ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 14.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 650/2007/EK rendelete (2007. június 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 651/2007/EK rendelete (2007. június 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 652/2007/EK rendelete (2007. június 8.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

6

 

*

A Bizottság 653/2007/EK rendelete (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről ( 1 )

9

 

 

A Bizottság 654/2007/EK rendelete (2007. június 13.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

25

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/407/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 12.) a Salmonella baromfiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált monitoringjáról (az értesítés a C(2007) 2421. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

26

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2007/408/IB

 

*

Tanácsi határozat (2007. június 12.) az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról

30

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/1


A BIZOTTSÁG 650/2007/EK RENDELETE

(2007. június 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. június 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/3


A BIZOTTSÁG 651/2007/EK RENDELETE

(2007. június 8.)

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokolás alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

(4)

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre figyelemmel, indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolása tekintetében kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-ei 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdése értelmében a jogosult még 60 napig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A Közösségben a kettős ellenőrzési rendszerekre, valamint a textiltermékek Közösségbe való behozatalakor alkalmazott előzetes és visszamenőleges megfigyelésével kapcsolatos hatályos intézkedésekre figyelemmel, a tagállamok vámhatóságai által kiadott és az e rendeletnek meg nem felelő kötelező érvényű tarifális felvilágosítások a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdése értelmében még 60 napig felhasználhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 8-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 580/2007/EK rendelettel (HL L 138., 2007.5.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

KN-kód

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

A test elfedésére szolgáló, ágyékig érő egyszínű, műszálas (80 % poliamid és 20 % elasztán), gumifonalat nem tartalmazó kötött anyagból készült könnyű, női ruhadarab.

A ruhadarabon a nyaki, valamint a kar- és lábkivágás köré 8 mm széles vulkanizált lágygumiból készült szalagot (4008 vtsz.) varrtak.

A ruhadarab melltartókosár fazonú, merevítős, betétpárnás kosárral, állítható vállpántokkal és magasra szabott lábkivágással rendelkezik.

(fürdőruha)

(Lásd a 641. számú fényképet) (1)

6112 41 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint a 6112, a 6112 41 és a 6112 41 90 KN-kód szövege határozza meg.

Mivel a gumit rávarrták a ruhadarabra, de az nem része a ruhadarab anyagának, a ruhadarab nem sorolható a 6112 41 10 alszám (legalább 5 % gumifonalat tartalmazó szintetikus szálból készült női vagy leányka-fürdőruha) alá.

Figyelembe véve az általános megjelenését, a szövet szabását és természetét, a ruhadarab megfelel a szintetikus szálból készült női vagy leányka-fürdőruha (KN-kód 6112 41 90 – egyéb) követelményeinek.

2.

Háromrétegű, steppeléssel összeállított árucikk, amelynek külső és belső rétege 100 % pamutszövet, párnázó anyaggal töltve.

A készárut varrással állítják össze, a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Körülbelül 90 cm hosszú, szorosan illeszkedő nyakkivágással. Elején kb. 68 cm hosszú zipzárral ellátott nyílás található. A deréknál gumi húzza össze. Az árucikk felső része karkivágással rendelkezik, az oldala és alsó része teljesen zárt. A felső rész szabása követi a test vonalát.

(rugdalózó gyermekeknek)

(lásd a 640. számú fényképet) (1)

6211 42 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, a XI. áruosztályhoz tartozó megjegyzés 7. pontja, a 62. árucsoporthoz tartozó megjegyzés 8. pontja, valamint a 6211, 6211 42 és 6211 42 90 KN-kód szövege határozza meg.

A 62. árucsoporthoz tartozó megjegyzés 4. a) pontja értelmében a ruhadarabot nem lehet csecsemőruhának tekinteni, mert 86 cm-nél hosszabb gyermekekre tervezték, így nem sorolható a 6209 vámtarifaszám alá.

Figyelembe véve a 6111 vámtarifaszámhoz tartozó KN-magyarázatot, ruhadarabok a csecsemőknek szánt ujjatlan vagy ujjas rugdalózók, és a kérdéses árucikk ugyanolyan, mint a csecsemőknek készült rugdalózó (felső része ruhaszabású), csak mérete nagyobb, ezért szintén ruhadarabnak tekintendő.

A felső rész szabása miatt, az árucikk a XI. áruosztályhoz sorolandó ruhanemű, és nem ágynemű vagy ágyfelszerelés. Ezért a 9404 vámtarifaszám alá nem sorolható.

Mivel a ruházati cikkekkel foglalkozó árucsoportokban nincs olyan vámtarifaszám, ami az ilyen ruhadarabot lefedi, a „más ruhához” kell sorolni.

3.

Gépjárműben használatos textilanyagú berendezési tárgy. A gépjármű ülésére helyezendő, és többrétegű anyagból készült; a külső rétegek szőtt anyagból (pamut), a párnázó anyagként szolgáló középső réteg pedig nem szőtt anyagból készült.

(üléshuzat)

(Lásd a 642. számú fényképet) (1)

6304 92 00

A termékbesorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint a 6304 és a 6304 92 00 KN-kód szövege határozza meg.

Lásd a Harmonizált Rendszer 6304 vámtarifaszámához tartozó magyarázatban meghatározottak szerint, e vámtarifaszám alá tartoznak a textilanyagú gépjárműberendezési cikkek.

Ezen árucikk nem része a gépjármű ülésének, hanem annak kiegészítője, és ezért nem sorolható a 9401 vtsz. alá. Lásd még a 9401 vámtarifaszámhoz tartozó KN-magyarázatot.

Mivel az árucikket autóban való használatra tervezték, nem tekinthető ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikknek. Ezért kizárt a 9404 vtsz. alá való besorolása.

Image

Image

Image


(1)  A fényképek kizárólag szemléltető jellegűek.


14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/6


A BIZOTTSÁG 652/2007/EK RENDELETE

(2007. június 8.)

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelethez csatolt Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében szükséges az e rendelet mellékletében említett áruk besorolásáról szóló intézkedések elfogadása.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált Nómenklatúra értelmezéséről szóló általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet valamely más közösségi rendelkezéssel hoznak létre az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében az e rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában leírt árukat, a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Szükséges rendelkezni arról, hogy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, és az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, az áruk Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában feltüntetett KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A 2913/92/EGK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, az ezzel a rendelettel nem összhangban lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosítás három hónapos időszakon belül továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 8-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 580/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 138., 2007.5.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Meghatározott típusú mobiltelefon másolata (úgynevezett mobiltelefon „imitáció”).

A termék főként műanyagból készül, nem tartalmaz elektronikus alkatrészeket.

Mérete, kialakítása és súlya azonos a mintául szolgáló mobiltelefontípus jellemzőivel.

A termék olyan gombokkal rendelkezik, amelyek a valódi gomb megnyomásának érzetét keltik.

3926 90 97

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 3926, 3926 90 és 3926 90 97 KN-kód szövege határozza meg.

A termék kialakítása és azon tény alapján, hogy nem rendelkezik a mobiltelefon funkcióival, nem sorolható a 8517 vámtarifaszám alá.

Bár a termék egy meghatározott mobiltelefontípus másolata – úgy néz ki, mint egy mobiltelefon, és olyan gombjai vannak, mint egy mobiltelefonnak –, nem rendelkezik a szóban forgó típus egyetlen más jellemzőjével vagy tulajdonságával sem. Fő rendeltetése annak bemutatása, hogy egy bizonyos mobiltelefontípus hogy néz ki. A termék ezért nem sorolható a 9023 vámtarifaszám alá.

A terméket alkotóanyaga (műanyag) szerint kell besorolni.

2.

Úgynevezett, önmagától felfújódó matrac szabadtéri használatra a következő méretekkel: 185 cm (hossz), 66 cm (szélesség) és 3,8 cm (magasság).

A matrac külső felülete szintetikus szálból készült szövetből, belső oldala nyíltcellás poliuretánhabból készült műanyagrétegből (vastagsága kb. 3,5 cm) áll.

A nejlonréteg felülete növeli a tapadást más termékekkel (pl. hálózsákkal), és tartósan ellenáll a szennyeződésnek, a nedvességnek és a kilyukadásnak.

Olyan szeleppel van ellátva, amely beengedi a levegőt, amikor a matrac nincs összetekerve, és kiengedi, amikor a matrac összetekert.

6306 40 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 6306 és a 6306 40 00 KN-kód szövege határozza meg.

Objektív jellemzői alapján (tapadás, ellenállás a szennyeződésnek, tartósság) és amiatt, hogy szabadban történő használatra szolgál, a termék kempingcikk.

A termék nem tartozik a 94. Árucsoportba, mivel az felfújható matrac (lásd a 94. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. a) pontját).

A termék így a 6306 40 00 KN-kód alá sorolandó, mint kempingcikk, felfújható textilmatrac.

3.

„Katamarán” típusú személyszállításra tervezett vízi jármű.

Hossza hozzávetőlegesen 49 méter, és maximális sebessége 34 csomó (körülbelül 63 km/h). Legfeljebb 600 személy szállítására alkalmas.

Folyókon, folyók tölcsértorkolataiban vagy part menti vizeken történő hajózásra tervezték, azonban úgy építették meg, hogy utasok nélkül tengervízi hajózásra is alkalmas legyen.

Nem arra építették, hogy a parttól 20 tengeri mérföldnél (kb. 37 km) nagyobb távolságra utasokat szállítson.

8901 10 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 8901, 8901 10 és 8901 10 90 KN-kód szövege határozza meg.

A katamarán folyókon, folyók tölcsértorkolataiban vagy part menti vizeken történő személyszállításra tervezett vízi jármű. Mivel nem arra építették, hogy a parttól bizonyos távolságon túl utasokat szállítson, ezért nem „személyszállító” tengerjáró hajó. Ennek következtében nem tekinthető „tengerjáró hajónak” (lásd a 89. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 1. pontját).

4.

Főként műanyagból készített, farostlemez alapzatra helyezett, csökkentett méretű (méretarányos) futballstadion-modell.

Nem tartalmaz mozgatható alkatrészeket.

9503 00 95

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra 1. és 6. általános értelmezési szabálya, valamint a 9503 00 és a 9503 00 95 KN-kód szövege határozza meg.

A termék nem sorolható be a 9023 vtsz. alá, mert nem szemléltetés céljára tervezték.

Nem sorolható be alapanyaga szerint, mert ez egy, a 9503 vtsz. alá tartozó, szórakoztatás céljára szánt, csökkentett méretű (méretarányos) modell. Az ilyen modell lehet nem működő, vagy csak kiállításra vagy megtekintésre és nem játszásra tervezett.


14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/9


A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE

(2007. június 13.)

a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok és kérelemmel benyújtott dokumentáció egységes európai formátumának használatáról és a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében kibocsátott biztonsági tanúsítványok érvényességéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vasútbiztonsági irányelv) (1), és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK parlamenti és tanácsi rendeletre (ügynökségi rendelet) (2), és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv kidolgozza a vasúttársaságok biztonsági tanúsítványaira vonatkozó rendelkezéseket. Ezen irányelv 10. cikke megállapítja, hogy egy vasúttársaságnak biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie egy vasúti infrastruktúra használatához. A biztonsági tanúsítvány célja annak bizonyítása, hogy a vasúttársaság létrehozta biztonsági rendszerét és a kockázatok korlátozása és a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében képes teljesíteni a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv (3), a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), és egyéb közösségi jogszabályok alapján létrehozott átjárhatósági műszaki előírásokban, valamint a nemzeti szabályokban meghatározott követelményeket.

(2)

A tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük, hogy támogassák azokat a vasúttársaságokat, amelyek be kívánnak lépni a piacra, és különösen tájékoztatást kell adniuk, valamint a biztonsági tanúsítvány kérelmezésekor azonnal kell intézkedniük. A nemzetközi szállítási szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok esetében fontos, hogy a különböző tagállamokban a biztonsági tanúsítási eljárások hasonlóak legyenek; ezért a biztonsági tanúsítvány közös részeit harmonizálni kell egy közös sablon kialakítása érdekében. E célból a 2004/49/EK irányelv 15. cikke előírja a biztonsági tanúsítványok harmonizálását. A 881/2004/EK rendelet 7. cikke megállapítja, hogy az Ügynökség feladata, hogy kidolgozzon és ajánlatot tegyen a biztonsági tanúsítványok harmonizált formátumára, beleértve egy elektronikus változatot, valamint a biztonsági tanúsítványok iránti kérelmek harmonizált formátumára, beleértve a benyújtandó alapvető részletek jegyzékét.

(3)

A 2004/49/EK irányelv 33. cikkével összhangban, a tagállamok 2006. április 30-ig hatályba léptetik a rendelet rendelkezéseit. Az említett időponttól kezdődően ezért a biztonsági tanúsítványokat a 2004/49/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban kell odaítélni. Ez szükségessé teszi a korai intézkedést a biztonsági tanúsítványok megközelítésének harmonizálására, annak érdekében, hogy a tagállamok mihamarabb egy harmonizált megközelítést alkalmazhassanak.

(4)

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke rendelkezik arról, hogy a biztonsági tanúsítványnak két részből kell állnia: az egyik rész megerősíti, hogy elfogadták a vasúttársaság biztonsági rendszerét, amelyet a Közösség egész területén elfogadnak (A. rész), valamint a másik rész, amely megerősíti az érintett hálózaton való működéshez szükséges konkrét nemzeti követelmények teljesítése céljából elfogadott rendelkezéseket (B. rész). Az ebben a rendeletben található harmonizált biztonsági tanúsítvány iránti kérelem és iránymutatások tájékoztatást nyújtanak a vasúttársaságok és nemzeti biztonsági hatóságok számára arról, hogy minek kell szerepelnie a biztonsági tanúsítvány egyes részeire vonatkozó kérelemben.

(5)

A 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (6) bekezdésével összhangban a nemzeti biztonsági hatóságok tájékoztatják az Ügynökséget azokról a biztonsági tanúsítványokról, amelyeket ugyanezen irányelv 10. cikke (2) bekezdése a) pontjának rendelkezéseinek megfelelően állítottak ki (A. részből álló tanúsítvány). Az Ügynökség azonban a 881/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban minden, a 2004/49/EK rendelet 10. cikkével összhangban kiállított biztonsági tanúsítványról nyilvános adatbázist vezet. E kötelezettség értelmében az Ügynökségnek az A. és B. részből álló tanúsítványokat is közzé kell tennie. Ezért a tagállamok a 881/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében tájékoztatják az Ügynökséget a 2004/49/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiadott B. részből álló biztonsági tanúsítványokról, valamint az A. részből álló tanúsítványokról is.

(6)

A nemzeti biztonsági hatóságok az Ügynökséget a kiállított, meghosszabbított, módosított vagy visszavont biztonsági engedélyről főleg háromféleképpen tájékoztathatja: az Ügynökség webalapú eszközének segítségével, a biztonsági tanúsítvány elektronikus fájlként történő benyújtásával, vagy a biztonsági tanúsítvány faxmásolatának elküldésével. A szabványos formátum használatának elősegítése és a formanyomtatvány mindenkori legújabb változata használatának biztosítása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok számára ajánlott, hogy az Ügynökség weblapján található webalapú elektronikus formátumot használják, vagy hogy az ugyanezen a weblapon található elektronikus fájlt vagy eredeti dokumentumokat töltsék le. Erősen ajánlott a webalapú elektronikus változat használata, mivel ez lehetővé teszi a dokumentum közvetlenül az Ügynökség adatbázisába történő eltárolását. Ugyancsak ajánlott az elektronikus fájl benyújtása, mivel ez lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy a dokumentumot kodifikált fájlként mentse el, amelyet közvetlenül továbbíthatnak az Ügynökség biztonsági adatbázisába.

(7)

A tagállamok által kiadott minden egyes biztonsági tanúsítvány egyedi számot kap; ez a szám azt a módszert is elősegíti, amellyel bejegyzik a biztonsági tanúsítványt az Ügynökség által létrehozandó nyilvános adatbázisba.

(8)

A szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terhek elkerülése érdekében szükséges tisztázni, hogy a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) összhangban kiállított biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok 2011. január 1-ig nem kötelesek új biztonsági tanúsítvány iránti kérelmet benyújtani. A meglévő biztonsági tanúsítványok addig érvényesek maradnak, amíg az érvényesség feltételeit teljesítik; amennyiben a feltételek egyike nem teljesül (mint például a földrajzi hatály lejárta vagy megváltozása), új biztonsági tanúsítványt kell kérelmezni. Mindez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 2001/14/EK irányelv szerint kiadott tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaság az új, harmonizált formátumú tanúsítványt kérelmezze. A kérdést a 2004/49/EK irányelv 28. cikkének (1) bekezdése keretében a Bizottság elé terjesztették.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK rendelet 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban kiállított biztonsági tanúsítványoknak (A. részből álló tanúsítvány) az e rendelet I. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Ezt a formátumot kell használni minden esetben, amikor egy A. részből álló tanúsítványt kiadnak, meghosszabbítanak, módosítanak vagy visszavonnak.

2. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban kiállított biztonsági tanúsítványoknak (B. részből álló tanúsítvány) az e rendelet II. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Ezt a formátumot kell használni minden esetben, amikor egy B. részből álló tanúsítványt kiadnak, meghosszabbítanak, módosítanak vagy visszavonnak.

3. cikk

A 2004/49/EK irányelv 10. és 12. cikkével összhangban benyújtott, A. részből és/vagy B. részből álló tanúsítványok iránti kérelmeknek az e rendelet III. mellékletében meghatározott szabványos formátumúnak kell lenniük.

Az igénylőlapot az e rendelet III. mellékletben leírt iránymutatások szerint kell kitölteni.

4. cikk

Minden egyes biztonsági tanúsítvány egyedi számot kap, az e rendelet IV. mellékletében leírt jegyzőkönyvnek megfelelően.

5. cikk

A biztonsági hatóságok tájékoztatják az Ügynökséget a 2004/49/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiállított minden A. részből és B. részből álló biztonsági tanúsítvány kiadásáról, meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról.

6. cikk

A 2001/14/EK irányelvvel összhangban kiállított minden biztonsági tanúsítvány helyébe a 2004/49/EK irányelvvel és e rendelettel összhangban legkésőbb 2011. január 1-ig kiadandó biztonsági tanúsítványok lépnek.

A 2001/14/EK irányelv szerint kiállított biztonsági tanúsítványok módosítását, naprakésszé tételét vagy meghosszabbítását e rendelettel és a 2004/49/EK irányelvvel összhangban kell végezni.

A 2001/14/EK irányelv értelmében kiadott biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező minden vasúttársaságnak jogában áll a nemzeti biztonsági hatóságtól az e rendelettel és a 2004/49/EK irányelvvel összhangban kiállított új biztonsági tanúsítványt kérelmezni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(2)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A legutóbb a 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., 2004.4.30., 114. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A 2004/50/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 75., 2001.3.15., 29. o. A legutóbb a 2005/49/EK irányelvvel módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Image


II. MELLÉKLET

Image


III. MELLÉKLET

Szabványos igénylőlap és iránymutatások

Image

BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

Image

Image

Image

Image

CÍMLAP AZ IGÉNYLŐLAP MELLÉKLETEIHEZ

Image

Image

KITÖLTÉSI IRÁNYMUTATÁSOK

Az A. és B. részből álló biztonsági tanúsítványok igénylőlapjában megadandó információk

BEVEZETŐ

Ezt az igénylőlapot azoknak a vasúttársaságoknak (a továbbiakban kérelmezőként is említett) kell használniuk, amelyek az A. és/vagy B. részből (2004/49/EK irányelv – 10. cikk (1) bekezdés) álló biztonsági tanúsítvány iránt nyújtanak be kérelmet. Az e dokumentumban tett hivatkozások – amennyiben mást nem említenek – a 2004/49/EK irányelv cikkeire vonatkoznak.

Az egyik vagy mindkét tanúsítvány iránt kérelmet benyújtó vasúttársaság ezt az igénylőlapot kérelmének az illetékes kiállító biztonsági hatósághoz/szervezethez történő továbbításához használhatja. Használata lehetővé teszi a hatóság számára, hogy a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a 12. cikk (1) bekezdésében rögzített időhatáron belül feldolgozza.

A vasúttársaságnak a formanyomtatvány minden rovatát ki kell tölteni és a vonatkozó információkat meg kell adnia.

Biztonsági tanúsítvány – A. és B. rész

Ez a dokumentum lehetővé teszi a vasúttársaság számára, hogy ugyanazon a formanyomtatványon egyszerre az A. és B. részből álló tanúsítvány mindkét vagy csak egyik része iránti kérelmet nyújtson be; használható új, meghosszabbított vagy aktualizált/módosított A. és/vagy B. részből álló tanúsítvány kérelmezéséhez is (a 10. cikk (5) bekezdésében meghatározott módon).

Lehetőség van csak egy új A. részből álló tanúsítvány, és később – egy második kérelemmel – egy B. részből álló tanúsítvány kérelmezésére is.

Amennyiben csak egy B. részből álló tanúsítvány iránt nyújtanak be kérelmet, rendelkezni kell egy érvényes A. részből álló tanúsítvánnyal.

A vasúti üzemeltetés jellege és mértéke

A 10. cikk (5) bekezdésének értelmében a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben aktualizálni kell, amikor az üzemeltetés jellege vagy mértéke alapvetően megváltozott és a jogosultnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az illetékes biztonsági hatóságot a biztonsági tanúsítvány vonatkozó részében meghatározott feltételek főbb változásairól. A biztonsági hatóságnak tehát fontos ismernie, és a vasúttársaságnak pedig célszerű meghatároznia a vasúti szolgáltatások „jellegét” és „mértékét”.

A „jelleg” és „mérték” alkotják az A. részből álló tanúsítvány Közösségen belüli érvényességének alapját és vonatkoztatási pontként szolgálnak az egész Közösségben érvényes „egyenértékű vasúti szállítási szolgáltatások” (10. cikk (3) bekezdés) meghatározásához.

A szolgáltatás „jellege” jellemezhető az utasszállítással, nagysebességű szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, az árufuvarozással, a veszélyes árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal vagy azok nélkül, vagy kizárólag a tolatási szolgáltatásokkal.

A szolgáltatás és a vasúttársaság „mértéke” jellemezhető az utas/árumennyiséggel és a vasúttársaság becsült, a vasúti ágazatban (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokban) dolgozó alkalmazottakban kifejezett méretével.

A B. részből álló tanúsítványok esetében az ugyanazon vasúttársaság által egy vagy több államban globálisan nyújtott szolgáltatások „jellegét” és „mértékét” lefedi az A. részből álló tanúsítványban megadott szolgáltatások „jellege” és „mértéke”.

A 2.6–2.19. és a 3.6–3.16. rovatokban található minden információ szükséges annak megállapításához, hogy a kérelmezett biztonsági tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatások egyenértékűek-e vagy sem a korábbi érvényes tanúsítvány(ok) értelmében a kérelmező által már végzett egyéb vasúti szállítási szolgáltatásokkal.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Az igénylőlap 3. oldala az egyes kérelmekkel benyújtandó dokumentumokra vonatkozó emlékeztetőként szolgál. Mind a kérelmező, mind a kiállító szervezet/hatóság ellenőrző listaként használja, és ezért szolgál az igénylőlap mellékleteinek címlapjaként (egyes nézeteket kell megjelölni az adott esetnek megfelelően).

A könnyű vonatkoztatás és tájékoztatás érdekében az igénylőlap minden egyes rovata számozott és a következő oldalakon magyarázat található róluk.

A dokumentumot a megfelelő helyen az igénylőlappal a biztonsági szervezetnek/hatóságnak benyújtott kérelem jóváhagyására jogosult személy írja alá. Az aláíró nevét nyomtatott betűvel is ki kell írni.

MAGYARÁZATOK ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1.1.-1.2.

Annak a biztonsági hatóságnak/szervezetnek a neve és címe, ahová a kérelmet benyújtják. Naprakész információ található az Európai Vasúti Ügynökség weboldalának (www.era.eu.int) vagy a kiállító biztonsági szervezet/hatóság weboldalának (adott esetben) megtekintésével.

2.1.

Ez a rovat annak meghatározására szolgál, hogy az igénylőlapot egy A. részből álló biztonsági tanúsítvány céljából nyújtották be. Ebben az esetben kiegészítő információt kell megadni – a következő négyzetek megjelölésével – a vasúttársaság szolgáltatásai jellegének és mértékének meghatározásához.

2.2.

A kérelmezőnek ezt a négyzetet a következő esetekben kell megjelölnie:

A)

ha először igényel A. részből álló biztonsági tanúsítványt;

B)

ha a korábbi – ugyanilyen jellegű és mértékű szolgáltatásokra vonatkozó – biztonsági tanúsítványt visszavonták;

C)

minden egyéb, a 2.3. és a 2.4. rovatban nem tárgyalt esetben.

2.3.

A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére, öt évet nem meghaladó időközönként hosszabbítják meg (10. cikk (5) bekezdés).

2.4.

Ha a vasúttársaság tevékenységének jellege vagy mértéke lényegesen megváltozik, a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben frissíteni kell, ezért szükséges egy frissített/módosított tanúsítvány igénylése; továbbá a biztonsági tanúsítvány jogosultja haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot a tanúsítvány vonatkozó részében említett feltételek főbb változásairól, valamint új személyzeti kategóriák, illetve az új típusú járművek bevezetése esetén (10. cikk (5) bekezdés).

2.5.

Adott esetben, adja meg annak a korábbi A. részből álló tanúsítványnak a teljes uniós azonosítószámát, amellyel kapcsolatban benyújtja az igénylőlapot az 1.1. és 1.2. rovatban megcímzett biztonsági hatósághoz/szervezethez.

2.6.-2.7.

Amikor utasszállítási szolgáltatások iránt is, vagy csak azok iránt nyújt be kérelmet, a megfelelő négyzet megjelölésével tüntesse fel, ha az üzemeltetés nagysebességű szolgáltatásokkal vagy azok nélkül történik: csak egy lehetőség választható. Mindazonáltal a megjelölt lehetőségekben (2.6. vagy 2.7.) említett szolgáltatások kiterjednek minden egyéb utasszállítási típusra (regionális, rövid- és középtávú, valamint távolsági stb.), illetve a kérelmezett utasszállítási szolgáltatások elvégzéséhez szükséges minden egyéb szolgáltatásra (tolatási szolgáltatások, stb.). A nagysebességű szolgáltatások meghatározása a 96/48/EK irányelv I. mellékletében található.

2.8.-2.9.

Személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó kérelem esetén (2.6. vagy 2.7.) a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni a szolgáltatások becsült jelenlegi vagy tervezett mennyiségét évenkénti utaskilométerben kifejezve. Csak egy lehetőség választható ki. A figyelembe vett kategóriák megfelelnek a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 1192/2003/EK rendeletnek és összhangban vannak azzal.

2.10.-2.11.

Árufuvarozási szolgáltatásokra is, vagy csak azokra vonatkozó kérelem esetén, a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni, hogy az üzemeltetés veszélyes áruk szállításával vagy anélkül történik: csak egy lehetőség választható. Mindazonáltal a megjelölt lehetőségekben (2.10. vagy 2.11.) említett szolgáltatások kiterjednek minden egyéb, kifejezetten nem említett árufuvarozási típusra, illetve a kérelmezett árufuvarozási szolgáltatások elvégzéséhez szükséges minden egyéb szolgáltatásra (tolatási szolgáltatások stb.). A veszélyes áruk meghatározása a 96/49/EK irányelvben és mellékleteiben található.

A belső vasúti igényeket kielégítő vasúti szállítási szolgáltatásokat végző üzemeltetők az árukategória hatáskörén belül lévőnek tekintendők (pl. a munkagépeket az egyik helyszínről a másikra szállító pályafenntartó társaságok, vagy mérővonatokat üzemeltető társaságok).

2.12.-2.13.

Árufuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó kérelem esetén (2.10. vagy 2.11.) a megfelelő négyzet megjelölésével meg kell adni a szolgáltatások becsült jelenlegi vagy tervezett mennyiségét évenkénti tonnakilométerben kifejezve. Csak egy lehetőség választható ki. A figyelembe vett kategóriák megfelelnek a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 1192/2003/EK rendeletnek és összhangban vannak azzal.

2.14.

Amennyiben a kérelmező személy- és áruszállítás nélkül kizárólag tolatási szolgáltatásokat végez, ezt a négyzetet kell megjelölni.

2.15.

A kérelmezett szolgáltatásokra való utaláskor (személy, áru, csak tolatás) meg kell adni az üzemeltetési szolgáltatás kívánt kezdeti dátumát, vagy a meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány esetében azt a dátumot, amelyen az új tanúsítvány érvényessé válik és a korábbi tanúsítvány helyébe lép.

2.16.

Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak – ideértve a szerződéses alkalmazottakat is – száma 0 (tehát kizárólag a vállalkozó számára biztosít munkát) és 9 foglalkoztatott személy között van, akkor a „Mikrovállalkozás” lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.) csak egy választható ki.

2.17.

Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak – ideértve a szerződéses alkalmazottakat is – száma 10 és 49 foglalkoztatott személy között van, akkor a „Kisvállalkozás” lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.) csak egy választható ki.

2.18.

Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak – ideértve a szerződéses alkalmazottakat is – száma 50 és 249 foglalkoztatott személy között van, akkor a „Középvállalkozás” lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.) csak egy választható ki.

2.19.

Ha a vasúti ágazatban dolgozó vagy vasúti szolgáltatásban és kapcsolódó tevékenységben részt vevő alkalmazottak – ideértve a szerződéses alkalmazottakat is – száma 250 vagy több foglalkoztatott személy között van, akkor a „Nagyvállalkozás” lehetőséget kell kiválasztani. A vállalkozások méretének meghatározása a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság által alkalmazottakat veszi alapul. A lehetőségek közül (2.16. – 2.17. – 2.18. – 2.19.) csak egy választható ki.

3.1.

Ez a rovat annak meghatározására szolgál, hogy az igénylőlapot egy B. részből álló biztonsági tanúsítvány céljából nyújtották be. Ebben az esetben kiegészítő információt kell megadni – a következő négyzetek megjelölésével – a vasúttársaság szolgáltatásai jellegének és mértékének meghatározásához.

3.2.

A kérelmezőnek ezt a négyzetet a következő esetekben kell megjelölnie:

A)

ha először és minden egyéb alkalommal igényel B. részből álló biztonsági tanúsítványt;

B)

ha a korábbi biztonsági tanúsítványt – amely a szolgáltatások ugyanazon jellegére és mértékére vonatkozik – visszavonták;

C)

minden egyéb, a 3.3. és a 3.4. rovatban nem tárgyalt esetben.

3.3.

A biztonsági tanúsítványt a vasúttársaság kérelmére, öt évet nem meghaladó időközönként hosszabbítják meg (10. cikk (5) bekezdés).

3.4.

Ha a vasúttársaság tevékenységének jellege vagy mértéke lényegesen megváltozik, a biztonsági tanúsítványt teljesen vagy részben frissíteni kell, és ezért egy frissített/módosított tanúsítvány igénylése szükséges; továbbá a biztonsági tanúsítvány jogosultja haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot a tanúsítvány vonatkozó részében említett feltételek főbb változásairól, valamint új személyzeti kategóriák, illetve az új típusú járművek bevezetése esetén (10. cikk (5) bekezdés).

3.5.

Adott esetben, adja meg annak a korábbi B. részből álló tanúsítványnak a teljes uniós azonosítószámát, amellyel kapcsolatban benyújtja az igénylőlapot az 1.1. és 1.2. rovatban megcímzett biztonsági hatósághoz/szervezethez.

3.6.-3.7.

Megegyezik a 2.6–2.7. pontokkal (lásd fent).

3.8.-3.9.

Megegyezik a 2.8–2.9. pontokkal (lásd fent).

3.10.-3.11.

Megegyezik a 2.10–2.11. pontokkal (lásd fent).

3.12.-3.13.

Megegyezik a 2.12–2.13. pontokkal (lásd fent).

3.14.

Megegyezik a 2.14. ponttal (lásd fent).

3.15.

Megegyezik a 2.15. ponttal (lásd fent).

3.16.

A biztonsági tanúsítvány vonatkozhat a tagállam teljes vasúti hálózatára vagy csak annak egy meghatározott részére (10. cikk (1) bekezdés), ezért indokolt egyértelműen megadni minden olyan vasútvonalat, ahol szolgáltatást (személy, áru vagy csak tolatás) kívánnak üzemeltetni. A vasútvonalak elnevezése/neve az amit a vasúthálózat-használati szabályzatban megadtak (2001/14/EK irányelv 3. cikke és I. melléklete): a vasúttársaságoknak ezekkel az elnevezésekkel/nevekkel kell a vasútvonalakra utalniuk. Ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a kérelmezőnek mellékleteket kell az igénylőlaphoz csatolni és ezt a rovatot kell használnia ezek megadására.

3.17.

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha a kérelmező új, meghosszabbított vagy frissített/módosított B. részből álló tanúsítványt igényel és már rendelkezik egy érvényes A. részből álló tanúsítvánnyal. Az uniós azonosítószámot az egyes kiállító hatóságok/szervezetek adják rögzített szabályok alapján, az Európai Vasúti Ügynökség révén közzéteendő kodifikáció figyelembevételével. Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az A. részből álló tanúsítvány másolata és az igénylőlap benyújtása alól (8.1.). Ha az uniós azonosítószám még nem áll rendelkezésre, a négyzetbe írja a „NEM ALKALMAZHATÓ” szöveget.

3.18.

Itt meg kell adni azt az államot, amelyik kiállította az A. részből álló biztonsági tanúsítványt (azaz azt az államot, amelyhez a kiállító hatóság/szervezet tartozik). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az A. részből álló tanúsítvány másolata és az igénylőlap benyújtása alól (8.1.).

4.1.

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha a kérelmező már rendelkezik egy vagy több érvényes B. részből állóbiztonsági tanúsítvánnyal. A már kiállított B. részből álló biztonsági tanúsítvány(ok) uniós azonosítószáma(i)t kell megadni, adott esetben azokat „/” jellel elválasztva. A kérelmezőnek nem kell a kérelemmel együtt a B. részből álló biztonsági tanúsítvány(ok) másolatát is benyújtani.

4.2.

Ezt az információt csak akkor kell megadni, ha A. rész és/vagy B. rész iránt nyújt be kérelmet, abban az esetben, ha a vasúttársaság már rendelkezik érvényes engedéllyel (a 2001/13/EK irányelvvel módosított 95/18/EK tanácsi irányelv). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az engedély másolata és az igénylőlap benyújtása alól (7.2. és 8.2.).

MEGJEGYZÉS: A 2001/14/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságot a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint kell engedélyezni, mindazonáltal a 2004/49/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságnak nem kell minden esetben engedéllyel rendelkeznie.

4.3.

Itt meg kell adni azt az államot, amelyik kiállította az engedélyt (azaz azt az államot, amelyhez a kiállító hatóság/szervezet tartozik). Az itt megadott információ nem mentesíti a kérelmezőt az engedély másolata és az igénylőlap benyújtása alól (7.2. és 8.2.).

5.1.

Ha a „Hivatalos elnevezés” és a „Vasúttársaság neve” különbözik, akkor mindkettőt meg kell adni.

5.2.-5.8.

Az egyes kérelmezőknek minden ahhoz szükséges információt meg kell adniuk, ami lehetővé teszi a kiállító testület számára, hogy kapcsolatba lépjen a vasúttársasággal (a telefonszámoknak a központi számot kell tartalmazniuk – adott esetben – és nem a tanúsítási folyamatért felelős személyét, a telefon- és faxszámoknak tartalmazniuk kell az országhívószámot; az email-címnek a vasúttársaság általános elektronikus postaládájára kell utalnia). A vasúttársaság kapcsolattartási adatainak általános címet kell tartalmazniuk az adott személyre való utalás helyet, mivel ezt az információt a 6.1–6.5. pontokban lehet megadni. A weboldal megadása (5.8.) nem kötelező.

5.9.-5.10.

Ha a nemzeti jogszabályok értelmében a kérelmező vasúttársasághoz több nyilvántartási szám is tartozik, lehetőség van arra, hogy a formanyomtatványban megadják a héa-számot (5.10.) és a második nyilvántartási számot (5.9.) is (pl. cégjegyzék).

5.11.

Szükség esetén további információt is meg lehet adni, ha azokat más rovatokban nem kérik egyértelműen.

6.1.-6.5.

Minden tanúsítási folyamat során a kapcsolattartó személyen keresztül kommunikál egymással a kérelmet benyújtó vasúttársaság és a kiállító szervezet/hatóság. Ez a személy – adott esetben – támogatást, segítségnyújtást, információt és pontosítást biztosít, valamint a kérelemmel foglalkozó kiállító hatóság hivatkozási pontja. A telefon- és faxszámoknak tartalmazniuk kell az országhívószámot; az email-cím nem kötelező.

7.1.

Ezt a dokumentumot akkor kell benyújtani, ha az A. részből álló tanúsítvány iránti kérelmet nyújtanak be (új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány); „A biztonsági rendszer (SMS) kézikönyvének összefoglalója” itt a vasúttársaság SMS-ének főbb elemeit felülvizsgáló és alátámasztó dokumentum. Ez részletes adatokat, alátámasztó információkat és bizonyítékokat szolgáltat a végrehajtott (vagy a végrehajtás fázisában lévő) különböző folyamatokról vagy társasági előírásokról/szabályokról, a 9. cikkben és III. mellékletben meghatározott tételekhez kapcsolódva, vagy az azokra történő kereszthivatkozásokkal.

7.2.

A 2001/14/EK irányelvben meghatározottak szerinti vasúttársaságot a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint kell engedélyezni, mindazonáltal a 2004/49/EK irányelvben meghatározottak szerint a vasúttársaságnak nem kell engedéllyel rendelkeznie, ezért az érvényes engedélyről készült másolatot csak adott esetben kell benyújtani. Ellenkező esetben a „Nem alkalmazható” lehetőséget kell választani (7.3. és/vagy 8.3.).

7.3.

Lásd a 7.2. pontot.

8.1.

Ha ez az igénylőlap csak a B. részből álló tanúsítványra vonatkozik (új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítvány), de az A. részből álló tanúsítványra nem, akkor be kell nyújtani az A. részből álló biztonsági tanúsítvány másolatát.

8.2.

Megegyezik a 7.2. ponttal (lásd fent).

8.3.

Megegyezik a 7.3. ponttal (lásd fent).

8.4.

A 95/18/EK irányelv 9. cikke értelmében a vasúttársaság rendelkezik a megfelelő biztosítással, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseket tesz (pl. pénzügyi garancia) a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, hogy a balesetek során felmerülő károkra vonatkozóan fedezete legyen. Annak bizonyítékát, hogy az engedélyezett vasúttársaság megfelel a biztosításra vonatkozó nemzeti követelményeknek, vagy hogy ezzel egyenértékű intézkedéseket tett, hogy a felmerülő károkra vonatkozóan fedezete legyen, az engedélyhez kell csatolni (2004/358/EK bizottsági ajánlás). A biztosítás vagy a pénzügyi felelősségvállalás másolata, az engedély mellékleteként az igénylőlappal együtt kell benyújtani.

8.5.

A kérelmező felsorolja vagy benyújtja az ÁME-kre vagy az ÁME-k részeire és – adott esetben – a nemzeti biztonsági szabályokra és a személyzettel, a járművekkel és általában a kérelmezett tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb szabályokra vonatkozó dokumentációt. Egyértelmű utalást kell tenni azokra a folyamatokra és dokumentumokra, amelyek esetében az ÁME-k alkalmazandók és végrehajtandók. A párhuzamos munkavégzés elkerülése és az információmennyiség csökkentése érdekében csak összefoglaló dokumentációt kell benyújtani azokkal az elemekkel kapcsolatban, amelyek megfelelnek a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásoknak, valamint a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv egyéb követelményeinek.

8.6.

A kérelmező benyújtja az igényelt tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt szolgáltatásokra alkalmazott vagy szerződtetett különböző SZEMÉLYZETI KATEGÓRIÁK teljes listáját. A SZEMÉLYZETI KATEGÓRIÁK listájának meg kell felelni a besorolásukra vonatkozó nemzeti és hálózatspecifikus szabályoknak.

8.7.

A kérelmező benyújtja a biztonsági rendszeren belüli olyan folyamatokra vonatkozó leírást vagy bizonyítékokat, amelyek a SZEMÉLYZETTEL kapcsolatosak, beleértve az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a folyamatok teljesítik a nemzeti szabályok és/vagy a vonatkozó ÁME-k követelményeit, valamint hogy a személyzetet szabályszerűen engedélyezték.

8.8.

A kérelmező benyújtja az igényelt tanúsítvánnyal üzemeltetni kívánt különböző JÁRMŰTÍPUSOKRA vonatkozó teljes dokumentációt. A JÁRMŰTÍPUSOKNAK meg kell felelni a besorolásukra vonatkozó nemzeti és hálózatspecifikus szabályoknak.

8.9.

A kérelmező benyújtja a biztonsági rendszeren belüli olyan folyamatokra vonatkozó leírást vagy bizonyítékokat, amelyek a JÁRMŰVEKKEL kapcsolatosak, beleértve az arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a folyamatok teljesítik a nemzeti szabályok és/vagy a vonatkozó ÁME-k követelményeit, valamint hogy a járműveket szabályszerűen engedélyezték.

8.10.

A kérelemmel együtt benyújtott egyéb dokumentumok ismertetésére fenntartott terület. Kérjük, adja meg a számot és a típust, a dokumentum tartalmára vonatkozó rövid leírással együtt.


IV. MELLÉKLET

A harmonizált számozási rendszer kódja, biztonsági tanúsítványok Európai Azonosítószáma (EIN)

Rszágkód

(2 betű)

Dokumentum típusa

(2 számjegy)

Kiállítás éve

(4 számjegy)

Számláló

(4 számjegy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Az európai azonosítószám (EIN) felépítésének magyarázata

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Rszágkód

(2 betű)

Dokumentum típusa

(2 számjegy)

Kiállítás éve

(4 számjegy)

Számláló

(4 számjegy)

1. mező

2. mező

3. mező

4. mező

1. MEZŐ –   Rszágkód (2 betű)

Az országkódokat – amelyek az ISO 3166 alpha-2 szabványon alapulnak – hivatalosan az európai weboldalon az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban teszik közzé és frissítik.

Állam

Kód

Ausztria

AT

Belgium

BE

Bulgária

BG

Ciprus

CY

Cseh Köztársaság

CZ

Dánia

DK

Észtország

EE

Finnország

FI

Franciaország

FR

Németország

DE

Görögország

EL

Magyarország

HU

Izland

IS

Írország

IE

Olaszország

IT

Lettország

LV

Liechtenstein

LI

Litvánia

LT

Luxemburg

LU

Norvégia

NO

Málta

MT

Hollandia

NL

Lengyelország

PL

Portugália

PT

Románia

RO

Szlovák Köztársaság

SK

Szlovénia

SI

Spanyolország

ES

Svédország

SE

Svájc

CH

Egyesült Királyság

UK

A Csatorna-alagút Biztonsági Hatóságot – amely jelenleg az egyetlen létező multinacionális biztonsági hatóság – a következő kétbetűs kóddal azonosítják:

MULTINACIONÁLIS BIZTONSÁGI HATÓSÁG

Kód

Csatorna-alagút Biztonsági Hatóság

CT

2. MEZŐ –   A dokumentum típusa (2 számjegyű szám)

A két számjegy lehetővé teszi a dokumentum típusának azonosítását: az első számjegy azonosítja a dokumentum általános besorolását, amely lehet biztonsági tanúsítvány (1-es szám) vagy bármely egyéb fajta dokumentum (1-től eltérő szám); a második számjegy a dokumentum altípusát adja meg, amely lehet A. részből (1-es szám) vagy B. részből (2-es szám) álló tanúsítvány. Egyelőre a számkombinációk csak két esetben tükröznek említésre érdemes és használt esetet:

 

[1 1] a Biztonsági tanúsítvány – A. rész esetében;

 

[1 2] a Biztonsági tanúsítvány – B. rész esetében.

Amennyiben további kódokra van szükség, ez a számozási rendszer kibővíthető. A következőkben az ismert, lehetséges kétszámjegyű kombinációk ajánlott jegyzéke található, az érintett dokumentum típusára vonatkozóan:

A 2. mező számkombinációja

Dokumentum típusa

Dokumentum altípusa

[0 1]

Engedélyek

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[0 x]

Engedélyek

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[1 1]

Biztonsági tanúsítvány

A. rész

[1 2]

Biztonsági tanúsítvány

B. rész

[1 x]

Biztonsági tanúsítvány

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[2 1]

Biztonsági hatóság

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[2 2]

Biztonsági hatóság

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[2 x]

Biztonsági hatóság

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[3 x]

Karbantartó műhelyek tanúsítványai

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[4 x]

Bejelentett szervezetek tanúsítványai

Erre a rendeletre nem alkalmazható

[5 x] … [9 x]

Fenntartva (5 dokumentumtípus)

Erre a rendeletre nem alkalmazható

3. MEZŐ –   Kiállítás éve (4 számjegyű szám)

Ez a mező mutatja azt az évet (a megadott formátumban: éééé, azaz 4 számjeggyel), amelyben az engedélyt kiállították.

4. MEZŐ –   Számláló

A számláló egy növekvő szám lesz, amelyet minden egyes tanúsítványkiállítást követően eggyel növelni kell, tekintet nélkül arra, hogy új, meghosszabbított vagy frissített/módosított tanúsítványról van szó. Egy tanúsítványra utaló számot akkor sem lehet újra használni, ha a tanúsítványt visszavonták.

A számláló minden évben lenullázódik.


14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/25


A BIZOTTSÁG 654/2007/EK RENDELETE

(2007. június 13.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2007. június 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb a 317/2007/EK rendelettel (HL L 84., 2007.3.24., 4. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/26


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 12.)

a Salmonella baromfiban és sertésben való antimikrobiális rezisztenciájának harmonizált monitoringjáról

(az értesítés a C(2007) 2421. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/407/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/99/EK irányelv értelmében a tagállamok biztosítják, hogy a monitoring összehasonlítható adatokat eredményezzen az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia előfordulásáról a zoonózis-kórokozók és – amennyiben veszélyt jelentenek a közegészségügyre – egyéb kórokozók esetében.

(2)

Az antimikrobás szerek és az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia nem humán célokra történő felhasználásának tudományos vizsgálatáról szóló, 2003-ban megrendezett FAO/OIE/WHO munkaértekezlet következtetése szerint egyértelműen bizonyítható, hogy az antimikrobás szerek nem humán célokra történő felhasználásából származó rezisztens organizmusok veszélyt jelentenek az emberi egészségre: megnő a fertőzések és a kezelési hibák (egyes esetekben ez halált okoz) gyakorisága, súlyosbodnak a fertőzések, mint az például a fluorkinolon-rezisztens emberi Salmonella-fertőzések esetében előfordult. A bizonyítékok azt mutatják, hogy az antimikrobás szerek nem humán célokra történő felhasználásának mértéke és módja hatással van a rezisztens baktériumok állatokban és élelmiszerekben történő előfordulására és ezáltal az e rezisztens baktériumoknak való emberi kitettségre (FAO/OIE/WHO közös szakértői munkaértekezlet, 2003). Megjegyzendő azonban, hogy a humán gyógyászatban előforduló legtöbb rezisztenciaprobléma oka az antimikrobás szerek terápiás és megelőzést szolgáló, humán célú felhasználása, illetve túlzott mértékű felhasználása (Európai Parlament, 2006. október).

(3)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) „Közösségi összefoglaló jelentés a zoonózisok, a zoonózis-kórokozók, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia és az élelmiszerből származó betegségkitörések tendenciáiról és forrásairól az Európai Unióban 2005-ben” („Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005”) (2) című dokumentumában jelzi, hogy állatokból és élelmiszerekből származó, viszonylag nagy számú Campylobacter- és Salmonella-izolátum rezisztens az emberi betegségek kezelésében általánosan használt antimikrobás szerekkel szemben. Az e rezisztens baktériumok által okozott, élelmiszerből származó fertőzések különleges veszélyt jelentenek az ember számára a lehetséges kezelési hibák miatt.

(4)

Az EFSA biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete, valamint az állat-egészségügyi és -jólléti tudományos testülete 2006. szeptember 7.–8-i ülésén véleményt fogadott el a következő dokumentumról: „A közösségi összefoglaló jelentés felülvizsgálata a zoonózisok, a zoonózis-kórokozók, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia és az élelmiszerek által terjesztett betegségkitörések tendenciáiról és forrásairól az Európai Unióban 2004-ben” („Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2004”) (3). Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tesztelését illetően az említett vélemény kiemeli annak fontosságát, hogy minden egyes izolátum esetében részletes információkat kell szolgáltatni a Salmonella szerovarról és harmonizálni kell a rezisztenciavizsgálathoz és a jelentéshez alkalmazott kritikus értékeket.

(5)

Az EFSA zoonózisokra vonatkozó adatgyűjtéssel foglalkozó munkacsoportja 2007. február 20-án fogadta el a következő dokumentumot: „Jelentés, beleértve a Salmonellának a baromfiban (Gallus gallus), pulykában, sertésben, valamint a Campylobacter jejuninek és a C. colinak a brojlercsirkében az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztenciája harmonizált monitoringrendszerére vonatkozó javaslatot” („Report including a proposal for a harmonised monitoring scheme of antimicrobial resistance in Salmonella in fowl (Gallus gallus), turkeys and pigs and Campylobacter jejuni and C. coli in broilers”) (4). A jelentés ajánlásokat tesz a harmonizált monitoringrendszerre és a fogékonyságtesztek harmonizált módszerére vonatkozóan.

(6)

Tekintettel az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia által okozott növekvő közegészségügyi kockázatra és arra a bizonyítékra, hogy az antibiotikumok használata befolyásolja ezt a kockázatot, a 2003/99/EK irányelv 7. cikkének végrehajtása során összehasonlítható információkat kell gyűjteni valamennyi tagállamban az állatokban megtalálható zoonózis-kórokozókban az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia előfordulásáról. Ennek végrehajtásakor az EFSA-munkacsoport javaslatára kell támaszkodni, a további végrehajtási szabályok sérelme nélkül.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat a tagállamokban végrehajtandó, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia monitoringjának részletes szabályait állapítja meg, a 2003/99/EK irányelv 7. cikke (3) bekezdésével és II. melléklete B. részével összhangban. A Salmonella spp.-nek a baromfiban (Gallus gallus), pulykában és vágósertésben való előfordulására terjed ki, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia további monitoringjának sérelme nélkül, a 2003/99/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban.

2. cikk

Izolátumok gyűjtése és elemzése

Az 1. cikkben említett Salmonella spp.-izolátumok gyűjtését és elemzését az illetékes hatóságnak, illetve az illetékes hatóság felügyelete alatt kell elvégezni, a mellékletben meghatározott technikai előírásoknak megfelelően.

3. cikk

Az adatok titkossága

A nemzeti szinten összesített adatokat és az elemzések eredményeit titkosságot biztosító formában hozzák nyilvánosságra.

4. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 31. o. A 2006/104/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  The EFSA Journal (2006), 94.

(3)  The EFSA Journal (2006) 403., 1–62. o.

(4)  The EFSA Journal (2007) 96., 1–46. o.


MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

1.   Az izolátumok származása

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 5. cikkének és/vagy a 2006/662/EK (2) és 2006/668/EK (3) bizottsági határozatnak megfelelően létrehozott ellenőrzési és monitoringprogramok során összegyűjtött Salmonella-izolátumokat az 1. táblázatnak megfelelően kell összegyűjteni az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia monitoringjának céljából.

1.   Táblázat

Azok az évek, melyekben a feltüntetett állatállományból izolált egyes zoonózis-kórokozókat kiválasztanak az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tesztelése céljából

Év

Összes Salmonella szerovar

Tojótyúk

Brojlercsirke

Pulyka

Vágósertés

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Azonos járványügyi egységből származó Salmonella szerovaronként legfeljebb egy izolátumra kell kiterjednie az éves monitoringnak. A tojótyúk, brojlercsirke és pulyka esetében a járványügyi egység az állomány. A sertés esetében a járványügyi egység a gazdaság.

2.   A vizsgálandó izolátumok száma

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tagállamonként végzett éves monitoringjába felvételre kerülő Salmonella-izolátumok száma minden egyes vizsgálati állomány (azaz tojótyúk, brojlercsirke, pulyka és hízósertés) esetében 170.

Azokban a tagállamokban, melyekben egy adott évben a monitoring- vagy ellenőrzési programokból a célminta nagyságánál kevesebb izolátum áll rendelkezésre, az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia monitoringja az összes ilyen izolátumra kiterjed.

Azokban a tagállamokban, melyekben több izolátum áll rendelkezésre, a monitoring valamennyi izolátumra vagy a célminta nagyságával megyegyező vagy annál több reprezentatív, véletlenszerűen kiválasztott izolátumra terjed ki.

3.   Az antimikrobás szerekre való fogékonyság vizsgálata

A tagállamok a megadott határértékek és megfelelő koncentrációtartomány alkalmazásával minimum a 2. táblázatban meghatározott antimikrobás szereket vizsgálják a Salmonella-fogékonyság megállapítása céljából.

A nemzetközi referencia-módszerként elfogadott (ISO-szabvány: 20776-1:2006) hígítási módszereket az antimikrobás szerekre való fogékonyságvizsgálat európai bizottsága (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST), valamint a Klinikai és Laboratóriumi Minősítő Intézet (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI) által leírt módszereknek megfelelően kell alkalmazni. Ajánlatos, hogy az S. Enteritidis és S. Typhimurium kiválasztott izolátumok fágtipizáltak legyenek.

4.   Az adatok összegyűjtése és jelentés

Az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia monitoringjának eredményeit a 2003/99/EK irányelv 9. cikkének megfelelően kell értékelni illetve jelentést készíteni azokról a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és az antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia tendenciáiról és forrásairól szóló éves jelentésben.

A 2003/99/EK irányelv IV. melléklete rendelkezéseinek sérelme nélkül az alábbi információkat kell tartalmaznia a jelentésnek a Salmonella tojótyúkban, brojlercsirkében, pulykában és sertésben való előfordulására vonatkozóan:

az izolátumok származása (pl. alaptanulmány, ellenőrzési program, passzív felügyelet),

fogékonyság szempontjából vizsgált izolátumok száma,

antimikrobás szerekkel szemben szerenként rezisztensnek talált izolátumok száma, valamint

teljes mértékben fogékony izolátumok száma és a 2. táblázatban felsorolt 1, 2, 3, 4 és > 4 antimikrobás szerrel szemben fogékony izolátumok száma.

2.   Táblázat

A Salmonella esetében minimum megvizsgálandó antimikrobás szerek és a fogékonyság megállapításához felhasználandó határértékek

 

Antimikrobás szer

Határérték (mg/L) R >

Salmonella

Cefotaxim

0,5

Nalidixinsav

16

Ciprofloxacine

0,06

Ampicillin

4

Tetraciklin

8

Klóramfenikol

16

Gentamicin

2

Sztreptomicin

32

Trimetoprim

2

Szulfonamidok

256


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(2)  HL L 272., 2006.10.3., 22. o.

(3)  HL L 275., 2006.10.6., 51. o.

(4)  2007-ben gyűjtött és a 2006/662/EK határozat rendelkezéseinek megfelelően tárolt mintákból származó izolátumok.

(5)  2007-ben gyűjtött és a 2006/668/EK határozat rendelkezéseinek megfelelően tárolt mintákból származó izolátumok.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

14.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 153/30


TANÁCSI HATÁROZAT

(2007. június 12.)

az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról

(2007/408/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA:

tekintettel az 1998. december 3-i, az Europol alkalmazottaira vonatkozó személyzeti szabályzat létrehozásáról szóló tanácsi jogi aktusra (1) (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és különösen annak 44. cikkére,

tekintettel Finnország kezdeményezésére (2),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (3),

tekintettel az Europol tisztviselők díjazásának az Europol igazgatótanácsa általi felülvizsgálatára,

mivel:

(1)

Az Europol tisztviselők díjazásának felülvizsgálata során az igazgatótanács figyelembe vette a hollandiai megélhetési költségekben bekövetkezett változásokat, csakúgy mint a közalkalmazotti fizetések változásait a tagállamokban.

(2)

A 2005. július 1-jétől2006. június 30-ig tartó felülvizsgálat alapján indokolt a díjazás 1,5 %-kal történő emelése a 2006. július 1-től2007. június 30-ig tartó időszakra nézve.

(3)

A Tanács feladata, hogy a felülvizsgálat alapján egyhangú döntéssel kiigazítsa az Europol tisztviselők alapfizetését és juttatásait,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A személyzeti szabályzat a következőképpen módosul:

2006. július elsejei hatállyal:

a)

a 45. cikkben a havi alapfizetések táblázata helyébe a következő táblázat lép:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68”

b)

az 59. cikk (3) bekezdésében, az „1 004,36 EUR” összeg helyébe „1 019,43 EUR” lép;

c)

a 59. cikk (3) bekezdésében a „2 008,72 EUR” összeg helyébe „2 038,85 EUR” lép;

d)

a 60. cikk (1) bekezdésében a „267,84 EUR” összeg helyébe „271,86 EUR” lép;

e)

az 5. függelék 2. cikke (1) bekezdésében a „280,00 EUR” összeg helyébe „284,20 EUR” lép;

f)

az 5. függelék 3. cikke (1) bekezdésében a „12 174,06 EUR” összeg helyébe „12 356,67 EUR” lép;

g)

az 5. függelék 3. cikke (1) bekezdésében a „2 739,17 EUR” összeg helyébe „2 780,26 EUR” lép;

h)

az 5. függelék 3. cikke (2) bekezdésében a „16 434,98 EUR” összeg helyébe „16 681,50 EUR” lép;

i)

az 5. függelék 4. cikke (1) bekezdésében a „1 217,41 EUR” összeg helyébe „1 235,67 EUR” lép;

j)

az 5. függelék 4. cikke (1) bekezdésében a „913,07 EUR” összeg helyébe „926,77 EUR” lép;

k)

az 5. függelék 4. cikke (1) bekezdésében a „608,70 EUR” összeg helyébe „617,83 EUR” lép;

l)

az 5. függelék 4. cikke (1) bekezdésében a „486,96 EUR” összeg helyébe „494,26 EUR” lép;

m)

az 5. függelék 5. cikke (3) bekezdésében a „1 718,01 EUR” összeg helyébe „1 743,78 EUR” lép;

n)

az 5. függelék 5. cikke (3) bekezdésében a „2 290,68 EUR” összeg helyébe „2 325,04 EUR” lép;

o)

az 5. függelék 5. cikke (3) bekezdésében a „2 863,34 EUR” összeg helyébe „2 906,29 EUR” lép.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL C 26., 1999.1.30., 23. o. A 2006. november 29-i jogi aktussal (HL L 8., 2007.1.13., 66. o.) módosított jogi aktus.

(2)  HL C 41., 2007.2.24., 3. o.

(3)  A 2007. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).