42


A BIZOTTSÁG 749/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és az 1785/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése a mindkét rendelet 1. cikkében felsorolt termékek esetén export-visszatérítést biztosít a világpiacon tapasztalható árfolyamok és árak és a Közösségen belüli árak közti különbségek fedezésére.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (3) határozza meg azokat a termékeket, amelyek esetén meg kell szabni a visszatérítési rátát; amelyet akkor kell alkalmazni, ha a termékeket az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében vagy az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek formájában exportálják.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésével összhangban a 100 kilogrammra vonatkozó visszatérítési rátát minden egyes érintett alaptermék esetén minden hónapra meg kell határozni.

(4)

Az azokra a visszatérítésekre bevezetett kötelezettségvállalások, amelyeket a Szerződés I. mellékletében nem szereplő mezőgazdasági termékek exportjára kívánnak nyújtani, kockázatossá válhatnak a magas visszatérítési ráta előzetes rögzítése miatt. Emiatt az ilyen jellegű helyzetekre tekintettel óvintézkedések bevezetésére van szükség, anélkül azonban, hogy a hosszú időtartamú szerződések megkötését ezzel meghiúsítanák. A visszatérítések előzetes rögzítése esetére meghatározott különleges visszatérítési ráták meghatározása olyan intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy ezek a különféle célkitűzések egyidejűleg teljesülhessenek.

(5)

Figyelemmel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tésztakészítményeknek a Közösségből az Egyesült Államokba történő kiviteléről szóló, a 87/482/EGK tanácsi rendelettel (4) jóváhagyott egyezségre, a rendeltetési hely alapján különbséget kell tenni az 1902 11 00 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek visszatérítése esetén.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján csökkentett export-visszatérítési rátát kell meghatározni, figyelembe véve az alkalmazandó termelési visszatérítés mennyiségét, az 1722/93/EGK bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a termékek előállításának feltételezett időszaka alatt felhasznált érintett alaptermékek esetére.

(7)

A szeszesitalok esetén az előállítás során felhasznált gabonafélék ára csekély hatást gyakorol. Mindazonáltal az Egyesült Királyság, Írország és Dánia csatlakozási szerződésének 19. jegyzőkönyve biztosítja a közösségi gabonaféléknek a gabonaalapú szeszesitalok gyártásában történő felhasználásának elősegítését célzó, szükséges intézkedések meghozatalát. Következésképpen szükség van a szeszesitalok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó visszatérítési ráták megfelelő módosítására.

(8)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkében vagy az 1785/2003/EK rendelet 1. cikkében felsorolt és az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében, illetőleg az 1785/2003/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott termékek formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták e rendelet mellékletében kerülnek meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb a 447/2007/EK rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 31. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 275., 1987.9.29., 36. o.

(5)  HL L 159., 1993.7.1., 112. o. A legutóbb az 1584/2004/EK rendelettel (HL L 280., 2004.8.31., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén 2007. június 29-től alkalmazandó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

A termék megnevezése (2)

Az alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési ráta

A visszatérítés előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1001 10 00

Durumbúza:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

1001 90 99

Közönséges búza és a kétszeres:

 

 

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó termékek exportja esetén

– egyéb esetekben

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

1002 00 00

Rozs

1003 00 90

Árpa:

 

 

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

1004 00 00

Zab

1005 90 00

Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

 

 

– keményítő:

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

0,640

0,640

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

0,640

0,640

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (5) glükóz, glükózszirup, maltodextrin, maltodextrinszirup

 

 

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

0,480

0,480

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– – egyéb esetekben

0,480

0,480

– – amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát)

0,640

0,640

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukoricából nyerhető termékekhez

 

 

– amikor az 1043/2005/EK rendelet (3) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó

0,640

0,640

– amikor a 2208 alszám (4) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra

– egyéb esetekben

0,640

0,640

ex 1006 30

Teljesen hántolt rizs:

 

 

– kerekszemű

– közepesszemű

– hosszúszemű

1006 40 00

Tört rizs

1007 00 90

Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe vagy a Liechtensteini Hercegségbe exportáltak.

(2)  Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellékletében meghatározott együtthatók alkalmazandók.

(3)  Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.

(4)  Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).

(5)  Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a glükózszirupra nyújtható.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/46


A BIZOTTSÁG 750/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2006/2007-es, a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 950/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett összesítésből kiderült, hogy a 950/2006/EK rendelet 12. cikke értelmében a kedvezményes cukorra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettségekből bizonyos cukormennyiségek még rendelkezésre állnak a 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 és 09.4351 tételszám esetében.

(2)

E körülmények között a Bizottságnak jeleznie kell, hogy az érintett korlátok már nem minősülnek elértnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 és 09.4351 tételszámú kedvezményes cukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek korlátai a 2006/2007-es szállítási időszakra már nem minősülnek elértnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/47


A BIZOTTSÁG 751/2007/EK RENDELETE

(2007. június 28.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikkének (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az e rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és közösségi árai közötti különbség az esetben fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a termékeket e rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában exportálják.

(2)

A Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ezen visszatérítések összegének rögzítési feltételei tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha ezek a termékek a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre minden hónapban 100 kg-onként rögzíteni kell a visszatérítési rátát.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy egy bizonyos terméket tartalmazó árura vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést, ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(5)

Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket előre meg lehet állapítani, mivel a piac helyzete az elkövetkezendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(6)

A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével, tekintettel azokra a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi visszatérítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapítására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesítésére.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és a 318/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének 1. portjában feltüntetett, illetve a 318/2006/EK rendelet VII. mellékletében felsorolt, áru formában exportált alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25, 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb a 447/2007/EK rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 31. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2007. június 29-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

33,11

33,11


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Albániába, Horvátországba, Bosznia és Hercegovinába, Szerbiába, Montenegróba, Koszovóba, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba, Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék (Vatikánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területekre, Heligolandra, Grönlandra, a Feröer-szigetekre, és a Ciprusi Köztársaság azon területeire irányuló export esetén, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, valamint azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe exportáltak.


IRÁNYELVEK

29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/49


A BIZOTTSÁG 2007/40/EK IRÁNYELVE

(2007. június 28.)

a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdése h) pontjának első albekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Dánia, Franciaország és Olaszország által előterjesztett kérelmekre,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2001/32/EK bizottsági irányelv (2) egyes tagállamokat vagy tagállamok egyes területeit bizonyos károsító szervezetek tekintetében védett övezetként ismer el.

(2)

Dániát a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gombától védett övezetként ismerték el. Az e témában végzett vizsgálatok eredményét követően Dánia olyan információkat nyújtott be, melyek arra mutatnak rá, hogy a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gomba ellen alkalmazott megfelelő növény-egészségügyi védelem nem teszi szükségessé Dániának az e károsító szervezet tekintetében meglévő, védett övezetbeli státusának fenntartását, és kérte e státusa visszavonását. Ezért Dániát e károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(3)

A Cseh Köztársaság, Franciaország és Olaszország által szolgáltatott információk alapján a franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász régiókat, valamint az olaszországi Basilicata régiót a Grapevine flavescence dorée MLO-tól védett övezetként kell elismerni, hiszen a kórokozó nincs jelen ezeken a területeken.

(4)

A 2001/32/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2001/32/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1.

A c) 1. pontból a „Dánia” szót el kell hagyni.

2.

A szöveg a következő d) 4. ponttal egészül ki:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Cseh Köztársaság (2009. március 31-ig), a franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász régiók (2009. március 31-ig), az olaszországi Basilicata régió (2009. március 31-ig)”

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 127., 2001.5.9., 38. o. A legutóbb a 2006/36/EK irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 13. o.) módosított irányelv.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/51


A BIZOTTSÁG 2007/41/EK IRÁNYELVE

(2007. június 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv felsorolja a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket és bizonyos intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy azokat a tagállamokba más tagállamokból vagy harmadik országokból behurcolják. Az irányelv rendelkezik a Közösség egyes területeinek védett övezetként való elismeréséről is.

(2)

Dániát a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gombától védett övezetnek ismerték el. A Dániában elvégzett megfelelő vizsgálatok eredményeit követően Dánia olyan információkat nyújtott be, amelyek szerint az ország Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gomba elleni megfelelő növény-egészségügyi védelme nem kívánja meg, hogy Dániának a gomba ellen védett övezeti státusa fennmaradjon, és ezért kérte, hogy vonják vissza ezt a státust. Ezért Dániát e károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(3)

A Cseh Köztársaság, Franciaország és Olaszország által szolgáltatott információk alapján a franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász régiókat, valamint az olaszországi Basilicata régiót a Grapevine flavescence dorée MLO-tól védett övezetként kell elismerni, hiszen a kórokozó nincs jelen ezeken a területeken. Ezért egyedi követelményeket kell előírni a szőlő-szaporítóanyagnak az adott védett övezetekbe való behozatalára és területén belüli szállítására vonatkozóan.

(4)

A 2000/29/EK irányelv II., IV. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

1.

A II. melléklet B(c). részének 0.1. pontjában, a jobb oldali oszlopban a „DK” rövidítést el kell hagyni.

2.

A II. melléklet B(d). része az alábbi ponttal egészül ki az 1. pont után:

„2.

Grapevine flavescence dorée MLO

A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével.

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász), IT (Basilicata)”

3.

A IV. melléklet B. részének 6.3. pontjában, a jobb oldali oszlopban a „DK” rövidítést el kell hagyni.

4.

A IV. melléklet B. részének 31. pontja után a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„32.

A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével.

A III. melléklet A. részének 15. pontjában, a IV. melléklet A. része II. szakaszának 17. pontjában és a IV. melléklet B. részének 21.1. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hivatalos igazolás arról, hogy:

a)

a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, amelyről ismert, hogy ott a Grapevine flavescence dorée MLO nem fordul elő; vagy

b)

a növények a nemzeti növényvédelmi szervezet által a nemzetközi szabványokkal összhangban a tagállamban létesített Grapevine flavescence dorée MLO-tól mentes területről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket; vagy

c)

a növények a Cseh Köztársaságból, Franciaországból (Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász) vagy Olaszországból (Basilicata) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy

d)

a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, ahol:

aa)

a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg az anyanövényeken a két legutóbbi teljes növekedési időszak során; valamint

bb)

vagy

i.

a termőhelyen a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg a növényeken; vagy

ii.

a növényeket 45 perces forró vizes (legalább 50 °C-os) hőkezelésnek vetették alá a Grapevine flavescence dorée MLO elpusztítása végett”

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász), IT (Basilicata)

5.

Az V. melléklet A. része II. szakaszának 1.3. pontja helyébe a következő lép:

„1.3.

Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. és Vitis L., a termés és a vetőmag kivételével.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/53


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről

(2007/444/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2004. március 22-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az Európai Közösséghez való csatlakozása során az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen bizonyos más WTO-tagállamokkal.

(2)

A Bizottság a tárgyalást az EK-szerződés 133. cikke által létrehozott bizottsággal konzultálva, a Tanács által kiadott tárgyalási irányelveket követve folytatta.

(3)

A Bizottság az Európai Közösség és Kanada kormánya közötti megállapodásról a GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében folytatott tárgyalásokat lezárta. Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listájának ezen országoknak az Európai Közösséghez történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatos különleges engedmények visszavonása tekintetében az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben kötött megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Bizottság az e határozat 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elfogadja a megállapodás végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

3. cikk

(1)   A Bizottság munkáját a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet (2) 25. cikkével létrehozott Gabonapiaci Irányítóbizottság vagy az érintett termék piacának közös szervezéséről szóló rendelet vonatkozó cikkével létrehozott megfelelő bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az 1. cikkben említett, a Közösséget jogilag kötelező megállapodás aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


(1)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és Kanada kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként

Az Európai Közösségek és Kanada kormánya között az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján folytatott tárgyalásokat követően, amelyek a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az Európai Közösséghez való csatlakozása során történt módosítását érintették, az alábbi megállapodás született az EK és Kanada között az EK 2004. január 19-i, WTO-nak szóló, az 1994. évi GATT XXIV. cikke 6. pontja értelmében történt bejelentését követően.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG (EK)

és

KANADA KORMÁNYA (Kanada),

a továbbiakban együttesen: szerződő felek,

AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.

Az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára az EK felveszi a korábbi EK-15 vámterületére vonatkozó CLX. engedményes listáján szereplő engedményeket.

2.

Emellett az EK-25 vámterületére vonatkozó engedményes listájára az EK felveszi az e megállapodás mellékletében szereplő engedményeket.

3.

Az EK legkésőbb 2007. augusztus 1-jén csökkenti vámtarifáit, és a mellékletben feltüntetett módon kiigazítja a vámkontingenseket.

4.

A megállapodás felek általi aláírását követően e megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor Kanada bejelenti a megfelelő hazai eljárások lezárását.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetes év június hónapjának huszonötödik napján, egy-egy eredeti példányban angol és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Közösség részéről

Kanada kormánya részéről

MELLÉKLET

Az országspecifikus (Kanada) vámkontingens 4 624 tonna a sertéshús tekintetében (vámtételszámok: 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 és 0203 29 59), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 233–434 EUR/t,

további 35 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a darabolt házisertés tekintetében (vámtételszámok: 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 és 0203 29 59), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 233–434 EUR/t,

további 1 265 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a fagyasztott, csontozott sonka és tarja tekintetében (ex 0203 19 55 és ex 0203 29 55), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 250 EUR/t,

további 49 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a „bontott csirke, frissen, hűtve vagy fagyasztva” áru tekintetében (vámtételszámok: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 131–162 EUR/t,

további 4 070 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a „baromfidarabok, frissen, hűtve vagy fagyasztva” áru tekintetében (vámtételszámok: 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 93–512 EUR/t,

további 1 605 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a „darabok szárnyasokból” áru tekintetében (vámtételszám: 0207 14 10), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 795 EUR/t,

további 201 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a „pulykahús, frissen, hűtve vagy fagyasztva” áru tekintetében (vámtételszámok: 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 93–425 EUR/t,

további 2 485 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a „pulykadarabok, fagyasztva” áru tekintetében (vámtételszám: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 0 %,

további 537 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens a sovány tejpor tekintetében (vámtételszám: 0402 10 19), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 475 EUR/t,

20 000 hektoliter (erga omnes) vámkontingens megnyitása bor tekintetében (vámtételszám: 2204 29 65, 2204 29 75), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 8,0 EUR/hl,

40 000 hektoliter (erga omnes) vámkontingens megnyitása bor tekintetében (vámtételszám: 2204 21 79, 2204 21 80), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 10,0 EUR/hl,

13 810 hektoliter (erga omnes) vámkontingens megnyitása bor tekintetében (vámtételszám: 2205 90 10), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 7,0 EUR/hl,

2 838 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása tartósított ananász, citrusgyümölcs, körte, kajszibarack, cseresznye, őszibarack és eper tekintetében (vámtételszámok: 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 20 %,

további 6 215 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingens az árpa tekintetében (vámtételszám: 1003 00), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 16 EUR/t,

az EK-vámkontingensből Kanada meglévő részesedésének kibővítése 853 tonnával a lágy búza tekintetében (vámtételszám: 1001 90 99), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 12 EUR/t,

242 074 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása kukorica tekintetében (vámtételszám: 1005 90 00, 1005 10 90), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 0 %,

2 058 tonna (erga omnes) vámkontingens megnyitása kutya- és macskaeledel tekintetében (vámtételszámok: 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 7 %,

további 2 700 tonna (erga omnes) az EK-vámkontingensben az állati takarmányokban használt készítmények tekintetében (vámtételszám: 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 7 %.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/58


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 28.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2007/445/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. május 29-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 2006/379/EK határozatot (2), amely meghatározza azon személyek és szervezetek naprakésszé tett listáját, amelyekre az említett rendelet vonatkozik.

(2)

A Tanács 2006. december 21-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet (3) 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló 2006/1008/EK határozatot, amely egyes további személyekkel, csoportokkal és szervezetekkel egészíti ki azon személyek és szervezetek listáját, amelyekre az említett rendelet vonatkozik.

(3)

A Tanács valamennyi szóban forgó személy, csoport és szervezet számára – amennyiben ez gyakorlatilag lehetséges volt – indokolást adott arról, hogy miért vannak felsorolva a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozatban.

(4)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában2007. április 25-én közzétett értesítés (4) útján a Tanács tájékoztatta a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozatban felsorolt személyeket, csoportokat és szervezeteket arról, hogy továbbra is a listán szándékozik őket tartani. A Tanács arról is tájékoztatta az érintett személyeket, csoportokat és szervezeteket, hogy lehetséges a Tanács indokolását kérni a listán való szerepeltetésük okaival kapcsolatban (amennyiben erről még nem kaptak tájékoztatást).

(5)

A Tanács – a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek értelmében – teljes körűen felülvizsgálta az említett rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listáját. A Tanács ennek során figyelembe vette az egyes érintett személyek, csoportok és szervezetek által hozzá benyújtott észrevételeket és dokumentumokat.

(6)

E felülvizsgálatot követően a Tanács megállapította, hogy az e határozat mellékletében felsorolt személyek, csoportok és szervezetek a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont (5) 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vettek részt, ezen közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben határozatot hozott, és hogy e személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a továbbiakban is a 2580/2001/EK rendelettel előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(7)

Ennek megfelelően a 2580/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listáját naprakésszé kell tenni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lista helyébe az e mellékletben foglalt lista lép.

2. cikk

A 2006/379/EK és a 2006/1008/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat a kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 144., 2006.5.31., 21. o.

(3)  HL L 379., 2006.12.28., 123. o.

(4)  HL C 90., 2007.4.25., 1. o.

(5)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

AKHNIKH, Ismail (más néven SUHAIB; más néven SOHAIB), született: Amszterdam (Hollandia), 1982.10.22., útlevélszáma: NB0322935 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (más néven Halifa Laarbi MOHAMED; más néven Abed; más néven Abid; más néven Abu ISMAIL), született: Nador (Marokkó), 1978.7.18., útlevélszáma: ESPP278036 (Spanyolország) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

8.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

9.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

10.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

11.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (más néven Mohammed Fahmi BOURABA; más néven Mohamed Fahmi BURADA; más néven Abu MOSAB), született: Al Hoceima (Marokkó), 1981.12.6. (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

14.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR; más néven SOBIAR; más néven Abu ZOUBAIR), született: Amszterdam (Hollandia), 1978.3.8. (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

15.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

16.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

17.

EL FATMI, Nouredine (más néven Nouriddin EL FATMI; más néven Nouriddine ELFATMI; más néven Noureddine EL FATMI; más néven Abu AL KA'E KA'E; más néven Abu QAE QAE; más néven FOUAD; más néven FZAD; más néven Nabil EL FATMI; más néven Ben MOHAMMED; más néven Ben Mohand BEN LARBI; más néven Ben Driss Muhand IBN LARBI; más néven Abu TAHAR; más néven EGGIE), született: Midar (Marokkó), 1982.8.15., útlevélszáma: N829139 (Marokkó) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár) born 10.7.1965 alt. 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia

19.

EL MORABIT, Mohamed, született: Al Hoceima (Marokkó), 1981.1.24., útlevélszáma: K789742 (Marokkó) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

20.

ETTOUMI, Youssef (más néven Youssef TOUMI), született: Amszterdam (Hollandia), 1977.10.20., személyazonossági igazolvány száma: LNB4576246 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

22.

HAMDI, Ahmed (más néven Abu IBRAHIM), született: Beni Said (Marokkó), 1978.9.5., útlevélszáma: K728658 (Marokkó) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

24.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

26.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

28.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

29.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

31.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

32.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

33.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született: 1939.2.8., Cabugao, Fülöp-szigetek

34.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (más néven Abdullah; más néven David), született: Amersfoort (Hollandia), 1985.3.6., útlevélszáma: NE8146378 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

8.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

9.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

10.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

14.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force – KZF)

17.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

18.

A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE)

19.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) (az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével), (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

20.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

21.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

22.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

23.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

24.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

25.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

26.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

27.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

28.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

29.

TAK - Teyrbazen Azadiya Kurdistan, más néven Kurdisztáni Szabadság Sólymai vagy Kurdisztáni Szabadság Héjái (Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks)

30.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)


Bizottság

29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/63


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 21.)

az Európai Közösségek Bizottságának a nemzetközi bioüzemanyag-fórumon való részvételéről

(2007/446/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség az energiaágazatban célul tűzte ki az ellátás biztonságának növelését és az energiatermelés és -felhasználás fenntarthatóvá tételét – beleértve az energiafelhasználásából származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését –, az Európai Közösség bioüzemanyag-politikája pedig e két célkitűzés teljesítésére irányul.

(2)

Nemzetközi partnereivel való nemzetközi együttműködése keretében a Bizottság az energiával kapcsolatos tárgyalások és más jellegű energiaügyi együttműködések tevékeny résztvevője.

(3)

A Brazília kezdeményezésére létrejött nemzetközi bioüzemanyag-fórum célja a fenntartható bioüzemanyagok nemzetközi piacának előmozdítása, a tapasztalatcsere, a szabványokat és a kódokat érintő együttműködés szorosabbra vonása, a bioüzemanyag-kereskedelem megkönnyítése és a kutatási együttműködés növelése. A nemzetközi bioüzemanyag-fórumnak első lépésben hat résztvevője lesz (Brazília, az Egyesült Államok, India, Kína és Dél-Afrika kormánya, valamint az Európai Bizottság).

(4)

A Bizottság elnökéhez, José Manuel Barrosóhoz címzett 2006. július 10-i levelében Brazília elnöke felkérte a Bizottságot, hogy csatlakozzék a nemzetközi bioüzemanyag-fórumhoz.

(5)

Részvételének köszönhetően a Bizottság növelni fogja azon képességét, hogy kapcsolódó tevékenységeit – beleértve a kutatást – összehangolja a többi fejlett és fejlődő ország hasonló tevékenységeivel.

(6)

A nemzetközi bioüzemanyag-fórumnak nincsenek saját projektjei, és nem igényel pénzügyi hozzájárulást közös költségvetésekhez,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) tagként részt vesz a nemzetközi bioüzemanyag-fórumon.

2. cikk

Az energiaügyi biztos vagy kijelölt képviselője felhatalmazást kap, hogy a Bizottság nevében aláírja a nemzetközi bioüzemanyag-fórumról szóló nyilatkozatot, és hogy annak előkészítése során képviselje a Bizottságot.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/64


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 26.)

a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló 2005/263/EK határozat második módosításáról

(az értesítés a C(2007) 2587. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a dán, a finn, a portugál és a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/447/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 94/55/EK irányelv 6. cikkének (9) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek előzetesen értesíteni a Bizottságot eltéréseikről, először 2002. december 31-ig, majd legkésőbb két évvel az irányelv mellékletei módosított változatainak hatálybalépésére megállapított legutolsó időpontot követően.

(2)

A tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK irányelv alapján történő engedélyezéséről szóló, 2005. március 4-i 2005/263/EK határozattal (2) a Bizottság engedélyezte, hogy a tagállamok elfogadják a határozat I. és II. mellékletében felsorolt eltéréseket.

(3)

A 2006/89/EK bizottsági irányelv hatodik alkalommal módosította a 94/55/EK irányelv A. és B. mellékletét. Az említett irányelv értelmében a tagállamoknak legkésőbb 2007. július 1-jéig hatályba kell léptetniük a szükséges nemzeti jogszabályokat, mivel a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (9) bekezdése értelmében a hatálybalépésre megállapított legutolsó időpont 2007. június 30.

(4)

Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Írország és Portugália 2006. december 31-ig értesítette a Bizottságot arról a szándékáról, hogy új eltéréseket kíván elfogadni, és módosítani kívánja a 2005/263/EK határozat I. és II. mellékletében lévő eltéréseit. A Bizottság megvizsgálta, hogy ezen bejelentések megfelelnek-e a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (9) bekezdésében megállapított feltételeknek, majd jóváhagyta őket. E tagállamok számára ezért engedélyezni kell a szóban forgó eltéréseket.

(5)

Ezért módosítani kell a 2005/263/EK határozat mellékleteit.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/55/EK irányelv 9. cikke értelmében felállított, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/263/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság, az Ír Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 26-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb a 2006/89/EK bizottsági irányelvvel (HL L 305., 2006.11.4., 4. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 85., 2005.4.2., 58. o. A 2005/903/EK határozattal (HL L 328., 2005.12.15., 62. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

Az egyes tagállamokra vonatkozó eltérések egyes veszélyes áruk kis mennyisége esetében

A 2005/263/EK határozat I. mellékletében az alábbi eltérések a következők szerint változnak:

DÁNIA

RO-SQ 2.1. (módosítva)

Tárgy: Háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök vagy árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 2., 3., 4.1., 5.2., 5.4. és 8.2. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási alapelvek, különleges rendelkezések, csomagolási rendelkezések, jelölésre és bárcázásra vonatkozó rendelkezések, fuvarokmány és képzés.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

A nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól begyűjtött, veszélyes áruk hulladékát vagy maradékát tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók egy külső csomagolásba. Az egyes belső és/vagy külső csomagolások tartalma nem haladhatja meg a tömegre vagy a térfogatra megállapított határértéket. Az osztályozásra, a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra, az okmányokra és a képzésre vonatkozó jogszabályoktól való eltérések.

Megjegyzés: Veszélyes áruk hulladékának és maradékának háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén nem lehetséges a pontos osztályozás és az ADR valamennyi rendelkezésének alkalmazása. A hulladékot rendszerint olyan csomagolásban helyezik el, amelyet kiskereskedelemben árusítanak.

ÍRORSZÁG

RO-SQ 7.4. (módosítva)

Tárgy: Mentesség az ADR azon egyes rendelkezései alól, amelyek a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra vonatkoznak az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosítószámú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 1.1.3.6., 4.1, 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Lejárt pirotechnikai eszközök ártalmatlanítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A lejárt, UN 0092, UN 0093, UN 0403 vagy UN 0404 azonosítási számú pirotechnikai eszközöknek a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából való szállítására irányadó, a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra vonatkozó ADR-rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben teljesülnek az ADR általános csomagolási rendelkezései, és a fuvarokmány tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés csak a szóban forgó lejárt pirotechnikai eszközök kis mennyiségben, a legközelebbi katonai létesítménybe, biztonságos ártalmatlanítás céljából való helyi szállítására alkalmazandók.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Megjegyzés: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti jelzőrakétáknak a biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe történő szállítása (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) nehézségekbe ütközött, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségnél kisebb) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

RO-SQ 15.4. (módosítva)

Tárgy: Mentesség a kis radioaktivitású anyagot szállító járműveken a tűzoltó készülék elhelyezésének követelménye alól (E4).

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járműveken tűzoltó készülékek elhelyezését előíró követelmények.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

A nemzeti jogszabály tartalma: A rendelkezés felmentést ad a tűzoltó készülékek elhelyezésének követelménye alól, ha csak engedményes küldeménydarabokat szállítanak (UN 2908, UN 2909, UN 2910 és UN 2911).

A rendelkezés a követelményt kis számú küldeménydarab szállítása esetére korlátozza.

Megjegyzés: A tűzoltó készülékek szállításának gyakorlatilag nincs jelentősége az UN 2908, UN 2909, UN 2910 és UN 2911 azonosítási számú áruk szállítása esetében, amelyeket gyakran kisméretű járműveken szállítanak.

RO-SQ 15.11. (módosítva)

Tárgy: Radioaktív szállítmányok kisméretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kisméretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

A járműveket vagy


II. MELLÉKLET

Az egyes tagállamokra vonatkozó eltérések a saját területükre korlátozott helyi szállítás esetében

A 2005/263/EK határozat II. melléklete a következő eltérésekkel egészül ki:

Dánia

RO-LT 2.2.

Tárgy: Az RO-LT 14.6. elfogadása.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

RO-LT 2.3.

Tárgy: Az RO-LT 15.1. elfogadása.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Portugália

RO-LT 12.1.

Tárgy: Az UN 1965 fuvarokmánya

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 April 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az „UN 1965 szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, m. n. n.” általános cím alatt szereplő, palackban szállított, kereskedelmi forgalomban beszerezhető bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában megállapított megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

„UN 1965 bután” A, A01, A02 és A0 keverékek esetén, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

„UN 1965 propán” C keverék esetén, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

Megjegyzés: Indokolt a gazdasági szereplők számára megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvardokumentumainak kitöltését, amennyiben a könnyítés nem befolyásolja a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

RO-LT 12.2.

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartályok fuvarokmányai.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes anyagokat szállító, visszaúton üres tartányokra és tartályokra vonatkozó, az RPE 5.4.1. szakaszában említett fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző áruszállításra kibocsátott fuvarokmány.

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és tartályok szállításához az RPE előírásaival összhangban álló fuvarokmány szükséges; a nehézségek viszont a biztonság sérelme nélkül a minimális szintre szoríthatók.

Finnország

RO-LT 13.4.

Tárgy: Az RO-LT 14.10. elfogadása.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: Későbbi jogszabály határozza meg.

Egyesült Királyság

RO-LT 15.3.

Tárgy: Az RO-LT 14.12. elfogadása.

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

RO-LT 15.4.

Tárgy: Használt elemek összegyűjtése ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: 636. különleges rendelkezés

Nemzeti jogszabályra való hivatkozás: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.3. fejezet 636. különleges rendelkezése tekintetében az alábbi alternatív feltételeket engedi meg:

Az ártalmatlanításra a fogyasztói gyűjtőhely és a közvetlen feldolgozólétesítmény közötti szállítás céljából összegyűjtött és bemutatott használt lítiumcellákra és -elemekre (UN 3090 és UN 3091), valamint az egyéb, nem lítiumos cellákra és elemekre (UN 2800 és UN 3028) az alábbi feltételek teljesülése esetén nem vonatkoznak az ADR rendelkezései:

Csomagolásuk a II. csomagolási osztályba tartozó, a szilárd anyagokra vonatkozó viselkedési követelményeket teljesítő IH2 hordó vagy 4H2 doboz,

Az egyes csomagok legfeljebb 5 %-ban tartalmazhatnak lítium- vagy lítiumion elemet,

Az egyes csomagok bruttó tömege nem haladhatja meg a 25 kg-ot,

Az egyes szállítási egységekben található csomagok összmennyisége nem haladhatja meg a 333 kg-ot,

Más veszélyes árut nem szabad szállítani.

Megjegyzések: A fogyasztói gyűjtőhelyek rendszerint áruházakban találhatók, és nem praktikus sok embert betanítani a használt elemek ADR-nek megfelelő osztályozására és csomagolására. A brit rendszer az UK Waste and Resource Action Programme által megállapított iránymutatás alapján működne, és az ADR-nek megfelelő csomagolás rendelkezésre bocsátását és a megfelelő használati utasítást is magában foglalná.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/69


A TANÁCS 2007/448/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. június 28.)

a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről, valamint a 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2006. május 29-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2006/380/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

2006. december 21-én a Tanács elfogadta a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont végrehajtásáról szóló 2006/1011/KKBP közös álláspontot (3), amely egyes újabb nevekkel bővíti azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre a 2001/931/CFSP közös álláspontot alkalmazni kell.

(4)

A Tanács elvégezte azon személyek, csoportok és szervezetek listájának a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (6) bekezdésével összhangban lévő teljes körű felülvizsgálatát, akikre vagy amelyekre a 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell.

(5)

E felülvizsgálatot követően a Tanács megállapította, hogy az ezen közös álláspont mellékletében felsorolt személyek, csoportok és szervezetek a 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont 1. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében terrorcselekményekben vesznek részt, az említett közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdése értelmében illetékes hatóság velük szemben határozatot hozott, és hogy e személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a továbbiakban is a közös álláspontban előírt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(6)

A Tanács azt is megállapította, hogy egy másik csoport is terrorcselekményekben vett részt a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében, és hogy ennek következtében az azon személyek, csoportok és szervezetek alábbi listájára, akikre e közös álláspontot alkalmazni kell, e csoportot is fel kell venni.

(7)

A Tanács megállapította, hogy bizonyos másik csoportok a továbbiakban nem tesznek eleget a 2001/931/KKBP közös álláspontban meghatározott követelményeknek, és hogy ezért ezeket a személyeket törölni kell az azon személyek, csoportok és szervezetek alábbi listájáról, akikre e közös álláspontot alkalmazni kell.

(8)

Ennek megfelelően az azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, akikre a 2001/931/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell, naprakésszé kell tenni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

Azon személyek, csoportok és szervezetek felsorolását, akikre a 2001/931/KKBP közös álláspontot alkalmazni kell, a melléklet tartalmazza.

2. cikk

A 2006/380/KKBP és a 2006/1011/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 144., 2006.5.31., 25. o.

(3)  HL L 379., 2006.12.28., 129. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek, csoportok és szervezetek listája (1)

1.   SZEMÉLYEK

1.

ABOU, Rabah Naami (más néven Naami Hamza; más néven Mihoubi Faycal; más néven Fellah Ahmed; más néven Dafri Rèmi Lahdi), született: 1966.2.1., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

2.

ABOUD, Maisi (más néven „a svájci Abderrahmane”), született: 1964.10.17., Algír (Algéria), (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

3.

AKHNIKH, Ismail (más néven SUHAIB; más néven SOHAIB), született: Amszterdam (Hollandia), 1982.10.22., útlevélszáma: NB0322935 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

4.

*ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivista), született: 1963.10.7., Durango (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 78.865.693

5.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivista; a Gestoras Pro-amnisítia tagja), született: 1961.6.7., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15. 954. 596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (más néven ABU OMRAN; más néven AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), született: 1967.6.26., Qatif-Bab al Shamal, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, született: Al Ihsa, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, született: 1966.10.16., Tarut, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (más néven Halifa Laarbi MOHAMED; más néven Abed; más néven Abid; más néven Abu ISMAIL), született: Nador (Marokkó), 1978.7.18., útlevélszáma: ESPP278036 (Spanyolország) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

10.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (ETA-aktivista; a K. Madrid tagja), született: 1971.11.10., Beasain (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine, született: 1960.11.20., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

12.

ARIOUA, Kamel (más néven Lamine Kamel), született: 1969.8.18., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

13.

ASLI, Mohamed (más néven Dahmane Mohamed), született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

14.

ASLI, Rabah, született: 1975.5.13., Ain Taya (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

15.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivista), született: 1957.11.8., Regil (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.927.20

16.

ATWA, Ali (más néven BOUSLIM, Ammar Mansour; más néven SALIM, Hassan Rostom), Libanon, született: 1960., Libanon; libanoni állampolgár

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (más néven Mohammed Fahmi BOURABA; más néven Mohamed Fahmi BURADA; más néven Abu MOSAB), született: Al Hoceima (Marokkó), 1981.12.6. (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

18.

BOUYERI, Mohammed (más néven Abu ZUBAIR; más néven SOBIAR; más néven Abu ZOUBAIR), született: Amszterdam (Hollandia), 1978.3.8. (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

19.

DARIB, Noureddine (más néven Carreto; más néven Zitoun Mourad), született: 1972.2.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

20.

DJABALI, Abderrahmane (más néven Touil), született: 1970.6.1., Algéria (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

21.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ETA-aktivista), született: 1977.12.20., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.625.646

22.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ETA-aktivista), született: 1958.1.10., Plencia (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (más néven Nouriddin EL FATMI; más néven Nouriddine ELFATMI; más néven Noureddine EL FATMI; más néven Abu AL KA'E KA'E; más néven Abu QAE QAE; más néven FOUAD; más néven FZAD; más néven Nabil EL FATMI; más néven Ben MOHAMMED; más néven Ben Mohand BEN LARBI; más néven Ben Driss Muhand IBN LARBI; más néven Abu TAHAR; más néven EGGIE), született: Midar (Marokkó), 1982.8.15., útlevélszáma: N829139 (Marokkó) (A „Hofstadgroep”nevű csoport tagja)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (más néven AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; más néven EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), született: 1965.7.10. vagy 1965.7.11., El Dibabiya, Szaúd-Arábia; szaúdi állampolgár born 10.7.1965 alt. 11.7.1965 in El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia

25.

EL MORABIT, Mohamed, született: Al Hoceima (Marokkó), 1981.1.24., útlevélszáma: K789742 (Marokkó) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

26.

ETTOUMI, Youssef (más néven Youssef TOUMI), született: Amszterdam (Hollandia), 1977.10.20., személyazonossági igazolvány száma: LNB4576246 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, született: 1971.9.10., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

28.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivista), született: 1967.4.29., Guernica (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (más néven Abu IBRAHIM), született: Beni Said (Marokkó), 1978.9.5., útlevélszáma: K728658 (Marokkó) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

30.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivista), született: 1961.4.25., Escoriaza (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 16.255.819

31.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (ETA-aktivista), született: 1955.7.30., Santurce (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (más néven GARBAYA, AHMED; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Libanon, született: 1963., Libanon, libanoni állampolgár

33.

LASSASSI, Saber (más néven Mimiche), született: 1970.11.30., Constantine (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), született: 1965.4.14. vagy 1964.3.1., Pakisztán, útlevélszám: 488555

35.

MOKTARI, Fateh (más néven Ferdi Omar), született: 1974.12.26., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

36.

*MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1967.3.15., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (más néven MUGHNIYAH, Imad Fayiz), a Hezbollah magas beosztású hírszerző tisztje, született: 1962.12.7., Tayr Dibba, Libanon, útlevélszám: 432298 (Libanon)

38.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivista), született: 1961.2.23., Pamplona (Navarra), személyazonossági igazolvány száma: 15.841.101

39.

NOUARA, Farid, született: 1973.11.25., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

40.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja), született: 1975.9.22., Basauri (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 45.622.851

41.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1974.10.17., Baracaldo (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.654.356

42.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (ETA-aktivista; a Jarrai/Haika/Segi tagja) született: 1964.9.18., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.976.521

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1968.2.27., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (más néven Hallasa Farid), született: 1968.9.11., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

45.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (ETA-aktivista; a K.Madrid tagja), született: 1964.9.18., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (más néven Nounou), született: 1963.6.23., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

47.

SELMANI, Abdelghani (más néven Gano), született: 1974.6.14., Algír (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

48.

SENOUCI, Sofiane, született: 1971.4.15., Hussein Dey (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

49.

SISON, Jose Maria (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője), született:1939.2.8., Cabugao, Fülöp-szigetek

50.

TINGUALI, Mohammed (más néven Mouh di Kouba), született: 1964.4.21., Blinda (Algéria) (az al-Takfir és az al-Hidzsra tagja)

51.

*URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivista; a Herri Batasuna/E.H/Batasuna tagja), született: 1969.5.25., Ondarroa (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 30.627.290

52.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (ETA-aktivista), született: 1976.5.21., Bilbao (Biscay), személyazonossági igazolvány száma: 29.036.694

53.

*VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivista; a Kas/Ekin tagja), született: 1970.3.12., Irún (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (más néven Abdullah; más néven David), született: Amersfoort (Hollandia), 1985.3.6., útlevélszáma: NE8146378 (Hollandia) (A „Hofstadgroep” nevű csoport tagja)

2.   CSOPORTOK ÉS SZERVEZETEK

1.

Abu Nidal Szervezet (ANO) (más néven Fatah-Forradalmi Tanács, Arab Forradalmi Brigádok, Fekete Szeptember és Szocialista Muzulmánok Forradalmi Szervezete)

2.

Al-Aqsa Mártírjainak Brigádja

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir és al-Hidzsra

5.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

6.

*Fegyveres Egységek a Kommunizmusért (Nuclei Armati per il Comunismo)

7.

Aum Shinrikyo (más néven AUM, más néven Aum Legfelsőbb Igazság, más néven Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

*Tőke-, Börtön-, Börtönőr- és Börtöncella-ellenes Sejt (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

10.

Az Új Néphadsereget (NPA) is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt, Fülöp-szigetek, Sison Jose Maria C.-hez kapcsolódva (más néven Armando Liwanag; más néven Joma, az NPA-t is magában foglaló Fülöp-szigeteki Kommunista Párt vezetője)

11.

*Folytonosság Ír Köztársasági Hadsereg (Continuity Irish Republican Army – CIRA)

12.

*„EPANASTATIKOS AGONAS” – Forradalmi Harc

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Haza és Szabadság (ETA) (A következő szervezetek az ETA terroristacsoport részei: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (más néven Herri Batasuna, más néven Euskal Herritarrok)

14.

Gama’a al-Islamiyya (Iszlám Csoport) (más néven Al-Gama’a al-Islamiyya, IG)

15.

Nagy Iszlám Keleti Harci Front (Great Islamic Eastern Warriors Front – IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Október Elseje Antifasiszta Ellenálló Csoportok (G.R.A.P.O.)

17.

Hamász (ide tartozik a Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hezb-i-Mudzsahedin (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért (Holy Land Foundation for Relief and Development)

21.

Ifjú Szikek Nemzetközi Szövetsége (International Sikh Youth Federation – ISYF)

22.

*Nemzetközi Szolidaritás (Solidarietà Internazionale)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khaliszán Zindabad Erő (Khalistan Zindabad Force – KZF)

25.

Kurd Munkáspárt (PKK), (más néven KADEK; más néven KONGRA-GEL)

26.

A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE)

27.

*Lojalista Önkéntes Erő (Loyalist Volunteer Force – LVF)

28.

Mudzsaheddin-e Khalq Szervezet (MEK vagy MKO) [az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (National Council of Resistance of Iran – NCRI) kivételével], (más néven az Iráni Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (NLA, a MEK katonai szárnya), Iráni Népi Mudzsaheddin (PMOI), Muzulmán Iráni Diákok Társasága)

29.

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional)

30.

*Narancssárga Önkéntesek (Orange Volunteers – OV)

31.

Palesztin Felszabadítási Front (Palestine Liberation Front – PLF)

32.

Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

33.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – PFLP

34.

Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP-General Command, más néven PFLP-GC)

35.

*Igazi IRA (Real IRA)

36.

*Vörös Brigád a Harcoló Kommunista Párt Építéséért (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

37.

*A Vörös Kéz Védelmezői (Red Hand Defenders – RHD)

38.

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia – FARC)

39.

*Forradalmi Sejtek/Epanastatiki Pirines

40.

*November 17. Forradalmi Szervezet/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Forradalmi Népi Felszabadítási Hadsereg/Front/Párt (DHKP/C) (más néven Devrimci Sol (Forradalmi Baloldal), Dev Sol)

42.

Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL)

43.

Stichting Al Aqsa (más néven Stichting Al Aqsa Nederland, más néven Al Aqsa Nederland)

44.

TAK – Teyrbazen Azadiya Kurdistan, más néven Kurdisztáni Szabadság Sólymai vagy Kurdisztáni Szabadság Héjái (Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks)

45.

*Július Huszadika Brigád (Brigata XX Luglio)

46.

*Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Kolumbiai Egyesült Önvédelmi Erők (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

48.

*Nem hivatalos Anarchista Szövetség (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  A *-gal jelölt személyekre, csoportokra és szervezetekre kizárólag a 2001/931/KKBP közös álláspont 4. cikkében foglalt rendelkezések vonatkoznak.


29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/75


A TANÁCS 2007/449/KKBP HATÁROZATA

(2007. június 28.)

a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Tanács 2004/694/KKBP közös álláspontjára (1) és különösen annak 2. cikkére, az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

A 2004/694/KKBP közös álláspont értelmében a Tanács intézkedéseket fogadott el minden olyan pénzeszköznek és gazdasági forrásnak a befagyasztására, amelyek olyan, a mellékletben szereplő természetes személyekhez tartoznak, akiket az ICTY vád alá helyezett.

(2)

Zdravko TOLIMIR és Vlastimir DJORDJEVIC neveit a 2007. június 1-i ICTY őrizetbe történő átszállításukat követően törölni kell a jegyzékből.

(3)

A listán maradt személyek tekintetében továbbá indoklást kell nyújtani.

(4)

Ennek megfelelően a 2004/694/KKBP közös álláspont mellékletében megállapított jegyzéket módosítani szükséges,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/694/KKBP közös álláspont mellékletének helyébe az e határozat mellékletének jegyzéke lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GABRIEL


(1)  HL L 315., 2004.10.14., 52. o. A 2006/484/KKBP határozattal (HL L 189., 2006.7.12., 25. o.) módosított és a 2006/671/KKBP közös állásponttal (HL L 275., 2006.10.6., 66. o.) meghosszabbított közös álláspont.


MELLÉKLET

A 1. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Személy

Indoklás

1.

Név: HADZIC Goran (férfi)

Születési idő: 1958. szeptember 7.

Születési hely: Vinkovci, Horvátország

szerb állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Vádemelés: 2004. június 4.

Ügyszám: IT-04-75

2.

Név: KARADZIC Radovan (férfi)

Születési idő: 1945. június 19.

Születési hely: Petnjica, Savnik járás, Montenegró

bosznia-hercegovinai állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Első vádemelés: 1995. július 25.; második vádemelés: 1995. november 16.; módosított vádemelés: 2000. május 31.

Ügyszám: IT-95-5/18

3.

Név: MLADIC Ratko (férfi)

Születési idő: 1948. március 12.

Születési hely: Bozanovici, Kalinovik járás, Bosznia-Hercegovina

bosznia-hercegovinai állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Első vádemelés: 1995. július 25.; második vádemelés: 1995. november 16.; módosított vádemelés: 2002. november 8.

Ügyszám: IT-95-5/18

4.

Név: ZUPLJANIN Stojan (férfi)

Születési idő: 1951. szeptember 22.

Születési hely: Kotor Varos, Bosznia-Hercegovina

bosznia-hercegovinai állampolgár

az ICTY által vád alá helyezett és még szabadlábon lévő

Első vádemelés: 1999. december 17.; második módosított vádemelés: 2004. október 6.

Ügyszám: IT-99-36-I