ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 128

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. május 16.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 534/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 535/2007/EK rendelete (2007. május 15.) a gabonaágazatban 2007. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 536/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

6

 

*

A Bizottság 537/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) fermentációs termék takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 538/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

16

 

*

A Bizottság 539/2007/EK rendelete (2007. május 15.) a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

19

 

*

A Bizottság 540/2007/EK rendelete (2007. május 15.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

26

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/27/EK irányelve (2007. május 15.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az indoxakarb, a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/335/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. március 21.) az Olaszárszág által a kis- és mikrovállalkozások számára nyújtani kívánt C 18/2006 (ex N 524/2005) számú támogatási programról (az értesítés a C(2007) 1175. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. május 8.) az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2007. évi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2007) 1930. számú dokumentummal történt)

45

 

 

2007/337/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. május 15.) a Dánia, Németország és az Egyesült Királyság által a jogsértésekre vonatkozóan kidolgozott automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszerek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2007) 2036. számú dokumentummal történt)

49

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/338/KKBP közös álláspontja (2007. május 14.) az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések megújításáról

50

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/1


A BIZOTTSÁG 534/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. május 15-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/3


A BIZOTTSÁG 535/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

a gabonaágazatban 2007. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. május 16-tól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. május 16-tól alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

9,15

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

9,15

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

1.5.–14.5.2007

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

156,40

108,73

FOB-ár, USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Öböl-beli árnövelés

8,07

Nagy-tavaki árnövelés

12,35

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

36,07 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

35,88 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/6


A BIZOTTSÁG 536/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/333/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének (6) bekezdése és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításával kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodás (3) a baromfihúsra vonatkozóan 16 665 tonna országspecifikus (USA) behozatali vámkontingens megnyitásáról rendelkezik.

(2)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) kell alkalmazni.

(3)

Az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. augusztus 16-i 1232/2006/EK bizottsági rendelet (6) jelentős módosításra szorul. Az 1232/2006/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességi határidejéül.

(5)

A vámkontingens alkalmazásának a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmen és az engedélyen feltüntetett információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(6)

A baromfihús-ágazat rendszerében rejlő spekulációs lehetőség kivédésére a piaci szereplőknek a vámkontingenshez való hozzáférésére vonatkozóan egyértelmű feltételeket kell megállapítani.

(7)

A vámkontingensek megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 euróban kell meghatározni.

(8)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében a következő alidőszak mennyiségeihez kell hozzáadni.

(9)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelettel (7) összhangban a vámkontingenshez való hozzáféréshez be kell mutatni az Amerikai Egyesült Államok hatóságai által kibocsátott származási bizonyítványt.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az I. mellékletben említett vámkontingenseket az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt, az Amerikai Egyesült Államokból származó baromfi-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a július 1-jétől a következő év június 30-áig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámokat, valamint a tételszámokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   A kérelem vonatkozhat több, különböző KN-kód alá tartozó, az Amerikai Egyesült Államokból származó termékre is. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16. rovatában, valamint megnevezésüket a 15. rovatban.

A kérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és legfeljebb az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség 10 %-ára.

(3)   Az engedély kötelezettséget jelent az Amerikai Egyesült Államokból történő behozatalra.

Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében szereplő bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 20 EUR/100 kilogramm összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A tagállamok legkésőbb a kérelembenyújtás határidejét követő ötödik napon közlik a Bizottsággal a kérelmezett összmennyiséget, kilogrammban kifejezve.

(4)   Az engedélyeket a hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb a (3) bekezdésben előírt értesítési időszak végét követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(5)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmeket és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kibocsátott engedélyek által érintett összmennyiségről, kilogrammban kifejezve.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap vége előtt közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, kilogrammban kifejezve.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről, először az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap vége előtt.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérően a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 55–65. cikkével összhangban a vámkontingenshez való hozzáféréshez be kell mutatni az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai által kibocsátott származási bizonyítványt. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek származását a Közösségben hatályban lévő rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni.

9. cikk

Az 1232/2006/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, és a III. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 225., 2006.8.17., 5. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Tételszám

KN-kód

Alkalmazandó vám

A termék összmennyisége (tonnában) 2006. július 1-jétől

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


II. MELLÉKLET

A.

A 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdése b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 536/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 536/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

magyarul

:

536/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

A 4. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

angolul

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

románul

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1232/2006/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdésének a) pontja

4. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének b) pontja

4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének c) pontja

4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

4. cikk (1) bekezdésének d) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének e) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének f) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (5) bekezdése

5. cikk (6) bekezdése

5. cikk (7) bekezdése

5. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (4) bekezdése

5. cikk (9) bekezdése

5. cikk (10) bekezdése

6. cikk (2) bekezdése

6. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

7. cikk (1) bekezdése

6. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

6. cikk (2) bekezdése

7. cikk

8. cikk

8. cikk első albekezdése

2. cikk

8. cikk második albekezdése

9. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet A. része

III. melléklet

II. melléklet B. része

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/13


A BIZOTTSÁG 537/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

az Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) fermentációs termék takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, valamint az ilyen engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban az e rendelet mellékletében meghatározott készítmény engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez mellékelték az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentációs termék tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként való engedélyezésére vonatkozik, amely a „tenyésztéstechnikai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2006. március 8-i véleményében megállapította, hogy az Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentációs termék nincs káros hatással az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre (2). A hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a fermentációs termék nem jelent más olyan veszélyt, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően kizárná az engedélyezést. Az Amaferm kedvező hatást gyakorolt a tejelő tehenek tejhozamára. A hatóság véleménye a felhasználók biztonságával kapcsolatos megfelelő intézkedések meghozatalát javasolja. A forgalmazás utáni egyedi nyomonkövetési követelményeket nem tartja szükségesnek. A vélemény hitelesíti az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(5)

A készítmény vizsgálata kimutatta, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tenyésztéstechnikai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőségfokozók” funkcionális csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm” authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Elfogadva 2006. március 18-án. EFSA Lap (2006) 337., 1–17. o.


MELLÉKLET

Adalékanyag azonosítószáma

Az engedély birtokosának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, vegyi képlet, leírás, vizsgálati módszer

Állatfaj vagy -kategória

Legmagasabb életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezési időszak lejárta

adalékanyag mg/kg a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

A tenyésztéstechnikai adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: emészthetőségfokozók.

4a2

Trouw Nutrition BV

Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm) fermentációs termék

 

Az adalékanyag összetétele:

Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentációs termék: 4–5 %

Búzakorpa: 94–95 %

Az 5 %-nyi kobalt-karbonátot tartalmazó rozsdamentes zúzalék: 1 %.

 

A hatóanyag jellemzése:

Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) fermentációs termék, amely a következőket tartalmazza:

Endo-1,4-béta-glükanáz EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alfa-amiláz EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Vizsgálati módszer:

Alfa-amiláz AOAC 17th Ed. 2002.01

Endo-1,4-béta-glükanáz (a felülúszó fehérjén és az anaerobic fungus celluláz aktivitásán alapul (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Tejelő tehenek

85

300

1.

Ajánlott adagolás: az adalékanyag mennyisége napi adagban 3–5 g/tehén/nap legyen.

2.

A felhasználók biztonsága érdekében: használatkor védőmaszk és védőszemüveg viselése kötelező.

2017. június 5.


(1)  1 IU az a celluláz, amelyik karboximetil-cellulózból 6,5-es pH-nál és 39 °C-on percenként 1 mikromol glukózt szabadít fel.

(2)  1 IU az az amiláz, amelyik burgonyakeményítőből 6,5-es pH-nál és 39 °C-on percenként 1 mikromol glukózt szabadít fel.


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/16


A BIZOTTSÁG 538/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, az engedélyek odaítélésének feltételeiről, illetve a kapcsolódó eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) készítmény malacok (elválasztott) és hízósertések takarmány-adalékanyagaként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) készítmény malacoknál és hízósertéseknél történő felhasználását az egyes mikroorganizmusok takarmányokban való alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló 666/2003/EK bizottsági rendelet (2), kocáknál történő alkalmazását az egyes mikroorganizmusok takarmányokban való ideiglenes engedélyezéséről (Enterococcus faecium és Lactobacillus acidophilus) szóló 2154/2003/EK bizottsági rendelet (3), a brojlercsirkéknél történő alkalmazását az egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló 521/2005/EK bizottsági rendelet (4) engedélyezte.

(5)

Új adatokat nyújtottak be a malacoknál (elválasztott) és a hízósertéseknél történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2007. január 23-i véleményében (5) megállapította, hogy az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) készítmény nincs káros hatással az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre. A szakvélemény szerint a szóban forgó készítmény a hatóság által a malacok és a hízósertések tekintetében javasolt adagoknak megfelelően alkalmazva hatékonyan javítja a teljesítmény-paramétereket. A hatóság nem tartja szükségesnek a forgalmazás utáni egyedi nyomonkövetési követelményeket. E vélemény ellenőrzi az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(6)

A készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 96., 2003.4.12., 11. o.

(3)  HL L 324., 2003.12.11., 11. o.

(4)  HL L 84., 2005.4.2., 3. o.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Elfogadva 2007. január 23-án. EFSA Lap (2007), 440., 1–9. o.


MELLÉKLET

Adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Az adalékanyag összetétele:

Enterococcus faecium DSM 7134 készítmény,

amely legalább az alábbi mennyiségeket tartalmazza:

 

Por: 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

Granulátum (mikrokapszulázott): 1 × 1010 CFU/g adalékanyag

 

A hatóanyag jellemzése:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analitikai módszer (1)

Epetartalmú eszkulin-azid-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer és pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE)

Malacok

(elválasztott)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjára vonatkoztatva:

legfeljebb 35 kg testtömegű malacok (elválasztott) esetében: 1 × 109 CFU

hízósertések esetében: 0,5 × 109 CFU

2017. június 5.

Hízósertések

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Az analitikai módszerek részletes adatai a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/19


A BIZOTTSÁG 539/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Világszervezet keretein belül a Közösség vállalta, hogy meghatározott tojáságazati termékek és a tojásfehérje tekintetében vámkontingenseket nyit meg. Ezért meg kell határozni a vámkontingensek kezelésére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket.

(2)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (3), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (4) kell alkalmazni.

(3)

A vámkontingenseknek a tojáságazatban és a tojásfehérje tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. március 30-i 593/2004/EK bizottsági rendelet (5) jelentős módosításra szorul. Az 593/2004/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének határidejéül.

(5)

A vámkontingens alkalmazásának a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmeken és az engedélyeken feltüntetett információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(6)

A tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó intézkedésekben rejlő spekulációs kockázat miatt a piaci szereplőknek a vámkontingenshez való hozzáférésére vonatkozóan egyértelmű feltételeket kell megállapítani.

(7)

A vámkontingensek megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 euróban kell megállapítani.

(8)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének második albekezdése értelmében a következő alidőszak mennyiségeihez kell hozzáadni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az I. mellékletben említett vámkontingenseket az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt tojáságazati termékek és tojásfehérjék behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a július 1-jétől a következő év június 30-áig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingensek keretébe tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámokat, a tételszámokat, valamint a megfelelő csoportszámokat az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. cikk

(1)   Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség az E1 tételszám esetében a következőképpen oszlik meg négy alidőszak között:

a)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 20 %;

b)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 30 %;

c)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 30 %;

d)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 20 %.

(2)   Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség az E2 és E3 tételszámok esetében a következőképpen oszlik meg négy alidőszak között:

a)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %.

(3)   E rendelet keretében a tömeget a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) 69. mellékletében rögzített átalányelszámolási kulcsok szerint kell héjastojás-egyenértékre átszámítani.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezője egy adott vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában köteles bizonyítani, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2771/75/EGK rendelet vagy a 2783/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit (héjastojás-egyenértékben) importált vagy exportált, vagy hogy a tojástermékek kezeléséhez a 853/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet (7) 4. cikke szerinti jóváhagyással rendelkezik.

(2)   Az engedélykérelem csak egy tételszámot tartalmazhat az e rendelet I. mellékletében említettek közül; de vonatkozhat több, különböző KN-kód alá tartozó termékre. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16. rovatában, valamint megnevezésüket a 15. rovatban. Az E2 és E3 csoportok esetében az összmennyiséget héjastojás-egyenértékre kell átszámítani.

A kérelemnek legalább egy tonnára kell vonatkoznia, és legfeljebb az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség 10 %-ára.

(3)   Az engedélykérelmeknek és az engedélyeknek a következő bejegyzéseket kell tartalmazniuk:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A 100 kilogrammonkénti 20 eurós biztosítékot az engedélykérelem benyújtásakor kell letétbe helyezni.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a kérelmezők ugyanazon tételszám alá tartozó termékekre vonatkozóan több behozatali engedély iránti kérelmet is benyújthatnak, amennyiben ezek a termékek különböző országokból származnak. A származási országonként külön-külön elkészített kérelmeket egyidejűleg kell benyújtani valamely tagállam illetékes hatóságához. Ezeket a kérelmeket az e rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett legnagyobb mennyiség szempontjából egyetlen kérelemnek kell tekinteni.

(4)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására kijelölt időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről, kilogrammban (héjastojás-egyenérték) kifejezve.

(5)   Az engedélyeket a hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb a (4) bekezdésben előírt értesítési időszak végét követő tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(6)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmeket és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kibocsátott engedélyek által érintett összmennyiségről, kilogrammban (héjastojás-egyenérték) kifejezve.

(2)   A tagállamok minden egyes éves kontingensidőszakot követő negyedik hónap vége előtt közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban tételszámonként ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, KN-kód és származás szerint lebontva és kilogrammban (héjastojás-egyenérték) kifejezve.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről, kilogrammban (héjastojás-egyenérték) kifejezve, először az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap vége előtt.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérően a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 593/2004/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 104. o. A legutóbb a 2916/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 305., 1995.12.19., 49. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 94., 2004.3.31., 10. o. Az 1722/2006/EK rendelettel (HL L 322., 2006.11.22., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítve: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.


I. MELLÉKLET

(tonnában)

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

A közös vámtarifa alkalmazandó vámtétele (terméksúlyban kifejezve) tonnánként euróban

Éves vámkontingens

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Héjastojás-egyenérték. Átváltás a 2454/93/EGK rendelet 69. mellékletében (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) rögzített átalányelszámolási kulcs szerint.


II. MELLÉKLET

A.

A 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdése b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 539/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 539/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

magyarul

:

539/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

A 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

angolul

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

románul

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

593/2004/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja

4. cikk (1) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének b) pontja

4. cikk (2) bekezdése

4. cikke (1) bekezdésének c) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének d) pontja

4. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének e) pontja

4. cikk (3) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése

4. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

4. cikk (4) bekezdése

5. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

5. cikk (5) bekezdése

5. cikk (6) bekezdése

5. cikk (5) bekezdése

5. cikk (7) bekezdése

5. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

6. cikk (2) bekezdése

5. cikk (8) bekezdésének második albekezdése

6. cikk első albekezdése

5. cikk (1) bekezdése

6. cikk második albekezdése

7. cikk első albekezdése

7. cikk (2) bekezdése

7. cikk második albekezdése

8. cikk első albekezdése

8. cikk második albekezdése

2. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

III. melléklet


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/26


A BIZOTTSÁG 540/2007/EK RENDELETE

(2007. május 15.)

az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1483/2006/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonafélék közösségi piacon történő viszonteladására.

(2)

Figyelembe véve a kukorica Közösségen belüli piacának helyzetét és a gabonafélék iránti kereslettel kapcsolatban az utóbbi hetek során a különböző régiókban észlelhető változásokat, az intervenció keretében tárolt gabonafélékből egyes tagállamokban további mennyiségeket kell rendelkezésre bocsátani. Következésképpen engedélyezni kell az érintett tagállamok intervenciós hivatalai számára, hogy Magyarország esetében a kukoricát illetően 500 000 tonnával megemeljék a pályázati eljáráson meghirdetett mennyiséget.

(3)

Következésképpen az 1483/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1483/2006/EK rendelet I. melléklete helyébe a mellékletben szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 276., 2006.10.7., 58. o. A legutóbb a 385/2007/EK rendelettel (HL L 96., 2007.4.11., 9. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK LISTÁJA

Tagállam

A belső piacon történő eladásra rendelkezésre bocsátott mennyiségek (tonna)

Intervenciós hivatal

Név, cím és telefon, fax, e-mail

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

Rozs

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287.24.78

Fax: (32-2) 287.25.24

E-mail: webmaster@birb.be

Internetcím: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

Internetcím: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internetcím: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk és pah@dffe.dk

Internetcím: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

E-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Internetcím: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

E-mail: pria@pria.ee

Internetcím: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Fax: 353 53 91 42843

Internetcím: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212.4787 & 4754

Fax: (30-210) 212.4791

E-mail: ax17u073@minagric.gr

Internetcím: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Fax: (34-91)3474838

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internetcím: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 és 23 37

Fax: (33-1) 44 18 20 08 – (33 1) 44 18 20 80

E-mail: f.abeasis@onigc.fr

Internetcím: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Fax: (39) 0649499761

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Internetcím: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

E-mail: lad@lad.gov.lv

Internetcím: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

E-mail: info@litfood.lt

Internetcím: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36 1) 219 45 76

Fax: (36 1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318 939

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Internetcím: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-mail: referat10@ama.gv.at

Internetcím: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Internetcím: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax: (351) 21 384 61 70

E-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Internetcím: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: +40 21 3054802 +40 21 3054842

Fax: +40 21 3054803

Internetcím: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

E-mail: aktrp@gov.si

Internetcím: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 24 32 71

Fax: (421-2) 53 41 26 65

E-mail: jvargova@apa.sk

Internetcím: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Fax:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Internetcím: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

E-mail: jordbruksverket@sjv.se

Internetcím: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Fax: (44) 191 226 5824

E-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Internetcím: www.rpa.gov.uk

A »—« jel arra utal, hogy az adott gabonaféléből nem áll rendelkezésre intervenciós készlet a tagállamban.”


IRÁNYELVEK

16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/31


A BIZOTTSÁG 2007/27/EK IRÁNYELVE

(2007. május 15.)

a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az etoxazol, az indoxakarb, a mezoszulfuron, az 1-metilciklopropén, az MCPA és MCPB, a tolilfluanid és a tritikonazol legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációja (MRL) tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) albekezdésére,

mivel:

(1)

A következő meglévő hatóanyagokat a Bizottság felvette a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: az MCPA-t és az MCPB-t a 2005/57/EK bizottsági irányelvvel (5), a tolilfluanidot a 2006/6/EK bizottsági irányelvvel (6), a tritikonazolt pedig a 2006/39/EK bizottsági irányelvvel (7).

(2)

A következő új hatóanyagokat a Bizottság felvette a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe: az etoxazolt a 2005/34/EK bizottsági irányelvvel (8), a mezoszulfuront a 2003/119/EK bizottsági irányelvvel (9), az indoxakarbot a 2006/10/EK bizottsági irányelvvel (10), az 1-metilciklopropént pedig a 2006/19/EK bizottsági irányelvvel (11).

(3)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel a hatóanyagok tervezett felhasználására vonatkozó, benyújtott információk értékelésén alapult. Egyes tagállamok már benyújtottak erre a felhasználásra vonatkozó információkat az említett irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjának megfelelően. A rendelkezésre álló információkat megvizsgálták, és azok elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy adott esetben legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációt (MRL) lehessen megállapítani.

(4)

Ha nincs megállapítva közösségi MRL, illetve ideiglenes MRL, akkor a tagállamoknak kell a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően nemzeti ideiglenes MRL-t megállapítaniuk az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek esetleges engedélyezése előtt.

(5)

A közösségi legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációk és a Codex Alimentarius által javasolt koncentrációk megállapítása és értékelése hasonló eljárás alapján történik. A tolilfluanidra a Codexben számos MRL-t ad meg és ezeket a Bizottság figyelembe vette. A Codexben szereplő MRL-eken alapuló legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációkat a Bizottság értékelte a fogyasztókat érintő kockázatok szempontjából. A Bizottság a számára rendelkezésre álló tanulmányokon alapuló toxikológiai végpontokat alapul véve nem állapított meg elfogadhatatlan kockázatot.

(6)

A Bizottságnak az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatban készült vizsgálati jelentései ezen anyagokra vonatkozóan meghatározták az elfogadható napi bevitelt (ADI) és szükség esetén az akut referenciadózist (ARfD). A közösségi eljárásokkal összhangban a Bizottság kiértékelte, hogy a fogyasztók milyen mértékben vannak kitéve káros hatásoknak az érintett hatóanyaggal kezelt élelmiszerek miatt. Figyelembe vette az Egészségügyi Világszervezet által közzétett iránymutatásokat (12) és a Növényügyi Tudományos Bizottságnak az alkalmazott módszertanra vonatkozó véleményét (13) is. Megállapította, hogy a javasolt legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációk nem vezetnek az elfogadható napi bevitel és az akut referenciadózis túllépéséhez.

(7)

Annak érdekében, hogy a fogyasztó megfelelő védelemben részesüljön a növényvédő szerek engedély nélküli felhasználásából származó szermaradékok hatása ellen, az ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációkat a kérdéses termék/peszticid kombinációkra az analitikailag kimutatható legkisebb értékben kell megállapítani.

(8)

Ezen ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációk közösségi szintű megállapítása nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja, valamint VI. melléklete alapján az érintett hatóanyagokra vonatkozóan ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációt állapítsanak meg. Az érintett hatóanyag további használatának engedélyezésére egy négyéves időszak elegendőnek tekinthető. Az ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció ezt követően véglegessé válik.

(9)

A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv mellékleteiben rögzített legnagyobb megengedett szermaradék-koncentrációkat ezért ezen anyagok betiltásának megfelelő felügyelete és ellenőrzése, illetve a fogyasztók védelme érdekében módosítani kell.

(10)

A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv ezen irányelv III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. november 16-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti viszonyt megadó megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 17-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseiről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2007/11/EK bizottsági irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 26. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2007/11/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2007/12/EK bizottsági irányelvvel (HL L 59., 2007.2.27., 75. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2007.4.24., 34. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 246., 2005.9.22., 14. o.

(6)  HL L 12., 2006.1.18., 21. o.

(7)  HL L 104., 2006.4.13., 30. o.

(8)  HL L 125., 2005.5.18., 5. o.

(9)  HL L 325., 2003.12.12., 41. o.

(10)  HL L 25., 2006.5.28., 24. o.

(11)  HL L 44., 2006.2.15., 15. o.

(12)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Irányelvek a peszticid-szermaradékok étrendi bevitelének előrejelzéséhez) (átdolgozott kiadás), készítette a GEMS/Food Programme együttműködésben a Codex Committee on Pesticide Residues bizottsággal, kiadta az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  A Növényügyi Tudományos Bizottság véleménye a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó kérdésekről (A Növényügyi Tudományos Bizottság 1998. július 14-i véleménye) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I. MELLÉKLET

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő sorokkal egészül ki:

„Peszticid-szermaradék

Legnagyobb megengedett koncentráció, mg/kg

Etoxazol

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Indoxakarb, az S és R izomerek összegeként

0,02 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

MCPA, MCPB, beleértve ezek sóit, észtereit és konjugátjait, MCPA-ként kifejezve

0,05 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Tolilfluanid (a tolilfluanid és a dimetilaminoszulfotoluidid összege, tolilfluanidként kifejezve)

0,05 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Mezoszulfuron-metil mezoszulfuronként kifejezve

0,01 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

Tritikonazol

0,01 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK

1-metilciklopropén

0,01 (1)  (2)

GABONAFÉLÉK


(1)  Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(2)  Az ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban: módosítás hiányában ez az érték 2011. június 5. elteltével véglegessé válik.”


II. MELLÉKLET

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő sorokkal egészül ki:

 

Legnagyobb megengedett koncentráció, mg/kg

Peszticid-szermaradék

az I. mellékletben az ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 és 1602 szám alatt felsorolt hús estében, ideértve a zsírt, a húsból készült termékeket, a belsőségeket és az állati zsiradékokat

az I. mellékletben a 0401, 0402, 0405 és 0406 szám alatt felsorolt tej és tejtermékek esetében

az I. mellékletben a 0407 és 0408 szám alatt felsorolt friss héjas tojások, madártojások és tojássárgája esetében

„Indoxakarb, az S és R izomerek összegeként

Hús és ehető belsőségek 0,01 (1)  (2), zsír: 0,3 (2)

tej: 0,02 (2), tejszín 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB és MCPA-tioetil, MCPA-ként kifejezve

0,1 (1)  (2), ehető belsőségek: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanid (dimetilaminoszulfotoluididként elemzett tolilfluanid, tolilfluanidként kifejezve

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(2)  Az ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban: módosítás hiányában ez az érték 2011. június 5. elteltével véglegessé válik.”


III. MELLÉKLET

A 90/642/EGK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. mellékletben a 2. csoport („Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy szárított zöldségek”) v. pontjának („Leveles zöldségek és friss fűszernövények”) a) alpontjában („Salátafélék”) a „Káposzta levele és szára” helyébe a következő szöveg lép: „Káposzta levele és szára, a tarlórépalevelet is beleértve”.

2.

A II. melléklet kiegészül az etoxazolra, az indoxakarbra, az MCPA-ra és MCPB-re, a mezoszulfuronra, a tolilfluanidra, a tritikonazolra, és az 1-metilciklopropénre vonatkozó alábbi oszlopokkal:

 

Peszticid-szermaradvány és legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció (MRL), mg/kg

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az MRL vonatkozik

Etoxazol

Indoxakarb, az S és R izomerek összegeként

MCPA, MCPB, beleértve ezek sóit, észtereit és konjugátjait, MCPA-ként kifejezve

Tolilfluanid (a tolilfluanid és a dimetilaminoszulfotoluidid összege, tolilfluanidként kifejezve)

Mezoszulfuron-metil, mezoszulfuronként kifejezve

Tritikonazol

1-metilciklopropén

„1.

Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs, diófélék

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i.

CITRUSFÉLÉK

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grapefruit

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

ii.

FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

Brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

Kesudió

 

 

 

 

 

 

 

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

Mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

Makadámiadió

 

 

 

 

 

 

 

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

Piniamag

 

 

 

 

 

 

 

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

Dió

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

iii.

ALMATERMÉSŰEK

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Alma

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

Birsalma

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

 

 

 

 

 

 

 

Sárgabarack

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Cseresznye

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Egyéb

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v.

BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

 

 

a)

Csemege- és borszőlő

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

Borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

b)

Eper (termesztett)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Fekete szeder

 

 

 

 

 

 

 

Hamvas szeder

 

 

 

 

 

 

 

Kaliforniai málna

 

 

 

 

 

 

 

Málna

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

d)

Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Fekete áfonya

 

 

 

 

 

 

 

Tőzegáfonya

 

 

 

 

 

 

 

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Pöszméte

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi.

EGYÉB

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

Banán

 

 

 

 

 

 

 

Datolya

 

 

 

 

 

 

 

Füge

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

Kamkvat

 

 

 

 

 

 

 

Licsiszilva

 

 

 

 

 

 

 

Mangó

 

 

 

 

 

 

 

Olajbogyó (közvetlen fogyasztásra)

 

 

 

 

 

 

 

Olajbogyó (olaj előállítására)

 

 

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

Marakuja

 

 

 

 

 

 

 

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

2.

Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i.

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Cékla

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

Kasszava

 

 

 

 

 

 

 

Gumós zeller

 

 

 

 

 

 

 

Torma

 

 

 

 

 

 

 

Csicsóka

 

 

 

 

 

 

 

Paszternák

 

 

 

 

 

 

 

Petrezselyemgyökér

 

 

 

 

 

 

 

Retek

 

 

 

 

 

 

 

Saláta bakszakáll

 

 

 

 

 

 

 

Édes burgonya

 

 

 

 

 

 

 

Karórépa

 

 

 

 

 

 

 

Tarlórépa

 

 

 

 

 

 

 

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

ii.

HAGYMAFÉLÉK

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Fokhagyma

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Vöröshagyma

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Mogyoróhagyma

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Újhagyma

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii.

TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

a)

Burgonyafélék

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Paradicsom

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprika

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Padlizsán

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Kabakosok – ehető héjúak

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Uborka

 

 

 

 

 

 

 

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Sárgadinnye

 

 

 

 

 

 

 

Tök

 

 

 

 

 

 

 

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

d)

Csemegekukorica

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv.

KÁPOSZTAFÉLÉK

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokkoli (beleértve az olasz brokkolit)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Fejesedő káposztafélék

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kelbimbó

 

 

 

 

 

 

 

Fejeskáposzta

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Leveles káposzta

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kínai kel

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Kelkáposzta

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Karalábé

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v.

LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salátafélék

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Zsázsa

 

 

 

 

 

 

 

Galambbegy-saláta

 

 

 

 

 

 

 

Fejes saláta

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Széles levelű endívia

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Borsmustár (ruccola)

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta levele és szára, a tarlórépalevelet is beleértve

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Spenótfélék

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spenót

 

 

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vízitorma

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Endíviasaláta

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Fűszernövények

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

Petrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Bab (hüvelyben)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Bab (hüvely nélkül)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Borsó (hüvelyben)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Egyéb

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii.

SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Spárga

 

 

 

 

 

 

 

Kardonna

 

 

 

 

 

 

 

Zeller

 

 

 

 

 

 

 

Édeskömény

 

 

 

 

 

 

 

Articsóka

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Póréhagyma

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rebarbara

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii.

GOMBÁK

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

 

b)

Vadon termő gombák

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hüvelyesek

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Bab

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

Borsó

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Csillagfürt

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Olajos magvak

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Lenmag

 

 

 

 

 

 

 

Földimogyoró

 

 

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

Szezámmag

 

 

 

 

 

 

 

Napraforgómag

 

 

 

 

 

 

 

Repcemag

 

 

 

 

 

 

 

Szójabab

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Mustármag

 

 

 

 

 

 

 

Gyapotmag

 

 

 

 

 

 

 

Kendermag

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Burgonya

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Újburgonya

 

 

 

 

 

 

 

Étkezési burgonya

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(2)  Az ideiglenes legnagyobb megengedett szermaradék-koncentráció, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban: módosítás hiányában ez az érték 2011. június 5. elteltével véglegessé válik.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 21.)

az Olaszárszág által a kis- és mikrovállalkozások számára nyújtani kívánt C 18/2006 (ex N 524/2005) számú támogatási programról

(az értesítés a C(2007) 1175. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/335/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

miután felhívta az érdekelt feleket, hogy az említett cikkeknek (1) megfelelően tegyék meg észrevételeiket,

mivel:

I.   ELJÁRÁS

(1)

Az olasz hatóságok 2005. október 18-i levelükben értesítették a Bizottságot a fentiekben említett támogatási programról. 2005. december 20-i, 2006. március 13-i és 2006. március 27-i levelükben egyéb információkat nyújtottak a bizottságnak. A Bizottság 2005. november 10-én és 2006. február 8-án kelt levelében kiegészítő beszámolókat kért.

(2)

2006. május 16-i levelében a Bizottság tájékoztatta Olaszországot azon határozatáról, hogy a szóban forgó intézkedéssel kapcsolatban megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárást.

(3)

A Bizottság eljárás kezdeményezéséről szóló határozatát kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2). A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket.

(4)

Olaszország 2006. június 23-án kelt levelében elküldte észrevételeit és bejelentette szándékát, hogy egy adott pontra vonatkozóan további észrevételeket kíván tenni.

(5)

Az eljárás folyamán semmilyen más érdekelt fél nem küldött észrevételeket.

(6)

A Bizottság 2006. szeptember 21-én és 2007. január 10-én kelt levelében kiegészítő információkat kért.

(7)

Olaszország 2007. január 30-án kelt, a Bizottságnál 2007. február 2-i keltezéssel nyilvántartásba vett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a bejelentett intézkedést visszavonták.

II.   AZ INTÉZKEDÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA

(8)

Az intézkedés célja mikro- és kisvállalkozások növekedésének előmozdítása adókedvezmény nyújtása által, ez utóbbi következtében meginduló konszolidációs folyamat (mikrovállalkozások és kisvállalkozások összefonódása vagy befolyásszerzése) következtében. A bejelentett intézkedés összege 2006-ban 120 millió EUR, 2007-ben 242 millió EUR, 2008-ban pedig 122 millió EUR lett volna.

(9)

Az intézkedés jogalapja a 2005. július 31-i 156. törvénnyé átalakított 2005. június 17-i 106. számú törvényerejű rendelet 2. cikke. A jogalap felfüggesztési záradákot tartalmaz. A támogatási programot nem hajtották végre.

(10)

Olaszország 2005-ben hasonló intézkedést (3) alkalmazott a kkv-k részére nyújtott támogatások csoportmentesítését előíró rendelet (4) keretében. Az intézkedésnek az a verziója az összefonódás vagy befolyásszerzés tanácsadási költségeinek 50 %-ára korlátozza az adójóváírást. Az olasz hatóságok jelezték, hogy a fent említett korlátozás miatt az intézkedés sikere viszonylagos volt, mivel 132, összesen 3 442 261 EUR értékű adójóváírási kérelmet kaptak, amelyek közül csupán 46-ot fogadtak el, összesen 415 306 EUR értékben.

III.   OLASZORSZÁG ÉSZREVÉTELEI

(11)

Az olasz hatóságok 2007. január 30-án kelt levelükben tájékoztatták a Bizottságot, hogy a kérdéses intézkedés költségvetését más célokra használták, illetve hogy a bejelentett intézkedést nem hajtották végre, mivel visszavonták.

IV.   ÉRTÉKELÉS

(12)

Az értesítés visszavonása következtében az eljárás tárgytalanná vált.

V.   KÖVETKEZTETÉS

(13)

Ennek következtében a Bizottság úgy határozott, hogy az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében lezárja az eljárást, mivel az az intézkedés Olaszország általi visszavonása következtében tárgytalanná vált,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bejelentett intézkedés Olaszország általi visszavonása következtében a jelen eljárás tárgytalanná vált. A Bizottság ezért határozatot hozott a kezdeményezett eljárás lezárásáról az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2. cikk

E határozat címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 21-én.

A Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL C 146., 2006.6.22., 18. o.

(2)  Lásd az 1 lábjegyzetet.

(3)  A 80/2005. számú törvénnyé átalakított, a Bizottságnál 2005. április 21-én az XS 89/05 hivatkozással nyilvántartásba vett Decreto legge n. 35/2005 9. cikke alapján.

(4)  A Bizottság 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról (HL L 10., 2001.1.13., 33. o.).


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 8.)

az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2007. évi pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2007) 1930. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a dán, a francia, a német, a spanyol és a svéd nyelvű változat hiteles)

(2007/336/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat 28. cikkének (1) bekezdése alapján az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen a közösségi referencialaboratóriumok közösségi támogatásban részesülhetnek.

(2)

A Bizottság 2006. november 28-i 1754/2006/EK rendelete a közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állategészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról (3) úgy rendelkezik, hogy a támogatás kifizethető, amennyiben a jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan végrehajtják és a kedvezményezettek meghatározott határidőn belül minden szükséges információt megadnak.

(3)

Az 1754/2006/EK rendelet 2. cikkével összhangban a Bizottság és a közösségi referencialaboratóriumok kapcsolatát partnerségi egyezmény irányítja, amelyet több évre szóló munkaprogram kísér.

(4)

A Bizottság értékelte a közösségi referencialaboratóriumok által a 2007. évre benyújtott munkaprogramokat és az ezekhez kapcsolódó becsült költségvetéseket.

(5)

Ennek megfelelően közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani a következő jogi aktusokban megállapított funkciók és feladatok végrehajtására kijelölt közösségi referencialaboratóriumoknak:

a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelv (4),

a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. július 14-i 92/66/EGK tanácsi irányelv (5),

a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. május 19-i 92/40/EGK tanácsi irányelv (6),

az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv (7),

az egyes halbetegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1993. június 24-i 93/53/EGK tanácsi irányelv (8),

a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről szóló, 1995. december 22-i 95/70/EK tanácsi irányelv (9),

az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról szóló, 1992. április 29-i 92/35/EGK tanácsi irányelv (10),

a kéknyelv betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelv (11),

a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozat (12),

az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EGK irányelv módosításáról szóló, 2002. június 27-i 2002/60/EK tanácsi irányelv (13),

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EK tanácsi határozat (14),

a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (15),

a brucellózisra vonatkozó 882/2004/EK rendelet.

(6)

A közösségi referencialaboratóriumok által működtetett és szervezett szemináriumokhoz nyújtott pénzügyi támogatásnak szintén meg kell felelnie az 1754/2006/EK rendeletben lefektetett támogathatósági szabályoknak.

(7)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (16) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből kell finanszírozni. Pénzügyi ellenőrzés céljára az említett rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A klasszikus sertéspestis esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Németországban, Hannoverben található Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule számára a 2001/89/EK irányelv IV. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, amely a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra nem haladhatja meg a 232 000 EUR-t, és ebből legfeljebb 18 000 EUR különíthető el a klasszikus sertéspestissel kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

2. cikk

A Newcastle-betegség (baromfipestis) esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Central Veterinary Laboratory számára (Addlestone, Egyesült Királyság) a 92/66/EGK irányelv V. mellékletében említett feladatoknak végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 77 000 EUR.

3. cikk

A Newcastle-betegség (baromfipestis) esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Central Veterinary Laboratory számára (Addlestone, Egyesült Királyság) a 92/40/EGK irányelv V. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 406 000 EUR.

4. cikk

A Newcastle-betegség (baromfipestis) esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Pirbright Laboratory számára (Egyesült Királyság) a 92/119/EGK irányelv III. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 126 000 EUR.

5. cikk

A ragadós száj- és körömfájás esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Pirbright Laboratory számára (Egyesült Királyság) a 2003/85/EGK irányelv XVI. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 274 000 EUR.

6. cikk

A halbetegségek esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Danish National Veterinary Institute számára (Aarhus, Dánia) a 93/53/EGK irányelv C. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 150 000 EUR.

7. cikk

A kéthéjú kagylókat érintő betegségek esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) számára (La Tremblade, Franciaország) a 95/70/EK irányelv B. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 90 000 EUR.

8. cikk

Az afrikai lópestis esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Laboratorio central de veterinaria de Madrid számára (Algete, Spanyolország) a 92/35/EGK irányelv I. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatása az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, amely a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra nem haladhatja meg a 98 000 EUR-t, és ebből legfeljebb 38 000 EUR különíthető el az afrikai lópestissel kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

9. cikk

A kéknyelvbetegség esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Pirbright Laboratory (Egyesült Királyság) számára a 2000/75/EK irányelv II. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatása az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, amely a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra nem haladhatja meg a 373 000 EUR-t, és ebből legfeljebb 45 000 EUR különíthető el a kéknyelv betegséggel kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

10. cikk

A veszettség elleni vakcinázással kapcsolatos szerológiai vizsgálatok esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) laborotórumának (Nancy, Franciaország) a 2000/258/EK irányelv II. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 200 000 EUR.

11. cikk

A brucellózis esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Maisons-Alfort, Franciaország) számára a 882/2004/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdésében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatása az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, amely a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra nem haladhatja meg a 250 000 EUR-t, és ebből legfeljebb 35 000 EUR különíthető el a brucellózissal kapcsolatos diagnosztikai technikákkal foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

12. cikk

Az afrikai sertéspestis esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos, Madrid, Spanyolország) számára a 2002/60/EK irányelv V. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a kutatóközpont munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, és maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 120 000 EUR.

13. cikk

A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó eredmények értékelése, valamint a különböző vizsgálati módszerek harmonizálása esetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az INTERBULL Centre (Uppsala, Svédország) számára a 96/463/EK határozat II. mellékletében említett feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás a központ munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő támogatható költségek 100 %-a, maximális összege a 2007. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 80 000 EUR.

14. cikk

E határozat címzettjei:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Németország,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Egyesült Királyság,

Pirbright Laboratory, Egyesült Királyság,

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Dánia,

IFREMER, La Tremblade, Franciaország,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spanyolország,

AFSSA Laboratory, Nancy, Franciaország,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Franciaország,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spanyolország,

INTERBULL Centre, Uppsala, Svédország.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 8-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(3)  HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

(4)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 260., 1992.9.5., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(6)  HL L 167., 1992.6.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(7)  HL L 62., 1993.3.15., 69. o. A legutóbb a 2007/10/EK bizottsági irányelvvel (HL L 63., 2007.3.1., 24. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 175., 1993.7.19., 23. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(9)  HL L 332., 1995.12.30., 33. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(10)  HL L 157., 1992.6.10., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(11)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(12)  HL L 79., 2000.3.30., 40. o. A 2003/60/EK bizottsági határozattal (HL L 23., 2003.1.28., 30. o.) módosított határozat.

(13)  HL L 192., 2002.7.20., 27. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(14)  HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

(15)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(16)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 378/2007/EK rendelettel (HL L 95., 2007.4.5., 1. o.) módosított rendelet.


16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 15.)

a Dánia, Németország és az Egyesült Királyság által a jogsértésekre vonatkozóan kidolgozott automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszerek jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2007) 2036. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán, a német és az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2007/337/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak IIA. melléklete 8.1. pontjának h) alpontjára,

tekintettel a Dánia, Németország és az Egyesült Királyság által beterjesztett kérelmekre,

mivel:

(1)

A 41/2007/EK rendelet értelmében a jogsértésekre vonatkozó automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszereknek a tagállamok általi kidolgozása az egyik feltétele annak, hogy növelhető legyen azon napok maximális száma, amelyek során valamely hajó a 2007. február 1-jétől2008. január 31-éig tartó időszakban a rendelet IIA. mellékletében meghatározott földrajzi területen belül tartózkodhat.

(2)

Dánia, Németország és az Egyesült Királyság a jogsértésekre vonatkozó automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszerekről tájékoztatta a Bizottságot azon hajók tekintetében, melyek a 41/2007/EK rendelet IIA. melléklete 4.1. pontja a) alpontjának v. pontjában említett halászeszközök, nevezetesen a merevítőrudas zsákhálók kivételével a 120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálók, kerítőhálók és hasonló eszközök valamelyikét szállítják.

(3)

Ezen tájékoztatás alapján az e tagállamok által beterjesztett automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszereket e hajók tekintetében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Dánia, Németország és az Egyesült Királyság által kidolgozott, jogsértésekre vonatkozó automatikus halászatiengedély-felfüggesztési rendszereket a Bizottság jóváhagyta a 41/2007/EK rendelet IIA. melléklete 8.1. pontja h) alpontjának alkalmazásában azon hajók tekintetében, melyek a merevítőrudas zsákhálók kivételével 120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálókat, kerítőhálókat és hasonló eszközöket szállítanak.

2. cikk

Ennak a határozatnak a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 15-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 444/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 22. o.) módosított rendelet.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

16.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 128/50


A TANÁCS 2007/338/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. május 14.)

az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács a 2005. májusi andizsáni események során az üzbég biztonsági erők által alkalmazott túlzott, aránytalan és válogatás nélküli erőszakra reagálva 2005. november 14-én elfogadta az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/792/KKBP közös álláspontot (1). A 2006. november 13-i 2006/787/KKBP közös álláspont (2) megújított egyes korlátozó intézkedéseket.

(2)

Az üzbegisztáni helyzet értékelésére figyelemmel a Tanács úgy határozott, hogy a meghatározott személyek belépésére vonatkozó korlátozó intézkedések hatályát további hat hónappal megújítja. Ezen időszak során a Tanács ezeket az intézkedéseket a jelenlegi helyzetben bekövetkező bármilyen jelentős változás fényében felülvizsgálja, különösen a 2005/792/KKBP közös álláspont (7) preambulumbekezdésében leírt elemek tekintetében,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2005/792/KKBP közös álláspont 3. cikkében megállapított intézkedések hatályát hat hónappal ki kell terjeszteni. Ezek az intézkedések az ezen közös álláspont mellékletében felsorolt személyekre vonatkoznak, akik közvetlenül felelősek az Andizsánban alkalmazott, válogatás nélküli és aránytalan erőszakért és a független vizsgálat akadályozásáért.

2. cikk

Ezt a közös álláspontot folyamatosan felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács megítélése szerint a közös álláspont céljait nem sikerült megvalósítani, úgy azt megfelelően meg kell hosszabbítani, vagy módosítani kell.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 299., 2005.11.16., 72. o.

(2)  HL L 318., 2006.11.17., 43. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

1.

Vezetéknév, utónév: Almatov, Zakirjan

Neme: férfi

Titulus, funkció: volt belügyminiszter

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő:

1949. október 10.

Születési hely: Taskent, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0002600 sz. útlevél (diplomata-útlevél)

Állampolgárság: üzbég

2.

Vezetéknév, utónév: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Felvett név: a vezetéknév alternatív helyesírása: Mullajanov

Neme: férfi

Titulus, funkció: volt első belügyminiszter-helyettes

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő:

1950. október 10.

Születési hely: Fergana, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0003586 sz. útlevél (diplomata-útlevél), érvényes 2009.11.5-ig

Állampolgárság: üzbég

3.

Vezetéknév, utónév: Mirzaev, Ruslan

Neme: férfi

Titulus, funkció: védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági Tanács volt állami tanácsadója

4.

Vezetéknév, utónév: Ergashev, Pavel Islamovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a „Center” katonai brigád parancsnoka

5.

Vezetéknév, utónév: Mamo, Vladimir Adolfovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: vezérőrnagy, a védelmi minisztérium különleges egységének parancsnokhelyettese

6.

Vezetéknév, utónév: Pak, Gregori

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a belügyminisztérium gyorsreagálású egységének (7332 sz. egység) parancsnoka

7.

Vezetéknév, utónév: Tadzhiev, Valeri

Neme: férfi

Titulus, funkció: ezredes, a belügyminisztérium különleges egysége önálló különítményének (7351 sz. egység) parancsnoka

8.

Vezetéknév, utónév: Inoyatov, Rustam Raulovich

Neme: férfi

Titulus, funkció: az SNB (Nemzetbiztonsági Szolgálat) vezetője

Cím: Taskent, Üzbegisztán

Születési idő:

1944. június 22.

Születési hely: Serabad, Üzbegisztán

Útlevél vagy szem. ig. sz.: DA 0003171 sz. útlevél (diplomata-útlevél); továbbá a 0001892 sz. diplomata-útlevél (2004.9.15-ig volt érvényes)

Állampolgárság: üzbég