ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 123

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. május 12.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 519/2007/EK rendelete (2007. május 7.) az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 520/2007/EK rendelete (2007. május 7.) a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról és a 973/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 

 

A Bizottság 521/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

 

A Bizottság 522/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

16

 

 

A Bizottság 523/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárássról

18

 

 

A Bizottság 524/2007/EK rendelete (2007. május 11.) az 1898/2005/EK rendelet III. címével szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 31. egyedi pályázati eljárásról

19

 

 

A Bizottság 525/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 63. egyenkénti pályázati felhívásra

20

 

 

A Bizottság 526/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

21

 

*

A Bizottság 527/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 528/2007/EK rendelete (2007. május 10.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES I és II övezet norvég vizein a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

24

 

*

A Bizottság 529/2007/EK rendelete (2007. május 11.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingensnek a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről

26

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/330/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. május 4.) egyes állati termékek Ciprus szigetén történő mozgására vonatkozó tilalmaknak a 866/2004/EK tanácsi rendelet szerinti megszüntetéséről és azon termékek mozgására vonatkozó feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2007) 1911. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

30

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/331/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2007. május 3.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (az értesítés a C(2007) 1873. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/1


A TANÁCS 519/2007/EK RENDELETE

(2007. május 7.)

az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 45. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet 45. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az 527/2003/EK rendelet (2) lehetővé teszi azoknak az Argentínában termelt boroknak a Közösségbe történő behozatalát, amelyeket egy bizonyos, a közösségi szabályozás által nem engedélyezett borászati eljárással – nevezetesen almasav hozzáadásával – kezeltek. Ez az engedély 2006. december 31-én lejárt.

(2)

Az almasav alkalmazása a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal által jóváhagyott borászati eljárás.

(3)

A Közösség és az Argentínát is tagjai közé számláló Mercosur jelenleg is tárgyalásokat folytat egy borkereskedelmi megállapodás megkötéséről. A tárgyalások különösen a felek által alkalmazott borászati eljárásokat és a földrajzi jelzések védelmét érintik.

(4)

Addig is, amíg a Közösség és a Mercosur között hatályba lép egy olyan borkereskedelmi megállapodás, amely elismeri mindkét fél borászati eljárásait, ezáltal megkönnyítve az Argentínából származó, esetlegesen almasavval kezelt boroknak a Közösségbe való behozatalát, indokolt az említett hatálybalépésig – de legfeljebb 2008. december 31-ig – meghosszabbítani az argentin borokkal kapcsolatos eljárást engedélyező rendelkezés hatályát.

(5)

Ezért az 527/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 527/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében a „2006. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2008. december 31-ig” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 78., 2003.3.25., 1. o. A legutóbb az 1912/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 1. o.) módosított rendelet.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/3


A TANÁCS 520/2007/EK RENDELETE

(2007. május 7.)

a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról és a 973/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A Közösség a 98/392/EK határozattal (1) jóváhagyta az Egyesült Nemzetek Szervezetének tengerjogi egyezményét, amely a tenger élővilágának védelmére és kezelésére vonatkozó alapelveket és szabályokat tartalmazza. Szélesebb körű nemzetközi kötelezettségei keretében a Közösség részt vesz a halállományok védelme érdekében a nemzetközi vizeken tett erőfeszítésekben.

(2)

A 86/238/EGK határozat (2) értelmében a Közösség 1997. november 14-től részese az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Egyezménynek (a továbbiakban: ICCAT-egyezmény).

(3)

Az ICCAT-egyezmény keretet biztosít az Atlanti-óceánban és az azzal határos tengerekben élő tonhal és tonhalszerű fajok védelme és kezelése terén való regionális együttműködéshez az atlanti tonhal védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (a továbbiakban: ICCAT) létrehozásával és az egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó, a szerződő felekre nézve kötelező védelmi és kezelési ajánlások elfogadásával.

(4)

Az ICCAT számos technikai intézkedésre tett ajánlást az Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben élő, hosszú távon vándorló fajok egyes állományai tekintetében, amely ajánlások meghatározzák többek között a halak megengedett méretét és súlyát, valamint az egyes területeken és időszakokban, illetőleg bizonyos halászfelszerelésekkel folytatott halászatra és a kapacitásra vonatkozó korlátozásokat. Ezek az ajánlások kötelezőek a Közösségre nézve, és ezért azokat végre kell hajtani.

(5)

A Közösség a 95/399/EK határozattal (3) jóváhagyta az Indiai-óceáni Tonhalbizottság létrehozásáról szóló megállapodást. Ez a megállapodás az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (a továbbiakban: IOTC) létrehozása, valamint az IOTC illetékességi körébe tartozó területre vonatkozó, a szerződő felek számára kötelezővé váló védelmi és kezelési ajánlások elfogadása révén biztosítja az Indiai-óceánban élő tonhalfélék és rokon fajok ésszerű hasznosítására irányuló szorosabb nemzetközi együttműködés megfelelő keretét.

(6)

Az IOTC elfogadta az egyes Indiai-óceánban élő, hosszú távon vándorló fajok állományaira és különösen a halászati kapacitás korlátozására vonatkozó technikai intézkedéseket meghatározó ajánlást. Ez az ajánlás kötelező a Közösségre, és ezért végrehajtandó.

(7)

A Közösség a 2005/938/EK határozattal (4) jóváhagyta a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodást. A Közösségnek ezért az e megállapodásban megállapított rendelkezéseket alkalmaznia kell.

(8)

A megállapodás céljai közé tartozik, hogy éves korlátozások megállapításával fokozatosan nullához közelítsen a Csendes-óceán keleti részén az erszényes kerítőhálóval folytatott tonhalhalászattal előidézett járulékos delfinpusztulás, valamint az, hogy a megállapodás hatálya alá tartozó területen hosszú távon fenntarthatóvá váljon a tonhalállomány.

(9)

A Közösség halászati érdekeltségekkel rendelkezik a Csendes-óceán keleti részén, és részt vett az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény elfogadási eljárásában (a továbbiakban: Antigua-egyezmény). A Közösség a 2005/26/EK határozattal (5) aláírta az Antigua-egyezményt, és megindította a csatlakozási eljárást az ehhez az egyezményhez való csatlakozás érdekében. Az Antigua-egyezmény hatálybalépéséig a Közösség – az Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság (a továbbiakban: IATTC) együttműködő, nem részes feleként – úgy határozott, hogy alkalmazza az IATTC által elfogadott technikai intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket ezért be kell építeni a közösségi jogba.

(10)

A 2005/75/EGK határozat (6) értelmében és 2005. január 25-i hatállyal a Közösség részese a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek (a továbbiakban: WCPFC-egyezmény).

(11)

A WCPFC-egyezmény a Nyugat- és Közép-Csendes-óceáni Halászati Bizottság létrehozásával (WCPFC) biztosítja a hosszú távon vándorló halállományok Nyugat- és Közép-Csendes-óceáni, hosszú távú védelmére és fenntartható kiaknázására irányuló regionális együttműködés keretét.

(12)

A Közösségnek ezért alkalmaznia kell az egyezményben megállapított rendelkezéseket és a WCPFC által elfogadott technikai intézkedéseket.

(13)

Az ezen regionális halászati szervezetek által elfogadott technikai intézkedéseket az egyes hosszú távon vándorló fajok bizonyos állományainak védelmét célzó egyes technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2001. május 14-i 973/2001/EK tanácsi rendeletbe (7) foglalták.

(14)

Az e szervezetek által elfogadott új technikai intézkedések, valamint a 973/2001/EK rendeletet az említett rendelet elfogadása óta hatályba lépett intézkedések naprakésszé tétele végett a 973/2001/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni és helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(15)

A kapacitáskorlátozásokat a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (8) 20. cikkével összhangban kell meghatározni.

(16)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (9) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az I. mellékletben említett, hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak fogására és kirakodására, valamint a járulékos halfogás fogására alkalmazandó technikai védelmi intézkedéseket állapítja meg.

2. cikk

Hatály

A 9. cikk sérelme nélkül, ez a rendelet a tagállamok lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott hajókra (a továbbiakban: a közösségi halászhajók) vonatkozik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„hosszú távon vándorló fajok”: az I. mellékletben felsorolt fajok;

2.

„az ICCAT hatálya alá tartozó tonhalfélék és rokon fajok”: a II. mellékletben felsorolt fajok;

3.

„delfinpusztulási határérték”: a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás (10) V. cikkében meghatározott határérték;

4.

„hobbihalászat”: élő vízi erőforrások szabadidős vagy sporthalászati célú kiaknázására irányuló halászati tevékenység;

5.

„kerítőháló”: a halakat oldalról és alulról bekerítő, szorítózsinórral felszerelt vagy szorítózsinór nélküli háló;

6.

„erszényes kerítőháló”: olyan kerítőháló, amelynél a hálófeneket összehúzzák a háló fenekén lévő szorítózsinór segítségével, amely a fenék-vontatókötél mentén több gyűrűn van átfűzve, és így lehetővé teszi a háló összehúzását vagy összezárását. Erszényes kerítőhálókkal halászhatók a kisméretű nyílt tengeri fajok, a nagyméretű nyílt tengeri fajok vagy a tengerfenéken élő fajok;

7.

„horogsor”: egy fő zsinórból álló, számos, a célfajoktól függően különböző hosszúságú és elhelyezésű mellékzsinórra (erősíték) szerelt horoggal ellátott halászfelszerelés. A horogsor elhelyezhető a tengerfelszínen akár függőlegesen, akár vízszintesen; rögzíthető a tengerfenéken vagy annak közelében (fenéken rögzített horogsor), vagy sodródhat a vízben vagy a tengerfelszínhez közel (felszíni horogsor);

8.

„horog”: rendszerint horgas véggel ellátott, hajlított, kihegyezett végű acéldrótdarab. A horog hegye lehet egyenes vagy akár visszafelé görbülő. A horogszár lehet változó hosszúságú és formájú, keresztmetszete pedig hengeres (rendes) vagy lapos (kovácsolt). A horog teljes hosszúsága a horogszár teljes hosszúságát jelenti, a horognak a horogsorhoz való rögzítésre szolgáló, általában szem alakú fejétől a horogöböl aljáig mérve. A horog szélessége a legnagyobb vízszintesen mért távolság a horogszár külső részétől a horgas vég külső részéig;

9.

„halak csoportosulásának mesterséges előidézésre kialakított búvóhely (FAD)”: a tengerfelszínen sodródó bármely olyan felszerelés, amely alkalmazásának célja a halak odavonzása;

10.

„horgászbotos tonhalhalászó hajók”: tonhal horgászbottal történő kifogására berendezett hajók.

4. cikk

Övezetek

E rendelet alkalmazásában a tengeri vizek alábbi meghatározásai alkalmazandók:

1.

1. övezet

Az Atlanti-óceán és az azzal határos tengerek valamennyi olyan vízterülete, amely az ICCAT-egyezmény 1. cikkében meghatározott ICCAT egyezményi területen belül található.

2.

2. övezet

Az Indiai-óceán valamennyi, az IOTC létrehozataláról szóló egyezmény 2. cikkében meghatározott vízterülete.

3.

3. övezet

A Csendes-óceán keleti részének valamennyi, a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás 3. cikkében meghatározott vízterülete.

4.

4. övezet

A Csendes-óceán keleti és középső részének valamennyi, a WCPFC-egyezmény 3. cikkében meghatározott vízterülete.

II.   CÍM

AZ 1. ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1.   FEJEZET

Hajók és halászfelszerelések egyes típusainak használatára vonatkozó korlátozások

5. cikk

A nagyszemű tonhal védelme egyes trópusi vizekben

(1)   A november 1. és november 30. közötti időszakban tilos az erszényes kerítőhálókkal és a horgászbotos tonhalhalászó hajókkal folytatott halászat a következőkkel határolt területen:

déli határvonal: déli szélesség 0°,

északi határvonal: északi szélesség 5°,

nyugati határvonal: nyugati hosszúság 20°,

keleti határvonal: keleti hosszúság 10°.

(2)   A tagállamok minden évben legkésőbb augusztus 15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak ezen intézkedés végrehajtásáról, beleértve – adott esetben – a lobogójuk alatt hajózó és illetékes hatóságaik által felelősségre vont közösségi halászhajók által elkövetett jogsértések jegyzékét.

6. cikk

A kékúszójú tonhal halászata a Földközi-tengeren

(1)   A július 16-tól augusztus 15-ig tartó időszakban tilos a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal erszényes kerítőhálóval való halászata.

(2)   A június 1-jétől július 31-ig tilos a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhalnak a 24 méternél hosszabb hajókról, felszíni horogsorokkal végzett halászata. A hajók hosszát a III. melléklettel összhangban kell meghatározni.

(3)   A június 1-jétől 30-ig tartó időszakban tilos a Földközi-tengeren repülőgépek vagy helikopterek használata a kékúszójú tonhal halászatának elősegítésére.

(4)   Az e cikkben említett időszakok és övezetek, valamint a III. mellékletben megadott hajóhossz meghatározását a Bizottság a Közösségre kötelező ICCAT-ajánlások alapján – a 30. cikkben említett eljárásnak megfelelően – módosíthatja.

7. cikk

A csíkoshasú tonhal, a nagyszemű tonhal és a sárgaúszójú tonhal egyes portugál vizekben való halászata

A Portugália felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken az ICES X alterületen (ICES: Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) az északi szélesség 36°30′-től északra, valamint az északi szélesség 31°-tól északra és a nyugati hosszúság 17°30′-től keletre eső CECAF-övezetekben (CECAF: Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság) tilos bármilyen mennyiségben a fedélzeten tartani erszényes kerítőhálóval fogott csíkoshasú tonhalat, nagyszemű tonhalat vagy sárgaúszójú tonhalat, valamint tilos e fajoknak az említett területeken az említett felszerelésekkel történő halászata.

2.   FEJEZET

Legkisebb méret

8. cikk

Méretek

(1)   Az egyes fajok egyedeit méreten alulinak kell tekinteni, ha méretük kisebb a vonatkozó fajok tekintetében a IV. mellékletben meghatározott legkisebb méretnél.

(2)   A IV. mellékletben meghatározott méreteket a Bizottság a Közösségre kötelező ICCAT-ajánlások alapján – a 30. cikkben említett eljárásnak megfelelően – módosíthatja.

9. cikk

Tilalmak

(1)   Tilos a fedélzeten tartani, átrakodni, kirakodni, szállítani, tárolni, értékesítésre kitenni vagy kínálni, vagy értékesíteni a IV. mellékletben felsorolt fajoknak az 1. övezetben fogott, méreten aluli egyedeit. E fajok egyedeit a kihalászást követően haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

(2)   Tilos forgalomba hozni vagy értékesíteni a IV. mellékletben felsorolt fajok harmadik országokból származó és az 1. övezetben kifogott méreten aluli egyedeit.

10. cikk

A halak hosszának mérése

(1)   A halak méretét – a vitorláshalfélék családjába tartozó fajok kivételével – valamennyi faj esetében a farok tövéig mért hosszként, azaz a felső állkapocs csúcsa és a farokúszó legrövidebb sugarának vége közötti függőleges távolságként kell mérni.

(2)   A vitorláshalfélék családjába tartozó fajok esetében a halak hosszát az alsó állkapocs csúcsától a farokúszó villaszerű elágazásáig kell mérni.

11. cikk

Mintavételi eljárás a kékúszójú tonhalketrecek esetében

(1)   Minden egyes tagállam mintavételi eljárást dolgoz ki a kihalászott kékúszójú tonhal méret szerinti megoszlásának számszerű becslésére.

(2)   A halketrecekben végzett méret szerinti mintavételt 100 tonnányi élő halanként 100 egyeden, vagy a ketrecben lévő összes hal 10 %-án kell elvégezni. A méret szerinti mintát a halgazdaság lehalászásakor kell venni a II. feladat keretében, az ICCAT által elfogadott adatküldési módszerrel összhangban.

(3)   Az egy évnél hosszabb ideig nevelt halakra vonatkozóan további mintavételi módszereket kell kidolgozni.

(4)   A mintavételt a lehalászás során szúrópróbaszerűen, valamennyi ketrecre kiterjedően kell elvégezni. Az előző naptári évi mintavételre vonatkozó adatokat július 31-ig kell eljuttatni az ICCAT-hoz.

3.   FEJEZET

A hajók számára vonatkozó korlátozások

12. cikk

Észak-atlanti nagyszemű tonhal és germon

(1)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően bruttó űrtartalomban (BT) meghatározza a nagyszemű tonhalra mint célfajra az 1. övezetben halászó, 24 méter hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók számát és összkapacitását. Ezt a következők alapján kell meghatározni:

a)

az 1. övezetben az 1991 és 1992 közötti időszakban a nagyszemű tonhalra mint célfajra halászó közösségi halászhajók átlagos száma és bruttó űrtartalomban kifejezett kapacitása; valamint

b)

a nagyszemű tonhalra halászó közösségi hajók számának – az ICCAT részére 2005. június 30-án küldött értesítés szerinti – 2005. évi korlátozása.

(2)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározza az észak-atlanti germonra mint célfajra halászó közösségi halászhajók számát. A hajók számát az 1993 és 1995 közötti időszakban észak-atlanti germonra halászó közösségi halászhajók átlagos számaként kell meghatározni.

(3)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a tagállamok között felosztja:

a)

a hajóknak az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott számát és BT-ben kifejezett kapacitását;

b)

a hajóknak a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott számát.

(4)   Minden év május 15. előtt a szokásos adatátviteli eszközök segítségével minden egyes tagállam megküldi a Bizottságnak:

a)

a lobogója alatt közlekedő, 24 méternél hosszabb, kékúszójú tonhalra halászó hajók jegyzékét;

b)

a lobogója alatt közlekedő, az Atlanti-óceán északi részén germonra irányuló halászatban részt vevő hajók jegyzékét.

A Bizottság ezeket az információkat minden év május 31. előtt megküldi az ICCAT titkárságának.

(5)   A (4) bekezdésben említett jegyzékekben meg kell adni a hajónak a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK bizottsági rendelet (11) I. melléklete szerinti belső halászflotta-nyilvántartási számát és a használt halászfelszerelések típusát.

4.   FEJEZET

Nem célfajok, valamint sporthalászat és rekreációs célú halászati tevékenység

13. cikk

Nyársorrúhal-félék

A tagállamok ösztönzik a hajók forgócsapjára szerelt monofil horgászzsinór használatát, amely megkönnyíti az életben lévő kormos nyársorrúhal és fehér nyársorrúhal vízbe való visszaengedését.

14. cikk

Cápafélék

(1)   A tagállamok ösztönzik a véletlenül kifogott élő cápafélék és különösen a fiatal cápák visszaengedését.

(2)   A tagállamok – a halászfelszerelések szelektivitásának javításával – ösztönzik a cápafélék visszaengedésének csökkentését.

15. cikk

Tengeri teknősök

A tagállamok ösztönzik a véletlenül kifogott élő tengeri teknősök visszaengedését.

16. cikk

Sporthalászat és rekreációs célú halászati tevékenység a Földközi-tengeren

(1)   A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a Földközi-tengeren a tonhal és rokon fajai tekintetében folytatott sporthalászat és rekreációs célú halászati tevékenység keretében a vontatott hálók, kerítőhálók, erszényes kerítőhálók, kotróhálók, kopoltyúhálók, tükörhálók és horogsorok használatának a betiltására.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a Földközi-tengeren a sporthalászat és rekreációs célú halászati tevékenység során kifogott tonhalfélék és rokon fajok ne kerüljenek értékesítésre.

17. cikk

Jelentés

A tagállamok minden évben legkésőbb augusztus 15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak e fejezet végrehajtásáról.

III.   CÍM

A 2. ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1.   FEJEZET

A hajók számára vonatkozó korlátozások

18. cikk

Az engedélyezett hajók száma

(1)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében megállapított eljárással összhangban meghatározza a 24 méteres teljes hosszt meghaladó, a 2. övezetben való halászatra feljogosított közösségi halászhajók számát. A hajók számát az IOTC hajólajstromába 2003-ban bejegyzett közösségi hajók számával megegyezően kell rögzíteni. A hajók számára vonatkozó korlátozásnak meg kell felelnie a teljes bruttó űrtartalomnak. A hajó lecserélése esetén ez a teljes űrtartalom nem léphető túl.

(2)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően felosztja a tagállamok között a hajóknak az e cikk (1) bekezdésével összhangban megállapított számát.

2.   FEJEZET

Nem célfajok

19. cikk

Cápafélék

(1)   A tagállamok minden elkövetnek annak érdekében, hogy ösztönözzék a véletlenül kifogott élő cápafélék és különösen a fiatal cápák visszaengedését.

(2)   A tagállamok ösztönzik a cápafélék visszaengedésének csökkentését.

20. cikk

Tengeri teknősök

(1)   A tagállamok minden elkövetnek annak érdekében, hogy – különösen a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott intézkedések alkalmazásával – csökkentsék a halászatnak a tengeri teknősökre gyakorolt hatását.

(2)   Halászfelszerelés a következő feltételekkel lehet használható:

a)

megfelelő kezelés, ideértve a véletlenül (horoggal vagy hálókkal) vagy járulékos fogásként kifogott tengeri teknősök felépülésének elősegítése vagy haladéktalan visszaengedését;

b)

a véletlenül vagy járulékosan kifogott teknősök visszaengedéséhez szükséges felszerelés megléte a fedélzeten.

(3)   Erszényes kerítőháló a következő feltételekkel használható:

a)

amennyiben lehetséges, a tengeri teknősök hálóval való bekerítésének kötelező elkerülése;

b)

a megfelelő halászfelszerelések jellemzőinek fejlesztése és azok alkalmazása a tengeri teknősök járulékos fogásainak minimálisra csökkentésére;

c)

minden szükséges intézkedés meghozatala a hálóval bekerített vagy kifogott tengeri teknősök visszaengedéséért;

d)

minden szükséges intézkedés meghozatala a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított olyan búvóhelyek (FAD) megfigyelése érdekében, amelyekben lehetséges tengeri teknősök kifogása, továbbá a kifogott teknősök visszaengedése és a használaton kívüli FAD-ok begyűjtése érdekében.

(4)   Horogsorok a következő feltételekkel használhatók:

a)

a horogformák, a csalétkek és a mélység olyan kombinációinak kifejlesztése és alkalmazása, valamint olyan hálók és halászati eljárások tervezése, amelyek minimálisra csökkentik a véletlenszerű vagy járulékos fogásokat és a tengeri teknősök pusztulási arányát;

b)

a véletlenszerűen vagy járulékosan kifogott tengeri teknősök visszaengedéséhez szükséges felszerelés megléte a fedélzeten, ideértve a horgok eltávolításához, valamint a zsinórok és a merítőhálók elvágásához szükséges eszközöket.

IV.   CÍM

A 3. ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

21. cikk

Átrakodás

(1)   Tilos a halak csoportosulásának mesterséges előidézésre kialakított búvóhely alkalmazásával halászó hajók támogatására segédhajók felhasználása.

(2)   A kerítőhálós hajók számára tilos a halászzsákmány tengeren történő átrakodása.

22. cikk

A hajók számának korlátozása

(1)   A Tanács a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározza a 3. övezetben halászatra feljogosított közösségi kerítőhálós hajók számát. A hajók számát az IATTC hajólajstromába 2002. június 28-án bejegyzett közösségi kerítőhálós hajók számával megegyezően kell rögzíteni.

(2)   A tagállamok minden évben december 10-ig megküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó azon hajók jegyzékét, amelyek a 3. övezetben tonhalra szándékoznak halászni. Az e jegyzékben nem szereplő hajókat inaktívnak kell tekinteni és azok az adott évben nem halászhatnak.

(3)   A jegyzékekben a 26/2004/EK rendelet I. mellékletével összhangban fel kell tüntetni a hajó belső halászflotta-nyilvántartási számát és az alkalmazott halászeszközt.

23. cikk

A delfinek védelme

A 3. övezetben a sárgaúszójú tonhalra irányuló halászat során kizárólag azok a közösségi halászhajók keríthetnek be erszényes kerítőhálóval delfinrajokat vagy -csoportokat, amelyek a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodásban rögzített feltételek szerint működnek, és amelyek részére delfinpusztulási határértéket (DML) állapítottak meg.

24. cikk

DML iránti kérelmek

A tagállamok minden évben szeptember 15-ig megküldik a Bizottságnak:

a)

a lobogójuk alatt hajózó, 363 metrikus tonnánál (400 nettó tonna) nagyobb terhelhetőségű, a következő év egészére DML-t igénylő hajók jegyzékét;

b)

a lobogójuk alatt hajózó, 363 metrikus tonnánál (400 nettó tonna) nagyobb terhelhetőségű, a következő év első vagy második felére DML-t igénylő hajók jegyzékét;

c)

minden egyes DML-t igénylő hajó esetében az arról szóló igazolást, hogy a hajó rendelkezik a delfinek védelméhez szükséges valamennyi megfelelő eszközzel és felszereléssel, és hogy a kapitány elvégzett egy, a delfinek mentésére és szabadon engedésére vonatkozó, elismert képzést;

d)

a lobogójuk alatt hajózó, a következő év során valószínűsíthetően az övezetben működő hajók jegyzékét.

25. cikk

A DML-ek felosztása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a delfinpusztulási határértékre vonatkozó kérelmek megfeleljenek a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodásban meghatározott feltételeknek és az IATTC által elfogadott védelmi intézkedéseknek.

(2)   A Bizottság megvizsgálja a jegyzékeket és biztosítja, hogy azok megfeleljenek a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás rendelkezéseinek és az IATTC által elfogadott védelmi intézkedéseknek, és azokat megküldi az IATTC igazgatójának. Ha e vizsgálat azt tárja fel, hogy a kérelem nem felel meg az e bekezdésben említett feltételeknek, a Bizottság – az okokat feltüntetve – haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot arról, hogy valamely kérelmet vagy annak egy részét nem tudja továbbítani az IATTC igazgatójának.

(3)   A Bizottság valamennyi tagállamot értesíti a lobogójuk alatt közlekedő hajók között felosztható összes DML-ről.

(4)   A tagállamok minden évben január 15-ig értesítik a Bizottságot a DML-nek a lobogójuk alatt közlekedő hajók közötti felosztásáról.

(5)   A Bizottság minden évben február 1-jéig megküldi az IATTC igazgatójának a közösségi halászhajók jegyzékét, feltüntetve a közöttük felosztott DML-eket.

26. cikk

Egyéb nem célfajok védelme

(1)   Az erszényes kerítőhálós hajók – amennyire csak lehetséges – haladéktalanul és sértetlenül visszaengedik az összes tengeri teknőst, cápát, csíkoshasú tonhalat, vitorláshal-félét, ráját, aranymakrélát és egyéb nem célfajokat.

(2)   A halászokat olyan technikák és felszerelések kifejlesztésére és alkalmazására ösztönzik, amelyek megkönnyítik ezen állatok gyors és biztonságos visszaengedését.

27. cikk

Tengeri teknősök

(1)   Amikor a hálóban észrevesznek egy tengeri teknőst, minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenni – beleértve szükség esetén akár motorcsónak igénybevételét is – a teknős kiszabadítása érdekében, mielőtt az belegabalyodna a hálóba.

(2)   Amennyiben tengeri teknős gabalyodik a hálóba, a hálócsévélő berendezést le kell állítani, amint a teknős kijön a vízből, és azt nem szabad újra működésbe hozni, amíg a teknőst ki nem szabadítják a hálóból és vissza nem engedik.

(3)   Ha a teknőst felviszik a fedélzetre, mindent meg kell tenni a felépüléséért mielőtt visszaengedik a vízbe.

(4)   A tonhalhalászó hajók számára tilos sót tartalmazó zsákokat vagy bármilyen más műanyag hulladékot a tengerbe üríteni.

(5)   Amennyiben lehetséges, a halak csoportosulásának mesterséges előidézésre kialakított búvóhelyekbe vagy más halászfelszerelésekbe beleakadt tengeri teknősöket ki kell szabadítani.

(6)   A halászati célokra nem használt, a halak csoportosulásának mesterséges előidézésére kialakított búvóhelyeket meg kell szüntetni.

V.   CÍM

A 4. ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

28. cikk

A hulladékok mennyiségének csökkentése

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a minimálisra csökkentsék a hulladékok, a visszaengedett halállományok, valamint az elveszített vagy elhagyott halászfelszerelésekkel zsákmányolt halak mennyiségét, a halászhajók által előidézett környezetszennyezést, a nem célzottan halászott halfajok és egyéb állatfajok kifogását, valamint a rokon vagy függő fajokat – különösen a kipusztulással fenyegetett fajokat – érintő hatásokat.

VI.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Tengeri emlősök

(1)   Tilos tengeri emlőscsoportok vagy -rajok erszényes kerítőhálóval történő bekerítése.

(2)   Az (1) bekezdés a 23. cikkben említett hajók kivételével valamennyi közösségi halászhajóra vonatkozik.

VII.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Komitológia

A 6. cikk (4) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése értelmében meghozandó intézkedéseket a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

31. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 973/2001/EK rendelet hatályát veszti.

32. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  HL L 179., 1998.6.23., 1. o.

(2)  HL L 162., 1986.6.18., 33. o.

(3)  HL L 236., 1995.10.5., 24. o.

(4)  HL L 348., 2005.12.30., 26. o.

(5)  HL L 15., 2005.1.19., 9. o.

(6)  HL L 32., 2005.2.4., 1. o.

(7)  HL L 137., 2001.5.19., 1. o. A legutóbb a 831/2004/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 33. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(9)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(10)  HL L 348., 2005.12.30., 28. o.

(11)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o. Az 1799/2006/EK rendelettel (HL L 341., 2006.12.7., 26. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A hosszú távon vándorló fajok jegyzéke

Germon: Thunnus alalunga

Kékúszójú tonhal: Thunnus thynnus

Nagyszemű tonhal: Thunnus obesus

Bonitó: Katsuwonus pelamis

Atlanti bonitó: Sarda sarda

Sárgaúszójú tonhal: Thunnus albacares

Feketeúszójú tonhal: Thunnus atlanticus

Kis tonhalfélék: Euthynnus spp.

Déli kékúszójú tonhal: Thunnus maccoyii

Tonmakréla fajok: Auxis spp.

Aranyosfejű halfélék: Bramidae

Nyársorrúhal-félék: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Vitorláshal-félék: Istiophorus spp.

Kardhal: Xiphias gladius

Makrélacsuka-félék: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Aranymakréla; kis aranymakréla: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

Cápafélék: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Cetfélék (bálnák és barna delfinek): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae


II. MELLÉKLET

A tonhalfélék és rokon fajok ICCAT-jegyzéke

Kékúszójú tonhal: Thunnus thynnus

Déli kékúszójú tonhal: Thunnus maccoyii

Sárgaúszójú tonhal: Thunnus albacares

Germon: Thunnus alalunga

Nagyszemű tonhal: Thunnus obesus

Feketeúszójú tonhal: Thunnus atlanticus

Kis tonhal: Euthynnus alletteratus

Csíkoshasú tonhal: Katsuwonus pelamis

Atlanti bonitó: Sarda sarda

Tonmakréla: Auxis thazard

Harántsávos tonmakréla: Auxis rochei

Karcsú palamida: Orcynopsis unicolor

Fattyú tonmakréla: Acanthocybium solandri

Foltos királymakréla: Scomberomorus maculatus

Királymakréla: Scomberomorus cavalla

Nyugat-afrikai spanyolmakréla: Scomberomorus tritor

Spanyolmakréla: Scomberomorus brasilliensis

Cero: Scomberomorus regalis

Vitorláshal: Istiophorus albicans

Fekete nyársorrúhal: Makaira indica

Kormos nyársorrúhal: Makaira nigricans

Fehér nyársorrúhal: Tetrapturus albidus

Kardhal: Xiphias gladius

Hosszúszárnyú nyársorrúhal: Tetrapturus pfluegeri


III. MELLÉKLET

A hajók hossza (6. cikk (2) bekezdés)

A hajók hosszának ICCAT szerinti meghatározása:

valamennyi, 1982. július 18. után épített halászhajó esetében a hajógerinc felső élétől mért legkisebb oldalmagasság 85 %-ánál húzott merülési vonalon mért teljes hosszúság 96 %-a, vagy az orrtőke elülső élétől a kormányzár tengelyvonaláig ezen a vízvonalon mért hossz, ha ez a nagyobb érték. A ferde gerinccel tervezett hajók esetében a merülési vonal, ahol a hajó hosszát mérik, párhuzamos a tervezett merülési vonallal;

valamennyi, 1982. július 18. előtt épített halászhajó esetében a nyilvántartás szerinti hossz, amely megegyezik a nemzeti nyilvántartásokban vagy az adott hajóra vonatkozó egyéb dokumentumokban feltüntetett hosszal.


IV. MELLÉKLET

LEGKISEBB MÉRET

(8. cikk (1) bekezdés)

Faj

Legkisebb méret

Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg vagy 70 cm

Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) (2)

10 kg vagy 80 cm

Kardhal (Xiphias gladius) (3)

25 kg vagy 125 cm (alsó állkapocs)


(1)  Ez a legkisebb méret kizárólag az Atlanti-óceán keleti részére vonatkozik.

(2)  Ez a legkisebb méret kizárólag a Földközi-tengerre vonatkozik.

(3)  Ez a legkisebb méret kizárólag az Atlanti-óceánra vonatkozik.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/14


A BIZOTTSÁG 521/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. május 11-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/16


A BIZOTTSÁG 522/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós készletekből és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. Előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás mértéke változhat a vaj tervezett felhasználása, annak zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési ára és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás céljára a vaj minimális értékesítési árai és a feldolgozási biztosíték

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan

265,2

Koncentrátum

Feldolgozási biztosíték

Változatlan

30

Koncentrátum


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/18


A BIZOTTSÁG 523/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárássról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelet II. címével megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 31. egyedi pályázati eljárás nem folytatandó.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/19


A BIZOTTSÁG 524/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

az 1898/2005/EK rendelet III. címével szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 31. egyedi pályázati eljárásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkoncentrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2)

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő átvételét hivatott biztosítani.

(3)

A beérkezett pályázatok vizsgálata alapján a pályázati eljárás nem folytatandó.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1898/2005/EK rendelet III. címével szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 31. egyedi pályázati eljárás nem folytatandó.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/20


A BIZOTTSÁG 525/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 63. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 63. egyenkénti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2007. május 8-án lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 248,00 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1802/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 3. o.) módosított rendelet.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/21


A BIZOTTSÁG 526/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra és a fagyasztott bölényhúsra megállapított vámkontingensek megnyitásáról és működtetéséről szóló, 1997. május 27-én kelt 936/97/EK bizottsági rendeletre (2),

mivel:

(1)

A 936/97/EK rendelet 4. és 5. cikke meghatározza a 2. cikk f) pontjában megnevezett húsokra vonatkozó behozatali engedélyek igénylésére és kiadására vonatkozó szabályokat.

(2)

A 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja az ugyanezen rendelkezésben foglalt meghatározásnak megfelelő, jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhús speciális feltételek mellett importálható mennyiségét a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában 11 500 tonnában állapította meg.

(3)

Szükségesnek mutatkozik emlékeztetni arra, hogy a jelen rendeletben meghatározott engedélyek érvényességük teljes időtartama alatt csak annyiban használhatók fel, amennyiben azt a hatályos állat-egészségügyi szabályozás lehetővé teszi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Minden, a 936/97/EK rendelet 2. cikkének f) pontja szerinti jó minőségű, friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozóan 2007. május 1. és 5. között beadott behozatali engedély iránti kérelem teljes egészében elfogadásra kerül.

(2)   Az engedély iránti kérelmek a 936/97/EK rendelet 5. cikkének értelmében, 2007. június hónapjának első öt napja folyamán nyújthatók be, 9 751,474 t-ra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 137., 1997.5.28., 10. o. A legutóbb a 317/2007/EK rendelettel (HL L 84., 2007.3.24., 4. o.) módosított rendelet.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/22


A BIZOTTSÁG 527/2007/EK RENDELETE

(2007. május 10.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajók általi halászata kimerítette a 2007-re megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2007-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 10-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o. Helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 444/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

06

Tagállam

SPANYOLORSZÁG

Állomány

USK/567EI.

Faj

Norvég menyhal (Brosme brosme)

Övezet

az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizei

Időpont

2007. március 31.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/24


A BIZOTTSÁG 528/2007/EK RENDELETE

(2007. május 10.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak az ICES I és II övezet norvég vizein a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajók általi halászata kimerítette a 2007-re megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2007-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára az ezen időpont után kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 10-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.; helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 444/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sz.

07

Tagállam

Portugália

Állomány

COD/1N2AB.

Faj

Tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

Az ICES I és II övezet norvég vizei

Időpont

2007. április 13.


12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/26


A BIZOTTSÁG 529/2007/EK RENDELETE

(2007. május 11.)

a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingensnek a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL. engedményes listája a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan évi 53 000 tonnás behozatali vámkontingens megnyitását írja elő a Közösség számára (tételszám: 09.4003). Ezzel összefüggésben végrehajtási szabályokat kell megállapítani a 2007. július 1-jén kezdődő 2007/2008. kontingensévre vonatkozóan.

(2)

Az 1254/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerint a közösségi behozatalt importengedélyek révén kell igazgatni. Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (2) 6. cikkének (3) bekezdése értelmében a vámkontingenst indokolt első lépésben behozatali jogok, második lépésben importengedélyek kiadása útján kezelni. Ez lehetőséget ad arra, hogy a behozatali jog birtokosai a vámkontingens tárgyidőszaka alatt kereskedelmi tevékenységük alakulásától függően szabadon eldönthessék, mikor nyújtanak be kérelmet az importengedély kiadására. Az említett rendelet értelmében az importengedélyek a behozatali vámkontingens tárgyidőszakának utolsó napjáig érvényesek.

(3)

Az e rendelet alapján kiállított importengedélyekre – indokolt esetben megfelelő eltérésekkel – alkalmazni kell a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendelet (3), valamint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezéseit.

(4)

A 2006/2007. évi kontingens kezelése a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról, valamint e vámkontingensnek a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszak alatti kezeléséről szóló, 2006. május 8-i 704/2006/EK bizottsági rendelet (5) rendelkezései szerint történt. A rendelet olyan, a korábbi importtevékenység igazolásán alapuló módszert vezetett be a vámkontingens igazgatására, amely biztosítja, hogy a vámkontingensből azok a hivatásszerűen működő gazdasági szereplők részesüljenek, akik a marhahús behozatalát nemkívánatos spekuláció nélkül végzik.

(5)

E módszer alkalmazása kedvező tapasztalatokkal járt, ezért helyénvaló azt a 2007. július 1. és 2008. június 30. közötti időszakra is fenntartani. Az erre a célra figyelembe vehető behozatalra célszerű olyan referencia-időszakot meghatározni, amely elegendően hosszú az importtevékenység reprezentativitásához, ugyanakkor nem annyira régi, hogy ne tükrözné a kereskedelem legújabb tendenciáit.

(6)

Annak érdekében, hogy valamennyi közösségi gazdasági szereplő azonos feltételekkel vehessen részt a rendszerben, a Bulgáriába és a Romániába irányulóan 2006. december 31-ét megelőzően folytatott importtevékenység tekintetében átmeneti intézkedést kell előírni. A kérelemben az illetékes nemzeti hatóság számára kielégítő módon igazolni kell, hogy a szóban forgó vámkontingens céljából referenciamennyiségként megadott ilyen jellegű behozatal a 79/542/EGK tanácsi határozat (6) 9. cikkében, a 2002/99/EK tanácsi irányelv (7) 8. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 11. és 12. cikkében meghatározott létesítményekből és harmadik országokból vagy harmadik országbeli területekről valósult meg.

(7)

Az 1301/2006/EK rendelet részletes rendelkezéseket állapít meg különösen a behozatali jog iránti kérelmekre, a kérelmezők jogállására és az importengedélyek kiállítására vonatkozóan. Az e rendeletben előírt kiegészítő feltételek sérelme nélkül 2007. július 1-jétől kezdődően az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiadott importengedélyekre is alkalmazni kell.

(8)

A spekuláció megelőzése érdekében a kontingens terhére behozatali jog iránti kérelmet benyújtó piaci szereplők számára vámbiztosítékot kell megállapítani.

(9)

Abból a célból, hogy a piaci szereplők kötelesek legyenek a nekik ítélt behozatali jogok teljes mennyiségére importengedélyt kérni, elő kell írni, hogy ez a kötelezettség a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (9) értelmében elsődleges követelménynek minősül.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó időszakra, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan a kicsontozott hús tömegében kifejezve összesen 53 000 tonnás vámkontingenst megnyit.

A vámkontingens tételszáma 09.4003.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt kontingensre vonatkozó, közös vámtarifa szerinti értékvámtétel 20 %.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt vámkontingenst első lépésben behozatali jogok odaítélésével, második lépésben importengedélyek kiadásával kell kezelni.

(2)   Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, alkalmazni kell az 1445/95/EK, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit.

3. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

100 kilogramm csontos hús 77 kilogramm kicsontozott húsnak felel meg;

b)

„fagyasztott hús”: olyan hús, amelyet lefagyasztottak, és amelynek belső hőmérséklete a Közösség vámterületére való belépéskor – 12 °C vagy ennél alacsonyabb.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása céljából a behozatali jog iránti kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN-kód alá tartozó marhahúsból 2006. május 1. és 2007. április 30. között egy bizonyos mennyiséget (a továbbiakban: referenciamennyiség) maguk vagy az irányadó vámjogi előírások értelmében mások az ő nevükben behoztak.

(2)   Ha egy vállalat olyan vállalatok egyesülésével jött létre, amelyek külön-külön rendelkeznek referenciamennyiséggel, akkor ez a vállalat ezeket a referenciamennyiségeket kérelmének alátámasztására felhasználhatja.

(3)   Ha a referenciamennyiség Bulgáriába vagy Romániába irányuló, 2006. december 31. előtt megvalósult importra vonatkozik, akkor a behozatali jog iránti kérelem benyújtója köteles igazolni, hogy a behozatal a 79/542/EGK tanácsi határozat 9. cikkében, a 2002/99/EK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében, valamint a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 12. cikkében meghatározott létesítményekből és harmadik országokból vagy harmadik országbeli területekről valósult meg.

Az illetékes nemzeti hatóságok eldöntik, hogy az első albekezdésben előírt feltétel igazolására milyen okmányokat fogadnak el.

5. cikk

(1)   A behozatali jog iránti kérelmeket legkésőbb 2007. június 1-jén, brüsszeli helyi idő szerint 13.00-ig kell benyújtani.

A behozatali vámkontingens tárgyidőszaka folyamán benyújtott behozatali jog iránti kérelmek összesen legfeljebb a kérelmező referenciamennyiségével megegyező mennyiségre vonatkozhatnak. Az e szabály ellenében benyújtott kérelmeket az illetékes hatóság elutasítja.

(2)   A behozatali jog iránti kérelem benyújtásával egyidőben minden 100 kilogramm kicsontozott hússal egyenértékű kért mennyiség után 6 EUR biztosítékot kell nyújtani.

(3)   Legkésőbb a kérelmek benyújtására az (1) bekezdésben előírt határnapot követő harmadik pénteken, brüsszeli helyi idő szerint 13.00-ig a tagállamok értesítik a Bizottságot a kérelmekben foglalt összmennyiségről.

6. cikk

(1)   A behozatali jogokat az 5. cikk (3) bekezdésben előírt értesítési határnaptól számított hetedik munkanaptól kezdődően, legkésőbb a tizenhatodik munkanapig kell odaítélni.

(2)   Ha az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kisebb mennyiség tekintetében van mód behozatali jog odaítélésére, akkor az e rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében nyújtott biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

7. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingens terhére behozott mennyiségek csak importengedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   Az importengedély iránti kérelmekkel az odaítélt behozatali jognak megfelelő teljes mennyiséget ki kell meríteni. Ez a kötelezettség a 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő.

8. cikk

(1)   Az importengedély iránti kérelmek kizárólag abban a tagállamban nyújthatók be, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingens terhére behozatali jogot kért és kapott.

Az importengedély kiadásakor a behozatali jog minden alkalommal megfelelően lecsökken, és az 5. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(2)   Az importengedélyeket a behozatali jog jogosultjának kérelmére és nevére kell kiadni.

(3)   Az importengedély iránti kérelmeknek és az importengedélyeknek tartalmazniuk kell:

a)

a 16. rovatban a következő KN-kód-csoportok valamelyikét:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

a 20. rovatban a vámkontingens tételszámát (09.4003) és az e rendelet mellékletében felsorolt bejegyzések valamelyikét.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 11-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 26. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 122., 2006.5.9., 8. o. Az 1965/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 26. o.; helyesbítve: HL L 47., 2007.2.16., 21. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(7)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet.

(9)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 8. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

spanyolul

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

csehül

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

dánul

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

németül

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

észtül

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

görögül

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

angolul

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

franciául

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

olaszul

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

lettül

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

litvánul

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

magyarul

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

máltaiul

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

hollandul

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

lengyelül

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

portugálul

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

románul

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

szlovákul

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

szlovénül

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

finnül

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

svédül

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 4.)

egyes állati termékek Ciprus szigetén történő mozgására vonatkozó tilalmaknak a 866/2004/EK tanácsi rendelet szerinti megszüntetéséről és azon termékek mozgására vonatkozó feltételek megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 1911. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/330/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló, 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1)

Ciprus újraegyesítéséig a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyve 1. cikkének (1) bekezdése felfüggeszti a vívmányok alkalmazását a Ciprusi Köztársaság azon területein, amelyek nem állnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt.

(2)

Köz- és állategészségügyi okokból a 866/2004/EK rendelet megtiltja az állati termékek mozgását a Ciprusi Köztársaság azon területei közötti határvonalon át, amelyek a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül esnek, azokra a területekre, amelyek annak tényleges ellenőrzése alatt állnak.

(3)

Első lépésként és a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területein való termelés fényében a tilalmak a friss halra és a mézre feloldhatók.

(4)

Gondoskodni kell arról, hogy a közegészségügyet és az állategészségügyet a tilalmak feloldása ne veszélyeztesse. Ezenkívül gondoskodni kell az élelmiszer-biztonság szavatolásáról, a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső, a Ciprusi Köztársasághoz tartozó területekről a kormány tényleges ellenőrzése alatt álló, a Ciprusi Köztársasághoz tartozó területekre érkező árukra vonatkozó egyedi szabályok megállapításáról szóló 1480/2004/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban. Ennek megfelelően az érintett termékek kereskedelmének bizonyos feltételek betartásával kell zajlania.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 866/2004/EK rendelet 4. cikkének (9) bekezdésében szereplő, az állati termékek mozgására vonatkozó tilalmak azon Ciprusi Köztársasághoz tartozó területek közötti határvonalon át, amelyek a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül esnek, és amelyek annak tényleges ellenőrzése alatt állnak, többé nem alkalmazandók az e határozat I. és II. mellékletében szereplő állati termékek vonatkozásában.

Azon termékek kereskedelme a megfelelő mellékletben rögzített feltételektől függ.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2004.4.30., 128. o. A legutóbb az 1283/2005/EK bizottsági rendelettel HL L 203., 2005.8.4., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 272., 2004.8.20., 3. o.


I. MELLÉKLET

Friss hal

A.   Állati termék: friss hal

B.   Feltételek

1.

A friss halat közvetlenül a halászhajókról kell partra szállítani, amelyeken 24 óránál rövidebb ideig tárolták. A halászhajók működése meg kell feleljen az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) III. melléklete VIII. szakasza I. fejezete IA. pontja és II. fejezete követelményeinek.

A hajókat a Bizottság által kijelölt független szakértőknek kell megvizsgálniuk, akik továbbítják a megfelelő hajók jegyzékét a Bizottságnak. A Bizottság eljuttatja a jegyzéket a Ciprusi Köztársaság illetékes állat-egészségügyi hatóságához, és hozzáférhetővé teszi a honlapján.

2.

A friss hal minden szállítmányához az 1480/2004/EK rendelet 2. cikkével összhangban kiállított kísérőokmányt kell csatolni. Az okmányt a Török Ciprusi Kereskedelmi Kamarának kell kiállítania, amelyet a Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben kellően felhatalmazott erre a célra, vagy egy másik szervnek, amelyet az utóbbival egyetértésben erre felhatalmaztak. Ezt az okmányt a 866/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) és (6) bekezdésében rögzített eljárással összhangban kell kiállítani, és tanúsítania kell, hogy a halat a közvetlenül a megfelelő hajók az 1. pontban említett és hivatalosan átadandó jegyzékében szereplő halászhajókról szállítják partra.

3.

A friss hal rendeltetési helyét a kiskereskedelmi üzletek, éttermek, illetve közvetlenül a fogyasztónak való értékesítés jelentik.


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


II. MELLÉKLET

Emberi fogyasztásra szánt méz

A.   Állati termék: Emberi fogyasztásra szánt méz

B.   Feltételek

1.

A mézet teljes egészében a Ciprusnak a Ciprusi Köztársaság kormánya tényleges ellenőrzésén kívül eső területein lakó termelőknek kell előállítani.

2.

A méz szállításának a következő módokon kell történnie:

a)

ömlesztve; vagy

b)

az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. melléklete A. része II. pontjával összhangban egy e célra felszerelt vállalkozás által a piacnak megfelelő egyedi tárolóedényekbe csomagolva.

3.

Minden mézszállítmányhoz az 1480/2004/EK rendelet 2. cikkével összhangban kiállított kísérőokmányt kell csatolni. A kísérőokmányt a Török Ciprusi Kereskedelmi Kamarának kell kiállítania, amelyet a Bizottság a Ciprusi Köztársaság kormányával egyetértésben kellően felhatalmazott erre a célra, vagy egy másik szervnek, amelyet az utóbbival egyetértésben erre felhatalmaztak. Ezt az okmányt a 866/2004/EK rendelet 4. cikkének (5) és (6) bekezdésében rögzített eljárással összhangban kell kiállítani, és az okmánynak tanúsítania kell, hogy a méz megfelel az 1. pontban rögzített feltételeknek.

4.

Mielőtt a méz kereskedelme megkezdődhet, a Bizottság által kinevezett független szakértőknek a termelési láncból 10 mézmintát kell venniük és megvizsgálniuk, és a vizsgálat eredményeit továbbítaniuk kell a Bizottsághoz. A vizsgálatok eredményeit a Bizottság eljuttatja a Ciprusi Köztársaság illetékes állat-egészségügyi hatóságához, és hozzáférhetővé teszi a honlapján.

A vizsgálatokat az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelv, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (2) 2. cikke f) pontja szerint engedélyezett laboratóriumnak kell végeznie. A minták megoszlása az alábbi kell legyen:

a)

hat minta az antibiotikumok (B1 csoport), valamint a karbamátok és piretroidok (B2 csoport, rovarölő anyagok) vizsgálatához;

b)

négy minta a peszticidek (B3a csoport: szerves klórvegyületek, B3b csoport: szerves foszforvegyületek) és a nehézfémek (B3c csoport) vizsgálatához.

5.

A 4. pontban említett mintavételt és vizsgálatot évente el kell végezni.

6.

Az e határozat szerint mozgatott mézre a mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelvben (3) rögzített követelmények vonatkoznak.


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(3)  HL L 10., 2002.1.12., 47. o.


AJÁNLÁSOK

Bizottság

12.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/33


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2007. május 3.)

az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről

(az értesítés a C(2007) 1873. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/331/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) az élelmiszerláncban előforduló szennyező anyagokkal foglalkozó tudományos testülete 2005. április 19-én az élelmiszerek akrilamidtartalmáról nyilatkozatot fogadott el, amelyben jóváhagyta az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO-WHO szakértői bizottság (JECFA) által 2005 februárjában elvégzett kockázatfelmérést az élelmiszerek akrilamidtartalmáról. Ebben az értékelésben a JECFA megállapította, hogy az expozíciós határértékek az átlagos és nagy mennyiségben fogyasztók esetében alacsonyak voltak ahhoz képest, hogy genotoxikus és rákkeltő vegyületről van szó, és ez az emberi egészség szempontjából aggodalomra ad okot. Ezért továbbra is megfelelő erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az élelmiszerekben csökkenjen az akrilamidkoncentráció.

(2)

Az élelmiszeripar és a tagállamok megvizsgálták az akrilamid kialakulásának formáit. Az élelmiszeripar önkéntes intézkedéseket hozott, ilyen pl. az ún. „szerszámosláda-elmélet” (toolbox approach) (1), amely iránymutatást nyújt az előállítók és feldolgozók számára segítségképpen, hogy megállapíthassák, hogyan lehetne termékeikben csökkenteni az akrilamid szintjét. 2002 óta már eddig is komoly erőfeszítéseket tettek a feldolgozott élelmiszerek akrilamidszintjének csökkentése érdekében.

(3)

Legalább hároméves időszakot vizsgálva a Közösségben az élelmiszerek akrilamidszintjéről megbízható adatokat kell gyűjteni, hogy tiszta képet kaphassunk az akrilamid szintjéről azokban az élelmiszerekben, amelyek akrilamidszintje közismerten magas, és/vagy jelentősen hozzájárulnak a teljes népesség, különösen a kifejezetten érzékeny csoportok, mint pl. a csecsemők és kisgyermekek étkezéssel történő beviteléhez.

(4)

Fontos, hogy ezeket az adatokat évente egyszer az EFSA-nak jelentsék, amely biztosítja az adatok adatbázisba foglalását.

(5)

A vizsgálati eredményeket kiértékelik, hogy felmérjék az önkéntes intézkedések hatékonyságát. Az ajánlásban említett megfigyelési program bármikor kiigazítható, ha a szerzett tapasztalatok úgy kívánják,

AJÁNLJA:

1.

hogy a tagállamok 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben az I. melléklettel összhangban és annak megfelelően évente hajtsák végre az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyelését;

2.

hogy a tagállamok minden év június 1-jéig szolgáltassák be az előző év megfigyelési adatait az EFSA-nak a II. mellékletben előírt formában és az ott előírt információkkal, hogy adatbázisba foglalhassák őket;

3.

hogy a tagállamok a megfigyelési program céljából kövessék az élelmiszerek ólom-, kadmium-, higany-, szervetlen ón-, 3-MCPD- és benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereiről szóló, 2007. március 28-i 333/2007/EK bizottsági rendelet (2) mellékletének B. részében előírt mintavételi eljárásokat;

4.

hogy a tagállamok az akrilamid vizsgálatát a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) III. mellékletének 1. és 2. pontjában előírt kritériumok szerint végezzék el.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  A „szerszámosláda” (toolbox) 13 különféle paramétert tartalmaz (ezek a „szerszámok”), amelyek négy fő kategóriába sorolhatók (a „szerszámosláda rekeszei”). Ezeket az élelmiszergyártók egyedi igényeiknek megfelelően külön-külön felhasználhatják, hogy csökkentsék termékeikben az akrilamid szintjét. A négy rekesz az agronómiai tényezőkre, az élelmiszer receptjére, a feldolgozásra és a végső előállításra utal.

(2)  HL L 88., 2007.3.29., 29. o.

(3)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A.   A mintavételi pontok és eljárás

1.

A termékek mintavételét a gyártóüzemekben vagy piaci szinten (pl. szupermarketekben, kisebb üzletekben, pékségekben, sültkrumpli-árusítóknál és éttermekben) kell elvégezni, ahol jó a nyomon követhetőség. A tagállamok egyikéből származó termékeket bárhol meg lehet vizsgálni, ahol csak lehetséges (1).

2.

A mintavételt és a vizsgálatot a minta szavatossági határideje előtt kell elvégezni.

B.   A termékek, a minták száma, a mintavétel gyakorisága, vizsgálati követelmények

1.

Az 1. táblázat áttekintést nyújt az egyes termékkategóriák tekintetében évente megvizsgálandó minták javasolt minimális számáról. Amikor csak lehetséges, a tagállamok ennél több mintát vegyenek. A minták tagállamonkénti eloszlása a népességi adatokon alapul tagállamonként és termékenként legalább négy mintával.

2.

A minták száma az évenkénti mintavétel minimális számára utal. Ha egy adott esetre különleges körülmények vonatkoznak (pl. évente kétszeri mintavétel), ezt minden egyes termékcsoportra az I. melléklet C. pontja határozza meg.

3.

Mivel minden egyes termékkategória sokféle termékből áll különféle sajátosságokkal, mindegyik termékmintát kiegészítő információkkal kell ellátni (az I. melléklet C. pontja szerint). Az időbeli tendenciák megvizsgálásához fontos, hogy az azonos sajátosságokkal rendelkező termékekből (pl. azonos kenyérfajta, azonos márka stb.) lehetőség szerint minden évben vegyenek mintát. A kis üzletekben árusított sült krumpli mintavételezéséhez lehetőség szerint minden évben ugyanazokat az üzleteket kell kiválasztani.

4.

Ha az azonos sajátosságokkal rendelkező termékekben az eredmények rendszeresen a meghatározási határ (LOQ, legkisebb mérhető szint) alatt vannak, a termék egy másikkal helyettesíthető, feltéve, ha ez a termék ugyanabba a termékkategóriába tartozik, és rendelkezésre áll a termék leírása.

5.

A vizsgálati eredmények összehasoníthatósága érdekében olyan módszereket kell választani, amelyekkel a kenyér és a bébiételek esetében 30 μg/kg LOQ (legerősebb ion/ionátvitel) és a burgonyából készült termékek, egyéb gabonatermékek, kávé és egyéb termékek esetében 50 μg/kg érhető el. Az eredményeket jelenteni és visszanyeréssel korrigálni kell.

1.   táblázat

A minták minimális száma termékkategóriánként

Értékesítő ország

Azonnal fogyasztható sült krumpli (1)

Burgonyaszirom (2)

Előfőzött hasábburgonya/burgonyából készült termékek otthoni elkészítésre (3)

Kenyér (4)

Gabonapelyhek (5)

Kekszek, ideértve a gyerekkekszeket (6)

Pörkölt kávé (7)

Konzerv bébiételek (8)

Feldolgozottgabona-alapú bébiételek (9)

Egyéb termékek (10)

Összesen

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Összesen

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Az egyes termékekhez nyújtandó minimális kiegészítő információk

Az egyes termékmintákhoz nyújtandó minimális kiegészítő információkat az 1–10. pont határozza meg. Ajánlatos, hogy a tagállamok ennél részletesebb információt is szolgáltassanak.

1.

   Azonnal fogyasztható sült krumpli: évente kétszer, márciusban és novemberben (2) végzett mintavétel a táblázatban meghatározott számú minta eléréséig. Az azonnal fogyasztható termékekből kis üzletekben, gyorséttermi hálózatokban és éttermekben kell mintát venni. A mintavételt minden évben lehetőség szerint ugyanazokban az üzletekben kell elvégezni.

Különleges adatok szolgáltatása: a kiindulási anyag friss vagy előfőzött burgonya, egyéb hozzávalók hozzáadása.

2.

   Burgonyaszirom: évente kétszer, márciusban és novemberben (2) végzett mintavétel a táblázatban meghatározott számú minta eléréséig.

Különleges adatok szolgáltatása: a kiindulási anyag friss vagy előfőzött burgonya, egyéb hozzávalók, ízesítők vagy adalékanyagok hozzáadása.

3.

   Előfőzött hasábburgonya/burgonyából készült termékek otthoni elkészítésre: ideértve a mélyhűtött formában értékesített termékeket. Évente kétszer, márciusban és novemberben (2) végzett mintavétel a táblázatban meghatározott számú minta eléréséig. Az egyes minták vizsgálatát az elkészített (pl. olajban vagy máshogy kisütött stb.) terméken kell elvégezni. Az elkészítést laboratóriumban kell elvégezni a címkén feltüntetett instrukciók szerint. Különleges adatok szolgáltatása: a kiindulási anyag friss vagy előfőzött burgonya, egyéb hozzávalók hozzáadása, frissen vagy mélyhűtötten értékesített termék, a címke szerint az elkészítés körülményei.

4.

   Kenyér Különleges adatok szolgáltatása: puha vagy ropogós kenyér, rosttartalom, gabonafajta, erjesztett/nem erjesztett, erjesztés típusa (pl. élesztő), egyéb hozzávalók. A mintában használt, kiválasztott kenyértípusnak tükröznie kell az egyes országok étkezési szokásait.

5.

   Gabonapelyhek: kivéve a müzlit és a zabkását Különleges adatok szolgáltatása: gabonatípus, egyéb hozzávalók (pl. cukor, mogyoró, méz, csokoládé).

6.

   Kekszek (ideértve a gyerekkekszeket) Különleges adatok szolgáltatása: puha vagy kemény, cukorbetegeknek vagy nem, a hozzávalók teljes listája.

7.

   Pörkölt kávé Különleges adatok szolgáltatása: pörkölés mértéke (pl. közepes, sötét), adott esetben a kávébab fajtája, őrölt vagy kávébab formában értékesítik.

8.

   Konzerv bébiételek A burgonyát, gyökérféléket vagy gabonát tartalmazó élelmiszerekre kell koncentrálni. Különleges adatok szolgáltatása: a konzervdoboz összetétele.

9.

   Feldolgozottgabona-alapú bébiételek: értékesített formában kell megvizsgálni.

Különleges adatok szolgáltatása: gabonafajta, egyéb hozzávalók.

10.

   Egyéb termékek Ebbe a kategóriába tartoznak azok a burgonyából készült termékek, gabonatermékek, kávétermékek, kakaótermékek és bébiételek, amelyek egyik fenti kategóriába sem sorolhatók (pl. burgonyarösti, gyömbéres mézeskalács, pótkávék). Olyan mintákat kell választani, amelyek jól tükrözik a tagállamok nemzeti étkezési szokásait. Előfordulhat, hogy a címke szerint főzés után kell megvizsgálni őket. Ebben az esetben az adott körülményeket is meg kell határozni.

Különleges adatok szolgáltatása: részletes termékleírás (pl. főbb hozzávalók), a címke szerint az elkészítés körülményei.


(1)  Kivételes esetekben egy adott termék csak harmadik országokból importálva kerülhet a piacra. Ilyen esetben az importált termékből lehet mintát venni.

(2)  Ha az élelmiszer előfőzött burgonyából készült, nem szükséges az évi két mintavétel.


II. MELLÉKLET

A.   Jelentési űrlap

Image

B.   Magyarázat a jelentési űrlaphoz

Bejelentő ország: az a tagállam, amelyben a megfigyelés történt.

Év: a mintavétel éve.

A minta kódja: a minta laboratóriumi azonosító kódja.

A termékkategória száma: az I. melléklet 1. táblázata szerint a termékkategória száma (1–10 közötti szám, pl. sült krumpli (1), burgonyaszirom (2) stb.).

A termék neve: ideértendő a termék angol és eredeti nyelvű neve.

Termékleírás: rövid termékleírást kell adni, figyelembe véve legalább az I. melléklet C. pontjában előírt információkat.

Gyártó: adott esetben a gyártó neve.

Gyártó ország: adott esetben. Használja a gyártó ország ISO-kódját (az ISO-kódok az I. melléklet 1. táblázatának első oszlopában találhatók). Az I. melléklet A. pontja szerint a termékmintának lehetőség szerint az egyik tagállamból kell származnia (lásd a 4. lábjegyzetet).

Szavatossági idő: a címkén feltüntetve. A dátumot nn/hh/éé formában adja meg.

A gyártás napja: adott esetben a címkén feltüntetve. A dátumot az nn/hh/éé formában adja meg.

Mintavétel napja: az a nap, amikor a mintavételt elvégezték. A dátumot nn/hh/éé formában adja meg.

Mintavételi pont: a mintavétel helye, pl. szupermarket, kisebb üzlet, pékség, gyorsétteremlánc stb.

Kiszerelés mérete: a termék kiszerelésének mérete (g), amelyből adott esetben az egyedi mintát vették.

A minta tömege: az összesített minta tömege (g).

Az elkészítés körülményei: az elkészítés körülményeit az előfőzött sült krumpli vagy azon otthoni elkészítésre szánt, burgonyából készült egyéb termékek (3. termékkategória) esetében kell meghatározni, amelyből főzés után kell mintát venni, majd a mintát megvizsgálni. A címke főzési instrukcióit kell követni és ebben a rovatban feltüntetni. Ugyanez vonatkozhat néhány „Egyéb termékre” is (10. termékkategória).

A vizsgálat napja: ha a mintát a vizsgálat előtt homogenizálták és tárolták, a vizsgálati eljárás tényleges megkezdésének napját kell megadni. Ilyen esetben a tárolási körülmények részleteit is meg kell adni.

Jóváhagyott módszer: kérjük, jelezze igennel vagy nemmel, hogy a vizsgálati eredmény az EN ISO 17025 szerint jóváhagyott módszer szerint jött-e létre.

Vizsgálati módszer: kérjük, jelezze, melyik vizsgálati módszert alkalmazta (GC-MS derivatizációval, GC-MS derivatizáció nélkül, LC-MS-MS vagy egyéb), és röviden írja le a minta előkészítését (pl. tisztítási eljárás stb.).

A jártassági vizsgálatok részletei: Kérjük, adjon információkat a jártassági vizsgálatokat szervezőkről, a jártassági vizsgálat számáról, a körvizsgálat számáról, a mátrixról és az elért Z-értékről (z-érték) (1) a következő rövid formátumban: szervező/szám/körvizsgálat/mátrix/z-érték. (Példa: FAPAS/30/6/keksz/1,6).

Akrilamidszint: μg/kg-ban visszanyeréssel korrigálva.

Kimutatási határérték: μg/kg-ban.

Meghatározási határ: μg/kg-ban.

Mérési pontatlanság: adott esetben adja meg a mérési pontatlanságot (%-ban).


(1)  A Z-értékeket csak az adatok minőségének megítélésére használjuk. Bizalmasan kezeljük őket.