ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. február 1.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 94/2007/EK rendelete (2007. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 95/2007/EK rendelete (2007. január 31.) a gabonaágazatban 2007. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 96/2007/EK rendelete (2007. január 31.) az 1898/2005/EK rendeletnek a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatása tekintetében történő módosításáról

6

 

 

A Bizottság 97/2007/EK rendelete (2007. január 31.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2007 januárban benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

7

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/1/EK irányelve (2007. január 29.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról ( 1 )

9

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók gépjárművel való ütközést megelőző, illetve annak során történő védelméről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke végrehajtásához szükséges műszaki előírásokról szóló, 2003. december 23-i 2004/90/EK bizottsági határozathoz (HL L 31., 2004.2.4.)

12

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/1


A BIZOTTSÁG 94/2007/EK RENDELETE

(2007. január 31.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2007. január 31-i bizottsági rendelethez

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/3


A BIZOTTSÁG 95/2007/EK RENDELETE

(2007. január 31.)

a gabonaágazatban 2007. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint az ex 1007 (a vetésre szánt hibridek kivételével) KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám egyenlő az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra vonatkozó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a cikk (2) bekezdésében említett behozatali vám kiszámítása céljából a szóban forgó termékekre szabályos időközönként meg kell állapítani a reprezentatív CIF-importárakat.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 és 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2007. február 1-jetől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2007. február 1-jetől alkalmazandó, az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A legutóbb az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1816/2005/EK rendelettel (HL L 292., 2005.11.8., 5. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

0,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

0,00


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

2007. január 17-tól–30-ig tartó időszak

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

154,84

123,34

FOB-ár, USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Öböl-beli árnövelés

26,53

11,00

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

26,52 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

00,00 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/6


A BIZOTTSÁG 96/2007/EK RENDELETE

(2007. január 31.)

az 1898/2005/EK rendeletnek a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (2) IV. fejezete rendelkezik a vaj nonprofit intézmények és szervezetek által történő felvásárlására nyújtott támogatásról. A vaj intervenciós árának csökkenése, és az egyéb vajtámogatási rendszerekben a támogatási szint ennek hatására bekövetkezett csökkenése miatt célszerű e támogatás összegét csökkenteni.

(2)

Ezért az 1898/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1898/2005/EK rendelet 74. cikkének (1) bekezdésében szereplő „60 euróban” megállapított összeg helyébe „40 euróban” lép.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 31-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o. Az 1919/2006/EK rendelettel (HL L 380., 2006.12.28., 1. o.) módosított rendelet.


1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/7


A BIZOTTSÁG 97/2007/EK RENDELETE

(2007. január 31.)

az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2007 januárban benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. március 30-i 593/2004/EK bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatbeli vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. június 28-i 1251/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2007. január 1. és március 31. terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben feltüntetett mennyiségek néhány terméket illetően a rendelkezésre álló mennyiségeknél kevesebbek vagy azokkal egyenlők, következésképpen a rájuk vonatkozó kérelmek teljes egészében teljesíthetők. Más termékek esetében ezek a mennyiségek meghaladják a rendelkezésre álló mennyiségeket, ezért azokat a méltányos elosztás biztosítása érdekében egy rögzített százalékos mértékben csökkenteni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2007. január 1. és március 31. terjedő időszakra az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendelet értelmében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek az e rendelet mellékletében feltüntetett mértékben kerülnek elfogadásra.

(2)   Az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletek rendelkezéseinek megfelelően, a 2007. április 1. és június 30. terjedő időszakra vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmeket az e rendelet mellékletében feltüntetett teljes mennyiségre lehet benyújtani.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 31-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 136. o. A legutóbb az 1179/2006/EK rendelettel (HL L 212., 2006.8.2., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Csoport

A 2007. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő időszakra benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek odaítélési együtthatója

A 2007. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló teljes mennyiség

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

„—”

:

A Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.


IRÁNYELVEK

1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/9


A BIZOTTSÁG 2007/1/EK IRÁNYELVE

(2007. január 29.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával (SCCP) folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az SCCP tudományos kutatások alapján kiadott véleményét követően a Bizottság a tagállamokkal és az érdekeltekkel együttműködve megegyezett a hajfestékek szabályozására irányuló átfogó stratégiáról, amely szerint az ipar köteles benyújtani a hajfestékek összetevőire vonatkozó tudományos adatokat tartalmazó adatlapokat az SCCP-nek, annak érdekében, hogy azokat értékelhesse.

(2)

Azoknak az anyagoknak, amelyek hajfestékekben történő alkalmazására vonatkozóan a nyilvános konzultáció során nem nyilvánítottak határozott érdeklődést, és amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be naprakésszé tett biztonsági adatlapot a megfelelő kockázatértékelés elvégzésére, a II. mellékletben kell szerepelniük.

(3)

Mostanáig úgy vélték, hogy a 4-amino-3-fluor-fenolra az általános bejegyzésben az anilinról, sóiról, halogenizált és szulfonált származékairól szóló 22. hivatkozási szám vonatkozik. Miután azonban nem egyértelmű, hogy a 4-amino-3-fluor-fenol a fenti anilin-családhoz tartozik, az említett anyagra nézve külön bejegyzés szükséges a II. mellékletben.

(4)

Az egyértelműség érdekében az epoxikonazol nevű anyagot az 1182. külön hivatkozási szám alól a 76/768/EGK irányelv II. mellékletének 663. hivatkozási száma alá kell sorolni.

(5)

Mivel az N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid értékelésére vonatkozóan az SCCP-hez 2006. július 31-ig nem nyújtottak be újabb tudományos adatokat, ennek az anyagnak a II. mellékletben kell szerepelnie.

(6)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy 2008. február 21-től kezdődően azok a kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, nem kerülnek értékesítésre vagy bármely más módon a végső felhasználóhoz.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. augusztus 21-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz e rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2007. november 21-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok döntik el.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által érintett területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 29-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2006/78/EK bizottsági irányelvvel (HL L 271., 2006.9.30., 56. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv II. melléklete az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

A következő hivatkozási számokkal 1234–1243 egészül ki:

Hivatkozási szám

Kémiai név/INCI név

CAS-szám

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilén-diamin

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

1239

HC Red no. 8 és sói

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoxalin és sói

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, kivéve mint szennyeződés a Disperse Violet 1-ben

116-85-8

1242

4-amino-3-fluor-fenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid

Bisz-hidroxi-etil-bisz-hexil-decil-malonamid

149591-38-8”

2.

Az 1182-es hivatkozási szám alatti bejegyzést törölni kell.

3.

A 663. hivatkozási szám helyébe a következő lép: „(2RS,3RS)-3-(2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán, epoxikonazol (CAS-szám 133855-98-8)”.


Helyesbítések

1.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/12


Helyesbítés a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók gépjárművel való ütközést megelőző, illetve annak során történő védelméről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/102/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke végrehajtásához szükséges műszaki előírásokról szóló, 2003. december 23-i 2004/90/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 31., 2004. február 4. )

A 23. oldalon a melléklet I. részének 2.2. pontja második bekezdésének második mondata:

a következő szövegrész:

„Ha ez a feltétel teljesül, vagy a járművet kell a tervezési helyzete szerinti magasságba állítani, vagy minden további mérést úgy kell kiigazítani és a vizsgálatokat úgy kell elvégezni, mintha a jármű a tervezési helyzetében lenne.”

helyesen:

„Ha ez a feltétel nem teljesül, vagy a járművet kell a tervezési helyzete szerinti magasságba állítani, vagy minden további mérést úgy kell kiigazítani és a vizsgálatokat úgy kell elvégezni, mintha a jármű a tervezési helyzetében lenne.”