ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 61

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. február 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 202/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 203/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletnek az egyes rendeltetési helyekre irányuló kivitel után járó visszatérítések eltörlése céljából történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 204/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 205/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 990/2006/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 206/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló 2286/2002/EK tanácsi rendelet szarvasmarha-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2247/2003/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 207/2007/EK rendelete (2007. február 27.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

17

 

*

A Bizottság 208/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

19

 

*

A Bizottság 209/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 210/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében az 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről

23

 

*

A Bizottság 211/2007/EK rendelete (2007. február 27.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletnek az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátók által kiadott tájékoztatókban szereplő pénzügyi információk tekintetében történő módosításáról ( 1 )

24

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/138/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. február 22.) az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

28

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról levélváltás formájában létrejött megállapodás

29

 

 

Bizottság

 

 

2007/139/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 26.) a HCFC-225cb-nek a fluoropolimerek gyártása céljából való felhasználása és forgalomba hozatala tekintetében az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésétől és 5. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés ideiglenes engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 556. számú dokumentummal történt)

47

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2007/140/KKBP közös álláspontja (2007. február 27.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

49

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/1


A BIZOTTSÁG 202/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. február 27-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

101,1

MA

62,7

TN

136,3

TR

158,4

ZZ

114,6

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,1

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

56,7

TR

87,6

ZZ

72,2

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

45,7

IL

57,4

MA

44,8

TN

47,5

TR

66,4

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

109,3

MA

90,3

ZZ

99,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

72,4

MA

121,7

PK

59,9

TR

55,5

ZZ

84,3

0805 50 10

EG

63,4

IL

61,2

TR

34,1

ZZ

52,9

0808 10 80

AR

96,4

CA

101,7

CL

119,5

CN

86,1

US

106,6

ZZ

102,1

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

66,5

US

90,8

ZA

85,8

ZZ

79,8


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/3


A BIZOTTSÁG 203/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletnek az egyes rendeltetési helyekre irányuló kivitel után járó visszatérítések eltörlése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2006. június 28-i 958/2006/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke folyamatos pályázati felhívást hirdet meg az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés valamennyi rendeltetési hely – kivéve Albánia, Bulgária, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia és Montenegró (3), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Románia – vonatkozásában történő megállapítása céljából.

(2)

A Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2007. január 17-i 38/2007/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkével összhangban az említett intervenciós hivatalok folyamatos pályázati felhívás útján Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Koszovó és Montenegró kivételével bármely rendeltetési helyre történő kivitelre 852 681 tonna cukrot kínálnak fel, amelyet intervenciós raktározásra átvettek, és amely kivitel céljából rendelkezésre áll.

(3)

A 318/2006/EK tanácsi rendelet 32. és 33. cikkével összhangban export-visszatérítések állapíthatók meg annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a Közösség és a harmadik országok között a versenyképességben mutatkozó eltérés. A versenyképesség szempontjából jelenleg különösen előnyös helyzetben van a közeli rendeltetési helyekre, illetve a közösségi termékek behozatalát preferenciális elbánásban részesítő harmadik országokba irányuló közösségi kivitel. Az e rendeltetési helyekre vonatkozó export-visszatérítéseket ezért el kell törölni.

(4)

Következésképpen a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Tekintettel a 958/2006/EK és a 38/2007/EK rendeletben az ajánlatok benyújtására vonatkozóan megszabott határidőkre, e rendeletet haladéktalanul hatályba kell léptetni. Mindazonáltal azon ajánlattevők jogainak védelme érdekében, akik ajánlatukat már benyújtották, a rendeletet csak a hatálybalépése után benyújtott ajánlatokra kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 958/2006/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Folyamatos pályázati felhívásra kerül sor az 1701 99 10 KN-kód alá tartozó fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítés valamennyi rendeltetési hely – kivéve Andorra, Gibraltár, Ceuta, Melilla, az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területe, Heligoland, Grönland, a Feröer-szigetek, a Ciprusi Köztársaság azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia (5), Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság – vonatkozásában történő megállapítása céljából. E folyamatos pályázati felhívás érvényességi ideje alatt részleges pályázati felhívásokat írnak ki.

2. cikk

A 38/2007/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala folyamatos pályázati felhívás útján eladásra kínál összesen 852 681 tonna intervenciós raktározásra átvett cukrot, amely rendelkezésre áll valamennyi rendeltetési helyre történő kivitel céljára, kivéve Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánvárosi Állam), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát (6), Montenegrót és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot. Az egyes tagállamokra vonatkozó maximális mennyiségeket az I. melléklet határozza meg.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

E rendelet csak az ezen időpont után benyújtott ajánlatokra vonatkozik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 175., 2006.6.29., 49. o.

(3)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.

(4)  HL L 11., 2007.1.18., 4. o.

(5)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.”

(6)  Beleértve Koszovót, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata értelmében ENSZ-felügyelet alatt áll.”


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/5


A BIZOTTSÁG 204/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1483/2006/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonafélék közösségi piacon történő viszonteladására.

(2)

Figyelembe véve a rozs és az árpa Közösségen belüli piacának helyzetét és a gabonafélék iránti kereslettel kapcsolatban az utóbbi hetek során a különböző régiókban észlelhető változásokat, az intervenció keretében tárolt gabonafélékből egyes tagállamokban további mennyiségeket kell rendelkezésre bocsátani. Következésképpen engedélyezni kell az érintett tagállamok intervenciós hivatalai számára a pályázati eljáráson meghirdetett mennyiségek növelését a rozs esetében Németországban 96 150 tonna, az árpa esetében pedig Litvániában 342 tonna erejéig.

(3)

Következésképpen az 1483/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1483/2006/EK rendelet I. melléklete helyébe a mellékletben szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 276., 2006.10.7., 58. o. A legutóbb a 132/2007/EK rendelettel (HL L 42., 2007.2.14., 8. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK LISTÁJA

Tagállam

A belső piacon történő eladásra rendelkezésre bocsátott mennyiségek

(tonna)

Intervenciós hivatal

Név, cím és telefon, fax, e-mail

Közönséges búza

Árpa

Kukorica

Rozs

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78

Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

България

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tел.: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (+372) 737 1200

Télécopieur: (+372) 737 1201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone:

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Télécopieur:

(30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

1 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Telefon: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Strona internetowa: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

P-1269-163 Lisboa

Téléphone:

(+351) 21 751 85 00

(+351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(+351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.:

+ 40 21 3054802

+ 40 21 3054842

Fax:

+ 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone: (421-2) 58 24 32 71

Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Téléphone:

(358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbsida: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

A »—« jel arra utal, hogy az adott gabonaféléből nem áll rendelkezésre intervenciós készlet a tagállamban.”


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/10


A BIZOTTSÁG 205/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a 990/2006/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 990/2006/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárást nyitott meg a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonafélék kivitelére.

(2)

A rozs belső piaci viszonteladásai az utóbbi időben igen megnőttek, ami annak tudható be, hogy a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2006. október 6-i 1483/2006/EK bizottsági rendelet (3) kedvezőbb eladási feltételeket teremtett a belső piacon, mint export esetében.

(3)

Erre való tekintettel, valamint annak érdekében, hogy a belső piacon viszonteladásra elérhetővé váljanak a 990/2006/EK rendelet keretébe tartozó, a rozsra vonatkozó folyamatos pályázati felhívásban szereplő rozsmennyiségek, indokolt csökkenteni az említett felhívásban szereplő mennyiséget 96 150 tonnával Németország esetében.

(4)

Következésképpen a 990/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 990/2006/EK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 2006.7.1., 3. o. A legutóbb a 131/2007/EK rendelettel (HL L 42., 2007.2.14., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 276., 2006.10.7., 58. o. A legutóbb a 132/2007/EK rendelettel (HL L 42., 2007.2.14., 8. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK LISTÁJA

Tagállam

A külső piacon történő eladásra rendelkezésre bocsátott mennyiségek

(tonna)

Intervenciós hivatal

Név, cím és telefon, fax, e-mail

Közönséges búza

Árpa

Rozs

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78

Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

България

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tел.: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika

64 895

191 294

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

203 850

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (+372) 737 1200

Télécopieur: (+372) 737 1201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Éire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone:

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Télécopieur:

(30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

49 658

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

1 100 054

78 986

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Telefon: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

400 000

99 644

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Strona internetowa: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

P-1269-163 Lisboa

Téléphone:

(+351) 21 751 85 00

(+351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(+351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.:

+ 40 21 3054802

+ 40 21 3054842

Fax:

+ 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

66 396

20 636

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone: (421-2) 58 24 32 71

Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Téléphone:

(358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbsida: www.sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

»—«: az adott tagállamban ebből a gabonaféléből nem áll rendelkezésre intervenciós készlet.”


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/15


A BIZOTTSÁG 206/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból (AKCS-országok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról szóló 2286/2002/EK tanácsi rendelet szarvasmarha-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2247/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékek feldolgozásával készült mezőgazdasági termékekre és árukra alkalmazandó szabályokról, valamint az 1706/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. december 10-i 2286/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2247/2003/EK bizottsági rendelet (2) többéves alapon a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakokra kontingenst nyit meg a AKCS-országokból származó egyes szarvasmarha-ágazatbeli termékek behozatalára. Az e kontingens keretében behozatalra jogosult termékeket az említett rendelet I. melléklete sorolja fel.

(2)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az importengedélyt kérelmezők nem nyújthatnak be egynél több kérelmet ugyanarra a kontingenstételszámra egy behozatali vámkontingens-időszakra vagy -alidőszakra vonatkozóan. Ezenfelül a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK rendelet (4) 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a részletesebb rendelkezések sérelme nélkül engedélykérelmet kell benyújtani az egyetlen Kombinált Nómenklatúra-alszám vagy az említett rendelet I. mellékletében felsorolt Kombinált Nómenklatúra-alszámok egyik csoportja alá tartozó termékekre. Tekintettel a 2247/2003/EK rendelet alapján behozható termékek körére, a kérelmezőknek engedélyezni kell, hogy az ugyanarra a kontingenstételszámra vonatkozó egyetlen kérelmüket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként feloszthassák.

(3)

A 2247/2003/EK rendelet alapján kiállított engedélyekben statisztikai célokból a vonatkozó mennyiségeket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként kell meghatározni.

(4)

A 2247/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2247/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az 1445/1995/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése ellenére az ugyanazt a kontingenstételszámot érintő kérelmek az említett rendelet I. mellékletében felsorolt KN-kódok vagy KN-kódcsoportok alá tartozó termékek közül egyre vagy többre is vonatkozhatnak. Amennyiben a kérelmek több KN-kódra vonatkoznak, a kérelmezett mennyiségeket KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként kell jelezni. Minden esetben valamennyi KN-kódot fel kell tüntetni az engedélykérelem és engedély 16. rovatában, azok árumegnevezését pedig a 15. rovatban.”

2.

Az 5. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Valamennyi kiadott engedély KN-kódonként vagy KN-kódcsoportonként meghatározza a vonatkozó mennyiséget.”

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2002.12.21., 5. o.

(2)  HL L 333., 2003.12.20., 37. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 27. o.) módosított rendelet. Helyesbítve: HL L 47., 2007.2.16., 21. o.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(4)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/17


A BIZOTTSÁG 207/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2771/1999/EK bizottsági rendelet (2) 34. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett magántárolási támogatás összegét minden évben meg kell határozni.

(2)

Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy a támogatást a tárolási költségek, valamint a friss vaj és a készletezett vaj árának várható alakulása alapján kell megállapítani.

(3)

A tárolási költségek, nevezetesen a szóban forgó termékek betárolásának és kitárolásának költségei tekintetében a hűtőházi tárolás napi költségeit és a tárolás pénzügyi költségeit kell figyelembe venni.

(4)

A 2771/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a betárolásnak március 15. és augusztus 15. között kell megtörténnie. A jelenlegi vajpiaci helyzet miatt indokolt, hogy a vaj és a tejszín betárolásának dátumát 2007-ben előrehozzák március 1-jére. Ezért eltérést kell bevezetni a fenti cikktől.

(5)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Vaj vagy vajjal egyenértékű termék esetében az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében említett, egy tonnára jutó támogatást a 2007-ban kötött szerződéseknél a következők alapján kell kiszámítani:

15,88 EUR a rögzített tárolási költségekre,

0,30 EUR a hűtőházi tárolás költségére, a szerződéses tárolás valamennyi napjára,

a szerződéses tárolás időtartama alatt fizetendő napi összeg, amelyet a szerződésben előírt tárolás kezdeti napján érvényben lévő, a vajra vonatkozó intervenciós ár 90 %-a és évi 3,75 %-os kamat alapján számítanak ki.

(2)   Az intervenciós hivatal a szerződéskötésre irányuló kérelmek beérkezésének időpontját a 2771/1999/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint nyilvántartásba veszi, csakúgy, mint a megfelelő mennyiségeket, a gyártási időpontot és a vaj tárolásának helyét.

(3)   A tagállamok minden héten, legkésőbb kedden déli 12 óráig (brüsszeli idő szerint) tájékoztatják a Bizottságot az előző heti kérelmekben szereplő mennyiségekről.

2. cikk

A 2771/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, 2007-ben a betárolás március 1-jétől végezhető.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 333., 1999.12.24., 11. o. A legutóbb az 1919/2006/EK rendelettel (HL L 380., 2006.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/19


A BIZOTTSÁG 208/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendeletnek Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A 3149/92/EGK bizottsági rendelet (1) olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyek a Közösség 2006. december 31-i összetétele szerinti összes tagállam nyelvén szerepelnek. Ezeket indokolt kiegészíteni a bolgár és a román nyelvű bejegyzésekkel.

(2)

A 3149/92/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rendelettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

spanyolul

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

csehül

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

dánul

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

németül

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

észtül

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

görögül

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

angolul

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

franciául

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

olaszul

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

lettül

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

litvánul

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

magyarul

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

máltaiul

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

hollandul

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

lengyelül

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

portugálul

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

románul

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

szlovákul

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

szlovénul

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

finnül

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

svédül

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/21


A BIZOTTSÁG 209/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A Közösség 1995. január 1-jei és 2004. május 1-jei bővülésekor a 3149/92/EGK bizottsági rendeletet (2) nem igazították ki úgy, hogy a szövegében előforduló bejegyzések az említett időpontokban csatlakozott új tagállamok nyelvén, illetve nyelvein is szerepeljenek. A bejegyzéseket indokolt ezeken a nyelveken is feltüntetni.

(2)

A 3149/92/EGK rendeletet Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt kiigazító 208/2007/EK bizottsági rendelettel (3) való koherencia érdekében indokolt, hogy ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kelljen alkalmazni.

(3)

A 3149/92/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ellátó intervenciós hivatal által kiállított feladási nyilatkozaton a mellékletben szereplő bejegyzések egyikét fel kell tüntetni.”

2.

A rendelet e rendelet mellékletének szövegével egészül ki, mint melléklettel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 133/2006/EK rendelettel (HL L 23., 2006.1.27., 11. o.) módosított rendelet.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 19 oldalát.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 7. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések

bolgárul

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

spanyolul

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

csehül

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

dánul

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

németül

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

észtül

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

görögül

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

angolul

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

franciául

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

olaszul

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

lettül

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

litvánul

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

magyarul

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

máltaiul

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

hollandul

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

lengyelül

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

portugálul

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

románul

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

szlovákul

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

szlovénul

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

finnül

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

svédül

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.”


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/23


A BIZOTTSÁG 210/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében az 1282/2006/EK rendelettől való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (14) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 17-i 1282/2006/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikke megállapítja a kiviteli engedélyek érvényességi idejét.

(2)

A vaj intervenciós árának 2007. július 1-től történő csökkentése valószínűleg hatással lesz az intervenciós ár és a világpiaci ár különbségére.

(3)

A közösségi költségvetés szükségtelen kiadásoktól való védelme és a tejágazatban a tejzsírt tartalmazó termékek tekintetében az export-visszatérítési rendszer spekulatív alkalmazásának elkerülése érdekében a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességét óvintézkedésként 2007. június 30-ig kell korlátozni.

(4)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1282/2006/EK rendelet 8. cikkétől eltérve a cikk b)–d) pontjában említett termékek tekintetében a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek, amelyekre március 1-jétől nyújtottak be kérelmet, 2007. június 30-ig érvényesek.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 234., 2006.8.29., 4. o. Az 1919/2006/EK rendelettel (HL L 380., 2006.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/24


A BIZOTTSÁG 211/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletnek az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátók által kiadott tájékoztatókban szereplő pénzügyi információk tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közésséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (2) részletesen meghatározza az említett irányelv 5. cikke (1) bekezdésének való megfelelés érdekében a különböző típusú értékpapírok tájékoztatóiba foglalandó kötelező információkat. A részletes információs követelmények többek között előírják, hogy a tájékoztatóban szerepeltetni kell a kibocsátóval kapcsolatos pénzügyi információkat annak érdekében, hogy a befektetők tisztában legyenek a kibocsátó pénzügyi helyzetével.

(2)

Bizonyos esetekben azonban a kibocsátó pénzügyi helyzete olyan szorosan kötődik más gazdasági szereplőkéhez, hogy az e gazdasági szereplőkkel kapcsolatos pénzügyi információk nélkülözhetetlenek a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének teljes körű érvényre juttatásához, vagyis annak a kötelezettségnek a teljesítéséhez, amely szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a befektetők számára szükséges ahhoz, hogy a kibocsátó pénzügyi helyzetét és kilátásait tájékozottan értékelhessék. Ilyen esetek akkor merülnek fel, amikor a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik, vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett.

(3)

Ezért annak érdekében, hogy a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése ezekben az esetekben se veszítse értelmét, és az ezzel kapcsolatos magasabb szintű jogbiztonság biztosítása céljából egyértelművé kell tenni, hogy a 809/2004/EK rendelet I. mellékletében megállapított információs követelmények ilyen összefüggésben a kibocsátó mellett más gazdasági szereplők pénzügyi információira is vonatkoznak, ha ezen információk hiánya megakadályozná, hogy a befektetők a kibocsátó pénzügyi helyzetét tájékozottan értékelhessék.

(4)

Mivel a 809/2004/EK rendelet 3. cikke értelmében az illetékes hatóságok nem követelhetik meg olyan információknak a tájékoztatóban való szerepeltetését, amelyekre a rendelet mellékleteiben nincs kifejezett előírás, tisztázni kell az illetékes hatóságok ezzel összefüggő hatáskörét.

(5)

Ha a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik, megtörténhet, hogy a teljes üzleti vállalkozását nem a vele kapcsolatos korábbi pénzügyi információkkal, hanem egy másik gazdasági szereplő által kiadott pénzügyi információkkal lehet leírni. Ez az eset állhat fenn akkor, ha a kibocsátó a saját pénzügyi kimutatásaiban még nem szereplő jelentős részesedésre tesz szert egy másik vállalkozásban; ha a kibocsátó egy újonnan létrejövő holdingtársaság; ha a kibocsátó olyan társaságokból áll, amelyek közös ellenőrzés alatt vagy közös tulajdonban voltak, de sosem képeztek jogi csoportot; vagy ha a kibocsátó különálló jogi személyként jött létre egy létező vállalkozás felosztását követően. Ilyen esetekben a kibocsátó üzleti vállalkozását vagy annak egy részét egy másik gazdasági szereplő folytatta abban az időszakban, amelyről a kibocsátónak korábbi pénzügyi információt kell szolgáltatnia.

(6)

Jelenleg azonban nem lehet teljes felsorolást készíteni az összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősülő kibocsátókról. Valószínűsíthető, hogy olyan új, innovatív ügylettípusok jönnek majd létre, amelyek kívül esnek az ilyen esetfelsorolások körén. Ezért célszerű tág meghatározást adni azokról a körülményekről, amelyek fennállása esetén a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősül.

(7)

Egy kibocsátó akkor minősül jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevőnek, ha kötelező erejű megállapodást kötött egy jelentős gazdasági szereplő vagy vállalkozás megszerzéséről vagy elidegenítéséről, és a megállapodást a tájékoztató engedélyezésének időpontjában még nem teljesítették. Célszerű, hogy az ilyen esetekre ugyanazok az információs követelmények vonatkozzanak, mint azokra, amikor a kibocsátó már befejezte a részesedésszerzést vagy -elidegenítést, feltéve hogy a megállapodás szerinti ügylet a teljesítéskor jelentős bruttó változást okoz a kibocsátó eszközeiben, kötelezettségeiben és jövedelmében.

(8)

Mivel az összetett pénzügyi múlttal rendelkező vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevő kibocsátó esete atipikus, sőt egyedi is lehet, az összes elképzelhető eset tekintetében nem lehet meghatározni a 2003/71/EK irányelvben meghatározott standard teljesítéséhez szükséges információkat. Ezzel összhangban a kért kiegészítő információknak minden egyes esetben mindenre ki kell terjedniük, ami ahhoz szükséges, hogy a tájékoztató teljesítse a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget. Ezért célszerű, hogy a kibocsátó tekintetében illetékes hatóság, amennyiben szükséges, eseti alapon határozza meg a kért információt. Noha az illetékes hatóság kiegészítő információt kérhet, ez nem jelenti azt, hogy a szóban forgó információt vagy általában véve a tájékoztatót a 2003/71/EK irányelv 13. cikkéből kikövetkeztethetőnél fokozottabb szintű vizsgálatnak kell alávetnie.

(9)

Az egyes esetek körülményeinek összetettsége miatt az illetékes hatóságok által egységesen alkalmazandó részletes szabályok meghatározása sem kivitelezhető nem lenne, sem pedig hatékony. Rugalmas megközelítésre van szükség egyfelől azért, hogy a közzétételi követelmények eredményesek és arányosak legyenek, másfelől azért, hogy az elegendő és helyes információk révén a befektetők megfelelő védelemben részesüljenek.

(10)

Nincs szükség kiegészítő pénzügyi információkra akkor, ha a kibocsátó által az auditált konszolidált pénzügyi kimutatásban, bármely előzetes információban vagy fúziós elszámolás szerint készített pénzügyi információban (amennyiben az alkalmazandó számviteli standardok ezt engedélyezik) szolgáltatott pénzügyi információk valószínűsíthetően elegendőnek bizonyulnak ahhoz, hogy a befektetők tájékozottan értékelhessék a kibocsátó és minden esetleges kezes eszközeit és forrásait, pénzügyi helyzetét, nyereségét, illetve veszteségét, kilátásait, valamint az ilyen értékpapírokhoz fűződő jogokat.

(11)

Mivel a további információk szükségessége csak a részvényekre vagy más, részvényekkel kapcsolatban jogokat biztosító értékpapírokra vonatkozó tájékoztatók esetében merülhet fel, célszerű, hogy az illetékes hatóságok annak megállapításakor, hogy azok az egyes esetekben szükségesek-e, értékelésüket a 809/2004/EK rendelet I. mellékletének 20.1. pontjában a pénzügyi információk tartalmával, valamint az alkalmazandó számviteli és auditálási elvekkel kapcsolatban megállapított követelményekre alapozzák. Az illetékes hatóságok nem írhatnak elő az I. melléklet 20.1. pontjában megállapított követelményeken túlmenő, vagy azoknál nehezebben kivitelezhető követelményeket. Lehetővé kell tenni azonban, hogy e követelményeket testre szabottan alkalmazzák az adott eset jellemzőinek fényében, azaz figyelembe vegyék az értékpapírok pontos jellegét, azoknak az ügyleteknek a gazdasági tartalmát, amelyek révén a kibocsátó megszerezte üzleti vállalkozását, e vállalkozás sajátos jellegét és a tájékoztatóban már szerepeltetett információk körét.

(12)

Döntéskor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az arányosság elvét. Abban az esetben, ha több lehetőség van a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettségek különböző kiegészítő pénzügyi információk közzététele vagy ezen információk más úton történő bemutatása révén való teljesítésére, az illetékes hatóság nem kötelezheti a kibocsátót a kötelezettségnek egy megfelelő alternatívánál költségesebb vagy nehezebben kivitelezhető módon való teljesítésére.

(13)

Az illetékes hatóságoknak emellett figyelembe kell venniük, hogy a kibocsátónak van-e hozzáférése más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információkhoz: aránytalan lenne olyan információ szerepeltetését megkövetelniük, amelyet a kibocsátó ésszerű erőfeszítésekkel nem tud megszerezni. Ez a megfontolás különösen az ellenséges felvásárlások esetében tűnik fontosnak. Hasonlóképpen aránytalan lenne az a követelmény is, amely a tájékoztató elkészítésekor nem létező pénzügyi információk szerepeltetését írná elő, vagy amely a kiegészítő pénzügyi információk auditálását vagy újramegállapítását írná elő, ha a követelmény teljesítéséből a kibocsátóra háruló költségek meghaladják a befektető ebből fakadó lehetséges előnyét.

(14)

A 809/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságát (CESR) szakmai tanácsadásra kérték fel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 809/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk második bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A 4a. cikk (1) bekezdésére is tekintettel, az illetékes hatóság nem követelheti meg, hogy a tájékoztató olyan információkat tartalmazzon, amelyek nem szerepelnek az I–XVII. mellékletben.”

2.

A szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A részvény regisztrációs okmányának sémája összetett pénzügyi múlt vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalás esetében

(1)   Amennyiben a 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezik vagy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, és ennek következtében a 2003/71/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésében megállapított kötelezettség teljesítéséhez arra is szükség van, hogy a regisztrációs okmányban a kibocsátó mellett más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információk is szerepeljenek, úgy ezek a pénzügyi információk a kibocsátóval kapcsolatos információknak minősülnek. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ebben az esetben arra kötelezi a kibocsátót, az ajánlattevőt vagy a szabályozott piacra való bevezetést kérő személyt, hogy vegyék fel ezeket az információkat a regisztrációs okmányba.

Ezek a pénzügyi információk a II. melléklettel összhangban elkészített előzetes információkat is tartalmazhatnak. Ezzel összefüggésben, ha a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tett, akkor az előzetes információnak be kell mutatnia a kibocsátó által vállalt ügylet várható hatásait, és a II. mellékletnek az »ügyletre« vonatkozó hivatkozásait ennek megfelelően kell értelmezni.

(2)   Az illetékes hatóságok az (1) bekezdés szerinti minden kérésüket az I. melléklet 20.1. pontjában a pénzügyi információk tartalma és az alkalmazandó számviteli és auditálási elvek tekintetében meghatározott követelményekre alapozzák, figyelembe véve az alábbi tényezők miatt célszerű bármely módosítást is:

a)

az értékpapírok jellege;

b)

a tájékoztatóban már szereplő információk jellege és köre, továbbá a kibocsátótól eltérő gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információ megléte olyan formában, amellyel ez módosítás nélkül felvehető a tájékoztatóba;

c)

az eset körülményei, beleértve azoknak az ügyleteknek a gazdasági tartalmát, amelyek révén a kibocsátó megszerezte vagy elidegenítette üzleti vállalkozását vagy egy részét, továbbá e vállalkozás sajátos jellege;

d)

van-e lehetősége a kibocsátónak arra, hogy ésszerű erőfeszítésekkel más gazdasági szereplővel kapcsolatos pénzügyi információt szerezzen meg.

Amennyiben – egy adott esetben – a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség egynél több módon teljesíthető, a kevésbé költséges vagy könnyebben kivitelezhető módot kell előnyben részesíteni.

(3)   Az (1) bekezdés nem csökkenti bármely más személy – benne a 2003/71/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett személyek – nemzeti jog szerinti felelősségét a tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatban. Az említett személyek felelősek nevezetesen az illetékes hatóság által az (1) bekezdés értelmében kért bármely információnak a regisztrációs okmányban való szerepeltetéséért.

(4)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó összetett pénzügyi múlttal rendelkezőnek minősül, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

az I. melléklet 20.1. pontja szerint előírt korábbi pénzügyi információ a tájékoztató elkészítésének időpontjában pontatlanul mutatja be üzleti vállalkozása egészét;

b)

a szóban forgó pontatlanság hátrányosan befolyásolja a befektetőknek a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében említett arra irányuló képességét, hogy tájékozottan értékeljék a kibocsátót; továbbá

c)

az üzleti vállalkozással kapcsolatos szóban forgó információk, amelyek a befektetők általi értékeléshez szükségesek, egy másik jogalanyról szóló pénzügyi információk között szerepelnek.

(5)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást tevőnek minősül, ha kötelező erejű megállapodást kötött egy olyan ügylet végrehajtására, amelynek teljesítése valószínűsíthetően jelentős bruttó változást okoz helyzetében.

E tekintetben az, hogy a megállapodás az ügylet teljesítését feltételekhez – akár egy szabályozó hatóság jóváhagyásához – köti, nem befolyásolja azt, hogy a megállapodás kötelező erejűnek minősül, ha indokoltan várható, hogy a feltételek teljesülni fognak.

A megállapodás kötelező erejűnek minősül különösen akkor, ha az ügylet teljesítését a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának eredményétől teszi függővé vagy – felvásárlási ajánlat esetén – ha a tájékoztató tárgyát képező értékpapírok kibocsátásának célja a felvásárlás finanszírozása.

(6)   E cikk (5) bekezdése, továbbá az I. melléklet 20.2. pontja alkalmazásában jelentős bruttó változásnak számít a kibocsátó helyzetében, ha a kibocsátó vállalkozásának méretét jelző egy vagy több mutató több, mint 25 %-kal módosul.”

3.

Az I. melléklet 20.1. pontjában és a X. melléklet 20.1. és 20.1a. pontjában az első bekezdés első mondata után a szöveg mindegyik esetben a következő mondattal egészül ki:

„Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 36 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb.”

4.

A IV. melléklet 13.1. pontjában, a VII. melléklet 8.2. és 8.2a. pontjában, a IX. melléklet 11.1. pontjában és a XI. melléklet 11.1. pontjában az első bekezdés első mondata után a szöveg mindegyik esetben a következő mondattal egészül ki:

„Ha a kibocsátó a korábbi pénzügyi információk szempontjából releváns időszakban megváltoztatta mérleg-fordulónapját, az auditált pénzügyi információknak legalább 24 hónapot, vagy a kibocsátó tevékenységének teljes időszakát le kell fedniük, attól függően, hogy melyik időszak a rövidebb.”

2. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(2)  HL L 149., 2004.4.30., 1. o. Az 1787/2006/EK rendelettel (HL L 337., 2006.12.5., 17. o.) módosított rendelet.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 22.)

az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2007/138/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első mondatának első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 19. cikke értelmében a szerződő felek vállalják, hogy további erőfeszítéseket tesznek a mezőgazdasági termékekkel egymás között folytatott kereskedelem fokozatos liberalizálása érdekében.

(2)

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján 2005-ben kétoldalú tárgyalásokat folytatott a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, amelyek 2006. december 14-én sikerrel zárultak.

(3)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MÜNTEFERING


Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi preferenciákról levélváltás formájában létrejött

MEGÁLLAPODÁS

Brüsszel,

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatom az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között a mezőgazdasági termékek tárgyában az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján, 2005. március 6. és 2006. december 14. között folytatott kereskedelmi tárgyalásokra.

A tárgyaló felek közötti kereskedelem harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság mezőgazdasági termékeket érintő kiegészítő kétoldalú kereskedelmi preferenciákról állapodott meg, kellő tekintettel a vonatkozó mezőgazdasági politikákra és körülményekre, beleértve a kétoldalú kereskedelem, illetve a harmadik felekkel folytatott kereskedelem alakulását is.

Megerősítem, hogy a tárgyalások eredményei a következők voltak:

1.

2007. március 1-jétől az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság viszonossági és kétoldalú alapon megerősíti a nulla vámtétel alkalmazásának jelenlegi eseteit (legyen szó akár alkalmazott vámokról, akár hatályban lévő engedményekről), illetve – ha a vámtétel szintje jelenleg nem nulla – kölcsönösen eltörli az egymás országaiból történő behozatalt érintő vámokat az I. mellékletben felsorolt, a szerződő felek országaiból származó valamennyi termék vonatkozásában.

2.

2007. március 1-jétől az Európai Közösség vámkontingenseket biztosít a II. mellékletben felsorolt, Izlandról származó termékek Közösségbe történő behozatalához.

3.

2007. március 1-jétől az Izlandi Köztársaság vámkontingenseket biztosít a III. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékek Izlandra történő behozatalához.

4.

2007. március 1-jétől az Izlandi Köztársaság a IV. mellékletben felsorolt vámengedményeket biztosítja az Európai Közösség számára.

Ezek a kétoldalú engedmények felváltják és megerősítik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan jelenleg hatályban lévő valamennyi kétoldalú engedményt (1).

5.

Az Izlandi Köztársaság hozzájárul a mezőgazdasági termékekre alkalmazott vámok tekintetében 2002-ben bevezetett és ezidáig évente meghosszabbított, egyoldalú és átmeneti erga omnes csökkentéseinek megszüntetéséhez.

6.

Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz (2) csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az I., II., III. és IV. mellékletben említett termékekre.

7.

A felek lépéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az egymásnak nyújtott kedvezményeket más, a behozatalt korlátozó intézkedés ne veszélyeztesse.

8.

A felek megállapodnak abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vámkontingensek igazgatása a rendszeres behozatalt és az importra vonatkozóan megállapított mennyiségek tényleges behozatalát lehetővé tévő módon történjen.

9.

A felek megállapodnak abban, hogy törekedni fognak a környezetbarát és a földrajzi jelzéssel ellátott termékek kereskedelmének előmozdítására. A felek megállapodnak abban, hogy további kétoldalú megbeszéléseket kezdeményeznek abból a célból, hogy jobban megértsék a vonatkozó jogszabályokat és a nyilvántartási eljárásokat, és ezáltal módot találjanak arra, hogy a földrajzi jelzések védelmét mindkét fél területén fokozzák.

10.

A felek megállapodnak abban, hogy rendszeres időközönként kicserélik a kereskedelem tárgyát képező termékekre, a vámkontingensek kezelésére és az árfolyamokra vonatkozó, továbbá bármiféle, a hazai piacokkal és az e tárgyalások eredményeinek végrehajtásával kapcsolatos hasznos információkat.

11.

Konzultációt bármelyik fél kérésére, az e tárgyalások eredményeinek végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésben lehet tartani. Amennyiben nehézségek merülnek fel a tárgyalásokon született megállapodások végrehajtásával kapcsolatban, a konzultációt a lehető legrövidebb időn belül meg kell tartani a megfelelő korrekciós intézkedések elfogadása céljából.

12.

A tárgyalások eredményeihez kapcsolódó első konzultációkat a végrehajtási rendelkezések hatálybaléptetése előtt meg kell tartani annak érdekében, hogy elősegítsék a tárgyalásokon született rendelkezések zökkenőmentes végrehajtását.

13.

A tárgyalásokon született megállapodásokat 2007. március 1-jétől kell végrehajtani (3). Szükség esetén a vámkontingenseket arányos alapon kell megnyitni.

14.

A felek megállapodnak abban, hogy két éven belül ismét kétoldalú tárgyalásokat kezdeményeznek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján, különös figyelemmel a WTO keretében zajló tárgyalási folyamat mezőgazdasággal kapcsolatos fejleményeire.

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem: az Európai Közösség egyetért az e levélben foglaltakkal.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy az Izlandi Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekkel.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година

Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

 

I. MELLÉKLET

A következő árucsoportokba vagy árualcsoportokba tartozó termékekkel folytatott kétoldalú kereskedelem mentesül a vámok alól:

ex 1. árucsoport: Élő állatok:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

ex 2. árucsoport: Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

ex ex 0208.9008

hasított rénszarvastest, egész vagy fél, fagyasztva

ex 0208 90 60

hasított rénszarvastest, egész vagy fél, fagyasztva

ex 4. árucsoport: Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

0409

Természetes méz

0409 00 00

Természetes méz

0410

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

0410 00 00

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

5. árucsoport (4): Másutt nem említett állati eredetű termékek

ex 6. árucsoport: Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonlók; vágott virág és díszítő lombozat:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és gyökér, az 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és gyökér, az 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

ex ex 0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány és oltógally; gombacsíra:

ex 0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány és oltógally; gombacsíra:

– más szobanövények, az 1 métert meg nem haladó magasságú egyéb szobanövények kivételével (0602.9095 vtsz.)

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Más szobanövények, a kaktuszok és a pozsgás levelűek, a Bromelia nemzetségbe tartozó cserepes növények, az Erica gracilis és calluna fajokhoz tartozó növények, az orchideák és egyéb, az 1 métert meg nem haladó magasságú cserepes növények kivételével

ex ex 0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen kikészítve:

ex 0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy másképpen kikészítve:

0603.1001

– – December 1. és április 30. közötti behozatal

ex 0603 10 20

Szegfű, friss, a május 1. és november 30. között behozott virágok kivételével

0603.1003

– A Protea, a Banksia, a Leucadendron és a Brunia nemzetségből

0603 10 30

Orchideák

ex 0603 10 80

Friss virágok a Protea, a Banksia, a Leucadendron, a Brunia és a Forsythia nemzetségből

0603.1004

– Élelmezési célra nem alkalmas vágott ágak bogyókkal vagy gyümölccsel, a következő nemzetségekből: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex vagy Symphoricarpos

 

 

0603.1005

– Orchideavirág

 

 

0603.1006

– Aranyfa (Forsythia)

 

 

0603.9000

– Más

0603 90 00

Más

0604

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül; és fű, moha, zuzmó, mindezek frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve

0604

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül; és fű, moha, zuzmó, mindezek frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve

ex 7. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

0702

Paradicsom, frissen vagy hűtve

0702 00 00

Paradicsom, frissen vagy hűtve

ex ex 0703

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve

ex 0703

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve

ex ex 0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve:

ex 0704

Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve:

0704.2000

– Kelbimbó

0704 20 00

Kelbimbó

0704.9005

– – Fodorkel (brassica oleracea acephala)

ex 0704 90 90

Más, a kínai kel kivételével

0704.9009

– – Más

 

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve

ex ex 0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

ex 0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

0706.9009

– Más

0706 90

Más

0707

Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve:

0707

Uborka és apró uborka, frissen vagy hűtve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

ex ex 0709

Más zöldség, frissen vagy hűtve

ex 0709

Más zöldség, frissen vagy hűtve:

0709.10

– Articsóka, frissen vagy hűtve

0709 10 00

Articsóka

0709.20

– Spárga, frissen vagy hűtve

0709 20 00

Spárga

0709.30

– Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709 30 00

Padlizsán (tojásgyümölcs)

0709.52

– – Szarvasgomba, frissen vagy hűtve

0709 52 00

Szarvasgomba

0709.60

– A Capsicum vagy a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse

0709 60

A Capsicum vagy a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcse

0709.70

– Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda)

0709.9001

– – Csemegekukorica

0709 90 60

Csemegekukorica

0709.9002

– – Cukkini

0709 90 70

Cukkini

0709.9003

– – Olajbogyó

 

Olajbogyó:

0709 90 31

— Nem étolaj kinyerésére szánt

0709 90 39

— Más

0709.9004

– – Petrezselyem

0709 90 90

Más

0709.9009

– – Más

ex ex 0710 (4)

Zöldség (nyersen, párolva vagy vízben főzve), fagyasztva:

ex 0710 (4)

Zöldség (nyersen, párolva vagy vízben főzve), fagyasztva:

 

A burgonyán kívüli egyéb zöldségek

0710 21 00

Borsó (Pisum sativum)

0710 22 00

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp. )

0710 29 00

Más

0710 30 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda)

0710 40 00

Csemegekukorica

0710 80

Más zöldségek

0710 90 00

Zöldségkeverék

0711 (4)

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0711 (4)

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0712

Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de további feldolgozás nélkül

0712

Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de további feldolgozás nélkül

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0714

Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0714

Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

8. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

9. árucsoport (4): Kávé, tea, matétea és fűszerek

10. árucsoport (5): Gabonafélék

11. árucsoport (5): Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér

12. árucsoport (5): Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány

13. árucsoport (4): Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat

14. árucsoport (4): Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termékek

15. árucsoport (4)  (6): Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

ex 18. árucsoport (4): Kakaó és kakaókészítmények:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

1801

Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

1801

Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

1802

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

1802

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

ex 20. árucsoport: Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

ex ex 2001 (4)

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más, ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:

ex 2001 (4)

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:

2001.1000

– Uborka és apró uborka

2001 10 00

Uborka és apró uborka

– Más

2001 90

Más

2001.9005

– – Vöröshagyma

2001 90 93

Vöröshagyma

2001.9009

– – Más

2001 90 99

Más, a burgonya és az abból készült termékek kivételével

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2003

Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2003

Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2004 (4)

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva:

2004 (4)

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

2004.9002

– – Articsóka

ex 2004 90 98

Articsóka

2004.9003

– – Zöld és fekete olajbogyó

ex 2004 90 30

Zöld és fekete olajbogyó

2004.9004

– – Zöldborsó és bab

2004 90 50

Borsó (Pisum sativum) és a Phaseolus spp. fajhoz tartozó korai bab, hüvellyel

2004.9005

– – Hüvelyes növényekből nyert liszten alapuló készítmények

ex 2004 90 98

Hüvelyes növényekből nyert liszten alapuló készítmények

2004.9009

– – Más

ex 2004 90 98

Más, a 3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban húst tartalmazó termékek kivételével

2005 (4)

Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:

2005 (4)

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:

2005.1000

– Homogenizált zöldség

2005 10 00

Homogenizált zöldség

2005.4000

– Borsó (Pisum sativum)

2005 40 00

Borsó (Pisum sativum)

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005.5100

– Bab, kifejtve

2005 51 00

Bab, kifejtve

2005.5900

– – Más

2005 59 00

Más

2005.6000

– Spárga

2005 60 00

Spárga

2005.7000

– Olajbogyó

2005 70

Olajbogyó

– Más zöldség és zöldségkeverék

2005 90

Más zöldség és zöldségkeverék

2005.9009

– Más

ex 2005 90 80

Más, a 3 tömegszázaléktól legfeljebb 20 tömegszázalékig terjedő arányban húst tartalmazó termékek kivételével

2008 (4)

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is

2008 (4)

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

ex 22. árucsoport: Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

ex 23. árucsoport: Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány:

Izlandi kód

Izlandi árumegnevezés

KN-kód

KN-árumegnevezés

ex ex 2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

ex 2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

ex ex 2309.1000

– Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal, tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 10 11

2309 10 31

Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal, tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

24. árucsoport (4): Dohány és feldolgozott dohánypótló

II. MELLÉKLET

Az Európai Közösség által biztosított vámkontingensek

Az Európai Közösség a következő éves vámkontingenseket nyitja meg az Izlandról származó alábbi termékek számára (7):


Az EK-vámtarifa tarifaszáma

Árumegnevezés

Éves mennyiség

Vámtétel

ex 0204

juhhús frissen, hűtve vagy fagyasztva juhhús füstölve

1 850 tonna (nettó tömeg)

0

ex 0210

0

ex 0405

természetes vaj

350 tonna (nettó tömeg)

0

ex 0403 (8)

„Skyr”

380 tonna (nettó tömeg)

0

ex 1601

kolbász

100 tonna (nettó tömeg)

0

III. MELLÉKLET

Az Izland által biztosított vámkontingensek

Izland a következő éves vámkontingenseket nyitja meg az Európai Közösségből származó alábbi termékek számára (9):


Az izlandi vámtarifa tarifaszáma

Árumegnevezés

Éves mennyiség

Vámtétel

0201 és 0202

szarvasmarhafélék húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

100 tonna (nettó tömeg)

0

0203

sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

200 tonna (nettó tömeg)

0

0207

a 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

200 tonna (nettó tömeg)

0

0208.9003

hófajd, fagyasztva

20 tonna (nettó tömeg)

0

ex ex 0210

élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátva (10)

50 tonna (nettó tömeg)

0

ex ex 0406

oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (10) ellátott sajt

20 tonna (töltőtömeg)

0

0406

sajt

80 tonna (töltőtömeg)

0

0701.9001

legalább 65 mm hosszú burgonya, friss vagy hűtött

100 tonna (nettó tömeg)

0

ex ex 1601

kolbász

50 tonna (nettó tömeg)

0

1602

más feldolgozott vagy tartósított hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

50 tonna (nettó tömeg)

0

IV. MELLÉKLET

Az Izland által biztosított vámengedmények

Izland az Európai Közösségből származó termékekre az alábbi preferenciális vámtarifákat biztosítja:

 

%

ISK/kg

0201

 

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:

 

 

0201.1000

Hasított test, egész vagy fél

18

214

 

Másképpen darabolt, csontozatlan:

 

 

0201.2001

Hátszín és részei

18

422

0201.2002

Comb és részei

18

300

0201.2003

Lapocka és részei

18

189

0201.2009

Más

18

189

 

Kicsontozva:

 

 

0201.3001

Darált hús

18

306

0201.3002

Puha hátszín

18

877

0201.3003

Magas hátszín

18

652

0201.3004

Comb

18

608

0201.3009

Más

18

359

0202

 

Szarvasmarhafélék húsa, fagyasztva:

 

 

0202.1000

Hasított test, egész vagy fél

18

214

 

Másképpen darabolt, csontozatlan:

 

 

0202.1001

Hátszín és részei

18

422

0202.1002

Comb és részei

18

300

0202.1003

Lapocka és részei

18

189

0202.1009

Más

18

189

 

Kicsontozva:

 

 

0202.3001

Darált hús

18

306

0202.3002

Puha hátszín

18

877

0202.3003

Magas hátszín

18

652

0202.3004

Comb

18

608

0202.3009

Más

18

359

0203

 

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

 

 

Frissen vagy hűtve:

 

 

0203.1100

Hasított test, egész vagy fél

18

217

 

Sonka, lapocka és részei csonttal:

 

 

0203.1201

Comb és részei

18

302

0203.1209

Lapocka és részei

18

278

 

Más:

 

 

 

Csontozatlan:

 

 

0203.1901

Hátszín és részei

18

465

0203.1902

Más

18

217

 

Kicsontozva:

 

 

0203.1903

Darált hús

18

274

0203.1904

Puha hátszín

18

717

0203.1905

Magas hátszín

18

664

0203.1906

Comb

18

613

0203.1909

Más:

18

274

 

Fagyasztva:

 

 

0203.2100

Hasított test, egész vagy fél

18

217

 

Sonka, lapocka és részei csonttal:

 

 

0203.2201

Comb és részei

18

302

0203.2209

Lapocka és részei

18

278

 

Más:

 

 

 

Csontozatlan:

 

 

0203.2901

Hátszín és részei

18

465

0203.2902

Más

18

217

 

Kicsontozva:

 

 

0203.2903

Darált hús

18

274

0203.2904

Puha hátszín

18

717

0203.2905

Magas hátszín

18

664

0203.2906

Comb

18

613

0203.2909

Más

18

274

0204

 

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

 

0204.1000

Egész vagy félbárány frissen vagy hűtve

18

164

 

Más juhhús, frissen vagy hűtve:

 

 

0204.2100

Hasított test, egész vagy fél

18

164

 

Másképpen darabolt, csontozatlan:

 

 

0204.2201

Hátszín és részei

18

229

0204.2202

Comb és részei

18

229

0204.2203

Lapocka és részei

18

145

0204.2209

Más

18

145

 

Kicsontozva:

 

 

0204.2301

Darált hús

18

234

0204.2302

Puha hátszín

18

568

0204.2303

Magas hátszín

18

530

0204.2304

Comb

18

530

0204.2309

Más

18

234

0204.3000

Hasított báránytest, egész vagy fél, fagyasztva:

18

164

 

Más juhhús fagyasztva:

 

 

0204.4100

Hasított test, egész vagy fél

18

164

 

Másképpen darabolt, csontozatlan:

0

0

0204.4201

Hátszín és részei

18

229

0204.4202

Comb és részei

18

229

0204.4203

Lapocka és részei

18

145

0204.4209

Más

18

145

 

Kicsontozva:

 

 

0204.4301

Darált hús

18

234

0204.4302

Puha hátszín

18

568

0204.4303

Magas hátszín

18

530

0204.4304

Comb

18

530

0204.4309

Más

18

234

0204.5000

Kecskehús

18

229

0205

0205.0000

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

18

154

0206

 

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

 

0206.1000

Szarvasmarhafélékből, frissen vagy hűtve

18

253

 

Szarvasmarhafélékből, fagyasztva:

 

 

0206.2100

Nyelv

18

253

0206.2200

Máj

18

146

0206.2900

Más

18

210

0206.3000

Sertésből, frissen vagy hűtve

18

121

 

Sertésből, fagyasztva:

 

 

0206.4100

Máj

18

121

0206.4900

Más

18

121

 

Más hús, frissen vagy hűtve:

 

 

0206.8001

Juhfej

18

130

0206.8009

Más

18

130

 

Más, fagyasztva:

 

 

0206.9001

Juhfej

18

130

0206.9009

Más

18

130

0207

 

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

 

 

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból

 

 

0207.1100

Egészben, frissen vagy hűtve

18

362

0207.1200

Egészben, fagyasztva

18

263

 

Vágási melléktermék és belsőség, frissen vagy hűtve:

 

 

0207.1301

Kicsontozva

18

299

0207.1302

Máj

18

299

0207.1309

Más

18

299

 

Vágási melléktermék és belsőség, fagyasztva:

 

 

0207.1401

Kicsontozva

18

540

0207.1402

Máj

12

299

0207.1409

Más

18

263

 

Pulykából:

 

 

0207.2400

Egészben, frissen vagy hűtve

18

362

0207.2500

Egészben, fagyasztva

18

362

 

Vágási melléktermék és belsőség, frissen vagy hűtve:

 

 

0207.2601

Kicsontozva

18

299

0207.2602

Máj

18

299

0207.2609

Más

18

299

 

Vágási melléktermék és belsőség, fagyasztva:

 

 

0207.2701

Kicsontozva

18

600

0207.2702

Máj

12

299

0207.2709

Más

18

362

 

Kacsából, libából vagy gyöngytyúkból:

 

 

0207.3200

Egészben, frissen vagy hűtve

18

362

0207.3300

Egészben, fagyasztva

18

362

0207.3400

Hízott máj, frissen vagy hűtve

18

154

 

Más, frissen vagy hűtve:

 

 

0207.3501

Kicsontozva

18

299

0207.3502

Máj

18

299

0207.3509

Más

18

299

 

Más, fagyasztva:

 

 

0207.3601

Kicsontozva

18

600

0207.3602

Máj

12

299

0207.3609

Más

18

362

0208

 

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

 

0208.1000

Házi-, üregi vagy mezei nyúlból

18

236

 

Más

 

 

0208.9001

Galamb

18

218

0208.9002

Fácán

18

218

0208.9003

Hófajd, fagyasztva

18

268

0208.9004

Szarvas

18

218

0208.9007

Kicsontozott rénszarvashús, fagyasztva

18

608

0208.9008

Csontozatlan rénszarvashús, fagyasztva (11)

18

608

0208.9009

Békacomb

18

236

0208.9019

Más

18

218

0209

0209.0000

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

18

60

0210

 

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:

 

 

 

Sertéshús:

 

 

0210.1100

Sonka, lapocka és részei csonttal:

18

302

0210.1200

Oldalas és dagadó és részei

18

217

 

Más:

 

 

 

Füstölve:

 

 

0210.1901

Kicsontozva

30

447

0210.1902

Más

18

717

0210.1909

Más

18

465

 

Szarvasmarhafélék húsa:

 

 

0210.2001

Kicsontozva

18

877

0210.2009

Más

18

422

 

Más:

 

 

0210.9910

Baromfimáj, szárítva vagy füstölve

18

299

 

Juhhús, sózva:

 

 

0210.9921

Kicsontozva

18

568

0210.9929

Más

18

270

 

Juhhús, füstölve (hangikjöt):

 

 

0210.9931

Kicsontozva

18

568

0210.9939

Más

18

270

0210.9990

Más

30

363

Reykjavik,

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés számomra, hogy hivatkozhatom az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság között a mezőgazdasági termékek tárgyában az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján, 2005. március 6. és 2006. december 14. között folytatott kereskedelmi tárgyalásokra.

A tárgyaló felek közötti kereskedelem harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság mezőgazdasági termékeket érintő kiegészítő kétoldalú kereskedelmi preferenciákról állapodott meg, kellő tekintettel a vonatkozó mezőgazdasági politikákra és körülményekre, beleértve a kétoldalú kereskedelem, illetve a harmadik felekkel folytatott kereskedelem alakulását is.

Megerősítem, hogy a tárgyalások eredményei a következők voltak:

1.

2007. március 1-jétől az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság viszonossági és kétoldalú alapon megerősíti a nulla vámtétel alkalmazásának jelenlegi eseteit (legyen szó akár alkalmazott vámokról, akár hatályban lévő engedményekről), illetve – ha a vámtétel szintje jelenleg nem nulla – kölcsönösen eltörli az egymás országaiból történő behozatalt érintő vámokat az I. mellékletben felsorolt, a szerződő felek országaiból származó valamennyi termék vonatkozásában.

2.

2007. március 1-jétől az Európai Közösség vámkontingenseket biztosít a II. mellékletben felsorolt, Izlandról származó termékek Közösségbe történő behozatalához.

3.

2007. március 1-jétől az Izlandi Köztársaság vámkontingenseket biztosít a III. mellékletben felsorolt, a Közösségből származó termékek Izlandra történő behozatalához.

4.

2007. március 1-jétől az Izlandi Köztársaság a IV. mellékletben felsorolt vámengedményeket biztosítja az Európai Közösség számára.

Ezek a kétoldalú engedmények felváltják és megerősítik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan jelenleg hatályban lévő valamennyi kétoldalú engedményt (12).

5.

Az Izlandi Köztársaság hozzájárul a mezőgazdasági termékekre alkalmazott vámok tekintetében 2002-ben bevezetett és ezidáig évente meghosszabbított, egyoldalú és átmeneti erga omnes csökkentéseinek megszüntetéséhez.

6.

Az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság közötti megállapodáshoz (13) csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az I., II., III. és IV. mellékletben említett termékekre.

7.

A felek lépéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az egymásnak nyújtott kedvezményeket más, a behozatalt korlátozó intézkedés ne veszélyeztesse.

8.

A felek megállapodnak abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vámkontingensek igazgatása a rendszeres behozatalt és az importra vonatkozóan megállapított mennyiségek tényleges behozatalát lehetővé tévő módon történjen.

9.

A felek megállapodnak abban, hogy törekedni fognak a környezetbarát és a földrajzi jelzéssel ellátott termékek kereskedelmének előmozdítására. A felek megállapodnak abban, hogy további kétoldalú megbeszéléseket kezdeményeznek abból a célból, hogy jobban megértsék a vonatkozó jogszabályokat és a nyilvántartási eljárásokat, és ezáltal módot találjanak arra, hogy a földrajzi jelzések védelmét mindkét fél területén fokozzák.

10.

A felek megállapodnak abban, hogy rendszeres időközönként kicserélik a kereskedelem tárgyát képező termékekre, a vámkontingensek kezelésére és az árfolyamokra vonatkozó, továbbá bármiféle, a hazai piacokkal és az e tárgyalások eredményeinek végrehajtásával kapcsolatos hasznos információkat.

11.

Konzultációt bármelyik fél kérésére, az e tárgyalások eredményeinek végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésben lehet tartani. Amennyiben nehézségek merülnek fel a tárgyalásokon született megállapodások végrehajtásával kapcsolatban, a konzultációt a lehető legrövidebb időn belül meg kell tartani a megfelelő korrekciós intézkedések elfogadása céljából.

12.

A tárgyalások eredményeihez kapcsolódó első konzultációkat a végrehajtási rendelkezések hatálybaléptetése előtt meg kell tartani annak érdekében, hogy elősegítsék a tárgyalásokon született rendelkezések zökkenőmentes végrehajtását.

13.

A tárgyalásokon született megállapodásokat 2007. március 1-jétől kell végrehajtani (14). Szükség esetén a vámkontingenseket arányos alapon kell megnyitni.

14.

A felek megállapodnak abban, hogy két éven belül ismét kétoldalú tárgyalásokat kezdeményeznek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján, különös figyelemmel a WTO keretében zajló tárgyalási folyamat mezőgazdasággal kapcsolatos fejleményeire.

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem: az Európai Közösség egyetért az e levélben foglaltakkal.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy az Izlandi Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekkel.”

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem: az Izlandi Köztársaság Kormánya egyetért az Ön levelében foglaltakkal.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година

Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

For the Government of the Republic of Iceland

За правителството на Република Исландия

Por el Gobierno de la República de Islandia

Za vládu Islandské republiky

For regeringen for Republikken Island

Für die Regierung der Republik Island

Islandi Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

Pour le gouvernement de la République d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas valdības vārdā

Islandijos Respublikos Vyriausybės vardu

az Izlandi Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

W imieniu Rządu Republiki Islandii

Pelo Governo da República da Islândia

Pentru Guvernul Republicii Islanda

Za vládu Islandskej republiky

Za Vlado Republike Islandije

Islannin rasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Islands regerings vägnar

Image

 


(1)  Az 1981. április 28-i 81/359/EGK tanácsi határozat (HL L 137., 1981.5.23., 1. o.).

Az 1993. március 15-i 93/239/EGK tanácsi határozat (HL L 109., 1993.5.1., 1. o.).

Az 1993. december 13-i 93/736/EK tanácsi határozat (HL L 346., 1993.12.31., 16. o.).

Az 1995. december 20-i 95/582/EK tanácsi határozat (HL L 327., 1995.12.30., 17. o.).

(2)  Az EK–Izland vegyesbizottság 2005. december 22-i 2/2005 határozata (HL L 131., 2006.5.18., 1. o.).

(3)  Az EK-vámkontingensének megnyitására július 1-jétől kerül sor a 2007-re vonatkozó 9 havi mennyiségek alapján.

(4)  Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 3. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó termékek kivételével.

(5)  A takarmányozásra szánt termékek kivételével.

(6)  A haltermékek kivételével.

(7)  Eltérő rendelkezés hiányában a kontingenseket éves alapon kell alkalmazni.

(8)  A termékbesorolás megerősítésének függvényében a tarifaszám módosulhat.

(9)  Eltérő rendelkezés hiányában a kontingenseket éves alapon kell alkalmazni.

(10)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletnek (HL L 93., 2006.3.31., 12. o.) megfelelően eredetmegjelölésként vagy földrajzi jelzésként bejegyzett elnevezés.

(11)  Az I. mellékletben az ex ex 0208.9008„hasított rénszarvastest, egész vagy fél, fagyasztva” tekintetében biztosított vámmentesség hatálya alá nem tartozó termékekre vonatkozó vámengedmény.

(12)  Az 1981. április 28-i 81/359/EGK tanácsi határozat (HL L 137., 1981.5.23., 1. o.).

Az 1993. március 15-i 93/239/EGK tanácsi határozat (HL L 109., 1993.5.1., 1. o.).

Az 1993. december 13-i 93/736/EK tanácsi határozat (HL L 346., 1993.12.31., 16. o.).

Az 1995. december 20-i 95/582/EK tanácsi határozat (HL L 327., 1995.12.30., 17. o.).

(13)  Az EK–Izland vegyesbizottság 2005. december 22-i 2/2005 határozata (HL L 131., 2006.5.18., 1. o.).

(14)  Az EK-vámkontingensének megnyitására július 1-jétől kerül sor a 2007-re vonatkozó 9 havi mennyiségek alapján.


Bizottság

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 26.)

a HCFC-225cb-nek a fluoropolimerek gyártása céljából való felhasználása és forgalomba hozatala tekintetében az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (3) bekezdésétől és 5. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés ideiglenes engedélyezéséről

(az értesítés a C(2007) 556. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2007/139/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkének (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2037/2000/EK rendelet értelmében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k) felhasználása és forgalomba hozatala tilos.

(2)

Az Egyesült Királyság egyik illetékes hatósága 2006. február 14-én az AGC Chemicals Europe, Ltd. nevében 2010. december 31-ig érvényes mentesség iránti kérelmet nyújtott be a 2037/2000/EK rendelet 5. cikke (7) bekezdése alapján.

(3)

Az AGC Chemicals Europe, Ltd. (ASAHI) az etilén-tetrafluor-etilén (ETFE) fluorozott gyanta gyártásával foglalkozik, amelyet elektromos vezetékek szigetelésében és filmgyártásban nyersanyagként használnak fel; az ASAHI elkötelezett és széles körű kutatása, amely a HCFC-225cb nem ózonlebontó megfelelőjének megtalálására irányul, jó előrehaladást ért el. Alternatív megoldásként a metanolt javasolják, azonban további kutatásra és fejlesztésre van szükség, mielőtt az felválthatná a HCFC-225cb-t. A jelenlegi gyártási folyamatban a HCFC-225cb-t újrahasznosítják, a megmaradó HCFC-225cb-mennyiséget pedig visszanyerik. A légkörbe történő szivárgást a lehető legkisebb mértékre korlátozzák.

(4)

A Bizottság alaposan megvizsgálta a fluoropolimerek ASAHI által ismertetett célokra való felhasználásának műszaki és gazdasági szempontjait, és arra a megállapításra jutott, hogy pillanatnyilag nem áll rendelkezésre alternatív anyag vagy technológia, ezért a HCFC-225cb e konkrét célra történő ideiglenes felhasználása egyelőre nélkülözhetetlen. Következésképpen engedélyezni kell a HCFC-225cb felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom alóli ideiglenes mentességet.

(5)

A mentesség iránti kérelmében az ASAHI javaslatot tett egy alternatív anyagra, és elkötelezte magát amellett, hogy ezt az anyagot még a mentesség idejének lejárta előtt bevezeti a termelésbe. Az illetékes hatóság számára ezért elő kell írni, hogy jelentést nyújtson be az említett alternatív anyag alkalmazásában elért eredményekről. Ezenkívül rendelkezni kell azon kötelezettségről, hogy az Egyesült Királyság felügyelje az említett alternatív anyag gyártásba való bevezetésének folyamatát, illetve arról, hogy annak teljes mértékű bevezetése esetén a mentesség automatikusan megszűnjön.

(6)

A 2037/2000/EK rendelet 16. cikke előírja az ózonréteget lebontó anyagok visszanyerését. E cikk értelmében a gyártási folyamat végén megmaradó HCFC-225cb-t a 16. cikknek megfelelően vissza kell nyerni a gyártóberendezésből. A HCFC-225cb nem hozható forgalomba az EK piacán, és következésképpen nem küldhető vissza a gyártónak, ahogyan azt az ASAHI tervezte.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésétől és 5. cikke (1) bekezdésétől eltérve 2010. december 31-ig engedélyezni kell a HCFC-225cb-nek az AGC Chemicals Europe, Ltd. általi felhasználását és forgalomba hozatalát az etilén-tetrafluor-etilén gyanta gyártásában használt láncátvivő szerként és segédoldószerként.

A HCFC-225cb engedélyezett mennyisége nem haladhatja meg a 2,1 ODP-tonnát.

2. cikk

Az Egyesült Királyság legkésőbb 2008. június 30-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak az ASAHI által javasolt alternatív anyag rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról. A Bizottság e jelentés tükrében fontolóra veszi az 1. cikkben említett, a HCFC-225cb felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó időszak lerövidítését.

Amennyiben az említett alternatív anyaggal 2010. december 31. előtt kiváltják a HCFC-225cb-t, az 1. cikkben engedélyezett mentesítés hatályát veszti attól a naptól, amikor az alternatív anyagot e célnak megfelelően használják.

3. cikk

Az Egyesült Királyság biztosítja, hogy a mentesség lejártakor az ASAHI visszanyer minden, a gyártási folyamat során megmaradt HCFC-225cb-mennyiséget.

4. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 26-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

28.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 61/49


A TANÁCS 2007/140/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2007. február 27.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. december 23-án elfogadta az 1737 (2006) határozatot (a továbbiakban: az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat), amelyben felszólította Iránt, hogy haladéktalanul függesszen fel egyes, az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó nukleáris tevékenységeket, és bizonyos korlátozó intézkedéseket vezetett be Iránnal szemben.

(2)

2007. január 22-én az Európai Unió Tanácsa üdvözölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban foglalt intézkedéseket, és felszólította valamennyi országot azok teljes körű és haladéktalan végrehajtására.

(3)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megtiltja bármely olyan, az atomfegyverek elterjedésének elősegítésére alkalmas cikk, anyag, felszerelés, áru vagy technológia Irán részére történő közvetlen vagy közvetett szállítását, értékesítését vagy átadását, amely elősegítheti Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését. E cikkeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai-ellenőrzési Rendszer jegyzékei tartalmazzák.

(4)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megtiltja továbbá az exporttilalom alá eső cikkekkel kapcsolatos technikai segítség vagy képzés, pénzügyi segítségnyújtás, beruházás, kereskedelmi és egyéb szolgáltatás nyújtását. A Tanács megítélése szerint helyénvaló e tilalom kiterjesztése a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiaiellenőrzési Rendszer jegyzékeiben foglalt valamennyi cikkre, és a Tanács úgy véli, e tilalmaknak a finanszírozást is magukban kell foglalniuk.

(5)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat rendelkezése szerint egyes további cikkek kivitelét is tilalom alá kell vonni, amennyiben kiderül, hogy ezek hozzájárulnának dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységekhez, vagy a nukleáris fegyverek hordozóinak kifejlesztéséhez, vagy olyan tevékenységekhez, amelyekkel kapcsolatosan a NAÜ aggodalmát fejezte ki; e cikkek kivitelét ezért a tagállamok illetékes hatóságainak engedélyéhez kell kötni.

(6)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat emellett a fent említett exporttilalom hatálya alá tartozó cikkek Iránból való beszerzését is tilalom alá vonja.

(7)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat felszólítja a tagállamokat, hogy tanúsítsanak éberséget egyrészt az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat mellékletének meghatározása szerinti azon személyek területükre történő belépését vagy területükön való átutazását illetően, akik Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésében részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, másrészt az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 18. bekezdésének alapján létrehozott bizottság („a bizottság”) által megjelölt további személyek tagállami területre történő belépését vagy területükön való átutazását illetően.

(8)

A 2007. január 22-i tanácsi következtetésekkel és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat célkitűzéseivel összhangban belépési korlátozásokat kell alkalmazni az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság által megjelölt személyek tekintetében, valamint további személyek tekintetében, akikre ugyanazon kritériumokat kell alkalmazni, mint amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság alkalmaz az érintett személyek meghatározásának céljára.

(9)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat előírja továbbá azon pénzeszközök, egyéb befektetett pénzügyi eszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását, amelyek olyan személyek vagy jogalanyok közvetlen vagy közvetett tulajdonában állnak vagy ellenőrzése alá tartoznak, akiket a Biztonsági Tanács vagy a bizottság akként jelölt meg, hogy részt vesznek Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben, közvetlen kapcsolatban állnak azokkal vagy támogatást nyújtanak azokhoz, akár törvénytelen módon is, vagy olyan személyek vagy jogalanyok közvetlen vagy közvetett tulajdonában állnak vagy ellenőrzése alá tartoznak, akik az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy olyan jogalanyok közvetlen vagy közvetett tulajdonában állnak vagy ellenőrzése alá tartoznak, amelyek az előbb említettek tulajdonában vannak vagy ellenőrzése alatt állnak; valamint kötelezettséget ír elő arra, hogy az ilyen személyek vagy jogalanyok számára vagy javára semmilyen pénzeszközt, befektetett pénzügyi eszközt vagy gazdasági erőforrást ne lehessen rendelkezésre bocsátani.

(10)

A 2007. január 22-i tanácsi következtetésekkel összhangban és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat célkitűzéseinek elérése céljából a (9) preambulumbekezdésben említett befagyasztást alkalmazni kell olyan további személyek és jogalanyok tekintetében is, akiket a Tanács ugyanazon kritériumok alapján határoz meg, amelyeket a Biztonsági Tanács vagy a bizottság alkalmaz az érintett személyek vagy jogalanyok meghatározásának céljára.

(11)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban a tagállamok felkérést kapnak, hogy tanúsítsanak éberséget és akadályozzák meg, hogy iráni állampolgárok olyan speciális oktatásban vagy képzésben részesüljenek, amely elősegítené Iránnak az atomfegyverek elterjedése veszélyével járó tevékenységeit és atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszereinek fejlesztését.

(12)

Egyes intézkedések végrehajtásához szükséges a Közösség fellépése,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

(1)   Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén a következő cikkek, anyagok, felszerelés, áruk és technológia, – beleértve a szoftvert is – Irán részére, Iránban történő felhasználásra vagy Irán javára történő közvetlen vagy közvetett szállítása, értékesítése vagy átadása, függetlenül attól, hogy azok származási helye a tagállamok területén van-e:

a)

a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai-ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő cikkek, anyagok, felszerelés és áruk,

b)

bármely további, az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság által meghatározott cikk, anyag, felszerelés, áru vagy technológia, amely elősegítheti a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését.

(2)   Tilos továbbá:

a)

közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervezetnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából olyan technikai segítséget vagy képzést, beruházást vagy közvetítői szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott cikkekkel, anyagokkal, felszereléssel, árukkal és technológiával, valamint az ezen cikkek, anyagok, felszerelés, áruk és technológia rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b)

közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervezetnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett cikkekkel és technológiával kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi segítséget nyújtani, beleértve különösen az ezen cikkek és technológiák értékesítésére, szállítására, átadására vagy exportjára vonatkozó, vagy az ezzel összefüggő technikai képzés, szolgáltatás vagy segítség nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást;

c)

olyan tevékenységben tudatosan vagy szándékosan részt venni, amelynek célja vagy hatása az a) és b) pontban említett tilalmak megkerülése.

(3)   Ezen túlmenően tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek révén az (1) bekezdésben említett cikket, anyagokat, felszerelést, árut vagy technológiát Irántól beszerezni, függetlenül attól, hogy annak származási helye Irán területén van-e.

2. cikk

(1)   Az exportáló tagállam illetékes hatóságainak eseti alapon kiadott engedélye szükséges az 1. cikk által nem szabályozott olyan cikknek, anyagnak, felszerelésnek, árunak és technológiának – beleértve a szoftvert is – a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területén keresztül, illetve a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járműveivel Irán részére, Iránban történő felhasználásra vagy Irán javára történő közvetlen vagy közvetett szállítása, értékesítése vagy átadása, amely elősegítheti a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését, vagy hozzájárulna olyan más területeken folytatott tevékenységekhez, amelyekkel kapcsolatban a NAÜ aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket nyitott kérdésként jelölt meg. Az Európai Közösség megteszi a szükséges intézkedéseket az e rendelkezés által szabályozandó vonatkozó cikkek meghatározásának érdekében.

(2)   A következők szolgáltatásához:

a)

közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervezetnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából olyan technikai képzés, befektetés vagy közvetítői szolgáltatás, amely az (1) bekezdésben meghatározott cikkekkel, anyagokkal, felszereléssel, árukkal és technológiával, valamint az ezen cikkek rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b)

közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervezetnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett cikkekkel és technológiával kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítség, beleértve nevezetesen az ezen cikkek értékesítésére, szállítására, átadására vagy exportjára vonatkozó, vagy az ezzel összefüggő technikai képzés, szolgáltatás vagy segítség nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást is;

szintén az exportáló tagállam illetékes hatóságának engedélye szükséges.

(3)   A tagállamok illetékes hatóságai nem adhat engedélyt az (1) bekezdésben említett cikkek, anyagok, felszerelések, áruk vagy technológiák szállítására, értékesítésére vagy átadására, ha megállapítja, hogy az adott szállítás, értékesítés, átadás vagy export vagy adott szolgáltatás nyújtása hozzájárulna az (1) bekezdésben említett tevékenységekhez.

3. cikk

Az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott intézkedések nem alkalmazandók, amennyiben a bizottság előzetesen, eseti alapon meghatározza, hogy az említett cikkek fentiekben említett szállítása, értékesítése, átadása vagy szolgáltatása, illetve a fentiekben említett segítségnyújtás egyértelműen nem járulna hozzá Irán azon technológiáinak fejlesztéséhez, amelyek az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeit és az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszereinek fejlesztését szolgálják, ideértve azokat az eseteket is, amikor e cikkek vagy segítségnyújtás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, feltéve hogy:

a)

az ilyen cikkek vagy segítség nyújtásáról szóló szerződések megfelelő biztosítékokat tartalmaznak a végfelhasználót illetően; valamint

b)

Irán kötelezettséget vállal arra, hogy ezen cikkeket az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésére nem használja.

4. cikk

(1)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiak területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a)

az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat mellékletében felsorolt személyek, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság által az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 10. bekezdésével összhangban megjelölt további személyek. A személyek felsorolását az I. melléklet tartalmazza;

b)

az I. mellékletben nem felsorolt személyek, akik Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésében részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, többek között a II. mellékletben meghatározott tiltott cikkek, áruk, felszerelés, anyagok és technológia beszerzésében való részvétel révén.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)   Az (1) bekezdés rendelkezését a tagállam nemzetközi jogból eredő kötelezettségének sérelme nélkül kell alkalmazni, nevezetesen:

i.

ha nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

ii.

ha egy, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében vagy égisze alatt összehívott nemzetközi konferenciának helyt adó országa;

iii.

többoldalú, kiváltságokat és mentességeket megállapító megállapodásra alapján;

iv.

az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdést azokban az esetekben is alkalmazandónak kell tekinteni, amikor egy tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanács megfelelő tájékoztatást kap valamennyi olyan esetről, amikor a tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok az (1) bekezdésben előírt intézkedések alól mentességet adhatnak, amennyiben megállapítják, hogy az utazás az alábbiak alapján indokolt:

i.

sürgős humanitárius okok, beleértve a vallási kötelezettségeket is,

ii.

az 1737 (2006) sz. ENSZ BT-határozat célkitűzései elérésének szükségessége, beleértve amennyiben a NAÜ alapokmányának XV. cikke kapcsolódik,

iii.

kormányközi találkozókon való részvétel, ideértve a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság Iránban való közvetlen előmozdítása érdekében folyó politikai párbeszédnek helyet adó találkozókat, amelyeket az Európai Unió támogat, vagy amelyek fogadó országa az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam.

(7)   Ha valamely tagállam a (6) bekezdésben említett mentességet kíván adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A mentességet jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), (4) és (6) bekezdés értelmében valamely tagállam engedélyezi az I. vagy II. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedélyt a kibocsátás céljára és az érintett személyekre kell korlátozni.

(9)   Amennyiben a tagállamok mentességet adtak, értesítik a bizottságot az I. mellékletben szereplő személyek területükre való belépéséről vagy területükön való átutazásáról.

5. cikk

(1)   Az alábbiakhoz tartozó, azok tulajdonában lévő vagy közvetve vagy közvetlenül általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani:

a)

az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat mellékletében felsorolt személyek és jogalanyok, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a bizottság által az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 12. bekezdésével összhangban megjelölt további személyek; a személyek vagy jogalanyok felsorolását az I. melléklet tartalmazza;

b)

az I mellékletben nem szereplő azon személyek vagy jogalanyok, akik Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésében részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, vagy olyan, a II. mellékletben szereplő személyek vagy jogalanyok, akik az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy az említettek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzésük alá tartozó jogalanyok.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek és jogalanyok számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

alapvető szükségletek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelések, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök és gazdasági erőforrások nemzeti jogszabályoknak megfelelő szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak,

azt követően, hogy a bizottságot az érintett tagállam értesítette arról a szándékáról, hogy adott esetben e pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz hozzáférést kíván engedélyezni, és a bizottság az értesítéstől számított öt munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(4)   Mentességet lehet adni azon pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében is, amelyek:

a)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a bizottságot értesítette és azt a bizottság jóváhagyta,

b)

bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni, azt követően, hogy az illetékes tagállam erről a bizottságot értesítette, feltéve hogy a zálogjog vagy határozat az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat elfogadásának időpontja előtt keletkezett és nem az (1) bekezdésben említett személy vagy jogalany javára szól.

(5)   A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket 2006. december 23. előtt kötöttek, vagy amelyek ezen időpontot megelőzően merültek fel,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak.

(6)   Az (1) bekezdés nem akadályozza meg a megjelölt személyt vagy jogalanyt abban, hogy a listára való felvétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve hogy az érintett tagállam megállapította az alábbiakat:

a)

a szerződés nem kapcsolódik az 1. cikkben említett tiltott cikkekhez, anyagokhoz, felszereléshez, árukhoz, technológiákhoz, segítségnyújtáshoz, képzéshez, pénzügyi segítségnyújtáshoz, beruházáshoz, közvetítői szolgáltatáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz;

b)

a kifizetést, akár közvetlenül, akár közvetve, nem az (1) bekezdésben említett személy vagy jogalany kapja,

és az érintett tagállam az engedélyezést 10 nappal megelőzően értesítette a bizottságot az e kifizetések eszközölésére vagy kézhezvételére, vagy adott esetben a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása megszüntetésének engedélyezésére irányuló szándékról.

6. cikk

A tagállamok felkérést kapnak, hogy nemzeti jogukkal összhangban tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a területükön vagy állampolgáraik részéről iráni állampolgárok olyan speciális oktatásban vagy képzésben részesüljenek, amely elősegítené Iránnak az atomfegyverek elterjedése veszélyével járó tevékenységeit és atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszereinek fejlesztését.

7. cikk

(1)   A Tanács végrehajtja az I. mellékletre vonatkozó módosításokat az ENSZ Biztonsági Tanácsa és a bizottság által végzett meghatározások alapján.

(2)   A Tanács a tagállamok vagy a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag kialakítja a II. mellékletben szereplő jegyzéket, és elfogadja annak módosításait.

8. cikk

(1)   E közös álláspontot különösen az ENSZ BT vonatkozó határozataira figyelemmel adott esetben felül kell vizsgálni, módosítani kell vagy hatályon kívül kell helyezni.

(2)   A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Azok alkalmazása megszűnik az érintett személyek és jogalanyok tekintetében, ha a Tanács a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy alkalmazásuk feltételei már nem teljesülnek.

9. cikk

Ez a közös álláspont elfogadásának napján lép hatályba.

10. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 27-én.

A Tanács részéről

az elnök

P. STEINBRÜCK


I. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

A.

Természetes személyek:

1.

Mohammad Qannadi, kutatásért és fejlesztésért felelős elnökhelyettes, AEOI (Iráni Atomenergia-szervezet)

2.

Behman Asgarpour, üzemeltetési igazgató (Arak)

3.

Dawood Agha-Jani, a PFEP (üzemanyag-dúsítási kísérleti üzem) vezetője (Natanz)

4.

Ehsan Monajemi, építési projektigazgató, Natanz

5.

Jafar Mohammadi, az AEOI műszaki tanácsadója (centrifugaszelepek gyártásának irányítása)

6.

Ali Hajinia Leilabadi, a Mesbah Energy Company vezérigazgatója

7.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri altábornagy, a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora (kémia tanszék, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODALF) irányítása alatt berilliummal végzett kísérleteket)

8.

Hosein Salini tábornok, a légierő parancsnoka, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran)

9.

Ahmad Vahid Dastjerdi, az AIO (űripari szervezet) vezetője

10.

Reza-Gholi Esmaeli, az AIO kereskedelmi és nemzetközi ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője

11.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar, az AIO pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője

12.

Maj Gen Yahya Rahim Safavi, parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran)

B.

Jogalanyok:

1.

Iráni Atomenergia-szervezet

2.

Mesbah Energy Company (A40 kutatóreaktor beszállítója – Arak)

3.

Kala-Electric (más néven Kalaye Electric) (a PFEP beszállítója – Natanz)

4.

Pars Trash Company (a centrifuga-program részvevője, szerepel a NAÜ jelentésében)

5.

Farayand Technique (a centrifugaprogram résztvevője, szerepel a NAÜ jelentésében)

6.

Védelmi Iparágak Szervezete (a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium irányítása alatt álló, több szervezetet összefogó szervezet; néhány alárendelt szervezete alkatrészek gyártása révén részt vett a centrifugaprogramban, valamint a rakétaprogramban)

7.

7th of Tir (a Védelmi Iparágak Szervezetének ellenőrzése alatt álló, az atomprogramban köztudottan részt vevő szervezet)

8.

Shahid Hemmat ipari csoport (SHIG) (az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet)

9.

Shahid Bagheri ipari csoport (SBIG) (az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet)

10.

Fajr ipari csoport (korábban Instrumentation Factory Plant, az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet)


II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és jogalanyok jegyzéke