ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 163

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 23.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 709/2007/EK rendelete (2007. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 710/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

 

A Bizottság 711/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusában benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

 

*

A Bizottság 712/2007/EK rendelete (2007. június 22.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

 

*

A Bizottság 713/2007/EK rendelete (2007. június 21.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

14

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 714/2007/EK határozata (2007. június 20.) a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

16

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/436/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről

17

 

 

Bizottság

 

 

2007/437/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

22

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvéhez (protokollhoz) (HL L 118., 2007.5.8.)

24

 

 

 

*

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/1


A BIZOTTSÁG 709/2007/EK RENDELETE

(2007. június 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. június 22-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/3


A BIZOTTSÁG 710/2007/EK RENDELETE

(2007. június 22.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 638/2007/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 179., 2006.7.1., 36. o.

(4)  HL L 148., 2007.6.9., 3. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2007. június 23-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/5


A BIZOTTSÁG 711/2007/EK RENDELETE

(2007. június 22.)

a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. júniusában benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Brazíliából, a Thaiföldről és egyéb harmadik országokból származó baromfihústermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. június 4-i 616/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2007. júniusában a 2007. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan, a 3. csoportot illetően pedig a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

2007. júniusában a 2007. július 1-jétől2007. szeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiséghez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 616/2007/EK rendelet alapján a 2007. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan, a 3. csoportot illetően pedig a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre a 616/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2007. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.


MELLÉKLET

A csoport száma

Tételszám

A 1.7.2007-30.9.2007 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

Az igénybe nem vett, a 1.10.2007-31.12.2007 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

1.

09.4211

5,718616

2.

09.4212

 (1)

27 783 000

4.

09.4214

23,955918

5.

09.4215

57,314324

6.

09.4216

 (2)

276 463

7.

09.4217

18,881304

8.

09.4218

 (2)

2 484 800


A csoport száma

Tételszám

A 1.7.2007-30.6.2008 terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

3.

09.4213

6,006354


(1)  Nem alkalmazható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.

(2)  Nem alkalmazható: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.


23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/7


A BIZOTTSÁG 712/2007/EK RENDELETE

(2007. június 22.)

a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére és 24. cikke második bekezdésére,

mivel:

(1)

Az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló, 1993. július 28-i 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítése pályázati felhívások útján történik olyan eladási áron, amely nem zavarja meg a piac működését.

(2)

A tagállamok kukoricából, közönséges búzából, árpából és rozsból intervenciós készletekkel rendelkeznek. A piaci igények kielégítése érdekében célszerű a tagállamok e gabonakészleteit a belső piacon rendelkezésre bocsátani. E célból folyamatos pályázati eljárásokat indokolt megnyitni a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítése céljából. Ezek mindegyikét önálló pályázati eljárásnak kell tekinteni.

(3)

A 2131/93/EGK rendeletben rögzített feltételekhez képest eltéréseket kell előírni a megkövetelt teljesítési biztosíték szintje tekintetében. Indokolt, hogy a biztosíték ily módon megállapított szintje kellően magas legyen.

(4)

A közösségi piac helyzetének figyelembevétele érdekében a pályázati felhívások kezelésével a Bizottságot célszerű megbízni. Ezenkívül odaítélési együtthatót kell meghatározni a minimális értékesítési áron tett ajánlatokra vonatkozóan.

(5)

A rendszer hatékony kezelése céljából elő kell írni, hogy a Bizottság által kért adatokat elektronikus úton juttassák el. Fontos, hogy az intervenciós hivatal olyan értesítést küldjön a Bizottságnak, amely megőrzi az ajánlattevők névtelenségét.

(6)

Az e rendeletben foglalt rendelkezések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az I. mellékletben szereplő tagállamok intervenciós hivatalai folyamatos pályázati eljárások útján értékesítenek a birtokukban lévő gabonából a Közösség belső piacán. A pályázati eljárás hatálya alá tartozó különböző gabonafélék maximális mennyiségeit az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az 1. cikkben említett értékesítések a 2131/93/EGK rendeletben meghatározott feltételek szerint történnek. Az említett rendelet 13. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve az ajánlattételhez megkövetelt biztosíték tonnánként 10 EUR.

3. cikk

(1)   Az ajánlatok benyújtási határideje az első részleges pályázati felhívás esetében 2007. július 4., 13 óra (brüsszeli idő szerint).

Az ajánlatok benyújtási határideje a további részleges pályázati felhívások esetében szerdánként 13 óra (brüsszeli idő szerint), kivéve 2007. augusztus 1-jét, 2007. augusztus 15-ét, 2007. augusztus 22-ét, 2007. szeptember 5-ét, 2007. szeptember 19-ét, 2007. október 3-át, 2007. október 17-ét, 2007. október 31-ét, 2007. november 14-ét, 2007. november 28-át, 2007. december 12-ét, 2007. december 26-át, 2008. január 2-át, 2008. január 16-át, 2008. január 23-át, 2008. február 6-át, 2008. február 20-át, 2008. március 5-ét, 2008. március 19-ét, 2008. április 2-át, 2008. április 16-át, 2008. április 30-át, 2008. május 14-ét, 2008. május 21-ét, 2008. június 4-ét és 2008. június 18-át, mivel ezeken a heteken nem kerül sor pályázati felhívásra.

Az ajánlatok benyújtási határideje az utolsó részleges pályázati felhívás esetében 2008. június 25., 13 óra (brüsszeli idő szerint).

(2)   Az ajánlatokat az érintett intervenciós hivataloknál kell benyújtani; e hivatalok elérhetőségei az I. mellékletben szerepelnek.

4. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésében az ajánlatok benyújtására megállapított határidő lejártát követő négy órán belül az érintett intervenciós hivatalok továbbítják a Bizottságnak a benyújtott ajánlatokat. Amennyiben egyetlen ajánlat sem érkezett be, a tagállam ezt a fent említett határidőn belül közli a Bizottsággal. Ha a tagállam az előírt határidőn belül semmilyen értesítést nem küld a Bizottságnak, akkor a Bizottság úgy tekinti, hogy az érintett tagállamban egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.

Az első albekezdésben említett közleményeket elektronikus úton kell eljuttatni a II. mellékletben szereplő mintának megfelelően. Valamennyi megnyitott pályázati eljárás esetében gabonafélénként külön formanyomtatványt kell küldeni a Bizottságnak. Az ajánlattevők kilétének titokban kell maradnia.

5. cikk

(1)   Az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság vagy gabonafélénként minimális értékesítési árat állapít meg, vagy nem intézkedik a beérkezett ajánlatokról.

(2)   Abban az esetben, ha a minimális eladási árnak az (1) bekezdés szerinti rögzítése egy tagállamban a rendelkezésre álló maximális mennyiség túllépését vonná maga után, az említett rögzítés mellett a minimális áron ajánlott mennyiségekre odaítélési együtthatót is meg lehet határozni úgy, hogy az biztosítsa a tagállamban rendelkezésre álló maximális mennyiség tiszteletben tartását.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 367/2007/EK rendelettel (HL L 91., 2007.3.31., 14. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK LISTÁJA

Tagállam

A belső piacon történő eladásra rendelkezésre bocsátott mennyiségek

(tonna)

Intervenciós hivatal

Név, cím és telefon, fax, e-mail

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

Rozs

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

A „—” jel jelentése: e tagállamban nincs intervenciós készlet ebből a gabonaféléből.


II. MELLÉKLET

Közlemény a Bizottság részére az intervenciós készleten lévő gabonaféléknek a belső piacon történő továbbértékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás keretében benyújtott ajánlatokról

Minta (1)

A 712/2007/EK rendelet 4. cikke

„GABONAFÉLE: KN-kód (2)

„TAGÁLLAM (3)

1

2

3

 

Az ajánlattevők számozása

A tétel száma

Mennyiség

(t)

Ajánlott ár

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

stb.

 

 

 

Adja meg a teljes felkínált mennyiséget (beleértve az azonos tételre vonatkozóan tett és elutasított ajánlatokat is): … tonna


(1)  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósághoz (D2) kell eljuttatni.

(2)  1001 90 a közönséges búzára vonatkozóan, 1003 00 az árpára vonatkozóan, 1005 90 00 a kukoricára vonatkozóan és 1002 00 00 a rozsra vonatkozóan.

(3)  Tüntesse fel az érintett tagállamot.


23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/14


A BIZOTTSÁG 713/2007/EK RENDELETE

(2007. június 21.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrakban folytatott tőkehalhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajók általi halászata kimerítette a 2007-re megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2007-re megállapított, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E hajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31. 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o. Helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 643/2007/EK rendelettel (HL L 151., 2007.6.13., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

14

Tagállam

Svédország

Állomány

COD/03AN.

Faj

Tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

Skagerrak

Időpont

2007.6.1.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/16


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 714/2007/EK HATÁROZATA

(2007. június 20.)

a gömbfa osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A jobb szabályozásra vonatkozó közösségi politikák hangsúlyozzák a nemzeti és közösségi jogszabályok egyszerűsítésének fontosságát, mely elengedhetetlen a vállalkozások versenyképességének javításához és a lisszaboni menetrend céljainak eléréséhez.

(2)

A 68/89/EGK irányelvben (3) előírt mérési és osztályozási módszerek különböznek az erdészeti ágazat, illetve az erdőre épülő ágazatok vállalkozásai közötti ügyleteknél jelenleg általánosan alkalmazott mérési és osztályozási módszerektől, és ezek a módszerek nem igazodnak a piaci igényekhez.

(3)

A 68/89/EGK irányelvben előírt mérési és osztályozási módszerek már nem szükségesek a belső piac céljainak eléréséhez.

(4)

A 68/89/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 68/89/EGK irányelv hatályon kívül helyezése azt vonja maga után, hogy 2008. december 31-ét követően az „EGK-osztályozott” jelzést többé nem lehet forgalomba hozatalnál használni, és ennek megfelelően 2008. december 31-ig a megfelelő nemzeti végrehajtó intézkedéseket is hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 68/89/EGK irányelv 2008. december 31-től kezdődően hatályát veszti.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2007. június 20-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

G. GLOSER


(1)  2007. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2007. február 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. május 21-i határozata.

(3)  HL L 32., 1968.2.6., 12. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 7.)

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről

(2007/436/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 269. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 173. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel a Számvevőszék véleményére (2),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (3),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i brüsszeli ülésén többek között arra a következtetésre jutott, hogy a saját forrásokról szóló megállapodásokat a méltányosság általános céljának figyelembevételével kell megkötni. Ezeknek a megállapodásoknak – az Európai Tanács 1984. évi fontainebleau-i ülésének vonatkozó következtetéseivel összhangban – ezért biztosítaniuk kell, hogy egyetlen tagállamra se nehezedjen a viszonylagos jólétéhez képest túlzott költségvetési teher. Ezért helyénvaló egyes tagállamokkal kapcsolatban rendelkezéseket hozni.

(2)

A Közösségek saját forrásai rendszerének megfelelő forrásokat kell biztosítania a közösségi politikák szabályos fejlődéséhez, figyelemmel a szigorú költségvetési fegyelem szükségességére is.

(3)

E határozat alkalmazásában a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) a piaci árakon meghatározott éves GNI-t kell érteni, ahogyan azt a Bizottság a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszerének (a továbbiakban: ESA 95) alkalmazásában, a 2223/96/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban meghatározza.

(4)

Tekintettel a költségvetés és a saját források területén az ESA 79-ről az ESA 95-re történő váltásra, és annak érdekében, hogy a Közösségek rendelkezésére bocsátott pénzügyi források összege változatlan maradjon, a Bizottság – az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (5) 3. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban – két tizedes pontossággal, az említett cikkben szereplő képlet alapján újraszámította a saját források felső határát és a kötelezettségvállalási előirányzatok felső határát. A Bizottság 2001. december 28-án közölte az új felső határokat a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. A saját források felső határát a Bizottság a tagállamok piaci árakon számított teljes GNI-jének 1,24 %-ában állapította meg, a kötelezettségvállalási előirányzatok felső határát pedig a tagállamok teljes GNI-jének 1,31 %-ában. Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy ezeket a felső határokat a jelenlegi szinten kell tartani.

(5)

A Közösségek rendelkezésére bocsátott pénzügyi források változatlanul tartása érdekében az ESA 95-ben bekövetkező, a GNI szintjének jelentős változásával együtt járó módosítások esetén helyénvaló a GNI százalékában kifejezett felső határokat kiigazítani.

(6)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött megállapodásoknak az Európai Unió jogában történő végrehajtását követően már nincs lényeges különbség a mezőgazdasági vámok és az egyéb vámok között. Ezért indokolt megszüntetni ezt a különbségtételt az Európai Unió általános költségvetése területén.

(7)

Az átláthatóság és az egyszerűség érdekében az Európai Tanács 2005. december 15.–16-án arra a következtetésre jutott, hogy a hozzáadottérték-adóból (HÉA) származó forrás lehívásának legnagyobb mértékét 0,30 %-ban kell megállapítani.

(8)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország csökkentett HÉA-lehívási kulcsot alkalmazhat a 2007–2013-as időszakban, valamint Hollandia és Svédország ugyanebben az időszakban bruttó csökkentéseket élvezhet az éves GNI-alapú hozzájárulások tekintetében.

(9)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy továbbra is maradjon meg az Egyesült Királyság javára szóló korrekciós mechanizmus, valamint Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország csökkentett részvétele a korrekció finanszírozásában. A 2009 és 2011 közötti fokozatos bevezető időszakot követően azonban az Egyesült Királyságnak teljes mértékben részt kell vennie a bővítés költségeinek finanszírozásában, leszámítva a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegéből származó részét. Az Egyesült Királyság javára történő korrekció kiszámítását ezért fokozatosan kiigazítják az Európai Unióhoz 2004. április 30. után csatlakozó tagállamokra felosztott kiadások kizárásával, kivéve a fent említett mezőgazdasági és vidékfejlesztési kiadásokat. Az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet a felosztott kiadások csökkentése eredményez, a 2007–2013-as időszakban nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd eurót. 2013 előtti további bővítés esetén – Bulgária és Románia csatlakozását leszámítva – az összeget megfelelően ki kell igazítani.

(10)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a 2000/597/EK, Euratom határozat 4. cikke második bekezdése f) pontjának rendelkezései – amelyek a csatlakozó országok éves előcsatlakozási kiadásainak az Egyesült Királyság javára történő korrekció kiszámításából való kivételével kapcsolatosak – 2013 végét követően ne legyenek alkalmazandók.

(11)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén felkérte a Bizottságot, hogy végezzen teljes és széles körű felülvizsgálatot, amely kiterjed az EU – a Közös Agrárpolitikát (KAP) is magában foglaló – kiadásainak, valamint – az egyesült királyságbeli csökkentést is magában foglaló – forrásainak valamennyi vonatkozására, és erről 2008–2009-ben tegyen jelentést.

(12)

Rendelkezéseket kell megállapítani, hogy szabályozzák a 2000/597/EK, Euratom határozatban előírt rendszerről az e határozattal bevezetett rendszerre történő áttérést.

(13)

Az Európai Tanács 2005. december 15.–16-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy e határozatnak 2007. január 1-jén kell hatályba lépnie,

MEGHATÁROZTA EZEKET A RENDELKEZÉSEKET, ÉS AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK AZOK ELFOGADÁSÁT:

1. cikk

A következő cikkekben megállapított szabályoknak megfelelően, az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az EK-Szerződés) 269. cikkének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az Euratom-Szerződés) 173. cikkének megfelelően, a Közösségek számára saját forrásokat biztosítanak az Európai Unió általános költségvetésének finanszírozására.

Az Európai Unió általános költségvetését, az egyéb bevételek sérelme nélkül, teljes mértékben a Közösségek saját forrásaiból finanszírozzák.

2. cikk

(1)   Az Európai Unió költségvetésében a saját forrásokat a következőkből álló bevételek alkotják:

a)

lefölözések, támogatások, kiegészítő vagy kompenzációs összegek, kiegészítő összegek vagy tényezők, a közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok, amelyeket a harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a Közösségek intézményei már megállapítottak vagy meg fognak állapítani, az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, hatályát vesztett szerződés hatálya alá tartozó termékekre kiszabott vámok, valamint a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások és egyéb vámok;

b)

e cikk (4) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül az összes tagállamra érvényes egységes kulcs alkalmazása a harmonizált hozzáadottérték-adó alapjára, amely alapot a közösségi szabályok alapján állapítanak meg. A (7) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően az e célból figyelembe vett adóalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50 %-át;

c)

e cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, a költségvetési eljárás alapján, valamennyi egyéb bevétel összegének figyelembevételével meghatározott egységes kulcsnak valamennyi tagállam GNI-jének összegére történő alkalmazása.

(2)   Az Európai Unió általános költségvetésében szereplő saját forrásnak minősül a bármilyen olyan új teherből származó bevétel is, amelyet valamely közös politika keretében az EK-Szerződésnek vagy az Euratom-Szerződésnek megfelelően vezettek be, feltéve hogy betartották az EK-Szerződés 269. cikke szerinti eljárást vagy az Euratom-Szerződés 173. cikke szerinti eljárást.

(3)   A tagállamok beszedési költség címén megtartják az (1) bekezdés a) pontjában említett összegek 25 %-át.

(4)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett egységes kulcs 0,30 %.

Kizárólag a 2007–2013-as időszakra a hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa Ausztria esetében 0,225 %, Németország esetében 0,15 %, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10 %.

(5)   Minden tagállam GNI-jére az (1) bekezdés c) pontjában említett egységes kulcsot alkalmazzák.

Kizárólag a 2007–2013-as időszakban, 2004-es árakon számítva, Hollandia az éves GNI-hozzájárulásából bruttó 605 millió EUR, Svédország pedig az éves GNI-hozzájárulásából bruttó 150 millió EUR csökkentést vehet igénybe. Ezeket az összegeket folyó árakra igazítják az EU aktuális, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg, és amely az előzetes költségvetési tervezet kidolgozásakor rendelkezésre áll. Ezeket a bruttó csökkentéseket az Egyesült Királyság javára történő, e határozat 4. és 5. cikkében említett korrekció számítása és finanszírozása után kell nyújtani, amelyre így e csökkentések nincsenek hatással.

(6)   Amennyiben a pénzügyi év elején a költségvetést még nem fogadták el, az új kulcsok hatálybalépéséig a már létező HÉA- és GNI-lehívási kulcsokat kell alkalmazni.

(7)   E határozat alkalmazásában a GNI az adott évre piaci árakon meghatározott GNI, ahogyan azt a Bizottság az ESA 95 alkalmazásában, a 2223/96/EK tanácsi rendelettel összhangban meghatározza.

Amennyiben az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek a Bizottság által meghatározott GNI-ben, a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag, és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy e módosításokat e határozat alkalmazásában figyelembe kell-e venni.

3. cikk

(1)   Az éves kifizetési előirányzatokat fedező, a Közösségek számára allokált saját források teljes összege nem haladhatja meg az összes tagállam GNI-je összegének 1,24 %-át.

(2)   Az Európai Unió általános költségvetésében szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok teljes éves összege nem haladhatja meg a tagállamok teljes GNI-jének 1,31 %-át.

A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok között helyes arányt kell fenntartani annak érdekében, hogy összeegyeztethetőségük, valamint az (1) bekezdés szerinti felső határ betartása az elkövetkező években biztosítható legyen.

(3)   Amennyiben az ESA 95 módosításai jelentős változásokat eredményeznek az e határozat alkalmazásában meghatározott GNI szintjében, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kifizetési és kötelezettségvállalási felső határokat a Bizottság a következő képlet alapján újraszámítja:

Formula

ahol t a legutolsó teljes év, amelyre vonatkozóan az a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) szóló, 2003. július 15-i 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) szerinti adatok rendelkezésre állnak.

4. cikk

(1)   Az Egyesült Királyság korrekcióban részesül a költségvetési egyensúlytalanságok tekintetében.

E korrekciót a következőképpen határozzák meg:

a)

kiszámítják az előző pénzügyi évben a következők között fennálló különbséget:

az Egyesült Királyság százalékos részesedése a nem maximált hozzáadottértékadó-alapok összegéből, és

az Egyesült Királyság százalékos részesedése az összes felosztott kiadásból;

b)

megszorozzák az így kapott különbséget az összes felosztott kiadással;

c)

a b) pont szerinti eredményt megszorozzák 0,66-dal;

d)

a c) pont szerinti eredményből kivonják az Egyesült Királyságnak a maximált hozzáadottérték-adóra történő áttéréséből eredő hatásokat és a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetéseket, nevezetesen a következők közötti különbséget:

azon összeg, amelyet az Egyesült Királyságnak a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett források által finanszírozott összegekbe kellett volna fizetnie, ha az egységes kulcsot a nem maximált hozzáadottértékadó-alapokra alkalmazták volna, és

az Egyesült Királyság befizetései a 2. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján;

e)

a d) pont szerinti eredményből kivonják az Egyesült Királyság azon nettó nyereségét, amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett források százalékarányának növekedéséből származik, és amelyet a tagállamok a beszedés és az ezzel összefüggő költségek fedezésére tartottak meg;

f)

az EU minden egyes bővítésekor kiszámítják az ellentételezés csökkentése érdekében az e) pont szerinti eredmény kiigazítását, ezáltal biztosítják, hogy azon kiadás, amely a bővítés előtt változatlan volt, a bővítés után se csökkenjen. E kiigazítást az összes felosztott kiadás olyan összeggel való csökkentésével kell végrehajtani, amely a csatlakozó országok éves, csatlakozás előtti kiadásának felel meg. Az összes így kiszámított összeget át kell vinni a következő évekre, és évente ki kell igazítani az EU legutóbbi rendelkezésre álló, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg. Ezt a költségvetésben 2014-ben első ízben szereplő korrekcióval kezdődően nem kell alkalmazni;

g)

a kiszámított összeget kiigazítják úgy, hogy a teljes felosztott kiadásból levonják a 2004. április 30. után csatlakozó tagállamok teljes felosztott kiadását, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.

A levonást az alábbi ütemezés szerint fokozatosan növelik.

Az Egyesült Királyság javára történő korrekció költségvetésben való szerepeltetésének első éve:

A bővítéssel kapcsolatos (fent meghatározott) kiadásoknak az Egyesült Királyság javára történő korrekció kiszámításából kiveendő százalékos aránya

2009

20

2010

70

2011

100

(2)   A 2007–2013-as időszakban az Egyesült Királyság kiegészítő hozzájárulása, amelyet az (1) bekezdés g) pontjában említett felosztott kiadások csökkentése eredményez, nem haladhatja meg a 2004-es árakon számított 10,5 milliárd eurót. A Bizottság szolgálatai minden évben ellenőrzik, hogy a korrekció kiigazításainak összege meghaladja-e ezt az összeget. E számítás céljából a folyó árakon számított összegeket átváltják 2004-es árakra az EU legutóbbi rendelkezésre álló, euróban kifejezett GDP-deflátorának alkalmazásával, amelyet a Bizottság ad meg. A 10,5 milliárd EUR értékű felső határ átlépése esetén az Egyesült Királyság hozzájárulását megfelelően csökkentik.

2013 előtti további bővítés esetén a 10,5 milliárd EUR értékű felső határt megfelelően felfelé igazítják.

5. cikk

(1)   A korrekció költségét a következő rendelkezéseknek megfelelően a többi tagállam viseli:

a)

a költség megosztását először a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett befizetések egyes tagállamokra jutó hányada alapján számolják ki, az Egyesült Királyság kivételével, valamint Hollandia és Svédország 2. cikk (5) bekezdésében említett GNI-alapú hozzájárulásának bruttó csökkentése figyelmen kívül hagyásával;

b)

ezt követően kiigazítják úgy, hogy Ausztria, Hollandia, Németország és Svédország finanszírozási hányada az e számításból eredő rendes hányad egynegyedére korlátozódjon.

(2)   Az Egyesült Királyság úgy részesül a korrekcióban, hogy levonnak a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásából eredő befizetéseiből. A többi tagállam által viselt költségeket hozzáadják azon befizetéseikhez, amelyek a 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának az egyes tagállamokra történő alkalmazásából származnak.

(3)   A 2. cikk (5) bekezdése, a 4. cikk és e cikk alkalmazásához szükséges számításokat a Bizottság végzi el.

(4)   Amennyiben a pénzügyi év kezdetén a költségvetést még nem fogadták el, akkor az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció és a többi tagállam által viselt költség alkalmazásban marad úgy, ahogyan az az utolsó elfogadott költségvetésben szerepel.

6. cikk

A 2. cikkben említett bevételt megkülönböztetés nélkül használják fel az Európai Unió általános költségvetésében szereplő valamennyi kiadás finanszírozására.

7. cikk

A Közösségek költségvetésében a pénzügyi év folyamán az összes tényleges kiadást meghaladó közösségi bevételi többletet a következő pénzügyi évre viszik át.

8. cikk

(1)   A Közösségeknek a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett saját forrásait a tagállamok a nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapján szedik be, amelyeket adott esetben a közösségi követelményekhez igazítanak.

A Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálja a tagállamok által számára bejelentett nemzeti rendelkezéseket, eljuttatja a tagállamokhoz azokat a módosításokat, amelyeket a közösségi szabályoknak való megfeleléshez szükségesnek ítélt, és jelentést nyújt be a költségvetési hatóságnak.

A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában előírt forrásokat.

(2)   A Tanács az EK-Szerződés 279. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak és az Euratom-Szerződés 183. cikkének megfelelően elfogadja azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek e határozat alkalmazásához, valamint a 2. és 5. cikk szerinti bevételek beszedésének ellenőrzéséhez és e bevételeknek a Bizottság rendelkezésére bocsátásához és befizetéséhez.

9. cikk

A Bizottság az EU KAP-ot is magában foglaló kiadásainak és az Egyesült Királyságnak nyújtott csökkentést is magában foglaló forrásainak minden szempontot figyelembe vevő, teljes és széles körű felülvizsgálatának keretében – amelyről 2008–2009 folyamán tesz jelentést – elvégzi a saját források rendszerének általános felülvizsgálatát.

10. cikk

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, a 2000/597/EK, Euratom határozat 2007. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásainak a Közösségek saját forrásai által történő pótlásáról szóló, 1970. április 21-i 70/243/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozatra (7), a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1985. május 7-i 85/257/EGK, Euratom tanácsi határozatra (8), a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1988. június 24-i 88/376/EGK, Euratom tanácsi határozatra (9), a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom határozatra (10) vagy a 2000/597/EK, Euratom határozatra történő bármilyen hivatkozást az e határozatra történő hivatkozásnak kell tekinteni.

(2)   A 88/376/EGK, Euratom határozat, a 94/728/EK, Euratom határozat és a 2000/597/EK, Euratom határozat 2., 4. és 5. cikkét továbbra is alkalmazni kell a valamennyi tagállamra érvényes, egységes kulcsnak – az egyes tagállamok GNP-jének vagy GNI-jének az adott évtől függően egységesen 50–55 %-ában meghatározott – hozzáadottértékadó-alapra történő alkalmazásából keletkező bevétel kiszámítására és kiigazítására, valamint az Egyesült Királyság vonatkozásában jelentkező költségvetési egyensúlytalanság 1988–2006-os korrekciójának kiszámítására.

(3)   A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett összegek esetében – amelyeket az alkalmazandó közösségi szabályokkal összhangban a tagállamoknak 2001. február 28. előtt rendelkezésre kellett volna bocsátaniuk – a tagállamok a beszedés költségének címén továbbra is megtartják ezen összegek 10 %-át.

11. cikk

A tagállamokat a Tanács főtitkára értesíti e határozatról.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát az e határozat elfogadására vonatkozó, alkotmányos követelményeiknek megfelelő eljárásaik lezárásáról.

E határozat a második albekezdésben említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

12. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. GLOS


(1)  A 2006. július 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 203., 2006.8.25., 50. o.

(3)  HL C 309., 2006.12.16., 103. o.

(4)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb az 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 253., 2000.10.7., 42. o.

(6)  HL L 181., 2003.7.19., 1. o.

(7)  HL L 94., 1970.4.28., 19. o.

(8)  HL L 128., 1985.5.14., 15. o.

(9)  HL L 185., 1988.7.15., 24. o.

(10)  HL L 293., 1994.11.12., 9. o.


Bizottság

23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/22


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 19.)

a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2007) 2548. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/437/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik az irányelv I. mellékletében nem szereplő olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan megvizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékben szerepel a haloxifop-R.

(3)

A haloxifop-R esetében a bejelentő által javasolt felhasználási célokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A haloxifop-R esetében Dánia volt a referens tagállam, és 2003. november 21-én minden vonatkozó információ benyújtásra került.

(4)

A tagállamok és az EFSA szakértői értékelésnek vetették alá az értékelő jelentést, majd azt 2006. július 28-án a haloxifop-R hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékeléséről szóló szakértői értékelésből levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták e jelentést, majd a haloxifop-R-ről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentésként 2006. november 24-én véglegesítették.

(5)

E hatóanyag értékelése során több aggály is felmerült. A talajvíz szennyezésének kockázatértékelését nem lehetett elvégezni. Megállapították többek között, hogy a haloxifop-R-nek a bejelentő által javasolt felhasználása a metabolitok tartós megjelenéséhez vezet, melyek könnyen kioldódhatnak a talajvízben, és így az ivóvízre esetleges negatív hatást gyakorolnak. Ez olyan problémákat vet fel, melyeket nem lehetett a bejelentő által a törvényes határidőkön belül szolgáltatott adatok alapján megoldani. A rendelkezésre álló adatok alapján további aggályok merülnek fel az emlősöknél felmerülő kockázatok tekintetében. A rendelkezésre álló információk alapján ezért nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a haloxifop-R megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel követelményeinek.

(6)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, tegye meg észrevételeit a szakértői értékelés eredményeire vonatkozóan, és jelezze szándékát, hogy továbbra is támogatni kívánja-e a hatóanyagot. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A felhozott érvek ellenére azonban a fenti aggályok továbbra is fennállnak, és az EFSA szakértői ülések alkalmával benyújtott és megvizsgált információk alapján végzett értékelések nem bizonyították, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7)

A haloxifop-R ezért nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8)

Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek engedélyei meghatározott határidőn belül visszavonásra kerüljenek, valamint meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9)

A haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és meglévő készleteinek felhasználására a tagállamok által biztosított türelmi idő nem haladhatja meg a tizenkét hónapot annak érdekében, hogy a meglévő készleteket egy további vegetációs időszakban felhasználhassák.

(10)

Ez a határozat nem sérti a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a haloxifop-R-nek a szóban forgó irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem benyújtását.

(11)

Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A haloxifop-R nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy:

a)

a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerek engedélye 2007. december 19-ig visszavonásra kerül;

b)

a haloxifop-R-t tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően nem adnak ki, illetve nem hosszabbítanak meg engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdése rendelkezéseinek értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legkésőbb 2008. december 19-én járjon le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Helyesbítések

23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/24


Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvéhez (protokollhoz)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118., 2007. május 8. )

A fedőlapon és a 8. oldalon a címben:

a következő szövegrész:

helyesen:


23.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 163/s3


AZ OLVASÓHOZ

A legutóbbi bővítésből adódó helyzet következtében, a Hivatalos Lap bizonyos 2006. december 27-i, 29-i és 30-i számai egyszerűsített módon jelentek meg az EU akkori hivatalos nyelvein.

Döntés született a Hivatalos Lap említett számaiban szereplő jogi aktusok helyesbítésként történő újbóli megjelentetéséről a Hivatalos Lap hagyományos keretei között.

Ennek megfelelően a Hivatalos Lapnak azok a számai, amelyek a helyesbítéseket tartalmazzák, a bővítés előtti hivatalos nyelveken jelentek meg. A jogi aktusoknak az új tagállamok nyelveire történő fordításai az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában látnak napvilágot, amely az intézmények és az Európai Központi Bank által 2007. január 1-jét megelőzően elfogadott szövegeket tartalmazza.

Az alábbi lista a 2006. december 27-én, 29-én és 30-án publikált HL-számokat és az azokhoz tartozó helyesbítéseket foglalja magában.

2006. december 27-i HL

Javított HL (2007)

L 370.

L 30.

L 371.

L 45.

L 373.

L 121.

L 375.

L 70.


2006. december 29-i HL

Javított HL (2007)

L 387.

L 34.


2006. december 30-i HL

Javított HL (2007)

L 396.

L 136.

L 400.

L 54.

L 405.

L 29.

L 407.

L 44.

L 408.

L 47.

L 409.

L 36.

L 410.

L 40.

L 411.

L 27.

L 413.

L 50.