ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 62

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. március 1.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 212/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 213/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a gabonaágazatban 2007. március 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 214/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 215/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre vonatkozó másodlagos célváltozók listája tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

8

 

*

A Bizottság 216/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges dömpingvám kivetéséről szóló 1629/2004/EK tanácsi rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

16

 

*

A Bizottság 217/2007/EK rendelete (2007. február 28.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 1628/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja során megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről, és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

19

 

*

A Bizottság 218/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

22

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/141/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia- és gázszolgáltatásra való kiterjesztéséről (az értesítés a C(2007) 559. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2007/142/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 28.) a Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport létrehozásáról

27

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/1


A BIZOTTSÁG 212/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. február 28-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/3


A BIZOTTSÁG 213/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

a gabonaágazatban 2007. március 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. március 1-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. március 1-jetől alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. március 1-jétől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

2007. február 15-jetól–27-ig tartó időszak

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

155,97

126,05

FOB-ár, USA

187,44

177,44

157,44

150,58

Öböl-beli árnövelés

28,90

12,22

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

27,46 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

— EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/6


A BIZOTTSÁG 214/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) a vámkontingensek kezelésére vonatkozó rendszert hozott létre. A behozatali adminisztratív terhek és költségek csökkentése, valamint a kezelés egységességének elősegítése érdekében rendelkeztek arról, hogy egyes vámkontingensek kritikusnak tekintendők. A rendszerre vonatkozó tapasztalatok és a tagállamok, valamint a Bizottság közötti elektronikus adatcsere egyre növekvő alkalmazása rámutatott arra, hogy a kritikus minősítés meghatározásához használt követelmények a közösségi saját források veszélyeztetése nélkül tovább enyhíthetők. Ennek megfelelően a vámkontingens akkor minősül kritikusnak, ha az induló kontingensmennyiség 90 %-át használták fel a jelenlegi rendszerben meghatározott 75 % helyett.

(2)

A behozatallal és a kivitellel kapcsolatos megfigyelési adatok szükségessége jelentősen nőtt. Következésképpen áruk felügyelete esetében a tagállamoknak a mostani rendszerben meghatározottaknál gyakrabban kellene részletes adatokat szolgáltatni a Bizottság részére a szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámáru-nyilatkozatok vagy a kiviteli nyilatkozatok tekintetében. Amennyiben az egyszerűsített eljárás szerinti vámáru-nyilatkozat kibocsátásának időpontjában nem vagy csak részben állnak rendelkezésre ezek az adatok, később kell azokat benyújtani.

(3)

A 2454/93/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 308a. cikk (10) bekezdésében a „10 ECU” kifejezés helyébe a „10 EUR” kifejezés lép.

2.

A 308c. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „75 %-a” kifejezés helyébe a „90 %-a” kifejezés lép;

b)

a (3) bekezdésben a „75 %-a” kifejezés helyébe a „90 %-a” kifejezés lép.

3.

A 308d. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

„308d. cikk

(1)   Ha közösségi felügyeletre van szükség, a tagállamok hetente legalább egy alkalommal közlik a Bizottsággal a szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámáru-nyilatkozatokra vagy a kiviteli nyilatkozatokra vonatkozó adatokat.

A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal a bizottság keretében annak meghatározása érdekében, hogy milyen adatok szükségesek a szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámáru-nyilatkozatokról vagy a kiviteli nyilatkozatokról.

(2)   Az 1. pont szerinti adatokat bizalmasan kell kezelni.

A tagállamokra vonatkozó konszolidált adatok azonban hozzáférhetőek minden tagállam jogosult felhasználói számára.

A tagállamok a Vámkódexbizottság keretében együttműködnek a Bizottsággal a konszolidált adatokhoz való jogszerű hozzáférésre vonatkozó gyakorlati szabályok meghatározásában.

(3)   Bizonyos termékek esetében a felügyelet bizalmasan történik.

(4)   Amennyiben a 253–267. és a 280–289. cikkek szerinti egyszerűsített eljárások keretében az e cikk 1. pontjában hivatkozott adatok nem állnak rendelkezésre, a tagállamoknak a kiegészített vagy a kiegészítő vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat kell közölniük a Bizottsággal.”

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1875/2006/EK rendelettel (HL L 360., 2006.12.19., 64. o.) módosított rendelet.


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/8


A BIZOTTSÁG 215/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre vonatkozó másodlagos célváltozók listája tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló, 2003. június 16-i 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1177/2003/EK rendelet egységes keretet teremtett a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó, a nemzeti és az európai szintű jövedelmekre, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés szintjére és összetételére vonatkozó, összehasonlítható és aktuális keresztmetszeti és longitudinális adatokat tartalmazó közösségi statisztika módszeres előállításához.

(2)

Az 1177/2003/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint végrehajtási intézkedések szükségesek az EU-SILC keresztmetszeti komponensébe évente bevonni kívánt másodlagos célterületek és célváltozók listájának meghatározásához. A 2008. évre össze kell állítani a túlzott eladósodottság és a pénzügyi kirekesztés modulban szereplő másodlagos célváltozók listáját. Ezt a változók kódjaira és meghatározásaira vonatkozó rendelkezésnek kell kísérnie.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztika (EU-SILC) keresztmetszeti komponensében a túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre vonatkozó, 2008. évi modul másodlagos célváltozóinak listáját, a változók kódjait és meghatározásait a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2003.7.3., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

E rendelet alkalmazásában az alábbi egységeket, adatgyűjtési módokat, referencia-időszakokat és meghatározásokat kell alkalmazni:

1.   Egységek

A célváltozók kizárólag a háztartásra vonatkoznak. Amennyiben pénzügyi szolgáltatásokról van szó, háztartás alatt annak összes tagja értendő.

2.   Az adatgyűjtés módjai

Valamennyi célváltozó esetében az adatgyűjtés módja személyes adatfelvétel a háztartásban élő válaszadóval vagy nyilvántartásokból származó adat.

3.   Referencia-időszakok

A célváltozók négy referenciaidőszak-típusra vonatkoznak:

Legutóbbi 12 hónap (hátralék)

Következő 12 hónap (várakozások)

Legutóbbi 3 hónap (hitelkártya/ügyfélkártya ki nem egyenlített egyenlege)

Jelenlegi (összes többi változó)

4.   Fogalommeghatározások

1.   Összegek

a)

Változók az összegek összegyűjtéséhez: az összeget egy, az életkörülményekkel foglalkozó munkacsoport által meghatározott, harmonizált diszkrét skála szerint kell összegyűjteni.

2.   Bankszámla

a)

Banki folyószámla: annak érdekében, hogy az ügyfelek közvetlenül juttathassanak pénzt másoknak, napi pénzkezelési lehetőségeket, például különféle rugalmas fizetési módokat kínáló betétszámla. A folyószámla által kínált állandó szolgáltatások: csekkfüzet, állandó átutalás, közvetlen terhelés és betéti kártyával való fizetés lehetősége. A megtakarításiszámla nem folyószámla, mivel ott nem állnak rendelkezésre ilyen lehetőségek.

b)

Bankszámlatúllépés: pénzügyi nehézségek (sürgős szükség a pénzre, a bevételnél nagyobb kiadás stb.) miatt a család valamelyik bankszámlájának negatív az egyenlege. A tartozást kamat terheli. A bankszámla nem feltétlenül folyószámla.

3.   Hitelkártya/ügyfélkártya

a)

A hitelkártya (Visa, Amex, MasterCard, Diners stb.) sajátos hitellehetőséget kínál: pénzt kölcsönöz az embereknek az áru megvásárlása és az összeg teljes törlesztése közötti időszakra; a hónap végén ki nem egyenlített egyenlegre kamatot kell fizetni. Az elköltött pénzről havi kivonatot adnak, amely meghatározza a befizetendő minimumösszeget. A hitelkártya nem betéti kártya, amelynél a kártya segítségével elköltött pénzt azonnal levonják a hozzá kapcsolt bankszámláról.

b)

Az ügyfélkártya olyan hitelkártya, amelyet egyetlen vállalat/üzlet bocsát ki, és csak ennél a vállalatnál/ebben az üzletben használható vásárlásra.

c)

Ki nem egyenlített egyenleg: a háztartás legalább 3 hónapig pénzügyi nehézségek miatt nem fizette ki teljes egészében „a hónap végén” a hitelkártyával/ügyfélkártyával elköltött összeget vagy tartozást.

4.   A hitel és kölcsön forrása

a)

Hitel és kölcsön minden tervezett és ütemezett törlesztéssel járó kereskedelmi hitel és kölcsön, kivéve a háztartás által életvitelszerűen lakott lakás jelzálogkölcsöne. Nem tartoznak ide a számlatúllépési lehetőségek, a hitelkártyák vagy ügyfélkártyák, amelyeknél a törlesztés nem tervezett. A barátoktól és rokonoktól vett kölcsön (informális hitel) szintén nem tartozik ide.

5.   Hátralék

a)

Hátralék: a legutóbbi 12 hónapban pénzügyi okok miatt nem az előre meghatározott ütemezés szerint kifizetett tartozás (számlák, bérleti díj, hitel-/jelzálogkölcsön-törlesztés stb.); megfelel a HS010, HS020 és HS030 esetében használt fogalmaknak.

b)

A jelenlegi hátralék teljes összege: a háztartás jelenlegi tartozásainak összessége, amelyet nem tud az előre meghatározott ütemezés szerint visszafizetni.

c)

Lakáscélú számlák/kifizetések: bérleti díj és jelzálogkölcsön-törlesztés a háztartás által lakott lakás esetében, valamint közüzemi számlák (víz, elektromos áram, gáz, fűtés stb.). Meg kell felelnie a HS010 és HS020 változók megfigyelési körének.

d)

Egyéb kölcsön- és hiteltörlesztés: pénzkölcsönök (kivéve a fő lakóhelyre felvett jelzálogkölcsön törlesztése) vagy részletfizetés keretében fizetendő részletek (pl. csomagküldő szolgálatok katalógusai, autófinanszírozás stb.). Ide tartoznak a hitelkártyák/ügyfélkártyák minimális törlesztései is. Meg kell felelnie a HS030 változó megfigyelési körének.

e)

Egyéb nem lakáscélú háztartási számlák: oktatás, egészségügy és más olyan számlák, amelyek nem tartoznak a lakáscélú számlákhoz.

6.   Jövedelemcsökkenés

a)

Jövedelem: a háztartás teljes bruttó jövedelme.

7.   Pénzügyi kirekesztés

a)

Okok, amelyek miatt a háztartásnak nincs banki folyószámlája, jóllehet szüksége lenne rá: számos ok említhető meg, és ezeket az MI111–MI114 változók segítségével lehet jelenteni. A kérdések szűrtek: nem kell feltenni a kérdést azoknak a háztartásoknak, amelyeknek van banki folyószámlájuk, vagy nincs rá szükségük.

b)

Okok, amelyek miatt a háztartásnak nincs kereskedelmi hitele, jóllehet szüksége lenne rá: számos ok említhető meg, és ezeket az MI122–MI125 változók segítségével lehet jelenteni. Kereskedelmi hitel: számlatúllépési lehetőségek, hitel- vagy ügyfélkártyák, jelzálog- vagy egyéb kölcsönök vagy vásárláshoz kapcsolódó hitelek. A barátoktól és rokonoktól kapott kölcsön nem tartozik ide. A kérdések szűrtek: nem kell feltenni a kérdést azoknak a háztartásoknak, amelyeknek van kereskedelmi hitelük, vagy nincs rá szükségük. A kizárólag családtól vagy barátoktól kölcsönző háztartásoknak fel kell tenni a kérdéseket.

5.   Az EUROSTAT számára történő adattovábbítás

A „túlzott eladósodottságra és a pénzügyi kirekesztésre” vonatkozó másodlagos célváltozókat a háztartási adatállományban (H) továbbítják az EUROSTAT-nak, az elsődleges célváltozók után.

A CÉLVÁLTOZÓK TERÜLETEI ÉS LISTÁJA

A változó neve

2008-as modul

Túlzott eladósodottság és pénzügyi kirekesztés

Kód

Célváltozó

Bankszámlák és számlatúllépés

MI010

 

A háztartás rendelkezik banki folyószámlával

1

Igen

2

Nem

MI010_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

MI020

 

A háztartás valamelyik bankszámláján túlköltés van

1

Igen

2

Nem

MI020_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nincs bankszámlája)

MI025

 

A háztartás bankszámláin lévő teljes kiegyenlítetlen összeg becsült értéke, osztályok szerint

1–9

Osztály

MI025_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nincs számlatúllépés: [MI020=2])

Hitelkártya/ügyfélkártya

MI030

 

A háztartás rendelkezik hitelkártyával és/vagy ügyfélkártyával

1

Igen

2

Nem

MI030_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

MI040

 

A háztartás rendelkezik olyan hitelkártyával és/vagy ügyfélkártyával, amelynek egyenlege nincs kiegyenlítve

1

Igen

2

Nem

MI040_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nincs hitel-/ügyfélkártya [MI030=2])

MI045

 

A legutóbbi havi kivonatnál a háztartás hitel-/ügyfélkártyáit terhelő teljes kiegyenlítetlen összeg becsült értéke, osztályok szerint

1–9

Osztály

MI045_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nincs kiegyenlítetlen hitel-/ügyfélkártya [MI040=2 vagy MI030=2])

A hitel és kölcsön forrása

MI050

 

A háztartás hitelt vagy kölcsönt vett fel (kivéve az általa lakott lakásra felvett jelzálogot)

1

Igen

2

Nem

MI050_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

MI051

 

A háztartás jelzálogot vett fel az általa lakott lakáson kívüli lakásra

1

Igen

2

Nem

MI051_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI052

 

A háztartásnak részletre vásárolt bizonyos árucikkeket (pl. lízing, gépkocsi, műszaki felszerelés)

1

Igen

2

Nem

MI052_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI053

 

A háztartás hitelt/kölcsönt vett fel a lakással kapcsolatos kiadások finanszírozásához (berendezés, háztartási készülékek, javítások)

1

Igen

2

Nem

MI053_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI054

 

A háztartás hitelt/kölcsönt vett fel szabadság vagy szabadidős tevékenység finanszírozásához

1

Igen

2

Nem

MI054_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI055

 

A háztartás hitelt/kölcsönt vett fel oktatás vagy gyermekgondozás finanszírozásához

1

Igen

2

Nem

MI055_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI056

 

A háztartás hitelt/kölcsönt vett fel egészségügyi kiadások finanszírozásához

1

Igen

2

Nem

MI056_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI057

 

A háztartás hitelt/kölcsönt vett fel beruházáshoz vagy vállalkozás indításához

1

Igen

2

Nem

MI057_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

MI058

 

A háztartás egyéb készpénzkölcsönt vett fel (adósság-átütemezés, számlatúllépés, hitelkártya vagy más számlák fedezésére stb.)

1

Igen

2

Nem

MI058_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (MI050=2)

Hátralék

MI060

 

Egyéb nem lakáscélú háztartási számlák hátraléka

1

Igen

2

Nem

MI060_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nincs egyéb nem lakáscélú számla)

MI065

 

Egyéb nem lakáscélú háztartási számlák jelenlegi hátralékainak becsült teljes összege, osztályok szerint

1–9

Osztály

MI065_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (jelenleg nincs hátralék [MI060=2 vagy a jelenlegi tartozás nulla) vagy nincs egyéb nem lakáscélú számla (MI060=– 2])

MI075

 

Lakáscélú háztartási számlák/törlesztések jelenlegi hátralékainak becsült teljes összege, osztályok szerint

1–9

Osztály

MI075_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (jelenleg nincs hátralék [HS010=2 és HS020=2 vagy a jelenlegi tartozás nulla] vagy nincs lakáscélú háztartási számla/törlesztés [HS010_F=– 2 és HS020_F=– 2])

MI085

 

Egyéb háztartási kölcsönök/számlák jelenlegi hátralékainak becsült teljes összege, osztályok szerint

1–9

Osztály

MI085_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (jelenleg nincs hátralék [HS030=2 vagy a jelenlegi tartozás nulla] vagy nincs egyéb kölcsön- és hiteltartozás [HS030_F=– 2])

Jövedelemcsökkenés

MI090

 

Jelentős jövedelemcsökkenés a háztartásban az elmúlt 12 hónapban

1

Igen

2

Nem

MI090_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

MI095

 

A jövedelemcsökkenés fő oka

1

Munkahely elveszítése/létszámfölösleg miatti leépítés

2

A munkaidő és/vagy a bér a változása

3

Betegség vagy fogyaték miatti munkaképtelenség

4

Szülői szabadság – gyermekgondozás

5

Nyugdíjba vonulás

6

Házasság/kapcsolat felbomlása

7

Egyéb változás a háztartás összetételében

8

Egyéb ok

MI095_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (nem csökkent a jövedelem [MI090=2])

További várakozások

MI100

 

A pénzügyi helyzettel kapcsolatos várakozások a következő 12 hónapra. Várakozásai szerint pénzügyi helyzete

1

Javul

2

Nagyjából azonos marad

3

Romlik

4

Nem tudja

MI100_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

Pénzügyi kirekesztés

Okok, amiért a háztartás nem rendelkezik banki folyószámlával

MI110

 

A háztartásnak nincs szüksége számlára, jobban szereti készpénzzel intézni az ügyeket

1

Igen

2

Nem

MI110_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás rendelkezik banki folyószámlával [MI010=1])

MI111

 

Túl magasak a költségek

1

Igen

2

Nem

MI111_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás rendelkezik banki folyószámlával [MI010=1] vagy nincs rá szüksége MI110=1])

MI112

 

Nincs bankfiók a háztartás lakóhelyének vagy munkahelyének a közelében

1

Igen

2

Nem

MI112_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás rendelkezik banki folyószámlával [MI010=1] vagy nincs rá szüksége [MI110=1])

MI113

 

A háztartás számlanyitást kezdeményezett, de elutasították

1

Igen

2

Nem

MI113_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás rendelkezik banki folyószámlával [MI010=1] vagy nincs rá szüksége [MI110=1])

MI114

 

A bank visszautasítaná a háztartást

1

Igen

2

Nem

MI114_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás rendelkezik banki folyószámlával [MI010=1] vagy nincs rá szüksége [MI110=1])

Okok, amiért a háztartás nem vett fel kereskedelmi hitelt

MI120

 

A háztartásnak egyáltalán nincs szüksége kölcsönre

1

Igen

2

Nem

MI120_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt)

MI121

 

A háztartás a családtól vagy barátoktól is tud kölcsönkérni

1

Igen

2

Nem

MI121_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt)

MI122

 

A háztartás nem lenne képes visszafizetni az adósságot

1

Igen

2

Nem

MI122_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt vagy nincs rá szüksége [MI120=1])

MI123

 

A háztartás hitelért folyamodott, de elutasították

1

Igen

2

Nem

MI123_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt vagy nincs rá szüksége [MI120=1])

MI124

 

A háztartás korábbi hitelét felmondták

1

Igen

2

Nem

MI124_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt vagy nincs rá szüksége [MI120=1])

MI125

 

A bank elutasítaná a háztartás hitelkérelmét

1

Igen

2

Nem

MI125_F

1

A változó ki van töltve

– 1

Hiányzik

– 2

N/A (a háztartás vett fel kereskedelmi hitelt vagy nincs rá szüksége [MI120=1])


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/16


A BIZOTTSÁG 216/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges dömpingvám kivetéséről szóló 1629/2004/EK tanácsi rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (a továbbiakban: az alaprendelet) (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, 14. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A.   KÉRELEM

(1)

A Bizottsághoz az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára bevezetett dömpingellenes intézkedések lehetséges kijátszásának kivizsgálására.

(2)

A kérelmet 2007. január 15-én az Európai Szén- és Grafitszövetség (ECGA) nyújtotta be egyes grafitelektróda-rendszerek közösségi gyártói nevében.

B.   A TERMÉK

(3)

A lehetséges kijátszásban érintett termék elektromos kemencékben használatos grafitelektróda – amelynek sűrűsége 1,65 g/cm3 vagy annál nagyobb, és elektromos ellenállása 6,0 μΩ.m vagy annál kisebb, az ex 8545 11 00 KN-kód alá tartozik (TARIC-kód: 8545110010) –, és az ilyen elektródákhoz használt érintkezők – amelyek az ex 8545 90 90 KN-kód (TARIC-kód: 8545909010) alá tartoznak –, akár együtt, akár külön importálták őket Indiából (a továbbiakban: az érintett termék). Ezek a kódok csak tájékoztató jellegűek.

(4)

A vizsgált termékek egyes Indiából származó, 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak (a továbbiakban: a vizsgált termék), amelyet rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alatt jelentenek be. Ez a kód csak tájékoztató jellegű. A vizsgált termék az érintett termék gyártási folyamatában megjelenő köztes termék, amely már magában hordozza a későbbi termék alapvető tulajdonságait.

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályban lévő és esetlegesen kijátszott intézkedések az 1629/2004/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem első látásra elégségesnek tűnő bizonyítékot tartalmaz arra, hogy az érintett termék importjára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseket a vizsgált termék importálásával kijátsszák.

(7)

A bizonyítékot a következőképpen terjesztették elő:

i.

A kérelem rámutat, hogy az érintett termékre vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseket követően jelentős változás ment végbe – az Indiából a Közösségbe történő kivitelt magában foglaló – kereskedelem szerkezetében, és erre a változásra kizárólag a vám kivetése nyújt elegendő magyarázatot vagy indoklást.

ii.

A kereskedelem szerkezetében mutatkozó változás valószínűleg abból ered, hogy a Közösségben egy egyszerű átalakítási műveletet végeznek, amelynek során az importált vizsgált terméket átalakítják érintett termékké.

iii.

A kérelem továbbá első látásra elégséges bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre kivetett, meglévő dömpingellenes intézkedések helyreigazító hatásait ez mind a mennyiség, mind az árak tekintetében aláássa. Úgy tűnik, hogy az érintett termék importját a vizsgált termék jelentős mennyiségű importja váltotta fel.

iv.

Végezetül a kérelem első látásra elégséges bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átalakítást követően a vizsgált terméket az érintett termékre korábban megállapított rendes értékhez képest dömpingelik.

v.

Amennyiben a vizsgálat során az alaprendelet 13. cikkében meghatározott – az egyszerű átalakításon kívüli – kijátszási gyakorlatra derül fény, a vizsgálatot arra is ki lehet terjeszteni.

E.   ELJÁRÁS

(8)

A fentiek fényében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték indokolja az alaprendelet 13. cikkének megfelelő vizsgálat elindítását, továbbá a vizsgált termék behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelését az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

a)   Kérdőívek

(9)

A Bizottság az általa a vizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése érdekében kérdőíveket küld a jelenlegi intézkedésekhez vezető vizsgálatban együttműködő exportőröknek/gyártóknak és az indiai exportőrök/gyártók szövetségeinek, továbbá a közösségi importőröknek és közösségi importőrök szövetségeinek, valamint az indiai hatóságoknak. Vizsgálatot érintő információt adott esetben a közösségi iparágtól is bekérhetnek.

(10)

Az érdekelt feleknek haladéktalanul kapcsolatba kell lépniük a Bizottsággal, legkésőbb a 3. cikkben megállapított határidő leteltéig, hogy megtudják, szerepelnek-e a panaszban, és amennyiben szükséges, kérdőívet igényeljenek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tekintettel arra, hogy az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(11)

A Bizottság értesíti az indiai hatóságokat a vizsgálat megindításáról, és továbbítja számukra a kérelem egy példányát.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

(12)

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy álláspontját írásban ismertesse, illetve hogy azt alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson. A Bizottság meghallgathatja továbbá azon érdekelt feleket, akik írásos kérelmükben bizonyítják, hogy különös okuk van a meghallgatásra.

c)   A behozatal nyilvántartásba vétel alóli vagy az intézkedések alóli mentessége

(13)

Az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgált termék importja mentesíthető a regisztráció vagy az intézkedések alól, amennyiben az ilyen import nem valósítja meg az intézkedések kijátszását.

(14)

Tekintettel arra, hogy az esetleges kijátszás a Közösségen belül valósul meg, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termék azon importőrei számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban. A mentességet kérelmezni kívánó importőröknek a bizonyítékokkal teljeskörűen alátámasztott kérelmüket az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell benyújtaniuk.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(15)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni a vizsgált termék importjáról, hogy amennyiben a vizsgálat a kijátszás tényét alátámasztja, úgy az Indiából származó import nyilvántartásba vételének napjára visszamenőleg lehessen a megfelelő mértékű dömpingellenes vámot kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(16)

A hatékony ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják a kérdőívekre adott válaszaikat vagy a vizsgálat folyamán figyelembe veendő bármely egyéb információt,

a közösségi importőrök kérelmezhetik a import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességüket,

az érdekelt felek meghallgatást kezdeményező írásos kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz.

(17)

Figyelembe kell venni, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében említett időtartamon belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(18)

Azokban az esetekben, amikor valamelyik érdekelt fél megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférés megadását, vagy az információkat más módon nem biztosítja a megszabott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, rá vonatkozóan az alaprendelet 18. cikkével összhangban átmeneti vagy végleges ténymegállapításokat lehet tenni, legyenek azok akár megerősítő, akár nemleges jellegűek.

(19)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek bármelyike hamis vagy félrevezető információt szolgáltatott, azt figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 384/96/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítása érdekében, hogy a rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alá tartozó, egyes Indiából származó, 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak Közösségbe történő behozatala kijátssza-e az 1629/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseket.

2. cikk

A vámhatóságokat a Bizottság utasítja, hogy a 384/96/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján megtegyék a megfelelő intézkedéseket az e rendelet 1. cikkében meghatározott, Közösségbe irányuló behozatal nyilvántartásba vétele érdekében.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő kilenc hónapon belül hatályát veszti.

A Bizottság rendelettel utasíthatja a vámhatóságokat a nyilvántartásbavételi kötelezettség megszüntetésére azon termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan, amelyeket olyan importőrök importálnak, akik a nyilvántartásbavételi kötelezettség alóli mentességért folyamodtak, és akikről bebizonyosodott, hogy nem játsszák ki a dömpingellenes vámokat.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – amennyiben állításaikat a vizsgálat során figyelembe kell venni – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell álláspontjukat, és be kell nyújtaniuk a kérdőívekre adott válaszaikat, illetve az egyéb információkat.

(3)   Azon importőrök, akik importjuk nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmeznek, a bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmüket ugyanezen 40 napos határidőn belül nyújtják be.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

(5)   A tárgyhoz tartozó bármely információt, meghallgatásra vagy kérdőív megküldésére vonatkozó kérelmet, valamint az import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességre vonatkozó bármely kérelmet írásban kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, amennyiben erről eltérően nem rendelkeznek), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon és/vagy faxszámát. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – az ezen értesítésben kért információkat is beleértve –, a kérdőívekre adott válaszait és levelezését a „Limited” (korlátozott hozzáférés) (3) felirattal kell jelölni; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet „AZ ÉRDEKELT FELEK SZÁMÁRA BETEKINTÉSRE” felirattal jelölnek.

A Bizottság levelezési címe:

Európai Bizottság

Kereskedelmi Főigazgatóság

H. Igazgatóság

J-79 5/16 Iroda

1049 Brüsszel

Belgium

Fax: (32-2) 295 65 05

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 295., 2004.9.18., 10. o.

(3)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO-egyezmény (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/19


A BIZOTTSÁG 217/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 1628/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja során megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről, és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 23. cikkének (2) bekezdésére és 24. cikkének (3) és (5) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   KÉRELEM

(1)

A Bizottsághoz az alaprendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára vonatkozó kiegyenlítő intézkedések állítólagos kijátszásának kivizsgálására.

(2)

A kérelmet 2007. január 15-én az Európai Szén- és Grafitszövetség (ECGA) nyújtotta be egyes grafitelektróda-rendszerek közösségi gyártói nevében.

B.   A TERMÉK

(3)

A lehetséges kijátszásban érintett termék elektromos kemencékben használatos grafitelektróda – amelynek sűrűsége 1,65 g/cm3 vagy annál nagyobb, és elektromos ellenállása 6,0 μΩ.m vagy annál kisebb, az ex 8545 11 00 KN-kód alá tartozik (TARIC-kód: 8545110010) – és az ilyen elektródákhoz használt érintkezők – amelyek az ex 8545 90 90 KN-kód (TARIC-kód: 8545909010) alá tartoznak –, akár együtt, akár külön importálták őket Indiából (a továbbiakban: az érintett termék). Ezek a kódok csak tájékoztató jellegűek.

(4)

A vizsgált termékek egyes Indiából származó 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak (a továbbiakban: a vizsgált termék), amelyet rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alatt jelentenek be. Ez a kód csak tájékoztató jellegű. A vizsgált termék az érintett termék gyártási folyamatában megjelenő köztes termék, amely már magában hordozza a későbbi termék alapvető tulajdonságait.

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályban lévő és állítólagosan kijátszott intézkedések az 1628/2004/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott kiegyenlítő intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem első látásra elégségesnek tűnő bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termék importjára vonatkozó kiegyenlítő intézkedéseket a vizsgált termék importálásával kijátsszák.

(7)

A bizonyítékot a következőképpen terjesztették elő:

i.

A kérelem rámutat, hogy az érintett termékre vonatkozóan bevezetett kiegyenlítő intézkedéseket követően jelentős változás ment végbe – az Indiából a Közösségbe történő kivitelt magában foglaló – kereskedelem szerkezetében, és erre a változásra kizárólag a vám kivetése nyújt elegendő magyarázatot vagy indoklást.

ii.

A kereskedelem szerkezetében mutatkozó változás valószínűleg abból ered, hogy a Közösségben egy egyszerű átalakítási műveletet hajtanak végre, amelynek során az importált vizsgált terméket átalakítják érintett termékké.

iii.

A kérelem továbbá első látásra elégséges bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre kivetett, meglévő dömpingellenes intézkedések helyreigazító hatásait ez mind a mennyiség, mind az árak tekintetében aláássa. Úgy tűnik, hogy az érintett termék Indiából származó importját a vizsgált termék jelentős mennyiségű importja váltotta fel.

iv.

Végezetül a kérelem első látásra elégséges bizonyítékot biztosít arra vonatkozóan, hogy az importált vizsgált termék még mindig támogatásban részesül.

v.

Amennyiben a vizsgálat során az alaprendelet 23. cikkében meghatározott – az egyszerű átalakításon kívüli – kijátszási gyakorlatra derül fény, a vizsgálatot arra is ki lehet terjeszteni.

E.   ELJÁRÁS

(8)

A fentiek fényében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték igazolja az alaprendelet 23. cikkének megfelelő vizsgálat elindítását, továbbá a vizsgált termék behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelését, az alaprendelet 24. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

a)   Kérdőívek

(9)

A Bizottság az általa a vizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése érdekében kérdőíveket küld azon exportőröknek/gyártóknak, indiai exportőrök/gyártók szövetségeinek, közösségi importőröknek és közösségi importőrök szövetségeinek, amelyek a jelenlegi intézkedésekhez vezető vizsgálatban együttműködtek, valamint az indiai hatóságoknak. Vizsgálatot érintő információt adott esetben a közösségi iparágtól is bekérhetnek.

(10)

Az érdekelt feleknek haladéktalanul kapcsolatba kell lépniük a Bizottsággal, legkésőbb a 3. cikkben megállapított határidő leteltéig, hogy megtudják, szerepelnek-e a panaszban, és amennyiben szükséges, kérdőívet igényeljenek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tekintettel arra, hogy az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(11)

A Bizottság értesíti az indiai hatóságokat a vizsgálat megindításáról, és továbbítja számukra a kérelem egy példányát.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

(12)

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy álláspontját írásban ismertesse, illetve hogy azt alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson. A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, akik írásos kérelmükben bizonyítják, hogy különös okuk van a meghallgatásra.

c)   A behozatal nyilvántartásba vétele, illetve az intézkedések alóli mentesség

(13)

Az alaprendelet 23. cikkének (3) bekezdésével összhangban a vizsgált termék importja mentesíthető a regisztráció vagy az intézkedések alól, amennyiben az import nem valósítja meg az intézkedések kijátszását.

(14)

Tekintettel arra, hogy az esetleges kijátszás a Közösségen belül valósul meg, az alaprendelet 23. cikkének (3) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termék azon importőrei számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban. A mentességet kérelmezni kívánó importőröknek a bizonyítékokkal teljeskörűen alátámasztott kérelmüket az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell benyújtaniuk.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(15)

Az alaprendelet 24. cikkének (5) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni a vizsgált termék importjáról, hogy amennyiben a vizsgálat a kijátszás tényét alátámasztja, úgy az Indiából származó import nyilvántartásba vételének napjára visszamenőleg lehessen a megfelelő mértékű kiegyenlítő vámot kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(16)

A hatékony ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják a kérdőívekre adott válaszaikat vagy a vizsgálat folyamán figyelembe veendő bármely egyéb információt,

a közösségi importőrök kérelmezhetik az import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességüket,

az érdekelt felek meghallgatást kezdeményező írásos kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz.

(17)

Figyelembe kell venni, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében említett időtartamon belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(18)

Azokban az esetekben, amikor valamelyik érdekelt fél megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférés megadását, vagy az információkat más módon nem biztosítja a megszabott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, rá vonatkozóan az alaprendelet 28. cikkével összhangban átmeneti vagy végleges ténymegállapításokat lehet tenni, legyenek azok akár megerősítő, akár nemleges jellegűek.

(19)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek bármelyike hamis vagy félrevezető információt szolgáltatott, azt figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 28. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2026/97/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítása érdekében, hogy a rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alá tartozó, egyes Indiából származó 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak Közösségbe történő behozatala kijátssza-e az 1628/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseket.

2. cikk

A vámhatóságokat a Bizottság utasítja, hogy a 2026/97/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése és 24. cikkének (5) bekezdése alapján megtegye a megfelelő lépéseket az e rendelet 1. cikkében meghatározott, Közösségbe irányuló behozatal nyilvántartásba vétele érdekében.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő kilenc hónappal hatályát veszti.

A Bizottság rendelettel utasíthatja a vámhatóságokat a nyilvántartásbavételi kötelezettség megszüntetésére azon termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan, amelyeket olyan importőrök importálnak, akik a nyilvántartásbavételi kötelezettség alóli mentességért folyamodtak, és akikről bebizonyosodott, hogy nem játsszák ki a kiegyenlítő vámokat.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – amennyiben állításaikat a vizsgálat során figyelembe kell venni – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell álláspontjukat, és be kell nyújtaniuk a kérdőívekre adott válaszaikat, illetve az egyéb információkat.

(3)   Azon importőrök, akik importjuk nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alól való mentességet kérelmeznek, a bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmüket ugyanezen 40 napos határidőn belül nyújtják be.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

(5)   A tárgyhoz tartozó bármely információt, meghallgatásra vagy kérdőív megküldésére vonatkozó kérelmet, valamint az import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességre vonatkozó bármely kérelmet írásban kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, amennyiben erről eltérően nem rendelkeznek), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon és/vagy faxszámát. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, az ezen értesítésben kért információkat is beleértve, a kérdőívekre adott válaszait és levelezését a „Korlátozott hozzáférés”  (3) felirattal kell jelölni; ezeket az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet az „AZ ÉRDEKELT FELEK SZÁMÁRA BETEKINTÉSRE” felirattal jelölnek.

A Bizottság levelezési címe:

Európai Bizottság

Kereskedelmi Főigazgatóság

H. Igazgatóság

J-79 5/16 Iroda

B-1049 Brüsszel

Fax: (32-2) 295 65 05

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosítva.

(2)  HL L 295., 2004.9.18., 4. o.

(3)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. Védelem alatt áll az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke alapján (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.). A 2026/97/EK tanácsi rendelet 29. cikke alapján és a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-egyezmény 12. cikke alapján bizalmas jellegű dokumentumnak minősül.


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/22


A BIZOTTSÁG 218/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 62. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött és a 2006/930/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról szóló megállapodás (3) vámkontingensek megnyitását írja elő a borra vonatkozóan.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) egységes szerkezetbe foglalta a vámáru-nyilatkozatok elfogadásának időrendi sorrendje szerint igénybe veendő vámkontingensek kezelésének szabályait.

(3)

A Közösség által a levélváltás formájában létrejött megállapodás értelmében vállalt kötelezettségekkel összhangban ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A következő vámkontingensek megnyitására kerül sor a Közösségbe behozott termékekre vonatkozóan:

a)

20 000 hl borra vonatkozó (erga omnes) vámkontingens (vámtételszám: 2204 29 65 és 2204 29 75), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 8 EUR/hl (a kontingens tételszáma: 09.0095),

b)

40 000 hl borra vonatkozó (erga omnes) vámkontingens (vámtételszám: 2204 21 79 és 2204 21 80), a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó vámtarifa 10 EUR/hl (a kontingens tételszáma: 09.0097).

2. cikk

Az 1. cikkben említett vámkontingenseket a Bizottság kezeli a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 355., 2006.12.15., 91. o.

(3)  HL L 355., 2006.12.15., 92. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1875/2006/EK rendelettel (HL L 360., 2006.12.19., 64. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 26.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia- és gázszolgáltatásra való kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2007) 559. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/141/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel az Egyesült Királyság által 2006. október 24-én e-mailben benyújtott, és ugyanezen a napon kelt faxban megerősített kérelmére, valamint a Bizottság szolgálata által 2006. november 17-én e-mailben kért, és az Egyesült Királyság által 2006. november 27-én e-mailben benyújtott kiegészítő információkra,

tekintettel a független nemzeti hatóság, azaz az Office of the Gas and Electricity Markets (a gáz és villamos áram piacát szabályozó brit hatóság) (OFGEM) következtetéseire, miszerint a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek teljesülnek,

mivel:

(1)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján kell értékelni, figyelembe véve az érintett ágazat egyedi jellemzőit. A piaci belépés akkor minősül szabadnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazta az adott ágazatot vagy annak egy részét megnyitó, megfelelő közösségi jogszabályokat.

(2)

E jogszabályokat a 2004/17/EK irányelv XI. melléklete tartalmazza, amely irányelv a villamosenergia-ágazat tekintetében a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) hivatkozik. A 96/92/EK irányelv helyébe a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) lépett, amely még nyitottabbá teszi a piacot. A gázágazat tekintetében a XI. melléklet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló,1998. június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) említi. A 98/30/EK irányelv helyébe a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) lépett, amely előírja a piac nyitottabbá tételét.

(3)

A 2004/17/EK irányelv 62. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett irányelv szolgáltatásnyújtásra irányuló tervpályázatokra irányadó szabályokról szóló III. címe nem vonatkozik az érintett tagállamban olyan tevékenység végzésére szervezett tervpályázatokra, amelynél bizottsági határozat állapította meg a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságát, vagy amelynek vonatkozásában az említett bekezdés ugyanazon cikk (4) bekezdésének második vagy harmadik albekezdése, illetve (5) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében alkalmazhatónak minősül.

(4)

Az Egyesült Királyság által benyújtott kérelem az angliai, skóciai és walesi nagy- és kiskereskedelmi villamosenergia- és gázszolgáltatásra vonatkozik. A némi hasonlóság ellenére, az egyes termékek jellemzői – különösen a nagyon korlátozott helyettesíthetőség – miatt indokolt egyetlen „energiapiac” helyett két különböző termékpiacról, azaz gázpiacról és villamosenergia-piacról beszélni.

(5)

Tekintettel az e kérelem által érintett három földrajzi terület villamosenergia-piacainak egységes jegyeire, valamint az Egyesült Királyság és a Közösség egyéb hálózatai közötti csatlakozások korlátozott kapacitására (6), Angliát, Skóciát és Walest kell a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek értékelése tekintetében az érintett villamosenergia-piacot alkotónak tekinteni. A gáz tekintetében azt is meg kell állapítani, hogy Nagy-Britannia jelenti az érintett földrajzi piacot, mivel – ahogyan azt a British Office of Fair Trade (Brit Tisztességes Kereskedelem Hivatala) megjegyezte – ez jelenti a gáz kereskedelmi rendszerének határát: bár a Bacton-Zeebrugge rendszerösszekötőn keresztül folyik gázkereskedelem a kontinentális Európával, az értékesített mennyiség viszonylag kicsi. Ugyanez érvényes Nagy-Britannia és Észak-Írország (nem tartozik e határozat hatálya alá), valamint az Ír Köztársaság közötti kereskedelem mennyiségére. E következtetések összhangban vannak a Bizottság által a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott „Jelentés a belső gáz- és villamosenergia-piac létrehozása terén elért haladásról” (a továbbiakban: a 2005-ös jelentés) című közlemény (7) következő megállapításával: „a gáz- és villamosenergia-piacok az EU-ban gazdasági értelemben továbbra is nemzeti piacként működnek”.

(6)

Ez – és az e határozatban szereplő többi – értékelés kizárólag a 2004/71/EK irányelv alkalmazásában, és a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül készült.

(7)

A villamos energia tekintetében az Egyesült Királyság a 96/92/EK irányelv mellett a 2003/54/EK irányelvet is végrehajtotta és alkalmazza. A gáz tekintetében az Egyesült Királyság a 98/30/EK irányelv mellett a 2003/55/EK irányelvet is végrehajtotta. Ebből következően – és a 30. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak sem a villamos energia, sem a gáz tekintetében.

(8)

A versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő jellegű. A 2005-ös jelentésben a Bizottság megállapította, hogy „sok nemzeti piac az ipar nagyfokú koncentrációját mutatja, ami gátolja a hatékony verseny kifejlődését” (8). Következésképpen a Bizottság úgy ítélte meg, hogy „a nemzeti piacokon folyó verseny egyik fokmérője a három legnagyobb termelő (villamos energia) és nagybani szolgáltató (gáz) teljes piaci részesedése” (9). A legutolsó rendelkezésre álló információk szerint a három legnagyobb villamosenergia-termelő összesített piaci részesedése a teljes termelés 39 %-a (10), míg a három legnagyobb gázszolgáltató összesített piaci részesedése a nagykereskedelmi piacon 36 % (11). Mindkét szintet kellően alacsonynak kell tekinteni, és ezeket a versenynek való közvetlen kitettség jeleként kell figyelembe venni.

(9)

A verseny tekintetében szintén megfelelő mutató a likviditás mértéke, mivel a villamosenergia- és gázszolgáltatás terén zajló verseny feltételeit nagymértékben befolyásolja a nagykereskedelmi piacot jellemző likviditás. Az Egyesült Királyságban a villamos energia nagykereskedelmi piaca bilaterális kereskedelmi piacként jellemezhető, ahol az ügyletek közvetítők útján zajlanak. Több mint egy energiatőzsde létezik, azonban az UKPX volumene a legnagyobb. A nagykereskedelmi piac elsődleges szereplői közé tartoznak a termelési kapacitást előállítók; a termelési kapacitás körülbelül 70 %-át 8 vállalat állítja elő. Az Egyesült Királyság esetében az energia többszöri megvásárlása és értékesítése a felhasznált mennyiségnek körülbelül háromszorosát teszi ki (12). Az ilyen mértékű likviditást kielégítőnek kell értékelni, azaz ez a mutató egy jól működő és versenyképes nagykereskedelmi piacra utal. A gázágazat esetében a többszöri megvásárlást és értékesítést kielégítőnek kell tekinteni, mivel a teljes felhasználás két-háromszorosát teszi ki (13). A kiskereskedelmi szinten szintén megfelelő számú szereplő van jelen, mivel hat fő szolgáltató tevékenykedik a háztartási piacon, és további vállalatok aktívak a nagy felhasználók ágazatában (14). A gázpiacon szintén elegendő számú aktív résztvevő van jelen, és e piacot a következőképpen lehet jellemezni: „Az (Egyesül Királyság) gázpiacán a verseny jelentős mértékű, a nagykereskedelemben 10 vállalat vesz részt tevékenyen. A villamos áram esetében a belföldi szállítási piacon a többséget 6 vállalat jelenti… (amelyek közül)… öt új belépő a gázszolgáltatás piacán. A nagy felhasználók, amelyek közé sok jelentős olajvállalat tartozik, közvetlenül a nagykereskedelmi piacon vásárolnak.” (15). Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(10)

További mutatóknak kell tekinteni a kiegyenlítő piacok mechanizmusait is a termelés és a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi piacok vonatkozásában egyaránt. Valójában „minden olyan piaci résztvevő, akinek nehézségbe ütközik termelési portfólióját megrendelőjének arculatához igazítani, a kiegyenlítő energia átviteli rendszerüzemeltetők által meghatározott eladási ára és a túltermelés e piaci résztvevő által kifizetett visszavásárlási ára közötti különbség miatt költségekkel számolhat. Ezeket az árakat a szabályozó hatóság közvetlenül kiróhatja az átviteli rendszerüzemeltetőkre; illetve olyan piaci alapú mechanizmus által rögzülhetnek, amelynek keretében az árakat a termelésüket felfelé vagy lefelé szabályozni kívánó egyéb termelők ajánlatai határozzák meg. (…) A kisebb piaci szereplők számára a legnagyobb nehézséget az átviteli rendszerüzemeltetőktől való felvásárlási ár és az eladási ár közötti számottevő különbség fennállásának kockázatát jelenti. Ez több tagállamban is előfordul, és várhatóan hátrányosan érinti a verseny alakulását. A nagy árkülönbség azt is jelentheti, hogy a csupán egy-két ipari termelő által uralt kiegyenlítő piacon nem kielégítő a verseny szintje. Ezeket a problémákat tovább súlyosbíthatja, ha a hálózati felhasználók helyzetüket nem tudják a valós időhöz igazítani.” (16). A BETTA (British Electricity Trading and Transmission Arrangements, Brit Villamosenergia-kereskedelmi és -átviteli Megállapodások) bevezetése óta Anglia, Skócia és Wales egységes kiegyenlítő piaccá váltak. E piac legfontosabb jellemzői (piaci alapú árképzés, félóránkénti „kapuzárás” és viszonylag kis árkülönbségek) okán e piac a versenynek való közvetett kitettség mutatójának tekintendő. Hasonlóan a gáz esetében, a kiegyenlítő árakat az átviteli rendszerüzemeltető által működtetett piaci mechanizmusok alapján számítják ki. Az egyenlőtlenségeket naponta kiegyenlítik, és rendszerint nincs jelentős különbség a vételi ár és az eladási ár között. E hátrányos megkülönböztetéstől mentes mechanizmus nem jelent akadályt a szolgáltatók számára.

(11)

Tekintettel az érintett termékek (a villamos energia és gáz) tulajdonságaira és a megfelelő kiváltó termék vagy szolgáltatás hiányára, a villamosenergia- és gázpiacon zajló verseny értékelése során az árverseny és az árképzés szerepe fokozatosan nő. A szolgáltatót váltó fogyasztók száma az árverseny természetes fokmérője, és mint ilyen, közvetlenül „a verseny hatékonyságának természetes jelzője. Ha kevés fogyasztó vált, valószínűleg gond van a piac működésével, még ha a hagyományos szolgáltatóval folytatandó újratárgyalás lehetőségéből eredő hasznokat nem is lenne szabad figyelmen kívül hagyni.” (17). Emellett „a végfelhasználókra vonatkozó szabályozott árak kulcsszerepet játszanak a fogyasztói magatartás alakulásában. (…) Noha az átmeneti időszakban indokolt az ellenőrzések fenntartása, ezek az ellenőrzések a befektetési igény mutatkozásával egyre nagyobb arányú torzulást okoznak” (18).

(12)

Az Egyesült Királyságban a villamosenergia-felhasználók három kategóriájának – a nagy és kiemelten nagy ipari felhasználók, az iparban és az üzletben tevékenykedő kis- és középvállalkozások, illetve a mikrovállalkozások és háztartási fogyasztók – váltási aránya az első két csoport esetében meghaladja a 70 %-ot, míg az utolsó kategóriában megközelíti az 50 %-ot (19), és a végfelhasználókra vonatkozó árak kontrollja 2002-ben megszűnt (20). A gáz esetében a felhasználók három kategóriájának – a nagy és kiemelten nagy ipari felhasználók, ideértve az erőműveket, az iparban és az üzletben tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, illetve a mikrovállalkozásokat és háztartási fogyasztókat – váltási aránya az első két csoport esetében meghaladja a 70 %-ot, míg az utolsó kategóriában megközelíti az 50 %-ot (21). A végfelhasználókra vonatkozóan az árak kontrollja 2002-ben megszűnt. Az egyesült királyságbeli helyzet a váltás és a végfelhasználói árak ellenőrzése tekintetében kielégítő, és a versenynek való közvetlen kitettség mutatójának tekintendő.

(13)

Tekintettel e mutatókra, és az ágazat általános angliai, skóciai és walesi helyzetére – különösen arra, hogy a hálózatok függetlenné váltak a termeléstől/ellátástól és arra, hogy a hálózati csatlakozásra hatékony szabályozás vonatkozik –, amely az Egyesült Királyság által benyújtott információkból, a 2005-ös jelentésből és annak technikai mellékletéből, valamint az előzetes jelentésből rajzolódik ki, a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó, a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltétele az angliai, skóciai és a walesi villamosenergia- és gázszolgáltatás tekintetében teljesítettnek tekintendő. A fenti (7) preambulumbekezdésben említettek szerint a piacra való korlátlan belépés másik feltétele teljesítettnek tekinthető. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható abban az esetben, ha az ajánlatkérők a szerződést az e földrajzi területeken a villamosenergia-termelés és/vagy gáztermelés értékesítésének lehetővé tétele céljából ítélik oda, illetve ha az ajánlatkérők ugyanezeken a területeken történő tevékenység elvégzésére tervpályázatot hirdetnek. Emlékeztetni kell arra, hogy más tevékenységek gyakorlása – mint például a villamosenergia- és gázszolgáltatás – céljára odaítélt szerződések továbbra is a 2004/17/EK irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

(14)

E határozat alapját az Egyesült Királyság által benyújtott információk, a 2005-ös jelentés és a jelentés technikai mellékletében foglaltak alapján 2006 novemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

(15)

Az e határozatban említett intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható az ajánlatkérő felek által odaítélt, és Angliában, Skóciában és Walesben villamosenergia- és/vagy gázszolgáltatásra feljogosító szerződésekre.

2. cikk

E határozat alapját az Egyesült Királyság által benyújtott információk, a 2005-ös jelentés és a jelentés technikai mellékletében foglaltak alapján 2006 novemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek már nem teljesülnek.

3. cikk

E határozat címzettje Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 26-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 27., 1997.1.30., 20. o.

(3)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A legutóbb a 2006/653/EK bizottsági határozattal (HL L 270., 2006.9.29., 72. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 1. o.

(5)  HL L 176., 2003.7.15., 57. o.

(6)  A villamos energia esetében a csúcsterhelés hozzávetőlegesen 4 %-a.

(7)  COM(2005) 568 végleges, 2005.11.15.

(8)  Lásd a 7. lábjegyzetet.

(9)  Vö. 2005-ös jelentés, 7. o.

(10)  Lásd: A Bizottság személyzeti munkadokumentuma, a 2005-ös jelentés technikai melléklete, SEC(2005) 1448, 44. oldal, 4.1. táblázat. A továbbiakban: technikai melléklet.

(11)  Technikai melléklet, 5.1. táblázat.

(12)  Lásd a gáz- és villamosenergia-piacokon megvalósuló versenyre vonatkozó ágazati felmérésről szóló előzetes jelentést (a továbbiakban: előzetes jelentés). 42. ábra, 113. o.

(13)  Előzetes jelentés, 64. pont, 25. o.

(14)  Technikai melléklet, 177. o.

(15)  Technikai melléklet, 178. o.

(16)  Technikai melléklet, 67–68. o.

(17)  2005-ös jelentés, 9. o.

(18)  Technikai melléklet, 17. o.

(19)  2005-ös jelentés, 10. o.

(20)  Technikai melléklet, 177. o.

(21)  2005-ös jelentés, 10. o.


1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 28.)

a Bizottságnak az egyes állatbetegségekre vonatkozó állat-egészségügyi kérdések tekintetében a tagállamoknak és harmadik országoknak nyújtott támogatását segítő Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport létrehozásáról

(2007/142/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Egyes állatbetegségek kitörése vagy azok gyanúja esetén a Bizottság állatorvosi járványtannal kapcsolatos alapos szaktudással köteles segíteni a tagállamokat és harmadik országokat. A Mezőgazdasági és Halászati Tanácson belül az állat-egészségügyi szakemberek rendelkezésre állásának kérdése is felmerült.

(2)

A Bizottság az állategészségügy terén összegyűjtött alapos technikai szaktudás gyors hozzáférhetősége révén tudja teljesíteni feladatait, különösen az egyes állatbetegségek jelentősebb kitörése esetén.

(3)

Egy szakosodott szakértői csoport, mint például a Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport, amelynek tagjai kérésre a Bizottság rendelkezésre állnak, sokkal hatékonyabban adja át a szaktudást, és sokkal hatékonyabban tud segíteni. Létre kell hozni egy ilyen csoportot, és meg kell határozni a szerepét, valamint feladatait.

(4)

Ahhoz, hogy a Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoport a Bizottság számára biztosítani tudja a kért állat-egészségügyi technikai segítséget, tagjait az érintett tagállamokba vagy harmadik országokba küldhetik. Ebben az esetben a csoport tagjainak együtt kell működniük az érintett tagállamok vagy harmadik országok illetékes hatóságaival.

(5)

A Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoportnak adott esetben más nemzetközi szakértői csoportokkal, mint például az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC), a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatallal (OIE), az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezettel (FAO), valamint az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) szorosan együttműködve kell dolgoznia a rendelkezésre álló szaktudás lehető leghatékonyabb alkalmazásának biztosítása érdekében.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A 82/894/EGK tanácsi irányelv (1) I. mellékletében felsorolt, bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségekkel kapcsolatos (a továbbiakban: a betegségek) ellenőrzési intézkedéseket szolgáló állat-egészségügyi technikai segítségnyújtáshoz létrehoznak egy szakértőkből álló Közösségi Állat-egészségügyi Sürgősségi Csoportot (a továbbiakban: a csoport).

(2)   A csoport tagjait az állatorvosi járványtan, a virológia, a vadvilág, a mentesítési programok irányítása, a laboratóriumi diagnosztika, az állat-egészségügyi szolgálatok és a szabályozási keret szervezése, a kockázati kommunikáció, az igazgatás, valamint az állatbetegségek elleni védekezés területén jártas szakértők közül választják ki.

2. cikk

(1)   A csoport a Bizottságot a betegségek kitörése vagy azok gyanúja esetében tett állatbetegségekre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekkel kapcsolatos állat-egészségügyi technikai kérdésekben segíti.

A segítségnyújtás különösen a következőkre terjed ki:

a)

a betegségek felügyelésére, megfigyelésére, ellenőrzésére, és felszámolására vonatkozó, helyszíni tudományos, technikai és irányítási segítségnyújtás a betegségek kitörése vagy azok gyanúja által érintett tagállamok és harmadik országok illetékes hatóságaival szorosan együttműködve;

b)

a megfelelő diagnosztikai módszerre és járványtani vizsgálatokra vonatkozó tudományos szaktanácsadás a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) VII. mellékletében meghatározott érintett közösségi referencialaboratóriummal, valamint adott esetben más referencialaboratóriumokkal együttműködve;

c)

a tagállamok és a harmadik országok állat-egészségügyi szolgálatai, valamint a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében meghatározott érintett közösségi referencialaboratórium, és adott esetben más referencialaboratóriumok közötti együttműködés biztosítását szolgáló szakmai segítségnyújtás.

(2)   A Bizottság honlapján közzéteheti a csoport tevékenységéről szóló bármely összefoglaló jelentést, következtetést vagy munkadokumentumot.

3. cikk

(1)   Minden évben június 1-jéig, és első alkalommal legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 30 napon belül a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz azon szakértők listáját, akiket a következő évre a csoport tagjává történő kinevezésre javasolnak.

Ezzel egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz a javasolt szakértők szakmai profiljára, valamint szakterületére vonatkozó információkat.

(2)   A tagállamok által javasolt szakértők közül a Bizottság jelöli ki a csoport tagjait.

Minden évben legkésőbb november 1-jéig a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tájékoztatja a tagállamokat a csoport tagjainak frissített listájáról.

A Bizottság közzéteszi honlapján a frissített listát.

A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban történik.

Le lehet váltani azokat a tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport tevékenységéhez, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e határozat 4. cikkében meghatározott szabályokat, vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 287. cikkét.

4. cikk

A csoport megfelel a Bizottság szolgálatai által a szakértői csoportokra vonatkozó eljárásiszabályzat-minta alapján létrehozott eljárási szabályzatnak.

Az eljárási szabályzatot a Bizottság internetes honlapján teszik közzé.

5. cikk

A csoport tagjai:

a)

a Bizottság kérésére bármikor, rövid időn belül rendelkezésre állnak;

b)

nem teszik közzé a csoport munkájának eredményeként tudomásukra jutott információkat, ha tájékoztatják őket azok bizalmas jellegéről.

6. cikk

A csoport tagjai a csoport helyszíni tevékenységében való részvételükért, csoportvezetői vagy egy konkrét küldetésért felelős előadói minőségben való részvételükért – e határozat mellékletében előírtak szerint – térítésre jogosultak.

Az utazási és tartózkodási költségeket a Bizottság az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatalának a „szakértői csoport” külső szakértőinek utazási, tartózkodási és egyéb költségei megtérítésére vonatkozó szabályainak megfelelően téríti meg.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


MELLÉKLET

TÉRÍTÉSEK

A csoport tagjai az alábbiak szerint jogosultak a tevékenységekben való részvételük után járó térítésekre:

 

A csoport helyszíni tevékenységeiben való részvételért:

Teljes napi részvétel esetében 300 EUR, illetve reggeli vagy délutáni, valamint a csoport munkájával kapcsolatos, külső helyszínen megrendezett ülésen való részvétel esetében 150 EUR.

 

A Bizottság előzetes írásos jóváhagyásával csoportvezetői vagy egy munkanapnál rövidebb időtartamot lefoglaló tevékenységekért felelős előadói minőségben való részvétel esetén:

300 EUR.