ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 99

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. április 14.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 402/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 403/2007/EK rendelete (2007. április 13.) a gabonaágazatban 2007. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 404/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

6

 

 

A Bizottság 405/2007/EK rendelete (2007. április 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 406/2007/EK rendelete (2007. április 12.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizein a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

9

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/229/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 11.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK irányelv módosításáról (az értesítés a C(2007) 1546. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 12.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról (az értesítés a C(2007) 1470. számú dokumentummal történt)

14

 

 

2007/231/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 12.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1567. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

16

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelethez (HL L 248., 2002.9.16.) (Magyar nyelvű különkiadás, 01. fejezet, 04. kötet, 74. o.)

18

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/1


A BIZOTTSÁG 402/2007/EK RENDELETE

(2007. április 13.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. április 13-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/3


A BIZOTTSÁG 403/2007/EK RENDELETE

(2007. április 13.)

a gabonaágazatban 2007. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. április 16-tól az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. április 16-tól alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

16,39

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

16,39

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

2007. március 30-tól–április 12-ig tartó időszak

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

149,53

106,17

FOB-ár, USA

179,81

169,81

149,81

137,06

Öböl-beli árnövelés

7,52

Nagy-tavaki árnövelés

12,98

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

31,23 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

31,29 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/6


A BIZOTTSÁG 404/2007/EK RENDELETE

(2007. április 13.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás céljára a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

11,5

8

8

Vaj < 82 %

7,7

Vajkoncentrátum

13

9,5

13

9,75

Tejszín

6

3,4

Feldolgozási biztosíték

Vaj

13

Vajkoncentrátum

14

14

Tejszín

7


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/8


A BIZOTTSÁG 405/2007/EK RENDELETE

(2007. április 13.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkoncentrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2)

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő átvételét hivatott biztosítani.

(3)

A beérkezett pályázatok alapján meg kell állapítani a maximális támogatás összegét, valamint ennek megfelelően a végfelhasználási biztosíték összegét.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 29. egyedi pályázati eljárás céljára a rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható maximális támogatás összege 12,00 EUR/100 kg.

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt végfelhasználási biztosíték 13 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 14-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 13-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/9


A BIZOTTSÁG 406/2007/EK RENDELETE

(2007. április 12.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak az I. és II. övezet közösségi és nemzetközi vizein a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat ír elő a 2007. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett állományoknak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajók általi halászata kimerítette a 2007-re megállapított kvótát.

(3)

Ezért szükséges megtiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára 2007-re kitűzött, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól számítva kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

A mellékletben említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajóknak az e rendelet mellékletében említett állományokra vonatkozó halászata a mellékletben meghatározott időponttól számítva tilos. E halászhajók számára ezen időpont után a már kifogott állományok fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 12-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31. 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o., helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 11. o.


MELLÉKLET

Sz.

02

Tagállam

Egyesült Királyság

Állomány

HER/1/2.

Faj

Hering (Clupea harengus)

Övezet

az I. és II. ICES övezet közösségi és nemzetközi vizei

Időpont

2007. március 9.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 11.)

a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK irányelv módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1546. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/229/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2002. május 17-i 831/2002/EK bizottsági rendelet (2) a statisztikai következtetések tudományos célú megállapításának lehetővé tétele érdekében meghatározza a közösségi hatósághoz továbbított bizalmas adatokhoz történő hozzáférés engedélyezésének feltételeit, valamint azokat a szabályokat, amelyek a közösségi és a nemzeti hatóságok e hozzáférés előmozdítását szolgáló együttműködésére vonatkoznak.

(2)

A 2004/452/EK bizottsági határozat (3) megállapította a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékét.

(3)

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), a Család- és munkaügyi statisztikai tanulmányok központja, Kanada, Ottawa, Ontario állam, Kanada, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontért felelős Főigazgatóságának a csalás elleni küzdelemhez nyújtott ökonometriai és statisztikai támogatásért (ESAF), valamint az Európai Kutatási Térség támogatásáért felelős egysége (SERA) az előírt feltételeket teljesítő szerveknek tekintendő, ezért azokat hozzá kell adni a 831/2002/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő hivatalok, szervezetek és intézmények jegyzékéhez.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/452/EK határozat mellékletének helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 11-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 133., 2002.5.18., 7. o. A legutóbb az 1104/2006/EK rendelettel (HL L 197., 2006.7.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 156., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2007/81/EK határozattal (HL L 28., 2007.2.3., 23. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

SZERVEZETEK, AMELYEK KUTATÓI TUDOMÁNYOS CÉLBÓL BIZALMAS ADATOKHOZ FÉRHETNEK HOZZÁ

Európai Központi Bank

Spanyol Központi Bank

Olasz Központi Bank

Cornell Egyetem (New York állam, Amerikai Egyesült Államok)

New York-i Városi Egyetem (New York City University), Baruch College, Politikatudományi Tanszék (Amerikai Egyesült Államok, New York állam)

Német Központi Bank

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának Foglalkoztatás-elemzési egysége

Tel-Avivi Egyetem (Izrael)

Világbank

A Princeton Egyetem Woodrow Wilson Közigazgatási és Külpolitikai Intézetének Egészségügyi és Jóléti Központja, Amerikai Egyesült Államok, New Jersey állam (Center of Health and Wellbeing of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs)

Chicagói Egyetem (UofC), Illinois, Amerikai Egyesült Államok

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Család- és munkaügyi statisztikai tanulmányok központja, Kanada, Ottawa, Ontario állam, Kanada (Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada)

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontért felelős Főigazgatóságának a csalás elleni küzdelemhez nyújtott ökonometriai és statisztikai támogatásért felelős egysége (ESAF)

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontért felelős Főigazgatóságának az Európai Kutatási Térség támogatásáért felelős egysége (SERA).”


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 12.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról

(az értesítés a C(2007) 1470. számú dokumentummal történt)

(2007/230/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv (1) hatályon kívüli helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/22/EK irányelv alapján a Bizottság egy elektronikus és nyomtatható formanyomtatványt készít arra az esetre, ha a járművezető betegállományban volt vagy éves szabadságát töltötte, vagy ha olyan másik járművet vezetett, amely mentesült a 3821/85/EGK és 2135/98/EK tanácsi rendelet által módosított és a 3820/85/EGK tanácsi rendelettel hatályon kívül helyezett, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) hatálya alól.

(2)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 3821/85/EGK tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/22/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványt e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 12-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 102., 2006.4.11., 35. o.

(2)  HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

(3)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Image


14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/16


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 12.)

a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1567. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/231/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/502/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok hozzanak intézkedéseket annak biztosítására, hogy kizárólag gyermekbiztos öngyújtók kerüljenek forgalomba, valamint tiltsák meg az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát.

(2)

A 2006/502/EK határozat csak a kihirdetésének napjától számított 12 hónapig alkalmazandó. A 2001/95/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése értelmében azonban a határozat hatálya további időszakokra meghosszabbítható.

(3)

Az eddig szerzett tapasztalatok fényében, valamint az öngyújtók biztonságára vonatkozó állandó közösségi jogi aktus hiányában szükséges a határozat hatályát további 12 hónappal meghosszabbítani.

(4)

A 2006/502/EK határozat 2007. március 11-től megtiltja a nem gyermekbiztos öngyújtók és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát. Ezen időpont után azonban a nem gyermekbiztos öngyújtók és az újszerű öngyújtók csak a készletek kimerüléséig értékesíthetők a fogyasztóknak. Mivel a nem gyermekbiztos öngyújtók és az újszerű öngyújtók komoly veszélyt jelentenek, meg kell tiltani az ilyen öngyújtók fogyasztóknak történő értékesítését.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések alkalmazására – további balesetek megelőzése érdekében – a lehető legrövidebb átmeneti időszakokat kell megállapítani, a műszaki követelmények és az arányosság elvének figyelembevételével. A tagállamok számára is szükség van átmeneti időszakokra az intézkedések hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében. Következésképpen a nem gyermekbiztos öngyújtók és az újszerű öngyújtók fogyasztók számára történő értékesítésének tilalma az ilyen termékek forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alkalmazásának megkezdésétől számított egy év után alkalmazandó.

(6)

Ezért a 2006/502/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv által felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/502/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A tagállamok biztosítják, hogy 2008. március 11-től kizárólag gyermekbiztos öngyújtókat értékesítsenek a fogyasztók számára.

(4)   A tagállamok megtiltják, hogy 2008. március 11-től újszerű öngyújtókat értékesítsenek a fogyasztók számára.”

2.

A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ez a határozat 2008. május 11-ig alkalmazandó.”

2. cikk

A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy e határozatnak legkésőbb 2007. május 11-ig megfeleljenek, valamint kihirdetik azokat. A tagállamok ezen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 12-én.

a Bizottság részéről

Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  HL L 198., 2006.7.20., 41. o.


Helyesbítések

14.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/18


Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelethez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 248., 2002. szeptember 16. )

(Magyar nyelvű különkiadás, 01. fejezet, 04. kötet, 74. o.)

1.

A 9. oldalon (magyar nyelvű különkiadás 82. o.), a 9. cikk (2) bekezdése:

a következő szövegrész:

„(2)   A differenciált előirányzatok kötelezettségvállalásainak előirányzatai …”

helyesen:

„(2)   A differenciált kötelezettségvállalási előirányzatok …”

2.

A 15. oldalon (magyar nyelvű különkiadás 88. o.), a 44. cikk első albekezdése, második mondata:

a következő szövegrész:

„amelyet külön fejezetben kell megjeleníteni”

helyesen:

„amelyet külön címben kell megjeleníteni”.

3.

A 40. oldalon (magyar nyelvű különkiadás 113. o.), 179. cikk (2) bekezdése:

a következő szövegrész:

„igazgatási kiadásokat”

helyesen:

„működési kiadásokat”.