ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 157

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 676/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

1

 

 

A Bizottság 677/2007/EK rendelete (2007. június 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 678/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

9

 

*

A Bizottság 679/2007/EK rendelete (2007. június 18.) a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának a 2007–2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról

12

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/35/EK irányelve (2007. június 18.) a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszereléséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

14

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/420/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. június 11.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa egy tagjának a kinevezéséről

17

 

 

Bizottság

 

 

2007/421/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 14.) a 94/57/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a tagállamok által elismert szervezetek listájának a közzétételéről szóló 96/587/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2007) 2379. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 18.) a 92/452/EGK határozatnak egyes argentínai, ausztráliai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 2498. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/423/KKBP határozata (2007. június 18.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

23

 

 

 

*

Az Olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/1


A TANÁCS 676/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) legújabb tudományos szakvéleménye rámutat arra, hogy az északi-tengeri sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászata az állományban olyan mértékű pusztulást okozott, amely meghaladta az ICES által az elővigyázatosság elvével összhangban meghatározott szintet, és az állományok a fenn nem tartható halászat kockázatának vannak kitéve.

(2)

A többéves gazdálkodási stratégiákat vizsgáló szakértői bizottság véleménye rámutat arra, hogy a közönséges nyelvhal legnagyobb hozama a 2–6 éves korú egyedek halászat okozta 0,2-es állománypusztulási arány esetén érhető el.

(3)

A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) véleménye szerint az északi-tengeri sima lepényhal állománya elővigyázatossági biomasszájának 230 000 tonnának kell lennie, és az északi-tengeri sima lepényhal állományából nyerhető legmagasabb hozam hosszú távú biztosításához szükséges halászat okozta állománypusztulási arány 0,3, az északi-tengeri közönséges nyelvhal állománya elővigyázatossági biomasszájának pedig 35 000 tonnának kell lennie.

(4)

Intézkedéseket kell hozni az északi-tengeri sima lepényhal és közönséges nyelvhal állományát érintő halászati gazdálkodásra vonatkozó többéves terv létrehozásához. Ezeket az intézkedéseket – amennyiben azok érintik az északi-tengeri sima lepényhal állományát – a Norvégiával folytatott konzultációkra tekintettel kell megállapítani.

(5)

A terv célja, hogy az első szakaszban a biztonságos biológiai határon belülre emelje az északi-tengeri sima lepényhal és közönséges nyelvhal állományát, majd egy második szakaszban – miután a Tanács megfelelően áttanulmányozta az e célt szolgáló végrehajtási módszereket – gondoskodjon arról, hogy a legnagyobb fenntartható hozam alapján és fenntartható gazdasági, környezeti és szociális feltételek mellett aknázzák ki ezeket az állományokat.

(6)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) többek között előírja, hogy e cél elérésének érdekében a Közösség az elővigyázatosság elvét alkalmazza az állomány védelmét és megőrzését szolgáló intézkedések meghozatalakor, hogy biztosítsa annak fenntartható kiaknázását, és a lehető legkisebbre csökkentse a halászati tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását.

(7)

E rendelet célja a halászati gazdálkodásra vonatkozó ökoszisztéma alapú megközelítés progresszív alkalmazása, valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a halászati tevékenységek egy gazdaságilag életképes és versenyképes halászati ágazaton belül, hatékony módon folyjanak, miközben megfelelő életszínvonalat kell biztosítania azok számára, akiknek megélhetése az északi-tengeri sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatától függ, továbbá figyelembe kell vennie a fogyasztók érdekeit is. A Közösség a politikáit részben az érintett regionális tanácsadó testület ajánlásaira alapozza. Az északi-tengeri simalepényhal-zsákmány jelentős részét a közönségesnyelvhal-zsákmánnyal együtt fogják ki. A sima lepényhallal való gazdálkodás ezért nem valósítható meg a közönséges nyelvhalat érintő gazdálkodástól függetlenül.

(8)

Ennek megfelelően a többéves terv kidolgozásakor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a sima lepényhal esetében a halászat okozta állománypusztulás magas rátája nagymértékben az Északi-tenger déli részén 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálóval folytatott közönségesnyelvhal-halászat során visszaengedett lepényhal jelentős mennyiségére vezethető vissza.

(9)

A halászat okozta állománypusztulás rátájának ilyen ellenőrzését az érintett állományok teljes kifogható mennyiségét (TAC) meghatározó megfelelő módszer, valamint egy olyan – a tengeren töltött engedélyezett napok korlátozását magában foglaló – szabályozás kialakításával lehet elérni, amely az ezen állományokra vonatkozó halászati erőkifejtéseket olyan szintre korlátozza, amely mellett a TAC és a tervezett, halászat okozta állománypusztulás rátájának túllépésére valószínűleg nem kerül sor, viszont elegendő a halászat okozta állománypusztulás tervben rögzített arányai alapján megengedett TAC kifogásához.

(10)

A terv a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal érintett állományainak halászat okozta állománypusztulására jelentős hatást gyakorló minden lepényhal-halászatra vonatkozik. Azon tagállamok azonban, amelyek kvótái egyik állomány esetében sem érik el a TAC Európai Közösségre eső részének 5 %-át, mentesülnek a terv erőkifejtés-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezései alól.

(11)

Ez a terv szolgál majd a lepényhal-gazdálkodás fő eszközéül az Északi-tengeren, és hozzájárul majd más állományok – például a tőkehalállományok – helyreállításához.

(12)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben (3) meghatározottakon túl az e rendeletben előírt intézkedések betartásának biztosítása érdekében további ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni.

(13)

A Bizottság 2006-ban a maximális fenntartható hozamra vonatkozó célkitűzés 2015-ig történő eléréséről szóló közlemény révén vitát kezdeményezett a halászat okozta állománypusztulás fokozatos csökkentésére irányuló közösségi stratégiáról. A Bizottság e közleményt benyújtotta véleményezésre a regionális tanácsadó testületeknek.

(14)

A Bizottság felkérte a HTMGB-t, hogy készítsen jelentést a sima lepényhalra és a közönséges nyelvhalra irányuló gazdálkodással kapcsolatos – pontos, objektív és átfogó biológiai és pénzügyi információk alapján elkészítendő – hatásvizsgálat kulcsfontosságú elemeiről. E hatásvizsgálat a többéves terv második szakaszára vonatkozó bizottsági javaslat mellékletét képezi majd.

(15)

A többéves terv az első szakaszban helyreállítási tervnek, a második szakaszban pedig gazdálkodási tervnek tekintendő a 2371/2002/EK rendelet 5. és 6. cikkének értelmében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY ÉS CÉLKITŰZÉS

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet többéves tervet hoz létre az Északi-tengerben élő sima lepényhalak és közönséges nyelvhalak állományának kiaknázására irányuló halászatra vonatkozóan.

(2)   E rendelet alkalmazásában az „Északi-tenger” a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács által IV. alterületként elkülönített tengeri terület.

2. cikk

Biztonságos biológiai határok

(1)   E rendelet alkalmazásában a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal állományát azokban az években kell a biztonságos biológiai határok közötti mennyiségűnek tekinteni, amelyekben a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) véleménye szerint a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

a sima lepényhal állományának ívásra képes biomasszája meghaladja a 230 000 tonnát;

b)

a sima lepényhal állománya esetében észlelt halászat okozta állománypusztulás átlagos aránya 2–6 éves életkorban évente kevesebb mint 0,6;

c)

a közönséges nyelvhal állományának ívásra képes biomasszája meghaladja a 35 000 tonnát;

d)

a közönséges nyelvhal állományának esetében tapasztalt, halászat okozta állománypusztulás átlagos aránya 2–6 éves életkorban évente kevesebb mint 0,4.

(2)   Amennyiben a HTMGB a biomasszára és a halászat okozta állománypusztulásra vonatkozóan más értékek használatát javasolja a biztonságos biológiai határ meghatározásához, a Bizottság javaslatot nyújt be az (1) bekezdés módosítására.

3. cikk

A többéves terv első szakaszának célkitűzései

(1)   A többéves terv első szakasza biztosítja, hogy a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal állománya ismét a biztonságos biológiai határok közé kerüljön.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzést úgy kell elérni, hogy a sima lepényhalra és a közönséges nyelvhalra vonatkozó, halászat okozta állománypusztulás aránya évente 10 %-kal csökkenjen a TAC legfeljebb 15 %-os éves változásával addig, amíg mindkét állomány el nem éri a biztonságos biológiai határértéket.

4. cikk

A többéves terv második szakaszának célkitűzései

(1)   A többéves terv második szakasza biztosítja a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal állományainak a legnagyobb fenntartható hozam alapján történő kiaknázását.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott célt úgy kell elérni, hogy a sima lepényhalra vonatkozó, halászat okozta állománypusztulás aránya 2–6 éves életkorban legalább 0,3 maradjon.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott célt úgy kell elérni, hogy a közönséges nyelvhalra vonatkozó, halászat okozta állománypusztulás aránya 2–6 éves életkorban legalább 0,2 maradjon.

5. cikk

Átmeneti szabályok

(1)   Amennyiben megállapításra kerül, hogy a sima lepényhal és a közönséges nyelvhal állományai két egymást követő évben ismét a biztonságos biológiai határokon belül helyezkednek el, a Tanács a Bizottság javaslata alapján határoz a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 7., 8. és 9. cikk olyan módosításáról, amely a HTMGB legújabb tudományos véleményének fényében lehetővé teszi az állományoknak a maximális fenntartható hozammal összeegyeztethető állománypusztulás melletti kiaknázását.

(2)   A Bizottság felülvizsgálati javaslatát egy teljes körű hatásvizsgálat egészíti ki, a javaslat továbbá figyelembe veszi az északi-tengeri regionális tanácsadó testület véleményét.

II.   FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

6. cikk

A teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok) megállapítása

A Bizottság javaslata alapján a Tanács évente minősített többséggel határoz a következő évi TAC-okról az északi-tengeri sima lepényhal és közönséges nyelvhal állományára vonatkozóan e rendelet 7. és 8. cikkének megfelelően.

7. cikk

A sima lepényhalra vonatkozó TAC megállapítására irányuló eljárás

(1)   A Tanács a sima lepényhalra vonatkozó TAC-ot olyan fogásszinten fogadja el, amely a HTMGB által készített tudományos értékelés szerint az alábbiak közül a magasabb:

a)

az a TAC, amelynek alkalmazása az alkalmazás évében a halászat okozta állománypusztulás arányának 10 %-os csökkenését eredményezi az előző évre becsült, halászat okozta állománypusztulás arányához képest;

b)

az a TAC, amelynek alkalmazása 2–6 éves életkorban a halászat okozta állománypusztulás 0,3-es arányát eredményezi az alkalmazása évében.

(2)   Ha az (1) bekezdés alkalmazása olyan TAC-hoz vezetne, amely több, mint 15 %-kal meghaladja az előző évi TAC-ot, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal nagyobb a tárgyévi TAC-nál.

(3)   Ha az (1) bekezdés alkalmazása olyan TAC-hoz vezetne, amely több, mint 15 %-kal kevesebb az előző évi TAC-nál, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal kevesebb a tárgyévi TAC-nál.

8. cikk

A közönséges nyelvhalra vonatkozó TAC megállapítására irányuló eljárás

(1)   A Tanács a közönséges nyelvhalra vonatkozó TAC-ot olyan fogásszinten fogadja el, amely a HTMGB által készített tudományos értékelés szerint az alábbiak közül a magasabb:

a)

az a TAC, amelynek alkalmazása 2–6 éves életkorban a halászat okozta állománypusztulás 0,2-es arányát eredményezi az alkalmazása évében;

b)

az a TAC, amelynek alkalmazása az alkalmazás évében a halászat okozta állománypusztulás arányának 10 %-os csökkenését eredményezi az előző évre becsült, halászat okozta állománypusztulás arányához képest.

(2)   Ha az (1) bekezdés alkalmazása olyan TAC-hoz vezetne, amely több, mint 15 %-kal meghaladja az előző évi TAC-ot, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal nagyobb a tárgyévi TAC-nál.

(3)   Ha az (1) bekezdés alkalmazása olyan TAC-hoz vezetne, amely több, mint 15 %-kal kevesebb az előző évi TAC-nál, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal kevesebb a tárgyévi TAC-nál.

III.   FEJEZET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KORLÁTOZÁSA

9. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozása

(1)   A II. fejezetben említett TAC-okat kiegészítik egy, a közösségi jogalkotás keretében megállapított, halászati erőkifejtéseket korlátozó rendszerrel.

(2)   A Bizottság javaslata alapján és az (1) bekezdésben említett, halászati erőkifejtést korlátozó rendszerre is figyelemmel a Tanács minden évben minősített többséggel határoz az azon flották általi halászati erőkifejtés legmagasabb szintjének kiigazításáról, amelyek esetében a sima lepényhal vagy a közönséges nyelvhal, vagy mindkét fajta a halzsákmány jelentős részét képezi, vagy amelyek nagy mennyiségben visszaengedik a tengerbe e fajtákat.

(3)   A Bizottság előrejelzést kér a HTMGB-től a 6. cikkel összhangban megállapított teljes kifogható mennyiségek Európai Közösségre eső részének megfelelő simalepényhal- és közönségesnyelvhal-fogásokhoz szükséges halászati erőkifejtés legmagasabb szintjéről. Ezt a kérelmet a kvótákra vonatkozó halászati feltételek szabályozásáról szóló, egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok figyelembevételével kell megfogalmazni.

(4)   A halászati erőkifejtés (2) bekezdésben említett legmagasabb szintjének éves kiigazítása a HTMGB (3) bekezdés szerint adott véleményének figyelembevételével történik.

(5)   A Bizottság minden évben felkéri a HTMGB-t, hogy készítsen jelentést a sima lepényhalra és a közönséges nyelvhalra irányuló halászatot folytató halászhajók halászati erőkifejtésének éves szintjéről, valamint az általuk használt halászfelszerelések típusairól.

(6)   A (4) bekezdéstől eltérve a halászati erőkifejtés nem haladhatja meg a 2006-ra megállapított szintet.

(7)   Azon tagállamok, amelyek kvótái sem a sima lepényhal, sem pedig a közönséges nyelvhal esetében nem érik el a teljes kifogható mennyiségek Európai Közösségre eső részének 5 %-át, mentesülnek az erőkifejtés-gazdálkodási rendszer alól.

(8)   Az erőkifejtés-gazdálkodási rendszer vonatkozik a (7) bekezdés rendelkezései által érintett azon tagállamra, amely a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján a közönséges nyelvhalra vagy a sima lepényhalra vonatkozó kvóták olyan cseréjébe bocsátkozik, amelynek eredményeként az adott tagállamnak kiosztott kvótának és a közönséges nyelvhal vagy a sima lepényhal átvitt mennyiségének összege túllépi a TAC Európai Közösségre eső részének 5 %-át.

(9)   A halászati erőkifejtés nem haladhatja meg a 2006-ra engedélyezett szintet azon halászhajók esetében, amelyeknél a sima lepényhal vagy a közönséges nyelvhal a fogás jelentős részét képezi, és amelyek a (7) bekezdés rendelkezései által érintett tagállam lobogója alatt hajóznak.

IV.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

10. cikk

A halászati erőkifejtésre vonatkozó jelentések

(1)   A közös 2847/93/EGK rendelet 19b., 19c., 19d., 19e. és 19k. cikkét kell alkalmazni a területen tevékenykedő hajókra. Azokra a hajókra, amelyek a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelet (4) 5. és 6. cikkével összhangban megfigyelési rendszerrel vannak felszerelve, nem vonatkoznak a jelzési követelmények.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett kötelezettség betartásának biztosítására végrehajthatnak olyan alternatív ellenőrző intézkedéseket, amelyek ugyanolyan hatékonyak és átláthatóak, mint ezek a jelentéstételi kötelezettségek. Az említett intézkedésekről végrehajtásuk előtt értesíteni kell a Bizottságot.

11. cikk

Hibahatár

(1)   A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (5) 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, az Északi-tengeren tartózkodott halászhajókon tartott, mind a sima lepényhal, mind pedig a közönséges nyelvhal élősúly-kilogrammban meghatározott mennyiségei becslésében az engedélyezett hibahatár a hajónaplóban szereplő számadat 8 %-a. Amennyiben a közösségi szabályozásban nem fektettek le átváltási arányt, a hajó lobogója szerinti tagállamban elfogadott átváltási arány alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a tengeri élőlények azon fajaira, amelyek esetében a hajón tartott mennyiség kevesebb, mint 50 kg.

12. cikk

A halzsákmány lemérése

A tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az Északi-tengeren fogott, 300 kg-ot meghaladó mennyiségű közönséges nyelvhalat vagy az 500 kg-ot meghaladó mennyiségű sima lepényhalat értékesítés előtt olyan mérleg felhasználásával mérjék le, amelynek pontosságát hitelesítették.

13. cikk

Előzetes értesítés

Az Északi-tengeren tartózkodott közösségi halászhajók azon parancsnokai, akik bármely mennyiségben sima lepényhalat vagy közönséges nyelvhalat kívánnak harmadik ország kikötőjében vagy kirakodási helyén kirakodni, legalább huszonnégy órával a harmadik országban történő kirakodás előtt köteles megadni az alábbi információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak:

a)

a kikötőnek vagy a kirakodás helyének neve;

b)

a kikötőbe vagy a kirakodás helyére való megérkezés becsült időpontja;

c)

azon fajok élősúly-kilogrammban megadott mennyisége, amelyekből 50 kg-nál nagyobb mennyiséget tartanak a fedélzeten.

Az értesítést a halászhajó parancsnokának képviselője is elvégezheti.

14. cikk

A sima lepényhal és a közönséges nyelvhal elkülönített tárolása

(1)   Közösségi halászhajón tilos bármely különálló tartályban bármilyen mennyiségű sima lepényhalat vagy bármilyen mennyiségű közönséges nyelvhalat egyéb tengeri élőlénnyel vegyesen tárolni.

(2)   A közösségi halászhajó parancsnoka a hajónaplóban szereplő mennyiségeknek a fedélzeten tartott simalepényhal- és közönségesnyelvhal-fogásokkal való összevetése érdekében a szükséges mértékben együttműködik a tagállam ellenőreivel.

15. cikk

A közönséges nyelvhal és a sima lepényhal szállítása

(1)   A tagállam illetékes hatóságai előírhatják, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi területen kifogott és az adott tagállamban először kirakodott, 500 kg-ot meghaladó mennyiségű sima lepényhalat vagy a 300 kg-ot meghaladó mennyiségű közönséges nyelvhalat az első kirakodási kikötőből való elszállítást megelőzően olyan mérleg felhasználásával mérjék le, amelynek pontosságát hitelesítették.

(2)   A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkétől eltérően a kirakodási helytől eltérő helyre szállított, 500 kg-ot meghaladó mennyiségű közönséges nyelvhal és a 300 kg-ot meghaladó mennyiségű sima lepényhal szállítmányát azon rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt nyilatkozatnak kell kísérnie. A 2847/93/EGK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

16. cikk

A közönséges nyelvhal és a sima lepényhal átrakodásának tilalma

Az Északi-tengeren tartózkodó közösségi halászhajó semmilyen mennyiségű sima lepényhalat vagy közönséges nyelvhalat nem rakodhat át másik hajóra.

V.   FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS

17. cikk

A gazdálkodási intézkedések értékelése

(1)   E rendelet alkalmazásának második évében, majd minden ezt követő évben a Bizottság a HTMGB véleménye alapján értékeli az érintett állományokra és ezen állományok halászatára vonatkozó gazdálkodási intézkedések hatását.

(2)   E rendelet alkalmazásának harmadik évében és azt követően minden harmadik évben a Bizottság tudományos szakvéleményt kér a HTMGB-től arról, hogy milyen mértékben valósultak meg a többéves terv célkitűzései. A Bizottság adott esetben megfelelő intézkedéseket javasol, továbbá a 3. és 4. cikkben megállapított célkitűzések elérése érdekében a Tanács minősített többséggel alternatív intézkedésekről határoz.

18. cikk

Különleges körülmények

Amennyiben a HTMGB azt állapítja meg, hogy az ívásra képes simalepényhal-, illetve közönségesnyelvhal-állomány csökkent szaporodási képességgel rendelkezik, a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a sima lepényhalra vonatkozó, a 7. cikkben megállapítottnál alacsonyabb TAC-ról, valamint a közönséges nyelvhalra vonatkozó, a 8. cikkben megállapítottnál alacsonyabb TAC-ról, és a halászati erőkifejtésnek a 9. cikkben megállapítottnál alacsonyabb szintjéről.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Támogatás az Európai Halászati Alap keretében

(1)   Az e rendelet 3. cikkében előirányzott első szakaszban a többéves terv helyreállítási tervnek tekintendő a 2371/2002/EK rendelet 5. cikkének értelmében és az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelet (6) 21. cikke a) pontja i. alpontjának alkalmazásában.

(2)   Az e rendelet 4. cikkében előirányzott második szakaszban a többéves terv gazdálkodási tervnek tekintendő a 2371/2002/EK rendelet 6. cikkének értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontja iv. alpontjának alkalmazásában.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  Az Európai Parlament 2006. szeptember 28-án kihirdetett véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(5)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.


19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/7


A BIZOTTSÁG 677/2007/EK RENDELETE

(2007. június 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. június 18-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/9


A BIZOTTSÁG 678/2007/EK RENDELETE

(2007. június 18.)

a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében a gazdaságilag jelentős export biztosításához szükséges mértékben, a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó korlátokat tiszteletben tartva, a Közösség által exportált termékekre export-visszatérítés állapítható meg.

(3)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelmében gondot kell fordítani arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ez ne okozzon zavart. A fenti ok, valamint a gyümölcs- és zöldségexport idényjellege miatt minden egyes termékre kvótát kell megállapítani a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) által meghatározott, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. E mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével kell elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.

(5)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a közösségi piaci árakat az exportálás szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy egyes piacok különleges követelményei szükségessé tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg – a közösségi forgalmazási előírások szerinti – „extra”, I. és II. osztályú paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack esetében érhető el.

(8)

A rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében, valamint a közösségi export szerkezetét figyelembe véve pályázatot kell meghirdetni, és meg kell határozni az érintett időszakra vonatkozó visszatérítések mértékét, valamint a tervezett mennyiségeket.

(9)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat meghirdetésére kerül sor az A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztására vonatkozóan. Az érintett termékeket, a pályázatok benyújtásának időszakát, a visszatérítés indikatív mértékét és a tervezett mennyiségeket a melléklet tartalmazza.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletben említett mennyiséghez.

(3)   Az 1961/2001/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdése alkalmazásának sérelme nélkül, az A3 engedély négy hónapig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 2-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 548/2007/EK rendelettel (HL L 130., 2007.5.22., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb az 532/2007/EK rendelettel (HL L 125., 2007.5.15., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


MELLÉKLET

A gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetése

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2007. július 2-tőljúlius 3-ig.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely kódja (2)

Visszatérítés mértéke

EUR/nettó t

Tervezett mennyiség

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) rögzíti.

(2)  Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg. A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg. Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F03

:

Minden rendeltetési hely, Svájc kivételével.

F04

:

Hong Kong, Szingapúr, Malajzia, Sri Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek: Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és Montenegró, Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Kolumbia; afrikai országok és területek, Dél-Afrika kivételével; a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkében felsorolt rendeltetési helyek.


19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/12


A BIZOTTSÁG 679/2007/EK RENDELETE

(2007. június 18.)

a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának a 2007–2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság május 31. előtt közzéteszi a feldolgozásra szánt őszibarackra alkalmazandó támogatási összeget.

(2)

Azon tagállamok számára, amelyek 2006. december 31-én a Közösség tagállamai voltak, a 2201/96/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett, az őszibarack-feldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékének betartására irányuló vizsgálatot azon elmúlt három gazdasági évben támogatott mennyiségek alapján végzik, amelyek tekintetében az érintett tagállamok mindegyikében végleges adatok állnak rendelkezésre.

(3)

A támogatási program keretében az utóbbi három gazdasági év során feldolgozott őszibarack mennyiségeinek átlaga nem éri el a közösségi küszöbértéket. Ezért a 2007–2008-as gazdasági évben alkalmazandó támogatásnak minden érintett tagállamban a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott összegnek kell lennie.

(4)

A 2201/96/EK rendelet 5. cikkében előírt, a nemzeti feldolgozási küszöbérték betartásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmust nem kell azonnal alkalmazni Bulgáriára és Romániára. Ezért meg kell állapítani az alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseket. A 2007–2008-as gazdasági évre, amelyre nem állnak rendelkezésre adatok az őszibarack-feldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékének betartására irányuló vizsgálat vonatkozásában, valamint óvintézkedés céljából helyénvaló előírni a támogatás mértékének előzetes csökkentését, amelyet visszatérítenek, amennyiben a gazdasági év végén nem kerül sor túllépésre.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Azon tagállamok esetében, amelyek 2006. december 31-én a Közösség tagállamai voltak, a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 2. cikke alapján az őszibarackra nyújtott támogatás tonnánként 47,70 EUR.

(2)   Bulgária és Románia esetében a 2201/96/EK rendelet 2. cikke alapján az őszibarackra nyújtott támogatás tonnánként 35,78 EUR.

2. cikk

(1)   Amennyiben a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozó küszöbértékek betartásának ellenőrzése azt mutatja, hogy a közösségi küszöbértéket nem lépték túl, a 2007–2008-as gazdasági év végét követően Bulgáriában és Romániában a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatás 25 %-ával egyenlő kiegészítő összeget kell kifizetni.

(2)   Amennyiben a közösségi küszöbértéket túllépték, viszont Bulgáriában, illetőleg Romániában nem, vagy 25 %-ot meg nem haladó mértékben lépték túl, ezekben a tagállamokban a 2007–2008-as gazdasági év végét követően kiegészítő összeget kell kifizetni.

Az első albekezdésben említett kiegészítő összeg azon a mennyiségen alapul, amellyel a szóban forgó nemzeti küszöbértéket túllépték, mértéke pedig legfeljebb a 2201/96/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított támogatás 25 %-áig terjed.

(3)   Kizárólag Bulgária és Románia esetében a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozóan a feldolgozással kapcsolatos nemzeti küszöbértékek betartásának vizsgálatát a 2007–2008-as gazdasági évben ténylegesen támogatott mennyiségek alapján végzik el.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb az 1663/2005/EK rendelettel (HL L 267., 2005.10.12., 22. o.) módosított rendelet.


IRÁNYELVEK

19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/14


A BIZOTTSÁG 2007/35/EK IRÁNYELVE

(2007. június 18.)

a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszereléséről szóló 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/756/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A 76/756/EGK irányelv a 70/156/EGK irányelv által létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárással kapcsolatos külön irányelvek egyike. Ezért a 70/156/EGK irányelv járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezései a 76/756/EGK irányelvre is vonatkoznak.

(2)

A közúti közlekedésbiztonságnak a nagyméretű tehergépkocsik és pótkocsijaik láthatóságának fokozása által történő növelése érdekében be kell vezetni a 76/756/EGK irányelvbe a fényvisszaverő jelzők ezen járművekre való felszerelésének kötelezettségét.

(3)

Az ENSZ/EGB 48. sz. előírása (3) – amelyet a Közösség már megszavazott – további módosításainak figyelembevétele céljából helyénvaló a 76/756/EGK irányelv műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása ezen ENSZ/EGB előírás műszaki követelményeivel történő összehangolás által. Az érthetőség érdekében a 76/756/EGK irányelv II. melléklete helyébe új mellékletnek kell lépnie.

(4)

A 76/756/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/756/EGK irányelv II. melléklete helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

2011. július 10-től kezdődő hatállyal, amennyiben az ezen irányelvvel módosított 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a tagállamoknak a világító és fényjelző berendezések felszerelésével kapcsolatos okokból, meg kell fontolniuk, hogy az új járművekhez a 70/156/EGK irányelv rendelkezései értelmében kiállított megfelelőségi tanúsítványok többé ne legyenek érvényesek azon irányelv 7. cikke (1) bekezdésének céljaira.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2008. július 9-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, és megadják a rendelkezések és az ezen irányelv közötti korrelációs táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamoknak 2008. július 10-től kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 262., 1976.9.27., 1. o. A legutóbb a 97/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 171., 1997.6.30., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 137., 2007.5.30., 1. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

1.

A műszaki követelmények megfelelnek az ENSZ/EGB 48. sz. előírása (1) 2., 5. és 6. bekezdésében, valamint annak 3–9. mellékletében megállapított követelményeknek.

2.

Az 1. pontban említett rendelkezések alkalmazásában a következők alkalmazandók:

a)

»terheletlen jármű«: olyan jármű, amelynek tömegét az ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 2.6. pontja írja le, vezető nélkül;

b)

a »közlemény-formanyomtatványt« ezen irányelv I. mellékletének 2. függelékében megállapított típusbizonyítványnak kell érteni;

c)

»a vonatkozó rendeletek szerződő feleit« tagállamoknak kell érteni;

d)

a 3. sz. rendeletre való hivatkozást a 76/757/EGK irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni;

e)

a 2.7.25. bekezdés 2. lábjegyzete nem alkalmazható;

f)

a 6.19. bekezdés 8. lábjegyzete nem alkalmazható;

g)

az 5. melléklet 1. lábjegyzete a következőképpen értendő: »a kategóriák meghatározásához lásd a 70/156/EGK irányelv II. A. mellékletét«.

3.

A 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdése a) és c) pontjának és (3) bekezdése követelményeinek, e mellékletnek, és bármely külön irányelv bármely követelményének sérelme nélkül az ENSZ/EGB 48. sz. előírása 2.7. bekezdésében meghatározottaktól eltérő minden egyéb világító és fényjelző berendezés felszerelése tilos.


(1)  HL L 137., 2007.5.30., 1. o.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. június 11.)

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa egy tagjának a kinevezéséről

(2007/420/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 25. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek Bizottsága által a Tanácsnak benyújtott, a jelölteket tartalmazó névjegyzékre,

tekintettel az Európai Parlament által kifejtettekre,

mivel:

(1)

Létfontosságú az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság („Hatóság”) függetlenségének, tevékenysége magas tudományos színvonalának, átláthatóságának és hatékonyságának biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a Közösség tagállamaival való együttműködés.

(2)

A Hatóság Igazgatótanácsában egy 2008. június 30-ig kinevezett tag helye lemondását követően megüresedett.

(3)

Az Igazgatótanács egy új tagjának kinevezése érdekében megvizsgálták a jelöléseket a Bizottság által készített dokumentumok alapján, és figyelemmel az Európai Parlament által kifejtettekre, a legmagasabb szintű szakmai hozzáértés és a megfelelő – például irányítási és közigazgatási – szakmai tapasztalatok széles köre, valamint az Unió területén belüli lehető legszélesebb földrajzi megoszlás biztosítása céljából,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Milan POGAČNIK-ot kell tagként kinevezni az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsába a 2007. július 1-től2008. június 30-ig terjedő időszakra.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.


Bizottság

19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 14.)

a 94/57/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a tagállamok által elismert szervezetek listájának a közzétételéről szóló 96/587/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2007) 2379. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/421/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/587/EK bizottsági határozat (2) rendelkezik azoknak a szervezeteknek a jegyzékéről, amelyeket a tagállamok a 94/57/EK irányelv alapján elismernek.

(2)

A 94/57/EK irányelv 4. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az irányelv alapján 2002. január 22-én már elismert szervezeteket továbbra is elismertnek kell tekinteni.

(3)

A 2005/623/EK bizottsági határozat (3) Görögország és Ciprus tekintetében három évvel meghosszabbította a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás határozott időre szóló elismerését.

(4)

A 2006/382/EK bizottsági határozat (4) a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás határozott időre szóló elismerését kiterjesztette Máltára.

(5)

A 2006/660/EK bizottsági határozat (5) Ciprus, Csehország, Lengyelország, Litvánia, Málta és Szlovákia tekintetében közösségi szinten hároméves határozott időre elismerte a Polish Register of Shipping hajónyilvántartást.

(6)

A 96/587/EK határozat mára elavult, ezért hatályon kívül kell helyezni, és a 94/57/EK irányelvnek megfelelően az elismert szervezetek mindenkori jegyzékét rendszeres időközönként közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/587/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Az energiaügyi és közlekedési főigazgató minden évben július 1-jéig közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 94/57/EK irányelv értelmében elismert szervezetek mindenkori jegyzékét.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 14-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 257., 1996.10.10., 43. o. A legutóbb a 2002/221/EK határozattal (HL L 73., 2002.3.15., 30. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 219., 2005.8.24., 43. o.

(4)  HL L 151., 2006.6.6., 31. o.

(5)  HL L 272., 2006.10.3., 17. o.


19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 18.)

a 92/452/EGK határozatnak egyes argentínai, ausztráliai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 2498. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/422/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Argentína és az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák az említett jegyzék ezen országokra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Argentína és az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és arra, hogy az érintett embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok számára a fenti országok állat-egészségügyi szolgálata hatóságilag engedélyezte a Közösségbe irányuló kivitelt.

(4)

Ausztrália kérelmezte, hogy hagyják el a jegyzékben szereplő ezen országra vonatkozó egyes bejegyzéseket.

(5)

Ezért a 92/452/EGK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2007/237/EK bizottsági határozattal (HL L 103., 2007.4.20., 49. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A LE/UT/BE-18. számú argentínai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

2.

A LE/UT/BE-22. számú argentínai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

3.

A LE/UT/BE-24. és LE/UT/BE-25. számú argentínai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sorokat el kell hagyni.

4.

A LE/UT/BE-28. számú argentínai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

5.

A melléklet Argentína vonatkozásában a következő sorokkal egészül ki:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dr.es. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo”

6.

Az ETV0002. számú ausztráliai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

7.

Az ETV0005. számú ausztráliai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

8.

Az ETV0008., ETV0009., ETV0010., ETV0011., ETV0012. és ETV0013. számú ausztráliai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sorokat el kell hagyni.

9.

A 91CA035 E689. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe a következő sor lép:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback”

10.

A 04MT111 E1127. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni.

11.

A 05NC114 E705 és a 05NC117 E705. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin”

12.

A melléklet az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában a következő sorokkal egészül ki:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/23


A TANÁCS 2007/423/KKBP HATÁROZATA

(2007. június 18.)

a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék megbízatása végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/293/KKBP tanácsi közös álláspontra (1) és különösen annak 2. cikkére, az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben,

mivel:

(1)

A 2004/293/KKBP közös állásponttal a Tanács intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy megakadályozza az olyan személyeknek a tagállamok területére való belépését vagy a tagállamok területén keresztül való átutazását, akik tevékenységükkel szabadlábon lévő személyeket segítenek az igazságszolgáltatás további elkerülésében olyan bűncselekmények kapcsán, amelyek miatt az ICTY vádat emelt ellenük, vagy akik tevékenységükkel más módon akadályozhatják az ICTY megbízatásának hatékony végrehajtását.

(2)

Ante Gotovinának az ICTY őrizete alá történő helyezését követően a közös álláspont 2. cikkében említett és Gotovinával kapcsolatban lévő egyes személyeket a jegyzékből törölni kell. Szükséges emellett a jegyzékben továbbra is felsorolt személyek adatainak frissítése.

(3)

A jegyzékben szerepeltetni kell továbbá az olyan személyeket, akik tevékenységükkel szabadlábon lévő személyeket segítenek az igazságszolgáltatás további elkerülésében olyan bűncselekmények kapcsán, amelyek miatt az ICTY vádat emelt ellenük, vagy akik tevékenységükkel más módon akadályozhatják az ICTY megbízatásának hatékony végrehajtását.

(4)

A 2004/293/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő jegyzéket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/293/KKBP közös álláspont mellékletében meghatározott személyek jegyzékének helyébe az e határozat mellékletében meghatározott jegyzék lép.

2. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 65. o. A legutóbb a 2007/150/KKBP közös állásponttal (HL L 66., 2007.3.6., 21. o.) módosított közös álláspont.


MELLÉKLET

1.

BILBIJA, Milorad

Svetko BILBIJA fia

Születési idő/Születési hely: 1956.8.13., Sanski Most, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 3715730

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCD9986

Személyazonosító szám: 1308956163305

Álnév:

Lakcím: Brace Pantica 7., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Születési idő/Születési hely: 1958.10.19., Rogatica, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 0000148, kiállítás helye és ideje: Srpsko Szarajevó, 1998. július 26. (érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03ETA0150

Személyazonosító szám: 1910958130007

Álnév: Cicko

Lakcím: CENTREK társaság, Pale, Bosznia és Hercegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (asszonynév: GLUSICA Jelena)

Vlastimir és Sojka DJORDJEVIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1977.2.7., Zajecar, Szerbia.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Beogradskog Bataljona 39., Belgrád, Szerbia.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Vlastimir DJORDJEVIC lánya

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Születési idő/Születési hely: 1949.9.29., Knjazevac járás, Szerbia.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Beogradskog Bataljona 39., Belgrád, Szerbia.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Vlastimir DJORDJEVIC házastársa

5.

ECIM, Ljuban

Születési idő/Születési hely: 1964.1.6., Sviljanac, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 0144290, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1998.11.21., (Érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCE3530

Személyazonosító szám: 0601964100083

Álnév: –

Lakcím: Ulica Stevana Mokranjca 26., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

6.

HADZIC, Goranka

Branko és Milena HADZIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1962.6.18. Vinkovci járás, Horvátország

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: 1806962308218 (JMBG) Személyazonosító igazolvány száma: 569934/03

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC testvére.

7.

HADZIC, Ivana

Goran és Zivka HADZIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1983.2.25., Vukovar, Horvátország.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC lánya.

8.

HADZIC, Srecko

Goran és Zivka HADZIC fia

Születési idő/Születési hely: 1987.10.8., Vukovar, Horvátország.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC fia.

9.

HADZIC, Zivka

Branislav NUDIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1957.6.9., Vinkovci, Horvátország.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Aranj Janosa 9., Újvidék, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Goran HADZIC házastársa.

10.

JOVICIC, Predrag

Desmir JOVICIC fia

Születési idő/Születési hely: 1963.3.1., Pale, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4363551

Személyazonosító igazolvány száma: 03DYA0852

Személyazonosító szám: 0103963173133

Álnév:

Lakcím: Milanan Simovica 23., Pale, Bosznia és Hercegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Születési idő/Születési hely: 1973.5.14., Szarajevó Centar, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 0036395 (érvényessége 1998.10.12-én lejárt)

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév: Sasa

Lakcím:

12.

KARADZIC, Ljiljana (leánykori név: ZELEN)

Vojo és Anka lánya

Születési idő/Születési hely: 1945.11.27., Szarajevó Centar, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

13.

KARADZIC, Luka

Vuko és Jovanka KARADZIC fia

Születési idő/Születési hely: 1951.7.31., Savnik járás, Montenegro.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Dubrovacka 14., Belgrád, Szerbia, valamint Janka Vukotica 24., Rastoci, Niksic járás, Montenegró.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Radovan KARADZIC testvére.

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Radovan KARADZIC és Ljiljana ZELEN-KARADZIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1967.5.22., Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: 2205967175003 (JMBG); Személyazonosító igazolvány száma:

Álnév: Seki

Lakcím: Dobroslava Jevdjevica 9., Pale, Bosznia és Hercegovina.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Radovan KARADZIC lánya.

15.

KESEROVIC, Dragomir

Slavko fia

Születési idő/Születési hely: 1957.6.8., Piskavica, Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4191306

Személyazonosító igazolvány száma: 04GCH5156

Személyazonosító szám: 0806957100028

Álnév:

Lakcím:

16.

KIJAC, Dragan

Születési idő/Születési hely: 1955.10.6., Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

17.

KOJIC, Radomir

Milanko és Zlatana fia

Születési idő/Születési hely: 1950.11.23., Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4742002, kiállítás helye és ideje: Szarajevó, 2002. (érvényesség lejárta: 2007)

Személyazonosító igazolvány száma: 03DYA1935. Kiállítás helye és ideje: Szarajevó, 2003.7.7.

Személyazonosító szám: 2311950173133

Álnév: Mineur vagy Ratko

Lakcím: 115 Trifka Grabeza, Pale vagy Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosznia és Hercegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Vaso fia

Születési idő/Születési hely: 1959.12.4., Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0412959171315

Álnév: Tomo

Lakcím: Bijela, Montenegró és Pale, Bosznia és Hercegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Vasilija fia

Születési idő/Születési hely: 1961.1.30., Suho Pole, Doboj, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 03GFB1318

Személyazonosító szám: 3001961120044

Álnév: Predo

Lakcím: Doboj, Bosznia és Hercegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Születési idő/Születési hely: 1968.5.15., Belgrád, Szerbia

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév: Legija (hamis személyazonosító igazolvány IVANIC, Zeljko név alatt)

Lakcím: bebörtönözve (Belgrádi Kerületi Börtön, Bacvanska 14., Belgrád)

21.

MALIS, Milomir

Dejan Malis fia

Születési idő/Születési hely: 1966.8.3., Bjelice

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0308966131572

Álnév:

Lakcím: Vojvode Putnika, Foca, Bosznia és Hercegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Születési idő/Születési hely: 1954.5.1., Kalinovik, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 0121391, kiállítás helye és ideje: Sprsko Szarajevó, Bosznia és Hercegovina, 1999.5.12. (érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 0105954171511

Álnév: Momo

Lakcím: bebörtönözve

23.

MARIC, Milorad

Vinko Maric fia

Születési idő/Születési hely: 1957.9.9., Visoko, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4587936

Személyazonosító igazolvány száma: 04GKB5268

Személyazonosító szám: 0909957171778

Álnév:

Lakcím: Vuka Karadzica 148., Zvornik, Bosznia és Hercegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Luka és Desanka (leánykori neve: Simic) fia

Születési idő/Születési hely: 1947.8.8., a Konjic melletti Borci, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4166874

Személyazonosító igazolvány száma: 03BIA3452

Személyazonosító szám: 0808947710266

Álnév: Filaret

Lakcím: Milesevoi monostor, Szerbia

25.

MLADIC, Biljana (leánykori neve: STOJCEVSKA)

Strahilo STOJCEVSKI és Svetlinka STOJCEVSKA lánya

Születési idő/Születési hely: 1972.5.30., Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 3005972455086 (JMBG);

Álnév:

Lakcím: bejelentve: Blagoja Parovica 117a., Belgrád, valós lakhely: Vidikovacki venac 83., Belgrád, Szerbia.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Ratko MLADIC menye

26.

MLADIC, Darko

Ratko és Bosiljka MLADIC fia

Születési idő/Születési hely: 1969.8.19., Skopje, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Útlevélszám: SCG passport # 003220335, kiállítás ideje: 2002.2.26.

Személyazonosító igazolvány száma: 1908969450106 (JMBG); személyazonosító igazolvány száma B112059, kiállítás helye és ideje: Belgrád SUP, 1994.4.8.

Álnév:

Lakcím: Vidikovacki venac 83., Belgrád, Szerbia

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Ratko MLADIC fia.

27.

NINKOVIC, Milan

Simo fia

Születési idő/Születési hely: 1943.6.15., Doboj, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 3944452

Személyazonosító igazolvány száma: 04GFE3783

Személyazonosító szám: 1506943120018

Álnév:

Lakcím:

28.

OSTOJIC, Velibor

Jozo fia

Születési idő/Születési hely: 1945.8.8., Celebici, Foca, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

29.

OSTOJIC, Zoran

Mico OSTOJIC fia

Születési idő/Születési hely: 1961.3.29., Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 04BSF6085

Személyazonosító szám: 2903961172656

Álnév:

Lakcím: Malta 25., Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Milovan PAVLOVIC fia

Születési idő/Születési hely: 1957.6.6., Ratkovici, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4588517

Személyazonosító igazolvány száma: 03GKA9274

Személyazonosító szám: 0606957183137

Álnév:

Lakcím: Vuka Karadjica 148., Zvornik, Bosznia és Hercegovina

31.

PETROVIC, Tamara (leánykori név: DJORDJEVIC)

Vlastimir és Sojka DJORDJEVIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1971.10.3., Zajecar, Szerbia.

Útlevélszám: -

Személyazonosító igazolvány száma: -

Álnév: -

Lakcím: Beogradskog Bataljona 39., Belgrád, Szerbia.

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Vlastimir DJORDJEVIC lánya

32.

POPOVIC, Cedomir

Radomir POPOVIC fia

Születési idő/Születési hely: 1950.3.24., Petrovici

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma: 04FAA3580

Személyazonosító szám: 2403950151018

Álnév:

Lakcím: Crnogorska 36., Bileca, Bosznia és Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Djuro fia

Születési idő/Születési hely: 1963.8.30., Foca, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám: 3008963171929

Álnév:

Lakcím:

34.

RADOVIC, Nade

Milorad RADOVIC fia

Születési idő/Születési hely: 1951.1.26., Foca, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: régi 0123256 (érvénytelenítve)

Személyazonosító igazolvány száma: 03GJA2918

Személyazonosító szám: 2601951131548

Álnév:

Lakcím: Stepe Stepanovica 12., Foca/Srbinje, Bosznia és Hercegovina

35.

RATIC, Branko

Születési idő/Születési hely: 1957.11.26., MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosznia és Hercegovina,

Útlevélszám: 0442022, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1999.9.17.

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCA8959

Személyazonosító szám: 2611957173132

Álnév:

Lakcím: Ulica Krfska 42., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Születési idő/Születési hely: 1952.5.15., SRPSKA CRNJA HETIN, Szerbia Útlevélszám:

Útlevélszám: érvényes: 3747158, kiállítás helye és ideje: Banja Luka 2002.4.12. Érvényesség lejárta: 2007.4.12. Érvénytelen útlevél: 0020222, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1988.8.25. Érvényesség lejárta: 2003.8.25.

Személyazonosító igazolvány száma: 04EFA1053

Személyazonosító szám: 1505952103022.

Álnév:

Lakcím: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosznia és Hercegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Születési idő/Születési hely: 1956.9.16., Rusanovici-Rogatica, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 4363471, kiállítás helye: Istocno Szarajevó, 2008.10.8-ig érvényes

Személyazonosító igazolvány száma: 04PEA4585

Személyazonosító szám: 1609956172657

Álnév:

Lakcím: Bjelopoljska 42., 71216 Srpsko Szarajevó, Bosznia és Hercegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Dejan SKOCAJIC fia

Születési idő/Születési hely: 1953.8.5., Blagaj, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: 3681597

Személyazonosító igazolvány száma: 04GDB9950

Személyazonosító szám: 0508953150038

Álnév:

Lakcím: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosznia és Hercegovina

39.

VRACAR, Milenko

Születési idő/Születési hely: 1956.5.15., Nisavici, Prijedor, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: érvényes útlevél: 3865548, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 2002.8.29. Érvényesség ideje: 2007.8.29. érvénytelen útlevelek: 0280280, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, 1999.12.4., (érvényesség lejárta: 2004.12.4.), és 0062130, kiállítás helye és ideje: Banja Luka, Bosznia és Hercegovina, 1998.9.16.

Személyazonosító igazolvány száma: 03GCE6934

Személyazonosító szám: 1505956160012

Álnév:

Lakcím: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Jovan fia

Születési idő/Születési hely: 1939.10.7., Dobrusa

Útlevélszám:

Személyazonosító igazolvány száma:

Személyazonosító szám:

Álnév:

Lakcím:

41.

ZUPLJANIN, Divna (leánykori név: STOISAVLJEVIC)

Dobrisav és Zorka STOISAVLJEVIC lánya

Születési idő/Születési hely: 1956.11.15., Maslovare, Kotor járás, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: bosznia és hercegovinai útlevél: 0256552, kiállítás ideje: 1999.4.26.

Személyazonosító igazolvány száma: személyazonosító szám: 04GCM2618, kiállítás ideje: 2004.11.5., és vezetői engedély száma 05GCF8710, kiállítás ideje: 2005.1.3.

Álnév:

Lakcím: Stevana Markovica 3., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Stojan ZUPLJANIN felesége.

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Stojan és Divna ZUPLJANIN fia

Születési idő/Születési hely: 1980.7.21., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: bosznia és hercegovinai útlevél: 4009608, kiállítás ideje: 2003.2.7.

Személyazonosító igazolvány száma: ID 04GCG6605, vezetői engedély: 04GCC6937, kiállítás ideje: 2004.3.8.

Álnév:

Lakcím: Stevana Markovica 3., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Stojan ZUPLJANIN fia.

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Stojan és Divna ZUPLJANIN fia

Születési idő/Születési hely: 1984.7.18., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: bosznia és hercegovinai útlevél: 5049445, kiállítás ideje: 2006.4.26.

Személyazonosító igazolvány száma: ID 03GCB5148, kiállítás ideje: 2003.6.10., vezetői engedély: 04GCF5074 2004.11.30.

Álnév:

Lakcím: Stevana Markovica 3., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Stojan ZUPLJANIN fia.

45.

ZUPLJANIN, Slobodan

Stanko és Cvijeta ZUPLJANIN fia

Születési idő/Születési hely: 1957.11.17., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Útlevélszám: bosznia és hercegovinai útlevél: 0023955, kiállítás ideje: 1998.8.24.

Személyazonosító igazolvány száma: ID 04GCL4072, vezetői engedély: 04GCE8351, kiállítás ideje: 2004.9.18.

Álnév: Bebac

Lakcím: Vojvode Momica 9a., Banja Luka, Bosznia és Hercegovina

Kapcsolata olyan személyekkel, akik ellen háborús bűnök miatt vádat emeltek: Stojan ZUPLJANIN unokatestvére.


19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/s3


AZ OLVASÓHOZ

A legutóbbi bővítésből adódó helyzet következtében, a Hivatalos Lap bizonyos 2006. december 27-i, 29-i és 30-i számai egyszerűsített módon jelentek meg az EU akkori hivatalos nyelvein.

Döntés született a Hivatalos Lap említett számaiban szereplő jogi aktusok helyesbítésként történő újbóli megjelentetéséről a Hivatalos Lap hagyományos keretei között.

Ennek megfelelően a Hivatalos Lapnak azok a számai, amelyek a helyesbítéseket tartalmazzák, a bővítés előtti hivatalos nyelveken jelentek meg. A jogi aktusoknak az új tagállamok nyelveire történő fordításai az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában látnak napvilágot, amely az intézmények és az Európai Központi Bank által 2007. január 1-jét megelőzően elfogadott szövegeket tartalmazza.

Az alábbi lista a 2006. december 27-én, 29-én és 30-án publikált HL-számokat és az azokhoz tartozó helyesbítéseket foglalja magában.

2006. december 27-i HL

Javított HL (2007)

L 370.

L 30.

L 371.

L 45.

L 373.

L 121.

L 375.

L 70.


2006. december 29-i HL

Javított HL (2007)

L 387.

L 34.


2006. december 30-i HL

Javított HL (2007)

L 396.

L 136.

L 400.

L 54.

L 405.

L 29.

L 407.

L 44.

L 408.

L 47.

L 409.

L 36.

L 410.

L 40.

L 411.

L 27.

L 413.

L 50.