ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 69

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. március 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 246/2007/EK rendelete (2007. március 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 247/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 248/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a SAPARD-program alapján kötött többéves finanszírozási megállapodásokkal és éves finanszírozási megállapodásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérésről

5

 

*

A Bizottság 249/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályaira vonatkozó 1431/94/EK rendelet módosításáról

16

 

 

A Bizottság 250/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

18

 

 

A Bizottság 251/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

20

 

 

A Bizottság 252/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

21

 

 

A Bizottság 253/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

23

 

 

A Bizottság 254/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

25

 

 

A Bizottság 255/2007/EK rendelete (2007. március 8.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról

27

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/159/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról ( 1 )

37

 

 

2007/160/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról ( 1 )

39

 

 

Bizottság

 

 

2007/161/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 10.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (COMP/M.4094 ügyszám – Ineos/BP Dormagen) (az értesítés a C(2006) 3592. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

40

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/1


A BIZOTTSÁG 246/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. március 8-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

121,1

MA

58,4

TN

143,7

TR

146,5

ZZ

117,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

158,0

ZZ

132,3

0709 90 70

MA

73,8

TR

110,1

ZZ

92,0

0709 90 80

IL

119,7

ZZ

119,7

0805 10 20

CU

36,7

EG

52,4

IL

58,2

MA

43,2

TN

49,6

TR

67,0

ZZ

51,2

0805 50 10

EG

61,7

IL

59,9

TR

51,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

84,4

BR

69,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

92,8

US

113,9

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

71,7

CL

103,4

CN

75,5

US

110,6

ZA

80,3

ZZ

88,3


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/3


A BIZOTTSÁG 247/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet III. melléklete megállapítja a cukor, az izoglükóz és az inulinszirup termelésének nemzeti és regionális szintű kvótáit. E kvótákat a 2007/2008-as gazdasági évre legkésőbb 2007. február végéig ki kell igazítani.

(2)

A kiigazítások különösen a 318/2006/EK rendelet 8. és 9. cikkének alkalmazásából következnek, amelyek értelmében kiegészítő cukorkvóták, illetve kiegészítő és pótlólagos izoglükózkvóták kiosztására kerülhet sor. A kiigazításnak figyelembe kell vennie a tagállamok tájékoztatásait, amelyeket a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (2) 12. cikke ír elő. A tájékoztatásokat 2007. január 31-ig kellett eljuttatni a Bizottsághoz, és azoknak tartalmazniuk kell különösen a tájékoztatás időpontjában már kiosztott kiegészítő és pótlólagos kvótákat.

(3)

A termelők 2007. szeptember 30-ig kérhetnek kiegészítő cukorkvótát. A pótlólagos izoglükózkvótát a tagállamok által megállapított feltételek szerint osztják ki. A 2007/2008-as gazdasági évre kiosztott, de a 2007. január 31-ig megtett tájékozatásokban nem szereplő kiegészítő és pótlólagos kvótákat a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított, 2008. február vége előtti következő kvótakiigazítás során figyelembe veszik.

(4)

A 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított kvótakiigazítás következik a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet (3) 3. cikkének alkalmazásából is, amely a kvótáról lemondó termelők számára szerkezetátalakítási támogatást biztosít. Ezért a szerkezetátalakítás rendszerének keretében szükséges figyelembe venni a 2007/2008-as gazdasági évben lemondott kvótamennyiségeket.

(5)

Ezért indokolt a 318/2006/EK rendelet III. mellékletének ennek megfelelő módosítása.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 39. o.

(3)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS KVÓTÁK

Alkalmazandó a 2007/2008-as gazdasági évtől

(tonna)

Tagállamok vagy régiók

(1)

Cukor

(2)

Izoglükóz

(3)

Inulinszirup

(4)

Belgium

862 077,0

99 796,0

0

Bulgária

4 752,0

78 153,0

Cseh Köztársaság

367 937,8

Dánia

420 746,0

Németország

3 655 455,5

49 330,2

Írország

0

Görögország

158 702,0

17 973,0

Spanyolország

887 163,7

110 111,0

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

3 640 441,9

0

Franciaország tengerentúli megyéi

480 244,5

Olaszország

753 845,5

28 300

Lettország

0

Litvánia

103 010,0

Magyarország

298 591,0

191 845,0

Hollandia

876 560,0

12 683,6

0

Ausztria

405 812,4

Lengyelország

1 772 477,0

37 331,0

Portugália (kontinentális területek)

15 000,0

13 823,0

Azori-szigetek autonóm tartomány

9 953,0

Románia

109 164

13 913,0

Szlovénia

0

Szlovákia

140 031,0

59 308,3

Finnország

90 000,0

16 548,0

Svédország

325 700,0

Egyesült Királyság

1 221 474,0

37 967,0

Összesen

16 599 138,3

767 082,1

0”


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/5


A BIZOTTSÁG 248/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a SAPARD-program alapján kötött többéves finanszírozási megállapodásokkal és éves finanszírozási megállapodásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1268/1999/EK tanácsi rendelet közösségi támogatást vezetett be a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok – beleértve különösen Bulgáriát és Romániát – előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseire az előcsatlakozási időszakban (a továbbiakban: a SAPARD-program).

(2)

Bulgária és Románia csatlakozási okmányának 29. cikke előírja, hogy amennyiben a SAPARD-program keretében egyes intézkedésekkel kapcsolatosan tett többéves kötelezettségvállalások időszaka túllépi a SAPARD-program keretében történő kifizetések végleges, engedélyezhető időpontját, a fennmaradó kötelezettségvállalásokat 2007–2013 közötti vidékfejlesztési program keretében kell fedezni.

(3)

A SAPARD-program számos olyan intézkedést tartalmaz, amelyet a csatlakozás után az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelettel (2) támogatnak.

(4)

Az e két támogatástípus közötti áttérés megkönnyítése érdekében meg kell határozni azon időszakot, amely alatt a SAPARD-program keretében kötelezettséget lehet vállalni a kedvezményezettek felé.

(5)

Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyekkel az 1268/1999/EK rendelet alapján jóváhagyott, de az említett rendelet alapján már nem finanszírozható projekteket áthelyezik a vidékfejlesztési programozásba.

(6)

E rendelet nem sérti a Bulgária és Románia vonatkozásában a mezőgazdasági kiadások terén a megfelelő intézkedések mechanizmusának létrehozásáról szóló, 2006. szeptember 26-i 1423/2006/EK bizottsági rendeletet (3).

(7)

Az 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 22-i 2759/1999/EK bizottsági rendelet (4) 12. cikkének rendelkezéseivel összhangban el kell végezni a SAPARD-program utólagos értékelését. Biztosítani kell, hogy ezen értékeléseket 2006 után, azaz a SAPARD-program 1268/1999/EK rendelettel összhangban előírt támogathatósági időszakán túl is elvégezhetik és finanszírozhatják.

(8)

Az Európai Közösség képviseletében eljáró Európai Bizottság többéves finanszírozási megállapodásokat („MAFA-k”) és éves finanszírozási megállapodásokat („AFA-k”) kötött egyrészt Bulgáriával, másrészt Romániával.

(9)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó területeken, a Bulgária és Románia, valamint a Közösség közötti kapcsolatokat 2007. január 1-jétől – azaz ezen államok Európai Unióhoz történő csatlakozásának időpontjától – a közösségi jog szabályozza. Elvben a különleges jogszabályokat nem igénylő kétoldalú megállapodások továbbra is hatályban maradnak, amennyiben nem mondanak ellent a kötelező közösségi jognak. Bizonyos területeken a MAFA-k és az AFA-k olyan szabályokat írnak elő, amelyek eltérnek a közösségi jogtól, de nem ellentétesek egy kötelező rendelkezéssel sem. Mindamellett helyénvaló előirányozni, hogy a SAPARD-dal kapcsolatban az új tagállamoknak – amennyire lehetséges – ugyanazokat a szabályokat kell követniük, mint amelyek a közösségi jog más területein hatályosak.

(10)

Emiatt – bizonyos eltérésekre és módosításokra is figyelemmel – helyénvaló rendelkezni a MAFA-k és AFA-k alkalmazhatóságának fenntartásáról. Egyes rendelkezésekre ugyanakkor a továbbiakban nincs szükség amiatt, hogy a Közösség többé már nem harmadik országokkal, hanem tagállamokkal foglalkozik, és az új tagállamokra közvetlenül a közösségi jog rendelkezései vonatkoznak. Az ilyen MAFA-rendelkezéseket ezért hatályon kívül kell helyezni. A MAFA-k és AFA-k alkalmazása folytonosságának biztosítása érdekében e változások 2007. január 1-jétől alkalmazandók.

(11)

Az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/1999/EK tanácsi rendelet (5), valamint a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó pénzügyi rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. június 7-i 2222/2000/EK bizottsági rendelet (6) jogalapot biztosít a Bizottság számára ahhoz, hogy a SAPARD-program alapján nyújtott támogatás kezelését eseti alapon átruházza a kérelmező országok végrehajtó szerveire. A MAFA-kat e lehetőségre alapozva kötötték meg. A tagállamokkal kapcsolatban azonban a közösségi jog nem írja elő az irányítási eljárás átruházását, hanem a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 6. cikkében említett kifizető ügynökségek számára nemzeti szinten akkreditációs eljárást ír elő. Mellékletük A. szakaszának 4. cikkében a MAFA-k alapvetően azonos akkreditációs eljárásról rendelkeznek. A tagállamok tekintetében így a továbbiakban nem kell rendelkezni a támogatás kezelésének átruházásáról. Emiatt helyénvaló eltérni e rendelkezésektől.

(12)

Egyrészről az Európai Közösség képviseletében eljáró Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia (a továbbiakban: a 2004-ben csatlakozott tagállamok) ugyancsak kötöttek többéves finanszírozási megállapodásokat (a továbbiakban: MAFA-k) és éves finanszírozási megállapodásokat (a továbbiakban: AFA-k).

(13)

Az egyrészről az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között megkötött többéves finanszírozási megállapodások és éves finanszírozási megállapodások alkalmazásának érvényben tartásáról és a többéves finanszírozási megállapodásoktól és az 1266/1999/EK és a 2222/2000/EK tanácsi rendelettől való bizonyos eltérések engedélyezéséről szóló, 2004. augusztus 4-i 1419/2004/EK bizottsági rendeletben (8) a Bulgáriával és Romániával kötött MAFA-k és AFA-k tekintetében e rendeletben foglalt rendelkezésekhez hasonlókat fogadtak el a 2004-ben csatlakozott tagállamokkal kötött MAFA-k és AFA-k tekintetében. Ezen intézkedéseket azonban azzal a céllal fogadták el, hogy megkönnyítsék a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérést, így azok 2007. április 30-án hatályukat vesztik.

(14)

A tapasztalatok fényében megállapították, hogy ezen intézkedések nem pusztán a SAPARD-programról a vidékfejlesztésre történő áttérést, hanem főleg a 2004-ben csatlakozó tagállamokra vonatkozóan a SAPARD-program alatt elkezdett programok befejezését érintik. Az 1268/1999/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy ebben az esetben a rendeletet továbbra is alkalmazni kell.

(15)

Ezért e rendeletben helyénvaló előírni az 1419/2004/EK rendeletben megállapítottakkal megegyező intézkedések elfogadását, hogy rendelkezzenek a 2004-ben csatlakozott tagállamokra vonatkozóan a SAPARD-program alatt elkezdett programok befejezéséről, mivel azok még nem zárultak le. Az 1419/2004/EK rendeletben foglalt intézkedések alkalmazásának megszűnésekor, azaz 2007. május 1-jétől ezen intézkedések alkalmazandók.

(16)

A MAFA melléklete A. szakasza 12. cikkének (7) bekezdésével összhangban, a támogatás-visszautalási döntésről szóló határozattal összhangban visszafizetendő összeget le kell vonni a Bizottsághoz benyújtott következő kifizetési kérelemből. A 12. cikk (8) bekezdése előírja, hogy a támogatás-visszautalási döntésről szóló határozattal összhangban visszafizetendő összeget nem kell visszautalni a programhoz. Mindkét rendelkezés alkalmazása az összeg kétszeres levonását eredményezné a kedvezményezett ország számára elkülönített SAPARD-összegből. Ezért el kell hagyni azt a rendelkezést, miszerint ezen összeget le kell vonni a Bizottsághoz benyújtott következő kifizetési kérelemből.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

BULGÁRIA ÉS ROMÁNIA

I.   SZAKASZ

A SAPARD-ról a vidékfejlesztésre történő áttérés

1. cikk

Az 1268/1999/EK rendelet szerinti szerződéses időszak vége

Az 1268/1999/EK rendelettel kapcsolatos közösségi támogatások tekintetében Bulgária és Románia még bármely kedvezményezettel köthet szerződést vagy vállalhat kötelezettséget mindaddig, amikor az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján mindegyikük először köt szerződést vagy vállal kötelezettséget. Ennek időpontjáról tájékoztatják a Bizottságot.

2. cikk

A SAPARD-projektek finanszírozása a támogathatósági időszakon túl

(1)   Amennyiben a SAPARD-program keretében a mezőgazdasági földek erdősítésével, termelői csoportok vagy mezőgazdasági környezeti rendszerek létrehozatalának támogatásával kapcsolatosan tett többéves kötelezettségvállalások időszaka túllépi a SAPARD-program keretében történő kifizetések végleges, engedélyezhető időpontját, a fennmaradó kötelezettségvállalásokat az 1698/2005/EK rendelet szerinti 2007–2013 közötti vidékfejlesztési program keretében kell fedezni, valamint az EMVA-ból kell finanszírozni, feltéve, hogy a vidékfejlesztési program erről rendelkezik.

(2)   Amennyiben Bulgária és Románia alkalmazza az (1) bekezdést, 2007 vége előtt bejelentik a Bizottságnak a lekötött előirányzatokhoz kapcsolódó összegeket.

(3)   Az 1268/1999/EK rendelet alapján nyújtott támogatással kapcsolatos támogathatósági szabályok és ellenőrzések továbbra is alkalmazandók.

3. cikk

A SAPARD-programok utólagos értékelésével kapcsolatos kiadások

A vonatkozó SAPARD-programoknak a 2759/1999/EK bizottsági rendelet 12. cikkében előírt utólagos értékelésével kapcsolatos kiadások az 1698/2005/EK rendelet szerinti 2007–2013 közötti vidékfejlesztési programok technikai segítségnyújtás része alapján támogathatók és az EMVA-ból finanszírozhatók, feltéve, hogy a vidékfejlesztési program erről rendelkezik.

4. cikk

A jelenlegi és az új programozási időszak szerinti intézkedések korrelációja

Az 1268/1999/EK rendelet, valamint az 1698/2005/EK rendelet 2. és 3. cikkében említett intézkedések megfelelési táblázatát az I. melléklet tartalmazza.

II.   SZAKASZ

MAFA-k és AFA-k

5. cikk

A MAFA-k és AFA-k alkalmazhatóságának fenntartása a csatlakozást követően

(1)   A II. mellékletben felsorolt, egyrészről az Európai Közösség képviseletében eljáró Európai Bizottság, másrészről Bulgária és Románia között megkötött többéves finanszírozási megállapodások (a továbbiakban: MAFA-k) és éves finanszírozási megállapodások (a továbbiakban: AFA-k) érvényessége fenntartásának sérelme nélkül e megállapodások e rendelet rendelkezéseire is figyelemmel hatályban maradnak.

(2)   A MAFA-k 2. és 4. cikkei hatályukat vesztik.

(3)   A MAFA-k mellékletének alábbi rendelkezései hatályukat vesztik:

a)

az A. szakasz 1. és 3. cikkei; a MAFA-k vagy AFA-k e cikkeire történő bármely hivatkozást azonban úgy kell értelmezni, mint az A. szakasz 4. cikke szerinti nemzeti akkreditációs döntésre történő hivatkozást;

b)

az A. szakasz 14. cikkének 2.6. és 2.7. pontjai;

c)

a C. szakasz 2., 3., 4., 5., 6. és 8. cikkei; végül

d)

a G. szakasz.

(4)   Az 1266/1999/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése és a 2222/2000/EK rendelet 3. cikke a SAPARD-program tekintetében a továbbiakban nem alkalmazandó Bulgáriára és Romániára.

6. cikk

Eltérések a MAFA-rendelkezésektől és a 2222/2000/EK rendelettől

A MAFA-k melléklete A. szakasza 4. cikke (7) bekezdésének utolsó albekezdésétől és az 5. cikkének (4) bekezdésétől, valamint a 2222/2000/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a Bizottságot azonnal értesíteni kell a SAPARD hivatal által a végrehajtási vagy kifizetési intézkedések bármely módosításáról az akkreditálását követően.

II.   FEJEZET

MAFA-K ÉS AFA-K A CSEH KÖZTÁRSASÁG, ÉSZTORSZÁG, MAGYARORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, LENGYELORSZÁG, SZLOVÁKIA ÉS SZLOVÉNIA VONATKOZÁSÁBAN

7. cikk

A MAFA-k és AFA-k alkalmazhatóságának fenntartása a csatlakozás után

(1)   A III. mellékletben felsorolt, egyrészről az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között megkötött többéves finanszírozási megállapodások (a továbbiakban: MAFA-k) és éves finanszírozási megállapodások (a továbbiakban: AFA-k) hatályban maradásának sérelme nélkül e megállapodások e rendelet rendelkezéseire is figyelemmel hatályban maradnak.

(2)   A MAFA-k 2. és 4. cikkei hatályukat vesztik.

(3)   A MAFA-k mellékletének alábbi rendelkezései hatályukat vesztik:

a)

az A. szakasz 1. és 3. cikkei; a MAFA-k vagy AFA-k e cikkeire történő bármely hivatkozást azonban úgy kell értelmezni, mint az A. szakasz 4. cikke szerinti nemzeti akkreditációs döntésre történő hivatkozást;

b)

az A. szakasz 14. cikkének 2.6. és 2.7. pontjai;

c)

a C. szakasz 2., 3., 4., 5., 6. és 8. cikkei;

d)

az F. szakasz 8. tétele; végül

e)

a G. szakasz.

(4)   Az 1266/1999/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése és a 2222/2000/EK rendelet 3. cikke a SAPARD-program tekintetében a továbbiakban nem alkalmazandó.

8. cikk

Eltérések a MAFA-rendelkezésektől és a 2222/2000/EK rendelettől

A MAFA-k melléklete A. szakasza 4. cikke (7) bekezdésének utolsó albekezdésétől és az 5. cikkének (4) bekezdésétől, valamint a 2222/2000/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésétől eltérve a Bizottságot azonnal értesíteni kell a SAPARD-hivatal által a végrehajtási vagy kifizetési intézkedések bármely módosításáról az akkreditálását követően.

9. cikk

A MAFA-k módosítása

(1)   A MAFA-k mellékletének A. szakasza 7. cikke (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A program zárókifizetésére akkor kerül sor:

a)

ha a nemzeti programengedélyező a végső éves finanszírozási megállapodásban megállapított kifizetési határidőn belül e szakasz 9. cikkével összhangban benyújtja a Bizottságnak a ténylegesen eszközölt kiadásokról szóló hiteles kimutatást;

b)

ha a végrehajtásról szóló záró beszámolót benyújtották a Bizottságnak, és az azt jóváhagyta;

c)

amikor az e szakasz 11. cikkében említett határozatot elfogadták.

A kifizetés nem érinti az e szakasz 12. cikke szerinti határozat későbbi elfogadását.”

(2)   A MAFA-k mellékletének A. szakasza 10. cikkének (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mindamellett a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia programjai keretében támogatott projektek által el nem számolt kamatot euróban meg kell fizetni a Bizottságnak.”

(3)   A MAFA-k mellékletének A. szakasza 12. cikke (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás-visszautalási döntésről szóló határozattal összhangban visszafizetendő összeget közölni kell a nemzeti programengedélyezőnek, aki a tagállamok részéről biztosítja, hogy az összeget a támogatás-visszautalási döntésről szóló határozat elfogadásától számított két hónapon belül jóváírják a SAPARD euróban vezetett számláján.

A Bizottság azonban eseti elbírálás alapján úgy határozhat, hogy a számára jóváírandó összeget számítsák be a tagállamok számára a Bizottság által valamely közösségi eszköz alapján folyósítandó kifizetéseknél.”

10. cikk

A 2003-as AFA 2. cikkében előírt összegek módosítása

Az összes 2003-as AFA 2. cikkében szereplő összeg helyére a IV. mellékletben említett összegek lépnek.

11. cikk

A 2000–2003. évi AFA-k 3. cikkeinek módosítása

Az AFA-k 3. cikke a végén a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 2. cikkben említett közösségi hozzájárulás bármely olyan részéről, amelyre vonatkozóan a második albekezdésben említett határidőig a végső kedvezményezettekkel nem írtak alá szerződést, az összeg ismertté válását követő három hónapon belül értesíteni kell a Bizottságot.”

III.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Hatály

Az I. fejezet a SAPARD-program Bulgáriában és Romániában történő végrehajtása tekintetében alkalmazandó.

A II. fejezet a SAPARD-programnak a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában történő végrehajtása tekintetében alkalmazandó.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az I. fejezetet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

A II. fejezetet 2007. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb a 2012/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 269., 2006.9.28., 10. o.

(4)  HL L 331., 1999.12.23., 51. o. A legutóbb a 2278/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 36. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 161., 1999.6.26., 68. o.

(6)  HL L 253., 2000.10.7., 5. o. A legutóbb az 1052/2006/EK rendelettel (HL L 189., 2006.7.12., 3. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 258., 2004.8.5., 11. o. A 1155/2005/EK rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 14. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat az 1268/1999/EK rendeletben és az 1698/2005/EK rendeletben előírt intézkedéseket illetően

Az 1268/1999/EK rendelet szerinti intézkedések

Az 1698/2005/EK rendelet szerinti tengelyek és intézkedések

Az 1698/2005/EK rendelet szerinti kódok

A környezet védelmét és a táj megőrzését célzó mezőgazdasági termelési módszerek, 2. cikk, negyedik albekezdés.

36. cikk, a) pont, iv. alpont és 39. cikk: Agrár-környezetvédelmi kifizetések

214

Termelői csoportok létrehozása, 2. cikk hetedik albekezdés.

20. cikk, d) pont, ii. alpont és 35. cikk: Termelői csoportok

142

Erdőgazdálkodás, beleértve a mezőgazdasági területek újraerdősítését, a magántulajdonban lévő erdőgazdaságba történő beruházást és az erdészeti termékek feldolgozását és forgalmazását, 2. cikk, tizennegyedik albekezdés.

36. cikk, b) pont, i. alpont és 43. cikk: A mezőgazdasági földterületek első erdősítése

221

Szakmai segélynyújtás az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések megvalósításához, beleértve a program előkészítését és felügyeletét segítő tanulmányokat, információs és népszerűsítő kampányokat.

66. cikk (2) bekezdés: Technikai segítségnyújtás

511


II. MELLÉKLET

Az Európai Bizottság, illetve Románia és Bulgária közötti többéves finanszírozási megállapodások (MAFA-k) és éves finanszírozási megállapodások (AFA-k)

1.   A MAFA-K LISTÁJA

Az alábbi MAFA-k megkötésére került sor az Európai Közösség képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-egyedik év április hónap huszonnyolcadik napján,

Románia kormánya között a kétezer-kettedik év január hónap tizenhetedik napján.

2.   AZ AFA-K LISTÁJA

A.   Éves finanszírozási megállapodás 2000

Az alábbi 2000. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-egyedik év április hónap huszadik napján,

Románia kormánya között a kétezer-kettedik év január hónap tizenhetedik napján.

B.   Éves finanszírozási megállapodás 2001

Az alábbi 2001. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-kettedik év július hónap huszonkilencedik napján,

Románia kormánya között a kétezer-kettedik év október hónap tizenegyedik napján.

C.   Éves finanszírozási megállapodás 2002

Az alábbi 2002. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-harmadik év június hónap hatodik napján,

Románia kormánya között a kétezer-harmadik év május hónap tizenkettedik napján.

D.   Éves finanszírozási megállapodás 2003

Az alábbi 2003. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-harmadik év október hónap első napján,

Románia kormánya között a kétezer-negyedik év szeptember hónap huszonkettedik napján.

E.   Éves finanszírozási megállapodás 2004

Az alábbi 2004. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-ötödik év június hónap hatodik napján,

Románia kormánya között a kétezer-ötödik év november hónap harmadik napján.

F.   Éves finanszírozási megállapodás 2005

Az alábbi 2005. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-hatodik év június hónap hatodik napján,

Románia kormánya között a kétezer-hatodik év július hónap huszonötödik napján.

G.   Éves finanszírozási megállapodás 2006

Az alábbi 2006. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Bolgár Köztársaság között a kétezer-hatodik év december hónap huszonkilencedik napján,

Románia kormánya között (1).


(1)  A megállapodást a Bizottság 2006. október 18-án jóváhagyta, majd a Bizottság és Románia kormánya 2006. október 31-én aláírta; jelenleg folyamatban vannak Romániában a megkötéssel összefüggő eljárások.


III. MELLÉKLET

Az Európai Bizottság, valamint a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között kötött többéves finanszírozási megállapodások (MAFA) és éves finanszírozási megállapodások

1.   A MAFA-K LISTÁJA

Az alábbi MAFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Cseh Köztársaság között a kétezer-egyedik év december hónap tizedik napján,

az Észt Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap huszonnyolcadik napján,

a Magyar Köztársaság között a kétezer-egyedik év június hónap tizenötödik napján,

a Lett Köztársaság között a kétezer-egyedik év július hónap negyedik napján,

a Litván Köztársaság között a kétezer-egyedik év augusztus hónap huszonkilencedik napján,

a Lengyel Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap tizennyolcadik napján,

a Szlovák Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap tizenhatodik napján, és

a Szlovén Köztársaság között a kétezer-egyedik év augusztus hónap huszonnyolcadik napján.

2.   AZ AFA-K LISTÁJA

A.   Éves finanszírozási megállapodás 2000

Az alábbi 2000. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Cseh Köztársaság között a kétezer-egyedik év december hónap tizedik napján,

az Észt Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap huszonnyolcadik napján,

a Magyar Köztársaság között a kétezer-egyedik év június hónap tizenötödik napján,

a Lett Köztársaság között a kétezer-egyedik év július hónap tizenegyedik napján,

a Litván Köztársaság között a kétezer-egyedik év augusztus hónap huszonkilencedik napján,

a Lengyel Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap tizennyolcadik napján,

a Szlovák Köztársaság között a kétezer-egyedik év május hónap tizenhatodik napján, és

a Szlovén Köztársaság között a kétezer-egyedik év október hónap tizenhatodik napján.

B.   Éves finanszírozási megállapodás 2001

Az alábbi 2001. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Cseh Köztársaság között a kétezer-harmadik év június hónap tizenkilencedik napján,

az Észt Köztársaság között a kétezer-harmadik év július hónap tizedik napján,

a Magyar Köztársaság között a kétezer-harmadik év március hónap huszonhatodik napján,

a Lett Köztársaság között a kétezer-kettedik év május hónap harmincadik napján,

a Litván Köztársaság között a kétezer-kettedik év július hónap tizennyolcadik napján,

a Lengyel Köztársaság között a kétezer-kettedik év június hónap tizedik napján,

a Szlovák Köztársaság között a kétezer-kettedik év november hónap negyedik napján, és

a Szlovén Köztársaság között a kétezer-kettedik év július hónap tizenhetedik napján.

C.   Éves finanszírozási megállapodás 2002

Az alábbi 2002. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Cseh Köztársaság között a kétezer-negyedik év június hónap harmadik napján,

az Észt Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap tizenegyedik napján,

a Magyar Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap huszonkettedik napján,

a Lett Köztársaság között a kétezer-harmadik év május hónap tizenkettedik napján,

a Litván Köztársaság között a kétezer-harmadik év június hónap hatodik napján,

a Lengyel Köztársaság között a kétezer-harmadik év április hónap tizennegyedik napján,

a Szlovák Köztársaság között a kétezer-harmadik év szeptember hónap harmincadik napján, és

a Szlovén Köztársaság között a kétezer-harmadik év július hónap huszonnyolcadik napján.

D.   Éves finanszírozási megállapodás 2003

Az alábbi 2003. évi AFA-k megkötésére került sor az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság és

a Cseh Köztársaság között a kétezer-negyedik év július hónap második napján,

az Észt Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap tizenegyedik napján,

a Magyar Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap huszonkettedik napján,

a Lett Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap első napján,

a Litván Köztársaság között a kétezer-negyedik év január hónap tizenötödik napján,

a Lengyel Köztársaság között a kétezer-harmadik év június hónap tizedik napján,

a Szlovák Köztársaság között a kétezer-harmadik év december hónap huszonhatodik napján, és

a Szlovén Köztársaság között a kétezer-harmadik év november hónap tizenegyedik napján.


IV. MELLÉKLET

A 2003. évi éves finanszírozási megállapodásban odaítélt összegek országok szerinti bontásban

(EUR)

Ország

Összeg

Cseh Köztársaság

23 923 565

Észtország

13 160 508

Magyarország

41 263 079

Lettország

23 690 433

Litvánia

32 344 468

Lengyelország

182 907 972

Szlovákia

19 831 304

Szlovénia

6 871 397

Összesen

343 992 726


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/16


A BIZOTTSÁG 249/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályaira vonatkozó 1431/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására és kezelésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. március 29-i 774/94/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1431/94/EK tanácsi rendelet (3) I. mellékletében 1. csoportszámmal meghirdetett, 09.4410 tételszámmal ellátott, a 0207 14 10, 0207 14 50 és 0207 14 70 KN-kódú termékekre (fagyasztott csirkedarabok) vonatkozó vámkontingens kizárólag Brazíliát illeti meg.

(2)

Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalások útján az Európai Közösség és Brazília között levélváltás formájában létrejött – a 2006/963/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott – megállapodás 2 332 tonna mennyiségű, 0 %-os vámtételű éves baromfihús-behozatali vámkontingensről rendelkezik bizonyos (0207 14 10, 0207 14 50 és 0207 14 70 KN-kódú) csirkedarabok tekintetében.

(3)

Az 1. csoportszámú vámkontingenst indokolt e mennyiséggel megnövelni.

(4)

Ezért az 1431/94/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1431/94/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 91., 1994.4.8., 1. o. A 2198/95/EK bizottsági rendelettel (HL L 221., 1995.9.19., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 156., 1994.6.23., 9. o. A legutóbb az 1938/2006/EK rendelettel (HL L 407., 2006.12.30., 150. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 397., 2006.12.30., 10. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

100 %-os vámtételcsökkentés

Csirke

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Thaiföld

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Egyéb

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Pulyka

Ország

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Éves mennyiség

(tonnában)

Brazília

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

Egyéb

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485”


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/18


A BIZOTTSÁG 250/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése b) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a 318/2006/EK rendelet követelményeinek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

2007. március 9-től a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  Ez az összeg 92 %-os hozamú nyerscukorra alkalmazandó. Amennyiben az exportált nyerscukor hozama a 92 %-tól eltérő, az alkalmazandó visszatérítés összegét minden exportművelet esetében meg kell szorozni egy átváltási tényezővel, amelyet az exportált nyerscukornak a 318/2006/EK rendelet I. melléklete III. pontjának harmadik bekezdésével összhangban kiszámított hozamát 92-vel elosztva kapunk meg.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/20


A BIZOTTSÁG 251/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007. gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 958/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. március 8-ig véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. március 8-ig véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 958/2006/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 26,793 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/21


A BIZOTTSÁG 252/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal és egyes kritériumokkal összhangban.

(3)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt szükségessé teszik.

(4)

Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni, amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5)

Az export-visszatérítések kiegyenlíthetik a Közösség és a harmadik ország kivitele közötti versenykülönbséget. Egyes közeli, illetve a közösségi termékeknek preferenciális behozatali elbánást biztosító harmadik országbeli rendeltetési helyekre történő közösségi kivitelek jelenleg rendkívül kedvező versenyhelyzetben vannak. Ezért az e rendeltetési helyekre történő kivitelek visszatérítését meg kell szüntetni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-visszatérítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételek teljesülése esetén.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK rendelet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25, 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.


MELLÉKLET

2007. március 9-től a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

21,79

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

21,79

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

21,79

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

21,79

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,2179

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/23


A BIZOTTSÁG 253/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007. február 23-án alkalmazandó, a mellékletben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérítési rátákat a Bizottság 181/2007 rendelete (2) rögzíti.

(2)

Az 181/2007 rendeletben foglalt szabályoknak és feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi információkra történő alkalmazásából következik, hogy a jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 181/2007 rendeletben rögzített visszatérítési ráták a mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 55., 2007.2.23., 24. o.


MELLÉKLET

A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre 2007. március 9-től vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

1701 99 10

fehér cukor

21,79

21,79


(1)  Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Albániába, Horvátországba, Bosznia és Hercegovinába, Szerbiába, Montenegróba, Koszovóba, Macedónia Volt áJugoszláv Köztársaságba, Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszèk (Vatikánvárosi Ăllam) felè, Lichtensteinbe, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területekre, Heligolandra, a Feröer-szigetekre irányuló export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és a Svájci Államszövetségbe exportáltak.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/25


A BIZOTTSÁG 254/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a 38/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére valamint harmadik albekezdése b) pontjára,

mivel:

(1)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, 2007. január 17-i 38/2007/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezik részleges pályázati felhívásokról.

(2)

A 38/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése értelmében, és a 2007. március 7-ig véget érő részleges pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok vizsgálatát követően célszerű megállapítani a szóban forgó részleges pályázati felhívás keretében alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. március 7-ig véget érő részleges pályázati felhívás keretében a 38/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékre alkalmazandó maximális export-visszatérítés 347,70 EUR/tonna.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. Az 1585/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 294., 2006.10.25., 19. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 11., 2007.1.18., 4. o.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/26


A BIZOTTSÁG 255/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésének elsö albekezdésére,

mivel:

(1)

A 936/2006/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg közönséges búza exportjára szóló export-visszatérítésekre egyes harmadik országokba irányuló kivitel tekintetében.

(2)

A gabonák export-visszatérítésének odaítéléséről és a gabonapiacon kialakuló zavarok esetén hozandó intézkedésekről szóló 1766/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizonyos részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendele (3) 7. cikke alapján a Bizottság úgy dönt, hogy – a meghirdetett pályázatok alapján – nem hirdet ki nyertest.

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott szempontokat, maximális export-visszatérítés rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 936/2006/EK rendeletben közzétett, a közönséges búza export-visszatérítésére vonatkozó pályázati felhívásra válaszul beérkezett, 2007. március 2. és 8. között értesített pályázatokkal kapcsolatban semmilyen intézkedést nem kell tenni.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 9-én lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 172., 2006.6.24., 6. o.

(3)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.


IRÁNYELVEK

9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/27


A BIZOTTSÁG 2007/14/EK IRÁNYELVE

(2007. március 8.)

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, 5. cikke (6) bekezdésének első albekezdésére és 5. cikke (6) bekezdésének c) pontjára, 9. cikke (7) bekezdésére, 12. cikke (8) bekezdésének b)–e) pontjára, 13. cikkének (2) bekezdésére, 14. cikkének (2) bekezdésére, 21. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 23. cikke (4) bekezdésének ii. pontjára és 23. cikkének (7) bekezdésére,

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR) (2) szakmai tanácsának kikérését követően,

mivel:

(1)

A 2004/109/EK irányelv megállapítja az átláthatósági követelmények harmonizációjának általános elveit a szavazati jogok vagy szavazati jogot biztosító meglévő részvények megszerzésére feljogosító pénzügyi eszközök birtoklása tekintetében. Arra törekszik, hogy az értékpapír-kibocsátókról szóló pontos, átfogó és időszerű információk közzététele révén kialakuljon és tartós maradjon a befektetői bizalom. Ezenkívül azáltal, hogy a kibocsátóktól megköveteli, hogy tájékozódjanak a gazdasági társaságok jelentősebb értékpapír-állományaira kiható mozgásokról, biztosítani próbálja, hogy az utóbbiak a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni tudják.

(2)

Az átláthatósági követelményekre irányadó szabályok végrehajtási szabályait is úgy kell kialakítani, hogy magas szinten biztosítsák a befektetők védelmét, növeljék a piac hatékonyságát és alkalmazásuk egységes legyen.

(3)

Ami azokat az eljárási szabályokat illeti, amelyek szerint a befektetőket tájékoztatni kell arról, hogy a kibocsátó mely székhely szerinti tagállamot választotta, az ilyen döntéseket a 2004/109/EK irányelv szerinti szabályozott tájékoztatással azonos eljárásnak megfelelően helyénvaló közzétenni.

(4)

Ami a féléves pénzügyi kimutatások kivonatának minimális tartalmát illeti – amennyiben a kimutatás nem a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően készült –, nem nyújthat félrevezető képet a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és gazdálkodási eredményéről. A féléves beszámolók tartalmának a kibocsátó teljesítményéről adott rendszeres információáramlással biztosítania kell a befektetők számára a megfelelő átláthatóságot, és ezeket az információkat olyan módon kell bemutatni, hogy könnyű legyen azokat az előző évről szóló éves beszámolóban megadott információkkal összehasonlítani.

(5)

Azoknak a részvénykibocsátóknak, amelyek a nemzetközi számviteli standardok (IAS) és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készítik konszolidált mérlegüket, a 2004/109/EK irányelv szerinti éves és féléves beszámolókban a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre ugyanazt a meghatározást kell alkalmazniuk. Azok a részvénykibocsátók, amelyek nem készítenek konszolidált mérleget és nem kötelesek alkalmazni az IAS-t és az IFRS-t, a 2004/109/EK irányelv szerinti féléves beszámolóikban a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves beszámolóiról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK tanácsi irányelvben (3) megadott meghatározást alkalmazzák.

(6)

A jelentős értékpapír-állományok 2004/109/EK irányelv szerinti bejelentési kötelezettsége alóli mentesség előnyeinek kihasználása céljából a kizárólag beszámítás vagy teljesítés céljára megszerzett részvények esetében a „rövid elszámolási ciklus” maximális hosszának a lehető legrövidebbnek kell lennie.

(7)

Annak érdekében, hogy az érintett illetékes hatóság figyelemmel kísérhesse a jelentős értékpapír-állományokra vonatkozó bejelentési kötelezettségre az árjegyzők számára érvényes eltérés betartását, az eltérés előnyeiben részesülni kívánó árjegyzőnek tudatnia kell, hogy árjegyzőként tevékenykedik vagy szándékozik tevékenykedni, és azt, hogy mely részvényekben vagy pénzügyi eszközökben.

(8)

Különösen fontos az árjegyzői tevékenység teljesen átlátható folytatása. Az árjegyzőnek ezért – a megfelelő illetékes hatóság kérésére – képesnek kell lennie az adott értékpapír-kibocsátóval kapcsolatos tevékenységek meghatározására, különösen az árjegyzői tevékenységek céljára fenntartott részvények, illetve pénzügyi eszközök tekintetében.

(9)

A kereskedési napok beosztása esetében a működés megkönnyítése érdekében helyénvaló, hogy a határidőket a kibocsátó tagállamának kereskedési napjaira vonatkoztatva számítsák ki. Az átláthatóság fokozása érdekében azonban minden illetékes hatóság számára elő kell írni, hogy a befektetőket és a piaci szereplőket tájékoztatniuk kell a területükön található vagy működő különféle szabályozott piacok kereskedési napjainak beosztásáról.

(10)

A jelentős értékpapír-állományok bejelentési követelményei tekintetében helyénvaló meghatározni – akár egyénileg, akár kollektíven – a kötelezettség keletkezésének időpontját, valamint azt, hogy ennek a kötelezettségnek a meghatalmazottak esetében hogyan kell megfelelni.

(11)

Indokoltan feltételezhető, hogy a természetes személyek vagy a jogi személyek nagyfokú gondossággal járnak el, amikor jelentős értékpapír-állományokat szereznek meg vagy idegenítenek el. Ebből következik, hogy az ilyen személyek vagy jogi személyek nagyon gyorsan tudomást szereznek az ilyen megszerzésekről vagy elidegenítésekről, vagy a szavazati jogok gyakorlásának lehetőségéről, és ezért a kérdéses ügyletet követően indokolt csak egy nagyon rövid időszakot meghatározni olyan időszakként, amelynek elteltével úgy tekintendő, hogy tudomásuk van ezekről.

(12)

A jelentős értékpapír-állományok összesítésének kötelezettsége alóli mentességet csak azoknak az anyavállalatoknak szabad biztosítani, amelyek be tudják bizonyítani, hogy leányvállalati alapkezelő társaságaik vagy befektetési vállalkozásaik teljesítik az elégséges függetlenségi feltételeket. A teljes átláthatóság biztosítása érdekében előzőleg egy erre vonatkozó nyilatkozatot meg kell küldeniük az érintett illetékes hatóságnak. E tekintetben fontos, hogy az értesítés tegyen említést arról az illetékes hatóságról, amely az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 85/611/EGK tanácsi irányelvben (4) rögzített feltételek alapján felügyeli az alapkezelő társaságok tevékenységeit, függetlenül attól, hogy azok a szóban forgó irányelv értelmében engedélyezettek-e vagy sem, feltéve hogy az utóbbi esetben azok felügyeletét nemzeti jogszabályok keretében látják el.

(13)

A 2004/109/EK irányelv alkalmazásában a pénzügyi eszközöket figyelembe kell venni a jelentős értékpapír-állományok bejelentése szempontjából, amennyiben az ilyen eszközök a birtokosnak feltétel nélküli jogot biztosítanak a mögöttes részvények megszerzésére, illetve a döntésétől függ, hogy lejáratkor a mögöttes részvényeket szerzi-e meg, vagy készpénzt kap. Következésképpen a pénzügyi eszközöket nem szabad úgy tekinteni, hogy tartalmazzák azokat az eszközöket, amelyek révén a birtokos attól függően kaphat részvényeket, hogy a mögöttes részvények árfolyama egy adott időpontban egy bizonyos szintet elér-e. A pénzügyi eszközök nem tekinthetők úgy sem, hogy magukban foglalják azokat az eszközöket, amelyek az eszköz kibocsátója vagy harmadik fél számára lejáratkor az eszköz birtokosa számára részvényeket vagy készpénzt juttatnak.

(14)

A 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) I. mellékletének C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszközök közül azok, amelyeket e bizottsági irányelv 11. cikkének (1) bekezdése nem említ, a 2004/109/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősülnek pénzügyi eszköznek.

(15)

A 2004/109/EK irányelv magas szintű követelményeket állapít meg a szabályozott információk terjesztése területén. Az információk egyszerű rendelkezésre állása, ami azt jelenti, hogy a befektetőknek aktívan kell azokat keresniük, ennek az irányelvnek az alkalmazásában ezért nem elégséges. Ennek megfelelően az információterjesztésnek magában kell foglalnia, hogy a kibocsátók – a befektetők elérése érdekében – aktívan terjesztik az információkat a médiának.

(16)

A szabályozott információk terjesztésére vonatkozó minőségi minimum-előírások ahhoz szükségesek, hogy a befektetők – még akkor is, ha a kibocsátóétól különböző tagállamban vannak – a szabályozott információkhoz ugyanolyan hozzáféréssel rendelkezzenek. A kibocsátóknak gondoskodniuk kell arról, hogy ezeket a minimum-előírásokat betartsák, akár saját maguk terjesztik a szabályozott információkat, akár harmadik felet bíznak meg azzal, hogy ezt a nevükben megtegye. Az utóbbi esetben a harmadik félnek képesnek kell lennie a megfelelő feltételek mellett történő terjesztésre, és megfelelő mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amelyek révén meggyőződhet arról, hogy a kapott szabályozott információk a megfelelő kibocsátótól származnak, és nem áll fenn az adatsérülés vagy a közzé nem tett bizalmas információkhoz való jogosulatlan hozzáférés veszélye. Amikor a harmadik fél más szolgáltatásokat nyújt vagy más feladatokat lát el, mint például a média, az illetékes hatóságok, az értéktőzsdék vagy a hivatalosan kijelölt tárolási mechanizmusért felelős jogi személy, az ilyen szolgáltatásokat vagy feladatokat világosan el kell különíteni a szabályozott információk terjesztéséhez kapcsolódó szolgáltatásoktól és feladatoktól. Az információknak a médiával való közlésekor a kibocsátóknak vagy harmadik feleknek – az információk feldolgozásának megkönnyítése és meggyorsítása érdekében – az elektronikus eszközöket és az adott területen szabványos formátumokat kell előnyben részesíteniük.

(17)

Mindezeken túlmenően, a minimumszabályok révén a szabályozott információkat úgy kell terjeszteni, hogy a lehető legszélesebb körben biztosítható legyen a nyilvános hozzáférés, és amikor lehetséges, a nyilvánosságot a kibocsátó székhely szerinti tagállamán belül és azon kívül egyidejűleg kell megvalósítani. Ez nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a kibocsátókat a szabályozott információk egy részének vagy egészének folyóiratokban történő közzétételét kérjék, továbbá nem sérti a kibocsátók azon jogát sem, hogy a szabályozott információkat saját maguk vagy mások weboldalain tegyék hozzáférhetővé a befektetők számára.

(18)

Egyenértékűség akkor állapítható meg, amikor harmadik országok általános közzétételi szabályai biztosítják a felhasználók számára a kibocsátók helyzetének érthető és nagyjából egyenértékű felmérését, amely képessé teszi őket arra, hogy hasonló döntéseket hozzanak, mint ha a 2004/109/EK irányelvben foglalt követelmények szerint biztosították volna tájékoztatásukat, még követelmények különbözősége esetén is. Az egyenértékűséget azonban a vonatkozó információk lényegére kell korlátozni, és a 2004/109/EK irányelv által meghatározott határidőkhöz képest semmiféle kivétel nem fogadható el.

(19)

Annak megállapításához, hogy egy harmadik országbeli kibocsátó a 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményekkel egyenértékű követelményeket támaszt-e, fontos a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a hirdetmények terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelettel (6) való összhang biztosítása, különösen a korábbi pénzügyi információkkal foglalkozó olyan tételek esetében, amelyeket a tájékoztatóban szerepeltetni kell.

(20)

Ami a függetlenséggel kapcsolatos követelmények egyenértékűségét illeti, az alapkezelő társaságok vagy befektetési vállalkozások harmadik országban bejegyzett anyavállalata számára lehetővé kell tenni, hogy részesüljön a 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (4) vagy (5) bekezdése szerinti kedvezményben, függetlenül attól, hogy a harmadik ország joga engedélyhez köti-e az ellenőrzése alatt álló alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás számára az alapkezelési vagy portfóliókezelési tevékenységek folytatását, feltéve hogy a függetlenség bizonyos feltételeit betartják.

(21)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv megállapítja a 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i. és ii. pontjának, 5. cikke (3) bekezdése második albekezdésének, 5. cikke (4) bekezdése második mondatának, 9. cikke (1), (2) és (4) bekezdésének, 10. cikkének, 12. cikke (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésének, 12. cikke (2) bekezdése a) pontjának, 13. cikke (1) bekezdésének, 21. cikke (1) bekezdésének, valamint 23. cikke (1) és (6) bekezdésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Eljárási szabályok a székhely szerinti tagállam megválasztásához

(A 2004/109/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i) pontjának ii. alpontja)

Amikor a kibocsátó a székhely szerinti tagállamot megválasztja, ezt a döntését ugyanazon eljárás szerint kell nyilvánosságra hozni, mint a szabályozott információkat.

3. cikk

A nem konszolidált féléves pénzügyi kimutatások minimális tartalma

(A 2004/109/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdése)

(1)   A féléves pénzügyi kimutatások tömörített kivonatánál a minimális tartalomnak – amikor ez az összeállítás nem az 1606/2002/EK rendelet 6. cikkében előírt eljárás alapján elfogadott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően készül – meg kell felelnie e cikk (2) és (3) bekezdésének.

(2)   A rövidített mérlegnek és a rövidített eredménykimutatásnak a kibocsátó legutóbbi éves pénzügyi kimutatásaiban szereplő címsorok és részösszegek mindegyikét tartalmaznia kell. Kiegészítő sorokat kell beállítani, amennyiben azok kihagyásának eredményeként a féléves pénzügyi kimutatások félrevezető képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és eredménykimutatásáról.

Emellett a következő összehasonlító információkat kell belefoglalni:

a)

a folyó pénzügyi év első hat hónapjának végén készült mérleget és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év végén készült összehasonlító mérleget;

b)

a folyó pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozó eredménykimutatást, ehhez az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két év elteltével az előző pénzügyi év hasonló időszakára szóló összehasonlító információkat is mellékelve.

(3)   A magyarázó megjegyzéseknek:

a)

elegendő információt kell tartalmazniuk annak biztosítására, hogy a féléves pénzügyi kimutatások kivonata összehasonlítható legyen az éves pénzügyi kimutatásokkal;

b)

elegendő információt és magyarázatot kell tartalmazniuk annak biztosítására, hogy a felhasználó helyesen értelmezze az érintett féléves időszakban az összegeket érintő olyan lényeges változásokat és tendenciákat, amelyek a mérlegben és az eredménykimutatásban is tükröződnek.

4. cikk

Kapcsolt felekkel kötött főbb ügyletek

(A 2004/109/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének második mondata)

(1)   A vezetés időközi beszámolóiban a részvénykibocsátók a kapcsolt felekkel kötött főbb ügyletekként legalább a következőket teszik közzé:

a)

a kapcsolt felekkel kötött olyan ügyleteket, amelyekre a folyó pénzügyi év első hat hónapjában került sor és amelyek az adott időszakban jelentős mértékben befolyásolták a vállalat pénzügyi helyzetét vagy a teljesítményét;

b)

a legutóbbi éves beszámolóban ismertetett, kapcsolt felekkel kötött ügyleteknél bekövetkezett esetleges változások, amelyek a folyó pénzügyi év első hat hónapjában jelentős mértékben befolyásolhatták a vállalat pénzügyi helyzetét vagy teljesítményét.

(2)   Ha a részvények kibocsátójával szemben nem követelmény a konszolidált mérlegek készítése, legalább a 78/660/EGK irányelv 43. cikke (1) bekezdésének 7b. szakaszában említett, kapcsolt felekkel kötött ügyleteket teszi közzé.

5. cikk

A szokásos „rövid elszámolási ciklus” maximális időtartama

(A 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (4) bekezdése)

A szokásos „rövid elszámolási ciklus” maximális időtartama az ügyletet követő három kereskedési nap.

6. cikk

Az illetékes hatóságoknak az árjegyzőket érintő ellenőrzési mechanizmusai

(A 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (5) bekezdése)

(1)   A 2004/109/EK irányelv 9. cikkének (5) bekezdésében foglalt mentességet kihasználni kívánó árjegyző legkésőbb a 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidőn belül értesíti a kibocsátó székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, hogy egy adott kibocsátó vonatkozásában árjegyzői tevékenységeket folytat vagy szándékozik folytatni.

Ha az árjegyző az érintett kibocsátó vonatkozásában beszünteti az árjegyzői tevékenységeket, erről értesíti az illetékes hatóságot.

(2)   A 2004/109/EK irányelv 24. cikkének sérelme nélkül, amennyiben az irányelv 9. cikkének (5) bekezdésében említett mentességgel élni kívánó árjegyzőt a kibocsátó illetékes hatósága felkéri, hogy azonosítsa az árjegyzői tevékenység céljára fenntartott részvényeket, illetve pénzügyi eszközöket, az adott árjegyző számára engedélyezni kell, hogy az azonosítást a választása szerinti ellenőrizhető eszközökkel végezze. Csak abban az esetben követelhető meg az árjegyzőtől, hogy az azonosítás céljára külön számlán vezesse a részvényeket, illetve pénzügyi instrumentumokat, ha nem tudja azokat azonosítani.

(3)   A 2004/109/EK irányelv 24. cikke (4) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, amennyiben a nemzeti jogszabályok az árjegyző és az értéktőzsde és/vagy a kibocsátó között fennálló árjegyzői megállapodást követelnek meg, az árjegyző a megfelelő illetékes hatóság kérésére felmutatja a megállapodást.

7. cikk

Kereskedési napok beosztása

(A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) és (6) bekezdése és 14. cikkének (1) bekezdése)

(1)   A 2004/109/EK irányelv 12. cikke (2) és (6) bekezdésének és 14. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a kereskedési napoknak a kibocsátó székhely szerinti tagállamában érvényes beosztását kell alkalmazni.

(2)   Minden illetékes hatóság internetes oldalán közzéteszi a különböző, a joghatósága alá tartozó területen található vagy működő szabályozott piacok kereskedési napjainak beosztását.

8. cikk

Az átláthatósági irányelv 10. cikkében említett részvényesek, természetes, illetve jogi személyek, akikre/amelyekre a jelentős értékpapír-állományokkal kapcsolatban bejelentési kötelezettség vonatkozik

(A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése)

(1)   A 2004/109/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a bejelentési kötelezettség – amely akkor keletkezik, amikor a birtokolt szavazati jogok aránya az alkalmazandó küszöbértékeket eléri, meghaladja vagy azok alá esik a 2004/109/EK irányelv 10. cikkében említett típusú ügyleteket követően – olyan egyedi kötelezettség, amely az irányelv 10. cikkében említett minden egyes részvényesre, természetes vagy jogi személyre vonatkozik, illetőleg mindkettőre, amennyiben az egyes felek szavazati jogainak aránya eléri vagy meghaladja az alkalmazandó küszöbértékeket vagy azok alá esik.

A 2004/109/EK irányelv 10. cikkének a) pontjában említett körülmények fennállása esetén a bejelentési kötelezettség a megállapodásban részt vevő valamennyi fél kollektív kötelezettsége.

(2)   A 2004/109/EK irányelv 10. cikkének h) pontjában említett körülmények fennállása esetén, ha egy részvényes egy részvényesi közgyűlésre vonatkozóan meghatalmazást ad, a bejelentés történhet egyetlen bejelentéssel, a meghatalmazás megadásának időpontjában, feltéve hogy a bejelentésben világossá tette, hogy ennek mi lesz a következménye a szavazati jogok szempontjából, amikor a meghatalmazott a szavazati jogokat saját mérlegelése szerint többé nem gyakorolhatja.

Ha a 2004/109/EK irányelv 10. cikkének h) pontjában említett körülmények fennállása esetén, a meghatalmazott ugyanarra a részvényesi közgyűlésre egy vagy több meghatalmazást kap, a bejelentés történhet egyetlen bejelentéssel a meghatalmazások kézhezvételének időpontjában, feltéve hogy a bejelentésben világossá tették, hogy ennek mi lesz a következménye a szavazati jogok szempontjából, amikor a meghatalmazott a szavazati jogokat saját mérlegelése szerint többé nem gyakorolhatja.

(3)   Ha a bejelentési kötelezettség egynél több természetes személyre vagy jogi személyre vonatkozik, a bejelentés megtehető egyetlen közös bejelentés révén.

Egyetlen közös bejelentés használata azonban nem tekinthető úgy, hogy az érintett természetes személyek vagy jogi személyek bármelyike mentesül a bejelentéssel kapcsolatos felelőssége alól.

9. cikk

Azok a körülmények, amelyek mellett a bejelentő személynek tudomást kellett szereznie a szavazati jogok megszerzéséről, elidegenítéséről, illetve gyakorlásának lehetőségéről

(A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában úgy tekintendő, hogy a részvényes, illetve az irányelv 10. cikkében említett természetes vagy jogi személy a szavazati jogok megszerzéséről, elidegenítéséről, illetve gyakorlásának lehetőségéről legkésőbb két kereskedési nappal az ügylet után értesült.

10. cikk

Az egyedi portfóliókezelésben érintett alapkezelő társaságok és befektetési vállalkozások által betartandó függetlenségi feltételek

(A 2004/109/EK irányelv 12. cikke (4) bekezdésének első albekezdése és 12. cikke (5) bekezdésének első albekezdése)

(1)   Az értékpapír-állományok összesítése alóli, a 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (4), illetve (5) bekezdésének első albekezdésében előírt mentesség alkalmazásában valamely alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás anyavállalatának a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a)

nem avatkozhat be sem közvetlen vagy közvetett utasításokkal, sem bármely más módon az alapkezelő társaságot vagy a befektetési vállalkozást megillető szavazati jogok gyakorlásába;

b)

az alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás szabadon, az anyavállalattól függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogokat.

(2)   A mentességgel élni kívánó anyavállalatnak haladéktalanul meg kell küldenie a következőket az olyan kibocsátók székhely szerinti tagállamának illetékes hatóságához, amelyeknek az értékpapír-állományait alapkezelő társaságok vagy befektetési vállalkozások kezelik:

a)

az alapkezelő társaságok és befektetési vállalkozások megnevezését tartalmazó jegyzéket, megjelölve az azokat felügyelő illetékes hatóságokat, vagy azt, hogy nem felügyeli őket illetékes hatóság, de az érintett kibocsátók említése nélkül;

b)

arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy mindegyik ilyen alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás esetében az anyavállalat megfelel az (1) bekezdésben rögzített feltételeknek.

Az anyavállalat az a) pontban említett jegyzéket folyamatosan frissíti.

(3)   Amennyiben az anyavállalat a mentességekkel csak a 2004/109/EK irányelv 13. cikkében említett pénzügyi eszközök kapcsán kíván élni, a kibocsátó székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága számára csak a (2) bekezdés a) pontjában említett jegyzéket kell megküldenie.

(4)   A 2004/109/EK irányelv 24. cikkének sérelme nélkül az alapkezelő társaságok, illetve a befektetési vállalkozások anyavállalatainak – a kibocsátó székhely szerinti tagállama illetékes hatóságának kérésére – tudniuk kell bizonyítani, hogy:

a)

az anyavállalat és az alapkezelő társaság, illetve a befektetési vállalkozás szervezeti felépítése biztosítja a szavazati jogoknak az anyavállalattól független gyakorlását;

b)

a szavazati jogok gyakorlásának módjáról döntő személyek egymástól függetlenül járnak el;

c)

amennyiben az anyavállalat az alapkezelő társaság, illetve befektetési vállalkozás ügyfele, vagy pedig az alapkezelő társaság, illetve a befektetési társaság eszközeiben jelentős részesedéssel rendelkezik, létezik egyértelmű írásos meghatalmazás az anyavállalat és az alapkezelő társaság, illetve a befektetési vállalkozás közötti közvetlen ügyfélkapcsolatra.

Az a) pontban foglalt követelmény legalább azt feltételezi, hogy az anyavállalat és az alapkezelő társaság, illetve a befektetési vállalkozás ésszerűen kialakított írásbeli szabályokkal és eljárásokkal rendelkezik az anyavállalat és az alapkezelő társaság, illetve a befektetési vállalkozás közötti, a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos információáramlás megakadályozására.

(5)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában közvetlen utasítás bármely olyan utasítás, amelyet az anyavállalat vagy az anyavállalat ellenőrzése alatt álló másik vállalkozás adott, meghatározva azt, hogy az alapkezelő társaságnak vagy a befektetési vállalkozásnak konkrét esetekben hogyan kell a szavazati jogokat gyakorolnia.

A közvetett utasítás olyan általános vagy konkrét utasítás, formájától függetlenül, amelyet az anyavállalat vagy az anyavállalat ellenőrzése alatt álló másik vállalkozás adott, amely a szavazati jogok gyakorlásának vonatkozásában korlátozza az alapkezelő társaság vagy a befektetési vállalkozás mérlegelését, az anyavállalat vagy az anyavállalat irányítása alatt álló másik vállalkozás sajátos üzleti érdekeinek szolgálata érdekében.

11. cikk

Azoknak a pénzügyi eszközöknek a típusai, amelyek – egyedül a birtokos kezdeményezése alapján – jogosultságot teremtenek szavazati jogokat biztosító részvények megszerzésére

(A 2004/109/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdése)

(1)   A 2004/109/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az átruházható értékpapírok és a 2004/39/EK irányelv I. mellékletének C. szakaszában említett opciók, határidős termékek, csereügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és egyéb származékos kontraktusok pénzügyi eszközöknek tekintendők, feltéve hogy jogosultságot teremtenek – a birtokos saját kezdeményezése alapján, hivatalos megállapodás szerint – olyan kibocsátó szavazati jogokat biztosító, már kibocsátott részvényeinek megszerzésére, amelynek részvényeit egy szabályozott piac kereskedésébe már bevezették.

A pénzügyi eszköz birtokosának esedékességkor vagy feltétel nélküli jogot kell szereznie a mögöttes részvények megszerzésére, vagy mérlegelési jogot arra, hogy ezeket a részvényeket megszerezze-e vagy sem.

A hivatalos megállapodás olyan megállapodást jelent, amely az alkalmazandó jog értelmében kötelező érvénnyel bír.

(2)   A 2004/109/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a birtokosnak az ugyanazon kibocsátóhoz kapcsolódó, az (1) bekezdésben foglalt valamennyi pénzügyi eszközt összesíti és bejelenti.

(3)   A 2004/109/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében előírt bejelentés a következő információkat tartalmazza:

a)

a szavazati jogok szempontjából kialakult helyzet;

b)

adott esetben azoknak az ellenőrzés alatt álló vállalkozásoknak a láncolata, amelyeken keresztül a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolja;

c)

a küszöbérték elérésének vagy túllépésének időpontja;

d)

a lehívási időszakkal rendelkező pénzügyi eszközöknél annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amikor a részvényeket megszerzi vagy megszerezheti, ha van ilyen;

e)

az eszköz lejáratának vagy érvényességének időpontja;

f)

a birtokos azonosítása;

g)

a mögöttes kibocsátó megnevezése.

Az a) pont alkalmazásában a szavazati jogok százalékos arányának kiszámítása az összes szavazati jog száma és a teljes tőke vonatkozásában a kibocsátó által a 2004/109/EK irányelv 15. cikke szerint legutóbb közzétett adatok alapján történik.

(4)   A bejelentési időszak megegyezik a 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében és a kapcsolódó végrehajtási rendelkezésekben rögzített időszakkal.

(5)   A bejelentést a mögöttes részvény kibocsátójának és a kibocsátó székhely szerinti tagállamában illetékes hatóság teszi meg.

Ha egy pénzügyi eszköz egynél több mögöttes részvényre vonatkozik, külön bejelentést kell tenni a mögöttes részvények minden egyes kibocsátója részére.

12. cikk

Minimum-előírások

(A 2004/109/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdése)

(1)   A szabályozott információk terjesztése a 2004/109/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a (2)–(5) bekezdésben meghatározott minimum-előírásoknak megfelelően történik.

(2)   A szabályozott információk terjesztése úgy történik, hogy biztosítható legyen az információk lehető legszélesebb nyilvánossághoz – a lehető legrövidebb időn belül – való eljutása a székhely szerinti tagállamban, a 2004/109/EK irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében említett tagállamban, illetve a többi tagállamban.

(3)   A szabályozott információknak a médiákkal való közlése szerkesztés nélkül, teljességükben történik.

A 2004/109/EK irányelv 4., 5. és 6. cikkében említett beszámolók és kimutatások esetében azonban ez a követelmény teljesítettnek tekintendő, ha a szabályozott információkkal kapcsolatos bejelentést a médiával közölték, és megadták a vonatkozó dokumentumok internetes elérhetőségét, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt, az irányelv 21. cikkében említett mechanizmuson kívül.

(4)   A szabályozott információkat a médiának olyan módon kell eljuttatni, amely biztosítja a kommunikáció biztonságát, minimálisra csökkenti az adatsérülés és a jogosulatlan hozzáférés kockázatát, és bizonyosságot teremt a szabályozott információk forrását illetően.

A szabályozott információk átvételének biztonságáról úgy lehet gondoskodni, ha a továbbításuk bármely hiányosságát vagy megszakítását a lehető legrövidebb időn belül orvosolják.

A kibocsátó, illetve az a személy, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kért engedélyt a szabályozott piacon való kereskedésre, nem tartozik felelősséggel azokért a rendszerhibákért vagy hiányosságokért, amelyek a szabályozott információkat átvevő médiáknál következnek be.

(5)   Szabályozott információkat a médiáknak olyan módon kell eljuttatni, amely egyértelművé teszi, hogy szabályozott információkról van szó, egyértelműen azonosítja az érintett kibocsátót, illetve azt a személyt, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kért engedélyt a szabályozott piacon való kereskedésre a szabályozott információk tárgyát, valamint az információk kibocsátó általi közlésének napját és időpontját.

Kérésre a kibocsátó, illetve az a személy, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kért engedélyt a szabályozott piacon való kereskedésre, bármely szabályozott információ közzététele kapcsán közölheti az illetékes hatósággal a következőket:

a)

annak a személynek a nevét, aki az információkat a médiával közölte;

b)

a biztonsági intézkedésekre vonatkozó részleteket;

c)

az információk médiával való közlésének napját és időpontját;

d)

az információk közléséhez használt közvetítő eszközt;

e)

adott esetben a kibocsátó által a szabályozott információkra elrendelt embargóra vonatkozó részleteket.

13. cikk

A 2004/109/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje előírja, hogy a vezetés éves beszámolójának legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a kibocsátó üzleti vállalkozásának alakulásáról, teljesítményéről és helyzetéről szóló tárgyilagos áttekintést, ismertetve a felmerült főbb kockázatokat és bizonytalanságokat annak érdekében, hogy az áttekintés kiegyensúlyozott és átfogó elemzést adjon a kibocsátó üzleti vállalkozásának és helyzetének alakulásáról és teljesítményéről, az üzleti vállalkozás méretének és összetettségének megfelelően;

b)

a pénzügyi év vége óta bekövetkezett bármely fontos esemény ismertetését;

c)

a kibocsátó várható jövőbeli fejlődésének ismertetését.

Az a) pontban említett elemzés a kibocsátó fejlődésének, teljesítményének vagy helyzetének megértéséhez szükséges mértékben tartalmazza mind a pénzügyi, mind pedig – szükség szerint – az adott üzleti vállalkozás szempontjából fontos, nem pénzügyi jellegű főbb teljesítménymutatókat.

14. cikk

A 2004/109/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint a vezetés időközi jelentésén kívül a pénzügyi kimutatások kivonata is szükséges, továbbá előírja azt hogy a vezetés éves beszámolójának legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a)

a vonatkozó időszak áttekintését;

b)

a pénzügyi év fennmaradó hat hónapjára vonatkozóan a kibocsátó várható jövőbeli fejlődésének ismertetését;

c)

a részvények kibocsátói számára, amennyiben nincs folyamatban közzététel, a kapcsolt felekkel kötött főbb ügyletek.

15. cikk

A 2004/109/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjában és 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjában és 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint a kibocsátón belül egy személy vagy személyek felelős(ek) az éves és féléves pénzügyi információkért és különösen a következőkért:

a)

a pénzügyi kimutatások megfelelnek-e az alkalmazandó beszámolási keretrendszernek vagy a számviteli standardok együttesének;

b)

a vezetés beszámolójában a vezetés által adott áttekintés mennyire felel meg a valóságnak.

16. cikk

A 2004/109/EK irányelv 6. cikkében meghatározottakkal egyértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 6. cikkében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint a kibocsátóval szemben követelmény a negyedéves pénzügyi beszámolók közzététele.

17. cikk

A 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint az anyavállalat számára nem követelmény az egyedi mérlegek biztosítása, de az abban a harmadik országban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező kibocsátóval szemben követelmény, hogy a konszolidált mérleg elkészítésekor abba a következő információkat vegye bele:

a)

a részvények kibocsátói számára az osztalékok kiszámítása és az osztalékfizetésre való képesség;

b)

minden kibocsátó számára, a minimális tőkével és vagyonnal szembeni követelmények és a likviditási kérdések.

Az egyenértékűség alkalmazásában a kibocsátónak arra is képesnek kell lennie, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának kiegészítő, auditált közléseket biztosítson, amelyek információt szolgáltatnak a kibocsátó, mint önálló vállalkozás egyedi mérlegéről, az a) és b) pontokban említett információelemekre vonatkozóan. Ezek a közlések elkészíthetőek a harmadik ország számviteli standardjainak megfelelően.

18. cikk

A 2004/109/EK irányelv 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha az ország jogrendje szerint egy olyan kibocsátóval szemben, amelynek abban a harmadik országban létesítő okirat szerinti székhelye van, nem követelmény, hogy konszolidált mérleget készítsen, de követelmény, hogy egyedi mérlegét az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 3. cikke alapján a Közösségen belüli alkalmazásra elismert nemzetközi számviteli standardoknak vagy a harmadik ország nemzeti számviteli standardjainak megfelelően készítse el.

Az egyenértékűség alkalmazásában, ha az ilyen pénzügyi információ ezekkel a standardokkal nem áll összhangban, akkor újra megállapított pénzügyi kimutatások formájában kell azokat előterjeszteni.

Ezenkívül az egyedi mérlegeket független könyvvizsgálatnak kell alávetni.

19. cikk

A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (6) bekezdésében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (6) bekezdésében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint az olyan kibocsátó számára, amelynek székhelye a szóban forgó harmadik országban van, a jelentős értékpapír-állományok bejelentésére, és ezen belül a jelentős értékpapír-állományok nyilvánosságra hozatalára nyitva álló időszak összességében legfeljebb hét kereskedési nap.

A kibocsátó bejelentésére és azt követően a kibocsátó által a nyilvánosságnak adott tájékoztatásra nyitva álló időkeretek eltérhetnek a 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében és 12. cikkének (6) bekezdésében megadottaktól.

20. cikk

A 2004/109/EK irányelv 14. cikkében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 14. cikkében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint az ország területén létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező kibocsátóval szemben követelmény a következő feltételek teljesítése:

a)

olyan kibocsátó esetében, amelynek számára engedélyezett, hogy saját, szavazati jogot biztosító részvényeinek legfeljebb 5 %-át birtokolja, minden alkalommal be kell jelentenie az említett küszöbérték elérését vagy túllépését;

b)

olyan kibocsátó esetében, amelynek számára engedélyezett, hogy saját, szavazati jogot biztosító részvényeinek legfeljebb 5 % és 10 % közötti arányát birtokolja, minden alkalommal be kell jelentenie az 5 %-os küszöbérték vagy a maximális küszöbérték elérését vagy túllépését;

c)

olyan kibocsátó esetében, amelynek számára engedélyezett, hogy saját, szavazati jogot biztosító részvényeinek több mint 10 %-át birtokolja, minden alkalommal be kell jelentenie az 5 %-os küszöbérték vagy a 10 %-os küszöbérték elérését vagy túllépését.

Az egyenértékűség alkalmazása céljából a 10 %-os küszöbérték túllépésére vonatkozó bejelentést nem kell megkövetelni.

21. cikk

A 2004/109/EK irányelv 15. cikkében meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 15. cikkében meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint az ország területén létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező kibocsátóval szemben követelmény az összes szavazati jogok számának és a tőkének a nyilvánosságra hozatala, az ilyen összesített számadatokban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés időpontjától számított 30 naptári napon belül.

22. cikk

A 2004/109/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 18. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottakkal egyenértékű követelmények

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (1) bekezdése)

A 2004/109/EK irányelv 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 18. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint az ország területén létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező kibocsátóval szemben követelmény legalább a közgyűlések helyének, idejének és napirendjének megadása.

23. cikk

Egyenértékűség az alapkezelő társaságok és befektetési vállalkozások anyavállalatai függetlenségének próbájával összefüggésben

(A 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (6) bekezdése)

(1)   A 2004/109/EK irányelv 12. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott követelményekkel egyenértékű függetlenségi feltételeket meghatározó országnak akkor tekintendő valamely harmadik ország, ha ennek az országnak a jogrendje szerint a 2004/109/EK irányelv 23. cikkének (6) bekezdése szerinti alapkezelő társasággal vagy befektetési vállalkozással szemben követelmény a következő feltételek teljesítése:

a)

az alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás minden körülmények között szabadon, az anyavállalattól függetlenül gyakorolhatja az általa kezelt eszközökhöz fűződő szavazati jogokat;

b)

az alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás összeférhetetlenség fennállása esetén nem lehet tekintettel az anyavállalat vagy bármely más, az anyavállalat ellenőrzése alatt álló vállalkozás érdekeire.

(2)   Az anyavállalat eleget tesz az ezen irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésében megállapított bejelentési követelményeknek.

Emellett nyilatkozik arról, hogy minden egyes érintett alapkezelő társaság vagy befektetési vállalkozás esetében az anyavállalat megfelel az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(3)   A 2004/109/EK irányelv 24. cikkének sérelme nélkül az anyavállalatnak – kérésre – tudnia kell bizonyítani a kibocsátó székhely szerinti tagállamának illetékes hatósága számára, hogy betartja a 10. cikk (4) bekezdésében megállapított követelményeket.

24. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb az elfogadás dátumától számított 12 hónapon belül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükségesek. E rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

25. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

26. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(2)  A CESR-t a 2001. június 6-i 2001/527/EK bizottsági határozat (HL L 191., 2001.7.13., 43. o.) hozta létre.

(3)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o. A 2006/31/EK irányelvvel (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 149., 2004.4.30., 1. o. Az 1787/2006/EK rendelettel (HL L 337., 2006.12.5., 17. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/37


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/159/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezete (2) megszünteti a szerződő felek közötti gépjármű-kereskedelem gyakorlati korlátait ezen aspektusok tekintetében, magas szintű biztonság szavatolása mellett.

(2)

Helyénvaló ezért meghatározni a Közösség álláspontját az említett előírás-tervezet tekintetében, és ennélfogva rendelkezni arról, hogy a Közösség – amelyet a Bizottság képvisel – a tervezet mellett szavazzon.

(3)

Az előírás-tervezet a Közösség gépjármű-típusjóváhagyási rendszerének részévé válik, ugyanis a gépjárművek vezetőinek látóterére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. szeptember 27-i 77/649/EGK tanácsi irányelv (3) hatóköre hasonló ezen előírás-tervezetéhez,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a gépjárművek vezetőjének menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló, a TRANS/WP.29/2005/82 számú dokumentumban foglalt előírás-tervezetét ezennel jóváhagyják.

2. cikk

A járművekre vonatkozó szabályok harmonizálása céljából az ENSZ-EGB által rendezett világfórum közelgő igazgatási bizottsági ülésén a Közösség, amelyet a Bizottság képvisel, az 1. cikkben említett ENSZ-EGB-előírás-tervezet mellett szavaz.

3. cikk

A gépjárművek vezetőjének menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló ENSZ-EGB-előírás a Közösség gépjármű-típusjóváhagyási rendszerének részévé válik.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


(1)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(2)  ENSZ/EGB TRANS/WP.29/2005/82 dokumentum.

(3)  HL L 267., 1977.10.19., 1. o. A legutóbb a 90/630/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 341., 1990.12.6., 20. o.) módosított irányelv.


9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/39


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/160/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (1) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozatra és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1)

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezete (a továbbiakban: ENSZ-EGB-rendelettervezet) (2) megszünteti a szerződő felek között a gépjármű-kereskedelem technikai korlátait ezen alkatrészekre vonatkozóan, ugyanakkor biztosítja a biztonság és a környezetvédelem magas szintjét.

(2)

Helyénvaló ezért meghatározni a Közösség álláspontját az ENSZ-EGB-rendelettervezet tekintetében, és rendelkezni arról, hogy a Közösség – amelyet a Bizottság képvisel – a tervezet mellett szavazzon.

(3)

Mivel az ENSZ-EGB-rendelettervezet nem eredeti járműfelszereltségre tartalmaz előírásokat, nem kell beépíteni a közösségi gépjármű-típusjóváhagyási rendszerbe,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszerekről szóló ENSZ-EGB-rendelettervezetet a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A járművekre vonatkozó szabályok harmonizálása céljából az ENSZ-EGB által rendezett világfórum közelgő igazgatási bizottsági ülésén a Közösség, amelyet a Bizottság képvisel, az 1. cikkben említett ENSZ-EGB-rendelettervezet mellett szavaz.

3. cikk

Az ENSZ-EGB-nek az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszerekről szóló rendeletét nem kell beépíteni a közösségi gépjármű-típusjóváhagyási rendszerbe.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


(1)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(2)  TRANS/WP.29/2005/88 dokumentum.


Bizottság

9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 10.)

egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

(COMP/M.4094 ügyszám – Ineos/BP Dormagen)

(az értesítés a C(2006) 3592. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű változat hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/161/EK)

2006. augusztus 10-én a Bizottság határozatot fogadott el a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendeletről (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdéséről. A határozat teljes szövegének nem bizalmas jellegű változata megtalálható az ügy hiteles nyelvén és a Bizottság munkanyelvein, a Versenypolitikai Főigazgatóság weblapján, amelynek címe a következő: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

(1)

2006. január 24-én a Bizottság egy bejelentést kapott, amelyben az INEOS Group Limited („Ineos”) vállalkozás bejelentette azt a szándékát, hogy megszerzi az ellenőrzést, eszközök megvásárlása révén, a British Petroleum Group („BP”) által ellenőrzött BP etilén-oxid/etilén-glikol üzletág („BP Dormagen üzletág”) felett.

(2)

Az Ineos egy tőkeegyesítő társaság az Egyesült Királyságban, amelynek világszerte vannak különféle, kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai a köztes termékek és speciális vegyszerek gyártása, forgalmazása, értékesítése és reklámozása területén. 2006. december 16-án az Ineos megszerezte az Innovene-t, amely korábban a BP olefinekkel, származékokkal és finomítással foglalkozó vállalkozása volt (a BP Dormagen üzletág kivételével, amelynek megszerzése a jelen határozat tárgya). Az Innovene egy sor petrolkémiai terméket – ezen belül olefineket és származékaikat – és egy sor finomítói terméket gyárt (2). Ezt a műveletet a Bizottság 2005. december 9-én átengedte (COMP/M.4005 ügyszám – Ineos/Innovene, a „fő ügylet”).

(3)

A BP Dormagen üzletág, amely egyetlen, Köln/Dormagen (Németország) területén található üzemből áll, jelenleg a BP ellenőrzése alatt áll, és etilén-oxid („EO”) és etilén-glikolok („EG vagy glikolok”) gyártásával foglalkozik.

(4)

A Vállalat-összefonódási Tanácsadó Bizottság 2006. július 28-i, 143. ülésén a Bizottságtól kapott, az átengedés megadásáról szóló határozattervezetre kedvező véleményt adott (3).

(5)

A meghallgatási tisztviselő 2006. július 26-án kelt jelentésében azt az álláspontot foglalta el, hogy a felek meghallgatás iránti jogát tiszteletben tartották (3).

I.   AZ ÉRINTETT PIACOK

Háttér

(6)

Amikor a Bizottság a fő ügyletet megvizsgálta, felmérte az etilén-oxid („EO”) és számos származéka („EOD-k”), különösen az alkohol-etoxilátok, a glikoléterek („GE-k”) és az etanolaminok („EOA-k”) piacát. A Bizottság megállapította, hogy a fő ügylet a horizontálisan és vertikálisan kapcsolódó piacokon nem vet fel komoly kételyeket a közös piaccal való összeegyeztethetőség szempontjából.

(7)

A BP Dormagen üzletág csak EO és EG termékeket gyárt és értékesít. Az Ineos a vegyszerek széles skáláját gyártja, ezen belül EO-t és EO-származékokat (ideértve az EG-ket). Következésképpen a BP Dormagen üzletágnak az Ineos által felajánlott megszerzéséből eredően horizontális átfedések csak az EO-val és az EG-kel kapcsolatban keletkeznek. Emellett vertikális kapcsolatok az EO-t megelőzően léteznek (az etilén tekintetében) és az EO-t követően (az EO származékai tekintetében).

Érintett termékpiacok

(8)

Az EO színtelen gáz, amelyet az etilén részleges oxidálásával állítanak elő. Az EO etiléntartalma 82 %, és veszélyes termék, mivel erősen tűz- és robbanásveszélyes. Ezenkívül mérgező és rákkeltő. Az EO tisztítatlan állapotban EG-k előállítására használható fel, vagy tovább tisztítható.

(9)

Az EG-k köztes vegyi anyagok, amelyeket főként az EO nem katalitikus hidratálásával állítanak elő. Az EG-k az EGT teljes EO-fogyasztásának 37,5 %-át teszik ki, és csak integrált EO-gyártók állítják elő.

(10)

Az EO feldolgozásának alternatív módja további tisztítása: a tisztított EO ekkor különféle más vegyipari köztes termékek előállítására használható fel. A tisztított EO legnagyobb részét az integrált EO-előállítók saját maguk használják fel ezt követően, EO-származékok előállítására, a maradékot kívülállóknak értékesítik, amelyek az EO-előállítókkal az EO különféle származékainak piacain versenyben állnak.

Etilén-oxid

(11)

A Bizottság az etilén-oxidot korábbi ügyekben már megvizsgálta (4). Akkor az EO számára egy külön piacot határozott meg, annak alacsony behelyettesíthetősége miatt, különösen ha közvetlen nyersanyagként használják kémiai reakciók során. Az ebben az ügyben végzett vizsgálat megerősítette a termékpiacnak ezt a meghatározását.

(12)

Mivel kívülállóknak csak tisztított EO-t adnak el, a verseny felmérése ebben az esetben a tisztított EO piacára koncentrálódott. Az eljárások egy késői szakaszában az Ineos azt állította, hogy a tisztított EO-t tovább lehetne bontani magas fokozatú EO-ra („HG-EO”) illetve alacsony fokozatú EO-ra („LG-EO”), a tisztátalanságok (főként az aldehidtartalom) szintjétől függően. A piac vizsgálata azonban megerősítette, hogy az érintett termékpiacnak a tisztított EO tisztasági szintek szerinti további felosztására nincs szükség, mivel kívülállóknak csak H-G EO-t adtak el.

(13)

A Bizottság megvizsgálta azt is, hogy különbséget kell-e tenni a hosszú távú szállítási szerződések között aszerint, hogy az EO-t olyan ügyfeleknek szállítják, amelyeknek üzemei az EO szállítójának telephelyén vagy ahhoz közel vannak, és amelyekhez csővezetékkel kapcsolódik („telephelyi”) vagy más ügyfeleknek szállítják („telephelyen kívül”), amelyek kiszolgálása más módon, például teherautóval vagy vasúton történik. A Bizottság azt találta, hogy voltak bizonyos különbségek az árszintekben, a szerződések időtartamában és a vásárolt mennyiségekben e két szállítási módszer között. A Bizottságnak azonban erről a kérdésről nem kellett döntenie, mivel az ügylet a hatékony versenyt jelentősen nem akadályozná, függetlenül attól, hogy a telephelyi és telephelyen kívüli szállításokat egyetlen, vagy két külön piacnak tekintik-e.

Etilén-glikolok

(14)

Az Ineos azt állította, hogy az EG-k külön termékpiacot alkotnak, ami összhangban van a Bizottság előző határozatával (5). Egy ezt követő határozatában (6) azonban a Bizottság azt állapította meg, hogy a keresleti oldal megfontolásai szükségessé tehetik az EG különböző típusainak megkülönböztetését. Ezek a következők: a monoetilén-glikol („MEG”), a dietilén-glikol („DEG”) és a trietilén-glikol („TEG”). A MEG teszi ki a termelés nagy többségét (mintegy 90 %-át), a fennmaradó termelés pedig a DEG (mintegy 9 %) és a TEG (mintegy 1 %) között oszlik meg.

(15)

Ebben az esetben a piaci szereplők többsége jelezte, hogy az EG-ket tovább fel kellene osztani három piacra, a MEG-re, a DEG-re és a TEG-re, mivel ezeket nagyon különböző alkalmazásokban használják fel, és egymással semmilyen mértékben nem helyettesíthetők. A kínálati oldal szempontjából azonban a MEG, a DEG és a TEG gyártása végig együtt történik, és mindig nagyon hasonló arányokban állítják ezeket elő. A piac pontos meghatározása eldöntetlen maradt, mivel az ügylet az EG-k tekintetében a hatékony versenyt az alternatív termékpiaci meghatározások egyike szerint sem akadályozná jelentősen.

Érintett földrajzi piacok

Etilén-oxid

(16)

Előző határozataiban (7) a Bizottság az EO piacának földrajzi kiterjedését Nyugat-Európára valószínűsítette (amelyet EGT plusz Svájcként határozott meg), mindazonáltal a piac pontos meghatározása eldöntetlen maradt. Ebben az esetben az érintett termelő üzemek Antwerpenben (Belgiumban), Laverában (Franciaországban) és Dormagenben (Németországban) találhatók. Az Ineos azt állította, hogy a piac az egész EGT-re kiterjed, mivel az EO-t ezekből az üzemekből nagy távolságokra szállítják (az Ineos adatai szerint egyes esetekben 1 000 km-nél is távolabbra, bár a szállítások többsége 600 km-en belülre irányul). Az ügyfelek nagy többsége és a versenytársak legalább fele úgy véli azonban, hogy földrajzi értelemben a piac regionális. A szállítási távolságok a jelek szerint 0 km és 800 km között vannak, a nagy többség pedig, a szállítási költségek és a termék veszélyessége miatt, 0 és 600 km között van.

(17)

A szállítási távolsággal kapcsolatos korlátok miatt a Bizottság az EO lehetséges regionális piacait a következőképpen határozta meg: i. Egyesült Királyság és Írország; ii. északi országok (Norvégia, Svédország és Finnország); iii. kontinentális Északnyugat-Európa vagy „KÉNYE” (Hollandia, Dánia, Belgium, Luxemburg, Németország, Ausztria, Közép- és Észak-Franciaország); iv. a Földközi-tenger medencéje (Olaszország, Portugália, Dél-Franciaország és Spanyolország); valamint v. Közép- és Kelet-Európa. Emellett a Bizottság kiderítette, hogy a regionális árkülönbségek és a korlátozott kereskedelmi áramlások révén ez a földrajzi piacfelosztás megerősödőben van. Az EO pontos földrajzi piacának meghatározására azonban nem is volt szükség, mivel a Bizottság kiderítette, hogy az ügylet a hatékony versenyt jelentősen nem akadályozná egyik lehetséges földrajzi piacon sem (az EGT-méretű földrajzi piacon vagy a KÉNYE-piacon, amely az egyetlen olyan regionális piac, amelyen mindkét fél tevékenykedik).

Etilén-glikolok

(18)

Az Ineos azt állította – az előző határozatok érvelésével összhangban (8) – hogy az érintett földrajzi piac az EG-k számára legalábbis Nyugat-Európát, de akár a világot jelenti. Ez azért van így, mert az EG-k nem veszélyes termékek, és következésképpen könnyen szállíthatók. Az árak világszinten összehasonlíthatók, az EGT-be irányuló behozatal pedig – főként a Közel-Keletről és Oroszországból – az EGT teljes fogyasztásának körülbelül 13 %-át képviseli.

(19)

A piac vizsgálatára reagálók túlnyomó többsége megerősítette, hogy a földrajzi piac legalábbis az EGT-re kiterjed. A határozat szempontjából azonban a piac pontos meghatározása eldöntetlen maradt, mivel az ügylet a közös piacon vagy annak egy részén a hatékony versenyt az alternatív földrajzi piacok meghatározásainak egyike szerint sem akadályozná jelentősen.

II.   ÉRTÉKELÉS

Etilén-oxid

(20)

Az EO EGT-n belüli piacának átfogó mérete, beleértve a saját felhasználásra kerülő termelést, mintegy 3 000 kt/év (kilotonna évente). A kereskedelmi piac a teljes termelés mintegy 18 %-a, vagyis kb. 560 kt/év, amiből értékben mintegy 33 %-ot tesznek ki a telephelyi ügyfelek és 67 %-ot a telephelyen kívüli ügyfelek.

(21)

A piac szerkezete szempontjából az ügylet a három legnagyobb EO-szállító közül kettőnek az összefonódása, ami az EO érintett termék- vagy földrajzi piacainak bármely ésszerű meghatározása szerint 45 % feletti egyesített piaci részarányt hoz létre. Az egyesített vállalkozás legközvetlenebb versenytársa, a Shell az átfogó kereskedelmi piac mintegy 15–25 %-át képviseli, mind a telephelyi, mind a telephelyen kívüli szállításokban. Az összes fennmaradó versenytárs 10 % alatti (de sokuk 5 % alatti) piaci részaránnyal rendelkezik, mind az összesített, mind a telephelyen kívüli eladásokban.

(22)

Figyelembe véve azonban, hogy a kereskedelmi piac a teljes termelésnek csak egy meglehetősen kis részét teszi ki, az átfogó termelés viszonylag kis változásai a kereskedelmi piacra jelentős hatást gyakorolhatnak. Ennek eredményeként a Bizottság értékelésében az integrált termelők belső EO-felhasználására és annak a kívülállók számára történő értékesítésre gyakorolt hatására koncentrált. A Bizottság megvizsgálta az EO szállításával kapcsolatos feltételeket és különösen azokat a tényezőket, amelyek az egyesített vállalkozás magatartását az EO kereskedelmi piacán megszabhatják.

(23)

Ehhez a Bizottság meghatározta azokat a fő vonatkozásokat, amelyektől az EO rendelkezésre állása függ a kereskedelmi piacon: – az EO-előállítási kapacitás, – a tisztítókapacitás, – az EO ezt követő felhasználásai, különösen az EG-k és más felhasználások közötti megosztás, – a többlet-EO belső felhasználásának és/vagy a kereskedelmi piacon történő értékesítésének ösztönzői.

(24)

Először is a Bizottság felmérte, hogy jelenleg a felek versenytársai elegendő pótlólagos kapacitással rendelkeznek-e az EO-ból ahhoz, hogy a kereskedelmi piacot ellássák. E tekintetben a tisztítási kapacitás a döntő, mivel a kereskedelmi piacon az értékesítés csak tisztított EO-t jelent. A vizsgálat megmutatta, hogy bár a felek üzemei a pótlólagos tisztítási kapacitás fontos részét képviselik, a versenytársaik pótlólagos kapacitásai a felek versenyellenes magatartását korlátozhatnák, mivel a viszonylag kicsi kereskedelmi piachoz képest jelentős volumeneket képviselnek.

(25)

Ebben az ügyben a Bizottság értékelésének fontos része volt az is, hogy a tisztított EO és az EG-k termelése közötti kapcsolatra összpontosítottak. Az EG-k előállításának csökkentése az integrált termelőket (azokat a termelőket, amelyek mind EO-t, mind EG-ket gyártanak) képessé teheti arra, hogy megnöveljék a tisztított EO-termelésüket. Ez a kapcsolat azon a tényen alapul, hogy mindkét termék ugyanazt a nyersanyagot használja fel (a tisztítatlan EO-t), következésképpen pedig az EG-k előállításában történt csökkenés olyan tisztítatlan EO-t szabadít fel, amely felhasználható lett volna a tisztított EO többletmennyiségeinek előállítására – a tisztítási kapacitások korlátaitól függően.

(26)

Az Ineos azt állította, hogy a MEG-et ingatermékként használják, ami lehetővé teszi, hogy az EO előállítói a piaci feltételek függvényében váltsanak oda-vissza az EO szállítása, illetve más EO-származékok között. Ennek bizonyítására az Ineos két ökonometriai tanulmányt mutatott be, annak kimutatására, hogy a múltban a felek versenytársai, az Ineos és a BP Dormagen üzletág üzemeinek kiesésére reagálva, növelni tudták a tisztított EO termelését, a glikolok előállításának kárára. Megállapítást nyert, hogy az EO értékesítésének az érintett üzemek részéről történt csökkentéseit (bizonyos mértékig) ellensúlyozták a versenytársak megnövelt EO-eladásai.

(27)

A Bizottság megállapította, hogy ezek a tanulmányok, bizonyos korlátaik ellenére, jelezték, hogy ezek a versenytársak képesek fellépni az egyesített vállalkozás versenyellenes magatartásával szemben.

(28)

A Bizottság ezután becslést készített arról, hogy mekkora lehet a glikolok és a tisztított EO közötti lehetséges kilengés, a kapacitási korlátok figyelembevételével. A Bizottság megállapította, hogy a glikolok termelésében bekövetkező legnagyobb előrejelezhető csökkenés esetén a glikolokról a tisztított EO irányába történő lehetséges kilengés az összefonódott vállalkozás egyoldalú áremelése esetén az EO kereskedelmi piacára akkora mennyiségeket hozna, amelyek a piac jelenlegi összesített méretéhez képest jelentősek.

(29)

A Bizottság figyelembe vette a Közel-Keleten és Ázsiában most belépő új glikolkapacitások által az európai piaci helyzetre gyakorolt hatást is. Azt állapította meg, hogy ezek az új EO-termelési kapacitások valószínűleg megnövelnék az EG-knek az EGT-be irányuló kivitelét, és hogy ennek eredményeként az EG-termelés csökkenésére lehet számítani az EGT-ben. Ez aztán megnövelné az EO rendelkezésre állását az EGT-ben, harmadik feleknek történő értékesítés számára, és más EO-származékok házon belüli előállítására.

(30)

Ennek megfelelően a Bizottság helyénvalónak tartotta, hogy a művelet hatását előretekintő módon értékelje, vagyis az előrejelzés és a jövőben indokoltan várható fejlemények kapcsán.

(31)

A Bizottság vizsgálata azt mutatta, hogy az EO teljes pótlólagos kapacitása az elkövetkező években az EGT-ben várhatóan nőni fog, a kihasználtsága pedig alacsonyabb lesz. Bár a pótlólagos tisztítási kapacitás a közeljövőben várhatóan csökkenni fog, mivel a kereskedelmi piac viszonylag kicsi, és lényeges növekedése a közeljövőben nem várható, a fennmaradó tisztítási kapacitás mégiscsak korlátként viselkedhet az egyesített vállalkozás által végrehajtott egyoldalú áremelések számára.

(32)

Kiegészítésképpen, a glikoloknak az EO európai kereskedelmi piacára a Közel-Keletről történő behozatalában várt emelkedés hatásának felmérése érdekében, figyelembevételre került, hogy az EO termelőinél milyen jövőbeli ösztönzők vannak a kereskedelmi piac ellátására. Az EO glikolokkal kapcsolatos fogyasztásában előrejelzett esés ellensúlyozásához és az EO-előállításnál a kihasználtságnak a lehető legmagasabb szinten való megtartásához az EO-termelőknek új elhelyezési lehetőségeket kellene találniuk EO-szállításaikhoz. Mivel az összes egyéb EO-származékhoz (a glikolokon kívül) és a kereskedelmi piacon tisztított EO-ra van szükség, az európai EO-előállítók számára meglenne az ösztönzés arra, hogy jelenlegi tisztítási kapacitásaikat növeljék.

(33)

A Bizottság megállapította, hogy az EO-termelés tisztítási szakaszainak bővítése kevésbé költséges, és gyakran nem kell hozzá társulniuk más beruházásoknak az üzemen belül. Feltételezve, hogy a versenytársak jelenlegi tisztítási kapacitásaikat meg tudják növelni, hogy felszívhassák a glikolok előállításában várható csökkenést, ezeknek a növekményeknek a mértéke függ attól, hogy az EO előállítói belsőleg mennyi EO-t használnak fel az EOD-okhoz, mennyire képesek EOD-kapacitásaikat növelni, és milyen ösztönzőik vannak arra, hogy az EO-t belsőleg használják fel, vagy a kereskedelmi piacon értékesítsék.

(34)

A Bizottság vizsgálata feltárta, hogy a közeljövőben az integrált termelők EOD-kapacitásai részlegesen korlátokba ütköznek, az EOD-ok iránti megnövekedett kereslet miatt. Az EOD termelési kapacitásának megnövelése költségesebb és időigényesebb, mint az EO tisztítási kapacitásaié. Következésképpen a glikolok EGT-beli termeléscsökkenésnek eredményeképpen felszabaduló tisztított EO-t az EOD-ok megnövelt termelése az integrált termelőknél nem szívja fel teljes mértékben. Következésképpen a kereskedelmi piac rendelkezésére fog állni.

(35)

Ezért elvethető, hogy az EO kereskedelmi piacán a hatékony verseny jelentős akadálya lenne. Az EO-ügyfeleknek lesznek más szállítási lehetőségeik, amelyek az egyesített vállalkozás magatartásának korlátozására elegendőek lesznek.

Glikolok

(36)

A világ EG-termelését és -fogyasztását mintegy 17 000 kt/évre becsülik, amiből az EGT termelése körülbelül 1 700 kt/év, mintegy 1 950 kt/év kereslethez. Az elmúlt években a világkereslet viszonylag stabil volt, különösen a poliészter textíliákhoz felhasznált MEG iránti kereslet miatt Kínában és a Távol-Keleten. Ez aztán számottevő új EG-kapacitásba történő beruházásokra ösztönzött Ázsiában és a Közel-Keleten, amelyek a következő néhány évben kezdenek termelni.

(37)

A Bizottság vizsgálata jelezte, hogy az egyesített vállalkozás piaci részaránya a globális kereskedelmi piacon egyetlen lehetséges termékpiac-meghatározás szerint sem haladta meg az 5 %-ot. Az EGT-méretű kereskedelmi piacon az egyesített vállalkozás részaránya egyik érintett termékpiac tekintetében sem haladta meg a 20 %-ot. Az egyesített vállalkozás különféle erős versenytársak, mint például a BASF, a MEGlobal, a Sabic, a Shell, a Clariant, valamint a behozatal versenyével is szembesül.

(38)

Az egyesített vállalkozás korlátozott piaci részarányára, a hasonló vagy nagyobb piaci részaránnyal rendelkező jelentős versenytársak jelenlétére, és a glikolok európai gyártásának előrejelzett (a megnövekedett behozatalból eredő) visszaesésére való tekintettel a Bizottság megállapította, hogy a javasolt ügylet az EG piacán versenypolitikai aggályokat nem vet fel.

III.   KÖVETKEZTETÉS

(39)

A fent ismertetett okokból a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt összefonódás a hatékony versenyt – főleg domináns pozíció létrejöttének vagy erősödésének eredményeként – a közös piacon vagy annak egy számottevő részén jelentősen nem akadályozza. Az összefonódást ezért a vállalatfúziós rendelet 8. cikkének (1) bekezdése és az EGT-megállapodás 57. cikke értelmében a közös piaccal összeegyeztethetőnek kell nyilvánítani.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  Az Innovene az EGT-ben három telephelyet működtetett: Grangemouth (Egyesült Királyság), Lavéra (Franciaország) és Dormagen (Németország). Grangemouth és Lavéra a fő ügylet eredményeként az Ineoshoz került.

(3)  HL C 54., 2007.3.9.

(4)  COMP/M.2345 ügyszám – Deutsche BP/Erdölchemie, 2001. április 26. és COMP/M.4005 ügyszám – Ineos/Innovene, 2005. december 9.

(5)  COMP/M.2345 ügyszám – Deutsche BP/Erdölchemie, 2001. április 26.

(6)  COMP/M.3467 ügyszám – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 2004. június 28.

(7)  COMP/M.2345 ügyszám – Deutsche BP/Erdölchemie, 2001. április 26. és COMP/M.4005 ügyszám – Ineos/Innovene, 2005. december 9.

(8)  COMP/M.2345 ügyszám – Deutsche BP/Erdölchemie, 2001. április 26. és COMP/M.3467 ügyszám – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 2004. június 28.