ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 95

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. április 5.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 378/2007/EK rendelete (2007. március 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 379/2007/EK rendelete (2007. április 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 380/2007/EK rendelete (2007. április 4.) egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

7

 

*

A Bizottság 381/2007/EK rendelete (2007. április 4.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 382/2007/EK rendelete (2007. április 4.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

12

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/215/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 29.) az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatáról szóló 2004/676/EK határozat módosításáról

21

 

 

2007/216/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 29.) a 2004/677/EK határozatnak az Európai Védelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértők és katonai állomány minimális kiküldetési időtartama tekintetében történő módosításáról

24

 

 

Bizottság

 

 

2007/217/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. november 22.) a Franciaország által a Laboratoire national de métrologie et d’essais (Nemzeti Mérésügyi és Kutatási Iroda) számára nyújtott állami támogatásról (C24/2005) (az értesítés a C(2006) 5477. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

25

 

 

2007/218/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. március 28.) az Európai Halászati Alapot terhelő közösségi kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, tagállamok közötti indikatív felosztásáról szóló C(2006) 4332 végleges határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 1313. számú dokumentummal történt)

37

 

 

2007/219/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. március 30.) a Bulgáriában és Romániában található vágósertés-állományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2007) 1394. számú dokumentummal történt)

41

 

 

2007/220/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) a Dél-afrikai Köztársaságból származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/250/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1454. számú dokumentummal történt)

50

 

 

2007/221/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/249/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 1455. számú dokumentummal történt)

51

 

 

2007/222/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) a közös halászati politika keretében a délnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

52

 

 

2007/223/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. április 4.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Bulgária által benyújtott, a bortermelési potenciálra vonatkozó jegyzékről (az értesítés a C(2007) 1469. számú dokumentummal történt)

53

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/1


A TANÁCS 378/2007/EK RENDELETE

(2007. március 27.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1290/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Egyes tagállamok számára különös nehézséget jelent vidékfejlesztési programjaiknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (1) értelmében történő finanszírozása. Ezen tagállamok számára – vidékfejlesztési politikájuk megerősítése céljából – lehetővé kell tenni az önkéntes moduláció rendszerének alkalmazását. Ezt a lehetőséget biztosítani kell azoknak a tagállamoknak, amelyek az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikke által megállapított választható modulációs rendszerről az 1782/2003/EK tanácsi rendelet által megállapított kötelező modulációs rendszerre történő áttérésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. szeptember 22-i 1655/2004/EK bizottsági rendeletnek (2) megfelelően már önkéntes modulációt alkalmaznak, vagy amelyek számára a 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4a) bekezdése értelmében eltérést engedélyeztek a közösségi támogatás társfinanszírozására vonatkozó követelmény alól. Az önkéntes modulációnak az 1782/2003/EK rendelet (3) 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések csökkentésének formájában kell megvalósulnia úgy, hogy az e csökkentésnek megfelelő pénzeszközöket az 1698/2005/EK rendelet értelmében vidékfejlesztési programok finanszírozására használják. A közvetlen kifizetéseknek az önkéntes moduláció vonatkozásában alkalmazott csökkentései kiegészítik az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkében meghatározott kötelező moduláció alkalmazásából származó csökkentéseket.

(2)

Az önkéntes moduláció adminisztratív végrehajtásának elősegítése érdekében az önkéntes modulációra alkalmazandó szabályokat az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke szerinti kötelező modulációra alkalmazandó szabályokhoz kell igazítani, beleértve a számítási alapot is.

(3)

A kistermelők különleges helyzetének figyelembevétele érdekében az önkéntes moduláció alkalmazása esetén kiegészítő támogatási összeget kell odaítélni, csakúgy, mint a kötelező moduláció esetében. Az említett kiegészítő összegnek meg kell egyeznie a közvetlen kifizetések első 5 000 EUR-jára alkalmazott önkéntes modulációból származó összeggel, a Bizottság által meghatározott felső határokon belül.

(4)

Az önkéntes modulációt már alkalmazó tagállamok tekintetében – a felesleges adminisztratív terhek, valamint az olyan, évek óta alkalmazott végrehajtási szabályokkal való ütközés elkerülése érdekében, amelyekhez a mezőgazdasági termelők a gyakorlatban és gazdasági értelemben már hozzászoktak – a lehető legnagyobb mértékben törekedni kell arra, hogy az ebben a rendeletben megállapított új önkéntes modulációs rendszer ne térjen el a meglevő mechanizmustól. Ezért helyénvalónak tűnik, hogy e rendelet hatálybalépésekor az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamoknak jogában álljon fenntartani jelenlegi rendszerük bizonyos jól kialakított elemeit, amellett, hogy elkerülik a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmódot. Ezenfelül annak érdekében, hogy az új rendszer összhangban álljon az egységes támogatási rendszer végrehajtási módjaival, a régiónként eltérő mértékű önkéntes moduláció alkalmazásának lehetőségével kizárólag az olyan tagállamok élhetnek majd, amelyek az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében előírtak szerint regionális szinten alkalmazzák az egységes támogatási rendszert.

(5)

Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó pénzeszközök felhasználása nem függ az EMVA hozzájárulásának az 1698/2005/EK rendelet szerinti felső határaitól. Ezért az említett rendelettől való eltérésekről rendelkezni kell. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) alapján az EMVA-ra alkalmazandó előfinanszírozási szabályok e pénzeszközök tekintetében nem alkalmazandók.

(6)

Az önkéntes moduláció alkalmazására vonatkozó tudatos döntéshozatal érdekében a tagállamok részletes értékelést készítenek a moduláció lehetséges hatásairól, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőknek a moduláció függvényében alakuló gazdasági helyzetére és a mezőgazdasági ágazaton belüli viszonylagos helyzetére. Az önkéntes moduláció végrehajtásának hatását az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamok szigorúan ellenőrzik. A Bizottságot – a szakpolitika esetleges továbbfejlesztésére tekintettel – tájékoztatni kell a hatásvizsgálat és az ellenőrzés eredményeiről.

(7)

Az önkéntes modulációt a vidékfejlesztés közösségi finanszírozásának tágabb összefüggésében kell vizsgálni. Az önkéntes moduláció hozzájárulását többek között a tagállamok hatásvizsgálataira figyelemmel kell elemezni. Ezen elemzés alapján a Bizottság 2008 vége előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben felvázolja a rendszer végrehajtása során addig nyert tapasztalatokat.

(8)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(9)

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott kiadások éves felső határának meghatározásakor figyelembe kell venni az önkéntes moduláció alkalmazásából származó összegeket, valamint az 1290/2005/EK rendeletbe be kell illeszteni a különösen az önkéntes modulációra vonatkozó részletes szabályok elfogadásának lehetőségét.

(10)

Az 1290/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÖNKÉNTES MODULÁCIÓ

1. cikk

(1)   Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének sérelme nélkül azok a tagállamok,

a)

amelyek e rendelet hatálybalépésekor az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkében említett közvetlen kifizetések csökkentéseinek rendszerét alkalmazzák; vagy

b)

amelyek számára az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4a) bekezdése értelmében eltérést engedélyeztek a közösségi támogatás társfinanszírozására vonatkozó követelmény alól,

csökkentést alkalmazhatnak (a továbbiakban: önkéntes moduláció) az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések valamennyi, a 2007 és 2012 közötti időszak során az említett rendelet 2. cikkének e) pontja értelmében területükön egy adott naptári évben odaítélendő összegére.

(2)   Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket az 1698/2005/EK rendelettel összhangban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési programozás alapján hozott intézkedésekhez nyújtott közösségi támogatásként kell hozzáférhetővé tenni azokban a tagállamokban, ahol ezen összegek keletkeztek.

(3)   Az önkéntes moduláció szerinti csökkentéseket ugyanazon a számítási alapon kell kiszámítani, mint amely az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének értelmében a modulációra alkalmazandó. Az említett rendelet 12. cikke értelmében a mezőgazdasági termelők számára odaítélt kiegészítő összegekre e csökkentések nem vonatkoznak.

Önkéntes moduláció szerinti csökkentések alkalmazása esetén az 1782/2003/EK rendelet szerinti közvetlen kifizetésekben részesülő mezőgazdasági termelőknek kiegészítő támogatási összeget kell odaítélni, amely megegyezik a közvetlen kifizetések első 5 000 EUR-jára alkalmazott csökkentésből származó összeggel, vagy kevesebb annál. Az említett kiegészítő összegre nem vonatkoznak sem az önkéntes moduláció szerinti csökkentések, sem az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke szerinti moduláció.

Az adott tagállamban egy adott naptári évben odaítélhető, a második albekezdés alkalmazásából származó kiegészítő támogatások teljes összege nem haladhatja meg Bizottság által az 1782/2003/EK rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapított felső határokat. Szükség esetén a tagállamok lineáris kulcs alkalmazásával kiigazítják a kiegészítő támogatásokat az említett felső határok betartása céljából.

(4)   Minden egyes tagállam egy adott naptári évben az önkéntes moduláció vonatkozásában egységes mértéket alkalmaz. Az arány progresszív módosításoknak vethető alá az előre meghatározott lépéseknek megfelelően. A csökkentés legnagyobb mértéke 20 %.

2. cikk

(1)   E rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül a tagállamok határoznak a 2007 és 2012 közötti időszak során alkalmazandó önkéntes moduláció éves mértékéről, és azt közlik a Bizottsággal.

(2)   Az önkéntes modulációt alkalmazni szándékozó tagállamok értékelést végeznek az önkéntes moduláció alkalmazása hatásainak – különösen az érintett mezőgazdasági termelők gazdasági helyzetére gyakorolt hatásoknak – a felmérése érdekében, figyelembe véve a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét.

A 3. cikk (1) bekezdése szerint a regionálisan differenciált mértékeket alkalmazni szándékozó tagállamok emellett felmérik a differenciált arányok hatását is, figyelembe véve a mezőgazdasági termelőkkel szemben indokolatlanul alkalmazott egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét.

Az érintett tagállamok hatásvizsgálataikat – az (1) bekezdésben említett információval együtt – továbbítják a Bizottságnak.

3. cikk

(1)   Bármely tagállam, amely e rendelet hatálybalépésekor alkalmazza az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkében említett közvetlen kifizetések kiegészítő csökkentéseit, valamint amely az 1782/2003/EK rendelet 58. cikkében előírtak szerint regionális szinten alkalmazza az egységes támogatási rendszert, a 2007–2012-es időszakra vonatkozóan dönthet úgy, hogy:

a)

az 1. cikk (3) bekezdésétől eltérve nem alkalmazza az említett bekezdés második albekezdésének rendelkezéseit; és/vagy

b)

az 1. cikk (4) bekezdésétől eltérve objektív szempontok alapján regionálisan differenciált mértékeket alkalmaz. Az érintett tagállamok bármely régiója esetében a maximális mérték 20 %.

(2)   A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve bármely, az e cikk (1) bekezdése alapján regionálisan differenciált önkéntes modulációs mértékeket alkalmazó tagállam két hónappal e rendelet hatálybalépését követően a 2007–2012-es időszakra benyújtja a Bizottságnak az alábbi, bizottsági vizsgálat tárgyát képező adatokat:

a)

az önkéntes moduláció éves mértékei valamennyi régióra lebontva, valamint az egész területre vonatkozóan;

b)

az önkéntes moduláció keretében csökkentendő éves teljes összeg;

c)

adott esetben az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett kiegészítő támogatási összeg fedezéséhez szükséges éves teljes kiegészítő összegek;

d)

a b) és c) pontban említett összegek megállapítására használt statisztikai és egyéb háttéradatok.

(3)   Szükség esetén a tagállamok benyújtják a Bizottságnak a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett összegek frissített változatát. A frissített adatokat az azon naptári évet megelőző év december 31-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz, amelyre az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének e) pontja értelmében az összegek vonatkoznak.

(4)   Amennyiben a Bizottság a (2) és (3) bekezdéssel összhangban benyújtott adatokra vonatkozóan pontosítást kér, a tagállamok e kérelemre egy hónapon belül válaszolnak.

4. cikk

(1)   Az önkéntes moduláció alkalmazásából származó nettó összegeket a Bizottság állapítja meg az alábbiak alapján:

a)

az önkéntes modulációra vonatkozó egységes nemzeti mérték esetében alkalmazott számítás;

b)

a regionálisan differenciált mértékeket alkalmazó tagállamok esetében a tagállamok által a 3. cikk (2) bekezdésében előírtak szerint közölt összegek vagy a 3. cikk (3) bekezdésében előírt frissített összegek.

A nettó összegeket hozzáadják az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (4) és (5) bekezdésében említett tagállamonkénti éves bontáshoz.

(2)   A tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében említett felső határokat az e cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamonkénti éves bontáshoz hozzáadott nettó összegekre.

Az 1290/2005/EK rendelet 25. cikke nem alkalmazandó az e cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamonkénti éves bontáshoz hozzáadott nettó összegekre.

5. cikk

Az önkéntes modulációt alkalmazó tagállamok és a Bizottság szigorúan ellenőrzik az önkéntes moduláció alkalmazásának hatásait, különösen az érintett mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzetére gyakorolt hatásokat, figyelembe véve a mezőgazdasági termelők közötti indokolatlan egyenlőtlen bánásmód elkerülésének szükségességét. Ennek érdekében a tagállamok 2008. szeptember 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

6. cikk

Az e fejezet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az alábbiakkal összhangban kell elfogadni:

a)

az 1698/2005/EK rendelet 90. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás, amelynek hatálya különösen az önkéntes modulációnak a vidékfejlesztési programozásba történő integrációjára vonatkozó rendelkezésekre terjed ki, vagy megfelelő esetben;

b)

az 1290/2005/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás, amelynek hatálya különösen az önkéntes modulációra vonatkozó pénzgazdálkodást szabályozó rendelkezésekre, valamint az 1655/2004/EK rendelet 1. cikkében említett közvetlen kifizetések kiegészítő csökkentései rendszerének az e rendeletben előírt rendszerbe való beillesztésére terjed ki.

7. cikk

A Bizottság 2008. december 31. előtt jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az önkéntes moduláció alkalmazásáról, és a jelentést szükség szerint megfelelő javaslatokkal egészíti ki.

II.   FEJEZET

AZ 1290/2005/EK RENDELET MÓDOSÍTÁSA ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉS

8. cikk

A 1290/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottság meghatározza azokat az összegeket, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének, valamint 143d. és 143e. cikkének, továbbá a 378/2007/EK (6) tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében az EMVA rendelkezésére bocsátanak.

2.

A 42. cikk bevezető szövegében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az említett szabályok különösen a következőket foglalják magukban:”

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. STEINBRÜCK


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb a 2012/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 298., 2004.9.23., 3. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2013/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 95., 2007.4.5., 1. o.”


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/5


A BIZOTTSÁG 379/2007/EK RENDELETE

(2007. április 4.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 5-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. április 4-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/7


A BIZOTTSÁG 380/2007/EK RENDELETE

(2007. április 4.)

egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos egyes korlátok elértté minősítésének feloldásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2006/2007-es, a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 950/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett összesítésből kiderült, hogy a 950/2006/EK rendelet 24. cikke értelmében a kedvezményes cukorra vonatkozóan megállapított szállítási kötelezettségekből bizonyos cukormennyiségek még rendelkezésre állnak a 09.4318 tételszám esetében.

(2)

E körülmények között a Bizottságnak jeleznie kell, hogy az érintett korlátok már nem minősülnek elértnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet 24. cikke értelmében a 09.4318 tételszámú kedvezményes cukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek korlátai már nem minősülnek elértnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/8


A BIZOTTSÁG 381/2007/EK RENDELETE

(2007. április 4.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére és 145. cikke c), d) és j) pontjára,

mivel:

(1)

Az egységes támogatási rendszer keretében támogatható hektárszámra vonatkozóan az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkében megadott fogalommeghatározást a 2012/2006/EK tanácsi rendelet (2) olyan értelemben módosította, hogy az immáron kiterjed az olajfákkal beültetett területekre is.

(2)

Az 1782/2003/EK rendeletnek a 2012/2006/EK rendelet által módosított 20. cikke önkéntessé teszi az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer használatát azon tagállamok számára, amelyek nem alkalmazzák az előbb említett rendelet IV. címének 10b. fejezetében az olajfaligetek tekintetében biztosított támogatást. E módosításból következően indokolt módosítani a 796/2004/EK bizottsági rendeletnek (3) az egységes kérelmek tartalmáról szóló 12. cikkét az olajbogyótermő parcellák tekintetében, továbbá az 1973/2004/EK bizottsági rendelet (4) XXIV. mellékletének 1. és 3. pontját a támogatható olajfák fogalommeghatározását és a támogatható hektárszámnak a támogatási jogosultságok megállapítása céljából történő kiszámítását illetően.

(3)

A 796/2004/EK rendelet 33. cikke megállapítja az 1782/2003/EK rendeletnek a kenderállományban kimutatható tetrahidrokannabinol-tartalom ellenőrzésére vonatkozó feltételek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokat. 2007-től a rost előállításától eltérő hasznosításra szánt kender termelése az 1782/2003/EK rendelet III. címének 4. fejezete értelmében az egységes területalapú támogatási rendszer keretén belüli földhasználatnak minősíthető. Következésképpen a 796/2004/EK rendelet 33. cikkét és II. mellékletét ennek megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A 796/2004/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdésével összhangban a tagállamok megküldték a Bizottságnak a 2006-ban vetett kenderfajták tetrahidrokannabinol-tartalmának megállapítása céljából elvégzett vizsgálatok eredményeit. Ezeket az eredményeket figyelembe kell venni a következő gazdasági években közvetlen kifizetésre jogosult kenderfajták jegyzékének, valamint a 2007/2008-as gazdasági évre ideiglenesen engedélyezett fajták jegyzékének összeállításakor. A tetrahidrokannabinol-tartalom ellenőrzésére e fajták közül néhányat alá kell vetni a 796/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott „B” eljárás szerinti vizsgálatnak.

(5)

2007-től az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 5. fejezetében az energianövényekre vonatkozóan biztosított támogatást az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamokban is be kell vezetni. Az energianövények termesztéséhez nyújtott támogatással kapcsolatos, a növényi kultúrák csoportjaira vonatkozó szabályokat szintén alkalmazni kell a szóban forgó új tagállamokra.

(6)

A 263/2006/EK bizottsági rendelet (5) hatályon kívül helyezte a 796/2004/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdését. Az 1973/2004/EK rendelet 136. cikkét ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(7)

A 270/2007/EK rendelet módosította a cukorrépának az energiatermékek előállítása céljából történő lehetséges felhasználására vonatkozó szabályokat. Következésképpen helyénvaló azonos feltételeket elfogadni e növénynek a területpihentetési rendszer keretében támogatható földterületen történő termesztésére vonatkozóan.

(8)

A 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A 953/2006/EK tanácsi rendelet (6), a 2012/2006/EK és a 270/2007/EK rendelet által bevezetett módosításokat 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Ennek megfelelően az e rendeletben előírt vonatkozó módosításokat is ugyanettől az időponttól kell alkalmazni.

(10)

Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 12. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Azokban a tagállamokban, amelyekben az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer részét képezi az 1782/2003/EK rendelet 20. cikkében említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszernek, az olajbogyótermő parcellákra vonatkozóan a mezőgazdasági termelő rendelkezésére bocsátott grafikus anyagnak minden egyes olajbogyótermő parcella tekintetében tartalmaznia kell a támogatható olajfák számát és parcellán belüli elhelyezkedését, továbbá az 1973/2004/EK rendelet XXIV. mellékletének 3. pontjával összhangban, olajbogyó-termesztési FIR-hektárban meghatározott olajbogyótermő területet.”

2.

A 33. cikk (4) és (5) bekezdésének első és második albekezdésében el kell hagyni a „rost” szót.

3.

A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az 1973/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 136. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„136. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

Az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikke (6) bekezdése harmadik albekezdésének sérelme nélkül az egységes területalapú támogatási rendszerre a 796/2004/EK rendeletet kell alkalmazni, kivéve annak 7. cikkét, 8. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontját, 12. cikke (1) bekezdésének c) pontját és (2) bekezdését, 13. cikke (2)–(8) bekezdését, 14. cikke (2) és (3) bekezdését, 16. és 17. cikkét, 21. cikke (3) bekezdését, 24. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontját, 26. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontját és (2) bekezdésének b), c) és d) pontját, 27. cikke (2) bekezdésének g), h), i) és j) pontját, 28. cikke (1) bekezdésének d) pontját, 30. cikke (3) bekezdését, 31. cikkét, 34–40. cikkét, 49. cikke (2) bekezdését, 50. cikke (2), (4), (5) és (6) bekezdését, 51–64. cikkét, 69. cikkét és 71. cikke (1) bekezdését.”

2.

A 143. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a cukorrépából előállított köztes termékeket energiatermékek előállítására használják fel, és valamennyi, cukrot tartalmazó társ-, illetve mellékterméket a 318/2006/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően hasznosítanak;”

3.

A XXIV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pont b) alpontja a következő albekezdéssel egészül ki:

„Valamennyi elültetett olajfa figyelembe vehető azonban az 1782/2003/EK rendeletnek a támogatási jogosultság felhasználásáról szóló 44. cikke alapján támogatható hektárszám kiszámításánál.”

b)

A 3. pont negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ugyanezt a megközelítést kell alkalmazniuk az 1782/2003/EK rendeletnek a támogatási jogosultság felhasználásáról szóló 44. cikke alapján támogatható hektárszám kiszámításakor azoknak a tagállamoknak, amelyekben az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer részét képezi az 1782/2003/EK rendelet 20. cikkében említett, a mezőgazdasági parcellák azonosítására szolgáló rendszernek.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 2. cikket 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk (3) bekezdését a 2007/2008-as gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2013/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 384., 2006.12.29., 8. o.

(3)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 2025/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 81. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o. A legutóbb a 270/2007/EK rendelettel (HL L 75., 2007.3.15., 8. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 46., 2006.2.16., 24. o.

(6)  HL L 175., 2006.6.29., 1. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

KENDERFAJTÁK, AMELYEK TERMESZTÉSÉHEZ KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK NYÚJTHATÓK

a)   Kenderfajták

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 – Félina 34

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   A 2007/2008-as gazdasági évre engedélyezett kenderfajták

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  A 2007/2008-as gazdasági év tekintetében az I. melléklet »B« eljárása alkalmazandó.

(2)  Csak Romániában, a 2007/69/EK bizottsági határozattal (HL L 32., 2007.2.6., 167. o.) engedélyezettek szerint.”


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/12


A BIZOTTSÁG 382/2007/EK RENDELETE

(2007. április 4.)

az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikkére,

mivel:

(1)

Románia és Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozása miatt a 753/2002/EGK bizottsági rendeletben (2) bizonyos módosításokat kell végrehajtani.

(2)

A 753/2002/EK rendelet 28. cikke a földrajzi jelzéssel ellátott asztali borokra vonatkozóan egyedi szabályokat ír elő, és felsorolja a tagállamok különböző régióiban az ilyen borok megnevezésére használt kifejezéseket. Ezt a jegyzéket ki kell egészíteni a Bulgáriában és Romániában használt megfelelő kifejezésekkel.

(3)

A hagyományos egyedi kifejezéseknek a 753/2002/EK rendelet 29. cikkében foglalt jegyzékét és a szóban forgó rendelet 23. cikkében említett kiegészítő hagyományos kifejezések jegyzékét ki kell egészíteni a Bulgáriában és a Romániában használt megfelelő kifejezésekkel.

(4)

A 753/2002/EK rendelet II. melléklete felsorolja a földrajzi jelzést magukban foglaló és a borok címkéin feltüntethető szőlőfajtaneveket és szinonimáikat. Az említett mellékletet ki kell egészíteni a Bulgáriában és Romániában e rendelet alkalmazásának időpontjában használt megfelelő kifejezésekkel.

(5)

A „Tokaji” név egy, Magyarország és Szlovákia közös határán átnyúló régióban termelt, „meghatározott termőhelyről származó minőségi bor” megjelölésére szolgál, ugyanakkor szerepel a „Tocai italico”, a „Tocai friulano” és a „Tokay pinot gris” olasz, illetve francia szőlőfajtanevekben is. A három említett szőlőfajtanév és a földrajzi jelzés együttélése időbeli korláthoz (2007. március 31.) van kötve, és az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között 1993. november 23-án létrejött, 2004. május 1. óta az „acquis” részét képező kétoldalú megállapodás eredménye. 2007. április 1-jétől kezdődő hatállyal a három említett szőlőfajtanevet törölni kell a 753/2002/EK rendelet II. mellékletéből, a „Tocai friulano” szőlőfajtanevet pedig a „Friulano” új szőlőfajtanévvel kell felváltani.

(6)

Végezetül a 753/2002/EK rendelet III. melléklete felsorolja a borok címkéin szereplő vagy feltüntethető hagyományos kifejezéseket. A mellékletet ki kell igazítani egyrészt néhány további, Cipruson használt hagyományos kifejezés, másrészt a Bulgáriában és a Romániában használt hagyományos kifejezések figyelembevétele érdekében.

(7)

A 753/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 753/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 28. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a tizedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

»Τοπικός Οίνος« vagy »(Regional Wine)« a Ciprusról származó asztali borok esetében”;

b)

a bekezdés a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—

»регионално вино« a Bulgáriából származó asztali borok esetében,

»Vin cu indicație geografică« a Romániából származó asztali borok esetében”.

2.

A 29. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

„q)

Bulgária:

»Гарантирано наименование за произход« vagy »ГНП«,

»Гарантирано и контролирано наименование за произход« vagy »ГКНП«,

»Благородно сладко вино« vagy »БСВ«;

r)

Románia:

»Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.«, amely után a következő jelzések valamelyike áll:

»Cules la maturitate deplină – C.M.D.«,

»Cules târziu – C.T.«,

»Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.« ”;

b)

a (2) bekezdés a következő pontokkal egészül ki:

„k)

Bulgária:

»Гарантирано наименование за произход« vagy »ГНП«;

»Гарантирано и контролирано наименование за произход« vagy »ГКНП«;

l)

Románia:

»Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.« ”.

3.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

4.

A III. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet 2007. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 118., 2002.5.4., 1. o. A legutóbb a 2016/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 38. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A földrajzi jelzést tartalmazó és a 19. cikk (2) bekezdésével összhangban a borok címkéin feltüntethető szőlőfajtanevek és szinonimáik (1) jegyzéke

 

Fajtanév vagy annak szinonimái

A fajtanév vagy valamely szinonimája használatára jogosult országok (2)

1

Agiorgitiko

Görögország°

2

Aglianico

Olaszország°, Görögország°, Málta°

3

Aglianicone

Olaszország°

4

Alicante Bouschet

Görögország°, Olaszország°, Portugália°, Algéria°, Tunézia°, Egyesült Államok°, Ciprus°, Dél-Afrika

Megjegyzés: Az »Alicante« név önmagában nem használható bor megnevezésére

5

Alicante Branco

Portugália°

6

Alicante Henri Bouschet

Franciaország°, Szerbia (8.), Montenegró (8.)

7

Alicante

Olaszország°

8

Alikant Buse

Szerbia (6.), Montenegró (6.)

9

Auxerrois

Dél-Afrika°, Ausztrália°, Kanada°, Svájc°, Belgium°, Németország°, Franciaország°, Luxemburg°, Hollandia°, Egyesült Királyság°

10

Barbera Bianca

Olaszország°

11

Barbera

Dél-Afrika°, Argentína°, Ausztrália°, Horvátország°, Mexikó°, Szlovénia°, Uruguay°, Egyesült Államok°, Görögország°, Olaszország°, Málta°

12

Barbera Sarda

Olaszország°

13

Blauburgunder

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (16., 27., 114.), Ausztria (14.-16.), Kanada (16., 114.), Chile (16., 114.), Olaszország (16., 114.)

14

Blauer Burgunder

Ausztria (13-16.), Szerbia (24., 114.), Montenegró (24., 114.), Svájc

15

Blauer Frühburgunder

Németország (57.)

16

Blauer Spätburgunder

Németország (114.), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (13., 27., 114.), Ausztria (13.-14.), Bulgária (114.), Kanada (13., 114.), Chile (13., 114.), Románia (114.), Olaszország (13., 114.)

17

Blaufränkisch

Cseh Köztársaság (54.), Ausztria°, Németország, Szlovénia (Modra frankinja, Frankinja), Magyarország

18

Borba

Spanyolország°

19

Bosco

Olaszország°

20

Bragão

Portugália°

21

Budai

Magyarország°

22

Burgundac beli

Szerbia (135.), Montenegró (135.)

23

Burgundac Crni

Horvátország°

24

Burgundac crni

Szerbia (14., 114.), Montenegró (14., 114.)

25

Burgundac sivi

Horvátország°, Szerbia°, Montenegró°

26

Burgundec bel

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság°

27

Burgundec crn

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (13., 16., 114.)

28

Burgundec siv

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság°

29

Busuioacă de Bohotin

Románia

30

Cabernet Moravia

Cseh Köztársaság°

31

Calabrese

Olaszország (89.)

32

Campanário

Portugália°

33

Canari

Argentína°

34

Carignan Blanc

Franciaország°

35

Carignan

Dél-Afrika°, Argentína°, Ausztrália (37.), Chile (37.) Horvátország°, Izrael°, Marokkó°, Új-Zéland°, Tunézia°, Görögország°, Franciaország°, Portugália°, Málta°

36

Carignan Noir

Ciprus°

37

Carignane

Ausztrália (35.), Chile (35.), Mexikó, Törökország, Egyesült Államok

38

Carignano

Olaszország°

39

Chardonnay

Dél-Afrika°, Argentína (94.), Ausztrália (94.), Bulgária°, Kanada (94.), Svájc°, Chile (94.), Cseh Köztársaság°, Horvátország°, Magyarország (40), India, Izrael°, Moldova°, Mexikó (94.), Új-Zéland (94.), Románia°, Oroszország°, San Marino°, Szlovákia°, Szlovénia°, Tunézia°, Egyesült Államok (94.), Uruguay°, Szerbia, Montenegró, Zimbabwe°, Németország°, Franciaország, Görögország (94.), Olaszország (94), Luxemburg° (94.), Hollandia (94.), Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Ausztria°, Belgium (94.), Ciprus°, Málta°

40

Chardonnay Blanc

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország (39.)

41

Chardonnay Musqué

Kanada°

42

Chelva

Spanyolország°

43

Corinto Nero

Olaszország°

44

Cserszegi fűszeres

Magyarország°

45

Děvín

Cseh Köztársaság°

46

Devín

Szlovákia

47

Duna gyöngye

Magyarország

48

Dunaj

Szlovákia

49

Durasa

Olaszország°

50

Early Burgundy

Egyesült Államok°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Magyarország (132.)

52

Findling

Németország°, Egyesült Királyság°

53

Frâncușă

Románia

54

Frankovka

Cseh Köztársaság° (17.), Szlovákia (55.)

55

Frankovka modrá

Szlovákia (54.)

56

Friulano

Olaszország

57

Frühburgunder

Németország (15.), Hollandia°

58

Galbenă de Odobești

Románia

59

Girgenti

Málta (60., 61.)

60

Ghirgentina

Málta (59., 61.)

61

Girgentina

Málta (59., 60.)

62

Graciosa

Portugália°

63

Grasă de Cotnari

Románia

64

Grauburgunder

Németország, Bulgária, Magyarország°, Románia (65.)

65

Grauer Burgunder

Kanada, Románia (64.), Németország, Ausztria

66

Grossburgunder

Románia

67

Iona

Egyesült Államok°

68

Kanzler

Egyesült Királyság°, Németország

69

Kardinal

Németország°, Bulgária°

70

Kékfrankos

Magyarország

71

Kisburgundi kék

Magyarország (114.)

72

Korinthiaki

Görögország°

73

Leira

Portugália°

74

Limnio

Görögország°

75

Maceratino

Olaszország°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Ciprus

77

Mátrai muskotály

Magyarország°

78

Medina

Magyarország°

79

Monemvasia

Görögország

80

Montepulciano

Olaszország°

81

Moravia dulce

Spanyolország°

82

Moravia agria

Spanyolország°

83

Moslavac

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (84.), Szerbia°, Montenegró°

84

Mozler

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (83.)

85

Mouratón

Spanyolország°

86

Müller-Thurgau

Dél-Afrika°, Ausztria°, Németország, Kanada, Horvátország°, Magyarország°, Szerbia°, Montenegró°, Cseh Köztársaság°, Szlovákia°, Szlovénia°, Svájc°, Luxemburg°, Hollandia°, Olaszország°, Belgium°, Franciaország°, Egyesült Királyság, Ausztrália°, Bulgária°, Egyesült Államok°, Új-Zéland°, Portugália

87

Muškát moravský

Cseh Köztársaság°, Szlovákia

88

Nagyburgundi

Magyarország°

89

Nero d’Avola

Olaszország (31.)

90

Olivella nera

Olaszország°

91

Orange Muscat

Ausztrália°, Egyesült Államok°

92

Pálava

Cseh Köztársaság, Szlovákia

93

Pau Ferro

Portugália°

94

Pinot Chardonnay

Argentína (39.), Ausztrália (39.), Kanada (39.), Chile (39.), Mexikó (39.), Új-Zéland (39.), Egyesült Államok (39.), Törökország°, Belgium (39.), Görögország (39.), Hollandia, Olaszország (39.)

95

Pölöskei muskotály

Magyarország°

96

Portoghese

Olaszország°

97

Pozsonyi

Magyarország (98.)

98

Pozsonyi Fehér

Magyarország (97.)

99

Radgonska ranina

Szlovénia°

100

Rajnai rizling

Magyarország (103.)

101

Rajnski rizling

Szerbia (102., 105., 108.), Montenegró (102., 105., 108.)

102

Renski rizling

Szerbia (101., 105., 108.), Montenegró (101., 105., 108.), Szlovénia° (103.)

103

Rheinriesling

Bulgária°, Ausztria, Németország (105.), Magyarország (100.), Cseh Köztársaság (111.), Olaszország (105.), Görögország, Portugália, Szlovénia (102.)

104

Rhine Riesling

Dél-Afrika°, Ausztrália°, Chile (106.), Moldova°, Új-Zéland°, Ciprus, Magyarország°

105

Riesling renano

Németország (103.), Szerbia (101., 102., 108.), Montenegró (101., 102., 108.), Olaszország (103.)

106

Riesling Renano

Chile (104.), Málta°

107

Riminèse

Franciaország°

108

Rizling rajnski

Szerbia (101., 102., 105.), Montenegró (101., 102., 105.)

109

Rizling Rajnski

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság°, Horvátország°

110

Rizling rýnsky

Szlovákia°

111

Ryzlink rýnský

Cseh Köztársaság (103.)

112

Santareno

Portugália°

113

Sciaccarello

Franciaország°

114

Spätburgunder

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (13., 16., 27.), Szerbia (14., 24.), Montenegró (14., 24.), Bulgária (16.), Kanada (13., 16.), Chile, Magyarország (71.), Moldova°, Románia (16.), Olaszország (13., 16.), Egyesült Királyság, Németország (16.)

115

Štajerska Belina

Horvátország°, Szlovénia°

116

Subirat

Spanyolország

117

Terrantez do Pico

Portugália°

118

Tintilla de Rota

Spanyolország°

119

Tinto de Pegões

Portugália°

120

Torrontés riojano

Argentína°

121

Trebbiano

Dél-Afrika°, Argentína°, Ausztrália°, Kanada°, Ciprus°, Horvátország°, Uruguay°, Egyesült Államok, Izrael, Olaszország, Málta

122

Trebbiano Giallo

Olaszország°

123

Trigueira

Portugália

124

Verdea

Olaszország°

125

Verdeca

Olaszország

126

Verdelho

Dél-Afrika°, Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, Egyesült Államok, Portugália

127

Verdelho Roxo

Portugália°

128

Verdelho Tinto

Portugália°

129

Verdello

Olaszország°, Spanyolország°

130

Verdese

Olaszország°

131

Verdejo

Spanyolország°

132

Weißburgunder

Dél-Afrika (134.), Kanada, Chile (133.), Magyarország (51.), Németország (133., 134.), Ausztria (133.), Egyesült Királyság°, Olaszország

133

Weißer Burgunder

Németország (132., 134.), Ausztria (132.), Chile (132.), Svájc°, Szlovénia, Olaszország

134

Weissburgunder

Dél-Afrika (132.), Németország (132., 133.), Egyesült Királyság, Olaszország

135

Weisser Burgunder

Szerbia (22.), Montenegró (22.)

136

Zalagyöngye

Magyarország°

JELMAGYARÁZAT:

:

zárójelben szereplő adatok

:

hivatkozás a fajta szinonimájára

:

»°«

:

nincs szinonima

:

félkövér betűvel szedett adatok

:

2. oszlop

:

a szőlőfajta neve

3. oszlop

:

az ország(ok), ahol a név megfelel egy fajtának és hivatkozás a fajtára

:

nem félkövér betűvel szedett adatok

:

2. oszlop

:

valamely szőlőfajta nevének szinonimája

3. oszlop

:

valamely szőlőfajta nevének szinonimáját használó ország megnevezése.”


(1)  Ezek a fajtanevek és a szinonimáik teljesen vagy részben, vagy fordításban vagy melléknévi formában megfelelnek a borok leírására használt földrajzi jelzéseknek.

(2)  Az érintett államok esetében az e mellékletben meghatározott eltérések csak az adott államok által az említett borok termelésére és kiszerelésére vonatkozóan meghatározott feltételekkel összhangban és kizárólag olyan, földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében lehetségesek, amelyeket azokban a közigazgatási egységekben termeltek, amelyekben a szóban forgó fajták termesztése e rendelet hatálybalépésének időpontjában engedélyezett.

JELMAGYARÁZAT:

:

zárójelben szereplő adatok

:

hivatkozás a fajta szinonimájára

:

»°«

:

nincs szinonima

:

félkövér betűvel szedett adatok

:

2. oszlop

:

a szőlőfajta neve

3. oszlop

:

az ország(ok), ahol a név megfelel egy fajtának és hivatkozás a fajtára

:

nem félkövér betűvel szedett adatok

:

2. oszlop

:

valamely szőlőfajta nevének szinonimája

3. oszlop

:

valamely szőlőfajta nevének szinonimáját használó ország megnevezése.”


II. MELLÉKLET

A 753/2002/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A következő sorokat kell beilleszteni a Cseh Köztársaságra vonatkozó sorok elé:

„BULGÁRIA

A 29. cikkben említett hagyományos egyedi kifejezések

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

valamennyi

m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi likőrbor

bolgár

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

valamennyi

m. t. minőségi bor, m. t. minőségi gyöngyözőbor, m. t. minőségi pezsgő és m. t. minőségi likőrbor

bolgár

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

valamennyi

m. t. minőségi likőrbor

bolgár

2007

 

A 28. cikkben említett kifejezések

регионално вино

(Regional wine)

valamennyi

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

bolgár

2007

 

A 23. cikkben említett kiegészítő hagyományos kifejezések

Ново

(young)

valamennyi

m. t. minőségi bor

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

bolgár

2007

 

Премиум

(premium)

valamennyi

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

bolgár

2007

 

Резерва

(reserve)

valamennyi

m. t. minőségi bor

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

bolgár

2007

 

Премиум резерва

(premium reserve)

valamennyi

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

bolgár

2007

 

Специална резерва

(special reserve)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007

 

Специална селекция

(special selection)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007

 

Колекционно

(collection)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

valamennyi

m. t. minőségi bor

bolgár

2007”

 

2.

A Ciprusra vonatkozó sorok helyébe a következő sorok lépnek:

„CIPRUS

A 29. cikkben említett hagyományos egyedi kifejezések

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

valamennyi

m. t. minőségi bor

görög

 

 

A 28. cikkben említett kifejezések

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

valamennyi

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

görög

 

 

A 23. cikkben említett kiegészítő hagyományos kifejezések

Μοναστήρι (Monastiri)

valamennyi

m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

görög

 

 

Κτήμα (Ktima)

valamennyi

m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

görög

 

 

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

valamennyi

m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

görög

2006

 

Μονή (Moni)

valamennyi

m. t. minőségi bor és földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

görög

2006”

 

3.

A következő sorokat kell beilleszteni a Portugáliára vonatkozó sorok után:

„ROMÁNIA

A 29. cikkben említett hagyományos egyedi kifejezések

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007

 

Cules târziu (C.T.)

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007

 

A 28. cikkben említett kifejezések

Vin cu indicație geografică

valamennyi

földrajzi jelzéssel ellátott asztali bor

román

2007

 

A 23. cikkben említett kiegészítő hagyományos kifejezések

Rezervă

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007

 

Vin de vinotecă

valamennyi

m. t. minőségi bor

román

2007”

 


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 29.)

az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatáról szóló 2004/676/EK határozat módosításáról

(2007/215/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésének 3.1. pontjára,

tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatáról szóló, 2004. szeptember 24-i 2004/676/EK tanácsi határozatra (2) és különösen annak 170. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség Irányítóbizottságának javaslatára,

mivel:

(1)

Az európai közszolgálat emberi erőforrásainak harmonizáltabb megközelítése érdekében az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatának rendelkezéseit össze kell hangolni az Európai Közösség tisztviselői személyzeti szabályzatának és egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek hasonló rendelkezéseivel, különös tekintettel az újrabeilleszkedési támogatással, a távozási díjjal, az eltartott gyermek után járó támogatással, a megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartásával, valamint az osztályvezetővé, igazgatóvá vagy főigazgatóvá kinevezett alkalmazottak számára biztosított előnyökkel kapcsolatos rendelkezésekre. Ugyanezen okból figyelembe kell venni az Európai Közösség tisztviselői személyzeti szabályzatának és egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek e rendelkezései alkalmazása során szerzett tapasztalatokat.

(2)

Az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatának rendelkezéseit össze kell hangolni az Európai Közösség tisztviselői személyzeti szabályzatának és egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek hasonló rendelkezéseivel, miközben tiszteletben kell tartani az Európai Védelmi Ügynökség személyzetének az e módosítások hatályba lépése előtt szerzett jogait, és figyelembe kell venni jogos elvárásaikat.

(3)

Az Európai Védelmi Ügynökség személyzeti szabályzatának 2004-es elfogadása óta a szövegben több következetlenséget észleltek. Ezeket ki kell javítani.

(4)

Az Európai Védelmi Ügynökség 2004/676/EK határozatban foglalt személyzeti szabályzatát ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/676/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 5. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az (1) bekezdés alkalmazásában fogyatékkal élőnek minősül az a személy, akit maradandó, vagy maradandónak mutatkozó fizikai vagy szellemi károsodás ért. A károsodást a 37. cikkben előírt eljárás szerint határozzák meg.”

2.

A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az ideiglenes alkalmazott a szerződéskötésre jogosult hatóság engedélye nélkül egyetlen kormánytól vagy az Ügynökségen kívüli más helyről sem fogadhat el semmiféle elismerést, kitüntetést, kedvezményt, ajándékot vagy fizetséget, kivéve, ha azzal a kinevezését megelőzően, illetve katonai vagy egyéb állampolgári kötelezettség teljesítése céljából biztosított külön szabadsága során nyújtott szolgálatait ismerik el.”

3.

A 21. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az előző albekezdés rendelkezései nem alkalmazandók azon ideiglenes alkalmazottra vagy volt ideiglenes alkalmazottra, aki a fellebbezési tanács vagy a fegyelmi tanács előtt tesz tanúvallomást olyan ügyben, amely valamely ideiglenes alkalmazottat vagy volt ideiglenes alkalmazottat érint.”

4.

A 27. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az ideiglenes alkalmazott korábban az Ügynökség tudomására hozta ugyanezt az információt, és lehetővé tette az Ügynökség számára, hogy az Ügynökség által megszabott időtartamon belül – az eset összetettségétől függően – megtegye a megfelelő intézkedést. Az ideiglenes alkalmazottat hatvan napon belül kellő módon tájékoztatják ezen időtartam hosszáról.”

5.

A 36. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Semmilyen beosztás sem tartható fenn valamely tagállam állampolgárai számára.”

b)

a (2) bekezdés e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

tanúbizonyságot tesz a részt vevő tagállamok egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretéről, továbbá a részt vevő tagállamok egy további hivatalos nyelvének olyan szintű ismeretéről, amely a feladatkör ellátásához szükséges.”

6.

A 39. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik.

b)

a szöveg a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2)   Azt az ideiglenes alkalmazottat, aki a besorolási fokozata azonos fizetési fokozatában két évet letöltött, automatikusan át kell sorolni e besorolási fokozaton belül a következő fizetési fokozatba.

Ha egy ideiglenes alkalmazottat osztályvezetővé, igazgatóvá vagy főigazgatóvá neveznek ki, és feltéve, hogy az első kilenc hónapban új feladatait megfelelően teljesítette, a kinevezés hatálybalépésekor visszamenőleges hatállyal egy fizetési fokozattal előléptetik a besorolási fokozatán belül. Ez az előléptetés a havi alapilletményének az egyes besorolási fokozatok első és második fizetési fokozata közötti százaléknak megfelelő növekedéséhez vezet.”

7.

A 40. cikk második albekezdését el kell hagyni.

8.

Az 59. cikk (9) bekezdését el kell hagyni.

9.

A 63. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az V. melléklet 6. cikkében meghatározott újrabeilleszkedési támogatásra azon ideiglenes alkalmazott jogosult, aki négy év szolgálati időt teljesített. Azon ideiglenes alkalmazott, aki több mint egy, de kevesebb mint négy év szolgálati időt teljesített, a szolgálati idejével arányos újrabeilleszkedési támogatásra jogosult, a töredékévek figyelmen kívül hagyásával.”

10.

Az V. melléklet a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésétől eltérve az eltartott gyermek után nyújtott támogatás helyébe az alábbi időszakokban a következő összegek lépnek:

2007.2.1.–2007.12.31.

302,35 EUR

2008.1.1.–2008.12.31.

315,53 EUR

A fenti összegeket minden alkalommal felül kell vizsgálni, amikor a díjazást a személyzeti szabályzat 59. cikke alapján felülvizsgálják.”

11.

Az V. melléklet 3. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 2. cikk (2) bekezdése értelmében minden, 5. életévét nem betöltött vagy általános iskolai, illetve középiskolai nappali képzésben még nem részt vevő eltartott gyermek esetében a támogatás összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2007.2.1.–2007.8.31.

48,17 EUR

2007.9.1.–2008.8.31.

64,24 EUR

2008.9.1. és azt követően

80,30 EUR

A fenti összegeket minden alkalommal felül kell vizsgálni, amikor a díjazást a személyzeti szabályzat 59. cikke alapján felülvizsgálják.”

12.

A VI. melléklet 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(1)   Az az alkalmazott, akinek szolgálati jogviszonya nem elhalálozás vagy rokkantság miatt szűnik meg, szolgálati jogviszonyának megszűnésekor az alábbi kifizetésekre jogosult:

a)

amennyiben kevesebb, mint egy év szolgálatot teljesített, a nyugdíjjárulékként alapilletményéből levont összegek háromszorosával egyenlő távozási díj kifizetésére, a személyzeti szabályzat 90. és 131. cikke szerinti bármely kifizetés levonása után;

b)

egyéb esetekben jogosult:

(1)

az Ügynökségnél fennálló öregségi nyugdíj iránti jogosultsága – az átruházás tényleges időpontjában frissített – biztosításmatematikai egyenértékének egy közigazgatási hatóság vagy szervezet nyugdíjalapjára vagy arra a nyugdíjalapra való átutalására, amelyben munkavállalói vagy önálló vállalkozói minőségben végzett tevékenység útján öregségi nyugdíjjogosultságot szerez, vagy

(2)

az ilyen juttatások biztosításmatematikai egyenértékének az általa megjelölt magánbiztosító társaságnak vagy nyugdíjpénztárnak való kifizetésére, azzal a feltétellel, hogy az adott társaság vagy pénztár garantálja, hogy:

i.

a tőkeösszeget nem fizeti vissza;

ii.

legkorábban 60 éves kortól és legkésőbb 65 éves kortól havi jövedelmet fizet;

iii.

rendelkezik a járulékok visszafizetéséről vagy a túlélő hozzátartozói nyugdíjról;

iv.

egyéb biztosítótársasághoz vagy pénztárhoz csak abban az esetben engedélyezi az átlépést, ha az adott pénztár teljesíti az i., ii. és iii. pontokban meghatározott feltételeket.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, az az alkalmazott, aki a nyugdíjjogosultság megszerzése vagy fenntartása érdekében szolgálata megkezdése óta egy általa választott, az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfelelő nemzeti nyugdíjrendszerbe, magán nyugdíjrendszerbe vagy nyugdíjpénztárba fizetett be, és akinek szolgálati jogviszonya nem elhalálozás vagy rokkantság miatt szűnik meg, a szolgálat megszűnésekor távozási díjra jogosult, amelynek összege megfelel az EVÜ-nél teljesített szolgálat során szerzett nyugdíjjogosultság biztosításmatematikai értékének. Ilyen esetekben a 90. vagy 131. cikk alkalmazásával a nemzeti nyugdíjrendszerben való nyugdíjjogosultság megszerzése vagy fenntartása érdekében történt kifizetéseket le kell vonni a távozási díjból.

(3)   Amennyiben az alkalmazott szolgálati jogviszonya beosztásából való eltávolítással szűnik meg, a fizetendő távozási díj összegét vagy adott esetben az átutalandó biztosításmatematikai egyenértéket a személyzeti szabályzat 146. cikkének megfelelően hozott döntés alapján kell meghatározni.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 29-én.

a Tanács nevében

az elnök

Horst SEEHOFER


(1)  HL L 245., 2004.7.17., 17. o.

(2)  HL L 310., 2004.10.7., 9.o.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/24


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 29.)

a 2004/677/EK határozatnak az Európai Védelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértők és katonai állomány minimális kiküldetési időtartama tekintetében történő módosításáról

(2007/216/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Védelmi Ügynökséghez kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló, 2004. szeptember 24-i 2004/677/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikke második albekezdésére,

tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség Irányítóbizottságának javaslatára,

mivel:

Az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépés (2) 11. cikke (3) bekezdésének 3.2. pontja kimondja, hogy az Európai Védelmi Ügynökség személyzetének részét képezik a részt vevő tagállamok által az Ügynökség szervezeti felépítéséhez tartozó tisztségekre vagy különleges feladatokra és projektekre kirendelt nemzeti szakértők. Mivel a kiküldetésre meghatározott hathónapos minimális időtartam a különleges feladatokra és projektekre kirendelt nemzeti szakértők esetében a szükségesnél hosszabbnak tűnik, a 2004/677/EK tanácsi határozatot a kiküldetés minimális hossza tekintetében a szükséges rugalmasság biztosítása céljából módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/677/EK határozat 2. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A kirendelés időtartama két hónapnál nem lehet rövidebb, és nem haladhatja meg a három évet, illetve azt követően meghosszabbítható összesen négy évet meg nem haladó időtartamra.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

Horst SEEHOFER


(1)  HL L 310., 2004.10.7., 64. o.

(2)  HL L 245., 2004.7.17., 17. o.


Bizottság

5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 22.)

a Franciaország által a Laboratoire national de métrologie et d’essais (Nemzeti Mérésügyi és Kutatási Iroda) számára nyújtott állami támogatásról (C24/2005)

(az értesítés a C(2006) 5477. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles.)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/217/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 88. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

azt követően, hogy felhívták az érdekelteket észrevételeiknek az említett cikkeknek (1) megfelelően történő megtételére, és tekintettel ezen észrevételekre,

mivel:

1.   ELJÁRÁS

(1)

Egy versenytárs által benyújtott panasz alapján a Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy Franciaország támogatást nyújt a Laboratoire national de métrologie et d’essais (a továbbiakban „LNE”) (2) számára.

(2)

A 2003. szeptember 3-án, 2004. február 11-én és 2004. június 7-én kelt levelében a Bizottság felszólította a francia hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást az állam által az LNE számára nyújtott pénzügyi támogatásról. A francia hatóságok 2003. november 7-én, 2004. április 5-én és 2004. augusztus 6-án kelt levelükben átadták az információkat.

(3)

2005. július 5-én kelt levelében a Bizottság tájékoztatta Franciaországot azon határozatáról, hogy egyes intézkedések tekintetében megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárást. Franciaország a 2005. november 4-én és a 2006. április 19-én kelt levélben átadta az eljárás megindításáról szóló határozatban kért információkat.

(4)

A Bizottságnak az eljárás megindításáról szóló határozatát közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottság felhívta az érdekelteket a szóban forgó intézkedéssel kapcsolatos észrevételeik megtételére.

(5)

Az érdekeltek részéről észrevételek érkeztek a Bizottsághoz e témában. A Bizottság ezeket továbbította Franciaországnak, hogy az megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk. Franciaország észrevételei 2006. március 1-jén érkeztek be.

(6)

2006. június 6-án a Bizottság kiegészítő kérdéseket küldött. A francia hatóságok 2006. augusztus 2-án küldték el válaszaikat, amelyeket ugyanaznap iktattak a Bizottságnál.

2.   AZ INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2.1.   A kedvezményezett

(7)

A Laboratoire national d’essais 1901-ben jött létre a Conservatoire National des Arts et Métiers keretében mint a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium felügyelete alatt álló közintézmény. 1978-ban a termékek és szolgáltatások fogyasztóinak védelméről és tájékoztatásáról szóló, 1978. január 10-i 78-23. törvény értelmében elnyerte az ipari és kereskedelmi jellegű közintézmény (EPIC) jogállását. E jogforrás értelmében a Laboratoire national d’essais-t a következő feladatokkal bízták meg: „valamennyi, a fogyasztók védelme és tájékoztatása vagy a termékminőség javítása szempontjából hasznos tanulmányozási, kutatási, konzultációs, szakértői, vizsgálati, ellenőrzési munka, valamint technikai segítségnyújtási szolgáltatás elvégzése”. Felhatalmazást kapott továbbá arra, hogy „a minisztériumok számára és azok kérelme alapján a rendeletek és szabványok kidolgozásához szükséges vizsgálati módszereket tanulmányozzon”, valamint hogy „minőségi tanúsítványokat állítson ki”, és az állam nevében biztosítsa a kérdéses területekért felelős nemzetközi szervekkel folytatott kapcsolattartást. 2005-ben a Laboratoire national d’essais további feladatot kapott: a nemzeti tudományos mérésügy vezetését (ami korábban a „Bureau national de métrologie”– a továbbiakban „BNM” közérdekű csoportosulás [groupement d’intérêt public] feladata volt), és így jött létre a Laboratoire national de métrologie et d’essais.

(8)

A hatóságok számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatán kívül az LNE a szolgáltatások széles skáláját kínálja a vállalkozások számára, amelyeket a termékek életciklusának minden szakaszában négy alaptevékenysége révén nyújt; ez utóbbiak a mérés, a vizsgálat, a minősítés és a képzés. Rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek révén számos területen (4) folytat szabványosított vagy rendelésre végzett vizsgálati programokat. Ügyfelei ipari vállalkozások, termékforgalmazói társaságok, közintézmények, fogyasztói szervezetek, igazságügyi és bírósági szakértők, biztosítótársaságok és hatóságok (5).

(9)

Az LNE az épületeket és felszereléseket egyidejűleg használja az állam által rábízott feladatok ellátására és a harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatások teljesítésére.

(10)

Az LNE olyan európai és nemzetközi szervezetek mellett tevékenykedik, mint a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság), az Eurolab (Mérő, Vizsgáló és Analitikai Laboratóriumok Nemzeti Egyesületeinek Európai Föderációja), az EOTC (Európai Vizsgálati és Tanúsítási Szervezet) és az ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

700 munkatársa van 30 multidiszciplináris csoportba osztva, és 55 000 m2-nyi laboratóriummal rendelkezik, amelyből 10 000 m2 Párizsban, 45 000 m2 Trappes-ban található.

(12)

Az LNE képviselettel rendelkezik Ázsiában (LNE-Asia Hongkongban (6) és az Egyesült Államokban (G-MED North America leányvállalat Washingtonban). E tevékenységek mindenesetre szerény mértékűek.

(13)

2005-ben a bevételek elérték a 65 millió eurót, a nyereség a 0,7 millió eurót.

(14)

1997-től az állam által az LNE-re ruházott megbízatás szerepel a francia hatóságok és az intézmény között négyéves időtartamra létrejött teljesítményszerződésekben. Az első teljesítményszerződés hatálya 1997-től 2001-ig, a másodiké 2001-től 2004-ig terjedt. A harmadik szerződést a 2005–2008 közötti időszakra kötötték.

(15)

E szerződések feladatokat állapítanak meg az intézmény mint nemzeti mérésügyi laboratórium, továbbá mint kutatási szervezet számára, valamint az állam javára végrehajtandó technikai segítségnyújtási feladatokat tartalmaznak, csakúgy, mint a vállalkozások számára történő segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat a vizsgálatok és a megfelelési tanúsítvány területén.

(16)

Az LNE-ről szóló, 1978. március 10-i 78-280 rendelet előírja, hogy „az intézmény forrásai különösen: (…) az állam, a helyhatóságok, a közintézmények és bármely közjogi vagy magánjogi szervezet által nyújtott támogatás (…)” (7). Erre alapulva az LNE ez idáig működési támogatásban (8) és befektetési támogatásban részesült:

(millió euro)

 

Működési támogatás

Befektetési támogatás

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

A francia hatóságok szerint a működési és befektetési támogatásokat az Ipari Minisztérium és a BNM ítélte oda az LNE „közfeladatainak ellentételezésére”. Ezek lényegében olyan támogatásnak minősülnek, amelyek célja az említett feladatok végrehajtása során keletkező költségek fedezése. E támogatások jogalapja a francia parlament által évről évre megszavazott költségvetési törvény.

(18)

A befektetési támogatások között szerepelnek a két, a helyszín után „Trappes 3” és „Trappes 4” elnevezésű laboratóriumkomplexum megépítésével kapcsolatos támogatások (1. és 2. fázis). E támogatásokat az Ipari és Környezetvédelmi Minisztérium, a BNM, valamint az Île-de-France régió és Yvelines Általános Tanácsa ítélte oda.

(19)

Az LNE kereskedelmi tevékenységeiből származó forrásokból is részesül. A kereskedelmi terület árbevétele az LNE összbevételének még mindig több, mint 50 %-át tette ki a vizsgált időszakban, 2005-ben elérve a 63 %-ot.

2.2.   Az érintett piacok

(20)

Az LNE a vizsgálati, mérésügyi, tanúsítási, kalibrálási, képzési, valamint kutatási és fejlesztési szolgáltatások piacán jelenik meg. Az LNE a fent említett szolgáltatásokat többek között a fogyasztási cikkek ágazatában, a gyógyászati és egészségügyi ágazatban, az anyagok/csomagolás/építési termékek és ipari termékek ágazatában nyújtja.

(21)

E piacok nyitva állnak a verseny előtt az Európai Közösségben. Az LNE különösen az európai irányelvek által előírt tanúsítások piacán áll versenyben más szervezetekkel, csakúgy, mint számtalan megfelelőségértékelési intézménnyel, a más tagállamok hatóságai által megállapított nemzeti szabványok (mint például a német GS) odaítélésére történő felhatalmazása következtében.

2.3.   Az eljárás megindításához vezető okok

(22)

Előzetes vizsgálata során a Bizottság feltárta, hogy e szakaszban nem lehet pontosan értékelni az LNE-re ruházott egyes feladatok közérdekű szolgáltatási jellegét, sem pedig dönteni az érintett tevékenységek kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jellegéről.

(23)

A Bizottság tehát kétségeit fejezte ki a nem gazdasági tevékenységeiből vagy befektetési projektjeiből vagy egy állami megbízatása végrehajtásából eredő költségek ellentételezésére az LNE számára odaítélt működési és befektetési támogatások összegének indokoltságával kapcsolatban. A különböző jellegű, ráadásul pontosan nem körülhatárolható tevékenységek elkülönített elszámolásának hiányában az LNE felhasználhatja az állami támogatások egy részét a versenyszférában folytatott tevékenységei igazgatásához is. Ez egyenértékű lenne az említett tevékenységek kereszttámogatásával, ami az EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami támogatásnak minősülne.

(24)

A Bizottság szerint a versenyző tevékenységek javára szolgáló kereszttámogatás előnyben részesítené az LNE-t az európai szintű versenyszabályoknak alávetett piacokon nyújtott szolgáltatásai tekintetében. Ez tehát érintené a Közösségen belüli kereskedelmet.

(25)

A támogatásokat az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (9) 1. cikkének f) pontja értelmében jogellenes támogatásnak kellene tekinteni.

(26)

Jelen esetben ezen összeférhetetlenségre az EK-Szerződés 87. cikkének (2) és (3) bekezdésében megállapított kivételek nem lennének alkalmazhatóak.

(27)

Ami az EK-Szerződés 86. cikkének (2) bekezdését illeti, az kizárólag az állam javára végrehajtott közérdekű feladatok körébe tartozó gazdasági tevékenységekre vonatkozik. Ugyanakkor az ügy előzetes elemzését követően a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a jelenleg rendelkezésére álló információkból nem következik, hogy az állam által a teljesítményszerződés keretében az LNE-re ruházott feladatokat feltétlenül gazdasági jellegűnek lehetne tekintetni. Az sem tűnik ki, hogy az LNE által a versenyszférában nyújtott szolgáltatások az közérdekű szolgáltatástól elkülönült feladatok lennének. A Bizottság ezért úgy ítélte meg, hogy e szakaszban a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdésére nem lehet hivatkozni a szóban forgó intézkedések összeegyeztethetősége érdekében.

3.   AZ ÉRDEKELTEK ÉSZREVÉTELEI

(28)

Három érdekelt nyújtott be észrevételt az eljárás folyamán:

az Emitech társaság, 2005. november 14-én kelt levélben,

az Intertek Testing Services laboratórium (Franciaország), 2005. november 21-i levélben,

a Laboratoires Pourquery Analyses industrielles, 2005. november 21-i levélben.

(29)

E gyakran hasonló észrevételeket a (30)–(32) preambulumbekezdés foglalja össze és csoportosítja témakörönként.

(30)

Először, az LNE-re bízott közfeladat nem egyértelműen meghatározott. Így lehetetlen az LNE versenytársai számára, hogy meghatározzák az esetleges közszolgáltatási kötelezettségek és a kereskedelmi tevékenységek közötti határt. Ezenkívül ezek nem rendelkeznek az annak objektív és átlátható ellenőrzéséhez szükséges eszközökkel, hogy az LNE az államtól kapott támogatásokat kizárólag a közszolgáltatási kötelezettségeire fordítja. Ugyanígy területi önkormányzatok is folyósítottak támogatást, például a trappes-i telephely kibővítésére, ahol kereskedelmi tevékenységeket folytatnak. Az LNE nem lát el olyan feladatokat sem, mint az állam képviselete egyes nemzetközi szervekben (az Intertek jelezte például, hogy állami ellentételezés nélkül vesz részt az AFNOR és a CEN bizottságaiban). Ezenkívül, a szóban forgó támogatásokat előzetes bejelentés nélkül adták; azok tehát jogellenesek, és ennélfogva semmisek.

(31)

Másodszor az LNE állami vállalkozás jogállásából kifolyólag számos sajátos előnnyel rendelkezik, mint az önbiztosítás és általánosabban a biztosítások meg nem fizetése, sajátos munkajogi szabályok, különösen a nyugdíjat és a munkanélküliségi biztosítási rendszert érintően, az okiratok fejlécében a köztársaság logóinak használatához fűződő jog, a hivatalos vagy a hivatalos laboratóriumhoz kapcsolódó kép használata, tényleges hozzájárulás kutatási adókedvezmény keretében és ingyenes archiválás. Másfelől az LNE előnyben részesül a vámigazgatási szervek révén is, amelyek az LNE szolgáltatásait veszik igénybe, vagy amelyek arra kötelezik a vállalkozásokat, hogy az LNE szolgáltatásait vegyék igénybe, kizárva ezzel más laboratóriumokat.

(32)

Harmadszor az állami támogatások torzítják a versenyt, különösen nemzetközi szinten. Másrészről az LNE számos telephellyel rendelkezik külföldön.

4.   FRANCIAORSZÁG MEGJEGYZÉSEI

(33)

A 2005. november 4-én és 2006. április 19-én kelt két levélben Franciaország közölte észrevételeit a Bizottsággal a hivatalos vizsgálati eljárásnak az LNE számára nyújtott pénzügyi támogatást érintő megindításával kapcsolatban, és átadta az LNE tevékenységeinek elszámolásával kapcsolatos kiegészítő információkat.

(34)

Franciaország először is hangsúlyozza, hogy a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló, 1980. június 25-i 80/723/EGK bizottsági irányelv (10) 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett kritériumok teljesülnek. Ez felmenti az LNE-t az elkülönített elszámolás alkalmazásával és megőrzésével kapcsolatos kötelezettség alól.

(35)

A francia hatóságok hangsúlyozzák mindazonáltal, hogy az LNE 1990 óta analitikus könyveléssel rendelkezik. Ez utóbbit 2005-ben felülvizsgálták, hogy megfeleljen az állam és az LNE közötti, a 2005–2008 közötti időszakra szóló keretszerződésnek. Ez lehetővé teszi az elszámolások teljes elkülönítését a kereskedelmi és az állami terület között, és igazolja különösen az LNE által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások jövedelmezőségét, függetlenül a számára juttatott éves támogatástól, amelyet a közfeladatokra fordítanak.

(36)

Az alkalmazott módszer a teljes költségelszámolás módszere: az LNE a különböző feladataiban és tevékenységeiben közvetlenül vagy közvetve közreműködő analitikai központokra tagolódik. A kiadások és bevételek összege a lehető legtisztábban oszlik meg:

az operatív részlegek vagy fő analitikai központok száma 80, körülbelül 500 fős sokaságra,

a funkcionális részlegek és költségközpontok a körülbelül negyven kiegészítő központ közé tartoznak, 200 fős sokaságra.

(37)

Az LNE alkalmazottai egy adatgyűjtő szoftveren keresztül számolják el munkaóráikat. A tevékenység jellegéből következően a munkaórák közvetlenek (operatív részlegek) vagy közvetettek (operatív részlegek és funkcionális részlegek), figyelembe véve, hogy az általános költségek a kiegészítő központok (funkcionális részlegek és költségközpontok) költségeiből állnak.

(38)

A kiegészítő központok költségeit ezután megosztják a fő központok között a munkaegységek vagy elosztási kulcsok függvényében (létszám, bértömeg, informatikai állomások száma, a helyiségek területe, azok hő- és klímaszabályozási rendszerének minősége).

(39)

A fő analitikai központok teljes költségét másodszor is elszámolják a tevékenységek terhére, két költségtényező alapján:

közvetlen munkaórák, az egyes alkalmazottakra vetítve,

a felszerelések hasznosulásának mértéke.

(40)

E második tényező célja az amortizációs és infrastrukturális költségek megfelelő hozzárendelése az LNE tevékenységeihez (az infrastrukturális költségek a fenntartási, üzemi és ingatlankezelési egységek közvetett költségeiből állnak).

(41)

Egy fő analitikai központ (operatív részleg, átlagosan hat személy) szintjén minden területre kiszámítják a hasznosulás mértékét, súlyozva azt az eszköz értékével. A közvetlenül a felszerelésekhez kapcsolódó amortizációs és infrastrukturális költségek így e mértékkel arányosan elszámolhatók mind a kereskedelmi, mind az állami terület terhére.

(42)

A közvetlen költségeket és az analitikai központ egyéb általános költségeit a részleg alkalmazottai által elszámolt közvetlen munkaórák arányában számolják el a kereskedelmi vagy állami tevékenységek terhére.

(43)

2005-ben az eszközök tényleges hasznosulásának mértéke az állami és a kereskedelmi területen lehetővé tette az egyes eszközök infrastrukturális és amortizációs költségeinek a használattal arányos egyedi megosztását. Ezen egyedi megosztások összege adja az összesített számadatot 2005 tekintetében.

(44)

Az 1993–2004 közötti évek tekintetében ez az egyedi megosztás nem volt megvalósítható. Ezért a hasznosulás mértékének általános mutatóját alkalmazták. Ez az általános mutató az egyes eszközök egyedi hasznosulási mértékének az eszköz értékével történő súlyozásával jött létre. E mutató értéke 2005 tekintetében 44 % a kereskedelmi és 56 % az állami terület tekintetében. E hasznosulási mértékekhez felszerelésről felszerelésre egy 7 500 euróval egyenlő vagy annál magasabb beszerzési értéket rendeltek a Laboratoire főbb felszerelései, azaz közel 1 200 eszköz tekintetében, amelyek az LNE eszközei és felszerelései összessége értékének 70 %-át teszik ki.

(45)

Franciaország mindazonáltal a költségmegosztási számításaiban, így tehát az állami és a kereskedelmi terület eredményeinek becslésekor körültekintőbb, 50/50 megosztási arányt alkalmaz az 56/44 arány helyett. Ez körülbelül 10 %-os biztonsági ráhagyásnak felel meg (az 56-ból 6 pontnak).

(46)

A fent említett mintavételben az épületek nem szerepelnek, de az analitikus könyvelésben a hasznosulási arányok 2/3–1/3 arányú megoszlást mutatnak az állami terület javára.

(47)

Az LNE-nek az 1993–2004 közötti időszakra vonatkozó elszámolásait így újra lehet értékelni a Bizottság kérelmének megfelelően, hogy azok kiterjedjenek a termelés állandó általános költségeire akár a kereskedelmi, akár az állami területen, amikor a könyvelésben ezeket „vegyes” költségekként vették figyelembe. Az alkalmazott módszer az IAS 2 nemzetközi számviteli szabványban megfogalmazott elven alapul, amely szerint a termelés állandó általános költségeit a termelési létesítmények szokásos kapacitása alapján a termelési költségekhez kell rendelni.

(48)

Franciaország másodsorban emlékeztet az LNE-re ruházott közfeladattal kapcsolatos tevékenységre, és kifejti, hogy az LNE az egyediség azon elvének alávetett EPIC, amely elvet a valamely közfeladat ellátására egyedileg létrehozott valamennyi közintézményre alkalmazni kell. Franciaország a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján (11) ezt követően arra hivatkozik, hogy az LNE vállalkozás közfeladatai általános gazdasági érdekű szolgáltatások, mivel az LNE olyan eszközöket alkalmaz, amelyeket nem használna, ha kizárólag a saját kereskedelmi érdekét venné figyelembe. A 2005–2008. évi keretszerződésben szereplő feladatok így határozott és sajátos gazdasági jelleget öltenek. Végül az ítélkezési gyakorlat (12) kiemeli egyrészről, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével megbízott vállalkozásokat olyan közhatalmi jogi aktus útján kell e feladattal megbízni, amely pontosan meghatározza a közszolgáltatási kötelezettségek tartalmát, másrészről hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak egy tagállam által történő meghatározását a Bizottság kizárólag nyilvánvaló hiba esetén kérdőjelezheti meg. Franciaország úgy véli, hogy az EPIC-ek meghatározásuknál fogva megfelelnek a fent említett kritériumoknak.

(49)

Harmadszor Franciaország szerint az LNE-nek a közszolgáltatási kötelezettségeiért odaítélt ellentételezés nem minősül tiltott állami támogatásnak. Az Altmark-ügyben hozott ítéletben (13) szereplő négy együttes feltétel ugyanis teljesül. Ezenfelül az elemzés azt mutatja, hogy a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (14) (a továbbiakban „keretszabály”) rendelkezéseit betartják. Másodsorban minden, Franciaország ellen meghozott szankció sértené az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatot (15). E határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja ugyanis meghatározott feltételekkel, amelyeknek az LNE megfelel, megállapítja az ilyen ellentételezések összeegyeztethetőségét.

(50)

A trappes-i telephelyek számára a területi önkormányzatok és az állam által juttatott támogatások az LNE-re ruházott közfeladatok megvalósításához szükséges eszközöket finanszírozták.

(51)

Ezenkívül az érintett piacokra vonatkozó elemzés alapján Franciaország bizonyítani kívánja, hogy az ülés napján nincsenek szabálytalan, azaz az LNE számára a szóban forgó piaci szektorokban kizsákmányoló árak alkalmazását lehetővé tevő kereszttámogatások.

(52)

Végül Franciaország úgy véli, hogy az LNE nem rendelkezik jelentős piaci részesedéssel, mivel az nemzeti szinten 4,2 %-ra, európai szinten 1 %-ra becsülhető.

(53)

Negyedszer Franciaország kifejti, hogy az Île-de-France kis- és középvállalkozásainak (KKV) adott kereskedelmi engedmény illeszkedik a Bizottság által 1989-ben jóváhagyott program (16) keretébe, amelyhez bármely laboratórium csatlakozhat, beleértve a panaszosokat is. Az Île-de-France régió által odaítélt támogatások összege 61 000 euróra emelkedett 1995 óta. E támogatások valódi kedvezményezettjei az említett KKV-k voltak. Másrészről Franciaország nem találta nyomát az Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Környezetvédelmi és Energia Ügynökség – ADEME) által az LNE számára nyújtott, hivatkozott támogatásnak.

(54)

Ötödször Franciaország megjegyzi, hogy a Direction générale des douanes et droits indirects (Vámügyekkel és Közvetlen Adókkal Foglalkozó Főigazgatóság – DGDDI) vizsgálatai elvégzéséhez saját laboratóriumait vagy a Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Versenypolitikai, Fogyasztóvédelmi és Csalás Elleni Főigazgatóság – DGCCRF) laboratóriumait vette igénybe, mivel ezek rendelkeznek ad hoc műszaki alkalmassággal (például sok vizsgálatot végeztek el játékokon a vámigazgatási szervek egyik laboratóriumában). Az ezzel ellentétes esetben a DGDDI külső laboratóriumokhoz fordult, amelyek között szerepel többek között az LNE is. A laboratórium megválasztása az adott szabályozás alkalmazásával kapcsolatos kompetenciáinak függvényében zajlik. Így a DGDDI fordulhat például a védőmaszkok tekintetében az Institut national de recherche et de sécuritéhez (Nemzeti Kutatási és Biztonsági Intézet) vagy az építési termékek tekintetében a Centre scientifique et technique du bâtiment-hoz (Épületek Tudományos és Technikai Központja).

5.   AZ INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

(55)

Ezen eljárás tárgya az LNE számára a közigazgatási szervek által 1993 és 2005 között nyújtott éves működési támogatások és befektetési támogatások.

5.1.   Állami támogatási minősítés

(56)

A nem gazdasági tevékenységekre a versenyszabályokat nem kell alkalmazni. Helyénvaló tehát először vizsgálni az LNE állami területen folytatott tevékenységeinek gazdasági vagy nem gazdasági jellegét (17).

(57)

Minden olyan tevékenység gazdasági tevékenységnek minősül, amely áruk vagy szolgáltatások adott piacon történő kínálatával jár (18). Jacobs főtanácsnoknak a C-222/04. számú ügyben tett indítványa szerint az annak az értékeléséhez szükséges lényeges kritérium, hogy egy tevékenység gazdasági jellegű-e, annak ismerete, hogy a tevékenységet folytathatja-e legalább elvben magánvállalkozás haszonszerzés céljából.

(58)

Ezzel összefüggésben a Bizottság úgy véli, hogy valamennyi, a fogyasztók védelme és tájékoztatása vagy a termékminőség javítása szempontjából hasznos tanulmányozási, kutatási, konzultációs, szakértői, vizsgálati, ellenőrzési munka, valamint technikai segítségnyújtási szolgáltatás, amelyet az LNE általános érdekű feladata keretében végez, szolgáltatásnyújtásnak felel meg az érintett piacon, és hogy e szolgáltatásokat kínálhatná elvben egy haszonorientált vállalkozás is. Az állam által az LNE-re ruházott feladatok így gazdasági jellegűek (19).

(59)

A 87. cikk (1) bekezdése szerint egy intézkedés állami támogatásnak minősül, ha a következő négy együttes feltétel teljesül. Először állami intézkedésnek kell lennie vagy állami forrásból kell származnia. Másodszor az intézkedésnek előnyben kell részesítenie kedvezményezettjét. Harmadszor bizonyos vállalkozások előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget. Negyedszer ezen intézkedés érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.

(60)

Az állami költségvetésből adott támogatás nyilvánvalóan állami forrásnak minősül.

(61)

A „Bureau national de métrologie” közérdekű érdekcsoportosulást az állam felügyelte (20), mielőtt 2005-ben azt az LNE-be integrálták volna. Az LNE-nek a BNM-mel kötött szerződésekhez kapcsolódó forrásai tehát állami források.

(62)

A tagállamok helyi és regionális hatóságai által nyújtott támogatások, bármilyen legyen is e hatóságok jogállása vagy elnevezése, a Szerződés 87. cikke szerinti megfelelőségi vizsgálat alá tartoznak (21). Az Île-de-France Regionális Tanácsa és Yvelines Általános Tanácsa által folyósított támogatások állami források.

(63)

Ennélfogva valamennyi szóban forgó intézkedést állami forrásból finanszírozzák.

(64)

Az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értelmében előnynek minősül valamennyi olyan intézkedés, amely különböző formában könnyíti egy vállalkozás költségvetésére rendszerint nehezedő terheket, és amely ezáltal a támogatással rokon (22).

(65)

A működési és befektetési támogatások könnyítenek az LNE költségvetésére általában nehezedő terheken. E támogatások így előnyt jelentenek az LNE számára.

(66)

Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése tiltja az olyan támogatásokat, amelyek előnyben részesítenek „bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk termelését”, azaz a szelektív támogatásokat.

(67)

Mivel az ezen eljárás tárgyát képező intézkedések egyedüli kedvezményezettje az LNE, a szelektivitási feltétel nyilvánvalóan teljesül.

(68)

Ezenkívül helyénvaló emlékeztetni arra, hogy azok a támogatások, amelyek célja, hogy mentesítsenek egy vállalkozást azon költségektől, amelyeket általában viselniük kellene mindennapi irányításuk vagy szokásos tevékenységeik keretében, elvben torzítják a versenyfeltételeket (23).

(69)

Ebből kifolyólag a szóban forgó intézkedések, amelyek előnyben részesítik az LNE-t, alkalmasak a verseny torzítására.

(70)

A Bizottság megállapítja, hogy az érintett piacokon Közösségen belüli kereskedelem folyik. Az LNE 2005-ben az Európai Unióban 4 millió eurós bevételt realizált (Franciaországon kívül) és 2,35 millió eurós bevételt az Európai Unión kívül. 2000-ben Franciaország szerint az LNE bevételének 13 %-át realizálta Franciaországon kívül, azaz 9 %-ot az Európai Unióban és 4 %-ot azon kívül.

(71)

Végeredményben ahhoz, hogy a kereskedelem érintettségével kapcsolatos feltétel teljesüljön, a Bizottságnak nem azt kell megállapítania, hogy e támogatások a tagállamok közötti kereskedelemre tényleges hatást gyakorolnak, sem a verseny tényleges torzulását, hanem csak azt kell vizsgálnia, hogy e támogatások alkalmasak-e arra, hogy érintsék a kereskedelmet és torzítsák a versenyt.

(72)

Ezzel összefüggésben elegendő azt megállapítani, hogy azok a piacok, amelyeken az LNE aktívan szerepel, átnyúlnak a határokon és, hogy az LNE versenytársa a más tagállamokban letelepedett vállalkozásoknak és a nemzetközi piacon szereplő francia vállalkozásoknak. E tekintetben olyan ítélet született, hogy az olyan vállalkozásnak nyújtott valamennyi támogatás, amely a közösségi piacon folytat tevékenységet, alkalmas arra, hogy versenytorzulást okozzon, és érintse a tagállamok közötti kereskedelmet (24).

(73)

Ennek következtében Franciaország azon állítása, amely szerint a kereskedelem nem érintett az LNE elhanyagolható piaci részesedése miatt, nem elfogadható, annál is inkább, mivel a folyósított összegek messze nem elhanyagolhatóak.

(74)

A szóban forgó intézkedések megnehezítik azon közösségi szereplők kereskedelmi tevékenységét (25), akik szeretnének Franciaországban továbbfejlődni. Állami támogatás nélkül az LNE által folytatott műveletek terjedelme kisebb lenne, ami lehetővé tenné az LNE versenytársai által realizált bevétel növelését.

(75)

Úgy tekinthető, hogy az LNE helyzetét a Közösségen belüli kereskedelemben a más konkurens szereplőkhöz képest erősítő intézkedések érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, és alkalmasak az e szereplők közötti verseny torzítására.

(76)

2003 júliusában az Altmark-ügyben hozott ítéletében (26) a Bíróság úgy határozott, hogy amennyiben egy állami intézkedést a kedvezményezett vállalkozások által a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében nyújtott szolgáltatásokkal szembeni ellenszolgáltatást jelentő ellentételezésnek kell tekinteni, oly módon, hogy e vállalkozások a valóságban nem részesülnek pénzügyi előnyben, és hogy az említett intézkedés tehát nem jár azzal a hatással, hogy kedvezőbb versenyhelyzetbe hozza e vállalkozásokat a versenytárs vállalkozásokhoz képest, ez az intézkedés nem tartozik a szerződés 87. cikke (1) bekezdésének alkalmazási körébe. Ennek érdekében az ítéletben említett négy együttes feltételnek teljesülnie kell.

(77)

Franciaország úgy véli, hogy az LNE számára közszolgáltatási kötelezettségeihez folyósított ellentételezés nem minősül tiltott állami támogatásnak, mivel a Bíróság által említett négy együttes feltétel teljesül.

(78)

A Bizottság nem osztja ezt a véleményt.

(79)

Az Altmark-ügyben hozott ítéletben megfogalmazott negyedik feltétel szerint ugyanis, ha a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért felelős vállalkozás kiválasztása egy konkrét esetben nem közbeszerzési eljárás keretében történik, amely lehetővé teszi a szolgáltatásnak a közösség számára a legalacsonyabb költség mellett történő nyújtására alkalmas jelölt kiválasztását, a szükséges ellentételezés szintjét azon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek egy átlagos, helyesen irányított és a kívánt közszolgáltatás követelményeinek való megfelelés tekintetében megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülnek, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek teljesítése tekintetében egy ésszerű nyereséget.

(80)

Franciaország az előző pontban kifejtett feltétel igazolására irányuló érvelésében annak megjegyzésére szorítkozik, hogy egy átlagos vállalkozás által esetlegesen viselt költségek elemzésének figyelembe kell vennie az LNE-re ruházott közfeladatok sokféleségét, amelyek vonatkoznak mind a szabványok alkalmazására, mind a különböző területeken (metrológia, egészségügy, környezet, ipar, fogyasztási cikkek, építési termékek, csomagolás és burkolás) folytatott alapkutatásra.

(81)

Franciaország nem adott át semmilyen elemzést egy „átlagos, helyesen irányított vállalkozás” költségeire vonatkozóan. Ezenkívül nem adott magyarázatot az LNE-nek egy ilyen átlagos vállalkozással való összehasonlításának esetleges lehetetlenségére.

(82)

A Bizottságnak nem áll módjában a közösségi ítélkezési gyakorlat által megkövetelt összehasonlítási elem ex nihilo megfogalmazása.

(83)

Ennélfogva a Bizottság úgy véli, hogy az Altmark-ügyben hozott ítéletben megfogalmazott negyedik feltétel nem teljesül.

(84)

A Franciaország által a keretszabály 13–17. pontjára tett elvi hivatkozás semmit nem változtat ezen az értékelésen.

(85)

Tekintettel a fenti megfontolások összességére, a Bizottság úgy véli, hogy a költségvetési támogatások, valamint a szóban forgó területi önkormányzatok által folyósított támogatások a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak minősülnek.

5.2.   A támogatások jogellenessége

(86)

A Bizottság úgy véli, hogy ezen eljárás tekintetében semmilyen következménye nincs annak, hogy az 1978. évi rendelet finanszírozási rendszernek minősülhet. E rendelet ugyanis meglehetősen általános, és az állam, valamint a BNM által az LNE-nek nyújtott támogatások összegéről szóló határozatokat évente hozták meg, olyan indokok és feltételek szerint, amelyek évről évre különbözhettek. Az LNE-nek odaítélt éves működési támogatások, valamint a befektetési támogatások ennyiben új egyedi támogatásnak minősülnek.

(87)

E támogatásokat anélkül folyósították, hogy azokat a Bizottságnak előzetesen bejelentették volna. E támogatások tehát jogellenesek.

5.3.   A támogatások közös piaccal való összeegyeztethetősége

5.3.1.   A 87. cikkben foglalt kivételek

(88)

A 87. cikk (2) bekezdésében előírt eltérések, amelyek a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatásokra, a természeti csapások vagy rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatásokra, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság egyes területein nyújtott támogatásokra vonatkoznak, nyilvánvalóan nem relevánsak a jelen esetben.

(89)

Ami a Szerződés 87. cikkének (3) bekezdésében foglalt eltéréseket illeti, a Bizottság megállapítja, hogy a szóban forgó támogatásoknak nem célja olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítása, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, e támogatások nem minősülnek közös európai érdeket szolgáló projektnek, és nem irányulnak a francia gazdaságban bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére. Nem céljuk továbbá a kultúra és a kulturális örökség megőrzésének előmozdítása. A 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett eltérést érintően a Bizottság úgy véli, hogy az eljárás megindításakor kifejezett kétségek nem oszlottak el: a szóban forgó támogatások nem teszik lehetővé egyes területek vagy tevékenységek gazdasági fejlődésének előmozdítását.

(90)

E tekintetben jelezni kell, hogy sem a francia hatóságok, sem az érdekelt felek nem hivatkoztak a 87. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt eltérésekre az igazgatási eljárás során. Franciaország többek között úgy vélte, hogy a 87. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók, mivel a vizsgált intézkedések nem torzítják a versenyt, és nem érintik a tagállamok közötti kereskedelmet.

5.3.2.   A 86. cikk (2) bekezdése

(91)

A 86. cikk (2) bekezdése előírja, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások olyan mértékben tartoznak a szerződés szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok ellátását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes a Közösség érdekeivel.

(92)

A keretszabály 26. pontjának megfelelően a Bizottság a be nem jelentett támogatásokra az említett keretszabály rendelkezéseit alkalmazza, amennyiben a támogatást 2005. november 29-e után nyújtották, egyéb esetekben pedig a támogatás nyújtásakor hatályos rendelkezéseket.

(93)

Ezen eljárás a 2005. november 29-e előtt nyújtott támogatásokra irányul.

(94)

Ennélfogva helyénvaló az Európában nyújtott általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági közlemény (27) alkalmazása, amely a támogatásnyújtás időpontjában hatályban volt. E közlemény szerint, amennyiben egy közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott támogatásra a versenyszabályokat kell alkalmazni, az e szabályokkal való összeegyeztethetőség három elven alapul:

semlegesség a vállalkozások köz- vagy magántulajdonban léte tekintetében,

a tagállamok szabadsága az általános érdekű szolgáltatások meghatározása terén, a nyilvánvaló tévedés ellenőrzésére vonatkozó korlátozás mellett,

arányosság, amely megköveteli, hogy a versenykorlátozások és az egységes piac szabadságainak korlátozásai ne haladják meg azt a mértéket, amely a feladat hatékony teljesítésének biztosításához szükséges.

(95)

A semlegesség elvének betartása jelen esetben nem okoz nehézséget.

(96)

Ami az LNE által végzett közfeladat általános gazdasági érdekű feladattá történő minősítését illeti, a Bizottság feladata, hogy a szóban forgó tevékenység gazdasági jellegét vizsgálja, és hogy ellenőrizze, hogy a tagállam nem követett-e el nyilvánvaló értékelési hibát annak általános érdekű feladattá történő minősítésével.

(97)

Korábban megállapítást nyert, hogy az LNE állami területen folytatott tevékenységei gazdasági tevékenységek.

(98)

Az általános érdekű minősítés tekintetében, azon ágazatokat kivéve, ahol ez a kérdés már közösségi szabályozás tárgyát képezi, a tagállamok széles körű mérlegelési hatáskörrel rendelkeznek, a Bizottság által felfedett nyilvánvaló mérlegelési hibára is figyelemmel.

(99)

Jelen esetben a Bizottság úgy véli, hogy az LNE közfeladatainak meghatározása, ahogyan az az 1978. évi alapító szövegből, és a 2005. évi kiegészítésekből is következik, kellően egyértelmű (28), és azzal kapcsolatban nem állnak fenn nyilvánvaló értékelési hibák a francia hatóságok részéről. Ezenkívül egy általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével megbízott vállalkozásokra e feladatot közhatalmi aktussal kell ráruházni. Jelen esetben az 1978. január 10-i 78-23 törvény és a 2005. évi rendeletek a közhatalom hivatalos aktusai. Ezenkívül 1997-től az állam által is aláírt keretszerződések pontosan és részletesen meghatározzák az LNE feladatait.

(100)

Az érintettek észrevételei, amelyek lényegében arra vonatkoztak, hogy az LNE versenytársai számára lehetetlen meghúzni a határt az LNE esetleges közszolgáltatási kötelezettségei és a kereskedelmi tevékenységei között, nem teszik semmissé ezt a következtetést. Gyakorlatilag a fent említett általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységeknek és a kereskedelmi jellegű tevékenységeknek az EK-Szerződéssel összeegyeztethetetlen kereszttámogatások elkerülése érdekében történő elkülönített elszámolására vonatkozó követelményre utalnak. Ez utóbbi pontok vizsgálatára az alábbiakban kerül sor.

(101)

A 86. cikk (2) bekezdéséből következő arányosság azt foglalja magában, hogy az általános érdekű feladat teljesítéséhez alkalmazott eszközök ne okozzanak felesleges kereskedelmi torzulásokat. Közelebbről: helyénvaló annak biztosítása, hogy az EK-Szerződésre alkalmazott korlátozások ne haladják meg a feladat megfelelő végrehajtásának biztosításához szigorúan szükséges mértéket. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtását biztosítani kell, és a feladattal megbízott vállalkozásoknak módjukban kell, hogy álljon azon sajátos teher és nettó kiegészítő költségek viselése, amelyekkel ez a feladat jár.

(102)

A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó támogatások illeszkednek az LNE általános érdekű feladatának keretébe.

(103)

Ennek keretében, ha az állam által folyósított éves ellentételezés alacsonyabb az LNE-nél az általános gazdasági érdekű szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerült nettó kiegészítő költségeknél vagy egyenlő azokkal, az arányosság elvét tiszteletben tartják. Ezt a tényt igazolja, ha az analitikus könyvelésében az állami és kereskedelmi terület bevételei és kiadásai helyes elszámolásának fényében az állami területnek az üzleti év összes támogatását magában foglaló eredménye negatív vagy nulla vagy ésszerű nyereséget mutat, figyelembe véve különösen az azon ágazatban folytatott tevékenységeket, amelyben az LNE működik.

(104)

A Bizottság megvizsgálta az LNE analitikus könyvelése tekintetében elfogadott módszert, hogy meggyőződjön arról, hogy az ténylegesen lehetővé teszi az általános gazdasági érdekű szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi bevétel és kiadás azonosítását az 1993–2005 időszak tekintetében (29).

(105)

2005-ben az LNE analitikus könyvelése a teljes költségelszámoláson alapul, amely a teljesített tevékenységek pontos összeírására épül, az operatív (80) és a funkcionális részlegek (körülbelül 40) jelentős számának segítségével.

(106)

Az LNE kereskedelmi területének bevételei a teljesített szolgáltatásokból és más termékekből származó bevételeiből állnak, magukban foglalva például a személyzet elszámolt rendelkezésre bocsátását, az ügyfeleknek elszámolt díjakat és a kockázati értékvesztést.

(107)

Az állami terület bevételei magukban foglalják a „tanulmányozási” bevételeket, a Métrologie- (korábbi BNM-) szerződést, különböző bevételeket (például a nemzetközi műszaki együttműködésből eredőket), a működési támogatásokat és az eredménykimutatásba felvett befektetési támogatások rájuk eső részét.

(108)

Az eredménykimutatásba felvett befektetési támogatások állami területre eső része a területi önkormányzatok által folyósított befektetési támogatásokat foglalja magában. Ennélfogva a kérdéses támogatások, amelyek hozzájárultak az LNE-re ruházott közfeladatok megvalósításához szükséges eszközök finanszírozásához, szerepelnek az LNE-nek az általános gazdasági érdekű szolgáltatással kapcsolatos feladattal járó költségekért juttatott ellentételezés összegének elemzésében. Az épületek amortizációjának az állami terület és a kereskedelmi terület között történő 2/3–1/3 megoszlása megfelel a „Trappes 3” és „Trappes 4” épületek kihasználásának.

(109)

A kiadások ugyanilyen jellegűek a kereskedelmi és az állami terület között. Lényegében a következőképpen oszlanak meg: közvetlen munkaerő, beszerzések/alvállalkozás/közvetlen költségek, a közvetlen feladatok költségei, közvetett költségek, általános költségek, infrastrukturális és amortizációs költségek.

(110)

Ami közelebbről a kereskedelmi és az állami területen egyidejűleg használt eszközök amortizációs és infrastrukturális költségeit illeti, az analitikus könyvelés széles körben elfogadott módszereken alapul, ezen eszközök hasznosulási mértékének függvényében.

(111)

A Bizottság úgy véli, hogy az elvégzett mintavételezés, amely az LNE eszközei és felszerelései értékének 70 %-ára terjed ki, és amely a 44/56 elszámolási arány kialakításának megalapozására szolgál, kielégítő. Másfelől ezen átfogó megosztási aránynak a legdrágább felszerelésekre történő alkalmazása kiterjeszthető a kevésbé drága felszerelésekre is, amelyek a nehéz felszereléseket egészítik ki.

(112)

Ezenkívül, a 44/56 arány elfogadható a vizsgált időszak egésze tekintetében, mivel a kereskedelmi terület tevékenységei ott növekvő tendenciát mutatnak (30). Ésszerű tehát úgy ítélni meg, hogy az állami terület felszereléseinek 2005-ben megállapított hasznosulási mértéke az 1993–2004. évi időszak tekintetében minimálisnak tekinthető.

(113)

Ráadásul, a Bizottság úgy véli, hogy a francia hatóságok által a 1993–2004 közötti időszakra vonatkozó újbóli rendelkezésekben alkalmazott 10 %-os biztonsági határ nem eredményezi az állami területre elszámolt költségek túlbecslését, így tehát az adott esetben túlzott mértékű támogatások indokoltságát. A francia hatóságok megközelítése ezért körültekintő.

(114)

Ennélfogva a Bizottság egyrészről arra a következtetésre jut, hogy az LNE analitikus könyvelése megfelel az adott területen rendszerint elfogadott szabványoknak, és nem mutat jelentős sajátosságokat, valamint másrészről, hogy a területenkénti (31) elszámolások megállapítása tekintetében az 1993–2004 közötti időszak folyamán végzett újramegállapítások elfogadhatóak (32).

(115)

Az állami területnek az állami támogatásokat magukban foglaló éves eredményei, ahogyan az LNE analitikus könyvelésében szerepelnek, a következők:

(ezer euro)

 

Az állami terület eredménye

Eredmény/bevétel az állami területen (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

1993 óta az állami terület, azaz az általános gazdasági érdekű szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek eredményei általában hiányt mutattak, a szóban forgó támogatások odaítélése ellenére. Ahol többlet mutatkozik, az alacsonyabb, mint az állami területen realizált bevétel 2 %-a, vagy azzal egyenlő. Az 1993–2005 közötti időszak tekintetében a súlyozott eredmény 1,9 %-os mértékű veszteség.

(117)

Az ilyen, átlagosan negatív eredmények nyilvánvalóan alacsonyabbak annál, mint ami egy hasonló magánvállalkozás ésszerű nyeresége lenne.

(118)

Ezen túlmenően a Bizottság az 1998–2005 közötti időszak tekintetében részletesen vizsgálta az LNE és azon három érdekelt eredményeit és bevételét, amelyek az LNE-éhez hasonló tevékenységet folytatnak (34). Abból az következik, hogy a „bevételre számított nettó eredmény” aránya alacsonyabb az LNE tekintetében (– 3,2 % az LNE-nek az állami területen folytatott tevékenységei tekintetében, 0,6 % az LNE összes tevékenysége tekintetében), mint az érdekelteket illetően, akiknél az arányok 0 % és 4 % között találhatóak. Ez megerősíti, hogy az LNE által az állami területen realizált nyereségek ésszerű nyereségeknek tekinthetők.

(119)

Ennélfogva a Bizottság megállapítja, hogy az LNE nem részesült túlzott mértékű ellentételezésben az általános gazdasági érdekű szolgáltatások költségeiért 1993-tól. Az LNE-nek az 1993–2005 közötti időszak folyamán folyósított, közszolgáltatásért járó ellentételezések a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdésével összeegyeztethető állami támogatásnak minősülnek.

(120)

Ebből következik, hogy nem szükséges ellenőrizni az LNE-nek nyújtott kereszttámogatások meglétét (35) a kereskedelmi területen folytatott tevékenységei tekintetében.

5.4.   Az LNE állami területen folytatott egyes tevékenységeinek nem kereskedelmi jellege

(121)

Helyénvaló észrevételezni, hogy amennyiben az LNE-nek az állami területen folytatott egyes – egyébként korlátozott – tevékenységeit nem kereskedelmi tevékenységnek kell tekinteni (36), és közhatalmi feladatokhoz kell hasonlítani, szükséges annak ellenőrzése is, hogy az állam által folyósított ellentételezések elmaradnak-e az említett feladatok végrehajtásakor felmerülő nettó költségektől, vagy egyenlőek-e azokkal (37).

(122)

Erre az elemzésre többek között a (115)–(120) preambulumbekezdésben sor került, és abból az következik, hogy nincs ok a szóban forgó ellentételezések helytelenítésére. Az elemzés mindazonáltal arra a következtetésre vezet, hogy az említett tevékenységek finanszírozása nem minősül állami támogatásnak.

5.5.   Harmadik személyek észrevételei

(123)

Az ezen eljárás keretében benyújtott észrevételeikben egyes versenytársak megemlítettek olyan egyéb támogatásokat, amelyeknek esetleg az LNE volt a kedvezményezettje. Ezek az intézkedések nem képezik ennek az eljárásnak a tárgyát. Figyelembe véve a francia hatóságok válaszait, a Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy kellően tájékozott az őket illető álláspontjának elfogadásához.

(124)

Az Île-de-France régió által az LNE számára az LNE által a KKV-knak nyújtott kereskedelmi engedmények finanszírozása céljából folyósított támogatások teljes összege 61 000 euro volt 2003-ban. Amennyiben e támogatásokat az LNE számára (és nem a KKV-nak minősülő ügyfelek számára) nyújtott támogatásokként lehet elemezni, és amennyiben nem tartoznak létező támogatási programba (lásd az (54) preambulumbekezdést), megfelelnek az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet (38) 2. cikkében felsorolt feltételeknek. A Bizottság így ezt nem helytelenítheti.

(125)

A Bizottság megjegyzi egyébként, hogy az ADEME nem nyújtott semmilyen támogatást az LNE számára.

(126)

Sem a Francia Köztársaság hivatalos logóinak az LNE általi hivatkozott használata, sem az LNE nemzetközi szervek munkájában való részvételének mértéke nem tűnik relevánsnak jelen esetben. Az LNE logója különbözik a hivatalos logótól, amelyet kizárólag az állam használhat. Ami az állam egyes európai és nemzetközi fórumokon való képviseletét illeti (a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (OIML) és az Európai Mérésügyi Együttműködés (WELMEC) munkacsoportjai), az LNE tekintetében az imázsát illetően jelentkező előny nem hasonlítható állami támogatáshoz.

(127)

Az önbiztosítással, a munkavállalók tekintetében sajátos munkajogi rendszerrel vagy az ingyenes archiválással kapcsolatosan felhozott előnyök ténylegesen nem léteznek. Az LNE biztosítási kötvényei, amelyek 2004-ben egyébként több mint 300 000 eurós költséget jelentettek, hasonlóak a magánvállalkozásokkal kötött kötvényekhez. Az LNE alkalmazottai nem rendelkeznek olyan különleges jogállással, mint a közszolgálati jogállás, hanem a magánjog hatálya alatt állnak, mind a munkanélküliségi biztosítási rendszer mind a nyugdíjuk tekintetében. Végül az LNE nem részesül az ingyenes archiválás kedvezményében; ellenben a megfelelő közvetlen költségek 80 000 eurós nagyságrendűek voltak 2005-ben.

(128)

Az a tényleges hozzájárulás, amellyel az LNE a kutatási adókedvezmény keretében rendelkezik, nem minősül állami támogatásnak a 87. cikk (1) bekezdése értelmében, különösen mivel ez a hozzájárulás nem érint állami forrásokat. Ebből következik, hogy az LNE kutatói ad hoc értékelések alatt álltak az LNE kutatási területtel kapcsolatos állami kötelezettségei keretében. Másfelől, a kutatási adókedvezményt figyelembe vették az LNE bevételei és költségei között.

(129)

Ami azt a támogatást illeti, amelyet a vámigazgatási szervek juttattak az LNE-nek, ezt semmilyen pontos elem nem támasztotta alá. Úgy tűnik, a DGDDI saját laboratóriumaihoz, vagy a DGCCRF laboratóriumaihoz, vagy olyan külső laboratóriumokhoz fordult, amelyek között megtalálható az LNE, az Institut national de recherche et de sécurité, vagy a Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) az építési termékek tekintetében.

6.   KÖVETKEZTETÉSEK

(130)

Az 5.4. szakaszra is figyelemmel, az állam vagy a BNM költségvetéséből nyújtott támogatás formáját öltő, közszolgáltatásért járó ellentételezések, valamint a területi önkormányzatok támogatásai, amelyeket 1993 és 2005 között nyújtottak az LNE számára, állami támogatások.

(131)

A Bizottság megállapítja, hogy Franciaország jogellenesen nyújtotta a szóban forgó támogatásokat, a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megsértésével.

(132)

Mindazonáltal e támogatások összeegyeztethetőek a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdésével.

(133)

E határozat nem érinti azt az állami garanciát, amelyben az LNE tevékenységei részesülhetnek a kereskedelmi területen e szervezet EPIC jogállásából kifolyólag. Ez a szempont, amely tekintetében a megfelelő intézkedésekre vonatkozó javaslattételre került sor a Szerződés 88. cikke (1) bekezdésének értelmében (39), későbbi határozatok tárgyát fogja képezni,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

A Franciaország által 1993 és 2005 között a Laboratoire national de métrologie et d’essais számára jogellenesen nyújtott közszolgáltatásért járó ellentételezések a közös piaccal összeegyeztethető állami támogatások.

2. cikk

E határozatnak a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 22-én.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL C 263., 2005.10.22., 22. o.

(2)  Az LNE a Bureau national de métrologie-nak a Laboratoire national d’essais keretébe történő integrációját követően a 2005. január 25-i rendelettel létrehozott Laboratoire national de métrologie et d’essais rövidítése.

(3)  Lásd az 1. lábjegyzetet.

(4)  Például a metrológia és a berendezések, az anyagok, a fogyasztási cikkek, az egészségügy és az orvostechnikai eszközök, ipari felszerelések és alkatrészek, a logisztika és a csomagolás, az energia és a környezetvédelem.

(5)  Forrás: www.lne.fr.

(6)  2001-ben az LNE létrehozta az LNE-Asiát, az LNE és a CMA-Testing and Certification Laboratories közötti közös vállalatot.

(7)  E rendeletet a 2005. január 25-i 2005-49 és a 2005. május 9-i 2005-436 rendelet módosította, többek között a pénzügyi és elszámolási rendszer, valamint az LNE felügyelete tekintetében. Az LNE forrásai mindazonáltal változatlanok maradnak.

(8)  A Métrologie-szerződésnek megfelelő összegek hozzáadásáról és az eredménykimutatás működési támogatásairól van szó.

(9)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 195., 1980.7.29., 35. o. A legutóbb a 2005/81/EK irányelvvel (HL L 312., 2005.11.29., 47. o.) módosított irányelv.

(11)  Különösen a Bíróságnak az 66/86. számú, Ahmed Saeed Flugreisen és társai ügyben 1989. április 11-én hozott ítélete (EBHT [1989] 803. o.).

(12)  Az Elsőfokú Bíróságnak a T-17/02. számú, Olsen kontra Bizottság ügyben 2005. június 15-én hozott ítélete (EBHT [2005], II-2031. o., 186. és az azt követő pontok és a 216. pont).

(13)  A C-280/00. számú, Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ügyben 2003. július 24-én hozott ítélet (EBHT I-7747. o.).

(14)  HL C 297., 2005.11.29., 4. o.

(15)  HL L 312., 2005.11.29., 67. o.

(16)  NN 6/89 ügy, regionális innovációs és technológiaátadási központok. A francia hatóságokhoz címzett levelek, SEC(1989) 814, 1989.5.23.

(17)  Nyilvánvaló, hogy a kereskedelmi területen folytatott tevékenységek az ítélkezési gyakorlat értelmében gazdasági tevékenységek.

(18)  A Bíróságnak a Cassa di Risparmio di Firenze és társai C-222/04. számú ügyben 2006. január 10-én hozott ítélete (EBHT [2006] I-289. o.).

(19)  Az e határozat 5.4. pontjában kifejtettekre is figyelemmel.

(20)  A BNM közérdekű érdekcsoportosulás volt, amely egyrészről az iparért felelős minisztérium és a kutatásért és új technológiákért felelős minisztérium által képviselt francia állam, másrészről a következő közjogi testületek között jött létre: Commissariat à l’énergie atomique (Atomenergia-biztosság), a Conservatoire national des arts et métiers, az LNE és az Observatoire de Paris. A közérdekű érdekcsoportosulás pénzügyi eszközeit a tagjai szolgáltatták.

(21)  Lásd a Bíróságnak a 248/84. számú, Németország kontra Bizottság ügyben 1987. október 14-én hozott ítéletét (EBHT I-4013. o., 17. pont).

(22)  Lásd a Németország kontra Bizottság C-156/98. számú ügyben 2000. szeptember 19-én hozott ítéletet (EBHT I-6857. o., 30. pont, és a hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

(23)  Lásd a T-274/01. számú Valmont-ügyben 2004. szeptember 16-án hozott ítéletet (EBHT II-3145. o., 44. pont és a hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

(24)  Lásd többek között a Bíróságnak a 730/79. számú, Philip Morris kontra Bizottság ügyben 1980. szeptember 17-én (EBHT 2671. o., 11. és 12. pont) és az Elsőfokú Bíróságnak a T-214/95. számú, Vlaams Gewest kontra Bizottság ügyben 1998. április 30-án (EBHT II-717. o., 48–50. pont) hozott ítéletét.

(25)  Az LNE versenytársai között nemzeti szintű vállalkozások éppúgy vannak, mint nemzetközi csoportok (Bureau Veritas, Intertek…).

(26)  Lásd a C-280/00. számú, Altmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletet (EBHT I-7747. o., 87. pont).

(27)  HL C 17., 2001.1.19., 4. o.

(28)  A szóban forgó feladatokat a 2. szakasz határozza meg részletesen.

(29)  Ezen eljárás keretében nem szükséges annak megállapítása, hogy az LNE elkülönített elszámolást alkalmazott-e, és világossá tette-e az állami alapok terhére nyújtott támogatásokat a 80/723/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően. Ezen irányelv esetleges megsértése nem érinti a szóban forgó támogatásoknak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét.

(30)  A kereskedelmi terület az LNE bevételének a következő százalékos arányait teszi ki:

2005 – 71 %, 2004 – 70 %, 2003 – 69 %, 2002 – 66 %, 2001 – 66 %, 2000 – 66 %, 1999 – 64 %, 1998 – 65 %, 1997 – 61 %, 1996 – 60 %, 1995 – 58 %, 1994 – 60 %, 1993 – 62 %.

(31)  Az eljárás megindításakor említett „vegyes” terület kiadásait és bevételeit megosztották az állami és a kereskedelmi terület között a fent említett preambulumbekezdésekben ismertetett módszer szerint.

(32)  A Bizottság azon lehetőségét, hogy a rendelkezésre álló analitikus költségvetés hiányában a költségek szerkezetének analitikus átalakítására támaszkodjon, amelyet retropoláció révén utólagosan hajt végre, az Elsőfokú Bíróság jóváhagyta (lásd a T-613/97. számú, Union française de l’express (UFEX) ügyben 2006. június 7-én hozott ítéletet és különösen annak 137. pontját).

(33)  Az állami terület bevétele nem terjed ki az eredménykimutatásba felvett befektetési támogatások rá eső részére.

(34)  A Laboratoires Pourquery tekintetében a rendelkezésre álló adatok a 2004-ig terjedő időszakra vonatkoztak.

(35)  Az LNE számára a bankok által folyósított kölcsönök feltételeinek elemzése szerint, még ha az ipari és kereskedelmi közintézményi jogállással együtt járó garancia előnyt is jelentene az LNE számára az állami szektorban folytatott tevékenységei tekintetében, ez az előny igen csekély, a de minimis összeghez közeli értékkel bírna, és nem vetné fel újra a közszolgáltatásért járó ellentételezések tárgyában a (101)–(103) preambulumbekezdésben elvégzett arányossági vizsgálatot.

(36)  Ilyen lehet többek között az alapkutatás esete a metrológiában.

(37)  Lásd e tekintetben a Sican csoport és partnerei számára Németország által nyújtott állami támogatásról szóló, 2000. július 26-i 2001/46/EK bizottsági határozatot (HL L 18., 2001.1.19., 18. o.) és különösen annak 87–92. pontját.

(38)  HL L 10., 2001.1.13., 30. o.

(39)  E 24/2004 támogatás és a 2005. július 5-i levél.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/37


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 28.)

az Európai Halászati Alapot terhelő közösségi kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, tagállamok közötti indikatív felosztásáról szóló C(2006) 4332 végleges határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1313. számú dokumentummal történt)

(2007/218/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006. október 4-i C(2006) 4332 végleges bizottsági határozat a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan rögzítette a „nem konvergencia-célkitűzés” alapján az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) támogatható térségeknek szánt közösségi kötelezettségvállalási előirányzatok, a „konvergencia-célkitűzések” alapján az EHA-ból támogatható térségeknek szánt közösségi kötelezettségvállalási előirányzatok, és az EHA-ból finanszírozandó teljes közösségi kötelezettségvállalási előirányzat tagállamok közötti indikatív felosztását.

(2)

Azzal a céllal, hogy 2013-ig Bulgária és Románia is részesülhessen a EHA támogatásából, Bulgária és Románia vonatkozásában meg kell határozni a „konvergencia-célkitűzések” alapján az EHA-ból támogatható térségeknek szánt közösségi kötelezettségvállalási előirányzatok, és az EHA-ból finanszírozandó teljes közösségi kötelezettségvállalási előirányzat indikatív összegét.

(3)

A C(2006) 4332 végleges határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A C(2006) 4332 végleges határozat I. melléklete helyébe az e határozathoz csatolt I. melléklet lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 28-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Az EHA-ból támogatható térségeknek szánt közösségi kötelezettségvállalási előirányzatnak a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó tagállamonkénti indikatív éves bontása, a Bizottság kezdeményezésére és/vagy az ő nevében végzett technikai segítségnyújtásra fordítandó összeg levonása után

1.   táblázat

(EUR)

Tagállam

A 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, olyan térségeknek szánt kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív éves bontása, amelyek a »nem konvergencia-célkitűzés« alapján támogathatók az EHA-ból (2004-es árakkal számolva)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

összesen

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Összesen

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


2.   táblázat

(EUR)

Tagállam

A 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, olyan térségeknek szánt kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti éves indikatív bontása, amelyek a konvergencia-célkitűzés alapján támogathatók az EHA-ból (2004-es árakkal számolva)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

összesen

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Összesen

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


3.   táblázat

(EUR)

Tagállam

Az EHA-t terhelő összes közösségi kötelezettségvállalási előirányzatnak a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó tagállamonkénti indikatív éves bontása (2004-es árakkal számolva)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

összesen

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

Összesen

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007”


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/41


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 30.)

a Bulgáriában és Romániában található vágósertés-állományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2007) 1394. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár és a román nyelvű szöveg hiteles)

(2007/219/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat előírja a különleges állat-egészségügyi intézkedések közösségi finanszírozását. Előírja továbbá, hogy a Közösségnek vállalnia vagy segítenie kell a tagállamokat az állat-egészségügyi törvényalkotáshoz és az állat-egészségügyi oktatás vagy képzés fejlesztéséhez szükséges technikai és tudományos intézkedések kidolgozásában.

(2)

A szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) előírja, hogy 2007 végéig közösségi célkitűzést kell megállapítani a vágósertés-állományok szalmonellafertőzöttségének csökkentésére.

(3)

2006. március 16-i találkozóján az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete a Bizottság kérésére véleményt fogadott el a „Salmonella sertéstenyésztési kockázatának felmérésével és annak csökkentésére vonatkozó lehetőséggel” kapcsolatban. A vélemény technikai előírásokat javasol a Közösségben lévő hízósertések szalmonellafertőzöttségének alapfelmérésére.

(4)

A közösségi cél meghatározása céljából a Bulgária és Románia vágósertés-állományainak szalmonellafertőzöttségére vonatkozó összehasonlítható adatok szükségesek. Ilyen információ nem áll rendelkezésre, ezért a megadott időszakra kiterjedő, külön felmérést kell végezni a vágósertések szalmonellafertőzöttségének megállapítására a tagállamokban.

(5)

Összhangban a tagállamokban található vágósertés-állományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2006. szeptember 29-i 2006/668/EK bizottsági határozattal (3), a többi tagállamnak 2006 októbere és 2007 szeptembere között el kell végeznie a hízósertések szalmonellafertőzöttségének alapfelmérését. A Bulgáriában és Romániában végzett alapfelmérések során ugyanazok az eljárások alkalmazandók. A felmérés idejét azonban le kell rövidíteni, hogy lehetőség legyen valamennyi tagállamban egyazon időben elvégezni az adatelemzést.

(6)

Az EFSA véleménye a csípőbéltáji nyirokcsomókból szerzett mintavételt javasolja a vágóhídra küldött sertés szalmonellafertőzöttségi fokának megállapítására. Ezért ezt a mintavételt kell alkalmazni a vágósertések szalmonellafertőzöttségének ellenőrzési eszközeként.

(7)

A felmérés célja a közösségi állat-egészségügyi szabályozáshoz szükséges technikai információ biztosítása. Mivel a Bulgária és Románia hízósertéseinek szalmonellafertőzöttségére vonatkozó összehasonlító adatok összegyűjtése kiemelkedő jelentőséggel bír, a Közösség pénzügyi hozzájárulást biztosít e tagállamok számára a felmérés megadott követelményeinek teljesítéséhez. Ezért egy bizonyos összeghatárig helyénvaló megtéríteni a laboratóriumi vizsgálatok során felmerülő költségek 100 %-át. Az egyéb felmerülő költségekre vonatkozóan – mintavétel, utazás, adminisztráció stb. – semmiféle közösségi pénzügyi hozzájárulás nem igényelhető.

(8)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás feltétele, hogy a felmérés összhangban legyen a közösségi joggal és eleget tegyen bizonyos egyéb feltételeknek is. A pénzügyi hozzájárulás biztosításának feltétele, hogy a tagállam sikeresen hajtsa végre a megadott műveleteket, és hogy a hatóságok az előírt határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsássák a felméréshez szükséges információkat.

(9)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris szabályok megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelet (4) 1. cikkének d) pontja szerinti nemzeti pénznemekben benyújtott kifizetési kérelmeknél meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(10)

Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   A felmérés célja a Salmonella spp. kórokozó Bulgáriában és Romániában való előfordulásának vizsgálata az e tagállamok területén lévő vágóhidakon mintavételezett vágósertés-állományban („a felmérés”).

(2)   A vizsgálat a 2007. április 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakra terjed ki.

(3)   E határozat alkalmazásában az „illetékes hatóság” a tagállam által a 2160/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóságot vagy hatóságokat jelenti.

2. cikk

Műszaki előírások

A felméréssel kapcsolatos mintavételt és vizsgálatot az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásokkal összhangban az illetékes hatóság végzi el, vagy az annak felügyelete alatt történik.

3. cikk

Az adatok összegyűjtése, értékelés és jelentés

(1)   Az illetékes hatóság összegyűjti és kiértékeli az e határozat 2. cikkének megfelelő módon kapott eredményeket, és a felméréshez szükséges adatokról és azok értékeléséről beszámol a Bizottságnak.

A Bizottság az eredményeket a nemzeti szinten összesített adatokkal és a tagállamok által végzett értékelésekkel együtt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság rendelkezésére bocsátja elemzés céljából.

(2)   A nemzeti szinten összesített adatokat és az (1) bekezdésben említett eredményeket a titkosságot biztosító formában nyilvánosságra fogják hozni.

4. cikk

Közösségi pénzügyi hozzájárulás

(1)   Bulgária és Románia számára közösségi pénzügyi hozzájárulást kell biztosítani a laboratóriumi vizsgálatok (pl. a Salmonella spp. bakteriológiai kimutatása, a megfelelő izolátumok szerotipizálása és a szerológiai vizsgálat) során felmerült költségek fedezésére.

(2)   A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összege:

a)

a Salmonella spp. bakteriológiai kimutatásához vizsgálatonként 20 euro;

b)

a megfelelő izolátumok szerotipizálásához vizsgálatonként 30 euro.

A közösségi pénzügyi hozzájárulás azonban nem haladhatja meg a II. mellékletben meghatározott összegeket.

5. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás feltételei

(1)   A 4. cikkben előírt, a Bulgária és Románia részére nyújtandó pénzügyi hozzájárulás feltétele a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően végrehajtott felmérés, beleértve a versenyre és a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó szabályokat, valamint a következő feltételeknek való megfelelés:

a)

a felmérés végrehajtásához szükséges törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések legkésőbb 2007. április 1-jéig hatályba lépnek;

b)

az adott tagállam legkésőbb 2007. július 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátja a felmérés első három hónapjára vonatkozó időközi jelentést. Az időközi jelentésnek tartalmaznia kell az I. mellékletben kért valamennyi információt;

c)

a tagállamnak legkésőbb 2007. október 31-ig a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a felmérés technikai lebonyolításáról szóló zárójelentést a felmerült költségekre vonatkozó igazolásokkal, valamint a 2007. április 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszak során kapott eredményeket; a felmerült költségekre vonatkozó igazolásnak legalább a III. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmaznia;

d)

a felmérést eredményesen kell végrehajtani.

(2)   Bulgária vagy Románia kérésére a II. mellékletben megadott összeg 50 %-a előleg formájában folyósítható.

(3)   Az (1) bekezdés c) pontjában megadott határidő be nem tartása a közösségi pénzügyi hozzájárulás fokozatos csökkentését eredményezi: 2007. november 15-ig, 25 %-os csökkentést, 2007. december 1-jéig 50 %-os csökkentést, illetve 2007. december 15-ig 100 %-os csökkentést.

6. cikk

A kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyam

Az ügyviteli hatékonyság érdekében valamennyi közösségi pénzügyi hozzájárulásra fordított kiadást euróban kell megadni. Az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelettel (5) összhangban a nem euróban felmerülő kiadásokra az Európai Központi Bank által legutóbb meghatározott árfolyamot kell alkalmazni az érintett tagállam által benyújtott kérelem benyújtása hónapjának első napja előtt.

7. cikk

Kérelem

Ezt a határozatot 2007. április 1-jétől kell alkalmazni.

8. cikk

A címzettek

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság és Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 30-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított rendelet.

(3)  HL L 275., 2006.10.6., 51. o.

(4)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(5)  HL L 365., 2006.12.21., 52. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikkel összhangban lévő műszaki előírások

1.   Mintavételi keret

A mintavételt megelőző legalább három hónapon át a tagállamban tartott sertések minimális csoportjából az alábbiak szerint kell véletlenszerű mintát venni:

 

Bulgária: 192

 

Románia: 300

Bulgáriának és Romániának 10 %-kal több mintát kell vennie arra az esetre, ha különböző okokból kifolyólag bizonyos mintákat kizárnának a vizsgálatból.

A mintavételt a mintavételben részt vevő vágóhidanként kell rétegezni, úgy, hogy az arányos legyen a vágóhíd kapacitásával. A tagállamok minden vágóhidat az előző évi vágott hízósertés-forgalom nagysága alapján osztályoznak. Így minden tagállam megállapítja, mely üzemekre jut az összes hízósertésvágások legalább 80 %-a.

A tanulmányban részt vevő vágóhidakon mintázandó sertések és hasított testek teljes számát úgy becsüljük meg, hogy a mintavételek számát (pl. 2 400) megszorozzuk az előző évben levágott hízósertések arányával. Ha például egy vágóhíd a kiválasztott létesítményekben levágott hízósertések 25 %-át vágta le (amelyek az egy tagállamban levágott hízósertések legalább 80 %-át jelentik), akkor (2 400 × 0,25 =) 600 sertésből kell mintát venni. A mintavételt 12 hónapra lebontva egyenlően kell elosztani, vagyis 50 sertés jusson egy hónapra. Az 1. táblázat egy másik példát mutat.

Ha azonban egy vágóhíd beszünteti tevékenységét, vagy egy új vágóhidat nyitottak, vagy ha a felmérés lebonyolítása során egy vágóhíd kapacitásában jelentős változás következik be, a becsült kapacitást ennek megfelelően ki kell igazítani.

1.   táblázat

A vágóhidak súlyozása az egyes vágóhidakon mintavétel alá eső vágósertések számának meghatározása céljából; a mintavétel alá eső állatok számának kiszámítása vágóhidanként

A vágóhíd azonosító száma

Az előző évben levágott vágósertések száma

A tanulmányban szereplő levágott állatok aránya (%-ban)

A minták vágóhidankénti száma

Havi minták száma (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Összesen

500 000 (1)

100,0

 

 

Minden hónapban minden vágóhídhoz véletlenszerűen ki kell választani egy 1 és 31 közötti számot. Amennyiben ez a véletlenszerűen kiválasztott szám abban a hónapban egy vágási napnak felel meg, akkor azt a napot választják ki mintavételre. Ellenkező esetben egy másik számot választanak ki véletlenszerűen. Ezt az eljárást havonta egyszer alkalmazzák, és egészen addig ismétlik meg, amíg az adott vágóhídon nem sikerült mintát venni. Az AXD vágóhídon például az eljárást legalább 36-szor ismétlik meg ahhoz, hogy legalább 36 munkanapot válasszanak véletlenszerűen. Természetesen lehetséges, hogy ugyanazon a napon több mint egy hasított testből vegyenek mintát.

Mivel az adott napon levágott állatok száma nagymértékben eltérhet, az egyes állatok véletlenszerű kiválasztását a véletlenszerűen kiválasztott mintavételezés napján a vágóhídon kell végrehajtani. Az adott napon levágott állatok száma ismert, és a vágóhíd személyzete a rendelkezésükre bocsátott randomlista segítségével – amelyet a tagállamok vágóhídjain az adott napon levágásra ítélt lehető legnagyobb számú hízósertéseknél is nagyobb maximális szám alapján állítottak össze –, véletlenszerűen kiválaszt egy vagy több hasított testet.

A 2. táblázat a randomlista példáját mutatja.

2.   táblázat

Randomtáblázat

Vágóhíd

A hónap napja

A hasított test azonosító száma (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Nem tartoznak az alapfelmérésbe a következő állatok:

az 50 kg-nál kisebb vagy a 170 kg-nál nagyobb élősúlyú állatok,

a kényszervágott állatok,

a fogyasztásra egyáltalán nem alkalmas hasított testek.

2.   Minták

2.1.   A minták általánosságban

A csípőbéltáji nyirokcsomók összesített mintáit, vagy az összes kiválasztott sertés legalább öt különböző csípőbéltáji nyirokcsomóját kell összegyűjteni. Amennyiben lehetséges, legalább 25 gramm zsírmentes vagy kötőszövet nélküli nyirokcsomót kell összegyűjteni.

A vágóhídon nyilvántartásba kell venni a mintavétel dátumát és pontos idejét, illetve a mintavétel szállításával/kézbesítésével megbízott futárszolgálat nevét.

2.2.   A csípőbéltáji nyirokcsomókból vett minták részletei

A caecumhoz legközelebb eső, a caecum és a csípőbél közötti rész mesenteriumának szakadása láthatóvá teszi a csípőbéltáji nyirokcsomókat a szakadás általi nyílt felületen. A nyirokcsomók egyenkénti mintavétele esetén a nyirokcsomóról kés nélkül, kesztyű használatával kézzel kell mintát venni. A nyirokcsomót vagy az összesített mintákat egy, a dátummal, órával, illetve a vágóhíd és a mintavétel azonosítószámával ellátott műanyag zacskóba kell belehelyezni.

3.   Szállítás

A mintákat a mintavételt követő 36 órán belül gyorspostával vagy futárral kell a megfelelő laboratóriumba küldeni, és a mintavételt követő legkésőbb 72 órán belül kell a laboratóriumba érkezniük. A 72 óránál később érkezett mintákat figyelmen kívül kell hagyni, kivéve, ha a mintavételt követő 96 órán belül megvizsgálják őket, és ha a hűtési lánc nem szakadt meg.

4.   Elemzés és a minták szerotípus-meghatározása

Az elemzést és a szerotípus-meghatározást a nemzeti referencialaboratóriumok végzik (NRL). Amennyiben a nemzeti referencialaboratórium nem tudja elvégezni az elemzéseket, vagy az nem az a laboratórium, amely a kimutatást rutinszerűen végzi, az elemzések végrehajtására az illetékes hatóságok korlátozott számban kijelölhetnek más, a szalmonella elleni védekezési programba bevont laboratóriumokat.

E laboratóriumoknak bizonyítottan jártasnak kell lenniük az előírt kimutatási módszer alkalmazásában, ezenkívül egy, az ISO 17025 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell alkalmazniuk, és alá kell vetniük magukat a nemzeti referencialaboratóriumok felülvizsgálatának.

A mintákat a bakteriológiai vizsgálatok megkezdéséig, amelyet a kézhezvételtől számított 24 órán belül, de legkésőbb 96 órával a mintavételt követően kell végrehajtani, lefagyasztva őrzik a laboratóriumban.

4.1.   A minta előkészítése

Az elemzés előtt a nyirokcsomók felületét tiszta alkoholba mártják és levegőn megszárítják.

Az összes nyirokcsomót összegyűjtik és műanyag zacskóba zárják, amelyet aztán egy kalapács vagy hasonló eszköz segítségével szétzúznak.

A homogenizált nyirokcsomókat le kell mérni és egy steril, 1:10-hez hígítású, előmelegített pufferolt peptonvízoldatot (BPW) tartalmazó steril tárolóedénybe kell helyezni. A tárolóedényt összesen (18 ± 2) órán át (37 ± 1) °C fokon inkubálni kell.

4.2.   Kimutatási módszer

A hollandiai bilthoveni Közösségi Szalmonella Referencialaboratórium (CRL) által ajánlott módszert kell használni.

E módszert az ISO 6579 (2002) D. melléklete tervezetének jelenlegi változata ismerteti: „A Salmonella spp.-nek az állati bélsárban, valamint az elsődleges termelés szintjén vett mintákban történő kimutatása”. E módszerben módosított félfolyékony közeget (Rappaport–Vassiladis-közeg, MSRV) használnak egyedi szelektív táptalajként.

4.3.   Szerotipizálás

Minden egyes Salmonella spp.-ként izolált és azonosított törzset a Kaufmann–White-féle módszer szerint kell szerotipizálni.

A CRL részére 16 tipizálható törzset és 16 nem tipizálható izolátumot kell elküldeni minőségbiztosítás céljából. Ha ennél kevesebb törzset izoláltak, akkor az összeset el kell küldeni.

4.4.   Fágtipizálás

A szalmonella typhimurium és enteritidis szerotípusai izolátumainak fágtipizálásához (fakultatív) az egyesült királyságbeli Colindale-i Egészségvédelmi Ügynökség (Health Protection Agency – HPA) WHO referenciaközpontja által a szalmonella fágtipizálására leírt módszert kell használni.

4.5.   Az antimikrobás érzékenység vizsgálata

Antimikrobás érzékenység esetén (fakultatív) hiteles és ellenőrzött módszert kell a vizsgálathoz használni, olyat amilyet a National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2005. január 1-je óta: „Clinical and Laboratory Standards Institute” – CLSI) ajánl.

Mind az agardiffúziós, mind a léhígítású módszerek használata elfogadható. A kapott eredményeket mennyiségi (MIC a hígítási módszerhez és inhibíciós zóna átmérő a diffúziós módszerhez) és minőségi adatokként (az ellenálló izolátumok aránya) is közzé kell tenni.

A minőségi adatoknak az antibiotikum-rezisztencia vizsgálat európai bizottságának (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – Eucast) járványügyi küszöbértékekre vonatkozó értelmezésén alapulnak: http://www.eucast.org

Az izolátumokat az alábbi antibiotikumok rezisztenciavizsgálata alá kell vetni:

ampicillin vagy amoxicillin,

tetraciklin,

kloramfenicol,

florfenicol,

nalidixinsav,

ciprofloxacin vagy enrofloxacin,

szulfonamid (lehetőleg szulfametaxol),

szulfanomid/trimetoprim vagy trimetoprim,

gentamicin,

sztreptomicin,

kanamicin (lehetőleg) vagy neomicin,

harmadik generációs cefalosporin (lehetőleg cefotaxim),

colistin (fakultatív).

A tanulmány kezdete előtt a két tagállam képzéseket szervez a részt vevő felek számára.

5.   Nyilvántartás és a minták tárolása

A mintákon elvégzett bakteriológiai vizsgálatokat a 3. táblázatban bemutatott minta szerint vagy azzal összhangban kell nyilvántartásba venni.

Az izolált törzseket a két tagállam NRL kultúragyűjteményében kell tárolni, amennyiben az legalább öt évig biztosítja a törzsek épségét.

A szerológiai vizsgálatnak alávetett hús levéből vett mintákat legalább két évig kell fagyasztva tárolni.

3.   táblázat

Példa a megvizsgált minták nyilvántartására

Minta

Kézhezvétel

Elemzés

Minta azonosító száma + típusa

A vágóhíd azonosító száma

Név

Dátum

Időpont

Név

Dátum

Időpont

POZ vagy NEG

Szerovar

Fágtipizálás

Antibiogram

Tárolási azonosító szám

1 S

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14:00

Neg

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4-10

12:30

AB

4-10

14:00

Poz

Typh

DT104

ASTSu

(IDnr)

3 L

EU083

PW

8-10

16:30

AB

9-10

9:00

Poz

Agona

n.a.

ASTE

(IDnr)

stb.

6.   Bulgária és Románia jelentései

A 2003/99/EK irányelv 9. cikke szerint az állatokban fellelhető szalmonella megfigyeléséről szóló éves nemzeti jelentés elkészítéséért felelős illetékes hatóságnak kell összegyűjtenie és kiértékelnie az eredményeket, és azokat jelentenie a Bizottság részére.

A jelentéseknek legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk:

6.1.   A vizsgálati program megvalósításának általános leírását

A tanulmányozott populáció leírását vágóhídkapacitás szerint rétegezve,

a randomeljárás leírását, amely magában foglalja a bejelentési rendszert,

a kiszámított mintaméretet,

a mintavételezésbe/vizsgálatba/tipizálásba bevont hatóságok és laboratóriumok részletes adatait,

a tanulmány általános eredményeit (a bakteriológiai vizsgálat alá vetett minták, a pozitív, szerovar, fágtipizált és antibiotikum-rezisztencia vizsgálata).

6.2.   Minden egyes mintavételezett állat összes adatát és a megfelelő vizsgálati eredményeket

A tagállamoknak a vizsgálati eredményeket a Bizottság által rendelkezésre bocsátott adatszótár és adatgyűjtő űrlapok felhasználásával készült nyers adatokként kell benyújtaniuk.

A szótárt és az űrlapot a Bizottság állítja össze, és az legalább a következő információt tartalmazza:

a vágóhidak hivatkozási száma,

a vágóhidak kapacitása,

a mintavétel napja és időpontja,

a minták referenciája (szám),

a mintavételek típusai: nyirokcsomók,

a laboratóriumba szállítás dátuma.

A tagállamoknak az alábbi információkat kell összegyűjteni a laboratóriumba küldött mintákról:

a laboratórium azonosítója (amennyiben több laboratóriumot is bevontak),

a minták szállítási módja,

a laboratórium általi kézhezvétel napja,

nyirokcsomók vizsgálata esetén a mintapéldányok súlya,

az egyes vizsgált minták eredménye: negatív vagy Szalmonella spp. szalmonella szerovar, vagy nem tipizálható szerotípusok eredménye,

az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatának és/vagy fágtipizálásnak alávetett törzsek esetében: eredmények.


(1)  Ennek a számnak el kell érnie legalább az adott tagállamban levágott hízósertések 80 %-át.

(2)  Az adott hónap 19. napján az 5. hasított testet veszik fel a mintába.


II. MELLÉKLET

A Bulgáriának és Romániának nyújtható maximális közösségi pénzügyi hozzájárulás

(euro)

Tagállam

Érték

Bulgária

4 992

Románia

7 800


III. MELLÉKLET

A vágósertés-állományok Salmonella spp. előfordulására vonatkozó felmérés végrehajtására vonatkozó hiteles pénzügyi jelentés

Jelentéstételi időszak: 2007. április 1.–2007. szeptember 30.

A felmérés során felmerült és közösségi pénzügyi hozzájárulással támogatható költségekről szóló kimutatás

A közösségi pénzügyi hozzájárulást biztosító bizottsági határozat hivatkozási száma: …

Az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek

A vizsgálatok száma

A jelentéstételi időszak során felmerült összes vizsgálati költség

(nemzeti pénznemben kifejezve)

Salmonella spp. bakteriológiai vizsgálatok

 

 

Szalmonellaizolátumok szerotipizálása

 

 

A kedvezményezett nyilatkozata

Igazoljuk, hogy

a költségekről szóló kimutatásban megállapított költségek valósak és a(z) 2007/219/EK bizottsági határozatban meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatban merültek fel, valamint nélkülözhetetlenek voltak a feladatok megfelelő elvégzéséhez,

a költségeket támogató összes dokumentum könyvvizsgálati célból rendelkezésre áll.

Dátum: …

A felelős pénzügyi személy: …

Aláírás: …


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 4.)

a Dél-afrikai Köztársaságból származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/250/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1454. számú dokumentummal történt)

(2007/220/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében Európán kívüli országokból (kivéve a mediterrán országokat, Ausztráliát, Új-Zélandot, Kanadát és az Amerikai Egyesült Államok kontinentális államait) származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.) – a vetőmag kivételével – elvben nem lehet behozni a Közösségbe. Az irányelv azonban lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve, ha bizonyított, hogy nem áll fenn károsító szervezetek elterjedésének kockázata.

(2)

A 2003/250/EK bizottsági határozat (2) a Dél-afrikai Köztársaságból származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől átmeneti eltéréseket engedélyez a tagállamok számára.

(3)

Az ezen eltérést indokoló körülmények még mindig fennállnak, és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely okot adna az említett egyedi feltételek felülvizsgálatára.

(4)

A tagállamok ezért további meghatározott időszakra vonatkozóan engedélyezhetik ezen egyedi feltételek hatálya alá tartozó növényeknek az országuk területére való behozatalát.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/250/EK határozat 1. cikkének második bekezdése az alábbi e)–h) pontokkal egészül ki:

„e)

2007. június 1-jétől2007. szeptember 30-ig;

f)

2008. június 1-jétől2008. szeptember 30-ig;

g)

2009. június 1-jétől2009. szeptember 30-ig;

h)

2010. június 1-jétől2010. szeptember 30-ig.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 93., 2003.4.10., 36. o.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 4.)

a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/249/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 1455. számú dokumentummal történt)

(2007/221/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében Európán kívüli országokból (kivéve a mediterrán országokat, Ausztráliát, Új-Zélandot, Kanadát és az Amerikai Egyesült Államok kontinentális államait) származó, ültetésre szánt szamócapalántákat (Fragaria L.) – a vetőmagok kivételével – elvben nem lehet behozni a Közösségbe. Az irányelv azonban lehetővé teszi az e szabálytól való eltérést, feltéve, ha bizonyított, hogy nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének kockázata.

(2)

A 2003/249/EK bizottsági határozat (2) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK irányelv bizonyos rendelkezéseitől átmeneti eltéréseket engedélyez a tagállamok számára.

(3)

Az ezen eltérést indokoló körülmények még mindig fennállnak, és nem áll rendelkezésre olyan új információ, amely okot adna az egyedi feltételek felülvizsgálatára.

(4)

A tagállamok ezért további meghatározott időszakra vonatkozóan engedélyezhetik az egyedi feltételek hatálya alá tartozó növényeknek az országuk területére való behozatalát.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/249/EK határozat 1. cikkének második bekezdése az alábbi e)–h) pontokkal egészül ki:

„e)

2007. június 1-jétől2007. szeptember 30-ig;

f)

2008. június 1-jétől2008. szeptember 30-ig;

g)

2009. június 1-jétől2009. szeptember 30-ig;

h)

2010. június 1-jétől2010. szeptember 30-ig.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 93., 2003.4.10., 32. o.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 4.)

a közös halászati politika keretében a délnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

(2007/222/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló, 2004. július 19-i 2004/585/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Franciaország által Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság nevében 2007. február 9-én továbbított ajánlásra,

mivel:

(1)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) és a 2004/585/EK határozat meghatározza a regionális tanácsadó testületek létrehozásának és működésének a keretét.

(2)

A 2004/585/EK határozat 2. cikke regionális tanácsadó testületet állít fel a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács VIII., IX. és X. (azori-szigeteki vizek) övezete, valamint a 34.1.1., 34.1.2. és 34.2.0. (a Madeira és Kanári-szigetek környéki vizek) (3) CECAF-körzet tekintetében.

(3)

A 2004/585/EK határozat 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően a halászati ágazat és más érdekcsoportok képviselői Belgiumban, Spanyolországban, Franciaországban, Hollandiában és Portugáliában kérelmet nyújtottak be e regionális tanácsadó testület működésére vonatkozóan.

(4)

A 2004/585/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően az érintett tagállamok döntést hoztak arról, hogy a délnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testületre vonatkozó kérelem megfelel-e az említett határozat rendelkezéseinek. 2007. február 9-én az érintett tagállamok továbbították az e regionális tanácsadó testületre vonatkozó ajánlásukat a Bizottsághoz.

(5)

A Bizottság a 2004/585/EK határozatnak, valamint a közös halászati politika célkitűzéseinek és alapelveinek a fényében értékelte az érintett felek kérelmét és az ajánlást, és megállapította, hogy a délnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testület kész megkezdeni működését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2004/585/EK határozat 2. cikke (1) bekezdésének e) pontjával a délnyugati vizek tekintetében felállított regionális tanácsadó testület 2007. április 9-től megkezdi működését.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 2004.8.3., 17. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3)  A 3880/91/EGK tanácsi rendeletben (HL L 365., 1991.12.31., 1. o.) meghatározottak szerint.


5.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 95/53


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 4.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Bulgária által benyújtott, a bortermelési potenciálra vonatkozó jegyzékről

(az értesítés a C(2007) 1469. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár nyelvű szöveg hiteles.)

(2007/223/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1493/1999/EK rendelet a telepítési jogok növelésének, valamint a szerkezetátalakításhoz és átálláshoz nyújtott támogatásnak az előfeltételeként előirányozza a bortermelési potenciál jegyzékének elkészítését az érintett tagállam részéről. E jegyzéket az említett rendelet 16. cikkének megfelelően kell elkészíteni.

(2)

A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (2) a 19. cikkében részletesen meghatározza a jegyzékben foglalt információkat.

(3)

Bulgária 2007. január 10-i és 17-i levelében közölte a Bizottsággal az 1493/1999/EK rendelet 16. cikkében és az 1227/2000/EK rendelet 19. cikkében előírt információkat. Ezen információk vizsgálata alapján megállapítható, hogy Bulgária megfelelően elkészítette a jegyzéket.

(4)

E határozat nem jelenti a jegyzékben foglalt adatok pontosságának, illetve a jegyzékben említett jogszabályok közösségi joggal való összeegyeztethetőségének Bizottság általi elismerését. E határozat nem sérti a Bizottság e kérdésekkel kapcsolatos esetleges határozatait.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság megállapítja, hogy Bulgária az 1493/1999/EK rendelet 16. cikkének megfelelően elkészítette a bortermelési potenciál jegyzékét.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 4-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1460/2006/EK rendelettel (HL L 272., 2006.10.3., 9. o.) módosított rendelet.