ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 78

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. március 17.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 280/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 281/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 282/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 283/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 284/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 59. egyenkénti pályázati felhívásra

8

 

 

A Bizottság 285/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2007 márciusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

9

 

 

A Bizottság 286/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

11

 

*

A Bizottság 287/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a ginseng és annak szabványosított kivonatai és készítményei tekintetében történő módosításáról ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 288/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az 1043/2005/EK rendelet értelmében egyes tej- és tojástermékekre export-visszatérítés nyújtásának követelményei tekintetében Bulgária és Románia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedések megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 289/2007/EK rendelete (2007. március 16.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1301/2006/EK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

17

 

*

A Bizottság 290/2007/EK rendelete (2007. március 16.) a 318/2006/EK tanácsi rendelet 19. cikkében említett százaléknak a 2007/2008. gazdasági évre történő meghatározásáról

20

 

 

A Bizottság 291/2007/EK rendelete (2007. március 16.) gabonaágazatban 2007. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 272/2007/EK rendelet módosításáról

24

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/168/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) a Közösségi Növényfajta-hivatal alelnökének kinevezéséről

27

 

 

Bizottság

 

 

2007/169/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. március 16.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2007) 840. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 

 

MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

31

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáról

31

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 204., 2006.7.26.)

32

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/1


A BIZOTTSÁG 280/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. március 16-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/3


A BIZOTTSÁG 281/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós készletekből és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. Előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás mértéke változhat a vaj tervezett felhasználása, annak zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó vaj minimális értékesítési ára és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás céljára a vaj minimális értékesítési árai és a feldolgozási biztosíték

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Minimális értékesítési ár

Vaj ≥ 82 %

Változatlan

214,7

Koncentrátum

Feldolgozási biztosíték

Változatlan

45

Koncentrátum


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/5


A BIZOTTSÁG 282/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelettel (2) összhangban az intervenciós ügynökségek folyamatos pályázati eljárás útján eladhatnak bizonyos mennyiséget az általuk tárolt intervenciós vajkészletekből, és támogatást nyújthatnak tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra. A fenti rendelet 25. cikke előírja, hogy az egyes egyedi pályázati felhívásokra beérkező pályázatok figyelembevételével az intervenciós vajra minimális értékesítési árat, a tejszínre, vajra, vajkoncentrátumra pedig maximális támogatást kell megállapítani. A rendelet előírja továbbá, hogy az ár vagy a támogatás változhat a vaj tervezett felhasználása, zsírtartalma és a bedolgozási eljárás szerint. Az 1898/2005/EK rendelet 28. cikkében említett feldolgozási biztosíték összegét ennek megfelelően kell megállapítani.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás céljára az intervenciós készletekből származó tejszínre, vajra és vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege a rendelet 25., illetve 28. cikke értelmében az e rendelet mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően került megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás céljára a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra adható maximális támogatás és a feldolgozási biztosíték összege

(EUR/100 kg)

Képlet

A

B

Bedolgozási eljárás

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok nélkül

Maximális támogatás

Vaj ≥ 82 %

15,5

12

12

Vaj < 82 %

11,7

10,73

Vajkoncentrátum

18

14,5

18

14,5

Tejszín

8

5

Feldolgozási biztosíték

Vaj

17

Vajkoncentrátum

20

20

Tejszín

9


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/7


A BIZOTTSÁG 283/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) 47. cikkével összhangban az intervenciós hivatalok a vajkoncentrátum támogatására vonatkozó folyamatos pályázati felhívást nyitnak meg. A rendelet 54. cikke előírja, hogy az egyedi pályázati felhívásra érkezett pályázatok alapján állapítják meg a legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható támogatás maximális összegét.

(2)

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdése rendelkezik végfelhasználási biztosíték nyújtásáról, ami a vajkoncentrátumnak a kiskereskedelem által történő átvételét hivatott biztosítani.

(3)

A beérkezett pályázatok alapján meg kell állapítani a maximális támogatás összegét, valamint ennek megfelelően a végfelhasználási biztosíték összegét.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 27. egyedi pályázati eljárás céljára a rendelet 47. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább 96 %-os zsírtartalmú vajkoncentrátumra adható maximális támogatás összege 16,27 EUR/100 kg.

Az 1898/2005/EK rendelet 53. cikkének (4) bekezdésében előírt végfelhasználási biztosíték 18 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. A legutóbb a 2107/2005/EK rendelettel (HL L 337., 2005.12.22., 20. o.) módosított rendelet.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/8


A BIZOTTSÁG 284/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 59. egyenkénti pályázati felhívásra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke c) bekezdésére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenciót szabályzó 1255/1999/EK tanácsi rendelet (2) alkalmazásának részletes szabályait meghatározó, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet 21. cikkének megfelelően az intervenciós ügynökségek az általuk tárolt vaj bizonyos mennyiségét folyamatos pályáztatás keretében értékesítésre ajánlották fel.

(2)

Figyelemmel az egyenkénti pályázati felhívásokra beérkezett ajánlatokra, minimális értékesítési árat határoznak meg, vagy pedig döntés születik arra vonatkozóan, hogy a 2771/1999/EK rendelet 24a. cikke szerint nem történik szerződéskötés.

(3)

Figyelemmel a beérkezett pályázatokra, a minimum eladási árat meg kell állapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2771/1999/EK rendeletnek megfelelő 59. egyenkénti pályázati felhívás esetén, amelyet illetően az arra vonatkozó pályázati beadási határidő 2007. március 13-án lejárt, a vaj minimum értékesítési árát 238,01 EUR/100 kg-ban kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1802/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 3. o.) módosított rendelet.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/9


A BIZOTTSÁG 285/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2007 márciusában rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Amerikai Egyesült Államok részére a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. augusztus 16-i 1233/2006/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2007. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek kisebbek a rendelkezésre álló mennyiségeknél, következésképpen e kérelmek teljes egészében teljesíthetők,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra az 1233/2006/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 225., 2006.8.17., 14. o.


MELLÉKLET

Sorszám

A 2007. április 1-jétöljúnius 30-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

09.4170

100


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/11


A BIZOTTSÁG 286/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2007 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a sertéshúságazat termékeire vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról szóló, 2003. augusztus 18-i 1458/2003/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

A 2007. második negyedévére benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek kisebbek a rendelkezésre álló mennyiségeknél, következésképpen e kérelmek teljes egészében teljesíthetők.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra az 1458/2003/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az mellékletben feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 208., 2003.8.19., 3. o. A 341/2005/EK rendelettel (HL L 53., 2005.2.26., 28. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Sorszám

A 2007. április 1. és június 30. közötti időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadásának százalékos mértéke

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/13


A BIZOTTSÁG 287/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a ginseng és annak szabványosított kivonatai és készítményei tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-hasznosítású állatoknak szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

A ginseng anyag a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében a homeopátiás állatgyógyászati készítményekben használt anyagok kategóriájában szerepel, minden élelmiszer-termelő állatfaj számára, kizárólag a homeopátiás gyógyszerkönyveknek megfelelően készített homeopátiás állatgyógyászati készítményekben való felhasználásra, a törzsoldat és hígításainak megfelelő koncentrációkban. Egy kérelem nyomán helyénvalónak látszik új bejegyzés felvétele a II. mellékletbe, a növényi eredetű anyagok kategóriájába a ginsengről és annak szabványosított kivonatairól és készítményeiről.

(3)

A 2377/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak megállapításánál, hogy e rendelet mely időponttól alkalmazandó, megfelelő időtartamot kell hagyni a tagállamoknak arra, hogy e rendelet rendelkezéseire tekintettel szükség szerint kiigazítsák az érintett állatgyógyászati készítményekre vonatkozó, az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően kiadott forgalombahozatali engedélyeket.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. május 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 1831/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete a következő hatóanyaggal egészül ki:

6.   Növényi eredetű anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Állatfajok

Ginseng és annak szabványosított kivonatai és készítményei

Minden élelmiszer-termelő állatfaj”


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/15


A BIZOTTSÁG 288/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az 1043/2005/EK rendelet értelmében egyes tej- és tojástermékekre export-visszatérítés nyújtásának követelményei tekintetében Bulgária és Románia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

(1)

A 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (1) 52. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy bizonyos tej- és tojásalapú termékekre adott visszatérítés feltétele az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), valamint az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) megfelelő követelményeinek teljesítése. A 853/2004/EK rendelet 4. és 5. cikke értelmében a termékeket engedélyezett létesítményben kell előállítani, és meg kell felelniük a meghatározott állat-egészségügyi jelölésre vonatkozó követelményeknek.

(2)

A Bulgáriában, illetve Romániában előállított egyes állati eredetű termékek forgalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 2007/30/EK bizottsági határozat (4) intézkedéseket hoz a célból, hogy megkönnyítse a Bulgáriában, illetve Romániában hatályos szabályozásnak a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban lévő szabályozásra való átállítását. Az említett határozat 3. cikkének megfelelően a tagállamok 2007. január 1-jétől2007. december 31-ig engedélyezik azon termékek kereskedelmét, amelyeket Bulgária és Románia a tej- és tojástermékek Közösségbe irányuló kivitelére engedélyezett létesítményeiben a csatlakozás előtt állítottak elő, feltéve hogy a termékek rendelkeznek az érintett létesítmény közösségi állat-egészségügyi jelölésével, és olyan okmány kíséri őket, amely igazolja, hogy a terméket a 2007/30/EK határozattal összhangban állították elő.

(3)

Ezért helyénvaló az 1043/2005/EK rendelet 52. cikke (4) bekezdésétől eltérni, a rendelet egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, előírva, hogy a 2007/30/EK határozat 3. cikke követelményeinek megfelelő termékek, amelyek kereskedelmét 2007. január 1-je és 2007. december 31-e között engedélyezik, jogosultak export-visszatérítésre.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdásági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet 52. cikke (4) bekezdésétől eltérve azon termékek, amelyeket Bulgária és Románia a tej- és tojástermékek Közösségbe irányuló kivitelére engedélyezett létesítményeiben a csatlakozás előtt állítottak elő, és a csatlakozás időpontjától 2007. december 31-ig a Közösségből exportáltak, jogosultak export-visszatérítésre, amennyiben teljesítik a 2007/30/EK határozat 3. cikke a) és b) pontjának követelményeit.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007. január 1-je és 2007. december 31-e között elfogadott kiviteli nyilatkozatokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o. A legutóbb az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 8., 2007.1.13., 59. o.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/17


A BIZOTTSÁG 289/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 1301/2006/EK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1301/2006/EK rendelet (1) II. és III. melléklete a 2006. december 31-i összetételű Közösség valamennyi hivatalos nyelvén tartalmaz bejegyzéseket. Ezen rendelkezéseknek bolgárul és románul is tartalmazniuk kell az adott bejegyzést.

(2)

Az 1301/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1301/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A III. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet mindazonáltal nem érinti a hatálybalépésének napja és 2007. január 1. közötti időszakban kiállított engedélykérelmek és engedélyek érvényességét.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett megjegyzések

:

bolgárul

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

spanyolul

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

csehül

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

dánul

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

németül

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

észtül

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

görögül

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

angolul

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

franciául

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

olaszul

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

lettül

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

litvánul

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

magyarul

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

hollandul

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

lengyelül

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

portugálul

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

románul

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

szlovákul

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

szlovénül

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

finnül

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

svédül

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

spanyolul

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

csehül

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

dánul

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

németül

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

észtül

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

görögül

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

angolul

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

franciául

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

olaszul

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

lettül

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

litvánul

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

magyarul

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

hollandul

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

lengyelül

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

portugálul

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

románul

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

szlovákul

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

szlovénül

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

finnül

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

svédül

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…”


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/20


A BIZOTTSÁG 290/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

a 318/2006/EK tanácsi rendelet 19. cikkében említett százaléknak a 2007/2008. gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére, 40. cikke (2) bekezdése d) pontjának v. alpontjára, és 42. cikkére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében a kvóta szerinti cukor és izoglükóz bizonyos – minden tagállamban azonos – százalékát ki lehet vonni a piacról, hogy annak szerkezeti egyensúlyát a referenciaárhoz közeli árszinten lehessen fenntartani.

(2)

A 2007/2008. gazdasági év előzetes ellátási mérlege a közösségi piacon kínálati többletet mutat, ami különösen annak tulajdonítható, hogy a kvótákról történő lemondás – amely a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (2) alapján történt – a vártnál alacsonyabb mértékű volt. Ez a többlet, amely a négymillió tonnás cukor- és izoglükóz-mennyiséget is csaknem elérheti, a közösségi piacon jelentős árcsökkenéshez vezethet a 2007/2008. gazdasági évben.

(3)

A piac szerkezeti egyensúlyának fenntartása érdekében ezért a 318/2006/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában célszerű meghatározni a százalékos kivonás mértékét.

(4)

A 318/2006/EK rendelet 19. cikkében előírt kivonás alkalmazása mindazonáltal a termelőket nem ösztönzi termelésük csökkentésére, mivel a százalékos kivonási arányt a kvóta alapján megtermelt valamennyi mennyiségre lineárisan kell alkalmazni, figyelmen kívül hagyva az egyes vállalkozások által termelésük kiigazítására irányuló esetleges erőfeszítéseket. A kivonási eszköz tehát elégtelen megoldásnak tekinthető annyiban, hogy a piacon nem akadályozza meg a kínálati többlet keletkezését. A 19. cikk valóban nem akadályozza meg a túltermelést, egyszerűen csak lehetővé teszi, hogy a piacról kivonják a már megtermelt többletcukrot. Ez költségekkel jár, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha a túltermelést korábbi szakaszban állítják le.

(5)

Annak érdekében, hogy a kivonási eszközt hatékonyabbá tegyék egy olyan ösztönző létrehozásával, amely a termelőket termelésük csökkentésére sarkallná, a Bizottság a Tanács elé kívánja terjeszteni a 318/2006/EK rendelet módosításáról szóló javaslatot, amely megállapítana egy küszöbértéket, amely felett a piacról kivonnák az egyes vállalkozások által kvóta szerint megtermelt mennyiséget. Más szóval azokat a vállalkozásokat, amelyek termelése nem éri el a küszöböt, mentesítik a kivonási kötelezettség alól, mert ez azt tükrözi, hogy e vállalkozások kevésbé járulnak hozzá a túltermeléshez. A vállalkozások így kiigazíthatnák termelésüket, valamint azt is eldönthetnék, hogy termelésük túllépje-e a küszöböt.

(6)

Ahhoz, hogy a százalékos kivonási arány tényleges hatással lehessen a termelésre, korlátozni kell a 318/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében előírt kötelezettséget annak elkerülésére, hogy a cukorgyártó vállalkozásoknak minimálárat kelljen fizetniük a teljes kvótájuknak megfelelő cukorrépa-mennyiségért, ideértve azokat a mennyiségeket is, amelyekre vonatkozóan nem kötöttek szállítási szerződést.

(7)

A kivonási eszköz kiigazítását azonban nem lehet időben elvégezni ahhoz, hogy az a 2007/2008. gazdasági évben visszafogja a termelést. Mivel az előrejelzések e gazdasági év vonatkozásában rendkívül nagy többletet mutatnak a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló eszköz hibás működése miatt, a 318/2006/EK rendelet 42. cikkében foglalt lehetőséggel élve haladéktalanul óvintézkedést kell bevezetni, amelynek lényegét a százalékos kivonási arány alkalmazására vonatkozó küszöbérték bevezetése képezi, így a kivonási kötelezettség azokra a vállalkozásokra fog korlátozódni, amelyek nem járulnak hozzá a többlet keletkezéséhez. E küszöbértéket olyan szinten célszerű meghatározni, amely jelentős mennyiségű cukor gyártását gátolja meg, vagyis amely összemérhető az egyébként a 318/2006/EK rendelet 19. cikke alapján kivonandó mennyiséggel.

(8)

Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az óvintézkedéshez kapcsolódó korlátozások komoly gazdasági hatással lehetnek a tagállamok azon vállalkozásaira, amelyek a 320/2006/EK rendelettel megállapított szerkezetátalakítási rendszer keretében rendkívüli erőfeszítéseket tettek. Egy ilyen esetleges hatás ellentétes lenne az említett rendszer célkitűzéseivel és a cukorpiac közös szervezésével, amelyek ezen ágazat élet- és versenyképességét hivatottak biztosítani. Ezért a tagállamok számára az említett szerkezetátalakítási rendszer keretében felszabadított nemzeti cukorkvóta százalékának arányában elő kell írni a százalékos kivonási arány alkalmazása alóli kivételt.

(9)

Hatékonyságának biztosításához az intézkedést még a cukorrépa fő vetési idénye előtt kell meghozni, ami a termelők és gyártók számára lehetővé tenné, hogy a 2007/2008. gazdasági évben a legjobb feltételek mellett tervezhessék és irányíthassák termelésüket.

(10)

Mindazonáltal a különösen a termelésre vonatkozó előrejelzések bizonytalanságának figyelembevétele érdekében célszerű előírni, hogy a százalékos kivonási arány – amennyiben szükséges – kiigazítható legyen, amikor a 2007/2008. gazdasági év mérlegére vonatkozóan már rendelkezésre állnak a végleges adatok. Amennyiben a kiigazított százalék magasabb az eredetileg az e rendelettel megállapított százalékos aránynál, a különbséget a kvóta alapján megtermelt mennyiség egészére alkalmazni kell, mivel az adott szakaszban az intézkedésnek már nem a megelőző hatás elérése a célja, hanem a piac szabályozása a ténylegesen megállapított többletmennyiség viszonylatában.

(11)

Annak érdekben, hogy a 318/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében felsorolt termékek gyártásához meg lehessen könnyíteni a cukor- és/vagy izoglükóz-ellátást, a 2007/2008. gazdasági év vonatkozásában a kivont mennyiséget indokolt ipari cukorrá vagy izoglükózzá való átalakításra rendelkezésre álló többletcukornak vagy többlet-izoglükóznak tekinteni.

(12)

A 318/2006/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban a cukorfinomító ágazat szokásos fehércukor-szükségletét a kivonás tekintetében megállapított százalékkal azonos mértékben kell csökkenteni. Egyedi százalékos kivonási arány megállapítása esetén a szokásos ellátási szükséglet csökkentési mértékét is ki kell igazítani.

(13)

A Cukorpiaci Irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan a 318/2006/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett százalék 13,5 %-ban kerül megállapításra.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve:

a)

az említett bekezdésben megállapított százalék nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek termelése a 2007/2008. gazdasági évben nem éri el kvótájuk 86,5 %-át;

b)

azon vállalkozások esetében, amelyek termelése a 2007/2008. gazdasági évben egyenlő kvótájuk 86,5 %-ával vagy azt meghaladja, a 86,5 %-os küszöb feletti mennyiségeket ki kell vonni;

c)

az (1) bekezdésben előírt százalék nem vonatkozik az azokban a tagállamokban megtermelt mennyiségekre, ahol 2006. július 1-jétől a nemzeti cukorkvóta legalább 50 %-a felszabadult annak következtében, hogy a kvótákról a 320/2006/EK rendelet 3. cikke értelmében lemondtak.

Azon tagállamokban, ahol 2006. július 1-jétől számítva a nemzeti cukorkvóta kevesebb mint 50 %-a szabadult fel annak eredményeképpen, hogy a kvótákról a 320/2006/EK rendelet 3. cikke értelmében lemondtak, az (1) bekezdésben előírt százalékos kivonási arányt a felszabadult kvóta arányában kell csökkenteni.

Az e pont értelmében alkalmazandó százalékos arányt a melléklet határozza meg.

(3)   Az (1) bekezdésben említett százalék legkésőbb 2007. október 31-ig igazítható ki. Ha a második százalék magasabb az első százalékos aránynál, a különbséget a teljes kvóta szerinti termelésre alkalmazni kell.

(4)   A (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés értelmében kivont mennyiségeket a 2007/2008. gazdasági év vonatkozásában ipari cukorrá vagy izoglükózzá való átalakításra rendelkezésre álló többletcukornak vagy többlet-izoglükóznak kell tekinteni.

(5)   A 318/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében foglalt kötelezettség, amelynek értelmében legalább a minimálárnak megfelelő árat kell fizetni, kizárólag az (1) és a (2) bekezdés alkalmazását követően kvóta szerint megtermelt cukorrépa-mennyiségre vonatkozik.

2. cikk

(1)   A cukorfinomító ágazatnak a 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerinti szokásos cukorszükséglete a 2007/2008. gazdasági évben legfeljebb 2 110 371 tonna, amelyet az alábbiak szerint kell elosztani:

a)

Bulgária esetében 171 917 tonna;

b)

Franciaország esetében 256 582 tonna;

c)

Olaszország esetében 43 250 tonna;

d)

Portugália esetében 308 488 tonna;

e)

Románia esetében 285 135 tonna;

f)

Szlovénia esetében 16 941 tonna;

g)

Finnország esetében 51 835 tonna;

h)

az Egyesült Királyság esetében 976 223 tonna.

(2)   Az 1. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén az (1) bekezdésben megállapított mennyiséget ennek megfelelően kell kiigazítani.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.


MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján megállapított százalékos kivonási arány

Tagállam

Százalékos kivonási arány

Cseh Köztársaság

7,29

Görögország

0

Spanyolország

10,53

Olaszország

0

Magyarország

6,21

Portugália (kontinentális területek)

0

Szlovákia

4,32

Finnország

3,24

Svédország

10,26


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/24


A BIZOTTSÁG 291/2007/EK RENDELETE

(2007. március 16.)

gabonaágazatban 2007. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 272/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban a 2007. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámokat a 272/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 euróval eltér a rögzítettől, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 272/2007/EK rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

Következésképpen helyénvaló a 272/2007/EK rendeletet módosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 272/2007/EK rendelet I. és II. mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 76., 2007.3.16., 3. o.


MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. március 17-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)

(EUR/tonna)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

2,49

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

2,49

1007 00 90

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

0,00

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

2007. március 15.

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (3)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (4)

Durumbúza, gyenge minőségű (5)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Jegyzés

156,22

118,40

FOB-ár, USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Öböli árnövelés

28,39

8,71

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam:

31,00 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

tonnánként 3 euró, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van, illetőleg

tonnánként 2 euro, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr tonnánként 24 eurós átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.

(3)  A 14 euro/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(4)  10 euro/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(5)  30 euro/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/27


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

a Közösségi Növényfajta-hivatal alelnökének kinevezéséről

(2007/168/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által a Közösségi Növényfajta-hivatal igazgatási tanácsa véleményének kikérését és a Közösségi Növényfajta-hivatal elnökével való egyeztetést követően 2006. november 22-én javasolt jelöltlistára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Carlos PEREIRA GODINHO-t ötéves időszakra a Közösségi Növényfajta-hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) alelnökévé nevezik ki, AD 12 besorolásban, a 2006. április 6-i Hivatalos Lapban (2) megjelent álláshirdetéssel összhangban.

(2)   Carlos PEREIRA GODINHO hivatali ideje a hivatalba lépésének napján kezdődik, a hivatalba lépés időpontját az elnök és a Hivatal igazgatási tanácsa határozza meg.

2. cikk

A Hivatal igazgatási tanácsának elnöke felhatalmazást kap, hogy Carlos PEREIRA GODINHO-val aláírja a munkaszerződést.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


(1)  HL L 227., 1994.9.1., 1. o. A legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított rendelet.

(2)  Pályázati felhívás alelnöki tisztség betöltésére a Közösségi Növényfajta-hivatalnál (A*12-es besorolás) (HL C 83A., 2006.4.6., 1. o.).


Bizottság

17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 16.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra való kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2007) 840. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/169/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel a Dán Királyság által 2006. november 20-án e-mailben benyújtott kérelemre, valamint a Bizottság személyzete által 2006. december 8-án e-mailben kért, és a Dán Királyság által 2006. december 22-én e-mailben benyújtott kiegészítő információkra,

tekintettel a független nemzeti hatóság, a Konkurrencestyrelsen (dán versenyhatóság) következtetéseire, miszerint a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek teljesülnek,

mivel:

(1)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján kell értékelni, figyelembe véve az érintett ágazat egyedi jellemzőit. A piaci belépés akkor minősül szabadnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazta az adott ágazatot vagy annak egy részét megnyitó, megfelelő közösségi jogszabályokat.

(2)

E jogszabályokat a 2004/17/EK irányelv XI. melléklete tartalmazza, amely irányelv a postai szolgáltatások tekintetében a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) hivatkozik.

(3)

A 2004/17/EK irányelv 62. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett irányelv szolgáltatásnyújtásra irányuló tervpályázatokra irányadó szabályokról szóló III. címe nem vonatkozik az érintett tagállamban olyan tevékenység végzésére szervezett tervpályázatokra, amelynél bizottsági határozat állapította meg a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságát, vagy amelynek vonatkozásában az említett bekezdés ugyanazon cikk (4) bekezdésének második vagy harmadik albekezdése, illetve (5) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében alkalmazhatónak minősül.

(4)

A Dán Királyság által benyújtott kérelem egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra vonatkozik. Pontosabban az érintett szolgáltatásokat a következőképpen lehet jellemezni: belföldi és nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállító szolgáltatások; belföldi és nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások; valamint belföldi és nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások. A korábbi bizottsági határozatokkal összhangban (3) különbséget kell tenni a fent említett szolgáltatások között, ezért úgy tekintendő, hogy minden egyes szolgáltatás külön piacot teremt. A dán kérelem tehát hat különálló piacot érint. A 2004/17/EK irányelv 6. cikkének értelmében a logisztikai szolgáltatásokra – mint például a futár- és gyorspostai szolgáltatások – az irányelv csak annyiban vonatkozik, hogy az ilyen szolgáltatásokat olyan ajánlatkérők nyújtják, amelyek a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti postai szolgáltatásokat is nyújtanak.

(5)

A Post Danmark – amelynek nevében a kérelmet benyújtották – a 2004/17/EK irányelv alkalmazásában ajánlatkérőnek tekintendő, mivel a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti közvállalkozás, amely számos, az irányelv 6. cikkében említett tevékenységet folytat. A meglévő információk alapján a Post Danmark lenne az ezen határozat által érintett piacokon működő egyetlen ajánlatkérő, mivel a többi piaci szereplő olyan magántársaság, amely nem különleges vagy kizárólagos jogok alapján működik.

(6)

Ezek – és az e határozatban szereplő többi – értékelés kizárólag a 2004/71/EK irányelv alkalmazásában, és a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül készült.

(7)

Dánia végrehajtotta és alkalmazta a 97/67/EK irányelvet. Ebből következően – és a 30. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak.

(8)

A versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő jellegű.

(9)

Az egyik paraméter, amit figyelembe kell venni, az az adott piac fő szereplőinek piaci részesedése, a másik pedig az összefonódás mértéke. Akár a forgalom, akár a szállítások számának tekintetében vizsgáljuk, a Post Danmark piaci részesedése minden érintett piacon eltérő; a benyújtott információk alapján kevesebb mint 1 % (4) és 35–40 % (5) között alakul, amelyek elfogadható értékek, figyelembe véve ezen piacok összefonódási szintjét. A Post Danmark az említett piacok közül csak kettőn a legnagyobb egyedülálló szereplő: a belföldi csomagszállítási szolgáltatások, valamint a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán (6). Mindkét említett piacon a két legnagyobb versenytárs kombinált piaci részesedése megközelíti vagy túlszárnyalja a Post Danmark részesedését (7). Azokon a piacokon, amelyeken a Post Danmark nem rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, a két legnagyobb versenytárs összesített piaci részesedése többszöröse (8) a Post Danmark piaci részesedésének. Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(10)

A fent említett mutatókra tekintettel, a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó feltételt a (4) preambulumbekezdésben megállapított csomagszállítási és futárszolgáltatások (9) tekintetében teljesítettnek kell tekinteni Dániában. A fenti (7) preambulumbekezdésben említettek szerint a piacra való korlátlan belépés másik feltétele teljesítettnek tekinthető. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható abban az esetben, ha az ajánlatkérők a szerződést az ezen kérelem által érintett, Dániában megvalósítandó csomagszállítási és futárszolgáltatások lehetővé tétele céljából ítélik oda, illetve ha az ajánlatkérők ugyanilyen tevékenység ugyanitt történő elvégzésére tervpályázatot hirdetnek.

(11)

E határozat alapját a Dán Királyság által benyújtott információk alapján a 2006 novemberében és decemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

(12)

Az e határozatban említett intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható az ajánlatkérő felek által odaítélt, és Dániában megvalósítandó következő csomagszállítási és futárszolgáltatásokat lehetővé tevő szerződésekre:

a)

belföldi vállalatközi (B2B) csomagszállítási szolgáltatások;

b)

nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállítási szolgáltatások;

c)

belföldi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások;

d)

nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások;

e)

belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások; valamint

f)

nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások.

2. cikk

E határozat alapját a Dán Királyság által benyújtott információk alapján a 2006 novemberében és decemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 15., 1998.1.21., 14. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  A 4064/89/EGK tanácsi határozat 19. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1991. december 2-i bizottsági határozat (IV/M.102. számú ügy – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 10. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1996. november 8-i bizottsági határozat (IV/M.843. számú ügy – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 8. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1999. július 1-jei bizottsági határozat (IV/M.1513. számú ügy – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 26. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 2001. mácius 20-i bizottsági határozat (COMP/35.141. számú ügy – Deutsche Post AG); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 10. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 2002. október 21-i bizottsági határozat (IV/M.2908. számú ügy – DEUTSCHE POST/DHL (II)).

(4)  A nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán 2005-ben.

(5)  A belföldi vállalatközi (Dániából és Dániába történő) csomagszállítási szolgáltatások piacán 2005-ben.

(6)  A Post Danmark forgalomban kifejezett piaci részesedése 16–19 % volt a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások, illetve 35–40 % volt a belföldi vállalatközi csomagszállítási szolgáltatások tekintetében.

(7)  2005-ben a két legnagyobb versenytárs forgalomban kifejezett összesített piaci részesedése a belföldi vállalatközi csomagszállítási piacon 36–44 %, míg a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán 23–29 % volt.

(8)  Például a belföldi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások piacán a Post Danmark forgalomban kifejezett piaci részesedése 3–5 %, miközben két legnagyobb versenytársa forgalomban kifejezett összesített piaci részesedése eléri a 69–83 %-ot. A különbség még szembetűnőbb a nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán, ahol a Post Danmark forgalomban kifejezett részesedése 2005-ben legfeljebb 1 % volt, miközben a két legnagyobb piaci szereplő összesített részesedése elérte a 65–80 %-ot.

(9)  Az érintett szolgáltatásokat a következőképpen jellemzik: belföldi és nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállító szolgáltatások; belföldi és nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások; valamint belföldi és nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások.


MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/31


Tájékoztatás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás (1) hatálybalépésének időpontjáról

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság kormánya 2006. május 29-én, valamint 2007. február 28-án kölcsönösen értesítették egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejeződéséről.

Következésképpen a megállapodás – a megállapodás 17. cikkének értelmében – 2007. február 28-án hatályba lépett.


(1)  HL L 141., 2006.5.29., 4. o.


17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/31


Tájékoztató az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáról

A 2004. november 22-én Brüsszelben aláírt, az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodás (1) – a megállapodás 10. cikkének megfelelően – 2007. január 8-án hatályba lépett.


(1)  HL L 192., 2005.7.22., 8. o.


Helyesbítések

17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/32


Helyesbítés a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv és az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 204., 2006. július 26. )

1.

A 15. oldalon, az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása) táblázatában, az „E 249 és E 250” bejegyzés az alábbiak szerint módosul:

a)

Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.)

A „175 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Wiltshire bacon (1.1.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

b)

Cured tongue (1.3.)

A Cured tongue mellé az „50 mg/kg” legmagasabb maradékszintet kell beilleszteni.

c)

Szárazon pácolt húskészítmények (2.)

A „175 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Dry cured bacon (2.1.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

2.

A 16. és 17. oldalon az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása), „Az előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség” oszlop címében és a „Legmagasabb maradékszint” oszlop címében

a következő szövegrész:

„(NaNO2-ben kifejezve)”

helyesen:

„(NaNO3-ban kifejezve)”.

3.

A 16. oldalon az I. mellékletben a 3. pont c) alpontja (a 95/2/EK irányelv III. melléklete C. részének módosítása) táblázatában az „E 251 és E 252” bejegyzés az alábbiak szerint módosul:

a)

Hagyományos és szárazon pácolt húskészítmények (2.)

A „250 mg/kg” legmagasabb maradékszintet a „Dry cured bacon és Dry cured ham (2.1.);” bejegyzéssel kell egy sorban megjeleníteni.

b)

Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.)

A „300 mg/kg (hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül)” legnagyobb mennyiséget a „Rohwürste (Salami és Kantwurst) (3.3.);” bejegyzéssel egy sorban kell megjeleníteni.

4.

A 19. oldalon az I. mellékletben a 4. pont a) alpontja (a 95/2/EK irányelv IV. mellékletének módosítása) táblázatában az ii. pont az alábbiak szerint módosul:

Az „E385” bejegyzés alatt listában a „Libamáj, egészben és tömbben” bejegyzést dőlt betűvel kell szedni.