ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 57

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. február 24.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 187/2007/EK rendelete (2007. február 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 188/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 189/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a 2006/2007-es gazdasági évben az ipari cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztéséről

6

 

*

A Bizottság 190/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a gabonafélék, a rizs és a gabonából származó termékek egyes kiviteli engedélyei kiállításának elbírálási idejét illetően az 1342/2003/EK rendelet alóli kivételről szóló 1819/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

8

 

 

A Bizottság 191/2007/EK rendelete (2007. február 23.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

9

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/132/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 30.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a Svéd Királyság számára történő engedélyezéséről szóló 2000/91/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

10

 

 

2007/133/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. január 30.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazásának Észtország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről

12

 

 

Bizottság

 

 

2007/134/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 2.) az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról ( 1 )

14

 

 

2007/135/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a 2003/135/EK határozatnak a németországi Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam egyes területeire vonatkozó, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek módosításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 527. számú dokumentummal történt)

20

 

 

2007/136/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a juh- és kecskefélék bulgáriai azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapítása a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírtak szerint (az értesítés a C(2007) 533. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. február 23.) a 2006/805/EK határozatnak a Németországban a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott járványvédelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 535. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

25

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. február 22-i 175/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 55., 2007.2.23.)

27

 

 

Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló, 2007. február 22-i 177/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 55., 2007.2.23.)

28

 

*

Helyesbítés az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/969/EK tanácsi határozathoz (HL L 391., 2006.12.30.)

28

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/1


A BIZOTTSÁG 187/2007/EK RENDELETE

(2007. február 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. február 23-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/3


A BIZOTTSÁG 188/2007/EK RENDELETE

(2007. február 23.)

a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmány-adalékanyagok felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásáról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a mellékletben szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolták az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) készítmény tejelő kecskék és tejelő juhok takarmány-adalékanyagaként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az engedélykérelemben az 1831/2003/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban szereplő analitikai módszer a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag hatóanyagának meghatározására vonatkozik. Az e rendelet mellékletében említett analitikai módszer ezért nem tekinthető a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 11. cikke szerinti közösségi analitikai módszernek.

(5)

A Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) készítmény hízómarháknál történő alkalmazását az egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2003. február 19-i 316/2003/EK bizottsági rendelet (3), malacoknál (elválasztott) történő alkalmazását az egyes adalékanyagok állandó és ideiglenes engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásainak engedélyezéséről szóló, 2004. december 16-i 2148/2004/EK bizottsági rendelet (4), kocáknál történő alkalmazását az egyes adalékanyagok állandó engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2004. december 20-i 1288/2004/EK bizottsági rendelet (5), hízónyulaknál történő alkalmazását az egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő, újabb tíz évre szóló engedélyezéséről, egy adalékanyag ideiglenes engedélyezéséről, valamint egyes takarmány-adalékanyagok állandó engedélyezéséről szóló, 2005. április 18-i 600/2005/EK bizottsági rendelet (6), tejelő teheneknél történő felhasználását a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2005. november 4-i 1811/2005/EK bizottsági rendelet (7), és hízóbárányoknál történő alkalmazását a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2006. szeptember 29-i 1447/2006/EK rendelet (8) engedélyezte.

(6)

Új adatokat nyújtottak be a tejelő kecskéknél és tejelő juhoknál történő engedélyezés iránti kérelem alátámasztására. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: a hatóság) 2006. július 12-i véleményében (9) megállapította, hogy a Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) készítmény nincs káros hatással az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre. A hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) készítmény nem jelent más olyan veszélyt erre a további állatkategóriára, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében kizárná az engedélyezést. A vélemény szerint a készítmény használata jelentősen javíthatja a tejelő kecskék és tejelő juhok tejhozamát. A hatóság nem tartja szükségesnek a forgalmazás utáni egyedi nyomon követési követelményeket. A vélemény hitelesíti az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is. A készítmény vizsgálata azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” kategóriába és annak „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportjába tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbítve: HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(3)  HL L 46., 2003.2.20., 15. o.

(4)  HL L 370., 2004.12.17., 24. o. Az 1980/2005/EK rendelettel (HL L 318., 2005.12.6., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 243., 2004.7.15., 10. o. Az 1812/2005/EK rendelettel (HL L 291., 2005.11.5., 18. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 99., 2005.4.19., 5. o. A 2028/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 26. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 291., 2005.11.5., 12. o.

(8)  HL L 271., 2006.9.30., 28. o.

(9)  A takarmányban használt adalékanyagokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a tejelő kiskérődzők takarmány-adalékanyagaként használt Saccharomyces cerevisiae készítmény, a „Biosaf Sc 47” nevű termék biztonságosságáról és hatásosságáról szóló szakvéleménye. Elfogadva 2006. július 12-én. EFSA Journal (2006.), 379., 1. o.


MELLÉKLET

Adalékanyag azonosítószáma

Az engedély birtokosának neve

Adalékanyag

(kereskedelmi név)

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Legkisebb tartalom

Legnagyobb tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmány

Az állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok kategóriája. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Az adalékanyag összetétele:

Legalább 5 × 109 CFU/g adalékanyag-tartalommal rendelkező Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analitikai módszer  (1)

Élesztőkivonat-klóramfenikol-agart alkalmazó, az ISO 7954 módszeren alapuló lemezöntéses módszer

Polimeráz láncreakció (PCR)

tejelő kecskék és tejelő juhok

7 × 108

7,5 × 109

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

Ajánlott adag:

tejelő kecskék: 3 × 109 CFU naponta kecskénként.

tejelő juhok: 2 × 109 CFU naponta juhonként.

2017.3.16.


(1)  Az analitikai módszerek részletes adatai a közösségi referencialaboratórium alábbi honlapján találhatók: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/6


A BIZOTTSÁG 189/2007/EK RENDELETE

(2007. február 23.)

a 2006/2007-es gazdasági évben az ipari cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és e) pontjának i. alpontjára,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 26. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az említett rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett termékek gyártásához szükséges ellátás biztosítása érdekében a Bizottság bizonyos cukormennyiségek tekintetében részben vagy teljes egészében felfüggesztheti a behozatali vámok alkalmazását.

(2)

A 318/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett termékek gyártásához szükséges ellátás biztosítása céljából a Közösség érdekében áll, hogy a 2006/2007-es gazdasági évre teljes egészében felfüggesszék az említett termékek gyártásához szükséges ipari cukorra vonatkozó behozatali vámokat.

(3)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezéseit kell alkalmazni az ágazati rendeletekben esetlegesen előírt további feltételek és eltérések sérelme nélkül. Különösen a közösségi piac folyamatos ellátásának biztosítása érdekében fenn kell tartani a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendeletben (3) a kérelmek benyújtására előírt időközöket, valamint el kell térni az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől.

(4)

A kezelés megkönnyítése, valamint a behozott mennyiségek nyomon követése és ellenőrzése érdekében a behozatali vámok alkalmazásának felfüggesztése által érintett cukorra vonatkozó behozatali engedélyek érvényességi idejét a 2006/2007-es gazdasági év végére kell korlátozni, és az engedélyek kibocsátását az ipari cukor felhasználói számára kell fenntartani. Mivel ez utóbbiak nem feltétlenül folytatnak kereskedelmi tevékenységet harmadik országokkal, el kell térni az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől.

(5)

A kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2006. június 29-i 967/2006/EK bizottsági rendeletben (4) előírt, az ipari alapanyag kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket és a feldolgozókra vonatkozó kötelezettségeket alkalmazni kell az e rendelet keretében behozott mennyiségekre.

(6)

A Cukorpiaci Irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A behozatali vámok felfüggesztése

(1)   A 2006/2007-es gazdasági évre 200 000 tonna mennyiségben felfüggesztik az 1701 99 10-es KN-kód alá tartozó fehér cukorra vonatkozó behozatali vámok alkalmazását.

(2)   Az e rendelet keretében behozott cukrot közvetlenül a 967/2006/EK rendelet mellékletében említett termékek gyártásához használják fel.

2. cikk

Behozatali engedélyek

(1)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a 950/2006/EK rendelet behozatali engedélyekre vonatkozó szabályai, valamint az 1301/2006/EK rendelet szabályai alkalmazandók az e rendelet keretében történő cukorbehozatalra.

A behozatali engedélyek azonban csak az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (5) 23. cikkének (2) bekezdése szerinti tényleges kibocsátásuk hónapját követő második hónap végéig, de legkésőbb 2007. szeptember 30-ig érvényesek.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérően az 1. cikk (1) bekezdésében említett mennyiségekre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet kizárólag a 967/2006/EK rendelet 2. cikke d) pontjának értelmében vett feldolgozó nyújthat be.

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérően a behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani a 950/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében megállapított időponttól kezdődően az említett rendelet 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett engedélykiadási szünetig. Egy kérelmező csak egy engedély iránti kérelmet nyújthat be hetente.

3. cikk

A 967/2006/EK rendelet alkalmazása

A 967/2006/EK rendelet 11., 12. és 13. cikke alkalmazandó az e rendelet keretében behozott cukormennyiségekre.

4. cikk

A feldolgozó kötelezettsége

(1)   A feldolgozó a tagállamok illetékes hatóságai előtt igazolja, hogy az e rendelet keretében behozott mennyiségeket az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek gyártásához használták fel a 967/2006/EK rendelet 5. cikkében említett elismerésnek megfelelően. Az igazolás többek között tartalmazza a gyártás folyamán vagy a gyártási folyamat végén automatikusan rögzített nyilvántartásokban szereplő érintett termékmennyiségeket.

(2)   Amennyiben a feldolgozó a behozatal hónapját követő harmadik hónap végéig nem nyújtja be az (1) bekezdésben említett igazolást, az érintett behozott mennyiség után tonnánként öt eurót fizet a késedelem minden egyes napja után.

(3)   Amennyiben a feldolgozó a behozatal hónapját követő ötödik hónap végéig nem nyújtja be az (1) bekezdésben említett igazolást, az érintett mennyiséget a 967/2006/EK rendelet 13. cikkének alkalmazásában többletmennyiségnek kell tekinteni.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 176., 2006.6.30., 22. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/8


A BIZOTTSÁG 190/2007/EK RENDELETE

(2007. február 23.)

a gabonafélék, a rizs és a gabonából származó termékek egyes kiviteli engedélyei kiállításának elbírálási idejét illetően az 1342/2003/EK rendelet alóli kivételről szóló 1819/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 18. cikkére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 19. cikkére,

mivel:

(1)

A gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet (3) 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdése meghatározza, hogy az említett albekezdésben szereplő termékek kiviteli engedélyeit a kérelem benyújtását követő harmadik munkanapon kell kibocsátani, feltéve hogy időközben különleges intézkedésekre nem kerül sor. Az 1819/2004/EK bizottsági rendelet (4) eltér e rendelkezéstől, hogy a 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozóan figyelembe vegye a gabonafélék és a rizs közösségi piacának ellátását. Ezen eltérés értelmében a kérdéses engedélyeket a kérelem benyújtásának napján kiállítják, ha a visszatérítés összege nulla.

(2)

A piaci viszonyok már nem igazolják ezen eltérés fenntartását, ezért az 1819/2004/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(3)

A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1819/2004/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 1949/2006/EK rendelettel (HL L 398., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 320., 2004.10.21., 13. o.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/9


A BIZOTTSÁG 191/2007/EK RENDELETE

(2007. február 23.)

a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a 2200/96/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. október 8-i 1961/2001/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 6. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1510/2006/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza azokat az indikatív mennyiségeket, amelyekre B rendszerű kiviteli engedélyeket lehet kibocsátani.

(2)

Figyelembe véve a mai napon a Bizottság rendelkezésére álló információkat, a citrom esetében fennáll a folyó kiviteli időszakra előírt indikatív mennyiségek meghaladásának veszélye. Ez a túllépés károsan érintené a gyümölcs- és zöldségágazat export-visszatérítési rendszerének jó működését.

(3)

E helyzet enyhítése érdekében a folyó kiviteli időszak végéig el kell utasítani a 2007. február 23. után exportálandó citrom kivitelére vonatkozó B rendszerű engedélyek iránt benyújtott kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A citrom vonatkozóan az 1510/2006/EK rendelet 1. cikke alapján benyújtott, B rendszerű kiviteli engedély iránti kérelmek, amelyek tekintetében a kiviteli nyilatkozat elfogadására 2007. február 23. után és március 1. előtt kerül sor, elutasításra kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 280., 2006.10.12., 16. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/10


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 30.)

a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a Svéd Királyság számára történő engedélyezéséről szóló 2000/91/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

(2007/132/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság Főtitkárságán 2006. március 22-én iktatott levelében Dánia és Svédország a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Dán Királyság és a Svéd Királyság számára történő engedélyezéséről szóló 2000/91/EK tanácsi határozattal (2) engedélyezett eltérés alkalmazásának meghosszabbítását kérelmezte.

(2)

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (3) 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság 2006. október 4-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Dánia és Svédország kérelméről. A Bizottság 2006. október 5-én kelt levelében értesítette Dániát és Svédországot, hogy birtokában van a kérelmek elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi információnak.

(3)

E kérelmek a Dánia és Svédország közötti öresundi állandó összeköttetés használati díjában fizetett hozzáadottérték-adó (továbbiakban: HÉA) visszatérítéséhez kapcsolódnak. Az ingatlanszolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó HÉA-szabályok értelmében az öresundi állandó összeköttetés használati díjában felszámított HÉA egy része Dániának, másik része Svédországnak fizetendő.

(4)

A 77/388/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének az irányelv 28f. cikkében foglalt változat szerinti rendelkezéseitől eltérve – amelyek előírják, hogy az adóalanyok abban a tagállamban gyakorolják HÉA-levonási jogukat, illetve abban a tagállamban igényeljék a HÉA-visszatérítését, ahol azt befizették – Dánia és Svédország 2006. december 31-ig engedélyt kapott arra, hogy egyedi intézkedést vezessen be annak érdekében, hogy az adóalanyok egyetlen adóigazgatástól igényelhessék a HÉA visszatérítését.

(5)

Mivel nem volt lehetséges szabályokat elfogadni a 77/388/EGK irányelv 17. cikke (6) bekezdésének első albekezdése alapján a HÉA-levonás jogát meghatározó szabályok tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslat alapján, továbbá figyelembe véve, hogy a 2000/91/EK határozattal megadott engedély alapjául szolgáló jogi helyzet és tények nem változtak, az engedélyt egy újabb időszakra meg kell hosszabbítani.

(6)

A 77/388/EGK irányelvet a 2006/112/EK irányelv átdolgozta és hatályon kívül helyezte. A 77/388/EGK irányelvre történő hivatkozásokat a 2006/112/EK irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

(7)

Az eltérés nincs kedvezőtlen hatással az Európai Közösségek HÉÁ-ból származó saját forrásaira.

(8)

Az ügy sürgősségére való tekintettel, a joghézag elkerülése érdekében, kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának (3) pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/91/EK határozat 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Ez az engedély 2013. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni

3. cikk

E határozatnak a Dán Királyság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. STEINBRÜCK


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 28., 2000.2.3., 38. o. A legutóbb a 2003/65/EK határozattal (HL L 25., 2003.1.30., 40. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. január 30.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazásának Észtország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről

(2007/133/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (2) 27. cikkével összhangban a 97/375/EK tanácsi határozat (3) engedélyezte az Egyesült Királyság számára, hogy az említett irányelv 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve különös intézkedést alkalmazzon egy választható adórendszer alkalmazása érdekében, amelyben az adóelszámolás a fizetett és kapott ellenérték alapján történik (pénzforgalmi szemléletű elszámolás), és amely alapján az előzetesen felszámított HÉA levonási joga az előzetesen felszámított HÉA szállítóknak történő kifizetéséig elhalasztható azoknak az adóalanyoknak az esetében, akik a fizetendő HÉÁ-t – az említett irányelv 10. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének második francia bekezdése értelmében – akkor számolják el, ha vevőiktől megkapták az ellenértéket.

(2)

A Bizottság Főtitkárságán 2006. január 26-án iktatott levelében az Egyesült Királyság az eltérés három évvel történő meghosszabbítását kérelmezte. Az Egyesült Királyság azt is kérelmezte, hogy a pénzforgalmi szemléletű elszámolás forgalmi korlátját 660 000 angol fontról 1 350 000 angol fontra emeljék.

(3)

A Bizottság Főtitkárságán 2006. augusztus 31-én iktatott levelében Észtország kérelmezte, hogy a 77/388/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve engedélyezzék, hogy az adóalany akkor vonhassa le a HÉÁ-t, ha szállítója ki van fizetve. A levonás elhalasztása csak arra az egyszerűsített, pénzforgalmi elszámolási szemléletű rendszerre vonatkozik, amelyben az adóalany a nyújtott szolgáltatásai után fizetendő HÉÁ-t – az említett irányelv 10. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének második francia bekezdése értelmében – akkor számolja el, amikor vevőitől megkapja az ellenértéket. Észtország kérelmezte, hogy a pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszert az észt jogszabályok értelmében egyéni vállalkozóknak minősülő adóalanyokra korlátozzák.

(4)

A Bizottság Főtitkárságán 2006. június 27-én iktatott levelében Szlovénia kérelmezte, hogy a 77/388/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve engedélyezzék, hogy az adóalany akkor vonhassa le a HÉÁ-t, ha szállítója ki van fizetve. A levonás elhalasztása csak arra az egyszerűsített, pénzforgalmi elszámolási szemléletű rendszerre vonatkozik, amelyben az adóalany a nyújtott szolgáltatásai után fizetendő HÉÁ-t – az említett irányelv 10. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének második francia bekezdése értelmében – akkor számolja el, amikor vevőitől megkapja az ellenértéket. Szlovénia kérelmezte, hogy az egyszerűsített, pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer forgalmi korlátját 208 646 EUR-ban határozzák meg.

(5)

A Bizottság Főtitkárságán 2006. április 6-án iktatott levelében Svédország kérelmezte, hogy a 77/388/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdésétől eltérve engedélyezzék, hogy az adóalany akkor vonhassa le a HÉÁ-t, ha szállítója ki van fizetve. A levonás elhalasztása csak arra az egyszerűsített, pénzforgalmi elszámolási szemléletű rendszerre vonatkozik, amelyben az adóalany a nyújtott szolgáltatásai után fizetendő HÉÁ-t – az említett irányelv 10. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének második francia bekezdése értelmében – akkor számolja el, amikor vevőitől megkapja az ellenértéket. Svédország kérelmezte, hogy az egyszerűsített, pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer forgalmi korlátját 3 000 000 svéd koronában határozzák meg.

(6)

A 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság 2006. október 6-án (Észtország), 2006. október 6-án (Szlovénia), 2006. október 4-én (Svéd Királyság) és 2006. október 6-án (Egyesült Királyság) kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot az említett országok kérelméről. A Bizottság 2006. október 6-án kelt levelében értesítette Svédországot, 2006. október 9-én kelt levelében pedig Észtországot, Szlovéniát és az Egyesült Királyságot, hogy birtokában van a kérelmek elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi információnak.

(7)

A 77/388/EGK irányelvet a 2006/112/EK irányelv átdolgozta és hatályon kívül helyezte. A 77/388/EGK irányelvre történő hivatkozásokat a 2006/112/EK irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

(8)

A pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer a kis- és középvállalkozásokat érintő egyszerűsítési intézkedés. Az Egyesült Királyság esetében az egyszerűsített rendszer korlátjának emelése révén több vállalkozás választhatja a rendszer alkalmazását. A forgalmi korlát emelése további 57 000 vállalkozás számára tenné lehetővé a rendszer alkalmazását. Az Észtország által kért eltérés 5 700 vállalkozás számára teszi lehetővé a pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer alkalmazását. Szlovénia esetében 62 000 vállalkozás választhatja majd a pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer alkalmazását. A rendszer Svédországban 630 000 vállalkozás számára lesz hozzáférhető.

(9)

Az észt, szlovén, svéd, és egyesült királyságbeli eltérés az egyszerűsített rendszer választására jogosult vállalkozások száma és a korlátozott időtartam fényében elfogadható.

(10)

Mivel azon adóalanyok számára, akik a múltban éltek a választható adórendszer lehetőségével, biztosítani kell annak megszakítás nélküli használatát, az Egyesült Királyságnak adott engedélyt attól a naptól kell alkalmazni, amelyen a 97/375/EK határozat hatályát veszti. Továbbá, mivel ez lehetővé fogja tenni azt, hogy még több adóalany éljen a választható adórendszer lehetőségével a számviteli évének kezdetétől fogva, az érintett tagállamok 2007. január 1-jétől elérhetővé tehetik a választható adórendszert.

(11)

A szóban forgó eltérés nem befolyásolja a tagállamok által a végső fogyasztás szakaszában beszedett adóbevétel teljes nagyságát, ennek következtében nincs kedvezőtlen hatással az Európai Közösségek HÉÁ-ból származó saját forrásaira.

(12)

Az ügy sürgősségére való tekintettel, a joghézag elkerülése érdekében, kivételt kell biztosítani az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának 3. pontjában említett hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK tanácsi irányelv 167. cikkétől eltérve, Észtország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság számára engedélyezett, hogy – a második albekezdésben foglaltaknak megfelelően – elhalasszák az adóalany előzetesen felszámított adóra vonatkozó adólevonási jogát, az előzetesen felszámított adó szállítóknak történő kifizetéséig.

Az érintett adóalanynak olyan rendszert kell alkalmaznia, amely szerint a szolgáltatásaik után fizetendő HÉÁ-t akkor számolják el, amikor vevőiktől megkapták az ellenértéket. Éves forgalmuk Szlovénia esetében nem haladhatja meg az 208 646 EUR-t, Svédország esetében a 3 000 000 svéd koronát, az Egyesült Királyság esetében az 1 350 000 angol fontot, Észtország esetében pedig egyéni vállalkozóknak kell lenniük.

2. cikk

A 97/375/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől2009. december 31-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak az Észt Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Svéd Királyság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. STEINBRÜCK


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2006/98/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 129. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 158., 1997.6.17., 43. o. A legutóbb a 2003/909/EK határozattal (HL L 342., 2003.12.30., 49. o.) módosított határozat.


Bizottság

24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 2.)

az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/134/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2. és 3. cikkére,

tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Ötletek” elnevezésű egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/972/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2) és különösen annak 4. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A hetedik keretprogramnak megfelelően az „Ötletek” elnevezésű egyedi program célkitűzése a kutatók által javasolt felderítő kutatás támogatása a műszaki tudományok, a társadalom- és gazdaságtudomány és a humán tudományok területén a kutatók által választott témákban.

(2)

A 2006/972/EK határozat úgy rendelkezik, hogy a Bizottság az „Ötletek” elnevezésű egyedi program végrehajtásának eszközeként egy Európai Kutatási Tanácsot (a továbbiakban: EKT) hoz létre.

(3)

A 2006/972/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdése szerint az EKT független tudományos tanács (a továbbiakban: „a tudományos tanács”), amelyet egy célzott végrehajtó struktúra támogat.

(4)

A tudományos tanács a Bizottság által kinevezett tekintélyes tudósokból, mérnökökből és elméleti szakemberekből áll, akik külső befolyástól független módon, saját nevükben járnak el. A testület a 2006/972/EK rendelet 5. cikkében meghatározott megbízással összhangban, és kizárólag az „Ötletek” elnevezésű egyedi program tudományos, műszaki és szakmai kutatási célkitűzéseinek elérése érdekében jár el.

(5)

A tudományos tanács önállóan választja ki főtitkárát, aki a tanács felhatalmazása szerint jár el. A főtitkár többek között segíti a tudományos tanácsot abban, hogy hatékonyan kapcsolódjon a célzott végrehajtási struktúrához és a Bizottsághoz, és figyelemmel kíséri a tanács stratégiájának és álláspontjainak a célzott végrehajtó struktúra által képviselt hatékony megvalósítását.

(6)

A tudományos tanács a tudományos kiválóság, az autonómia, a hatékonyság és az átláthatóság elveivel összhangban működik. A Bizottság garantálja az Európai Kutatási Tanács autonómiáját és integritását, és biztosítja megfelelő működését.

(7)

A tudományos tanács tagjai által közérthető tájékoztatás szabályait a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat (3) által a Bizottság eljárási szabályzatához mellékletként csatolt biztonsági szabályok sérelme nélkül kell megállapítani.

(8)

A tudományos tanács tagjaira vonatkozó személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell feldolgozni.

(9)

A tudományos tanács alapító tagjainak megnevezésére független, magas szintű szakértői bizottság jött létre. A tudományos és szakmai kutatói közösségen belül folytatott széleskörű egyeztetést követően ez a bizottság először a tudományos tanács tagjainak kiválasztásánál alkalmazott tényezőkre és kritériumokra, másodszor pedig magukra az alapító tagokra tett ajánlásokat.

(10)

Külső struktúraként, végrehajtó hivatal formájában célzott végrehajtó struktúrát kell létrehozni a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó ügynökségekre vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelettel (5) összhangban lévő külön rendelkezéssel.

(11)

Amíg a végrehajtó ügynökség létre nem jön és működőképessé nem válik, végrehajtási feladatait a Bizottság külön szolgálata végzi el.

(12)

E határozat költségvetésre gyakorolt hatását az „Ötletek” elnevezésű egyedi program keretébe tartozó finanszírozási határozatban, illetve a végrehajtó ügynökség létrehozására vonatkozó bizottsági javaslat pénzügyi kimutatásában veszik számításba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.   FEJEZET

EURÓPAI KUTATÁSI TANÁCS

1. cikk

Létrehozás

Az Európai Kutatási Tanács az e határozat hatálybalépésének időpontja és 2013. december 31. közötti időszakra jön létre, az „Ötletek” elnevezésű egyedi program megvalósítására. A tanácsot a tudományos tanács és egy célzott végrehajtó struktúra alkotja, az alábbiak szerint.

2.   FEJEZET

TUDOMÁNYOS TANÁCS

2. cikk

Létrehozás

A tudományos tanács ezennel létrejön.

3. cikk

Feladatok

(1)   A tudományos tanács a 2006/972/EK határozat 5. cikkének (3) bekezdésében előírt feladatokra kap megbízást.

(2)   A tudományos tanács egyebek között átfogó tudományos stratégiát állapít meg, a 2006/972/EK határozat 6. cikkének (6) bekezdésével összhangban finanszírozandó kutatás típusával kapcsolatos döntésekben teljes felhatalmazással rendelkezik és tudományos szempontból garantálja a tevékenység minőségét. Feladatai közé tartozik különösen az éves munkaprogram kidolgozása, a szakértői véleményezési folyamat megteremtése, valamint az „Ötletek” elnevezésű egyedi program megvalósításának figyelemmel kísérése és minőségellenőrzése, a Bizottság felelősségének sérelme nélkül.

4. cikk

Tagság

(1)   A tudományos tanács legfeljebb 22 tagból áll.

(2)   A tudományos tanács – a kutatási területek sokféleségének biztosítására ügyelve – az európai tudományos közösség legelismertebb, megfelelő tapasztalatokkal rendelkező képviselőiből áll, akik politikai vagy más érdekektől független módon, saját nevükben járnak el.

(3)   A tudományos tanács alapító tagjait, akiket az 1. mellékletben meghatározott tényezők és kritériumok alapján választottak ki és akiket a 2. melléklet sorol fel, ezennel kinevezik.

(4)   A jövőben a tagokat a Bizottság nevezi ki, az 1. mellékletben meghatározott tényezők és kritériumok alapján és a tudományos tanáccsal egyeztetett független és átlátható kiválasztási eljárást követően, amely magában foglalja a tudományos közösséggel folytatott egyeztetést, valamint a Parlamentnek és a Tanácsnak készített jelentést. A jövőbeli tagok kinevezésének közzététele a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően történik.

(5)   A tagok feladataikat minden külső befolyástól mentesen végzik. Minden olyan összeférhetetlenségről, amely tárgyilagosságukat megkérdőjelezheti, a Bizottságot kellő időben tájékoztatják.

(6)   A tagok kinevezése négy évre szól, amely egy alkalommal, legfeljebb további négy évre, a tudományos tanács tevékenységének folytonosságát biztosító rotációs rendszer keretében megújítható. A tag azonban a maximális időtartamnál rövidebb időre is kinevezhető a tagság szakaszos rotációjának lehetővé tétele érdekében. A tagok addig maradnak hivatalukban, amíg helyükre másvalaki kerül, vagy megbízatásuk lejár.

(7)   Ha egy tag lemond vagy egy nem megújítható megbízatás lejár, a Bizottság új tagot nevez ki.

(8)   Kivételes körülmények esetén, a tudományos tanács integritásának és/vagy működési folytonosságának megőrzése érdekében, a Bizottság – saját kezdeményezésére – a tag megbízatását megszüntetheti.

(9)   A tudományos tanács tagjai az általuk végzett feladatokért díjazásban nem részesülnek.

5. cikk

Elvek és módszerek

(1)   A tudományos tanács autonóm és független módon működik.

(2)   A tudományos tanács szükség szerint egyeztet a tudományos, mérnöki és szakmai kutatói közösséggel.

(3)   A tudományos tanács kizárólag az „Ötletek” elnevezésű egyedi program tudományos, technológiai és szakmai kutatási célkitűzéseinek elérése érdekében jár el. Integritással és tisztességgel jár el, és munkáját hatékonyan, a lehető legnagyobb átláthatóság mellett végzi.

(4)   A tudományos tanács a Bizottságnak tartozik felelősséggel, vele és a célzott végrehajtó struktúrával folyamatos, szoros kapcsolatot tart fenn, és ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

(5)   A feladatok teljesítése során megszerzett információk nem tehetők közzé, ha a Bizottság vagy a tudományos tanács elnökének véleménye szerint az információ bizalmas ügyekre vonatkozik.

(6)   A Bizottság biztosítja a tudományos tanács autonóm és független működéséhez szükséges információkat és segítségnyújtást.

(7)   A tudományos tanács rendszeresen jelentést készít a Bizottságnak, és megadja a Bizottság jelentéstételi kötelezettségeinek (pl. éves jelentés, az éves tevékenységi jelentés) teljesítéséhez szükséges tájékoztatást és segítséget.

6. cikk

Működés

(1)   A tudományos tanács saját tagjai közül elnököt és két alelnököt választ, akik a tanácsot az ügyrendnek megfelelően képviselik, és akik segítik a munka megszervezését, beleértve az értekezletek napirendjének és dokumentumainak előkészítését is.

(2)   A tudományos tanács elnöke és két alelnöke viselheti az Európai Kutatási Tanács elnöke, illetve elnökhelyettese címet is.

(3)   A tudományos tanácsnak ügyrendet kell elfogadnia, melynek az (1) bekezdésben említett választásokra, valamint a lehetséges érdekellentétek kezeléséhez használandó magatartási kódexre vonatkozóan részletes előírásokat kell tartalmaznia.

(4)   A tudományos tanács a munkája által megkövetelt gyakorisággal tart plenáris ülést.

(5)   A tudományos tanács elnöke határozhat úgy, hogy zárt ülést tartsanak.

7. cikk

Az EKT főtitkára

(1)   A tudományos tanács önállóan választ főtitkárt, aki a tanács felhatalmazása alapján jár el. A főtitkár többek között segíti a tudományos tanácsot a Bizottsághoz és a célzott végrehajtó struktúrához fűződő hatékony kapcsolat biztosításában.

(2)   A főtitkár feladatait a tudományos tanács határozza meg. Ezek a feladatok magukban foglalják a tudományos tanács által elfogadott stratégia és a célzott végrehajtó struktúra által képviselt álláspontok hatékony érvényesítésének figyelemmel kísérését.

(3)   A főtitkár hivatalba lépésének és tevékenységének támogatását az „Ötletek” elnevezésű egyedi program biztosítja.

(4)   A főtitkár megbízatása nem haladhatja meg a 30 hónapos időtartamot, és egy alkalommal újítható meg.

8. cikk

Az értekezletekkel kapcsolatos költségek

(1)   A külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően a Bizottság a tudományos tanács tagjainak megtéríti a tevékenységük végzéséhez szükséges utazási és – adott esetben – ellátási költségeket. A Bizottság, ha előzetesen jóváhagyja, a tudományos tanács munkájához kapcsolódó más értekezletekkel összefüggő utazási és ellátási költségeket is megtérítheti; ez vonatkozik a tudományos tanács tagjai és külső szakértők és érdekeltek közötti megbeszélésekre is.

(2)   Az értekezletekkel kapcsolatos kiadásokat a tudományos tanács éves kérelme alapján térítik meg, a Bizottság felelősségének sérelme nélkül.

3.   FEJEZET

9. cikk

Célzott végrehajtó struktúra

A célzott végrehajtó struktúra külső struktúraként jön létre; amíg a külső struktúra létre nem jön és működőképessé nem válik, a végrehajtási feladatokat a Bizottság külön szolgálata végzi el.

4.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 2-án.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 412., 2006.12.30, 1. o.

(2)  HL L 400., 2006.12.30., 244. o.

(3)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2006/548/EK, Euratom határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(5)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.


I. MELLÉKLET

A tudományos tanács tagjainak kiválasztásánál alkalmazott tényezők és kritériumok

A tudományos tanács összetételének nyilvánvalóvá kell tennie, hogy a tanács képes a tudományos irányításra, tiszteletet parancsoló és teljesen független módon, a bölcsességet és a tapasztalatot jövőképpel és képzelőerővel párosítva. A tudományos tanács hitele a testületet alkotó férfiak és nők képességeinek egyensúlyán alapul, akiknek együttesen az európai kutatótársadalom teljes skáláját kell képviselniük. A tudományos tanács tagjainak – függetlenségük és a kutatással kapcsolatos elkötelezettségük révén – vitathatatlan egyéni kutatásvezetői hírnévvel kell rendelkezniük. Általában véve friss és aktuális kutatási tapasztalattal bíró, európai vagy világszinten tudományos szempontból mérvadó szaktekintélyek. Nem szabad elfeledkezni a jövő generációt képviselő, fiatalabb vezetőkről sem.

A tagoknak az egzakt tudományoktól a gépészetig terjedően, a társadalomtudományokat és a humán kutatásokat is beleértve, a tudományos kutatás széles spektrumát kell képviselniük. Nem kívánatos azonban, hogy egy adott tudományág vagy egy bizonyos kutatási vonal képviselőinek tartsák őket, vagy saját maguk annak tekintsék magukat; széles látókörrel kell rendelkezniük, amelyben együttesen mutatkozik meg a kutatásban – ezen belül a tudományágak közötti és a több tudományágat érintő kutatásban – elért fontos eredmények és az Európa-szintű, kutatással kapcsolatos szükségletek megértése.

Azon túlmenően, hogy tudósként és kutatóként megalapozott hírnévvel rendelkeznek, a tagoknak együttesen a – nem csupán Európában, de világ más, kutatásban élenjáró részein szerzett – tapasztalatok széles palettáját kell képviselniük. Lehetnek ezek az alapkutatások támogatásában és előmozdításában, vagy az egyetemi, akadémiai, ipari kutatás és oktatás megszervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalatok ugyanúgy, mint a nemzeti és nemzetközi kutatási tevékenységeknek, a vonatkozó kutatásfinanszírozási rendszereknek, és az Európai Kutatási Tanácsot körülvevő szélesebb politikai környezetnek az ismerete.

A tagságnak képviselnie kell a kutatótársadalom különféle összetevőit és a kutatást végző tudományos intézmények sokféleségét; kívánatos, hogy a tagok között legyenek olyanok, akik tapasztalatokkal rendelkeznek az egyetemek, a kutatóintézetek, az akadémiák, a finanszírozó testületek világában, az üzleti és ipari kutatás területén, illetve olyanok, akik nem csak egyetlen országban tevékenykedtek. Célszerű néhány tagot az Európán kívüli kutatói közösségből is bevonni.


II. MELLÉKLET

A tudományos tanács 22 alapító tagjának jegyzéke

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Raffaele Tudományos Intézet, Milanó

 

Prof. Manuel CASTELLS, Katalán Szabadegyetem

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Max Planck Kémiai Kutatóintézet, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler Intézet, Prága

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Intézet, Berlin

 

Prof. Wendy HALL, Southamptoni Egyetem

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Rákkutató Intézet

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Lengyel Tudományos Akadémia

 

Prof. KROÓ Norbert, Magyar Tudományos Akadémia

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Portói Egyetem

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, Oxfordi Egyetem

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Bécs

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Max-Planck Fejlődésbiológiai Intézet, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsinki Egyetem és Országos Közegészségügyi Intézet

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Paris

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Zürichi Egyetem


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 23.)

a 2003/135/EK határozatnak a németországi Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam egyes területeire vonatkozó, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek módosításának tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 527. számú dokumentummal történt)

(Csak a német és a francia nyelvű szöveg hiteles.)

(2007/135/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Németország Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék szövetségi államában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/135/EK bizottsági határozat (2) elfogadása egyike volt a klasszikus sertéspestis elleni küzdelem céljából született intézkedéseknek.

(2)

A német hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a vaddisznóállomány körében Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam bizonyos, Észak-Rajna-Vesztfáliával határos területein kialakult betegség jelenlegi helyzetéről.

(3)

A német és francia hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a vaddisznóállomány körében Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam bizonyos területein, valamint a szomszédos francia területeken kialakult betegség jelenlegi helyzetéről.

(4)

A rendelkezésre bocsátott információk alapján a vaddisznók körében előforduló sertéspestis betegségét sikeresen felszámolták a megadott német területeken, ezért a betegségfelszámolási tervet nem kell tovább alkalmazni ezeken a német területeken.

(5)

A 2003/135/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/135/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 53., 2003.2.28., 47. o. A legutóbb a 2006/285/EK határozattal (HL L 104., 2006.4.13. 51. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

1.   A BETEGSÉG-FELSZÁMOLÁSI TERV HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK

A.   Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államban

1.

Eifelben:

a)

Ahrweiler körzetben (»Kreis«): Adenau és Altenahr települések (»Gemeinde«);

b)

Daun közigazgatási körzetben (»Kreis«): Obere Kyll és Hillesheim települések (»Gemeinde«), Daun település (»Gemeinde«) Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler és Kirchweiler helységei (»Ortschaft«), Kelberg település (»Gemeinde«) Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységei (»Ortschaft«), Gerolstein település (»Gemeinde«) Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm és Rockeskyll helységei (»Ortschaft«), Gerolstein város;

c)

Bitburg-Prüm közigazgatási körzetben (»Kreis«): Prüm település (»Gemeinde«) Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim és Weinsheim helységei (»Ortschaft«).

2.

Pfalzban:

a)

Pirmasens város;

b)

Südwestpfalz közigazgatási körzetben (»Kreis«): Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland települések (»Gemeinde«), Hauenstein település (»Gemeinde«) Exklave zu Wilgartswiesen nélkül, Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben és Waldfischbach-Burgalben helységek (»Ortschaft«);

c)

Südliche Weinstraße közigazgatási körzetben (»Kreis«): Annweiler am Trifels helység (»Ortschaft«) Exklave nélkül, Dél-Nyugat Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach helységek (»Ortschaft«).

B.   Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államban

a)

Aachen város közigazgatási területének az A4-es és az A544-es autópályától, valamint a B1-es főútvonaltól délre eső része;

b)

Bonn város közigazgatási területének az 56-os főútvonaltól és az A565-ös autópályától délre (Bonn-Endenichtől Bonn-Poppelsdorfig) és a 9-es főútvonaltól délnyugatra eső része;

c)

Aachen közigazgatási körzetben (»Kreis«): Monschau és Stolberg városok, Simmerath és Roetgen települések (»Gemeinde«);

d)

Düren közigazgatási körzetben (»Kreis«): Heimbach és Nideggen városok, Hürtgenwald és Langerwehe települések (»Gemeinde«);

e)

Euskirchen közigazgatási körzetben (»Kreis«): Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, illetve Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen városban) helységek (»Ortschaft«), valamint Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim települések (»Gemeinde«);

f)

Rhein-Sieg közigazgatási körzetben („Kreis”): Meckenheim és Rheinbach városok, Wachtberg település (»Gemeinde«), Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfter település közigazgatási területén) helységek (»Ortschaft«), továbbá Buschhoven, Morenhoven, Miel és Odendorf (Swisttal település közigazgatási területén) helységek (»Ortschaft«).

2.   A SÜRGŐSSÉGI VAKCINÁZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK

A.   Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államban

1.

Eifelben:

a)

Ahrweiler közigazgatási körzetben (»Kreis«): Adenau és Altenahr települések (»Gemeinde«);

b)

Daun közigazgatási körzetben (»Kreis«): Obere Kyll és Hillesheim települések (»Gemeinde«), Daun település (»Gemeinde«) Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler és Kirchweiler helységei (»Ortschaft«), Kelberg település (»Gemeinde«) Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységei (»Ortschaft«), Gerolstein település (»Gemeinde«) Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm és Rockeskyll helységei (»Ortschaft«), Gerolstein város;

c)

Bitburg-Prüm közigazgatási körzetben (»Kreis«): Prüm település (»Gemeinde«) Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim és Weinsheim helységei (»Ortschaft«).

2.

Pfalzban:

a)

Pirmasens város;

b)

Südwestpfalz közigazgatási körzetben (»Kreis«): Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland települések (»Gemeinde«), Hauenstein település (»Gemeinde«) Exklave zu Wilgartswiesen nélkül, Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben és Waldfischbach-Burgalben helységek (»Ortschaft«);

c)

Südliche Weinstraße közigazgatási körzetben (»Kreis«): Annweiler am Trifels helység (»Ortschaft«) Exklave nélkül, Dél-Nyugat Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach helységek (»Ortschaft«).

B.   Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államban

a)

Aachen város az A4-es és az A544-es autópályától, valamint a B1-es főútvonaltól délre eső része;

b)

Bonn város közigazgatási területének az 56-os főútvonaltól és az A565-ös autópályától délre (Bonn-Endenichtől Bonn-Poppelsdorfig) és a 9-es főútvonaltóltól délnyugatra eső része;

c)

Aachen közigazgatási körzetben (»Kreis«): Monschau és Stolberg városok, Simmerath és Roetgen települések (»Gemeinde«);

d)

Düren közigazgatási körzetben (»Kreis«): Heimbach és Nideggen városok, Hürtgenwald és Langerwehe települések (»Gemeinde«);

e)

Euskirchen közigazgatási körzetben (»Kreis«): Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, illetve Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen városban) helységek (»Ortschaft«), valamint Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim települések (»Gemeinde«);

f)

Rhein-Sieg közigazgatási körzetben (»Kreis«): Meckenheim és Rheinbach városok, Wachtberg település (»Gemeinde«), Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfter település közigazgatási területén) helységek (»Ortschaft«), továbbá Buschhoven, Morenhoven, Miel és Odendorf helységek (»Ortschaft«) (Swisttal település közigazgatási területén).”


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 23.)

a juh- és kecskefélék bulgáriai azonosítási és nyilvántartási rendszerére vonatkozó átmeneti intézkedések megállapítása a 21/2004/EK tanácsi rendeletben előírtak szerint

(az értesítés a C(2007) 533. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/136/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet (1) megállapítja a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerek felállításának szabályait. A rendelet előírja, hogy a 2007. január 1. után Bulgáriában született állatokat hat hónapon belül – de mindenképpen még mielőtt elhagynák a gazdaságot, ahol megszülettek – füljelzővel és egy második azonosítóval kell megjelölni, ami ugyanazt a kódot tartalmazza, amely a füljelzőn szerepel.

(2)

Bulgária 2007. január 1-jén csatlakozott a Közösséghez. 2006. november 17-i levelében Bulgária egy évi időtartamra átmeneti intézkedéseket kért az országban található juh- és kecskefélék azonosítására; ezalatt az idő alatt az állatokat csupán egyetlen füljelzővel azonosítanák, ez alól kivételnek számítanak a közösségen belüli kereskedelmi forgalomba hozatalra vagy harmadik országokba irányuló kivitelre szánt állatok. Ezeket az állatokat a közösségi szabályokkal összhangban kell azonosítani, azt leszámítva, hogy a 21/2004/EK rendeletben előírt azonosító eszközöket nem csak a szóban forgó rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságokban lehet alkalmazni.

(3)

A jelenlegi bolgár szabályozási rendszerből a közösségi állat-egészségügyi szabályok alkalmazásából adódó rendszerbe való átmenet megkönnyítése érdekében helyénvaló a juh- és kecskefélék bulgáriai azonosítására vonatkozóan átmeneti intézkedéseket megállapítani.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ezt a rendeletet a Bulgáriában található gazdaságokban tartott és a juh- és kecskefélékhez tartozó valamennyi állatra alkalmazni kell.

2. cikk

Az állatok bulgáriai azonosítása

A gazdaságokban található valamennyi állatot még azt megelőzően, hogy elhagynák azt a gazdaságot, ahol megszülettek, vagy a születésüket követő kilenc hónapon belül, attól függően, hogy melyik időpont a korábbi, azonosítóval kell ellátni, ami legalább egy olyan egyedi füljelző, amelyen a nemzeti szabályokkal összhangban feltüntetik az adott állat egyéni kódját.

3. cikk

A közösségen belüli kereskedelemre vagy harmadik országokba irányuló kivitelre szánt állatok azonosítása

A közösségen belüli kereskedelmi forgalomra vagy harmadik országokba irányuló kivitelre szánt minden állatot a 21/2004/EK rendelettel összhangban kell azonosítani a rendelet 2. cikkében előírt füljelzőn túlmenően.

A 21/2004/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében foglaltaktól eltérve a rendelkezésben említett azonosító eszközöket a 91/68/EGK irányelv (2) 2. cikkének (8) pontjában rendeltek szerint lehet alkalmazni a származás szerinti gazdaságban.

4. cikk

A szállítási okmánnyal kapcsolatos követelmény

A 21/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szállítási okmánynak az ezen határozat 2. és 3. cikkében rendeltek szerint tartalmaznia kell az egyes állatok egyéni kódját.

5. cikk

Alkalmazhatóság

Ez a határozat a csatlakozási szerződés hatálybalépésének időpontjától, illetve 2007. december 31-ig alkalmazandó.

6. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 23.)

a 2006/805/EK határozatnak a Németországban a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott járványvédelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 535. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/137/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamokban a klasszikus sertéspestisre vonatkozó járványvédelmi intézkedésekről szóló, 2006. november 24-i 2006/805/EK bizottsági határozatot (3) annak következtében fogadták el, hogy az érintett tagállamokban kitört a klasszikus sertéspestis-járvány. A határozat a klasszikus sertéspestisre vonatkozóan járványvédelmi intézkedéseket állapít meg az érintett tagállamokban.

(2)

Németország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a járványügyi helyzet Rajna-vidék-Pfalz szövetségi állam egyes területein jelentős mértékben javult. A 2006/805/EK határozatban az e területek tekintetében előírt intézkedéseket ezért a továbbiakban nem kell alkalmazni.

(3)

A 2006/805/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/805/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 329., 2006.11.25., 67. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

I.   RÉSZ

1.   Németország

A.   Rajna-Pfalz

a)

Ahrweiler körzetben: a következő települések: Adenau és Altenahr;

b)

Daun körzetben: a következő települések: Obere Kyll és Hillesheim, Daun település, Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler és Kirchweiler helységek, Kelberg település, Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységek, Gerolstein település, Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm és Rockeskyll helységek, valamint Gerolstein város;

c)

Bitburg-Prüm körzetben: Prüm település, Büdesheim, Kleinlagenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim és Weinsheim helységek.

B.   Észak-Rajna-Vesztfália

a)

Euskirchen körzetben: Bad Münstereifel, Mechernich és Schleiden városok, illetve a következő helységek: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (Euskirchen városban), továbbá a következő települések: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall és Nettersheim;

b)

Rhein-Sieg körzetben: Meckenheim és Rheinbach városok, Wachtberg település, Witterschlick, Volmershofen, Heidgen helységek (Alfter település közigazgatási területén), továbbá Buschhoven, Morenhoven, Miel és Odendorf helységek (Swisttal település közigazgatási területén).

c)

Aachen városa: az A 4-es, A544-es autópályától és a B 1-es szövetségi úttól délre;

d)

Bonn városa: az 56-os szövetségi úttól és az A565-ös autópályától délre (Bonn-Endenichtől Bonn-Poppelsdorfig) és a 9-es szövetségi úttól délnyugatra;

e)

Aachen körzetben: Monschau és Stolberg városok, Simmerath és Roetgen települések;

f)

Düren körzetben: Heimbach és Nideggen városok, Hürtgenwald és Langerwehe települések;

2.   Franciaország

Alsó-Rajna és Moselle megyékben a Rajnától és a Marne–Rajna csatornától nyugatra, az A4-es autópályától északra, a Saar folyótól keletre, a német határtól, illetőleg Holtzheim, Lingolsheim és Eckbolsheim településektől pedig délre eső területek.

II.   RÉSZ

1.   Szlovákia

A következő állat-egészségügyi és élelmiszerügyi igazgatási körzetek területe: Trencsén (amely Trencsén és Bán körzeteket foglalja magában), Privigye (amely Privigye és Simony körzeteket foglalja magában), Puhó (amely csak Illava körzetet foglalja magában), Garamszentkereszt (amely Garamszentkereszt, Zsarnóca és Selmecbánya körzeteket foglalja magában), Zólyom (amely Zólyom, Krupina és Gyetva körzeteket foglalja magában), Losonc (amely Losonc és Poltár körzeteket foglalja magában) és Nagykürtös.

III.   RÉSZ

1.   Bulgária

Bulgária egész területe.”


Helyesbítések

24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/27


Helyesbítés a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2007. február 22-i 175/2007/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55., 2007. február 23. )

A melléklet helyesen a 12. oldalon:

„MELLÉKLET

2007. február 23-tól a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések (1)

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítés összege

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg szárazanyag-tartalom

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék

0,1813

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:

S00

:

minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Szerbiát, Montenegrót, Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Andorrát, Gibraltárt, Ceutát, Melillát, az Apostoli Szentszéket (Vatikánváros), Liechtensteint, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területét, Heligolandot, Grönlandot, a Feröer-szigeteket, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeit, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést.


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló, 2004. december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(2)  A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg nem alkalmazandó.”


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/28


Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló, 2007. február 22-i 177/2007/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55., 2007. február 23. )

A 16. oldalon, a mellékletben található táblázat második, „Viszonylat” oszlopában

a következő szöveg:

„C13”,

helyesen:

„C10”.


24.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 57/28


Helyesbítés az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011) szóló, 2006. december 18-i 2006/969/EK tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 391., 2006. december 30. )

A rendeletnek a fent említett Hivatalos Lapban történő kihirdetése érvénytelen.

Ugyanennek a szövegnek „A Tanács 2006. december 18-i 2006/970/EK határozata”-ként való kihirdetése (HL L 400., 2006.12.30., 60. o.) érvényben marad.

(Technikai okok miatt ez utóbbi határozat újbóli kihirdetésre került: HL L 54., 2007.2.22., 21. o.)